ДОКЛАД относно Банков съюз – годишен доклад за 2018 г.

  3.12.2018 - (2018/2100(INI))

  Комисия по икономически и парични въпроси
  Докладчик: Нилс Турвалдс


  Процедура : 2018/2100(INI)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  A8-0419/2018
  Внесени текстове :
  A8-0419/2018
  Приети текстове :

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

  относно Банков съюз – годишен доклад за 2018 г.

  (2018/2100(INI))

  Европейският парламент,

  –  като взе предвид своята резолюция от 1 март 2018 г. относно „Банков съюз — Годишен доклад за 2017 г.“[1],

  –  като взе предвид обратната информация от Комисията и Европейската централна банка (ЕЦБ) относно резолюцията на Европейския парламент от 1 март 2018 г. относно „Банков съюз — Годишен доклад за 2017 г.“,

  –  като взе предвид изявлението, прието на срещата на високо равнище на държавите от еврозоната на 29 юни 2018 г.,

  –  като взе предвид специалния доклад на Европейската сметна палата (ЕСП) от 16 януари 2018 г. относно оперативната ефективност на ЕЦБ при управление на кризи в банките[2],

  –  като взе предвид предложението на Комисията от 24 май 2018 г. за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно ценните книжа, обезпечени с държавни облигации (COM(2018)0339),

  –  като взе предвид решенията на ЕЦБ от 23 февруари 2018 г., според които ABLV Bank и ABLV Bank Luxembourg са били проблемни или има вероятност да станат проблемни, в съответствие с Регламента за Единния механизъм за преструктуриране[3],

  –  като взе предвид стартирането от Европейския банков орган (ЕБО) на 31 януари 2018 г. на тестове за устойчивост в целия ЕС[4],

  –  като взе предвид съобщението на Комисията относно прилагането, считано от 1 август 2013 г., на правилата за държавните помощи към мерките за подкрепа на банки в контекста на финансовата криза („Съобщение относно банковия сектор“)[5],

  –  като взе предвид годишния статистически доклад на ЕОЦКП от 18 октомври 2018 г. относно пазарите на деривати на ЕС,

  –  като взе предвид съобщенията на ЕЦБ от 15 март 2018 г. относно очакванията на надзорните органи по отношение на новите необслужвани кредити (НОК)[6] и от 11 юли 2018 г. относно по-нататъшните стъпки в нейния надзорен подход по отношение на размера на необслужваните кредити[7],

  –  като взе предвид доклада на Европейския съвет за системен риск (ЕССР) от септември 2018 г., озаглавен „Подхождане към необслужваните заеми от макропруденциален ъгъл“,

  –  като взе предвид Доклад № 3 на ЕССР от септември 2018 г., озаглавен „Наблюдение на паралелната банкова система в ЕС“,

  –  като взе предвид обявлението за свободна длъжност за поста председател на Надзорния съвет на ЕЦБ от 1 януари 2019 г.[8],

  –  като взе предвид доклада на Комисията до Европейския парламент и Съвета от 11 октомври 2017 г. относно единния надзорен механизъм, създаден съгласно Регламент (ЕС) № 1024/2013 (COM(2017)0591),

  –  като взе предвид предложенията за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (РКИ) (COM(2016)0850), както и Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО (ДКИ IV) (COM(2016)0854),

  –  като взе предвид становището на Европейската централна банка от 8 ноември 2017 г. относно измененията в рамката на Съюза за капиталовите изисквания на кредитните институции и инвестиционните посредници (CON/2017/46),

  –  като взе предвид Доклад № 9 на ЕССР от септември 2017 г., озаглавен „Въздействие на международните стандарти за финансово отчитане (МСФО) върху финансовата стабилност“,

  –  като взе предвид заключенията на Съвета от 11 юли 2017 г. относно Плана за действие за справяне с необслужваните кредити в Европа,

  –  като взе предвид член 52 от своя правилник,

  –  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0419/2018),

  A.  като има предвид, че възлагането на ЕЦБ на надзора на системно значимите финансови институции се доказа като успешно;

  Б.  като има предвид, че пруденциалният надзор и надзорът на борбата срещу изпирането на пари не могат да се разглеждат като отделни;

  В.  като има предвид, че ролята на ЕБО трябва да бъде значително укрепена, за да могат ефективно да се прилагат и контролират мерки за борба с изпирането на пари;

  Г.  като има предвид, че е важно да се изясни третирането на държавната помощ при действия по схеми за гарантиране на депозити[9];

  Д.  като има предвид, че размерът на необслужваните кредити в банковите системи на някои държави членки все още е тревожно висок;

  Е.  като има предвид, че броят и съотношенията на необслужваните кредити продължават да се различават значително между държавите членки;

  Ж.  като има предвид, че участието в банковия съюз е отворено за държавите членки, които все още не са приели еврото; като има предвид, че до момента нито една държава членка не е решила да участва на тази основа; като има предвид, че няколко държави членки обсъждат възможността да се присъединят към банковия съюз; като има предвид, че според различни финансови институции участието в банковия съюз носи предимства;

  1.  отбелязва като положителен факт постиженията и резултатите на банковия съюз за подпомагане на насърчаването на истински единен пазар, еднакви условия на конкуренция, финансова стабилност и повишаване на предвидимостта за участниците на пазара; подчертава значението на ангажимента за завършване на банковия съюз и необходимостта да се гарантира откритост и равно третиране на всички държави членки, участващи в банковия съюз; припомня, че завършването на банковия съюз, включващ Европейска схема за застраховане на депозитите и фискален предпазен механизъм за Единния фонд за преструктуриране, трябва да продължи, както и мерките за постигане на намаляване на риска, което допринася за допълнително повишаване на финансовата стабилност и перспективите за растеж;

  2.  подчертава значението на ангажимента към процеса на завършване на съюза на капиталовите пазари, който ще спомогне за изграждането на истински единен капиталов пазар в ЕС и за насочването на кредитите към реалната икономика, както и ще позволи допълнително частното споделяне на риска, ще намали необходимостта от публично споделяне на риска, ще улесни трансграничните инвестиции и ще допълни финансирането чрез банки;

  3.  припомня, че банковият съюз е отворен за всички държави членки, които желаят да се присъединят; приветства всички предприети стъпки от държави, които са извън еврозоната, за присъединяване към банковия съюз, тъй като това спомага за привеждането на банковия съюз в съответствие с вътрешния пазар;

  4.  счита, че една от целите на банковия съюз, освен гарантирането на финансова стабилност, следва, наред с другото, да бъде съблюдаването на принципа на пропорционалност, запазването на многообразието от устойчиви банкови модели в ЕС и избягването на насочването на европейската банкова система към еднакъв модел или на непропорционалното санкциониране на по-малките банки, тъй като това разнообразие дава възможност да се отговори на изискванията на гражданите и на техните проекти, както и да се предостави инструмент за диверсификация, който е ключов елемент за справяне с потенциални сътресения;

  5.  подчертава, че предложенията, отправени от международните органи, следва да бъдат прилагани в европейското право по начин, който надлежно да отчита специфичните особености на европейския банков сектор;

  6.  подчертава, че по-специално стандартите на Базелския комитет по банков надзор (БКБН) не следва да бъдат прилагани буквално в европейското право, без да са взети под внимание в достатъчна степен специфичните особености на европейската банкова система, както и принципът на пропорционалност;

  7.  припомня необходимостта от съгласуван и кратък набор от правила за правилното функциониране на банковия съюз, като същевременно се съблюдава значението на пропорционалността; призовава Комисията, когато е целесъобразно, да даде предимство на регламенти пред директиви като законодателен инструмент в областта на банковия съюз и да превърне това в приоритет, за да гарантира в пълна степен, че цялото съответно законодателство се прилага напълно и правилно във всички държави членки; призовава Комисията, в сътрудничество с европейските надзорни органи, да идентифицира и премахва пречките пред вътрешния пазар;

  8.  счита, че решенията на надзорните органи и органите за преструктуриране трябва да бъдат съгласувани, надлежно разяснявани, прозрачни и оповестявани публично; настоятелно призовава надзорните органи и органите за преструктуриране да прилагат разпоредбите, които им позволяват да отказват достъп до документи, по възможно най-ограничителен начин;

  Надзор

  9.  приема за сведение неотдавнашните оценки на ЕЦБ, извършени през 2018 г., за „банка, която е проблемна или има вероятност да стане проблемна“; подчертава необходимостта от подобряване на времето за реакция на европейския банков надзор; изразява дълбока загриженост, че някои от тези случаи повдигат въпроси относно прилагането на правилата за борбата с изпирането на пари в банковия съюз; подчертава неотложната необходимост от общ подход на ЕС в това отношение при ясно определени правомощия; във връзка с това приветства предложението на Комисията за укрепване на ЕБО в областта на изпирането на пари;

  10.  отбелязва резултатите от теста за устойчивост на ЕБО за целия ЕС; приветства включването на инструменти от ниво 2 и ниво 3 в обхвата на тестовете за устойчивост през 2018 г.; счита, че тестовете за устойчивост следва да се тълкуват в комбинация с други текущи надзорни дейности по наблюдение; призовава ЕНМ, ЕБО и ЕССР да използват последователни методологии при определяне на теста за устойчивост, за да се гарантира висока степен на прозрачност относно тази процедура и да се предотвратят възможни изкривявания;

  11.  припомня, че съществуват рискове, свързани с държавния дълг; отбелязва текущата работа на Базелския комитет по банков надзор (БКБН) относно риска от кредитно неизпълнение от държавата; изразява загриженост и поради факта, че някои финансови институции имат прекомерно големи експозиции в държавни дългови инструменти, емитирани от собствените им правителства; подчертава, че регулаторната рамка на ЕС относно пруденциалното третиране на държавния дълг следва да отговаря на международните стандарти;

  12.  приветства предложението на Комисията за засилване на ролята на ЕБО в борбата срещу изпирането на пари във финансовия сектор; призовава съзаконодателите да приемат предложението без необосновано забавяне и настоятелно подчертава необходимостта от засилено сътрудничество и обмен на информация между националните надзорни органи въз основа на общи стандарти в рамките на ЕС, както и координация и подкрепа на равнище ЕС, когато националните органи са претоварени;

  13.  продължава да изразява загриженост във връзка с последните случаи на изпиране на пари в европейските банки и с това, че случаите на изпиране на пари крият риск от излагане на икономиката на ЕС на финансова и политическа нестабилност; отбелязва, че няколко от тези случаи са били докладвани от юрисдикции извън ЕС; призовава за единен подход към пруденциалния надзор и надзора на борбата срещу изпирането на пари; отбелязва също така, че са разкрити въпроси относно прилагането на законодателството за борбата с изпирането на пари извън банковия съюз и че присъединяването към банковия съюз би могло да бъде от полза за държавите членки извън еврозоната при решаването на тези въпроси;

  14.  подчертава факта, че финансовите пазари са тясно свързани помежду си; подчертава значението банковите надзорници да са подготвени за всички възможни резултати от преговорите за Брексит между ЕС-27 и Обединеното кралство, като се има предвид, че това не е заместител на готовността на самите частни субекти; призовава Комисията и надзорните органи да извършат цялостен анализ на последиците от Брексит; призовава ЕС-27 да задълбочи общото регулиране и общия надзор, като същевременно укрепва дълбочината и обхвата на капиталовите пазари в рамките на ЕС-27;

  15.  настоятелно призовава всички преговарящи да работят за приемането на балансиран и устойчив законодателен пакет за намаляване на риска в банковата система преди изборите за Европейски парламент през 2019 г.; настоятелно призовава по-специално Съвета да води преговори добросъвестно, като взема надлежно предвид разнообразието от банкови модели в ЕС, принципа на пропорционалност и приетия от Европейския парламент балансиран пакет; призовава Комисията да се справи ефективно с проблема „твърде големи банки, за да бъдат оставени да фалират“, заедно с рисковете на различните банкови модели, като взема под внимание техния размер на съответните пазари;

  16.  отбелязва продължаващите преговори по пакета относно необслужваните кредити; отбелязва допълнението на ЕЦБ за необслужваните кредити и работата на ЕБО относно насоките за управление на необслужвани и преструктурирани експозиции; приветства намаляването на обема на необслужваните кредити през последните години; отново изразява своята загриженост, че общият брой и делът на необслужваните кредити и инструментите от ниво 2 и ниво 3 в някои държави членки продължава да бъде много над средното равнище; подчертава, че рискът за финансовата стабилност, породен от необслужваните кредити, продължава да е значителен, въпреки че е по-малък в сравнение с преди няколко години; изразява съгласие с Комисията, че основната отговорност за намаляване на необслужваните кредити е на държавите членки, по-специално чрез ефективно законодателство в областта на несъстоятелността, както и чрез самите банки, но подчертава интереса на ЕС да се намали делът на необслужваните кредити;

  17.  изразява загриженост относно широкото използване на вътрешни модели от банковите институции; призовава ЕНМ и ЕБО да продължат своята работа относно адекватността на използване на вътрешните модели, с цел да се установи доверието в тях и да се постигнат еднакви условия на конкуренция в институциите;

  18.  отбелязва водените преговори по Eвропейската система за финансов надзор (ЕСФН); счита, че единният пазар се нуждае от подходящи надзорни правомощия на равнище ЕС; подчертава, че основната задача на ЕСФН се състои в това да гарантира ефективен надзор;

  19.  приветства съобщението на Комисията относно финансовите технологии; признава големия потенциал на финансовите технологии и необходимостта от насърчаване на иновациите; отбелязва обаче необходимостта от ясно регулиране и подходящ надзор, който да защитава потребителите и да гарантира финансова стабилност, както и еднакви условия на конкуренция за участниците на финансовите пазари; счита, че предприятията в областта на финансовите технологии, които извършват същия вид дейности като другите участници във финансовата система, следва да се ръководят от същите правила относно своето функциониране; подчертава необходимостта от непрекъснато подобряване на киберустойчивостта на финансовия сектор на ЕС;

  20.  продължава да изразява загриженост във връзка с обхвата в ЕС на банкирането в сянка; припомня, че съгласно изчисления в края на 2017 г. то представляваше около 40% от финансовата система на ЕС; насърчава органите на равнище ЕС, както и на национално и световно равнище, да продължат да наблюдават бдително рисковете, свързани с тези дейности, и да се справят с тях възможно най-бързо, за да се гарантира лоялна конкуренция, прозрачност и финансова стабилност; призовава Комисията спешно да установи оставащите пропуски в действащите регламенти;

  21.  припомня първоначалната дискусия относно ролята на ЕЦБ като паричен и надзорен орган; счита, че като цяло ЕЦБ е успяла да запази отделно двете роли; счита обаче, че е необходим допълнителен дебат, за да се избегне рискът от конфликт на интереси между двете задачи; подчертава значението на сътрудничеството между ЕБО като регулаторен орган и ЕНМ като надзорен орган в рамките на банковия съюз при спазване на разпределянето на отговорностите;

  22.  счита, че допълнителна хармонизация на практиките, свързани с оценката дали една банка е проблемна или има вероятност да стане проблемна, както и по-ясно разграничение между надзорните правомощия и правомощията за ранна намеса, биха помогнали за по-ефективното управление на кризи от страна на компетентните органи, преди да се пристъпи към преструктуриране;

  Преструктуриране

  23.  отбелязва споразумението, постигнато на срещата на високо равнище на държавите от еврозоната на 29 юни 2018 г., Европейският механизъм за стабилност (ЕМС) да осигурява общия механизъм за подкрепа на Единния фонд за преструктуриране (ЕФП) и ЕМС да бъде реформиран, за да предоставя ефективна подкрепа за стабилността въз основа на строги условия, гарантиращи отговорност, отчетност и принципа за избягване на моралния риск, както и при спазване на принципа, че данъкоплатецът не носи отговорност за банкови рискове; припомня позицията на Парламента, че този механизъм следва да бъде изцяло включен в институционалната рамка на Съюза, и подчертава необходимостта от подходящ демократичен контрол;

  24.  припомня, че обичайното производство по несъстоятелност е процедурата, която се прилага, когато се счита, че действието по преструктуриране не е в обществен интерес; съзнава, че различията в законодателството в областта на несъстоятелността отразяват утвърдените национални процедури; отбелязва, че законодателството в областта на несъстоятелността може да се възползва от допълнителното хармонизиране в рамките на Съюза, за да се гарантират общи правила и еднакви условия на конкуренция за всички банки, инвеститори и кредитори;

  25.  отново потвърждава позицията си, че правилата за предпазна рекапитализация трябва да бъдат изяснени; отбелязва, че предпазната рекапитализация може да бъде инструмент за управление на кризи, но счита, че нейното използване трябва да бъде строго ограничено до изключителни случаи, при които банката отговаря на хармонизираните минимални равнища на регулаторен капитал и следователно е платежоспособна, както и когато е гарантирано спазването на правилата на ЕС за държавните помощи; припомня, че целта на режима на ЕС за преструктуриране е да се гарантира, че данъкоплатците са защитени, разходите за неуспехите на ръководството на банките се поемат от неговите акционери и кредитори и че стабилността на финансовата система като цяло e запазена; подчертава, че наборът от правила за преструктуриране на кредитните институции трябва да се прилага още по-ефективно;

  26.  призовава Комисията да проверява възстановяването и преструктурирането на кредитните институции въз основа на правилата за държавната помощ; призовава Комисията да проверява регулирането въз основа на Директивата за възстановяване и преструктуриране на банките (ДВПБ); призовава Комисията да прилага по прозрачен начин правилата за държавната помощ по отношение на ДВПБ;

  27.  подчертава значението на достъпа до ликвидни средства на банките в процес на преструктуриране по време и непосредствено след производство по преструктуриране; следи с интерес текущите разисквания относно възможен инструмент за предоставяне на ликвидни средства при преструктуриране;

  28.  призовава Комисията редовно да оценява дали банковият сектор се е възползвал от скрити субсидии и държавна помощ от началото на кризата, включително посредством предоставяне на нетрадиционна подкрепа за ликвидността, и да публикува доклад по този въпрос; подчертава, че държавната помощ може да окаже неблагоприятно въздействие върху функционирането на вътрешния пазар; припомня строгите изисквания за прилагането на член 107, параграф 3, буква б) от Договора за функционирането на Европейския съюз и отново призовава Комисията ежегодно да извършва повторна проверка дали тези изисквания продължават да се изпълняват;

  29.  приветства заключенията на Европейската сметна палата от доклада ѝ относно оперативната ефективност на ЕЦБ при управление на кризи в банките, според които организационната структура на ЕЦБ и нейните ресурси за оценка на плановете за възстановяване и надзора на банките в криза са задоволителни, като същевременно отбелязва, че има нерешени въпроси, свързани с обмена на информация и ефективността на координацията; отбелязва, че от решаващо значение за безпрепятственото изпълнение на мерките за преструктуриране са сътрудничеството и обменът на информация между органите;

  30.  приветства преразгледания меморандум за разбирателство между ЕЦБ и Единния съвет за преструктуриране (ЕСП); подчертава, че рационализираният и в някои случаи автоматичен обмен на информация повишава ефективността и помага да се гарантира, че тежестта на отчетността върху банките ще бъде сведена до минимум;

  Застраховане на депозитите

  31.  отбелязва споразумението, постигнато на срещата на високо равнище на държавите от еврозоната от 29 юни 2018 г. относно европейската схема за застраховане на депозитите (ЕСЗД), както и съобщението на Комисията от 11 октомври 2017 г. относно ЕСЗД; подчертава, че процесът за създаване на ЕСЗД следва да продължи с оглед на доизграждането на банковия съюз; признава ползите от споделянето на риска и по-нататъшното намаляване на риска;

  °

  °  °

  32.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на Европейския банков орган, на Европейската централна банка, на Единния съвет за преструктуриране, на парламентите на държавите членки и на компетентните органи, определени в член 4, параграф 1, точка 40 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

  • [1]  Приети текстове, P8_TA(2018)0058.
  • [2]  Специален доклад № 02/2018: „Оперативна ефективност на ЕЦБ при управление на кризи в банките“, Европейска сметна палата, 16 януари 2018 г., https://www.eca.europa.eu/bg/Pages/DocItem.aspx?did=44556
  • [3]  Прессъобщение „ЕЦБ установи, че ABLV Bank е проблемна или има вероятност да стане проблемна“, 24 февруари 2018 г., https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2018/html/ssm.pr180224.en.html
  • [4]  Прессъобщение, „ЕБО стартира тестове за устойчивост в целия ЕС през 2018 г.“, Европейски банков орган, 31 януари 2018 г., http://www.eba.europa.eu/-/eba-launches-2018-eu-wide-stress-test-exercise
  • [5]  OВ C 216, 30.7.2013 г., стр. 1.
  • [6]  Прессъобщение, „ЕЦБ определя очакванията на надзорните си органи по отношение на новите необслужвани кредити“, Европейска централна банка, 15 март 2018 г., https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2018/html/ssm.pr180315.en.html.
  • [7]  Прессъобщение, „ЕЦБ обявява по-нататъшните стъпки в надзорния подход по отношение на размера на необслужваните кредити“, Европейска централна банка, 11 юли 2018 г., https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2018/html/ssm.pr180315.en.html.
  • [8]  ОВ C 248A, 16.7.2018 г., стр. 1.
  • [9]  OВ C 145 25.4.2016 г., стp. 34.

  ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

  Дата на приемане

  27.11.2018 г.

   

   

   

  Резултат от окончателното гласуване

  +:

  –:

  0

  35

  5

  0

  Членове, присъствали на окончателното гласуване

  Pervenche Berès, Thierry Cornillet, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Gunnar Hökmark, Petr Ježek, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

  Заместници, присъствали на окончателното гласуване

  Jeppe Kofod, Thomas Mann, Luigi Morgano, Joachim Starbatty, Lieve Wierinck

  Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

  Luis de Grandes Pascual

  ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

  35

  +

  ALDE

  Thierry Cornillet, Petr Ježek, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

  ECR

  Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Joachim Starbatty, Kay Swinburne

  PPE

  Stefan Gehrold, Luis de Grandes Pascual, Gunnar Hökmark, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan

  S&D

  Pervenche Berès, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

  VERTS/ALE

  Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato

  5

  EFDD

  Bernard Monot, Marco Valli

  GUE/NGL

  Marisa Matias, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

  0

  0

   

   

  Легенда на използваните знаци:

  +  :  „за“

  –  :  „против“

  0  :  „въздържал се“

  Последно осъвременяване: 7 януари 2019 г.
  Правна информация - Политика за поверителност