Proċedura : 2018/2100(INI)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A8-0419/2018

Testi mressqa :

A8-0419/2018

Dibattiti :

PV 15/01/2019 - 15
CRE 15/01/2019 - 15

Votazzjonijiet :

PV 16/01/2019 - 21.7
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P8_TA(2019)0030

RAPPORT     
PDF 548kWORD 59k
3.12.2018
PE 627.596v01-00 A8-0419/2018

dwar l-Unjoni Bankarja – rapport annwali 2018

(2018/2100(INI))

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

Rapporteur: Nils Torvalds

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW
 INFORMAZZJONI DWAR L-ADOZZJONIFIL-KUMITAT RESPONSABBLI
 VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIET FIL-KUMITAT RESPONSABBLI

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-Unjoni Bankarja – rapport annwali 2018

(2018/2100(INI))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-1 ta' Marzu 2018 dwar l-Unjoni Bankarja – Rapport Annwali 2017(1),

–  wara li kkunsidra l-feedback tal-Kummissjoni u tal-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) dwar ir-riżoluzzjoni tal-Parlament tal-1 ta' Marzu 2018 dwar l-Unjoni Bankarja – Rapport Annwali 2017,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni miftiehma mis-Summit tal-Euro fil-laqgħa tiegħu tad-29 ta' Ġunju 2018,

–  wara li kkunsidra r-rapport speċjali tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA) tas-16 ta' Jannar 2018 dwar l-effiċjenza operazzjonali tal-ġestjoni ta' kriżijiet bankarji mill-BĊE(2),

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni tal-24 ta' Mejju 2018 għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-titoli koperti minn bonds sovrani (COM(2018)0339),

–  wara li kkunsidra l-konstatazzjonijiet tal-BĊE tat-23 ta' Frar 2018 li l-ABLV Bank u l-ABLV Bank Luxembourg kienu qed ifallu jew probabbilment se jfallu, b'konformità mar-Regolament dwar il-Mekkaniżmu Uniku ta' Riżoluzzjoni(3),

–  wara li kkunsidra l-varar, fil-31 ta' Jannar 2018, mill-Awtorità Bankarja Ewropea (ABE), tat-test tal-istress tagħha madwar l-Ewropa kollha(4),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-applikazzjoni, mill-1 ta' Awwissu 2013, tar-regoli dwar l-għajnuna mill-istat għal miżuri ta' appoġġ favur il-banek fil-kuntest tal-kriżi finanzjarja ("il-Komunikazzjoni dwar il-Banek")(5),

–  wara li kkunsidra r-Rapport Statistiku Annwali tal-ESMA dwar is-swieq tad-derivattivi tal-UE tat-18 ta' Ottubru 2018,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjonijiet tal-BĊE tal-15 ta' Marzu 2018 dwar l-aspettattivi finanzjarji għal self improduttiv (NPLs) ġdid(6) u tal-11 ta' Lulju 2018 dwar passi ulterjuri fl-approċċ superviżorju tiegħu għall-istokk tal-NPLs(7),

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku (BERS) ta' Settembru 2018 intitolat "Approaching non-performing loans from a macroprudential angle" (Nindirizzaw is-self improduttiv minn angolu makroprudenzjali),

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-BERS ta' Settembru 2018 intitolat "EU Shadow Banking Monitor N° 3" (Rapport ta' Monitoraġġ Nru 3 tas-Sistema Bankarja Parallela fl-UE),

–  wara li kkunsidra l-avviż ta' post vakanti għall-kariga ta' President tal-Bord Superviżorju tal-BĊE mill-1 ta' Jannar 2019(8),

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill tal-11 ta' Ottubru 2017 dwar il-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku stabbilit skont ir-Regolament (UE) Nru 1024/2013 (COM(2017)0591),

–  wara li kkunsidra l-proposti biex jiġi emendat ir-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2013 dwar ir-rekwiżiti prudenzjali għall-istituzzjonijiet ta' kreditu u d-ditti tal-investiment u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 (CRR) (COM(2016)0850) kif ukoll id-Direttiva 2013/36/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2013 dwar l-aċċess għall-attività tal-istituzzjonijiet ta' kreditu u s-superviżjoni prudenzjali tal-istituzzjonijiet ta' kreditu u tad-ditti tal-investiment, li temenda d-Direttiva 2002/87/KE u li tħassar id-Direttivi 2006/48/KE u 2006/49/KE (CRD IV) (COM(2016)0854),

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew tat-8 ta' Novembru 2017 dwar emendi għall-qafas tal-Unjoni għal rekwiżiti kapitali ta' istituzzjonijiet ta' kreditu u ditti ta' investiment (CON/2017/46),

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-BERS ta' Lulju 2017 intitolat "Financial stability implications of IFRS 9" (L-implikazzjonijiet tal-IFRS 9 fir-rigward tal-istabbiltà finanzjarja),

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tal-11 ta' Lulju 2017 dwar il-pjan ta' azzjoni biex jiġi indirizzat is-self improduttiv fl-Ewropa,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji (A8-0419/2018),

A.  billi li l-għoti lill-BĊE tar-responsabbiltà għas-superviżjoni tal-istituzzjonijiet finanzjarji sistemikament importanti kien suċċess;

B.  billi s-superviżjoni prudenzjali u s-superviżjoni kontra l-ħasil tal-flus ma jistgħux jiġu ttrattati b'mod separat;

C.  billi jeħtieġ li r-rwol tal-ABE jissaħħaħ b'mod sinifikanti sabiex il-miżuri kontra l-ħasil tal-flus jiġu implimentati u kkontrollati b'mod effikaċi;

D.  billi huwa importanti li jiġi ċċarat it-trattament tal-għajnuna mill-Istat f'azzjonijiet minn skemi ta' garanzija tad-depożiti(9);

E.  billi l-istokk ta' NPLs fis-sistemi bankarji ta' xi Stati Membri għadu għoli b'mod inkwetanti;

F.  billi l-għadd u l-proporzjonijiet ta' NPLs għadhom ivarjaw b'mod sinifikanti bejn l-Istati Membri;

G.  billi l-parteċipazzjoni fl-Unjoni Bankarja hija miftuħa għall-Istati Membri li għadhom ma adottawx l-euro; billi s'issa l-ebda Stat Membru għadu ma ddeċieda li jipparteċipa fuq dik il-bażi; billi diversi Stati Membri qed jiddiskutu l-possibbiltà li jingħaqdu mal-Unjoni Bankarja; billi istituzzjonijiet finanzjarji differenti jaraw vantaġġi fil-fatt li jkunu jinsabu fi ħdan l-Unjoni Bankarja;

1.  Jieħu nota pożittiva tal-kisbiet u r-riżultati tal-Unjoni Bankarja biex tgħin fit-trawwim ta' suq tassew uniku, kundizzjonijiet ekwi, stabbiltà finanzjarja u aktar prevedibbiltà għall-atturi tas-suq; jissottolinja l-importanza tal-impenn favur il-proċess tal-ikkompletar tal-Unjoni Bankarja u l-ħtieġa li jiġu żgurati l-ftuħ u t-trattament ugwali tal-Istati Membri kollha li jipparteċipaw fl-Unjoni Bankarja; ifakkar li l-ikkompletar tal-Unjoni Bankarja, inkluża Skema Ewropea ta' Assigurazzjoni tad-Depożiti u garanzija ta' kontinġenza fiskali għall-Fond Uniku ta' Riżoluzzjoni, irid ikompli, kif ukoll l-adozzjoni ta' miżuri biex jinkiseb tnaqqis tar-riskju, li jikkontribwixxi għal żieda ulterjuri fl-istabbiltà finanzjarja u l-prospetti ta' tkabbir;

2.  Jisħaq fuq l-importanza tal-impenn favur il-proċess tal-ikkompletar tal-Unjoni tas-Swieq Kapitali, li jgħin biex jinbena suq kapitali uniku veru fl-UE, biex il-kreditu jiddaħħal fl-ekonomija reali, biex jippermetti aktar il-kondiviżjoni tar-riskji fil-qasam privat, biex inaqqas il-ħtieġa għall-kondiviżjoni tar-riskji fil-qasam pubbliku, jiffaċilita l-investimenti transfruntieri u jikkomplementa l-finanzjament permezz tal-banek;

3.  Ifakkar li l-Unjoni Bankarja hija miftuħa għall-Istati Membri kollha li jixtiequ jissieħbu; jilqa' kwalunkwe pass meħud minn Stati Membri li mhumiex fiż-żona tal-euro biex jissieħbu fl-Unjoni Bankarja billi dan jgħin biex l-Unjoni Bankarja tiġi allinjata mas-suq intern;

4.  Iqis li wieħed mill-għanijiet tal-Unjoni Bankarja, minbarra l-iżgurar tal-istabbiltà finanzjarja, għandu jkun, fost oħrajn, filwaqt li jitqies il-prinċipju tal-proporzjonalità, li tħares id-diversità tal-mudelli bankarji sostenibbli tal-UE u li jiġi evitat li s-sistema bankarja Ewropea tiġi mmexxija lejn mudell uniku jew li jippenalizza b'mod sproporzjonat lill-banek iż-żgħar, peress li din id-diversità tippermetti li jiġu ssodisfati r-rekwiżiti taċ-ċittadini u tal-proġetti tagħhom, filwaqt li taġixxi wkoll bħala għodda ta' diversifikazzjoni, karatteristika fundamentali biex jiġu assorbiti xokkijiet potenzjali;

5.  Jenfasizza li l-proposti li saru minn korpi internazzjonali għandhom isiru parti mid-dritt tal-Unjoni b'tali mod li jitqiesu kif xieraq il-karatteristiċi speċifiċi tas-settur bankarju Ewropew;

6.  Jenfasizza li b'mod partikolari l-istandards tal-Kumitat ta' Basel dwar is-Superviżjoni Bankarja (BCBS) m'għandhomx jiġu trasposti fid-dritt tal-Unjoni kif inhuma mingħajr ma jitqiesu kif xieraq il-karatteristiċi speċifiċi tas-sistema bankarja Ewropea u l-prinċipju tal-proporzjonalità;

7.  Ifakkar fil-ħtieġa ta' sett ta' regoli koerenti u konċiżi għall-funzjonament tajjeb tal-Unjoni Bankarja, filwaqt li titqies l-importanza tal-proporzjonalità; jistieden lill-Kummissjoni, meta jkun xieraq, tagħti prijorità lir-regolamenti minflok lid-direttivi bħala l-għodda leġiżlattiva għall-Unjoni Bankarja, u tagħmilha prijorità li tiżgura bis-sħiħ li l-leġiżlazzjoni rilevanti kollha tkun implimentata bis-sħiħ u b'mod korrett fl-Istati Membri kollha; jistieden lill-Kummissjoni biex, b'kooperazzjoni mal-awtoritajiet superviżorji Ewropej, tidentifika u tneħħi l-ostakli għas-suq intern;

8.  Jemmen li d-deċiżjonijiet tal-awtoritajiet ta' superviżjoni u riżoluzzjoni għandhom ikunu koerenti, spjegati sew, trasparenti u disponibbli pubblikament; iħeġġeġ lill-awtoritajiet ta' superviżjoni u riżoluzzjoni jkunu restrittivi kemm jista' jkun fl-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet li jippermettulhom jirrifjutaw l-aċċess għad-dokumenti;

Superviżjoni

9.  Jieħu nota tal-valutazzjonijiet riċenti tal-BĊE dwar il-banek li qed ifallu jew probabbilment se jfallu, li saru fl-2018; jenfasizza l-ħtieġa li jittejbu l-ħinijiet tar-rispons tas-superviżjoni bankarja Ewropea; huwa mħasseb ħafna li wħud minn dawn il-każijiet qajmu kwistjonijiet rigward it-tisħiħ tar-regoli kontra l-ħasil tal-flus fl-Unjoni Bankarja; jissottolinja l-ħtieġa urġenti ta' approċċ komuni tal-UE f'dan ir-rigward b'setgħat assenjati b'mod ċar; jilqa', f'dan ir-rigward, il-proposta tal-Kummissjoni għat-tisħiħ tal-ABE fil-qasam tal-ħasil tal-flus;

10.  Jinnota r-riżultati tat-test tal-istress fl-UE kollha tal-ABE; jilqa' l-inklużjoni tal-istrumenti tal-livell 2 u tal-livell 3 fil-kamp ta' applikazzjoni tat-testijiet tal-istress tal-2018; jemmen li t-testijiet tal-istress għandhom jiġu interpretati flimkien ma' attivitajiet oħra li għaddejjin ta' monitoraġġ superviżorju; jistieden lill-MSU, lill-ABE u lill-BERS jużaw metodoloġiji konsistenti meta jiddefinixxu t-test tal-istress sabiex jiżguraw livell għoli ta' trasparenza dwar din il-proċedura u sabiex jipprevjenu distorsjonijiet possibbli;

11.  Ifakkar li hemm riskji assoċjati mad-dejn sovran; jieħu nota tal-ħidma li għaddejja tal-Kumitat ta' Basel dwar is-Superviżjoni Bankarja (BCBS) dwar ir-riskju sovran; huwa mħasseb ukoll mill-fatt li xi istituzzjonijiet finanzjarji għandhom skoperturi eċċessivament kbar għal dejn sovran maħruġ mill-gvernijiet tagħhom stess; jenfasizza li l-qafas regolatorju tal-UE dwar it-trattament prudenzjali tad-dejn sovran għandu jkun konsistenti mal-istandards internazzjonali;

12.  Jilqa' l-proposta tal-Kummissjoni biex jissaħħaħ ir-rwol tal-ABE fil-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus fis-settur finanzjarju; jistieden lill-koleġiżlaturi jadottaw il-proposta mingħajr dewmien bla bżonn u jinsisti fuq il-ħtieġa ta' kooperazzjoni u kondiviżjoni tal-informazzjoni msaħħa bejn l-awtoritajiet ta' superviżjoni nazzjonali abbażi ta' standards komuni fi ħdan l-UE u soġġett għall-koordinazzjoni u l-appoġġ fil-livell tal-UE meta l-awtoritajiet nazzjonali jkunu mgħobbija żżejjed;

13.  Jibqa' mħasseb dwar każijiet riċenti ta' ħasil tal-flus f'banek Ewropej u dwar il-fatt li każijiet ta' ħasil tal-flus jistgħu jesponu l-ekonomija tal-UE għal instabbiltà finanzjarja u politika; jinnota li diversi minn dawn il-każijiet ġew irrapportati minn ġurisdizzjonijiet li mhumiex membri fl-UE; jappella għal approċċ unifikat rigward is-superviżjoni prudenzjali u l-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus; jinnota wkoll li kwistjonijiet li jikkonċernaw l-infurzar tal-leġiżlazzjoni kontra l-ħasil tal-flus ġew żvelati wkoll barra l-Unjoni Bankarja u li sħubija fl-Unjoni Bankarja tista' tkun ta' benefiċċju għall-Istati Membri li mhumiex fiż-żona tal-euro fl-indirizzar ta' dawn il-kwistjonijiet;

14.  Jissottolinja l-fatt li s-swieq finanzjarji huma interrelatati b'mod qawwi; jisħaq fuq l-importanza tat-tħejjija tas-superviżuri bankarji għall-eżiti kollha possibbli fin-negozjati tal-Brexit bejn l-UE-27 u r-Renju Unit, filwaqt li jitqies li din ma tissostitwix it-tħejjija tas-setturi privati nfushom; jistieden lill-Kummissjoni u lill-awtoritajiet superviżorji jwettqu analiżi komprensiva tal-impatt tal-Brexit; jistieden lill-UE27 japprofondixxu r-regolamentazzjoni komuni u s-superviżjoni komuni filwaqt li jitkabbru l-firxa u l-portata tas-swieq kapitali fl-UE27;

15.  Iħeġġeġ lin-negozjaturi kollha jaħdmu favur l-adozzjoni ta' pakkett leġiżlattiv bilanċjat u sostenibbli biex jitnaqqas ir-riskju fis-sistema bankarja qabel l-elezzjonijiet Ewropej fl-2019; iħeġġeġ lill-Kunsill, b'mod partikolari, biex jinnegozja in bona fide, filwaqt li jikkunsidra b'mod xieraq id-diversità tal-mudelli bankarji tal-UE, tal-prinċipju tal-proporzjonalità u l-pakkett bilanċjat adottat mill-Parlament Ewropew; jistieden lill-Kummissjoni tindirizza b'mod effikaċi l-problema "kbira wisq biex tfalli" flimkien mar-riskji ta' mudelli bankarji differenti fl-UE, filwaqt li jitqies id-daqs tagħhom fis-swieq rilevanti;

16.  Jieħu nota tan-negozjati li għaddejjin dwar il-pakkett tal-NPLs; jinnota l-addendum tal-BĊE dwar l-NPLs u l-ħidma tal-ABE fuq linji gwida dwar il-ġestjoni tal-iskoperturi improduttivi u mrażżna; jilqa' t-tnaqqis fil-volum tal-NPLs matul l-aħħar snin; itenni t-tħassib tiegħu li l-għadd totali, u l-proporzjon, ta' self improduttiv u tal-istrumenti tal-livell 2 u tal-livell 3, għadhom ferm ogħla mill-medja f'xi Stati Membri; jenfasizza li r-riskju għall-istabbiltà finanzjarja mill-NPLs għadu sinifikanti iżda, minkejja dan, huwa inqas milli kien ftit snin ilu; jaqbel mal-Kummissjoni li r-responsabbiltà ewlenija għat-tnaqqis tal-NPLs hija tal-Istati Membri, b'mod partikolari permezz ta' liġijiet effiċjenti dwar l-insolvenza, u tal-banek infushom, iżda jenfasizza l-interess tal-UE li tnaqqas is-sehem tal-NPLs;

17.  Huwa mħasseb dwar l-użu wiesa' ta' mudelli interni mill-istituzzjonijiet bankarji; jistieden lill-MSU u lill-ABE jkomplu l-ħidma tagħhom fuq l-adegwatezza tal-użu ta' mudelli interni sabiex tiġi stabbilita l-kredibbiltà tagħhom u jinkisbu kundizzjonijiet ekwi fl-istituzzjonijiet kollha;

18.  Jieħu nota tan-negozjati li għaddejjin dwar is-Sistema Ewropea ta' Superviżjoni Finanzjarja (SESF); jemmen li suq uniku jeħtieġ setgħat superviżorji xierqa fil-livell tal-UE; jenfasizza li l-kompitu ewlieni tas-SESF huwa li tiżgura azzjoni superviżjoni effettiva;

19.  Jilqa' l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar il-FinTech; jagħraf il-potenzjal kbir ħafna tal-FinTech u l-ħtieġa li titħeġġeġ l-innovazzjoni; madankollu, jinnota l-ħtieġa ta' regolamentazzjoni xierqa u superviżjoni adegwata li tipproteġi lill-konsumaturi u tiżgura l-istabbiltà finanzjarja kif ukoll kundizzjonijiet ekwi għall-atturi tas-swieq finanzjarji; jemmen li l-kumpaniji tat-teknoloġija finanzjarja, li jwettqu l-istess attivitajiet bħal parteċipanti oħra fis-sistema finanzjarja, għandhom ikunu soġġetti għall-istess regoli operattivi; jissottolinja l-ħtieġa li titjieb kontinwament ir-reżiljenza ċibernetika tas-settur finanzjarju tal-UE;

20.  Għadu mħasseb dwar il-kobor tas-sistema bankarja parallela fl-UE; ifakkar li fi tmiem l-2017 kien stmat li kienet tammonta għal madwar 40 % tas-sistema finanzjarja tal-UE; iħeġġeġ lill-awtoritajiet fil-livell nazzjonali, globali u tal-UE biex ikomplu jimmonitorjaw b'mod viġilanti r-riskji kkawżati minn dawn l-attivitajiet u biex jindirizzawhom malajr kemm jista' jkun sabiex jiġu żgurati kompetizzjoni ġusta, trasparenza u stabbiltà finanzjarja; jistieden lill-Kummissjoni tidentifika b'urġenza l-lakuni li fadal fir-regolamenti fis-seħħ;

21.  Ifakkar fid-dibattitu inizjali dwar ir-rwol tal-BĊE kemm bħala awtorità monetarja kif ukoll bħala awtorità superviżorja; iqis li, globalment, il-BĊE rnexxielu jżomm iż-żewġ rwoli separati; madankollu, jemmen li jenħtieġ aktar dibattitu biex jiġi evitat ir-riskju ta' kunflitt ta' interess bejn iż-żewġ kompiti; jenfasizza l-importanza tal-kooperazzjoni bejn l-ABE bħala awtorità regolatorja u l-MSU bħala awtorità superviżorja fl-Unjoni Bankarja, filwaqt li jiġi rispettat it-tqassim tar-responsabbiltajiet;

22.  Iqis li aktar armonizzazzjoni tal-prattiki dwar il-valutazzjoni ta' jekk bank hux qed ifalli jew probabbilment se jfalli, kif ukoll distinzjoni aktar ċara bejn is-setgħat superviżorji u s-setgħat ta' intervent bikri jgħinu biex jagħmlu l-ġestjoni tal-kriżijiet mill-awtoritajiet kompetenti, qabel il-riżoluzzjoni, aktar effettiva;

Riżoluzzjoni

23.  Jinnota l-ftehim milħuq fil-laqgħa tas-Summit tal-Euro tad-29 ta' Ġunju 2018 li l-Mekkaniżmu Ewropew ta' Stabbiltà (MES) jipprovdi l-garanzija ta' kontinġenza komuni għall-Fond Uniku ta' Riżoluzzjoni (FUR) u li l-MES jiġi rriformat biex jipprovdi appoġġ effettiv għal-istabbiltà abbażi ta' kundizzjonijiet stretti li jiżguraw ir-responsabbiltà, l-obbligu ta' rendikont u l-prinċipju tal-evitar tal-periklu morali kif ukoll li jissalvagwardjaw il-prinċipju li l-kontribwenti mhumiex responsabbli għar-riskji bankarji; ifakkar fil-pożizzjoni tal-Parlament li dan il-mekkaniżmu għandu jkun inkorporat bis-sħiħ fil-qafas istituzzjonali tal-Unjoni u jenfasizza l-ħtieġa ta' skrutinju demokratiku xieraq;

24.  Ifakkar li l-proċedimenti normali ta' insolvenza huma l-proċedura applikata meta azzjoni ta' riżoluzzjoni ma titqiesx li tkun fl-interess pubbliku; huwa konxju mill-fatt li d-diverġenzi fil-leġiżlazzjoni dwar l-insolvenza jirriflettu proċeduri nazzjonali stabbiliti sew; jinnota li l-leġiżlazzjoni dwar l-insolvenza tista' tibbenefika minn armonizzazzjoni akbar fl-Unjoni kollha sabiex jiġu żgurati regoli komuni u kundizzjonijiet ekwi għall-banek, l-investituri u l-kredituri kollha;

25.  Jafferma mill-ġdid il-pożizzjoni tiegħu li r-regoli għar-rikapitalizzazzjoni prekawzjonarja jridu jiġu ċċarati; jinnota li r-rikapitalizzazzjoni prekawzjonarja tista' tkun strument għall-ġestjoni tal-kriżijiet iżda jemmen li l-użu tagħha jrid jiġi limitat strettament għal każijiet eċċezzjonali meta l-bank ikun konformi mal-livelli tal-kapital regolatorji minimi armonizzati, u għalhekk solventi, u meta tkun żgurata l-konformità mar-regoli tal-UE dwar l-għajnuna mill-Istat; ifakkar li l-għan tar-reġim ta' riżoluzzjoni tal-UE huwa li jiżgura li l-kontribwenti jiġu protetti, li l-kost tal-fallimenti tal-ġestjoni ta' bank jiġġarrab mill-azzjonisti u l-kredituri tiegħu, u li titħares l-istabbiltà tas-sistema finanzjarja inġenerali; jenfasizza li r-regoli dwar r-riżoluzzjoni tal-istituzzjonijiet ta' kreditu jeħtieġ li jiġu applikati saħansitra aħjar;

26.  Jistieden lill-Kummissjoni tivvaluta l-irkupru u r-riżoluzzjoni tal-istituzzjonijiet ta' kreditu abbażi tar-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat; jistieden lill-Kummissjoni teżamina r-regolament abbażi tad-Direttiva dwar l-Irkupru u r-Riżoluzzjoni tal-Banek (BRRD); jistieden lill-Kummissjoni tipproponi l-applikazzjoni trasparenti tar-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat fir-rigward tal-BRRD;

27.  Jenfasizza l-importanza tal-aċċess għal-likwidità għall-banek f'riżoluzzjoni, waqt u immedjatament wara l-proċedimenti ta' riżoluzzjoni; isegwi b'interess id-dibattiti li għaddejjin dwar għodda possibbli għall-għoti ta' likwidità fil-proċedura ta' riżoluzzjoni;

28.  Jistieden lill-Kummissjoni tivvaluta regolarment jekk is-settur bankarju bbenefikax minn sussidji impliċiti u minn għajnuna mill-Istat minn meta bdiet il-kriżi s'issa, anke bl-għoti ta' appoġġ ta' likwidità mhux konvenzjonali, u tippubblika rapport f'dan ir-rigward; jissottolinja l-effett distortiv li l-għajnuna mill-Istat jista' jkollha fuq il-funzjonament tas-suq intern; ifakkar fir-rekwiżiti stretti għall-applikazzjoni tal-Artikolu 107(3)(b) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u jerġa' jistieden lill-Kummissjoni teżamina mill-ġdid fuq bażi annwali jekk dawn ir-rekwiżiti għadhomx jiġu ssodisfati;

29.  Jilqa' l-konklużjoni tal-QEA, fir-rapport tagħha dwar l-effiċjenza operazzjonali tal-ġestjoni ta' kriżijiet bankarji mill-BĊE, li l-istruttura organizzattiva tal-BĊE u l-allokazzjoni tar-riżorsi tiegħu għall-valutazzjoni tal-pjanijiet ta' rkupru u s-superviżjoni tal-banek fi kriżi huma sodisfaċenti, filwaqt li jinnota li hemm kwistjonijiet pendenti rigward il-kondiviżjoni tal-informazzjoni u l-koordinazzjoni tal-effiċjenza; ifakkar li l-kooperazzjoni u l-iskambju ta' informazzjoni bejn l-awtoritajiet huma kruċjali għall-implimentazzjoni bla xkiel tal-miżuri ta' riżoluzzjoni;

30.  Jilqa' l-memorandum ta' qbil rivedut bejn il-BĊE u l-Bord Uniku ta' Riżoluzzjoni (SRB); jenfasizza li skambju ta' informazzjoni ffaċilitat, u f'xi każijiet awtomatizzat, iżid l-effiċjenza u jgħin biex ikun żgurat li l-piż tar-rapportar fuq il-banek jinżamm żgħir kemm jista' jkun;

Assigurazzjoni tad-depożiti

31.  Jieħu nota tal-ftehim milħuq fil-laqgħa tas-Summit tal-Euro tad-29 ta' Ġunju 2018 li jikkonċerna l-Iskema Ewropea ta' Assigurazzjoni tad-Depożiti (EDIS), kif ukoll tal-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-11 ta' Ottubru 2017 dwar l-EDIS; jissottolinja li l-proċess biex tiġi stabbilita l-EDIS għandu jkompli għall-ikkompletar tal-Unjoni Bankarja; jagħraf il-benefiċċji tal-kondiviżjoni tar-riskji u ta' tnaqqis ulterjuri tar-riskji;

°

°  °

32.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Awtorità Bankarja Ewropea, lill-Bank Ċentrali Ewropew, lill-Bord Uniku ta' Riżoluzzjoni, lill-parlamenti tal-Istati Membri u lill-awtoritajiet kompetenti kif definiti fil-punt (40) tal-Artikolu 4(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.

(1)

Testi adottati, P8_TA(2018)0058.

(2)

"Rapport Speċjali Nru 02/2018: L-effiċjenza operazzjonali tal-ġestjoni ta' kriżijiet bankarji mill-BĊE", Qorti Ewropea tal-Awdituri, 16 ta' Jannar 2018, https://www.eca.europa.eu/mt/Pages/DocItem.aspx?did=44556

(3)

Stqarrija għall-istampa, "ECB determined ABLV Bank was failing or likely to fail" (Il-BĊE kkonstata li l-ABLV Bank kien qed ifalli jew probabbilment se jfalli), Bank Ċentrali Ewropew, 24 ta' Frar 2018, https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2018/html/ssm.pr180224.en.html

(4)

Stqarrija għall-istampa, "EBA launches 2018 EU-wide stress test exercise" (L-ABE tvara l-eżerċizzju tat-test tal-istress fl-UE kollha għall-2018), Awtorità Bankarja Ewropea, 31 ta' Jannar 2018, http://www.eba.europa.eu/-/eba-launches-2018-eu-wide-stress-test-exercise

(5)

ĠU C 216, 30.7.2013, p. 1.

(6)

Stqarrija għall-istampa, "ECB sets out its supervisory expectations for new NPLs" (Il-BĊE jistabbilixxi l-aspettattivi superviżorji tiegħu għal NPLs ġodda), Bank Ċentrali Ewropew, 15 ta' Marzu 2018, https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2018/html/ssm.pr180315.en.html

(7)

Stqarrija għall-istampa, "ECB announces further steps in supervisory approach to stock of NPLs" (Il-BĊE jħabbar passi ulterjuri fl-approċċ superviżorju tiegħu għall-istokk tal-NPLs), Bank Ċentrali Ewropew, 11 ta' Lulju 2018, https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2018/html/ssm.pr180711.en.html

(8)

ĠU C 248A, 16.7.2018, p. 1.

(9)

ĠU C 145, 25.4.2016, p. 34.


INFORMAZZJONI DWAR L-ADOZZJONIFIL-KUMITAT RESPONSABBLI

Data tal-adozzjoni

27.11.2018

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

35

5

0

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Pervenche Berès, Thierry Cornillet, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Gunnar Hökmark, Petr Ježek, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Jeppe Kofod, Thomas Mann, Luigi Morgano, Joachim Starbatty, Lieve Wierinck

Sostituti (skont l-Artikolu 200(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

Luis de Grandes Pascual


VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIET FIL-KUMITAT RESPONSABBLI

35

+

ALDE

Thierry Cornillet, Petr Ježek, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Joachim Starbatty, Kay Swinburne

PPE

Stefan Gehrold, Luis de Grandes Pascual, Gunnar Hökmark, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan

S&D

Pervenche Berès, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato

5

-

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

GUE/NGL

Marisa Matias, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

0

0

 

 

Tifsira tas-simboli użati:

+  :  favur

-  :  kontra

0  :  astensjoni

Aġġornata l-aħħar: 7 ta' Jannar 2019Avviż legali - Politika tal-privatezza