Διαδικασία : 2018/2096(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0420/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0420/2018

Συζήτηση :

PV 17/01/2019 - 7
CRE 17/01/2019 - 7

Ψηφοφορία :

PV 17/01/2019 - 10.15
CRE 17/01/2019 - 10.15
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0045

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 674kWORD 52k
4.12.2018
PE 623.956v04-00 A8-0420/2018

σχετικά με τη στρατηγική έρευνα της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας OI/2/2017 όσον αφορά τη διαφάνεια των νομοθετικών συζητήσεων στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών οργάνων του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(2018/2096(INI))

Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων

Επιτροπή Αναφορών

Εισηγητές: Jo Leinen, Yana Toom

(Κοινή διαδικασία επιτροπών – άρθρο 55 του Κανονισμού)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη στρατηγική έρευνα της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας OI/2/2017 όσον αφορά τη διαφάνεια των νομοθετικών συζητήσεων στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών οργάνων του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(2018/2096(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 15 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις ρυθμίσεις του σχετικά με την πρόσβαση στα έγγραφα των θεσμικών οργάνων της Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 228 ΣΛΕΕ,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 11,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 3, παράγραφος 7, του Καταστατικού του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2001, για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 28ης Απριλίου 2016 σχετικά με την πρόσβαση του κοινού σε έγγραφα (άρθρο 116 παράγραφος 7 του Κανονισμού) για τα έτη 2014-2015(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με τη βελτίωση της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση τις δυνατότητες της Συνθήκης της Λισαβόνας(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την ακεραιότητα στα θεσμικά όργανα της ΕΕ(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 30ής Μαΐου 2018 σχετικά με την ερμηνεία και εφαρμογή της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου(5),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 2.6 και 2.7 της συμβολής της 59ης συνεδρίασης της COSAC, που εγκρίθηκε κατά τη σύνοδο ολομέλειάς της στη Σόφια στις 17-19 Ιουνίου 2018,

–  έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τη στρατηγική έρευνα OI/2/2017/TE για τη διαφάνεια της νομοθετικής διαδικασίας του Συμβουλίου,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τις κοινές διαβουλεύσεις της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Αναφορών σύμφωνα με το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Αναφορών (A8-0420/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 228 της ΣΛΕΕ και το άρθρο 3 του Καταστατικού του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή παρέχουν στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή τη δυνατότητα να διεξάγει έρευνες τις οποίες κρίνει απαραίτητες, είτε βάσει καταγγελίας είτε αυτεπαγγέλτως·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στα άρθρα 1 και 10 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) ορίζεται ότι σε επίπεδο Ένωσης οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται όσο το δυνατόν πιο ανοικτά και όσο το δυνατόν πλησιέστερα στους πολίτες·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ως το θεσμικό όργανο που αντιπροσωπεύει άμεσα τους πολίτες, και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο εκπροσωπεί τα κράτη μέλη, αποτελούν τις δύο συνιστώσες της ενωσιακής νομοθετικής εξουσίας που συνιστούν τη διττή πηγή νομιμότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λειτουργεί με υψηλό βαθμό διαφάνειας στη νομοθετική του διαδικασία, συμπεριλαμβανομένου του σταδίου των επιτροπών, καθιστώντας εφικτό για τους πολίτες, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τους ενδιαφερομένους να αντιλαμβάνονται με σαφήνεια τις διάφορες απόψεις που εκφράζονται στο Κοινοβούλιο και την προέλευση συγκεκριμένων προτάσεων, καθώς και να κατανοούν τη λήψη τελικών αποφάσεων·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 8 της ΣΕΕ, το Συμβούλιο πρέπει να συνέρχεται δημοσίως όταν συσκέπτεται και ψηφίζει επί σχεδίων νομοθετικής πράξης·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο λαμβάνει τις περισσότερες αποφάσεις που μπορούν να ληφθούν με ειδική πλειοψηφία με συναίνεση και χωρίς επίσημη ψηφοφορία·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διαμεσολαβήτρια ξεκίνησε έρευνα σχετικά με τη διαφάνεια των νομοθετικών συζητήσεων στα προπαρασκευαστικά όργανα του Συμβουλίου, υποβάλλοντας στις 10 Μαρτίου 2017 14 ερωτήματα στο Συμβούλιο και πραγματοποιώντας δημόσια διαβούλευση·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την έρευνα, η Διαμεσολαβήτρια διαπίστωσε ότι η έλλειψη διαφάνειας από την πλευρά του Συμβουλίου όσον αφορά τη δημόσια πρόσβαση στα νομοθετικά έγγραφά του και οι τρέχουσες πρακτικές του Συμβουλίου όσον αφορά τη διαφάνεια της διαδικασίας λήψης αποφάσεων - ιδίως κατά την προπαρασκευαστική φάση στην Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων (ΕΜΑ) και σε επίπεδο ομάδων εργασίας - συνιστούν περίπτωση κακοδιοίκησης·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 9 Φεβρουαρίου 2018 η Διαμεσολαβήτρια υπέβαλε στο Συμβούλιο έξι προτάσεις για βελτιώσεις και τρεις ειδικές συστάσεις σχετικά με τη διαφάνεια των προπαρασκευαστικών του οργάνων και κάλεσε το Συμβούλιο να απαντήσει·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο δεν απάντησε στις συστάσεις που περιέχονταν στην έκθεση της Διαμεσολαβήτριας εντός της νομοθετικά προβλεπόμενης προθεσμίας των τριών μηνών και ότι, λόγω της σημασίας του ζητήματος της διαφάνειας της νομοθετικής διαδικασίας, η Διαμεσολαβήτρια αποφάσισε να μην χορηγήσει στο Συμβούλιο παράταση της εν λόγω προθεσμίας, και υπέβαλε την έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

1.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επικρίνεται συχνά λόγω δημοκρατικού ελλείματος· τονίζει συνεπώς ότι το γεγονός ότι ένα από τα τρία βασικά θεσμικά της όργανα λαμβάνει αποφάσεις χωρίς τη διαφάνεια που πρέπει να αναμένεται από έναν δημοκρατικό οργανισμό βλάπτει το φιλόδοξο εγχείρημα που αποτελεί η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση·

2.  είναι βαθιά πεπεισμένο ότι η λήψη απολύτως δημοκρατικών και πλήρως διαφανών αποφάσεων σε ενωσιακό επίπεδο είναι απαραίτητη για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών στο ευρωπαϊκό σχέδιο και στα θεσμικά όργανα της ΕΕ, ιδίως ενόψει των ευρωπαϊκών εκλογών του Μαΐου 2019, και, ως εκ τούτου, είναι αποφασισμένο να ενισχύσει την υποχρέωση δημοκρατικής λογοδοσίας όλων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ·

3.  συμμερίζεται την άποψη της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας ότι η μέριμνα ώστε οι πολίτες να είναι σε θέση να κατανοούν, να παρακολουθούν λεπτομερώς την πρόοδο της νομοθεσίας και να συμμετέχουν σε αυτή αποτελεί νομική επιταγή δυνάμει των Συνθηκών και βασική απαίτηση σε μια σύγχρονη δημοκρατία·

4.  τονίζει ότι ένα υψηλό επίπεδο διαφάνειας στη νομοθετική διαδικασία έχει ουσιαστική σημασία προκειμένου οι πολίτες, τα μέσα ενημέρωσης και τα ενδιαφερόμενα μέρη να μπορούν να καλούν τους εκλεγμένους αντιπροσώπους τους και τις κυβερνήσεις να λογοδοτήσουν·

5.  πιστεύει ότι ένα υψηλό επίπεδο διαφάνειας λειτουργεί ως μέτρο προστασίας έναντι της διασποράς εικασιών, ψευδών ειδήσεων και θεωριών συνωμοσίας, καθώς δημιουργεί μια βάση πραγματικών γεγονότων για τη δημόσια αντίκρουση τέτοιων ισχυρισμών·

6.  υπενθυμίζει ότι, όπως επιβεβαιώνεται από την Διαμεσολαβήτρια, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκπροσωπεί τα συμφέροντα των ευρωπαίων πολιτών με ανοικτό και διαφανή τρόπο και διαπιστώνει την πρόοδο που έχει σημειώσει η Επιτροπή όσον αφορά τη βελτίωση των προτύπων διαφάνειας· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι το Συμβούλιο εξακολουθεί να μην εφαρμόζει παρόμοια πρότυπα διαφάνειας·

7.  επισημαίνει ότι οι εργασίες των προπαρασκευαστικών οργάνων του Συμβουλίου, δηλαδή των Επιτροπών Μονίμων Αντιπροσώπων (Coreper I + II) και των 150 και πλέον ομάδων εργασίας, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας λήψης αποφάσεων του Συμβουλίου·

8.  αποδοκιμάζει το γεγονός ότι, σε αντίθεση με τις συνεδριάσεις των επιτροπών στο Κοινοβούλιο, οι συνεδριάσεις των προπαρασκευαστικών οργάνων του Συμβουλίου καθώς και οι περισσότερες συζητήσεις στο Συμβούλιο διεξάγονται κεκλεισμένων των θυρών· φρονεί ότι οι πολίτες, τα μέσα ενημέρωσης και τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να έχουν πρόσβαση στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου και των προπαρασκευαστικών οργάνων του με κατάλληλα μέσα, όπως με ζωντανή και απευθείας μετάδοση μέσω Διαδικτύου, και ότι τα πρακτικά των εν λόγω συνεδριάσεων πρέπει να δημοσιεύονται, προκειμένου να διασφαλίζεται υψηλό επίπεδο διαφάνειας στη νομοθετική διαδικασία και στις δύο συνιστώσες της ενωσιακής νομοθετικής εξουσίας· υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με την αρχή της δημοκρατικής νομιμότητας, το κοινό πρέπει να μπορεί να καλεί αμφότερα τα νομοθετικά όργανα να λογοδοτήσουν για τις ενέργειές τους·

9.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το Συμβούλιο δεν δημοσιεύει προορατικά τα περισσότερα έγγραφα που αφορούν νομοθετικά σχέδια, εμποδίζοντας τους πολίτες να γνωρίζουν ποια έγγραφα πραγματικά υφίστανται και περιορίζοντας με αυτόν τον τρόπο την άσκηση του δικαιώματός τους να ζητούν πρόσβαση στα έγγραφα· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι οι διαθέσιμες πληροφορίες για τα νομοθετικά έγγραφα διατίθενται από το Συμβούλιο σε ένα μητρώο το οποίο είναι ελλιπές και δεν είναι εύχρηστο· καλεί το Συμβούλιο να καταχωρίσει στο δημόσιο μητρώο του όλα τα έγγραφα που αφορούν νομοθετικές υποθέσεις, ανεξαρτήτως του μορφότυπου και της διαβάθμισής τους· σημειώνει, στο πλαίσιο αυτό, τις προσπάθειες που καταβάλλονται από την Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για τη δημιουργία μιας κοινής βάσης δεδομένων για νομοθετικούς φακέλους και υπογραμμίζει ότι και τα τρία θεσμικά όργανα έχουν την ευθύνη να οριστικοποιήσουν σύντομα το έργο αυτό·

10.  θεωρεί ότι η πρακτική του Συμβουλίου να ταξινομεί συστηματικά με την ένδειξη «LIMITE» τα έγγραφα που διανέμονται στα προπαρασκευαστικά του όργανα σχετικά με νομοθετικά σχέδια συνιστά παραβίαση της νομολογίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ)(6) και είναι αντίθετη με τη νομοθετική επιταγή περί της ευρύτερης δυνατής πρόσβασης του κοινού στα νομοθετικά έγγραφα· καλεί το Συμβούλιο να εφαρμόσει πλήρως τις αποφάσεις του ΔΕΕ και να καταργήσει τις υφιστάμενες δυσαρμονίες και αποκλίνουσες πρακτικές· υπενθυμίζει ότι η σήμανση «LIMITE» δεν έχει στέρεη νομική βάση και θεωρεί ότι οι εσωτερικές κατευθυντήριες γραμμές του Συμβουλίου θα πρέπει να αναθεωρηθούν προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα έγγραφα μπορούν να χαρακτηριστούν μόνο ως «LIMITE» σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις συμβατές με τη νομολογία του ΔΕΕ·

11.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, μετά την απόφαση του ΔΕΕ στην υπόθεση Access Info 2013, η ΕΜΑ αποφάσισε ότι, κατά κανόνα, ο συντάκτης του εγγράφου θα πρέπει να καταγράφει, εφόσον αυτό απαιτείται, τα ονόματα των κρατών μελών σε έγγραφα που αφορούν εν εξελίξει νομοθετικές διαδικασίες· κρίνει απαράδεκτο το γεγονός ότι οι θέσεις που λαμβάνουν τα επιμέρους κράτη μέλη στα προπαρασκευαστικά όργανα του Συμβουλίου δεν δημοσιεύονται ούτε καταγράφονται συστηματικά, καθιστώντας αδύνατο για τους πολίτες, τα μέσα ενημέρωσης και τα ενδιαφερόμενα μέρη να ελέγχουν αποτελεσματικά τις ενέργειες των εκλεγμένων κυβερνήσεών τους·

12.  επισημαίνει ότι αυτή η έλλειψη πληροφοριών παρεμποδίζει εξάλλου την ικανότητα των εθνικών κοινοβουλίων να ελέγχουν τη δράση των εθνικών τους κυβερνήσεων στο Συμβούλιο, παραβλάπτοντας τη θεμελιώδη αυτή λειτουργία των εθνικών κοινοβουλίων στη νομοθετική διαδικασία, και επιτρέπει στα μέλη των εθνικών κυβερνήσεων να διαφοροποιούνται σε εθνικό επίπεδο από αποφάσεις που λαμβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τις οποίες αυτά έχουν λάβει και συνδιαμορφώσει· θεωρεί ότι η πρακτική αυτή αντιστρατεύεται το πνεύμα των Συνθηκών και ότι είναι ανεύθυνο εκ μέρους των μελών των εθνικών κυβερνήσεων να υπονομεύουν την εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, «κατηγορώντας τις Βρυξέλλες» για αποφάσεις στη λήψη των οποίων συμμετείχαν· υποστηρίζει ότι μια συστηματική καταγραφή των θέσεων των κρατών μελών στα προπαρασκευαστικά όργανα θα λειτουργούσε ως αντικίνητρο για την πρακτική αυτή η οποία πρέπει να τερματιστεί άμεσα· επισημαίνει ότι αυτή η πρακτική χρησιμεύει σε πολιτικούς, οι οποίοι επιδιώκουν να απονομιμοποιήσουν την ΕΕ στα μάτια της κοινής γνώμης·

13.  θεωρεί ασυμβίβαστο με τις δημοκρατικές αρχές το γεγονός ότι, στις διοργανικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των συννομοθετών, η έλλειψη διαφάνειας στο Συμβούλιο προκαλεί έλλειψη ισορροπίας όσον αφορά τις διαθέσιμες πληροφορίες και, ως εκ τούτου, διαρθρωτικό πλεονέκτημα του Συμβουλίου έναντι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· ζητεί εκ νέου να βελτιωθεί η ανταλλαγή εγγράφων και πληροφοριών μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου και να επιτραπεί στους εκπροσώπους του Κοινοβουλίου να συμμετέχουν ως παρατηρητές στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου και των οργάνων του, ιδίως στην περίπτωση των νομοθετικών διαδικασιών κατά τον ίδιο τρόπο με τον οποίο το Κοινοβούλιο παρέχει στο Συμβούλιο πρόσβαση στις συνεδριάσεις του·

14.  υπενθυμίζει ότι, μετά τη στρατηγική έρευνα της Διαμεσολαβήτριας σχετικά με τη διαφάνεια των τριμερών διαλόγων, οι συστάσεις δεν έχουν ληφθεί υπόψη, κυρίως λόγω της απροθυμίας του Συμβουλίου· πιστεύει ότι, επειδή οι τριμερείς διάλογοι έχουν καταστεί συνήθης πρακτική για την επίτευξη συμφωνιών σε νομοθετικούς φακέλους, θα πρέπει αυτοί να διέπονται από υψηλό επίπεδο διαφάνειας· θεωρεί ότι αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει την προορατική δημοσίευση των σχετικών εγγράφων, τον ορισμό ενός διοργανικού χρονοδιαγράμματος και έναν γενικό κανόνα σύμφωνα με τον οποίο οι διαπραγματεύσεις μπορούν να ξεκινήσουν μόνο μετά την έγκριση των δημόσιων εντολών, σύμφωνα με τις αρχές της δημοσιότητας και της διαφάνειας που είναι εγγενείς στη νομοθετική διαδικασία της ΕΕ·

15.  ζητεί από το Συμβούλιο, ως μια από τις δύο νομοθετικές συνιστώσες στο πλαίσιο της ενωσιακής νομοθετικής διαδικασίας, να προσαρμόσει τις μεθόδους εργασίας του στα πρότυπα της κοινοβουλευτικής και συμμετοχικής δημοκρατίας όπως επιτάσσουν οι Συνθήκες και να μην ενεργεί ως διπλωματικό φόρουμ, κάτι που δεν ανταποκρίνεται στη σκοπούμενη λειτουργία του·

16.  είναι της άποψης ότι οι κυβερνήσεις των κρατών μελών στερούν από τους πολίτες το δικαίωμά τους στην ενημέρωση και παρακάμπτουν τα πρότυπα διαφάνειας, καθώς και τον ενδεδειγμένο δημοκρατικό έλεγχο, προετοιμάζοντας ή προκαθορίζοντας οικονομικές και δημοσιονομικές αποφάσεις ευρείας εμβέλειας σε άτυπες μορφές, όπως η Ευρωομάδα και η σύνοδος κορυφής της ζώνης του ευρώ· εμμένει στην άποψη ότι η νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με τη διαφάνεια και την πρόσβαση στα έγγραφα πρέπει να εφαρμοστεί - χωρίς καθυστέρηση - σε άτυπα και προπαρασκευαστικά όργανα του Συμβουλίου, και ιδίως στην Ευρωομάδα, στην ομάδα εργασίας για το ευρώ, στην επιτροπή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και στην οικονομική και χρηματοπιστωτική επιτροπή· ζητεί να θεσμοθετηθεί πλήρως η Ευρωομάδα στο πλαίσιο της επόμενης αναθεώρησης των Συνθηκών, προκειμένου να διασφαλιστεί η κατάλληλη πρόσβαση του κοινού και ο κοινοβουλευτικός έλεγχος·

17.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του να μετατραπεί το Συμβούλιο σε πραγματικό νομοθετικό σώμα, ώστε να δημιουργηθεί κατ’ αυτό τον τρόπο ένα γνήσιο νομοθετικό σύστημα δύο σωμάτων με τη συμμετοχή του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου, στο πλαίσιο του οποίου η Επιτροπή θα ενεργεί ως εκτελεστικό όργανο· προτείνει τη συμμετοχή των υφιστάμενων ενεργών εξειδικευμένων νομοθετικών συνθέσεων του Συμβουλίου ως προπαρασκευαστικών οργάνων ενός ενιαίου νομοθετικού Συμβουλίου, κατά παρόμοιο τρόπο με τη λειτουργία των επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και στο οποίο θα πρέπει να λαμβάνονται όλες οι τελικές νομοθετικές αποφάσεις, ενώ τόσο τα προπαρασκευαστικά όργανα όσο και το ενιαίο Συμβούλιο θα συνεδριάζουν δημοσίως·

18.  πιστεύει ότι οι δημόσιες ψηφοφορίες αποτελούν θεμελιώδες γνώρισμα δημοκρατικής διαδικασίας λήψης αποφάσεων· καλεί μετ’ επιτάσεως το Συμβούλιο να κάνει χρήση της δυνατότητας λήψης αποφάσεων με ειδική πλειοψηφία και να απέχει, ει δυνατόν, από την πρακτική λήψης αποφάσεων με συναίνεση και, κατά συνέπεια, χωρίς επίσημη ψηφοφορία·

19.  συμμερίζεται πλήρως τις συστάσεις της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας προς το Συμβούλιο και προτρέπει το Συμβούλιο – κατ’ ελάχιστον – να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την όσο το δυνατόν ταχύτερη εφαρμογή των συστάσεων της Διαμεσολαβήτριας, και συγκεκριμένα:

α)  να καταγράφει συστηματικά την ταυτότητα των κυβερνήσεων των κρατών μελών, όταν αυτές εκφράζουν θέσεις στα προπαρασκευαστικά όργανα του Συμβουλίου·

β)  να θεσπίσει, σε αρμονία με τη νομοθεσία της ΕΕ, σαφή και δημοσίως προσβάσιμα κριτήρια όσον αφορά την τοποθέτηση σε έγγραφα της ένδειξης «LIMITE»·

γ)  να επανεξετάζει συστηματικά το καθεστώς «LIMITE» των εγγράφων σε πρώιμο στάδιο, πριν από την τελική έκδοση μιας νομοθετικής πράξης, και ειδικότερα πριν από τις ανεπίσημες διαπραγματεύσεις σε τριμερείς συνεδριάσεις, όπου το Συμβούλιο έχει λάβει αρχική θέση επί της πρότασης·

20.  θεωρεί ότι η επίκληση του επαγγελματικού απορρήτου δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως δικαιολογία για να αποτρέπεται συστηματικά η καταχώριση και η δημοσιοποίηση εγγράφων·

21.  επισημαίνει τη δήλωση της Αυστριακής Προεδρίας προς την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων και την Επιτροπή Αναφορών σχετικά με την ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά την πρόοδο των συνεχιζόμενων συζητήσεων στο Συμβούλιο για το πώς μπορούν να βελτιωθούν οι κανόνες και οι διαδικασίες του σε θέματα νομοθετικής διαφάνειας, καθώς και την εκφρασθείσα στην δήλωση αυτή πρόθεσή της να συνεργαστεί στο κατάλληλο επίπεδο με το Κοινοβούλιο, στο πλαίσιο ενός κοινού προβληματισμού επί ζητημάτων που απαιτούν διοργανικό συντονισμό και εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι μέχρι τώρα δεν έχει υποβληθεί καμία ενημέρωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

22.  αναθέτει στον Πρόεδρο του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

(1)

ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43.

(2)

ΕΕ C 66 της 21.2.2018, σ. 23.

(3)

ΕΕ C 252 της 18.7.2018, σ. 215.

(4)

ΕΕ C 337 της 20.9.2018, σ. 120.

(5)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0225.

(6)

Σχετικά με την αρχή της ευρύτερης δυνατής πρόσβασης του κοινού, βλ.: συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-39/05 P και C-52/05 P Σουηδία και Turco κατά Συμβουλίου [2008] ECLI:EU:C:2008:374, σκέψη 34· υπόθεση C-280/11 P Συμβούλιο κατά Access Info Europe [2013] ECLI:EU:C:2013:671, σκέψη 27· και υπόθεση T-540/15 De Capitani κατά Κοινοβουλίου [2018] ECLI:EU:T:2018:167, σκέψη 80.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

22.11.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

31

0

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Margrete Auken, Beatriz Becerra Basterrechea, Soledad Cabezón Ruiz, Alberto Cirio, Richard Corbett, Eleonora Evi, Danuta Maria Hübner, Peter Jahr, Ramón Jáuregui Atondo, Jude Kirton-Darling, Jo Leinen, Svetoslav Hristov Malinov, Νότης Μαριάς, Ana Miranda, Miroslavs Mitrofanovs, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Paulo Rangel, György Schöpflin, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras, Yana Toom, Cecilia Wikström

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Martina Anderson, Max Andersson, Enrique Guerrero Salom, György Hölvényi, Carlos Iturgaiz, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Anne-Marie Mineur, József Nagy, Julia Pitera, Ángela Vallina

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Csaba Sógor


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

31

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Yana Toom, Cecilia Wikström

ECR

Νότης Μαριάς

EFDD

Eleonora Evi

GUE/NGL

Κωνσταντίνα Κούνεβα, Ángela Vallina

PPE

Alberto Cirio, György Hölvényi, Danuta Maria Hübner, Carlos Iturgaiz, Peter Jahr, Teresa Jiménez Becerril Barrio, Svetoslav Hristov Malinov, József Nagy, Julia Pitera, Paulo Rangel, György Schöpflin, Csaba Sógor

S&D

Soledad Cabezón Ruiz, Richard Corbett, Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo, Jude Kirton Darling, Jo Leinen

VERTS/ALE

Max Andersson, Margrete Auken, Ana Miranda, Miroslavs Mitrofanovs, Josep Maria Terricabras

0

-

 

 

3

0

GUE/NGL

Martina Anderson, Anne Marie Mineur, Barbara Spinelli

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 8 Ιανουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου