Процедура : 2018/0113(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0422/2018

Внесени текстове :

A8-0422/2018

Разисквания :

PV 17/04/2019 - 21
CRE 17/04/2019 - 21

Гласувания :

PV 18/04/2019 - 10.8
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0428

ДОКЛАД     ***I
PDF 951kWORD 113k
4.12.2018
PE 625.405v02-00 A8-0422/2018

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива (ЕС) 2017/1132 във връзка с използването на цифрови инструменти и процеси в областта на дружественото право

(COM(2018)0239 – C8‑0166/2018 – 2018/0113(COD))

Комисия по правни въпроси

Докладчик: Тадеуш Звефка

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива (ЕС) 2017/1132 във връзка с използването на цифрови инструменти и процеси в областта на дружественото право

(COM(2018)0239 – C8‑0166/2018 – 2018/0113(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2018)0239),

–  като взе предвид член 294, параграф 2, член 50, параграф 1, и член 50, параграф 2, букви а), в) и д) от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8‑0166/2018),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет,

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8-0422/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за директива

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  Използването на цифрови инструменти и процеси с оглед на по-лесно, по-бързо и по-икономически ефективно започване на стопанска дейност чрез учредяване на дружество или откриване на клон на дружеството в друга държава членка е една от предпоставките за ефективно функциониране на конкурентен единен пазар и за гарантиране на конкурентоспособността на дружествата.

(2)  Използването на цифрови инструменти и процеси с оглед на по-лесно, по-бързо и по-ефективно от времева и разходна гледна точка започване на стопанска дейност чрез учредяване на дружество или откриване на клон на дружеството в друга държава членка и осигуряване на изчерпателна и безплатна информация относно дружествата е една от предпоставките за ефективно функциониране, модернизиране и намаляване на бюрокрацията на конкурентен единен пазар и за гарантиране на конкурентоспособността и надеждността на дружествата.

Изменение    2

Предложение за директива

Съображение 2 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2а)  Осигуряването на правна и административна среда, която да е адаптирана да посрещне новите социални и икономически предизвикателства на глобализацията и цифровизацията, има решаващо значение, от една страна, за да се предоставят необходимите гаранции за борба със злоупотребите и измамите, а от друга – за да се преследват цели като насърчаването на икономическия растеж, създаването на работни места и привличането на инвестиции в Европейския съюз, като всички тези елементи биха донесли икономически и социални ползи за обществото като цяло.

Изменение    3

Предложение за директива

Съображение 2 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2б)  Наблюдават се съществени разлики между държавите – членки на Съюза, когато става въпрос за наличието на онлайн инструменти, които предприемачите и дружествата могат да използват за връзка с органите по въпроси в областта на дружественото право. Електронните административни услуги се различават в отделните държави членки, като някои предлагат лесни за използване и изцяло достъпни онлайн услуги, други държави не могат да предложат онлайн решения за най-важните етапи от жизнения цикъл на едно дружество. Например, за регистрация на дружества и внасянето на промени в актовете и информацията в регистъра в някои държави членки съществуват единствено процедури с лично явяване, в други съществуват както процедури с лично явяване, така и онлайн, а в трети съществуват единствено онлайн процедури.

Изменение    4

Предложение за директива

Съображение 2 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2в)  Освен това по отношение на онлайн достъпа до информация за дружествата съгласно правото на Съюза трябва винаги да се предоставя безплатно минимален набор от данни. Обемът на тази информация обаче остава ограничен. Достъпът до тази информация е различен, като в някои държави членки се предоставя безплатно по-голям обем информация, отколкото в други, което създава дисбаланс в рамките на Съюза.

Изменение    5

Предложение за директива

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  В своето Съобщение „Стратегия за цифров единен пазар за Европа“3 и в Съобщението „План за действие на ЕС за електронно управление през периода 2016—2020 г.: Ускоряване на цифровото преобразуване на управлението“ Комисията подчерта ролята на публичните администрации за оказването на помощ на предприятията за лесното им учредяване, за извършването на дейност онлайн и за разширяване на дейността им зад граница. В Плана за действие на ЕС за електронно управление изрично бе признато значението на по-доброто използване на цифрови инструменти във връзка със спазването на изискванията в областта на дружественото право. Освен това в Декларацията от Талин от 2017 г. относно електронното управление държавите членки отправиха настойчив призив за засилване на усилията за въвеждане на ефикасни и насочени към ползвателите електронни процедури в Съюза.

(3)  За да гарантира, че правото на Съюза е справедливо, удобно за ползване и модернизирано, в своето Съобщение „Стратегия за цифров единен пазар за Европа“3 и в Съобщението „План за действие на ЕС за електронно управление през периода 2016—2020 г.: Ускоряване на цифровото преобразуване на управлението“ Комисията подчерта ролята на публичните администрации за оказването на помощ на предприемачите за лесното учредяване на предприятия, за извършването на дейност онлайн и за разширяване на дейността им зад граница. В Плана за действие на ЕС за електронно управление изрично бе признато значението на по-доброто използване на цифрови инструменти във връзка със спазването на изискванията в областта на дружественото право. Освен това в Декларацията от Талин от 2017 г. относно електронното управление държавите членки отправиха настойчив призив за засилване на усилията за въвеждане на ефикасни и насочени към ползвателите електронни процедури в Съюза.

_______________________

_______________________

3 COM(2015) 192 final, 6 май 2015 г.

3 COM(2015) 192 final, 6 май 2015 г.

Изменение    6

Предложение за директива

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)   С цел да се улесни регистрирането на дружествата и на техните клонове и да се намалят разходите и административната тежест, свързани с процеса на регистрация, особено за микро-, малките и средните предприятия (МСП), както са определени в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията5, следва да се въведат процедури, които да позволяват регистрацията да се извършва изцяло онлайн. Такива разходи и тежести произтичат не само от административните такси, събирани за учредяването на дружество, но и от други изисквания, поради които завършването на цялостния процес отнема повече време, особено когато се изисква физическото присъствие на заявителя или неговия представител. Освен това информацията за тези процедури следва да бъде достъпна онлайн и да е безплатна.

(5)   С цел да се улесни регистрирането на дружествата и на техните клонове и да се намалят разходите, времето и административната тежест, свързани с процеса на регистрация, особено за микро-, малките и средните предприятия (МСП), както са определени в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията5, следва да се въведат процедури, които да позволяват регистрацията да се извършва онлайн. Настоящата директива обаче не следва да задължава дружествата да използват онлайн процедури. Такива разходи и тежести произтичат не само от административните такси, събирани за учредяването на дружество, но и от други изисквания, поради които завършването на цялостния процес отнема повече време, особено когато се изисква физическото присъствие на заявителя или неговия представител. Освен това информацията за тези процедури следва да бъде достъпна онлайн и да е безплатна.

_______________________

_______________________

5 Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).

5 Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).

Изменение    7

Предложение за директива

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  Въвеждането на възможност регистрацията на дружествата и клоновете и представянето на актове и информация да се извършват изцяло онлайн ще позволи на дружествата да използват цифрови инструменти в контактите си с компетентните органи на държавите членки. С цел засилване на доверието държавите членки следва да гарантират възможността за сигурна електронна идентификация и за използване на удостоверителни услуги, както за националните, така и за трансграничните потребители, в съответствие с Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета. Освен това, за да се даде възможност за презгранична електронна идентификация, държавите членки следва да въведат схеми за електронна идентификация, които да предвиждат позволените средства за електронна идентификация. Тези национални схеми ще бъдат използвани като основа за признаване на средствата за електронна идентификация, прилагани в друга държава членка. За да се гарантира висока степен на доверие при презграничните ситуации, следва да се признават само средства за електронна идентификация, които отговарят на изискванията, предвидени в член 6 от Регламент (ЕС) № 910/2014. Въпреки това държавите членки могат да признават и други средства за идентификация, като например сканирано копие от паспорт. При всички случаи настоящата директива следва да задължава държавите членки единствено да създадат възможност за онлайн регистриране на дружества и на техни клонове и за онлайн представяне на актове и информация от гражданите на Съюза чрез признаването на средствата за електронна идентификация на държавите членки.

(7)  Въвеждането на възможност регистрацията на дружествата и клоновете и представянето на актове и информация да се извършват онлайн ще позволи на дружествата да използват цифрови инструменти в контактите си с компетентните органи на държавите членки. С цел засилване на доверието държавите членки следва да гарантират възможността за сигурна електронна идентификация и за използване на удостоверителни услуги, както за националните, така и за трансграничните потребители, в съответствие с Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета. Освен това, за да се даде възможност за презгранична електронна идентификация, държавите членки следва да въведат схеми за електронна идентификация, които да предвиждат позволените средства за електронна идентификация. Тези национални схеми ще бъдат използвани като основа за признаване на средствата за електронна идентификация, прилагани в друга държава членка. За да се гарантира висока степен на доверие при презграничните ситуации, следва да се признават само средства за електронна идентификация, които отговарят на изискванията, предвидени в член 6 от Регламент (ЕС) № 910/2014. При всички случаи настоящата директива следва да задължава държавите членки единствено да създадат възможност за онлайн регистриране на дружества и на техни клонове и за онлайн представяне на актове и информация от гражданите на Съюза чрез признаването на средствата за електронна идентификация на държавите членки.

_______________________

_______________________

7 Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (ОВ L 257, 28.8.2014 г., стр. 73).

7 Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (ОВ L 257, 28.8.2014 г., стр. 73).

Изменение    8

Предложение за директива

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  С цел улесняване на онлайн процедурите за дружествата, регистрите на държавите членки следва да не налагат такси за онлайн регистрация или онлайн подаване на информация, надвишаващи действителните административни разходи за предоставянето на услугата. Освен това държавите членки следва да помагат на лицата, които искат да учредят дружество или клон, предоставяйки им актуална, ясна, стегната и лесна за ползване информация относно процедурите и изискванията за учредяване на дружества, при които отговорността е ограничена, и техни клонове, както и за извършването на дейност от тях. Що се отнася до дружествата с ограничена отговорност, на заявителите, управителите и директорите следва да се предоставя достъп до по-подробна информация, тъй като държавите членки следва да осигурят също така възможност цялата регистрация на такива дружества да се извършва онлайн.

(8)  С цел улесняване на онлайн процедурите за дружествата, регистрите на държавите членки следва да не налагат такси за онлайн регистрация или онлайн подаване на информация, надвишаващи действителните административни разходи за предоставянето на услугата. Освен това държавите членки следва да помагат на лицата, които искат да учредят дружество или клон, предоставяйки им без необосновано забавяне актуална, ясна, стегната и лесна за ползване информация относно процедурите и изискванията за учредяване на дружества, при които отговорността е ограничена, и техни клонове, както и за извършването на дейност от тях. Що се отнася до дружествата с ограничена отговорност, на заявителите, управителите и директорите следва да се предоставя достъп до по-подробна информация, тъй като държавите членки следва да осигурят също така възможност цялата регистрация на такива дружества да се извършва онлайн.

Изменение    9

Предложение за директива

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  Тъй като са първата стъпка от жизнения цикъл на всяко дружество, следва да е възможно учредяването и регистрацията на дружествата да се извършват изцяло онлайн. Държавите членки следва обаче да имат възможност да ползват дерогации от това изискване по отношение на акционерните дружества, поради сложността на учредяването и регистрацията на такива дружества и с цел да се спазят съществуващите традиции на държавите членки в областта на дружественото право. При всички положения държавите членки следва да предвидят подробни разпоредби относно регистрацията. Следва да бъде възможно регистрацията да се извършва онлайн с подаване на документи в електронен формат.

(9)  Тъй като са първата стъпка от жизнения цикъл на всяко дружество, следва да е възможно учредяването и регистрацията на дружествата да се извършват изцяло онлайн. Държавите членки следва обаче да имат правото да освобождават акционерните дружества от това изискване поради сложността на учредяването и регистрацията на такива дружества и с цел да се спазят съществуващите традиции на държавите членки в областта на дружественото право. При всички положения държавите членки следва да предвидят подробни разпоредби относно регистрацията. Следва да бъде възможно регистрацията да се извършва онлайн с подаване на документи в електронен формат.

Изменение    10

Предложение за директива

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  С цел да се окаже помощ на предприятията, и по-специално на стартиращите предприятия, при създаването им, следва да съществува възможност регистрирането на частно дружество с ограничена отговорност да се извършва чрез използване на образци, представляващи модели на учредителни актове, които следва да са на разположение онлайн. Тези модели могат да съдържат предварително определен набор от възможности, съобразени с националното право. Заявителите следва да могат да избират между това да използват този модел или да регистрират дружество чрез специално изготвен за целта учредителен акт, а държавите членки следва да разполагат с възможността да предоставят образци и за други видове дружества.

(11)  С цел да се окаже помощ на предприятията, и по-специално на микро-, малките и средните предприятия, при създаването им, следва да съществува възможност регистрирането на частно дружество с ограничена отговорност да се извършва чрез използване на образци, представляващи модели на учредителни актове, които следва да са на разположение онлайн. Тези модели могат да съдържат предварително определен набор от възможности, съобразени с националното право. Заявителите следва да могат да избират между това да използват този модел или да регистрират дружество чрез специално изготвен за целта учредителен акт, а държавите членки следва да разполагат с възможността да предоставят образци и за други видове дружества.

Изменение    11

Предложение за директива

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  За да бъдат зачетени традициите в областта на дружественото право, съществуващи в държавите членки, е важно да се даде възможност за гъвкавост по отношение на начина, по който държавите членки осигуряват система за регистрация на дружества и клонове, която е изцяло онлайн, включително във връзка с ролята на нотариусите или адвокатите в този процес. Въпросите, касаещи онлайн регистрацията на дружествата и клоновете, които не са уредени в настоящата директива, следва да се уреждат от националното право.

(12)  За да бъдат зачетени традициите в областта на дружественото право, съществуващи в държавите членки, е важно да се даде възможност за гъвкавост по отношение на начина, по който държавите членки осигуряват система за регистрация на дружества и клонове, която е изцяло онлайн, както и за онлайн подаване на актове и информация, включително във връзка с ролята на нотариусите или адвокатите в този процес. Въпросите, касаещи онлайн регистрацията на дружествата и клоновете, както и онлайн подаването на актове и информация, които не са уредени в настоящата директива, следва да се уреждат от националното право.

Изменение    12

Предложение за директива

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  Наред с това, с цел справяне с измамите и с „превземането на дружества“ и осигуряване на гаранции за надеждността и достоверността на актовете и информацията, съдържащи се в националните регистри, разпоредбите относно онлайн регистрацията на дружества и техните клонове следва да предвиждат и проверки на самоличността и дееспособността на лицата, които желаят да учредят дружество или клон. Разработването и приемането на средствата и методите за извършване на тези проверки обаче следва да се оставят на държавите членки. Правилата могат да включват, наред с другото, проверка чрез видеоконферентна връзка или други онлайн средства, осигуряващи аудио-визуална връзка в реално време. За тази цел държавите членки следва да могат да изискват участието на нотариуси или адвокати като част от процеса на онлайн регистрация, но това участие не следва да пречи на приключването на цялото производство по регистрация онлайн.

(13)  Наред с това, с цел справяне с измамите, с изпирането на пари и с „превземането на дружества“ и осигуряване на гаранции за надеждността и достоверността на актовете и информацията, съдържащи се в националните регистри, разпоредбите относно онлайн регистрацията на дружества и техните клонове и онлайн подаването на актове и информация следва да предвиждат и проверки по отношение на законността на самоличността и дееспособността на лицата, които желаят да учредят дружество или клон или искат да подадат онлайн актове или информация. Разработването и приемането на средствата и методите за извършване на тези проверки обаче следва да се оставят на държавите членки. Правилата могат да включват, наред с другото, проверка чрез видеоконферентна връзка или други онлайн средства, осигуряващи аудио-визуална връзка в реално време. За тази цел държавите членки следва да могат да изискват участието на нотариуси или адвокати като част от процеса на онлайн регистрация и процеса на онлайн представяне на актове и информация, но това участие не следва да пречи на приключването на цялото производство по регистрация и представяне на актове и информация онлайн.

Изменение    13

Предложение за директива

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  На държавите членки следва да бъде позволено да вземат мерки в съответствие с националното право в случай на реално съмнение за измама, като тези мерки могат да изискват, не систематично, а за всеки отделен случай, физическото присъствие на заявителя или на негов представител пред орган на държавата членка, в която ще бъдат регистрирани дружеството или клонът. Това реално съмнение за измама следва да почива на разумни основания, например налична информация от регистрите на действителните собственици, информация от регистрите за съдимост или наличие на признаци за използване на фалшива самоличност или за отклонение от данъчно облагане.

(14)  Без да се засягат задълженията, произтичащи от съществуващите правила относно действителните собственици, борбата срещу изпирането на пари, фалшифицирането, финансирането на тероризъм и отклоняването от данъчно облагане, когато тези правила изискват надлежни проверки, включително физическо присъствие, на държавите членки следва да бъде позволено да вземат мерки в съответствие с националното право, които са оправдани от наложителни причини, свързани с обществен интерес, в случай на съмнение за измама, например такива, свързани със самоличността или правоспособността на заявителя, като тези мерки могат да изискват, не систематично, а по изключение и за всеки отделен случай, физическо присъствие на заявителя или на негов представител пред орган на държавата членка, отговорен за процедурата по регистрация съгласно националното законодателство на тази държава членка, в която ще бъдат регистрирани дружеството или клонът.

Изменение    14

Предложение за директива

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  С цел да се гарантира защитата на всички лица, които имат взаимодействие с дружества, държавите членки следва да могат да предотвратяват измамническо поведение като отказват назначаването като управител или директор на дружество или клон на тяхна територия на лице, което към конкретния момент е лишено от правото да осъществява управителни функции в друга държава членка. Подобни искания за информация във връзка с предходно заемане на управителни длъжности следва да могат да се отправят посредством Системата за взаимно свързване на регистрите и следователно държавите членки следва да направят необходимото, за да гарантират, че националните регистри могат да предоставят тази информация. Правилата относно лишаването от права на управителите и директорите и поверителността при предаването на информацията следва да се уреждат от националното право. За да се гарантира спазването на приложимите правила за защита на личните данни, националните регистри следва да обработват всички такива данни, отнасящи се до лишаване от права на управител или директор, в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета35.

(15)  С цел да се гарантира защитата на всички лица, които имат взаимодействие с дружества, държавите членки следва да могат да предотвратяват измамническо поведение като отказват назначаването като управител или директор на дружество или клон на тяхна територия на лице, което към конкретния момент е лишено от правото да осъществява управителни функции в друга държава членка. Подобни искания за информация във връзка с предходно заемане на управителни длъжности следва да могат да се отправят посредством Системата за взаимно свързване на регистрите и следователно държавите членки следва да направят необходимото, за да гарантират, че националните регистри могат да предоставят и споделят тази информация, така че да се улесни борбата срещу незаконните дейности и да се гарантира сигурността посредством транснационално сътрудничество. Правилата относно лишаването от права на управителите и директорите и поверителността при предаването на информацията следва да се уреждат от националното право. За да се гарантира спазването на приложимите правила за защита на личните данни, националните регистри следва да обработват всички такива данни, отнасящи се до лишаване от права на управител или директор, в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета35.

_________________

_________________

35 Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

35 Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

Изменение    15

Предложение за директива

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  Също така във връзка с онлайн регистрацията на дружествата с цел да се намалят разходите и тежестите за тях следва също да бъде възможно през целия жизнен цикъл на дружествата подаването на актове и информация до националните регистри да се извършва изцяло онлайн. Същевременно държавите членки следва да имат възможност да позволяват на дружествата да представят актове и информация по други начини, включително на хартиен носител. Наред с това, оповестяването на информацията за дружеството следва да се извършва едва след като до информацията е осигурен публичен достъп в регистрите, тъй като сега те са взаимно свързани и осигуряват всеобхватен референтен източник на информация за потребителите. За да се избегне нарушаване на функционирането на съществуващите системи за оповестяване, държавите членки следва да могат да избират да публикуват също така цялата или част от информацията за дружеството в държавен вестник, като същевременно гарантират, че информацията се изпраща по електронен път от регистъра до този държавен вестник.

(17)  Също така във връзка с онлайн регистрацията на дружествата с цел да се намалят разходите и тежестите за тях следва също да бъде възможно през целия жизнен цикъл на дружествата подаването на актове и информация до националните регистри да се извършва изцяло онлайн. Всички изисквания за автентичност, точност и надлежна правна форма на подадените актове или информация следва да бъдат предмет на националното законодателство и в съответствие с Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета. Същевременно държавите членки следва да имат възможност да позволяват на дружествата да представят актове и информация по други начини, включително на хартиен носител. Наред с това, оповестяването на информацията за дружеството следва да се извършва едва след като до информацията е осигурен публичен достъп в регистрите, тъй като сега те са взаимно свързани и осигуряват всеобхватен референтен източник на информация за потребителите. За да се избегне нарушаване на функционирането на съществуващите системи за оповестяване, държавите членки следва да могат да избират да публикуват също така цялата или част от информацията за дружеството в държавен вестник, като същевременно гарантират, че информацията се изпраща по електронен път от регистъра до този държавен вестник.

 

_______________________

 

1a Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО. (ОВ L 257, 28.8.2014 г., стр. 73).

Изменение    16

Предложение за директива

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19)  С цел намаляване на разходите и административната тежест за дружествата, в областта на дружественото право държавите членки следва да прилагат принципа на еднократност. Прилагането на принципа на еднократност означава, че от дружествата няма да се изисква да представят една и съща информация на публичните органи повече от веднъж. Така например, дружествата следва да не се налага да представят една и съща информация както на националния регистър, така и на държавен вестник. Вместо това, регистърът следва да предава вече предоставената информация директно на държавен вестник. По подобен начин, когато дадено дружество е учредено в една държава членка и иска да регистрира клон в друга държава членка, то следва да може да използва информацията или актовете, които преди това са били подадени в някой регистър. Освен това, когато дадено дружество е учредено в една държава членка, но има клон в друга държава членка, то следва да може да представя някои промени в касаещата го информация само пред регистъра, в който дружеството е регистрирано, без да е необходимо да представя същата информация на регистъра, в който е регистриран клонът. Вместо това, информацията, като например промяна на фирмата или на седалището на дружеството, следва да се обменя по електронен път между регистъра, в който е вписано дружеството, и регистъра, в който е вписан клонът на дружеството, чрез Системата за взаимно свързване на регистрите.

(19)  С цел намаляване на разходите, продължителността на процедурите и административната тежест за дружествата, в областта на дружественото право държавите членки следва да прилагат принципа на еднократност, който категорично се подкрепя от Съюза, както показват, наред с другото, Регламентът за създаване на единен цифров портал, Планът за действие за електронно управление на Комисията или декларацията от Талин относно електронното управление. Прилагането на принципа на еднократност означава, че от дружествата няма да се изисква да представят една и съща информация на публичните органи повече от веднъж. Така например, дружествата следва да не се налага да представят една и съща информация както на националния регистър, така и на държавен вестник. Вместо това, регистърът следва да предава вече предоставената информация директно на държавен вестник. По подобен начин, когато дадено дружество е учредено в една държава членка и иска да регистрира клон в друга държава членка, то следва да може да използва информацията или актовете, които преди това са били подадени в някой регистър. Освен това, когато дадено дружество е учредено в една държава членка, но има клон в друга държава членка, то следва да може да представя някои промени в касаещата го информация само пред регистъра, в който дружеството е регистрирано, без да е необходимо да представя същата информация на регистъра, в който е регистриран клонът. Вместо това, информацията, като например промяна на фирмата или на седалището на дружеството, следва да се прехвърля по електронен път, автоматично и незабавно, между регистъра, в който е вписано дружеството, и регистъра, в който е вписан клонът на дружеството, чрез Системата за взаимно свързване на регистрите.

 

________________

 

Регламент (ЕС) 2018/... на Европейския парламент и на Съвета от 2 октомври 2018 г. за създаване на единна цифрова платформа за предоставяне на достъп до информация, до процедури и до услуги за оказване на помощ и решаване на проблеми и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012 (Все още непубликувано в Официален вестник).

Изменение    17

Предложение за директива

Съображение 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21)  В интерес на прозрачността и за повишаване на доверието в бизнес сделките, включително в онези, които са с презграничен характер в рамките на единния пазар, е важно инвеститорите, заинтересованите страни, бизнес партньорите и държавните органи да могат лесно да получават достъп до информацията за дружествата. За да се повиши достъпността на тази информация, повече информация следва да бъде поставена на разположение безплатно във всички държави членки. Тази информация следва да включва уебсайта на дружеството, когато това е приложимо, както и правния статут на дружеството и неговите клонове в други държави членки, ако въпросната информация е налична в националните регистри. Тя следва да включва също информацията относно лицата, упълномощени да представляват дружествата, и броя на служителите, ако тази информация е налична.

(21)  В интерес на прозрачността, защитата на интересите на работниците, кредиторите и на миноритарните акционери и за повишаване на доверието в бизнес сделките, включително в онези, които са с презграничен характер в рамките на единния пазар, е важно инвеститорите, заинтересованите страни, бизнес партньорите и държавните органи да могат лесно да получават достъп до информацията за дружествата. За да се повиши достъпността на тази информация, повече информация следва да бъде поставена на разположение безплатно във всички държави членки. Тази информация следва да включва уебсайта на дружеството, когато това е приложимо, както и правния статут на дружеството и неговите клонове в други държави членки, ако въпросната информация е налична в националните регистри. Тя следва да включва също информацията относно лицата, упълномощени да представляват дружествата, и броя на служителите, ако тази информация е налична.

Изменение    18

Предложение за директива

Съображение 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23)  За да се помогне на дружествата, установени на единния пазар, да разширяват по-лесно стопанските си дейности през граница, би следвало те да могат да откриват и регистрират клонове в други държави членки онлайн. По тази причина, както при дружествата, държавите членки следва да дадат възможност за онлайн регистрация на клоновете и за онлайн представяне на актове и информация.

(23)  За да се помогне на дружествата, установени на единния пазар, да разширяват по-лесно стопанските си дейности през граница, би следвало те да могат да откриват и регистрират клонове в други държави членки онлайн. По тази причина, както при дружествата, държавите членки следва да дадат възможност за онлайн регистрация на клоновете и за онлайн представяне на актове и информация, допринасяйки по този начин за намаляването на разходите и същевременно на административната тежест и продължителността на процедурите в случай на разширяване зад граница.

Изменение    19

Предложение за директива

Съображение 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(24)  При регистрацията на клон на дружество, регистрирано в друга държава членка, държавите членки следва да могат да проверяват и определена информация за дружеството, използвайки взаимното свързване на регистрите. Освен това при закриване на клон в една държава членка нейният регистър следва да информира за това държавата членка, в която е регистрирано дружеството, посредством Системата за взаимно свързване на регистрите, като тази информация следва да бъде вписана и в двата регистъра.

(24)  При регистрацията на клон на дружество, регистрирано в друга държава членка, държавите членки следва да могат да проверяват и определена информация за дружеството, използвайки взаимното свързване на регистрите. Освен това при закриване на клон в една държава членка нейният регистър следва да информира за това автоматично и незабавно държавата членка, в която е регистрирано дружеството, посредством Системата за взаимно свързване на регистрите, като тази информация следва да бъде вписана и в двата регистъра.

Изменение    20

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 4

Директива (ЕС) 2017/1132

Член 13 a – параграф 1 – точка 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  „регистрация“ означава създаване на дружество под формата на юридическо лице;

(3)  „регистрация“ означава цялостният процес на създаване на дружество посредством цифрови инструменти – от идентифицирането на заявителя, изготвянето или представянето на учредителния акт, до вписването на дружеството в търговския регистър като юридическо лице, както е предвидено в националното законодателство; по отношение на клоновете означава процеса, който води до разкриване на актове и информация, свързани с клон, открит в държава членка;

Изменение    21

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 4

Директива (ЕС) 2017/1132

Член 13a – параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  „образец“ означава модел на учредителен акт на дружество, изготвен от държавите членки в съответствие с националното право, който се използва за онлайн регистрацията на дружества;

(4)  „образец“ означава модел на учредителен акт на дружество, изготвен от всяка държава членка в съответствие с нейното национално право, който се използва за онлайн регистрацията на дружества;

Изменение    22

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 4

Директива (ЕС) 2017/1132

Член 13б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 13б

Член 13б

Признаване на средствата за идентификация за целите на онлайн процедурите

Признаване на средствата за идентификация за целите на онлайн процедурите

1.  Държавите членки гарантират, че за целите на онлайн регистрацията и онлайн представянето на актове и информация могат да се използват следните средства за електронна идентификация за идентифициране на гражданите на Съюза:

1.  Държавите членки гарантират, че за целите на онлайн регистрацията и онлайн представянето на актове и информация могат да се използват следните средства за електронна идентификация за идентифициране на гражданите на Съюза:

a)  средства за електронна идентификация, издадени в рамките на схема за електронна идентификация, одобрена от тяхната държава членка;

a)  средства за електронна идентификация, издадени в рамките на схема за електронна идентификация, одобрена от тяхната държава членка;

б)  средства за електронна идентификация, издадени в друга държава членка и признати за целите на презграничното удостоверяване на автентичност съгласно член 6 от Регламент (ЕС) № 910/2014.

б)  средства за електронна идентификация, издадени в друга държава членка и признати за целите на презграничното удостоверяване на автентичност.

 

Държавите членки могат да откажат признаването на средства за идентификация, когато нивата на осигуреност на средствата за електронна идентификация не съответстват на член 6, параграф 1, буква б) и буква в) от Регламент (ЕС) № 910/2014.

 

1а.  Държавите членки могат да разработят и приемат допълнителни електронни системи за контрол на самоличността, правния капацитет и законността. Този контрол може да включва, наред с другото, проверка чрез видеоконферентна връзка или други онлайн средства, осигуряващи аудио-визуална връзка в реално време.

2.  Държавите членки могат да признават и други средства за идентификация, различни от посочените в параграф 1.

2.  Когато това е обосновано от наложителни причини, свързани с обществения интерес за предотвратяване на измами по отношение на самоличността на заявителите или техните представители, държавите членки могат да изискват заявителите или техни представители да се явят лично пред компетентния орган или пред друго лице или орган, който разглежда, изготвя или оказва помощ при изготвянето на заявлението за регистрация или представянето на актове и информация, за етапите на процедурата, на които това физическо присъствие е необходимо. Държавите членки гарантират, че физическото присъствие може да се изисква само на индивидуална основа и че всички други етапи на процедурата могат да бъдат извършени онлайн.

3.  Ако държава членка признава средства за идентификация съгласно параграф 2 за целите на извършването на онлайн регистрация и онлайн представяне на актове и информация, тази държава членка признава и същия вид средства за идентификация, издадени от друга държава членка.

3.  За целите на параграф 1 държавите членки публикуват признатите от тях средства за електронна идентификация.

4.  Без да се засягат разпоредбите на параграфи 1 – 3, държавите членки могат да вземат мерки, с които може да се изисква физическо присъствие пред органите, компетентни по въпросите на онлайн регистрацията или онлайн представянето на актове и информация, с цел да се провери самоличността на лицата, ако има реално съмнение за измама, почиващо на разумни основания.

 

Изменение    23

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 4

Директива (ЕС) 2017/1132

Член 13б а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 13б а

 

Общи разпоредби относно онлайн регистрацията на дружества и клонове и онлайн представяне на информация и актове

 

1.  Държавите членки определят, в съответствие със своите правни системи и правни традиции, органите, държавните служители или организацията, отговарящи за регистриране на дружествата и клоновете, както и за представянето на актове и информация в регистъра.

 

2.  Настоящата директива не засяга процедурите и изискванията, предвидени от националното законодателство, включително онези, които са свързани с правните процедури за съставяне на учредителни актове, при условие че е възможна онлайн регистрация на дружество, както е посочено в член 13е, и онлайн регистрация на клон, както е посочено в член 28а.

 

3.  Не се засягат изискванията на приложимото национално право по отношение на автентичността, точността и подходящата правна форма на представените актове или информация, при условие че е възможна електронна регистрация, както е посочено в член 13е и член 28а, и онлайн представяне на актове и информация, както е посочено в член 13и и член 28б.

Изменение    24

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 4

Директива (ЕС) 2017/1132

Член 13в

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 13в

Член 13в

Такси за онлайн регистрация и онлайн представяне на актове и информация

Такси за онлайн регистрация и онлайн представяне на актове и информация

1.  Държавите членки гарантират, че правилата относно таксите, които се прилагат за процедурите, посочени в настоящата глава, са прозрачни и се прилагат по недискриминационен начин.

1.  Държавите членки гарантират, че правилата относно таксите, които се прилагат за процедурите, посочени в настоящата глава, са прозрачни и се прилагат по недискриминационен начин.

2.  Всички такси, събирани от регистрите, посочени в член 16, за онлайн регистрацията на дружество или клон или онлайн представянето на актове и информация от дружество или клон, не надвишават административните разходи за предоставянето на услугата.

2.  Всички такси, събирани от регистрите, посочени в член 16, за онлайн регистрацията на дружество или клон или онлайн представянето на актове и/или информация от дружество или клон, не надвишават административните разходи за предоставянето на услугата.

Изменение    25

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 4

Директива (ЕС) 2017/1132

Член 13г

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 13г

Член 13г

Плащания

Плащания

Когато за осъществяването на процедура, предвидена в настоящата глава, се изисква извършване на плащане, държавите членки гарантират, че плащането може да бъде направено чрез платежна услуга, която е широко достъпна при презграничните платежни услуги.

Когато за осъществяването на процедура, предвидена в настоящата глава, се изисква извършване на плащане, държавите членки гарантират, че плащането може да бъде направено чрез онлайн платежна услуга, която е широко достъпна при презграничните платежни услуги и позволява идентификация на платеца и която се предоставя от финансова институция или доставчик на платежни услуги, установен в държава членка.

Изменение    26

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 4

Директива (ЕС) 2017/1132

Член 13д – параграф 1 – буква б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  изискванията във връзка с използването на образци, включително информация относно националните закони, уреждащи използването и съдържанието на такива образци;

б)  изискванията във връзка с използването на образци за онлайн регистрация на дружества;

Изменение    27

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 5

Директива (ЕС) 2017/1132

Член 13е

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 13е

Член 13е

Онлайн регистрация на дружества

Онлайн регистрация на дружества

1.  Държавите членки гарантират, че регистрацията на дружества може да се извършва изцяло онлайн, без да е необходимо заявителите или техни представители да се явяват лично пред компетентния орган или пред друго лице или орган, разглеждащ заявлението за регистрация, при спазване на изискването на член 13б, параграф 4. Държавите членки могат обаче да решат да не въведат процедури за пълна онлайн регистрация за видовете дружества, изброени в приложение I.

1.  Държавите членки гарантират, че регистрацията на дружества може да се извършва изцяло онлайн, без да е необходимо заявителите или техни представители да се явяват лично пред компетентния орган или пред друго лице или орган, разглеждащ заявлението за регистрация, при спазване на изискването на член 13б, параграф 2. Държавите членки могат обаче да решат да не въведат процедури за пълна онлайн регистрация за видовете дружества, изброени в приложение I.

2.  Държавите членки приемат подробни разпоредби за онлайн регистрацията на дружества, включително разпоредби относно използването на образците, посочени в член 13ж, и относно актовете и информацията, които се изискват за регистрацията на дружество. С тези разпоредби държавите членки осигуряват също възможност онлайн регистрацията да се извършва чрез подаването на информация или актове в електронна форма, включително електронни копия на актовете и информацията, посочени в член 16а, параграф 4.

2.  Държавите членки приемат подробни разпоредби за онлайн регистрацията на дружества, включително разпоредби относно използването на образците, посочени в член 13ж, и относно актовете и информацията, които се изискват за регистрацията на дружество. С тези разпоредби държавите членки осигуряват също възможност онлайн регистрацията да се извършва чрез подаването на информация или актове в електронна форма, включително електронни копия на актовете и информацията, посочени в член 16а, параграф 4.

3.  С разпоредбите по параграф 2 се урежда поне следното:

3.  С разпоредбите по параграф 2 се урежда поне следното:

a)  процедурите за гарантиране на дееспособността на заявителя и на правомощията му да представлява дружеството;

a)  процедурите за гарантиране на дееспособността на заявителя и на правомощията му да представлява дружеството;

б)  средствата за проверка на самоличността на лицето или лицата, регистриращи дружеството, или на техните представители;

б)  средствата за проверка на самоличността на лицето или лицата, регистриращи дружеството, или на техните представители;

в)  изискванията, които заявителят трябва да изпълни, за да може да използва удостоверителните услуги, упоменати в Регламент (ЕС) № 910/2014.

в)  изискванията, които заявителят трябва да изпълни, за да може да използва удостоверителните услуги, упоменати в Регламент (ЕС) № 910/2014.

 

ва)  процедурите за извършване на проверка на назначаването на управителите и директорите, при които се взема предвид лишаването от права на управители и директори, извършено от компетентни органи на други държави членки;

 

вб)  процедурите за проверка на законосъобразността на предмета на дейност на дружеството, доколкото тези проверки се извършват съгласно националното законодателство;

 

вг)  процедурата за проверка на законосъобразността на наименованието на дружеството, доколкото тези проверки се извършват съгласно националното законодателство;

4.  С разпоредбите по параграф 2 може да се уреждат също така:

4.  С разпоредбите по параграф 2 може да се уреждат също така:

a)  процедурите за гарантиране на законосъобразността на предмета на дейност на дружеството;

a)  процедурите за проверка на законосъобразността на учредителните актове, включително проверка за правилното използване на образците;

б)  процедурите за гарантиране на законосъобразността на наименованието на дружеството;

б)  процедурите във връзка с ролята на нотариусите или други лица или органи, оправомощени от държавата членка да подават заявления за регистрация;

в)  процедурите за гарантиране на законосъобразността на учредителните актове, включително проверка за правилното използване на образците;

в)   обстоятелствата, при които може да се изключи възможността за онлайн регистрация, ако дружественият капитал на дружеството трябва да се заплати под формата на непарични вноски.

г)  процедурите за извършване на проверка на назначаването на управителите и директорите, при което се взема под внимание лишаването от права на управители и директори, извършено от компетентни органи на други държави членки;

 

д)  процедурите във връзка с ролята на нотариусите или други лица или органи, оправомощени от държавата членка да подават заявления за регистрация;

 

е)  обстоятелствата, при които може да се изключи възможността за онлайн регистрация, ако дружественият капитал на дружеството трябва да се заплати под формата на непарични вноски.

 

5.  Държавите членки не обвързват онлайн регистрацията на дружествата с изискване за получаване на какъвто и да било лиценз или разрешение преди регистрацията на дружеството, освен когато това е абсолютно необходимо за надлежния контрол върху определени дейности, предвиден в националното право.

5.  Държавите членки не обвързват онлайн регистрацията на дружествата с изискване за получаване на какъвто и да било лиценз или разрешение преди регистрацията на дружеството, освен когато това е абсолютно необходимо за надлежния контрол върху определени дейности, предвиден в националното право.

6.  Държавите членки гарантират, че когато като част от процедурата по регистрация на дружеството се изисква внасяне на дружествения капитал, вноската може да се направи онлайн по банкова сметка в банка, извършваща дейност в Съюза, при спазване на член 13г. Държавите членки гарантират освен това, че доказателствата за извършването на тези плащания могат също да се предоставят онлайн.

6.  Държавите членки гарантират, че когато като част от процедурата по регистрация на дружеството се изисква внасяне на дружествения капитал, вноската може да се направи онлайн по банкова сметка в банка, извършваща дейност в Съюза, при спазване на член 13г. Държавите членки гарантират освен това, че доказателствата за извършването на тези плащания могат също да се предоставят онлайн.

7.  Държавите членки гарантират, че онлайн регистрацията се извършва в срок от пет работни дни, считано от настъпването на по-късното от следните събития:

7.  Когато заявителят е физическо лице и използва образеца, предвиден в член 13ж, държавите членки гарантират, че онлайн регистрацията се извършва в срок от пет работни дни, считано от настъпването на по-късното от следните събития:

a)  получаването на всички изисквани актове и информация от компетентния орган или, когато е приложимо, от лице или орган, оправомощен съгласно националното право да подаде заявлението за регистрация на дружеството;

a)  получаването на всички изисквани актове и информация от компетентния орган или, когато е приложимо, от лице или орган, оправомощен съгласно националното право да подаде заявлението за регистрация на дружеството;

б)  плащането на таксата за регистрация, плащането в брой за дружествения капитал или, ако плащане към дружествения капитал трябва да се извърши под формата на непарична вноска, съгласно предвиденото в националното право.

б)  плащането на таксата за регистрация, плащането в брой за дружествения капитал или, ако плащане към дружествения капитал трябва да се извърши под формата на непарична вноска, съгласно предвиденото в националното право.

 

В останалите случаи държавите членки гарантират, че онлайн регистрацията на дружеството се извършва в срок от 10 работни дни.

Държавите членки гарантират, че заявителят се уведомява незабавно за причините за всяко забавяне, ако при надлежно обосновани изключителни обстоятелства не би било възможно срокът да бъде спазен.

Държавите членки гарантират, че заявителят се уведомява незабавно за причините за всяко забавяне, ако при надлежно обосновани изключителни обстоятелства не би било възможно срокът да бъде спазен.

 

7а.  Когато това е обосновано от наложителните причини, свързани с обществения интерес за осигуряване на съответствие с правилата относно правоспособността на заявителите или относно предоставянето от тяхна страна на разрешение за представителство на дружеството, както е посочено в параграф 3, буква а), държавите членки могат да предприемат мерки, съгласно които може да се изисква физическото присъствие пред орган, компетентен съгласно националното право да разглежда, да изготвя или да оказва помощ при изготвянето на заявлението за онлайн регистрация или онлайн представяне на актове и информация. Държавите членки гарантират, че в такива случаи физическото присъствие на заявителя може да се изисква само на индивидуална основа и че всички други етапи на процедурата могат да бъдат извършени онлайн.

Изменение    28

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 5

Директива (ЕС) 2017/1132

Член 13ж

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 13ж

Член 13ж

Образци за регистрация на дружества

Образци за регистрация на дружества

1.  Държавите членки предоставят чрез порталите за регистрация или уебсайтовете, които са част от единния цифров портал, достъп до образци за видовете дружества, изброени в приложение ІІА. Държавите членки могат също така да предоставят онлайн образци за регистрацията на видовете дружества, изброени в приложение II, различни от тези, изброени в приложение IIА.

1.  Държавите членки предоставят чрез порталите за регистрация или уебсайтовете, които са част от единния цифров портал, достъп до образци за видовете дружества, изброени в приложение ІІА. Държавите членки могат също така да предоставят онлайн образци за регистрацията на тези видове дружества.

2.  Държавите членки гарантират, че образците по параграф 1 от настоящия член могат да се използват от заявителите като част от процедурата за онлайн регистрация, упомената в член 13д. Когато образците се използват от заявителя в съответствие с разпоредбите, упоменати в член 13д, параграф 4, буква в), ако същите са приложими, предвиденото в член 10 изискване за съставяне и заверка на учредителния акт и устава в надлежна правна форма се счита за изпълнено.

2.  Държавите членки гарантират, че образците по параграф 1 от настоящия член могат да се използват от заявителите като част от процедурата за онлайн регистрация, упомената в член 13е, и в съответствие с предвидените в него разпоредби.

3.  Държавите членки предоставят образците най-малкото на официален език на Съюза,

3.  Държавите членки предоставят образците най-малкото на официален език на Съюза, който в голяма степен се разбира от възможно най-голям брой презгранични потребители.

4.  Съдържанието на образците се урежда от националното право.

4.  Съдържанието на образците се урежда от националното право.

Изменение    29

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 5

Директива (ЕС) 2017/1132

Член 13з

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 13з

Член 13з

Управители и директори, лишени от права

Управители и директори, лишени от права

1.  Когато държавите членки са въвели разпоредби във връзка с лишаването от права на управителите и директорите, както е посочено в член 13е, параграф 4, буква г), регистърът, в който ще бъде регистрирано дружеството, може да поиска чрез системата за взаимно свързване на регистрите, посочена в член 22, потвърждение от регистрите на други държави членки за това дали лицето, което ще бъде назначено за управител или директор на дружеството, е лишено към съответния момент от правото да заема длъжността управител или директор в съответните други държави членки. За целите на настоящия член понятието „управител или директор“ включва всички лица, посочени в член 14, буква г).

1.  Когато държавите членки са въвели разпоредби във връзка с лишаването от права на управителите и директорите, както е посочено в член 13е, параграф 4, буква г), регистърът, в който ще бъде регистрирано дружеството, може да поиска чрез системата за взаимно свързване на регистрите, посочена в член 22, потвърждение от регистрите на други държави членки за това дали лицето, което ще бъде назначено за управител или директор на дружеството, е лишено към съответния момент от правото да заема длъжността управител или директор в съответните други държави членки. За целите на настоящия член понятието „управител или директор“ включва всички лица, посочени в член 14, буква г).

2.  Държавите членки вземат необходимите мерки, за да гарантират, че техните регистри могат да предоставят чрез системата по член 22 информацията, посочена в параграф 1 от настоящия член, както и за какъв период е в сила лишаването от права. Тази информация се предоставя за целите на регистрацията като държавите членки могат да предоставят също и основанията за лишаването от права.

2.  Държавите членки вземат необходимите мерки, за да гарантират, че техните регистри могат да предоставят без ненужно забавяне чрез системата по член 22 информацията, посочена в параграф 1 от настоящия член, както и за какъв период е в сила лишаването от права. Тази информация се предоставя за целите на регистрацията и в случай на потвърждение, че дадено лице е лишено от права, държавите членки предоставят, където е приложимо, също и основанията за лишаването от права.

3.  Държавите членки могат да откажат назначаването на дадено лице за управител или директор на дружество, ако въпросното лице е лишено към момента от правото да заема длъжността управител или директор в друга държава членка.

3.  Държавите членки могат да откажат, въз основа на основанията за лишаване от права, назначаването на дадено лице за управител или директор на дружество, ако въпросното лице е лишено към момента от правото да заема длъжността управител или директор в друга държава членка.

4.  Параграфи 1, 2 и 3 се прилагат mutatis mutandis, когато дружество подава в регистъра, посочен в член 16, информация за назначаването на нов директор.

4.  Параграфи 1, 2 и 3 се прилагат mutatis mutandis, когато дружество подава в регистъра, посочен в член 16, информация за назначаването на нов директор.

Изменение    30

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 5

Директива (ЕС) 2017/1132

Член 13и

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 13и

Член 13и

Онлайн представяне на актове и информация от дружествата

Онлайн представяне на актове и информация от дружествата

1.  Държавите членки гарантират, че дружествата могат да представят онлайн пред регистъра актовете и информацията, посочени в член 14, както и всяка промяна в тях, в срока, предвиден от законодателството на държавата членка, в която ще бъде регистрирано дружеството. Държавите членки гарантират, че това представяне може да бъде извършено изцяло онлайн, без да е необходимо заявителят или негов представител да се явяват лично пред компетентния орган или пред друго лице или орган, разглеждащ представянето онлайн, при спазване на изискването на член 13б, параграф 4.

1.  Държавите членки гарантират, че дружествата могат да представят онлайн пред регистъра актовете и информацията, посочени в член 14, както и всяка промяна в тях, в срока, предвиден от законодателството на държавата членка, в която ще бъде регистрирано дружеството. Държавите членки гарантират, че това представяне може да бъде извършено изцяло онлайн, без да е необходимо заявителят или негов представител да се явяват лично пред компетентния орган или пред друго лице или орган, който разглежда, изготвя или оказва помощ при изготвянето на представянето онлайн, при спазване на изискването на член 13б, параграф 2 и член 13е, параграф 4.

 

Държавите членки установяват правила за осигуряване на гаранции по отношение на надеждността и достоверността на актовете и информацията, които трябва да бъдат представени онлайн, при условие че е възможно онлайн представяне. Член 13е, параграф 3 и член 13е, параграф 4, буква б) се прилагат mutatis mutandis.

Държавите членки гарантират, че произходът и целостта на актовете, представени онлайн, могат да се проверят по електронен път.

Държавите членки гарантират, че произходът и целостта на актовете, представени онлайн, могат да се проверят по електронен път.

2.  Държавите членки могат да изискват някои или всички дружества да представят онлайн някои или всички актове и информация, посочени в параграф 1.;

2.  Държавите членки могат да изискват някои или всички дружества да представят онлайн някои или всички актове и информация, посочени в параграф 1.;

Изменение    31

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 6

Директива (ЕС) 2017/1132

Член 16 – параграф 2 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Всички актове и информация, посочени в член 14, независимо от носителя, на който са представени, се съхраняват в делото в регистъра или се вписват директно в него в електронна форма. Държавите членки следят регистърът да конвертира в електронна форма всички актове и информация, които са представени на хартиен носител.

Всички актове и информация, посочени в член 14, независимо от носителя, на който са представени, се съхраняват в делото в регистъра или се вписват директно в него в електронна форма. Държавите членки следят регистърът да конвертира в електронна форма всички актове и информация, които са представени на хартиен носител във възможно най-кратки срокове.

Изменение    32

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 9

Директива (ЕС) 2017/1132

Член 19

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 19

Член 19

Такси за достъп до документи и информация

Такси за достъп до документи и информация

1.  Таксите за получаване на актовете и информацията по член 14 чрез системата за взаимно свързване на регистрите не надхвърлят размера на административните разходи за тази услуга.

1.  Таксите за получаване на актовете и информацията по член 14 или копия от тях чрез системата за взаимно свързване на регистрите не надхвърлят размера на административните разходи за тази услуга.

2.  Държавите членки гарантират, че чрез системата за взаимно свързване на регистрите се осигурява безплатен достъп до следната информация:

2.  Държавите членки гарантират, че чрез системата за взаимно свързване на регистрите се осигурява безплатен достъп до следната информация:

a)  наименованието или наименованията и правната форма на дружеството;

a)  наименованието или наименованията и правната форма на дружеството;

б)  седалището на дружеството и държавата членка, в която е регистрирано;

б)  седалището на дружеството и държавата членка, в която е регистрирано;

в)  регистрационния номер на дружеството и неговия EUID;

в)  регистрационния номер на дружеството и неговия EUID;

г)  данни за уебсайта на дружеството, ако е приложимо;

г)  данни за уебсайта на дружеството, ако е приложимо;

д)  актуалното състояние на дружеството, например когато е прекратено, заличено от регистъра, ликвидирано или закрито, дали е икономически активно или неактивно съгласно определението в националното право, доколкото тази информация е налична в националните регистри;

д)  актуалното състояние на дружеството, например дали е прекратено, заличено от регистъра, ликвидирано или закрито, в производство по несъстоятелност, икономически активно или неактивно съгласно определението в националното право, доколкото тази информация е налична в националните регистри;

е)  предметът на дейност на дружеството, когато той е вписан в националния регистър;

е)  предметът на дейност на дружеството, когато той е вписан в националния регистър;

ж)  броя на работниците и служителите на дружеството, когато тази информация фигурира във финансовите отчети на дружеството съгласно изискванията на националното право;

ж)  броя на работниците и служителите на дружеството, когато тази информация фигурира във финансовите отчети на дружеството съгласно изискванията на националното право и правото на ЕС;

з)  имената на всички лица, които съм съответния момент са упълномощени от дружеството да го представляват в отношенията му с трети лица и в съдебни производства или да участват в управлението, надзора или контрола на дружеството съгласно посоченото в член 14, буква г);

з)  имената на всички лица, които съм съответния момент са упълномощени от дружеството да го представляват в отношенията му с трети лица и в съдебни производства или да участват в управлението, надзора или контрола на дружеството съгласно посоченото в член 14, буква г);

и)  информацията за всички клонове, които дружеството е открило в друга държава членка, включително наименованието, регистрационния номер, EUID и държавата членка, в която е регистриран клонът.

и)  информацията за всички клонове, които дружеството е открило в друга държава членка, включително наименованието, регистрационния номер, EUID и държавата членка, в която е регистриран клонът.

Държавите членки могат да предоставят безплатен достъп и до друга информация и актове.“;

Държавите членки могат да предоставят безплатен достъп и до друга информация и актове, когато извличането им става по електронен път.“

Изменение    33

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 10 – буква а

Директива (ЕС) 2017/1132

Член 22 – параграф 4 – алинея 1 а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията може също да установява точки за достъп по избор до системата за взаимно свързване на регистрите. Тези точки за достъп ще представляват системи, които Комисията или други институции, органи, служби или агенции на Съюза са разработили и ползват за изпълнение на административните си функции или с оглед спазване на разпоредбите на правото на Съюза. Комисията уведомява без забавяне държавите членки за установяването на такива точки за достъп и за съществените промени, свързани с тяхната работа.;

Комисията може също да установява точки за достъп до системата за взаимно свързване на регистрите. Тези точки за достъп ще представляват системи, които Комисията или други институции, органи, служби или агенции на Съюза са разработили и ползват за изпълнение на административните си функции или с оглед спазване на разпоредбите на правото на Съюза. Комисията уведомява без забавяне държавите членки за установяването на такива точки за достъп и за съществените промени, свързани с тяхната работа.;

Изменение    34

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 10 – буква б

Директива (ЕС) 2017/1132

Член 22 – параграф 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Достъпът до информацията от системата за взаимно свързване на регистрите се осигурява чрез портала и чрез точките за достъп по избор, установени от държавите членки и Комисията.;

5.  Достъпът до информацията от системата за взаимно свързване на регистрите се осигурява чрез портала и чрез точките за достъп, установени от държавите членки и Комисията.

Изменение    35

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 13

Директива (ЕС) 2017/1132

Член 28a – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  С разпоредбите по параграф 2 се урежда поне следното:

3.  С разпоредбите по параграф 2 се урежда поне следното:

a)  процедурата за гарантиране на дееспособността на заявителя и на правомощията му да представлява дружеството;

a)  процедурата за гарантиране на дееспособността на заявителя и на правомощията му да представлява дружеството;

б)  средствата за проверка на самоличността на лицето или лицата, регистриращи клона, или на техните представители.

б)  средствата за проверка на самоличността на лицето или лицата, регистриращи клона, или на техните представители.

 

ба)  изискването към заявителя да използва удостоверителните услуги, посочени в Регламент (ЕС) № 910/2014.

Изменение    36

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 13

Директива (ЕС) 2017/1132

Член 28 а – параграф 3 a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3а.  С разпоредбите по параграф 2 може да се уреждат също следните процедури:

 

a)  за проверка на законосъобразността на предмета на дейност на клона;

 

б)  за проверка на законосъобразността на наименованието на клона;

 

в)  за проверка на законосъобразността на актовете и информацията, представени за регистрацията на клона;

 

г)  за определяне на ролята на нотариусите или други лица или органи, участващи в процеса на регистрация на клона съгласно приложимото национално право;

Изменение    37

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 13

Директива (ЕС) 2017/1132

Член 28б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 28б

Член 28б

Онлайн представяне на актове и информация за клоновете

Онлайн представяне на актове и информация за клоновете

Държавите членки гарантират, че актовете и информацията, посочени в член 30, или всяка промяна в тях могат да бъдат представени онлайн в срока, предвиден от законодателството на държавата членка, в която е установен клонът. Държавите членки гарантират, че това представяне може да бъде извършено изцяло онлайн, без да е необходимо заявителят или негов представител да се явяват лично пред компетентния орган или пред друго лице, разглеждащо представянето онлайн, при спазване на изискването на член 13б, параграф 4.

Държавите членки гарантират, че актовете и информацията, посочени в член 30, или всяка промяна в тях могат да бъдат представени онлайн в срока, предвиден от законодателството на държавата членка, в която е установен клонът. Държавите членки гарантират, че това представяне може да бъде извършено изцяло онлайн, без да е необходимо заявителят или негов представител да се явяват лично пред компетентния орган или пред друго лице, разглеждащо представянето онлайн, при спазване на изискването на член 13б, параграф 2 и член 13е, параграф 8.

 

Държавите членки установяват правила за осигуряване на гаранции по отношение на надеждността и достоверността на актовете и информацията, които трябва да бъдат представени онлайн, при условие че е възможно онлайн представяне. Член 13е, параграф 3 и член 13е, параграф 4, буква б) се прилагат mutatis mutandis.

Изменение    38

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Независимо от първата алинея, държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с член 16, параграф 5 и с член 19, параграф 2, буква ж), до ... [Моля Службата за публикации да посочи конкретна дата = последния ден на шестдесетия месец след датата на влизане в сила].

Независимо от първата алинея, държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с член 16, параграф 5 и с член 19, параграф 2, буква ж), до ... [Моля Службата за публикации да посочи конкретна дата = последния ден на тридесет и шестия месец след датата на влизане в сила].

Изменение    39

Предложение за директива

Член 3 – параграф 2 – буква a

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  необходимостта и способността да се осигури регистрация, която е изцяло онлайн, на видовете дружества, изброени в приложение I;

a)  способността да се осигури регистрация, която е изцяло онлайн, на видовете дружества, изброени в приложение I;

Изменение    40

Предложение за директива

Член 3 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  необходимостта и способността да се осигури предоставяне на образци от държавите членки за всички видове дружества с ограничена отговорност и необходимостта и способността да се осигури предоставяне на хармонизиран образец в целия Съюз, който да бъде използван от всички държави членки за видовете дружества, изброени в приложение IIA;

б)  способността да се осигури предоставяне на образци от държавите членки за всички видове дружества с ограничена отговорност и необходимостта и способността да се осигури предоставяне на хармонизиран образец в целия Съюз, който да бъде използван от всички държави членки за видовете дружества, изброени в приложение IIA;


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

В своята резолюция от 2017 г. относно плана за действие за електронно управление Европейският парламент призова Комисията да разгледа какви са допълнителните начини за насърчаване на цифровите решения за формалностите през всичките етапи на развитие на дружествата и подчерта значението на работата по взаимното свързване на бизнес регистрите.

Когато става въпрос за наличието на онлайн способи за осъществяване на контакт между дружествата и публичните органи в областта на дружественото право, в ЕС се наблюдават съществени разлики между държавите членки. Държавите членки предоставят услуги за електронно управление в различна степен: някои са много напреднали и осигуряват лесни за ползване решения, които са достъпни изцяло онлайн, докато други въобще не предлагат онлайн решения в областта на дружественото право, като например регистрация на дружеството като юридическо лице.

Поради това Комисията внася настоящото предложение, заедно с предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива (ЕС) 2017/1132 във връзка с презграничните преобразувания, сливания и разделяния, за да се приспособи правната среда и да се осигури цялостен набор от мерки за установяване на справедливи, създаващи възможности и съвременни правила в областта на дружественото право в ЕС.

Настоящото предложение има за цел да допълни съществуващите правила в областта на дружественото право на ЕС, които са кодифицирани в Директива (ЕС) 2017/1132. Инициативата е напълно съгласувана със съществуващите актове в областта на дружественото право на ЕС, свързани с цифровизацията, и ще се основава на тях, по-специално на Системата за взаимно свързване на бизнес регистрите (BRIS), която се основава на правните задължения, установени с Директива 2012/17/ЕС и Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/884 на Комисията.

Като цяло докладчикът оценява предложението и основните му цели – възможност за създаване на дружество или клон изцяло онлайн, прилагане на принципа на еднократност, използване на онлайн формуляри, разширяване на свободния достъп до документи в Системата за взаимно свързване на бизнес регистрите. Докладчикът вижда потенциала на предложената директива и оценява балансирания подход между по-лесната и по-евтина онлайн регистрация и защитата срещу измами, представени от ЕК.

Докладчикът би желал да подчертае, че всички изисквания по отношение на автентичността на всяка представена информация или акт са предмет на националното право и държавите членки могат да установяват правила за предоставяне на гаранции за надеждността и достоверността на актовете и информацията, които трябва да се попълват онлайн. Докладчикът предлага по-подробно определение на понятието „регистрация“, тъй като целият процес на създаване на дружество чрез цифрови инструменти не представлява само едно кратковременно действие. С цел да се разсеят всякакви съмнения докладчикът би желал да подчертае, че е важно държавите членки да гарантират, че физическото присъствие може да бъде изисквано само в конкретни случаи и че всички други етапи на процедурата могат да бъдат извършени изцяло онлайн. Важно е също така да се подчертае, че органите на държавата членка, която иска информация относно лишени от права управители, ако отговорът потвърди някакъв вид лишаване от права, следва да представят на отправилата искането държава членка мотивите за такова решение.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Използване на цифровите инструменти и процеси в дружественото право

Позовавания

COM(2018)0239 – C8-0166/2018 – 2018/0113(COD)

Дата на представяне на ЕП

25.4.2018

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

JURI

28.5.2018

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

IMCO

28.5.2018

 

 

 

Недадени становища

       Дата на решението

IMCO

19.6.2018

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Tadeusz Zwiefka

9.7.2018

 

 

 

Разглеждане в комисия

10.7.2018

3.9.2018

11.10.2018

 

Дата на приемане

20.11.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

20

1

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Geoffroy Didier, Pascal Durand, Jytte Guteland, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski

Дата на внасяне

4.12.2018


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

20

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ECR

Sajjad Karim, Kosma Złotowski

EFDD

Joëlle Bergeron, Laura Ferrara

ENF

Gilles Lebreton

PPE

Geoffroy Didier, Emil Radev, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jytte Guteland, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Virginie Rozière

1

-

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos

3

0

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand, Julia Reda

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 20 декември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност