Postup : 2018/0113(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0422/2018

Předložené texty :

A8-0422/2018

Rozpravy :

PV 17/04/2019 - 21
CRE 17/04/2019 - 21

Hlasování :

PV 18/04/2019 - 10.8
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0428

ZPRÁVA     ***I
PDF 870kWORD 98k
4.12.2018
PE 625.405v02-00 A8-0422/2018

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice (EU) 2017/1132, pokud jde o využívání digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností

(COM(2018)0239 – C8-0166/2018 – 2018/0113(COD))

Výbor pro právní záležitosti

Zpravodaj: Tadeusz Zwiefka

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice (EU) 2017/1132, pokud jde o využívání digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností

(COM(2018)0239 – C8-0166/2018 – 2018/0113(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018)0239),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a články 50 odst. 1 a 50 odst. 2 písm. b), c), f) a g) Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0166/2018),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A8-0422/2018),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  Využívání digitálních nástrojů a procesů pro snadnější, rychlejší a nákladově efektivnější zahájení hospodářské činnosti založením společnosti nebo vytvořením pobočky této společnosti v jiném členském státě je jedním z nezbytných předpokladů pro účinné fungování konkurenčního jednotného trhu a pro zajištění konkurenceschopnosti společností.

(2)  Využívání digitálních nástrojů a procesů pro snadnější, rychlejší a časově i nákladově efektivnější zahájení hospodářské činnosti založením společnosti nebo vytvořením pobočky této společnosti v jiném členském státě a pro poskytování úplných a dostupných informací o společnostech je jedním z nezbytných předpokladů pro účinné fungování, modernizaci a administrativní racionalizaci konkurenčního jednotného trhu a pro zajištění konkurenceschopnosti a důvěryhodnosti společností.

Pozměňovací návrh    2

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2a)  Zajištění právního a správního prostředí, které by odpovídalo novým sociálním a hospodářským výzvám v souvislosti s globalizací a digitalizací má zásadní význam jednak z hlediska poskytnutí nezbytných záruk v boji proti porušování předpisů a podvodům, a jednak z hlediska plnění cílů, jako je urychlení hospodářského růstu, vytváření pracovních míst a přilákání investic do Evropské unie, což jsou prvky, které společně přinesou hospodářské a sociální výhody pro společnost jako celek.

Pozměňovací návrh    3

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2b)  V EU existují v současné době značné rozdíly mezi členskými státy, pokud jde o dostupnost online nástrojů, které mohou podnikatelé a společnosti využívat při kontaktu s orgány veřejné moci v oblasti práva obchodních společností. Služby, které jednotlivé členské státy poskytují v rámci elektronické veřejné správy, se liší v tom smyslu, že některé poskytují komplexní a snadno použitelná řešení, která jsou plně dostupná online, zatímco jiné nenabízejí vůbec žádná online řešení v některých klíčových stadiích životního cyklu společnosti. Některé členské státy například umožňují v případě zápisu společnosti či oznamování změn v listinách či údajích v rejstříku pouze osobní jednání, zatímco jiné umožňují osobní jednání i online postup, nebo pouze online postup.

Pozměňovací návrh    4

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 2 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2c)  Pokud jde navíc o přístup k informacím o společnostech, stanovuje právo Unie minimální soubor údajů, které musejí být vždy poskytnuty zdarma. Rozsah těchto informací je však i nadále omezený. Přístup k těmto údajům se na úrovni členských států liší, přičemž v některých členských státech je bezplatně k dispozici více údajů než v jiných, což v Unii vytváří nevyváženou situaci.

Pozměňovací návrh    5

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Komise ve svých sděleních Strategie pro jednotný digitální trh v Evropě3 a Akční plán EU pro „eGovernment“ na období 2016–2020: Urychlování digitální transformace veřejné správy zdůraznila úlohu orgánů veřejné správy spočívající v pomoci podnikům snadno zahájit podnikání, působit online a expandovat přes hranice. Akční plán EU pro „eGovernment“ konkrétně uznal význam zlepšení využívání digitálních nástrojů při plnění požadavků souvisejících s právem obchodních společností. Kromě toho v Tallinském prohlášení z roku 2017 o elektronické veřejné správě členské státy kladou důrazný požadavek na zintenzivnění úsilí o zajištění účinných, na uživatele orientovaných elektronických postupů v Unii.

(3)  S cílem zajistit spravedlivé, uživatelsky přátelské a moderní právní předpisy Unie týkající se obchodních společností poukázala Komise ve svých sděleních Strategie pro jednotný digitální trh v Evropě3 a Akční plán EU pro „eGovernment“ na období 2016–2020: Urychlování digitální transformace veřejné správy na úlohu orgánů veřejné správy spočívající v pomoci podnikatelům snadno zahájit podnikání, působit online a expandovat přes hranice. Akční plán EU pro „eGovernment“ konkrétně uznal význam zlepšení využívání digitálních nástrojů při plnění požadavků souvisejících s právem obchodních společností. Kromě toho v Tallinském prohlášení z roku 2017 o elektronické veřejné správě členské státy kladou důrazný požadavek na zintenzivnění úsilí o zajištění účinných, na uživatele orientovaných elektronických postupů v Unii.

_______________________

_______________________

3 COM(2015) 192 final ze dne 6. května 2015.

3 COM(2015) 192 final ze dne 6. května 2015.

Pozměňovací návrh    6

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)   Aby se usnadnil zápis společností a jejich poboček do rejstříku a snížily náklady a administrativní zátěž spojené s procesem zápisu do rejstříku, zejména u mikropodniků a malých a středních podniků („MSP“), jak jsou definovány v doporučení Komise 2003/361/ES5, měly by být zavedeny postupy, které by umožnily dokončení zápisu do rejstříku plně online. Uvedené náklady a zátěž vznikají nejen v důsledku administrativních poplatků účtovaných za založení společnosti, ale rovněž v důsledku jiných požadavků, jež způsobují, že celkový proces trvá déle, zejména je-li požadována fyzická přítomnost žadatele nebo jeho zástupce. Kromě toho by údaje o těchto postupech měly být zpřístupněny online a bezplatně.

(5)   Aby se usnadnil zápis společností a jejich poboček do rejstříku a snížily náklady, čas a administrativní zátěž spojené s procesem zápisu do rejstříku, zejména u mikropodniků a malých a středních podniků („MSP“), jak jsou definovány v doporučení Komise 2003/361/ES5, měly by být zavedeny postupy, které by umožnily dokončení zápisu do rejstříku online. Tato směrnice by však neměla společnostem ukládat povinnost používat pouze online postupy. Uvedené náklady a zátěž vznikají nejen v důsledku administrativních poplatků účtovaných za založení společnosti, ale rovněž v důsledku jiných požadavků, jež způsobují, že celkový proces trvá déle, zejména je-li požadována fyzická přítomnost žadatele nebo jeho zástupce. Kromě toho by údaje o těchto postupech měly být zpřístupněny online a bezplatně.

_______________________

_______________________

5 Doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků, malých a středních podniků (Úř. věst. L 124, 20.5.2003, s. 36).

5 Doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků, malých a středních podniků (Úř. věst. L 124, 20.5.2003, s. 36).

Pozměňovací návrh    7

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  Umožnění zápisu společností a poboček do rejstříku plně online a ukládání listin a údajů plně online by společnostem umožnilo, aby při svých kontaktech s příslušnými orgány členských států využívaly digitálních nástrojů. V zájmu posílení důvěry by členské státy měly zajistit, aby zabezpečená elektronická identifikace a využívání služeb vytvářejících důvěru byly možné jak pro vnitrostátní, tak pro přeshraniční uživatele v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014. Aby členské státy umožnily přeshraniční elektronickou identifikaci, měly by kromě toho zřídit systémy elektronické identifikace, které zajišťují povolené prostředky pro elektronickou identifikaci. Tyto vnitrostátní systémy by se používaly jako základ pro uznávání prostředků pro elektronickou identifikaci vydaných v jiném členském státě. Aby se zajistila vysoká úroveň důvěry v přeshraničních situacích, měly by být uznávány pouze prostředky pro elektronickou identifikaci, které jsou v souladu s článkem 6 nařízení (EU) č. 910/2014. Členské státy však mohou uznávat rovněž jiné prostředky pro identifikaci, jako jsou naskenované kopie cestovního pasu. Tato směrnice by v každém případě měla členské státy zavazovat pouze k tomu, aby umožnily online zápis společností a jejich poboček do rejstříku a online ukládání občany Unie prostřednictvím uznávání jejich prostředků pro elektronickou identifikaci.

(7)  Umožnění zápisu společností a poboček do rejstříku online a ukládání listin a údajů online by společnostem umožnilo, aby při svých kontaktech s příslušnými orgány členských států využívaly digitálních nástrojů. V zájmu posílení důvěry by členské státy měly zajistit, aby zabezpečená elektronická identifikace a využívání služeb vytvářejících důvěru byly možné jak pro vnitrostátní, tak pro přeshraniční uživatele v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014. Aby členské státy umožnily přeshraniční elektronickou identifikaci, měly by kromě toho zřídit systémy elektronické identifikace, které zajišťují povolené prostředky pro elektronickou identifikaci. Tyto vnitrostátní systémy by se používaly jako základ pro uznávání prostředků pro elektronickou identifikaci vydaných v jiném členském státě. Aby se zajistila vysoká úroveň důvěry v přeshraničních situacích, měly by být uznávány pouze prostředky pro elektronickou identifikaci, které jsou v souladu s článkem 6 nařízení (EU) č. 910/2014. Tato směrnice by v každém případě měla členské státy zavazovat pouze k tomu, aby umožnily online zápis společností a jejich poboček do rejstříku a online ukládání občany Unie prostřednictvím uznávání jejich prostředků pro elektronickou identifikaci.

_______________________

_______________________

7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES (Úř. věst. L 257, 28.8.2014, s. 73).

7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES (Úř. věst. L 257, 28.8.2014, s. 73).

Pozměňovací návrh    8

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Aby se usnadnily online postupy pro společnosti, neměly by rejstříky členských států účtovat za online zápis do rejstříku nebo online ukládání údajů nad rámec skutečných administrativních nákladů na poskytování služby. Členské státy by kromě toho měly pomáhat těm, kteří chtějí zřídit společnost nebo pobočku, poskytnutím aktuálních, jasnýchstručných informací vstřícných k uživatelům týkajících se postupů a požadavků pro založení a provozování kapitálových společností a jejich poboček. Ohledně společností s ručením omezeným by měly být zpřístupněny podrobnější informace pro žadatele a členy statutárních orgánů, protože členské státy by měly zajistit možnost zápisu do rejstříku prováděného plně online i pro tyto společnosti.

(8)  Aby se usnadnily online postupy pro společnosti, neměly by rejstříky členských států účtovat za online zápis do rejstříku nebo online ukládání údajů nad rámec skutečných administrativních nákladů na poskytování služby. Členské státy by kromě toho měly pomáhat osobám, které chtějí zřídit společnost nebo pobočku, tím, že by jim bez zbytečného odkladu poskytovaly aktuální, jasnéstručné informace vstřícné k uživatelům týkající se postupů a požadavků pro založení a provozování kapitálových společností a jejich poboček. Ohledně společností s ručením omezeným by měly být zpřístupněny podrobnější informace pro žadatele a členy statutárních orgánů, protože členské státy by měly zajistit možnost zápisu do rejstříku prováděného plně online i pro tyto společnosti.

Pozměňovací návrh    9

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  Jakožto první krok životního cyklu společnosti by mělo být možné založit a zapsat společnosti do rejstříku plně online. Členské státy by však měly mít možnost odchýlit se od tohoto požadavku v případě akciových společností, a to z důvodu složitosti založení a zápisu těchto společností do rejstříku a proto, aby byly respektovány stávající tradice práva obchodních společností členských států. Členské státy by v každém případě měly stanovit podrobná pravidla pro zápis do rejstříku. Mělo by být možné provést online zápis do rejstříku s předložením listin v elektronické formě.

(9)  Jakožto první krok životního cyklu společnosti by mělo být možné založit a zapsat společnosti do rejstříku plně online. Členským státům by však mělo být umožněno vyjmout z tohoto požadavku akciové společnosti, a to z důvodu složitosti založení a zápisu těchto společností do rejstříku a proto, aby byly respektovány stávající tradice práva obchodních společností členských států. Členské státy by v každém případě měly stanovit podrobná pravidla pro zápis do rejstříku. Mělo by být možné provést online zápis do rejstříku s předložením listin v elektronické formě.

Pozměňovací návrh    10

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  S cílem pomoci podnikům, zejména začínajícím, při zřizování jejich podnikání by mělo být možné zapsat společnost s ručením omezeným do rejstříku s využitím šablon, což jsou modely zakladatelského právního jednání, jež by měly být k dispozici online. Tyto modely mohou obsahovat předem definovaný soubor možností v souladu s vnitrostátním právem. Žadatelé by měli být schopni zvolit si mezi použitím tohoto modelu nebo zápisu společnosti do rejstříku pomocí individualizovaného zakladatelského právního jednání a členské státy by měly mít možnost poskytovat šablony i pro jiné druhy společností.

(11)  S cílem pomoci podnikům, zejména mikropodnikům a malým a středním podnikům, při zřizování jejich podnikání by mělo být možné zapsat společnost s ručením omezeným do rejstříku s využitím šablon, což jsou modely zakladatelského právního jednání, jež by měly být k dispozici online. Tyto modely mohou obsahovat předem definovaný soubor možností v souladu s vnitrostátním právem. Žadatelé by měli být schopni zvolit si mezi použitím tohoto modelu nebo zápisu společnosti do rejstříku pomocí individualizovaného zakladatelského právního jednání a členské státy by měly mít možnost poskytovat šablony i pro jiné druhy společností.

Pozměňovací návrh    11

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  Aby byly respektovány stávající tradice práva obchodních společností členských států, je důležité umožnit flexibilitu, pokud jde o způsob, kterým zajistí systém zápisu společností a poboček do rejstříku prováděného plně online, mj. ve vztahu k úloze notářů nebo právníků v takovém procesu. Záležitosti týkající se online zápisu společností a poboček do rejstříku, jež nejsou v této směrnici upraveny, by se měly řídit vnitrostátním právem.

(12)  Aby byly respektovány stávající tradice práva obchodních společností členských států, je důležité umožnit flexibilitu, pokud jde o způsob, kterým zajistí systém zápisu společností a poboček do rejstříku prováděného plně online a také online ukládání listin a údajů, a to mj. ve vztahu k úloze notářů nebo právníků v takovém procesu. Záležitosti týkající se online zápisu společností a poboček do rejstříku a také online ukládání listin a údajů, jež nejsou v této směrnici upraveny, by se měly řídit vnitrostátním právem.

Pozměňovací návrh    12

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13)  Kromě toho v zájmu boje proti podvodnému jednání a únosům společností a proto, aby se poskytly záruky spolehlivosti a důvěryhodnosti listin a údajů obsažených ve vnitrostátních rejstřících, měla by ustanovení týkající se online zápisu společností a jejich poboček do rejstříku rovněž zahrnovat kontroly totožnosti a právní způsobilosti osob, které chtějí zřídit společnost nebo pobočku. Vývoj a přijetí prostředků a metod dosažení těchto kontrol by však měly být ponechány na členských státech. Tato pravidla by mohla mimo jiné zahrnovat ověřování pomocí videokonferencí nebo jiných online prostředků, které poskytují audiovizuální spojení v reálném čase. Za tímto účelem by členské státy měly být schopné vyžadovat zapojení notářů nebo právníků jako součást online postupu zápisu do rejstříku, toto zapojení by však nemělo bránit dokončení postupu zápisu do rejstříku v plném rozsahu online.

(13)  Kromě toho v zájmu boje proti podvodnému jednání, praní peněz a únosům společností a proto, aby se poskytly záruky spolehlivosti a důvěryhodnosti listin a údajů obsažených ve vnitrostátních rejstřících, měla by ustanovení týkající se online zápisu společností a jejich poboček do rejstříku a ustanovení týkající se online ukládání listin a údajů rovněž zahrnovat kontroly jejich zákonnosti a kontroly totožnosti a právní způsobilosti osob, které chtějí zřídit společnost nebo pobočku nebo uložit listiny či údaje online. Vývoj a přijetí prostředků a metod dosažení těchto kontrol by však měly být ponechány na členských státech. Tato pravidla by mohla mimo jiné zahrnovat ověřování pomocí videokonferencí nebo jiných online prostředků, které poskytují audiovizuální spojení v reálném čase. Za tímto účelem by členské státy měly být schopné vyžadovat zapojení notářů nebo právníků jako součást online postupu zápisu do rejstříku a online ukládání listin a dokumentů, toto zapojení by však nemělo bránit dokončení postupu zápisu do rejstříku a ukládání listin a dokumentů v plném rozsahu online.

Pozměňovací návrh    13

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14)  Členským státům by mělo být umožněno přijímat opatření v souladu s vnitrostátním právem v případech skutečného podezření z podvodu, což by mohlo vyžadovat – nikoli systematicky, ale v jednotlivých případech – fyzickou přítomnost žadatele nebo jeho zástupce před některým orgánem členského státu, kde má být společnost nebo pobočka zapsána. Takové skutečné podezření z podvodu by mělo být založeno na oprávněných důvodech, např. na základě údajů, které jsou k dispozici z rejstříků skutečných majitelů, trestního rejstříku nebo náznaků podvodného zneužití totožnosti či daňových úniků.

(14)  Aniž jsou dotčeny povinnosti vyplývající z platných pravidel pro skutečné vlastníky a pro boj proti praní peněz, padělání, financování terorismu a daňovým únikům, vyžadují-li tato pravidla hloubkové kontroly, včetně fyzické přítomnosti, členským státům by mělo být umožněno přijmout v souladu s vnitrostátními právními předpisy a na základě naléhavých důvodů obecného zájmu opatření, která v případech podezření z podvodu, což by mohlo vyžadovat – nikoli systematicky, ale výjimečně a v jednotlivých případech – fyzickou přítomnost žadatele nebo jeho zástupce před některým orgánem členského státu, který je na základě vnitrostátních právních předpisů tohoto členského státu, kde má být společnost nebo pobočka zapsána, příslušný pro postup zápisu.

Pozměňovací návrh    14

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15)  Aby se zajistila ochrana všech osob, které jsou v interakci se společnostmi, měly by být členské státy schopny zabránit podvodnému jednání tím, že odmítnou jmenovat osobu která je v současné době zbavena způsobilosti k členství ve statutárním orgánu v jiném členském státě, jako člena statutárního orgánu společnosti nebo pobočky na svém vlastním území. Takové žádosti o informace ve vztahu k předchozím výkonům funkce člena statutárního orgánu by měly být umožněny pomocí systému propojení rejstříků, a proto by členské státy měly učinit nezbytná opatření, kterými zajistí, aby vnitrostátní rejstříky byly schopné takové údaje poskytovat. Pravidla pro zbavení způsobilosti osob k členství ve statutárním orgánu a důvěrnost předávání informací by se měla řídit vnitrostátním právem. Aby se zajistil soulad s platnými pravidly o ochraně osobních údajů, měly by vnitrostátní rejstříky zpracovávat všechny takové údaje týkající se zbavení způsobilosti k členství ve statutárním orgánu v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/67935.

(15)  Aby se zajistila ochrana všech osob, které jsou v interakci se společnostmi, měly by být členské státy schopny zabránit podvodnému jednání tím, že odmítnou jmenovat osobu která je v současné době zbavena způsobilosti k členství ve statutárním orgánu v jiném členském státě, jako člena statutárního orgánu společnosti nebo pobočky na svém vlastním území. Takové žádosti o informace ve vztahu k předchozím výkonům funkce člena statutárního orgánu by měly být umožněny pomocí systému propojení rejstříků, a proto by členské státy měly učinit nezbytná opatření, kterými zajistí, aby vnitrostátní rejstříky byly schopny takové údaje poskytovat a vyměňovat si je, což by díky mezinárodní spolupráci vedlo k usnadnění boje proti nezákonné činnosti a k zajištění bezpečnosti. Pravidla pro zbavení způsobilosti osob k členství ve statutárním orgánu a důvěrnost předávání informací by se měla řídit vnitrostátním právem. Aby se zajistil soulad s platnými pravidly o ochraně osobních údajů, měly by vnitrostátní rejstříky zpracovávat všechny takové údaje týkající se zbavení způsobilosti k členství ve statutárním orgánu v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/67935.

_________________

_________________

35 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

35 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

Pozměňovací návrh    15

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17)  Obdobně by v souvislosti s online zápisem společností do rejstříku mělo být v zájmu snížení nákladů a zátěže společností v průběhu celého životního cyklu společností rovněž možné předkládat vnitrostátním rejstříkům listiny a údaje plně online. Členské státy by zároveň měly mít možnost povolit společnostem ukládat listiny a údaje jinými prostředky, mj. v tištěné formě. Kromě toho by se zveřejňování údajů o společnostech mělo uskutečňovat ihned, jakmile jsou údaje veřejně přístupné v rejstřících, neboť rejstříky jsou nyní vzájemně propojeny a poskytují uživatelům spolehlivý zdroj ucelených informací. Aby se zabránilo narušení stávajících prostředků zveřejňování, měly by mít členské státy možnost zveřejnit všechny nebo některé údaje o společnostech také ve vnitrostátním věstníku a zároveň zajistit, aby údaje byly rejstříkem elektronicky odeslány dotyčnému vnitrostátnímu věstníku.

(17)  Obdobně by v souvislosti s online zápisem společností do rejstříku mělo být v zájmu snížení nákladů a zátěže společností v průběhu celého životního cyklu společností rovněž možné předkládat vnitrostátním rejstříkům listiny a údaje plně online. Případné požadavky týkající se pravosti, správnosti a řádné právní formy veškerých předložených listin či údajů by měly být stanoveny ve vnitrostátních právních předpisech a měly by být v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/20141a. Členské státy by zároveň měly mít možnost povolit společnostem ukládat listiny a údaje jinými prostředky, mj. v tištěné formě. Kromě toho by se zveřejňování údajů o společnostech mělo uskutečňovat ihned, jakmile jsou údaje veřejně přístupné v rejstřících, neboť rejstříky jsou nyní vzájemně propojeny a poskytují uživatelům spolehlivý zdroj ucelených informací. Aby se zabránilo narušení stávajících prostředků zveřejňování, měly by mít členské státy možnost zveřejnit všechny nebo některé údaje o společnostech také ve vnitrostátním věstníku a zároveň zajistit, aby údaje byly rejstříkem elektronicky odeslány dotyčnému vnitrostátnímu věstníku.

 

_______________________

 

1a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES (nařízení EIDAS). (Úř. věst. L 257, 28.8.2014, s. 73).

Pozměňovací návrh    16

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19)  Aby se společnostem snížily náklady a administrativní zátěž, měly by členské státy v oblasti práva obchodních společností uplatňovat zásadu „pouze jednou“. Uplatňování zásady „pouze jednou“ znamená, že se od společností nepožaduje, aby orgánům veřejné moci předkládaly stejné údaje více než jednou. Společnosti by například neměly mít povinnost předkládat stejné údaje jak vnitrostátnímu rejstříku, tak vnitrostátnímu věstníku. Rejstřík by namísto toho měl již předložené údaje poskytovat přímo vnitrostátnímu věstníku. Obdobně vznikne-li společnost v jednom členském státě a chce-li v jiném členském státě zapsat pobočku do rejstříku, mělo by být možné, aby společnost využila údaje nebo listiny, které dříve do rejstříku předložila. Kromě toho vznikne-li společnost v jednom členském státě, ale má pobočku v jiném členském státě, mělo by být možné, aby společnost předkládala některé změny svých údajů o společnosti pouze rejstříku, kde je zapsána společnost, bez nutnosti předkládat stejné údaje rejstříku, kde je zapsána pobočka. Údaje jako změna názvu společnosti nebo změna sídla společnosti by namísto toho měly být elektronicky vyměňovány mezi rejstříkem, kde je zapsána společnost, a rejstříkem, kde je zapsána pobočka, pomocí systému propojení rejstříků.

(19)  Aby se společnostem snížily náklady a administrativní zátěž a aby došlo ke zkrácení postupů, měly by členské státy v oblasti práva obchodních společností uplatňovat zásadu „pouze jednou“, což je zásada, které se v Unii dostává jednoznačné podpory, jak ukazuje mj. nařízení o jednotné digitální bráně1a, akční plán Evropské komise pro elektronickou veřejnou správu či Tallinské prohlášení o elektronické veřejné správě. Uplatňování zásady „pouze jednou“ znamená, že se od společností nepožaduje, aby orgánům veřejné moci předkládaly stejné údaje více než jednou. Společnosti by například neměly mít povinnost předkládat stejné údaje jak vnitrostátnímu rejstříku, tak vnitrostátnímu věstníku. Rejstřík by namísto toho měl již předložené údaje poskytovat přímo vnitrostátnímu věstníku. Obdobně vznikne-li společnost v jednom členském státě a chce-li v jiném členském státě zapsat pobočku do rejstříku, mělo by být možné, aby společnost využila údaje nebo listiny, které dříve do rejstříku předložila. Kromě toho vznikne-li společnost v jednom členském státě, ale má pobočku v jiném členském státě, mělo by být možné, aby společnost předkládala některé změny svých údajů o společnosti pouze rejstříku, kde je zapsána společnost, bez nutnosti předkládat stejné údaje rejstříku, kde je zapsána pobočka. Údaje jako změna názvu společnosti nebo změna sídla společnosti by se namísto toho měly elektronickým způsobem okamžitě automaticky předávat mezi rejstříkem, kde je zapsána společnost, a rejstříkem, kde je zapsána pobočka, pomocí systému propojení rejstříků.

 

________________

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/... ze dne 2. října 2018, kterým se zřizuje jednotná digitální brána pro poskytování přístupu k informacím, postupům a k asistenčním službám a službám pro řešení problémů a kterým se mění nařízení (EU) č. 1024/2012 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

Pozměňovací návrh    17

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(21)  V zájmu transparentnosti a s cílem podpořit důvěru v obchodní transakce na jednotném trhu, včetně těch přeshraniční povahy, je důležité, aby investoři, zúčastněné strany, obchodní partneři a orgány správy měli snadný přístup k údajům o společnostech. Aby se zlepšila přístupnost těchto údajů, mělo by být ve všech členských státech více údajů k dispozici bezplatně. Tyto údaje by měly zahrnovat případné internetové stránky společnosti a právní postavení společnosti a její pobočky v jiných členských státech, jsou-li k dispozici ve vnitrostátních rejstřících. Měly by rovněž zahrnovat údaje týkající se osob, které jsou oprávněny zastupovat společnosti, a počet zaměstnanců, jsou-li tyto údaje dostupné.

(21)  V zájmu transparentnosti, ochrany zájmů pracovníků, věřitelů a menšinových akcionářů a s cílem podpořit důvěru v obchodní transakce na jednotném trhu, včetně těch přeshraniční povahy, je důležité, aby investoři, zúčastněné strany, obchodní partneři a orgány správy měli snadný přístup k údajům o společnostech. Aby se zlepšila přístupnost těchto údajů, mělo by být ve všech členských státech více údajů k dispozici bezplatně. Tyto údaje by měly zahrnovat případné internetové stránky společnosti a právní postavení společnosti a její pobočky v jiných členských státech, jsou-li k dispozici ve vnitrostátních rejstřících. Měly by rovněž zahrnovat údaje týkající se osob, které jsou oprávněny zastupovat společnosti, a počet zaměstnanců, jsou-li tyto údaje dostupné.

Pozměňovací návrh    18

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(23)  Aby se společnostem zřízeným na jednotném trhu pomohlo snadněji rozšiřovat jejich obchodní činnosti přes hranice, mělo by se jim umožnit vytvářet a zapisovat pobočky do rejstříku v jiném členském státě online. Členské státy by proto měly podobně jako u společností umožnit online zápis poboček do rejstříku a online ukládání listin a údajů.

(23)  Aby se společnostem zřízeným na jednotném trhu pomohlo snadněji rozšiřovat jejich obchodní činnosti přes hranice, mělo by se jim umožnit vytvářet a zapisovat pobočky do rejstříku v jiném členském státě online. Členské státy by proto měly podobně jako u společností umožnit online zápis poboček do rejstříku a online ukládání listin a údajů, což by přispělo ke snížení nákladů a administrativní zátěže a ke zkrácení času, který zaberou formality spojené s přeshraničním rozšiřováním činnosti.

Pozměňovací návrh    19

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(24)  Při zápisu do rejstříku pobočky společnosti zapsané v jiném členském státě by členský stát měl být rovněž schopen ověřovat určité údaje o společnosti prostřednictvím propojení rejstříků, když je pobočka zapsaná v daném členském státě. Kromě toho je-li pobočka v jednom členském státě zrušena, měl by o tom rejstřík daného členského státu informovat prostřednictvím systému propojení rejstříků členský stát, kde je zapsaná společnost, a oba rejstříky by měly tento údaj zaznamenat.

(24)  Při zápisu do rejstříku pobočky společnosti zapsané v jiném členském státě by členský stát měl být rovněž schopen ověřovat určité údaje o společnosti prostřednictvím propojení rejstříků, když je pobočka zapsaná v daném členském státě. Kromě toho je-li pobočka v jednom členském státě zrušena, měl by o tom rejstřík daného členského státu automaticky a okamžitě informovat prostřednictvím systému propojení rejstříků členský stát, kde je zapsaná společnost, a oba rejstříky by měly tento údaj zaznamenat.

Pozměňovací návrh    20

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4

Směrnice (EU) 2017/1132

Čl. 13 a – odst. 1 – bod 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  „zápisem do rejstříku“ se rozumí vytvoření společnosti jako právnické osoby;

(3)  „zápisem do rejstříku“ se rozumí celý postup vytváření společnosti prostřednictvím digitálních nástrojů, od identifikace žadatele a vypracování nebo předložení zakladatelského právního jednání až po zápis společnosti jako právnické osoby do obchodního rejstříku, jak stanoví vnitrostátní právní předpisy; pokud se jedná o pobočky, rozumí se zápisem do rejstříku postup vedoucí ke zveřejnění listin a údajů týkajících se pobočky, která byla otevřena v členském státě;

Pozměňovací návrh    21

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4

Směrnice (EU) 2017/1132

Čl. 13 a – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  „šablonou“ se rozumí model pro zakladatelské právní jednání společnosti, jenž je vypracován členskými státy v souladu s vnitrostátním právem a používá se pro online zápis společnosti do rejstříku;

(4)  „šablonou“ se rozumí model pro zakladatelské právní jednání společnosti, jenž je vypracován každým členským státem v souladu s jeho vnitrostátním právem a používá se pro online zápis společnosti do rejstříku;

Pozměňovací návrh    22

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4

Směrnice (EU) 2017/1132

Článek 13 b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 13b

Článek 13b

Uznávání prostředků pro identifikaci pro účely online postupů

Uznávání prostředků pro identifikaci pro účely online postupů

1.  Členské státy zajistí, aby pro účely online zápisu do rejstříku a online ukládání mohly být využity tyto prostředky pro elektronickou identifikaci občanů Unie:

1.  Členské státy zajistí, aby pro účely online zápisu do rejstříku a online ukládání mohly být využity tyto prostředky pro elektronickou identifikaci občanů Unie:

a)  prostředek pro elektronickou identifikaci vydaný v rámci systému elektronické identifikace schváleného samotným dotčeným členským státem;

a)  prostředek pro elektronickou identifikaci vydaný v rámci systému elektronické identifikace schváleného samotným dotčeným členským státem;

b)  prostředek pro elektronickou identifikaci vydaný v jiném členském státě a uznávaný pro účely přeshraniční autentizace v souladu s článkem 6 nařízení (EU) č. 910/2014.

b)  prostředek pro elektronickou identifikaci vydaný v jiném členském státě a uznávaný pro účely přeshraniční autentizace.

 

Členské státy mohou odmítnout uznat prostředek pro identifikaci, nedodržují-li úrovně záruky, jež skýtá daný prostředek pro elektronickou identifikaci, čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) nařízení (EU) č. 910/2014.

 

1a.  Členské státy mohou vypracovat a přijmout dodatečné prostředky elektronické kontroly totožnosti, právní způsobilosti a zákonnosti. Tato kontrola může mimo jiné zahrnovat ověřování pomocí videokonferencí nebo jiných online prostředků, které poskytují audiovizuální spojení v reálném čase.

2.  Členské státy mohou uznávat rovněž jiné prostředky pro identifikaci než ty, které jsou uvedeny v odstavci 1.

2.  Je-li to odůvodněno naléhavým důvodem obecného zájmu s cílem předcházet podvodu ve věci totožnosti žadatelů či jejich zástupců, mohou členské státy od žadatelů nebo jejich zástupců požadovat, aby se dostavili osobně k příslušnému orgánu nebo k jiné osobě či orgánu, které se žádostí o zápis do rejstříku zabývají nebo ji zpracovávají či asistují při jejím zpracování nebo ukládání, k procesním krokům, pro něž je fyzická přítomnost nezbytná. Členské státy zajistí, aby mohla být fyzická přítomnost požadována pouze v jednotlivých konkrétních případech a aby mohly být všechny ostatní procesní kroky plně dokončeny online.

3.  Uznává-li členský stát pro účely dokončení online zápisu do rejstříku a online ukládání prostředky pro elektronickou identifikaci uvedené v odstavci 2, uznává uvedený členský stát rovněž stejný typ prostředků pro elektronickou identifikaci vydaný jiným členským státem.

3.  Pro účely odstavce 1 zveřejní členské státy seznam prostředků pro elektronickou identifikaci, které uznávají.

4.  Aniž jsou dotčeny odstavce 1 až 3, členské státy mohou přijímat opatření, jež by mohla pro účely ověření totožnosti osob vyžadovat fyzickou přítomnost před kterýmkoli orgánem oprávněným zabývat se online zápisem do rejstříku nebo online ukládáním v případech reálného podezření z podvodu založeného na oprávněných důvodech.

 

Pozměňovací návrh    23

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4

Směrnice (EU) 2017/1132

Článek 13 b a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 13b a

 

Obecná ustanovení o online zápisu společností a poboček do rejstříku a online ukládání údajů a listin

 

1.  Členské státy v souladu se svým právním řádem a právními tradicemi jmenují úřad či veřejného činitele či orgán, který bude pověřen otázkami zápisu společností a poboček do rejstříku a ukládání listin a údajů do rejstříku.

 

2.  Touto směrnicí nejsou dotčeny postupy a požadavky stanovené vnitrostátními právními předpisy, včetně postupů a požadavků týkající se právního postupu pro vypracování zakladatelských právních jednání, je-li umožněn online zápis společnosti do rejstříku podle článku 13f a online zápis pobočky do rejstříku podle článku 28a.

 

3.  Nejsou také dotčeny požadavky, které stanoví příslušné vnitrostátní právní předpisy pro pravost, správnost a řádnou právní formu předložených listin či údajů, je-li umožněn online zápis do rejstříku podle článků 13f a 28a a online ukládání podle článků 13i a 28b.

Pozměňovací návrh    24

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4

Směrnice (EU) 2017/1132

Článek 13 c

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 13 c

Článek 13 c

Poplatky za online zápis do rejstříku a online ukládání

Poplatky za online zápis do rejstříku a online ukládání listin a údajů

1.  Členské státy zajistí, aby pravidla o poplatcích platná pro postupy uvedené v této kapitole byla transparentní a uplatňovala se nediskriminačním způsobem.

1.  Členské státy zajistí, aby pravidla o poplatcích platná pro postupy uvedené v této kapitole byla transparentní a uplatňovala se nediskriminačním způsobem.

2.  Veškeré poplatky účtované rejstříky podle článku 16 za online zápis společností nebo poboček do rejstříku nebo za online ukládání prováděné společností nebo pobočkou nepřevýší administrativní náklady na poskytování služby.

2.  Veškeré poplatky účtované rejstříky podle článku 16 za online zápis společností nebo poboček do rejstříku nebo za online ukládání listin a/nebo údajů prováděné společností nebo pobočkou nepřevýší administrativní náklady na poskytování dané služby.

Pozměňovací návrh    25

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4

Směrnice (EU) 2017/1132

Článek 13 d

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 13 d

Článek 13 d

Platby

Platby

Pokud dokončení postupu stanoveného v této kapitole vyžaduje platbu, členské státy zajistí, aby platba mohla být provedena prostřednictvím platební služby široce dostupné v přeshraničních platebních službách.

Pokud dokončení postupu stanoveného v této kapitole vyžaduje platbu, členské státy zajistí, aby platba mohla být provedena prostřednictvím online platební služby široce dostupné v přeshraničních platebních službách, které umožňují identifikovat plátce, poskytovaných finanční institucí nebo poskytovatelem platebních služeb usazenými v členském státě.

Pozměňovací návrh    26

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4

Směrnice (EU) 2017/1132

Čl. 13 e – odst. 1 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  požadavky na používání šablon včetně údajů o vnitrostátních právních předpisech, kterými se používání a obsah těchto šablon řídí;

b)  požadavky na používání šablon pro online zápis společností do rejstříku,

Pozměňovací návrh    27

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5

Směrnice (EU) 2017/1132

Článek 13 f

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 13f

Článek 13f

Online zápis společností do rejstříku

Online zápis společností do rejstříku

1.  Členské státy zajistí, aby zápis společností do rejstříku mohl být prováděn plně online, aniž by se žadatel nebo jeho zástupce musel dostavit osobně k jakémukoli příslušnému orgánu nebo jakékoli jiné osobě či subjektu, které vyřizují žádost o zápis do rejstříku, s výhradou stanovenou v čl. 13b odst. 4. Členské státy se však mohou rozhodnout neposkytovat postupy zápisu do rejstříku plně online pro formy společností uvedené v příloze I.

1.  Členské státy zajistí, aby zápis společností do rejstříku mohl být prováděn plně online, aniž by se žadatel nebo jeho zástupce musel dostavit osobně k jakémukoli příslušnému orgánu nebo jakékoli jiné osobě či subjektu, které vyřizují žádost o zápis do rejstříku, s výhradou stanovenou v čl. 13b odst. 2. Členské státy se však mohou rozhodnout neposkytovat postupy zápisu do rejstříku plně online pro formy společností uvedené v příloze I.

2.  Členské státy stanoví podrobná pravidla pro online zápis společností do rejstříku, včetně pravidel o používání šablon podle článku 13g a listin a údajů požadovaných pro zápis společnosti do rejstříku. Členské státy zajistí jako součást těchto pravidel, aby online zápis do rejstříku mohl být prováděn předkládáním údajů nebo listin v elektronické formě, včetně elektronických kopií listin a údajů podle čl. 16a odst. 4.

2.  Členské státy stanoví podrobná pravidla pro online zápis společností do rejstříku, včetně pravidel o používání šablon podle článku 13g a listin a údajů požadovaných pro zápis společnosti do rejstříku. Členské státy zajistí jako součást těchto pravidel, aby online zápis do rejstříku mohl být prováděn předkládáním údajů nebo listin v elektronické formě, včetně elektronických kopií listin a údajů podle čl. 16a odst. 4.

3.  Pravidla uvedená v odstavci 2 stanoví alespoň:

3.  Pravidla uvedená v odstavci 2 stanoví alespoň:

a)  postupy, jak zajistit způsobilost žadatele k právům a právním úkonům a jeho oprávnění společnost zastupovat;

a)  postupy, jak zajistit způsobilost žadatele k právům a právním úkonům a jeho oprávnění společnost zastupovat;

b)  prostředky k ověření totožnosti osoby nebo osob zapisujících společnost do rejstříku nebo jejich zástupců;

b)  prostředky k ověření totožnosti osoby nebo osob zapisujících společnost do rejstříku nebo jejich zástupců;

c)  požadavky, aby žadatel používal služby vytvářející důvěru uvedené v nařízení (EU) č. 910/2014.

c)  požadavky, aby žadatel používal služby vytvářející důvěru uvedené v nařízení (EU) č. 910/2014.

 

ca)  postupy, jak ověřovat jmenování členů statutárních orgánů s přihlédnutím ke zbavení způsobilosti k členství ve statutárním orgánu příslušnými orgány jiných členských států;

 

cb)  postupy, jak ověřovat zákonnost předmětu podnikání dané společnosti, je-li toto ověřování stanoveno ve vnitrostátních právních předpisech;

 

cd)  postup, jak ověřovat zákonnost názvu dané společnosti, je-li toto ověřování stanoveno ve vnitrostátních právních předpisech.

4.  Pravidla uvedená v odstavci 2 mohou též stanovit:

4.  Pravidla uvedená v odstavci 2 mohou též stanovit:

a)  postupy, jak zajistit zákonnost předmětu podnikání;

a)  postupy, jak ověřit zákonnost zakladatelského právního jednání, včetně ověření správného používání šablon;

b)  postupy, jak zajistit zákonnost názvu společnosti;

b)  postupy, jak upravit úlohu notáře nebo jakékoli jiné osoby či subjektu zmocněného členským státem předkládat žádost o zápis do rejstříku;

c)  postupy, jak zajistit zákonnost zakladatelského právního jednání, včetně ověření správného používání šablon;

c)   okolnosti, za kterých může být online zápis do rejstříku vyloučen, pokud základní kapitál společnosti má být splacen formou příspěvků v podobě věcného plnění.

d)  postupy, jak ověřovat jmenování členů statutárních orgánů s přihlédnutím ke zbavení způsobilosti k členství ve statutárním orgánu příslušnými orgány jiných členských států;

 

e)  postupy, jak upravit úlohu notáře nebo jakékoli jiné osoby či subjektu zmocněného členským státem předkládat žádost o zápis do rejstříku;

 

f)  okolnosti, za kterých může být online zápis do rejstříku vyloučen, pokud základní kapitál společnosti má být splacen formou příspěvků v podobě věcného plnění.

 

5.  Členské státy nepodmíní online zápis společnosti do rejstříku získáním jakékoli licence nebo povolení dříve, než je společnost zapsána, pokud to není nezbytné pro řádnou kontrolu určitých činností stanovených ve vnitrostátním právu.

5.  Členské státy nepodmíní online zápis společnosti do rejstříku získáním jakékoli licence nebo povolení dříve, než je společnost zapsána, pokud to není nezbytné pro řádnou kontrolu určitých činností stanovených ve vnitrostátním právu.

6.  Členské státy zajistí, aby v případě, že je jako součást postupu zápisu společnosti do rejstříku požadována platba základního kapitálu, mohla být tato platba v souladu s článkem 13d provedena online na bankovní účet banky působící v Unii. Členské státy kromě toho zajistí, aby důkaz této platby mohl být rovněž poskytnut online.

6.  Členské státy zajistí, aby v případě, že je jako součást postupu zápisu společnosti do rejstříku požadována platba základního kapitálu, mohla být tato platba v souladu s článkem 13d provedena online na bankovní účet banky působící v Unii. Členské státy kromě toho zajistí, aby důkaz této platby mohl být rovněž poskytnut online.

7.  Členské státy zajistí, aby online zápis do rejstříku byl dokončen ve lhůtě pěti pracovních dnů od jedné z těchto událostí podle toho, která nastane později:

7.  Je-li žadatel fyzickou osobou a použije-li šablonu podle článku 13g, členské státy zajistí, aby online zápis do rejstříku byl dokončen ve lhůtě pěti pracovních dnů od jedné z těchto událostí podle toho, která nastane později:

a)  přijetí všech požadovaných listin a údajů příslušným orgánem nebo případně osobou či subjektem zmocněným podle vnitrostátního práva předložit žádost o zápis společnosti do rejstříku;

a)  přijetí všech požadovaných listin a údajů příslušným orgánem nebo případně osobou či subjektem zmocněným podle vnitrostátního práva předložit žádost o zápis společnosti do rejstříku;

b)  platba poplatku za zápis do rejstříku, platba v hotovosti za základní kapitál, nebo má-li být platba za základní kapitál poskytována formou příspěvku v podobě věcného plnění, jak stanoví vnitrostátní právní předpisy.

b)  platba poplatku za zápis do rejstříku, platba v hotovosti za základní kapitál, nebo má-li být platba za základní kapitál poskytována formou příspěvku v podobě věcného plnění, jak stanoví vnitrostátní právní předpisy.

 

V jiných případech členské státy zajistí, aby online zápis společnosti do rejstříku byl dokončen ve lhůtě 10 pracovních dnů.

Členské státy zajistí, aby žadateli byly neprodleně oznámeny důvody jakéhokoli zpoždění, pokud by za náležitě odůvodněných výjimečných okolností nebylo možné tuto lhůtu splnit.

Členské státy zajistí, aby žadateli byly neprodleně oznámeny důvody jakéhokoli zpoždění, pokud by za náležitě odůvodněných výjimečných okolností nebylo možné tuto lhůtu splnit.

 

7a.  Je-li to odůvodněno naléhavým důvodem obecného zájmu spočívajícím v zajišťování dodržování pravidel upravujících právní způsobilost žadatelů nebo udělování souhlasu k zastupování podle odst. 3 písm. a), členské státy mohou přijmout opatření vyžadující, aby se daná osoba fyzicky dostavila k orgánu, který je podle vnitrostátních právních předpisů příslušný k vyřizování nebo zpracovávání nebo asistenci při zpracovávání žádosti o online zápis do rejstříku nebo online ukládání. Členské státy zajistí, aby mohla být fyzická přítomnost požadována pouze v jednotlivých konkrétních případech a aby mohly být všechny další procesní kroky dokončeny online.

Pozměňovací návrh    28

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5

Směrnice (EU) 2017/1132

Článek 13 g

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 13g

Článek 13g

Šablony pro zápis společností do rejstříku

Šablony pro zápis společností do rejstříku

1.  Členské státy zpřístupní šablony na portálech pro zápis do rejstříku nebo internetových stránkách, jež jsou součástí jednotné digitální brány pro formy společností uvedené v příloze IIA. Členské státy mohou zpřístupnit online rovněž šablony pro zápis do rejstříku forem společností uvedených v příloze II, které nejsou uvedeny v příloze IIA.

1.  Členské státy zpřístupní šablony na portálech pro zápis do rejstříku nebo internetových stránkách, jež jsou součástí jednotné digitální brány pro formy společností uvedené v příloze IIA. Členské státy mohou zpřístupnit online rovněž šablony pro zápis těchto forem společností do rejstříku.

2.  Členské státy zajistí, aby šablony uvedené v odstavci 1 tohoto článku mohly být použity žadateli v rámci postupu online zápisu do rejstříku podle článku 13f. Použije-li případně žadatel tyto šablony v souladu s pravidly uvedenými v článku 13f odst. 4 písm. c), bude požadavek mít zakladatelské právní jednání společnosti vypracováno a ověřeno ve formě úředního zápisu stanovený v článku 10 považován za splněný.

2.  Členské státy zajistí, aby šablony uvedené v odstavci 1 tohoto článku mohly být použity žadateli v rámci postupu online zápisu do rejstříku podle článku 13fv souladu s jeho ustanoveními.

3.  Od členských států se požaduje, aby takové šablony zpřístupnily v úředním jazyce Unie

3.  Od členských států se požaduje, aby takové šablony zpřístupnily v úředním jazyce Unie všeobecně srozumitelném největšímu možnému počtu přeshraničních uživatelů.

4.  Obsah šablon se řídí vnitrostátním právem.

4.  Obsah šablon se řídí vnitrostátním právem.

Pozměňovací návrh    29

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5

Směrnice (EU) 2017/1132

Článek 13 h

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 13h

Článek 13h

Osoby zbavené způsobilosti k členství ve statutárním orgánu

Osoby zbavené způsobilosti k členství ve statutárním orgánu

1.  Pokud členské státy stanoví pravidla týkající se zbavení způsobilosti k členství ve statutárním orgánu podle čl. 13f odst. 4 písm. d), může rejstřík, kam má být společnost zapsána, požádat prostřednictvím systému propojení rejstříků podle článku 22 o potvrzení z rejstříků jiných členských států, zda osoba, která má být jmenována členem statutárního orgánu společnosti, je v současné době zbavena způsobilosti k členství ve statutárním orgánu v těchto jiných členských státech. Pro účely tohoto článku zahrnuje pojem členové statutárních orgánů všechny osoby podle čl. 14 písm. d).

1.  Pokud členské státy stanoví pravidla týkající se zbavení způsobilosti k členství ve statutárním orgánu podle čl. 13f odst. 4 písm. d), může rejstřík, kam má být společnost zapsána, požádat prostřednictvím systému propojení rejstříků podle článku 22 o potvrzení z rejstříků jiných členských států, zda osoba, která má být jmenována členem statutárního orgánu společnosti, je v současné době zbavena způsobilosti k členství ve statutárním orgánu v těchto jiných členských státech. Pro účely tohoto článku zahrnuje pojem členové statutárních orgánů všechny osoby podle čl. 14 písm. d).

2.  Členské státy učiní nezbytná opatření, aby zajistily, že jejich rejstříky jsou schopné poskytovat pomocí systému podle článku 22 údaje uvedené v odstavci 1 tohoto článku a o tom, pro kterou dobu platí kterékoli zbavení způsobilosti. Tyto údaje se poskytují pro účely zápisu do rejstříku a členské státy mohou uvést též důvody zbavení způsobilosti.

2.  Členské státy učiní nezbytná opatření, aby zajistily, že jejich rejstříky jsou schopné bez zbytečného odkladu poskytovat pomocí systému podle článku 22 údaje uvedené v odstavci 1 tohoto článku a o tom, pro kterou dobu platí kterékoli zbavení způsobilosti. Tyto údaje se poskytují pro účely zápisu do rejstříku a v případě, že se potvrdí, že byla daná osoba zbavena způsobilosti, členské státy mohou uvést též důvody zbavení způsobilosti.

3.  Členské státy mohou odmítnout jmenování osoby jako člena statutárního orgánu společnosti, je-li tato osoba v současné době zbavena způsobilosti k členství ve statuárním orgánu v jiném členském státě.

3.  Členské státy mohou – z důvodu zbavení způsobilosti – odmítnout jmenování osoby jako člena statutárního orgánu společnosti, je-li tato osoba v současné době zbavena způsobilosti k členství ve statuárním orgánu v jiném členském státě.

4.  Odstavce 1, 2 a 3 se použijí obdobně pro případy, kdy společnost ukládá údaje o jmenování nového člena statutárního orgánu do rejstříku podle článku 16.

4.  Odstavce 1, 2 a 3 se použijí obdobně pro případy, kdy společnost ukládá údaje o jmenování nového člena statutárního orgánu do rejstříku podle článku 16.

Pozměňovací návrh    30

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5

Směrnice (EU) 2017/1132

Článek 13 i

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 13i

Článek 13i

Online ukládání společnostmi

Online ukládání listin a údajů společnostmi

1.  Členské státy zajistí, aby společnosti byly schopny ukládat do rejstříku online listiny a údaje podle článku 14, včetně jakýchkoli jejich změn, ve lhůtě stanovené právními předpisy členského státu, kde má společnost být zapsána do rejstříku. Členské státy zajistí, aby toto ukládání mohlo být dokončeno online v celém rozsahu, aniž by se žadatel nebo jeho zástupce musel dostavit osobně k jakémukoli příslušnému orgánu nebo jakékoli jiné osobě či subjektu, které vyřizují ukládání online, s výhradou stanovenou v čl. 13b odst. 4.

1.  Členské státy zajistí, aby společnosti byly schopny ukládat do rejstříku online listiny a údaje podle článku 14, včetně jakýchkoli jejich změn, ve lhůtě stanovené právními předpisy členského státu, kde má společnost být zapsána do rejstříku. Členské státy zajistí, aby toto ukládání mohlo být dokončeno online v celém rozsahu, aniž by se žadatel nebo jeho zástupce musel dostavit osobně k jakémukoli příslušnému orgánu nebo jakékoli jiné osobě či subjektu, které vyřizují či provádějí ukládání online nebo napomáhají při takovém ukládání, s výhradou stanovenou v čl. 13b odst. 2 a čl. 13f odst. 4.

 

Členské státy stanoví pravidla poskytující záruky spolehlivosti a důvěryhodnosti listin a údajů, které se ukládají online, pokud je možné ukládat je online. Ustanovení čl. 13f odst. 3 a čl. 13f odst. 4 písm. b) se použijí obdobně.

Členské státy zajistí, aby původ a integrita listin uložených online mohly být ověřeny elektronicky.

Členské státy zajistí, aby původ a integrita listin uložených online mohly být ověřeny elektronicky.

2.  Členské státy mohou požadovat, aby určité společnosti nebo všechny společnosti ukládaly určité nebo všechny listiny a údaje uvedené v odstavci 1 online.“.

2.  Členské státy mohou požadovat, aby určité společnosti nebo všechny společnosti ukládaly určité nebo všechny listiny a údaje uvedené v odstavci 1 online.

Pozměňovací návrh    31

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6

Směrnice (EU) 2017/1132

Čl. 16 – odst. 2 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Všechny listiny a údaje podle článku 14, bez ohledu na prostředky, prostřednictvím kterých jsou uloženy, jsou vedeny ve spise v rejstříku nebo zadány přímo do něj v elektronické formě. Členské státy zajistí, aby rejstřík všechny listiny a údaje uložené v tištěné formě převedl do elektronické formy.

Všechny listiny a údaje podle článku 14, bez ohledu na prostředky, prostřednictvím kterých jsou uloženy, jsou vedeny ve spise v rejstříku nebo zadány přímo do něj v elektronické formě. Členské státy zajistí, aby rejstřík všechny listiny a údaje uložené v tištěné formě převedl co nejdříve do elektronické formy.

Pozměňovací návrh    32

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9

Směrnice (EU) 2017/1132

Článek 19

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 19

Článek 19

Poplatky za listiny a údaje

Poplatky za listiny a údaje

1.  Poplatky za získání listin a údajů uvedených v článku 14 prostřednictvím systému propojení rejstříků nesmějí být vyšší než administrativní náklady s tím spojené.

1.  Poplatky za získání listin a údajů uvedených v článku 14 (nebo jejich kopií) prostřednictvím systému propojení rejstříků nesmějí být vyšší než administrativní náklady s tím spojené.

2.  Členské státy zajistí, aby následující údaje byly bezplatně dostupné prostřednictvím systému propojení rejstříků:

2.  Členské státy zajistí, aby následující údaje byly bezplatně dostupné prostřednictvím systému propojení rejstříků:

a)  název nebo názvy a právní forma společnosti;

a)  název nebo názvy a právní forma společnosti;

b)  sídlo společnosti a členský stát zápisu společnosti do rejstříku;

b)  sídlo společnosti a členský stát zápisu společnosti do rejstříku;

c)  registrační číslo společnosti a její evropský jedinečný identifikační kód (EUID);

c)  registrační číslo společnosti a její evropský jedinečný identifikační kód (EUID);

d)  případné bližší informace o internetových stránkách společnosti;

d)  případné bližší informace o internetových stránkách společnosti;

e)  právní postavení společnosti, např. zda je zrušena, vymazána z rejstříku, zlikvidována, zanikla, je hospodářsky činná, nebo nečinná, jak je definováno ve vnitrostátních právních předpisech, a je-li k dispozici ve vnitrostátních rejstřících;

e)  právní postavení společnosti, např. zda je zrušena, vymazána z rejstříku, zlikvidována, zanikla, je předmětem insolvenčního řízení, je hospodářsky činná, nebo nečinná, jak je definováno ve vnitrostátních právních předpisech, a je-li k dispozici ve vnitrostátních rejstřících;

f)  předmět podnikání, je-li zaznamenán ve vnitrostátním rejstříku;

f)  předmět podnikání, je-li zaznamenán ve vnitrostátním rejstříku;

g)  počet zaměstnanců společnosti, je-li k dispozici v účetních závěrkách společnosti vyžadovaných vnitrostátními právními předpisy;

g)  počet zaměstnanců společnosti, je-li k dispozici v účetních závěrkách společnosti vyžadovaných vnitrostátními právními předpisy a právními předpisy Unie;

h)  jména všech osob, které jsou v současné době společností oprávněny ji zastupovat vůči třetím stranám a v soudních řízeních nebo účastnit se na správě, dohledu či kontrole společnosti podle čl. 14 písm. d);

h)  jména všech osob, které jsou v současné době společností oprávněny ji zastupovat vůči třetím stranám a v soudních řízeních nebo účastnit se na správě, dohledu či kontrole společnosti podle čl. 14 písm. d);

i)  údaje o všech pobočkách vytvořených společností v jiném členském státě včetně názvu, registračního čísla, EUID a členského státu, kde je pobočka zapsána.

i)  údaje o všech pobočkách vytvořených společností v jiném členském státě včetně názvu, registračního čísla, EUID a členského státu, kde je pobočka zapsána.

Členské státy mohou bezplatně zpřístupnit další údaje a listiny.“.

Členské státy mohou bezplatně zpřístupnit další údaje a listiny, pokud jsou získávány v elektronické formě.“.

Pozměňovací návrh    33

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 10 – písm. a

Směrnice (EU) 2017/1132

Čl. 22 – odst. 4 – pododstavec 1 a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise může také zřídit další přístupová místa k systému propojení rejstříků. Tato přístupová místa budou tvořit systémy vyvinuté a provozované Komisí nebo jinými orgány, institucemi a jinými subjekty Unie, aby vykonávaly své správní funkce nebo splňovaly ustanovení právních předpisů Unie. Komise bez zbytečného odkladu uvědomí členské státy o zřízení těchto přístupových míst a o jakýchkoli důležitých změnách v jejich fungování.

Komise může také zřídit přístupová místa k systému propojení rejstříků. Tato přístupová místa budou tvořit systémy vyvinuté a provozované Komisí nebo jinými orgány, institucemi a jinými subjekty Unie, aby vykonávaly své správní funkce nebo splňovaly ustanovení právních předpisů Unie. Komise bez zbytečného odkladu uvědomí členské státy o zřízení těchto přístupových míst a o jakýchkoli důležitých změnách v jejich fungování.;

Pozměňovací návrh    34

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 10 – písm. b

Směrnice (EU) 2017/1132

Čl. 22 – odst. 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Přístup k údajům obsaženým v systému propojení rejstříků je zajišťován prostřednictvím portálu a prostřednictvím případných dalších přístupových míst zřízených členskými státy a Komisí.

5.  Přístup k údajům obsaženým v systému propojení rejstříků je zajišťován prostřednictvím portálu a prostřednictvím přístupových míst zřízených členskými státy a Komisí.

Pozměňovací návrh    35

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 13

Směrnice (EU) 2017/1132

Čl. 28 a – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Pravidla uvedená v odstavci 2 stanoví alespoň:

3.  Pravidla uvedená v odstavci 2 stanoví alespoň:

a)  postup, jak zajistit způsobilost žadatele k právům a právním úkonům a jeho oprávnění společnost zastupovat;

a)  postup, jak zajistit způsobilost žadatele k právům a právním úkonům a jeho oprávnění společnost zastupovat;

b)  prostředky k ověření totožnosti osoby nebo osob zapisujících pobočku do rejstříku nebo jejich zástupců.

b)  prostředky k ověření totožnosti osoby nebo osob zapisujících pobočku do rejstříku nebo jejich zástupců.

 

ba)  požadavek, aby žadatel používal služby k zajištění důvěry uvedené v nařízení (EU) č. 910/2014.

Pozměňovací návrh    36

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 13

Směrnice (EU) 2017/1132

Čl. 28 a – odst. 3 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a  Pravidla uvedená v odstavci 2 mohou též stanovit následující postupy:

 

a)  postupy, jak zajistit zákonnost předmětu podnikání pobočky;

 

b)  postupy, jak zajistit zákonnost názvu pobočky;

 

c)  postupy, jak zajistit zákonnost listin a údajů předložených pro účely zápisu pobočky do rejstříku;

 

d)  postupy, jak upravit úlohu notáře nebo jakékoli jiné osoby či subjektu zapojeného do postupu zapisování pobočky do rejstříku podle příslušných vnitrostátních právních předpisů.

Pozměňovací návrh    37

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 13

Směrnice (EU) 2017/1132

Článek 28 b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 28b

Článek 28b

Online ukládání pro pobočky

Online ukládání listin a údajů pro pobočky

Členské státy zajistí, aby listiny a údaje podle článku 30 nebo jakékoli jejich změny mohly být uloženy online ve lhůtě stanovené právními předpisy členského státu, kde je pobočka zřízena. Členské státy zajistí, aby toto ukládání mohlo být dokončeno online v celém rozsahu, aniž by se žadatel nebo jeho zástupce musel dostavit osobně k jakémukoli příslušnému orgánu nebo jakékoli jiné osobě, která vyřizuje ukládání online, s výhradou stanovenou v čl. 13b odst. 4.

Členské státy zajistí, aby listiny a údaje podle článku 30 nebo jakékoli jejich změny mohly být uloženy online ve lhůtě stanovené právními předpisy členského státu, kde je pobočka zřízena. Členské státy zajistí, aby toto ukládání mohlo být dokončeno online v celém rozsahu, aniž by se žadatel nebo jeho zástupce musel dostavit osobně k jakémukoli příslušnému orgánu nebo jakékoli jiné osobě, která vyřizuje ukládání online, s výhradou stanovenou v čl. 13b odst. 2 a čl. 13f odst. 8.

 

Členské státy stanoví pravidla poskytující záruky spolehlivosti a důvěryhodnosti listin a údajů, které se ukládají online, pokud je možné ukládat je online. Ustanovení čl. 13f odst. 3 a čl. 13f odst. 4 písm. b) se použijí obdobně.

Pozměňovací návrh    38

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Aniž je dotčen první pododstavec, členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s čl. 16 odst. 5 a s čl. 19 odst. 2) písm. g) nejpozději do ….[OP: vložte prosím konkrétní datum = poslední den měsíce 60 měsíců po datu vstupu v platnost].

Aniž je dotčen první pododstavec, členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s čl. 16 odst. 5 a s čl. 19 odst. 2) písm. g) nejpozději do ….[OP: vložte prosím konkrétní datum = poslední den měsíce 36 měsíců po datu vstupu v platnost].

Pozměňovací návrh    39

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  potřebu a proveditelnost poskytování zápisu forem společností uvedených v příloze I do rejstříku prováděného plně online;

a)  proveditelnost poskytování zápisu forem společností uvedených v příloze I do rejstříku prováděného plně online;

Pozměňovací návrh    40

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  potřebu a proveditelnost poskytování šablon členskými státy pro všechny formy kapitálových společností a potřebu a proveditelnost poskytování harmonizovaných šablon v celé Unii k použití všemi členskými státy pro formy společností uvedené v příloze IIA;

b)  proveditelnost poskytování šablon členskými státy pro všechny formy kapitálových společností a potřebu a proveditelnost poskytování harmonizovaných šablon v celé Unii k použití všemi členskými státy pro formy společností uvedené v příloze IIA;


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Evropský parlament ve svém usnesení z roku 2017 o akčním plánu pro „eGovernment“ vyzval Komisi, aby přezkoumala další způsoby, jak podporovat digitální řešení formalit v průběhu celého životního cyklu obchodní společnosti a zdůraznil význam práce na propojení obchodních rejstříků.

V EU existují značné rozdíly mezi členskými státy, pokud jde o dostupnost online nástrojů pro společnosti při jejich kontaktech s orgány veřejné moci v oblasti práva obchodních společností. Členské státy poskytují služby elektronické veřejné správy v různé míře: některé jsou velmi pokročilé a poskytují snadno použitelná, plně online řešení, zatímco jiné nenabízí žádná online řešení v oblasti práva obchodních společnosti, jako je např. zápis společnosti jakožto právnické osoby.

Komise tudíž předkládá tento návrh společně s návrhem směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice (EU) 2017/1132, pokud jde o přeshraniční přeměny, fúze a rozdělení společností, s cílem přizpůsobit právní prostředí a zavést komplexní soubor opatření pro spravedlivá, zmocňující a moderní ustanovení práva obchodních společností v EU.

Cílem tohoto návrhu je doplnit stávající pravidla v rámci práva obchodních společností EU, jež jsou kodifikována ve směrnici (EU) 2017/1132. Iniciativa je plně v souladu se stávajícími digitálními prvky práva obchodních společností EU a bude z těchto prvků vycházet, zejména ze systému propojení obchodních rejstříků (BRIS), jenž je založen na právních povinnostech stanovených směrnicí 2012/17/EU a prováděcím nařízením Komise (EU) 2015/884.

Zpravodaj obecně vítá jak tento návrh, tak jeho hlavní cíle: možnost v plné míře online zřídit společnost či pobočku, zavedení zásady „pouze jednou“, používání online formulářů a rozšíření volného přístupu k listinám v systému propojení obchodních rejstříků (BRIS). Zpravodaj si je vědom potenciálu navržené směrnice a cení si vyváženého přístupu mezi jednodušším a levnějším zápisem online a ochranou před podvody. 

Rád by zdůraznil, že případné požadavky týkající se pravosti předložených údajů či listin spadají do působnosti vnitrostátních právních předpisů a že členské státy mohou stanovit pravidla poskytující záruky spolehlivosti a důvěryhodnosti listin a údajů, které se poskytují online. Zpravodaj navrhuje začlenění podrobnější definice toho, co znamená zápis do rejstříku jakožto celý postup vytváření společnosti prostřednictvím digitálních nástrojů, a nikoli pouhý jeden okamžik. Rád by zdůraznil, že abychom zabránili jakýmkoli pochybnostem, je třeba uvést, že členské státy zajistí, že fyzická přítomnost bude požadována pouze v jednotlivých konkrétních případech a že všechny ostatní kroky postupu mohou být plně dokončeny online. Je rovněž důležité zdůraznit, že členský stát požadující informace o osobách zbavených způsobilosti k členství ve statutárním orgánu by měl v případě, že je potvrzeno zbavení způsobilosti, obdržet odůvodnění tohoto rozhodnutí od orgánů dožádaného členského státu.  


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Využití digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností

Referenční údaje

COM(2018)0239 – C8-0166/2018 – 2018/0113(COD)

Datum předložení EP

25.4.2018

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

JURI

28.5.2018

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

IMCO

28.5.2018

 

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

IMCO

19.6.2018

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Tadeusz Zwiefka

9.7.2018

 

 

 

Projednání ve výboru

10.7.2018

3.9.2018

11.10.2018

 

Datum přijetí

20.11.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

20

1

3

Členové přítomní při konečném hlasování

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Geoffroy Didier, Pascal Durand, Jytte Guteland, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski

Datum předložení

4.12.2018


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

20

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ECR

Sajjad Karim, Kosma Złotowski

EFDD

Joëlle Bergeron, Laura Ferrara

ENF

Gilles Lebreton

PPE

Geoffroy Didier, Emil Radev, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jytte Guteland, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Virginie Rozière

1

-

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos

3

0

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand, Julia Reda

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 3. ledna 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí