Menetlus : 2018/0113(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0422/2018

Esitatud tekstid :

A8-0422/2018

Arutelud :

PV 17/04/2019 - 21
CRE 17/04/2019 - 21

Hääletused :

PV 18/04/2019 - 10.8
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0428

RAPORT     ***I
PDF 678kWORD 95k
4.12.2018
PE 625.405v02-00 A8-0422/2018

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi (EL) 2017/1132 seoses digitaalsete vahendite ja protsesside kasutamisega äriühinguõiguses

(COM(2018)0239 – C8-0166/2018 – 2018/0113(COD))

Õiguskomisjon

Raportöör: Tadeusz Zwiefka

MUUDATUSED
EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUSVASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi (EL) 2017/1132 seoses digitaalsete vahendite ja protsesside kasutamisega äriühinguõiguses

(COM(2018)0239 – C8-0166/2018 – 2018/0113(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2018)0239),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2, artikli 50 lõiget 1 ning artikli 50 lõike 2 punkte b, c, f ja g, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0166/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse õiguskomisjoni raportit (A8-0422/2018),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2)  Digitaalsete vahendite ja protsesside kasutamine selleks, et muuta majandustegevuse alustamine teises liikmesriigis äriühingu asutamise või selle äriühingu filiaali avamise kaudu lihtsamaks, kiiremaks ja kulutõhusamaks, on üks konkurentsipõhise ühtse turu tõhusa toimimise ja äriühingute konkurentsivõimelisuse tagamise eeldus.

(2)  Digitaalsete vahendite ja protsesside kasutamine selleks, et muuta majandustegevuse alustamine teises liikmesriigis äriühingu asutamise või selle äriühingu filiaali avamise kaudu lihtsamaks, kiiremaks ning aja- ja kulutõhusamaks ning anda äriühingute kohta põhjalikku ja kättesaadavat teavet, on üks konkurentsipõhise ühtse turu tõhusa toimimise, ajakohastamise ja haldusliku optimeerimise ning äriühingute konkurentsivõimelisuse ja usaldusväärsuse tagamise eeldus.

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(2 a)  Hädavajalik on tagada õigus- ja halduskeskkond, mis vastab üleilmastumise ja digiteerimisega kaasnevatele uutele sotsiaalsetele ja majanduslikele väljakutsetele, et kindlustada ühelt poolt vajalikud kaitsemeetmed kuritarvitamise ja pettuse eest ning teiselt poolt püüelda selliste eesmärkide poole nagu majanduskasvu edendamine, töökohtade loomine ja investeeringute ligimeelitamine Euroopa Liitu, mis kõik tooksid ühiskonnale tervikuna majanduslikku ja sotsiaalset kasu.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(2 b)  Liidu liikmesriikide vahel on praegu märkimisväärsed erinevused selles, milline on internetipõhiste vahendite kättesaadavus ettevõtjate ja ettevõtjate jaoks, et nad saaksid ametiasutustega äriühinguõigusega seotud küsimustes suhelda. e-valitsusteenused on liikmesriigiti erinevad – mõned pakuvad terviklikke ja kasutajasõbralikke täielikult internetipõhiseid teenuseid, teised aga ei suuda ettevõtte elutsükli teatavates olulistes etappides internetipõhiseid lahendusi pakkuda. Näiteks lubatakse mõnes liikmesriigis äriühingut registreerida või dokumente ja teavet registris muuta ainult isiklikult kohale ilmudes, mõni liikmesriik võimaldab seda teha kas isiklikult või internetis, samas kui teistes liikmesriikides saab seda teha ainult internetipõhiselt.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 2 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(2 c)  Mis puudutab ettevõtte juurdepääsu teabele, siis selle kohta on liidu õiguses sätestatud, et minimaalselt vajalikud andmed tuleb alati esitada tasuta. Sellise teabe ulatus on aga endiselt piiratud. Sellise teabe kättesaadavus on erinev – mõnes liikmesriigis tehakse tasuta kättesaadavaks rohkem teavet kui teistes ja see tekitab liidus ebavõrdse olukorra.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3)  Komisjon rõhutas oma teatistes „Euroopa digitaalse ühtse turu strateegia“3 ja „ELi e-valitsuse tegevuskava 2016–2020. Valitsussektori digitaalse arengu kiirendamine“4 avaliku sektori asutuste rolli ettevõtjatele lihtsate võimaluste pakkumisel ettevõtluse alustamiseks, internetipõhiselt tegutsemiseks ja piiriüleseks laienemiseks ELi e-valitsuse tegevuskavas märgiti eraldi digitaalsete vahendite parema kasutamise tähtsust äriühinguõigusega seotud nõuete täitmisel. Lisaks sellele esitasid liikmesriigid 2017. aasta Tallinna e-valitsemise deklaratsioonis tungiva üleskutse suurendada jõupingutusi tõhusate kasutajakesksete elektrooniliste menetluste pakkumiseks liidus.

(3)  Selleks et tagada, et liidu äriühinguõigus oleks õiglane, kasutajasõbralik ja ajakohane, rõhutas komisjon oma teatistes „Euroopa digitaalse ühtse turu strateegia“3 ja „ELi e-valitsuse tegevuskava 2016–2020. Valitsussektori digitaalse arengu kiirendamine“4 avaliku sektori asutuste rolli ettevõtjatele lihtsate võimaluste pakkumisel ettevõtluse alustamiseks, internetipõhiselt tegutsemiseks ja piiriüleseks laienemiseks ELi e-valitsuse tegevuskavas märgiti eraldi digitaalsete vahendite parema kasutamise tähtsust äriühinguõigusega seotud nõuete täitmisel. Lisaks sellele esitasid liikmesriigid 2017. aasta Tallinna e-valitsemise deklaratsioonis tungiva üleskutse suurendada jõupingutusi tõhusate kasutajakesksete elektrooniliste menetluste pakkumiseks liidus.

_______________________

_______________________

3 COM(2015) 192 final, 6. mai 2015

3 COM(2015) 192 final, 6. mai 2015

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5)   Äriühingute ja nende filiaalide registreerimise hõlbustamiseks ning registreerimisprotsessiga seotud kulude ja halduskoormuse vähendamiseks, eelkõige komisjoni soovituses 2003/361/EÜ5 määratletud mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate puhul (edaspidi „VKEd“), tuleks kehtestada menetlused, mis võimaldavad registreerimise lõpule viia täielikult internetipõhiselt. Sellised kulud ja koormus ei tulene ainult äriühingu asutamise eest võetavast riigilõivust, vaid ka muudest nõuetest, mis muudavad kogu protsessi pikemaks, eelkõige kui nõutakse, et taotleja või tema esindaja isiklikult kohale ilmuks. Peale selle tuleks neid menetlusi käsitlev teave teha internetipõhiselt ja tasuta kättesaadavaks.

(5)   Äriühingute ja nende filiaalide registreerimise hõlbustamiseks ning registreerimisprotsessiga seotud kulude, aja ja halduskoormuse vähendamiseks, eelkõige komisjoni soovituses 2003/361/EÜ5 määratletud mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate puhul (edaspidi „VKEd“), tuleks kehtestada menetlused, mis võimaldavad registreerimise lõpule viia täielikult internetipõhiselt. Käesolev direktiiv ei tohiks siiski muuta internetipõhiste menetluste kasutamist äriühingutele kohustuslikuks. Sellised kulud ja koormus ei tulene ainult äriühingu asutamise eest võetavast riigilõivust, vaid ka muudest nõuetest, mis muudavad kogu protsessi pikemaks, eelkõige kui nõutakse, et taotleja või tema esindaja isiklikult kohale ilmuks. Peale selle tuleks neid menetlusi käsitlev teave teha internetipõhiselt ja tasuta kättesaadavaks.

_______________________

_______________________

5 Komisjoni 6. mai 2003. aasta soovitus 2003/361/EÜ mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate määratluse kohta (ELT L 124, 20.5.2003, lk 36).

5 Komisjoni 6. mai 2003. aasta soovitus 2003/361/EÜ mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate määratluse kohta (ELT L 124, 20.5.2003, lk 36).

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7)  Äriühingute ja filiaalide täielikult internetipõhise registreerimise ning dokumentide ja teabe täielikult internetipõhise esitamise võimaldamisel saaksid äriühingud kasutada liikmesriikide pädevate asutustega suhtlemisel digitaalseid vahendeid. Liikmesriigid peaksid usalduse suurendamiseks tagama, et riigisisesed ja piiriülesed kasutajad saaksid kasutada turvalist e-identimist ja usaldusteenuseid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 910/20147. Lisaks sellele peaksid liikmesriigid looma piiriülese e-identimise võimaldamiseks e-identimise süsteemid, millega nähakse ette lubatud e-identimise vahendid. Selliseid siseriiklikke süsteeme kasutataks teises liikmesriigis väljastatud e-identimise vahendite tunnustamisel alusena. Selleks et tagada usalduse kõrge tase piiriülestes olukordades, tuleks tunnustada ainult määruse (EL) nr 910/2014 artiklile 6 vastavaid e-identimise vahendeid. Liikmesriigid võivad siiski tunnustada ka muid identifitseerimisvahendeid, nagu skannitud passikoopiat. Igal juhul peaks käesolev direktiiv panema liikmesriikidele ainult kohustuse võimaldada äriühingute ja nende filiaalide internetipõhist registreerimist ja internetipõhist teabe esitamist liidu kodanike poolt, tunnustades nende e-identimise vahendeid.

(7)  Äriühingute ja filiaalide internetipõhise registreerimise ning dokumentide ja teabe internetipõhise esitamise võimaldamisel saaksid äriühingud kasutada liikmesriikide pädevate asutustega suhtlemisel digitaalseid vahendeid. Liikmesriigid peaksid usalduse suurendamiseks tagama, et riigisisesed ja piiriülesed kasutajad saaksid kasutada turvalist e-identimist ja usaldusteenuseid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 910/20147. Lisaks sellele peaksid liikmesriigid looma piiriülese e-identimise võimaldamiseks e-identimise süsteemid, millega nähakse ette lubatud e-identimise vahendid. Selliseid siseriiklikke süsteeme kasutataks teises liikmesriigis väljastatud e-identimise vahendite tunnustamisel alusena. Selleks et tagada usalduse kõrge tase piiriülestes olukordades, tuleks tunnustada ainult määruse (EL) nr 910/2014 artiklile 6 vastavaid e-identimise vahendeid. Igal juhul peaks käesolev direktiiv panema liikmesriikidele ainult kohustuse võimaldada äriühingute ja nende filiaalide internetipõhist registreerimist ja internetipõhist teabe esitamist liidu kodanike poolt, tunnustades nende e-identimise vahendeid.

_______________________

_______________________

7 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuli 2014. aasta määrus (EL) nr 910/2014 e-identimise ja e-tehingute jaoks vajalike usaldusteenuste kohta siseturul ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 1999/93/EÜ (ELT L 257, 28.8.2014, lk 73).

7 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuli 2014. aasta määrus (EL) nr 910/2014 e-identimise ja e-tehingute jaoks vajalike usaldusteenuste kohta siseturul ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 1999/93/EÜ (ELT L 257, 28.8.2014, lk 73).

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8)  Selleks et muuta internetipõhiste menetluste kasutamine äriühingute jaoks lihtsamaks, ei tohiks liikmesriikide registrite internetipõhise registreerimise või teabe esitamise eest võetav riigilõiv olla suurem kui teenuse osutamise tegelikud halduskulud. Lisaks sellele peaksid liikmesriigid aitama äriühingut või filiaali asutada soovijaid sellega, et esitavad ajakohase, selge, kokkuvõtliku ja kasutajasõbraliku teabe menetluste ja nõuete kohta, mis puudutavad piiratud vastutusega äriühingute ja nende filiaalide asutamist ja tegevust. Osaühingute kohta tuleks taotlejatele ja juhtidele teha kättesaadavaks üksikasjalikum teave, kuna liikmesriigid peaksid ka selliste äriühingute puhul tagama täielikult internetipõhise registreerimise võimaluse.

(8)  Selleks et muuta internetipõhiste menetluste kasutamine äriühingute jaoks lihtsamaks, ei tohiks liikmesriikide registrite internetipõhise registreerimise või teabe esitamise eest võetav riigilõiv olla suurem kui teenuse osutamise tegelikud halduskulud. Lisaks sellele peaksid liikmesriigid aitama äriühingut või filiaali asutada soovijaid sellega, et esitavad põhjendamatu viivituseta ajakohase, selge, kokkuvõtliku ja kasutajasõbraliku teabe menetluste ja nõuete kohta, mis puudutavad piiratud vastutusega äriühingute ja nende filiaalide asutamist ja tegevust. Osaühingute kohta tuleks taotlejatele ja juhtidele teha kättesaadavaks üksikasjalikum teave, kuna liikmesriigid peaksid ka selliste äriühingute puhul tagama täielikult internetipõhise registreerimise võimaluse.

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9)  Äriühingu elutsükli esimese sammuna peaks olema võimalik äriühinguid täielikult internetipõhiselt asutada ja registreerida. Liikmesriikidel peaks siiski olema võimalik teha sellest nõudest aktsiaseltside puhul erand, võttes arvesse selliste äriühingute asutamise ja registreerimise keerukust ning liikmesriikide olemasolevaid äriühinguõiguse tavasid. Liikmesriigid peaksid igal juhul kehtestama üksikasjalikud registreerimiseeskirjad. Internetipõhiseks registreerimiseks peaks saama esitada dokumente elektroonilisel kujul.

(9)  Äriühingu elutsükli esimese sammuna peaks olema võimalik äriühinguid täielikult internetipõhiselt asutada ja registreerida. Liikmesriikidel peaks siiski olema lubatud jätta erandina selle nõude kohaldamisalast välja aktsiaseltsid, arvestades selliste äriühingute asutamise ja registreerimise keerukust ning liikmesriikide olemasolevaid äriühinguõiguse tavasid. Liikmesriigid peaksid igal juhul kehtestama üksikasjalikud registreerimiseeskirjad. Internetipõhiseks registreerimiseks peaks saama esitada dokumente elektroonilisel kujul.

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(11)  Selleks et aidata ettevõtjatel, eelkõige idufirmadel, tegevust alustada, peaks osaühingu registreerimiseks saama kasutada vorme, s.o asutamisdokumentide näidiseid, mis peaksid olema internetis kättesaadavad. Sellised näidised võivad sisaldada eelnevalt kindlaksmääratud valikuvõimalusi kooskõlas siseriikliku õigusega. Taotlejad peaksid saama valida, kas kasutada seda näidist või registreerida äriühing vastavalt vajadustele kohandatud asutamisdokumentidega, ning liikmesriikidel peaks olema võimalus näha ette vormid ka teistele äriühinguliikidele.

(11)  Selleks et aidata ettevõtjatel, eelkõige mikro-, väikestel ja keskmise suurusega ettevõtjatel, tegevust alustada, peaks osaühingu registreerimiseks saama kasutada vorme, s.o asutamisdokumentide näidiseid, mis peaksid olema internetis kättesaadavad. Sellised näidised võivad sisaldada eelnevalt kindlaksmääratud valikuvõimalusi kooskõlas siseriikliku õigusega. Taotlejad peaksid saama valida, kas kasutada seda näidist või registreerida äriühing vastavalt vajadustele kohandatud asutamisdokumentidega, ning liikmesriikidel peaks olema võimalus näha ette vormid ka teistele äriühinguliikidele.

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(12)  Liikmesriikide äriühinguõiguse tavade austamiseks on oluline võimaldada paindlikkust selle suhtes, kuidas nad tagavad äriühingute ja filiaalide täielikult internetipõhise registreerimise süsteemi, sealhulgas notarite või juristide rolli suhtes sellises protsessis. Äriühingute ja filiaalide internetipõhise registreerimisega seotud küsimusi, mida käesolev direktiiv ei reguleeri, tuleks reguleerida siseriikliku õigusega.

(12)  Liikmesriikide äriühinguõiguse tavade austamiseks on oluline võimaldada paindlikkust selle suhtes, kuidas nad tagavad äriühingute ja filiaalide täielikult internetipõhise registreerimise süsteemi ning dokumentide ja teabe internetipõhise esitamise, sealhulgas notarite või juristide rolli suhtes sellises protsessis. Äriühingute ja filiaalide internetipõhise registreerimisega ning dokumentide ja teabe internetis esitamisega seotud küsimusi, mida käesolev direktiiv ei reguleeri, tuleks reguleerida siseriikliku õigusega.

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(13)  Selleks et võidelda pettuse ja äriühingute kaaperdamise vastu ning näha ette kaitsemeetmed liikmesriikide registrites sisalduvate dokumentide ja teabe usaldusväärsuse tagamiseks, peaksid äriühingute ja nende filiaalide internetipõhist registreerimist käsitlevad sätted hõlmama ka äriühingut või filiaali asutada soovijate isiku ning teovõime kontrolli. Selle kontrolli saavutamise vahendite ja meetodite väljatöötamine ja vastuvõtmine tuleks siiski jätta liikmesriikidele. Need normid võiksid muu hulgas hõlmata kontrolli videokonverentsi või muude reaalajas audiovisuaalühendust pakkuvate internetipõhiste vahendite kaudu. Selleks peaksid liikmesriigid saama nõuda notarite või juristide kaasamist internetipõhise registreerimise protsessi, kuid selline kaasamine ei tohiks siiski takistada registreerimismenetluse täielikult internetipõhist lõpuleviimist.

(13)  Selleks et võidelda pettuse, rahapesu ja äriühingute kaaperdamise vastu ning näha ette kaitsemeetmed liikmesriikide registrites sisalduvate dokumentide ja teabe usaldusväärsuse tagamiseks, peaksid äriühingute ja nende filiaalide internetipõhist registreerimist ning dokumentide ja teabe internetis esitamist käsitlevad sätted hõlmama ka äriühingut või filiaali asutada või toimikuid, dokumente või teavet internetis esitada soovijate isiku ning teovõime õiguslikku kontrolli. Selle kontrolli saavutamise vahendite ja meetodite väljatöötamine ja vastuvõtmine tuleks siiski jätta liikmesriikidele. Need normid võiksid muu hulgas hõlmata kontrolli videokonverentsi või muude reaalajas audiovisuaalühendust pakkuvate internetipõhiste vahendite kaudu. Selleks peaksid liikmesriigid saama nõuda notarite või juristide kaasamist internetipõhise registreerimise ja internetis esitamise protsessi, kuid selline kaasamine ei tohiks siiski takistada registreerimis- ja esitamismenetluse täielikult internetipõhist lõpuleviimist.

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(14)  Liikmesriikidel peaks olema lubatud võtta tõelise pettusekahtluse korral siseriikliku õiguse kohaselt meetmeid, millega saaks nõuda – mitte süstemaatiliselt, vaid juhtumipõhiselt – taotleja või tema esindaja füüsilist kohaleilmumist liikmesriigi asutusse, kus äriühingut või filiaali registreeritakse. Selline tõeline pettusekahtlus peaks olema põhjendatud, näiteks tegelike tulusaajate registritest või karistusregistritest kättesaadava teabe või identiteedipettuse või maksudest kõrvalehoidumise ilmingute põhjal.

(14)  Ilma et see piiraks kohustusi, mis tulenevad kehtivatest eeskirjadest, mis käsitlevad tegelikke tulusaajaid, rahapesuvastast võitlust, võltsimist, terrorismi rahastamist ja maksudest kõrvalehoidumist, kui sellised eeskirjad nõuavad hoolsuskohustuse täitmise kontrolli, sh füüsilist kohaleilmumist, peaks liikmesriikidel olema lubatud võtta siseriikliku õiguse kohaselt pettusekahtluse, näiteks taotleja isiku või õigus- ja teovõime suhtes tekkinud kahtluse korral olulise avaliku huviga põhjendatud meetmeid, millega saaks nõuda – mitte süstemaatiliselt, vaid erandkorras ja juhtumipõhiselt – taotleja või tema esindaja füüsilist kohaleilmumist liikmesriigi asutusse, mis vastutab registreerimismenetluse eest vastavalt selle liikmesriigi õigusele, kus äriühingut või filiaali registreeritakse.

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(15)  Kõikide äriühingutega suhtlevate isikute kaitse tagamiseks peaksid liikmesriigid saama ennetada pettusi, keelates määrata oma territooriumil tegutseva äriühingu või filiaali juhiks isikut, kelle suhtes kehtib mõnes teises liikmesriigis juhtival kohal töötamise keeld. Selliseid teabetaotlusi varasema juhtival kohal töötamise kohta peaks saama teha registrite sidestamise süsteemi kaudu ja seepärast peaksid liikmesriigid tegema vajalikud korraldused tagamaks, et liikmesriikide registrid suudaksid sellist teavet anda. Juhtival kohal töötamise keelu ja teabeedastuse konfidentsiaalsuse reegleid peaks reguleerima siseriiklik õigus. Selleks et tagada kohaldatavate isikuandmete kaitse eeskirjade täitmine, peaksid liikmesriikide registrid selliste juhtival kohal töötamise keelu andmete töötlemisel järgima Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/6978.

(15)  Kõikide äriühingutega suhtlevate isikute kaitse tagamiseks peaksid liikmesriigid saama ennetada pettusi, keelates määrata oma territooriumil tegutseva äriühingu või filiaali juhiks isikut, kelle suhtes kehtib mõnes teises liikmesriigis juhtival kohal töötamise keeld. Selliseid teabetaotlusi varasema juhtival kohal töötamise kohta peaks saama teha registrite sidestamise süsteemi kaudu ja seepärast peaksid liikmesriigid tegema vajalikud korraldused tagamaks, et liikmesriikide registrid suudaksid sellist teavet anda ja jagada, aidates nii kaasa ebaseadusliku tegevuse vastu võitlemisele ja julgeoleku rahvusvahelise koostöö kaudu tagamisele. Juhtival kohal töötamise keelu ja teabeedastuse konfidentsiaalsuse reegleid peaks reguleerima siseriiklik õigus. Selleks et tagada kohaldatavate isikuandmete kaitse eeskirjade täitmine, peaksid liikmesriikide registrid selliste juhtival kohal töötamise keelu andmete töötlemisel järgima Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/6978.

_________________

_________________

8 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1).

8 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1).

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(17)  Sarnaselt äriühingute internetipõhise registreerimisega peaks äriühingute kulude ja koormuse vähendamiseks olema võimalik esitada liikmesriikide registritele dokumente ja andmeid äriühingute kogu elutsükli vältel täielikult internetipõhiselt. Samal ajal peaks liikmesriikidel olema võimalus lubada äriühingutel esitada dokumente ja teavet muul viisil, sealhulgas paberil. Peale selle tuleks äriühinguid käsitlevat teavet pidada avalikustatuks, kui see teave on tehtud neis registrites avalikult kättesaadavaks, sest registrid on nüüd sidestatud ja kujutab endast kasutajate jaoks usaldusväärset teabeallikat. Selleks et mitte pärssida olemasolevaid avalikustamisvahendeid, peaks liikmesriikidel olema ka võimalus avaldada äriühingute teave täielikult või osaliselt liikmesriigi ametlikus väljaandes, tagades samal ajal, et register saadab teabe elektrooniliselt asjaomasele ametlikule väljaandele.

(17)  Sarnaselt äriühingute internetipõhise registreerimisega peaks äriühingute kulude ja koormuse vähendamiseks olema võimalik esitada liikmesriikide registritele dokumente ja andmeid äriühingute kogu elutsükli vältel täielikult internetipõhiselt. Esitatavate dokumentide ja teabe autentsuse, täpsuse ja nõuetekohase õigusliku vormiga seotud nõuded peaksid olema kooskõlas siseriikliku õiguse ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 910/20141 a. Samal ajal peaks liikmesriikidel olema võimalus lubada äriühingutel esitada dokumente ja teavet muul viisil, sealhulgas paberil. Peale selle tuleks äriühinguid käsitlevat teavet pidada avalikustatuks, kui see teave on tehtud neis registrites avalikult kättesaadavaks, sest registrid on nüüd sidestatud ja kujutab endast kasutajate jaoks usaldusväärset teabeallikat. Selleks et mitte pärssida olemasolevaid avalikustamisvahendeid, peaks liikmesriikidel olema ka võimalus avaldada äriühingute teave täielikult või osaliselt liikmesriigi ametlikus väljaandes, tagades samal ajal, et register saadab teabe elektrooniliselt asjaomasele ametlikule väljaandele.

 

_______________________

 

1 a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuli 2014. aasta määrus (EL) nr 910/2014 e-identimise ja e-tehingute jaoks vajalike usaldusteenuste kohta siseturul ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 1999/93/EÜ (ELT L 257, 28.8.2014, lk 73).

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(19)  Äriühingute kulude ja halduskoormuse vähendamiseks peaksid liikmesriigid kohaldama äriühinguõiguse valdkonnas ühekordsuse põhimõtet. Ühekordsuse põhimõtte kohaldamine tähendab, et äriühingutel ei paluta esitada sama teavet avaliku sektori asutustele rohkem kui korra. Näiteks ei peaks äriühingud olema kohustatud esitama sama teavet nii liikmesriigi registrile kui ka liikmesriigi ametlikule väljaandele. Selle asemel peaks register edastama juba esitatud teabe otse liikmesriigi ametlikule väljaandele. Samamoodi, kui ühes liikmesriigis asutatud äriühing soovib registreerida filiaali teises liikmesriigis, peaks äriühingul olema võimalik kasutada registrile varasemalt esitatud andmeid või dokumente. Kui äriühing on asutatud ühes liikmesriigis, kuid tal on filiaal teises liikmesriigis, peaks äriühingul ka olema võimalik anda teatavatest muudatustest äriühingu andmetes teada ainult sellele registrile, kuhu on kantud äriühing, ilma et ta peaks esitama sama teabe registrile, kuhu on kantud filiaal. Selle asemel peaksid register, kuhu on kantud äriühing, ja register, kuhu on kantud filiaal, vahetama selliseid andmeid nagu äriühingu nime muutmine või registrijärgse asukoha muutmine elektrooniliselt registrite sidestamise süsteemi kaudu.

(19)  Äriühingute kulude ning menetluste pikkuse ja halduskoormuse vähendamiseks peaksid liikmesriigid kohaldama äriühinguõiguse valdkonnas ühekordsuse põhimõtet, mida liit kindlalt toetab, nagu näitavad muu hulgas määrus, millega luuakse ühtne digivärav1 a, Euroopa Komisjoni e-valitsuse tegevuskava ja Tallinna e-valitsuse deklaratsioon. Ühekordsuse põhimõtte kohaldamine tähendab, et äriühingutel ei paluta esitada sama teavet avaliku sektori asutustele rohkem kui korra. Näiteks ei peaks äriühingud olema kohustatud esitama sama teavet nii liikmesriigi registrile kui ka liikmesriigi ametlikule väljaandele. Selle asemel peaks register edastama juba esitatud teabe otse liikmesriigi ametlikule väljaandele. Samamoodi, kui ühes liikmesriigis asutatud äriühing soovib registreerida filiaali teises liikmesriigis, peaks äriühingul olema võimalik kasutada registrile varasemalt esitatud andmeid või dokumente. Kui äriühing on asutatud ühes liikmesriigis, kuid tal on filiaal teises liikmesriigis, peaks äriühingul ka olema võimalik anda teatavatest muudatustest äriühingu andmetes teada ainult sellele registrile, kuhu on kantud äriühing, ilma et ta peaks esitama sama teabe registrile, kuhu on kantud filiaal. Selle asemel peaksid register, kuhu on kantud äriühing, ja register, kuhu on kantud filiaal, edastama selliseid andmeid nagu äriühingu nime muutmine või registrijärgse asukoha muutmine elektrooniliselt, automaatselt ja viivitamata registrite sidestamise süsteemi kaudu.

 

________________

 

1 a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 2. oktoobri 2018. aasta määrus (EL) 2018/...., millega luuakse ühtne digivärav teabele, menetlustele ning abi- ja probleemilahendamisteenustele juurdepääsu pakkumiseks ning millega muudetakse määrust (EL) nr 1024/2012 (Euroopa Liidu Teatajas veel avaldamata).

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(21)  Läbipaistvuse huvides ning äritehingute, sealhulgas piiriüleste tehingute vastu usalduse suurendamiseks ühtsel turul on oluline, et investoritel, sidusrühmadel, äripartneritel ja ametiasutustel oleks lihtne juurdepääs äriühinguid käsitlevale teabele. Sellele teabele juurdepääsu parandamiseks peaks kõikides liikmesriikides olema rohkem teavet kättesaadav tasuta. Selline teave peaks hõlmama äriühingu veebisaiti, kui see on olemas, ning äriühingu õiguslikku seisundit ja teistes liikmesriikides olevaid filiaale, kui see teave on liikmesriikide registrites kättesaadav. Samuti peaks see hõlmama teavet isikute kohta, kellel on õigus äriühinguid esindada, ja töötajate arvu, kui see teave on kättesaadav.

(21)  Läbipaistvuse, töötajate, võlausaldajate ja vähemusaktsionäride huvides ning äritehingute, sealhulgas piiriüleste tehingute vastu usalduse suurendamiseks ühtsel turul on oluline, et investoritel, sidusrühmadel, äripartneritel ja ametiasutustel oleks lihtne juurdepääs äriühinguid käsitlevale teabele. Sellele teabele juurdepääsu parandamiseks peaks kõikides liikmesriikides olema rohkem teavet kättesaadav tasuta. Selline teave peaks hõlmama äriühingu veebisaiti, kui see on olemas, ning äriühingu õiguslikku seisundit ja teistes liikmesriikides olevaid filiaale, kui see teave on liikmesriikide registrites kättesaadav. Samuti peaks see hõlmama teavet isikute kohta, kellel on õigus äriühinguid esindada, ja töötajate arvu, kui see teave on kättesaadav.

Muudatusettepanek    18

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(23)  Selleks et aidata ühtsel turul asutatud äriühingutel oma majandustegevust hõlpsamini piiriüleselt laiendada, peaks neil olema võimalik avada ja registreerida teises liikmesriigis filiaale internetipõhiselt. Seepärast peaksid liikmesriigid andma, nagu äriühingute puhulgi, võimaluse filiaale internetipõhiselt registreerida ning dokumente ja teavet internetipõhiselt esitada.

(23)  Selleks et aidata ühtsel turul asutatud äriühingutel oma majandustegevust hõlpsamini piiriüleselt laiendada, peaks neil olema võimalik avada ja registreerida teises liikmesriigis filiaale internetipõhiselt. Seepärast peaksid liikmesriigid andma, nagu äriühingute puhulgi, võimaluse filiaale internetipõhiselt registreerida ning dokumente ja teavet internetipõhiselt esitada, aidates sellega vähendada kulusid ning vähendades samal ajal halduskoormust ja piiriülese laienemisega seotud formaalsuste täitmiseks kuluvat aega.

Muudatusettepanek    19

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(24)  Liikmesriigil peaks olema võimalik kontrollida teises liikmesriigis registreeritud äriühingu filiaali registreerimisel registrite sidestamise süsteemi kaudu teatavaid äriühingu andmeid, kui filiaali registreeritakse asjaomases liikmesriigis. Filiaali sulgemisel peaks selle liikmesriigi register sellest teavitama registrite sidestamise süsteemi kaudu liikmesriiki, kus on registreeritud äriühing, ja mõlemad registrid peaksid selle teabe registreerima.

(24)  Liikmesriigil peaks olema võimalik kontrollida teises liikmesriigis registreeritud äriühingu filiaali registreerimisel registrite sidestamise süsteemi kaudu teatavaid äriühingu andmeid, kui filiaali registreeritakse asjaomases liikmesriigis. Filiaali sulgemisel peaks selle liikmesriigi register sellest automaatselt ja viivitamata teavitama registrite sidestamise süsteemi kaudu liikmesriiki, kus on registreeritud äriühing, ja mõlemad registrid peaksid selle teabe registreerima.

Muudatusettepanek    20

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4

Direktiiv (EL) 2017/1132

Artikkel 13a – lõik 1 – punkt 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3)  „registreerimine“ – äriühingu asutamine juriidilise isikuna;

(3)  „registreerimine“ – kogu äriühingu asutamise protsess digitaalsete vahendite abil alates taotleja identifitseerimisest, asutamisdokumendi koostamisest ja esitamisest kuni äriühingu juriidilise isikuna äriregistrisse kandmiseni, nagu see on ette nähtud siseriiklike õigusaktidega; filiaali puhul protsess, mis lõpeb liikmesriigis avatud filiaaliga seotud dokumentide ja teabe avalikustamisega.

Muudatusettepanek    21

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4

Direktiiv (EL) 2017/1132

Artikkel 13a – punkt 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4)  „vorm“ – äriühingu asutamisdokumendi näidis, mille liikmesriigid koostavad kooskõlas siseriikliku õigusega ja mida kasutatakse äriühingu internetipõhiseks registreerimiseks;

(4)  „vorm“ – äriühingu asutamisdokumendi näidis, mille iga liikmesriik koostab kooskõlas oma siseriikliku õigusega ja mida kasutatakse äriühingu internetipõhiseks registreerimiseks;

Muudatusettepanek    22

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4

Direktiiv (EL) 2017/1132

Artikkel 13b

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 13b

Artikkel 13b

Identimisvahendite tunnustamine internetipõhistes menetlustes

Identimisvahendite tunnustamine internetipõhistes menetlustes

1.  Liikmesriigid tagavad, et internetipõhisel registreerimisel ja teabe esitamisel võib liidu kodanike identifitseerimiseks kasutada järgmisi e-identimise vahendeid:

1.  Liikmesriigid tagavad, et internetipõhisel registreerimisel ja teabe esitamisel võib liidu kodanike identifitseerimiseks kasutada järgmisi e-identimise vahendeid:

(a)  nende enda liikmesriigi heakskiidetud e-identimise süsteemi kohaselt välja antud e-identimise vahend;

(a)  nende enda liikmesriigi heakskiidetud e-identimise süsteemi kohaselt välja antud e-identimise vahend;

(b)  muu liikmesriigi välja antud ja määruse (EL) nr 910/2014 artikli 6 kohaselt piiriülese autentimise eesmärgil tunnustatud e-identimise vahend.

(b)  muu liikmesriigi välja antud piiriülese autentimise eesmärgil tunnustatud e-identimise vahend.

 

Liikmesriigid võivad identimisvahendi tunnustamisest keelduda, kui e-identimise vahendi usaldusväärsuse tase ei vasta määruse (EL) nr 910/2014 artikli 6 lõike 1 punktidele b ja c.

 

1 a.  Liikmesriigid võivad välja töötada ja vastu võtta täiendavad identiteedi, õigus- ja teovõime ning õiguspärasuse elektroonilise kontrolli mehhanismid. Need mehhanismid võivad muu hulgas hõlmata kontrolli videokonverentsi või muude reaalajas audiovisuaalühendust pakkuvate internetipõhiste vahendite kaudu.

2.  Liikmesriigid võivad tunnustada ka muid kui lõikes 1 osutatud identimisvahendeid.

2.  Kui see on õigustatud ülekaaluka avaliku huviga ennetada taotlejate või nende esindajate identiteediga seotud pettust, võivad liikmesriigid nõuda, et taotlejad või nende esindajad ilmuksid pädevasse asutusse või muu isiku või asutuse ette, kes menetleb või koostab või aitab koostada taotlust registreerimise või esitamise jaoks, isiklikult kohale menetlustoimingute jaoks, mille puhul on vajalik füüsiline kohalolek. Liikmesriigid tagavad, et füüsilist kohaleilmumist võib nõuda ainult igal üksikjuhul eraldi ning et menetluse muid etappe saab täita internetipõhiselt.

3.  Kui liikmesriik tunnustab internetipõhiseks registreerimiseks ja teabe esitamiseks lõikes 2 osutatud identimisvahendeid, peab ta tunnustama ka teise liikmesriigi välja antud sama liiki identimisvahendeid.

3.  Liikmesriigid avaldavad kooskõlas lõikega 1 loetelu nende poolt tunnustatavate e-identimise vahendite kohta.

4.  Ilma et see piiraks lõigete 1–3 kohaldamist, võivad liikmesriigid võtta meetmeid, mille kohaselt võib põhjendatud tõelise pettusekahtluse korral nõuda isikusamasuse kontrolliks isikute füüsilist kohaleilmumist asutusse, mis on pädev tegelema internetipõhise registreerimise või internetipõhise teabe esitamisega.

 

Muudatusettepanek    23

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4

Direktiiv (EL) 2017/1132

Artikkel 13b a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 13b a

 

Üldsätted äriühingute ja filiaalide internetipõhise registreerimise ning teabe ja dokumentide internetipõhise täitmise kohta

 

1.  Liikmesriigid määravad oma õigussüsteemi ja õigustraditsioonide kohaselt äriühingute ja filiaalide registreerimise ning dokumentide ja teabe registreerimise eest vastutavad asutused või ametiisikud või organi.

 

2.  Käesolev direktiiv ei piira siseriiklikus õiguses sätestatud menetlusi ja nõudeid, sealhulgas neid, mis on seotud asutamisdokumendi koostamise õiguslike menetlustega, tingimusel et artikli 13f kohane äriühingu internetipõhine registreerimine ja artikli 28a kohane filiaali internetipõhine registreerimine on võimalik.

 

3.  See ei mõjuta liikmesriigi õiguses sätestatud nõudeid esitatud dokumentide ja teabe autentsuse, täpsuse ja nõuetekohase õigusliku vormi kohta, tingimusel et artikli 13f ja artikli 28a kohane internetipõhine registreerimine ja artikli 13i ja artikli 28b kohane internetipõhine esitamine on võimalik.

Muudatusettepanek    24

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4

Direktiiv (EL) 2017/1132

Artikkel 13c

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 13c

Artikkel 13c

Internetipõhisel registreerimisel ja teabe esitamisel võetav riigilõiv

Internetipõhisel registreerimisel ning dokumentide ja teabe esitamisel võetav riigilõiv

1.  Liikmesriigid tagavad, et käesolevas peatükis osutatud menetlustes võetavat riigilõivu käsitlevad normid on läbipaistvad ja et neid kohaldatakse mittediskrimineerivalt.

1.  Liikmesriigid tagavad, et käesolevas peatükis osutatud menetlustes võetavat riigilõivu käsitlevad normid on läbipaistvad ja et neid kohaldatakse mittediskrimineerivalt.

2.  Riigilõiv, mida artiklis 16 osutatud registrid võtavad äriühingu või filiaali internetipõhise registreerimise või internetipõhise teabe esitamise eest, ei tohi ületa teenuse osutamise halduskulusid.

2.  Riigilõiv, mida artiklis 16 osutatud registrid võtavad äriühingu või filiaali internetipõhise registreerimise või internetipõhiste dokumentide ja/või teabe esitamise eest, ei tohi ületa teenuse osutamise halduskulusid.

Muudatusettepanek    25

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4

Direktiiv (EL) 2017/1132

Artikkel 13d

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 13d

Artikkel 13d

Maksed

Maksed

Kui käesolevas peatükis sätestatud menetluse lõpuleviimine eeldab makse tegemist, tagavad liikmesriigid, et makse saab teha piiriüleste makseteenuste puhul laialdaselt kättesaadavat makseteenust kasutades.

Kui käesolevas peatükis sätestatud menetluse lõpuleviimine eeldab makse tegemist, tagavad liikmesriigid, et makse saab teha piiriüleste makseteenuste puhul laialdaselt kättesaadavat internetipõhist makseteenust kasutades, mida osutab liikmesriigis asutatud finantsasutus või makseteenuse pakkuja ja mis võimaldab maksja tuvastamist.

Muudatusettepanek    26

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4

Direktiiv (EL) 2017/1132

Artikkel 13e – lõige 1 –punkt b

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  vormide kasutamisega seotud nõuded, sealhulgas teave selliste vormide kasutamist ja sisu reguleerivate siseriiklike õigusnormide kohta;

(b)  nõuded äriühingute internetipõhise registreerimise vormide kasutamise kohta;

Muudatusettepanek    27

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5

Direktiiv (EL) 2017/1132

Artikkel 13f

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 13f

Artikkel 13f

Äriühingute internetipõhine registreerimine

Äriühingute internetipõhine registreerimine

1.  Liikmesriigid tagavad, et äriühinguid on võimalik registreerida täielikult internetipõhiselt, ilma et taotleja või tema esindaja peaks isiklikult kohale ilmuma pädevasse asutusse või registreerimistaotlusega tegeleva muu isiku või organi ette, kui artikli 13b lõikes 4 sätestatust ei tulene teisiti. Liikmesriigid võivad siiski otsustada mitte võimaldada täielikult internetipõhiseid registreerimismenetlusi I lisas loetletud liiki äriühingutele.

1.  Liikmesriigid tagavad, et äriühinguid on võimalik registreerida täielikult internetipõhiselt, ilma et taotleja või tema esindaja peaks isiklikult kohale ilmuma pädevasse asutusse või registreerimistaotlusega tegeleva muu isiku või organi ette, kui artikli 13b lõikes 2 sätestatust ei tulene teisiti. Liikmesriigid võivad siiski otsustada mitte võimaldada täielikult internetipõhiseid registreerimismenetlusi I lisas loetletud liiki äriühingutele.

2.  Liikmesriigid kehtestavad äriühingute internetipõhise registreerimise üksikasjalikud normid, sealhulgas artiklis 13g osutatud vormide kasutamist ning äriühingu registreerimiseks nõutavaid dokumente ja andmeid käsitlevad normid. Liikmesriigid tagavad nende normide raames, et internetipõhiseks registreerimiseks võib esitada andmeid ja dokumente elektroonilisel kujul, sealhulgas artikli 16a lõikes 4 osutatud dokumentide ja andmete elektroonilisi koopiaid.

2.  Liikmesriigid kehtestavad äriühingute internetipõhise registreerimise üksikasjalikud normid, sealhulgas artiklis 13g osutatud vormide kasutamist ning äriühingu registreerimiseks nõutavaid dokumente ja andmeid käsitlevad normid. Liikmesriigid tagavad nende normide raames, et internetipõhiseks registreerimiseks võib esitada andmeid ja dokumente elektroonilisel kujul, sealhulgas artikli 16a lõikes 4 osutatud dokumentide ja andmete elektroonilisi koopiaid.

3.  Lõikes 2 osutatud reeglitega nähakse ette vähemalt järgmine:

3.  Lõikes 2 osutatud reeglitega nähakse ette vähemalt järgmine:

(a)  menetlused, millega tuvastatakse taotleja teovõime ning äriühingu esindamise õigus;

(a)  menetlused, millega tuvastatakse taotleja teovõime ning äriühingu esindamise õigus;

(b)  äriühingut registreeriva isiku (registreerivate isikute) või tema (nende) esindajate isikusamasuse kontrollimise vahendid;

(b)  äriühingut registreeriva isiku (registreerivate isikute) või tema (nende) esindajate isikusamasuse kontrollimise vahendid;

(c)  nõuded, et taotleja kasutaks määruses (EL) nr 910/2014 osutatud usaldusteenuseid.

(c)  nõuded, et taotleja kasutaks määruses (EL) nr 910/2014 osutatud usaldusteenuseid.

 

(c a)  menetlused, et kontrollida juhtide määramist, võttes arvesse teiste liikmesriikide pädevate asutuste kehtestatud juhtival kohal töötamise keelde;

 

(c b)  äriühingu eesmärgi õiguspärasuse kontrollimise kord, kui selline kontroll on ette nähtud siseriikliku õigusega;

 

(c d)  äriühingu nime õiguspärasuse kontrollimise kord, kui selline kontroll on ette nähtud siseriikliku õigusega;

4.  Lõikes 2 osutatud normidega võidakse ette näha ka järgmine:

4.  Lõikes 2 osutatud normidega võidakse ette näha ka järgmine:

(a)  menetlused, mis tagavad äriühingu tegevusala õiguspärasuse;

(a)  menetlused asutamisdokumentide õiguspärasuse, sealhulgas vormide nõuetekohase kasutamise kontrollimiseks;

(b)  menetlused, mis tagavad äriühingu nime õiguspärasuse;

(b)  menetlused, mis puudutavad notari või mõne teise isiku või organi rolli, kellele liikmesriik on andnud õiguse esitada registreerimistaotlus;

(c)  menetlused, mis tagavad asutamisdokumentide õiguspärasuse, sealhulgas kontrollides vormide nõuetekohast kasutamist;

(c)   asjaolud, mille korral võib internetipõhise registreerimise välistada, kui äriühingu osa- või aktsiakapital makstakse mitterahaliste sissemaksetena.

(d)  menetlused, et kontrollida juhtide määramist, võttes arvesse teiste liikmesriikide pädevate asutuste kehtestatud juhtival kohal töötamise keelde;

 

(e)  menetlused, mis puudutavad notari või mõne teise isiku või organi rolli, kellele liikmesriik on andnud õiguse esitada registreerimistaotlus;

 

(f)  asjaolud, mille korral võib internetipõhise registreerimise välistada, kui äriühingu osa- või aktsiakapital tuleb sisse maksta mitterahaliste sissemaksetena.

 

5.  Liikmesriigid ei saa seada äriühingu internetipõhise registreerimise tingimuseks tegevusloa või muu loa saamist enne äriühingu registreerimist, kui see ei ole hädavajalik teatavate siseriiklikus õiguses sätestatud tegevuste nõuetekohaseks kontrolliks.

5.  Liikmesriigid ei saa seada äriühingu internetipõhise registreerimise tingimuseks tegevusloa või muu loa saamist enne äriühingu registreerimist, kui see ei ole hädavajalik teatavate siseriiklikus õiguses sätestatud tegevuste nõuetekohaseks kontrolliks.

6.  Liikmesriigid tagavad, et kui äriühingu registreerimise menetluse raames tuleb sisse maksta osa- või aktsiakapital, võib selle makse teha kooskõlas artikliga 13d internetipõhiselt liidus tegutseva panga pangakontole. Lisaks sellele tagavad liikmesriigid, et tõendi selliste maksete tegemise kohta võib samuti esitada internetipõhiselt.

6.  Liikmesriigid tagavad, et kui äriühingu registreerimise menetluse raames tuleb sisse maksta osa- või aktsiakapital, võib selle makse teha kooskõlas artikliga 13d internetipõhiselt liidus tegutseva panga pangakontole. Lisaks sellele tagavad liikmesriigid, et tõendi selliste maksete tegemise kohta võib samuti esitada internetipõhiselt.

7.  Liikmesriigid tagavad, et internetipõhine registreerimine viiakse lõpule viie tööpäeva jooksul pärast järgmistest kuupäevadest hilisemat:

7.  Kui taotleja on füüsiline isik ja kasutab artiklis 13g ettenähtud vormi, tagavad liikmesriigid, et internetipõhine registreerimine viiakse lõpule viie tööpäeva jooksul pärast järgmistest kuupäevadest hilisemat:

a)  kõikide nõutavate dokumentide ja andmete kättesaamine pädeva asutuse või kui see on kohaldatav, selle isiku või organi poolt, kes on siseriikliku õiguse kohaselt volitatud esitama äriühingu registreerimise taotlust;

a)  kõikide nõutavate dokumentide ja andmete kättesaamine pädeva asutuse või kui see on kohaldatav, selle isiku või organi poolt, kes on siseriikliku õiguse kohaselt volitatud esitama äriühingu registreerimise taotlust;

b)  registreerimistasu maksmine, osa- või aktsiakapitali rahaline sissemakse või kui osa- või aktsiakapitali sissemakse tuleb teha mitterahalise sissemaksena, siis vastavalt siseriiklikule õigusele.

b)  registreerimistasu maksmine, osa- või aktsiakapitali rahaline sissemakse või kui osa- või aktsiakapitali sissemakse tuleb teha mitterahalise sissemaksena, siis vastavalt siseriiklikule õigusele.

 

Muudel juhtudel tagavad liikmesriigid, et äriühingu internetipõhine registreerimine viiakse lõpule 10 tööpäeva jooksul.

Liikmesriigid tagavad, et kui sellest tähtajast ei ole võimalik põhjendatud erandlikel asjaoludel nõuetekohaselt kinni pidada, teavitatakse taotlejat viivitamata hilinemise põhjustest.

Liikmesriigid tagavad, et kui sellest tähtajast ei ole võimalik põhjendatud erandlikel asjaoludel nõuetekohaselt kinni pidada, teavitatakse taotlejat viivitamata hilinemise põhjustest.

 

7 a.  Kui selliste eeskirjade järgimise tagamine, mis käsitlevad taotlejate õigus- ja teovõimet või nende õigust anda äriühingu esindamise õigus, nagu on sätestatud lõike 3 punktis a, on õigustatud ülekaaluka avaliku huviga, võivad liikmesriigid võtta meetmeid nõudmaks füüsilist kohaleilmumist mis tahes asutusse, millel on siseriiklike õigusnormide alusel pädevus menetleda või koostada või aidata koostada internetipõhise registreerimise või esitamise taotlust. Liikmesriigid tagavad, et sellistel juhtudel võib taotleja füüsilist kohaleilmumist nõuda ainult igal üksikjuhul eraldi ning et menetluse muid etappe saab täita internetipõhiselt.

Muudatusettepanek    28

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5

Direktiiv (EL) 2017/1132

Artikkel 13g

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 13g

Artikkel 13g

Äriühingute registreerimise vormid

Äriühingute registreerimise vormid

1.  Liikmesriigid teevad IIA lisas loetletud liiki äriühingute jaoks ette nähtud vormid kättesaadavaks registreerimiseks mõeldud portaalides või veebisaitidel, mis on ligipääsetavad ühtse digivärava kaudu. Liikmesriigid võivad teha internetipõhiselt kättesaadavaks ka nende II lisas loetletud liiki äriühingute registreerimisvormid, mida ei ole IIA lisas loetletud.

1.  Liikmesriigid teevad IIA lisas loetletud liiki äriühingute jaoks ette nähtud vormid kättesaadavaks registreerimiseks mõeldud portaalides või veebisaitidel, mis on ligipääsetavad ühtse digivärava kaudu. Liikmesriigid võivad teha internetipõhiselt kättesaadavaks ka nende äriühingute registreerimisvormid.

2.  Liikmesriigid tagavad, et taotlejad võivad kasutada artiklis 13f osutatud internetipõhises registreerimismenetluses käesoleva artikli lõikes 1 osutatud vorme. Kui taotleja kasutab neid vorme kooskõlas artikli 13f lõike 4 punktis c osutatud normidega (kui need on kohaldatavad), loetakse artikli 10 kohane nõue koostada ja tõestada äriühingu asutamisdokumendid juriidiliselt nõuetekohases vormis täidetuks.

2.  Liikmesriigid tagavad, et taotlejad võivad kasutada artiklis 13f osutatud internetipõhises registreerimismenetluses käesoleva artikli lõikes 1 osutatud vorme, järgides selle artikli sätteid.

3.  Liikmesriigid peavad tegema vormid kättesaadavaks vähemalt ühes liidu ametlikus keeles.

3.  Liikmesriigid peavad tegema vormid kättesaadavaks vähemalt ühes liidu ametlikus keeles, mis on üldiselt arusaadav võimalikult suurele arvule piiriülestele kasutajatele.

4.  Vormide sisu reguleeritakse siseriikliku õigusega.

4.  Vormide sisu reguleeritakse siseriikliku õigusega.

Muudatusettepanek    29

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5

Direktiiv (EL) 2017/1132

Artikkel 13h

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 13h

Artikkel 13h

Isikud, kelle suhtes kehtib juhtival kohal töötamise keeld

Isikud, kelle suhtes kehtib juhtival kohal töötamise keeld

1.  Kui liikmesriigid kehtestavad juhtival kohal töötamise keeluga seotud normid, millele on osutatud artikli 13f lõike 4 punktis d, võib register, kuhu äriühing tahetakse kanda, taotleda teiste liikmesriikide registritest artiklis 22 osutatud registrite sidestamise süsteemi kaudu tõendit selle kohta, kas neis teistes liikmesriikides kehtib äriühingu juhiks määratava isiku suhtes juhtival kohal töötamise keeld või mitte. Käesoleva artikli kohaldamisel tähendab juht kõiki artikli 14 punktis d osutatud isikuid.

1.  Kui liikmesriigid kehtestavad juhtival kohal töötamise keeluga seotud normid, millele on osutatud artikli 13f lõike 4 punktis d, võib register, kuhu äriühing tahetakse kanda, taotleda teiste liikmesriikide registritest artiklis 22 osutatud registrite sidestamise süsteemi kaudu tõendit selle kohta, kas neis teistes liikmesriikides kehtib äriühingu juhiks määratava isiku suhtes juhtival kohal töötamise keeld või mitte. Käesoleva artikli kohaldamisel tähendab juht kõiki artikli 14 punktis d osutatud isikuid.

2.  Liikmesriigid teevad vajalikud korraldused tagamaks, et nende registrid saavad esitada artiklis 22 osutatud süsteemi kaudu nii käesoleva artikli lõikes 1 osutatud teavet kui ka teavet juhtival kohal töötamise keelu kehtivusaja kohta. See teave esitatakse registreerimise jaoks ja liikmesriigid võivad esitada ka juhtival kohal töötamise keelu põhjused.

2.  Liikmesriigid teevad vajalikud korraldused tagamaks, et nende registrid saavad esitada ilma põhjendamatu viivituseta artiklis 22 osutatud süsteemi kaudu nii käesoleva artikli lõikes 1 osutatud teavet kui ka teavet juhtival kohal töötamise keelu kehtivusaja kohta. See teave esitatakse registreerimise jaoks ja, juhul kui isiku juhtival kohal töötamise keeld saab kinnitust, esitavad liikmesriigid ka juhtival kohal töötamise keelu põhjused.

3.  Liikmesriigid võivad keelata sellise isiku määramise äriühingu juhiks, kelle suhtes kehtib mõnes teises liikmesriigis juhtival kohal töötamise keeld.

3.  Liikmesriigid võivad juhtival kohal töötamise keelu põhjustest lähtuvalt keelata sellise isiku määramise äriühingu juhiks, kelle suhtes kehtib mõnes teises liikmesriigis juhtival kohal töötamise keeld.

4.  Lõikeid 1, 2 ja 3 kohaldatakse mutatis mutandis, kui äriühing esitab artiklis 16 osutatud registrile teavet uue juhi määramise kohta.

4.  Lõikeid 1, 2 ja 3 kohaldatakse mutatis mutandis, kui äriühing esitab artiklis 16 osutatud registrile teavet uue juhi määramise kohta.

Muudatusettepanek    30

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5

Direktiiv (EL) 2017/1132

Artikkel 13i

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 13i

Artikkel 13i

Äriühingute internetipõhine teabe esitamine

Äriühingute internetipõhine dokumentide ja teabe esitamine

1.  Liikmesriigid tagavad, et äriühingud saavad esitada artiklis 14 osutatud dokumendid ja andmed, sealhulgas nende muudatused, registrile internetipõhiselt selle liikmesriigi õigusnormides sätestatud tähtaja jooksul, kus äriühing registreeritakse. Liikmesriigid tagavad, et sellist teavet saab esitada täielikult internetipõhiselt, ilma et taotleja või tema esindaja peaks pädevasse asutusse või internetipõhise teabe esitamisega tegeleva muu isiku või organi ette isiklikult kohale ilmuma, kui artikli 13b lõikes 4 sätestatust ei tulene teisiti.

1.  Liikmesriigid tagavad, et äriühingud saavad esitada artiklis 14 osutatud dokumendid ja andmed, sealhulgas nende muudatused, registrile internetipõhiselt selle liikmesriigi õigusnormides sätestatud tähtaja jooksul, kus äriühing registreeritakse. Liikmesriigid tagavad, et sellist teavet saab esitada täielikult internetipõhiselt, ilma et taotleja või tema esindaja peaks pädevasse asutusse või internetipõhise teabe esitamisega või esitamise abistamisega tegeleva muu isiku või organi ette isiklikult kohale ilmuma, kui artikli 13b lõikes 2 ja artikli 13f lõikes 4 sätestatust ei tulene teisiti.

 

Kui internetipõhine esitamine on võimalik, kehtestavad liikmesriigid eeskirjad, millega nähakse ette kaitsemeetmed internetis esitatavate dokumentide ja teabe usaldusväärsuse ja tõesuse tagamiseks. Artikli 13f lõiget 3 ja artikli 13f lõike 4 punkti b kohaldatakse mutatis mutandis.

Liikmesriigid tagavad, et internetipõhiselt esitatavate dokumentide päritolu ja terviklikkust on võimalik kontrollida elektrooniliselt.

Liikmesriigid tagavad, et internetipõhiselt esitatavate dokumentide päritolu ja terviklikkust on võimalik kontrollida elektrooniliselt.

2.  Liikmesriigid võivad nõuda, et teatavad või kõik äriühingud esitaksid teatavad või kõik lõikes 1 osutatud dokumendid ja andmed internetipõhiselt.“.

2.  Liikmesriigid võivad nõuda, et teatavad või kõik äriühingud esitaksid teatavad või kõik lõikes 1 osutatud dokumendid ja andmed internetipõhiselt.

Muudatusettepanek    31

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6

Direktiiv (EL) 2017/1132

Artikkel 16 – lõige 2 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kõiki artiklis 14 osutatud dokumente ja andmeid, olenemata nende esitamise viisist, säilitatakse registri toimikus või sisestatakse elektrooniliselt otse registrisse. Liikmesriigid tagavad, et register viib elektroonilisele kujule kõik paberil esitatud dokumendid ja andmed.

Kõiki artiklis 14 osutatud dokumente ja andmeid, olenemata nende esitamise viisist, säilitatakse registri toimikus või sisestatakse elektrooniliselt otse registrisse. Liikmesriigid tagavad, et register viib võimalikult kiiresti elektroonilisele kujule kõik paberil esitatud dokumendid ja andmed.

Muudatusettepanek    32

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9

Direktiiv (EL) 2017/1132

Artikkel 19

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 19

Artikkel 19

Dokumentide ja andmete eest võetav riigilõiv

Dokumentide ja andmete eest võetav riigilõiv

1.  Registrite sidestamise süsteemi kaudu artiklis 14 osutatud dokumentide ja andmete hankimise eest võetav riigilõiv ei tohi ületada asjaomaseid halduskulusid.

1.  Registrite sidestamise süsteemi kaudu artiklis 14 osutatud dokumentide ja andmete või nende koopiate hankimise eest võetav riigilõiv ei tohi ületada asjaomaseid halduskulusid.

2.  Liikmesriigid tagavad, et registrite sidestamise süsteemi kaudu on tasuta kättesaadav järgmine teave:

2.  Liikmesriigid tagavad, et registrite sidestamise süsteemi kaudu on tasuta kättesaadav järgmine teave:

(a)  äriühingu nimi või nimed ja õiguslik vorm;

(a)  äriühingu nimi või nimed ja õiguslik vorm;

(b)  äriühingu registrijärgne asukoht ja liikmesriik;

(b)  äriühingu registrijärgne asukoht ja liikmesriik;

(c)  äriühingu registrinumber ja EUID;

(c)  äriühingu registrinumber ja EUID;

(d)  äriühingu veebisaidi andmed, kui see on olemas;

(d)  äriühingu veebisaidi andmed, kui see on olemas;

(e)  äriühingu õiguslik seisund, näiteks kas see on suletud, registrist kustutatud, likvideeritud, tegevuse lõpetanud, majanduslikult aktiivne või mitteaktiivne, nagu on määratletud siseriiklikus õiguses ja kui see teave on liikmesriikide registrites kättesaadav;

(e)  äriühingu õiguslik seisund, näiteks kas see on suletud, registrist kustutatud, likvideeritud, tegevuse lõpetanud, maksejõuetusmenetluse objekt, majanduslikult aktiivne või mitteaktiivne, nagu on määratletud siseriiklikus õiguses ja kui see teave on liikmesriikide registrites kättesaadav;

(f)  äriühingu tegevusala, kui see on märgitud liikmesriigi registris;

(f)  äriühingu tegevusala, kui see on märgitud liikmesriigi registris;

(g)  äriühingu töötajate arv, kui see on kättesaadav siseriiklik õiguse järgi nõutavatest äriühingu finantsaruannetest;

(g)  äriühingu töötajate arv, kui see on kättesaadav siseriikliku või liidu õiguse järgi nõutavatest äriühingu finantsaruannetest;

(h)  nende isikute nimed, kellel on õigus äriühingut esindada suhetes kolmandate isikutega ja kohtus või õigus osaleda äriühingu juhtimises, järelevalves või kontrollis, nagu on osutatud artikli 14 punktis d;

(h)  nende isikute nimed, kellel on õigus äriühingut esindada suhetes kolmandate isikutega ja kohtus või õigus osaleda äriühingu juhtimises, järelevalves või kontrollis, nagu on osutatud artikli 14 punktis d;

(i)  teave filiaalide kohta, mille äriühing on muus liikmesriigis avanud, sealhulgas filiaali nimi, registrinumber, EUID ja registrijärgne liikmesriik.

(i)  teave filiaalide kohta, mille äriühing on muus liikmesriigis avanud, sealhulgas filiaali nimi, registrinumber, EUID ja registrijärgne liikmesriik.

Liikmesriigid võivad teha tasuta kättesaadavaks rohkem andmeid ja dokumente.“.

Liikmesriigid võivad teha tasuta kättesaadavaks rohkem andmeid ja dokumente, kui neid tellitakse elektroonilisel kujul.“.

Muudatusettepanek    33

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10 – alapunkt a

Direktiiv (EL) 2017/1132

Artikkel 22 – lõige 4 – lõik 1a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„Registrite sidestamise süsteemile võib vabal valikul juurdepääsupunkte luua ka komisjon. Sellised juurdepääsupunktid koosnevad komisjoni või muude liidu institutsioonide, organite ja asutuste loodud ja hallatavatest süsteemidest, mille abil nad täidavad oma haldusülesandeid või järgivad liidu õiguse sätteid. Komisjon teavitab liikmesriike selliste juurdepääsupunktide loomisest ja kõigist olulistest muudatustest nende toimimises põhjendamatu viivituseta.“;

„Registrite sidestamise süsteemile võib juurdepääsupunkte luua ka komisjon. Sellised juurdepääsupunktid koosnevad komisjoni või muude liidu institutsioonide, organite ja asutuste loodud ja hallatavatest süsteemidest, mille abil nad täidavad oma haldusülesandeid või järgivad liidu õiguse sätteid. Komisjon teavitab liikmesriike selliste juurdepääsupunktide loomisest ja kõigist olulistest muudatustest nende toimimises põhjendamatu viivituseta.“;

Muudatusettepanek    34

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10 – alapunkt a

Direktiiv (EL) 2017/1132

Artikkel 22 – lõige 5

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Juurdepääs registrite sidestamise süsteemis olevale teabele tagatakse portaali ning liikmesriikide ja komisjoni vabal valikul loodud juurdepääsupunktide kaudu.

5.  Juurdepääs registrite sidestamise süsteemis olevale teabele tagatakse portaali ning liikmesriikide ja komisjoni loodud juurdepääsupunktide kaudu.

Muudatusettepanek    35

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 13

Direktiiv (EL) 2017/1132

Artikkel 28a – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Lõikes 2 osutatud reeglitega nähakse ette vähemalt järgmine:

3.  Lõikes 2 osutatud reeglitega nähakse ette vähemalt järgmine:

(a)  menetlus, millega tuvastatakse taotleja teovõime ning äriühingu esindamise õigus;

(a)  menetlus, millega tuvastatakse taotleja teovõime ning äriühingu esindamise õigus;

(b)  filiaali registreeriva isiku või isikute või nende esindajate isikusamasuse kontrollimise vahendid.

(b)  filiaali registreeriva isiku või isikute või nende esindajate isikusamasuse kontrollimise vahendid.

 

(b a)  nõue, et taotleja kasutaks määruses (EL) nr 910/2014 osutatud usaldusteenuseid.

Muudatusettepanek    36

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 13

Direktiiv (EL) 2017/1132

Artikkel 28a – lõige 3a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3a.  Lõikes 2 osutatud reeglitega võidakse ette näha ka järgmised menetlused:

 

(a)  kontrollida filiaali eesmärgi õiguspärasust;

 

(b)  kontrollida filiaali nime õiguspärasust;

 

(c)  kontrollida filiaali registreerimiseks esitatud dokumentide ja teabe õiguspärasust;

 

(d)  määrata kindlaks notari või mõne teise isiku või organi roll, kes on kohaldatava siseriikliku õiguse kohaselt filiaali registreerimise protsessi kaasatud.

Muudatusettepanek    37

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 13

Direktiiv (EL) 2017/1132

Artikkel 28b

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 28b

Artikkel 28b

Internetipõhine teabe esitamine filiaalide kohta

Internetipõhine dokumentide ja teabe esitamine filiaalide kohta

Liikmesriigid tagavad, et artiklis 30 osutatud dokumente ja andmeid või nende muudatusi võib esitada internetipõhiselt filiaali asutamise liikmesriigi õiguses ettenähtud tähtaja jooksul. Liikmesriigid tagavad, et sellist teavet saab esitada täielikult internetipõhiselt, ilma et taotleja või tema esindaja peaks isiklikult kohale ilmuma pädevasse asutusse või internetipõhise teabe esitamisega tegeleva muu isiku ette, kui artikli 13b lõikes 4 sätestatust ei tulene teisiti.

Liikmesriigid tagavad, et artiklis 30 osutatud dokumente ja andmeid või nende muudatusi võib esitada internetipõhiselt filiaali asutamise liikmesriigi õiguses ettenähtud tähtaja jooksul. Liikmesriigid tagavad, et sellist teavet saab esitada täielikult internetipõhiselt, ilma et taotleja või tema esindaja peaks isiklikult kohale ilmuma pädevasse asutusse või internetipõhise teabe esitamisega tegeleva muu isiku ette, kui artikli 13b lõikes 2 ja artikli 13f lõikes 8 sätestatust ei tulene teisiti.

 

Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad internetis esitatavate dokumentide ja teabe usaldusväärsuse ja tõesuse suhtes kaitsemeetmete kehtestamiseks, kui internetipõhine esitamine on võimalik. Artikli 13f lõiget 3 ja artikli 13f lõike 4 punkti b kohaldatakse mutatis mutandis.

Muudatusettepanek    38

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks esimese lõigu kohaldamist, jõustavad liikmesriigid artikli 16 lõike 5 ja artikli 19 lõike 2 punkti g järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt [...] [OP: Palun lisada kuupäev: kuu viimane päev 60 kuud pärast jõustumise kuupäeva].

Ilma et see piiraks esimese lõigu kohaldamist, jõustavad liikmesriigid artikli 16 lõike 5 ja artikli 19 lõike 2 punkti g järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt [...] [OP: Palun lisada kuupäev: kuu viimane päev 36 kuud pärast jõustumise kuupäeva].

Muudatusettepanek    39

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  vajadus ja võimalus pakkuda I lisas loetletud liiki äriühingutele täielikult internetipõhist registreerimist;

(a)  võimalus pakkuda I lisas loetletud liiki äriühingutele täielikult internetipõhist registreerimist;

Muudatusettepanek    40

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  vajadus ja võimalus selle järele, et liikmesriigid pakuvad vorme kõikide piiratud vastutusega äriühingute liikide jaoks, ning vajadus ja võimalus kasutada kogu liidus ühtseid vorme, mida kõik liikmesriigid kasutaksid IIA lisas loetletud liiki äriühingute jaoks;

(b)  võimalus, et liikmesriigid pakuvad vorme kõikide piiratud vastutusega äriühingute liikide jaoks, ning vajadus ja võimalus kasutada kogu liidus ühtseid vorme, mida kõik liikmesriigid kasutaksid IIA lisas loetletud liiki äriühingute jaoks;


SELETUSKIRI

Euroopa Parlament kutsus oma 2017. aasta resolutsioonis e-valitsuse tegevuskava kohta komisjoni kaaluma täiendavaid viise vorminõuete täitmise digitaalsete lahenduste edendamiseks äriühingu kogu elutsükli jooksul ja rõhutas ettevõtlusregistrite omavahelise ühendamise alase töö tähtsust.

ELis on liikmesriigiti suured erinevused internetipõhiste vahendite kättesaadavuses äriühingutele nende äriühinguõigusealastes kontaktides avaliku sektori asutustega. Liikmesriigid pakuvad e-valitsuse teenuseid erinevas ulatuses: mõned on väga edasijõudnud ja pakuvad hõlpsalt kasutatavaid täielikult internetipõhiseid lahendusi, samal ajal kui teised ei paku äriühinguõiguse valdkonnas, näiteks äriühingu registreerimiseks juriidilise isikuna üldse internetipõhiseid lahendusi.

Seetõttu esitab komisjon nii käesoleva ettepaneku kui ka Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi ettepaneku, millega muudetakse direktiivi (EL) 2017/1132 seoses piiriülese ümberkujundamise, ühinemise ja jagunemisega. Need moodustavad tervikliku meetmete paketi, mis näeb ette õiglased, võimaldavad ja ajakohased äriühinguõiguse normid ELis.

Käesoleva ettepaneku eesmärk on täiendada kehtivaid ELi äriühinguõiguse norme, mis on kodifitseeritud direktiivis (EL) 2017/1132. Algatus on täielikult kooskõlas ELi äriühinguõiguse olemasolevate digitaalsete elementidega, eelkõige direktiivis 2012/17/EL ja komisjoni rakendusmääruses (EL) 2015/884 sätestatud õiguslikel kohustustel põhineva ettevõtlusregistrite omavahelise ühendamise süsteemiga (BRIS), ning tugineb neile elementidele.

Raportöör kiidab üldiselt heaks ettepaneku ja selle põhieesmärgid – võimaluse asutada äriühing või filiaal täielikult internetipõhiselt, ühekordsuse põhimõtte rakendamise, internetipõhiste vormide kasutamise ning dokumentidele tasuta juurdepääsu laiendamise ettevõtlusregistrite omavahelise ühendamise süsteemis (BRIS). Ta mõistab kavandatava direktiivi potentsiaali ning tunnustab Euroopa Komisjoni esildatud tasakaalustatud lähenemist hõlpsama ja odavama internetipõhise registreerimise ning pettusevastaste kaitsemeetmete vahel.

Raportöör soovib rõhutada, et esitatud teabe või dokumendi autentsusega seotud nõuded tulenevad siseriiklikest õigusaktidest ja liikmesriigid võivad kehtestada eeskirju internetipõhiselt täidetavate dokumentide ja teabe usaldusväärsuse ja tõesuse tagamiseks. Raportöör teeb ettepaneku üksikasjalikumalt määratleda registreerimise mõiste, kuna digivahendite abil äriühingu asutamine ei ole hetkeline protsess. Raportöör soovib kahtluste hajutamiseks rõhutada, et on oluline, et liikmesriigid tagaks, et füüsilist kohalviibimist võib nõuda ainult juhtumipõhiselt ning et menetluse muid etappe saab täita täielikult internetipõhiselt. Samuti on oluline rõhutada, et kui üks liikmesriik taotleb teavet isikute kohta, kelle suhtes kehtib juhtival kohal töötamise keeld, tuleb taotluse saanud liikmesriigi ametiasutustel esitada põhjendused selle kohta, miks nad on vastu võtnud vastava otsuse.


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Digitaalsete vahendite ja protsesside kasutamine äriühinguõiguses

Viited

COM(2018)0239 – C8-0166/2018 – 2018/0113(COD)

EP-le esitamise kuupäev

25.4.2018

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

JURI

28.5.2018

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

       istungil teada andmise kuupäev

IMCO

28.5.2018

 

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

IMCO

19.6.2018

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Tadeusz Zwiefka

9.7.2018

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

10.7.2018

3.9.2018

11.10.2018

 

Vastuvõtmise kuupäev

20.11.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

20

1

3

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Geoffroy Didier, Pascal Durand, Jytte Guteland, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski

Esitamise kuupäev

4.12.2018


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUSVASTUTAVAS KOMISJONIS

20

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ECR

Sajjad Karim, Kosma Złotowski

EFDD

Joëlle Bergeron, Laura Ferrara

ENF

Gilles Lebreton

PPE

Geoffroy Didier, Emil Radev, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jytte Guteland, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Virginie Rozière

1

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos

3

0

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand, Julia Reda

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Viimane päevakajastamine: 3. jaanuar 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika