Menettely : 2018/0113(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0422/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0422/2018

Keskustelut :

PV 17/04/2019 - 21
CRE 17/04/2019 - 21

Äänestykset :

PV 18/04/2019 - 10.8
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0428

MIETINTÖ     ***I
PDF 605kWORD 106k
4.12.2018
PE 625.405v02-00 A8-0422/2018

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin (EU) 2017/1132 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse digitaalisten välineiden ja prosessien käytöstä yhtiöoikeuden alalla

(COM(2018)0239 – C8‑0166/2018 – 2018/0113(COD))

Oikeudellisten asioiden valiokunta

Esittelijä: Tadeusz Zwiefka

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin (EU) 2017/1132 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse digitaalisten välineiden ja prosessien käytöstä yhtiöoikeuden alalla

(COM(2018)0239 – C8‑0166/2018 – 2018/0113(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0239),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan, 50 artiklan 1 kohdan ja 50 artiklan 2 kohdan b, c, f, ja g alakohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8‑0166/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0422/2018),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2)  Digitaalisten välineiden ja prosessien käyttäminen, jotta voidaan edistää taloudellisen toiminnan helppoa, nopeaa ja kustannustehokasta aloittamista perustamalla yhtiö tai avaamalla kyseisen yhtiön sivuliike toisessa jäsenvaltiossa, on yksi edellytyksistä kilpailukykyisten sisämarkkinoiden tehokkaalle toiminnalle ja yritysten kilpailukyvyn varmistamiselle.

(2)  Digitaalisten välineiden ja prosessien käyttäminen, jotta voidaan edistää taloudellisen toiminnan helppoa, nopeaa, aikaa säästävää ja kustannustehokasta aloittamista perustamalla yhtiö tai avaamalla kyseisen yhtiön sivuliike toisessa jäsenvaltiossa ja tarjota kattavia ja helposti saatavilla olevia tietoja yrityksistä, on yksi edellytyksistä kilpailukykyisten sisämarkkinoiden tehokkaalle toiminnalle, nykyaikaistamiselle ja hallinnolliselle järkeistämiselle ja yritysten kilpailukyvyn ja luotettavuuden varmistamiselle.

Tarkistus    2

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 a)  On välttämätöntä taata oikeudellinen ja hallinnollinen ympäristö, joka vastaa globalisaation ja digitalisaation asettamia uusia sosiaalisia ja taloudellisia haasteita, jotta yhtäältä tarjotaan tarvittavat suojatoimet väärinkäytösten ja petosten varalta ja toisaalta pyritään tavoitteisiin, joilla muun muassa edistetään talouskasvua, luodaan työpaikkoja ja houkutellaan investointeja Euroopan unioniin, ja toteaa, että tästä kaikesta olisi taloudellista ja sosiaalista hyötyä koko yhteiskunnalle.

Tarkistus    3

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 2 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 b)  Unionin jäsenvaltioiden välillä on tällä hetkellä huomattavia eroja siinä, missä määrin yrittäjien ja yhtiöiden käytettävissä on verkkotyökaluja viranomaisten kanssa asiointia varten yhtiöoikeuden alalla. Sähköiseen hallintoon liittyvät palvelut vaihtelevat jäsenvaltioiden tasolla siten, että jotkin niistä tarjoavat kattavia ja helppokäyttöisiä täysin sähköisiä palveluita, kun taas toiset eivät pysty tarjoamaan sähköisiä ratkaisuja tietyissä yrityksen elinkaaren tärkeissä vaiheissa. Jotkin jäsenvaltiot esimerkiksi sallivat rekisteröidä yhtiön tai ilmoittaa rekisterin sisältämiin asiakirjoihin tai tietoihin tehtävistä muutoksista ainoastaan henkilökohtaisesti, kun taas toiset sallivat sen tekemisen joko henkilökohtaisesti tai sähköisesti tai pelkästään sähköisesti.

Tarkistus    4

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 2 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 c)  Lisäksi unionin lainsäädännössä säädetään yritystietojen saatavuuteen liittyvistä vähimmäistiedoista, jotka on aina annettava maksutta. Näiden tietojen laajuus on kuitenkin edelleen vähäinen. Yritystietojen saatavuus vaihtelee niin, että joissakin jäsenvaltioissa tietoja on saatavilla maksutta enemmän kuin toisissa jäsenvaltioissa, mikä johtaa epätasapainoiseen tilanteeseen unionissa.

Tarkistus    5

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3)  Komissio korosti tiedonannossaan Digitaalisten sisämarkkinoiden strategia Euroopalle3 ja tiedonannossaan EU:n sähköisen hallinnon toimintaohjelma 2016-2020: Hallinnon digitalisaatiokehityksen vauhdittaminen roolia, joka julkishallinnoilla on yritysten auttamisessa perustamaan yritys helposti, toimimaan verkossa ja laajentamaan toimintaansa yli rajojen. EU:n sähköisen hallinnon toimintaohjelmassa tunnustettiin erityisesti se, kuinka tärkeää on parantaa digitaalisten välineiden käyttöä täytettäessä yhtiöoikeuteen liittyviä vaatimuksia. Lisäksi vuonna 2017 annetussa Tallinnan julkilausumassa sähköisestä hallinnosta jäsenvaltiot kehottivat voimakkaasti tehostamaan toimia tehokkaiden, käyttäjäkeskeisten sähköisten menettelyjen tarjoamiseksi unionissa.

(3)  Oikeudenmukaisen, helppokäyttöisen ja ajan tasalla olevan unionin yhtiöoikeuden takaamiseksi komissio korosti tiedonannossaan Digitaalisten sisämarkkinoiden strategia Euroopalle3 ja tiedonannossaan EU:n sähköisen hallinnon toimintaohjelma 20162020: Hallinnon digitalisaatiokehityksen vauhdittaminen roolia, joka julkishallinnoilla on yrittäjien auttamisessa perustamaan yritys helposti, toimimaan verkossa ja laajentamaan toimintaansa yli rajojen. EU:n sähköisen hallinnon toimintaohjelmassa tunnustettiin erityisesti se, kuinka tärkeää on parantaa digitaalisten välineiden käyttöä täytettäessä yhtiöoikeuteen liittyviä vaatimuksia. Lisäksi vuonna 2017 annetussa Tallinnan julkilausumassa sähköisestä hallinnosta jäsenvaltiot kehottivat voimakkaasti tehostamaan toimia tehokkaiden, käyttäjäkeskeisten sähköisten menettelyjen tarjoamiseksi unionissa.

_______________________

_______________________

3 COM(2015) 192 final, 6.5.2015.

3 COM(2015) 192 final, 6.5.2015.

Tarkistus    6

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)   Yhtiöiden ja niiden sivuliikkeiden rekisteröinnin helpottamiseksi ja rekisteröintiprosessiin liittyvien kustannusten ja hallinnollisten rasitteiden vähentämiseksi, erityisesti komission suosituksessa 2003/361/EY5 määriteltyjen mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten (”pk-yritysten”) osalta, olisi otettava käyttöön menettelyjä, joilla mahdollistetaan rekisteröinnin saattaminen päätökseen täysin sähköisesti. Tällaisia kustannuksia ja rasitteita ei aiheudu pelkästään yhtiön perustamisesta perittävistä hallinnollisista maksuista, vaan myös muista vaatimuksista, jotka pidentävät prosessiin kuluvaa kokonaisaikaa, erityisesti kun edellytetään hakijan tai tämän edustajan fyysistä läsnäoloa. Lisäksi näistä menettelyistä olisi annettava tietoja verkossa maksutta.

(5)   Yhtiöiden ja niiden sivuliikkeiden rekisteröinnin helpottamiseksi ja rekisteröintiprosessiin liittyvien kustannusten, ajan ja hallinnollisten rasitteiden vähentämiseksi, erityisesti komission suosituksessa 2003/361/EY5 määriteltyjen mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten (”pk-yritysten”) osalta, olisi otettava käyttöön menettelyjä, joilla mahdollistetaan rekisteröinnin saattaminen päätökseen täysin sähköisesti. Direktiivillä ei kuitenkaan saisi velvoittaa yhtiöitä käyttämään sähköisiä menettelyjä. Tällaisia kustannuksia ja rasitteita ei aiheudu pelkästään yhtiön perustamisesta perittävistä hallinnollisista maksuista, vaan myös muista vaatimuksista, jotka pidentävät prosessiin kuluvaa kokonaisaikaa, erityisesti kun edellytetään hakijan tai tämän edustajan fyysistä läsnäoloa. Lisäksi näistä menettelyistä olisi annettava tietoja verkossa maksutta.

_______________________

_______________________

5 Komission suositus 2003/361/EY, annettu 6 päivänä toukokuuta 2003, mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten määritelmästä (EUVL L 124, 20.5.2003, s. 36).

5 Komission suositus 2003/361/EY, annettu 6 päivänä toukokuuta 2003, mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten määritelmästä (EUVL L 124, 20.5.2003, s. 36).

Tarkistus    7

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7)  Yhtiöiden ja sivuliikkeiden täysin sähköisen rekisteröinnin sekä asiakirjojen ja tietojen täysin sähköisen toimittamisen mahdollistaminen antaisi yhtiöille mahdollisuuden käyttää digitaalisia välineitä niiden asioidessa jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa. Luottamuksen lisäämiseksi jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että turvallinen sähköinen tunnistaminen ja luottamuspalvelujen käyttäminen on mahdollista sekä kansallisille että rajatylittäville käyttäjille Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 910/20147 mukaisesti. Lisäksi jäsenvaltioiden olisi rajatylittävän sähköisen tunnistamisen mahdollistamiseksi perustettava sähköisen tunnistamisen järjestelmiä, joissa säädetään hyväksytyistä sähköisen tunnistamisen menetelmistä. Tällaisia kansallisia järjestelmiä käytettäisiin perustana toisessa jäsenvaltiossa käyttöön otettujen sähköisen tunnistamisen menetelmien tunnustamisessa. Jotta voidaan varmistaa korkea luottamuksen taso rajatylittävissä tilanteissa, ainoastaan asetuksen (EU) N:o 910/2014 6 artiklan mukaiset sähköisen tunnistamisen menetelmät olisi tunnustettava. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin tunnustaa myös muita tunnistamismenetelmiä kuten skannattu jäljennös passista. Joka tapauksessa tässä direktiivissä olisi ainoastaan velvoitettava jäsenvaltiot mahdollistamaan yhtiöiden ja niiden sivuliikkeiden sähköinen rekisteröinti ja unionin kansalaisten suorittama sähköinen ilmoittaminen tunnustamalla niiden sähköisen tunnistamisen menetelmät.

(7)  Yhtiöiden ja sivuliikkeiden sähköisen rekisteröinnin sekä asiakirjojen ja tietojen sähköisen toimittamisen mahdollistaminen antaisi yhtiöille mahdollisuuden käyttää digitaalisia välineitä niiden asioidessa jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa. Luottamuksen lisäämiseksi jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että turvallinen sähköinen tunnistaminen ja luottamuspalvelujen käyttäminen on mahdollista sekä kansallisille että rajatylittäville käyttäjille Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 910/20147 mukaisesti. Lisäksi jäsenvaltioiden olisi rajatylittävän sähköisen tunnistamisen mahdollistamiseksi perustettava sähköisen tunnistamisen järjestelmiä, joissa säädetään hyväksytyistä sähköisen tunnistamisen menetelmistä. Tällaisia kansallisia järjestelmiä käytettäisiin perustana toisessa jäsenvaltiossa käyttöön otettujen sähköisen tunnistamisen menetelmien tunnustamisessa. Jotta voidaan varmistaa korkea luottamuksen taso rajatylittävissä tilanteissa, ainoastaan asetuksen (EU) N:o 910/2014 6 artiklan mukaiset sähköisen tunnistamisen menetelmät olisi tunnustettava. Joka tapauksessa tässä direktiivissä olisi ainoastaan velvoitettava jäsenvaltiot mahdollistamaan yhtiöiden ja niiden sivuliikkeiden sähköinen rekisteröinti ja unionin kansalaisten suorittama sähköinen ilmoittaminen tunnustamalla niiden sähköisen tunnistamisen menetelmät.

_______________________

_______________________

7 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 910/2014, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2014, sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisiin transaktioihin liittyvistä luottamuspalveluista sisämarkkinoilla ja direktiivin 1999/93/EY kumoamisesta (EUVL L 257, 28.8.2014, s. 73).

7 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 910/2014, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2014, sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisiin transaktioihin liittyvistä luottamuspalveluista sisämarkkinoilla ja direktiivin 1999/93/EY kumoamisesta (EUVL L 257, 28.8.2014, s. 73).

Tarkistus    8

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8)  Sähköisten menettelyjen helpottamiseksi yhtiöille jäsenvaltioiden rekistereiden ei pitäisi periä sähköisestä rekisteröinnistä tai tietojen sähköisestä ilmoittamisesta maksuja, jotka ylittävät palvelun tuottamisesta aiheutuvat todelliset hallinnolliset kustannukset. Lisäksi jäsenvaltioiden olisi autettava yhtiön tai sivuliikkeen perustamista suunnittelevia tarjoamalla ajantasaisia, selkeitä, tiiviitä ja käyttäjäystävällisiä tietoja pääomayhtiöiden ja niiden sivuliikkeiden perustamiseen ja toiminnan harjoittamiseen liittyvistä menettelyistä ja vaatimuksista. Yksityisten osakeyhtiöiden osalta olisi asetettava saataville yksityiskohtaisempia tietoja hakijoille ja johtajille, koska jäsenvaltioiden olisi varmistettava mahdollisuus myös tällaisten yhtiöiden täysin sähköiseen rekisteröintiin.

(8)  Sähköisten menettelyjen helpottamiseksi yhtiöille jäsenvaltioiden rekistereiden ei pitäisi periä sähköisestä rekisteröinnistä tai tietojen sähköisestä ilmoittamisesta maksuja, jotka ylittävät palvelun tuottamisesta aiheutuvat todelliset hallinnolliset kustannukset. Lisäksi jäsenvaltioiden olisi autettava yhtiön tai sivuliikkeen perustamista suunnittelevia tarjoamalla ilman aiheetonta viivästystä ajantasaisia, selkeitä, tiiviitä ja käyttäjäystävällisiä tietoja pääomayhtiöiden ja niiden sivuliikkeiden perustamiseen ja toiminnan harjoittamiseen liittyvistä menettelyistä ja vaatimuksista. Yksityisten osakeyhtiöiden osalta olisi asetettava saataville yksityiskohtaisempia tietoja hakijoille ja johtajille, koska jäsenvaltioiden olisi varmistettava mahdollisuus myös tällaisten yhtiöiden täysin sähköiseen rekisteröintiin.

Tarkistus    9

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9)  Yhtiön elinkaaren ensimmäisessä vaiheessa olisi oltava mahdollista perustaa ja rekisteröidä yhtiö täysin sähköisesti. Jäsenvaltioilla olisi kuitenkin oltava mahdollisuus poiketa tästä vaatimuksesta julkisten osakeyhtiöiden tapauksessa tällaisten yhtiöiden perustamisen ja rekisteröinnin monimutkaisuuden vuoksi ja jäsenvaltioiden olemassa olevien yhtiöoikeudellisten perinteiden noudattamiseksi. Joka tapauksessa jäsenvaltioiden olisi säädettävä yksityiskohtaisista rekisteröintisäännöistä. Olisi oltava mahdollista suorittaa rekisteröinti sähköisesti ja toimittaa asiakirjat sähköisessä muodossa.

(9)  Yhtiön elinkaaren ensimmäisessä vaiheessa olisi oltava mahdollista perustaa ja rekisteröidä yhtiö täysin sähköisesti. Jäsenvaltioille olisi kuitenkin annettava mahdollisuus vapauttaa julkiset osakeyhtiöt tästä vaatimuksesta tällaisten yhtiöiden perustamisen ja rekisteröinnin monimutkaisuuden vuoksi ja jäsenvaltioiden olemassa olevien yhtiöoikeudellisten perinteiden noudattamiseksi. Joka tapauksessa jäsenvaltioiden olisi säädettävä yksityiskohtaisista rekisteröintisäännöistä. Olisi oltava mahdollista suorittaa rekisteröinti sähköisesti ja toimittaa asiakirjat sähköisessä muodossa.

Tarkistus    10

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11)  Yritysten, erityisesti startup-yritysten, auttamiseksi yrityksen perustamisessa olisi oltava mahdollista rekisteröidä yksityinen osakeyhtiö käyttämällä perustamiskirjan malleja, joiden pitäisi olla saatavilla verkossa. Tällaiset mallit voivat sisältää ennalta määriteltyjä vaihtoehtoja kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Hakijoiden olisi voitava valita, käyttävätkö ne tätä mallia vai rekisteröivätkö ne yhtiön räätälöidyllä perustamiskirjalla, ja jäsenvaltioilla olisi oltava mahdollisuus antaa malleja myös muille yhtiömuodoille.

(11)  Yritysten, erityisesti mikro- ja pk-yritysten, auttamiseksi yrityksen perustamisessa olisi oltava mahdollista rekisteröidä yksityinen osakeyhtiö käyttämällä perustamiskirjan malleja, joiden pitäisi olla saatavilla verkossa. Tällaiset mallit voivat sisältää ennalta määriteltyjä vaihtoehtoja kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Hakijoiden olisi voitava valita, käyttävätkö ne tätä mallia vai rekisteröivätkö ne yhtiön räätälöidyllä perustamiskirjalla, ja jäsenvaltioilla olisi oltava mahdollisuus antaa malleja myös muille yhtiömuodoille.

Tarkistus    11

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12)  Jäsenvaltioiden olemassa olevien yhtiöoikeudellisten perinteiden kunnioittamiseksi on tärkeää mahdollistaa joustavuus sen suhteen, millä tavalla jäsenvaltiot varmistavat täysin sähköisen järjestelmän yhtiöiden ja sivuliikkeiden rekisteröintiä varten, muun muassa notaareilla ja lakimiehillä tässä prosessissa olevan roolin suhteen. Yhtiöiden ja sivuliikkeiden rekisteröintiä koskevista sellaisista seikoista, joita ei säännellä tällä direktiivillä, olisi säädettävä kansallisessa lainsäädännössä.

(12)  Jäsenvaltioiden olemassa olevien yhtiöoikeudellisten perinteiden kunnioittamiseksi on tärkeää mahdollistaa joustavuus sen suhteen, millä tavalla jäsenvaltiot varmistavat täysin sähköisen järjestelmän yhtiöiden ja sivuliikkeiden rekisteröintiä sekä asiakirjojen ja tietojen sähköistä toimittamista varten, muun muassa notaareilla ja lakimiehillä tässä prosessissa olevan roolin suhteen. Yhtiöiden ja sivuliikkeiden rekisteröintiä sekä asiakirjojen ja tietojen sähköistä toimittamista koskevista sellaisista seikoista, joita ei säännellä tällä direktiivillä, olisi säädettävä kansallisessa lainsäädännössä.

Tarkistus    12

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13)  Lisäksi petosten ja yrityskaappausten torjumiseksi ja kansallisissa rekistereissä olevien asiakirjojen ja tietojen luotettavuuden takaamiseksi yhtiöiden ja niiden sivuliikkeiden sähköistä rekisteröintiä koskevien säännösten olisi sisällettävä myös yhtiön tai sivuliikkeen perustavien henkilöiden henkilöllisyyden ja oikeustoimikelpoisuuden tarkastuksia. Keinot ja menetelmät näiden tarkastusten toteuttamiseksi olisi kuitenkin jätettävä jäsenvaltioiden kehitettäviksi ja hyväksyttäviksi. Tällaisiin sääntöihin voisi sisältyä esimerkiksi tarkistus videokokouksen tai muun sellaisen sähköisen välineen avulla, jolla saadaan aikaan reaaliaikainen audiovisuaalinen yhteys. Tätä varten jäsenvaltioiden olisi voitava vaatia notaarien tai lakimiesten osallistumista sähköiseen rekisteröintiprosessiin, mutta tällainen osallistuminen ei saisi kuitenkaan estää rekisteröintimenettelyn saattamista kokonaisuudessaan päätökseen sähköisesti.

(13)  Lisäksi petosten, rahanpesun ja yrityskaappausten torjumiseksi ja kansallisissa rekistereissä olevien asiakirjojen ja tietojen luotettavuuden takaamiseksi yhtiöiden ja niiden sivuliikkeiden sähköistä rekisteröintiä ja asiakirjojen ja tietojen sähköistä toimittamista koskevien säännösten olisi sisällettävä myös laillisuustarkastuksia ja yhtiön tai sivuliikkeen perustavien tai asiakirjoja ja tietoja sähköisesti toimittavien henkilöiden henkilöllisyyden ja oikeustoimikelpoisuuden tarkastuksia. Keinot ja menetelmät näiden tarkastusten toteuttamiseksi olisi kuitenkin jätettävä jäsenvaltioiden kehitettäviksi ja hyväksyttäviksi. Tällaisiin sääntöihin voisi sisältyä esimerkiksi tarkistus videokokouksen tai muun sellaisen sähköisen välineen avulla, jolla saadaan aikaan reaaliaikainen audiovisuaalinen yhteys. Tätä varten jäsenvaltioiden olisi voitava vaatia notaarien tai lakimiesten osallistumista sähköiseen rekisteröinti- ja ilmoittamisprosessiin, mutta tällainen osallistuminen ei saisi kuitenkaan estää rekisteröinti- ja ilmoittamismenettelyn saattamista kokonaisuudessaan päätökseen sähköisesti.

Tarkistus    13

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14)  Jäsenvaltioiden olisi voitava toteuttaa toimenpiteitä kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti aidon petosepäilyn tapauksissa, jolloin hakijan tai tämän edustajan fyysinen läsnäolo sen jäsenvaltion, jossa yhtiö tai sivuliike on tarkoitus rekisteröidä, jonkin viranomaisen luona voisi olla tarpeen tapauskohtaisesti, ei järjestelmällisesti. Tällaisen aidon petosepäilyn olisi perustuttava perusteltuihin syihin, kuten tosiasiallisten omistajien rekistereistä ja rikosrekistereistä saataviin tietoihin tai merkkeihin henkilöllisyyspetoksesta tai veronkierrosta.

(14)  Rajoittamatta tosiasiallisia omistajia, rahanpesun torjuntaa, väärentämistä, terrorismin rahoittamista ja verovilppiä koskevista voimassa olevista säännöistä johtuvia velvoitteita tapauksissa, joissa tällaiset säännöt edellyttävät tuntemisvelvollisuutta koskevia tarkastuksia sekä fyysistä läsnäoloa, jäsenvaltioiden olisi voitava toteuttaa yleiseen etuun liittyvästä pakottavasta syystä perusteltuja toimenpiteitä kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti sellaisissa petosepäilyn tapauksissa, joissa on kyse hakijan henkilöllisyydestä tai oikeustoimikelpoisuudesta, jolloin hakijan tai tämän edustajan fyysinen läsnäolo sen jäsenvaltion, jossa yhtiö tai sivuliike on tarkoitus rekisteröidä, jonkin rekisteröintimenettelystä kyseisessä jäsenvaltiossa kansallisen lainsäädännön mukaisesti vastaavan viranomaisen luona voisi olla tarpeen poikkeuksellisesti ja tapauskohtaisesti, ei järjestelmällisesti.

Tarkistus    14

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15)  Yhtiöiden kanssa asioivien henkilöiden suojaamisen varmistamiseksi jäsenvaltioiden olisi voitava estää petoksellinen toiminta kieltämällä sellaisen henkilön nimittäminen yhtiön tai sivuliikkeen johtajaksi alueellaan, joka on asetettu liiketoimintakieltoon toisessa jäsenvaltiossa. Tällaisia aikaisempia johtotehtäviä koskevien tietopyyntöjen olisi oltava mahdollisia rekistereiden yhteenliittämisjärjestelmän kautta ja sen vuoksi jäsenvaltioiden olisi tehtävä tarvittavat järjestelyt sen varmistamiseksi, että kansalliset rekisterit pystyvät toimittamaan tällaisia tietoja. Kansallisessa lainsäädännössä olisi säädettävä johtajien liiketoimintakieltoon asettamista ja tietojen toimittamisen luottamuksellisuutta koskevista säännöistä. Jotta varmistettaisiin yhdenmukaisuus henkilötietojen suojaan sovellettavien sääntöjen kanssa, kansallisten rekistereiden olisi käsiteltävä johtajien liiketoimintakieltoon asettamiseen liittyviä henkilötietoja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/67935 mukaisesti.

(15)  Yhtiöiden kanssa asioivien henkilöiden suojaamisen varmistamiseksi jäsenvaltioiden olisi voitava estää petoksellinen toiminta kieltämällä sellaisen henkilön nimittäminen yhtiön tai sivuliikkeen johtajaksi alueellaan, joka on asetettu liiketoimintakieltoon toisessa jäsenvaltiossa. Tällaisia aikaisempia johtotehtäviä koskevien tietopyyntöjen olisi oltava mahdollisia rekistereiden yhteenliittämisjärjestelmän kautta ja sen vuoksi jäsenvaltioiden olisi tehtävä tarvittavat järjestelyt sen varmistamiseksi, että kansalliset rekisterit pystyvät toimittamaan ja jakamaan tällaisia tietoja ja näin helpottamaan laittomien toimien torjuntaa sekä varmistamaan turvallisuuden kansainvälisen yhteistyön avulla. Kansallisessa lainsäädännössä olisi säädettävä johtajien liiketoimintakieltoon asettamista ja tietojen toimittamisen luottamuksellisuutta koskevista säännöistä. Jotta varmistettaisiin yhdenmukaisuus henkilötietojen suojaan sovellettavien sääntöjen kanssa, kansallisten rekistereiden olisi käsiteltävä johtajien liiketoimintakieltoon asettamiseen liittyviä henkilötietoja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/67935 mukaisesti.

_________________

_________________

35 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).

35 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).

Tarkistus    15

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17)  Yhtiöiden sähköisen rekisteröinnin osalta olisi yhtiöiden kustannusten ja rasitteiden vähentämiseksi myös oltava mahdollista toimittaa asiakirjoja ja tietoja kansallisiin rekistereihin täysin sähköisesti yhtiön koko elinkaaren ajan. Samaan aikaan jäsenvaltioilla olisi oltava mahdollisuus sallia yhtiöille asiakirjojen ja tietojen toimittaminen muilla tavoilla, myös paperilla. Lisäksi yritystietojen julkistamisen olisi katsottava tapahtuvan, kun tiedot on asetettu julkisesti saataville rekistereissä, sillä rekisterit ovat nyt yhteenliitettyjä ja tarjoavat kattavan tietolähteen käyttäjille. Jotta vältettäisiin olemassa oleville julkistamistavoille aiheutuvia häiriöitä, jäsenvaltioilla olisi oltava vaihtoehtona myös kaikkien yritystietojen tai niistä osan julkaiseminen kansallisessa virallisessa julkaisussa, mutta niiden olisi samalla varmistettava, että rekisteri lähettää tiedot sähköisesti kansalliseen viralliseen julkaisuun.

(17)  Yhtiöiden sähköisen rekisteröinnin osalta olisi yhtiöiden kustannusten ja rasitteiden vähentämiseksi myös oltava mahdollista toimittaa asiakirjoja ja tietoja kansallisiin rekistereihin täysin sähköisesti yhtiön koko elinkaaren ajan. Kaikkiin toimitettujen asiakirjojen tai tietojen aitoutta, virheettömyyttä ja virallisesti oikeaksi vahvistamista koskeviin vaatimuksiin olisi sovellettava kansallista lainsäädäntöä, ja niiden olisi oltava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 910/20141 a mukaisia. Samaan aikaan jäsenvaltioilla olisi oltava mahdollisuus sallia yhtiöille asiakirjojen ja tietojen toimittaminen muilla tavoilla, myös paperilla. Lisäksi yritystietojen julkistamisen olisi katsottava tapahtuvan, kun tiedot on asetettu julkisesti saataville rekistereissä, sillä rekisterit ovat nyt yhteenliitettyjä ja tarjoavat kattavan tietolähteen käyttäjille. Jotta vältettäisiin olemassa oleville julkistamistavoille aiheutuvia häiriöitä, jäsenvaltioilla olisi oltava vaihtoehtona myös kaikkien yritystietojen tai niistä osan julkaiseminen kansallisessa virallisessa julkaisussa, mutta niiden olisi samalla varmistettava, että rekisteri lähettää tiedot sähköisesti kansalliseen viralliseen julkaisuun.

 

_______________________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 910/2014, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2014, sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisiin transaktioihin liittyvistä luottamuspalveluista sisämarkkinoilla ja direktiivin 1999/93/EY kumoamisesta (eIDAS-asetus) (EUVL L 257, 28.8.2014, s. 73).

Tarkistus    16

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(19)  Yhtiöiden kustannusten ja hallinnollisten rasitteiden vähentämiseksi jäsenvaltioiden olisi sovellettava yhden kerran periaatetta yhtiöoikeuden alalla. Yhden kerran periaatteen soveltaminen merkitsee sitä, että yhtiöitä ei pyydetä toimittamaan samoja tietoja viranomaisille yhtä kertaa useammin. Esimerkiksi yhtiöiden ei pitäisi joutua toimittamaan samoja tietoja sekä kansalliseen rekisteriin että kansalliseen viralliseen julkaisuun. Sen sijaan rekisterin olisi lähetettävä jo toimitetut tiedot suoraan kansalliseen viralliseen julkaisuun. Vastaavasti jos yhtiö on perustettu yhdessä jäsenvaltiossa ja se haluaa rekisteröidä sivuliikkeen toisessa jäsenvaltiossa, yhtiön olisi voitava käyttää rekisteriin aikaisemmin toimitettuja tietoja tai asiakirjoja. Jos yhtiö on perustettu yhdessä jäsenvaltiossa mutta sillä on sivuliike toisessa jäsenvaltiossa, yhtiön olisi lisäksi voitava toimittaa tietyt muutokset yritystietoihinsa ainoastaan siihen rekisteriin, johon se on rekisteröity, tarvitsematta toimittaa samoja tietoja siihen rekisteriin, johon sivuliike on rekisteröity. Sen sijaan sellaiset tiedot kuten yhtiön nimen muutos tai yhtiön sääntömääräisen kotipaikan muutos olisi vaihdettava sähköisesti niiden rekistereiden välillä, joihin yhtiö ja sivuliike on rekisteröity, käyttämällä rekistereiden yhteenliittämisjärjestelmää.

(19)  Yhtiöiden kustannusten, menettelyiden keston ja hallinnollisten rasitteiden vähentämiseksi jäsenvaltioiden olisi sovellettava yhtiöoikeuden alalla yhden kerran periaatetta, jolla on vahva kannatus unionissa, mikä käy ilmi muun muassa yhteistä digitaalista palveluväylää koskevasta asetuksesta1 a, Euroopan komission sähköisen hallinnon toimintasuunnitelmasta tai sähköistä hallintoa koskevasta Tallinnan julkilausumasta. Yhden kerran periaatteen soveltaminen merkitsee sitä, että yhtiöitä ei pyydetä toimittamaan samoja tietoja viranomaisille yhtä kertaa useammin. Esimerkiksi yhtiöiden ei pitäisi joutua toimittamaan samoja tietoja sekä kansalliseen rekisteriin että kansalliseen viralliseen julkaisuun. Sen sijaan rekisterin olisi lähetettävä jo toimitetut tiedot suoraan kansalliseen viralliseen julkaisuun. Vastaavasti jos yhtiö on perustettu yhdessä jäsenvaltiossa ja se haluaa rekisteröidä sivuliikkeen toisessa jäsenvaltiossa, yhtiön olisi voitava käyttää rekisteriin aikaisemmin toimitettuja tietoja tai asiakirjoja. Jos yhtiö on perustettu yhdessä jäsenvaltiossa mutta sillä on sivuliike toisessa jäsenvaltiossa, yhtiön olisi lisäksi voitava toimittaa tietyt muutokset yritystietoihinsa ainoastaan siihen rekisteriin, johon se on rekisteröity, tarvitsematta toimittaa samoja tietoja siihen rekisteriin, johon sivuliike on rekisteröity. Sen sijaan sellaiset tiedot kuten yhtiön nimen muutos tai yhtiön sääntömääräisen kotipaikan muutos olisi siirrettävä sähköisesti, automaattisesti ja välittömästi niiden rekistereiden välillä, joihin yhtiö ja sivuliike on rekisteröity, käyttämällä rekistereiden yhteenliittämisjärjestelmää.

 

________________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus [...], annettu 2 päivänä lokakuuta 2018, tietoja, menettelyjä sekä neuvonta- ja ongelmanratkaisupalveluja saataville tarjoavan yhteisen digitaalisen palveluväylän perustamisesta ja asetuksen (EU) N:o 1024/2012 muuttamisesta (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.)

Tarkistus    17

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(21)  Avoimuuden varmistamiseksi ja jotta voitaisiin lisätä luottamusta liiketoimiin, myös luonteeltaan rajatylittäviin liiketoimiin sisämarkkinoilla, on tärkeää, että sijoittajat, sidosryhmät, liikekumppanit ja viranomaiset saavat helposti käyttöönsä yritystietoja. Näiden tietojen saatavuuden parantamiseksi olisi lisättävä maksutta saatavilla olevia tietoja kaikissa jäsenvaltioissa. Tällaisiin tietoihin olisi sisällyttävä yhtiön mahdollinen verkkosivu ja yhtiön ja sen toisessa jäsenvaltiossa olevien sivuliikkeiden oikeudellinen asema, jos se on saatavilla kansallisissa rekistereissä. Niihin olisi sisällyttävä myös tiedot henkilöistä, joilla on valtuudet edustaa yhtiöitä, ja työntekijöiden lukumäärä, jos nämä tiedot ovat saatavilla.

(21)  Avoimuuden varmistamiseksi, työntekijöiden, velkojien ja vähemmistöosakkeenomistajien etujen suojaamiseksi ja jotta voitaisiin lisätä luottamusta liiketoimiin, myös luonteeltaan rajatylittäviin liiketoimiin sisämarkkinoilla, on tärkeää, että sijoittajat, sidosryhmät, liikekumppanit ja viranomaiset saavat helposti käyttöönsä yritystietoja. Näiden tietojen saatavuuden parantamiseksi olisi lisättävä maksutta saatavilla olevia tietoja kaikissa jäsenvaltioissa. Tällaisiin tietoihin olisi sisällyttävä yhtiön mahdollinen verkkosivu ja yhtiön ja sen toisessa jäsenvaltiossa olevien sivuliikkeiden oikeudellinen asema, jos se on saatavilla kansallisissa rekistereissä. Niihin olisi sisällyttävä myös tiedot henkilöistä, joilla on valtuudet edustaa yhtiöitä, ja työntekijöiden lukumäärä, jos nämä tiedot ovat saatavilla.

Tarkistus    18

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(23)  Jotta sisämarkkinoille sijoittautuneet yhtiöt voisivat helpommin laajentaa liiketoimintaansa yli rajojen, niiden olisi voitava avata ja rekisteröidä sivuliikkeitä toisessa jäsenvaltiossa sähköisesti. Sen vuoksi jäsenvaltioiden olisi mahdollistettava yhtiöiden tapaan myös sivuliikkeiden sähköinen rekisteröinti sekä asiakirjojen ja tietojen sähköinen toimittaminen.

(23)  Jotta sisämarkkinoille sijoittautuneet yhtiöt voisivat helpommin laajentaa liiketoimintaansa yli rajojen, niiden olisi voitava avata ja rekisteröidä sivuliikkeitä toisessa jäsenvaltiossa sähköisesti. Sen vuoksi jäsenvaltioiden olisi mahdollistettava yhtiöiden tapaan myös sivuliikkeiden sähköinen rekisteröinti sekä asiakirjojen ja tietojen sähköinen toimittaminen, mikä auttaisi vähentämään kustannuksia ja hallinnollista rasitetta sekä lyhentäisi rajat ylittävään laajentumiseen liittyvien muodollisuuksien kestoa.

Tarkistus    19

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(24)  Rekisteröidessään toisessa jäsenvaltiossa rekisteröidyn yhtiön sivuliikettä jäsenvaltioiden olisi myös voitava tarkistaa tietyt yhtiötä koskevat tiedot rekistereiden yhteenliittämisjärjestelmän kautta, kun sivuliike rekisteröidään kyseisessä jäsenvaltiossa. Kun sivuliike lopetetaan yhdessä jäsenvaltiossa, kyseisen jäsenvaltion rekisterin olisi ilmoitettava tästä sille jäsenvaltiolle, jossa yhtiö on rekisteröity, rekistereiden yhteenliittämisjärjestelmän kautta ja molempien rekistereiden olisi kirjattava tämä tieto.

(24)  Rekisteröidessään toisessa jäsenvaltiossa rekisteröidyn yhtiön sivuliikettä jäsenvaltioiden olisi myös voitava tarkistaa tietyt yhtiötä koskevat tiedot rekistereiden yhteenliittämisjärjestelmän kautta, kun sivuliike rekisteröidään kyseisessä jäsenvaltiossa. Kun sivuliike lopetetaan yhdessä jäsenvaltiossa, kyseisen jäsenvaltion rekisterin olisi ilmoitettava tästä automaattisesti ja välittömästi sille jäsenvaltiolle, jossa yhtiö on rekisteröity, rekistereiden yhteenliittämisjärjestelmän kautta ja molempien rekistereiden olisi kirjattava tämä tieto.

Tarkistus    20

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Direktiivi (EU) 2017/1132

13 a artikla – 1 kohta – 3 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

(3)  ’rekisteröinnillä’ yhtiön muodostamista oikeushenkilönä;

(3)  ’rekisteröinnillä’ koko digitaalisilla välineillä tapahtuvaa yhtiön muodostamisen prosessia alkaen hakijan tunnistamisesta ja perustamiskirjan laatimisesta tai toimittamisesta ja päättyen yhtiön kirjaamiseen kaupparekisteriin oikeushenkilönä kansallisen lainsäädännön mukaisesti; sivuliikkeiden kohdalla prosessia, joka johtaa jäsenvaltiossa avattuun sivuliikkeeseen liittyvien asiakirjojen ja tietojen julkistamiseen.

Tarkistus    21

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Direktiivi (EU) 2017/1132

13 a artikla – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

(4)  ’mallilla’ yhtiön perustamiskirjan mallia, jonka jäsenvaltiot laativat kansallisen lainsäädännön mukaisesti ja jota käytetään yhtiön sähköisessä rekisteröinnissä;

(4)  ’mallilla’ yhtiön perustamiskirjan mallia, jonka kukin jäsenvaltio laatii kansallisen lainsäädännön mukaisesti ja jota käytetään yhtiön sähköisessä rekisteröinnissä;

Tarkistus    22

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Direktiivi (EU) 2017/1132

13 b artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

13 b artikla

13 b artikla

Sähköisiä menettelyjä varten käytettävien tunnistamismenetelmien tunnustaminen

Sähköisiä menettelyjä varten käytettävien tunnistamismenetelmien tunnustaminen

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava että seuraavia sähköisen tunnistamisen menetelmiä unionin kansalaisten tunnistamiseksi voidaan käyttää sähköisessä rekisteröinnissä ja sähköisessä ilmoittamisessa:

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava että seuraavia sähköisen tunnistamisen menetelmiä unionin kansalaisten tunnistamiseksi voidaan käyttää sähköisessä rekisteröinnissä ja sähköisessä ilmoittamisessa:

(a)  jäsenvaltion itse hyväksymän sähköisen tunnistamisen järjestelmän puitteissa käyttöön otettu sähköisen tunnistamisen menetelmä;

(a)  jäsenvaltion itse hyväksymän sähköisen tunnistamisen järjestelmän puitteissa käyttöön otettu sähköisen tunnistamisen menetelmä;

(b)  toisessa jäsenvaltiossa käyttöön otettu sähköisen tunnistamisen menetelmä, joka on tunnustettu rajatylittävää todentamista varten asetuksen (EU) N:o 910/2014 6 artiklan mukaisesti.

(b)  toisessa jäsenvaltiossa käyttöön otettu sähköisen tunnistamisen menetelmä, joka on tunnustettu rajatylittävää todentamista varten.

 

Jäsenvaltiot voivat kieltäytyä tunnustamasta tunnistamismenetelmiä, jos sähköisen tunnistamisen varmuustasot eivät ole asetuksen (EU) N:o 910/2014 6 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan mukaisia.

 

1 a.  Jäsenvaltiot voivat kehittää ja ottaa käyttöön täydentäviä henkilöllisyyden, oikeustoimikelpoisuuden ja laillisuuden sähköisiä tarkastuksia. Tällaisiin tarkastuksiin voi sisältyä esimerkiksi tarkistus videokokouksen tai muun sellaisen sähköisen välineen avulla, jolla saadaan aikaan reaaliaikainen audiovisuaalinen yhteys.

2.  Jäsenvaltiot voivat hyväksyä myös muita tunnistamismenetelmiä 1 kohdassa tarkoitettujen lisäksi.

2.  Jäsenvaltiot voivat edellyttää, että hakijat tai heidän edustajansa saapuvat henkilökohtaisesti toimivaltaisen viranomaisen tai muun sellaisen henkilön tai elimen luo, joka käsittelee, laatii tai auttaa laatimaan rekisteröintiä tai ilmoittamista koskevan hakemuksen, sellaisissa menettelyn vaiheissa, joissa fyysinen läsnäolo on tarpeen, kun hakijoiden tai heidän edustajiensa henkilöllisyyteen liittyvän petoksen ehkäiseminen on perusteltua yleiseen etuun liittyvästä pakottavasta syystä. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että fyysistä läsnäoloa voidaan edellyttää ainoastaan tapauskohtaisesti ja että kaikki muut menettelyn vaiheet voidaan saattaa päätökseen sähköisesti.

3.  Kun jäsenvaltio tunnustaa 2 kohdassa tarkoitettuja tunnistamismenetelmiä sähköisen rekisteröinnin ja sähköisen ilmoittamisen loppuun saattamista varten, kyseisen jäsenvaltion on tunnustettava myös muiden jäsenvaltioiden käyttöön ottamat saman tyyppiset tunnistamismenetelmät.

3.  Tämän artiklan 1 kohtaa sovellettaessa jäsenvaltioiden on julkaistava luettelo hyväksymistään sähköisistä tunnistamismenetelmistä.

4.  Jäsenvaltiot voivat toteuttaa toimenpiteitä, jotka voisivat edellyttää henkilöllisyyden tarkistamiseksi fyysistä läsnäoloa sellaisen viranomaisen luona, joka on toimivaltainen käsittelemään sähköistä rekisteröintiä tai sähköistä ilmoittamista, kun on perustellut syyt epäillä petosta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1–3 kohdan soveltamista.

 

Tarkistus    23

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Direktiivi (EU) 2017/1132

13 b a artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

13 b a artikla

 

Yritysten ja sivuliikkeiden sähköistä rekisteröintiä sekä tietojen ja asiakirjojen sähköistä toimittamista koskevat yleiset säännökset

 

1.  Jäsenvaltioiden on nimettävä omien oikeusjärjestelmiensä ja ‑perinteidensä mukaisesti ne viranomaiset tai virkamiehet tai elin, joiden vastuulla on huolehtia yhtiöiden ja sivuliikkeiden rekisteröinnistä ja asiakirjojen ja tietojen toimittamisesta rekisteriin.

 

2.  Tällä direktiivillä ei rajoiteta kansallisessa lainsäädännössä säädettyjen menettelyjen ja vaatimusten eikä myöskään perustamiskirjan laatimista koskeviin oikeudellisiin menettelyihin liittyvien menettelyjen ja vaatimusten soveltamista, jos 13 f artiklassa tarkoitettu yrityksen sähköinen rekisteröinti ja 28 a artiklassa tarkoitettu sivuliikkeen sähköinen rekisteröinti ovat mahdollisia.

 

3.  Tämä ei vaikuta toimitettujen asiakirjojen tai tietojen aitoutta, virheettömyyttä ja asianmukaista oikeudellista muotoa koskeviin kansallisessa lainsäädännössä sovellettaviin vaatimuksiin, jos 13 f ja 28 a artiklassa tarkoitettu sähköinen rekisteröinti ja 13 i ja 28 b artiklassa tarkoitetut sähköiset ilmoitukset ovat mahdollisia.

Tarkistus    24

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Direktiivi (EU) 2017/1132

13 c artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

13 c artikla

13 c artikla

Sähköisestä rekisteröinnistä ja sähköisestä ilmoittamisesta perittävät maksut

Asiakirjojen ja tietojen sähköisestä rekisteröinnistä ja sähköisestä toimittamisesta perittävät maksut

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tässä luvussa tarkoitettuihin menettelyihin sovellettavia maksuja koskevat säännöt ovat läpinäkyvät ja että niitä sovelletaan syrjimättömästi.

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tässä luvussa tarkoitettuihin menettelyihin sovellettavia maksuja koskevat säännöt ovat läpinäkyvät ja että niitä sovelletaan syrjimättömästi.

2.  Rekistereiden yhtiön tai sivuliikkeen sähköisestä rekisteröinnistä taikka yhtiön tai sivuliikkeen tekemistä sähköisistä ilmoituksista perimät 16 artiklassa tarkoitetut maksut eivät saa ylittää palvelun tarjoamisesta aiheutuvia hallinnollisia kustannuksia.

2.  Rekistereiden yhtiön tai sivuliikkeen sähköisestä rekisteröinnistä taikka yhtiön tai sivuliikkeen sähköisesti toimittamista asiakirjoista ja/tai tiedoista perimät 16 artiklassa tarkoitetut maksut eivät saa ylittää palvelun tarjoamisesta aiheutuvia hallinnollisia kustannuksia.

Tarkistus    25

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Direktiivi (EU) 2017/1132

13 d artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

13 d artikla

13 d artikla

Maksut

Maksut

Jos tässä luvussa säädetyn menettelyn päätökseen saattamisesta vaaditaan maksu, jäsenvaltioiden on varmistettava, että maksu voidaan suorittaa yleisesti saatavilla olevan valtioiden rajat ylittävän maksupalvelun kautta.

Jos tässä luvussa säädetyn menettelyn päätökseen saattamisesta vaaditaan maksu, jäsenvaltioiden on varmistettava, että maksu voidaan suorittaa sellaisen jäsenvaltioon sijoittautuneen rahoituslaitoksen tai maksupalveluntarjoajan tarjoaman yleisesti saatavilla olevan valtioiden rajat ylittävän sähköisen maksupalvelun kautta, jonka avulla maksaja voidaan tunnistaa.

Tarkistus    26

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Direktiivi (EU) 2017/1132

13 e artikla – 1 kohta – b alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

(b)  vaatimukset, jotka liittyvät mallien käyttöön, mukaan lukien tiedot kansallisista laeista, joilla säännellään tällaisten mallien käyttöä ja sisältöä;

(b)  vaatimukset, jotka liittyvät yhtiöiden sähköistä rekisteröintiä varten tarkoitettujen mallien käyttöön;

Tarkistus    27

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Direktiivi (EU) 2017/1132

13 f artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

13 f artikla

13 f artikla

Yhtiöiden sähköinen rekisteröinti

Yhtiöiden sähköinen rekisteröinti

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että yhtiöiden rekisteröinti on mahdollista suorittaa täysin sähköisesti ilman, että hakijoiden tai niiden edustajien tarvitsee käydä henkilökohtaisesti jonkin toimivaltaisen viranomaisen tai jonkin muun rekisteröintihakemuksen käsittelystä vastaavan henkilön tai elimen luona, jollei 13 b artiklan 4 kohdan säännöksistä muuta johdu. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin päättää olla tarjoamatta täysin sähköisiä rekisteröintimenettelyjä liitteessä I luetelluille yhtiömuodoille.

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että yhtiöiden rekisteröinti on mahdollista suorittaa täysin sähköisesti ilman, että hakijoiden tai niiden edustajien tarvitsee käydä henkilökohtaisesti jonkin toimivaltaisen viranomaisen tai jonkin muun rekisteröintihakemuksen käsittelystä vastaavan henkilön tai elimen luona, jollei 13 b artiklan 2 kohdan säännöksistä muuta johdu. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin päättää olla tarjoamatta täysin sähköisiä rekisteröintimenettelyjä liitteessä I luetelluille yhtiömuodoille.

2.  Jäsenvaltioiden on vahvistettava yhtiöiden sähköistä rekisteröintiä koskevat yksityiskohtaiset säännöt, mukaan lukien 13 g artiklassa tarkoitettujen mallien käyttöä koskevat säännöt sekä yhtiön rekisteröinnissä tarvittavat asiakirjat ja tiedot. Osana näitä sääntöjä jäsenvaltioiden on varmistettava, että sähköinen rekisteröinti voidaan suorittaa toimittamalla tiedot tai asiakirjat sähköisessä muodossa, mukaan lukien 16 a artiklan 4 kohdassa tarkoitetut asiakirjojen ja tietojen sähköiset jäljennökset.

2.  Jäsenvaltioiden on vahvistettava yhtiöiden sähköistä rekisteröintiä koskevat yksityiskohtaiset säännöt, mukaan lukien 13 g artiklassa tarkoitettujen mallien käyttöä koskevat säännöt sekä yhtiön rekisteröinnissä tarvittavat asiakirjat ja tiedot. Osana näitä sääntöjä jäsenvaltioiden on varmistettava, että sähköinen rekisteröinti voidaan suorittaa toimittamalla tiedot tai asiakirjat sähköisessä muodossa, mukaan lukien 16 a artiklan 4 kohdassa tarkoitetut asiakirjojen ja tietojen sähköiset jäljennökset.

3.  Edellä 2 kohdassa tarkoitetuissa säännöissä on vahvistettava vähintään seuraavat seikat:

3.  Edellä 2 kohdassa tarkoitetuissa säännöissä on vahvistettava vähintään seuraavat seikat:

(a)  menettelyt, joilla varmistetaan hakijan oikeustoimikelpoisuus ja valtuudet edustaa yhtiötä;

(a)  menettelyt, joilla varmistetaan hakijan oikeustoimikelpoisuus ja valtuudet edustaa yhtiötä;

(b)  menetelmät, joilla tarkistetaan yhtiön rekisteröivän henkilön tai rekisteröivien henkilöiden tai heidän edustajiensa henkilöllisyys;

(b)  menetelmät, joilla tarkistetaan yhtiön rekisteröivän henkilön tai rekisteröivien henkilöiden tai heidän edustajiensa henkilöllisyys;

(c)  vaatimus, jonka mukaan hakijan on käytettävä asetuksessa (EU) N:o 910/2014 tarkoitettuja luottamuspalveluja.

(c)  vaatimus, jonka mukaan hakijan on käytettävä asetuksessa (EU) N:o 910/2014 tarkoitettuja luottamuspalveluja.

 

(c a)  menettelyt, joilla tarkistetaan johtajien nimittäminen ottaen huomioon muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten johtajille asettamat liiketoimintakiellot;

 

(c b)  menettelyt, joilla tarkistetaan yhtiön tarkoituksen laillisuus, jos tällaisista tarkistuksista säädetään kansallisessa lainsäädännössä;

 

(c d)  menettelyt, joilla tarkistetaan yhtiön nimen laillisuus, jos tällaisista tarkistuksista säädetään kansallisessa lainsäädännössä;

4.  Edellä 2 kohdassa tarkoitetuissa säännöissä voidaan vahvistaa myös seuraavat seikat:

4.  Edellä 2 kohdassa tarkoitetuissa säännöissä voidaan vahvistaa myös seuraavat seikat:

(a)  menettelyt, joilla varmistetaan yhtiön tarkoituksen laillisuus;

(a)  menettelyt, joilla varmistetaan perustamiskirjan laillisuus, mukaan lukien mallien asianmukaisen käytön tarkistaminen;

(b)  menettelyt, joilla varmistetaan yhtiön nimen laillisuus;

(b)  menettelyt, jotka koskevat notaarin tai muun sellaisen henkilön tai elimen roolia, jolle jäsenvaltio on antanut valtuudet rekisteröintihakemuksen jättämiseen;

(c)  menettelyt, joilla varmistetaan perustamiskirjan laillisuus, mukaan lukien mallien asianmukaisen käytön tarkistaminen;

(c)   olosuhteet, joissa sähköinen rekisteröinti voidaan sulkea pois, kun yhtiön osakepääoma maksetaan luontoissuorituksina.

(d)  menettelyt, joilla tarkistetaan johtajien nimittäminen ottaen huomioon muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten johtajille asettamat liiketoimintakiellot;

 

(e)  menettelyt, jotka koskevat notaarin tai muun sellaisen henkilön tai elimen roolia, jolle jäsenvaltio on antanut valtuudet rekisteröintihakemuksen jättämiseen;

 

(f)  olosuhteet, joissa sähköinen rekisteröinti voidaan sulkea pois, kun yhtiön osakepääoma maksetaan luontoissuorituksina.

 

5.  Jäsenvaltiot eivät saa asettaa yhtiön sähköisen rekisteröinnin ehdoksi minkään luvan tai valtuutuksen myöntämistä ennen yhtiön rekisteröintiä, ellei se ole välttämätöntä tietyn toiminnan asianmukaiselle valvonnalle kansallisessa lainsäädännössä vahvistetun mukaisesti.

5.  Jäsenvaltiot eivät saa asettaa yhtiön sähköisen rekisteröinnin ehdoksi minkään luvan tai valtuutuksen myöntämistä ennen yhtiön rekisteröintiä, ellei se ole välttämätöntä tietyn toiminnan asianmukaiselle valvonnalle kansallisessa lainsäädännössä vahvistetun mukaisesti.

6.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että vaadittaessa osakepääoman maksamista osana yhtiön rekisteröintimenettelyä tämä maksu on mahdollista suorittaa sähköisesti 13 d artiklan mukaisesti unionissa toimivassa pankissa olevalle pankkitilille. Lisäksi jäsenvaltioiden on varmistettava, että myös todistus tällaisesta maksusta voidaan antaa sähköisesti.

6.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että vaadittaessa osakepääoman maksamista osana yhtiön rekisteröintimenettelyä tämä maksu on mahdollista suorittaa sähköisesti 13 d artiklan mukaisesti unionissa toimivassa pankissa olevalle pankkitilille. Lisäksi jäsenvaltioiden on varmistettava, että myös todistus tällaisesta maksusta voidaan antaa sähköisesti.

7.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että sähköinen rekisteröinti saatetaan päätökseen viiden työpäivän kuluessa siitä, kun myöhempi seuraavista on tapahtunut:

7.  Jos hakija on luonnollinen henkilö ja käyttää 13 g artiklassa säädettyä mallia, jäsenvaltioiden on varmistettava, että sähköinen rekisteröinti saatetaan päätökseen viiden työpäivän kuluessa siitä, kun myöhempi seuraavista on tapahtunut:

(a)  kaikki toimivaltaisen viranomaisen tai soveltuvissa tapauksissa sellaisen henkilön tai elimen, joka on valtuutettu kansallisessa lainsäädännössä jättämään yhtiön rekisteröintiä koskeva hakemus, vaatimat asiakirjat ja tiedot on vastaanotettu;

(a)  kaikki toimivaltaisen viranomaisen tai soveltuvissa tapauksissa sellaisen henkilön tai elimen, joka on valtuutettu kansallisessa lainsäädännössä jättämään yhtiön rekisteröintiä koskeva hakemus, vaatimat asiakirjat ja tiedot on vastaanotettu;

(b)  rekisteröintimaksu on maksettu, osakepääoma on maksettu käteisenä tai, jos osakepääoma on tarkoitus maksaa luontoissuorituksena, mitä kansallisessa lainsäädännössä säädetään.

(b)  rekisteröintimaksu on maksettu, osakepääoma on maksettu käteisenä tai, jos osakepääoma on tarkoitus maksaa luontoissuorituksena, mitä kansallisessa lainsäädännössä säädetään.

 

Muissa tapauksissa jäsenvaltioiden on varmistettava, että yhtiön sähköinen rekisteröinti saadaan päätökseen kymmenen työpäivän kuluessa.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että hakijalle ilmoitetaan viipymättä syistä mahdollisiin viivästyksiin, jos perustelluissa poikkeusoloissa ei ole mahdollista noudattaa tätä määräaikaa.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että hakijalle ilmoitetaan viipymättä syistä mahdollisiin viivästyksiin, jos perustelluissa poikkeusoloissa ei ole mahdollista noudattaa tätä määräaikaa.

 

7 a.  Kun perusteena on yleiseen etuun liittyvä pakottava syy sen varmistamiseksi, että noudatetaan sääntöjä, jotka koskevat hakijoiden oikeustoimikelpoisuutta tai heille annettavaa lupaa edustaa yhtiötä 3 kohdan a alakohdan mukaisesti, jäsenvaltiot voivat toteuttaa toimenpiteitä, jotka voisivat edellyttää fyysistä läsnäoloa sellaisen viranomaisen luona, joka on kansallisen lainsäädännön nojalla toimivaltainen käsittelemään, laatimaan tai auttamaan laatimaan sähköistä rekisteröintiä tai sähköistä ilmoittamista koskevaa hakemusta. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tällaisissa tapauksissa hakijoiden fyysistä läsnäoloa voidaan edellyttää ainoastaan tapauskohtaisesti ja että kaikki muut menettelyn vaiheet voidaan saattaa päätökseen sähköisesti.

Tarkistus    28

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Direktiivi (EU) 2017/1132

13 g artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

13 g artikla

13 g artikla

Mallit yhtiöiden rekisteröintiä varten

Mallit yhtiöiden rekisteröintiä varten

1.  Jäsenvaltioiden on asetettava saataville rekisteröintiportaaleilla tai verkkosivustoilla, jotka ovat osa yhteistä digitaalista palveluväylää, mallit liitteessä II A luetelluille yhtiömuodoille. Jäsenvaltiot voivat myös asettaa saataville verkossa mallit sellaisten liitteessä II lueteltujen yhtiömuotojen rekisteröintiä varten, joita ei ole lueteltu liitteessä II A.

1.  Jäsenvaltioiden on asetettava saataville rekisteröintiportaaleilla tai verkkosivustoilla, jotka ovat osa yhteistä digitaalista palveluväylää, mallit liitteessä II A luetelluille yhtiömuodoille. Jäsenvaltiot voivat myös asettaa saataville verkossa mallit yhtiömuotojen rekisteröintiä varten.

2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että hakijat voivat käyttää tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja malleja osana 13 f artiklassa tarkoitettua sähköistä rekisteröintimenettelyä. Kun hakija käyttää kyseisiä malleja 13 f artiklan 4 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen sääntöjen mukaisesti, 10 artiklassa säädetty vaatimus perustamiskirjan vahvistamisesta virallisesti oikeaksi asiakirjaksi katsotaan tarvittaessa täytetyksi.

2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että hakijat voivat käyttää tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja malleja osana 13 f artiklassa tarkoitettua sähköistä rekisteröintimenettelyä ja sen sisältämien säännösten mukaisesti.

3.  Jäsenvaltioiden on vähintään asetettava mallit saataville sellaisella unionin virallisella kielellä, jota mahdollisimman monet rajatylittävät käyttäjät ymmärtävät.

3.  Jäsenvaltioiden on vähintään asetettava mallit saataville sellaisella unionin virallisella kielellä, jota mahdollisimman monet rajatylittävät käyttäjät ymmärtävät.

4.  Mallien sisältöä säännellään kansallisessa lainsäädännössä.

4.  Mallien sisältöä säännellään kansallisessa lainsäädännössä.

Tarkistus    29

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Direktiivi (EU) 2017/1132

13 h artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

13 h artikla

13 h artikla

Liiketoimintakiellossa olevat johtajat

Liiketoimintakiellossa olevat johtajat

1.  Kun jäsenvaltiot vahvistavat 13 f artiklan 4 kohdan d alakohdassa tarkoitettuja sääntöjä, jotka koskevat johtajien asettamista liiketoimintakieltoon, rekisteri, johon yhtiö on tarkoitus rekisteröidä, voi pyytää 22 artiklassa tarkoitetun rekistereiden yhteenliittämisjärjestelmän kautta muiden jäsenvaltioiden rekistereistä vahvistusta siitä, onko henkilö, joka on tarkoitus nimittää yhtiön johtajaksi, parhaillaan liiketoimintakiellossa kyseisissä muissa jäsenvaltioissa. Sovellettaessa tätä artiklaa johtajiin sisältyvät kaikki 14 artiklan d alakohdassa tarkoitetut henkilöt.

1.  Kun jäsenvaltiot vahvistavat 13 f artiklan 4 kohdan d alakohdassa tarkoitettuja sääntöjä, jotka koskevat johtajien asettamista liiketoimintakieltoon, rekisteri, johon yhtiö on tarkoitus rekisteröidä, voi pyytää 22 artiklassa tarkoitetun rekistereiden yhteenliittämisjärjestelmän kautta muiden jäsenvaltioiden rekistereistä vahvistusta siitä, onko henkilö, joka on tarkoitus nimittää yhtiön johtajaksi, parhaillaan liiketoimintakiellossa kyseisissä muissa jäsenvaltioissa. Sovellettaessa tätä artiklaa johtajiin sisältyvät kaikki 14 artiklan d alakohdassa tarkoitetut henkilöt.

2.  Jäsenvaltioiden on tehtävä tarvittavat järjestelyt sen varmistamiseksi, että niiden rekisterit pystyvät toimittamaan 22 artiklassa tarkoitetun järjestelmän kautta tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot sekä tiedot liiketoimintakiellon voimassaoloajasta. Nämä tiedot on annettava rekisteröintiä varten, ja jäsenvaltiot voivat ilmoittaa myös liiketoimintakiellon syyt.

2.  Jäsenvaltioiden on tehtävä tarvittavat järjestelyt sen varmistamiseksi, että niiden rekisterit pystyvät toimittamaan ilman aiheetonta viivytystä 22 artiklassa tarkoitetun järjestelmän kautta tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot sekä tiedot liiketoimintakiellon voimassaoloajasta. Nämä tiedot on annettava rekisteröintiä varten, kun on vahvistettu, että henkilö on liiketoimintakiellossa, ja jäsenvaltiot voivat ilmoittaa myös liiketoimintakiellon syyt.

3.  Jäsenvaltiot voivat kieltää henkilön nimittämisen yhtiön johtajaksi, jos kyseinen henkilö on parhaillaan asetettu liiketoimintakieltoon toisessa jäsenvaltiossa.

3.  Jäsenvaltiot voivat kieltää liiketoimintakiellon syiden perusteella henkilön nimittämisen yhtiön johtajaksi, jos kyseinen henkilö on parhaillaan asetettu liiketoimintakieltoon toisessa jäsenvaltiossa.

4.  Jos yhtiö ilmoittaa uuden johtajan nimittämisestä 16 artiklassa tarkoitettuun rekisteriin, 1, 2 ja 3 kohtaa sovelletaan soveltuvin osin.

4.  Jos yhtiö ilmoittaa uuden johtajan nimittämisestä 16 artiklassa tarkoitettuun rekisteriin, 1, 2 ja 3 kohtaa sovelletaan soveltuvin osin.

Tarkistus    30

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Direktiivi (EU) 2017/1132

13 i artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

13 i artikla

13 i artikla

Yhtiöiden tekemät sähköiset ilmoitukset

Yhtiöiden sähköisesti toimittamat asiakirjat ja tiedot

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että yhtiöt voivat toimittaa rekisteriin sähköisesti 14 artiklassa tarkoitetut asiakirjat ja tiedot sekä ilmoittaa muutoksista niihin sen jäsenvaltion, jossa yhtiö on tarkoitus rekisteröidä, lainsäädännössä määrätyssä määräajassa. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tällainen ilmoittaminen on mahdollista suorittaa kokonaan sähköisesti ilman, että hakijan tai hänen edustajansa tarvitsee käydä henkilökohtaisesti jonkin toimivaltaisen viranomaisen tai jonkin muun sähköisten ilmoitusten käsittelystä vastaavan henkilön tai elimen luona, jollei 13 b artiklan 4 kohdan säännöksistä muuta johdu.

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että yhtiöt voivat toimittaa rekisteriin sähköisesti 14 artiklassa tarkoitetut asiakirjat ja tiedot sekä ilmoittaa muutoksista niihin sen jäsenvaltion, jossa yhtiö on tarkoitus rekisteröidä, lainsäädännössä määrätyssä määräajassa. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tällainen ilmoittaminen on mahdollista suorittaa kokonaan sähköisesti ilman, että hakijan tai hänen edustajansa tarvitsee käydä henkilökohtaisesti jonkin toimivaltaisen viranomaisen tai jonkin muun sähköisten ilmoitusten käsittelystä, laatimisesta tai laatimisessa avustamisesta vastaavan henkilön tai elimen luona, jollei 13 b artiklan 2 kohdan ja 13 f artiklan 4 kohdan säännöksistä muuta johdu.

 

Jäsenvaltioiden on vahvistettava sääntöjä, joilla taataan sähköisesti toimitettavien asiakirjojen ja tietojen luottavuus ja totuudenmukaisuus edellyttäen, että sähköiset ilmoitukset ovat mahdollisia. Tämän artiklan 13 f artiklan 3 kohtaa ja 13 f artiklan 4 kohdan b alakohtaa sovelletaan soveltuvin osin.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että sähköisesti toimitettujen asiakirjojen alkuperä ja luotettavuus voidaan tarkistaa sähköisesti.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että sähköisesti toimitettujen asiakirjojen alkuperä ja luotettavuus voidaan tarkistaa sähköisesti.

2.  Jäsenvaltiot voivat vaatia, että tiettyjen yhtiöiden tai kaikkien yhtiöiden on toimitettava kaikki 1 kohdassa tarkoitetut asiakirjat ja tiedot tai tietyt niistä sähköisesti.”

2.  Jäsenvaltiot voivat vaatia, että tiettyjen yhtiöiden tai kaikkien yhtiöiden on toimitettava kaikki 1 kohdassa tarkoitetut asiakirjat ja tiedot tai tietyt niistä sähköisesti.”

Tarkistus    31

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Direktiivi (EU) 2017/1132

16 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Kaikki 14 artiklassa tarkoitetut asiakirjat ja tiedot, riippumatta tavasta, jolla ne on toimitettu, on säilytettävä rekisterin asiakirjavihkossa tai kirjattava suoraan rekisteriin sähköisessä muodossa. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että rekisteri muuntaa sähköiseen muotoon kaikki paperilla toimitetut asiakirjat ja tiedot.

Kaikki 14 artiklassa tarkoitetut asiakirjat ja tiedot, riippumatta tavasta, jolla ne on toimitettu, on säilytettävä rekisterin asiakirjavihkossa tai kirjattava suoraan rekisteriin sähköisessä muodossa. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että rekisteri muuntaa sähköiseen muotoon kaikki paperilla toimitetut asiakirjat ja tiedot niin nopeasti kuin mahdollista.

Tarkistus    32

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta

Direktiivi (EU) 2017/1132

19 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

19 artikla

19 artikla

Asiakirjoista ja tiedoista perittävissä olevat maksut

Asiakirjoista ja tiedoista perittävissä olevat maksut

1.  Maksut, jotka peritään 14 artiklassa tarkoitetuista, rekistereiden yhteenliittämisjärjestelmän kautta saatavista asiakirjoista ja tiedoista, eivät saa ylittää niistä aiheutuvia hallinnollisia kustannuksia.

1.  Maksut, jotka peritään 14 artiklassa tarkoitetuista, rekistereiden yhteenliittämisjärjestelmän kautta saatavista asiakirjoista ja tiedoista tai niiden jäljennöksistä, eivät saa ylittää niistä aiheutuvia hallinnollisia kustannuksia.

2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että seuraavat tiedot ovat saatavilla maksutta rekistereiden yhteenliittämisjärjestelmän kautta:

2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että seuraavat tiedot ovat saatavilla maksutta rekistereiden yhteenliittämisjärjestelmän kautta:

(a)  yhtiön nimi tai nimet ja oikeudellinen muoto;

(a)  yhtiön nimi tai nimet ja oikeudellinen muoto;

(b)  yhtiön sääntömääräinen kotipaikka ja jäsenvaltio, johon yhtiö on rekisteröity;

(b)  yhtiön sääntömääräinen kotipaikka ja jäsenvaltio, johon yhtiö on rekisteröity;

(c)  yhtiön rekisterinumero ja sen EUID-tunniste;

(c)  yhtiön rekisterinumero ja sen EUID-tunniste;

(d)  tiedot yhtiön mahdollisesta verkkosivustosta;

(d)  tiedot yhtiön mahdollisesta verkkosivustosta;

(e)  yhtiön oikeudellinen asema kansallisen lainsäädännön mukaisesti, esimerkiksi se, että yhtiö on lopetettu, poistettu rekisteristä, asetettu selvitystilaan, purettu, harjoittaa liiketoimintaa tai ei harjoita liiketoimintaa, jos nämä tiedot ovat saatavilla kansallisissa rekistereissä;

(e)  yhtiön oikeudellinen asema kansallisen lainsäädännön mukaisesti, esimerkiksi se, että yhtiö on lopetettu, poistettu rekisteristä, asetettu selvitystilaan, purettu, maksukyvyttömyysmenettelyn kohteena, harjoittaa liiketoimintaa tai ei harjoita liiketoimintaa, jos nämä tiedot ovat saatavilla kansallisissa rekistereissä;

(f)  yhtiön tarkoitus, jos se on merkitty kansalliseen rekisteriin;

(f)  yhtiön tarkoitus, jos se on merkitty kansalliseen rekisteriin;

(g)  yhtiön työntekijöiden lukumäärä, jos se on saatavilla kansallisen lainsäädännön mukaisessa yhtiön tilinpäätöksessä;

(g)  yhtiön työntekijöiden lukumäärä, jos se on saatavilla kansallisen ja unionin lainsäädännön mukaisessa yhtiön tilinpäätöksessä;

(h)  niiden 14 artiklan d alakohdassa tarkoitettujen henkilöiden nimet, jotka ovat tällä hetkellä kelpoisia edustamaan yhtiötä suhteessa ulkopuolisiin henkilöihin ja käyttämään sen puhevaltaa oikeudenkäynnissä tai osallistumaan yhtiön hallintoon, johtoon tai valvontaan;

(h)  niiden 14 artiklan d alakohdassa tarkoitettujen henkilöiden nimet, jotka ovat tällä hetkellä kelpoisia edustamaan yhtiötä suhteessa ulkopuolisiin henkilöihin ja käyttämään sen puhevaltaa oikeudenkäynnissä tai osallistumaan yhtiön hallintoon, johtoon tai valvontaan;

(i)  tiedot yhtiön toisessa jäsenvaltiossa avaamista sivuliikkeistä, mukaan lukien nimi, rekisterinumero, EUID-tunniste sekä jäsenvaltio, jossa sivuliike on rekisteröity.

(i)  tiedot yhtiön toisessa jäsenvaltiossa avaamista sivuliikkeistä, mukaan lukien nimi, rekisterinumero, EUID-tunniste sekä jäsenvaltio, jossa sivuliike on rekisteröity.

Jäsenvaltiot voivat asettaa muita tietoja ja asiakirjoja saataville maksutta.

Jäsenvaltiot voivat asettaa muita tietoja ja asiakirjoja saataville maksutta, jos ne on saatu sähköisesti.

Tarkistus    33

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta – a alakohta

Direktiivi (EU) 2017/1132

22 artikla – 4 kohta – 1 a alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Komissio voi myös perustaa valinnaisia yhteyspisteitä rekistereiden yhteeenliittämisjärjestelmään. Tällaisten yhteyspisteiden on liityttävä järjestelmiin, jotka komissio tai muut unionin toimielimet, elimet, toimistot tai virastot ovat kehittäneet ja joita ne käyttävät hoitaakseen hallinnollisia tehtäviään tai noudattaakseen unionin lainsäädännön säännöksiä. Komissio ilmoittaa jäsenvaltioille ilman aiheetonta viivytystä tällaisten yhteyspisteiden perustamisesta ja niiden toimintaan tehdyistä merkittävistä muutoksista.

Komissio voi myös perustaa yhteyspisteitä rekistereiden yhteeenliittämisjärjestelmään. Tällaisten yhteyspisteiden on liityttävä järjestelmiin, jotka komissio tai muut unionin toimielimet, elimet, toimistot tai virastot ovat kehittäneet ja joita ne käyttävät hoitaakseen hallinnollisia tehtäviään tai noudattaakseen unionin lainsäädännön säännöksiä. Komissio ilmoittaa jäsenvaltioille ilman aiheetonta viivytystä tällaisten yhteyspisteiden perustamisesta ja niiden toimintaan tehdyistä merkittävistä muutoksista.

Tarkistus    34

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta – b alakohta

Direktiivi (EU) 2017/1132

22 artikla – 5 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

5.  Rekistereiden yhteenliittämisjärjestelmästä saatavat tiedot ovat saatavilla Euroopan oikeusportaalin sekä jäsenvaltioiden ja komission perustamien valinnaisten yhteyspisteiden kautta.

5.  Rekistereiden yhteenliittämisjärjestelmästä saatavat tiedot ovat saatavilla Euroopan oikeusportaalin sekä jäsenvaltioiden ja komission perustamien yhteyspisteiden kautta.

Tarkistus    35

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 13 alakohta

Direktiivi (EU) 2017/1132

28 a artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3.  Edellä 2 kohdassa tarkoitetuissa säännöissä on vahvistettava vähintään seuraavat seikat:

3.  Edellä 2 kohdassa tarkoitetuissa säännöissä on vahvistettava vähintään seuraavat seikat:

(a)  menettely, jolla varmistetaan hakijan oikeustoimikelpoisuus ja valtuudet edustaa yhtiötä;

(a)  menettely, jolla varmistetaan hakijan oikeustoimikelpoisuus ja valtuudet edustaa yhtiötä;

(b)  menetelmät, joilla tarkistetaan sivuliikkeen rekisteröivän henkilön tai rekisteröivien henkilöiden tai heidän edustajiensa henkilöllisyys.

(b)  menetelmät, joilla tarkistetaan sivuliikkeen rekisteröivän henkilön tai rekisteröivien henkilöiden tai heidän edustajiensa henkilöllisyys.

 

(b a)  vaatimus, jonka mukaan hakijan on käytettävä asetuksessa (EU) N:o 910/2014 tarkoitettuja luottamuspalveluja.

Tarkistus    36

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 13 alakohta

Direktiivi (EU) 2017/1132

28 a artikla – 3 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Edellä 2 kohdassa tarkoitetuissa säännöissä voidaan vahvistaa myös seuraavat seikat:

 

(a)  menettelyt, joilla varmistetaan sivuliikkeen tarkoituksen laillisuus;

 

(b)  menettelyt, joilla varmistetaan sivuliikkeen nimen laillisuus;

 

(c)  menettelyt, joilla varmistetaan sivuliikkeen rekisteröintiä varten toimitettujen asiakirjojen ja tietojen laillisuus;

 

(d)  menettelyt, jotka koskevat sovellettavan kansallisen lainsäädännön nojalla sivuliikkeen rekisteröintiprosessiin osallistuvan notaarin tai muun sellaisen henkilön tai elimen roolia.

Tarkistus    37

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 13 alakohta

Direktiivi (EU) 2017/1132

28 b artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

28 b artikla

28 b artikla

Sivuliikkeitä koskevat sähköiset ilmoitukset

Sivuliikkeitä koskevat sähköisesti toimitetut asiakirjat ja tiedot

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 30 artiklassa tarkoitetut asiakirjat ja tiedot tai niiden muutokset on mahdollista ilmoittaa sähköisesti sen jäsenvaltion, jossa sivuliike on rekisteröity, lainsäädännössä määrätyssä määräajassa. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tällainen ilmoittaminen on mahdollista suorittaa kokonaan sähköisesti ilman, että ilmoittajan tai hänen edustajansa tarvitsee käydä henkilökohtaisesti jonkin toimivaltaisen viranomaisen tai jonkin muun sähköisten ilmoitusten käsittelystä vastaavan henkilön luona, jollei 13 b artiklan 4 kohdan säännöksistä muuta johdu.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 30 artiklassa tarkoitetut asiakirjat ja tiedot tai niiden muutokset on mahdollista ilmoittaa sähköisesti sen jäsenvaltion, jossa sivuliike on rekisteröity, lainsäädännössä määrätyssä määräajassa. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tällainen ilmoittaminen on mahdollista suorittaa kokonaan sähköisesti ilman, että ilmoittajan tai hänen edustajansa tarvitsee käydä henkilökohtaisesti jonkin toimivaltaisen viranomaisen tai jonkin muun sähköisten ilmoitusten käsittelystä vastaavan henkilön luona, jollei 13 b artiklan 2 kohdan ja 13 f artiklan 8 kohdan säännöksistä muuta johdu.

 

Jäsenvaltioiden on vahvistettava sääntöjä, joilla taataan sähköisesti toimitettavien asiakirjojen ja tietojen luottavuus ja totuudenmukaisuus edellyttäen, että sähköiset ilmoitukset ovat mahdollisia. Tämän artiklan 13 f artiklan 3 kohtaa ja 13 f artiklan 4 kohdan b alakohtaa sovelletaan soveltuvin osin.

Tarkistus    38

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on saatettava 16 artiklan 5 kohdan ja 19 artiklan 2 kohdan g alakohdan noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään ... [julkaisutoimisto lisää päivämäärän, joka on sen kuukauden viimeinen päivä, jona voimaantulosta on kulunut 60 kuukautta].

Jäsenvaltioiden on saatettava 16 artiklan 5 kohdan ja 19 artiklan 2 kohdan g alakohdan noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään ... [julkaisutoimisto lisää päivämäärän, joka on sen kuukauden viimeinen päivä, jona voimaantulosta on kulunut 36 kuukautta].

Tarkistus    39

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a)  tarve ja mahdollisuus tarjota kokonaan sähköinen rekisteröinti liitteessä I luetelluille yhtiömuodoille;

(a)  mahdollisuus tarjota kokonaan sähköinen rekisteröinti liitteessä I luetelluille yhtiömuodoille;

Tarkistus    40

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b)  tarve ja mahdollisuus siihen, että jäsenvaltiot tarjoavat malleja kaikenlaisille pääomayhtiöille, sekä tarve ja mahdollisuus käyttää koko unionissa yhdenmukaistettua mallia, jota kaikkien jäsenvaltioiden olisi käytettävä liitteessä II A lueteltujen yhtiömuotojen osalta;

(b)  mahdollisuus siihen, että jäsenvaltiot tarjoavat malleja kaikenlaisille pääomayhtiöille, sekä tarve ja mahdollisuus käyttää koko unionissa yhdenmukaistettua mallia, jota kaikkien jäsenvaltioiden olisi käytettävä liitteessä II A lueteltujen yhtiömuotojen osalta;


PERUSTELUT

Euroopan parlamentti kehotti sähköisen hallinnon toimintaohjelmasta vuonna 2017 antamassaan päätöslauselmassa komissiota harkitsemaan lisätapoja edistää muotokysymysten digitaalisia ratkaisuja yhtiön koko elinkaaren ajaksi ja korosti kaupparekistereiden yhteenliittämiseen liittyvän työn merkitystä.

EU:n jäsenvaltioiden välillä on huomattavia eroja siinä, missä määrin yhtiöiden käytettävissä on verkkotyökaluja viranomaisten kanssa asiointia varten yhtiöoikeuden alalla. Jäsenvaltiot tarjoavat sähköisiä viranomaispalveluja vaihtelevissa määrin: jotkin jäsenvaltiot ovat hyvin edistyneitä ja tarjoavat helppokäyttöisiä, täysin sähköisiä ratkaisuja, kun taas toiset eivät tarjoa yhtiöoikeuden alalla sähköisiä ratkaisuja esimerkiksi yhtiön rekisteröintiin oikeushenkilönä.

Tämän vuoksi komissio esittää tämän ehdotuksen sekä ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin (EU) 2017/1132 muuttamisesta rajatylittävien yhtiömuodon muutosten, sulautumisten ja jakautumisten osalta. Tarkoituksena on muuttaa oikeudellista ympäristöä ja antaa kattava joukko toimenpiteitä oikeudenmukaisten, valtuuttavien ja modernien yhtiöoikeussääntöjen luomiseksi EU:ssa.

Tällä ehdotuksella täydennetään EU:n yhtiöoikeutta koskevia voimassa olevia sääntöjä, jotka on kodifioitu direktiivillä (EU) 2017/1132. Ehdotus on täysin yhdenmukainen EU:n yhtiöoikeuden nykyisten digitaalisten elementtien kanssa ja pohjautuu niihin ja erityisesti kaupparekistereiden yhteenliittämisjärjestelmään (BRIS), joka perustuu direktiivissä 2012/17/EU ja komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2015/884 säädettyihin oikeudellisiin velvoitteisiin.

Esittelijä suhtautuu yleisesti ottaen myönteisesti ehdotukseen ja sen päätavoitteisiin eli mahdollisuuteen perustaa yhtiö tai sivuliike täysin sähköisesti, yhden kerran periaatteen täytäntöönpanoon, verkkokaavakkeiden käyttöön ja asiakirjojen vapaan saatavuuden laajentamiseen kaupparekistereiden yhteenliittämisjärjestelmässä (BRIS). Hän näkee ehdotetun direktiivin tarjoamat mahdollisuudet ja arvostaa komission esittämää tasapainoista lähestymistapaa, jossa yhdistyvät helpompi ja edullisempi verkkorekisteröinti ja petosten vastainen suoja.

Esittelijä haluaisi painottaa, että kaikkien toimitettujen tietojen tai asiakirjojen aitouteen liittyviin vaatimuksiin sovelletaan kansallista lainsäädäntöä, ja jäsenvaltiot voivat määrätä sääntöjä, joilla taataan sähköisesti toimitettavien asiakirjojen ja tietojen luotettavuus ja totuudenmukaisuus. Esittelijä ehdottaa, että rekisteröinnin määritelmää tarkennetaan, sillä yrityksen digitaalisilla välineillä muodostamisen prosessi ei kestä vain hetken. Esittelijä haluaisi epäselvyyksien hälventämiseksi korostaa pitävänsä tärkeänä, että jäsenvaltioiden on varmistettava, että fyysistä läsnäoloa voidaan vaatia ainoastaan tapauskohtaisesti ja että kaikki muut menettelyn vaiheet voidaan saattaa päätökseen kokonaisuudessaan sähköisesti. On myös tärkeää tähdentää, että liiketoimintakiellossa olevista johtajista tietoja pyytävän jäsenvaltion olisi saatava tietää liiketoimintakieltopäätöksen syyt, jos pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion viranomainen vahvistaa vastauksessaan tietynlaisen liiketoimintakiellon olemassaolon.


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Digitaalisten välineiden ja prosessien käyttö yhtiöoikeuden alalla

Viiteasiakirjat

COM(2018)0239 – C8-0166/2018 – 2018/0113(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

25.4.2018

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

JURI

28.5.2018

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

IMCO

28.5.2018

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

IMCO

19.6.2018

 

 

 

Esittelijät

       Nimitetty (pvä)

Tadeusz Zwiefka

9.7.2018

 

 

 

Valiokuntakäsittely

10.7.2018

3.9.2018

11.10.2018

 

Hyväksytty (pvä)

20.11.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

20

1

3

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Geoffroy Didier, Pascal Durand, Jytte Guteland, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

4.12.2018


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

20

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ECR

Sajjad Karim, Kosma Złotowski

EFDD

Joëlle Bergeron, Laura Ferrara

ENF

Gilles Lebreton

PPE

Geoffroy Didier, Emil Radev, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jytte Guteland, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Virginie Rozière

1

-

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos

3

0

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand, Julia Reda

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 19. joulukuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö