IZVJEŠĆE o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive (EU) 2017/1132 u pogledu upotrebe digitalnih alata i postupaka u pravu društava

4.12.2018 - (COM(2018)0239 – C8-0166/2018 – 2018/0113(COD)) - ***I

Odbor za pravna pitanja
Izvjestitelj: Tadeusz Zwiefka


Postupak : 2018/0113(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A8-0422/2018
Podneseni tekstovi :
A8-0422/2018
Doneseni tekstovi :

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive (EU) 2017/1132 u pogledu upotrebe digitalnih alata i postupaka u pravu društava

(COM(2018)0239 – C8-0166/2018 – 2018/0113(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2018)0239),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 50. stavak 1. te članak 50. stavak 2. točke (b), (c), (f) i (g) Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C8-0166/2018),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za pravna pitanja (A8-0422/2018),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  Upotreba digitalnih alata i postupaka u cilju jednostavnijeg, bržeg i troškovno učinkovitijeg započinjanja gospodarske djelatnosti osnivanjem društva ili otvaranjem podružnice tog društva u drugoj državi članici jedan je od preduvjeta za učinkovito funkcioniranje konkurentnog jedinstvenog tržišta i osiguravanja konkurentnosti društava.

(2)  Upotreba digitalnih alata i postupaka u cilju jednostavnijeg, bržeg te vremenski i troškovno učinkovitijeg započinjanja gospodarske djelatnosti osnivanjem društva ili otvaranjem podružnice tog društva u drugoj državi članici te radi pružanja sveobuhvatnih i dostupnih informacija o društvima jedan je od preduvjeta za učinkovito funkcioniranje, modernizaciju i administrativno pojednostavljenje konkurentnog jedinstvenog tržišta i osiguravanje konkurentnosti i vjerodostojnosti društava.

Amandman    2

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2a)  Osiguravanje pravnog i administrativnog okružja koje doraslo novim društvenim i gospodarskim izazovima globalizacije i digitalizacije ključno je kako bi se, s jedne strane, pružili potrebni mehanizmi zaštite od zloupotrebe i prijevare, i s druge strane, kako bi se ostvarili ciljevi kao što su promicanje gospodarskog rasta, otvaranje novih radnih mjesta i privlačenje ulaganja u Europsku uniju, a svi ti faktori mogli bi donijeti ekonomske i socijalne koristi za društvo u cjelini.

Amandman    3

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 2.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2b)  Trenutno postoje znatne razlike među državama članicama Unije kad je riječ o dostupnosti internetskih alata za poduzetnike i društva koje bi oni mogli koristiti za komunikaciju s nadležnim tijelima u vezi s pitanjima koja se odnose na pravo društva. Usluge e-uprave razlikuju se među državama članicama, pri čemu neke od njih pružaju sveobuhvatne usluge prilagođene korisnicima koje su u potpunosti dostupne na internetu, dok druge ne mogu pružiti internetska rješenja u određenim glavnim fazama životnog ciklusa poduzeća. Radi upisa društva u registar ili promjena u dokumentima i podacima u registru, neke države članice primjerice dopuštaju da se to učini samo osobno, neke da se to učini osobno ili internetom, dok se u nekim državama članicama to može učiniti samo internetom.

Amandman    4

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 2.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2c)  Nadalje, u pogledu pristupa informacijama o društvu, u pravu Unije se navodi da se minimalni skup podataka uvijek mora pružiti besplatno. Međutim, opseg takvih informacija i dalje je ograničen. Pristup takvim podacima različit je, pri čemu je u nekim državama članicama više podataka besplatno dostupno nego u drugima, što prouzročuje neujednačenost u Uniji.

Amandman    5

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Komisija je u svojoj Komunikaciji pod nazivom Strategija jedinstvenog digitalnog tržišta za Europu3 te u Komunikaciji pod nazivom Akcijski plan EU-a za e-upravu 2016. – 2020.: Ubrzavanje digitalne transformacije uprave naglasila ulogu javnih uprava u pomaganju poduzećima da jednostavno pokrenu poslovanje, posluju internetom i šire se preko granica. U Akcijskom planu EU-a za e-upravu posebno je prepoznata važnost poboljšane upotrebe digitalnih alata pri ispunjavanju zahtjeva povezanih s pravom društava. Nadalje, u Izjavi iz Tallinna o e-upravi iz 2017. države članice zatražile su da se što prije omogući pružanje učinkovitih i korisnicima prilagođenih elektroničkih postupaka u Uniji.

(3)  Kako bi se osiguralo da je pravo društava Unije pravično, prilagođeno korisnicima i ažurirano, Komisija je u svojoj Komunikaciji pod nazivom Strategija jedinstvenog digitalnog tržišta za Europu3 te u Komunikaciji pod nazivom Akcijski plan EU-a za e-upravu 2016. – 2020.: Ubrzavanje digitalne transformacije uprave naglasila ulogu javnih uprava u pomaganju poduzetnicima da jednostavno pokrenu poslovanje, posluju internetom i šire se preko granica. U Akcijskom planu EU-a za e-upravu posebno je prepoznata važnost poboljšane upotrebe digitalnih alata pri ispunjavanju zahtjeva povezanih s pravom društava. Nadalje, u Izjavi iz Tallinna o e-upravi iz 2017. države članice zatražile su da se što prije omogući pružanje učinkovitih i korisnicima prilagođenih elektroničkih postupaka u Uniji.

_______________________

_______________________

3 COM(2015) 192 final od 6. svibnja 2015.

3 COM(2015) 192 final od 6. svibnja 2015.

Amandman    6

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)   U cilju olakšavanja upisa društava i njihovih podružnica u registar te smanjenja troškova i administrativnog opterećenja povezanog s postupkom upisa, posebno mikro, malih i srednjih poduzeća kako su definirana u Preporuci Komisije 2003/361/EZ5, potrebno je uspostaviti postupke kojima bi se upis u registar mogao u potpunosti obaviti putem interneta. Ti troškovi i tereti ne proizlaze samo iz upravnih pristojbi koje se naplaćuju za osnivanje društva, nego i drugih zahtjeva koji produljuju cjelokupni postupak, osobito kada se zahtijeva fizička prisutnost podnositelja zahtjeva ili njegova zastupnika. Nadalje, podaci o tim postupcima moraju biti besplatno dostupni na internetu.

(5)   U cilju olakšavanja upisa društava i njihovih podružnica u registar te smanjenja troškova, vremena i administrativnog opterećenja povezanog s postupkom upisa, posebno mikro, malih i srednjih poduzeća kako su definirana u Preporuci Komisije 2003/361/EZ5, potrebno je uspostaviti postupke kojima bi se upis u registar mogao obaviti internetom. Međutim, ovom se Direktivom poduzeća ne bi trebala obvezati na korištenje internetskih postupaka. Ti troškovi i tereti ne proizlaze samo iz upravnih pristojbi koje se naplaćuju za osnivanje društva, nego i drugih zahtjeva koji produljuju cjelokupni postupak, osobito kada se zahtijeva fizička prisutnost podnositelja zahtjeva ili njegova zastupnika. Nadalje, podaci o tim postupcima moraju biti besplatno dostupni na internetu.

_______________________

_______________________

5 Preporuka Komisije 2003/361/EZ od 6. svibnja 2003. o definiciji mikropoduzeća te malih i srednjih poduzeća (SL L 124, 20.5.2003., str. 36.).

5 Preporuka Komisije 2003/361/EZ od 6. svibnja 2003. o definiciji mikropoduzeća te malih i srednjih poduzeća (SL L 124, 20.5.2003., str. 36.).

Amandman    7

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Upis društva u registar u potpunosti dostupan putem interneta te podnošenje dokumenata i podataka internetom društvima bi omogućili upotrebu digitalnih alata u komunikaciji s nadležnim tijelima država članica. U cilju jačanja povjerenja države članice trebaju nacionalnim i prekograničnim korisnicima osigurati sigurnu elektroničku identifikaciju i korištenje uslugama povjerenja u skladu s Uredbom (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća. Nadalje, kako bi omogućile prekograničnu elektroničku identifikaciju, države članice uspostavljaju sustave elektroničke identifikacije kojima se osiguravaju ovlaštena sredstva elektroničke identifikacije. Ti nacionalni sustavi upotrebljavaju se kao temelj za prepoznavanje sredstava elektroničke komunikacije izdanih u drugoj državi članici. Kako bi se osigurala visoka razina povjerenja u prekograničnim situacijama, priznaju se samo sredstva elektroničke identifikacije koja su u skladu s člankom 6. Uredbe (EU) br. 910/2014. Međutim, države članice mogu priznati i druga sredstva identifikacije kao što je skenirana preslika putovnice. U svakom slučaju, ovom su Direktivom države članice obvezne državljanima EU-a omogućiti upis društava i njihovih podružnica u registar internetom i podnošenje dokumenata internetom priznavanjem njihovih sredstava elektroničke identifikacije.

(7)  Upis društva u registar internetom te podnošenje dokumenata i podataka internetom društvima bi omogućili upotrebu digitalnih alata u komunikaciji s nadležnim tijelima država članica. U cilju jačanja povjerenja države članice trebaju nacionalnim i prekograničnim korisnicima osigurati sigurnu elektroničku identifikaciju i korištenje uslugama povjerenja u skladu s Uredbom (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća. Nadalje, kako bi omogućile prekograničnu elektroničku identifikaciju, države članice uspostavljaju sustave elektroničke identifikacije kojima se osiguravaju ovlaštena sredstva elektroničke identifikacije. Ti nacionalni sustavi upotrebljavaju se kao temelj za prepoznavanje sredstava elektroničke komunikacije izdanih u drugoj državi članici. Kako bi se osigurala visoka razina povjerenja u prekograničnim situacijama, priznaju se samo sredstva elektroničke identifikacije koja su u skladu s člankom 6. Uredbe (EU) br. 910/2014. U svakom slučaju, ovom su Direktivom države članice obvezne državljanima EU-a omogućiti upis društava i njihovih podružnica u registar internetom i podnošenje dokumenata internetom priznavanjem njihovih sredstava elektroničke identifikacije.

_______________________

_______________________

7 Uredba (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ (SL L 257, 28.8.2014, str. 73).

7 Uredba (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ (SL L 257, 28.8.2014, str. 73).

Amandman    8

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  Kako bi se društvima olakšali internetski postupci, registri država članica ne smiju za upis u registar internetom ili podnošenje podataka internetom zaračunavati iznos koji je viši od stvarnih administrativnih troškova pružanja usluge. Nadalje, države članice trebaju pomoći onima koji žele osnovati društvo ili podružnicu pružanjem ažuriranih, jasnih, jezgrovitih i korisnicima prilagođenih podataka o postupcima i zahtjevima za osnivanje i poslovanje društava kapitala i njihovih podružnica. U pogledu društava s ograničenom odgovornošću podnositeljima zahtjeva i direktorima trebaju biti dostupni detaljniji podaci jer i za takva društva države članice trebaju osigurati mogućnost upisa u registar koji je u potpunosti provediv putem interneta.

(8)  Kako bi se društvima olakšali internetski postupci, registri država članica ne smiju za upis u registar internetom ili podnošenje podataka internetom zaračunavati iznos koji je viši od stvarnih administrativnih troškova pružanja usluge. Nadalje, države članice trebaju pomoći onima koji žele osnovati društvo ili podružnicu pružanjem, bez nepotrebne odgode, ažuriranih, jasnih, jezgrovitih i korisnicima prilagođenih podataka o postupcima i zahtjevima za osnivanje i poslovanje društava kapitala i njihovih podružnica. U pogledu društava s ograničenom odgovornošću podnositeljima zahtjeva i direktorima trebaju biti dostupni detaljniji podaci jer i za takva društva države članice trebaju osigurati mogućnost upisa u registar koji je u potpunosti provediv internetom.

Amandman    9

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  Osnivanje društva i njegov upis u registar, što je prvi korak u životnom ciklusu društva, trebali bi se moći u potpunosti obaviti putem interneta. Međutim, države članice trebaju imati mogućnost izuzimanja od ovog zahtjeva u slučaju dioničkih društava zbog složenosti osnivanja i upisa takvih društava u registar te u cilju poštovanja postojećih tradicija prava društava država članica. U svakom slučaju, države članice trebaju utvrditi detaljna pravila o upisu u registar. Upis u registar internetom trebao bi biti moguć podnošenjem dokumenata u elektroničkom obliku.

(9)  Osnivanje društva i njegov upis u registar, što je prvi korak u životnom ciklusu društva, trebali bi se moći u potpunosti obaviti internetom. Međutim, državama članicama trebalo bi dopustiti da dionička društva izuzmu od ovog zahtjeva zbog složenosti osnivanja i upisa takvih društava u registar te u cilju poštovanja postojećih tradicija prava društava država članica U svakom slučaju, države članice trebaju utvrditi detaljna pravila o upisu u registar. Upis u registar internetom trebao bi biti moguć podnošenjem dokumenata u elektroničkom obliku.

Amandman    10

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  Kako bi se pomoglo poduzećima, osobito novoosnovanim poduzećima u pokretanju poslovanja, potrebno je omogućiti upis društva s ograničenom odgovornošću u registar upotrebom obrazaca koji su predložak akata o osnivanju, a koji trebaju biti dostupni na internetu. Takvi predlošci mogu sadržavati prethodno definirani skup mogućnosti u skladu s nacionalnim pravom. Podnositelji zahtjeva trebaju imati i mogućnost odabira između upotrebe tog predloška i upisa društva u registar s prilagođenim aktima o osnivanju, a države članice trebaju imati mogućnost pružanja obrazaca i za druge vrste društava.

(11)  Kako bi se pomoglo poduzećima, osobito mikro, malim i srednjim poduzećima u pokretanju poslovanja, potrebno je omogućiti upis društva s ograničenom odgovornošću u registar upotrebom obrazaca koji su predložak akata o osnivanju, a koji trebaju biti dostupni na internetu. Takvi predlošci mogu sadržavati prethodno definirani skup mogućnosti u skladu s nacionalnim pravom. Podnositelji zahtjeva trebaju imati i mogućnost odabira između upotrebe tog predloška i upisa društva u registar s prilagođenim aktima o osnivanju, a države članice trebaju imati mogućnost pružanja obrazaca i za druge vrste društava.

Amandman    11

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  U cilju poštovanja postojećih tradicija prava društava država članica važno je dopustiti fleksibilnost u pogledu načina na koji države članice osiguravaju provedbu upisa društava i podružnica u registar internetom, uključujući ulogu javnih bilježnika ili odvjetnika u tom postupku. Pitanja povezana s internetskim upisom u registar društava i podružnica koja nisu uređena ovom Direktivom uređuju se nacionalnim pravom.

(12)  U cilju poštovanja postojećih tradicija prava društava država članica važno je dopustiti fleksibilnost u pogledu načina na koji države članice osiguravaju provedbu upisa društava i podružnica u registar internetom te podnošenje dokumenata i podataka internetom, uključujući ulogu javnih bilježnika ili odvjetnika u tom postupku. Pitanja povezana s internetskim upisom u registar društava i podružnica te podnošenje dokumenata i podataka internetom, koja nisu uređena ovom Direktivom uređuju se nacionalnim pravom.

Amandman    12

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  Nadalje, u cilju suzbijanja prijevara i otimanja društva te pružanja zaštitnih mehanizama za pouzdanost dokumenata i podataka nacionalnim registrima, odredbe o internetskom upisu društava i njihovih podružnica u registar uključuju kontrolu identiteta i pravne sposobnosti osoba koje žele osnovati društvo ili podružnicu. Međutim, sredstva i načine za postizanje takve kontrole trebaju razviti i donijeti države članice. Ta pravila mogu uključivati među ostalim provjeru putem videokonferencije ili drugim internetskim sredstvom koje omogućuje audiovizualno povezivanje u stvarnom vremenu. U tu svrhu države članice trebaju imati mogućnost zahtijevati uključivanje javnih bilježnika ili odvjetnika u postupak upisa u registar internetom, no njihovo uključivanje u postupak ne smije onemogućiti provedbu cjelokupnog postupka upisa internetom.

(13)  Nadalje, u cilju suzbijanja prijevara i otimanja društva te pružanja zaštitnih mehanizama za pouzdanost dokumenata i podataka nacionalnim registrima, odredbe o internetskom upisu društava i njihovih podružnica u registar te podnošenju dokumenata i podataka internetom trebale bi uključivati i kontrolu zakonitosti i identiteta te pravne sposobnosti osoba koje žele osnovati društvo ili podružnicu ili podnijeti dokument ili podatke internetom. Međutim, sredstva i načine za postizanje takve kontrole trebaju razviti i donijeti države članice. Ta pravila mogu uključivati među ostalim provjeru preko videokonferencije ili drugim internetskim sredstvom koje omogućuje audiovizualno povezivanje u stvarnom vremenu. U tu svrhu države članice trebaju imati mogućnost zahtijevati uključivanje javnih bilježnika ili odvjetnika u postupak upisa u registar internetom i postupak podnošenje dokumenata i podataka, no njihovo uključivanje u postupak ne smije onemogućiti provedbu cjelokupnog postupka upisa u registar te podnošenja dokumenata i podataka internetom.

Amandman    13

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  Države članice trebaju moći poduzeti mjere u skladu s nacionalnim pravom u slučajevima ozbiljne sumnje na prijevaru koja bi mogla zahtijevati, ne sustavno već ovisno o slučaju, fizičku prisutnost podnositelja zahtjeva ili njegova zastupnika pred bilo kojim nadležnim tijelom države članice u kojoj se društvo ili njegova podružnica upisuje u registar. Takva ozbiljna sumnja na prijevaru treba se temeljiti na razumnim razlozima poput podataka o stvarnim vlasnicima dostupnima u registrima, kaznenoj evidenciji ili na indicijama o krađi identiteta ili izbjegavanju plaćanja poreza.

(14)  Ne dovodeći u pitanje obveze koje proizlaze iz postojećih pravila o stvarnim vlasnicima, suzbijanju pranja novca, krivotvorenju, financiranju terorizma i utaji poreza, ako ta pravila treba provjeravati s dužnom pažnjom, uključujući fizičku prisutnost, države članice trebaju moći poduzeti mjere u skladu s nacionalnim pravom koje su opravdane prevladavajućim razlogom od javnog interesa u slučajevima sumnje na prijevaru poput onih u pogledu identiteta podnositelja zahtjeva ili njegove pravne sposobnosti, koja bi mogla zahtijevati ne sustavno već iznimno i ovisno o slučaju, fizičku prisutnost podnositelja zahtjeva ili njegova zastupnika pred bilo kojim nadležnim tijelom države članice odgovornim za postupak upisa u registar u skladu s nacionalnim pravom te države članice u kojoj se društvo ili njegova podružnica upisuje u registar.

Amandman    14

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  Kako bi se osigurala zaštita svih osoba koje komuniciraju s društvima, države članice trebaju moći spriječiti prijevarno ponašanje odbijanjem imenovanja osoba koje su trenutačno diskvalificirane s funkcije direktora u drugoj državi članici na funkciju direktora društva ili podružnice na njihovu državnom području. Takvi zahtjevi za podacima povezani s prethodnim direktorima trebaju biti dostupni putem sustava povezivanja registara te stoga države članice trebaju poduzeti potrebne mjere kako bi osigurale da nacionalni registri mogu pružiti takve informacije. Pravila za diskvalifikaciju direktora i povjerljivost prijenosa uređuju se nacionalnim pravom. Kako bi se osiguralo poštovanje pravila primjenjivih na zaštitu osobnih podataka, nacionalni registri trebaju obraditi svaki podatak koji se odnosi na diskvalifikaciju direktora u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća35.

(15)  Kako bi se osigurala zaštita svih osoba koje komuniciraju s društvima, države članice trebaju moći spriječiti prijevarno ponašanje odbijanjem imenovanja osoba koje su trenutačno diskvalificirane s funkcije direktora u drugoj državi članici na funkciju direktora društva ili podružnice na njihovu državnom području. Takvi zahtjevi za podacima povezani s prethodnim direktorima trebaju biti dostupni preko sustava povezivanja registara te stoga države članice trebaju poduzeti potrebne mjere kako bi osigurale da nacionalni registri mogu pružiti i dijeliti takve informacije, čime se pomaže u borbi protiv nezakonitih aktivnosti i jamči sigurnost u okviru međunarodne suradnje. Pravila za diskvalifikaciju direktora i povjerljivost prijenosa uređuju se nacionalnim pravom. Kako bi se osiguralo poštovanje pravila primjenjivih na zaštitu osobnih podataka, nacionalni registri trebaju obraditi svaki podatak koji se odnosi na diskvalifikaciju direktora u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća35.

_________________

_________________

35Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4.5.2016., str. 1.).

35Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4.5.2016., str. 1.).

Amandman    15

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)  Slično upisu društava u registar internetom, treba omogućiti i podnošenje dokumenata i podataka internetom u nacionalne registre tijekom cijelog životnog ciklusa društva kako bi se smanjili troškovi i opterećenje za društva. Istodobno, države članice trebaju imati mogućnost da društvima dopuste podnošenje dokumenata i podataka drugim sredstvima, uključujući u papirnatom obliku. Nadalje, objavljivanje podataka o društvu izvršava se kada su podaci javno dostupni u tim registrima jer su oni sada međusobno povezani i služe korisnicima kao sveobuhvatna referentna točka. Kako bi se izbjeglo narušavanje postojećih načina objavljivanja podataka, države članice trebaju imati mogućnost odabrati objavljivanje svih ili samo nekih podataka društva u nacionalnom službenom listu osiguravajući pritom da se podaci elektroničkim putem šalju iz registra u taj nacionalni službeni list.

(17)  Slično upisu društava u registar internetom, treba omogućiti i podnošenje dokumenata i podataka internetom u nacionalne registre tijekom cijelog životnog ciklusa društva kako bi se smanjili troškovi i opterećenje za društva. Svi zahtjevi u pogledu autentičnosti, točnosti i odgovarajućeg pravnog oblika podnesenih dokumenata ili podataka trebali bi biti u skladu s nacionalnim pravom i Uredbom (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća1a. Istodobno, države članice trebaju imati mogućnost da društvima dopuste podnošenje dokumenata i podataka drugim sredstvima, uključujući u papirnatom obliku. Nadalje, objavljivanje podataka o društvu izvršava se kada su podaci javno dostupni u tim registrima jer su oni sada međusobno povezani i služe korisnicima kao sveobuhvatna referentna točka. Kako bi se izbjeglo narušavanje postojećih načina objavljivanja podataka, države članice trebaju imati mogućnost odabrati objavljivanje svih ili samo nekih podataka društva u nacionalnom službenom listu osiguravajući pritom da se podaci šalju elektronički iz registra u taj nacionalni službeni list.

 

_______________________

 

1a Uredba (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ (Uredba eIDAS) (SL L 257, 28.8.2014., str. 73.).

Amandman    16

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 19.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19)  U cilju smanjenja troškova i administrativnog opterećenja za društva, države članice trebaju primjenjivati načelo „samo jednom” u području prava društava. Primjena načela „samo jednom” podrazumijeva da se od društava ne traži da iste podatke podnose javnim tijelima više od jedanput. Na primjer, društva ne trebaju podnijeti isti podatak i u registar i nacionalnom službenom listu. Umjesto toga, registar nacionalnom službenom listu daje podatak koji je već podnesen. Slično tome, u slučaju kada je društvo osnovano u jednoj državi članici i želi upisati podružnicu u registar u drugoj državi članici, društvu treba omogućiti da upotrebljava podatke ili dokumente koji su već ranije podneseni u registar. Nadalje, u slučaju kada je društvo osnovano u jednoj državi članici, ali ima podružnicu u drugoj državi članici, društvu treba omogućiti podnošenje određenih izmjena podataka o društvu samo u registar u kojem je društvo upisano, bez potrebe za podnošenjem istog podatka u registar u koji je upisana podružnica. Umjesto toga, podaci poput izmjene tvrtke ili sjedišta društva trebaju se elektronički razmjenjivati putem sustava povezivanja registara između registra u kojem je društvo upisano i registra u kojem je upisana podružnica.

(19)  U cilju smanjenja troškova te duljine postupaka i administrativnog opterećenja za društva, države članice trebaju primjenjivati načelo „samo jednom” u području prava društava, koje se snažno podupire u Uniji, što je među ostalim potvrđeno Uredbom o uspostavi jedinstvenog digitalnog pristupnika1a, Akcijskim planom Europske komisije za e-upravu ili Izjavom iz Tallinna o e-upravi. Primjena načela „samo jednom” podrazumijeva da se od društava ne traži da iste podatke podnose javnim tijelima više od jedanput. Na primjer, društva ne trebaju podnijeti isti podatak i u registar i nacionalnom službenom listu. Umjesto toga, registar nacionalnom službenom listu daje podatak koji je već podnesen. Slično tome, u slučaju kada je društvo osnovano u jednoj državi članici i želi upisati podružnicu u registar u drugoj državi članici, društvu treba omogućiti da upotrebljava podatke ili dokumente koji su već ranije podneseni u registar. Nadalje, u slučaju kada je društvo osnovano u jednoj državi članici, ali ima podružnicu u drugoj državi članici, društvu treba omogućiti podnošenje određenih izmjena podataka o društvu samo u registar u kojem je društvo upisano, bez potrebe za podnošenjem istog podatka u registar u koji je upisana podružnica. Umjesto toga, podaci poput izmjene naziva ili sjedišta društva trebaju se prosljeđivati elektronički, automatski i istog trenutka preko sustava povezivanja registara između registra u kojem je društvo upisano i registra u kojem je upisana podružnica.

 

________________

 

1a Uredba (EU) 2018/... Europskog parlamenta i Vijeća od 2. listopada 2018. o uspostavi jedinstvenog digitalnog pristupnika za pristup informacijama, postupcima, uslugama podrške i rješavanja problema te o izmjeni Uredbe (EU) br. 1024/2012 (još nije objavljena u Službenom listu).

Amandman    17

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 21.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(21)  Radi postizanja transparentnosti i promicanja povjerenja u poslovne transakcije, uključujući prekogranične transakcije unutar jedinstvenog tržišta, važno je da ulagači, dionici, poslovni partneri i nadležna tijela mogu jednostavno pristupiti podacima o društvu. Kako bi se poboljšao pristup takvim podacima, više podataka treba biti besplatno dostupno u svim državama članicama. Takvi podaci trebaju obuhvaćati web-mjesto društva, ako je primjenjivo, te pravni status društva i njegovih podružnica u drugim državama članicama ako je taj podatak dostupan u nacionalnim registrima. Trebaju uključivati i podatak o osobama ovlaštenima za zastupanje društva te broj zaposlenika ako je taj podatak dostupan.

(21)  Radi postizanja transparentnosti, zaštite interesa radnika, vjerovnika i manjinskih dioničara te promicanja povjerenja u poslovne transakcije, uključujući prekogranične transakcije unutar jedinstvenog tržišta, važno je da ulagači, dionici, poslovni partneri i nadležna tijela mogu jednostavno pristupiti podacima o društvu. Kako bi se poboljšao pristup takvim podacima, više podataka treba biti besplatno dostupno u svim državama članicama. Takvi podaci trebaju obuhvaćati web-mjesto društva, ako je primjenjivo, te pravni status društva i njegovih podružnica u drugim državama članicama ako je taj podatak dostupan u nacionalnim registrima. Trebaju uključivati i podatak o osobama ovlaštenima za zastupanje društva te broj zaposlenika ako je taj podatak dostupan.

Amandman    18

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 23.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(23)  Kako bi se društvima osnovanima na jedinstvenom tržištu pomoglo jednostavnije proširiti njihovo prekogranično poslovanje, treba im omogućiti otvaranje podružnica i njihov upis u registar u drugim državama članicama internetom. Stoga države članice trebaju omogućiti, kao i za društva, upis podružnica u registar te podnošenje dokumenata i podataka internetom.

(23)  Kako bi se društvima osnovanima na jedinstvenom tržištu pomoglo jednostavnije proširiti njihovo prekogranično poslovanje, treba im omogućiti otvaranje podružnica i njihov upis u registar u drugim državama članicama internetom. Stoga države članice trebaju omogućiti, kao i za društva, upis podružnica u registar te podnošenje dokumenata i podataka internetom, što pomaže u tome da se smanje troškovi i administrativno opterećenje te skrati razdoblje potrebno za formalnosti u vezi s prekograničnim širenjem.

Amandman    19

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 24.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(24)  Kod upisa u registar podružnice društva koje je upisano u registar u drugoj državi članici, države članice trebaju moći provjeriti određene podatke o društvu putem sustava povezivanja registara kada se podružnica upisuje u registar u toj državi članici. Nadalje, kada se zatvara podružnica u nekoj državi članici, registar te države članice treba putem sustava povezivanja registara o tome obavijestiti državu članicu u čiji je registar upisano društvo te oba registra moraju pohraniti taj podatak.

(24)  Kod upisa u registar podružnice društva koje je upisano u registar u drugoj državi članici, države članice trebaju moći provjeriti određene podatke o društvu preko sustava povezivanja registara kada se podružnica upisuje u registar u toj državi članici. Nadalje, kada se zatvara podružnica u nekoj državi članici, registar te države članice treba automatski i istog trenutka preko sustava povezivanja registara o tome obavijestiti državu članicu u čiji je registar upisano društvo te oba registra moraju pohraniti taj podatak.

Amandman    20

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 4.

Direktiva (EU) 2017/1132

Članak 13.a – stavak 1. – točka 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  „upis u registar” znači osnivanje društva kao pravne osobe;

(3)  „upis u registar“ znači cjelokupni postupak osnivanja društva uz pomoć digitalnih alata, od identifikacije podnositelja zahtjeva, sastavljanja ili podnošenja akata o osnivanju društva, do upisa društva kao pravne osobe u poslovni registar u skladu s nacionalnim pravom, a u pogledu podružnica znači postupak koji vodi do objavljivanja dokumenata i podataka o podružnici otvorenoj u državi članici;

Amandman    21

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 4.

Direktiva (EU) 2017/1132

Članak 13.a – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  „obrazac” znači predložak akta o osnivanju društva koji sastavljaju države članice u skladu s nacionalnim pravom i koji se upotrebljava za upis društva u registar internetom;

(4)  „obrazac” znači predložak akta o osnivanju društva koji sastavlja svaka država članica u skladu s nacionalnim pravom i koji se upotrebljava za upis društva u registar internetom;

Amandman    22

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 4.

Direktiva (EU) 2017/1132

Članak 13.b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 13.b

Članak 13.b

Priznavanje sredstava identifikacije za potrebe internetskih postupaka

Priznavanje sredstava identifikacije za potrebe internetskih postupaka

1.  Države članice osiguravaju da se sljedeća sredstva elektroničke identifikacije za identifikaciju građana EU-a mogu upotrebljavati za potrebe upisa u registar i podnošenja dokumenata internetom:

1.  Države članice osiguravaju da se sljedeća sredstva elektroničke identifikacije za identifikaciju građana EU-a mogu upotrebljavati za potrebe upisa u registar i podnošenja dokumenata internetom:

(a)  sredstvo elektroničke identifikacije izdano u okviru sustava elektroničke identifikacije koji je odobrila njihova država članica;

(a)  sredstvo elektroničke identifikacije izdano u okviru sustava elektroničke identifikacije koji je odobrila njihova država članica;

(b)  sredstvo elektroničke identifikacije izdano u drugoj državi članici i priznato za potrebe prekogranične autentikacije u skladu s člankom 6. Uredbe (EU) br. 910/2014.

(b)  sredstvo elektroničke identifikacije izdano u drugoj državi članici i priznato za potrebe prekogranične autentikacije.

 

Države članice mogu odbiti priznavanje sredstva identifikacije ako razine osiguranja sredstva elektroničke identifikacije nisu u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkama (b) i (c) Uredbe (EU) br. 910/2014.

 

1.a  Države članice mogu razviti i usvojiti komplementarne elektroničke kontrole identiteta, pravne sposobnosti i zakonitosti. Takve kontrole mogu među ostalim uključivati provjeru preko videokonferencije ili drugim internetskim sredstvima koja omogućuju audiovizualno povezivanje u stvarnom vremenu.

2.  Države članice mogu priznati i druga sredstva identifikacije osim onih navedenih u stavku 1.

2.  Ako je to opravdano prevladavajućim razlogom od javnog interesa za sprečavanje prijevare u pogledu identiteta podnositelja zahtjeva ili njegovih predstavnika, države članice mogu od podnositelja zahtjeva ili njihovih predstavnika tražiti da se osobno pojave pred nadležnim tijelom ili bilo kojom drugom osobom ili uredom koji su odgovorni za obradu, podnošenje ili pomoć u podnošenju zahtjeva za upis u registar ili podnošenje dokumenata i podataka, za korake postupka za koje je neophodna fizička prisutnost. Države članice osiguravaju da se fizička prisutnost zahtijeva samo na pojedinačnoj osnovi te da se svi drugi koraci postupka mogu provesti internetom.

3.  Ako država članica priznaje sredstvo identifikacije iz stavka 2. za potrebe dovršetka upisa u registar i podnošenja dokumenata internetom, ta država članica priznaje i istu vrstu sredstva identifikacije koju je izdala druga država članica.

3.  Za potrebe stavka 1. države članice objavljuju popis sredstava elektroničke identifikacije koja priznaju.

4.  Ne dovodeći u pitanje stavke od 1. do 3., države članice mogu poduzeti mjere koje mogu za potrebe provjere identiteta osoba zahtijevati fizičku prisutnost pred bilo kojim tijelom nadležnim za upis u registar ili podnošenje dokumenata internetom u slučaju ozbiljne sumnje na prijevaru utemeljene na razumnim razlozima.

 

Amandman    23

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 4.

Direktiva (EU) 2017/1132

Članak 13.ba (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 13.ba

 

Opće odredbe o upisu društava i podružnica u registar internetom te podnošenju podataka i dokumenata internetom

 

1.  Države članice u skladu sa svojim pravnim sustavima i tradicijama imenuju nadležna tijela odnosno javne službenike ili tijela odgovorne za obradu upisa društava i podružnica u registar te podnošenje dokumenata i podataka u registar.

 

2.  Ovom se Direktivom u pitanje ne dovode postupci i zahtjevi utvrđeni nacionalnim pravom, uključujući one koji se odnose na pravne postupke za sastavljanje akata o osnivanju pod uvjetom da je moguć upis društva u registar internetom kako je navedeno u članku 13.f i upis podružnice u registar internetom kao što je navedeno u članku 28.a.

 

3.  Zakoni u skladu s mjerodavnim nacionalnim pravom u pogledu autentičnosti, točnosti, odgovarajućeg pravnog oblika podnesenih dokumenata ili podataka ostaju nepromijenjeni pod uvjetom da je moguć upis u registar internetom iz članaka 13.f i 28.a te podnošenje dokumenata i podatka internetom iz članaka 13.i i 28.b.

Amandman    24

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 4.

Direktiva (EU) 2017/1132

Članak 13.c

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 13.c

Članak 13.c

Naknade za upis u registar internetom i podnošenje dokumenata internetom

Naknade za upis u registar internetom i podnošenje dokumenata i podataka internetom

1.  Države članice osiguravaju da su pravila o naknadama za postupke iz ovog poglavlja transparentna te da se primjenjuju na nediskriminirajući način.

1.  Države članice osiguravaju da su pravila o naknadama za postupke iz ovog poglavlja transparentna te da se primjenjuju na nediskriminirajući način.

2.  Sve naknade koje zaračunavaju registri iz članka 16. za upis društva ili podružnice u registar putem interneta ili podnošenje dokumenata internetom ne smiju premašivati administrativne troškove pružanja usluge.

2.  Sve naknade koje zaračunavaju registri iz članka 16. za upis društva ili podružnice u registar internetom ili podnošenje dokumenata i/ili podataka internetom ne smiju premašivati administrativne troškove pružanja usluge.

Amandman    25

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 4.

Direktiva (EU) 2017/1132

Članak 13.d

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 13.d

Članak 13.d

Plaćanje

Plaćanje

Ako je za dovršetak postupka iz ovog poglavlja potrebno izvršiti plaćanje, države članice osiguravaju da se plaćanje može izvršiti putem platne usluge koja je široko dostupna u okviru usluga prekograničnog plaćanja.

Ako je za dovršetak postupka iz ovog poglavlja potrebno izvršiti plaćanje, države članice osiguravaju da se plaćanje može izvršiti preko internetske platne usluge koja je široko dostupna u okviru usluga prekograničnog plaćanja i koja omogućuje identifikaciju platitelja pod uvjetom da financijska institucija ili pružatelj platnih usluga ima poslovni nastan u državi članici.

Amandman    26

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 4.

Direktiva (EU) 2017/1132

Članak 13.e – stavak 1. – točka b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  zahtjevi u pogledu upotrebe obrazaca, uključujući informacije o nacionalnim propisima kojima se uređuju upotreba i sadržaj tih obrazaca;

(b)  zahtjevi u pogledu upotrebe obrazaca za upis društava u registar internetom;

Amandman    27

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 5.

Direktiva (EU) 2017/1132

Članak 13.f

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 13.f

Članak 13.f

Upis društava u registar putem interneta

Upis društava u registar internetom

1.  Države osiguravaju da se upis društava u registar može u potpunosti provesti putem interneta bez potrebe za osobnim pojavljivanjem podnositelja zahtjeva ili njegova zastupnika pred bilo kojim nadležnim tijelom, drugom osobom ili drugim tijelom koje obrađuje zahtjev za upis u registar, podložno odredbama iz članka 13.b stavka 4. Međutim, države članice mogu odlučiti da vrste društava iz Priloga I. ne mogu u potpunosti provesti upis u registar internetom.

1.  Države osiguravaju da se upis društava u registar može u potpunosti provesti internetom bez potrebe za osobnim pojavljivanjem podnositelja zahtjeva ili njegova zastupnika pred bilo kojim nadležnim tijelom, drugom osobom ili drugim tijelom koje obrađuje zahtjev za upis u registar, podložno odredbama iz članka 13.b stavka 2. Međutim, države članice mogu odlučiti da vrste društava iz Priloga I. ne mogu u potpunosti provesti upis u registar internetom.

2.  Države članice utvrđuju detaljna pravila za upis društava u registar internetom, uključujući pravila o upotrebi obrazaca iz članka 13.g te dokumente i podatke potrebne za upis društva u registar. U okviru tih pravila države članice osiguravaju da se upis u registar internetom može provesti podnošenjem podataka ili dokumenata u elektroničkom obliku, uključujući elektroničke preslike dokumenata i podataka iz članka 16.a stavka 4.

2.  Države članice utvrđuju detaljna pravila za upis društava u registar internetom, uključujući pravila o upotrebi obrazaca iz članka 13.g te dokumente i podatke potrebne za upis društva u registar. U okviru tih pravila države članice osiguravaju da se upis u registar internetom može provesti podnošenjem podataka ili dokumenata u elektroničkom obliku, uključujući elektroničke preslike dokumenata i podataka iz članka 16.a stavka 4.

3.  Pravilima iz stavka 2. propisuje se najmanje sljedeće:

3.  Pravilima iz stavka 2. propisuje se najmanje sljedeće:

(a)  postupci kojima se osigurava pravna sposobnost podnositelja zahtjeva i njegova ovlast za zastupanje društva;

(a)  postupci kojima se osigurava pravna sposobnost podnositelja zahtjeva i njegova ovlast za zastupanje društva;

(b)  sredstva za provjeru identiteta osobe ili osoba koje upisuju društvo u registar ili njihovih zastupnika;

(b)  sredstva za provjeru identiteta osobe ili osoba koje upisuju društvo u registar ili njihovih zastupnika;

(c)  zahtjevi u skladu s kojima se podnositelj zahtjeva mora koristiti uslugama povjerenja iz Uredbe (EU) br. 910/2014.

(c)  zahtjevi u skladu s kojima se podnositelj zahtjeva mora koristiti uslugama povjerenja iz Uredbe (EU) br. 910/2014.

 

(ca)  postupci za provjeru imenovanja direktora i kojima se u obzir uzima diskvalifikacija direktora koju su provela nadležna tijela drugih država članica;

 

(cb)  postupci za provjeru zakonitosti djelatnosti društva u mjeri u kojoj su takve provjere predviđene nacionalnim pravom;

 

(cd)  postupci za provjeru zakonitosti naziva društva u mjeri u kojoj su takve provjere predviđene nacionalnim pravom;

4.  Pravilima iz stavka 2. može se propisati i sljedeće:

4.  Pravilima iz stavka 2. može se propisati i sljedeće:

(a)  postupci za osiguravanje zakonitosti djelatnosti društva;

(a)  postupci za provjeru zakonitosti akata o osnivanju, uključujući provjeru pravilne upotrebe obrazaca;

(b)  postupci za osiguravanje zakonitosti tvrtke;

(b)  postupci kojima se utvrđuje uloga javnog bilježnika ili bilo koje druge osobe koju je država članica ovlastila za podnošenje zahtjeva za upis u registar;

(c)  postupci za osiguravanje zakonitosti akata o osnivanju, uključujući provjeru pravilne upotrebe obrazaca;

(c)   okolnosti u kojima upis u registar internetom može biti isključen ako temeljni kapital društva mora biti uplaćen doprinosom u naravi;

(d)  postupci za provjeru imenovanja direktora uzimajući u obzir diskvalifikaciju direktora koju su provela nadležna tijela drugih država članica;

 

(e)  postupci kojima se utvrđuje uloga javnog bilježnika ili bilo koje druge osobe koju je država članica ovlastila za podnošenje zahtjeva za upis u registar;

 

(f)  okolnosti u kojima upis u registar internetom može biti isključen ako temeljni kapital društva mora biti uplaćen doprinosom u naravi.

 

5.  Države članice ne mogu uvjetovati upis društva u registar internetom dobivanjem bilo kakve dozvole ili odobrenja prije dovršetka upisa društva u registar, osim ako je to neophodno za pravilnu kontrolu određenih djelatnosti utvrđenih nacionalnim pravom.

5.  Države članice ne mogu uvjetovati upis društva u registar internetom dobivanjem bilo kakve dozvole ili odobrenja prije dovršetka upisa društva u registar, osim ako je to neophodno za pravilnu kontrolu određenih djelatnosti utvrđenih nacionalnim pravom.

6.  Ako je u okviru postupka upisa društva u registar potrebna uplata temeljnog kapitala, države članice osiguravaju da se ta uplata može izvršiti internetom u skladu s člankom 13.d na račun otvoren u banci koja posluje unutar Europske unije. Nadalje, države članice osiguravaju da se dokaz o takvoj uplati može dostaviti i internetom.

6.  Ako je u okviru postupka upisa društva u registar potrebna uplata temeljnog kapitala, države članice osiguravaju da se ta uplata može izvršiti internetom u skladu s člankom 13.d na račun otvoren u banci koja posluje unutar Europske unije. Nadalje, države članice osiguravaju da se dokaz o takvoj uplati može dostaviti i internetom.

7.  Države članice osiguravaju dovršetak upisa u registar internetom u roku od pet radnih dana od kasnijeg od sljedećeg:

7.  Ako je podnositelj zahtjeva fizička osoba i koristi obrazac iz članka 13.g, države članice osiguravaju dovršetak upisa u registar internetom u roku od pet radnih dana od kasnijeg od sljedećeg:

(a)  primitka svih potrebnih dokumenata i podataka od nadležnog tijela ili, ako je primjenjivo, osobe ili tijela koje je u okviru nacionalnog prava ovlašteno za podnošenje zahtjeva za upis društva u registar;

(a)  primitka svih potrebnih dokumenata i podataka od nadležnog tijela ili, ako je primjenjivo, osobe ili tijela koje je u okviru nacionalnog prava ovlašteno za podnošenje zahtjeva za upis društva u registar;

(b)  plaćanja naknade za upis u registar, plaćanja temeljnog kapitala u gotovini ili, ako se uplata temeljnog kapitala izvršava doprinosom u naravi, kako je određeno nacionalnim pravom.

(b)  plaćanja naknade za upis u registar, plaćanja temeljnog kapitala u gotovini ili, ako se uplata temeljnog kapitala izvršava doprinosom u naravi, kako je određeno nacionalnim pravom.

 

U ostalim slučajevima države članice osiguravaju da se upis društva u registar internetom završi u roku od 10 radnih dana.

Države članice osiguravaju da podnositelj zahtjeva bude odmah obaviješten o razlozima bilo kakvog kašnjenja kada u opravdanim izvanrednim situacijama nije moguće provesti upis u tom roku.

Države članice osiguravaju da podnositelj zahtjeva bude odmah obaviješten o razlozima bilo kakvog kašnjenja kada u opravdanim izvanrednim situacijama nije moguće provesti upis u tom roku.

 

7.a  Ako je opravdano prevladavajućim razlogom od javnog interesa da se osigura usklađenost s pravilima o pravnoj sposobnosti podnositelja zahtjeva ili o dodjeljivanju ovlasti za zastupanje društva kako je navedeno u stavku 3. točki (a), države članice mogu poduzeti mjere kojima se može zahtijevati fizička prisutnost pred bilo kojim tijelom koje je u skladu s nacionalnim pravom odgovorno za obradu, podnošenje ili pomoć u podnošenju zahtjeva za upis u registar internetom ili podnošenje dokumenata i podataka internetom. Države članice osiguravaju da se u takvim slučajevima fizička prisutnost podnositelja zahtjeva može zahtijevati samo na pojedinačnoj osnovi te da se svi drugi koraci postupka mogu i dalje provesti internetom.

Amandman    28

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 5.

Direktiva (EU) 2017/1132

Članak 13.g

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 13.g

Članak 13.g

Obrasci za upis društava u registar

Obrasci za upis društava u registar

1.  Države članice objavljuju obrasce na portalima za upis ili web-mjestima koji su dio jedinstvenog digitalnog pristupnika za vrste društava iz Priloga II.A. Države članice mogu objaviti na internetu i obrasce za vrste društava iz Priloga II. različite od onih iz Priloga II.A.

1.  Države članice objavljuju obrasce na portalima za upis ili web-mjestima koji su dio jedinstvenog digitalnog pristupnika za vrste društava iz Priloga II.A. Države članice mogu objaviti na internetu i obrasce za upis te vrste društava.

2.  Države članice osiguravaju da obrasce iz stavka 1. ovog članka mogu upotrebljavati podnositelji zahtjeva u okviru postupka upisa u registar internetom iz članka 13.f. Ako podnositelj zahtjeva upotrebljava te obrasce u skladu s pravilima iz članka 13.f stavka 4. točke (c), ako je primjenjivo, smatra se da je ispunjen zahtjev iz članka 10. o sastavljanju i ovjeri akata o osnivanju društva u odgovarajućem pravnom obliku.

2.  Države članice osiguravaju da obrasce iz stavka 1. ovog članka mogu upotrebljavati podnositelji zahtjeva u okviru postupka upisa u registar internetom iz članka 13.f i u skladu s njegovim odredbama.

3.  Države članice objavljuju obrasce barem na službenom jeziku Europske unije

3.  Države članice objavljuju obrasce barem na službenom jeziku Europske unije koji razumije najveći mogući broj prekograničnih korisnika.

4.  Sadržaj obrazaca uređuje se nacionalnim pravom.

4.  Sadržaj obrazaca uređuje se nacionalnim pravom.

Amandman    29

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 5.

Direktiva (EU) 2017/1132

Članak 13.h

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 13.h

Članak 13.h

Diskvalificirani direktori

Diskvalificirani direktori

1.  Kada države članice utvrđuju pravila o diskvalifikaciji direktora iz članka 13.f stavka 4. točke (d), registar u koji se društvo upisuje može putem sustava povezivanja registara iz članka 22. zatražiti potvrdu od registara iz drugih država članica o tome je li osoba koja se imenuje direktorom društva trenutačno diskvalificirana s funkcije direktora u tim drugim državama članicama. Za potrebe ovog članka direktori su sve osobe iz članka 14. točke (d).

1.  Kada države članice utvrđuju pravila o diskvalifikaciji direktora iz članka 13.f stavka 4. točke (d), registar u koji se društvo upisuje može preko sustava povezivanja registara iz članka 22. zatražiti potvrdu od registara iz drugih država članica o tome je li osoba koja se imenuje direktorom društva trenutačno diskvalificirana s funkcije direktora u tim drugim državama članicama. Za potrebe ovog članka direktori su sve osobe iz članka 14. točke (d).

2.  Države članice donose potrebna rješenja kako bi osigurale da njihovi registri putem sustava iz članka 22. mogu pružiti informacije iz stavka 1. ovog članka te u pogledu trajanja razdoblja diskvalifikacije. Ta informacija pruža se za potrebe upisa u registar, a države članice mogu navesti i razloge za diskvalifikaciju.

2.  Države članice donose potrebna rješenja kako bi osigurale da njihovi registri bez nepotrebne odgode preko sustava iz članka 22. mogu pružiti informacije iz stavka 1. ovog članka te u pogledu trajanja razdoblja diskvalifikacije. Ta informacija pruža se za potrebe upisa u registar, a ako je potvrđeno da je osoba diskvalificirana, države članice mogu navesti i razloge za diskvalifikaciju.

3.  Države članice mogu odbiti imenovanje osobe za direktora društva ako je ta osoba trenutačno diskvalificirana s funkcije direktora u drugoj državi članici.

3.  Države članice mogu na temelju diskvalifikacije odbiti imenovanje osobe za direktora društva ako je ta osoba trenutačno diskvalificirana s funkcije direktora u drugoj državi članici.

4.  Stavci 1., 2. i 3. primjenjuju se mutatis mutandis u slučajevima kada društvo podnese informaciju o imenovanju novog direktora u registar iz članka 16.

4.  Stavci 1., 2. i 3. primjenjuju se mutatis mutandis u slučajevima kada društvo podnese informaciju o imenovanju novog direktora u registar iz članka 16.

Amandman    30

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 5.

Direktiva (EU) 2017/1132

Članak 13.i

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 13.i

Članak 13.i

Podnošenje dokumenata o društvu putem interneta

Podnošenje dokumenata i podataka koje društva provode internetom

1.  Države članice osiguravaju da društva mogu u registar internetom podnijeti dokumente i podatke, kako je navedeno u članku 14., uključujući sve izmjene dokumenata i podataka i to u roku određenom zakonom države članice u kojoj se društvo upisuje u registar. Države članice osiguravaju da se takvo podnošenje dokumenata može u potpunosti provesti internetom bez potrebe za osobnim pojavljivanjem podnositelja zahtjeva ili njegova zastupnika pred bilo kojim nadležnim tijelom, drugom osobom ili drugim tijelom koje obrađuje podnošenje dokumenata internetom, podložno odredbi iz članka 13.b stavka 4.

1.  Države članice osiguravaju da društva mogu u registar internetom podnijeti dokumente i podatke, kako je navedeno u članku 14., uključujući sve izmjene dokumenata i podataka i to u roku određenom zakonom države članice u kojoj se društvo upisuje u registar. Države članice osiguravaju da se takvo podnošenje dokumenata može u potpunosti provesti internetom bez potrebe za osobnim pojavljivanjem podnositelja zahtjeva ili njegova zastupnika pred bilo kojim nadležnim tijelom, drugom osobom ili drugim tijelom koje je odgovorno za obradu, podnošenje ilipomoć u podnošenju dokumenata internetom, podložno odredbi iz članka 13.b stavka 2. i članka 13.f stavka 4.

 

Države članice utvrđuju pravila za pružanje zaštitnih mehanizama za pouzdanost i vjerodostojnost dokumenata i podataka koji se podnose internetom pod uvjetom da je podnošenje internetom moguće. Članak 13.f stavak 3. i članak 13.f stavak 4. točka (b) primjenjuju se mutatis mutandis.

Države članice osiguravaju da se podrijetlo i cjelovitost dokumenata podnesenih internetom mogu elektronički provjeriti.

Države članice osiguravaju da se podrijetlo i cjelovitost dokumenata podnesenih internetom mogu elektronički provjeriti.

2.  Države članice mogu zahtijevati da određena društva ili sva društva internetom podnesu određene ili sve dokumente i podatke iz stavka 1.;

2.  Države članice mogu zahtijevati da određena društva ili sva društva internetom podnesu određene ili sve dokumente i podatke iz stavka 1.;

Amandman    31

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 6.

Direktiva (EU) 2017/1132

Članak 16. – stavak 2. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Svi dokumenti i podaci iz članka 14. koji su predani, bez obzira na način na koji su podneseni, čuvaju se u spisu ili se unose izravno u registar u elektroničkom obliku. Države članice osiguravaju da sve takve dokumente i podatke koji su podneseni u papirnatom obliku registar pretvori u elektronički oblik.

Svi dokumenti i podaci iz članka 14. koji su predani, bez obzira na način na koji su podneseni, čuvaju se u spisu ili se unose izravno u registar u elektroničkom obliku. Države članice osiguravaju da sve takve dokumente i podatke koji su podneseni u papirnatom obliku registar što brže pretvori u elektronički oblik.

Amandman    32

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 9.

Direktiva (EU) 2017/1132

Članak 19.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 19.

Članak 19.

Naknade za dobivanje dokumenata i podataka

Naknade za dobivanje dokumenata i podataka

1.  Naknade koje se zaračunavaju za dobivanje dokumenata i podataka iz članka 14. putem sustava povezivanja registara ne premašuju administrativne troškove njihova dobivanja.

1.  Naknade koje se zaračunavaju za dobivanje dokumenata i podataka ili njihovih kopija iz članka 14. preko sustava povezivanja registara ne premašuju administrativne troškove njihova dobivanja.

2.  Države članice osiguravaju da su putem sustava povezivanja registara besplatno dostupni sljedeći podaci:

2.  Države članice osiguravaju da su preko sustava povezivanja registara besplatno dostupni sljedeći podaci:

(a)  tvrtka ili tvrtke i pravni oblik društva;

(a)  naziv ili nazivi i pravni oblik društva;

(b)  sjedište društva i država članica u kojoj je društvo upisano u registar;

(b)  sjedište društva i država članica u kojoj je društvo upisano u registar;

(c)  registracijski broj društva i njegov EUID;

(c)  registracijski broj društva i njegov EUID;

(d)  pojedinosti o web-mjestu društva, ako je primjenjivo;

(d)  pojedinosti o web-mjestu društva, ako je primjenjivo;

(e)  pravni status društva, poput podataka o tome kada je društvo zatvoreno, izbrisano iz registra, likvidirano, prestalo, je li gospodarski aktivno ili neaktivno, kako je definirano nacionalnim pravom i ako su takvi podaci dostupni u nacionalnim registrima;

(e)  pravni status društva, poput podataka o tome kada je društvo zatvoreno, izbrisano iz registra, likvidirano, prestalo, predmet stečajnih postupka, je li gospodarski aktivno ili neaktivno, kako je definirano nacionalnim pravom i ako su takvi podaci dostupni u nacionalnim registrima;

(f)  djelatnost društva, ako je upisana u nacionalni registar;

(f)  djelatnost društva, ako je upisana u nacionalni registar;

(g)  broj zaposlenika društva ako je podatak dostupan u financijskim izvješćima društva kako je propisano nacionalnim pravom;

(g)  broj zaposlenika društva ako je podatak dostupan u financijskim izvješćima društva kako je propisano nacionalnim pravom i pravom Unije;

(h)  broj osoba koje je društvo trenutačno ovlastilo za zastupanje društva u odnosima s trećim stranama te u pravnim postupcima ili za sudjelovanje u upravljanju, nadzoru ili kontroli društva, kako je navedeno u članku 14. stavku (d);

(h)  broj osoba koje je društvo trenutačno ovlastilo za zastupanje društva u odnosima s trećim stranama te u pravnim postupcima ili za sudjelovanje u upravljanju, nadzoru ili kontroli društva, kako je navedeno u članku 14. stavku (d);

(i)  podaci o podružnicama koje je društvo otvorilo u drugoj državi članici, uključujući tvrtku, registracijski broj, EUID i državu članicu u čiji je registar podružnica upisana.

(i)  podaci o podružnicama koje je društvo otvorilo u drugoj državi članici, uključujući tvrtku, registracijski broj, EUID i državu članicu u čiji je registar podružnica upisana.

Države članice mogu i druge podatke učiniti besplatno dostupnima.”;

Države članice mogu besplatno staviti na raspolaganje druge podatke i dokumente ako su dobiveni elektronički.”;

Amandman    33

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 10. − podtočka a

Direktiva (EU) 2017/1132

Članak 22. – stavak 4. – podstavak 1.a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija može uspostaviti i neobvezne pristupne točke sustavu povezivanja registara. Te pristupne točke činit će sustavi koje je razvila i kojima upravlja Komisija ili druge institucije, tijela, uredi ili agencije Europske unije u cilju obavljanja svojih administrativnih funkcija ili poštovanja odredbi prava EU-a. Komisija će bez nepotrebne odgode obavijestiti države članice o uspostavi takvih pristupnih točaka i o svim važnim promjenama u njihovu funkcioniranju.

Komisija može uspostaviti i pristupne točke sustavu povezivanja registara. Te pristupne točke činit će sustavi koje je razvila i kojima upravlja Komisija ili druge institucije, tijela, uredi ili agencije Europske unije u cilju obavljanja svojih administrativnih funkcija ili poštovanja odredbi prava EU-a. Komisija će bez nepotrebne odgode obavijestiti države članice o uspostavi takvih pristupnih točaka i o svim važnim promjenama u njihovu funkcioniranju.

Amandman    34

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 10. − podtočka b

Direktiva (EU) 2017/1132

Članak 22. – stavak 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Pristup informacijama iz sustava povezivanja registara osigurava se putem portala i neobveznih pristupnih točaka koje su uspostavile države članice i Komisija.

5.  Pristup informacijama iz sustava povezivanja registara osigurava se preko portala i pristupnih točaka koje su uspostavile države članice i Komisija.

Amandman    35

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 13.

Direktiva (EU) 2017/1132

Članak 28.a – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Pravilima iz stavka 2. propisuje se najmanje sljedeće:

3.  Pravilima iz stavka 2. propisuje se najmanje sljedeće:

(a)  postupak kojim se osigurava pravna sposobnost podnositelja zahtjeva i njegova ovlast za zastupanje društva;

(a)  postupak kojim se osigurava pravna sposobnost podnositelja zahtjeva i njegova ovlast za zastupanje društva;

(b)  sredstva kojima se provjerava identitet osobe ili osoba koje upisuju podružnicu u registar ili njihovih zastupnika.

(b)  sredstva kojima se provjerava identitet osobe ili osoba koje upisuju podružnicu u registar ili njihovih zastupnika.

 

(ba)  zahtjev u skladu s kojim podnositelj zahtjeva mora koristiti usluge povjerenja iz Uredbe (EU) br. 910/2014.

Amandman    36

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 13.

Direktiva (EU) 2017/1132

Članak 28.a – stavak 3.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.a  Pravilima iz stavka 2. mogu se propisati i sljedeći postupci:

 

(a)  za provjeru zakonitosti djelatnosti podružnice;

 

(b)  za provjeru zakonitosti naziva podružnice;

 

(c)  za provjeru zakonitost dokumenata i podataka podnesenih za upis podružnice u registar;

 

(d)  za utvrđivanje uloge javnog bilježnika ili bilo koje druge osobe ili tijela koje u okviru važećih nacionalnih odredbi sudjeluje u postupku upisa podružnice u registar.

Amandman    37

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 13.

Direktiva (EU) 2017/1132

Članak 28.b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 28.b

Članak 28.b

Podnošenje dokumenata u vezi s podružnicama putem interneta

Podnošenje dokumenata i podataka u vezi s podružnicama internetom

Države članice osiguravaju da se dokumenti i podaci iz članka 30. ili njihove izmjene mogu podnijeti internetom u roku određenom propisima države članice u kojoj je podružnica osnovana. Države članice osiguravaju da se takvo podnošenje dokumenata može u potpunosti provesti internetom bez potrebe za osobnim pojavljivanjem podnositelja zahtjeva ili njegova zastupnika pred bilo kojim nadležnim tijelom ili bilo kojom osobom koja obrađuje podnošenje podataka internetom, podložno odredbama iz članka 13.b stavka 4.

Države članice osiguravaju da se dokumenti i podaci iz članka 30. ili njihove izmjene mogu podnijeti internetom u roku određenom propisima države članice u kojoj je podružnica osnovana. Države članice osiguravaju da se takvo podnošenje dokumenata može u potpunosti provesti internetom bez potrebe za osobnim pojavljivanjem podnositelja zahtjeva ili njegova zastupnika pred bilo kojim nadležnim tijelom ili bilo kojom osobom koja obrađuje podnošenje podataka internetom, podložno odredbama iz članka 13.b stavka 2. i članka 13.f stavka 8.

 

Države članice utvrđuju pravila za pružanje zaštitnih mehanizama za pouzdanost i vjerodostojnost dokumenata i podataka koji se podnose internetom pod uvjetom da je podnošenje internetom moguće. Članak 13.f stavak 3. i članak 13.f stavak 4. točka (b) primjenjuju se mutatis mutandis.

Amandman    38

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Neovisno o prvom podstavku države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s člankom 16. stavkom 5. te člankom 19. stavkom 2. točkom (g) najkasnije do … [Ured za publikacije: utvrditi datum = posljednji dan mjeseca 60 mjeseci nakon datuma stupanja na snagu].

Neovisno o prvom podstavku države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s člankom 16. stavkom 5. te člankom 19. stavkom 2. točkom (g) najkasnije do … [Ured za publikacije: utvrditi datum = posljednji dan mjeseca 36 mjeseci nakon datuma stupanja na snagu].

Amandman    39

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  potreba za omogućavanjem upisa u registar koje je u potpunosti moguće obaviti putem interneta kad je riječ o vrstama društava navedenima u Prilogu I. i izvedivost tog postupka;

(a)  izvedivost da se upis u registar u potpunosti omogući internetom kad je riječ o vrstama društava navedenima u Prilogu I.;

Amandman    40

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  potreba da države članice pružaju obrasce za sve vrste društava kapitala te potreba za pružanjem usklađenog obrasca u cijeloj Uniji koji će države članice upotrebljavati za sve vrste društava iz Priloga II.A i izvedivost tih postupaka;

(b)  izvedivost toga da države članice pružaju obrasce za sve vrste društava kapitala te potreba za pružanjem usklađenog obrasca u cijeloj Uniji koji će države članice upotrebljavati za sve vrste društava iz Priloga II.A;

OBRAZLOŽENJE

U svojoj Rezoluciji o Akcijskom planu za e-upravu iz 2017. Europski parlament pozvao je Komisiju da razmotri druge načine poticanja digitalnih rješenja za formalnosti u životnom ciklusu društva te naglasio važnost rada na povezivanju poslovnih registara.

U Europskoj uniji postoje znatne razlike među državama članicama u dostupnosti internetskih alata društvima kojima bi komunicirala s javnim tijelima u području prava društava. Države članice pružaju usluge e-uprave na različitim razinama: neke od njih vrlo su napredne i pružaju jednostavna rješenja koja su u potpunosti dostupna na internetu, dok druga ne nude rješenja na internetu u području prava društava poput upisa društva u registar kao pravne osobe.

Stoga Komisija iznosi ovaj Prijedlog, zajedno s Prijedlogom direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive (EU) 2017/1132 u pogledu prekograničnih preoblikovanja, spajanja i podjela – radi se o sveobuhvatnom skupu mjera za poštena, poticajna i moderna pravila prava društava u EU-u.

Prijedlogom se dopunjuju postojeća pravila o pravu društava EU-a kodificirana Direktivom (EU) 2017/1132. Inicijativa je u potpunosti usklađena s postojećim elementima digitalizacije prava društava EU-a te će ih nadograditi, posebno u vezi sa Sustavom povezivanja poslovnih registara (BRIS) koji se temelji na pravnim obvezama utvrđenima Direktivom 2012/17/EU i Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2015/884.

Izvjestitelj cijeni Prijedlog i njegove glavne ciljeve – mogućnost osnivanja društva ili podružnice internetom, provedbu načela „samo jednom”, korištenje elektroničkih zahtjeva, širenje slobodnog pristupa dokumentima u Sustavu povezivanja poslovnih registara (BRIS). Prepoznaje potencijal Prijedloga direktive i cijeni uravnotežen pristup između jednostavnijeg i jeftinijeg upisa u registar internetom i zaštitnih mehanizama protiv prijevare koje je predstavila Europska komisija.

Izvjestitelj ističe da bi za sve zahtjeve u pogledu autentičnosti podnesenih podataka ili dokumenata trebalo važiti nacionalno pravo te da države članice mogu utvrditi pravila za pružanje zaštitnih mehanizama za pouzdanost i vjerodostojnost dokumenata i podataka koji se podnose internetom. Izvjestitelj predlaže da se detaljnije objasni definicija upisa u registar jer osnivanje društva upotrebom digitalnih alata podrazumijeva cjelokupni postupak, a ne samo jedan korak. Kako bi se otklonile nedoumice, izvjestitelj naglašava da je važno da države članice osiguraju da se fizička prisutnost zahtijeva samo na pojedinačnoj osnovi te da se svi drugi koraci postupka mogu u potpunosti provesti internetom. Važno je naglasiti i da bi države članice koje traže podatke o diskvalificiranim direktorima te za njih dobiju potvrdan odgovor o diskvalifikaciji trebale od nadležnih tijela države članice kojoj je zahtjev upućen dobiti razloge za takvu odluku.

POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Upotreba digitalnih alata i procesa u pravu trgovačkih društava

Referentni dokumenti

COM(2018)0239 – C8-0166/2018 – 2018/0113(COD)

Datum podnošenja EP-u

25.4.2018

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

JURI

28.5.2018

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

IMCO

28.5.2018

 

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

IMCO

19.6.2018

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Tadeusz Zwiefka

9.7.2018

 

 

 

Razmatranje u odboru

10.7.2018

3.9.2018

11.10.2018

 

Datum usvajanja

20.11.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

20

1

3

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Geoffroy Didier, Pascal Durand, Jytte Guteland, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski

Datum podnošenja

4.12.2018

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

20

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ECR

Sajjad Karim, Kosma Złotowski

EFDD

Joëlle Bergeron, Laura Ferrara

ENF

Gilles Lebreton

PPE

Geoffroy Didier, Emil Radev, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jytte Guteland, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Virginie Rozière

1

-

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos

3

0

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand, Julia Reda

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 3. siječnja 2019.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti