Eljárás : 2018/0113(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0422/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0422/2018

Viták :

PV 17/04/2019 - 21
CRE 17/04/2019 - 21

Szavazatok :

PV 18/04/2019 - 10.8
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0428

JELENTÉS     ***I
PDF 639kWORD 109k
4.12.2018
PE 625.405v02-00 A8-0422/2018

az (EU) 2017/1132 irányelvnek a digitális eszközök és folyamatok társasági jog terén történő használata tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2018)0239 – C8-0166/2018 – 2018/0113(COD))

Jogi Bizottság

Előadó: Tadeusz Zwiefka

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az (EU) 2017/1132 irányelvnek a digitális eszközök és folyamatok társasági jog terén történő használata tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2018)0239 – C8-0166/2018 – 2018/0113(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0239),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, 50. cikkének (1) bekezdésére, valamint 50. cikke (2) bekezdésének b), c), f) és g) pontjára, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0166/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A8-0422/2018),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Irányelvre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az egyik legfontosabb előfeltétele egy versenyképes egységes piac hatékony működésének és a vállalatok versenyképessége biztosításának a digitális eszközök és folyamatok arra történő használata, hogy könnyebben, gyorsabban és költséghatékonyabban kezdeményezhető legyen egy adott gazdasági tevékenység egy társaságnak egy másik tagállamban történő létrehozásával, vagy egy társaság fióktelepének egy másik tagállamban történő megnyitásával.

(2)  Az egyik legfontosabb előfeltétele egy versenyképes egységes piac hatékony működésének, korszerűsítésének és adminisztratív észszerűsítésének, illetve a vállalatok versenyképessége és megbízhatósága biztosításának a digitális eszközök és folyamatok arra történő használata, hogy könnyebben, gyorsabban, idő- és költséghatékonyabban kezdeményezhető legyen egy adott gazdasági tevékenység egy társaságnak egy másik tagállamban történő létrehozásával, vagy egy társaság fióktelepének egy másik tagállamban történő megnyitásával, és hogy átfogó és hozzáférhető tájékoztatás álljon rendelkezésre a társaságokról.

Módosítás    2

Irányelvre irányuló javaslat

2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A globalizáció és a digitalizáció új társadalmi és gazdasági kihívásainak megfelelő jogi és igazgatási környezet biztosítása alapvető fontosságú egyrészt a visszaélések és a csalás elleni szükséges védintézkedések biztosítása, másrészt olyan célok követése érdekében, mint a gazdasági növekedés előmozdítása, a munkahelyteremtés és a beruházások Európai Unióba vonzása, amelyek mindegyike a társadalom egészének javát szolgáló gazdasági és társadalmi előnyökkel járna.

Módosítás    3

Irányelvre irányuló javaslat

2 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2b)  Jelenleg jelentős különbségek vannak az uniós tagállamok között a vállalkozók és társaságok számára a hatóságokkal a társasági jogi ügyekről folytatott kommunikáció céljaira rendelkezésre álló online eszközök elérhetősége szempontjából. Az e-kormányzati szolgáltatások tagállamonként eltérőek, egyes tagállamok online teljes mértékben elérhető, átfogó és felhasználóbarát szolgáltatásokat nyújtanak, míg mások képtelenek online megoldásokat kínálni az üzleti életciklus egyes jelentős szakaszaiban. A vállalatok bejegyzése vagy az okiratok és információk változásainak cégbejegyzésbe való iktatása esetében például egyes tagállamok kizárólag ennek személyes végrehajtását teszik lehetővé, mások a személyes és online ügyintézést egyaránt engedélyezik, ismét más tagállamokban viszont ez csak online lehetséges.

Módosítás    4

Irányelvre irányuló javaslat

2 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2c)  A cégadatokhoz való hozzáférés tekintetében továbbá az uniós jog azon adatok minimális körét, amelyet mindig díjmentesen kell biztosítani. Ezen adatok köre azonban továbbra is korlátozott. Az információkhoz való hozzáférés változó, mivel egyes tagállamokban több információt bocsátanak rendelkezésre díjmentesen, mint másokban, ami így kiegyensúlyozatlan helyzetet teremt az Unióban.

Módosítás    5

Irányelvre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A Bizottság az európai digitális egységes piaci stratégiában3, és „A közigazgatás digitális átalakításának felgyorsítása” címet viselő, a 2016–2020 közötti időszakra szóló uniós e-kormányzati cselekvési tervében kiemelte, hogy a közigazgatási szervek képesek jelentősen megkönnyíteni a vállalkozások számára, hogy határokon átnyúlóan üzleti tevékenységet folytassanak, online működjenek és terjeszkedjenek. Az uniós e-kormányzati cselekvési terv kifejezetten elismerte a digitális eszközök használata javításának fontosságát a társasági jogi követelményeknek való megfelelés során. Továbbá, a 2017-ben kiadott, e-kormányzatról szóló tallinni nyilatkozatban a tagállamok erőteljesen felszólítottak a hatékony, felhasználó-központú elektronikus eljárások biztosítására irányuló erőfeszítések fokozására az Unióban.

(3)  Az uniós társasági jog tisztességes, felhasználóbarát és korszerű voltának biztosítása érdekében a Bizottság az európai digitális egységes piaci stratégiában3, és „A közigazgatás digitális átalakításának felgyorsítása” címet viselő, a 2016–2020 közötti időszakra szóló uniós e-kormányzati cselekvési tervében kiemelte, hogy a közigazgatási szervek képesek jelentősen megkönnyíteni a vállalkozók számára, hogy határokon átnyúlóan üzleti tevékenységet folytassanak, online működjenek és terjeszkedjenek. Az uniós e-kormányzati cselekvési terv kifejezetten elismerte a digitális eszközök használata javításának fontosságát a társasági jogi követelményeknek való megfelelés során. Továbbá, a 2017-ben kiadott, e-kormányzatról szóló tallinni nyilatkozatban a tagállamok erőteljesen felszólítottak a hatékony, felhasználó-központú elektronikus eljárások biztosítására irányuló erőfeszítések fokozására az Unióban.

_______________________

_______________________

3 COM(2015) 192, 2015. május 6.

3 COM(2015) 192, 2015. május 6.

Módosítás    6

Irányelvre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)   A társaságok és fióktelepeik bejegyzésének megkönnyítése, valamint a bejegyzési folyamathoz kapcsolódóan felmerülő költségek és adminisztratív terhek – különös tekintettel a 2003/361/EK bizottsági ajánlás5 szerinti mikro-, kis- és középvállalkozásokra (a továbbiakban: „kkv-k”) rótt költségekre és terhekre – csökkentése érdekében eljárásokat kell bevezetni annak érdekében, hogy a bejegyzés teljes mértékben online végezhető legyen. Az ilyen költségek és terhek nemcsak a társaságok létrehozása kapcsán felszámított adminisztratív díjakból, hanem olyan egyéb követelményekből is fakadnak, amelyek az átfogó folyamatot hosszadalmasabbá teszik, különösen akkor, amikor a kérelmező vagy képviselője fizikai jelenlétét írják elő. Továbbá az ezen eljárásokkal kapcsolatos információkat díjmentesen az interneten hozzáférhetővé kell tenni.

(5)   A társaságok és fióktelepeik bejegyzésének megkönnyítése, valamint a bejegyzési folyamathoz kapcsolódóan felmerülő költségek, idő és adminisztratív terhek – különös tekintettel a 2003/361/EK bizottsági ajánlás5 szerinti mikro-, kis- és középvállalkozásokra (a továbbiakban: „kkv-k”) rótt költségekre és terhekre – csökkentése érdekében eljárásokat kell bevezetni annak érdekében, hogy a bejegyzés online végezhető legyen. Ez az irányelv azonban nem kötelezheti a vállalkozásokat arra, hogy online eljárásokat vegyenek igénybe. Az ilyen költségek és terhek nemcsak a társaságok létrehozása kapcsán felszámított adminisztratív díjakból, hanem olyan egyéb követelményekből is fakadnak, amelyek az átfogó folyamatot hosszadalmasabbá teszik, különösen akkor, amikor a kérelmező vagy képviselője fizikai jelenlétét írják elő. Továbbá az ezen eljárásokkal kapcsolatos információkat díjmentesen az interneten hozzáférhetővé kell tenni.

_______________________

_______________________

5 A Bizottság 2003/361/EK ajánlása (2003. május 6.) a mikro-, kis- és középvállalkozások meghatározásáról (HL L 124., 2003.5.20., 36. o.).

5 A Bizottság 2003/361/EK ajánlása (2003. május 6.) a mikro-, kis- és középvállalkozások meghatározásáról (HL L 124., 2003.5.20., 36. o.).

Módosítás    7

Irányelvre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  A társaságok és fióktelepek teljes mértékben online történőbejegyzése, valamint az okiratok és információk teljes mértékben online történő benyújtása lehetővé tenné a társaságok számára, hogy digitális eszközöket vegyenek igénybe a tagállamok illetékes hatóságaival való kapcsolattartás során. A bizalom erősítése érdekében a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a biztonságos elektronikus azonosítás és a bizalmi szolgáltatások igénybevétele a 910/2014/EU európai parlament és tanácsi rendelettel összhangban lehetséges legyen mind a nemzeti, mind a más tagállambeli felhasználók számára. Továbbá a határokon átnyúló elektronikus azonosítás lehetővé tétele érdekében a tagállamoknak elektronikus azonosítási rendszereket kell létrehozniuk, amelyek rendelkeznek az engedélyezett elektronikus azonosító eszközökről. Az ilyen nemzeti rendszereket használnák a másik tagállamban kiadott elektronikus azonosító eszközök elismerésének alapjául. A magas szintű bizalom határokon átnyúló helyzetekben való biztosítása érdekében csak a 910/2014/EU rendelet 6. cikkének megfelelő elektronikus azonosító eszközöket lehetne elismerni. A tagállamok azonban elismerhetnek más azonosító eszközöket is, például az útlevél beszkennelt másolatát. Mindazonáltal, ez az irányelv csak arra kötelezheti a tagállamokat, hogy az elektronikus azonosító eszközeik elismerése révén lehetővé tegyék az uniós állampolgárok számára az elektronikus cégbejegyzést, a fióktelepek bejegyzését és az elektronikus úton történő adatbejelentést.

(7)  A társaságok és fióktelepek elektronikus bejegyzése, valamint az okiratok és információk elektronikus benyújtása lehetővé tenné a társaságok számára, hogy digitális eszközöket vegyenek igénybe a tagállamok illetékes hatóságaival való kapcsolattartás során. A bizalom erősítése érdekében a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a biztonságos elektronikus azonosítás és a bizalmi szolgáltatások igénybevétele a 910/2014/EU európai parlament és tanácsi rendelettel összhangban lehetséges legyen mind a nemzeti, mind a más tagállambeli felhasználók számára. Továbbá a határokon átnyúló elektronikus azonosítás lehetővé tétele érdekében a tagállamoknak elektronikus azonosítási rendszereket kell létrehozniuk, amelyek rendelkeznek az engedélyezett elektronikus azonosító eszközökről. Az ilyen nemzeti rendszereket használnák a másik tagállamban kiadott elektronikus azonosító eszközök elismerésének alapjául. A magas szintű bizalom határokon átnyúló helyzetekben való biztosítása érdekében csak a 910/2014/EU rendelet 6. cikkének megfelelő elektronikus azonosító eszközöket lehetne elismerni. Mindazonáltal, ez az irányelv csak arra kötelezheti a tagállamokat, hogy az elektronikus azonosító eszközeik elismerése révén lehetővé tegyék az uniós állampolgárok számára az elektronikus cégbejegyzést, a fióktelepek bejegyzését és az elektronikus úton történő adatbejelentést.

_______________________

_______________________

7 Az Európai Parlament és a Tanács 910/2014/EU rendelete (2014. július 23.) a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 257., 2014.8.28., 73. o.).

7 Az Európai Parlament és a Tanács 910/2014/EU rendelete (2014. július 23.) a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 257., 2014.8.28., 73. o.).

Módosítás    8

Irányelvre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  Az online eljárások vállalkozások számára történő megkönnyítése érdekében a tagállamok nyilvántartásai nem számíthatnak fel a szolgáltatásnyújtás tényleges adminisztratív költségeit meghaladó díjakat az elektronikus bejegyzésért vagy az információk elektronikus benyújtásáért. Ezenkívül a tagállamoknak a tőkeegyesítő társaságok és fióktelepeik létrehozására és működtetésére vonatkozó eljárásokra és követelményekre vonatkozó naprakész, világos, tömör és felhasználóbarát információk szolgáltatása révén segítséget kell nyújtaniuk azoknak, akik egy társaságot vagy fióktelepet kívánnak létrehozni. A korlátolt felelősségű társaságokkal kapcsolatban részletesebb információkat kell biztosítani az alapítók és az igazgatók számára, mivel a tagállamoknak biztosítaniuk kell az ilyen társaságok teljes mértékben online történő bejegyzését.

(8)  Az online eljárások vállalkozások számára történő megkönnyítése érdekében a tagállamok nyilvántartásai nem számíthatnak fel a szolgáltatásnyújtás tényleges adminisztratív költségeit meghaladó díjakat az elektronikus bejegyzésért vagy az információk elektronikus benyújtásáért. Ezenkívül a tagállamoknak a tőkeegyesítő társaságok és fióktelepeik létrehozására és működtetésére vonatkozó eljárásokra és követelményekre vonatkozó naprakész, világos, tömör és felhasználóbarát információk indokolatlan késedelem nélküli szolgáltatása révén segítséget kell nyújtaniuk azoknak, akik egy társaságot vagy fióktelepet kívánnak létrehozni. A korlátolt felelősségű társaságokkal kapcsolatban részletesebb információkat kell biztosítani az alapítók és az igazgatók számára, mivel a tagállamoknak biztosítaniuk kell az ilyen társaságok teljes mértékben online történő bejegyzését.

Módosítás    9

Irányelvre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  Egy társaság életciklusának első lépéseként lehetővé kell tenni annak teljes mértékben online módon történő létrehozását és bejegyzését. A tagállamoknak azonban lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a nyilvánosan működő tőkeegyesítő társaságok esetében eltérjenek e követelménytől az ilyen társaságok létrehozásának és bejegyzésének bonyolultsága folytán, és a tagállamok meglévő társasági jogi hagyományainak tiszteletben tartása érdekében. A tagállamoknak mindenesetre részletes bejegyzési szabályokat kell megállapítaniuk. Lehetővé kell tenni az okiratok interneten történő benyújtásával megvalósuló elektronikus cégbejegyzést.

(9)  Egy társaság életciklusának első lépéseként lehetővé kell tenni annak teljes mértékben online módon történő létrehozását és bejegyzését. Lehetővé kell tenni ugyanakkor a tagállamok számára, hogy mentesíthessék e követelmény a nyilvánosan működő tőkeegyesítő társaságokat az ilyen társaságok létrehozásának és bejegyzésének bonyolultsága folytán, és a tagállamok meglévő társasági jogi hagyományainak tiszteletben tartása érdekében. A tagállamoknak mindenesetre részletes bejegyzési szabályokat kell megállapítaniuk. Lehetővé kell tenni az okiratok interneten történő benyújtásával megvalósuló elektronikus cégbejegyzést.

Módosítás    10

Irányelvre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  Annak érdekében, hogy támogassák a vállalkozásokat – és különösen az induló vállalkozásokat – az üzleti tevékenységük megkezdésében, lehetővé kell tenni a korlátolt felelősségű társaságok online elérhető létesítőokirat-minták felhasználásával történő bejegyzését. Ezek a minták tartalmazhatnak a nemzeti jognak megfelelően előre meghatározott opciókat. A kérelmezőknek képeseknek kell lenniük arra, hogy válasszanak a társaság e minta alkalmazásával, illetve egyedi létesítő okirat használatával történő bejegyzése között, és a tagállamoknak lehetőséget kell adni arra, hogy más típusú társaságok számára is biztosítsanak sablonokat.

(11)  Annak érdekében, hogy támogassák a vállalkozásokat – és különösen a mikro-, kis- és középvállalkozásokat – az üzleti tevékenységük megkezdésében, lehetővé kell tenni a korlátolt felelősségű társaságok online elérhető létesítőokirat-minták felhasználásával történő bejegyzését. Ezek a minták tartalmazhatnak a nemzeti jognak megfelelően előre meghatározott opciókat. A kérelmezőknek képeseknek kell lenniük arra, hogy válasszanak a társaság e minta alkalmazásával, illetve egyedi létesítő okirat használatával történő bejegyzése között, és a tagállamoknak lehetőséget kell adni arra, hogy más típusú társaságok számára is biztosítsanak sablonokat.

Módosítás    11

Irányelvre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12)  A tagállamok meglévő társasági jogi hagyományainak tiszteletben tartása érdekében fontos, hogy lehetővé tegyék a rugalmasságot annak módját illetően, hogy miként biztosítják a társaságok és fióktelepek teljes mértékben online történő bejegyzésének rendszerét, beleértve a közjegyzők vagy az ügyvédek ebben a folyamat játszott szerepét is. A társaságok és fióktelepek elektronikus bejegyzésével kapcsolatos, a jelen irányelvben nem szabályozott kérdésekre a nemzeti jogszabályok irányadók.

(12)  A tagállamok meglévő társasági jogi hagyományainak tiszteletben tartása érdekében fontos, hogy lehetővé tegyék a rugalmasságot annak módját illetően, hogy miként biztosítják a társaságok és fióktelepek teljes mértékben online történő bejegyzésének, továbbá az okiratok és információk online történő benyújtásának rendszerét, beleértve a közjegyzők vagy az ügyvédek ebben a folyamat játszott szerepét is. A társaságok és fióktelepek elektronikus bejegyzésével, valamint az okiratok és információk online történő benyújtásával kapcsolatos, a jelen irányelvben nem szabályozott kérdésekre a nemzeti jogszabályok irányadók.

Módosítás    12

Irányelvre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13)  Ezenfelül a csalásoknak és a nyilvántartott céges adatok illetéktelen személyek általi jogtalan módosításának (angolul: company hijacking) kezelése, valamint a nemzeti nyilvántartásokban szereplő okiratok és információk megbízhatóságának és hitelességének biztosítása érdekében a társaságok és fióktelepeik elektronikus bejegyzésére vonatkozó rendelkezéseknek tartalmazniuk kellene a társaságot vagy fióktelepet létrehozni szándékozó egyének személyazonosságának és jogképességének ellenőrzését is. Az ilyen ellenőrzések megvalósításához szükséges eszközök és módszerek kidolgozásának és elfogadásának azonban a tagállamok hatáskörében kell maradnia. Ezek a szabályok – többek között – magukban foglalhatják a videokonferencia vagy egyéb olyan online eszközök segítségével történő ellenőrzést, amelyek valós idejű audiovizuális kapcsolatot biztosítanak. Ennek érdekében a tagállamoknak képeseknek kell lenniük arra, hogy előírják közjegyzők vagy ügyvédek részvételét az elektronikus bejegyzési eljárásban, az ilyen részvétel azonban nem akadályozhatja meg, hogy a bejegyzési eljárásra teljes mértékben online kerüljön sor.

(13)  Ezenfelül a csalásoknak, a pénzmosásnak és a nyilvántartott céges adatok illetéktelen személyek általi jogtalan módosításának (angolul: company hijacking) kezelése, valamint a nemzeti nyilvántartásokban szereplő okiratok és információk megbízhatóságának és hitelességének biztosítása érdekében a társaságok és fióktelepeik elektronikus bejegyzésére, valamint az okiratok és információk elektronikus benyújtására vonatkozó rendelkezéseknek tartalmazniuk kellene a társaságot vagy fióktelepet létrehozni, illetve okiratokat vagy információkat benyújtani szándékozó egyének jogszerűségi ellenőrzését, valamint személyazonosságának és jogképességének ellenőrzését is. Az ilyen ellenőrzések megvalósításához szükséges eszközök és módszerek kidolgozásának és elfogadásának azonban a tagállamok hatáskörében kell maradnia. Ezek a szabályok – többek között – magukban foglalhatják a videokonferencia vagy egyéb olyan online eszközök segítségével történő ellenőrzést, amelyek valós idejű audiovizuális kapcsolatot biztosítanak. Ennek érdekében a tagállamoknak képeseknek kell lenniük arra, hogy előírják közjegyzők vagy ügyvédek részvételét az elektronikus bejegyzési eljárásban és benyújtási eljárásban, az ilyen részvétel azonban nem akadályozhatja meg, hogy a bejegyzési és benyújtási eljárásra teljes mértékben online kerüljön sor.

Módosítás    13

Irányelvre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14)  A tagállamoknak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy csalás alapos gyanúja esetén a nemzeti jogszabályaikkal összhangban intézkedéseket hozzanak, amelyek – nem szisztematikusan, hanem eseti alapon – előírhatják a kérelmező vagy a képviselője számára, hogy személyesen jelenjen meg annak a tagállamnak bármely hatósága előtt, amelyben a társaságot vagy a fióktelepet be kívánják jegyezni. Az említett csalás alapos gyanújának észszerű indokon kell alapulnia, például a tényleges tulajdonosok nyilvántartásaiból vagy a bűnügyi nyilvántartásokból származó információkon, illetve személyazonossággal való visszaélésre vagy adócsalásra utaló jeleken.

(14)  A tényleges tulajdonosokra, a pénzmosásra, a hamisításra, a terrorizmus finanszírozására és az adókijátszásra vonatkozó hatályos jogszabályokból eredő kötelezettségek sérelme nélkül, amennyiben ezek a szabályok az átvilágításra vonatkozó, többek között fizikai ellenőrzéseket tesznek szükségessé, a tagállamoknak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy – például a kérelmezők személyazonosságát vagy jogképességét illető – csalás gyanúja esetén a nyomós közérdeket indokoló nemzeti jogszabályaikkal összhangban olyan intézkedéseket hozzanak, amelyek – nem szisztematikusan, hanem kivételes esetben – előírhatják a kérelmező vagy a képviselője számára, hogy személyesen jelenjen meg annak a tagállamnak bármely, az adott tagállam nemzeti jogszabályai alapján a bejegyzési eljárásért felelős hatósága előtt, amelyben a társaságot vagy a fióktelepet be kívánják jegyezni.

Módosítás    14

Irányelvre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15)  A vállalatokkal kapcsolatba kerülő valamennyi személy védelmének biztosítása érdekében a tagállamoknak meg kell tudniuk akadályozni a csalárd magatartást azáltal, hogy megtiltják a területükön található vállalkozás vagy fióktelep igazgatójává történő kinevezést olyan személyek esetében, akik ugyanabban az időben valamely más tagállamban az igazgatókénti működéstől való eltiltás hatálya alatt állnak. A korábbi igazgatói pozíciókra vonatkozó ilyen információkéréseket a nyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszer révén lehetővé kell tenni, ezért a tagállamoknak meg kell tenniük a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy a nemzeti nyilvántartások képesek legyenek ilyen információkat szolgáltatni. Az igazgatók eltiltására és az adattovábbítás bizalmas jellegére vonatkozó szabályokra a nemzeti jogszabályok kell, hogy irányadóak legyenek. A személyes adatok védelmére vonatkozóan alkalmazandó szabályok betartásának biztosítása érdekében a nemzeti nyilvántartásoknak az igazgatók eltiltásával kapcsolatos bármely adatot az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelettel35 összhangban kell kezelniük.

(15)  A vállalatokkal kapcsolatba kerülő valamennyi személy védelmének biztosítása érdekében a tagállamoknak meg kell tudniuk akadályozni a csalárd magatartást azáltal, hogy megtiltják a területükön található vállalkozás vagy fióktelep igazgatójává történő kinevezést olyan személyek esetében, akik ugyanabban az időben valamely más tagállamban az igazgatókénti működéstől való eltiltás hatálya alatt állnak. A korábbi igazgatói pozíciókra vonatkozó ilyen információkéréseket a nyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszer révén lehetővé kell tenni, ezért a tagállamoknak meg kell tenniük a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy a nemzeti nyilvántartások képesek legyenek ilyen információkat szolgáltatni és megosztani, ezáltal segíteni a jogellenes tevékenységek elleni fellépést, és a transznacionális együttműködés révén garantálni a biztonságot. Az igazgatók eltiltására és az adattovábbítás bizalmas jellegére vonatkozó szabályokra a nemzeti jogszabályok kell, hogy irányadóak legyenek. A személyes adatok védelmére vonatkozóan alkalmazandó szabályok betartásának biztosítása érdekében a nemzeti nyilvántartásoknak az igazgatók eltiltásával kapcsolatos bármely adatot az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelettel35 összhangban kell kezelniük.

_________________

_________________

35 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).

35 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).

Módosítás    15

Irányelvre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17)  Hasonlóképpen, a társaságok elektronikus bejegyzése tekintetében, a társaságokra rótt költségek és terhek csökkentése érdekében szintén lehetővé kell tenni a teljes életciklusuk során az okiratok és információk teljes mértékben online módon történő benyújtását a nyilvántartásokhoz. Ugyanakkor a tagállamoknak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy lehetővé tegyék a társaságok számára az okiratok és információk más eszközök segítségével – többek között papíron – történő benyújtását. Ezenkívül a céginformációk közzététele megtörténtnek tekintendő, miután azok nyilvánosan hozzáférhetővé váltak az említett nyilvántartásokban, mivel azok mostantól össze vannak kapcsolva, és átfogó hivatkozási pontként szolgálnak a felhasználók számára. A meglévő közzétételi eszközök megzavarásának elkerülése érdekében a tagállamok számára választási lehetőséget kell biztosítani, hogy a céginformációk egy részét vagy egészét a nemzeti közlönyben is közzétehessék, miközben biztosítják, hogy az információkat a nyilvántartás elektronikus úton továbbítsa az adott nemzeti közlönynek.

(17)  Hasonlóképpen, a társaságok elektronikus bejegyzése tekintetében, a társaságokra rótt költségek és terhek csökkentése érdekében szintén lehetővé kell tenni a teljes életciklusuk során az okiratok és információk teljes mértékben online módon történő benyújtását a nyilvántartásokhoz. A benyújtott okiratok vagy információk valódiságára, pontosságára és jogi formájára vonatkozó követelményeket a nemzeti jognak kell szabályoznia, amelyeknek meg kell felelniük a 910/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek1a. Ugyanakkor a tagállamoknak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy lehetővé tegyék a társaságok számára az okiratok és információk más eszközök segítségével – többek között papíron – történő benyújtását. Ezenkívül a céginformációk közzététele megtörténtnek tekintendő, miután azok nyilvánosan hozzáférhetővé váltak az említett nyilvántartásokban, mivel azok mostantól össze vannak kapcsolva, és átfogó hivatkozási pontként szolgálnak a felhasználók számára. A meglévő közzétételi eszközök megzavarásának elkerülése érdekében a tagállamok számára választási lehetőséget kell biztosítani, hogy a céginformációk egy részét vagy egészét a nemzeti közlönyben is közzétehessék, miközben biztosítják, hogy az információkat a nyilvántartás elektronikus úton továbbítsa az adott nemzeti közlönynek.

 

_______________________

 

1aAz Európai Parlament és a Tanács 910/2014/EU rendelete (2014. július 23.) a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (eIDAS-rendelet). (HL L 257., 2014.8.28., 73. o.).

Módosítás    16

Irányelvre irányuló javaslat

19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19)  A költségek és a vállalkozások adminisztratív terheinek csökkentése érdekében a tagállamoknak a társasági jog területén az egyszeri adatszolgáltatás elvét kell alkalmazniuk. Az egyszeri adatszolgáltatás elvének alkalmazása azt jelenti, hogy a vállalatoknak ugyanazt az információt nem kell egynél többször benyújtaniuk a hatóságoknak. Például a társaságok nem kötelezhetők arra, hogy ugyanazt az információt mind a nemzeti cégnyilvántartáshoz, mind a nemzeti közlönyhöz benyújtsák. Ehelyett a nyilvántartásnak a közvetlenül a nemzeti hivatalos lapba már benyújtott információkat kell tartalmaznia. Hasonlóképpen, ha valamely tagállamban nyilvántartásba vett társaság egy másik tagállamban kíván fióktelepet létrehozni, lehetővé kell tenni számára, hogy a korábban valamely nyilvántartásba benyújtott információkat vagy dokumentumokat használja fel. Továbbá, amennyiben egy társaságot az egyik tagállamban hozták létre, de van fióktelepe valamely másik tagállamban is, lehetővé kell tenni a társaság számára, hogy a céginformációiban bekövetkezett bizonyos változásokat csak azon tagállam cégnyilvántartásához nyújtsa be, ahol a társaságot bejegyezték, anélkül, hogy ugyanazon információt a fióktelep helye szerinti tagállam cégnyilvántartásához is be kellene nyújtania. Ehelyett az olyan információkat, mint a cégnév vagy a cég székhelyének változása, a társaság bejegyzésének helye szerinti tagállam cégnyilvántartásának elektronikus úton kell továbbítania a fióktelep bejegyzésének helye szerinti tagállam cégnyilvántartása részére a nyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszer használatával.

(19)  A költségek és a vállalkozások adminisztratív terheinek, valamint az eljárások hosszának csökkentése érdekében a tagállamoknak a társasági jog területén az egyszeri adatszolgáltatás elvét kell alkalmazniuk, amelyet az Unió kezdeményezései határozottan támogatnak, ahogyan erről többek között az egységes digitális portál létrehozásáról szóló rendelet1a, az Európai Bizottság e-kormányzati cselekvési terve vagy az e-kormányzatról szóló tallinni nyilatkozat is tanúskodik. Az egyszeri adatszolgáltatás elvének alkalmazása azt jelenti, hogy a vállalatoknak ugyanazt az információt nem kell egynél többször benyújtaniuk a hatóságoknak. Például a társaságok nem kötelezhetők arra, hogy ugyanazt az információt mind a nemzeti cégnyilvántartáshoz, mind a nemzeti közlönyhöz benyújtsák. Ehelyett a nyilvántartásnak a közvetlenül a nemzeti hivatalos lapba már benyújtott információkat kell tartalmaznia. Hasonlóképpen, ha valamely tagállamban nyilvántartásba vett társaság egy másik tagállamban kíván fióktelepet létrehozni, lehetővé kell tenni számára, hogy a korábban valamely nyilvántartásba benyújtott információkat vagy okiratokat használja fel. Továbbá, amennyiben egy társaságot az egyik tagállamban hozták létre, de van fióktelepe valamely másik tagállamban is, lehetővé kell tenni a társaság számára, hogy a céginformációiban bekövetkezett bizonyos változásokat csak azon tagállam cégnyilvántartásához nyújtsa be, ahol a társaságot bejegyezték, anélkül, hogy ugyanazon információt a fióktelep helye szerinti tagállam cégnyilvántartásához is be kellene nyújtania. Ehelyett az olyan információkat, mint a cégnév vagy a cég székhelyének változása, a társaság bejegyzésének helye szerinti tagállam cégnyilvántartásának automatikusan és azonnali hatállyal elektronikus úton kell továbbítania a fióktelep bejegyzésének helye szerinti tagállam cégnyilvántartása részére a nyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszer használatával.

 

________________

 

1aAz Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/... rendelete (2018. október 2.) az információkhoz, eljárásokhoz, valamint segítségnyújtó és problémamegoldó szolgáltatásokhoz hozzáférést biztosító egységes digitális kapu létrehozásáról és az 1024/2012/EU rendelet módosításáról (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

Módosítás    17

Irányelvre irányuló javaslat

21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(21)  Az átláthatóság és az üzleti tranzakciókba – beleértve az egységes piacon belüli, határokon átnyúló jellegű tranzakciókat is – vetett bizalom előmozdítása érdekében fontos, hogy a befektetők, az érdekelt felek, az üzleti partnerek és a hatóságok könnyen hozzáférjenek a céginformációkhoz. Az ilyen információk hozzáférhetőségének javítása érdekében további információkat kellene minden tagállamban díjmentesen hozzáférhetővé tenni. Ezeknek az információknak magukban kell foglalniuk adott esetben a társaság weboldalát, illetve a társaság és fióktelepei jogállását egy másik tagállamban, amennyiben azok a nemzeti nyilvántartásban elérhetőek. Magukban kell foglalniuk továbbá a társaságok képviseletére jogosult személyekre és az alkalmazottak számára vonatkozó információkat is, amennyiben ezek az információk rendelkezésre állnak.

(21)  Az átláthatóság, a munkavállalók, hitelezők és kissebségi részvényesek jogainak védelme, és az üzleti tranzakciókba – beleértve az egységes piacon belüli, határokon átnyúló jellegű tranzakciókat is – vetett bizalom előmozdítása érdekében fontos, hogy a befektetők, az érdekelt felek, az üzleti partnerek és a hatóságok könnyen hozzáférjenek a céginformációkhoz. Az ilyen információk hozzáférhetőségének javítása érdekében további információkat kellene minden tagállamban díjmentesen hozzáférhetővé tenni. Ezeknek az információknak magukban kell foglalniuk adott esetben a társaság weboldalát, illetve a társaság és fióktelepei jogállását egy másik tagállamban, amennyiben azok a nemzeti nyilvántartásban elérhetőek. Magukban kell foglalniuk továbbá a társaságok képviseletére jogosult személyekre és az alkalmazottak számára vonatkozó információkat is, amennyiben ezek az információk rendelkezésre állnak.

Módosítás    18

Irányelvre irányuló javaslat

23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(23)  Azért, hogy segítsenek az egységes piacon működő társaságoknak könnyebben a határokon átnyúlóan kiterjeszteni az üzleti tevékenységüket, lehetővé kell tenni számukra, hogy egy másik tagállamban elektronikusan hozzanak létre és jegyezzenek be fióktelepeket. Ezért a tagállamoknak lehetővé kell tenniük – a társaságokhoz hasonlóan – a fióktelepek elektronikus bejegyzését, valamint az okirataik és információik online módon történő benyújtását.

(23)  Azért, hogy segítsenek az egységes piacon működő társaságoknak könnyebben a határokon átnyúlóan kiterjeszteni az üzleti tevékenységüket, lehetővé kell tenni számukra, hogy egy másik tagállamban elektronikusan hozzanak létre és jegyezzenek be fióktelepeket. Ezért a tagállamoknak lehetővé kell tenniük – a társaságokhoz hasonlóan – a fióktelepek elektronikus bejegyzését, valamint az okirataik és információik online módon történő benyújtását, ezzel segítve a költségek, valamint a határokon átnyúló terjeszkedéssel kapcsolatos adminisztratív terhek és az alaki követelmények teljesítése hosszának csökkentését.

Módosítás    19

Irányelvre irányuló javaslat

24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(24)  Egy másik tagállamban bejegyzett társaság fióktelepének bejegyzésekor a tagállamoknak képeseknek kell lenniük arra, hogy a nyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszeren keresztül az adott társasággal kapcsolatosan ellenőrizzenek bizonyos információkat, amennyiben fióktelepet jegyeznek be az adott tagállamban. Továbbá, ha egy fióktelepet valamely tagállamban bezárnak, az adott tagállam nyilvántartásának – a nyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszeren keresztül – tájékoztatnia kell erről azt a tagállamot, ahol a vállalkozást bejegyezték, és mindkét nyilvántartásnak rögzítenie kell ezt az információt.

(24)  Egy másik tagállamban bejegyzett társaság fióktelepének bejegyzésekor a tagállamoknak képeseknek kell lenniük arra, hogy a nyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszeren keresztül az adott társasággal kapcsolatosan ellenőrizzenek bizonyos információkat, amennyiben fióktelepet jegyeznek be az adott tagállamban. Továbbá, ha egy fióktelepet valamely tagállamban bezárnak, az adott tagállam nyilvántartásának – a nyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszeren keresztül – automatikusan és haladéktalanul tájékoztatnia kell erről azt a tagállamot, ahol a vállalkozást bejegyezték, és mindkét nyilvántartásnak rögzítenie kell ezt az információt.

Módosítás    20

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

(EU) 2017/1132 irányelv

13a cikk – 1 bekezdés – 3 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  „bejegyzés”: egy társaság jogi személyiségként való létrejöttét jelenti;

(3)  „bejegyzés”: egy társaság digitális eszközökkel történő létrehozásának teljes folyamatát jelenti, a kérelmező azonosításától az alapító okirat elkészítésén és benyújtásán át a társaság jogi személyiségként való cégnyilvántartási bejegyzéséig, a nemzeti jogszabályoknak megfelelően; fióktelepek tekintetében pedig azt a folyamatot jelenti, amely egy tagállamban megnyitott fióktelephez kapcsolódó okiratok és információk közzétételét eredményezi;

Módosítás    21

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

(EU) 2017/1132 irányelv

13a cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  „sablon”: egy társaság alapító okiratának mintáját jelenti, amelyet a tagállamok a nemzeti joguknak megfelelően állítanak össze, és amelyet egy társaság elektronikus bejegyzéséhez használnak;

(4)  „sablon”: egy társaság alapító okiratának mintáját jelenti, amelyet minden egyes tagállam a nemzeti jogának megfelelően állít össze, és amelyet egy társaság elektronikus bejegyzéséhez használnak;

Módosítás    22

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

(EU) 2017/1132 irányelv

13b cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

13b. cikk

13b. cikk

Az elektronikus bejegyzés során alkalmazott azonosító eszközök elismerése

Az elektronikus bejegyzés során alkalmazott azonosító eszközök elismerése

(1)  A tagállamok biztosítják, hogy az uniós polgárok azonosítására használt alábbi elektronikus azonosító eszközök használhatók legyenek a vállalkozások elektronikus bejegyzése és az elektronikus adatbejelentés céljából:

(1)  A tagállamok biztosítják, hogy az uniós polgárok azonosítására használt alábbi elektronikus azonosító eszközök használhatók legyenek a vállalkozások elektronikus bejegyzése és az elektronikus adatbejelentés céljából:

a)  a saját tagállamuk által jóváhagyott elektronikus azonosítási rendszer keretében kiadott elektronikus azonosító eszközök;

a)  a saját tagállamuk által jóváhagyott elektronikus azonosítási rendszer keretében kiadott elektronikus azonosító eszközök;

b)  egy másik tagállamban kiadott, és a 910/2014/EU rendelet 6. cikkével összhangban határokon átnyúló hitelesítés céljából elismert elektronikus azonosító eszközök.

b)  egy másik tagállamban kiadott, és a határokon átnyúló hitelesítés céljából elismert elektronikus azonosító eszközök.

 

A tagállamok megtagadhatják az azonosító eszközök elismerését, ha az elektronikus azonosító eszközök biztonsági szintje nem felel meg a 910/2014/EU rendelet 6. cikk (1) bekezdése b) és c) pontjának.

 

(1a)  A tagállamok a személyazonosság, a jogképesség és a jogszerűség terén kiegészítő elektronikus ellenőrzéseket dolgozhatnak ki és fogadhatnak el. Ezek az ellenőrzések – többek között – magukban foglalhatják a videokonferencia vagy egyéb olyan online eszközök segítségével történő ellenőrzést, amelyek valós idejű audiovizuális kapcsolatot biztosítanak.

(2)  A tagállamok az (1) bekezdésben említettektől eltérő azonosító eszközöket is elismerhetnek.

(2)  Amennyiben a kérelmezők vagy a képviselőik személyazonosságával kapcsolatos csalás megelőzését jelentő nyomós közérdek indokolja, a tagállamok előírhatják, hogy a kérelmezők vagy képviselőik személyesen jelenjenek meg az illetékes hatóság vagy bármely más, a bejegyzés vagy adatbejelentés iránti kérelem benyújtásával foglalkozó vagy abban segítséget nyújtó személy vagy szerv előtt azon eljárási szakaszok tekintetében, amelyekben a fizikai jelenlét szükséges. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a fizikai jelenlétet csak eseti alapon követeljék meg, és az eljárás bármely további lépését online lehessen teljesíteni.

(3)  Ha egy tagállam online módon történő bejegyzés és adatbejelentés végzése céljából elismeri a (2) bekezdésben említett azonosító eszközöket, akkor e tagállam köteles elismerni egy másik tagállam által kiabocsátott ugyanolyan típusú azonosító eszközöket is.

(3)  Az (1) bekezdés alkalmazásában a tagállamok közzéteszik az általuk elismert elektronikus azonosítási eszközök jegyzékét.

(4)  Az (1) (3) bekezdésben foglaltak sérelme nélkül, a tagállamok, amennyiben észszerű indokok alapján felmerül a csalás alapos gyanúja, hozhatnak olyan intézkedéseket, amelyek az egyének személyazonosságának ellenőrzése céljából megkövetelik valamely, az elektronikus bejegyzés és adatbejelentés terén illetékességgel rendelkező hatóság előtti fizikai jelenlétet.

 

Módosítás    23

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

(EU) 2017/1132 irányelv

13b a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

13ba. cikk

 

A társaságok és fióktelepek elektronikus bejegyzésére, valamint az információk és okiratok online kitöltésére vonatkozó általános rendelkezések

 

(1)  A tagállamok jogrendszerükkel és jogi hagyományaikkal összhangban kijelölik azokat a hatóságokat vagy köztisztviselőket, amelyek feladata a társaságok és fióktelepek bejegyzése, valamint a nyilvántartásban szereplő okiratok és információk bejelentése.

 

(2)  Ez az irányelv nem érinti a nemzeti jogszabályokban megállapított eljárásokat és követelményeket – beleértve a létesítő okiratok megszövegezésére vonatkozó jogi eljárásokat is –, amennyiben a 13f. cikkben említett vállalkozásokat és a 28a. cikkben említett fióktelepeket elektronikusan is be lehet jegyezni.

 

(3)  A benyújtott okiratok vagy információk hitelességét, pontosságát és megfelelő jogi formáját illetően az alkalmazandó nemzeti jog szerinti követelmények nem változnak, amennyiben lehetőség van a 13f. cikkben és a 28a. cikkben említett online bejegyzésre, valamint a 13i. cikkben és a 28b. cikkben említett online bejelentésre.

Módosítás    24

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

(EU) 2017/1132 irányelv

13c cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

13c. cikk

13c. cikk

Az elektronikus bejegyzés és az elektronikus adatbejelentés díjai

Az elektronikus bejegyzés, valamint az okiratok és információk elektronikus benyújtásának díjai

(1)  A tagállamok biztosítják, hogy az e fejezetben említett eljárásokért fizetendő díjakra vonatkozó szabályok átláthatóak legyenek, és azokat megkülönböztetéstől mentesen alkalmazzák.

(1)  A tagállamok biztosítják, hogy az e fejezetben említett eljárásokért fizetendő díjakra vonatkozó szabályok átláthatóak legyenek, és azokat megkülönböztetéstől mentesen alkalmazzák.

(2)  A 16. cikkben említett nyilvántartások által egy társaság vagy fióktelep elektronikus bejegyzéséért vagy annak elektronikus adatbejelentéséért felszámított díj nem haladhatja meg a szolgáltatás nyújtásának adminisztratív költségeit.

(2)  A 16. cikkben említett nyilvántartások által egy társaság vagy fióktelep okiratainak és/vagy információinak elektronikus bejegyzéséért vagy annak elektronikus adatbejelentéséért felszámított díj nem haladhatja meg a szolgáltatás nyújtásának adminisztratív költségeit.

Módosítás    25

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

(EU) 2017/1132 irányelv

13d cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

13d. cikk

13d. cikk

Fizetések

Fizetések

Ha az e fejezetben meghatározott valamely eljárás lefolytatása fizetést igényel, a tagállamok biztosítják, hogy a fizetés a határokon átnyúló pénzforgalmi szolgáltatások terén széles körben elérhető fizetési eszközzel teljesíthető legyen.

Ha az e fejezetben meghatározott valamely eljárás lefolytatása fizetést igényel, a tagállamok biztosítják, hogy az online fizetés a határokon átnyúló pénzforgalmi szolgáltatások terén széles körben elérhető, egy tagállamban székhellyel rendelkező pénzintézet vagy pénzügyi szolgáltató által nyújtott, a befizető személyét beazonosítani képes fizetési eszközzel teljesíthető legyen.

Módosítás    26

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

(EU) 2017/1132 irányelv

13e cikk – 1 bekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a sablonok használatával kapcsolatos követelmények, beleértve az ilyen sablonok használatára és tartalmára nézve irányadó nemzeti jogszabályokra vonatkozó információkat is;

b)  a vállalatok elektronikus bejegyzésére vonatkozó sablonok használatával kapcsolatos követelmények;

Módosítás    27

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

(EU) 2017/1132 irányelv

13f cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

13f. cikk

13f. cikk

Vállalkozások elektronikus bejegyzése

Vállalkozások elektronikus bejegyzése

(1)  A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a vállalkozások bejegyzését teljes mértékben online módon lehessen elvégezni, anélkül, hogy a kérelmezőnek vagy képviselőjének személyesen meg kellene jelennie bármely illetékes hatóság előtt, illetve a bejegyzés iránti kérelemmel foglalkozó bármely más személy vagy szerv előtt, figyelemmel a 13b. cikk (4) bekezdésében foglalt feltételre. Mindazonáltal a tagállamok dönthetnek úgy, hogy az I. mellékletben felsorolt formájú társaságok számára nem biztosítják a teljes mértékben online bejegyzési eljárást.

(1)  A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a vállalkozások bejegyzését teljes mértékben online módon lehessen elvégezni, anélkül, hogy a kérelmezőnek vagy képviselőjének személyesen meg kellene jelennie bármely illetékes hatóság előtt, illetve a bejegyzés iránti kérelemmel foglalkozó bármely más személy vagy szerv előtt, figyelemmel a 13b. cikk (2) bekezdésében foglalt feltételre. Mindazonáltal a tagállamok dönthetnek úgy, hogy az I. mellékletben felsorolt formájú társaságok számára nem biztosítják a teljes mértékben online bejegyzési eljárást.

(2)  A tagállamok részletes szabályokat állapítanak meg a vállalkozások elektronikus bejegyzésére, beleértve a 13g. cikkben említett sablonok használatára vonatkozó szabályokat, valamint a cégbejegyzéshez szükséges okiratokat és információkat is. E szabályok részeként a tagállamok biztosítják, hogy az elektronikus bejegyzés elvégezhető legyen az okiratok és információk elektronikus formában történő benyújtásával, beleértve a 16a. cikk (4) bekezdésében említett okiratok és információk elektronikus példányait is.

(2)  A tagállamok részletes szabályokat állapítanak meg a vállalkozások elektronikus bejegyzésére, beleértve a 13g. cikkben említett sablonok használatára vonatkozó szabályokat, valamint a cégbejegyzéshez szükséges okiratokat és információkat is. E szabályok részeként a tagállamok biztosítják, hogy az elektronikus bejegyzés elvégezhető legyen az okiratok és információk elektronikus formában történő benyújtásával, beleértve a 16a. cikk (4) bekezdésében említett okiratok és információk elektronikus példányait is.

(3)  A (2) bekezdésben említett szabályoknak legalább a következőkről kell rendelkezniük:

(3)  A (2) bekezdésben említett szabályoknak legalább a következőkről kell rendelkezniük:

a)  a kérelmező jogképességének és a társaság képviseletére vonatkozó felhatalmazásának biztosítására irányuló eljárások;

a)  a kérelmező jogképességének és a társaság képviseletére vonatkozó felhatalmazásának biztosítására irányuló eljárások;

b)  a vállalkozást bejegyző egy vagy több személy, illetve a képviselője vagy képviselőjük személyazonosságának ellenőrzésére szolgáló eszközök;

b)  a vállalkozást bejegyző egy vagy több személy, illetve a képviselője vagy képviselőjük személyazonosságának ellenőrzésére szolgáló eszközök;

c)  a 910/2014/EU rendeletben említett bizalmi szolgáltatások kérelmező általi igénybevételére vonatkozó követelmények.

c)  a 910/2014/EU rendeletben említett bizalmi szolgáltatások kérelmező általi igénybevételére vonatkozó követelmények.

 

ca)  az igazgatók kinevezésének ellenőrzésére irányuló eljárások, amelyek figyelembe veszik az igazgatók más tagállamok illetékes hatóságai általi eltiltását is;

 

cb)  a társaság tárgyának jogszerűségét ellenőrző eljárások, amennyiben ezt a nemzeti jog előírja;

 

cd)  a társaság nevének jogszerűségét ellenőrző eljárás, amennyiben ezt a nemzeti jog előírja;

(4)  A (2) bekezdésben említett szabályok a következőkről is rendelkezhetnek:

(4)  A (2) bekezdésben említett szabályok a következőkről is rendelkezhetnek:

a)  a társaság tárgyának jogszerűségét biztosító eljárások;

a)  a létesítő okiratok jogszerűségét ellenőrző eljárások, beleértve a sablonok helyes használatának ellenőrzését is;

b)  a társaság nevének jogszerűségét biztosító eljárások;

b)  a közjegyző vagy a tagállam által a bejegyzés iránti kérelem benyújtására felhatalmazott bármely más személy vagy szerv szerepének bevezetésére vonatkozó eljárások;

c)  a létesítő okiratok jogszerűségét biztosító eljárások, beleértve a sablonok helyes használatának ellenőrzését is;

c)   azok a körülmények, amelyek mellett az elektronikus bejegyzés kizárható, amennyiben a társaság alaptőkéje apport formájában biztosítandó.

d)  az igazgatók kinevezésének ellenőrzésére irányuló eljárások, figyelembe véve az igazgatók más tagállamok illetékes hatóságai általi eltiltását is;

 

e)  a közjegyző vagy a tagállam által a nyilvántartásba vétel iránti kérelem benyújtására felhatalmazott bármely más személy vagy szerv szerepének bevezetésére vonatkozó eljárások;

 

f)  azok a körülmények, amelyek mellett az elektronikus bejegyzés kizárható, amennyiben a társaság alaptőkéje apport formájában biztosítandó.

 

(5)  A tagállamok nem tehetik egy társaság elektronikus bejegyzését valamely engedélynek a társaság bejegyzése előtti megszerzésétől függővé, kivéve, ha ez elengedhetetlen a nemzeti jogban meghatározott bizonyos tevékenységek megfelelő ellenőrzéséhez.

(5)  A tagállamok nem tehetik egy társaság elektronikus bejegyzését valamely engedélynek a társaság bejegyzése előtti megszerzésétől függővé, kivéve, ha ez elengedhetetlen a nemzeti jogban meghatározott bizonyos tevékenységek megfelelő ellenőrzéséhez.

(6)  A tagállamok gondoskodnak arról, hogy amennyiben egy társaság bejegyzési eljárásának részeként szükség van alaptőke megfizetésére, ez teljesíthető az Unióban működő banknál vezetett bankszámlára, a 13d. cikkel összhangban, online módon történő megfizetéssel. Ezenkívül a tagállamok biztosítják, hogy online módon lehessen az ilyen fizetések megtörténtéről bizonyítékot szolgáltatni.

(6)  A tagállamok gondoskodnak arról, hogy amennyiben egy társaság bejegyzési eljárásának részeként szükség van alaptőke megfizetésére, ez teljesíthető az Unióban működő banknál vezetett bankszámlára, a 13d. cikkel összhangban, online módon történő megfizetéssel. Ezenkívül a tagállamok biztosítják, hogy online módon lehessen az ilyen fizetések megtörténtéről bizonyítékot szolgáltatni.

(7)  A tagállamok biztosítják, hogy az elektronikus bejegyzésre az alábbiak közül a legkésőbb bekövetkező időponttól számított öt munkanapon belül sor kerüljön:

(7)  Ha a kérelmező természetes személy és a 13g. cikkben meghatározott sablont használja, a tagállamok biztosítják, hogy az elektronikus bejegyzésre az alábbiak közül a legkésőbb bekövetkező időponttól számított öt munkanapon belül sor kerüljön:

a)  minden szükséges okirat és információ kézhezvétele az illetékes hatóság vagy adott esetben a nemzeti jog alapján a társaság bejegyzése iránti kérelem benyújtásával megbízott felelős más személy vagy testület által;

a)  minden szükséges okirat és információ kézhezvétele az illetékes hatóság vagy adott esetben a nemzeti jog alapján a társaság bejegyzése iránti kérelem benyújtásával megbízott felelős más személy vagy testület által;

b)  a bejegyzési díj megfizetése, az alaptőke készpénzben történő befizetése, vagy amennyiben az alaptőke megfizetése apport biztosítása útján történik, a nemzeti jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően.

b)  a bejegyzési díj megfizetése, az alaptőke készpénzben történő befizetése, vagy amennyiben az alaptőke megfizetése apport biztosítása útján történik, a nemzeti jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően.

 

A többi esetben a tagállamok biztosítják, hogy a társaság online bejegyzése 10 munkanapon belül megtörténjen.

A tagállamok biztosítják, hogy a kérelmezőt azonnal tájékoztassák bármely késedelem okairól, amennyiben – kellően indokolt kivételes körülmények között – nem lehetne betartani ezt a határidőt.

A tagállamok biztosítják, hogy a kérelmezőt azonnal tájékoztassák bármely késedelem okairól, amennyiben – kellően indokolt kivételes körülmények között – nem lehetne betartani ezt a határidőt.

 

(7a)  Amennyiben a kérelmezők jogképességére vagy az általuk a társaság képviseletéhez a (3) bekezdés a) pontjában említett felhatalmazás megadására vonatkozó szabályoknak való megfelelés biztosítását jelentő nyomós közérdek indokolja, a tagállamok előírhatják a személyes megjelenést az elektronikus bejegyzés és adatbejelentés terén a nemzeti jog alapján illetékességgel rendelkező, a bejegyzés iránti kérelemmel foglalkozó, azt benyújtó vagy a benyújtásban segítő bármely hatóság előtt. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy ilyen esetben a kérelmező fizikai jelenlétét csak eseti alapon követeljék meg, és az eljárás bármely további lépését online is lehessen teljesíteni.

Módosítás    28

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

(EU) 2017/1132 irányelv

13g cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

13g. cikk

13g. cikk

A vállalkozások bejegyzésére szolgáló sablonok

A vállalkozások bejegyzésére szolgáló sablonok

(1)  A tagállamok az egységes digitális ügyfélkapun keresztül elérhető regisztrációs portálokon vagy weboldalakon formanyomtatványokat bocsátanak a IIA. mellékletben felsorolt formájú társaságok rendelkezésére. A tagállamok a II. mellékletben felsorolt – a IIA. mellékletben felsoroltaktól eltérő – formájú társaságok bejegyzéséhez online módon is rendelkezésre bocsáthatnak sablonokat.

(1)  A tagállamok az egységes digitális ügyfélkapun keresztül elérhető regisztrációs portálokon vagy weboldalakon formanyomtatványokat bocsátanak a IIA. mellékletben felsorolt formájú társaságok rendelkezésére. A tagállamok az ilyen társaságok bejegyzéséhez online módon is rendelkezésre bocsáthatnak sablonokat.

(2)  A tagállamok biztosítják, hogy a kérelmezők a 13f. cikkben említett elektronikus bejegyzési eljárás részeként használhassák az e cikk (1) bekezdésében említett sablonokat. Amennyiben ezeket a sablonokat a kérelmezők a 13f. cikk (4) bekezdésének c) albekezdésében említett szabályoknak megfelelően használják, adott esetben a 10. cikk szerinti, a társaság létesítő okiratainak közokiratba foglalására vonatkozó követelményt teljesítettnek kell tekinteni.

(2)  A tagállamok biztosítják, hogy a kérelmezők a 13f. cikkben említett elektronikus bejegyzési eljárás részeként és az abban foglalt rendelkezéseknek megfelelően használhassák az e cikk (1) bekezdésében említett sablonokat.

(3)  A tagállamok a formanyomtatványokat az Unió legalább egy hivatalos nyelvén elérhetővé teszik.

(3)  A tagállamok a formanyomtatványokat az Unió legalább egy olyan hivatalos nyelvén elérhetővé teszik, amelyet a határon túli felhasználók a lehető legnagyobb számban értenek.

(4)  A sablonok tartalmára nézve a nemzeti jogszabályok irányadók.

(4)  A sablonok tartalmára nézve a nemzeti jogszabályok irányadók.

Módosítás    29

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

(EU) 2017/1132 irányelv

13h cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

13h. cikk

13h. cikk

Eltiltott igazgatók

Eltiltott igazgatók

(1)  Amennyiben a tagállamok az igazgatók a 13f. cikk (4) bekezdésének d) albekezdésében említett eltiltására vonatkozó szabályokat állapítanak meg, az a nyilvántartás, amelybe a vállalkozást bejegyzésre kerül – a 22. cikkben említett, a nyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszer útján – megerősítést kérhet más tagállamok nyilvántartásaitól, hogy a vállalkozás igazgatójaként kinevezett személy jelenleg el van-e tiltva az igazgatói tevékenység gyakorlásától az adott tagállamokban. E cikk alkalmazásában az igazgatók magukban foglalnak a 14. cikk d) pontjában említett minden személyt.

(1)  Amennyiben a tagállamok az igazgatók a 13f. cikk (4) bekezdésének d) albekezdésében említett eltiltására vonatkozó szabályokat állapítanak meg, az a nyilvántartás, amelybe a vállalkozást bejegyzésre kerül – a 22. cikkben említett, a nyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszer útján – megerősítést kérhet más tagállamok nyilvántartásaitól, hogy a vállalkozás igazgatójaként kinevezett személy jelenleg el van-e tiltva az igazgatói tevékenység gyakorlásától az adott tagállamokban. E cikk alkalmazásában az igazgatók magukban foglalnak a 14. cikk d) pontjában említett minden személyt.

(2)  A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy nyilvántartásaik a 22. cikkben említett rendszer útján képesek legyenek biztosítani az e cikk (1) bekezdésében említett információkat, valamint tájékoztatni arról, hogy bármely eltiltás mely időszakra vonatkozóan hatályos. Ezeket az információkat a bejegyzés céljából kell szolgáltatni. A tagállamok megadhatják az eltiltás indokait is.

(2)  A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy nyilvántartásaik a 22. cikkben említett rendszer útján indokolatlan késedelem nélkül képesek legyenek biztosítani az e cikk (1) bekezdésében említett információkat, valamint tájékoztatni arról, hogy bármely eltiltás mely időszakra vonatkozóan hatályos. Ezeket az információkat a bejegyzés céljából kell szolgáltatni, és amennyiben egy személy eltiltása megerősítést nyert, a tagállamok megadhatják az eltiltás indokait is.

(3)  A tagállamok megtagadhatják egy olyan személynek egy társaság igazgatójaként való kinevezését, aki jelenleg egy másik tagállamban el van tiltva az igazgatói tevékenység gyakorlásától.

(3)  A tagállamok az eltiltás indokai alapján megtagadhatják egy olyan személynek egy társaság igazgatójaként való kinevezését, aki jelenleg egy másik tagállamban el van tiltva az igazgatói tevékenység gyakorlásától.

(4)  Az (1), (2) és (3) bekezdést értelemszerűen alkalmazni kell, ha egy társaság a 16. cikkben említett nyilvántartáshoz új igazgató kinevezésével kapcsolatos információkat nyújt be.

(4)  Az (1), (2) és (3) bekezdést értelemszerűen alkalmazni kell, ha egy társaság a 16. cikkben említett nyilvántartáshoz új igazgató kinevezésével kapcsolatos információkat nyújt be.

Módosítás    30

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

(EU) 2017/1132 irányelv

13i cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

13i. cikk

13i. cikk

A társaságok elektronikus adatbejelentése

Az okiratok és információk társaságok általi elektronikus benyújtása

(1)  A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a társaságok elektronikus úton benyújthassák a nyilvántartáshoz a 14. cikkben említett okiratokat és információkat, beleértve azok bármely módosítását is, annak a tagállamnak a jogszabályai által meghatározott határidőn belül, amelyben a vállalkozást be kívánják jegyezni. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az ilyen adatbejelentést teljes mértékben online módon lehessen elvégezni, anélkül, hogy a kérelmezőnek vagy képviselőjének személyesen meg kellene jelennie bármely illetékes hatóság előtt, illetve az elektronikus adatbejelentéssel foglalkozó bármely más személy vagy szerv előtt, figyelemmel a 13b. cikk (4) bekezdésében foglalt feltételre.

(1)  A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a társaságok elektronikus úton benyújthassák a nyilvántartáshoz a 14. cikkben említett okiratokat és információkat, beleértve azok bármely módosítását is, annak a tagállamnak a jogszabályai által meghatározott határidőn belül, amelyben a vállalkozást be kívánják jegyezni. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az ilyen adatbejelentést teljes mértékben online lehessen elvégezni, anélkül, hogy a kérelmezőnek vagy képviselőjének személyesen meg kellene jelennie bármely illetékes hatóság előtt, illetve az elektronikus adatbejelentéssel vagy elkészítésével foglalkozó, vagy az elkészítését segítő bármely más személy vagy szerv előtt, figyelemmel a 13b. cikk (2) bekezdésében és a 13f. cikk (4) bekezdésében foglalt feltételre.

 

Amennyiben az online benyújtás lehetséges, a tagállamok szabályokat állapítanak meg az online benyújtandó okiratok és információk megbízhatóságának és hitelességének biztosítása érdekében. A 13f. cikk (3) bekezdése és a 13f. cikk (4) bekezdésének b) pontja értelemszerűen alkalmazandó.

A tagállamok biztosítják, hogy az elektronikusan benyújtott dokumentumok eredete és sértetlensége elektronikusan ellenőrizhető legyen.

A tagállamok biztosítják, hogy az elektronikusan benyújtott okiratok eredete és sértetlensége elektronikusan ellenőrizhető legyen.

(2)  A tagállamok megkövetelhetik, hogy egyes társaságok vagy valamennyi társaság az (1) bekezdésben említett okiratokat és információkat részben vagy egészben elektronikusan nyújtsa be.

(2)  A tagállamok megkövetelhetik, hogy egyes társaságok vagy valamennyi társaság az (1) bekezdésben említett okiratokat és információkat részben vagy egészben elektronikusan nyújtsa be.;

Módosítás    31

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

(EU) 2017/1132 irányelv

16 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 14. cikkben említett minden okiratot és információt – függetlenül a benyújtásukhoz használt eszköztől – az aktában kell tárolni a nyilvántartásban, vagy közvetlenül, elektronikus formában rögzíteni abban. Ebből a célból a tagállamok biztosítják, hogy mindazokat az okiratokat és adatokat, amelyeket papíron nyújtanak be, a nyilvántartás alakítsa át elektronikus formátumúvá.

A 14. cikkben említett minden okiratot és információt – függetlenül a benyújtásukhoz használt eszköztől – az aktában kell tárolni a nyilvántartásban, vagy közvetlenül, elektronikus formában rögzíteni abban. Ebből a célból a tagállamok biztosítják, hogy mindazokat az okiratokat és adatokat, amelyeket papíron nyújtanak be, a nyilvántartás a lehető leggyorsabban átalakítsa elektronikus formátumúvá.

Módosítás    32

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont

(EU) 2017/1132 irányelv

19 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

19. cikk

19. cikk

Az okiratokért és információkért felszámítható díjak

Az okiratokért és információkért felszámítható díjak

(1)  A 14. cikkben említett okiratoknak és információknak a nyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszeren keresztül való beszerzéséért felszámított díj nem haladhatja meg azok adminisztratív költségét.

(1)  A 14. cikkben említett okiratoknak és információknak vagy ezek másolatának a nyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszeren keresztül való beszerzéséért felszámított díj nem haladhatja meg azok adminisztratív költségét.

(2)  A tagállamok biztosítják, hogy a következőkre vonatkozó információk díjmentesen hozzáférhetők legyenek a nyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszeren keresztül:

(2)  A tagállamok biztosítják, hogy a következőkre vonatkozó információk díjmentesen hozzáférhetők legyenek a nyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszeren keresztül:

a)  a társaság neve vagy nevei, illetve cégformája;

a)  a társaság neve vagy nevei, illetve cégformája;

b)  a társaság székhelye és a bejegyzésének helye szerinti tagállam;

b)  a társaság székhelye és a bejegyzésének helye szerinti tagállam;

c)  a társaság cégjegyzékszáma és EUID-azonosítója;

c)  a társaság cégjegyzékszáma és EUID-azonosítója;

d)  adott esetben a céges weboldal adatai;

d)  adott esetben a céges weboldal adatai;

e)  a társaság jogi státusza a nemzeti jogszabályok szerint, amennyiben megtalálható a nemzeti nyilvántartásokban, például a társaságot megszüntették, törölték a nyilvántartásból, felszámolták, a társaság végelszámolással megszűnt, gazdaságilag aktív vagy inaktív;

e)  a társaság jogi státusza a nemzeti jogszabályok szerint, amennyiben megtalálható a nemzeti nyilvántartásokban, például a társaságot megszüntették, törölték a nyilvántartásból, felszámolták, fizetésképtelenségi eljárás alatt áll, gazdaságilag aktív vagy inaktív;

f)  a társaság célja, amennyiben ezt rögzítik a nemzeti nyilvántartásban;

f)  a társaság célja, amennyiben ezt rögzítik a nemzeti nyilvántartásban;

g)  a társaság alkalmazottainak száma, amennyiben ez rendelkezésre áll a vállalat nemzeti jogszabályok által előírt pénzügyi kimutatásaiban;

g)  a társaság alkalmazottainak száma, amennyiben ez rendelkezésre áll a vállalat nemzeti jogszabályok és az uniós jog által előírt pénzügyi kimutatásaiban;

h)  azoknak a személyeknek a neve, akiket a társaság jelenleg felhatalmazott a harmadik felekkel folytatott ügyletek és jogi eljárások során a társaság képviseletére, valamint a társaság 14. cikk (d) pontjában említett igazgatásában, felügyeletében vagy ellenőrzésében való részvételre;

h)  azoknak a személyeknek a neve, akiket a társaság jelenleg felhatalmazott a harmadik felekkel folytatott ügyletek és jogi eljárások során a társaság képviseletére, valamint a társaság 14. cikk (d) pontjában említett igazgatásában, felügyeletében vagy ellenőrzésében való részvételre;

i)  a társaság által egy másik tagállamban megnyitott bármely fióktelepre vonatkozó információk, beleértve annak nevét, bejegyzési számát, EUID-azonosítóját, és azt a tagállamot, ahol a fióktelepet bejegyezték.

i)  a társaság által egy másik tagállamban megnyitott bármely fióktelepre vonatkozó információk, beleértve annak nevét, bejegyzési számát, EUID-azonosítóját, és azt a tagállamot, ahol a fióktelepet bejegyezték.

A tagállamok további információkat és okiratokat is díjmentesen hozzáférhetővé tehetnek.”;

A tagállamok további információkat és okiratokat is díjmentesen hozzáférhetővé tehetnek elektronikus lekérés esetén.”;

Módosítás    33

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont – a pont

(EU) 2017/1132 irányelv

22 cikk – 4 bekezdés – 1a albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság szintén kialakíthat a nyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszerhez való opcionális hozzáférési pontokat. Az ilyen hozzáférési pontok a Bizottság vagy más uniós intézmény, szerv, hivatal vagy ügynökség által az igazgatási funkcióik ellátása vagy az uniós jog rendelkezéseinek betartása érdekében kifejlesztett és működtetett rendszerekből fognak állni. A Bizottság az ilyen hozzáférési pontok kialakításáról, valamint a működésüket érintő bármely jelentős változásról indokolatlan késedelem nélkül értesíti a tagállamokat.

A Bizottság szintén kialakíthat a nyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszerhez való hozzáférési pontokat. Az ilyen hozzáférési pontok a Bizottság vagy más uniós intézmény, szerv, hivatal vagy ügynökség által az igazgatási funkcióik ellátása vagy az uniós jog rendelkezéseinek betartása érdekében kifejlesztett és működtetett rendszerekből fognak állni. A Bizottság az ilyen hozzáférési pontok kialakításáról, valamint a működésüket érintő bármely jelentős változásról indokolatlan késedelem nélkül értesíti a tagállamokat.

Módosítás    34

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont – b pont

(EU) 2017/1132 irányelv

22 cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A nyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszerből származó információhoz való hozzáférést a portál, valamint a tagállamok és a Bizottság által létrehozott opcionális hozzáférési pontok biztosítják.

(5)  A nyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszerből származó információhoz való hozzáférést a portál, valamint a tagállamok és a Bizottság által létrehozott hozzáférési pontok biztosítják.

Módosítás    35

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 13 pont

(EU) 2017/1132 irányelv

28a cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A (2) bekezdésben említett szabályoknak legalább a következőkről kell rendelkezniük:

(3)  A (2) bekezdésben említett szabályoknak legalább a következőkről kell rendelkezniük:

a)  a kérelmező jogképességének és a társaság képviseletére vonatkozó felhatalmazásának biztosítására irányuló eljárás;

a)  a kérelmező jogképességének és a társaság képviseletére vonatkozó felhatalmazásának biztosítására irányuló eljárás;

b)  a fióktelepet bejegyző egy vagy több személy, illetve a képviselője vagy képviselőjük személyazonosságának ellenőrzésére szolgáló eszközök.

b)  a fióktelepet bejegyző egy vagy több személy, illetve a képviselője vagy képviselőjük személyazonosságának ellenőrzésére szolgáló eszközök.

 

ba)  a 910/2014/EU rendeletben említett bizalmi szolgáltatások kérelmező általi igénybevételére vonatkozó követelmény.

Módosítás    36

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 13 pont

(EU) 2017/1132 irányelv

28a cikk – 3 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  A (2) bekezdésben említett szabályok a következő eljárásokról is rendelkezhetnek:

 

a)  a fióktelep tárgyának jogszerűsége ellenőrzéséről;

 

b)  a fióktelep nevének jogszerűsége ellenőrzéséről;

 

c)  a fióktelep bejegyzése céljából benyújtott okiratok és információk jogszerűségének ellenőrzéséről;

 

d)  a közjegyző vagy egy fióktelep bejegyzésének folyamatában részt vevő bármely más személy vagy szerv szerepének bevezetéséről.

Módosítás    37

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 13 pont

(EU) 2017/1132 irányelv

28b cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

28b. cikk

28b. cikk

A társaságok elektronikus adatbejelentése

A fióktelepekre vonatkozó okiratok és információk online benyújtása

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 30. cikkben említett okiratokat és információkat, vagy azok bármilyen módosítását elektronikusan be lehessen nyújtani annak a tagállamnak a jogszabályai szerinti határidőn belül, amelyben a fióktelepet létesítették. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az ilyen adatbejelentést teljes mértékben online módon lehessen elvégezni, anélkül, hogy a kérelmezőnek vagy képviselőjének személyesen meg kellene jelennie bármely illetékes hatóság előtt, illetve az elektronikus adatbejelentéssel foglalkozó bármely más személy előtt, figyelemmel a 13b. cikk (4) bekezdésében foglalt feltételre.

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 30. cikkben említett okiratokat és információkat, vagy azok bármilyen módosítását elektronikusan be lehessen nyújtani annak a tagállamnak a jogszabályai szerinti határidőn belül, amelyben a fióktelepet létesítették. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az ilyen adatbejelentést teljes mértékben online módon lehessen elvégezni, anélkül, hogy a kérelmezőnek vagy képviselőjének személyesen meg kellene jelennie bármely illetékes hatóság előtt, illetve az elektronikus adatbejelentéssel foglalkozó bármely más személy előtt, figyelemmel a 13b. cikk (2) bekezdésében és a 13f. cikk (8) bekezdésében foglalt feltételre.

 

Amennyiben az online benyújtás lehetséges, a tagállamok szabályokat állapítanak meg az online benyújtandó okiratok és információk megbízhatóságának és hitelességének biztosítása érdekében. A 13f. cikk (3) bekezdése és a 13f. cikk (4) bekezdésének b) pontja értelemszerűen alkalmazandó.

Módosítás    38

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az első albekezdés ellenére a tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a 16. cikk (5) bekezdésének és a 19. cikk (2) bekezdése g) pontjának legkésőbb [OP please insert a date equal to 60 months after the date of entry into force]-ig megfeleljenek.

Az első albekezdés ellenére a tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a 16. cikk (5) bekezdésének és a 19. cikk (2) bekezdése g) pontjának legkésőbb [OP please insert a date equal to 36 months after the date of entry into force]-ig megfeleljenek.

Módosítás    39

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  az I. mellékletben felsorolt társasági formák teljes mértékben online történő bejegyzésének szükségessége és megvalósíthatósága;

a)  az I. mellékletben felsorolt társasági formák teljes mértékben online történő bejegyzésének megvalósíthatósága;

Módosítás    40

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  annak szükségessége és megvalósíthatósága, hogy a tagállamok minden típusú tőkeegyesítő társaság esetében biztosítsanak sablonokat, valamint hogy a tagállamok biztosítsanak egy harmonizált, a IIA. mellékletben felsorolt társaságtípusok esetén használatos sablont Unió-szerte;

b)  annak megvalósíthatósága, hogy a tagállamok minden típusú tőkeegyesítő társaság esetében biztosítsanak sablonokat, valamint hogy a tagállamok biztosítsanak egy harmonizált, a IIA. mellékletben felsorolt társaságtípusok esetén használatos sablont Unió-szerte;


INDOKOLÁS

Az Európai Parlament az e-kormányzati cselekvési tervről szóló 2017-es állásfoglalásában felszólította a Bizottságot, hogy vegye fontolóra a vállalati életciklus során felmerülő alakiságokra szolgáló digitális megoldásokat előmozdító további intézkedéseket, és hangsúlyozta az üzleti nyilvántartások összekapcsolására irányuló munka fontosságát.

Az Unióban jelentős különbségek vannak tagállamonként a tekintetben, hogy az online eszközök milyen mértékben állnak a vállalatok rendelkezésére a társasági jog területén a hatóságokkal való kapcsolattartás során. A tagállamok változó mértékben nyújtanak e-kormányzati szolgáltatásokat: egyesek nagyon korszerűek, és könnyedén használható, teljesen online megoldásokat kínálnak, míg mások egyáltalán nem kínálnak online megoldásokat a társasági jog területén, például a vállalkozások jogi személyként történő bejegyzését illetően.

A Bizottság azért terjeszti elő ezt a javaslatot a társasági jog egyes vonatkozásairól szóló (EU) 2017/1132 irányelvnek a határokon átnyúló átalakulás, összeolvadás és szétválás tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatával együtt, hogy kiigazítsa a jogi rendszereket, valamint tisztességes, támogató és korszerű uniós társasági jogi szabályokra vonatkozó átfogó intézkedéscsomagot kínáljon.

E javaslat célja, hogy kiegészítse az uniós társasági jogra vonatkozó, az (EU) 2017/1132 irányelvben kodifikált meglévő szabályokat. A kezdeményezés teljes mértékben összhangban van az uniós társasági jog meglévő digitális elemeivel, és azokra támaszkodik, különösen az üzleti nyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszerre (BRIS), amely a 2012/17/EU irányelvben és a Bizottság (EU) 2015/884 végrehajtási rendeletében meghatározott jogi kötelezettségeken alapul.

Általánosságban elmondható, hogy az előadó nagyra értékeli a javaslatot és annak fő célkitűzéseit – a vállalkozás vagy fióktelep teljes körű online létrehozásának lehetőségét, az egyszeri adatszolgáltatási elv végrehajtását, az online űrlapok használatát, a dokumentumokhoz az üzleti nyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszerben (BRIS) való szabad hozzáférés kiszélesítését. Az előadó látja az irányelvjavaslatban rejlő lehetőségeket, és nagyra értékeli a könnyebb és olcsóbb online bejegyzés, illetve a Bizottság által ismertetett csalások elleni védelem közötti kiegyensúlyozott megközelítést.

Az előadó hangsúlyozni kívánja, hogy a benyújtott információk vagy okiratok valódiságára vonatkozó minden követelmény a nemzeti jog hatálya alá tartozik, és a tagállamok szabályokat hozhatnak az online okiratok és információk megbízhatóságának és hitelességének biztosítása érdekében. Az előadó javasolja a bejegyzés fogalmának részletesebb meghatározását, mivel egy társaság digitális eszközökkel történő létrehozásának egész folyamata nem csupán egyetlen pillanatból áll. A kétségek eloszlatása érdekében az előadó szeretné hangsúlyozni annak fontosságát, hogy a tagállamok biztosítsák a fizikai jelenlétre vonatkozó követelmény eseti alapon történő alkalmazását, valamint azt, hogy az eljárás minden más lépése teljes mértékben elvégezhető legyen online. Fontos továbbá hangsúlyozni azt is, hogy az eltiltott igazgatókra vonatkozó információkat kérő tagállamnak – amennyiben a válasz megerősíti az eltiltás valamilyen formáját – indokolást kell kapnia a megkeresett tagállam hatóságaitól e döntésre vonatkozóan.


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A digitális eszközök és folyamatok társasági jog terén történő használata

Hivatkozások

COM(2018)0239 – C8-0166/2018 – 2018/0113(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

25.4.2018

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

JURI

28.5.2018

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

IMCO

28.5.2018

 

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

IMCO

19.6.2018

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Tadeusz Zwiefka

9.7.2018

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

10.7.2018

3.9.2018

11.10.2018

 

Az elfogadás dátuma

20.11.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

20

1

3

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Geoffroy Didier, Pascal Durand, Jytte Guteland, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski

Benyújtás dátuma

4.12.2018


NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

20

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ECR

Sajjad Karim, Kosma Złotowski

EFDD

Joëlle Bergeron, Laura Ferrara

ENF

Gilles Lebreton

EPP

Geoffroy Didier, Emil Radev, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jytte Guteland, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Virginie Rozière

1

-

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos

3

0

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand, Julia Reda

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

Utolsó frissítés: 2018. december 14.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat