Procedūra : 2018/0113(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0422/2018

Pateikti tekstai :

A8-0422/2018

Debatai :

PV 17/04/2019 - 21
CRE 17/04/2019 - 21

Balsavimas :

PV 18/04/2019 - 10.8
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0428

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 843kWORD 108k
4.12.2018
PE 625.405v02-00 A8-0422/2018

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos (ES) 2017/1132 nuostatos dėl skaitmeninių priemonių ir procesų, naudojamų taikant bendrovių teisės aktus

(COM(2018)0239 – C8-0166/2018 – 2018/0113(COD))

Teisės reikalų komitetas

Pranešėjas: Tadeusz Zwiefka

PAKEITIMAI
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos (ES) 2017/1132 nuostatos dėl skaitmeninių priemonių ir procesų, naudojamų taikant bendrovių teisės aktus

(COM(2018)0239 – C8-0166/2018 – 2018/0113(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2018) 0239),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 294 straipsnio 2 dalį ir 50 straipsnio 1 dalį bei 50 straipsnio 2 dalies b, c, f ir g punktus, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0166/2018),

–  atsižvelgdamas į SESV 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą (A8-0422/2018),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  galimybė naudotis skaitmeninėmis priemonėmis ir procesais, kad, įsteigus bendrovę arba bendrovės filialą kitoje valstybėje narėje, būtų galima lengviau, greičiau ir ekonomiškai efektyviau pradėti ekonominę veiklą, yra viena iš būtinų efektyvaus konkurencingos bendrosios rinkos veikimo ir bendrovių konkurencingumo užtikrinimo sąlygų;

(2)  galimybė naudotis skaitmeninėmis priemonėmis ir procesais, kad, įsteigus bendrovę arba bendrovės filialą kitoje valstybėje narėje, būtų galima lengviau, greičiau ir laiko bei ekonominiu požiūriu efektyviau pradėti ekonominę veiklą ir teikti išsamią ir prieinamą informaciją įmonėms, yra viena iš būtinų efektyvaus konkurencingos bendrosios rinkos veikimo, modernizavimo ir administracinių procedūrų supaprastinimo ir bendrovių konkurencingumo ir patikimumo užtikrinimo sąlygų;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2a)  siekiant užtikrinti teisines ir administracines sąlygas, atitinkančias naujus socialinius bei ekonominius globalizacijos ir skaitmeninimo iššūkius, labai svarbu, viena vertus, nustatyti būtinas apsaugos nuo piktnaudžiavimo ir sukčiavimo priemones ir, kita vertus, siekti tokių tikslų kaip ekonomikos augimas, darbo vietų kūrimas ir investicijų į Europos Sąjungą pritraukimas, kurios visos padėtų padidinti ekonominę ir socialinę naudą visai visuomenei;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2b)  šiuo metu bendrovių galimybės naudotis internetinėmis priemonėmis, kad galėtų palaikyti ryšius su valstybės valdžios institucijomis bendrovių teisės klausimais, Sąjungos valstybėse narėse yra labai skirtingos. Valstybėse narėse teikiamos skirtingos e. valdžios paslaugos, nes kai kurios iš jų teikia išsamias ir vartotojui patogias paslaugas, kurios prieinamos vien internetu, o kitos negali pateikti internetinių sprendimų tam tikrais pagrindiniais įmonių gyvavimo ciklo etapais. Pvz., norint registruoti bendroves arba teikti informaciją apie registro dokumentų ir informacijos pasikeitimus, kai kurios valstybės narės leidžia tai atlikti tik asmeniškai, o kai kurios suteikia galimybę atlikti šiuos veiksmus asmeniškai arba internetu, tuo tarpu kitose valstybėse narėse šiuos veiksmus galima atlikti tik internetu;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2c)  be to, aptariant galimybę susipažinti su bendrovių informacija, Sąjungos teisės aktuose apibrėžta, kad būtiniausius duomenis visada privaloma teikti nemokamai. Tačiau tokios informacijos apimtis išlieka ribota. Suteikiama prieiga prie informacijos skiriasi – vienose valstybėse narėse nemokamai teikiama daugiau informacijos negu kitose, dėl to padėtis ES nėra vienoda;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  Komunikate dėl Europos bendrosios skaitmeninės rinkos strategijos3 ir Komunikate „2016–2020 m. ES e. valdžios veiksmų planas. Valdžios skaitmeninių permainų spartinimas“ Komisija pabrėžė viešojo administravimo įstaigų vaidmenį padedant įmonėms pradėti verslą, naudotis internetu ir plėsti veiklą kitose valstybėse. ES e. valdžios veiksmų plane konkrečiai pripažinta, jog svarbu pagerinti skaitmeninių priemonių naudojimą siekiant laikytis reikalavimų, susijusių su bendrovių teise. 2017 m. Taline paskelbtoje deklaracijoje dėl e. valdžios valstybės narės taip pat primygtinai paragino dėti daugiau pastangų, kad Sąjungoje būtų sukurtos efektyvios, į naudotoją orientuotos elektroninės procedūros;

(3)  Siekiant užtikrinti, kad Sąjungos bendrovių teisė būtų sąžininga, patogi naudoti ir atnaujinta, Komunikate dėl Europos bendrosios skaitmeninės rinkos strategijos3 ir Komunikate „2016–2020 m. ES e. valdžios veiksmų planas. Valdžios skaitmeninių permainų spartinimas“ Komisija pabrėžė viešojo administravimo įstaigų vaidmenį padedant verslininkams lengvai pradėti verslą, naudotis internetu ir plėsti veiklą kitose valstybėse. ES e. valdžios veiksmų plane konkrečiai pripažinta, jog svarbu pagerinti skaitmeninių priemonių naudojimą siekiant laikytis reikalavimų, susijusių su bendrovių teise. 2017 m. Taline paskelbtoje deklaracijoje dėl e. valdžios valstybės narės taip pat primygtinai paragino dėti daugiau pastangų, kad Sąjungoje būtų sukurtos efektyvios, į naudotoją orientuotos elektroninės procedūros;

_______________________

_______________________

3 COM(2015) 192 final, 2015 m. gegužės 6 d.

3 COM(2015)192 final, 2015 m. gegužės 6 d.

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)   kad bendroves ir jų filialus registruoti būtų lengviau, o registravimo sąnaudos ir su tuo susijusi administracinė našta būtų mažesnės, ypač labai mažoms, mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ), kaip apibrėžta Komisijos rekomendacijoje 2003/361/EB5, reikėtų nustatyti tvarką, kurią taikant registravimo procedūras būtų galima atlikti vien internetu. Sąnaudos patiriamos ir našta užkraunama ne vien dėl administracinių mokesčių už bendrovės steigimą, bet ir dėl kitų reikalavimų, dėl kurių visas procesas ilgiau užtrunka, ypač kai reikalaujama, kad pareiškėjas arba jo atstovai jame dalyvautų fiziškai. Be to, informacija apie šias procedūras turėtų būti teikiama internetu ir nemokamai;

(5)   kad bendroves ir jų filialus registruoti būtų lengviau, o registravimo sąnaudos, trukmė ir su tuo susijusi administracinė našta būtų mažesnės, ypač labai mažoms, mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ), kaip apibrėžta Komisijos rekomendacijoje 2003/361/EB5, reikėtų nustatyti tvarką, kurią taikant registravimo procedūras būtų galima atlikti internetu. Vis dėlto šia direktyva įmonės neturėtų būti įpareigotos naudoti internetinių procedūrų. Sąnaudos patiriamos ir našta užkraunama ne vien dėl administracinių mokesčių už bendrovės steigimą, bet ir dėl kitų reikalavimų, dėl kurių visas procesas ilgiau užtrunka, ypač kai reikalaujama, kad pareiškėjas arba jo atstovai jame dalyvautų fiziškai. Be to, informacija apie šias procedūras turėtų būti teikiama internetu ir nemokamai;

_______________________

_______________________

5 2003 m. gegužės 6 d. Komisijos rekomendacija 2003/361/EB dėl mikroįmonių, mažųjų ir vidutinių įmonių apibrėžčių (OL L 124, 2003 5 20, p. 36).

5 2003 m. gegužės 6 d. Komisijos rekomendacija 2003/361/EB dėl mikroįmonių, mažųjų ir vidutinių įmonių apibrėžčių (OL L 124, 2003 5 20, p. 36).

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  suteikus galimybę bendroves ir filialus registruoti ir dokumentus bei informaciją teikti vien internetu, bendrovės galėtų ryšius su valstybių narių kompetentingomis institucijomis palaikyti skaitmeninėmis priemonėmis. Kad padidintų pasitikėjimą, valstybės narės turėtų užtikrinti, kad tarpvalstybiniai naudotojai galėtų naudotis saugiomis elektroninės atpažinties priemonėmis ir elektronines patikimumo užtikrinimo paslaugomis, kaip to reikalaujama Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 910/2014. Be to, kad tarpvalstybines elektroninės atpažinties priemones būtų galima taikyti, valstybės narės turėtų sukurti elektroninės atpažinties schemas, kuriose būtų įdiegtos patvirtintos elektroninės atpažinties priemonės. Tokios nacionalinės schemos būtų naudojamos kaip pagrindas kitoje valstybėje narėje išduotoms elektroninės atpažinties priemonėms pripažinti. Siekiant tarpvalstybiniais atvejais užtikrinti aukštą patikimumo lygį, reikėtų pripažinti tik tas elektroninės atpažinties priemones, kurios atitinka Reglamento (ES) Nr. 910/2014 6 straipsnį. Tačiau valstybės narės gali pripažinti ir kitas atpažinties priemones, pavyzdžiui, skenuotas paso kopijas. Bet kuriuo atveju pagal šią direktyvą valstybės narės turėtų būti tik įpareigojamos leisti Sąjungos piliečiams atlikti bendrovių registraciją internetu ir teikti duomenis internetu naudojantis savomis elektroninės atpažinties priemonėmis;

(7)  suteikus galimybę bendroves ir filialus registruoti ir dokumentus bei informaciją teikti internetu, bendrovės galėtų ryšius su valstybių narių kompetentingomis institucijomis palaikyti skaitmeninėmis priemonėmis. Kad padidintų pasitikėjimą, valstybės narės turėtų užtikrinti, kad tarpvalstybiniai naudotojai galėtų naudotis saugiomis elektroninės atpažinties priemonėmis ir elektronines patikimumo užtikrinimo paslaugomis, kaip to reikalaujama Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 910/2014. Be to, kad tarpvalstybines elektroninės atpažinties priemones būtų galima taikyti, valstybės narės turėtų sukurti elektroninės atpažinties schemas, kuriose būtų įdiegtos patvirtintos elektroninės atpažinties priemonės. Tokios nacionalinės schemos būtų naudojamos kaip pagrindas kitoje valstybėje narėje išduotoms elektroninės atpažinties priemonėms pripažinti. Siekiant tarpvalstybiniais atvejais užtikrinti aukštą patikimumo lygį, reikėtų pripažinti tik tas elektroninės atpažinties priemones, kurios atitinka Reglamento (ES) Nr. 910/2014 6 straipsnį. Bet kuriuo atveju pagal šią direktyvą valstybės narės turėtų būti tik įpareigojamos leisti Sąjungos piliečiams atlikti bendrovių registraciją internetu ir teikti duomenis internetu naudojantis savomis elektroninės atpažinties priemonėmis;

_______________________

_______________________

7 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL L 257, 2014 8 28, p. 73).

7 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL L 257, 2014 8 28, p. 73).

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  siekiant palengvinti bendrovėms taikomas internetines procedūras, valstybių narių registrų imamas mokestis už registravimą internetu arba informacijos pateikimą internetu neturėtų viršyti faktinių administracinių paslaugos teikimo sąnaudų. Valstybės narės taip pat turėtų padėti bendrovę arba filialą norintiems steigti subjektams – teikti naują, aiškią, glaustą ir naudotojams lengvai suprantamą informaciją apie ribotos atsakomybės bendrovių ir jų filialų steigimo ir valdymo procedūras bei reikalavimus. Dėl uždarųjų akcinių bendrovių pažymėtina, kad pareiškėjams ir direktoriams turėtų būti teikiama išsamesnė informacija, nes valstybės narės taip pat turėtų užtikrinti galimybę tokioms bendrovėms registraciją atlikti vien internetu;

(8)  siekiant palengvinti bendrovėms taikomas internetines procedūras, valstybių narių registrų imamas mokestis už registravimą internetu arba informacijos pateikimą internetu neturėtų viršyti faktinių administracinių paslaugos teikimo sąnaudų. Valstybės narės taip pat turėtų padėti bendrovę arba filialą norintiems steigti subjektams – be nepateisinamo delsimo teikti naują, aiškią, glaustą ir naudotojams lengvai suprantamą informaciją apie ribotos atsakomybės bendrovių ir jų filialų steigimo ir valdymo procedūras bei reikalavimus. Dėl uždarųjų akcinių bendrovių pažymėtina, kad pareiškėjams ir direktoriams turėtų būti teikiama išsamesnė informacija, nes valstybės narės taip pat turėtų užtikrinti galimybę tokioms bendrovėms registraciją atlikti vien internetu;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  pirmuoju bendrovių gyvavimo ciklo etapu bendroves steigti ir registruoti turėtų būti įmanoma vien internetu. Tačiau valstybės narės turėtų turėti galimybę akcinių bendrovių atveju nukrypti nuo šio reikalavimo atsižvelgiant į tokių bendrovių steigimo ir registravimo sudėtingumą ir siekiant gerbti esamas valstybių narių bendrovių teisės tradicijas. Bet kuriuo atveju valstybės narės turėtų nustatyti išsamias registravimo taisykles. Turėtų būti suteikta galimybė registruotis internetu, dokumentus pateikus elektroniniu formatu;

(9)  pirmuoju bendrovių gyvavimo ciklo etapu bendroves steigti ir registruoti turėtų būti įmanoma vien internetu. Tačiau valstybėms narėms turėtų būti leista nukrypti nuo šio reikalavimo ir jo netaikyti akcinėms bendrovėms atsižvelgiant į tokių bendrovių steigimo ir registravimo sudėtingumą ir siekiant gerbti esamas valstybių narių bendrovių teisės tradicijas. Bet kuriuo atveju valstybės narės turėtų nustatyti išsamias registravimo taisykles. Turėtų būti suteikta galimybė registruotis internetu, dokumentus pateikus elektroniniu formatu;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  siekiant padėti įmonėms, ypač startuoliams, pradėti verslą, reikėtų suteikti galimybę registruojant uždarąją akcinę bendrovę naudotis pavyzdiniais steigimo dokumentų šablonais, o šablonai turėtų būti skelbiami internete. Pavyzdiniuose dokumentuose gali būti pateiktas iš anksto pagal nacionalinės teisės normas apibrėžtų alternatyvų sąrašas. Pareiškėjai turėtų turėti galimybę pasirinkti, ar naudotis šiais pavyzdiniais dokumentais, ar registruojant bendrovę naudotis specialiais steigimo dokumentais, tad valstybės narės turėtų turėti galimybę teikti šablonus ir kitų tipų bendrovėms;

(11)  siekiant padėti įmonėms, ypač labai mažoms, mažosioms ir vidutinėms įmonėms, pradėti verslą, reikėtų suteikti galimybę registruojant uždarąją akcinę bendrovę naudotis pavyzdiniais steigimo dokumentų šablonais, o šablonai turėtų būti skelbiami internete. Pavyzdiniuose dokumentuose gali būti pateiktas iš anksto pagal nacionalinės teisės normas apibrėžtų alternatyvų sąrašas. Pareiškėjai turėtų turėti galimybę pasirinkti, ar naudotis šiais pavyzdiniais dokumentais, ar registruojant bendrovę naudotis specialiais steigimo dokumentais, tad valstybės narės turėtų turėti galimybę teikti šablonus ir kitų tipų bendrovėms;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  siekiant gerbti esamas valstybių narių bendrovių teisės tradicijas, svarbu leisti valstybėms narėms lanksčiai nuspręsti, kaip užtikrinti, kad bendrovių ir filialų registravimo sistema, įskaitant procese dalyvaujančių notarų ar teisininkų funkcijas, būtų vien internetinė. Pagal šią direktyvą nereglamentuojami bendrovių ir filialų registravimo internetu klausimai turėtų būti reglamentuojami pagal nacionalinę teisę;

(12)  siekiant gerbti esamas valstybių narių bendrovių teisės tradicijas, svarbu leisti valstybėms narėms lanksčiai nuspręsti, kaip užtikrinti, kad bendrovių ir filialų registravimo sistema, įskaitant šiame procese dalyvaujančių notarų ar teisininkų funkcijas, būtų vien internetinė ir kad dokumentus bei informaciją būtų galima pateikti internetu. Pagal šią direktyvą nereglamentuojami bendrovių ir filialų registravimo internetu ir dokumentų ir duomenų teikimo internetu klausimai turėtų būti reglamentuojami pagal nacionalinę teisę;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  be to, siekiant užkirsti kelią sukčiavimui ir bendrovių užgrobimui, taip pat suteikti nacionaliniuose registruose saugomų dokumentų ir informacijos patikimumo ir teisingumo apsaugos priemonių, nuostatose dėl bendrovių ir jų filialų registravimo internetu taip pat reikėtų numatyti bendrovę arba filialą steigti norinčių asmenų tapatybės ir teisinio veiksnumo kontrolės priemones. Tačiau priemones ir metodus, kuriais būtų užtikrinta tokia kontrolė, reikėtų leisti kurti ir tvirtinti valstybėms narėms. Tose teisės normose, be kita ko, būtų galima numatyti galimybę atlikti patikrinimą surengus vaizdo konferenciją arba pasinaudojus kitomis internetinėmis priemonėmis, leidžiančiomis užmegzti tikralaikį audiovizualinį ryšį. Todėl valstybės narės turėtų turėti galimybę reikalauti, kad registravimo internetu procese dalyvautų notarai arba teisininkai, tačiau jų dalyvavimas neturėtų būti kliūtis visą registravimo procedūrą atlikti internetu;

(13)  be to, siekiant užkirsti kelią sukčiavimui, pinigų plovimui ir bendrovių užgrobimui, taip pat suteikti nacionaliniuose registruose saugomų dokumentų ir informacijos patikimumo ir teisingumo apsaugos priemonių, nuostatose dėl bendrovių ir jų filialų registravimo internetu ir dėl dokumentų ir informacijos teikimo internetu taip pat reikėtų numatyti bendrovę arba filialą steigti arba dokumentą ar informaciją pateikti norinčių asmenų teisėtumo, tapatybės ir teisinio veiksnumo kontrolės priemones. Tačiau priemones ir metodus, kuriais būtų užtikrinta tokia kontrolė, reikėtų leisti kurti ir tvirtinti valstybėms narėms. Tose teisės normose, be kita ko, būtų galima numatyti galimybę atlikti patikrinimą surengus vaizdo konferenciją arba pasinaudojus kitomis internetinėmis priemonėmis, leidžiančiomis užmegzti tikralaikį audiovizualinį ryšį. Todėl valstybės narės turėtų turėti galimybę reikalauti, kad registravimo internetu procese ir duomenų teikimo internetu procese dalyvautų notarai arba teisininkai, tačiau jų dalyvavimas neturėtų būti kliūtis visą registravimo ir duomenų teikimo procedūrą atlikti internetu;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl direktyvos

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14)  kilus pagrįstam įtarimui dėl sukčiavimo, valstybėms narėms turėtų būti leidžiama pagal nacionalinės teisės aktus imtis priemonių, tarp jų – reikalauti (ne sistemiškai, bet tam tikrais atvejais), kad pareiškėjas arba jo atstovas fiziškai atvyktų į kurią nors valstybės narės, kurioje ketinama registruoti bendrovę arba filialą, instituciją. Pagrįstas įtarimas dėl sukčiavimo turėtų turėti pakankamą pagrindą, pavyzdžiui, reikėtų remtis tikrųjų savininkų registruose saugoma informacija, informacija apie teistumą, tapatybės klastojimo arba mokesčių slėpimo požymiais;

(14)  nepažeidžiant įsipareigojimų, kylančių iš esamų taisyklių dėl tikrųjų savininkų, kovos su pinigų plovimu, klastojimu, terorizmo finansavimu ir mokesčių slėpimu, jei tokiose taisyklėse reikalaujama vykdyti išsamius patikrinimus, įskaitant fizinio buvimo, kilus įtarimui dėl sukčiavimo, pvz., susijusio su pareiškėjo tapatybe ar teisiniu veiksnumu, valstybėms narėms turėtų būti leidžiama pagal nacionalinės teisės aktus imtis svarbiomis viešojo intereso priežastimis pagrįstų priemonių, tarp jų – reikalauti (ne sistemiškai, bet išimtinai ir remiantis kiekvienu atveju atskirai), kad pareiškėjas arba jo atstovas fiziškai atvyktų į kurią nors valstybės narės, kurioje ketinama registruoti bendrovę arba filialą, instituciją, pagal tos valstybės narės nacionalinės teisės nuostatas atsakingą už registravimo procedūrą;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)  siekiant užtikrinti visų su bendrovėmis ryšius palaikančių asmenų apsaugą, valstybės narės turėtų turėti galimybę užkirsti kelią sukčiavimui atsisakydamos savo teritorijoje esančios bendrovės arba filialo direktoriumi skirti asmenį, kuris kitoje valstybėje narėje šiuo metu nušalintas nuo direktoriaus pareigų. Prašymus pateikti tokią informaciją apie ankstesnes direktoriaus pareigas turėtų būti galima teikti per registrų sąveikos sistemą, todėl valstybės narės turėtų sukurti reikiamą tvarką, kuria būtų užtikrinta, kad nacionaliniai registrai galėtų teikti tokią informaciją. Direktorių nušalinimo tvarka ir informacijos perdavimo konfidencialumas turėtų būti reglamentuojami pagal nacionalinę teisę. Siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi taikytinų teisės normų dėl asmens duomenų apsaugos, visus su direktoriaus nušalinimu susijusius duomenis nacionaliniai registrai turėtų tvarkyti pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/67935;

(15)  siekiant užtikrinti visų su bendrovėmis ryšius palaikančių asmenų apsaugą, valstybės narės turėtų turėti galimybę užkirsti kelią sukčiavimui atsisakydamos savo teritorijoje esančios bendrovės arba filialo direktoriumi skirti asmenį, kuris kitoje valstybėje narėje šiuo metu nušalintas nuo direktoriaus pareigų. Prašymus pateikti tokią informaciją apie ankstesnes direktoriaus pareigas turėtų būti galima teikti per registrų sąveikos sistemą, todėl valstybės narės turėtų sukurti reikiamą tvarką, kuria būtų užtikrinta, kad nacionaliniai registrai galėtų teikti tokią informaciją bei ja keistis, kad bendradarbiaudami tarpvalstybiniu mastu padėtų kovoti su neteisėta veikla ir užtikrinti saugumą. Direktorių nušalinimo tvarka ir informacijos perdavimo konfidencialumas turėtų būti reglamentuojami pagal nacionalinę teisę. Siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi taikytinų teisės normų dėl asmens duomenų apsaugos, visus su direktoriaus nušalinimu susijusius duomenis nacionaliniai registrai turėtų tvarkyti pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/67935;

_________________

_________________

35 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

35 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl direktyvos

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17)  dėl bendrovių registravimo internetu taip pat pažymėtina, kad, siekiant sumažinti bendrovių sąnaudas ir naštą, per bendrovės gyvavimo ciklą dokumentus ir informaciją registrams taip pat turėtų būti galima teikti vien internetu. Valstybės narės taip pat turėtų turėti galimybę leisti bendrovėms teikti dokumentus ir informaciją kitomis priemonėmis, įskaitant popierinius dokumentus. Be to, bendrovių informacija turėtų būti atskleidžiama, informaciją tuose registruose padarius viešai prieinama, nes jie dabar yra susieti tarpusavyje ir teikia visapusišką informaciją naudotojams. Kad nebūtų trikdoma esamų informacijos atskleidimo priemonių veikla, valstybės narės taip pat turėtų turėti galimybę visą bendrovių informaciją ar jos dalį skelbti ir oficialiajame valstybės leidinyje, tik turėtų tuo pačiu užtikrinti, kad informaciją oficialiajam valstybės leidiniui elektroniniu būdu siųstų registras;

(17)  dėl bendrovių registravimo internetu taip pat pažymėtina, kad, siekiant sumažinti bendrovių sąnaudas ir naštą, per bendrovės gyvavimo ciklą dokumentus ir informaciją registrams taip pat turėtų būti galima teikti vien internetu. Visi reikalavimai, susiję su bet kurio pateikto dokumento ar informacijos autentiškumu, tikslumu ir derama teisine forma, turėtų būti nustatomi pagal nacionalinę teisę bei laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 910/20141a. Valstybės narės taip pat turėtų turėti galimybę leisti bendrovėms teikti dokumentus ir informaciją kitomis priemonėmis, įskaitant popierinius dokumentus. Be to, bendrovių informacija turėtų būti atskleidžiama, informaciją tuose registruose padarius viešai prieinama, nes jie dabar yra susieti tarpusavyje ir teikia visapusišką informaciją naudotojams. Kad nebūtų trikdoma esamų informacijos atskleidimo priemonių veikla, valstybės narės taip pat turėtų turėti galimybę visą bendrovių informaciją ar jos dalį skelbti ir oficialiajame valstybės leidinyje, tik turėtų tuo pačiu užtikrinti, kad informaciją oficialiajam valstybės leidiniui elektroniniu būdu siųstų registras;

 

_______________________

 

1a 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (eIDAS reglamentas) (OL L 257, 2014 8 28, p. 73).

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl direktyvos

19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19)  siekiant sumažinti bendrovių sąnaudas ir administracinę naštą, valstybės narės, taikydamos bendrovių teisę, turėtų laikytis vienkartinio informacijos pateikimo principo. Vienkartinio informacijos pateikimo principo taikymas reiškia, kad iš bendrovių nereikalaujama teikti tą pačią informaciją valdžios institucijoms daugiau nei kartą. Pavyzdžiui, bendrovės neturėtų teikti tos pačios informacijos ir nacionaliniam registrui, ir oficialiajam valstybės leidiniui. Atvirkščiai, registras turėtų pateikti informaciją, kuri jau buvo tiesiogiai pateikta oficialiajam valstybės leidiniui. Taip pat jeigu bendrovė yra įsteigta vienoje valstybėje narėje ir nori įregistruoti filialą kitoje, ji turėtų turėti galimybę pasinaudoti prieš tai registrui pateikta informacija arba dokumentais. Be to, jeigu bendrovė yra įsteigta vienoje valstybėje narėje, o jos filialas yra kitoje, ji turėtų turėti galimybę teikti duomenis apie tam tikrus bendrovės informacijos pasikeitimus tik tam registrui, kuriame įregistruota bendrovė, nereikalaujant tą pačią informaciją teikti registrui, kuriame įregistruotas filialas. Vietoj to, registras, kuriame įregistruota bendrovė, ir registras, kuriame įregistruotas filialas, naudodamiesi registrų sąveikos sistema, turėtų keistis elektroniniu būdu informacija, pavyzdžiui, apie bendrovės pavadinimo arba registruotos buveinės pasikeitimą.

(19)  siekiant sumažinti bendrovių sąnaudas, sumažinti procedūrų trukmę ir administracinę naštą, valstybės narės, taikydamos bendrovių teisę, turėtų laikytis vienkartinio informacijos pateikimo principo, kuris labai palaikomas Komisijos iniciatyvose, pvz., pasiūlyme dėl reglamento dėl bendrųjų skaitmeninių vartų arba e. valdžios veiksmų plane bei Talino deklaracijoje dėl e. valdžios. Vienkartinio informacijos pateikimo principo taikymas reiškia, kad iš bendrovių nereikalaujama teikti tą pačią informaciją valdžios institucijoms daugiau nei kartą. Pavyzdžiui, bendrovės neturėtų teikti tos pačios informacijos ir nacionaliniam registrui, ir oficialiajam valstybės leidiniui. Atvirkščiai, registras turėtų pateikti informaciją, kuri jau buvo tiesiogiai pateikta oficialiajam valstybės leidiniui. Taip pat jeigu bendrovė yra įsteigta vienoje valstybėje narėje ir nori įregistruoti filialą kitoje, ji turėtų turėti galimybę pasinaudoti prieš tai registrui pateikta informacija arba dokumentais. Be to, jeigu bendrovė yra įsteigta vienoje valstybėje narėje, o jos filialas yra kitoje, ji turėtų turėti galimybę teikti duomenis apie tam tikrus bendrovės informacijos pasikeitimus tik tam registrui, kuriame įregistruota bendrovė, nereikalaujant tą pačią informaciją teikti registrui, kuriame įregistruotas filialas. Vietoj to, registras, kuriame įregistruota bendrovė, ir registras, kuriame įregistruotas filialas, naudodamiesi registrų sąveikos sistema, turėtų elektroniniu būdu, automatiškai ir nedelsiant perduoti informaciją, pavyzdžiui, apie bendrovės pavadinimo arba registruotos buveinės pasikeitimą;

 

________________

 

1a 2018 m. spalio 2 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/..., kuriuo sukuriami bendrieji skaitmeniniai vartai, skirti suteikti prieigą prie informacijos, procedūrų ir pagalbos bei problemų sprendimo paslaugų, ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012 (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl direktyvos

21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(21)  siekiant užtikrinti skaidrumą ir skatinti pasitikėjimą verslo sandoriais, įskaitant bendrojoje rinkoje sudaromus tarpvalstybinius sandorius, svarbu, kad investuotojai, suinteresuotosios šalys, verslo partneriai ir institucijos turėtų paprastą prieigą prie bendrovių informacijos. Kad informacija būtų labiau prieinama, visose valstybėse narėse daugiau informacijos turėtų būti teikiama nemokamai. Prie tokios informacijos reikėtų priskirti informaciją apie bendrovės interneto svetainę (jeigu ji yra) ir bendrovės bei kitose valstybėse narėse esančių jos filialų juridinį statusą (jeigu tokia informacija nacionaliniuose registruose saugoma). Prie tokios informacijos taip pat reikėtų priskirti informaciją apie asmenis, įgaliotus atstovauti bendrovėms, ir darbuotojų skaičių (jeigu tokia informacija saugoma);

(21)  siekiant užtikrinti skaidrumą, apsaugoti darbuotojų, kreditorių ir smulkiųjų akcininkų interesus ir skatinti pasitikėjimą verslo sandoriais, įskaitant bendrojoje rinkoje sudaromus tarpvalstybinius sandorius, svarbu, kad investuotojai, suinteresuotosios šalys, verslo partneriai ir institucijos turėtų paprastą prieigą prie bendrovių informacijos. Kad informacija būtų labiau prieinama, visose valstybėse narėse daugiau informacijos turėtų būti teikiama nemokamai. Prie tokios informacijos reikėtų priskirti informaciją apie bendrovės interneto svetainę (jeigu ji yra) ir bendrovės bei kitose valstybėse narėse esančių jos filialų juridinį statusą (jeigu tokia informacija nacionaliniuose registruose saugoma). Prie tokios informacijos taip pat reikėtų priskirti informaciją apie asmenis, įgaliotus atstovauti bendrovėms, ir darbuotojų skaičių (jeigu tokia informacija saugoma);

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl direktyvos

23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(23)  siekiant padėti bendrojoje rinkoje įsteigtoms bendrovėms lengviau plėsti savo verslą kitose valstybėse, bendrovėms reikėtų suteikti galimybę steigti ir registruoti internetu filialus kitose valstybėse narėse. Todėl valstybės narės turėtų suteikti galimybę registruoti filialus ir teikti informaciją bei dokumentus internetu, panašiai kaip bendrovėms;

(23)  siekiant padėti bendrojoje rinkoje įsteigtoms bendrovėms lengviau plėsti savo verslą kitose valstybėse, bendrovėms reikėtų suteikti galimybę steigti ir registruoti internetu filialus kitose valstybėse narėse. Todėl valstybės narės turėtų suteikti galimybę registruoti filialus ir teikti informaciją bei dokumentus internetu, panašiai kaip bendrovėms, tokiu būdu padedant sumažinti išlaidas, kartu sumažinant administracinę naštą ir su tarpvalstybine plėtra susijusių formalumų trukmę;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl direktyvos

24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(24)  registruodamos kitoje valstybėje narėje įregistruotos bendrovės filialą, valstybės narės, kuriose registruojamas filialas, taip pat turėtų turėti galimybę pasinaudodamos registrų sąveikos sistema patikrinti tam tikrą informaciją apie bendrovę. Taip pat pažymėtina, kad tais atvejais, kai filialas kurioje nors valstybėje narėje uždaromas, tos valstybės narės registras per registrų sąveikos sistemą turėtų informuoti valstybės narės, kurioje įregistruota bendrovė, registrą, ir abu registrai turėtų įtraukti tą informaciją;

(24)  registruodamos kitoje valstybėje narėje įregistruotos bendrovės filialą, valstybės narės, kuriose registruojamas filialas, taip pat turėtų turėti galimybę pasinaudodamos registrų sąveikos sistema patikrinti tam tikrą informaciją apie bendrovę. Taip pat pažymėtina, kad tais atvejais, kai filialas kurioje nors valstybėje narėje uždaromas, tos valstybės narės registras per registrų sąveikos sistemą turėtų automatiškai ir nedelsiant informuoti valstybės narės, kurioje įregistruota bendrovė, registrą, ir abu registrai turėtų įtraukti tą informaciją;

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Direktyva (ES) 2017/1132

13 a straipsnio 1 dalies 3 punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3)  registravimas – bendrovės kaip juridinio asmens sukūrimas;

3)  registravimas – visas bendrovės sukūrimo procesas naudojantis skaitmeninėmis priemonėmis – pradedant pareiškėjo atpažintimi, steigimo dokumentų parengimu arba pateikimu ir baigiant bendrovės kaip juridinio asmens įtraukimu į verslo registrą, kaip nustatyta nacionalinėje teisėje; filialo atveju – procesas, kurio pagrindu atskleidžiami dokumentai ir informacija, susiję su valstybėje narėje atidarytu filialu;

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Direktyva (ES) 2017/1132

13 a straipsnio 4 punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4)  šablonas – valstybės narės pagal nacionalinės teisės aktus parengtas bendrovės steigimo dokumento pavyzdys, naudojamas bendrovę registruojant internetu;

4)  šablonas – kiekvienos valstybės narės pagal savo nacionalinės teisės aktus parengtas bendrovės steigimo dokumento pavyzdys, naudojamas bendrovę registruojant internetu;

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Direktyva (ES) 2017/1132

13 b straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

13b straipsnis

13b straipsnis

Atpažinties priemonių pripažinimas, kai procedūros atliekamos internetu

Atpažinties priemonių pripažinimas, kai procedūros atliekamos internetu

1.  Valstybės narės užtikrina, kad registruojant ir teikiant duomenis internetu būtų galima naudoti šias elektroninės atpažinties priemones ES piliečiams identifikuoti:

1.  Valstybės narės užtikrina, kad registruojant ir teikiant duomenis internetu būtų galima naudoti šias elektroninės atpažinties priemones ES piliečiams identifikuoti:

a)  pagal savo valstybės narės patvirtintą elektroninės atpažinties schemą išduotas elektroninės atpažinties priemones;

a)  pagal savo valstybės narės patvirtintą elektroninės atpažinties schemą išduotas elektroninės atpažinties priemones;

b)  kitoje valstybėje narėje išduotas ir tarpvalstybinio tapatumo nustatymo tikslais pripažįstamas elektroninės atpažinties priemones, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 910/2014 6 straipsnyje.

b)  kitoje valstybėje narėje išduotas ir tarpvalstybinio tapatumo nustatymo tikslais pripažįstamas elektroninės atpažinties priemones.

 

Valstybės narės gali atsisakyti pripažinti atpažinties priemones, jei elektroninės atpažinties priemonės patikimumo lygiai neatitinka Reglamento (ES) Nr. 910/2014 6 straipsnio 1 dalies b ir c punktų nuostatų.

 

1a.  Valstybės narės gali parengti ir patvirtinti papildomas elektronines tapatybės, teisinio veiksnumo ir teisėtumo patikrinimo priemones. Tokios patikrinimo priemonės, be kita ko, gali apimti galimybę atlikti patikrinimą surengus vaizdo konferenciją arba pasinaudojus kitomis internetinėmis priemonėmis, leidžiančiomis užmegzti tikralaikį audiovizualinį ryšį.

2.  Valstybės narės taip pat gali pripažinti kitas, ne tik 1 dalyje nurodytas atpažinties priemones.

2.  Kai pagrįsta dėl svarbių priežasčių viešojo intereso tikslais siekiant užkirsti kelią sukčiavimui, susijusiam su pareiškėjų ar jų atstovų tapatybe, valstybės narės gali reikalauti, kad pareiškėjai arba jų atstovai asmeniškai atvyktų į kompetentingą instituciją arba pas bet kurį kitą registravimo prašymus nagrinėjantį, juos teikiantį arba padedantį teikti asmenį arba į kitą įstaigą, vykdant procedūros etapus, kuriems būtinas fizinis buvimas. Valstybės narės užtikrina, kad fiziškai dalyvauti galėtų būti prašoma tik atskirais atvejais ir kad visus kitus procedūros etapus būtų galima baigti internetu.

3.  Jeigu valstybė narė pripažįsta 2 dalyje nurodytas atpažinties priemones registracijai internetu atlikti ir duomenims internetu teikti, ji taip pat pripažįsta kitos valstybės narės išduotas to paties tipo atpažinties priemones.

3.  Taikant 1 dalį, valstybės narės paskelbia elektroninės atpažinties priemonių, kurias jos pripažįsta, sąrašą.

4.  Nepažeidžiant 1–3 dalių nuostatų, valstybės narės gali imtis priemonių ir reikalauti, kilus pagrįstam ir pakankamą pagrindą turinčiam įtarimui dėl sukčiavimo, kad asmuo fiziškai atvyktų į bet kurią registracijos internetu ir duomenų teikimo internetu reikalus tvarkyti kompetentingą instituciją asmens tapatybei patvirtinti.

 

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Direktyva (ES) 2017/1132

13 b a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

13ba straipsnis

 

Bendrosios nuostatos dėl bendrovių ir filialų registracijos internetu ir informacijos bei dokumentų pateikimas internetu

 

1.  Valstybės narės pagal savo sistemas ir teisines tradicijas paskiria institucijas ar valstybės tarnautojus, dirbančius su bendrovių registravimu ir dokumentų bei informacijos teikimu registrui.

 

2.  Ši direktyva nedaro poveikio nacionalinėje teisėje nustatytoms procedūroms ir reikalavimams, įskaitant tuos, kurie susiję su teisinėmis steigimo dokumentų rengimo procedūromis, jeigu yra įmanomas bendrovės registravimas internetu, kaip nurodyta 13f straipsnyje, ir filialo registravimas internetu, kaip nurodyta 28 straipsnyje.

 

3.  Pagal galiojančią nacionalinę teisę taikomi reikalavimai, susiję su pateiktų dokumentų ar informacijos autentiškumu, tikslumu ir tinkama teisine forma, lieka nepakitę, jeigu yra įmanomas registravimas internetu, kaip nurodyta 13f ir 28a straipsniuose, ir duomenų pateikimas internetu, kaip nurodyta 13i ir 28b straipsniuose.

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Direktyva (ES) 2017/1132

13 c straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

13 c straipsnis

13 c straipsnis

Mokesčiai už registravimą internetu ir duomenų teikimą internetu

Mokesčiai už registravimą internetu ir duomenų bei informacijos teikimą internetu

1.  Valstybės narės užtikrina, kad šiame skyriuje nurodytoms procedūroms taikomos mokesčių taisyklės būtų skaidrios ir nediskriminacinės.

1.  Valstybės narės užtikrina, kad šiame skyriuje nurodytoms procedūroms taikomos mokesčių taisyklės būtų skaidrios ir nediskriminacinės.

2.  Visi 16 straipsnyje nurodyti registrų už bendrovės arba filialo registravimą internetu arba duomenų teikimą internetu imami mokesčiai negali viršyti administracinių paslaugos teikimo sąnaudų.

2.  Visi 16 straipsnyje nurodyti registrų už bendrovės arba filialo registravimą internetu arba dokumentų ir (arba) informacijos teikimą internetu imami mokesčiai negali viršyti administracinių paslaugos teikimo sąnaudų.

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Direktyva (ES) 2017/1132

13 d straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

13d straipsnis

13d straipsnis

Mokėjimai

Mokėjimai

Jeigu, norint užbaigti šiame skyriuje nustatytą procedūrą, reikia sumokėti mokestį, valstybės narės užtikrina, kad mokestį būtų galima sumokėti naudojantis mokėjimo paslauga, kuri teikiant tarpvalstybinio mokėjimo paslaugas yra plačiai prieinama.

Jeigu, norint užbaigti šiame skyriuje nustatytą procedūrą, reikia sumokėti mokestį, valstybės narės užtikrina, kad mokestį būtų galima sumokėti naudojantis valstybėje narėje įsisteigusios finansinės įstaigos ar mokėjimo paslaugų teikėjo teikiama mokėjimo internetu paslauga, kuri teikiant tarpvalstybinio mokėjimo paslaugas, leidžiančias nustatyti mokėtojo tapatybę, yra plačiai prieinama.

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Direktyva (ES) 2017/1132

13 e straipsnio 1 dalies b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  reikalavimai dėl šablonų naudojimo, įskaitant informaciją apie nacionalinės teisės aktus, pagal kuriuos reglamentuojamas tokių šablonų naudojimas ir turinys;

b)  reikalavimai dėl bendrovėms registruoti internetu skirto šablono naudojimo;

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 5 punktas

Direktyva (ES) 2017/1132

13 f straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

13f straipsnis

13f straipsnis

Bendrovių registravimas internetu

Bendrovių registravimas internetu

1.  Valstybės narės užtikrina, kad, laikantis 13b straipsnio 4 dalies nuostatų, bendrovių registraciją būtų galima atlikti vien internetu ir kad pareiškėjams arba jų atstovams nereikėtų asmeniškai vykti į jokią kompetentingą instituciją, pas jokį kitą registravimo prašymus nagrinėjantį asmenį ar į kitą įstaigą. Tačiau valstybės narės gali nuspręsti neleisti I priede nurodytų tipų bendrovėms visas registracijos procedūras atlikti vien internetu.

1.  Valstybės narės užtikrina, kad, laikantis 13b straipsnio 2 dalies nuostatų, bendrovių registraciją būtų galima atlikti vien internetu ir kad pareiškėjams arba jų atstovams nereikėtų asmeniškai vykti į jokią kompetentingą instituciją, pas jokį kitą registravimo prašymus nagrinėjantį asmenį ar į kitą įstaigą. Tačiau valstybės narės gali nuspręsti neleisti I priede nurodytų tipų bendrovėms visas registracijos procedūras atlikti vien internetu.

2.  Valstybės narės nustato išsamias bendrovių registravimo internetu taisykles, įskaitant taisykles dėl 13g straipsnyje nurodytų šablonų naudojimo ir bendrovei registruoti reikalingų dokumentų ir informacijos. Pagal šias taisykles valstybės narės užtikrina, kad registraciją internetu būtų galima atlikti informaciją ar dokumentus pateikus elektronine forma, įskaitant elektronines 16a straipsnio 4 dalyje nurodytų dokumentų ir informacijos kopijas.

2.  Valstybės narės nustato išsamias bendrovių registravimo internetu taisykles, įskaitant taisykles dėl 13g straipsnyje nurodytų šablonų naudojimo ir bendrovei registruoti reikalingų dokumentų ir informacijos. Pagal šias taisykles valstybės narės užtikrina, kad registraciją internetu būtų galima atlikti informaciją ar dokumentus pateikus elektronine forma, įskaitant elektronines 16a straipsnio 4 dalyje nurodytų dokumentų ir informacijos kopijas.

3.  2 dalyje nurodytose taisyklėse nustatomi bent šie dalykai:

3.  2 dalyje nurodytose taisyklėse nustatomi bent šie dalykai:

a)  procedūros, kuriomis užtikrinamas pareiškėjo teisinis veiksnumas ir jo įgaliojimas atstovauti bendrovei;

a)  procedūros, kuriomis užtikrinamas pareiškėjo teisinis veiksnumas ir jo įgaliojimas atstovauti bendrovei;

b)  priemonės, kuriomis tikrinama bendrovę registruojančio asmens ar asmenų arba jų atstovų tapatybė;

b)  priemonės, kuriomis tikrinama bendrovę registruojančio asmens ar asmenų arba jų atstovų tapatybė;

c)  reikalavimai, kad pareiškėjas naudotųsi Reglamento (ES) Nr. 910/2014 nurodytomis elektroninėmis patikimumo užtikrinimo paslaugomis.

c)  reikalavimai, kad pareiškėjas naudotųsi Reglamento (ES) Nr. 910/2014 nurodytomis elektroninėmis patikimumo užtikrinimo paslaugomis.

 

ca)  procedūros, kuriomis tikrinamas direktorių paskyrimas, atsižvelgiant į tai, ar kitų valstybių narių kompetentingos institucijos nenušalino direktorių nuo pareigų;

 

cb)  procedūros, kuriomis tikrinamas bendrovės veiklos objekto teisėtumas, jeigu tokie patikrinimai numatyti pagal nacionalinę teisę;

 

cd)  procedūros, kuriomis tikrinamas bendrovės pavadinimo teisėtumas, jeigu tokie patikrinimai numatyti pagal nacionalinę teisę;

4.  2 dalyje nurodytose taisyklėse taip pat gali būti nustatyta:

4.  2 dalyje nurodytose taisyklėse taip pat gali būti nustatyta:

a)  procedūros, kuriomis užtikrinamas bendrovės veiklos objekto teisėtumas;

a)  procedūros, kuriomis tikrinamas steigimo dokumentų teisėtumas, įskaitant patikrinimą, ar teisingai naudojamasi šablonais;

b)  procedūros, kuriomis užtikrinamas bendrovės pavadinimo teisėtumas;

b)  procedūros, pagal kurias numatomas notaro arba valstybės narės įgalioto kito asmens ar įstaigos dalyvavimas teikiant registravimo prašymus;

c)  procedūros, kuriomis užtikrinamas steigimo priemonių teisėtumas, įskaitant patikrinimą, ar teisingai naudojamasi šablonais;

c)   aplinkybės, kuriomis gali būti neleista registracijos atlikti internetu, kai bendrovės akcinis kapitalas turi būti apmokėtas įnašais natūra;

d)  procedūros, kuriomis tikrinamas direktorių paskyrimas, atsižvelgiant į tai, ar kitų valstybių narių kompetentingos institucijos nenušalino direktorių nuo pareigų;

 

e)  procedūros, pagal kurias numatomas notaro arba valstybės narės įgalioto kito asmens ar įstaigos dalyvavimas teikiant registravimo prašymus;

 

f)  aplinkybės, kuriomis gali būti neleista registracijos atlikti internetu, kai bendrovės akcinis kapitalas turi būti apmokėtas įnašais natūra.

 

5.  Valstybės narės negali nustatyti sąlygos, kad bendrovę registruoti internetu galima tik tada, kai prieš bendrovės registraciją gaunama licencija arba leidimas, nebent tai būtina nacionalinės teisės aktuose numatytai tam tikrai veiklai tinkamai kontroliuoti.

5.  Valstybės narės negali nustatyti sąlygos, kad bendrovę registruoti internetu galima tik tada, kai prieš bendrovės registraciją gaunama licencija arba leidimas, nebent tai būtina nacionalinės teisės aktuose numatytai tam tikrai veiklai tinkamai kontroliuoti.

6.  Valstybės narės užtikrina, kad tais atvejais, kai pagal bendrovės registravimo procedūras reikia apmokėti bendrovės kapitalą, kapitalą būtų galima apmokėti internetu pagal 13d straipsnį į Sąjungoje atidarytą banko sąskaitą. Valstybės narės taip pat užtikrina, kad mokėjimo įrodymus taip pat būtų galima pateikti internetu.

6.  Valstybės narės užtikrina, kad tais atvejais, kai pagal bendrovės registravimo procedūras reikia apmokėti bendrovės kapitalą, kapitalą būtų galima apmokėti internetu pagal 13d straipsnį į Sąjungoje atidarytą banko sąskaitą. Valstybės narės taip pat užtikrina, kad mokėjimo įrodymus taip pat būtų galima pateikti internetu.

7.  Valstybės narės užtikrina, kad registravimas internetu būtų baigtas per penkias darbo dienas nuo vėliausio iš šių įvykių:

7.  Kai pareiškėjas yra fizinis asmuo ir naudoja 13g straipsnyje numatytą šabloną, valstybės narės užtikrina, kad registravimas internetu būtų baigtas per penkias darbo dienas nuo vėliausio iš šių įvykių:

a)  kai kompetentinga institucija arba, jei taip nustatyta, pagal nacionalinę teisę bendrovės registravimo prašymus pateikti įgaliotas asmuo arba įstaiga, gauna visus reikalaujamus dokumentus ir informaciją;

a)  kai kompetentinga institucija arba, jei taip nustatyta, pagal nacionalinę teisę bendrovės registravimo prašymus pateikti įgaliotas asmuo arba įstaiga, gauna visus reikalaujamus dokumentus ir informaciją;

b)  kai sumokamas registracijos mokestis, akcinis kapitalas apmokamas pinigais arba, jei akcinis kapitalas turi būti apmokėtas natūra, kaip nustatyta nacionalinės teisės aktuose.

b)  kai sumokamas registracijos mokestis, akcinis kapitalas apmokamas pinigais arba, jei akcinis kapitalas turi būti apmokėtas natūra, kaip nustatyta nacionalinės teisės aktuose.

 

Kitais atvejais valstybės narės užtikrina, kad bendrovės registravimas internetu būtų baigtas per 10 darbo dienų.

Jeigu deramai pagrįstomis išimtinėmis aplinkybėmis šio termino laikytis būtų neįmanoma, valstybės narės užtikrina, kad pareiškėjas būtų iš karto informuotas apie kiekvieno vėlavimo priežastis.

Jeigu deramai pagrįstomis išimtinėmis aplinkybėmis šio termino laikytis būtų neįmanoma, valstybės narės užtikrina, kad pareiškėjas būtų iš karto informuotas apie kiekvieno vėlavimo priežastis.

 

7a.  Kai dėl svarbių viešojo intereso priežasčių reikia užtikrinti, kad būtų laikomasi taisyklių dėl pareiškėjų teisinio veiksnumo ar dėl jų įgaliojimo atstovauti bendrovei, kaip nurodyta 3 dalies a punkte, valstybės narės gali imtis priemonių, pagal kurias gali būti reikalaujama fiziškai atvykti į bet kurią registracijos internetu ir duomenų teikimo internetu reikalus tvarkyti, registracijai vykdyti ir duomenis teikti ar padėti registraciją vykdyti ir duomenis teikti pagal nacionalinę teisę kompetentingą instituciją. Valstybės narės užtikrina, kad tokiais atvejais fiziškai dalyvauti galėtų būti prašoma tik atskirais atvejais ir kad visus kitus procedūros etapus vis dar būtų galima baigti internetu.

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 5 punktas

Direktyva (ES) 2017/1132

13 g straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

13g straipsnis

13g straipsnis

Bendrovėms registruoti skirti šablonai

Bendrovėms registruoti skirti šablonai

1.  Registravimo portaluose arba interneto svetainėse, prie kurių prisijungiama per bendruosius skaitmeninius vartus, valstybės narės pateikia IIA priede nurodytų tipų bendrovėms skirtus šablonus. Valstybės narės internete taip pat gali pateikti II priede nurodytų tipų bendrovėms, kurios nėra nurodytos IIA priede, registruoti skirtus šablonus.

1.  Registravimo portaluose arba interneto svetainėse, prie kurių prisijungiama per bendruosius skaitmeninius vartus, valstybės narės pateikia IIA priede nurodytų tipų bendrovėms skirtus šablonus. Valstybės narės internete taip pat gali pateikti tipų bendrovėms registruoti skirtus šablonus.

2.  Valstybės narės užtikrina, kad šio straipsnio 1 dalyje nurodytus šablonus pareiškėjai galėtų naudoti atlikdami 13f straipsnyje nurodytą registravimo internetu procedūrą. Jeigu naudodamas šiuos šablonus pareiškėjas laikosi 13f straipsnio 4 dalies c punkte nurodytų taisyklių (kai jos taikomos), laikoma, kad 10 straipsnyje nustatytas reikalavimas parengti ir patvirtinti reikiamos teisinės formos bendrovės steigimo dokumentus yra įvykdytas.

2.  Valstybės narės užtikrina, kad šio straipsnio 1 dalyje nurodytus šablonus pareiškėjai galėtų naudoti atlikdami 13f straipsnyje nurodytą registravimo internetu procedūrą ir jame pateiktas nuostatas.

3.  Valstybės narės šablonus pateikia bent viena oficialia Sąjungos kalba

3.  Valstybės narės šablonus pateikia bent viena oficialia Sąjungos kalba, kurią suprastų kuo didesnis skaičius tarpvalstybinių naudotojų.

4.  Šablonų turinys reglamentuojamas pagal nacionalinės teisės aktus.

4.  Šablonų turinys reglamentuojamas pagal nacionalinės teisės aktus.

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 5 punktas

Direktyva (ES) 2017/1132

13 h straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

13h straipsnis

13h straipsnis

Nušalinti direktoriai

Nušalinti direktoriai

1.  Jeigu valstybės narės nustato 13f straipsnio 4 dalies d punkte paminėto direktorių nušalinimo taisykles, registras, kuriame ketinama registruoti bendrovę, per 22 straipsnyje nurodytą registrų sąveikos sistemą gali reikalauti patvirtinimo iš kitų valstybių narių registrų, ar asmuo, kurį ketinama skirti bendrovės direktoriumi, kitose valstybėse narėse nebuvo nušalintas nuo direktoriaus pareigų. Taikant šį straipsnį direktoriais laikomi visi 14 straipsnio d punkte nurodyti asmenys.

1.  Jeigu valstybės narės nustato 13f straipsnio 4 dalies d punkte paminėto direktorių nušalinimo taisykles, registras, kuriame ketinama registruoti bendrovę, per 22 straipsnyje nurodytą registrų sąveikos sistemą gali reikalauti patvirtinimo iš kitų valstybių narių registrų, ar asmuo, kurį ketinama skirti bendrovės direktoriumi, kitose valstybėse narėse nebuvo nušalintas nuo direktoriaus pareigų. Taikant šį straipsnį direktoriais laikomi visi 14 straipsnio d punkte nurodyti asmenys.

2.  Valstybės narės imasi visų reikalingų priemonių, kad užtikrintų, jog jų registrai, naudodamiesi 22 straipsnyje nurodyta sistema, galėtų pateikti šio straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją ir informaciją apie kiekvieno nušalinimo trukmę. Ši informacija teikiama registravimo tikslais, o valstybės narės taip pat gali nurodyti nušalinimo pagrindus.

2.  Valstybės narės imasi visų reikalingų priemonių, kad užtikrintų, jog jų registrai, naudodamiesi 22 straipsnyje nurodyta sistema, be nepagrįsto delsimo galėtų pateikti šio straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją ir informaciją apie kiekvieno nušalinimo trukmę. Ši informacija teikiama registravimo tikslais, o, kai patvirtinama, kad asmuo turi būti nušalintas, valstybės narės taip pat gali nurodyti nušalinimo pagrindus.

3.  Valstybės narės gali atsisakyti skirti asmenį bendrovės direktoriumi, jeigu tas asmuo kitoje valstybėje narėje šiuo metu yra nušalintas nuo direktoriaus pareigų.

3.  Valstybės narės, remdamosi nušalinimo pagrindais, gali atsisakyti skirti asmenį bendrovės direktoriumi, jeigu tas asmuo kitoje valstybėje narėje šiuo metu yra nušalintas nuo direktoriaus pareigų.

4.  1, 2 ir 3 dalių nuostatos mutatis mutandis taikomos, kai bendrovė pateikia registrui 16 straipsnyje nurodytą informaciją apie naujo direktoriaus paskyrimą.

4.  1, 2 ir 3 dalių nuostatos mutatis mutandis taikomos, kai bendrovė pateikia registrui 16 straipsnyje nurodytą informaciją apie naujo direktoriaus paskyrimą.

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 5 punktas

Direktyva (ES) 2017/1132

13 i straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

13i straipsnis

13i straipsnis

Bendrovių duomenų teikimas internetu

Bendrovių dokumentų ir informacijos teikimas internetu

1.  Valstybės narės užtikrina, kad bendrovės turėtų galimybę iki valstybės narės, kurioje ketinama registruoti bendrovę, teisės aktuose nurodyto termino internetu pateikti 14 straipsnyje nurodytus dokumentus ir informaciją, įskaitant visus informacijos pakeitimus. Valstybės narės užtikrina, kad, laikantis 13b straipsnio 4 dalies nuostatų, visą informaciją būtų galima pateikti vien internetu ir kad pareiškėjui arba jo atstovui nereikėtų asmeniškai vykti į jokią kompetentingą instituciją, pas jokį kitą internetu teikiamus duomenis tvarkantį asmenį ar į kitą įstaigą.

1.  Valstybės narės užtikrina, kad bendrovės turėtų galimybę iki valstybės narės, kurioje ketinama registruoti bendrovę, teisės aktuose nurodyto termino internetu pateikti 14 straipsnyje nurodytus dokumentus ir informaciją, įskaitant visus informacijos pakeitimus. Valstybės narės užtikrina, kad, laikantis 13b straipsnio 2 dalies ir 13f straipsnio 4 dalies nuostatų, visą informaciją būtų galima pateikti vien internetu ir kad pareiškėjui arba jo atstovui nereikėtų asmeniškai vykti į jokią kompetentingą instituciją, pas jokį kitą internetu teikiamus duomenis tvarkantį, juos teikiantį arba padedantį teikti asmenį ar į kitą įstaigą.

 

Valstybės narės nustato taisykles, kad būtų numatytos apsaugos priemonės, susijusios su dokumentų ir informacijos, kuriuos ketinama pateikti internetu, tikrumu ir patikimumu, jeigu yra įmanomas teikimas internetu. 13f straipsnio 3 dalis ir 13 straipsnio 4 dalies f punktas taikomi mutatis mutandis.

Valstybės narės užtikrina, kad internetu pateiktų dokumentų kilmė ir vientisumas būtų patikrinti elektroninėmis priemonėmis.

Valstybės narės užtikrina, kad internetu pateiktų dokumentų kilmė ir vientisumas būtų patikrinti elektroninėmis priemonėmis.

2.  Valstybės narės gali reikalauti, kad tam tikros bendrovės arba visos bendrovės pateiktų tam tikrus arba visus 1 dalyje nurodytus dokumentus ir informaciją internetu.“;

2.  Valstybės narės gali reikalauti, kad tam tikros bendrovės arba visos bendrovės pateiktų tam tikrus arba visus 1 dalyje nurodytus dokumentus ir informaciją internetu.“;

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 6 punktas

Direktyva (ES) 2017/1132

16 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Visi 14 straipsnyje nurodyti dokumentai ir informacija, nepriklausomai nuo to, kaip buvo pateikti, laikomi registro byloje arba įtraukiami tiesiogiai į registrą elektronine forma. Valstybės narės užtikrina, kad visų tokių popieriuje pateiktų dokumentų ir informacijos forma registre būtų pakeista į elektroninę.

Visi 14 straipsnyje nurodyti dokumentai ir informacija, nepriklausomai nuo to, kaip buvo pateikti, laikomi registro byloje arba įtraukiami tiesiogiai į registrą elektronine forma. Valstybės narės užtikrina, kad visų tokių popieriuje pateiktų dokumentų ir informacijos forma registre būtų kuo greičiau pakeista į elektroninę.

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 9 punktas

Direktyva (ES) 2017/1132

19 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

19 straipsnis

19 straipsnis

Mokesčiai už dokumentus ir informaciją

Mokesčiai už dokumentus ir informaciją

1.  Mokesčiai už 14 straipsnyje nurodytų dokumentų ir informacijos pateikimą per registrų sąveikos sistemą negali viršyti administracinių jų pateikimo sąnaudų.

1.  Mokesčiai už 14 straipsnyje nurodytų dokumentų ir informacijos ar jų kopijų pateikimą per registrų sąveikos sistemą negali viršyti administracinių jų pateikimo sąnaudų.

2.  Valstybės narės užtikrina, kad per registrų sąveikos sistemą nemokamai būtų teikiama ši informacija:

2.  Valstybės narės užtikrina, kad per registrų sąveikos sistemą nemokamai būtų teikiama ši informacija:

a)  bendrovės pavadinimas arba pavadinimai ir teisinė forma;

a)  bendrovės pavadinimas arba pavadinimai ir teisinė forma;

b)  bendrovės registruota buveinė ir valstybė narė, kurioje ji įregistruota;

b)  bendrovės registruota buveinė ir valstybė narė, kurioje ji įregistruota;

c)  bendrovės registracijos numeris ir EUID;

c)  bendrovės registracijos numeris ir EUID;

d)  duomenys apie bendrovės interneto svetainę, jei ji yra;

d)  duomenys apie bendrovės interneto svetainę, jei ji yra;

e)  bendrovės juridinis statusas, pavyzdžiui, tai, ar ji uždaryta, išbraukta iš registro, jos veikla nutraukta, ji likviduota, vykdo nacionalinės teisės aktuose apibrėžtą ekonominę veiklą ar jos nevykdo, jeigu tokia informacija saugoma nacionaliniuose registruose;

e)  bendrovės juridinis statusas, pavyzdžiui, tai, ar ji uždaryta, išbraukta iš registro, jos veikla nutraukta, ji likviduota, jai iškelta nemokumo byla, ji vykdo nacionalinės teisės aktuose apibrėžtą ekonominę veiklą ar jos nevykdo, jeigu tokia informacija saugoma nacionaliniuose registruose;

f)  bendrovės veiklos objektas, jei jis nacionaliniame registre įrašytas;

f)  bendrovės veiklos objektas, jei jis nacionaliniame registre įrašytas;

g)  bendrovės darbuotojų skaičius, jeigu pagal nacionalinės teisės aktus jį reikalaujama nurodyti bendrovės finansinėse ataskaitose;

g)  bendrovės darbuotojų skaičius, jeigu pagal nacionalinės ir Sąjungos teisės aktus jį reikalaujama nurodyti bendrovės finansinėse ataskaitose;

h)  bet kurio asmens, kurį bendrovė šiuo metu yra įgaliojusi jai atstovauti palaikant ryšius su trečiaisiais asmenimis ir teisminiuose procesuose arba dalyvauti administruojant, prižiūrint ar kontroliuojant bendrovę, vardas ir pavardė, kaip nurodyta 14 straipsnio d dalyje;

h)  bet kurio asmens, kurį bendrovė šiuo metu yra įgaliojusi jai atstovauti palaikant ryšius su trečiaisiais asmenimis ir teisminiuose procesuose arba dalyvauti administruojant, prižiūrint ar kontroliuojant bendrovę, vardas ir pavardė, kaip nurodyta 14 straipsnio d dalyje;

i)  informacija apie kitoje valstybėje narėje įsteigtus bendrovės filialus, įskaitant pavadinimą, registracijos numerį, EUID ir valstybę narę, kurioje filialas įregistruotas.

i)  informacija apie kitoje valstybėje narėje įsteigtus bendrovės filialus, įskaitant pavadinimą, registracijos numerį, EUID ir valstybę narę, kurioje filialas įregistruotas.

Valstybės narės gali nemokamai teikti ir daugiau informacijos bei dokumentų.“;

Valstybės narės gali nemokamai teikti ir daugiau informacijos bei dokumentų, jeigu jie gaunami elektroninėmis priemonėmis.“;

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 10 punkto a papunktis

Direktyva (ES) 2017/1132

22 straipsnio 4 dalies 1 a pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija taip pat gali kurti papildomus prieigos prie registrų sąveikos sistemos punktus. Prieigos punktai bus sudaryti iš Komisijos sukurtų ir valdomų sistemų, skirtų Komisijos arba kitų Sąjungos institucijų, įstaigų, organų ar agentūrų administracinėms funkcijoms atlikti arba Sąjungos teisės nuostatoms vykdyti. Komisija pernelyg nedelsdama praneša valstybėms narėms apie tokių prieigos punktų sukūrimą ir visus svarbius jų veikimo pasikeitimus.“;

Komisija taip pat gali kurti prieigos prie registrų sąveikos sistemos punktus. Prieigos punktai bus sudaryti iš Komisijos sukurtų ir valdomų sistemų, skirtų Komisijos arba kitų Sąjungos institucijų, įstaigų, organų ar agentūrų administracinėms funkcijoms atlikti arba Sąjungos teisės nuostatoms vykdyti. Komisija pernelyg nedelsdama praneša valstybėms narėms apie tokių prieigos punktų sukūrimą ir visus svarbius jų veikimo pasikeitimus.“;

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 10 punkto b papunktis

Direktyva (ES) 2017/1132

22 straipsnio 5 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Prieiga prie registrų sąveikos sistemoje esančios informacijos užtikrinama per portalą ir per valstybių narių ir Komisijos sukurtus papildomus prieigos punktus.

5.  Prieiga prie registrų sąveikos sistemoje esančios informacijos užtikrinama per portalą ir per valstybių narių ir Komisijos sukurtus prieigos punktus.

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 13 punktas

Direktyva (ES) 2017/1132

28 a straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  2 dalyje nurodytose taisyklėse nustatomi bent šie dalykai:

3.  2 dalyje nurodytose taisyklėse nustatomi bent šie dalykai:

a)  procedūra, kuria užtikrinamas pareiškėjo teisinis veiksnumas ir įgaliojimas atstovauti bendrovei;

a)  procedūra, kuria užtikrinamas pareiškėjo teisinis veiksnumas ir įgaliojimas atstovauti bendrovei;

b)  priemonės, kuriomis tikrinama filialą registruojančio asmens ar asmenų arba jų atstovų tapatybė.

b)  priemonės, kuriomis tikrinama filialą registruojančio asmens ar asmenų arba jų atstovų tapatybė.

 

ba)  reikalavimas, kad pareiškėjas naudotųsi Reglamente (ES) Nr. 910/2014 nurodytomis elektroninėmis patikimumo užtikrinimo paslaugomis.

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 13 punktas

Direktyva (ES) 2017/1132

28 a straipsnio 3 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  2 dalyje nurodytose taisyklėse taip pat gali būti nustatytos šios procedūros:

 

a)  procedūros, kuriomis tikrinamas filialo veiklos objekto teisėtumas;

 

b)  procedūros, kuriomis tikrinamas filialo pavadinimo teisėtumas;

 

c)  procedūros, kuriomis tikrinamas dokumentų ir informacijos, pateiktų siekiant užregistruoti filialą, teisėtumas;

 

d)  procedūros, pagal kurias numatomas notaro arba bet kurio kito asmens ar įstaigos, pagal taikomas nacionalines nuostatas susijusių su filialo registravimo procesu, dalyvavimas.

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 13 punktas

Direktyva (ES) 2017/1132

28 b straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

28b straipsnis

28b straipsnis

Filialų duomenų pateikimas internetu

Filialų dokumentų ir informacijos pateikimas internetu

Valstybės narės užtikrina, kad 30 straipsnyje nurodytus dokumentus ir informaciją arba jų pakeitimus būtų įmanoma pateikti internetu iki valstybės narės, kurioje įsteigtas filialas, teisės aktuose nustatyto termino. Valstybės narės užtikrina, kad, laikantis 13b straipsnio 4 dalies nuostatų, šią informaciją būtų galima pateikti vien internetu ir kad pareiškėjui arba jo atstovui nereikėtų asmeniškai vykti į jokią kompetentingą instituciją ar pas jokį kitą internetu teikiamus duomenis tvarkantį asmenį.

Valstybės narės užtikrina, kad 30 straipsnyje nurodytus dokumentus ir informaciją arba jų pakeitimus būtų įmanoma pateikti internetu iki valstybės narės, kurioje įsteigtas filialas, teisės aktuose nustatyto termino. Valstybės narės užtikrina, kad, laikantis 13b straipsnio 2 dalies ir 13f straipsnio 8 dalies nuostatų, šią informaciją būtų galima pateikti vien internetu ir kad pareiškėjui arba jo atstovui nereikėtų asmeniškai vykti į jokią kompetentingą instituciją ar pas jokį kitą internetu teikiamus duomenis tvarkantį asmenį.

 

Valstybės narės nustato taisykles, kad būtų numatytos apsaugos priemonės, susijusios su dokumentų ir informacijos, kuriuos ketinama pateikti internetu, tikrumu ir patikimumu, jeigu yra įmanomas duomenų pateikimas internetu. 13f straipsnio 3 dalis ir 13 straipsnio 4 dalies f punktas taikomi mutatis mutandis.

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Nepažeidžiant pirmos pastraipos, valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad 5 straipsnio 16 dalies ir 19 straipsnio 2 dalies g punkto būtų laikomasi ne vėliau kaip nuo [OP turėtų įrašyti datą praėjus 60 mėnesių nuo įsigaliojimo dienos].

Nepažeidžiant pirmos pastraipos, valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad 5 straipsnio 16 dalies ir 19 straipsnio 2 dalies g punkto būtų laikomasi ne vėliau kaip nuo [OP turėtų įrašyti datą praėjus 36 mėnesius nuo įsigaliojimo dienos].

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  būtinybė suteikti galimybę registruoti I priede nurodytų tipų bendroves vien internetu ir galimybės tai padaryti;

a)  galimybė suteikti galimybę registruoti I priede nurodytų tipų bendroves vien internetu;

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  būtinybė, kad valstybės narės pateiktų visų tipų ribotos atsakomybės bendrovėms skirtus šablonus, ir galimybės tai padaryti, taip pat būtinybė pateikti suderintą šabloną, kuris galiotų visoje Sąjungoje ir kurį visos valstybės narės naudotų IIA priede nurodytų tipų bendrovėms, ir galimybės tai padaryti;

b)  galimybė, kad valstybės narės pateiktų visų tipų ribotos atsakomybės bendrovėms skirtus šablonus, ir galimybės tai padaryti, taip pat būtinybė pateikti suderintą šabloną, kuris galiotų visoje Sąjungoje ir kurį visos valstybės narės naudotų IIA priede nurodytų tipų bendrovėms;


AIŠKINAMOJI DALIS

Europos Parlamentas savo 2017 m. rezoliucijoje dėl e. valdžios veiksmų plano ragino Komisiją svarstyti daugiau būdų, kaip skatinti skaitmeninius sprendimus, susijusius su formalumais, kurie atliekami per visą bendrovės gyvavimo ciklą, ir akcentavo darbo kuriant verslo registrų jungtis svarbą.

Kalbant apie galimybes bendrovėms naudotis internetinėmis priemonėmis ES, joms palaikant ryšį su valdžios institucijomis bendrovių teisės klausimais, pasakytina, kad tarp valstybių narių esama didelių skirtumų. E. valdžios paslaugų teikimo mastas valstybėse narėse įvairus: vienos jų yra labai pažengusios ir siūlo nesudėtingus naudoti visapusiškai internetinius sprendimus; kitos internetinių sprendimų bendrovių teisės srityje, pvz., norint bendrovę užregistruoti kaip juridinį asmenį, nesiūlo.

Todėl šį pasiūlymą Komisija teikia kartu su pasiūlymu dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos (ES) 2017/1132 nuostatos dėl vienos valstybės ribas peržengiančio pertvarkymo, jungimo ir skaidymo, kad būtų suderinta teisinė aplinka ir parengtas visapusiškas teisingų, įgalinančių ir šiuolaikiškų ES bendrovių teisės priemonių rinkinys.

Šiuo pasiūlymu siekiama papildyti esamas ES bendrovių teisės taisykles, kodifikuotas Direktyvoje (ES) 2017/1132. Iniciatyva visapusiškai dera su esamais skaitmeniniais ES bendrovių teisės elementais ir bus grindžiama jais – visų pirma Verslo registrų sąveikos sistema (BRIS), kurios pagrindas yra Direktyvoje 2012/17/ES ir Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2015/884 nustatytos teisinės prievolės.

Apskritai pranešėjas palankiai vertina pasiūlymą ir jo pagrindinius tikslus: užtikrinti galimybę įsteigti bendrovę ar filialą naudojantis vien internetu, vienkartinio duomenų pateikimo principo įgyvendinimą, interneto formų naudojimą, nemokamos prieigos prie dokumentų BRIS išplėtimą. Jis mano, kad siūloma direktyva turi potencialo, ir teigiamai vertina Komisijos pristatytą subalansuotą požiūrį į, viena vertus, lengvesnę ir pigesnę internetinę registraciją ir, kita vertus, siekį užtikrinti apsaugą nuo sukčiavimo.

Pranešėjas norėtų pabrėžti, kad visi reikalavimai, susiję su bet kurios pateikiamos informacijos ar dokumentų autentiškumu, reglamentuojami pagal nacionalinę teisę ir kad valstybės narės gali nustatyti taisykles, siekdamos numatyti apsaugos priemones internetu pateikiamų dokumentų ir informacijos tikrumui ir patikimumui užtikrinti. Pranešėjas siūlo išsamiau apibrėžti, kas yra registravimas, kadangi visas bendrovės sukūrimo naudojantis skaitmeninėmis priemonėmis procesas nėra tik akimirka. Siekdamas išsklaidyti visas abejones, pranešėjas norėtų pabrėžti, jog svarbu, kad valstybės narės užtikrintų, kad fizinio atvykimo būtų reikalaujama tik atskirais atvejais ir kad visi kiti procedūros etapai galėtų būti baigti internetu. Svarbu pabrėžti ir tai, kad valstybei narei, prašančiai informacijos apie nušalintus direktorius – jeigu atsakymu patvirtinama, jog tam tikro nušalinimo būta – turėtų būti pateiktos tokio valstybės narės, į kurią kreipiamasi, valdžios institucijų priimto sprendimo priežastys.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Skaitmeninių priemonių ir procesų naudojimas bendrovių teisėje

Nuorodos

COM(2018)0239 – C8-0166/2018 – 2018/0113(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

25.4.2018

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

JURI

28.5.2018

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

IMCO

28.5.2018

 

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

IMCO

19.6.2018

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Tadeusz Zwiefka

9.7.2018

 

 

 

Svarstymas komitete

10.7.2018

3.9.2018

11.10.2018

 

Priėmimo data

20.11.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

20

1

3

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Geoffroy Didier, Pascal Durand, Jytte Guteland, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski

Pateikimo data

4.12.2018


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

20

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ECR

Sajjad Karim, Kosma Złotowski

EFDD

Joëlle Bergeron, Laura Ferrara

ENF

Gilles Lebreton

PPE

Geoffroy Didier, Emil Radev, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jytte Guteland, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Virginie Rozière

1

-

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos

3

0

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand, Julia Reda

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2019 m. sausio 3 d.Teisinė informacija - Privatumo politika