Procedūra : 2018/0113(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0422/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0422/2018

Debates :

PV 17/04/2019 - 21
CRE 17/04/2019 - 21

Balsojumi :

PV 18/04/2019 - 10.8
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0428

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 916kWORD 96k
4.12.2018
PE 625.405v02-00 A8-0422/2018

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz digitālo rīku un procesu izmantošanu sabiedrību tiesībās groza Direktīvu (ES) 2017/1132

(COM(2018)0239 – C8-0166/2018 – 2018/0113(COD))

Juridiskā komiteja

Referents: Tadeusz Zwiefka

GROZĪJUMI
EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz digitālo rīku un procesu izmantošanu sabiedrību tiesībās groza Direktīvu (ES) 2017/1132

(COM(2018)0239 – C8-0166/2018 – 2018/0113(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2018)0239),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu, 50. panta 1. punktu un 50. panta 2. punkta b), c), f) un g) apakšpunktu, saskaņā ar kuriem Komisija ir iesniegusi Parlamentam priekšlikumu (C8-0166/2018),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu (A8-0422/2018),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.    1

Direktīvas priekšlikums

2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2)  Digitālo rīku un procesu izmantošana, lai vieglāk, ātrāk un rentablāk uzsāktu saimniecisko darbību, izveidojot sabiedrību vai atverot minētās sabiedrības filiāli citā dalībvalstī, ir viens no priekšnosacījumiem konkurētspējīga vienotā tirgus efektīvai darbībai un sabiedrību konkurētspējas nodrošināšanai.

2)  Digitālo rīku un procesu izmantošana, lai vieglāk, ātrāk, īsākā termiņā un rentablāk uzsāktu saimniecisko darbību, izveidojot sabiedrību vai atverot minētās sabiedrības filiāli citā dalībvalstī, un lai sniegtu visaptverošu un pieejamu informāciju par sabiedrībām, ir viens no priekšnosacījumiem konkurētspējīga vienotā tirgus efektīvai darbībai, modernizācijai un administratīvai saskaņošanai un sabiedrību konkurētspējas un uzticamības nodrošināšanai.

Grozījums Nr.    2

Direktīvas priekšlikums

2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(2a)  Ir būtiski izveidot tiesisko un administratīvo vidi, kas atbilstu jaunajiem globalizācijas un digitalizācijas sociālajiem un ekonomiskajiem uzdevumiem, lai, no vienas puses, nodrošinātu nepieciešamo aizsardzību pret ļaunprātīgu izmantošanu un krāpšanu un, no otras puses, virzītos uz tādu mērķu sasniegšanu kā ekonomiskās izaugsmes veicināšana, darbvietu radīšana un investīciju piesaiste Eiropas Savienībai, kas visi kopā radītu ekonomiskas un sociālas priekšrocības sabiedrībai kopumā.

Grozījums Nr.    3

Direktīvas priekšlikums

2.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(2b)  Pašlaik dalībvalstīs ir ievērojami atšķirīga situācija attiecībā uz uzņēmējiem un sabiedrībām pieejamajiem tiešsaistes rīkiem nolūkā sazināties ar iestādēm sabiedrību tiesību jautājumos, izmantojot e-pārvaldes pakalpojumus, un atsevišķas dalībvalstis nodrošina visaptverošus un lietotājdraudzīgus pakalpojumus, kas pilnībā pieejami tiešsaistē, savukārt citas dalībvalstis konkrētos būtiskos uzņēmējdarbības cikla posmos nespēj nodrošināt tiešsaistes risinājumus. Lai, piemēram, reģistrētu sabiedrības vai reģistrā iesniegtu dokumentu un informācijas izmaiņas, atsevišķas dalībvalstis to ļauj darīt tikai personīgi, savukārt atsevišķas dalībvalstis to ļauj darīt vai nu personīgi, vai tiešsaistē, un ir dalībvalstis, kurās to var izdarīt tikai tiešsaistē.

Grozījums Nr.    4

Direktīvas priekšlikums

2.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(2c)  Turklāt attiecībā uz piekļuvi informācijai par sabiedrībām Savienības tiesības paredz, ka minimāls datu kopums vienmēr jāsniedz bez maksas. Tomēr šādas informācijas tvērums joprojām ir ierobežots. Piekļuve šādai informācijai ir atšķirīga, proti, dažās dalībvalstīs bez maksas ir pieejams vairāk informācijas nekā citās dalībvalstīs, kas līdz ar to šajā ziņā Savienībā rada nelīdzsvarotību.

Grozījums Nr.    5

Direktīvas priekšlikums

3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3)  Komisija savā paziņojumā “Digitālā vienotā tirgus stratēģija Eiropai”3 un paziņojumā “ES e-pārvaldes rīcības plāns 2016.–2020. gadam. Pārvaldes digitalizēšanās paātrināšana” uzsvēra valsts pārvaldes iestāžu nozīmi, palīdzot uzņēmumiem viegli izveidot darījumdarbību, darboties tiešsaistē un paplašināties pāri robežām. ES E-pārvaldes rīcības plānā īpaši ir atzīts, cik svarīgi ir uzlabot digitālo rīku izmantošanu, izpildot ar sabiedrību tiesībām saistītās prasības. Turklāt 2017. gada Tallinas deklarācijā par e-pārvaldi dalībvalstis stingri aicināja pastiprināt centienus, lai nodrošinātu efektīvas, uz lietotājiem orientētas elektroniskās procedūras Savienībā.

3)  Lai Savienības sabiedrību tiesības būtu taisnīgas, lietotājdraudzīgas un atjauninātas, Komisija savā paziņojumā “Digitālā vienotā tirgus stratēģija Eiropai”3 un paziņojumā “ES e-pārvaldes rīcības plāns 2016.–2020. gadam. Pārvaldes digitalizēšanās paātrināšana” uzsvēra valsts pārvaldes iestāžu nozīmi, palīdzot uzņēmējiem viegli izveidot darījumdarbību, darboties tiešsaistē un paplašināties pāri robežām. ES E-pārvaldes rīcības plānā īpaši ir atzīts, cik svarīgi ir uzlabot digitālo rīku izmantošanu, izpildot ar sabiedrību tiesībām saistītās prasības. Turklāt 2017. gada Tallinas deklarācijā par e-pārvaldi dalībvalstis stingri aicināja pastiprināt centienus, lai nodrošinātu efektīvas, uz lietotājiem orientētas elektroniskās procedūras Savienībā.

_______________________

_______________________

3 COM(2015) 192 final, 2015. gada 6. maijs.

3 COM(2015) 192 final, 2015. gada 6. maijs.

Grozījums Nr.    6

Direktīvas priekšlikums

5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5)   Lai atvieglotu sabiedrību un to filiāļu reģistrāciju un lai samazinātu izmaksas un administratīvo slogu saistībā ar reģistrācijas procesu, jo īpaši mikrouzņēmumiem, mazajiem un vidējiem uzņēmumi (MVU), kā noteikts Komisijas Ieteikumā 2003/361/EK5, būtu jāievieš procedūras, ar kurām nodrošina, lai reģistrāciju pilnībā varētu veikt tiešsaistē. Šādas izmaksas un slogs izriet ne tikai no administratīvajām maksām, ko iekasē par uzņēmuma izveidošanu, bet arī no citām prasībām, kuras nosaka to, ka kopējā procesa veikšanai ir nepieciešams ilgāks laiks, jo īpaši tad, ja tiek pieprasīta pieteikuma iesniedzēja vai tā pārstāvja fiziska klātbūtne. Turklāt informācija par šīm procedūrām bez maksas būtu jādara pieejama tiešsaistē.

5)   Lai atvieglotu sabiedrību un to filiāļu reģistrāciju un lai samazinātu izmaksas, termiņu un administratīvo slogu saistībā ar reģistrācijas procesu, jo īpaši mikrouzņēmumiem, mazajiem un vidējiem uzņēmumi (MVU), kā noteikts Komisijas Ieteikumā 2003/361/EK5, būtu jāievieš procedūras, ar kurām nodrošina, lai reģistrāciju varētu veikt tiešsaistē. Tomēr ar šo direktīvu nebūtu jāuzliek sabiedrībām pienākums izmantot tiešsaistes procedūras. Šādas izmaksas un slogs izriet ne tikai no administratīvajām maksām, ko iekasē par uzņēmuma izveidošanu, bet arī no citām prasībām, kuras nosaka to, ka kopējā procesa veikšanai ir nepieciešams ilgāks laiks, jo īpaši tad, ja tiek pieprasīta pieteikuma iesniedzēja vai tā pārstāvja fiziska klātbūtne. Turklāt informācija par šīm procedūrām bez maksas būtu jādara pieejama tiešsaistē.

_______________________

_______________________

5 Komisijas Ieteikumu 2003/361/EK (2003. gada 6. maijs) par mikrouzņēmumu, mazu un vidēju uzņēmumu definīciju (OV L 124, 20.5.2003., 36. lpp.).";

5 Komisijas Ieteikumu 2003/361/EK (2003. gada 6. maijs) par mikrouzņēmumu, mazu un vidēju uzņēmumu definīciju (OV L 124, 20.5.2003., 36. lpp.).";

Grozījums Nr.    7

Direktīvas priekšlikums

7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7)  Iespēja pilnībā tiešsaistē reģistrēt sabiedrības un filiāles un pilnībā tiešsaistē iesniegt dokumentus un informāciju ļautu sabiedrībām izmantot digitālos rīkus to saziņā ar dalībvalstu kompetentajām iestādēm. Lai vairotu uzticību, dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 910/20147 gan valsts, gan pārrobežu lietotājiem ir iespējama droša elektroniskā identifikācija un uzticamības pakalpojumu izmantošana. Turklāt, lai nodrošinātu pārrobežu elektronisko identifikāciju, dalībvalstīm būtu jāizveido elektroniskās identifikācijas shēmas, kurās paredzēti atļauti elektroniskās identifikācijas līdzekļi. Šādas valstu shēmas tiktu izmantotas kā pamats citā dalībvalstī izdotu elektroniskās identifikācijas līdzekļu atzīšanai. Lai nodrošinātu augstu uzticēšanās līmeni pārrobežu situācijās, būtu jāatzīst tikai tie elektroniskās identifikācijas līdzekļi, kas atbilst Regulas (ES) Nr. 910/2014 6. pantam. Tomēr dalībvalstis var atzīt arī citus identifikācijas līdzekļus, piemēram, skenētu pases kopiju. Katrā gadījumā ar šo direktīvu būtu tikai jāuzliek dalībvalstīm pienākums nodrošināt, ka Savienības pilsoņi var tiešsaistē reģistrēt sabiedrības un to filiāles un tiešsaistē iesniegt dokumentus, jo tiek atzīti to elektroniskās identifikācijas līdzekļi.

7)  Iespēja tiešsaistē reģistrēt sabiedrības un filiāles un tiešsaistē iesniegt dokumentus un informāciju ļautu sabiedrībām izmantot digitālos rīkus to saziņā ar dalībvalstu kompetentajām iestādēm. Lai vairotu uzticību, dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 910/20147 gan valsts, gan pārrobežu lietotājiem ir iespējama droša elektroniskā identifikācija un uzticamības pakalpojumu izmantošana. Turklāt, lai nodrošinātu pārrobežu elektronisko identifikāciju, dalībvalstīm būtu jāizveido elektroniskās identifikācijas shēmas, kurās paredzēti atļauti elektroniskās identifikācijas līdzekļi. Šādas valstu shēmas tiktu izmantotas kā pamats citā dalībvalstī izdotu elektroniskās identifikācijas līdzekļu atzīšanai. Lai nodrošinātu augstu uzticēšanās līmeni pārrobežu situācijās, būtu jāatzīst tikai tie elektroniskās identifikācijas līdzekļi, kas atbilst Regulas (ES) Nr. 910/2014 6. pantam. Katrā gadījumā ar šo direktīvu būtu tikai jāuzliek dalībvalstīm pienākums nodrošināt, ka Savienības pilsoņi var tiešsaistē reģistrēt sabiedrības un to filiāles un tiešsaistē iesniegt dokumentus, jo tiek atzīti to elektroniskās identifikācijas līdzekļi.

_______________________

_______________________

7 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 910/2014 (2014. gada 23. jūlijs) par elektronisko identifikāciju un uzticamības pakalpojumiem elektronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgū un ar ko atceļ Direktīvu 1999/93/EK (OV L 257, 28.8.2014., 73. lpp.).

7 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 910/2014 (2014. gada 23. jūlijs) par elektronisko identifikāciju un uzticamības pakalpojumiem elektronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgū un ar ko atceļ Direktīvu 1999/93/EK (OV L 257, 28.8.2014., 73. lpp.).

Grozījums Nr.    8

Direktīvas priekšlikums

8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

8)  Lai atvieglotu tiešsaistes procedūras sabiedrībām, dalībvalstu reģistriem nevajadzētu iekasēt tādu maksu par reģistrāciju tiešsaistē vai informācijas iesniegšanu tiešsaistē, kas pārsniedz faktiskās administratīvās izmaksas saistībā ar pakalpojuma sniegšanu. Turklāt dalībvalstīm būtu jāpalīdz tiem, kuri vēlas izveidot sabiedrību vai filiāli, sniedzot tiem aktuālu, skaidru, kodolīgu un lietotājam saprotamu informāciju par procedūrām un prasībām, kas jāizpilda, lai izveidotu un vadītu kapitālsabiedrības un to filiāles. Attiecībā uz privātām kapitālsabiedrībām — pieteikuma iesniedzējiem un vadītājiem būtu jādara pieejama sīkāka informācija, jo dalībvalstīm būtu jānodrošina iespēja pilnībā reģistrēt arī šādas sabiedrības tiešsaistē.

8)  Lai atvieglotu tiešsaistes procedūras sabiedrībām, dalībvalstu reģistriem nevajadzētu iekasēt tādu maksu par reģistrāciju tiešsaistē vai informācijas iesniegšanu tiešsaistē, kas pārsniedz faktiskās administratīvās izmaksas saistībā ar pakalpojuma sniegšanu. Turklāt dalībvalstīm būtu jāpalīdz tiem, kuri vēlas izveidot sabiedrību vai filiāli, bez liekas kavēšanās sniedzot tiem aktuālu, skaidru, kodolīgu un lietotājam saprotamu informāciju par procedūrām un prasībām, kas jāizpilda, lai izveidotu un vadītu kapitālsabiedrības un to filiāles. Attiecībā uz privātām kapitālsabiedrībām — pieteikuma iesniedzējiem un vadītājiem būtu jādara pieejama sīkāka informācija, jo dalībvalstīm būtu jānodrošina iespēja pilnībā reģistrēt arī šādas sabiedrības tiešsaistē.

Grozījums Nr.    9

Direktīvas priekšlikums

9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

9)  Kā pirmais solis saistībā ar sabiedrības dzīves ciklu vajadzētu būt iespējai pilnībā izveidot un reģistrēt sabiedrības tiešsaistē. Tomēr dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai nepiemērot šo prasību akciju sabiedrību gadījumā, jo šādu sabiedrību izveide un reģistrācija ir sarežģīta, un tādēļ, lai ievērotu dalībvalstu pastāvošās sabiedrību tiesību tradīcijas. Katrā gadījumā dalībvalstīm būtu jāparedz sīki izstrādāti noteikumi par reģistrāciju. Būtu jāparedz iespēja veikt reģistrāciju tiešsaistē ar dokumentu iesniegšanu elektroniskā formā.

9)  Kā pirmais solis saistībā ar sabiedrības dzīves ciklu vajadzētu būt iespējai pilnībā izveidot un reģistrēt sabiedrības tiešsaistē. Tomēr dalībvalstīm vajadzētu būt tiesīgām atkāpi no šīs prasības piemērot akciju sabiedrībām, jo šādu sabiedrību izveide un reģistrācija ir sarežģīta, un tādēļ, lai ievērotu dalībvalstu pastāvošās sabiedrību tiesību tradīcijas. Katrā gadījumā dalībvalstīm būtu jāparedz sīki izstrādāti noteikumi par reģistrāciju. Būtu jāparedz iespēja veikt reģistrāciju tiešsaistē ar dokumentu iesniegšanu elektroniskā formā.

Grozījums Nr.    10

Direktīvas priekšlikums

11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

11)  Lai palīdzētu uzņēmumiem, jo īpaši jaunuzņēmumiem, to darījumdarbības izveidē, vajadzētu būt iespējai reģistrēt privātu kapitālsabiedrību, izmantojot veidnes, proti, dibināšanas dokumentu paraugu, kam vajadzētu būt pieejamām tiešsaistē. Šādos paraugos var iekļaut iepriekšnoteiktu izvēles iespēju kopumu saskaņā ar valsts tiesību aktiem. Pieteikuma iesniedzējam vajadzētu būt iespējai izvēlēties, vai tie vēlas izmantot šo paraugu vai reģistrēt sabiedrību ar individuāli pielāgotiem dibināšanas dokumentiem, un dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai sniegt paraugus arī citiem sabiedrību veidiem.

11)  Lai palīdzētu uzņēmumiem, jo īpaši mikrouzņēmumiem un maziem un vidējiem uzņēmumiem to darījumdarbības izveidē, vajadzētu būt iespējai reģistrēt privātu kapitālsabiedrību, izmantojot veidnes, proti, dibināšanas dokumentu paraugu, kam vajadzētu būt pieejamām tiešsaistē. Šādos paraugos var iekļaut iepriekšnoteiktu izvēles iespēju kopumu saskaņā ar valsts tiesību aktiem. Pieteikuma iesniedzējam vajadzētu būt iespējai izvēlēties, vai tie vēlas izmantot šo paraugu vai reģistrēt sabiedrību ar individuāli pielāgotiem dibināšanas dokumentiem, un dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai sniegt paraugus arī citiem sabiedrību veidiem.

Grozījums Nr.    11

Direktīvas priekšlikums

12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

12)  Lai ievērotu dalībvalstu pastāvošās sabiedrību tiesību tradīcijas, ir svarīgi nodrošināt elastīgumu attiecībā uz to, kādā veidā dalībvalstis nodrošina sabiedrību un filiāļu reģistrācijas sistēmu, kas pilnībā darbojas tiešsaistē, tostarp saistībā ar notāru vai advokātu uzdevumu šajā procesā. Tos jautājumus, kas attiecas uz sabiedrību un filiāļu tiešsaistes reģistrāciju, kurus nereglamentē šī direktīva, būtu jāreglamentē ar valsts tiesību aktiem.

12)  Lai ievērotu dalībvalstu pastāvošās sabiedrību tiesību tradīcijas, ir svarīgi nodrošināt elastīgumu attiecībā uz to, kādā veidā dalībvalstis nodrošina sabiedrību un filiāļu reģistrācijas sistēmu, kas pilnībā darbojas tiešsaistē, kā arī dokumentu un informācijas iesniegšanu tiešsaistē, tostarp saistībā ar notāru vai advokātu uzdevumu šajā procesā. Tos jautājumus, kas attiecas uz sabiedrību un filiāļu tiešsaistes reģistrāciju, kā arī dokumentu un informācijas iesniegšanu tiešsaistē, kurus nereglamentē šī direktīva, būtu jāreglamentē ar valsts tiesību aktiem.

Grozījums Nr.    12

Direktīvas priekšlikums

13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

13)  Turklāt, lai apkarotu krāpšanu un sabiedrību piesavināšanos un nodrošinātu to dokumentu un informācijas drošības un uzticamības aizsardzības pasākumus, kas atrodas valstu reģistros, noteikumos par sabiedrību un to filiāļu reģistrāciju tiešsaistē būtu arī jāiekļauj to personu identitātes un tiesībspējas pārbaudes, kas vēlas izveidot sabiedrību vai filiāli. Tomēr to līdzekļu un metožu izstrāde un pieņemšana, ar ko panāk šādas kontroles, būtu jāatstāj dalībvalstu ziņā. Minētie noteikumi, cita starpā, var ietvert pārbaudi, izmantojot videokonferenci vai citus tiešsaistes līdzekļus, kas nodrošina reāllaika audiovizuālu savienojumu. Šajā nolūkā dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai pieprasīt advokātu vai notāru iesaisti kā daļu no tiešsaistes reģistrācijas procesa, tomēr šādai iesaistei nebūtu jāliedz reģistrācijas procedūru pilnībā veikt tiešsaistē.

13)  Turklāt, lai apkarotu krāpšanu un sabiedrību piesavināšanos un nodrošinātu to dokumentu un informācijas drošības un uzticamības aizsardzības pasākumus, kas atrodas valstu reģistros, noteikumos par sabiedrību un to filiāļu reģistrāciju tiešsaistē, kā arī dokumentu un informācijas iesniegšanu tiešsaistē, būtu arī jāiekļauj to personu identitātes un tiesībspējas likumības pārbaudes, kas vēlas izveidot sabiedrību vai filiāli, vai iesniegt dokumentus un informāciju tiešsaistē. Tomēr to līdzekļu un metožu izstrāde un pieņemšana, ar ko panāk šādas kontroles, būtu jāatstāj dalībvalstu ziņā. Minētie noteikumi, cita starpā, var ietvert pārbaudi, izmantojot videokonferenci vai citus tiešsaistes līdzekļus, kas nodrošina reāllaika audiovizuālu savienojumu. Šajā nolūkā dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai pieprasīt advokātu vai notāru iesaisti kā daļu no tiešsaistes reģistrācijas procesa un iesniegšanas tiešsaistē procesa, tomēr šādai iesaistei nebūtu jāliedz reģistrācijas un iesniegšanas procedūru pilnībā veikt tiešsaistē.

Grozījums Nr.    13

Direktīvas priekšlikums

14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

14)  Dalībvalstīm būtu jāatļauj veikt tādus pasākumus saskaņā ar valsts tiesību aktiem gadījumos, kad ir patiesas aizdomas par krāpšanu, ar kuriem nevis sistemātiski, bet atsevišķos gadījumos var pieprasīt pieteikuma iesniedzēja vai tā pārstāvja fizisku klātbūtni dalībvalsts iestādē, kurā sabiedrība vai filiāle ir reģistrējama. Šādām patiesām aizdomām par krāpšanu vajadzētu būt balstītām uz pamatotu iemeslu, piemēram, uz informāciju, kas pieejama no reģistriem par faktiskajiem īpašniekiem, no sodāmības reģistriem vai norādēm par identitātes viltošanu vai izvairīšanos no nodokļu maksāšanas.

14)  Neskarot pienākumus, kas izriet no spēkā esošajiem noteikumiem par faktiskajiem īpašniekiem, cīņu pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, viltošanu, terorisma finansēšanu un nodokļu nemaksāšanu, ja šādi noteikumi prasa uzticamības pārbaudes, tostarp fizisku klātbūtni, dalībvalstīm būtu jāatļauj veikt tādus pasākumus saskaņā ar valsts tiesību aktiem, kurus pamato sevišķi svarīgi iemesli saistībā ar sabiedrības interesēm gadījumos, kad ir aizdomas par krāpšanu, piemēram, saistībā ar pieteikuma iesniedzēja identitāti vai tiesībspēju, ar kuriem nevis sistemātiski, bet izņēmuma kārtā un atsevišķos gadījumos var pieprasīt pieteikuma iesniedzēja vai tā pārstāvja fizisku klātbūtni dalībvalsts iestādē, kas atbild par reģistrācijas procedūru saskaņā ar valsts tiesību aktiem tajā dalībvalstī, kurā sabiedrība vai filiāle ir reģistrējama.

Grozījums Nr.    14

Direktīvas priekšlikums

15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

15)  Lai nodrošinātu aizsardzību visām personām, kas mijiedarbojas ar sabiedrībām, dalībvalstīm būtu jāspēj novērst krāpniecisku darbību, atsakoties savā teritorijā iecelt tādu personu sabiedrības vai filiāles vadītāja amatā, kura patlaban ir atstādināta no vadītāja amata citā dalībvalstī. Šādi informācijas pieprasījumi saistībā ar iepriekšējiem vadības amatiem būtu iespējami, izmantojot reģistru savstarpējās savienojamības sistēmu, tāpēc dalībvalstīm vajadzētu veikt nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka dalībvalstu reģistri var sniegt šādu informāciju. Noteikumi par no amata atstādinātiem vadītājiem un nosūtīšanas konfidencialitāti būtu jāreglamentē ar valstu tiesību aktiem. Lai nodrošinātu atbilstību spēkā esošajiem noteikumiem par personas datu aizsardzību, valstu reģistriem būtu jāapstrādā visi dati par vadītāja atstādināšanu no amata saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/67935.

15)  Lai nodrošinātu aizsardzību visām personām, kas mijiedarbojas ar sabiedrībām, dalībvalstīm būtu jāspēj novērst krāpniecisku darbību, atsakoties savā teritorijā iecelt tādu personu sabiedrības vai filiāles vadītāja amatā, kura patlaban ir atstādināta no vadītāja amata citā dalībvalstī. Šādi informācijas pieprasījumi saistībā ar iepriekšējiem vadības amatiem būtu iespējami, izmantojot reģistru savstarpējās savienojamības sistēmu, tāpēc dalībvalstīm vajadzētu veikt nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka dalībvalstu reģistri var sniegt šādu informāciju un ar to apmainīties, tādējādi palīdzot apkarot nelikumīgas darbības un garantēt drošību ar transnacionālas sadarbības līdzekļiem. Noteikumi par no amata atstādinātiem vadītājiem un nosūtīšanas konfidencialitāti būtu jāreglamentē ar valstu tiesību aktiem. Lai nodrošinātu atbilstību spēkā esošajiem noteikumiem par personas datu aizsardzību, valstu reģistriem būtu jāapstrādā visi dati par vadītāja atstādināšanu no amata saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/67935.

_________________

_________________

35Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.).

35Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.).

Grozījums Nr.    15

Direktīvas priekšlikums

17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

17)  Tāpat attiecībā uz sabiedrību reģistrāciju tiešsaistē, lai samazinātu izmaksas un slogu sabiedrībām, arī visā sabiedrības dzīves ciklā vajadzētu būt iespējai pilnībā tiešsaistē iesniegt dokumentus un informāciju valstu reģistriem. Tajā pašā laikā dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai ļaut sabiedrībām iesniegt dokumentus un informāciju ar citiem līdzekļiem, tostarp papīra veidā. Turklāt sabiedrības informācijas atklāšana būtu īstenojama, tiklīdz informācija ir darīta pieejama minētajos reģistros, jo tagad tie ir savienoti un nodrošina visaptverošu atsauces avotu lietotājiem. Lai novērstu pārtraukumu informācijas atklāšanas esošajos līdzekļos, dalībvalstīm būtu jābūt arī iespējai izvēlēties — publicēt visu vai daļu no sabiedrības informācijas valsts oficiālajā vēstnesī, vienlaikus nodrošinot, ka reģistrs elektroniski nosūta informāciju minētajam valsts oficiālajam vēstnesim.

17)  Tāpat attiecībā uz sabiedrību reģistrāciju tiešsaistē, lai samazinātu izmaksas un slogu sabiedrībām, arī visā sabiedrības dzīves ciklā vajadzētu būt iespējai pilnībā tiešsaistē iesniegt dokumentus un informāciju valstu reģistriem. Jebkādām prasībām par jebkādu iesniegto dokumentu vai informācijas autentiskumu, precizitāti un juridiskās formas pareizību vajadzētu piemērot valsts tiesību aktus un būt saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu(ES) Nr. 910/201411a. Tajā pašā laikā dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai ļaut sabiedrībām iesniegt dokumentus un informāciju ar citiem līdzekļiem, tostarp papīra veidā. Turklāt sabiedrības informācijas atklāšana būtu īstenojama, tiklīdz informācija ir darīta pieejama minētajos reģistros, jo tagad tie ir savienoti un nodrošina visaptverošu atsauces avotu lietotājiem. Lai novērstu pārtraukumu informācijas atklāšanas esošajos līdzekļos, dalībvalstīm būtu jābūt arī iespējai izvēlēties — publicēt visu vai daļu no sabiedrības informācijas valsts oficiālajā vēstnesī, vienlaikus nodrošinot, ka reģistrs elektroniski nosūta informāciju minētajam valsts oficiālajam vēstnesim.

 

_______________________

 

1a Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 910/2014 (2014. gada 23. jūlijs) par elektronisko identifikāciju un uzticamības pakalpojumiem elektronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgū un ar ko atceļ Direktīvu 1999/93/EK (EIDAS regula). (OV L 257, 28.8.2014., 73. lpp.).

Grozījums Nr.    16

Direktīvas priekšlikums

19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

19)  Lai samazinātu izmaksas un administratīvo slogu sabiedrībām, sabiedrību tiesību jomā dalībvalstīm būtu jāpiemēro “vienreizējas iesniegšanas princips”. Vienreizējas iesniegšanas principa piemērošana nozīmē, ka sabiedrībām netiek prasīts iesniegt vienu un to pašu informāciju valsts iestādēm vairāk par vienu reizi. Piemēram, sabiedrībām nebūtu jāiesniedz viena un tā pati informācija gan valsts reģistram, gan valsts oficiālajam vēstnesim. Tā vietā reģistram jau iesniegtā informācija būtu jāsniedz tieši valsts oficiālajam vēstnesim. Tāpat, ja sabiedrība ir reģistrēta vienā dalībvalstī un vēlas reģistrēt filiāli citā dalībvalstī, sabiedrībai vajadzētu būt iespējai izmantot informāciju vai dokumentus, kas jau ir iesniegti reģistrā. Turklāt, ja sabiedrība ir reģistrēta vienā dalībvalstī, bet tai ir filiāle citā dalībvalstī, sabiedrībai vajadzētu būt iespējai iesniegt informāciju par konkrētām izmaiņām sabiedrības informācijā tikai tam reģistram, kurā sabiedrība ir reģistrēta, bez vajadzības to pašu informāciju iesniegt reģistram, kurā ir reģistrēta filiāle. Gluži pretēji — ar tādu informāciju kā uzņēmuma nosaukuma maiņa vai sabiedrības juridiskās adreses maiņa būtu elektroniski jāapmainās starp reģistru, kurā ir reģistrēta sabiedrība, un reģistru, kurā ir reģistrēta filiāle, izmantojot reģistru savstarpējās savienojamības sistēmu.

19)  Lai samazinātu izmaksas, procedūru ilgumu un administratīvo slogu sabiedrībām, sabiedrību tiesību jomā dalībvalstīm būtu jāpiemēro “vienreizējas iesniegšanas princips”, ko Savienība stingri atbalsta, kā to inter alia apliecina Vienotas digitālās vārtejas izveides regula1a, Eiropas Komisijas e-pārvaldes rīcības plāns vai Tallinas deklarācija par e-pārvaldi. Vienreizējas iesniegšanas principa piemērošana nozīmē, ka sabiedrībām netiek prasīts iesniegt vienu un to pašu informāciju valsts iestādēm vairāk par vienu reizi. Piemēram, sabiedrībām nebūtu jāiesniedz viena un tā pati informācija gan valsts reģistram, gan valsts oficiālajam vēstnesim. Tā vietā reģistram jau iesniegtā informācija būtu jāsniedz tieši valsts oficiālajam vēstnesim. Tāpat, ja sabiedrība ir reģistrēta vienā dalībvalstī un vēlas reģistrēt filiāli citā dalībvalstī, sabiedrībai vajadzētu būt iespējai izmantot informāciju vai dokumentus, kas jau ir iesniegti reģistrā. Turklāt, ja sabiedrība ir reģistrēta vienā dalībvalstī, bet tai ir filiāle citā dalībvalstī, sabiedrībai vajadzētu būt iespējai iesniegt informāciju par konkrētām izmaiņām sabiedrības informācijā tikai tam reģistram, kurā sabiedrība ir reģistrēta, bez vajadzības to pašu informāciju iesniegt reģistram, kurā ir reģistrēta filiāle. Gluži pretēji — ar tādu informāciju kā uzņēmuma nosaukuma maiņa vai sabiedrības juridiskās adreses maiņa būtu automātiski un nekavējoties elektroniski jāpārsūta starp reģistru, kurā ir reģistrēta sabiedrība, un reģistru, kurā ir reģistrēta filiāle, izmantojot reģistru savstarpējās savienojamības sistēmu.

 

________________

 

1a Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 2. oktobra Regula (ES) 2018/..., ar ko izveido vienotu digitālo vārteju, lai sniegtu piekļuvi informācijai, procedūrām un palīdzības un problēmu risināšanas pakalpojumiem, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1024/2012. (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta).

Grozījums Nr.    17

Direktīvas priekšlikums

21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

21)  Pārredzamības labad un lai vienotajā tirgū veicinātu uzticēšanos uzņēmējdarbības darījumiem, tostarp pārrobežu, ir svarīgi, lai ieguldītāji, ieinteresētās personas, uzņēmējdarbības partneri un iestādes var viegli piekļūt sabiedrību informācijai. Lai uzlabotu piekļuvi minētajai informācijai, visās dalībvalstīs bez maksas būtu jābūt pieejamai plašākai informācijai. Šajā informācijā attiecīgā gadījumā būtu jāiekļauj sabiedrības tīmekļa vietne un sabiedrības un tās filiāļu juridiskais statuss citās dalībvalstīs, ja pieejams valstu reģistros. Tajā būtu jāietver arī informācija par personām, kas pilnvarotas pārstāvēt sabiedrību, un to darbinieku skaitu, ja šāda informācija ir pieejama.

21)  Pārredzamības, darba ņēmēju, kreditoru un mazākuma kapitāldaļu turētāju interešu aizsardzības labad un lai vienotajā tirgū veicinātu uzticēšanos uzņēmējdarbības darījumiem, tostarp pārrobežu, ir svarīgi, lai ieguldītāji, ieinteresētās personas, uzņēmējdarbības partneri un iestādes var viegli piekļūt sabiedrību informācijai. Lai uzlabotu piekļuvi minētajai informācijai, visās dalībvalstīs bez maksas būtu jābūt pieejamai plašākai informācijai. Šajā informācijā attiecīgā gadījumā būtu jāiekļauj sabiedrības tīmekļa vietne un sabiedrības un tās filiāļu juridiskais statuss citās dalībvalstīs, ja pieejams valstu reģistros. Tajā būtu jāietver arī informācija par personām, kas pilnvarotas pārstāvēt sabiedrību, un to darbinieku skaitu, ja šāda informācija ir pieejama.

Grozījums Nr.    18

Direktīvas priekšlikums

23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

23)  Lai palīdzētu sabiedrībām, kas veic uzņēmējdarbību vienotajā tirgū, vieglāk paplašināt savu darījumdarbību pāri robežām, tām vajadzētu būt iespējai tiešsaistē atvērt un reģistrēt filiāles citā dalībvalstī. Tāpēc dalībvalstīm tādā pašā veidā kā tiešsaistē var reģistrēt sabiedrības būtu jādod iespēja tiešsaistē reģistrēt filiāles un tiešsaistē iesniegt dokumentus un informāciju.

23)  Lai palīdzētu sabiedrībām, kas veic uzņēmējdarbību vienotajā tirgū, vieglāk paplašināt savu darījumdarbību pāri robežām, tām vajadzētu būt iespējai tiešsaistē atvērt un reģistrēt filiāles citā dalībvalstī. Tāpēc dalībvalstīm tādā pašā veidā kā tiešsaistē var reģistrēt sabiedrības būtu jādod iespēja tiešsaistē reģistrēt filiāles un tiešsaistē iesniegt dokumentus un informāciju, tādējādi palīdzot samazināt izmaksas, kas vienlaikus mazinātu administratīvo slogu un ar pārrobežu darbībām saistīto formalitāšu ilgumu un termiņus.

Grozījums Nr.    19

Direktīvas priekšlikums

24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

24)  Ja tiek reģistrēta tādas sabiedrības filiāle, kas ir reģistrēta citā dalībvalstī, dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai arī pārbaudīt konkrētu informāciju par sabiedrību, izmantojot reģistru savstarpējo savienojamību, ja filiāle tiek reģistrēta minētajā dalībvalstī. Turklāt, ja tiek slēgta filiāle vienā dalībvalstī, minētās dalībvalsts reģistram par to būtu jāinformē dalībvalsts, kurā ir reģistrēta sabiedrība, izmantojot reģistru savstarpējās savienojamības sistēmas reģistru, un abiem reģistriem būtu jāreģistrē šī informācija.

24)  Ja tiek reģistrēta tādas sabiedrības filiāle, kas ir reģistrēta citā dalībvalstī, dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai arī pārbaudīt konkrētu informāciju par sabiedrību, izmantojot reģistru savstarpējo savienojamību, ja filiāle tiek reģistrēta minētajā dalībvalstī. Turklāt, ja tiek slēgta filiāle vienā dalībvalstī, minētās dalībvalsts reģistram par to būtu jāinformē dalībvalsts, kurā ir reģistrēta sabiedrība, izmantojot reģistru savstarpējās savienojamības sistēmas reģistru, un abiem reģistriem automātiski un nekavējoties būtu jāreģistrē šī informācija.

Grozījums Nr.    20

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 4. punkts

Direktīva (ES) 2017/1132

13.a pants – 1. daļa – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3)  “reģistrācija” ir sabiedrības kā juridiskas personas izveidošana;

(3)  “reģistrācija” ir viss sabiedrības izveidošanas process, izmantojot digitālos rīkus, kas sākas no pieteikuma iesniedzēja identificēšanas, dibināšanas dokumenta izstrādes vai iesniegšanas līdz pat sabiedrības kā juridiskas personas iekļaušanai uzņēmumu reģistrā, kā to paredz valsts tiesību akti; attiecībā uz filiālēm reģistrācija ir process, kā rezultātā tiek publiskoti dokumenti un informācija par attiecīgajā dalībvalstī atvērto filiāli;

Grozījums Nr.    21

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 4. punkts

Direktīva (ES) 2017/1132

13.a pants – 4. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4)  “veidne” ir sabiedrības dibināšanas dokumenta paraugs, kuru dalībvalstis ir sagatavojušas saskaņā ar valsts tiesību aktiem un kuru izmanto sabiedrības tiešsaistes reģistrācijai;

(4)  “veidne” ir sabiedrības dibināšanas dokumenta paraugs, kuru katra dalībvalsts ir sagatavojusi saskaņā ar savas valsts tiesību aktiem un kuru izmanto sabiedrības tiešsaistes reģistrācijai;

Grozījums Nr.    22

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 4. punkts

Direktīva (ES) 2017/1132

13.b pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

13.b pants

13.b pants

Identifikācijas līdzekļu atzīšana tiešsaistes procedūru nolūkā

Identifikācijas līdzekļu atzīšana tiešsaistes procedūru nolūkā

1.  Dalībvalstis nodrošina, ka tiešsaistes reģistrācijas un dokumentu iesniegšanas nolūkā var izmantot šādus elektroniskās identifikācijas līdzekļus, lai identificētu Savienības pilsoņus:

1.  Dalībvalstis nodrošina, ka tiešsaistes reģistrācijas un dokumentu iesniegšanas nolūkā var izmantot šādus elektroniskās identifikācijas līdzekļus, lai identificētu Savienības pilsoņus:

(a)  elektroniskās identifikācijas līdzekļi, kas izdoti saskaņā ar elektroniskās identifikācijas shēmu, ko apstiprinājusi pati dalībvalsts;

(a)  elektroniskās identifikācijas līdzekļi, kas izdoti saskaņā ar elektroniskās identifikācijas shēmu, ko apstiprinājusi pati dalībvalsts;

(b)  elektroniskās identifikācijas līdzekļi, kas izdoti citā dalībvalstī un kas atzīti pārrobežu autentifikācijas nolūkā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 910/2014 6. pantu.

(b)  elektroniskās identifikācijas līdzekļi, kas izdoti citā dalībvalstī un kas atzīti pārrobežu autentifikācijas nolūkā.

 

Dalībvalstis var atteikties atzīt identifikācijas līdzekļus, ja elektroniskās identifikācijas līdzekļu ticamības līmenis neatbilst Regulas (ES) Nr. 910/2014 6. panta 1. punkta b) un c) apakšpunktam.

 

1.a  Dalībvalstis var izstrādāt un ieviest papildu elektroniskās kontroles, ko piemērot attiecībā uz identitāti, tiesībspēju un likumību. Šādas kontroles cita starpā var ietvert pārbaudi, izmantojot videokonferenci vai citus tiešsaistes līdzekļus, kas nodrošina reāllaika audiovizuālu savienojumu.

2.  Dalībvalstis var atzīt arī citus identifikācijas līdzekļus, kas nav 1. punktā minētie līdzekļi.

2.  Pamatojoties uz sevišķi svarīgiem iemesliem saistībā ar sabiedrības interesēm nolūkā novērst krāpšanos ar pieteikuma iesniedzēju vai to pārstāvju identitāti, dalībvalstis var pieprasīt pieteikuma iesniedzējiem vai to pārstāvjiem personīgi ierasties jebkurā kompetentā iestādē vai jebkurā citā struktūrā, vai pie jebkuras citas personas, kas nodarbojas ar reģistrācijas pieteikumu apstrādi vai aizpildīšanu vai palīdz pieteikumus reģistrēt vai aizpildīt, lai veiktu procedūras etapus, kuriem nepieciešama iesniedzēja fiziska klātbūtne. Dalībvalstis nodrošina, ka fizisku klātbūtni drīkst prasīt tikai tad, ja konkrētajā gadījumā tas ir pamatoti un ja visus pārējos procedūras etapus var pabeigt tiešsaistē.

3.  Ja dalībvalsts atzīst 2. punktā minētos identifikācijas līdzekļus, lai veiktu tiešsaistes reģistrāciju un dokumentu iesniegšanu tiešsaistē, minētā dalībvalsts atzīst arī tā paša veida identifikācijas līdzekļus, ko izdevusi cita dalībvalsts.

3.  Panta 1. punkta nolūkiem dalībvalstis publicē to elektroniskās identifikācijas līdzekļu sarakstu, ko tās atzīst.

4.  Neskarot 1. līdz 3. punktu, dalībvalstis var veikt pasākumus, ar kuriem nolūkā pārbaudīt personu identitāti varētu pieprasīt personas fizisku klātbūtni jebkurā iestādē, kas ir kompetenta izskatīt tiešsaistes reģistrāciju vai dokumentu iesniegšanu tiešsaistē, gadījumos, kad ir patiesas aizdomas par krāpšanu, kuras balstītas uz pamatotu iemeslu.

 

Grozījums Nr.    23

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 4. punkts

Direktīva (ES) 2017/1132

13.ba pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

13.ba pants

 

Vispārējie noteikumi par sabiedrību un filiāļu reģistrāciju tiešsaistē un dokumentu un informācijas iesniegšanu tiešsaistē

 

1.  Dalībvalstis saskaņā ar savām tiesiskajām sistēmām un tiesiskajām tradīcijām izraugās iestādes vai valsts amatpersonas, vai struktūru, kas atbildīga par sabiedrību un filiāļu reģistrāciju un dokumentu un informācijas iekļaušanu reģistrā.

 

2.  Šī direktīva neskar valsts tiesību aktos noteiktās procedūras un prasības, tostarp tās, kas attiecas uz tiesiskām procedūrām dibināšanas dokumentu izstrādei, ar nosacījumu, ka ir iespējama sabiedrības tiešsaistes reģistrācija saskaņā ar 13.f pantu un filiāles tiešsaistes reģistrācija saskaņā ar 28.a pantu.

 

3.  Saskaņā ar valsts tiesību aktiem piemērojamās prasības par iesniegto dokumentu vai informācijas autentiskumu, precizitāti un atbilstīgo juridisko formu netiek skartas, ar nosacījumu, ka ir iespējama tiešsaistes reģistrācija saskaņā ar 13.f un 28.a pantu un dokumentu iesniegšana tiešsaistē saskaņā ar 13.i un 28.b pantu.

Grozījums Nr.    24

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 4. punkts

Direktīva (ES) 2017/1132

13.c pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

13.c pants

13.c pants

Maksa par tiešsaistes reģistrāciju un dokumentu iesniegšanu tiešsaistē

Maksa par tiešsaistes reģistrāciju un dokumentu un informācijas iesniegšanu tiešsaistē.

1.  Dalībvalstis nodrošina, ka noteikumi par maksām, ko piemēro šajā nodaļā minētajām procedūrām, ir pārredzami un tiek piemēroti nediskriminējošā veidā.

1.  Dalībvalstis nodrošina, ka noteikumi par maksām, ko piemēro šajā nodaļā minētajām procedūrām, ir pārredzami un tiek piemēroti nediskriminējošā veidā.

2.  Jebkuras 16. pantā minēto reģistru iekasētās maksas par sabiedrības vai filiāles tiešsaistes reģistrāciju vai sabiedrības vai filiāles dokumentu iesniegšanu tiešsaistē nepārsniedz administratīvās izmaksas par pakalpojuma sniegšanu.

2.  Jebkuras 16. pantā minēto reģistru iekasētās maksas par sabiedrības vai filiāles tiešsaistes reģistrāciju vai sabiedrības vai filiāles dokumentu un/vai informācijas iesniegšanu tiešsaistē nepārsniedz administratīvās izmaksas par pakalpojuma sniegšanu.

Grozījums Nr.    25

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 4. punkts

Direktīva (ES) 2017/1132

13.d pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

13.d pants

13.d pants

Maksājumi

Maksājumi

Ja par šajā nodaļā paredzētās procedūras veikšanu ir jāmaksā, dalībvalstis nodrošina, ka maksājumu var veikt, izmantojot maksājumu pakalpojumu, kas plaši pieejams pārrobežu maksājumu pakalpojumos.

Ja par šajā nodaļā paredzētās procedūras veikšanu ir jāmaksā, dalībvalstis nodrošina, ka maksājumu var veikt, izmantojot tiešsaistes maksājumu pakalpojumu, kas plaši pieejams pārrobežu maksājumu pakalpojumos, ļauj identificēt maksātāju un ko nodrošina kādā no dalībvalstīm dibināta finanšu iestāde vai maksājumu pakalpojumu sniedzējs.

Grozījums Nr.    26

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 4. punkts

Direktīva (ES) 2017/1132

13.e pants – 1. punkts – b apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  prasības attiecībā uz veidņu izmantošanu, tostarp informācija par valsts tiesību aktiem, kas reglamentē šādu veidņu izmantošanu un saturu;

(b)  prasības attiecībā uz veidņu izmantošanu sabiedrību tiešsaistes reģistrācijai;

Grozījums Nr.    27

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 5. punkts

Direktīva (ES) 2017/1132

13.f pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

13.f pants

13.f pants

Sabiedrību tiešsaistes reģistrācija

Sabiedrību tiešsaistes reģistrācija

1.  Ievērojot 13.b panta 4. punktu, dalībvalstis nodrošina, ka sabiedrību reģistrāciju pilnībā var veikt tiešsaistē bez nepieciešamības pieteikuma iesniedzējiem vai viņu pārstāvjiem personiski ierasties jebkurā kompetentajā iestādē vai pie jebkuras citas personas vai jebkurā citā struktūrā, kas nodarbojas ar reģistrācijas pieteikumu. Tomēr dalībvalstis var nolemt nenodrošināt pilnīgas tiešsaistes reģistrācijas procedūras attiecībā uz I pielikumā uzskaitītajiem sabiedrību veidiem.

1.  Ievērojot 13.b panta 2. punktu, dalībvalstis nodrošina, ka sabiedrību reģistrāciju pilnībā var veikt tiešsaistē bez nepieciešamības pieteikuma iesniedzējiem vai viņu pārstāvjiem personiski ierasties jebkurā kompetentajā iestādē vai pie jebkuras citas personas vai jebkurā citā struktūrā, kas nodarbojas ar reģistrācijas pieteikumu. Tomēr dalībvalstis var nolemt nenodrošināt pilnīgas tiešsaistes reģistrācijas procedūras attiecībā uz I pielikumā uzskaitītajiem sabiedrību veidiem.

2.  Dalībvalstis izklāsta sīki izstrādātus noteikumus par sabiedrību tiešsaistes reģistrāciju, tostarp par veidņu izmantošanu, kas minētas 13.g pantā, un dokumentus un informāciju, kura nepieciešama sabiedrības reģistrēšanai. Kā daļu no šiem noteikumiem dalībvalstis nodrošina, ka tiešsaistes reģistrāciju var veikt, iesniedzot informāciju vai dokumentus elektroniskā formā, tostarp 16.a panta 4. punktā minēto dokumentu un informācijas elektroniskas kopijas.

2.  Dalībvalstis izklāsta sīki izstrādātus noteikumus par sabiedrību tiešsaistes reģistrāciju, tostarp par veidņu izmantošanu, kas minētas 13.g pantā, un dokumentus un informāciju, kura nepieciešama sabiedrības reģistrēšanai. Kā daļu no šiem noteikumiem dalībvalstis nodrošina, ka tiešsaistes reģistrāciju var veikt, iesniedzot informāciju vai dokumentus elektroniskā formā, tostarp 16.a panta 4. punktā minēto dokumentu un informācijas elektroniskas kopijas.

3.  Panta 2. punktā minētie noteikumi paredz vismaz:

3.  Panta 2. punktā minētie noteikumi paredz vismaz:

(a)  procedūras, lai nodrošinātu pieteikuma iesniedzēja tiesībspēju un tā pilnvaras pārstāvēt sabiedrību;

(a)  procedūras, lai nodrošinātu pieteikuma iesniedzēja tiesībspēju un tā pilnvaras pārstāvēt sabiedrību;

(b)  līdzekļus, lai pārbaudītu tās personas vai personu identitāti, kas reģistrē sabiedrību, vai to pārstāvju identitāti;

(b)  līdzekļus, lai pārbaudītu tās personas vai personu identitāti, kas reģistrē sabiedrību, vai to pārstāvju identitāti;

(c)  prasības pieteikuma iesniedzējam izmantot Regulā (ES) Nr. 910/2014 minētos uzticamības pakalpojumus.

(c)  prasības pieteikuma iesniedzējam izmantot Regulā (ES) Nr. 910/2014 minētos uzticamības pakalpojumus.

 

(ca)  procedūras, lai pārbaudītu vadītāju iecelšanu un lai ņemtu vērā vadītāju atstādināšanu no amata, ko veikušas citu dalībvalstu kompetentās iestādes;

 

(cb)  procedūras, lai pārbaudītu sabiedrības mērķa likumību, ciktāl šādas pārbaudes paredzētas valsts tiesību aktos;

 

(cd)  procedūru, lai pārbaudītu sabiedrības nosaukuma likumību, ciktāl šādas pārbaudes paredzētas valsts tiesību aktos;

4.  Panta 2. punktā minētie noteikumi var paredzēt arī:

4.  Panta 2. punktā minētie noteikumi var paredzēt arī:

(a)  procedūras, lai nodrošinātu sabiedrības mērķa likumību;

(a)  procedūras, lai pārbaudītu dibināšanas dokumentu likumību, tostarp veidņu pareizas izmantošanas pārbaudes;

(b)  procedūras, lai nodrošinātu sabiedrības nosaukuma likumību;

(b)  procedūras, lai noteiktu lomu, kāda ir notāram vai jebkurai citai personai vai struktūrai, ko dalībvalsts pilnvarojusi iesniegt reģistrācijas pieteikumu;

(c)  procedūras, lai nodrošinātu dibināšanas dokumentu likumību, tostarp veidņu pareizas izmantošanas pārbaudes;

(c)   apstākļus, kādos tiešsaistes reģistrāciju var izslēgt, ja sabiedrības akciju kapitāls ir jāsamaksā kā iemaksas natūrā;

(d)  procedūras, lai pārbaudītu vadītāju iecelšanu, ņemot vērā vadītāju atstādināšanu no amata, ko veikušas citu dalībvalstu kompetentās iestādes;

 

(e)  procedūras, lai paredzētu notāra vai jebkuras citas personas vai struktūras, ko dalībvalsts ir pilnvarojusi iesniegt reģistrācijas pieteikumu, uzdevumu;

 

(f)  apstākļus, kādos tiešsaistes reģistrāciju var izslēgt, ja sabiedrības akciju kapitāls ir jāsamaksā kā iemaksas natūrā.

 

5.  Dalībvalstis nenosaka, ka sabiedrības tiešsaistes reģistrācija ir atkarīga no jebkādas licences vai atļaujas saņemšanas, pirms sabiedrība tiek reģistrēta, ja vien tas nav nepieciešams, lai pienācīgi kontrolētu valsts tiesību aktos paredzētas konkrētas darbības.

5.  Dalībvalstis nenosaka, ka sabiedrības tiešsaistes reģistrācija ir atkarīga no jebkādas licences vai atļaujas saņemšanas, pirms sabiedrība tiek reģistrēta, ja vien tas nav nepieciešams, lai pienācīgi kontrolētu valsts tiesību aktos paredzētas konkrētas darbības.

6.  Dalībvalstis nodrošina, ka gadījumos, kuros kā procedūras daļa ir jāsamaksā akciju kapitāls, lai reģistrētu sabiedrību, šo maksājumu saskaņā ar 13.d pantu var izdarīt tiešsaistē uz tādas bankas kontu, kas darbojas Savienībā. Turklāt dalībvalstis nodrošina, ka šādu maksājumu apliecinājumu arī var sniegt tiešsaistē.

6.  Dalībvalstis nodrošina, ka gadījumos, kuros kā procedūras daļa ir jāsamaksā akciju kapitāls, lai reģistrētu sabiedrību, šo maksājumu saskaņā ar 13.d pantu var izdarīt tiešsaistē uz tādas bankas kontu, kas darbojas Savienībā. Turklāt dalībvalstis nodrošina, ka šādu maksājumu apliecinājumu arī var sniegt tiešsaistē.

7.  Dalībvalstis nodrošina, ka tiešsaistes reģistrācija tiek pabeigta piecu darba dienu laikā pēc viena no turpmāk minētajiem notikumiem, kurš ir vēlākais:

7.  Ja pieteikuma iesniedzējs ir fiziska persona un izmanto 13.g pantā paredzētās veidnes, dalībvalstis nodrošina, ka tiešsaistes reģistrācija tiek pabeigta piecu darba dienu laikā pēc viena no turpmāk minētajiem notikumiem, kurš ir vēlākais:

(a)  kompetentā iestāde vai attiecīgā gadījumā — persona vai struktūra, kas saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir pilnvarota iesniegt sabiedrības reģistrācijas pieteikumu, ir saņēmusi visus vajadzīgos dokumentus un informāciju;

(a)  kompetentā iestāde vai attiecīgā gadījumā — persona vai struktūra, kas saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir pilnvarota iesniegt sabiedrības reģistrācijas pieteikumu, ir saņēmusi visus vajadzīgos dokumentus un informāciju;

(b)  ir veikts reģistrācijas maksas maksājums, iemaksa skaidrā naudā akciju kapitālā vai — ja iemaksa akciju kapitālā ir jāveic natūrā — kā noteikts valsts tiesību aktos.

(b)  ir veikts reģistrācijas maksas maksājums, iemaksa skaidrā naudā akciju kapitālā vai — ja iemaksa akciju kapitālā ir jāveic natūrā — kā noteikts valsts tiesību aktos.

 

Pārējos gadījumos dalībvalstis nodrošina, ka sabiedrības tiešsaistes reģistrācija tiek pabeigta 10 darba dienās.

Dalībvalstis nodrošina, ka pieteikuma iesniedzējam nekavējoties paziņo par jebkuras kavēšanās iemesliem, ja pienācīgi pamatotos izņēmuma apstākļos nebūs iespējams ievērot šo termiņu.

Dalībvalstis nodrošina, ka pieteikuma iesniedzējam nekavējoties paziņo par jebkuras kavēšanās iemesliem, ja pienācīgi pamatotos izņēmuma apstākļos nebūs iespējams ievērot šo termiņu.

 

7.a  Ja, pamatojoties uz sevišķi svarīgiem iemesliem saistībā ar sabiedrības interesēm, ir jānodrošina atbilstība noteikumiem par pieteikuma iesniedzēju tiesībspēju vai jāpiešķir viņiem atļauja pārstāvēt sabiedrību, kā minēts 3. punkta a) apakšpunktā, dalībvalstis var veikt pasākumus, ar ko saskaņā ar valsts tiesību aktiem pieprasītu personīgi ierasties jebkurā kompetentā iestādē, kas nodarbojas ar tiešsaistes reģistrācijas pieteikumu apstrādi vai aizpildīšanu vai palīdz šādus pieteikumus reģistrēt vai aizpildīt tiešsaistē. Dalībvalstis nodrošina, ka šādos gadījumos pieteikuma iesniedzēju fizisku klātbūtni drīkst prasīt tikai tad, ja konkrētajā gadījumā tas ir pamatoti un ja visus pārējos procedūras etapus joprojām var pabeigt tiešsaistē.

Grozījums Nr.    28

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 5. punkts

Direktīva (ES) 2017/1132

13.g pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

13.g pants

13.g pants

Sabiedrību reģistrācijas veidnes

Sabiedrību reģistrācijas veidnes

1.  Dalībvalstis reģistrācijas portālos vai tīmekļa vietnēs, kas ir daļa no vienotās digitālās vārtejas, dara pieejamas veidnes IIA pielikumā uzskaitītajiem sabiedrību veidiem. Dalībvalstis var arī tiešsaistē darīt pieejamas veidnes tādu II pielikumā uzskaitīto sabiedrību veidu reģistrācijai, kas nav uzskaitīti IIA pielikumā.

1.  Dalībvalstis reģistrācijas portālos vai tīmekļa vietnēs, kas ir daļa no vienotās digitālās vārtejas, dara pieejamas veidnes IIA pielikumā uzskaitītajiem sabiedrību veidiem. Dalībvalstis var arī tiešsaistē darīt pieejamas veidnes sabiedrību veidu reģistrācijai.

2.  Dalībvalstis nodrošina, ka šā panta 1. punktā minētās veidnes pieteikuma iesniedzēji var izmantot kā daļu no 13.f pantā minētās tiešsaistes reģistrācijas procedūras. Ja pieteikuma iesniedzējs minētās veidnes izmanto saskaņā ar noteikumiem, kas minēti 13.f panta 4. punktā c) apakšpunktā, prasība, ka sabiedrības dibināšanas dokumenti ir jāsagatavo un jāapliecina tiesību aktos noteiktajā kārtībā, kā noteikts 10. pantā, attiecīgā gadījumā uzskatāma par izpildītu.

2.  Dalībvalstis nodrošina, ka šā panta 1. punktā minētās veidnes pieteikuma iesniedzēji var izmantot kā daļu no 13.f pantā minētās tiešsaistes reģistrācijas procedūras un saskaņā ar to noteikumiem.

3.  Dalībvalstis veidnes dara pieejamas vismaz vienā no Savienības oficiālajām valodām, ko saprot pēc iespējas lielāks skaits pārrobežu lietotāju.

3.  Dalībvalstis veidnes dara pieejamas vismaz vienā no Savienības oficiālajām valodām, ko saprot pēc iespējas lielāks skaits pārrobežu lietotāju.

4.  Veidnes saturu reglamentē valsts tiesību akti.

4.  Veidnes saturu reglamentē valsts tiesību akti.

Grozījums Nr.    29

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 5. punkts

Direktīva (ES) 2017/1132

13.h pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

13.h pants

13.h pants

No amata atstādināti vadītāji

No amata atstādināti vadītāji

1.  Ja dalībvalstis paredz noteikumus par vadītāju atstādināšanu no amata saskaņā ar 13.f panta 4. punkta d) apakšpunktu, reģistrs, kurā sabiedrība ir jāreģistrē, var, izmantojot 22. pantā minēto reģistru savstarpējās savienojamības sistēmu, pieprasīt no citu dalībvalstu reģistriem apstiprinājumu, vai persona, kura ir jāieceļ sabiedrības vadītāja amatā, patlaban ir atstādināta no vadītāja amata minētajās citās dalībvalstīs. Šā panta nolūkā jēdziens “vadītājs” ietver visas 14. panta d) punktā minētās personas.

1.  Ja dalībvalstis paredz noteikumus par vadītāju atstādināšanu no amata saskaņā ar 13.f panta 4. punkta d) apakšpunktu, reģistrs, kurā sabiedrība ir jāreģistrē, var, izmantojot 22. pantā minēto reģistru savstarpējās savienojamības sistēmu, pieprasīt no citu dalībvalstu reģistriem apstiprinājumu, vai persona, kura ir jāieceļ sabiedrības vadītāja amatā, patlaban ir atstādināta no vadītāja amata minētajās citās dalībvalstīs. Šā panta nolūkā jēdziens “vadītājs” ietver visas 14. panta d) punktā minētās personas.

2.  Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka to reģistri, izmantojot 22. pantā minēto sistēmu, var sniegt šā panta 1. punktā minēto informāciju un informāciju par periodu, kurā ir spēkā jebkura atstādināšana no amata. Šo informāciju sniedz reģistrācijas nolūkā, un dalībvalstis var sniegt arī pamatojumu atstādināšanai no amata.

2.  Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka to reģistri, lieki nekavējoties un izmantojot 22. pantā minēto sistēmu, var sniegt šā panta 1. punktā minēto informāciju un informāciju par periodu, kurā ir spēkā jebkura atstādināšana no amata. Šo informāciju sniedz reģistrācijas nolūkā, un gadījumā, ja attiecīgās personas atstādināšana no amata tiek apstiprināta, dalībvalstis var sniegt arī pamatojumu atstādināšanai no amata.

3.  Dalībvalstis var atteikties iecelt personu sabiedrības vai filiāles vadītāja amatā, ja šī persona patlaban ir atstādināta no vadītāja amata citā dalībvalstī.

3.  Dalībvalstis, balstoties uz atstādināšanas no amata iemesliem, var atteikties iecelt personu sabiedrības vai filiāles vadītāja amatā, ja šī persona patlaban ir atstādināta no vadītāja amata citā dalībvalstī.

4.  Panta 1., 2. un 3. punktu piemēro mutatis mutandis, ja sabiedrība informāciju par jauna vadītāja iecelšanu iesniedz 16. pantā minētajā reģistrā.

4.  Panta 1., 2. un 3. punktu piemēro mutatis mutandis, ja sabiedrība informāciju par jauna vadītāja iecelšanu iesniedz 16. pantā minētajā reģistrā.

Grozījums Nr.    30

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 5. punkts

Direktīva (ES) 2017/1132

13.i pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

13.i pants

13.i pants

Sabiedrību veiktā dokumentu iesniegšana tiešsaistē

Sabiedrību veiktā dokumentu un informācijas iesniegšana tiešsaistē

1.  Dalībvalstis nodrošina, ka sabiedrībām ir iespēja reģistram tiešsaistē iesniegt 14. pantā minētos dokumentus un informāciju, tostarp informāciju par jebkurām to pārmaiņām, termiņā, kas noteikts tās dalībvalsts tiesību aktos, kurā sabiedrība ir jāreģistrē. Ievērojot 13.b panta 4. punktu, dalībvalstis nodrošina, ka šādu dokumentu iesniegšanu pilnībā var veikt tiešsaistē bez nepieciešamības pieteikuma iesniedzējam vai viņa pārstāvim personiski ierasties jebkurā kompetentajā iestādē vai pie jebkuras citas personas vai jebkurā citā struktūrā, kas nodarbojas ar tiešsaistē iesniegtajiem dokumentiem.

1.  Dalībvalstis nodrošina, ka sabiedrībām ir iespēja reģistram tiešsaistē iesniegt 14. pantā minētos dokumentus un informāciju, tostarp informāciju par jebkurām to pārmaiņām, termiņā, kas noteikts tās dalībvalsts tiesību aktos, kurā sabiedrība ir jāreģistrē. Ievērojot 13.b panta 2. punktu un 13.f panta 4. punktu, dalībvalstis nodrošina, ka šādu dokumentu iesniegšanu pilnībā var veikt tiešsaistē bez nepieciešamības pieteikuma iesniedzējam vai viņa pārstāvim personiski ierasties jebkurā kompetentajā iestādē vai pie jebkuras citas personas vai jebkurā citā struktūrā, kas nodarbojas ar tiešsaistē iesniegtajiem dokumentiem, tos apstrādā vai palīdz šajā darbā.

 

Dalībvalstis paredz noteikumus par aizsardzības pasākumiem attiecībā uz tiešsaistē iesniedzamo dokumentu un informācijas uzticamības un pareizības garantēšanu, ar nosacījumu, ka ir iespējama iesniegšana tiešsaistē. Direktīvas 13.f panta 3. punktu un 13.f panta 4. punkta b) apakšpunktu piemēro mutatis mutandis.

Dalībvalstis nodrošina, ka tiešsaistē iesniegto dokumentu izcelsmi un integritāti var pārbaudīt elektroniski.

Dalībvalstis nodrošina, ka tiešsaistē iesniegto dokumentu izcelsmi un integritāti var pārbaudīt elektroniski.

2.  Dalībvalstis var pieprasīt, lai konkrētas sabiedrības vai visas sabiedrības tiešsaistē iesniegtu konkrētus vai visus 1. punktā minētos dokumentus un informāciju.;

2.  Dalībvalstis var pieprasīt, lai konkrētas sabiedrības vai visas sabiedrības tiešsaistē iesniegtu konkrētus vai visus 1. punktā minētos dokumentus un informāciju.;

Grozījums Nr.    31

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 6. punkts

Direktīva (ES) 2017/1132

16. pants – 2. punkts – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Visus 14. pantā minētos dokumentus un informāciju neatkarīgi no tā, ar kādiem līdzekļiem tie ir iesniegti, glabā lietā reģistrā vai tieši ievada tajā elektroniskā formā. Dalībvalstis nodrošina, ka visus šādus dokumentus un informāciju, kas reģistrēti papīra formā, reģistrs pārveido elektroniskā formā.

Visus 14. pantā minētos dokumentus un informāciju neatkarīgi no tā, ar kādiem līdzekļiem tie ir iesniegti, glabā lietā reģistrā vai tieši ievada tajā elektroniskā formā. Dalībvalstis nodrošina, ka visus šādus dokumentus un informāciju, kas reģistrēti papīra formā, reģistrs pēc iespējas ātrāk pārveido elektroniskā formā.

Grozījums Nr.    32

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 9. punkts

Direktīva (ES) 2017/1132

19. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

19. pants

19. pants

Maksa par dokumentiem un informāciju

Maksa par dokumentiem un informāciju

1.  Maksas, ko iekasē par 14. pantā minēto dokumentu un informācijas izsniegšanu, izmantojot reģistru savstarpējās savienojamības sistēmu, nepārsniedz attiecīgās administratīvās izmaksas.

1.  Maksas, ko iekasē par 14. pantā minēto dokumentu un informācijas vai to kopiju izsniegšanu, izmantojot reģistru savstarpējās savienojamības sistēmu, nepārsniedz attiecīgās administratīvās izmaksas.

2.  Dalībvalstis nodrošina, ka, izmantojot reģistru savstarpējās savienojamības sistēmu, bez maksas ir pieejama šāda informācija:

2.  Dalībvalstis nodrošina, ka, izmantojot reģistru savstarpējās savienojamības sistēmu, bez maksas ir pieejama šāda informācija:

(a)  sabiedrības nosaukums vai nosaukumi un juridiskā forma;

(a)  sabiedrības nosaukums vai nosaukumi un juridiskā forma;

(b)  sabiedrības juridiskā adrese un dalībvalsts, kurā tā ir reģistrēta;

(b)  sabiedrības juridiskā adrese un dalībvalsts, kurā tā ir reģistrēta;

(c)  sabiedrības reģistrācijas numurs un tās EVIN;

(c)  sabiedrības reģistrācijas numurs un tās EVIN;

(d)  attiecīgā gadījumā sīkāka informācija par sabiedrības tīmekļa vietni;

(d)  attiecīgā gadījumā sīkāka informācija par sabiedrības tīmekļa vietni;

(e)  sabiedrības juridiskais statuss saskaņā ar valsts tiesību aktiem, piemēram, vai tā ir slēgta, svītrota no reģistra, likvidēta, tās darbība izbeigta, saimnieciski aktīva vai neaktīva, ciktāl šī informācija ir pieejama valstu reģistros;

(e)  sabiedrības juridiskais statuss saskaņā ar valsts tiesību aktiem, piemēram, vai tā ir slēgta, svītrota no reģistra, likvidēta, atrodas maksātnespējas procesā, tās darbība izbeigta, saimnieciski aktīva vai neaktīva, ciktāl šī informācija ir pieejama valstu reģistros;

(f)  sabiedrības mērķis, ja tas ir ierakstīts valsts reģistrā;

(f)  sabiedrības mērķis, ja tas ir ierakstīts valsts reģistrā;

(g)  sabiedrībā nodarbināto personu skaits, ja tas ir pieejams sabiedrības finanšu pārskatos, kā paredzēts valsts tiesību aktos;

(g)  sabiedrībā nodarbināto personu skaits, ja tas ir pieejams sabiedrības finanšu pārskatos, kā paredzēts valsts un Savienības tiesību aktos;

(h)  visu to personu vārdi, kuras sabiedrība patlaban ir pilnvarojusi to pārstāvēt attiecībās ar trešām personām un tiesvedībās vai piedalīties sabiedrības pārvaldē, uzraudzībā vai kontrolē, kā minēts 14. panta d) punktā;

(h)  visu to personu vārdi, kuras sabiedrība patlaban ir pilnvarojusi to pārstāvēt attiecībās ar trešām personām un tiesvedībās vai piedalīties sabiedrības pārvaldē, uzraudzībā vai kontrolē, kā minēts 14. panta d) punktā;

(i)  informācija par sabiedrības atvērtajām filiālēm citā dalībvalstī, tostarp nosaukums, reģistrācijas numurs, EVIN un dalībvalsts, kurā filiāle ir reģistrēta.

(i)  informācija par sabiedrības atvērtajām filiālēm citā dalībvalstī, tostarp nosaukums, reģistrācijas numurs, EVIN un dalībvalsts, kurā filiāle ir reģistrēta.

Dalībvalstis bez maksas var darīt pieejamu arī citu informāciju un dokumentus.”;

Dalībvalstis bez maksas var darīt pieejamu arī citu informāciju un dokumentus, kas izgūti ar elektroniskiem līdzekļiem.”;

Grozījums Nr.    33

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 10. punkts – a apakšpunkts

Direktīva (ES) 2017/1132

22. pants – 4. punkts – 1.a daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija var arī izveidot papildu piekļuves punktus reģistru savstarpējās savienojamības sistēmai. Šādi piekļuves punkti ir sistēmas, ko izstrādājusi un uztur Komisija vai citas Savienības iestādes, struktūras, biroji vai aģentūras, lai tās veiktu savas administratīvās funkcijas vai izpildītu Savienības tiesību aktu noteikumus. Komisija bez nepamatotas kavēšanās paziņo dalībvalstīm par šādu piekļuves punktu izveidi un jebkādām būtiskām izmaiņām to darbībā.”;

Komisija var arī izveidot piekļuves punktus reģistru savstarpējās savienojamības sistēmai. Šādi piekļuves punkti ir sistēmas, ko izstrādājusi un uztur Komisija vai citas Savienības iestādes, struktūras, biroji vai aģentūras, lai tās veiktu savas administratīvās funkcijas vai izpildītu Savienības tiesību aktu noteikumus. Komisija bez nepamatotas kavēšanās paziņo dalībvalstīm par šādu piekļuves punktu izveidi un jebkādām būtiskām izmaiņām to darbībā.”;

Grozījums Nr.    34

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 10. punkts – b apakšpunkts

Direktīva (ES) 2017/1132

22. pants – 5. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Piekļuvi informācijai no reģistru savstarpējās savienojamības sistēmas nodrošina, izmantojot portālu un dalībvalstu un Komisijas izveidotos papildu piekļuves punktus.

5.  Piekļuvi informācijai no reģistru savstarpējās savienojamības sistēmas nodrošina, izmantojot portālu un dalībvalstu un Komisijas izveidotos piekļuves punktus.

Grozījums Nr.    35

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 13. punkts

Direktīva (ES) 2017/1132

28.a pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Panta 2. punktā minētie noteikumi paredz vismaz:

3.  Panta 2. punktā minētie noteikumi paredz vismaz:

(a)  procedūru, lai nodrošinātu pieteikuma iesniedzēja tiesībspēju un tā pilnvaras pārstāvēt sabiedrību;

(a)  procedūru, lai nodrošinātu pieteikuma iesniedzēja tiesībspēju un tā pilnvaras pārstāvēt sabiedrību;

(b)  līdzekļus, lai pārbaudītu tās personas vai personu identitāti, kas reģistrē filiāli, vai to pārstāvju identitāti.

(b)  līdzekļus, lai pārbaudītu tās personas vai personu identitāti, kas reģistrē filiāli, vai to pārstāvju identitāti.

 

(ba)  prasību pieteikuma iesniedzējam izmantot Regulā (ES) Nr. 910/2014 minētos uzticamības pakalpojumus.

Grozījums Nr.    36

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 13. punkts

Direktīva (ES) 2017/1132

28.a pants – 3.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a  Panta 2. punktā minētajos noteikumos var paredzēt arī:

 

(a)  procedūras, lai pārbaudītu filiāles mērķa likumību;

 

(b)  procedūras, lai pārbaudītu filiāles nosaukuma likumību;

 

(c)  procedūras, lai pārbaudītu filiāles reģistrēšanai iesniegto dokumentu un informācijas likumību;

 

(d)  procedūras, lai noteiktu lomu, kāda saskaņā ar piemērojamiem valsts noteikumiem filiāles reģistrācijas procesā ir notāram vai jebkurai citai procesā iesaistītai personai vai struktūrai.

Grozījums Nr.    37

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 13. punkts

Direktīva (ES) 2017/1132

28.b pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

28.b pants

28.b pants

Tiešsaistē veiktā dokumentu iesniegšana attiecībā uz filiālēm

Tiešsaistē veiktā dokumentu un informācijas iesniegšana attiecībā uz filiālēm

Dalībvalstis nodrošina, ka 30. pantā minētos dokumentus un informāciju vai informāciju par jebkurām to pārmaiņām var iesniegt tiešsaistē termiņā, kas noteikts tās dalībvalsts tiesību aktos, kurā filiāle veic uzņēmējdarbību. Ievērojot 13.b panta 4. punktu, dalībvalstis nodrošina, ka šādu dokumentu iesniegšanu pilnībā var veikt tiešsaistē bez nepieciešamības pieteikuma iesniedzējam vai viņa pārstāvim personiski ierasties jebkurā kompetentajā iestādē vai pie jebkuras citas personas, kas nodarbojas ar tiešsaistē iesniegtajiem dokumentiem.

Dalībvalstis nodrošina, ka 30. pantā minētos dokumentus un informāciju vai informāciju par jebkurām to pārmaiņām var iesniegt tiešsaistē termiņā, kas noteikts tās dalībvalsts tiesību aktos, kurā filiāle veic uzņēmējdarbību. Ievērojot 13.b panta 2. punktu un 13.f panta 8. punktu, dalībvalstis nodrošina, ka šādu dokumentu iesniegšanu pilnībā var veikt tiešsaistē bez nepieciešamības pieteikuma iesniedzējam vai viņa pārstāvim personiski ierasties jebkurā kompetentajā iestādē vai pie jebkuras citas personas, kas nodarbojas ar tiešsaistē iesniegtajiem dokumentiem.

 

Dalībvalstis paredz noteikumus par aizsardzības pasākumiem attiecībā uz tiešsaistē iesniedzamo dokumentu un informācijas uzticamības un pareizības garantēšanu, ar nosacījumu, ka ir iespējama iesniegšana tiešsaistē. Direktīvas 13.f panta 3. punktu un 13.f panta 4. punkta b) apakšpunktu piemēro mutatis mutandis.

Grozījums Nr.    38

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Neatkarīgi no pirmās daļas normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu 16. panta 5. punkta un 19. panta 2. punkta g) apakšpunkta prasības, dalībvalstīs stājas spēkā vēlākais līdz .... [OP please set the date = the last day of the month of 60 months after the date of entry into force].

Neatkarīgi no pirmās daļas normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu 16. panta 5. punkta un 19. panta 2. punkta g) apakšpunkta prasības, dalībvalstīs stājas spēkā vēlākais līdz .... [OP please set the date = the last day of the month of 36 months after the date of entry into force].

Grozījums Nr.    39

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  vajadzību un iespējas nodrošināt I pielikumā uzskaitīto sabiedrību veidu pilnīgu tiešsaistes reģistrāciju;

(a)  iespējas nodrošināt I pielikumā uzskaitīto sabiedrību veidu pilnīgu tiešsaistes reģistrāciju;

Grozījums Nr.    40

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  vajadzību un iespējas dalībvalstīm nodrošināt veidnes kapitālsabiedrību visiem veidiem un vajadzību un iespējas nodrošināt saskaņotu visai Savienībai paredzētu veidni, kas jāizmanto visām dalībvalstīm IIA pielikumā uzskaitīto sabiedrību veidiem;

(b)  iespējas dalībvalstīm nodrošināt veidnes kapitālsabiedrību visiem veidiem un vajadzību un iespējas nodrošināt saskaņotu visai Savienībai paredzētu veidni, kas jāizmanto visām dalībvalstīm IIA pielikumā uzskaitīto sabiedrību veidiem;


PASKAIDROJUMS

Eiropas Parlaments 2017. gada rezolūcijā par e-pārvaldes rīcības plānu aicināja Komisiju apsvērt veidus, kā turpmāk veicināt digitālos risinājumus formalitāšu kārtošanai visā sabiedrības dzīves ciklā, un uzsvēra, cik būtiski ir turpināt darbu pie uzņēmumu reģistru savstarpējās savienojamības.

Kas attiecas uz tiešsaistes rīku pieejamību sabiedrībām to saziņā ar valsts iestādēm sabiedrību tiesību jomā, tad jānorāda, ka Eiropas Savienībā starp dalībvalstīm pastāv ievērojamas atšķirības. Dalībvalstis sniedz e-pārvaldes pakalpojumus dažādās pakāpēs: dažas ir ļoti progresīvas un nodrošina vienkārši izmantojamus, pilnībā tiešsaistē izveidotus risinājumus, savukārt citas sabiedrību tiesību jomā vispār nenodrošina tiešsaistes risinājumus, piemēram, uzņēmuma kā juridiskas personas reģistrāciju.

Līdz ar to Komisija nāk klajā ar šo priekšlikumu kopā ar priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz pārrobežu reorganizācijām, apvienošanām un sadalīšanām groza Direktīvu (ES) 2017/1132, lai pielāgotu normatīvo vidi un sniegtu visaptverošu pasākumu kopumu, kas ietver taisnīgus, atvieglojošus un mūsdienīgus sabiedrību tiesību noteikumus ES.

Šā priekšlikuma mērķis ir papildināt spēkā esošos noteikumus par ES sabiedrību tiesībām, kas ir kodificēti Direktīvā (ES) 2017/1132. Šī iniciatīva ir pilnībā saskanīga ar tagadējiem ES sabiedrību tiesību digitālajiem elementiem un pamatosies uz tiem, jo īpaši Uzņēmējdarbības reģistru savstarpējās savienojamības sistēmu (BRIS), kam pamatā ir juridiskās saistības, kas noteiktas Direktīvā 2012/17/ES un Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2015/884.

Kopumā referents atzinīgi vērtē priekšlikumu un tā galvenos mērķus — iespēju sabiedrību vai tās filiāli pilnībā izveidot tiešsaistē, īstenot principu “tikai vienreiz”, izmantot tiešsaistes veidlapas, paplašināt brīvu piekļuvi dokumentiem Uzņēmējdarbības reģistru savstarpējās savienojamības sistēmā (BRIS). Viņš uzskata, ka ierosinātā direktīva sniedz jaunas iespējas un novērtē EK izloloto līdzsvaroto pieeju, kas vienlaikus nodrošina gan vieglāku un lētāku tiešsaistes reģistrāciju, gan pretkrāpšanas aizsardzību. 

Referents vēlētos uzsvērt, ka jebkādām prasībām par iesniegto dokumentu vai informācijas autentiskumu, precizitāti un juridiskās formas pareizību ir jāpiemēro valsts tiesību akti un ka dalībvalstis var paredzēt noteikumus par aizsardzības pasākumiem attiecībā uz tiešsaistē iesniedzamo dokumentu un informācijas uzticamības un pareizības garantēšanu. Referents ierosina detalizētāku definīciju attiecībā uz to, kas ir viss reģistrācijas process, jo kopējais sabiedrības izveides process, izmantojot digitālos rīkus, nenotiek vienā momentā. Lai kliedētu visas šaubas, referents vēlētos uzsvērt, cik būtiski ir, lai dalībvalstis nodrošinātu, ka fizisku klātbūtni drīkst prasīt tikai tad, ja konkrētajā gadījumā tas ir pamatoti un ja visus pārējos procedūras posmus pilnībā var pabeigt tiešsaistē. Turklāt ir būtiski uzsvērt, ka dalībvalstij, kas pieprasa informāciju par no amata atstādinātiem vadītājiem (ja atbildē ir apstiprināta šāda atstādināšana), ir jāsniedz šāda lēmuma pamatojums, ko izdevušas pieprasītājas dalībvalsts iestādes.  


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Digitālo rīku un procesu izmantošana sabiedrību tiesībās

Atsauces

COM(2018)0239 – C8-0166/2018 – 2018/0113(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

25.4.2018

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

JURI

28.5.2018

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

IMCO

28.5.2018

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

IMCO

19.6.2018

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Tadeusz Zwiefka

9.7.2018

 

 

 

Izskatīšana komitejā

10.7.2018

3.9.2018

11.10.2018

 

Pieņemšanas datums

20.11.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

20

1

3

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Geoffroy Didier, Pascal Durand, Jytte Guteland, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski

Iesniegšanas datums

4.12.2018


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

20

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ECR

Sajjad Karim, Kosma Złotowski

EFDD

Joëlle Bergeron, Laura Ferrara

ENF

Gilles Lebreton

PPE

Geoffroy Didier, Emil Radev, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jytte Guteland, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Virginie Rozière

1

-

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos

3

0

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand, Julia Reda

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 3. janvārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika