Procedure : 2018/0113(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0422/2018

Ingediende teksten :

A8-0422/2018

Debatten :

PV 17/04/2019 - 21
CRE 17/04/2019 - 21

Stemmingen :

PV 18/04/2019 - 10.8
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0428

VERSLAG     ***I
PDF 523kWORD 109k
4.12.2018
PE 625.405v02-00 A8-0422/2018

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2017/1132/EU met betrekking tot het gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht

(COM(2018)0239 – C8-0166/2018 – 2018/0113(COD))

Commissie juridische zaken

Rapporteur: Tadeusz Zwiefka

AMENDEMENTEN
ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 TOELICHTING
 PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE
 HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2017/1132/EU met betrekking tot het gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht

(COM(2018)0239 – C8-0166/2018 – 2018/0113(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2018)0239),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 50, lid 1, en artikel 50. lid 2, onder b), c), f) en g), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8-0166/2018),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité,

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie juridische zaken (A8-0422/2018),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement    1

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2)  Voor de doeltreffende werking van een concurrerende eengemaakte markt en voor het concurrentievermogen van vennootschappen is het onder meer noodzakelijk dat het opstarten van een economische activiteit, via het oprichten van een vennootschap of het openen van een bijkantoor van die vennootschap in een andere lidstaat, gemakkelijker, sneller en kosteneffectiever zijn beslag krijgt door middel van het gebruik van digitale instrumenten en processen.

(2)  Voor de doeltreffende werking, modernisering en administratieve stroomlijning van een concurrerende eengemaakte markt en voor het concurrentievermogen en de betrouwbaarheid van vennootschappen is het onder meer noodzakelijk dat het opstarten van een economische activiteit, via het oprichten van een vennootschap of het openen van een bijkantoor van die vennootschap in een andere lidstaat, gemakkelijker, sneller en tijd- en kosteneffectiever zijn beslag krijgt door middel van het gebruik van digitale instrumenten en processen, en in uitgebreide en toegankelijke informatie over vennootschappen wordt voorzien.

Amendement    2

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(2 bis)  Om te zorgen voor een juridisch en administratief klimaat dat overeenkomt met de nieuwe sociale en economische uitdagingen van mondialisering en digitalisering is het enerzijds van essentieel belang de noodzakelijke bescherming tegen misbruik en fraude te bieden en anderzijds doelstellingen te verwezenlijken zoals de bevordering van economische groei, het scheppen van banen en het aantrekken van investeringen in de Europese Unie, hetgeen allemaal economische en sociale voordelen voor de samenleving als geheel zullen opleveren.

Amendement    3

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(2 ter)  Er bestaan momenteel aanzienlijke verschillen tussen de lidstaten van de Unie wat betreft de beschikbaarheid van online-instrumenten voor ondernemers en vennootschappen om met de autoriteiten te kunnen communiceren over kwesties in verband met het vennootschapsrecht. E-overheidsdiensten verschillen van lidstaat tot lidstaat. Sommige lidstaten voorzien in uitgebreide en gebruiksvriendelijke diensten die volledig online beschikbaar zijn, terwijl andere lidstaten niet in staat zijn om in bepaalde belangrijke fasen van de levenscyclus van een onderneming online oplossingen aan te bieden. De registratie van ondernemingen of de indiening van wijzigingen in documenten en gegevens bij het register kan bijvoorbeeld in sommige lidstaten uitsluitend in fysieke aanwezigheid plaatsvinden, in sommige lidstaten zowel in fysieke aanwezigheid als online en in andere lidstaten uitsluitend online.

Amendement    4

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 2 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(2 quater)  Voorts bepaalt het Unierecht ten aanzien van de toegang tot vennootschapsinformatie dat een minimum aan gegevens altijd kosteloos moet worden verstrekt. De omvang van dergelijke informatie blijft echter beperkt. De toegang tot dergelijke informatie varieert, in sommige lidstaten is meer informatie kosteloos beschikbaar dan in andere, hetgeen leidt tot een onevenwichtigheid in de Unie.

Amendement    5

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3)  De Commissie heeft in haar mededeling over een strategie voor een digitale eengemaakte markt voor Europa3 en in haar mededeling "EU-actieplan inzake e-overheid 2016-2020: Voor een snellere digitalisering van overheidsdiensten benadrukt dat de overheid het ondernemers gemakkelijker moet maken hun activiteiten op te starten, online uit te voeren en over de grenzen heen uit te breiden. Het EU-actieplan inzake e-overheid legde vooral de klemtoon op het belang van een beter gebruik van digitale instrumenten in het kader van de naleving van vereisten op het gebied van het vennootschapsrecht. Voorts hebben de lidstaten in de Verklaring van Tallinn van 2017 over e-overheid een krachtige oproep gedaan om meer werk te maken van efficiënte, gebruikersgerichte elektronische procedures in de Unie.

(3)  Teneinde ervoor te zorgen dat het vennootschapsrecht van de Unie, billijk, gebruiksvriendelijk en actueel is heeft de Commissie in haar mededeling over een strategie voor een digitale eengemaakte markt voor Europa3 en in haar mededeling getiteld "EU-actieplan inzake e-overheid 2016-2020: Voor een snellere digitalisering van overheidsdiensten", benadrukt dat de overheid het ondernemers gemakkelijker moet maken hun activiteiten op te starten, online uit te voeren en over de grenzen heen uit te breiden. Het EU-actieplan inzake e-overheid legde vooral de klemtoon op het belang van een beter gebruik van digitale instrumenten in het kader van de naleving van vereisten op het gebied van het vennootschapsrecht. Voorts hebben de lidstaten in de Verklaring van Tallinn van 2017 over e-overheid een krachtige oproep gedaan om meer werk te maken van efficiënte, gebruikersgerichte elektronische procedures in de Unie.

_______________________

_______________________

3 COM(2015) 192 final van 6 mei 2015.

3 COM(2015) 192 final van 6 mei 2015.

Amendement    6

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(5)   Om de registratie van vennootschappen en hun bijkantoren te vergemakkelijken en om de kosten en administratieve lasten die met de registratie gepaard gaan, te verminderen, met name voor kleine, middelgrote en micro-ondernemingen (kmo's) in de zin van Aanbeveling 2003/361/EG van de Commissie, moeten procedures worden ingevoerd waarmee de registratie volledig online kan worden verricht. Deze kosten en lasten vloeien niet alleen voort uit de administratieve vergoedingen voor de oprichting van een vennootschap, maar ook uit andere vereisten die het proces verlengen, met name wanneer de fysieke aanwezigheid van de aanvrager of diens vertegenwoordiger vereist is. De informatie over deze procedures dient bovendien online en kosteloos beschikbaar te worden gesteld.

(5)   Om de registratie van vennootschappen en hun bijkantoren te vergemakkelijken en om de kosten, tijd en administratieve lasten die met de registratie gepaard gaan, te verminderen, met name voor kleine, middelgrote en micro-ondernemingen (kmo's) in de zin van Aanbeveling 2003/361/EG van de Commissie, moeten procedures worden ingevoerd waarmee de registratie volledig online kan worden verricht. Deze richtlijn mag ondernemingen echter niet verplichten gebruik te maken van onlineprocedures. Deze kosten en lasten vloeien niet alleen voort uit de administratieve vergoedingen voor de oprichting van een vennootschap, maar ook uit andere vereisten die het proces verlengen, met name wanneer de fysieke aanwezigheid van de aanvrager of diens vertegenwoordiger vereist is. De informatie over deze procedures dient bovendien online en kosteloos beschikbaar te worden gesteld.

_______________________

_______________________

Aanbeveling 2003/361/EG van de Commissie van 6 mei 2003 betreffende de definitie van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen (PB L 124 van 20.5.2003, blz. 36).

Aanbeveling 2003/361/EG van de Commissie van 6 mei 2003 betreffende de definitie van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen (PB L 124 van 20.5.2003, blz. 36).

Amendement    7

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(7)  Door te voorzien in volledige online registratie van vennootschappen en bijkantoren en volledige online indiening van documenten en gegevens worden vennootschappen in de gelegenheid gesteld om in hun contacten met bevoegde autoriteiten van de lidstaten gebruik te maken van digitale instrumenten. Om het vertrouwen te vergroten, moeten de lidstaten ervoor zorgen dat zowel hun eigen onderdanen als grensoverschrijdende gebruikers overeenkomstig Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad gebruik kunnen maken van beveiligde elektronische identificatie en vertrouwensdiensten. Voorts moeten zij, met het oog op grensoverschrijdende elektronische identificatie, stelsels voor elektronische identificatie opzetten die voorzien in toegestane elektronische identificatiemiddelen. Dergelijke nationale stelsels kunnen dan worden gebruikt als basis voor de erkenning van elektronische identificatiemiddelen die zijn uitgegeven in een andere lidstaat. Om een hoog niveau van vertrouwen te waarborgen in grensoverschrijdende situaties, mogen alleen elektronische identificatiemiddelen die voldoen aan artikel 6 van Verordening (EU) nr. 910/2014, worden erkend. De lidstaten kunnen echter ook andere identificatiemiddelen erkennen, zoals een gescande kopie van een paspoort. In elk geval mag de richtlijn de lidstaten er enkel toe verplichten om burgers van de Unie via de erkenning van hun elektronische identificatiemiddelen de mogelijkheid te bieden vennootschappen en bijkantoren online te registreren en online informatie in te dienen.

(7)  Door te voorzien in online registratie van vennootschappen en bijkantoren en online indiening van documenten en gegevens worden vennootschappen in de gelegenheid gesteld om in hun contacten met bevoegde autoriteiten van de lidstaten gebruik te maken van digitale instrumenten. Om het vertrouwen te vergroten, moeten de lidstaten ervoor zorgen dat zowel hun eigen onderdanen als grensoverschrijdende gebruikers overeenkomstig Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad gebruik kunnen maken van beveiligde elektronische identificatie en vertrouwensdiensten. Voorts moeten zij, met het oog op grensoverschrijdende elektronische identificatie, stelsels voor elektronische identificatie opzetten die voorzien in toegestane elektronische identificatiemiddelen. Dergelijke nationale stelsels kunnen dan worden gebruikt als basis voor de erkenning van elektronische identificatiemiddelen die zijn uitgegeven in een andere lidstaat. Om een hoog niveau van vertrouwen te waarborgen in grensoverschrijdende situaties, mogen alleen elektronische identificatiemiddelen die voldoen aan artikel 6 van Verordening (EU) nr. 910/2014, worden erkend. In elk geval mag de richtlijn de lidstaten er enkel toe verplichten om burgers van de Unie via de erkenning van hun elektronische identificatiemiddelen de mogelijkheid te bieden vennootschappen en bijkantoren online te registreren en online informatie in te dienen.

_______________________

_______________________

Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG (PB L 257 van 28.8.2014, blz. 73).

Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG (PB L 257 van 28.8.2014, blz. 73).

Amendement    8

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(8)  Om de online procedures voor vennootschappen te vergemakkelijken, mogen de kosten die de registers van de lidstaten in rekening brengen voor de online registratie of de online indiening van informatie, niet meer bedragen dan de werkelijke administratiekosten van de dienstverlening. Voorts moeten de lidstaten degenen die een vennootschap of bijkantoor wensen op te richten, bijstand verlenen door actuele, duidelijke, beknopte en gebruiksvriendelijke informatie te verstrekken over de procedures en vereisten voor het oprichten en exploiteren van kapitaalvennootschappen en bijkantoren daarvan. Met betrekking tot besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid moet meer gedetailleerde informatie beschikbaar worden gesteld voor aanvragers en bestuurders, aangezien de lidstaten ervoor moeten zorgen dat ook dergelijke vennootschappen volledig online kunnen worden geregistreerd.

(8)  Om de online procedures voor vennootschappen te vergemakkelijken, mogen de kosten die de registers van de lidstaten in rekening brengen voor de online registratie of de online indiening van informatie, niet meer bedragen dan de werkelijke administratiekosten van de dienstverlening. Voorts moeten de lidstaten degenen die een vennootschap of bijkantoor wensen op te richten, bijstand verlenen door onverwijld actuele, duidelijke, beknopte en gebruiksvriendelijke informatie te verstrekken over de procedures en vereisten voor het oprichten en exploiteren van kapitaalvennootschappen en bijkantoren daarvan. Met betrekking tot besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid moet meer gedetailleerde informatie beschikbaar worden gesteld voor aanvragers en bestuurders, aangezien de lidstaten ervoor moeten zorgen dat ook dergelijke vennootschappen volledig online kunnen worden geregistreerd.

Amendement    9

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(9)  De eerste stap in de levenscyclus van een vennootschap die volledig online moet kunnen worden afgehandeld, is de oprichting en registratie. De lidstaten moeten echter de mogelijkheid krijgen om naamloze vennootschappen vrij te stellen van deze vereiste, enerzijds vanwege de complexiteit van het proces voor de oprichting en registratie van dergelijke vennootschappen en anderzijds uit respect voor de tradities van de lidstaten op het gebied van het vennootschapsrecht. In ieder geval moeten de lidstaten gedetailleerde regels voor de registratie vaststellen. In het kader van de online registratie moeten documenten in elektronische vorm kunnen worden ingediend.

(9)  De eerste stap in de levenscyclus van een vennootschap die volledig online moet kunnen worden afgehandeld, is de oprichting en registratie. De lidstaten moeten echter de mogelijkheid krijgen om naamloze vennootschappen vrij te stellen van een dergelijk vereiste, enerzijds vanwege de complexiteit van het proces voor de oprichting en registratie van dergelijke vennootschappen en anderzijds uit respect voor de tradities van de lidstaten op het gebied van het vennootschapsrecht. In ieder geval moeten de lidstaten gedetailleerde regels voor de registratie vaststellen. In het kader van de online registratie moeten documenten in elektronische vorm kunnen worden ingediend.

Amendement    10

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(11)  Om ondernemingen, met name start-ups, te helpen bij het opzetten van hun bedrijfsactiviteit, moet het mogelijk zijn om een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid te registreren aan de hand van modellen van oprichtingsakten die online beschikbaar moeten zijn. Dergelijke modellen kunnen een vooraf vastgestelde lijst van opties bevatten in overeenstemming met het nationale recht. De aanvragers moeten de vennootschap kunnen registreren aan de hand van dit model of een op maat gesneden oprichtingsakte, en de lidstaten moeten de mogelijkheid krijgen om ook voor andere vennootschapsvormen modellen beschikbaar te stellen.

(11)  Om ondernemingen, met name kleine, middelgrote en micro-ondernemingen, te helpen bij het opzetten van hun bedrijfsactiviteit, moet het mogelijk zijn om een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid te registreren aan de hand van modellen van oprichtingsakten die online beschikbaar moeten zijn. Dergelijke modellen kunnen een vooraf vastgestelde lijst van opties bevatten in overeenstemming met het nationale recht. De aanvragers moeten de vennootschap kunnen registreren aan de hand van dit model of een op maat gesneden oprichtingsakte, en de lidstaten moeten de mogelijkheid krijgen om ook voor andere vennootschapsvormen modellen beschikbaar te stellen.

Amendement    11

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(12)  Om de tradities van de lidstaten op het gebied van het vennootschapsrecht te eerbiedigen, is het belangrijk dat de lidstaten enige flexibiliteit krijgen om een systeem voor het volledig online registreren van vennootschappen en bijkantoren te waarborgen, onder meer wat betreft de rol van notarissen of advocaten in dit proces. Kwesties met betrekking tot de online registratie van vennootschappen en bijkantoren die niet in deze richtlijn worden geregeld, vallen onder het nationale recht.

(12)  Om de tradities van de lidstaten op het gebied van het vennootschapsrecht te eerbiedigen, is het belangrijk dat de lidstaten enige flexibiliteit krijgen om een systeem voor het volledig online registreren van vennootschappen en bijkantoren alsmede het online indienen van documenten en gegevens te waarborgen, onder meer wat betreft de rol van notarissen of advocaten in dit proces. Kwesties met betrekking tot de online registratie van vennootschappen en bijkantoren, en online indiening van documenten en gegevens die niet in deze richtlijn worden geregeld, vallen onder het nationale recht.

Amendement    12

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(13)  Om fraude en bedrijfskaping aan te pakken en om waarborgen te bieden ten aanzien van de betrouwbaarheid van in de nationale registers opgenomen documenten en gegevens, moet in de bepalingen over de online registratie van vennootschappen en bijkantoren ook worden voorzien in controles van de identiteit en de handelingsbekwaamheid van personen die een vennootschap of een bijkantoor willen oprichten. Het dient echter aan de lidstaten te worden overgelaten de middelen en methoden voor deze controles te ontwikkelen en vast te stellen. Een voorbeeld voor regelgeving in dit verband is verificatie via videoconferentie of andere online middelen waarmee in real time een audiovisuele verbinding tot stand kan worden gebracht. De lidstaten moeten dan kunnen eisen dat notarissen of advocaten bij het online registratieproces worden betrokken, mits zulks het volledig online afwikkelen van de registratieprocedure niet in de weg staat.

(13)  Om fraude, witwassen en bedrijfskaping aan te pakken en om waarborgen te bieden ten aanzien van de betrouwbaarheid van in de nationale registers opgenomen documenten en gegevens, moet in de bepalingen over de online registratie van vennootschappen en bijkantoren en de online indiening van documenten en gegevens ook worden voorzien in wettigheidscontroles van de identiteit en de handelingsbekwaamheid van personen die een vennootschap of een bijkantoor willen oprichten of online een document of gegevens willen indienen. Het dient echter aan de lidstaten te worden overgelaten de middelen en methoden voor deze controles te ontwikkelen en vast te stellen. Een voorbeeld voor regelgeving in dit verband is verificatie via videoconferentie of andere online middelen waarmee in real time een audiovisuele verbinding tot stand kan worden gebracht. De lidstaten moeten dan kunnen eisen dat notarissen of advocaten bij het online registratieproces en het online indieningsproces worden betrokken, mits zulks het volledig online afwikkelen van de registratie- en indieningsprocedure niet in de weg staat.

Amendement    13

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(14)  In geval van een oprecht vermoeden van fraude moeten de lidstaten in overeenstemming met het nationale recht maatregelen kunnen nemen, zoals het niet-systematisch, maar geval per geval opleggen van de eis dat de aanvrager of diens vertegenwoordiger zich fysiek aanmeldt bij een instantie van de lidstaat waar de vennootschap of het bijkantoor moet worden geregistreerd. Het oprechte vermoeden van fraude moet gebaseerd zijn op redelijke gronden, bijvoorbeeld informatie uit de registers van uiteindelijke begunstigden of de nationale strafregisters of aanwijzingen voor identiteitsfraude of belastingontduiking.

(14)  Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit de bestaande regels betreffende uiteindelijk begunstigden, bestrijding van het witwassen, namaak, terrorismefinanciering en belastingontduiking, moeten de lidstaten, wanneer dergelijke regels due diligence-controles vereisen, met inbegrip van een fysieke aanwezigheid, in overeenstemming met het nationale recht maatregelen kunnen nemen die om een dwingende reden van openbaar belang gerechtvaardigd zijn in geval van een vermoeden van fraude zoals in verband met de identiteit of de handelingsbekwaamheid van de aanvrager, die niet-systematisch, maar uitzonderlijk en per geval, de eis kunnen opleggen dat de aanvrager of diens vertegenwoordiger zich fysiek aanmeldt bij een instantie van een lidstaat die belast is met de registratieprocedure op grond van het nationale recht van de lidstaat waar de vennootschap of het bijkantoor moet worden geregistreerd.

Amendement    14

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(15)  Met het oog op de bescherming van alle personen die met vennootschappen interageren, moeten de lidstaten met het oog op de voorkoming van frauduleus gedrag de benoeming van een persoon als bestuurder van een vennootschap of bijkantoor op hun grondgebied kunnen weigeren indien deze persoon op dat moment als bestuurder gediskwalificeerd is in een andere lidstaat. Dergelijke verzoeken om informatie over eerdere functies als bestuurder moeten via het systeem van gekoppelde registers kunnen verlopen en met het oog daarop moeten de lidstaten de nodige regelingen treffen om de verstrekking van deze informatie door de nationale registers mogelijk te maken. Het nationale recht moet van toepassing zijn op de regels voor de diskwalificatie van bestuurders en de vertrouwelijkheid van de doorgifte. Met het oog op de naleving van de toepasselijke voorschriften inzake de bescherming van persoonsgegevens moeten de nationale registers gegevens met betrekking tot de diskwalificatie van bestuurders verwerken overeenkomstig Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad35.

(15)  Met het oog op de bescherming van alle personen die met vennootschappen interageren, moeten de lidstaten met het oog op de voorkoming van frauduleus gedrag de benoeming van een persoon als bestuurder van een vennootschap of bijkantoor op hun grondgebied kunnen weigeren indien deze persoon op dat moment als bestuurder gediskwalificeerd is in een andere lidstaat. Dergelijke verzoeken om informatie over eerdere functies als bestuurder moeten via het systeem van gekoppelde registers kunnen verlopen en met het oog daarop moeten de lidstaten de nodige regelingen treffen om de verstrekking en uitwisseling van deze informatie door de nationale registers mogelijk te maken, waardoor middels transnationale samenwerking aan de bestrijding van onwettige activiteiten en aan de veiligheid bijgedragen wordt. Het nationale recht moet van toepassing zijn op de regels voor de diskwalificatie van bestuurders en de vertrouwelijkheid van de doorgifte. Met het oog op de naleving van de toepasselijke voorschriften inzake de bescherming van persoonsgegevens moeten de nationale registers gegevens met betrekking tot de diskwalificatie van bestuurders verwerken overeenkomstig Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad35.

_________________

_________________

35Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1).

35Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1).

Amendement    15

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(17)  Vennootschappen moeten, om kosten en lasten te verminderen, gedurende hun hele levenscyclus ook documenten en gegevens volledig online kunnen indienen bij de nationale registers. Tegelijkertijd moeten de lidstaten de mogelijkheid hebben vennootschappen in staat te stellen om documenten en gegevens ook op andere manieren, onder meer op papier, in te dienen. Gezien de koppeling van de registers en hun rol als integraal referentiepunt voor de gebruikers moet de openbaarmaking van vennootschapsinformatie samenvallen met de bekendmaking ervan in de registers. Om verstoring van de bestaande openbaarmakingsinstrumenten te voorkomen, moeten de lidstaten de optie hebben om de vennootschapsinformatie, geheel of gedeeltelijk, ook bekend te maken in een nationaal publicatieblad, met dien verstande dat het register deze informatie elektronisch aan het nationale publicatieblad moet bezorgen.

(17)  Vennootschappen moeten, om kosten en lasten te verminderen, gedurende hun hele levenscyclus ook documenten en gegevens volledig online kunnen indienen bij de nationale registers. Vereisten met betrekking tot de authenticiteit, nauwkeurigheid en de wettelijk verplichte vorm van ingediende documenten of gegevens zijn onderworpen aan het nationaal recht en in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad1 bis. Tegelijkertijd moeten de lidstaten de mogelijkheid hebben vennootschappen in staat te stellen om documenten en gegevens ook op andere manieren, onder meer op papier, in te dienen. Gezien de koppeling van de registers en hun rol als integraal referentiepunt voor de gebruikers moet de openbaarmaking van vennootschapsinformatie samenvallen met de bekendmaking ervan in de registers. Om verstoring van de bestaande openbaarmakingsinstrumenten te voorkomen, moeten de lidstaten de optie hebben om de vennootschapsinformatie, geheel of gedeeltelijk, ook bekend te maken in een nationaal publicatieblad, met dien verstande dat het register deze informatie elektronisch aan het nationale publicatieblad moet bezorgen.

 

_______________________

 

1bis Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG (PB L 257 van 28.8.2014, blz. 73).

Amendement    16

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(19)  Om de kosten en de administratieve lasten voor de vennootschappen te verminderen, moeten de lidstaten het eenmaligheidsbeginsel toepassen in het kader van het vennootschapsrecht. Het eenmaligheidsbeginsel houdt in dat van vennootschappen niet mag worden geëist dat zij dezelfde, aan verschillende instanties te verstrekken informatie bij elke instantie afzonderlijk indienen, bijvoorbeeld bij het nationale register én bij het nationale publicatieblad. Het register moet de informatie die het ontvangt, rechtstreeks doorsturen aan het nationale publicatieblad. Vennootschappen die zijn opgericht in een bepaalde lidstaat en een bijkantoor in een andere lidstaat willen registreren, moeten gebruik kunnen maken van de gegevens of documenten die eerder bij een register zijn ingediend. Voor vennootschappen die zijn opgericht in een bepaalde lidstaat, maar een bijkantoor in een andere lidstaat hebben, moet het bovendien volstaan om bepaalde wijzigingen van de vennootschapsinformatie in te dienen bij het register waar de vennootschap is geregistreerd – en dus niet ook nog bij het register waar het bijkantoor is geregistreerd. Informatie zoals de wijziging van de naam of de statutaire zetel van de vennootschap moet elektronisch via het systeem van gekoppelde registers worden uitgewisseld tussen het register waar de vennootschap is geregistreerd en het register waar het bijkantoor is geregistreerd.

(19)  Om de kosten, de duur van de procedures en de administratieve lasten voor de vennootschappen te verminderen, moeten de lidstaten het eenmaligheidsbeginsel toepassen in het kader van het vennootschapsrecht, dat in de Unie krachtig gesteund wordt, zoals onder meer blijkt uit de verordening betreffende de totstandbrenging van één digitale toegangspoort1bis, het Europese actieplan inzake e-overheid van de Commissie en de Verklaring van Tallinn over e-overheid. Het eenmaligheidsbeginsel houdt in dat van vennootschappen niet mag worden geëist dat zij dezelfde, aan verschillende instanties te verstrekken informatie bij elke instantie afzonderlijk indienen, bijvoorbeeld bij het nationale register én bij het nationale publicatieblad. Het register moet de informatie die het ontvangt, rechtstreeks doorsturen aan het nationale publicatieblad. Vennootschappen die zijn opgericht in een bepaalde lidstaat en een bijkantoor in een andere lidstaat willen registreren, moeten gebruik kunnen maken van de gegevens of documenten die eerder bij een register zijn ingediend. Voor vennootschappen die zijn opgericht in een bepaalde lidstaat, maar een bijkantoor in een andere lidstaat hebben, moet het bovendien volstaan om bepaalde wijzigingen van de vennootschapsinformatie in te dienen bij het register waar de vennootschap is geregistreerd – en dus niet ook nog bij het register waar het bijkantoor is geregistreerd. Informatie zoals de wijziging van de naam of de statutaire zetel van de vennootschap moet elektronisch, automatisch en onmiddellijk via het systeem van gekoppelde registers worden verzonden tussen het register waar de vennootschap is geregistreerd en het register waar het bijkantoor is geregistreerd.

 

________________

 

1bis Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 2 oktober 2018 tot oprichting van één digitale toegangspoort voor informatie, procedures en diensten voor ondersteuning en probleemoplossing en houdende wijziging van Verordening (EU) nr. 1024/2012 (PB L 295 van 21.11.2018, blz. 39).

Amendement    17

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(21)  In het belang van de transparantie en het vertrouwen in zakelijke transacties, met inbegrip van grensoverschrijdende transacties binnen de eengemaakte markt, moeten investeerders, belanghebbenden, zakenpartners en instanties gemakkelijk toegang hebben tot vennootschapsinformatie. Om de toegankelijkheid van die informatie te verbeteren, moet meer informatie kosteloos beschikbaar zijn in alle lidstaten, zoals de eventuele website van de vennootschap, de juridische status van de vennootschap en haar bijkantoren in andere lidstaten – voor zover deze gegevens beschikbaar in de nationale registers en eventueel beschikbare informatie over de personen die gemachtigd zijn om de vennootschap te vertegenwoordigen en over het aantal werknemers.

(21)  In het belang van de transparantie, de bescherming van de belangen van werknemers, schuldeisers en minderheidsaandeelhouders, en het vertrouwen in zakelijke transacties, met inbegrip van grensoverschrijdende transacties binnen de eengemaakte markt, moeten investeerders, belanghebbenden, zakenpartners en instanties gemakkelijk toegang hebben tot vennootschapsinformatie. Om de toegankelijkheid van die informatie te verbeteren, moet meer informatie kosteloos beschikbaar zijn in alle lidstaten, zoals de eventuele website van de vennootschap, de juridische status van de vennootschap en haar bijkantoren in andere lidstaten – voor zover deze gegevens beschikbaar in de nationale registers en eventueel beschikbare informatie over de personen die gemachtigd zijn om de vennootschap te vertegenwoordigen en over het aantal werknemers.

Amendement    18

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(23)  Vennootschappen die binnen de eengemaakte markt zijn opgericht en hun bedrijfsactiviteiten over de grenzen willen uitbreiden, moeten online bijkantoren in een andere lidstaat kunnen openen en registreren. Met het oog daarop moeten de lidstaten, net als voor vennootschappen, voorzien in de online registratie van en indiening van documenten en gegevens over bijkantoren.

(23)  Vennootschappen die binnen de eengemaakte markt zijn opgericht en hun bedrijfsactiviteiten over de grenzen willen uitbreiden, moeten online bijkantoren in een andere lidstaat kunnen openen en registreren. Met het oog daarop moeten de lidstaten, net als voor vennootschappen, voorzien in de online registratie van en indiening van documenten en gegevens over bijkantoren, waardoor de kosten kunnen worden verlaagd en de administratieve lasten en de duur van de formaliteiten voor de grensoverschrijdende uitbreiding worden verminderd.

Amendement    19

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(24)  Wanneer in een lidstaat een bijkantoor van een in een andere lidstaat geregistreerde vennootschap wordt geregistreerd, moet de eerstbedoelde lidstaat bepaalde informatie over de vennootschap kunnen verifiëren via de gekoppelde registers. Wanneer een bijkantoor in een lidstaat wordt gesloten, moet het register van die lidstaat dit via het systeem van gekoppelde registers melden aan de lidstaat waar de vennootschap is geregistreerd en moeten beide registers deze informatie registreren.

(24)  Wanneer in een lidstaat een bijkantoor van een in een andere lidstaat geregistreerde vennootschap wordt geregistreerd, moet de eerstbedoelde lidstaat bepaalde informatie over de vennootschap kunnen verifiëren via de gekoppelde registers. Wanneer een bijkantoor in een lidstaat wordt gesloten, moet het register van die lidstaat dit via het systeem van gekoppelde registers automatisch en onmiddellijk melden aan de lidstaat waar de vennootschap is geregistreerd en moeten beide registers deze informatie registreren.

Amendement    20

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 4

Richtlijn (EU) 2017/1132

Artikel 13 bis – alinea 1 – punt 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3)  "registratie": de oprichting van een vennootschap als juridische entiteit;

(3)  "registratie": het volledige proces van de oprichting van een vennootschap met behulp van digitale middelen, van de identificatie van de aanvrager, de opstelling of indiening van de oprichtingsakte, tot de inschrijving van de vennootschap als juridische entiteit in een ondernemingsregister, zoals bepaald in het nationale recht; en met betrekking tot bijkantoren, het proces dat leidt tot de openbaarmaking van documenten en gegevens betreffende een bijkantoor dat in een lidstaat is geopend;

Amendement    21

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 4

Richtlijn (EU) 2017/1132

Artikel 13 bis – alinea 1 – punt 4

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(4)  "model": een model voor de oprichtingsakte van een vennootschap dat door de lidstaten in overeenstemming met het nationale recht wordt opgesteld en wordt gebruikt voor de online registratie van een vennootschap;

(4)  "model": een model voor de oprichtingsakte van een vennootschap dat door elke lidstaat in overeenstemming met zijn nationale recht wordt opgesteld en wordt gebruikt voor de online registratie van een vennootschap;

Amendement    22

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 4

Richtlijn (EU) 2017/1132

Artikel 13 ter

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 13 ter

Artikel 13 ter

Erkenning van identificatiemiddelen voor de online procedures

Erkenning van identificatiemiddelen voor de online procedures

1.  De lidstaten zorgen ervoor dat de volgende elektronische middelen voor de identificatie van burgers van de Unie kunnen worden gebruikt voor de online registratie en de online indiening van informatie:

1.  De lidstaten zorgen ervoor dat de volgende elektronische middelen voor de identificatie van burgers van de Unie kunnen worden gebruikt voor de online registratie en de online indiening van informatie:

(a)  de elektronische identificatiemiddelen die zijn uitgegeven op grond van een stelsel voor elektronische identificatie dat door de eigen lidstaat is goedgekeurd;

(a)  de elektronische identificatiemiddelen die zijn uitgegeven op grond van een stelsel voor elektronische identificatie dat door de eigen lidstaat is goedgekeurd;

b)  de elektronische identificatiemiddelen die zijn uitgegeven in een andere lidstaat en ten behoeve van de grensoverschrijdende authenticatie zijn erkend overeenkomstig artikel 6 van Verordening (EU) nr. 910/2014.

b)  de elektronische identificatiemiddelen die zijn uitgegeven in een andere lidstaat en ten behoeve van de grensoverschrijdende authenticatie zijn erkend.

 

Lidstaten kunnen weigeren identificatiemiddelen te erkennen, wanneer de betrouwbaarheidsniveaus van de elektronische identificatiemiddelen niet voldoen aan artikel 6, lid 1, onder b) van Verordening (EU) nr. 910/2014.

 

1 bis.  De lidstaten kunnen aanvullende elektronische controles van identiteit, handelingsbekwaamheid en rechtmatigheid ontwikkelen en vaststellen. Dergelijke controles kunnen onder meer verificatie omvatten via videoconferentie of andere online middelen waarmee in real time een audiovisuele verbinding tot stand kan worden gebracht.

2.  De lidstaten kunnen ook andere dan de in lid 1 bedoelde identificatiemiddelen erkennen.

2.  Indien zulks wordt gerechtvaardigd door een dwingende reden van algemeen belang ter preventie van fraude in verband met de identiteit van de aanvrager of diens vertegenwoordiger, kunnen lidstaten verlangen dat aanvragers of hun vertegenwoordigers zich fysiek aanmelden bij een bevoegde autoriteit of een andere persoon of instantie die de registratieaanvraag of de indiening van informatie verwerkt, deze verricht of erbij assisteert, ten aanzien van procedurehandelingen waarvoor de fysieke aanwezigheid noodzakelijk is. De lidstaten zorgen ervoor dat fysieke aanwezigheid uitsluitend per geval wordt vereist en dat alle andere procedurehandelingen online kunnen worden afgewikkeld.

3.  Lidstaten die in lid 2 bedoelde identificatiemiddelen erkennen voor online registratie en online indiening van informatie, erkennen tevens vergelijkbare identificatiemiddelen die door een andere lidstaat zijn uitgegeven.

3.  Voor de toepassing van lid 1, maken de lidstaten een lijst bekend met de door hen erkende elektronische identificatiemiddelen.

4.  Onverminderd de leden 1, 2 en 3 kunnen de lidstaten maatregelen treffen op grond waarvan de betrokken persoon in geval van een oprecht, op redelijke gronden gebaseerd vermoeden van fraude zich fysiek moet aanmelden bij de voor de online registratie of de online indiening van informatie bevoegde autoriteit om zijn identiteit te laten verifiëren.

 

Amendement    23

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 4

Richtlijn (EU) 2017/1132

Artikel 13 ter bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 13 ter bis

 

Algemene bepalingen betreffende online registratie van vennootschappen en bijkantoren, en online indiening van documenten en gegevens

 

1.  De lidstaten wijzen, in overeenstemming met hun rechtsstelsels en rechtstradities, de autoriteiten, overheidsfunctionarissen of overheidsinstanties aan die belast zijn met de registratie van vennootschappen en bijkantoren en de opname van documenten en gegevens in het register.

 

2.  Deze richtlijn doet geen afbreuk aan de procedures en voorschriften die in de nationale wetgeving zijn vastgelegd, met inbegrip van die met betrekking tot de wettelijke procedures voor het opstellen van een oprichtingsakte, mits de online registratie van een vennootschap als bedoeld in artikel 13 septies en de online registratie van een bijkantoor als bedoeld in artikel 28 bis mogelijk zijn.

 

3.  De voorschriften van de toepasselijke nationale wetgeving betreffende authenticiteit, nauwkeurigheid en geschikte wettelijke vorm van de ingediende documenten en gegevens blijven onverlet mits online registratie als bedoeld in artikel 13 septies en artikel 28 bis, en online indiening als bedoeld in artikel 13 decies en artikel 28 ter mogelijk zijn.

Amendement    24

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 4

Richtlijn (EU) 2017/1132

Artikel 13 quater

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 13 quater

Artikel 13 quater

Vergoedingen voor online registratie en online indiening van informatie

Vergoedingen voor online registratie en online indiening van documenten en gegevens

1.  De lidstaten zorgen ervoor dat de regels inzake vergoedingen voor in dit hoofdstuk bedoelde procedures transparant zijn en op niet-discriminerende wijze worden toegepast.

1.  De lidstaten zorgen ervoor dat de regels inzake vergoedingen voor in dit hoofdstuk bedoelde procedures transparant zijn en op niet-discriminerende wijze worden toegepast.

2.  Vergoedingen die door de in artikel 16 bedoelde registers in rekening worden gebracht voor de online registratie van of de online indiening van informatie over een vennootschap of bijkantoor, mogen de administratiekosten van de dienstverlening niet overschrijden.

2.  Vergoedingen die door de in artikel 16 bedoelde registers in rekening worden gebracht voor de online registratie van of de online indiening van documenten en/of gegevens over een vennootschap of bijkantoor, mogen de administratiekosten van de dienstverlening niet overschrijden.

Amendement    25

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 4

Richtlijn (EU) 2017/1132

Artikel 13 quinquies

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 13 quinquies

Artikel 13 quinquies

Betalingen

Betalingen

Wanneer voor de voltooiing van een in dit hoofdstuk bedoelde procedure een betaling vereist is, zorgen de lidstaten ervoor dat de betaling kan worden verricht met behulp van een betaaldienst die algemeen beschikbaar is in het kader van grensoverschrijdende betaaldiensten.

Wanneer voor de voltooiing van een in dit hoofdstuk bedoelde procedure een betaling vereist is, zorgen de lidstaten ervoor dat de betaling kan worden verricht met behulp van een online betaaldienst die algemeen beschikbaar is in het kader van grensoverschrijdende betaaldiensten, identificatie van de betaler mogelijk maakt en aangeboden wordt door een in een lidstaat gevestigde financiële instelling of betalingsdienstaanbieder.

Amendement    26

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 4

Richtlijn (EU) 2017/1132

Artikel 13 sexies – lid 1 – letter b

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b)  voorschriften inzake het gebruik van modellen, met inbegrip van informatie over nationale wetgeving betreffende het gebruik en de inhoud van de modellen;

(b)  voorschriften inzake het gebruik van modellen voor online registratie van vennootschappen;

Amendement    27

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 5

Richtlijn (EU) 2017/1132

Artikel 13 septies

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 13 septies

Artikel 13 septies

Online registratie van vennootschappen

Online registratie van vennootschappen

1.  De lidstaten zorgen ervoor dat vennootschappen volledig online kunnen worden geregistreerd zonder dat de aanvragers of hun vertegenwoordigers zich daarvoor fysiek moeten aanmelden bij een bevoegde autoriteit of een andere persoon of instantie die de registratieaanvraag behandelt, met inachtneming van het bepaalde in artikel 13 ter, lid 4. De lidstaten kunnen evenwel besluiten om voor de in bijlage I genoemde vennootschapsvormen niet te voorzien in registratieprocedures die volledig online kunnen worden afgewikkeld.

1.  De lidstaten zorgen ervoor dat vennootschappen volledig online kunnen worden geregistreerd zonder dat de aanvragers of hun vertegenwoordigers zich daarvoor fysiek moeten aanmelden bij een bevoegde autoriteit of een andere persoon of instantie die de registratieaanvraag behandelt, met inachtneming van het bepaalde in artikel 13 ter, lid 2. De lidstaten kunnen evenwel besluiten om voor de in bijlage I genoemde vennootschapsvormen niet te voorzien in registratieprocedures die volledig online kunnen worden afgewikkeld.

2.  De lidstaten stellen nadere voorschriften voor de online registratie van vennootschappen vast, onder meer inzake het gebruik van de in artikel 13 octies bedoelde modellen en inzake de documenten en gegevens die vereist zijn om een vennootschap te registreren. In het kader van deze voorschriften zorgen de lidstaten ervoor dat de online registratie kan worden verricht door middel van de indiening van informatie of documenten in elektronische vorm, met inbegrip van elektronische kopieën van de documenten en gegevens als bedoeld in artikel 16 bis, lid 4.

2.  De lidstaten stellen nadere voorschriften voor de online registratie van vennootschappen vast, onder meer inzake het gebruik van de in artikel 13 octies bedoelde modellen en inzake de documenten en gegevens die vereist zijn om een vennootschap te registreren. In het kader van deze voorschriften zorgen de lidstaten ervoor dat de online registratie kan worden verricht door middel van de indiening van informatie of documenten in elektronische vorm, met inbegrip van elektronische kopieën van de documenten en gegevens als bedoeld in artikel 16 bis, lid 4.

3.  De in lid 2 bedoelde voorschriften hebben op zijn minst betrekking op:

3.  De in lid 2 bedoelde voorschriften hebben op zijn minst betrekking op:

(a)  de procedures om de handelingsbekwaamheid van de aanvragers en hun bevoegdheid om de vennootschap te vertegenwoordigen, te waarborgen;

(a)  de procedures om de handelingsbekwaamheid van de aanvragers en hun bevoegdheid om de vennootschap te vertegenwoordigen, te waarborgen;

(b)  de middelen om de identiteit te verifiëren van de personen, of hun vertegenwoordigers, die de vennootschappen registreren;

(b)  de middelen om de identiteit te verifiëren van de personen, of hun vertegenwoordigers, die de vennootschappen registreren;

(c)  de verplichting voor de aanvragers om gebruik te maken van vertrouwensdiensten als bedoeld in Verordening (EU) nr. 910/2014.

(c)  de verplichting voor de aanvragers om gebruik te maken van vertrouwensdiensten als bedoeld in Verordening (EU) nr. 910/2014.

 

(c bis)  de procedures om de benoeming van de bestuurders te verifiëren, rekening houdend met de diskwalificatie van bestuurders door bevoegde autoriteiten van andere lidstaten;

 

(c ter)  de procedures om de rechtmatigheid van het doel van de vennootschap te verifiëren voor zover de nationale wetgeving in zulke controles voorziet;

 

(c quinquies)  de procedure om de rechtmatigheid van de naam van de vennootschap te verifiëren voor zover de nationale wetgeving in zulke controles voorziet.

4.  De in lid 2 bedoelde voorschriften kunnen ook betrekking hebben op:

4.  De in lid 2 bedoelde voorschriften kunnen ook betrekking hebben op:

(a)  de procedures om de rechtmatigheid van het doel van de vennootschap te waarborgen;

(a)  de procedures om de rechtmatigheid van de oprichtingsakten te verifiëren, onder meer door het correcte gebruik van de modellen te controleren;

(b)  de procedures om de rechtmatigheid van de naam van de vennootschap te waarborgen;

(b)  de procedures om een notaris of een andere door de lidstaat gemachtigde persoon of instantie te betrekken bij de indiening van een registratieaanvraag;

(c)  de procedures om de rechtmatigheid van de oprichtingsakten te waarborgen, onder meer via een controle van het correcte gebruik van de modellen;

(c)   de omstandigheden waarin online registratie kan worden uitgesloten wanneer het aandelenkapitaal van een vennootschap moet worden uitgekeerd in natura.

(d)  de procedures om de benoeming van de bestuurders te verifiëren, rekening houdend met de diskwalificatie van bestuurders door bevoegde autoriteiten van andere lidstaten;

 

(e)  de procedures om een notaris of een andere door de lidstaat gemachtigde persoon of instantie te betrekken bij de indiening van een registratieaanvraag;

 

(f)  de omstandigheden waarin online registratie kan worden uitgesloten wanneer het aandelenkapitaal van een vennootschap moet worden uitgekeerd in natura.

 

5.  De lidstaten laten de online registratie van een vennootschap niet afhangen van het voorafgaand verkrijgen van een vergunning of machtiging, tenzij zulks onontbeerlijk is voor een passende controle van bepaalde activiteiten als vastgelegd in het nationale recht.

5.  De lidstaten laten de online registratie van een vennootschap niet afhangen van het voorafgaand verkrijgen van een vergunning of machtiging, tenzij zulks onontbeerlijk is voor een passende controle van bepaalde activiteiten als vastgelegd in het nationale recht.

6.  Wanneer in het kader van de procedure voor het registreren van een vennootschap aandelenkapitaal moet worden uitgekeerd, zorgen de lidstaten ervoor dat de betrokken bedragen overeenkomstig artikel 13 quinquies online kunnen worden overgemaakt naar een bankrekening van de bank die in de Unie actief is. Bovendien zorgen de lidstaten ervoor dat het bewijs van deze overmakingen ook online kan worden verstrekt.

6.  Wanneer in het kader van de procedure voor het registreren van een vennootschap aandelenkapitaal moet worden uitgekeerd, zorgen de lidstaten ervoor dat de betrokken bedragen overeenkomstig artikel 13 quinquies online kunnen worden overgemaakt naar een bankrekening van de bank die in de Unie actief is. Bovendien zorgen de lidstaten ervoor dat het bewijs van deze overmakingen ook online kan worden verstrekt.

7.  De lidstaten dragen er zorg voor dat de online registratie wordt afgewikkeld binnen een termijn van vijf werkdagen te rekenen vanaf de meest recente van de volgende data:

7.  Indien de aanvrager een natuurlijke persoon betreft en het model gebruikt als bedoeld in artikel 13 octies dragen de lidstaten er zorg voor dat de online registratie wordt afgewikkeld binnen een termijn van vijf werkdagen te rekenen vanaf de meest recente van de volgende data:

(a)  de datum van ontvangst van alle vereiste documenten en gegevens door een bevoegde autoriteit of, in voorkomend geval, door een persoon of een instantie die krachtens het nationale recht gemachtigd is om de aanvraag tot registratie van een vennootschap in te dienen;

(a)  de datum van ontvangst van alle vereiste documenten en gegevens door een bevoegde autoriteit of, in voorkomend geval, door een persoon of een instantie die krachtens het nationale recht gemachtigd is om de aanvraag tot registratie van een vennootschap in te dienen;

(b)  de datum van betaling van een registratievergoeding, de datum van betaling van aandelenkapitaal in contanten, of de datum van betaling van aandelenkapitaal overeenkomstig het nationale recht, indien het aandelenkapitaal in natura moet worden uitgekeerd.

(b)  de datum van betaling van een registratievergoeding, de datum van betaling van aandelenkapitaal in contanten, of de datum van betaling van aandelenkapitaal overeenkomstig het nationale recht, indien het aandelenkapitaal in natura moet worden uitgekeerd.

 

In andere gevallen zorgen de lidstaten ervoor dat de online registratie van de vennootschap binnen tien werkdagen afgewikkeld wordt.

Als deze termijn in naar behoren gemotiveerde uitzonderlijke omstandigheden niet in acht kan worden genomen, zorgen de lidstaten ervoor dat de aanvrager onmiddellijk in kennis wordt gesteld van de redenen voor de vertraging.

Als deze termijn in naar behoren gemotiveerde uitzonderlijke omstandigheden niet in acht kan worden genomen, zorgen de lidstaten ervoor dat de aanvrager onmiddellijk in kennis wordt gesteld van de redenen voor de vertraging.

 

7 bis.  Indien zulks wordt gerechtvaardigd door een dwingende reden van algemeen belang om de naleving van de regels inzake de handelsbekwaamheid van de aanvragers te waarborgen of om hen te machtigen de vennootschap te vertegenwoordigen als bedoeld in lid 3, onder a), kunnen lidstaten maatregelen nemen die kunnen eisen dat men zich fysiek aanmeldt bij een op grond van het nationale recht bevoegde autoriteit die de online registratieaanvraag of de online indiening van informatie verwerkt, verricht of erbij assisteert. De lidstaten zorgen ervoor dat in dergelijke gevallen de fysieke aanwezigheid van aanvragers uitsluitend per geval wordt vereist en dat alle andere procedurehandelingen nog steeds online kunnen worden afgewikkeld.

Amendement    28

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 5

Richtlijn (EU) 2017/1132

Artikel 13 octies

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 13 octies

Artikel 13 octies

Modellen voor de registratie van vennootschappen

Modellen voor de registratie van vennootschappen

1.  De lidstaten stellen de modellen voor de in bijlage IIA genoemde vennootschapsvormen ter beschikking op registratieportaalsites of -websites die deel uitmaken van de digitale toegangspoort. De lidstaten kunnen online ook modellen ter beschikking stelen voor de registratie van vennootschapsvormen die in bijlage II, maar niet in bijlage IIA worden vermeld.

1.  De lidstaten stellen de modellen voor de in bijlage IIA genoemde vennootschapsvormen ter beschikking op registratieportaalsites of -websites die deel uitmaken van de digitale toegangspoort. De lidstaten kunnen online ook modellen ter beschikking stelen voor de registratie van die vennootschapsvormen.

2.  De lidstaten zorgen ervoor dat de aanvragers de in lid 1 van dit artikel bedoelde modellen kunnen gebruiken in het kader van de in artikel 13 septies bedoelde online registratieprocedure. Indien de modellen door de aanvrager zijn gebruikt in overeenstemming met de regels als bedoeld in artikel 13 septies, lid 4, onder c), in voorkomend geval, wordt ervan uitgegaan dat is voldaan aan de in artikel 10 vastgelegde eis om de oprichtingsakte van de vennootschap bij authentieke akte te verlijden.

2.  De lidstaten zorgen ervoor dat de aanvragers de in lid 1 van dit artikel bedoelde modellen kunnen gebruiken in het kader van de in artikel 13 septies bedoelde online registratieprocedure en met inachtneming van de bepalingen daarvan.

3.  De lidstaten stellen deze modellen ten minste beschikbaar in een officiële taal van de Unie die zoveel mogelijk grensoverschrijdende gebruikers in grote lijnen begrijpen.

3.  De lidstaten stellen deze modellen ten minste beschikbaar in een officiële taal van de Unie die zoveel mogelijk grensoverschrijdende gebruikers in grote lijnen begrijpen.

4.  De inhoud van de modellen valt onder het nationale recht.

4.  De inhoud van de modellen valt onder het nationale recht.

Amendement    29

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 5

Richtlijn (EU) 2017/1132

Artikel 13 nonies

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 13 nonies

Artikel 13 nonies

Gediskwalificeerde bestuurders

Gediskwalificeerde bestuurders

1.  Wanneer lidstaten voorschriften betreffende de diskwalificatie van bestuursleden als bedoeld in artikel 13 septies, lid 4, onder d), vaststellen, kan het register waar de vennootschap moet worden geregistreerd, via het in artikel 22 bedoelde systeem van gekoppelde registers, de registers van andere lidstaten vragen te bevestigen of de persoon die als bestuurder van de vennootschap moet worden benoemd, op dat moment gediskwalificeerd is om als bestuurder in die andere lidstaten op te treden. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder "bestuurder" elke in artikel 14, onder d), bedoelde persoon verstaan.

1.  Wanneer lidstaten voorschriften betreffende de diskwalificatie van bestuursleden als bedoeld in artikel 13 septies, lid 4, onder d), vaststellen, kan het register waar de vennootschap moet worden geregistreerd, via het in artikel 22 bedoelde systeem van gekoppelde registers, de registers van andere lidstaten vragen te bevestigen of de persoon die als bestuurder van de vennootschap moet worden benoemd, op dat moment gediskwalificeerd is om als bestuurder in die andere lidstaten op te treden. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder "bestuurder" elke in artikel 14, onder d), bedoelde persoon verstaan.

2.  De lidstaten nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat hun registers, via het in artikel 22 bedoelde systeem, de in lid 1 van dit artikel bedoelde informatie kunnen verstrekken en kunnen aangegeven gedurende welke periode de diskwalificatie van kracht is. Deze informatie wordt verstrekt met het oog op de registratie en de lidstaten kunnen tevens de gronden voor de diskwalificatie meedelen.

2.  De lidstaten nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat hun registers onverwijld via het in artikel 22 bedoelde systeem, de in lid 1 van dit artikel bedoelde informatie kunnen verstrekken en kunnen aangegeven gedurende welke periode de diskwalificatie van kracht is. Deze informatie wordt verstrekt met het oog op de registratie en, wanneer de diskwalificatie van een persoon bevestigd is, kunnen de lidstaten tevens de gronden voor de diskwalificatie meedelen.

3.  De lidstaten kunnen de benoeming van een persoon als bestuurder van een vennootschap weigeren, indien die persoon op dat moment gediskwalificeerd is om als bestuurder op te treden in een andere lidstaat.

3.  De lidstaten kunnen op basis van de gronden voor de diskwalificatie de benoeming van een persoon als bestuurder van een vennootschap weigeren, indien die persoon op dat moment gediskwalificeerd is om als bestuurder op te treden in een andere lidstaat.

4.  De leden 1, 2 en 3 zijn van overeenkomstige toepassing indien een vennootschap bij het in artikel 16 bedoelde register gegevens over de benoeming van een nieuwe bestuurder indient.

4.  De leden 1, 2 en 3 zijn van overeenkomstige toepassing indien een vennootschap bij het in artikel 16 bedoelde register gegevens over de benoeming van een nieuwe bestuurder indient.

Amendement    30

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 5

Richtlijn (EU) 2017/1132

Artikel 13 decies

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 13 decies

Artikel 13 decies

Online indiening van informatie door vennootschappen

Online indiening van documenten en gegevens door vennootschappen

1.  De lidstaten zorgen ervoor dat vennootschappen online documenten en gegevens als bedoeld in artikel 14, alsook wijzigingen daarvan, bij het register kunnen indienen binnen de termijn die is vastgesteld in de wetgeving van de lidstaat waar de onderneming moet worden ingeschreven. De lidstaten zorgen ervoor dat deze informatie volledig online kan worden ingediend zonder dat de aanvrager of diens vertegenwoordiger zich fysiek moet aanmelden bij een bevoegde autoriteit of een andere persoon of instantie die de online ingediende informatie verwerkt, met inachtneming van artikel 13 ter, lid 4.

1.  De lidstaten zorgen ervoor dat vennootschappen online documenten en gegevens als bedoeld in artikel 14, alsook wijzigingen daarvan, bij het register kunnen indienen binnen de termijn die is vastgesteld in de wetgeving van de lidstaat waar de onderneming moet worden ingeschreven. De lidstaten zorgen ervoor dat deze informatie volledig online kan worden ingediend zonder dat de aanvrager of diens vertegenwoordiger zich fysiek moet aanmelden bij een bevoegde autoriteit of een andere persoon of instantie die de online ingediende informatie verwerkt, de indiening verricht of erbij assisteert, met inachtneming van artikel 13 ter, lid 2, en artikel 13 septies, lid 4.

 

Lidstaten stellen regels vast om de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van de online ingediende documenten en gegevens te waarborgen, mits online-indiening mogelijk is. Artikel 13 septies, lid 3, en artikel 13 septies, lid 4, onder b), zijn van overeenkomstige toepassing.

De lidstaten zorgen ervoor dat de oorsprong en integriteit van de online ingediende documenten elektronisch kunnen worden geverifieerd.

De lidstaten zorgen ervoor dat de oorsprong en integriteit van de online ingediende documenten elektronisch kunnen worden geverifieerd.

2.  De lidstaten kunnen verlangen dat bepaalde of dat alle vennootschappen bepaalde of alle in lid 1 bedoelde documenten en gegevens online indienen.".

2.  De lidstaten kunnen verlangen dat bepaalde of dat alle vennootschappen bepaalde of alle in lid 1 bedoelde documenten en gegevens online indienen.

Amendement    31

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 6

Richtlijn (EU) 2017/1132

Artikel 16 – lid 2 – alinea 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Alle in artikel 14 bedoelde documenten en gegevens, worden, ongeacht de manier waarop ze zijn ingediend, in het dossier in het register bewaard of er rechtstreeks elektronisch in opgenomen. De lidstaten dragen er zorg voor dat alle op papier ingediende documenten en gegevens door het register in elektronische vorm worden omgezet.

Alle in artikel 14 bedoelde documenten en gegevens, worden, ongeacht de manier waarop ze zijn ingediend, in het dossier in het register bewaard of er rechtstreeks elektronisch in opgenomen. De lidstaten dragen er zorg voor dat alle op papier ingediende documenten en gegevens door het register zo spoedig mogelijk in elektronische vorm worden omgezet.

Amendement    32

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 9

Richtlijn (EU) 2017/1132

Artikel 19

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 19

Artikel 19

Vergoeding voor documenten en gegevens

Vergoeding voor documenten en gegevens

1.  De vergoeding die in rekening wordt gebracht om de in artikel 14 bedoelde documenten en gegevens via het systeem van gekoppelde registers te verkrijgen, mag de daaraan verbonden administratiekosten niet overschrijden.

1.  De vergoeding die in rekening wordt gebracht om de in artikel 14 bedoelde documenten en gegevens, of kopieën daarvan, via het systeem van gekoppelde registers te verkrijgen, mag de daaraan verbonden administratiekosten niet overschrijden.

2.  De lidstaten dragen er zorg voor dat de volgende informatie kosteloos beschikbaar is via het systeem van gekoppelde registers:

2.  De lidstaten dragen er zorg voor dat de volgende informatie kosteloos beschikbaar is via het systeem van gekoppelde registers:

(a)  de naam/namen en de rechtsvorm van de vennootschap;

(a)  de naam/namen en de rechtsvorm van de vennootschap;

(b)  de statutaire zetel van de vennootschap en de lidstaat waar deze is geregistreerd;

(b)  de statutaire zetel van de vennootschap en de lidstaat waar deze is geregistreerd;

(c)  het registratienummer en de EUID van de vennootschap;

(c)  het registratienummer en de EUID van de vennootschap;

(d)  de gegevens over de website van de vennootschap, indien van toepassing;

(d)  de gegevens over de website van de vennootschap, indien van toepassing;

(e)  de juridische status van de vennootschap (zoals: bedrijfsactiviteiten gestaakt, doorgehaald in het register, geliquideerd, ontbonden, economisch actief of inactief, zoals omschreven in het nationale recht, mits deze informatie beschikbaar is in de nationale registers);

(e)  de juridische status van de vennootschap (zoals: bedrijfsactiviteiten gestaakt, doorgehaald in het register, geliquideerd, ontbonden, onderworpen aan een insolventieprocedure, economisch actief of inactief, zoals omschreven in het nationale recht, mits deze informatie beschikbaar is in de nationale registers);

(f)  het doel van de vennootschap, mits opgenomen in het nationale register;

(f)  het doel van de vennootschap, mits opgenomen in het nationale register;

(g)  het aantal werknemers van de vennootschap, wanneer deze informatie beschikbaar is in de financiële overzichten van de vennootschap als vereist door het nationale recht;

(g)  het aantal werknemers van de vennootschap, wanneer deze informatie beschikbaar is in de financiële overzichten van de vennootschap als vereist door het nationale en het Unierecht;

(h)  de naam van personen die door de vennootschap zijn gemachtigd om haar ten opzichte van derden en in rechte te vertegenwoordigen, of om deel te nemen aan het bestuur van, het toezicht op of de controle op de vennootschap, als bedoeld in artikel 14, onder d);

(h)  de naam van personen die door de vennootschap zijn gemachtigd om haar ten opzichte van derden en in rechte te vertegenwoordigen, of om deel te nemen aan het bestuur van, het toezicht op of de controle op de vennootschap, als bedoeld in artikel 14, onder d);

(i)  informatie over bijkantoren die de vennootschap in een andere lidstaat heeft geopend, met inbegrip van de naam, het registratienummer, de EUID en de lidstaat waar het bijkantoor is geregistreerd.

(i)  informatie over bijkantoren die de vennootschap in een andere lidstaat heeft geopend, met inbegrip van de naam, het registratienummer, de EUID en de lidstaat waar het bijkantoor is geregistreerd.

De lidstaten kunnen het aantal kosteloos beschikbaar te stellen documenten en gegevens uitbreiden.".

De lidstaten kunnen het aantal kosteloos beschikbaar te stellen documenten en gegevens die langs elektronische weg worden vergaard, uitbreiden.

Amendement    33

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 10 – letter a

Richtlijn (EU) 2017/1132

Artikel 22 – lid 4 –alinea 1 bis

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"De Commissie kan facultatieve toegangspunten/punten voor toegang tot het systeem van gekoppelde registers opzetten. Deze toegangspunten bestaan uit systemen die door de Commissie of andere instellingen, organen en instanties van de Unie worden ontwikkeld en beheerd om hun administratieve taken te vervullen of aan de bepalingen van het recht van de Unie te voldoen. De Commissie stelt de lidstaten onverwijld in kennis van de instelling van deze toegangspunten en van elke belangrijke wijziging in de werking ervan.";

"De Commissie kan toegangspunten tot het systeem van gekoppelde registers opzetten. Deze toegangspunten bestaan uit systemen die door de Commissie of andere instellingen, organen en instanties van de Unie worden ontwikkeld en beheerd om hun administratieve taken te vervullen of aan de bepalingen van het recht van de Unie te voldoen. De Commissie stelt de lidstaten onverwijld in kennis van de instelling van deze toegangspunten en van elke belangrijke wijziging in de werking ervan.

Amendement    34

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 10 – letter b

Richtlijn (EU) 2017/1132

Artikel 22– lid 5

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  "Toegang tot de gegevens van het systeem van gekoppelde registers wordt gewaarborgd via het portaal en de door de lidstaten en de Commissie ingestelde facultatieve toegangspunten.".

5.  Toegang tot de gegevens van het systeem van gekoppelde registers wordt gewaarborgd via het portaal en de door de lidstaten en de Commissie ingestelde toegangspunten.

Amendement    35

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 13

Richtlijn (EU) 2017/1132

Artikel 28 bis – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  De in lid 2 bedoelde voorschriften hebben op zijn minst betrekking op:

3.  De in lid 2 bedoelde voorschriften hebben op zijn minst betrekking op:

(a)  de procedure om de handelingsbekwaamheid van de aanvragers en hun bevoegdheid om de vennootschap te vertegenwoordigen, te waarborgen;

(a)  de procedure om de handelingsbekwaamheid van de aanvragers en hun bevoegdheid om de vennootschap te vertegenwoordigen, te waarborgen;

(b)  de middelen om de identiteit te verifiëren van de personen, of hun vertegenwoordigers, die de bijkantoren registreren.

(b)  de middelen om de identiteit te verifiëren van de personen, of hun vertegenwoordigers, die de bijkantoren registreren.

 

(b bis)  een verplichting voor de aanvragers om gebruik te maken van vertrouwensdiensten als bedoeld in Verordening (EU) nr. 910/2014.

Amendement    36

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 13

Richtlijn (EU) 2017/1132

Artikel 28 bis – lid 3 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 bis.  De in lid 2 bedoelde voorschriften kunnen ook betrekking hebben op de procedures:

 

(a)  om de rechtmatigheid van het doel van het bijkantoor te verifiëren;

 

(b)  om de rechtmatigheid van de naam van het bijkantoor te verifiëren;

 

(c)  om de rechtmatigheid van de documenten en gegevens die zijn ingediend voor de registratie van het bijkantoor te verifiëren;

 

(d)  om een notaris of een andere door de lidstaat gemachtigde persoon of instantie te betrekken bij het proces van de registratie van een bijkantoor op grond van de toepasselijke nationale bepalingen.

Amendement    37

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 13

Richtlijn (EU) 2017/1132

Artikel 28 ter

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 28 ter

Artikel 28 ter

Online indiening van informatie voor bijkantoren

Online indiening van documenten en gegevens voor bijkantoren

De lidstaten zorgen ervoor dat in artikel 30 bedoelde documenten en gegevens, en wijzigingen daarvan, online kunnen worden ingediend binnen de periode die is bepaald in de wetgeving van de lidstaat waar het bijkantoor is opgericht. De lidstaten zorgen ervoor dat deze informatie volledig online kan worden ingediend zonder dat de aanvrager of diens vertegenwoordiger zich fysiek moet aanmelden bij een bevoegde autoriteit of een andere persoon die de online ingediende informatie verwerkt, met inachtneming van artikel 13 ter, lid 4.

De lidstaten zorgen ervoor dat in artikel 30 bedoelde documenten en gegevens, en wijzigingen daarvan, online kunnen worden ingediend binnen de periode die is bepaald in de wetgeving van de lidstaat waar het bijkantoor is opgericht. De lidstaten zorgen ervoor dat deze informatie volledig online kan worden ingediend zonder dat de aanvrager of diens vertegenwoordiger zich fysiek moet aanmelden bij een bevoegde autoriteit of een andere persoon die de online ingediende informatie verwerkt, met inachtneming van artikel 13 ter, lid 2 en artikel 13 septies, lid 8.

 

De lidstaten stellen regels vast om de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van de online ingediende documenten en gegevens te waarborgen, mits online-indiening mogelijk is. Artikel 13 septies, lid 3, en artikel 13 septies, lid 4, onder b), zijn van overeenkomstige toepassing.

Amendement    38

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 2 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Onverminderd de eerste alinea doen de lidstaten de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op ... [PB: gelieve de datum in te vullen – laatste dag van de termijn van 60 maanden na de datum van inwerkingtreding] aan artikel 16, lid 5, en artikel 19, lid 2, onder g), te voldoen.

Onverminderd de eerste alinea doen de lidstaten de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op ... [PB: gelieve de datum in te vullen – laatste dag van de termijn van 36 maanden na de datum van inwerkingtreding] aan artikel 16, lid 5, en artikel 19, lid 2, onder g), te voldoen.

Amendement    39

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 3 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a)  de vraag of het noodzakelijk en haalbaar is om te voorzien in de volledige online registratie van de in bijlage I genoemde vennootschapsvormen;

(a)  de vraag of het haalbaar is om te voorzien in de volledige online registratie van de in bijlage I genoemde vennootschapsvormen;

Amendement    40

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 3 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b)  de vraag of het noodzakelijk en haalbaar is om de lidstaten modellen te laten verstrekken voor alle soorten kapitaalvennootschappen, en de vraag of het noodzakelijk en haalbaar is om een geharmoniseerd model te verstrekken dat door alle lidstaten moet worden gebruikt voor de in bijlage IIA genoemde vennootschapsvormen;

(b)  de vraag of het haalbaar is om de lidstaten modellen te laten verstrekken voor alle soorten kapitaalvennootschappen, en de vraag of het noodzakelijk en haalbaar is om een geharmoniseerd model te verstrekken dat door alle lidstaten moet worden gebruikt voor de in bijlage IIA genoemde vennootschapsvormen;


TOELICHTING

In zijn resolutie van 2017 over het actieplan inzake e-overheid heeft het Europees Parlement de Commissie gevraagd om na te denken over nog andere manieren ter bevordering van digitale oplossingen voor formaliteiten gedurende de gehele levenscyclus van een bedrijf, en heeft het onderstreept hoe belangrijk de onderlinge koppeling van bedrijfsregisters is voor de interne markt.

In de EU bestaan er aanzienlijke verschillen tussen de lidstaten als het gaat om de beschikbaarheid van online instrumenten voor de contacten tussen vennootschappen en de overheid op het gebied van het vennootschapsrecht. Sommige lidstaten bieden zeer geavanceerde en gebruiksvriendelijke e-overheidsdiensten aan waarmee essentiële stappen in de levenscyclus van een vennootschap, zoals de registratie als juridische entiteit, volledig online kunnen worden afgehandeld. Andere lidstaten bieden geen online oplossingen op het gebied van het vennootschapsrecht, zoals voor registratie van een vennootschap als juridische entiteit.

Derhalve komt de Commissie om het juridisch kader aan te passen met een omvattend pakket maatregelen voor billijke, faciliterende en moderne voorschriften op het gebied van het vennootschapsrecht in de EU – bestaande uit dit voorstel en het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2017/1132/EU op het gebied van grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen.

Het onderhavige voorstel is bedoeld ter aanvulling van de bestaande regels inzake het vennootschapsrecht van de EU die zijn gecodificeerd in Richtlijn 2017/1132/EU. Het initiatief is volledig in overeenstemming met en bouwt voort op reeds bestaande digitale componenten in het kader van het vennootschapsrecht van de EU, met name het systeem van gekoppelde ondernemingsregisters (Business Registers Interconnection System of "BRIS"), dat is gebaseerd op wettelijke verplichtingen als vastgelegd in Richtlijn 2012/17/EU en Uitvoeringsverordening 2015/884/EU van de Commissie.

Over het geheel genomen waardeert de rapporteur het voorstel en de belangrijkste doelstellingen – de mogelijkheid om een vennootschap of bijkantoor volledig online op te richten, de tenuitvoerlegging van het beginsel van eenmaligheid, gebruik van online formulieren, verbreding van de vrije toegang tot documenten in het systeem van gekoppelde ondernemingsregisters (BRIS). Hij ziet het potentieel van de voorgestelde richtlijn en waardeert het evenwicht in de benadering die door de EC wordt aangedragen tussen de eenvoudigere en goedkopere online registratie en de bescherming tegen fraude. 

De rapporteur onderstreept dat vereisten met betrekking tot de authenticiteit van ingezonden informatie of documenten onderworpen moet zijn aan nationaal recht en dat lidstaten regels mogen vaststellen om de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van de online ingediende documenten en gegevens te waarborgen. De rapporteur stelt voor een meer gedetailleerde definitie te geven van wat registratie inhoudt, aangezien het volledige proces van het oprichten van een bedrijf met behulp van digitale middelen niet slechts een moment is. Teneinde elke twijfel weg te nemen, benadrukt de rapporteur dat het belangrijk is dat lidstaten ervoor zorgen dat fysieke aanwezigheid uitsluitend per geval mag worden gevraagd en dat de overige stappen van de procedure volledig online kunnen worden uitgevoerd. Verder is het belangrijk te benadrukken dat de lidstaat die de informatie over gediskwalificeerde bestuurders opvraagt – indien het antwoord enige vorm van diskwalificatie bevestigt – door de autoriteiten van de lidstaat waarbij de informatie is opgevraagd, moet worden geïnformeerd over de reden van dat besluit.  


PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht

Document- en procedurenummers

COM(2018)0239 – C8-0166/2018 – 2018/0113(COD)

Datum indiening bij EP

25.4.2018

 

 

 

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

JURI

28.5.2018

 

 

 

Medeadviserende commissies

       Datum bekendmaking

IMCO

28.5.2018

 

 

 

Geen advies

       Datum besluit

IMCO

19.6.2018

 

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Tadeusz Zwiefka

9.7.2018

 

 

 

Behandeling in de commissie

10.7.2018

3.9.2018

11.10.2018

 

Datum goedkeuring

20.11.2018

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

20

1

3

Bij de eindstemming aanwezige leden

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Geoffroy Didier, Pascal Durand, Jytte Guteland, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski

Datum indiening

4.12.2018


HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE BEVOEGDE COMMISSIE

20

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ECR

Sajjad Karim, Kosma Złotowski

EFDD

Joëlle Bergeron, Laura Ferrara

ENF

Gilles Lebreton

PPE

Geoffroy Didier, Emil Radev, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jytte Guteland, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Virginie Rozière

1

-

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos

3

0

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand, Julia Reda

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding

Laatst bijgewerkt op: 10 december 2018Juridische mededeling - Privacybeleid