Procedura : 2018/0113(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0422/2018

Teksty złożone :

A8-0422/2018

Debaty :

PV 17/04/2019 - 21
CRE 17/04/2019 - 21

Głosowanie :

PV 18/04/2019 - 10.8
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0428

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 877kWORD 108k
4.12.2018
PE 625.405v02-00 A8-0422/2018

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę (UE) 2017/1132 w odniesieniu do stosowania narzędzi i procesów cyfrowych w prawie spółek

(COM(2018)0239 – C8-0166/2018 – 2018/0113(COD))

Komisja Prawna

Sprawozdawca: Tadeusz Zwiefka

POPRAWKI
PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę (UE) 2017/1132 w odniesieniu do stosowania narzędzi i procesów cyfrowych w prawie spółek

(COM(2018)0239 – C8-0166/2018 – 2018/0113(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2018)0239),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2, art. 50 ust. 1 oraz art. 50 ust. 2 lit. b), c), f) i g) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0166/2018),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego,

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A8-0422/2018),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  Wykorzystywanie narzędzi i procesów cyfrowych w celu łatwiejszego, szybszego i oszczędniejszego rozpoczynania działalności gospodarczej poprzez założenie spółki lub otwarcie oddziału tej spółki w innym państwie członkowskim stanowi jeden z warunków wstępnych skutecznego funkcjonowania konkurencyjnego jednolitego rynku i zapewnienia konkurencyjności spółek.

(2)  Wykorzystywanie narzędzi i procesów cyfrowych w celu łatwiejszego, szybszego i oszczędniejszego pod względem czasu i kosztów rozpoczynania działalności gospodarczej poprzez założenie spółki lub otwarcie oddziału tej spółki w innym państwie członkowskim oraz w celu zapewnienia kompleksowych i dostępnych informacji na temat przedsiębiorstw stanowi jeden z warunków wstępnych skutecznego funkcjonowania, unowocześnienia i administracyjnego usprawnienia konkurencyjnego jednolitego rynku i zapewnienia konkurencyjności i wiarygodności spółek.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2a)  Zapewnienie otoczenia prawnego i administracyjnego umożliwiającego sprostanie nowym wyzwaniom gospodarczym i społecznym globalizacji i cyfryzacji jest kluczowe, aby z jednej strony zapewnić środki ochrony konieczne do zwalczania nadużyć i oszustw finansowych, a z drugiej strony zrealizować cele takie jak wspieranie wzrostu gospodarczego, tworzenie miejsc pracy oraz przyciąganie inwestycji do Unii Europejskiej, które to elementy ogółem przynoszą korzyści gospodarcze i społeczne całemu społeczeństwu.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2b)  Obecnie na szczeblu Unii występują między państwami członkowskimi znaczne różnice w zakresie dostępu do narzędzi internetowych umożliwiających przedsiębiorcom i spółkom kontakt z organami publicznymi w kwestiach dotyczących prawa spółek. Usługi w zakresie administracji elektronicznej różnią się między państwami członkowskimi w tym względzie, że niektóre z nich zapewniają łatwe w zastosowaniu rozwiązania, w pełni dostępne za pośrednictwem internetu, natomiast inne w ogóle nie oferują rozwiązań online na potrzeby ważnych etapów istnienia spółki. Na przykład w niektórych państwach członkowskie zarejestrować spółkę lub wystąpić o wprowadzenie zmian w dokumentach i informacjach znajdujących się w rejestrze można wyłącznie osobiście, inne państwa członkowskie zezwalają na dokonywanie tego zarówno osobiście, jak i przez internet, a jeszcze inne stosują wyłącznie procedury internetowe.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 2 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2c)  Ponadto co się tyczy dostępu do informacji na temat spółek, w prawie Unii określono minimalny zbiór danych, które zawsze muszą być dostępne bezpłatnie. Zbiór ten jest jednak w dalszym ciągu ograniczony. W państwach członkowskich dostęp do informacji jest zróżnicowany – w niektórych państwach członkowskich bezpłatnie dostępnych jest więcej informacji niż w innych, co powoduje brak równowagi w Unii.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  W swoich komunikatach „Strategia jednolitego rynku cyfrowego dla Europy”3 oraz „Plan działania UE na rzecz administracji elektronicznej na lata 2016–2020: Przyspieszenie transformacji cyfrowej w administracji” Komisja podkreśliła rolę administracji publicznej w udzielaniu przedsiębiorstwom pomocy, aby mogły one łatwo rozpoczynać działalność gospodarczą, funkcjonować w internecie i rozszerzać swoją działalność za granicą. W planie działania UE na rzecz administracji elektronicznej szczególnie uznano znaczenie lepszego stosowania narzędzi cyfrowych w związku z przestrzeganiem wymogów prawa spółek. Ponadto w deklaracji z Tallina z 2017 r. w sprawie administracji elektronicznej państwa członkowskie zdecydowanie wezwały do zwiększenia starań na rzecz zapewnienia skutecznych, zorientowanych na użytkownika procedur elektronicznych w Unii.

(3)  Aby zapewnić sprawiedliwe, przyjazne dla użytkowników i nowoczesne prawo spółek w Unii, w swoich komunikatach „Strategia jednolitego rynku cyfrowego dla Europy”3 oraz „Plan działania UE na rzecz administracji elektronicznej na lata 2016–2020: Przyspieszenie transformacji cyfrowej w administracji” Komisja podkreśliła rolę administracji publicznej w udzielaniu przedsiębiorcom pomocy, aby mogli oni łatwo rozpoczynać działalność gospodarczą, funkcjonować w internecie i rozszerzać swoją działalność za granicą. W planie działania UE na rzecz administracji elektronicznej szczególnie uznano znaczenie lepszego stosowania narzędzi cyfrowych w związku z przestrzeganiem wymogów prawa spółek. Ponadto w deklaracji z Tallina z 2017 r. w sprawie administracji elektronicznej państwa członkowskie zdecydowanie wezwały do zwiększenia starań na rzecz zapewnienia skutecznych, zorientowanych na użytkownika procedur elektronicznych w Unii.

_______________________

_______________________

3 COM(2015) 192 final z dnia 6 maja 2015 r.

3 COM(2015) 192 final z dnia 6 maja 2015 r.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)   Aby ułatwić rejestrację spółek i ich oddziałów oraz ograniczyć koszty i obciążenia administracyjne związane z procesem rejestracji, w szczególności w przypadku mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w rozumieniu zalecenia Komisji 2003/361/WE5, należy wdrożyć procedury umożliwiające dokonanie rejestracji w pełni przez internet. Tego rodzaju koszty i obciążenia wiążą się nie tylko z opłatami administracyjnymi z tytułu założenia spółki, ale również z innymi wymogami powodującymi wydłużenie ogólnej procedury, w szczególności gdy wymagana jest fizyczna obecność wnioskodawcy lub jego pełnomocnika. Informacje dotyczące tych procedur powinny też być udostępnione nieodpłatnie w internecie.

(5)   Aby ułatwić rejestrację spółek i ich oddziałów oraz ograniczyć koszty, czas i obciążenia administracyjne związane z procesem rejestracji, w szczególności w przypadku mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w rozumieniu zalecenia Komisji 2003/361/WE5, należy wdrożyć procedury umożliwiające dokonanie rejestracji przez internet. Niniejsza dyrektywa nie powinna jednak zobowiązywać spółek do stosowania procedur internetowych. Tego rodzaju koszty i obciążenia wiążą się nie tylko z opłatami administracyjnymi z tytułu założenia spółki, ale również z innymi wymogami powodującymi wydłużenie ogólnej procedury, w szczególności gdy wymagana jest fizyczna obecność wnioskodawcy lub jego pełnomocnika. Informacje dotyczące tych procedur powinny też być udostępnione nieodpłatnie w internecie.

_______________________

_______________________

5 Zalecenie Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).

5 Zalecenie Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).

Poprawka    7

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  Wprowadzenie możliwości rejestracji spółek i oddziałów w pełni przez internet oraz składania dokumentów i dostarczania informacji w pełni przez internet umożliwiłoby spółkom stosowanie zaawansowanych narzędzi cyfrowych w kontaktach z właściwymi organami państw członkowskich. Aby zwiększyć zaufanie do tego rodzaju procedur, państwa członkowskie powinny zapewnić użytkownikom krajowym i transgranicznym bezpieczne środki identyfikacji elektronicznej i możliwość korzystania usług zaufania zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014. Aby umożliwić transgraniczną identyfikację elektroniczną, państwa członkowskie powinny ponadto stworzyć systemy identyfikacji elektronicznej, które przewidują autoryzowane środki identyfikacji elektronicznej. Tego rodzaju systemy krajowe byłyby wykorzystywane jako podstawa uznania środków identyfikacji elektronicznej wydanych w innym państwie członkowskim. Aby zapewnić wysoki poziom zaufania w sytuacjach transgranicznych, należy uznawać wyłącznie środki identyfikacji elektronicznej zgodne z art. 6 rozporządzenia (UE) nr 910/2014. Państwa członkowskie mogą jednak również uznawać inne środki identyfikacji, takie jak skan paszportu. W każdym razie niniejsza dyrektywa powinna jedynie zobowiązywać państwa członkowskie do wprowadzenia możliwości rejestracji spółek i ich oddziałów przez internet oraz składania dokumentów przez internet przez obywateli Unii poprzez uznawanie ich środków identyfikacji elektronicznej.

(7)  Wprowadzenie możliwości rejestracji spółek i oddziałów przez internet oraz składania dokumentów i dostarczania informacji przez internet umożliwiłoby spółkom stosowanie zaawansowanych narzędzi cyfrowych w kontaktach z właściwymi organami państw członkowskich. Aby zwiększyć zaufanie do tego rodzaju procedur, państwa członkowskie powinny zapewnić użytkownikom krajowym i transgranicznym bezpieczne środki identyfikacji elektronicznej i możliwość korzystania usług zaufania zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014. Aby umożliwić transgraniczną identyfikację elektroniczną, państwa członkowskie powinny ponadto stworzyć systemy identyfikacji elektronicznej, które przewidują autoryzowane środki identyfikacji elektronicznej. Tego rodzaju systemy krajowe byłyby wykorzystywane jako podstawa uznania środków identyfikacji elektronicznej wydanych w innym państwie członkowskim. Aby zapewnić wysoki poziom zaufania w sytuacjach transgranicznych, należy uznawać wyłącznie środki identyfikacji elektronicznej zgodne z art. 6 rozporządzenia (UE) nr 910/2014. W każdym razie niniejsza dyrektywa powinna jedynie zobowiązywać państwa członkowskie do wprowadzenia możliwości rejestracji spółek i ich oddziałów przez internet oraz składania dokumentów przez internet przez obywateli Unii poprzez uznawanie ich środków identyfikacji elektronicznej.

_______________________

_______________________

7 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (Dz.U. L 257 z 28.8.2014, s. 73).

7 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (Dz.U. L 257 z 28.8.2014, s. 73).

Poprawka    8

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  Aby ułatwić spółkom realizację procedur przez internet, rejestry państw członkowskich nie powinny pobierać za rejestrację przez internet ani za dostarczanie informacji przez internet opłat przekraczających kwotę faktycznych kosztów administracyjnych z tytułu wyświadczenia usługi. Państwa członkowskie powinny ponadto pomagać osobom pragnącym założyć spółkę lub oddział, udzielając aktualnych, jasnych, zwięzłych i przystępnych informacji dotyczących procedur i wymogów w zakresie zakładania i prowadzenia spółek kapitałowych oraz ich oddziałów. Jeżeli chodzi o spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, należy udostępniać bardziej szczegółowe informacje wnioskodawcom i osobom pełniącym funkcje kierownicze, ponieważ państwa członkowskie powinny również zapewnić możliwość rejestracji tego rodzaju spółek w pełni przez internet.

(8)  Aby ułatwić spółkom realizację procedur przez internet, rejestry państw członkowskich nie powinny pobierać za rejestrację przez internet ani za dostarczanie informacji przez internet opłat przekraczających kwotę faktycznych kosztów administracyjnych z tytułu wyświadczenia usługi. Państwa członkowskie powinny ponadto pomagać osobom pragnącym założyć spółkę lub oddział, udzielając, bez zbędnych opóźnień, aktualnych, jasnych, zwięzłych i przystępnych informacji dotyczących procedur i wymogów w zakresie zakładania i prowadzenia spółek kapitałowych oraz ich oddziałów. Jeżeli chodzi o spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, należy udostępniać bardziej szczegółowe informacje wnioskodawcom i osobom pełniącym funkcje kierownicze, ponieważ państwa członkowskie powinny również zapewnić możliwość rejestracji tego rodzaju spółek w pełni przez internet.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9)  Na pierwszym etapie okresu istnienia spółki powinna istnieć możliwość zakładania i rejestrowania spółek w pełni przez internet. Państwa członkowskie powinny jednak mieć możliwość odstępstwa od tego wymogu w przypadku spółek akcyjnych ze względu na złożoność procedury zakładania i rejestracji takich spółek oraz w celu poszanowania istniejących w państwach członkowskich tradycji w zakresie prawa spółek. W każdym razie państwa członkowskie powinny ustanowić szczegółowe przepisy dotyczące rejestracji. Powinna istnieć możliwość rejestracji przez internet z jednoczesnym złożeniem dokumentów w formie elektronicznej.

(9)  Na pierwszym etapie okresu istnienia spółki powinna istnieć możliwość zakładania i rejestrowania spółek w pełni przez internet. Państwa członkowskie powinny być jednak uprawnione do zwolnienia z takiego wymogu spółek akcyjnych ze względu na złożoność procedury zakładania i rejestracji takich spółek oraz w celu poszanowania istniejących w państwach członkowskich tradycji w zakresie prawa spółek. W każdym razie państwa członkowskie powinny ustanowić szczegółowe przepisy dotyczące rejestracji. Powinna istnieć możliwość rejestracji przez internet z jednoczesnym złożeniem dokumentów w formie elektronicznej.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11)  Aby pomóc przedsiębiorstwom, w szczególności przedsiębiorstwom typu start-up, w rozpoczęciu działalności gospodarczej, powinna istnieć możliwość rejestracji spółek z ograniczoną odpowiedzialnością z wykorzystaniem szablonów, tj. wzorcowych aktów założycielskich, które powinny być dostępne przez internet. Tego rodzaju wzory mogą zawierać zdefiniowany uprzednio zestaw wariantów zgodnie z prawem krajowym. Wnioskodawcy powinni mieć możliwość wyboru między skorzystaniem z tego wzoru a rejestracją spółki z wykorzystaniem dostosowanych aktów założycielskich, przy czym państwa członkowskie powinny mieć możliwość wprowadzenia szablonów również w odniesieniu do innych form spółek.

(11)  Aby pomóc przedsiębiorstwom, w szczególności mikroprzedsiębiorstwom oraz małym i średnim przedsiębiorstwom, w rozpoczęciu działalności gospodarczej, powinna istnieć możliwość rejestracji spółek z ograniczoną odpowiedzialnością z wykorzystaniem szablonów, tj. wzorcowych aktów założycielskich, które powinny być dostępne przez internet. Tego rodzaju wzory mogą zawierać zdefiniowany uprzednio zestaw wariantów zgodnie z prawem krajowym. Wnioskodawcy powinni mieć możliwość wyboru między skorzystaniem z tego wzoru a rejestracją spółki z wykorzystaniem dostosowanych aktów założycielskich, przy czym państwa członkowskie powinny mieć możliwość wprowadzenia szablonów również w odniesieniu do innych form spółek.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12)  W celu poszanowania istniejących w państwach członkowskich tradycji w zakresie prawa spółek, istotne jest zapewnienie elastyczności w odniesieniu do sposobu, w jaki zapewniają one w pełni elektroniczny system rejestracji spółek i oddziałów, w tym w odniesieniu do roli notariuszy lub adwokatów w danym procesie. Kwestie dotyczące rejestracji przez internet spółek i oddziałów, które nie są uregulowane w niniejszej dyrektywie, powinny być uregulowane w prawie krajowym.

(12)  W celu poszanowania istniejących w państwach członkowskich tradycji w zakresie prawa spółek, istotne jest zapewnienie elastyczności w odniesieniu do sposobu, w jaki zapewniają one w pełni elektroniczny system rejestracji spółek i oddziałów, a także przedkładanie dokumentów i informacji przez internet, w tym w odniesieniu do roli notariuszy lub adwokatów w danym procesie. Kwestie dotyczące rejestracji przez internet spółek i oddziałów oraz przedkładania dokumentów i informacji przez internet, które nie są uregulowane w niniejszej dyrektywie, powinny być uregulowane w prawie krajowym.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13)  Ponadto, aby przeciwdziałać oszustwom i kradzieżom tożsamości firmy oraz zapewnić środki ochrony na potrzeby rzetelności i wiarygodności dokumentów oraz informacji zawartych w rejestrach krajowych, przepisy dotyczące rejestracji spółek i ich oddziałów przez internet powinny również obejmować kontrolę tożsamości i zdolności prawnej osób zamierzających założyć spółkę lub oddział. Państwom członkowskim należy jednak pozostawić swobodę w zakresie wyboru rodzaju środków i metod umożliwiających sprawowanie tego rodzaju kontroli. Przepisy te powinny obejmować między innymi weryfikację za pośrednictwem wideokonferencji lub innych środków elektronicznych, które zapewniają połączenie audiowizualne w czasie rzeczywistym. W tym celu państwa członkowskie powinny mieć możliwość nałożenia obowiązku udziału notariuszy lub adwokatów w procesie rejestracji przez internet, jednak tego rodzaju udział nie powinien uniemożliwiać zakończenia procedury rejestracji w całości przez internet.

(13)  Ponadto, aby przeciwdziałać oszustwom, praniu pieniędzy i kradzieżom tożsamości firmy oraz zapewnić środki ochrony na potrzeby rzetelności i wiarygodności dokumentów oraz informacji zawartych w rejestrach krajowych, przepisy dotyczące rejestracji spółek i ich oddziałów przez internet oraz przedkładania dokumentów i informacji przez internet powinny również obejmować kontrolę zgodności z prawem w odniesieniu do tożsamości i zdolności prawnej osób zamierzających założyć spółkę lub oddział lub przedłożyć dokument lub informacje przez internet. Państwom członkowskim należy jednak pozostawić swobodę w zakresie wyboru rodzaju środków i metod umożliwiających sprawowanie tego rodzaju kontroli. Przepisy te powinny obejmować między innymi weryfikację za pośrednictwem wideokonferencji lub innych środków elektronicznych, które zapewniają połączenie audiowizualne w czasie rzeczywistym. W tym celu państwa członkowskie powinny mieć możliwość nałożenia obowiązku udziału notariuszy lub adwokatów w procesie rejestracji i przedkładania dokumentów przez internet, jednak tego rodzaju udział nie powinien uniemożliwiać zakończenia procedury rejestracji i przedkładania dokumentów w całości przez internet.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14)  Państwa członkowskie powinny być uprawnione do podjęcia środków zgodnie z prawem krajowym w przypadkach uzasadnionego podejrzenia oszustwa, co mogłoby wymagać – nie w sposób systematyczny, lecz w poszczególnych przypadkach – fizycznej obecności wnioskodawcy lub jego pełnomocnika przed organem państwa członkowskiego, w którym spółka lub oddział są rejestrowane. Tego rodzaju uzasadnione podejrzenie oszustwa powinno się opierać na racjonalnych przesłankach, takich jak informacje dostępne w rejestrach beneficjentów rzeczywistych lub rejestrach karnych bądź wynikające z przesłanek, które wskazują na oszustwo dotyczące tożsamości lub uchylanie się od opodatkowania.

(14)  Z zastrzeżeniem obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów odnoszących się do beneficjentów rzeczywistych, do przeciwdziałania praniu pieniędzy, do podrabiania produktów, do finansowania terroryzmu oraz do uchylania się od opodatkowania, gdy takie przepisy wymagają kontroli należytej staranności, w tym fizycznej obecności, państwa członkowskie powinny być uprawnione do podjęcia środków zgodnie z prawem krajowym, uzasadnionych nadrzędnym interesem publicznym, w przypadkach podejrzenia oszustwa dotyczącego np. tożsamości lub zdolności prawnej wnioskodawców, co mogłoby wymagać – nie w sposób systematyczny, lecz wyjątkowo i w poszczególnych przypadkach – fizycznej obecności wnioskodawcy lub jego pełnomocnika przed organem państwa członkowskiego odpowiedzialnego za procedurę rejestracji na podstawie prawa krajowego tego państwa członkowskiego, w którym spółka lub oddział są rejestrowane.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15)  Aby zapewnić ochronę wszystkich osób mających kontakt ze spółkami, państwa członkowskie powinny być w stanie zapobiegać nieuczciwemu zachowaniu, odmawiając powołania osoby, która jest objęta zakazem pełnienia funkcji kierowniczych w innym państwie członkowskim, na stanowisko kierownicze w spółce lub oddziale na własnym terytorium. Złożenie tego rodzaju wniosków o udzielenie informacji w odniesieniu do poprzednich funkcji kierowniczych powinno być możliwe za pośrednictwem systemu integracji rejestrów, a zatem państwa członkowskie powinny podjąć niezbędne kroki mające na celu zapewnienie, aby systemy krajowe mogły dostarczać takie informacje. Zasady dotyczące zakazu pełnienia funkcji kierowniczych i poufności przekazywania informacji powinny być uregulowane w prawie krajowym. Aby zapewnić przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, krajowe rejestry powinny przetwarzać wszelkie tego rodzaju dane dotyczące zakazu pełnienia funkcji kierowniczych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67935.

(15)  Aby zapewnić ochronę wszystkich osób mających kontakt ze spółkami, państwa członkowskie powinny być w stanie zapobiegać nieuczciwemu zachowaniu, odmawiając powołania osoby, która jest objęta zakazem pełnienia funkcji kierowniczych w innym państwie członkowskim, na stanowisko kierownicze w spółce lub oddziale na własnym terytorium. Złożenie tego rodzaju wniosków o udzielenie informacji w odniesieniu do poprzednich funkcji kierowniczych powinno być możliwe za pośrednictwem systemu integracji rejestrów, a zatem państwa członkowskie powinny podjąć niezbędne kroki mające na celu zapewnienie, aby systemy krajowe mogły dostarczać takie informacje i dzielić się nimi, ułatwiając dzięki współpracy transgranicznej walkę z nieprawidłowościami i bezpieczeństwo. Zasady dotyczące zakazu pełnienia funkcji kierowniczych i poufności przekazywania informacji powinny być uregulowane w prawie krajowym. Aby zapewnić przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, krajowe rejestry powinny przetwarzać wszelkie tego rodzaju dane dotyczące zakazu pełnienia funkcji kierowniczych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67935.

_________________

_________________

35 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1).

35 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1).

Poprawka    15

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17)  Podobnie jeżeli chodzi o rejestrację spółek przez internet, aby zmniejszyć koszty i obciążenia spółek, powinna również istnieć możliwość składania dokumentów i dostarczania informacji do krajowych rejestrów w pełni przez internet w całym okresie istnienia spółek. Jednocześnie państwa członkowskie powinny mieć możliwość zezwolenia spółkom na składanie dokumentów i dostarczanie informacji za pośrednictwem innych środków, w tym w formie papierowej. Ujawnienie informacji o spółce powinno ponadto nastąpić po upublicznieniu informacji w tych rejestrach, ponieważ te rejestry są obecnie zintegrowane i stanowią kompleksowy punkt odniesienia dla użytkowników. Aby uniknąć zakłócenia istniejących środków ujawniania, państwa członkowskie powinny również mieć możliwość publikowania wszystkich lub niektórych informacji o spółce w biuletynie krajowym, z jednoczesnym zapewnieniem wysłania informacji przez rejestr do tego biuletynu drogą elektroniczną.

(17)  Podobnie jeżeli chodzi o rejestrację spółek przez internet, aby zmniejszyć koszty i obciążenia spółek, powinna również istnieć możliwość składania dokumentów i dostarczania informacji do krajowych rejestrów w pełni przez internet w całym okresie istnienia spółek. Wszelkie wymogi co do autentyczności, dokładności i właściwej formy prawnej wszelkich przedłożonych dokumentów lub informacji powinny podlegać prawu krajowemu i być zgodne z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/20141a. Jednocześnie państwa członkowskie powinny mieć możliwość zezwolenia spółkom na składanie dokumentów i dostarczanie informacji za pośrednictwem innych środków, w tym w formie papierowej. Ujawnienie informacji o spółce powinno ponadto nastąpić po upublicznieniu informacji w tych rejestrach, ponieważ te rejestry są obecnie zintegrowane i stanowią kompleksowy punkt odniesienia dla użytkowników. Aby uniknąć zakłócenia istniejących środków ujawniania, państwa członkowskie powinny również mieć możliwość publikowania wszystkich lub niektórych informacji o spółce w biuletynie krajowym, z jednoczesnym zapewnieniem wysłania informacji przez rejestr do tego biuletynu drogą elektroniczną.

 

_______________________

 

1a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (rozporządzenie eIDAS). (Dz.U. L 257 z 28.8.2014, s. 73).

Poprawka    16

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19)  Aby obniżyć koszty i zmniejszyć obciążenie administracyjne spółek, państwa członkowskie powinny stosować zasadę jednorazowości w obszarze prawa spółek. Stosowanie zasady jednorazowości powoduje, że od spółek nie żąda się przekazywania tych samych informacji różnym organom publicznym więcej niż jeden raz. Przykładowo spółki nie powinny być zobowiązane do przekazywania tych samych informacji jednocześnie do rejestru krajowego i do biuletynu krajowego. Rejestr powinien natomiast przekazywać złożone już informacje bezpośrednio do biuletynu krajowego. Podobnie, jeżeli spółka została utworzona w jednym państwie członkowskim i chce zarejestrować oddział w innym państwie członkowskim, powinna móc wykorzystać informacje lub dokumenty, które wcześniej przedłożono do rejestru. Jeżeli spółka została ponadto utworzona w jednym państwie członkowskim, a jej oddział znajduje się w innych państwie członkowskim, spółka powinna mieć możliwość zmiany określonych informacji o spółce wyłącznie w rejestrze, do którego wpisana jest spółka, bez konieczności wpisywania tej samej informacji do rejestru, do którego wpisany jest oddział. Takie informacje jak zmiana firmy spółki lub zmiana siedziby statutowej spółki powinny natomiast zostać przekazane drogą elektroniczną między rejestrem, w którym figuruje spółka, a rejestrem, w którym figuruje oddział, za pośrednictwem systemu integracji rejestrów.

(19)  Aby obniżyć koszty, skrócić czas trwania procedur i zmniejszyć obciążenie administracyjne spółek, państwa członkowskie powinny stosować zasadę jednorazowości w obszarze prawa spółek, która cieszy się w Unii zdecydowanym poparciem, o czym świadczy m.in. rozporządzenie w sprawie jednolitego portalu cyfrowego1a, plan działania Komisji Europejskiej na rzecz administracji elektronicznej czy deklaracja z Tallina w sprawie administracji elektronicznej. Stosowanie zasady jednorazowości powoduje, że od spółek nie żąda się przekazywania tych samych informacji różnym organom publicznym więcej niż jeden raz. Przykładowo spółki nie powinny być zobowiązane do przekazywania tych samych informacji jednocześnie do rejestru krajowego i do biuletynu krajowego. Rejestr powinien natomiast przekazywać złożone już informacje bezpośrednio do biuletynu krajowego. Podobnie, jeżeli spółka została utworzona w jednym państwie członkowskim i chce zarejestrować oddział w innym państwie członkowskim, powinna móc wykorzystać informacje lub dokumenty, które wcześniej przedłożono do rejestru. Jeżeli spółka została ponadto utworzona w jednym państwie członkowskim, a jej oddział znajduje się w innych państwie członkowskim, spółka powinna mieć możliwość zmiany określonych informacji o spółce wyłącznie w rejestrze, do którego wpisana jest spółka, bez konieczności wpisywania tej samej informacji do rejestru, do którego wpisany jest oddział. Takie informacje jak zmiana firmy spółki lub zmiana siedziby statutowej spółki powinny natomiast zostać przekazane drogą elektroniczną, automatycznie i natychmiastowo, między rejestrem, w którym figuruje spółka, a rejestrem, w którym figuruje oddział, za pośrednictwem systemu integracji rejestrów.

 

________________

 

1a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/… z dnia 2 października 2018 r. w sprawie utworzenia jednolitego portalu cyfrowego zapewniającego dostęp do informacji, procedur, usług wsparcia i rozwiązywania problemów oraz w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 1024/2012 (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym).

Poprawka    17

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(21)  Z myślą o przejrzystości i w celu promowania zaufania w transakcjach handlowych, w tym w transakcjach o charakterze transgranicznym na jednolitym rynku, istotne jest zapewnienie łatwego dostępu do informacji o spółce inwestorom, zainteresowanym stronom, partnerom handlowym oraz organom publicznym. Aby zwiększyć dostępność tych informacji, więcej informacji powinno być dostępnych nieodpłatnie we wszystkich państwach członkowskich. Tego rodzaju informacje powinny obejmować stronę internetową spółki – w stosownych przypadkach – oraz status prawny spółki i jej oddziałów w innym państwie członkowskim – jeżeli jest dostępny w rejestrach krajowych. Powinny również obejmować informacje dotyczące osób upoważnionych do reprezentowania spółek oraz liczbę pracowników, jeżeli informacje te są dostępne.

(21)  Z myślą o przejrzystości, ochronie interesów pracowników, wierzycieli i akcjonariuszy mniejszościowych i w celu promowania zaufania w transakcjach handlowych, w tym w transakcjach o charakterze transgranicznym na jednolitym rynku, istotne jest zapewnienie łatwego dostępu do informacji o spółce inwestorom, zainteresowanym stronom, partnerom handlowym oraz organom publicznym. Aby zwiększyć dostępność tych informacji, więcej informacji powinno być dostępnych nieodpłatnie we wszystkich państwach członkowskich. Tego rodzaju informacje powinny obejmować stronę internetową spółki – w stosownych przypadkach – oraz status prawny spółki i jej oddziałów w innym państwie członkowskim – jeżeli jest dostępny w rejestrach krajowych. Powinny również obejmować informacje dotyczące osób upoważnionych do reprezentowania spółek oraz liczbę pracowników, jeżeli informacje te są dostępne.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(23)  Aby pomóc spółkom posiadającym siedzibę na obszarze jednolitego rynku w łatwiejszym rozszerzeniu działalności gospodarczej w kontekście transgranicznym, należy zapewnić im możliwość otwierania i rejestracji oddziałów w innym państwie członkowskim przez internet. Państwa członkowskie powinny zatem umożliwić – w sposób podobny do spółek – rejestrację przez internet oddziałów oraz składanie dokumentów i przekazywanie informacji przez internet.

(23)  Aby pomóc spółkom posiadającym siedzibę na obszarze jednolitego rynku w łatwiejszym rozszerzeniu działalności gospodarczej w kontekście transgranicznym, należy zapewnić im możliwość otwierania i rejestracji oddziałów w innym państwie członkowskim przez internet. Państwa członkowskie powinny zatem umożliwić – w sposób podobny do spółek – rejestrację przez internet oddziałów oraz składanie dokumentów i przekazywanie informacji przez internet, przyczyniając się w ten sposób do zmniejszenia kosztów i obciążeń administracyjnych i oraz do skrócenia czasu trwania procedur w przypadku rozszerzenia działalności poza granice kraju.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(24)  W przypadku rejestracji oddziału spółki zarejestrowanej w innym państwie członkowskim państwa członkowskie powinny również mieć możliwość weryfikacji określonych informacji dotyczących spółki dzięki integracji rejestrów, jeżeli oddział jest zarejestrowany w tym państwie członkowskim. W przypadku zamknięcia oddziału w jednym państwie członkowskim rejestr tego państwa członkowskiego powinien ponadto poinformować o tym fakcie państwo członkowskie, w którym spółka jest zarejestrowana, za pośrednictwem systemu integracji rejestrów i informacja ta powinna zostać zarejestrowana w obydwu rejestrach.

(24)  W przypadku rejestracji oddziału spółki zarejestrowanej w innym państwie członkowskim państwa członkowskie powinny również mieć możliwość weryfikacji określonych informacji dotyczących spółki dzięki integracji rejestrów, jeżeli oddział jest zarejestrowany w tym państwie członkowskim. W przypadku zamknięcia oddziału w jednym państwie członkowskim rejestr tego państwa członkowskiego powinien ponadto automatycznie i niezwłocznie poinformować o tym fakcie państwo członkowskie, w którym spółka jest zarejestrowana, za pośrednictwem systemu integracji rejestrów i informacja ta powinna zostać zarejestrowana w obydwu rejestrach.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 13a – akapit 1 – punkt 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3)  »rejestracja« oznacza utworzenie spółki jako podmiotu prawnego;

3)  »rejestracja« oznacza cały proces tworzenia spółki za pomocą narzędzi cyfrowych, od wskazania wnioskodawcy, poprzez sporządzenie lub przedłożenie dokumentu założycielskiego, aż do wpisania spółki do rejestru działalności gospodarczej jako podmiotu prawnego, zgodnie z prawem krajowym; w odniesieniu do oddziałów – oznacza proces prowadzący do ujawnienia dokumentów i informacji dotyczących oddziałów utworzonych w państwie członkowskim;

Poprawka    21

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 13a – punkt 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4)  »szablon« oznacza wzór aktu założycielskiego spółki sporządzony przez państwo członkowskie zgodnie z prawem krajowym i stosowany do celów rejestracji spółki przez internet;

4)  »szablon« oznacza wzór aktu założycielskiego spółki sporządzony przez każde państwo członkowskie zgodnie z prawem krajowym i stosowany do celów rejestracji spółki przez internet;

Poprawka    22

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 13b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 13b

Artykuł 13b

Uznawanie środków identyfikacji do celów procedur przez internet

Uznawanie środków identyfikacji do celów procedur przez internet

1.  Państwa członkowskie zapewniają możliwość stosowania następujących środków identyfikacji elektronicznej do identyfikacji obywateli Unii do celów rejestracji przez internet i składania dokumentów przez internet:

1.  Państwa członkowskie zapewniają możliwość stosowania następujących środków identyfikacji elektronicznej do identyfikacji obywateli Unii do celów rejestracji przez internet i składania dokumentów przez internet:

a)  środek identyfikacji elektronicznej wydany w ramach systemu identyfikacji elektronicznej zatwierdzony przez ich własne państwo członkowskie;

a)  środek identyfikacji elektronicznej wydany w ramach systemu identyfikacji elektronicznej zatwierdzony przez ich własne państwo członkowskie;

b)  środek identyfikacji elektronicznej wydany w innym państwie członkowskim i uznany do celów transgranicznego uwierzytelnienia zgodnie z art. 6 rozporządzenia (UE) nr 910/2014.

b)  środek identyfikacji elektronicznej wydany w innym państwie członkowskim i uznany do celów transgranicznego uwierzytelnienia.

 

Państwa członkowskie mogą odmówić uznania środków identyfikacji, jeżeli poziomy bezpieczeństwa środków identyfikacji elektronicznej nie są zgodne z art. 6 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (UE) nr 910/2014.

 

1a.  Państwa członkowskie mogą opracowywać i przyjmować uzupełniające elektroniczne kontrole tożsamości, zdolności prawnej i zgodności z prawem. Takie kontrole mogą obejmować m.in. weryfikację za pośrednictwem wideokonferencji lub innych środków elektronicznych, które zapewniają połączenie audiowizualne w czasie rzeczywistym.

2.  Państwa członkowskie mogą również uznawać środki identyfikacji inne niż środki, o których mowa w ust. 1.

2.  Jeżeli jest to uzasadnione nadrzędnym interesem publicznym polegającym na zapobieganiu oszustwom dotyczącym tożsamości wnioskodawców lub ich pełnomocników, państwa członkowskie mogą wymagać, aby wnioskodawcy lub ich pełnomocnicy stawili się osobiście przed jakimkolwiek właściwym organem lub inną osobą bądź organem zajmującymi się wnioskami o rejestrację lub przedkładaniem dokumentów, sporządzającymi wnioski o rejestrację lub przedkładającymi dokumenty lub też pomagającymi w tych czynnościach, w związku z krokami proceduralnymi, które wymagają takiej fizycznej obecności. Państwa członkowskie zapewniają, aby fizyczna obecność mogła być wymagana wyłącznie w indywidualnych przypadkach oraz aby inne etapy procedury można realizować przez internet.

3.  Jeżeli państwo członkowskie uznaje środek identyfikacji, o którym mowa w ust. 2, do celów zakończenia rejestracji przez internet i składania dokumentów przez internet, państwo to uznaje również taki sam rodzaj środka identyfikacji wydany przez inne państwo członkowskie.

3.  Do celów ust. 1 państwa członkowskie publikują wykaz środków identyfikacji elektronicznej, które uznają.

4.  Bez uszczerbku dla ust. 1–3 państwa członkowskie mogą jednak zastosować środki wymagające fizycznej obecności do celów weryfikacji tożsamości osób przed każdym organem właściwym w kwestiach związanych z rejestracją przez internet lub składaniem dokumentów przez internet w przypadkach powzięcia na podstawie racjonalnych przesłanek uzasadnionego podejrzenia oszustwa.

 

Poprawka    23

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 13b a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 13b a

 

Przepisy ogólne dotyczące rejestracji spółek i oddziałów przez internet oraz przedkładania dokumentów i informacji przez internet

 

1.  Państwa członkowskie – zgodnie ze swoimi systemami i tradycjami prawnymi – wyznaczają organy lub urzędników lub urząd do spraw rejestracji spółek i oddziałów oraz przedkładania dokumentów i informacji do rejestru.

 

2.  Niniejsza dyrektywa nie narusza procedur i wymogów określonych w prawie krajowym, w tym w odniesieniu do procedur prawnych dotyczących sporządzania aktów założycielskich, pod warunkiem że możliwa jest rejestracja spółki przez internet, o czym mowa w art. 13f, i rejestracja oddziału przez internet, o czym mowa w art. 28a.

 

3.  Wymogi określone w obowiązującym prawie krajowym dotyczące autentyczności, dokładności i odpowiedniej formy prawnej przedłożonych dokumentów lub informacji pozostają bez zmian, pod warunkiem że możliwa jest rejestracja przez internet, o czym mowa w art. 13f i art. 28a, oraz składanie dokumentów przez internet, o czym mowa w art. 13i i art. 28b.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 13c

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 13c

Artykuł 13c

Opłaty z tytułu rejestracji przez internet i składania dokumentów przez internet

Opłaty z tytułu rejestracji przez internet oraz przedkładania dokumentów i informacji przez internet

1.  Państwa członkowskie zapewniają, by przepisy dotyczące opłat obowiązujących w procedurach, o których mowa w niniejszym rozdziale, były przejrzyste i stosowane w sposób niedyskryminujący.

1.  Państwa członkowskie zapewniają, by przepisy dotyczące opłat obowiązujących w procedurach, o których mowa w niniejszym rozdziale, były przejrzyste i stosowane w sposób niedyskryminujący.

2.  Wszelkie opłaty naliczane przez rejestry, o których to rejestrach mowa w art. 16, z tytułu rejestracji przez internet lub składania dokumentów przez internet przez spółkę lub oddział nie przekraczają wysokości kosztów administracyjnych z tytułu wyświadczenia usługi.

2.  Wszelkie opłaty naliczane przez rejestry, o których to rejestrach mowa w art. 16, z tytułu rejestracji przez internet lub przedkładania dokumentów lub informacji przez internet przez spółkę lub oddział nie przekraczają wysokości kosztów administracyjnych z tytułu wyświadczenia usługi.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 13d

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 13d

Artykuł 13d

Płatności

Płatności

Jeżeli zakończenie procedury ustanowionej w niniejszym rozdziale wymaga dokonania płatności, państwa członkowskie zapewniają, by można było jej dokonać za pośrednictwem usługi płatniczej powszechnie dostępnej w ramach transgranicznych usług płatniczych.

Jeżeli zakończenie procedury ustanowionej w niniejszym rozdziale wymaga dokonania płatności, państwa członkowskie zapewniają, by można było jej dokonać za pośrednictwem internetowej usługi płatniczej powszechnie dostępnej w ramach transgranicznych usług płatniczych umożliwiających identyfikację płatnika, oferowanych przez instytucję finansową lub dostawcę usług płatniczych mających siedzibę w państwie członkowskim.

Poprawka    26

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 13e – ustęp 1 – litera b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  wymogi dotyczące korzystania z szablonów, w tym informacje dotyczące przepisów krajowych regulujących korzystanie z tego rodzaju szablonów oraz treść tych szablonów;

b)  wymogi dotyczące korzystania z szablonów rejestracji spółek przez internet;

Poprawka    27

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 13f

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 13f

Artykuł 13f

Rejestracja spółek przez internet

Rejestracja spółek przez internet

1.  Państwa członkowskie zapewniają, aby rejestracji spółek można było dokonać w pełni przez internet, bez konieczności osobistego stawiennictwa wnioskodawców lub ich pełnomocników przed właściwym organem lub przed jakąkolwiek inną osobą lub jakimkolwiek innym organem zajmującymi się rozpatrywaniem wniosku o rejestrację, z zastrzeżeniem art. 13b ust. 4. Państwa członkowskie mogą jednak podjąć decyzję o niewprowadzeniu procedur rejestracji w pełni przez internet w odniesieniu do form spółek wymienionych w załączniku I.

1.  Państwa członkowskie zapewniają, aby rejestracji spółek można było dokonać w pełni przez internet, bez konieczności osobistego stawiennictwa wnioskodawców lub ich pełnomocników przed właściwym organem lub przed jakąkolwiek inną osobą lub jakimkolwiek innym organem zajmującymi się rozpatrywaniem wniosku o rejestrację, z zastrzeżeniem art. 13b ust. 2. Państwa członkowskie mogą jednak podjąć decyzję o niewprowadzeniu procedur rejestracji w pełni przez internet w odniesieniu do form spółek wymienionych w załączniku I.

2.  Państwa członkowskie ustanawiają szczegółowe zasady dotyczące rejestracji spółek przez internet, w tym zasady dotyczące korzystania z szablonów, o których mowa w art. 13g, oraz dokumentów i informacji wymaganych w celu rejestracji spółki. W ramach tych zasad państwa członkowskie zapewniają możliwość dokonania rejestracji przez internet poprzez przekazanie informacji lub złożenie dokumentów w formie elektronicznej, w tym elektronicznych kopii dokumentów i informacji, o których mowa w art. 16a ust. 4.

2.  Państwa członkowskie ustanawiają szczegółowe zasady dotyczące rejestracji spółek przez internet, w tym zasady dotyczące korzystania z szablonów, o których mowa w art. 13g, oraz dokumentów i informacji wymaganych w celu rejestracji spółki. W ramach tych zasad państwa członkowskie zapewniają możliwość dokonania rejestracji przez internet poprzez przekazanie informacji lub złożenie dokumentów w formie elektronicznej, w tym elektronicznych kopii dokumentów i informacji, o których mowa w art. 16a ust. 4.

3.  Zasady, o których mowa w ust. 2, dotyczą co najmniej:

3.  Zasady, o których mowa w ust. 2, dotyczą co najmniej:

a)  procedur mających na celu zapewnienie zdolności prawnej wnioskodawcy oraz jego upoważnienia do reprezentowania spółki;

a)  procedur mających na celu zapewnienie zdolności prawnej wnioskodawcy oraz jego upoważnienia do reprezentowania spółki;

b)  środków weryfikacji tożsamości osoby lub osób rejestrujących spółkę lub ich pełnomocników;

b)  środków weryfikacji tożsamości osoby lub osób rejestrujących spółkę lub ich pełnomocników;

c)  wymogów dotyczących korzystania przez wnioskodawcę z usług zaufania, o których mowa w rozporządzeniu (UE) nr 910/2014.

c)  wymogów dotyczących korzystania przez wnioskodawcę z usług zaufania, o których mowa w rozporządzeniu (UE) nr 910/2014.

 

ca)  procedur mających na celu weryfikację powoływania osób pełniących funkcje kierownicze, uwzględniających zakazy pełnienia funkcji kierowniczych wydane przez właściwe organy innych państw członkowskich;

 

cb)  procedur mających na celu weryfikację zgodności przedmiotu działalności spółki z prawem, o ile takie kontrole przewidziane są w prawie krajowym;

 

cd)  procedur mających na celu weryfikację zgodności firmy spółki z prawem, o ile takie kontrole przewidziane są w prawie krajowym;

4.  Zasady, o których mowa w ust. 2, mogą również dotyczyć:

4.  Zasady, o których mowa w ust. 2, mogą również dotyczyć:

a)  procedur mających na celu zapewnienie zgodności celu spółki z prawem;

a)  procedur mających na celu weryfikację zgodności aktów założycielskich z prawem, w tym weryfikację właściwego wykorzystywania szablonów;

b)  procedur mających na celu zapewnienie zgodności firmy spółki z prawem;

b)  procedur związanych z uwzględnieniem roli notariusza lub dowolnej innej osoby lub dowolnego innego organu upoważnionych przez państwo członkowskie do złożenia wniosku o rejestrację;

c)  procedur mających na celu zapewnienie zgodności aktów założycielskich z prawem, w tym weryfikacji właściwego wykorzystywania szablonów;

c)   okoliczności, w których można wykluczyć rejestrację przez internet, jeżeli kapitał zakładowy spółki należy wnieść za pośrednictwem wkładów niepieniężnych.

d)  procedur mających na celu weryfikację powoływania osób pełniących funkcje kierownicze, biorąc pod uwagę zakazy pełnienia funkcji kierowniczych wydane przez właściwe organy innych państw członkowskich;

 

e)  procedur związanych z uwzględnieniem roli notariusza lub dowolnej innej osoby lub dowolnego innego organu upoważnionych przez państwo członkowskie do złożenia wniosku o rejestrację;

 

f)  okoliczności, w których można wykluczyć rejestrację przez internet, jeżeli kapitał zakładowy spółki należy wnieść za pośrednictwem wkładów niepieniężnych.

 

5.  Państwa członkowskie nie uzależniają rejestracji spółki lub oddziału przez internet od uzyskania jakiejkolwiek licencji ani jakiegokolwiek zezwolenia przed dokonaniem rejestracji spółki, chyba że jest to niezbędne do celów właściwej kontroli nad określoną działalnością zgodnie z prawem krajowym.

5.  Państwa członkowskie nie uzależniają rejestracji spółki lub oddziału przez internet od uzyskania jakiejkolwiek licencji ani jakiegokolwiek zezwolenia przed dokonaniem rejestracji spółki, chyba że jest to niezbędne do celów właściwej kontroli nad określoną działalnością zgodnie z prawem krajowym.

6.  Państwa członkowskie zapewniają, aby w sytuacji, w której w ramach procedury rejestracji spółki wymagane jest wniesienie kapitału zakładowego, można było tego dokonać przez internet zgodnie z art. 13d na rachunek bankowy banku prowadzącego działalność w Unii. Państwa członkowskie zapewniają ponadto, by dowód tego rodzaju płatności również można było przedstawić przez internet.

6.  Państwa członkowskie zapewniają, aby w sytuacji, w której w ramach procedury rejestracji spółki wymagane jest wniesienie kapitału zakładowego, można było tego dokonać przez internet zgodnie z art. 13d na rachunek bankowy banku prowadzącego działalność w Unii. Państwa członkowskie zapewniają ponadto, by dowód tego rodzaju płatności również można było przedstawić przez internet.

7.  Państwa członkowskie zapewniają, by rejestracja przez internet została zakończona w terminie pięciu dni roboczych od późniejszej z następujących dat:

7.  Jeżeli wnioskodawca jest osobą fizyczną i korzysta z szablonu przewidzianego w art. 13g, państwa członkowskie zapewniają, by rejestracja przez internet została zakończona w terminie pięciu dni roboczych od późniejszej z następujących dat:

a)  otrzymania wszystkich wymaganych dokumentów i informacji przez właściwy organ lub – w stosownych przypadkach – przez osobę lub organ, które na podstawie prawa krajowego są upoważnione do złożenia wniosku o rejestrację spółki;

a)  otrzymania wszystkich wymaganych dokumentów i informacji przez właściwy organ lub – w stosownych przypadkach – przez osobę lub organ, które na podstawie prawa krajowego są upoważnione do złożenia wniosku o rejestrację spółki;

b)  uiszczenia opłaty rejestracyjnej, wpłaty gotówki na poczet kapitału zakładowego lub – jeżeli wniesienia kapitału zakładowego należy dokonać za pośrednictwem wkładu niepieniężnego – zgodnie z przepisami prawa krajowego.

b)  uiszczenia opłaty rejestracyjnej, wpłaty gotówki na poczet kapitału zakładowego lub – jeżeli wniesienia kapitału zakładowego należy dokonać za pośrednictwem wkładu niepieniężnego – zgodnie z przepisami prawa krajowego.

 

W innych przypadkach państwa członkowskie zapewniają, aby rejestracja spółki przez internet została zakończona w ciągu 10 dni roboczych.

Państwa członkowskie zapewniają bezzwłoczne poinformowanie wnioskodawcy o powodach jakiegokolwiek opóźnienia w sytuacjach, w których w należycie uzasadnionych wyjątkowych okolicznościach niemożliwe będzie dochowanie tego terminu.

Państwa członkowskie zapewniają bezzwłoczne poinformowanie wnioskodawcy o powodach jakiegokolwiek opóźnienia w sytuacjach, w których w należycie uzasadnionych wyjątkowych okolicznościach niemożliwe będzie dochowanie tego terminu.

 

7a.  Jeżeli jest to uzasadnione nadrzędnym interesem publicznym polegającym na zapewnieniu przestrzegania przepisów dotyczących zdolności prawnej wnioskodawców lub ich upoważniania do reprezentowania spółki, o czym mowa w ust. 3 lit. a), państwa członkowskie mogą przyjąć środki, które mogłyby wymagać fizycznej obecności przed jakimkolwiek organem, który na mocy prawa krajowego jest właściwy do spraw sporządzania wniosków o rejestrację przez internet lub przedkładania dokumentów przez internet lub też pomocy w tych czynnościach. Państwa członkowskie zapewniają, aby w takich sytuacjach fizyczna obecność wnioskodawców mogła być wymagana wyłącznie w indywidualnych przypadkach oraz aby dalsze etapy procedury można nadal realizować przez internet.

Poprawka    28

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 13g

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 13g

Artykuł 13g

Szablony rejestracji spółek

Szablony rejestracji spółek

1.  W odniesieniu do form spółek wymienionych w załączniku IIA państwa członkowskie udostępniają szablony na portalach rejestracyjnych lub stronach internetowych stanowiących część jednolitego portalu cyfrowego. Państwa członkowskie mogą również udostępnić w internecie szablony w celu rejestracji form spółek wymienionych w załączniku II innych niż formy spółek wymienione w załączniku IIA.

1.  W odniesieniu do form spółek wymienionych w załączniku IIA państwa członkowskie udostępniają szablony na portalach rejestracyjnych lub stronach internetowych stanowiących część jednolitego portalu cyfrowego. Państwa członkowskie mogą również udostępnić w internecie szablony w celu rejestracji tych form spółek.

2.  Państwa członkowskie zapewniają, by wnioskodawcy mogli wykorzystywać szablony, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, w ramach procedury rejestracji przez internet, o której mowa w art. 13f. Jeżeli szablony te są wykorzystywane przez wnioskodawcę zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 13f ust. 4 lit. c) – w stosownych przypadkach – wymóg sporządzenia aktów założycielskich spółki i ich poświadczenia we właściwej formie prawnej zgodnie z art. 10 uznaje się za spełniony.

2.  Państwa członkowskie zapewniają, by wnioskodawcy mogli wykorzystywać szablony, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, w ramach procedury rejestracji przez internet, o której mowa w art. 13f, i zgodnie z zawartymi w nim przepisami.

3.  Państwa członkowskie udostępniają szablony co najmniej w języku urzędowym Unii powszechnie rozumianym przez możliwie największą liczbę użytkowników transgranicznych.

3.  Państwa członkowskie udostępniają szablony co najmniej w języku urzędowym Unii powszechnie rozumianym przez możliwie największą liczbę użytkowników transgranicznych.

4.  Treść szablonów jest uregulowana w prawie krajowym.

4.  Treść szablonów jest uregulowana w prawie krajowym.

Poprawka    29

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 13h

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 13h

Artykuł 13h

Osoby objęte zakazem pełnienia funkcji kierowniczych

Osoby objęte zakazem pełnienia funkcji kierowniczych

1.  Jeżeli państwa członkowskie ustanawiają przepisy dotyczące zakazu pełnienia funkcji kierowniczych, o którym mowa w art. 13f ust. 4 lit. d), rejestr, w którym spółka ma zostać zarejestrowana, może za pośrednictwem systemu integracji rejestrów, o którym mowa w art. 22, zwrócić się o uzyskanie informacji z rejestrów innych państw członkowskich, czy osoba, która ma zostać powołana na stanowisko kierownicze w spółce, jest obecnie objęta zakazem pełnienia funkcji kierowniczych w tych innych państwach członkowskich. Do celów niniejszego artykułu osoby pełniące funkcje kierownicze obejmują wszystkie osoby, o których mowa w art. 14 lit. d).

1.  Jeżeli państwa członkowskie ustanawiają przepisy dotyczące zakazu pełnienia funkcji kierowniczych, o którym mowa w art. 13f ust. 4 lit. d), rejestr, w którym spółka ma zostać zarejestrowana, może za pośrednictwem systemu integracji rejestrów, o którym mowa w art. 22, zwrócić się o uzyskanie informacji z rejestrów innych państw członkowskich, czy osoba, która ma zostać powołana na stanowisko kierownicze w spółce, jest obecnie objęta zakazem pełnienia funkcji kierowniczych w tych innych państwach członkowskich. Do celów niniejszego artykułu osoby pełniące funkcje kierownicze obejmują wszystkie osoby, o których mowa w art. 14 lit. d).

2.  Państwa członkowskie podejmują konieczne kroki w celu zapewnienia, by ich rejestry mogły udzielać – za pośrednictwem systemu, o którym mowa w art. 22 – informacji, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, oraz w odniesieniu do okresów obowiązywania wszelkich tego rodzaju zakazów. Informacje udzielane są do celów rejestracji, przy czym państwo członkowskie może również wskazać przesłanki zakazu.

2.  Państwa członkowskie podejmują konieczne kroki w celu zapewnienia, by ich rejestry mogły udzielać – bez zbędnej zwłoki, za pośrednictwem systemu, o którym mowa w art. 22 – informacji, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, oraz w odniesieniu do okresów obowiązywania wszelkich tego rodzaju zakazów. Informacje udzielane są do celów rejestracji, przy czym jeżeli dana osoba jest objęta zakazem pełnienia funkcji kierowniczych, państwo członkowskie może również wskazać przesłanki zakazu.

3.  Państwa członkowskie mogą odmówić powołania danej osoby na stanowisko kierownicze w spółce, jeżeli osoba ta jest obecnie objęta zakazem pełnienia funkcji kierowniczych w innym państwie członkowskim.

3.  Państwa członkowskie mogą odmówić – na podstawie zakazu pełnienia funkcji kierowniczych – powołania danej osoby na stanowisko kierownicze w spółce, jeżeli osoba ta jest obecnie objęta zakazem pełnienia funkcji kierowniczych w innym państwie członkowskim.

4.  Ust. 1, 2 i 3 stosuje się odpowiednio w przypadkach, w których spółka przekazuje informacje dotyczące powołania nowej osoby na stanowisko kierownicze do rejestru, o którym mowa w art. 16.

4.  Ust. 1, 2 i 3 stosuje się odpowiednio w przypadkach, w których spółka przekazuje informacje dotyczące powołania nowej osoby na stanowisko kierownicze do rejestru, o którym mowa w art. 16.

Poprawka    30

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 13i

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 13i

Artykuł 13i

Składanie dokumentów przez spółki przez internet

Przedkładanie dokumentów i informacji przez spółki przez internet

1.  Państwa członkowskie zapewniają, by spółki mogły składać do rejestru dokumenty i przekazywać informacje, o których mowa w art. 14, przez internet, w tym dokonywać wszelkich ich zmian, w terminie wyznaczonym w przepisach państwa członkowskiego, w którym spółka ma zostać zarejestrowana. Państwa członkowskie zapewniają, by można było tego dokonać w pełni przez internet, bez konieczności osobistego stawiennictwa wnioskodawcy lub jego pełnomocnika przed właściwym organem lub przed jakąkolwiek inną osobą lub jakimkolwiek innym organem właściwymi do spraw składania dokumentów przez internet, z zastrzeżeniem art. 13b ust. 4.

1.  Państwa członkowskie zapewniają, by spółki mogły składać do rejestru dokumenty i przekazywać informacje, o których mowa w art. 14, przez internet, w tym dokonywać wszelkich ich zmian, w terminie wyznaczonym w przepisach państwa członkowskiego, w którym spółka ma zostać zarejestrowana. Państwa członkowskie zapewniają, by można było tego dokonać w pełni przez internet, bez konieczności osobistego stawiennictwa wnioskodawcy lub jego pełnomocnika przed właściwym organem lub przed jakąkolwiek inną osobą lub jakimkolwiek innym organem właściwymi do spraw składania dokumentów przez internet lub pomocy w ich składaniu, z zastrzeżeniem art. 13b ust. 2 i art. 13f ust. 4.

 

Państwa członkowskie ustanawiają przepisy służące zagwarantowaniu rzetelności i wiarygodności dokumentów i informacji, które mają być przedłożone przez internet, o ile ich przedłożenie przez internet jest możliwe. Art. 13f ust. 3 i art. 13f ust. 4 lit. b) stosuje się odpowiednio.

Państwa członkowskie zapewniają, by pochodzenie i integralność dokumentów składanych przez internet można było zweryfikować drogą elektroniczną.

Państwa członkowskie zapewniają, by pochodzenie i integralność dokumentów składanych przez internet można było zweryfikować drogą elektroniczną.

2.  Państwa członkowskie mogą zobowiązać określone lub wszystkie spółki do składania przez internet określonych lub wszystkich dokumentów oraz przekazywania przez internet określonych lub wszystkich informacji, o których mowa w ust. 1.

2.  Państwa członkowskie mogą zobowiązać określone lub wszystkie spółki do składania przez internet określonych lub wszystkich dokumentów oraz przekazywania przez internet określonych lub wszystkich informacji, o których mowa w ust. 1.

Poprawka    31

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 16 – ustęp 2 – akapit 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wszystkie dokumenty i informacje, o których mowa w art. 14, niezależnie od formy, w jakiej są składane, przechowuje się w dokumentacji w rejestrze lub wpisuje bezpośrednio do rejestru w formie elektronicznej. Państwa członkowskie zapewniają przetwarzanie w rejestrze wszystkich takich dokumentów i informacji składanych w formie papierowej na formę elektroniczną.

Wszystkie dokumenty i informacje, o których mowa w art. 14, niezależnie od formy, w jakiej są składane, przechowuje się w dokumentacji w rejestrze lub wpisuje bezpośrednio do rejestru w formie elektronicznej. Państwa członkowskie zapewniają przetwarzanie w rejestrze wszystkich takich dokumentów i informacji składanych w formie papierowej na formę elektroniczną w jak najkrótszym terminie.

Poprawka    32

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 19

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 19

Artykuł 19

Opłaty pobierane za udostępnienie dokumentów i informacji

Opłaty pobierane za udostępnienie dokumentów i informacji

1.  Opłaty pobierane za udostępnienie dokumentów i informacji, o których mowa w art. 14, za pośrednictwem systemu integracji rejestrów nie mogą przekraczać kosztów administracyjnych tego udostępnienia.

1.  Opłaty pobierane za udostępnienie dokumentów i informacji lub ich kopii, o których mowa w art. 14, za pośrednictwem systemu integracji rejestrów nie mogą przekraczać kosztów administracyjnych tego udostępnienia.

2.  Państwa członkowskie zapewniają, aby następujące informacje były dostępne bezpłatnie za pośrednictwem systemu integracji rejestrów:

2.  Państwa członkowskie zapewniają, aby następujące informacje były dostępne bezpłatnie za pośrednictwem systemu integracji rejestrów:

a)  nazwa lub nazwy i forma prawna spółki;

a)  nazwa lub nazwy i forma prawna spółki;

b)  siedziba spółki i państwo członkowskie, w którym jest ona zarejestrowana;

b)  siedziba spółki i państwo członkowskie, w którym jest ona zarejestrowana;

c)  numer wpisu spółki do rejestru i jej EUID;

c)  numer wpisu spółki do rejestru i jej EUID;

d)  w stosownych przypadkach szczegóły strony internetowej spółki;

d)  w stosownych przypadkach szczegóły strony internetowej spółki;

e)  status prawny spółki, na przykład kiedy została zamknięta, wykreślona z rejestru, zlikwidowana, rozwiązana, czy jest czynna gospodarczo, czy nie, określony w prawie krajowym oraz jeżeli jest dostępny w rejestrach krajowych;

e)  status prawny spółki, na przykład kiedy została zamknięta, wykreślona z rejestru, zlikwidowana, rozwiązana, poddana postępowaniu upadłościowemu, czy jest czynna gospodarczo, czy nie, określony w prawie krajowym oraz jeżeli jest dostępny w rejestrach krajowych;

f)  cel spółki, jeżeli został zapisany w rejestrze krajowym;

f)  cel spółki, jeżeli został zapisany w rejestrze krajowym;

g)  liczba pracowników spółki, jeżeli udostępniono ją w sprawozdaniach finansowych spółki zgodnie z wymogami prawa krajowego;

g)  liczba pracowników spółki, jeżeli udostępniono ją w sprawozdaniach finansowych spółki zgodnie z wymogami prawa krajowego i unijnego;

h)  nazwiska osób upoważnionych przez spółkę do reprezentowania jej wobec osób trzecich i w postępowaniu sądowym lub do uczestnictwa w zarządzaniu spółką, nadzorowaniu lub kontrolowaniu jej, o których to osobach mowa w art. 14 lit. d);

h)  nazwiska osób upoważnionych przez spółkę do reprezentowania jej wobec osób trzecich i w postępowaniu sądowym lub do uczestnictwa w zarządzaniu spółką, nadzorowaniu lub kontrolowaniu jej, o których to osobach mowa w art. 14 lit. d);

i)  informacje na temat oddziałów utworzonych przez spółkę w innym państwie członkowskim, w tym ich nazwę, numer wpisu do rejestru, EUID i państwo członkowskie, w którym zarejestrowano oddział.

i)  informacje na temat oddziałów utworzonych przez spółkę w innym państwie członkowskim, w tym ich nazwę, numer wpisu do rejestru, EUID i państwo członkowskie, w którym zarejestrowano oddział.

Państwa członkowskie mogą bezpłatnie udostępnić inne dokumenty i informacje.

Państwa członkowskie mogą bezpłatnie udostępnić inne dokumenty i informacje, jeżeli czynią to za pośrednictwem wyciągów elektronicznych.

Poprawka    33

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 10 – litera a

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 22 – ustęp 4 – akapit 1a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja również może utworzyć opcjonalne punkty dostępu do systemu integracji rejestrów. Na tego rodzaju punkty dostępu będą się składać systemy opracowane i obsługiwane przez Komisję lub inne unijne instytucje, organy, urzędy lub agencje w celu pełnienia ich funkcji administracyjnych lub zapewnienia zgodności z przepisami prawa Unii. Komisja powiadamia państwa członkowskie bez zbędnej zwłoki o utworzeniu takich punktów dostępu i o wszelkich istotnych zmianach w ich działaniu.

Komisja również może utworzyć punkty dostępu do systemu integracji rejestrów. Na tego rodzaju punkty dostępu będą się składać systemy opracowane i obsługiwane przez Komisję lub inne unijne instytucje, organy, urzędy lub agencje w celu pełnienia ich funkcji administracyjnych lub zapewnienia zgodności z przepisami prawa Unii. Komisja powiadamia państwa członkowskie bez zbędnej zwłoki o utworzeniu takich punktów dostępu i o wszelkich istotnych zmianach w ich działaniu.

Poprawka    34

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 10 – litera b

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 22 – ustęp 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Dostęp do informacji zawartych w systemie integracji rejestrów jest zapewniany za pośrednictwem portalu oraz opcjonalnych punktów dostępu utworzonych przez państwa członkowskie i przez Komisję.

5.  Dostęp do informacji zawartych w systemie integracji rejestrów jest zapewniany za pośrednictwem portalu oraz punktów dostępu utworzonych przez państwa członkowskie i przez Komisję.

Poprawka    35

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 13

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 28a – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Zasady, o których mowa w ust. 2, dotyczą co najmniej:

3.  Zasady, o których mowa w ust. 2, dotyczą co najmniej:

a)  procedury mającej na celu zapewnienie zdolności prawnej wnioskodawcy oraz jego upoważnienia do reprezentowania spółki;

a)  procedury mającej na celu zapewnienie zdolności prawnej wnioskodawcy oraz jego upoważnienia do reprezentowania spółki;

b)  środków weryfikacji tożsamości osoby lub osób rejestrujących oddział lub ich pełnomocników.

b)  środków weryfikacji tożsamości osoby lub osób rejestrujących oddział lub ich pełnomocników.

 

ba)  wymogu dotyczącego korzystania przez wnioskodawcę z usług zaufania, o których mowa w rozporządzeniu (UE) nr 910/2014.

Poprawka    36

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 13

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 28a – ustęp 3 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a  Zasady, o których mowa w ust. 2, mogą również dotyczyć procedur mających na celu:

 

a)  weryfikację zgodności z prawem przedmiotu działalności oddziału;

 

b)  weryfikację zgodności z prawem nazwy oddziału;

 

c)  weryfikację zgodności z prawem dokumentów i informacji przedłożonych do celów rejestracji oddziału;

 

d)  uwzględnienie roli notariusza lub dowolnej innej osoby lub dowolnego innego organu zaangażowanych w proces rejestracji oddziału na mocy obowiązujących przepisów krajowych.

Poprawka    37

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 13

Dyrektywa (UE) 2017/1132

Artykuł 28b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 28b

Artykuł 28b

Składanie dokumentów przez internet w przypadku oddziałów

Przedkładanie dokumentów i informacji przez internet w przypadku oddziałów

Państwa członkowskie zapewniają, by dokumenty i informacje, o których mowa w art. 30, lub wszelkie zmiany tych dokumentów można było składać przez internet w terminie przewidzianym w prawie państwa członkowskiego, w którym utworzono oddział. Państwa członkowskie zapewniają, by można było tego dokonać w pełni przez internet, bez konieczności osobistego stawiennictwa wnioskodawcy lub jego pełnomocnika przed właściwym organem lub przed jakąkolwiek inną osobą właściwymi do spraw składania dokumentów przez internet, z zastrzeżeniem art. 13b ust. 4.

Państwa członkowskie zapewniają, by dokumenty i informacje, o których mowa w art. 30, lub wszelkie zmiany tych dokumentów można było składać przez internet w terminie przewidzianym w prawie państwa członkowskiego, w którym utworzono oddział. Państwa członkowskie zapewniają, by można było tego dokonać w pełni przez internet, bez konieczności osobistego stawiennictwa wnioskodawcy lub jego pełnomocnika przed właściwym organem lub przed jakąkolwiek inną osobą właściwymi do spraw składania dokumentów przez internet, z zastrzeżeniem art. 13b ust. 2 i art. 13f ust. 8.

 

Państwa członkowskie ustanawiają przepisy służące zagwarantowaniu rzetelności i wiarygodności dokumentów i informacji, które mają być przedłożone przez internet, o ile ich przedłożenie przez internet jest możliwe. Art. 13f ust. 3 i art. 13f ust. 4 lit. b) stosuje się odpowiednio.

Poprawka    38

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Niezależnie od akapitu pierwszego państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania art. 16 ust. 5 i art. 19 ust. 2 lit. g) najpóźniej do dnia … [OP please set the date = the last day of the month of 60 months after the date of entry into force].

Niezależnie od akapitu pierwszego państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania art. 16 ust. 5 i art. 19 ust. 2 lit. g) najpóźniej do dnia … [OP please set the date = the last day of the month of 36 months after the date of entry into force].

Poprawka    39

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  potrzebę i wykonalność rejestracji form spółek wymienionych w załączniku I w pełni przez internet;

a)  wykonalność rejestracji form spółek wymienionych w załączniku I w pełni przez internet;

Poprawka    40

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  potrzebę i wykonalność zapewnienia przez państwa członkowskie szablonów w odniesieniu do wszystkich form spółek kapitałowych oraz potrzebę i wykonalność wprowadzenia w całej Unii Europejskiej ujednoliconego szablonu wykorzystywanego przez państwa członkowskie w odniesieniu do form spółek wymienionych w załączniku IIA;

b)  wykonalność zapewnienia przez państwa członkowskie szablonów w odniesieniu do wszystkich form spółek kapitałowych oraz potrzebę i wykonalność wprowadzenia w całej Unii Europejskiej ujednoliconego szablonu wykorzystywanego przez państwa członkowskie w odniesieniu do form spółek wymienionych w załączniku IIA;


UZASADNIENIE

Parlament Europejski w swojej rezolucji z 2017 r. w sprawie planu działania na rzecz administracji elektronicznej wezwał Komisję, aby rozważyła dalsze sposoby promowania rozwiązań cyfrowych w zakresie obsługi formalności w całym okresie funkcjonowania spółki, oraz podkreślił znaczenie prac nad połączeniem rejestrów przedsiębiorstw.

Między państwami członkowskimi UE występują znaczące różnice w zakresie dostępu spółek do narzędzi elektronicznych służących do kontaktu z organami publicznymi w odniesieniu do prawa spółek. Państwa członkowskie świadczą usługi z zakresu administracji elektronicznej w różnym stopniu: niektóre są bardzo zaawansowane i zapewniają łatwe w zastosowaniu rozwiązania, w pełni dostępne za pośrednictwem internetu, natomiast inne nie oferują rozwiązań online w dziedzinie prawa spółek, jak rejestracja spółki jako podmiotu prawnego.

Dlatego Komisja przedstawia omawiany wniosek, wraz z wnioskiem w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę (UE) 2017/1132 w zakresie transgranicznego przekształcania, łączenia i podziału, aby skorygować sytuację prawną i stworzyć kompleksowy zestaw środków na rzecz sprawiedliwych, sprzyjających i nowoczesnych przepisów prawa spółek w UE.

Omawiany wniosek ma na celu uzupełnienie istniejących przepisów dotyczących unijnego prawa spółek, które ujednolicono w dyrektywie (UE) 2017/1132. Inicjatywa ta jest w pełni spójna z istniejącymi elementami cyfrowymi unijnego prawa spółek i będzie się na nich opierać, a w szczególności na systemie integracji rejestrów przedsiębiorstw (BRIS), którego podstawę stanowią prawne obowiązki określone w dyrektywie 2012/17/UE oraz w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2015/884.

Ogólnie sprawozdawca docenia wniosek i jego główne cele: możliwość utworzenia spółki lub oddziału w całości przez internet, wdrożenie zasady jednorazowości, wykorzystywanie formularzy internetowych, rozszerzenie swobodnego dostępu do dokumentów w systemie integracji rejestrów przedsiębiorstw (BRIS). Dostrzega potencjał proponowanej dyrektywy oraz docenia zastosowane przez KE podejście zapewniające równowagę między łatwiejszą i tańszą rejestracją przez internet a ochroną przed nadużyciami.

Sprawozdawca pragnie podkreślić, że wszelkie wymogi co do autentyczności wszelkich przedłożonych informacji lub dokumentów podlegają prawu krajowemu, a państwa członkowskie mogą ustanawiać przepisy służące zagwarantowaniu rzetelności i wiarygodności dokumentów i informacji przedkładanych przez internet. Proponuje bardziej szczegółowe zdefiniowanie rejestracji, ponieważ tworzenie spółki za pośrednictwem narzędzi cyfrowych to cały proces, a nie tylko moment. Pragnie zaznaczyć, by nie pozostawić żadnych wątpliwości, że państwa członkowskie powinny zapewnić, aby fizyczna obecność mogła być wymagana wyłącznie w indywidualnych przypadkach oraz aby inne etapy procedury można realizować w całości przez internet. Należy również zaznaczyć, że państwo członkowskie zwracające się o informacje na temat osób objętych zakazem pełnienia funkcji kierowniczych – jeżeli w odpowiedzi potwierdzono jakiegoś rodzaju zakaz – powinno zostać poinformowane o powodach takiej decyzji przez organy państwa członkowskiego, do którego zwróciło się o informacje.


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Stosowanie narzędzi i procesów cyfrowych w prawie spółek

Odsyłacze

COM(2018)0239 – C8-0166/2018 – 2018/0113(COD)

Data przedstawienia w PE

25.4.2018

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

JURI

28.5.2018

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

IMCO

28.5.2018

 

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

IMCO

19.6.2018

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Tadeusz Zwiefka

9.7.2018

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

10.7.2018

3.9.2018

11.10.2018

 

Data przyjęcia

20.11.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

20

1

3

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Geoffroy Didier, Pascal Durand, Jytte Guteland, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski

Data złożenia

4.12.2018


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

20

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ECR

Sajjad Karim, Kosma Złotowski

EFDD

Joëlle Bergeron, Laura Ferrara

ENF

Gilles Lebreton

PPE

Geoffroy Didier, Emil Radev, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jytte Guteland, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Virginie Rozière

1

-

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos

3

0

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand, Julia Reda

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 3 stycznia 2019Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności