Procedură : 2018/0113(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0422/2018

Texte depuse :

A8-0422/2018

Dezbateri :

PV 17/04/2019 - 21
CRE 17/04/2019 - 21

Voturi :

PV 18/04/2019 - 10.8
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0428

RAPORT     ***I
PDF 800kWORD 113k
4.12.2018
PE 625.405v01-00 A8-0422/2018

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2017/1132 în ceea ce privește utilizarea instrumentelor și a proceselor digitale în contextul dreptului societăților comerciale

(COM(2018)0239 – C8-0166/2018 – 2018/0113(COD))

Comisia pentru afaceri juridice

Raportor: Tadeusz Zwiefka

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2017/1132 în ceea ce privește utilizarea instrumentelor și a proceselor digitale în contextul dreptului societăților comerciale

(COM(2018)0239 – C8-0166/2018 – 2018/0113(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0239),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 50 alineatul (1) și articolul 50 alineatul (2) literele (b), (c), (f) și (g) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora Comisia a transmis propunerea Parlamentului (C8-0166/2018),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice (A8-0422/2018),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de directivă

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  Utilizarea instrumentelor și a proceselor digitale pentru a începe o activitate economică mai ușor, mai rapid și mai eficient, prin înființarea unei societăți comerciale sau înființarea unei sucursale a societății respective în alt stat membru, reprezintă una dintre condițiile preliminare pentru funcționarea eficace a unei piețe unice competitive și pentru asigurarea competitivității societăților comerciale.

(2)  Utilizarea instrumentelor și a proceselor digitale pentru a începe o activitate economică mai ușor, mai rapid și mai eficient din punctul de vedere al timpului și al costurilor, prin înființarea unei societăți comerciale sau înființarea unei sucursale a societății respective în alt stat membru și pentru a oferi informații cuprinzătoare și accesibile referitoare la societăți reprezintă una dintre condițiile preliminare pentru funcționarea eficace, modernizarea și raționalizarea administrativă a unei piețe unice competitive și pentru asigurarea competitivității și a credibilității societăților comerciale.

Amendamentul    2

Propunere de directivă

Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a)  Asigurarea unui mediu juridic și administrativ adaptat pentru a face față noilor provocări economico-sociale ale globalizării și digitalizării are un rol esențial, pe de o parte, cu scopul de a oferi garanțiile necesare pentru combaterea abuzurilor și a fraudei și, pe de altă parte, în scopul urmăririi unor interese precum promovarea creșterii economice, crearea de locuri de muncă și atragerea de investiții în Uniunea Europeană, toate aceste elemente fiind de natură să aducă beneficii pe plan economic și social societății în ansamblul său.

Amendamentul    3

Propunere de directivă

Considerentul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2b)  În prezent, la nivelul Uniunii Europene, există diferențe semnificative între statele membre în ceea ce privește disponibilitatea unor instrumente online pe care antreprenorii și societățile să le poată utiliza pentru comunicarea cu autoritățile publice în domeniul dreptului societăților comerciale. Serviciile privind guvernarea electronică variază la nivelul statelor membre, în sensul că, deși unele dintre acestea oferă o gamă largă de servicii ușor de utilizat și disponibile în întregime online, alte state nu dispun de soluții online pentru etape majore ale ciclului de viață a unei societăți. De exemplu, pentru înregistrarea societăților și comunicarea modificărilor aduse documentelor și informațiilor spre a fi înscrise în registru, în unele state membre nu există decât proceduri față în față, în alte state membre există atât proceduri față în față, cât și online, iar în altele există numai proceduri online.

Amendamentul    4

Propunere de directivă

Considerentul 2 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2c)  Mai mult, în ceea ce privește accesul la informațiile privind societățile comerciale, legislația Uniunii prevede un set minim de date trebuie să fie furnizat întotdeauna gratuit. Acest set de date continuă, însă, să fie limitat. La nivelul statelor membre, accesul la aceste informații variază, în sensul că, în unele state membre sunt disponibile în mod gratuit mai multe informații decât în altele, ceea ce creează un dezechilibru în cadrul Uniunii.

Amendamentul    5

Propunere de directivă

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  În cadrul comunicărilor „O strategie privind piața unică digitală pentru Europa”3 și „Planul de acțiune al UE privind guvernarea electronică 2016-2020: Accelerarea transformării digitale a guvernării”, Comisia a subliniat necesitatea ca administrațiile publice să ajute întreprinderile să demareze cu ușurință o activitate, să desfășoare activități online și să se extindă la nivel transfrontalier. Planul de acțiune al UE privind guvernarea electronică a recunoscut în mod specific importanța de a îmbunătăți utilizarea instrumentelor digitale pentru a îndeplini cerințele legate de dreptul societăților comerciale. De asemenea, în cadrul Declarației de la Tallinn din 2017 privind guvernarea electronică, statele membre au solicitat ferm intensificarea eforturilor pentru ca în Uniune să existe proceduri electronice eficiente și centrate pe utilizator.

(3)  În vederea garantării unui drept al Uniunii în materia societăților comerciale care să fie echitabil, accesibil și modern, în cadrul comunicărilor „O strategie privind piața unică digitală pentru Europa”3 și „Planul de acțiune al UE privind guvernarea electronică 2016-2020: Accelerarea transformării digitale a guvernării”4, Comisia a subliniat necesitatea ca administrațiile publice să ajute antreprenorii să demareze cu ușurință o activitate, să desfășoare activități online și să se extindă la nivel transfrontalier. Planul de acțiune al UE privind guvernarea electronică a recunoscut în mod specific importanța de a îmbunătăți utilizarea instrumentelor digitale pentru a îndeplini cerințele legate de dreptul societăților comerciale. De asemenea, în cadrul Declarației de la Tallinn din 2017 privind guvernarea electronică, statele membre au solicitat ferm intensificarea eforturilor pentru ca în Uniune să existe proceduri electronice eficiente și centrate pe utilizator.

_______________________

_______________________

3 COM(2015) 192 final din 6 mai 2015.

3 COM(2015) 192 final din 6 mai 2015.

Amendamentul    6

Propunere de directivă

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)   Pentru a facilita înregistrarea societăților comerciale și a sucursalelor acestora și a reduce costurile și sarcinile administrative legate de procesul de înregistrare, în special în cazul microîntreprinderilor și al întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) astfel cum sunt definite în Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei5, ar trebui instituite proceduri care să permită efectuarea înregistrării în întregime online. Aceste costuri și sarcini sunt determinate nu numai de taxele administrative percepute pentru înființarea unei societăți comerciale, ci și de alte cerințe care fac ca întregul proces să fie mai îndelungat, în special în cazul în care prezența fizică a solicitantului sau a reprezentantului acestuia este obligatorie. În plus, informațiile privind aceste proceduri ar trebui puse la dispoziție online, în mod gratuit.

(5)   Pentru a facilita înregistrarea societăților comerciale și a sucursalelor acestora și a reduce costurile, timpul de așteptare și sarcinile administrative legate de procesul de înregistrare, în special în cazul microîntreprinderilor și al întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) astfel cum sunt definite în Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei5, ar trebui instituite proceduri care să permită efectuarea înregistrării online. Cu toate acestea, prezenta directivă nu ar trebui să impună societăților comerciale obligația de a utiliza proceduri online. Aceste costuri și sarcini sunt determinate nu numai de taxele administrative percepute pentru înființarea unei societăți comerciale, ci și de alte cerințe care fac ca întregul proces să fie mai îndelungat, în special în cazul în care prezența fizică a solicitantului sau a reprezentantului acestuia este obligatorie. În plus, informațiile privind aceste proceduri ar trebui puse la dispoziție online, în mod gratuit.

_______________________

_______________________

5 Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei din 6 mai 2003 privind definirea microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (JO L 124, 20.5.2003, p. 36).

5 Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei din 6 mai 2003 privind definirea microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (JO L 124, 20.5.2003, p. 36).

Amendamentul    7

Propunere de directivă

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  Măsurile care permit înregistrarea societăților comerciale și a sucursalelor și depunerea de documente și informații în întregime online le-ar permite societăților să utilizeze instrumente digitale în relațiile lor cu autoritățile competente ale statelor membre. Pentru a consolida încrederea, statele membre ar trebui să se asigure că atât utilizatorii naționali, cât și cei transfrontalieri pot utiliza identificarea electronică securizată și serviciile de încredere, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului. De asemenea, pentru a permite identificarea electronică transfrontalieră, statele membre ar trebui să instituie sisteme de identificare electronică prin care să se pună la dispoziție mijloace autorizate de identificare electronică. Aceste sisteme naționale ar constitui baza pentru recunoașterea mijloacelor de identificare electronică emise în alt stat membru. Pentru a asigura un nivel ridicat de încredere în contextele transfrontaliere, ar trebui recunoscute numai mijloacele de identificare electronică care sunt conforme cu articolul 6 din Regulamentul (UE) nr. 910/2014. Cu toate acestea, statele membre pot recunoaște, de asemenea, alte mijloace de identificare, de exemplu o copie scanată a pașaportului. În orice caz, prezenta directivă ar trebui să impună doar ca statele membre să facă posibilă înregistrarea online a societăților comerciale și a sucursalelor acestora și depunerea online de către cetățenii Uniunii prin recunoașterea mijloacelor de identificare electronică ale acestora.

(7)  Măsurile care permit înregistrarea societăților comerciale și a sucursalelor și depunerea de documente și informații online le-ar permite societăților să utilizeze instrumente digitale în relațiile lor cu autoritățile competente ale statelor membre. Pentru a consolida încrederea, statele membre ar trebui să se asigure că atât utilizatorii naționali, cât și cei transfrontalieri pot utiliza identificarea electronică securizată și serviciile de încredere, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului. De asemenea, pentru a permite identificarea electronică transfrontalieră, statele membre ar trebui să instituie sisteme de identificare electronică prin care să se pună la dispoziție mijloace autorizate de identificare electronică. Aceste sisteme naționale ar constitui baza pentru recunoașterea mijloacelor de identificare electronică emise în alt stat membru. Pentru a asigura un nivel ridicat de încredere în contextele transfrontaliere, ar trebui recunoscute numai mijloacele de identificare electronică care sunt conforme cu articolul 6 din Regulamentul (UE) nr. 910/2014. În orice caz, prezenta directivă ar trebui să impună doar ca statele membre să facă posibilă înregistrarea online a societăților comerciale și a sucursalelor acestora și depunerea online de către cetățenii Uniunii prin recunoașterea mijloacelor de identificare electronică ale acestora.

_______________________

_______________________

7 Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE (JO L 257, 28.8.2014, p. 73).

7 Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE (JO L 257, 28.8.2014, p. 73).

Amendamentul    8

Propunere de directivă

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  Pentru a facilita procedurile online pentru societățile comerciale, taxele percepute de registrele din statele membre pentru înregistrarea online sau pentru depunerea online de informații nu trebuie să depășească costurile administrative efective ale serviciului oferit. Mai mult, statele membre ar trebui să asiste persoanele care doresc să înființeze o societate comercială sau o sucursală, oferindu-le informații actualizate, clare, concise și ușor de utilizat cu privire la procedurile și cerințele pentru înființarea societăților cu răspundere limitată și a sucursalelor și pentru exploatarea acestora. În ceea ce privește societățile cu răspundere limitată, ar trebui puse la dispoziția solicitanților și a administratorilor informații mai detaliate, întrucât statele membre ar trebui să asigure posibilitatea înregistrării în întregime online și pentru aceste societăți.

(8)  Pentru a facilita procedurile online pentru societățile comerciale, taxele percepute de registrele din statele membre pentru înregistrarea online sau pentru depunerea online de informații nu trebuie să depășească costurile administrative efective ale serviciului oferit. Mai mult, statele membre ar trebui să asiste persoanele care doresc să înființeze o societate comercială sau o sucursală, oferindu-le, fără întârzieri nejustificate, informații actualizate, clare, concise și ușor de utilizat cu privire la procedurile și cerințele pentru înființarea societăților cu răspundere limitată și a sucursalelor și pentru exploatarea acestora. În ceea ce privește societățile cu răspundere limitată, ar trebui puse la dispoziția solicitanților și a administratorilor informații mai detaliate, întrucât statele membre ar trebui să asigure posibilitatea înregistrării în întregime online și pentru aceste societăți.

Amendamentul    9

Propunere de directivă

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  Înființarea și înregistrarea, care reprezintă primul pas din ciclul de viață al unei societăți comerciale, ar trebui să se poate efectua în întregime online. Totuși, statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a deroga de la această cerință în cazul societăților cu răspundere limitată, având în vedere caracterul complex al înființării și înregistrării acestora și pentru a respecta tradițiile statelor membre în domeniul dreptului societăților comerciale. În orice caz, statele membre ar trebui să stabilească norme detaliate privind înregistrarea. Ar trebui ca înregistrarea să fie posibilă depunând documentele în format electronic.

(9)  Înființarea și înregistrarea, care reprezintă primul pas din ciclul de viață al unei societăți comerciale, ar trebui să se poate efectua în întregime online. Totuși, ar trebui să li se permită statelor membre să scutească de la această cerință societățile cu răspundere limitată, având în vedere caracterul complex al înființării și înregistrării acestora și pentru a respecta tradițiile statelor membre în domeniul dreptului societăților comerciale. În orice caz, statele membre ar trebui să stabilească norme detaliate privind înregistrarea. Ar trebui ca înregistrarea să fie posibilă depunând documentele în format electronic.

Amendamentul    10

Propunere de directivă

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  Pentru a ajuta întreprinderile, în special întreprinderile nou-înființate, să lanseze o activitate, ar trebui să fie posibilă înregistrarea unei societăți private cu răspundere limitată prin utilizarea unor formulare-tip care sunt modele de acte constitutive, disponibile online. Aceste modele pot cuprinde un set predefinit de opțiuni, conform legislației naționale. Solicitanții ar trebui să poată alege între utilizarea acestui model sau înregistrarea societății printr-un act constitutiv individualizat, iar statele membre ar trebui să aibă opțiunea de a furniza formulare-tip și pentru alte forme de societăți comerciale.

(11)  Pentru a ajuta întreprinderile, în special microîntreprinderile și întreprinderile mici și mijlocii, să lanseze o activitate, ar trebui să fie posibilă înregistrarea unei societăți private cu răspundere limitată prin utilizarea unor formulare-tip care sunt modele de acte constitutive, disponibile online. Aceste modele pot cuprinde un set predefinit de opțiuni, conform legislației naționale. Solicitanții ar trebui să poată alege între utilizarea acestui model sau înregistrarea societății printr-un act constitutiv individualizat, iar statele membre ar trebui să aibă opțiunea de a furniza formulare-tip și pentru alte forme de societăți comerciale.

Amendamentul    11

Propunere de directivă

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  Pentru a respecta tradițiile statelor membre în domeniul dreptului societăților comerciale, este important să se ofere flexibilitate în ceea ce privește modul în care acestea vor realiza sistemul pentru înregistrarea integral online a societăților comerciale și a sucursalelor, inclusiv în legătură cu rolul jucat de notari sau de juriști în acest proces. Aspectele legate de înregistrarea online a societăților și a sucursalelor care nu fac obiectul prezentei directive ar trebui reglementate de legislația națională.

(12)  Pentru a respecta tradițiile statelor membre în domeniul dreptului societăților comerciale, este important să se ofere flexibilitate în ceea ce privește modul în care acestea vor realiza sistemul pentru înregistrarea integral online a societăților comerciale și a sucursalelor, precum și depunerea online a documentelor și a informațiilor, inclusiv în legătură cu rolul jucat de notari sau de juriști în acest proces. Aspectele legate de înregistrarea online a societăților și a sucursalelor și de depunerea online a documentelor și informațiilor care nu fac obiectul prezentei directive ar trebui reglementate de legislația națională.

Amendamentul    12

Propunere de directivă

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  De asemenea, pentru a lupta împotriva fraudelor și a deturnării de societăți și pentru a garanta fiabilitatea și credibilitatea documentelor și a informațiilor înscrise în registrele naționale, dispozițiile privind înregistrarea online a societăților și a sucursalelor acestora ar trebui să prevadă controale privind identitatea și capacitatea juridică a persoanelor care doresc să înființeze o societate comercială sau o sucursală. Cu toate acestea, statele membre ar trebui să poată alege cum să dezvolte și să adopte mijloacele și metodele de realizare a acestor controale. Normele respective ar putea include, printre altele, verificarea prin teleconferință sau prin alte mijloace online care oferă o conexiune audiovizuală în timp real. În acest scop, statele membre ar trebui să poată prevedea cerința ca notarii sau juriștii să fie implicați în procesul de înregistrare online, însă acest lucru nu ar trebui să împiedice efectuarea procedurii de înregistrare în întregime online.

(13)  De asemenea, pentru a lupta împotriva fraudelor, a spălării de bani și a deturnării de societăți și pentru a garanta fiabilitatea și credibilitatea documentelor și a informațiilor înscrise în registrele naționale, dispozițiile privind înregistrarea online a societăților și a sucursalelor acestora și depunerea online de documente și informații ar trebui să prevadă controale ale legalității privind identitatea și capacitatea juridică a persoanelor care doresc să înființeze o societate comercială sau o sucursală sau să depună un document sau o informație online. Cu toate acestea, statele membre ar trebui să poată alege cum să dezvolte și să adopte mijloacele și metodele de realizare a acestor controale. Normele respective ar putea include, printre altele, verificarea prin teleconferință sau prin alte mijloace online care oferă o conexiune audiovizuală în timp real. În acest scop, statele membre ar trebui să poată prevedea cerința ca notarii sau juriștii să fie implicați în procesul de înregistrare și în procesul de depunere online de documente și informații, însă acest lucru nu ar trebui să împiedice efectuarea procedurii de înregistrare și de depunere de documente și informații în întregime online.

Amendamentul    13

Propunere de directivă

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14)  În cazul unor suspiciuni reale de fraudă, statele membre ar trebui să poată lua măsuri în conformitate cu legislația națională prin care să impună, nu în mod sistematic, ci de la caz la caz, prezența fizică a solicitantului sau a reprezentantului acestuia în fața unei autorități a statului membru în care s-a solicitat înregistrarea societății sau sucursalei. O astfel de suspiciune reală de fraudă ar trebui să se bazeze pe motive întemeiate, precum informațiile disponibile din registrele beneficiarilor reali, cazierul judiciar sau indiciile de fraudă de identitate sau de evaziune fiscală.

(14)  Fără a aduce atingere obligațiilor care decurg din normele existente referitoare la beneficiarii reali, la combaterea spălării banilor, a contrafacerii, a finanțării terorismului și a evaziunii fiscale, în cazul în care aceste norme impun efectuarea de controale privind obligațiile de diligență, inclusiv prezență fizică, statele membre ar trebui să poată lua măsuri în conformitate cu legislația națională, cu condiția ca acestea să fie justificate din motive imperative de interes public, în cazul unor suspiciuni de fraudă, care privesc, spre exemplu, identitatea sau capacitatea juridică a solicitanților, prin care să impună, nu în mod sistematic, ci în mod excepțional și de la caz la caz, prezența fizică a solicitantului sau a reprezentantului acestuia în fața unei autorități a statului membru care este responsabilă cu procesul de înregistrare conform legislației naționale aplicabile a respectivului stat membru în care s-a solicitat înregistrarea societății sau sucursalei.

Amendamentul    14

Propunere de directivă

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  Pentru a asigura protecția tuturor persoanelor care interacționează cu societățile comerciale, statele membre ar trebui să fie în măsură să prevină comportamentele frauduloase prin respingerea numirii ca administrator al unei societăți comerciale sau sucursale de pe teritoriul lor a unei persoane care la momentul respectiv nu are dreptul de a exercita o funcție de conducere în alt stat membru. Cererile de informații legate de funcțiile de administrator exercitate în trecut ar trebui să fie posibile prin intermediul sistemului de interconectare a registrelor și, prin urmare, statele membre ar trebui să ia măsurile necesare pentru a se asigura că registrele naționale pot furniza aceste informații. Regulile privind pierderea de către administratori a dreptului de a exercita o funcție de conducere și privind confidențialitatea transmiterii ar trebui reglementate de legislația națională. Pentru a asigura respectarea normelor aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal, registrele naționale ar trebui să prelucreze orice date legate de pierderea dreptului de a exercita o funcție de conducere în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului35.

(15)  Pentru a asigura protecția tuturor persoanelor care interacționează cu societățile comerciale, statele membre ar trebui să fie în măsură să prevină comportamentele frauduloase prin respingerea numirii ca administrator al unei societăți comerciale sau sucursale de pe teritoriul lor a unei persoane care la momentul respectiv nu are dreptul de a exercita o funcție de conducere în alt stat membru. Cererile de informații legate de funcțiile de administrator exercitate în trecut ar trebui să fie posibile prin intermediul sistemului de interconectare a registrelor și, prin urmare, statele membre ar trebui să ia măsurile necesare pentru a se asigura că registrele naționale pot furniza și pune în comun aceste informații, contribuind astfel la combaterea activităților ilegale și asigurând securitatea prin cooperare transnațională. Regulile privind pierderea de către administratori a dreptului de a exercita o funcție de conducere și privind confidențialitatea transmiterii ar trebui reglementate de legislația națională. Pentru a asigura respectarea normelor aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal, registrele naționale ar trebui să prelucreze orice date legate de pierderea dreptului de a exercita o funcție de conducere în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului35.

_________________

_________________

35 Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

35 Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

Amendamentul    15

Propunere de directivă

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17)  În mod similar cu înregistrarea online a societăților, pentru a reduce costurile și sarcinile pentru societăți, ar trebui să fie posibil ca pe tot parcursul ciclului de viață al unei societăți comerciale aceasta să poată transmite în întregime online documente și informații către registrele naționale. În același timp, statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a permite societăților să depună documente și informații prin alte mijloace, inclusiv pe suport de hârtie. În plus, publicarea informațiilor privind societățile ar trebui să aibă loc din momentul în care aceste informații sunt făcute publice în aceste registre, deoarece acestea au devenit interconectate și oferă un punct de referință general pentru utilizatori. Pentru a nu perturba funcționarea mijloacelor de publicare existente, statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a publica și în monitorul oficial național unele sau toate informațiile privind societățile comerciale, asigurându-se în același timp că informațiile sunt transmise electronic monitorului oficial național de către registru.

(17)  În mod similar cu înregistrarea online a societăților, pentru a reduce costurile și sarcinile pentru societăți, ar trebui să fie posibil ca pe tot parcursul ciclului de viață al unei societăți comerciale aceasta să poată transmite în întregime online documente și informații către registrele naționale. Orice cerințe cu privire la autenticitatea, exactitatea și forma autentică ale oricărui document depus sau ale oricărei informații depuse ar trebui să se supună dreptului național și să fie în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului1a. În același timp, statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a permite societăților să depună documente și informații prin alte mijloace, inclusiv pe suport de hârtie. În plus, publicarea informațiilor privind societățile ar trebui să aibă loc din momentul în care aceste informații sunt făcute publice în aceste registre, deoarece acestea au devenit interconectate și oferă un punct de referință general pentru utilizatori. Pentru a nu perturba funcționarea mijloacelor de publicare existente, statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a publica și în monitorul oficial național unele sau toate informațiile privind societățile comerciale, asigurându-se în același timp că informațiile sunt transmise electronic monitorului oficial național de către registru.

 

_______________________

 

1a Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE (Regulamentul e-IDAS) (JO L 257, 28.8.2014, p. 73).

Amendamentul    16

Propunere de directivă

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19)  Pentru a reduce costurile și a reduce sarcinile administrative ale societăților comerciale, statele membre ar trebui să aplice principiul transmiterii unice a informațiilor în domeniul dreptului societăților comerciale. Aplicarea acestui principiu înseamnă că societățile nu vor trebui să transmită autorităților publice aceleași informații de mai multe ori. De exemplu, societăților nu ar trebui să li se ceară să transmită aceleași informații atât registrului național, cât și monitorului oficial național. În schimb, registrul ar trebui să transmită direct monitorului oficial național informațiile deja primite. În mod similar, dacă o societate comercială este constituită într-un stat membru și dorește să înregistreze o sucursală în alt stat membru, societatea respectivă ar trebui să poată utiliza informațiile sau documentele depuse anterior la un registru. În plus, dacă o societate comercială este constituită într-un stat membru, dar are o sucursală în alt stat membru, ar trebui ca anumite modificări ale informațiilor privind societatea să poată fi comunicate doar registrului unde este înregistrată societatea respectivă, fără a fi nevoie să se depună aceleași informații la registrul unde este înregistrată sucursala. Astfel, informațiile precum modificarea denumirii societății sau schimbarea sediului social ar trebui transmise electronic de registrul unde este înregistrată societatea către registrul unde este înregistrată sucursala, prin intermediul sistemului de interconectare a registrelor.

(19)  Pentru a reduce costurile, durata procedurilor și sarcinile administrative ale societăților comerciale, statele membre ar trebui să aplice principiul transmiterii unice a informațiilor în domeniul dreptului societăților comerciale, principiu ferm susținut la nivelul Uniunii, astfel cum este ilustrat, printre altele, de Regulamentul privind portalul digital unic1a, de Planul de acțiune al Comisiei Europene privind guvernarea electronică sau de Declarația de la Tallinn privind guvernarea electronică. Aplicarea acestui principiu înseamnă că societățile nu vor trebui să transmită autorităților publice aceleași informații de mai multe ori. De exemplu, societăților nu ar trebui să li se ceară să transmită aceleași informații atât registrului național, cât și monitorului oficial național. În schimb, registrul ar trebui să transmită direct monitorului oficial național informațiile deja primite. În mod similar, dacă o societate comercială este constituită într-un stat membru și dorește să înregistreze o sucursală în alt stat membru, societatea respectivă ar trebui să poată utiliza informațiile sau documentele depuse anterior la un registru. În plus, dacă o societate comercială este constituită într-un stat membru, dar are o sucursală în alt stat membru, ar trebui ca anumite modificări ale informațiilor privind societatea să poată fi comunicate doar registrului unde este înregistrată societatea respectivă, fără a fi nevoie să se depună aceleași informații la registrul unde este înregistrată sucursala. Astfel, informațiile precum modificarea denumirii societății sau schimbarea sediului social ar trebui transferate electronic, automat și imediat de registrul unde este înregistrată societatea către registrul unde este înregistrată sucursala, prin intermediul sistemului de interconectare a registrelor.

 

________________

 

1a Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 2 octombrie 2018 privind înființarea unui portal digital unic pentru a oferi acces la informații, la proceduri și la servicii de asistență și de soluționare a problemelor și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

Amendamentul    17

Propunere de directivă

Considerentul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21)  În interesul promovării transparenței și încrederii în tranzacțiile comerciale, inclusiv cele care au caracter transfrontalier în cadrul pieței unice, este important ca investitorii, părțile interesate, partenerii comerciali și autoritățile să poată accesa cu ușurință informațiile privind societățile comerciale. Pentru a facilita accesul la aceste informații, ar trebui sporite categoriile de informații puse la dispoziție gratuit în toate statele membre. Acestea ar trebui să includă site-ul de internet al societății, dacă este cazul, și statul juridic al societății și al sucursalelor sale din alte state membre, dacă registrele naționale dispun de informațiile respective. De asemenea, ar trebui incluse informațiile privind persoanele autorizate să reprezinte societățile comerciale și numărul de angajați, dacă sunt disponibile.

(21)  În interesul promovării transparenței, protecției intereselor lucrătorilor, creditorilor și ale acționarilor minoritari și a încrederii în tranzacțiile comerciale, inclusiv cele care au caracter transfrontalier în cadrul pieței unice, este important ca investitorii, părțile interesate, partenerii comerciali și autoritățile să poată accesa cu ușurință informațiile privind societățile comerciale. Pentru a facilita accesul la aceste informații, ar trebui sporite categoriile de informații puse la dispoziție gratuit în toate statele membre. Acestea ar trebui să includă site-ul de internet al societății, dacă este cazul, și statul juridic al societății și al sucursalelor sale din alte state membre, dacă registrele naționale dispun de informațiile respective. De asemenea, ar trebui incluse informațiile privind persoanele autorizate să reprezinte societățile comerciale și numărul de angajați, dacă sunt disponibile.

Amendamentul    18

Propunere de directivă

Considerentul 23

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(23)  Pentru ca societățile din cadrul pieței unice să-și extindă cu mai multă ușurință activitatea la nivel transfrontalier, acestea ar trebui să poată deschide și înregistra online sucursale în alt stat membru. Prin urmare, statele membre ar trebui să facă posibilă înregistrarea online a sucursalelor și depunerea online de documente și informații, similar cu societățile comerciale.

(23)  Pentru ca societățile din cadrul pieței unice să-și extindă cu mai multă ușurință activitatea la nivel transfrontalier, acestea ar trebui să poată deschide și înregistra online sucursale în alt stat membru. Prin urmare, statele membre ar trebui să facă posibilă înregistrarea online a sucursalelor și depunerea online de documente și informații, similar cu societățile comerciale, aspecte care contribuie la reducerea costurilor, a sarcinilor administrative și a duratei procedurilor în cazul extinderii transfrontaliere.

Amendamentul    19

Propunere de directivă

Considerentul 24

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(24)  În cazul înregistrării sucursalei unei societăți comerciale înregistrate în alt stat membru, statele membre ar trebui să poată verifica anumite informații privind societatea respectivă prin intermediul interconectării registrelor. De asemenea, în cazul închiderii unei sucursale dintr-un stat membru, registrul din statul membru respectiv ar trebui să informeze statul membru în care este înregistrată societatea comercială prin intermediul sistemului de interconectare a registrelor, iar ambele registre ar trebui să înregistreze această informație.

(24)  În cazul înregistrării sucursalei unei societăți comerciale înregistrate în alt stat membru, statele membre ar trebui să poată verifica anumite informații privind societatea respectivă prin intermediul interconectării registrelor. De asemenea, în cazul închiderii unei sucursale dintr-un stat membru, registrul din statul membru respectiv ar trebui să informeze în mod automat și imediat statul membru în care este înregistrată societatea comercială prin intermediul sistemului de interconectare a registrelor, iar ambele registre ar trebui să înregistreze această informație.

Amendamentul    20

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 4

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 13 a – paragraful 1 – punctul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  «înregistrare» înseamnă constituirea unei societăți comerciale ca entitate juridică;

(3)  «înregistrare» înseamnă întregul proces de constituire a unei societăți comerciale prin intermediul instrumentelor digitale, de la identificarea solicitantului, elaborarea sau depunerea actului de constituire, până la înregistrarea societății comerciale într-un registru al comerțului ca entitate juridică, astfel cum se prevede în dreptul național; și, în ceea ce privește sucursalele, înseamnă procesul care conduce la comunicarea documentelor și a informațiilor privind o sucursală deschisă într-un stat membru;

Amendamentul    21

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 4

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 13 a – paragraful 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  «formular-tip» înseamnă un model de act de constituire a unei societăți comerciale care este elaborat de statele membre în conformitate cu legislația națională și este utilizat pentru înregistrarea online a unei societăți comerciale;

(4)  «formular-tip» înseamnă un model de act de constituire a unei societăți comerciale care este elaborat de către fiecare stat membru în conformitate cu legislația sa națională și este utilizat pentru înregistrarea online a unei societăți comerciale;

Amendamentul    22

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 4

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 13 b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 13b

Articolul 13b

Recunoașterea mijloacelor de identificare în scopul efectuării procedurilor online

Recunoașterea mijloacelor de identificare în scopul efectuării procedurilor online

1.  Statele membre se asigură că pentru înregistrarea și depunerea online pot fi utilizate următoarele mijloace de identificare electronică a cetățenilor Uniunii:

1.  Statele membre se asigură că pentru înregistrarea și depunerea online pot fi utilizate următoarele mijloace de identificare electronică a cetățenilor Uniunii:

(a)  un mijloc de identificare electronică emis în temeiul unui sistem de identificare electronică aprobat de propriul stat membru;

(a)  un mijloc de identificare electronică emis în temeiul unui sistem de identificare electronică aprobat de propriul stat membru;

(b)  un mijloc de identificare electronică emis în alt stat membru și recunoscut în scopul autentificării transfrontaliere, în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul (UE) nr. 910/2014.

(b)  un mijloc de identificare electronică emis în alt stat membru și recunoscut în scopul autentificării transfrontaliere.

 

Statele membre pot refuza recunoașterea mijloacelor de identificare atunci când nivelurile de asigurare ale mijloacelor de identificare electronică nu respectă dispozițiile articolului 6 alineatul (1) literele (b) și (c) din Regulamentul (UE) nr. 910/2014.

 

1a.  Statele membre pot elabora și adopta controale electronice complementare ale identității, ale capacității juridice și ale legalității. Controalele respective ar putea include, printre altele, verificarea prin teleconferință sau prin alte mijloace online care oferă o conexiune audiovizuală în timp real.

2.  Statele membre pot recunoaște și alte mijloace de identificare decât cele menționate la alineatul (1).

2.  Atunci când acest lucru este justificat în temeiul unui motiv imperativ de interes public legat de prevenirea fraudei în ceea ce privește identitatea solicitanților sau a reprezentanților lor, statele membre pot cere solicitanților sau reprezentanților acestora să se prezinte personal în fața unei autorități competente sau în fața oricărei alte persoane sau a oricărui organism care tratează cererile de înregistrare sau depunerea, întocmește cererile de înregistrare sau oferă asistență în aceste acțiuni, în cazul etapelor procedurii în care prezența fizică este necesară. Statele membre se asigură că prezența fizică poate fi impusă numai de la caz la caz și că orice alte etape ale procedurii pot fi realizate în întregime online.

3.  În cazul în care un stat membru recunoaște un mijloc de identificare electronică vizat la alineatul (2) în scopul efectuării online a înregistrării și a depunerii, statul membru respectiv recunoaște, de asemenea, același tip de mijloc de identificare emis de alt stat membru.

3.  În sensul alineatului (1), statele membre publică o listă a mijloacelor de identificare electronică pe care le recunosc.

4.  Fără a aduce atingere alineatelor (1)-(3), statele membre pot lua măsuri care ar putea impune prezența fizică, în scopul verificării identității persoanelor, în fața unei autorități competente pentru înregistrarea și depunerea online, atunci când există suspiciuni reale de fraudă bazate pe motive întemeiate.

 

Amendamentul    23

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 4

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 13 ba (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 13ba

 

Dispoziții generale privind înregistrarea online a societăților comerciale și a sucursalelor și depunerea online de documente și informații

 

1.  Statele membre sunt competente să desemneze, în conformitate cu propriile sisteme și tradiții juridice, autoritățile sau funcționarii publici sau organismele care tratează înregistrarea societăților comerciale și depunerea documentelor și informațiilor către registru.

 

2.  Prezenta directivă nu aduce atingere procedurilor și cerințelor prevăzute de legislația națională și nu aduce atingere nici celor referitoare la procedurile juridice pentru întocmirea actelor de constituire, cu condiția ca înregistrarea online a unei societăți comerciale, astfel cum este menționată la articolul 13f, și înregistrarea online a unei sucursale, astfel cum este menționată la articolul 28a, să fie posibile.

 

3.  Cerințele prevăzute de legislația națională aplicabilă în ceea ce privește autenticitatea, exactitatea și forma juridică adecvată a documentelor sau a informațiilor depuse rămân neafectate, cu condiția ca înregistrarea online menționată la articolul 13f și la articolul 28a și depunerea online menționată la articolul 13i și la articolul 28b să fie posibile.

Amendamentul    24

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 4

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 13 c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 13c

Articolul 13c

Taxe pentru înregistrarea și depunerea online

Taxe pentru înregistrarea și depunerea online de documente și informații

1.  Statele membre se asigură că normele privind taxele aplicabile procedurilor menționate în prezentul capitol sunt transparente și se aplică în mod nediscriminatoriu.

1.  Statele membre se asigură că normele privind taxele aplicabile procedurilor menționate în prezentul capitol sunt transparente și se aplică în mod nediscriminatoriu.

2.  Orice taxe percepute de registre, vizate la articolul 16, pentru înregistrarea online a unei societăți comerciale sau sucursale sau pentru depunerea online de către o societate comercială sau o sucursală nu depășesc costul administrativ al furnizării serviciului respectiv.

2.  Orice taxe percepute de registre, vizate la articolul 16, pentru înregistrarea online a unei societăți comerciale sau sucursale sau pentru depunerea online de documente și/sau informații de către o societate comercială sau o sucursală nu depășesc costul administrativ al furnizării serviciului respectiv.

Amendamentul    25

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 4

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 13 d

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 13d

Articolul 13d

Plăți

Plăți

În cazul în care pentru efectuarea unei proceduri prevăzute în prezentul capitol este necesară efectuarea unei plăți, statele membre se asigură că plata poate fi efectuată prin intermediul unui serviciu de plată pus la dispoziție pe scară largă de serviciile de plată transfrontaliere.

În cazul în care pentru efectuarea unei proceduri prevăzute în prezentul capitol este necesară efectuarea unei plăți, statele membre se asigură că plata poate fi efectuată prin intermediul unui serviciu de plată online pus la dispoziție pe scară largă, selecționat din rândul serviciilor de plată transfrontaliere, care permit identificarea plătitorului, asigurate de o instituție financiară sau de un prestator de servicii de plată stabilit într-un stat membru.

Amendamentul    26

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 4

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 13 e – alineatul 1 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  cerințele privind utilizarea formularelor-tip, inclusiv informații privind legislația națională care reglementează utilizarea și conținutul acestora;

(b)  cerințele privind utilizarea formularelor-tip pentru înregistrarea online a societăților comerciale;

Amendamentul    27

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 5

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 13 f

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 13f

Articolul 13f

Înregistrarea online a societăților comerciale

Înregistrarea online a societăților comerciale

1.  Statele membre se asigură că înregistrarea societăților comerciale se poate efectua în întregime online, fără a fi necesar ca solicitanții sau reprezentanții acestora să se prezinte în persoană în fața unei autorități competente, a unei persoane sau a unui organism care tratează cererile de înregistrare, fără a aduce atingere dispozițiilor de la articolul 13b alineatul (4). Totuși, statele membre pot decide să nu ofere proceduri de înregistrare în întregime online pentru formele de societăți comerciale menționate în anexa I.

1.  Statele membre se asigură că înregistrarea societăților comerciale se poate efectua în întregime online, fără a fi necesar ca solicitanții sau reprezentanții acestora să se prezinte în persoană în fața unei autorități competente, a unei persoane sau a unui organism care tratează cererile de înregistrare, fără a aduce atingere dispozițiilor de la articolul 13b alineatul (2). Totuși, statele membre pot decide să nu ofere proceduri de înregistrare în întregime online pentru formele de societăți comerciale menționate în anexa I.

2.  Statele membre stabilesc norme detaliate privind înregistrarea online a societăților comerciale, inclusiv norme privind utilizarea formularelor-tip, astfel cum sunt menționate la articolul 13g, și documentele și informațiile necesare pentru înregistrarea unei societăți comerciale. În acest cadru, statele membre se asigură că înregistrarea online se poate efectua prin depunerea informațiilor sau a documentelor în format electronic, inclusiv a unor copii electronice ale documentelor și informațiilor menționate la articolul 16a alineatul (4).

2.  Statele membre stabilesc norme detaliate privind înregistrarea online a societăților comerciale, inclusiv norme privind utilizarea formularelor-tip, astfel cum sunt menționate la articolul 13g, și documentele și informațiile necesare pentru înregistrarea unei societăți comerciale. În acest cadru, statele membre se asigură că înregistrarea online se poate efectua prin depunerea informațiilor sau a documentelor în format electronic, inclusiv a unor copii electronice ale documentelor și informațiilor menționate la articolul 16a alineatul (4).

3.  Normele menționate la alineatul (2) trebuie să prevadă cel puțin următoarele:

3.  Normele menționate la alineatul (2) trebuie să prevadă cel puțin următoarele:

(a)  procedurile pentru a stabili capacitatea juridică a solicitantului și autoritatea acestuia de a reprezenta societatea comercială;

(a)  procedurile pentru a stabili capacitatea juridică a solicitantului și autoritatea acestuia de a reprezenta societatea comercială;

(b)  mijloacele de verificare a identității persoanei sau persoanelor care înregistrează societatea sau a reprezentanților acestora;

(b)  mijloacele de verificare a identității persoanei sau persoanelor care înregistrează societatea sau a reprezentanților acestora;

(c)  cerințele privind utilizarea de către solicitant a serviciilor de încredere menționate în Regulamentul (UE) nr. 910/2014.

(c)  cerințele privind utilizarea de către solicitant a serviciilor de încredere menționate în Regulamentul (UE) nr. 910/2014.

 

(ca)  procedurile de verificare a numirii administratorilor, care iau în considerare informațiile privind pierderea dreptului de a exercita o funcție de conducere stabilită de autoritățile competente ale altor state membre;

 

(cb)  procedurile de verificare a legalității obiectului de activitate al societății comerciale, în măsura în care astfel de controale sunt prevăzute în legislația națională;

 

(cd)  procedura de verificare a legalității denumirii societății comerciale, în măsura în care astfel de controale sunt prevăzute în legislația națională;

4.  Normele menționate la alineatul (2) pot, de asemenea, să prevadă următoarele:

4.  Normele menționate la alineatul (2) pot, de asemenea, să prevadă următoarele:

(a)  procedurile pentru a stabili legalitatea obiectului de activitate a societății;

(a)  procedurile pentru a verifica legalitatea actelor de constituire, inclusiv pentru a verifica utilizarea corectă a formularelor-tip;

(b)  procedurile pentru a stabili legalitatea denumirii societății;

(b)  procedurile privind rolul unui notar sau al altei persoane sau altui organism împuternicit de statul membru să transmită cererile de înregistrare;

(c)  procedurile pentru a stabili legalitatea actelor de constituire, inclusiv verificarea utilizării corecte a formularelor-tip;

(c)   circumstanțele în care înregistrarea online poate fi exclusă atunci când capitalul social al unei societăți comerciale se plătește sub formă de contribuții în natură;

(d)  procedurile de verificare a numirii administratorilor, luând în considerare informațiile privind pierderea dreptului de a exercita o funcție de conducere stabilită de autoritățile competente ale altor state membre;

 

(e)  procedurile privind rolul unui notar sau al altei persoane sau altui organism împuternicit de statul membru să transmită cererile de înregistrare;

 

(f)  circumstanțele în care înregistrarea online poate fi exclusă atunci când capitalul social al unei societăți comerciale se plătește sub formă de contribuții în natură.

 

5.  Statele membre nu condiționează înregistrarea online a unei societăți comerciale de obținerea unei licențe sau autorizații înainte de înregistrare, cu excepția cazului în care acest lucru este indispensabil pentru controlul adecvat al anumitor activități, în conformitate cu legislația națională.

5.  Statele membre nu condiționează înregistrarea online a unei societăți comerciale de obținerea unei licențe sau autorizații înainte de înregistrare, cu excepția cazului în care acest lucru este indispensabil pentru controlul adecvat al anumitor activități, în conformitate cu legislația națională.

6.  Statele membre se asigură că atunci când procedura de înregistrare a unei societăți comerciale prevede obligația privind plata capitalului social, această plată poate fi efectuată online, în conformitate cu articolul 13d, într-un cont deschis la o bancă ce își desfășoară activitatea în Uniune. În plus, statele membre se asigură că dovada plății poate fi, de asemenea, transmisă online.

6.  Statele membre se asigură că atunci când procedura de înregistrare a unei societăți comerciale prevede obligația privind plata capitalului social, această plată poate fi efectuată online, în conformitate cu articolul 13d, într-un cont deschis la o bancă ce își desfășoară activitatea în Uniune. În plus, statele membre se asigură că dovada plății poate fi, de asemenea, transmisă online.

7.  Statele membre se asigură că înregistrarea online este finalizată în termen de cinci zile lucrătoare de la ultima dintre următoarele date:

7.  În cazul în care solicitantul este o persoană fizică și utilizează formularul-tip prevăzut la articolul 13g, statele membre se asigură că înregistrarea online este finalizată în termen de cinci zile lucrătoare de la ultima dintre următoarele date:

(a)  primirea tuturor documentelor și informațiilor necesare de către autoritatea competentă sau, dacă este cazul, de către o persoană sau un organism împuternicit în temeiul legislației naționale să transmită cererile de înregistrare ale societăților comerciale;

(a)  primirea tuturor documentelor și informațiilor necesare de către autoritatea competentă sau, dacă este cazul, de către o persoană sau un organism împuternicit în temeiul legislației naționale să transmită cererile de înregistrare ale societăților comerciale;

(b)  plata unei taxe de înregistrare, plata în numerar a capitalului social sau, în cazul în care plata capitalului social se plătește sub formă de contribuții în natură, îndeplinirea procedurilor prevăzute de legislația națională.

(b)  plata unei taxe de înregistrare, plata în numerar a capitalului social sau, în cazul în care plata capitalului social se plătește sub formă de contribuții în natură, îndeplinirea procedurilor prevăzute de legislația națională.

 

În alte cazuri, statele membre se asigură că înregistrarea online a societății comerciale este finalizată în termen de 10 zile lucrătoare.

Dacă, în situații excepționale bine justificate, respectarea termenului-limită nu este posibilă, statele membre se asigură că solicitantul este imediat informat în legătură cu motivele întârzierii.

Dacă, în situații excepționale bine justificate, respectarea termenului-limită nu este posibilă, statele membre se asigură că solicitantul este imediat informat în legătură cu motivele întârzierii.

 

7a.  Atunci când acest lucru este justificat în temeiul unui motiv imperativ de interes public legat de asigurarea conformității cu normele privind capacitatea juridică a solicitanților sau autorizarea acestora în scopul de a reprezenta societatea comercială, astfel cum se menționează la alineatul (3) litera (a), statele membre pot adopta măsuri care ar putea face necesară prezența fizică în fața unei autorități competente în temeiul dreptului național care tratează cererile de înregistrare online sau depunerea online, întocmește cererile de înregistrare sau oferă asistență în aceste acțiuni. Statele membre se asigură că, în aceste cazuri, prezența fizică a solicitanților poate fi impusă numai de la caz la caz și că orice alte etape ale procedurii pot în continuare să fie realizate în întregime online.

Amendamentul    28

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 5

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 13 g

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 13g

Articolul 13g

Formulare-tip pentru înregistrarea societăților comerciale

Formulare-tip pentru înregistrarea societăților comerciale

1.  Statele membre pun la dispoziție formulare-tip pe portalurile pentru înregistrare sau pe site-urile de internet care fac parte din portalul digital unic, pentru formele de societăți comerciale menționate în anexa IIA. De asemenea, statele membre pot pune la dispoziție online formulare-tip pentru înregistrarea formelor de societăți comerciale menționate în anexa II, altele decât cele menționate în anexa IIA.

1.  Statele membre pun la dispoziție formulare-tip pe portalurile pentru înregistrare sau pe site-urile de internet care fac parte din portalul digital unic, pentru formele de societăți comerciale menționate în anexa IIA. De asemenea, statele membre pot pune la dispoziție online formulare-tip pentru înregistrarea acestor forme de societăți comerciale.

2.  Statele membre se asigură că formularele-tip vizate la alineatul (1) al prezentului articol pot fi utilizate de solicitanți în cadrul procedurii de înregistrare online prevăzute la articolul 13f. Atunci când formularele-tip sunt utilizate de solicitant în conformitate cu normele de la articolul 13f alineatul (4) litera (c), dacă este cazul, cerința de la articolul 10 privind elaborarea și certificarea actului constitutiv al societății în formă autentică se consideră îndeplinită.

2.  Statele membre se asigură că formularele-tip vizate la alineatul (1) al prezentului articol pot fi utilizate de solicitanți în cadrul procedurii de înregistrare online prevăzute la articolul 13f și în conformitate cu dispozițiile acestui articol.

3.  Statele membre pun la dispoziție aceste formularele-tip în cel puțin una dintre limbile oficiale ale Uniunii care este înțeleasă pe larg de un număr cât mai mare de utilizatori transfrontalieri.

3.  Statele membre pun la dispoziție aceste formularele-tip în cel puțin una dintre limbile oficiale ale Uniunii care este înțeleasă pe larg de un număr cât mai mare de utilizatori transfrontalieri.

4.  Conținutul formularelor-tip este reglementat de legislația națională.

4.  Conținutul formularelor-tip este reglementat de legislația națională.

Amendamentul    29

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 5

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 13 h

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 13h

Articolul 13h

Pierderea dreptului de a exercita o funcție de conducere

Pierderea dreptului de a exercita o funcție de conducere

1.  În cazul în care statele membre prevăd norme privind pierderea dreptului de a exercita o funcție de conducere, vizate la articolul 13f alineatul (4) litera (d), registrul în care va fi înregistrată o societate comercială poate contacta alte state membre prin intermediul sistemului de interconectare a registrelor menționat la articolul 22 pentru a verifica dacă persoana care urmează a fi numită administrator al societății nu și-a pierdut dreptul de a exercita o funcție de conducere în statele membre respective. În sensul prezentului articol, prin administratori se înțeleg toate persoanele vizate la articolul 14 litera (d).

1.  În cazul în care statele membre prevăd norme privind pierderea dreptului de a exercita o funcție de conducere, vizate la articolul 13f alineatul (4) litera (d), registrul în care va fi înregistrată o societate comercială poate contacta alte state membre prin intermediul sistemului de interconectare a registrelor menționat la articolul 22 pentru a verifica dacă persoana care urmează a fi numită administrator al societății nu și-a pierdut dreptul de a exercita o funcție de conducere în statele membre respective. În sensul prezentului articol, prin administratori se înțeleg toate persoanele vizate la articolul 14 litera (d).

2.  Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că registrele lor naționale pot furniza, prin intermediul sistemului menționat la articolul 22, informațiile menționate la alineatul (1) de la prezentul articol, precum și informații privind perioada pentru care a fost pierdut dreptul de a exercita o funcție de conducere. Aceste informații se furnizează în scopul înregistrării, iar statele membre pot transmite, de asemenea, motivele pierderii dreptului de a exercita o funcție de conducere.

2.  Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că registrele lor naționale pot furniza, fără întârzieri nejustificate, prin intermediul sistemului menționat la articolul 22, informațiile menționate la alineatul (1) de la prezentul articol, precum și informații privind perioada pentru care a fost pierdut dreptul de a exercita o funcție de conducere. Aceste informații se furnizează în scopul înregistrării și, în cazul în care s-a confirmat faptul că o persoană și-a pierdut dreptul de a exercita o funcție de conducere, statele membre pot transmite, de asemenea, motivele pierderii dreptului de a exercita o funcție de conducere.

3.  Statele membre pot refuza numirea ca administrator al unei societăți comerciale a unei persoane care la momentul respectiv nu are dreptul de a exercita o funcție de conducere în alt stat membru.

3.  Statele membre pot refuza, în temeiul motivelor care au determinat pierderea dreptului de a exercita o funcție de conducere, numirea ca administrator al unei societăți comerciale a unei persoane care la momentul respectiv nu are dreptul de a exercita o funcție de conducere în alt stat membru.

4.  Alineatele (1), (2) și (3) se aplică mutatis mutandis atunci când o societate depune la registrul menționat la articolul 16 informații privind numirea unui nou administrator.

4.  Alineatele (1), (2) și (3) se aplică mutatis mutandis atunci când o societate depune la registrul menționat la articolul 16 informații privind numirea unui nou administrator.

Amendamentul    30

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 5

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 13 i

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 13i

Articolul 13i

Depunerea online de către societățile comerciale

Depunerea online a documentelor și a informațiilor de către societățile comerciale

1.  Statele membre se asigură că societățile comerciale au posibilitatea de a depune online la registru documentele și informațiile prevăzute la articolul 14, inclusiv orice modificare a acestora, în termenul prevăzut de legislația statului membru în care trebuie înregistrată societatea comercială. Statele membre se asigură că depunerea se poate efectua în întregime online, fără a fi necesar ca solicitantul sau reprezentantul acestuia să se prezinte în persoană în fața unei autorități competente, a unei persoane sau a unui organism care tratează depunerea online, fără a aduce atingere dispozițiilor de la articolul 13b alineatul (4).

1.  Statele membre se asigură că societățile comerciale au posibilitatea de a depune online la registru documentele și informațiile prevăzute la articolul 14, inclusiv orice modificare a acestora, în termenul prevăzut de legislația statului membru în care trebuie înregistrată societatea comercială. Statele membre se asigură că depunerea se poate efectua în întregime online, fără a fi necesar ca solicitantul sau reprezentantul acestuia să se prezinte în persoană în fața unei autorități competente, a unei persoane sau a unui organism care tratează depunerea online, o efectuează sau oferă asistență în cursul acesteia, fără a aduce atingere dispozițiilor de la articolul 13b alineatul (2) și de la articolul 13f alineatul (4).

 

Statele membre prevăd norme pentru a garanta fiabilitatea și credibilitatea documentelor și a informațiilor care urmează să fie depuse online, cu condiția ca depunerea online să fie posibilă. Dispozițiile articolului 13f alineatul (3) și ale articolului 13f alineatul (4) litera (b) se aplică mutatis mutandis.

Statele membre se asigură că originea și integritatea documentelor depuse online pot fi verificate pe cale electronică.

Statele membre se asigură că originea și integritatea documentelor depuse online pot fi verificate pe cale electronică.

2.  Statele membre pot impune ca anumite sau toate societățile comerciale să depună online anumite sau toate documentele și informațiile vizate la alineatul (1).”;

2.  Statele membre pot impune ca anumite sau toate societățile comerciale să depună online anumite sau toate documentele și informațiile vizate la alineatul (1).”;

Amendamentul    31

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 6

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 16 – alineatul 2 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Toate documentele și informațiile prevăzute la articolul 14, indiferent prin ce mijloace sunt depuse, se păstrează în dosarul din registru sau se încarcă în dosar direct în format electronic. Statele membre se asigură că toate documentele și informațiile depuse pe suport de hârtie sunt convertite de registru în format electronic.

Toate documentele și informațiile prevăzute la articolul 14, indiferent prin ce mijloace sunt depuse, se păstrează în dosarul din registru sau se încarcă în dosar direct în format electronic. Statele membre se asigură că toate documentele și informațiile depuse pe suport de hârtie sunt convertite de registru în format electronic cât mai rapid posibil.

Amendamentul    32

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 9

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 19

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 19

Articolul 19

Taxele percepute pentru documente și informații

Taxele percepute pentru documente și informații

1.  Taxele percepute pentru obținerea documentelor și a informațiilor prevăzute la articolul 14 prin intermediul sistemului de interconectare a registrelor nu depășesc costurile administrative aferente.

1.  Taxele percepute pentru obținerea documentelor și a informațiilor sau a copiilor acestora prevăzute la articolul 14 prin intermediul sistemului de interconectare a registrelor nu depășesc costurile administrative aferente.

2.  Statele membre se asigură că următoarele informații pot fi obținute gratuit prin intermediul sistemului de interconectare a registrelor:

2.  Statele membre se asigură că următoarele informații pot fi obținute gratuit prin intermediul sistemului de interconectare a registrelor:

(a)  denumirea sau denumirile și forma juridică a societății comerciale;

(a)  denumirea sau denumirile și forma juridică a societății comerciale;

(b)  sediul social al societății comerciale și statul membru în care aceasta este înregistrată;

(b)  sediul social al societății comerciale și statul membru în care aceasta este înregistrată;

(c)  numărul de înregistrare al societății comerciale și numărul EUID al acesteia;

(c)  numărul de înregistrare al societății comerciale și numărul EUID al acesteia;

(d)  informații privind site-ul de internet al societății comerciale, dacă este cazul;

(d)  informații privind site-ul de internet al societății comerciale, dacă este cazul;

(e)  statutul juridic al societății comerciale, de exemplu dacă este închisă, radiată din registru, dizolvată, lichidată, dizolvată, activă sau inactivă din punct de vedere economic, astfel cum se definește în legislația națională și dacă aceste informații sunt disponibile în registrele naționale;

(e)  statutul juridic al societății comerciale, de exemplu dacă este închisă, radiată din registru, lichidată, dizolvată, în procedură de insolvență, activă sau inactivă din punct de vedere economic, astfel cum se definește în legislația națională și dacă aceste informații sunt disponibile în registrele naționale;

(f)  obiectul de activitate al societății comerciale, dacă este indicat în registrul național;

(f)  obiectul de activitate al societății comerciale, dacă este indicat în registrul național;

(g)  numărul de angajați ai societății comerciale, dacă acesta este indicat în situațiile financiare ale acesteia, în temeiul legislației naționale;

(g)  numărul de angajați ai societății comerciale, dacă acesta este indicat în situațiile financiare ale acesteia, în temeiul legislației naționale și a Uniunii;

(h)  numele persoanelor autorizate la momentul respectiv să reprezinte societatea comercială în relațiile cu părți terțe și în procedurile judiciare sau să participe la administrarea, supravegherea și controlul societății comerciale, astfel cum se prevede la articolul 14 litera (d);

(h)  numele persoanelor autorizate la momentul respectiv să reprezinte societatea comercială în relațiile cu părți terțe și în procedurile judiciare sau să participe la administrarea, supravegherea și controlul societății comerciale, astfel cum se prevede la articolul 14 litera (d);

(i)  informații privind sucursalele deschise de societatea comercială în alt stat membru, inclusiv denumirea, numărul de înregistrare, EUID și statul membru în care este înregistrată sucursala.

(i)  informații privind sucursalele deschise de societatea comercială în alt stat membru, inclusiv denumirea, numărul de înregistrare, EUID și statul membru în care este înregistrată sucursala.

Statele membre pot pune la dispoziție gratuit și alte informații și documente.”;

Statele membre pot pune la dispoziție gratuit și alte informații și documente când acestea sunt extrase electronic.”

Amendamentul    33

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 10 – litera a

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 22 – alineatul 4 – paragraful 1 a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia poate, de asemenea, institui puncte de acces opționale la sistemul de interconectare a registrelor. Aceste puncte de acces constau în sisteme dezvoltate și gestionate de Comisie sau de alte instituții, organisme, oficii sau agenții ale Uniunii pentru a-și îndeplini funcțiile administrative sau pentru a respecta dispozițiile legislației Uniunii. Comisia informează statele membre fără întârzieri nejustificate în legătură cu instituirea acestor puncte de acces și cu orice modificări semnificative aduse funcționării acestora.

Comisia poate, de asemenea, institui puncte de acces la sistemul de interconectare a registrelor. Aceste puncte de acces constau în sisteme dezvoltate și gestionate de Comisie sau de alte instituții, organisme, oficii sau agenții ale Uniunii pentru a-și îndeplini funcțiile administrative sau pentru a respecta dispozițiile legislației Uniunii. Comisia informează statele membre fără întârzieri nejustificate în legătură cu instituirea acestor puncte de acces și cu orice modificări semnificative aduse funcționării acestora.

Amendamentul    34

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 10 – litera b

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 22 – alineatul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Accesul la informațiile din sistemul de interconectare a registrelor este asigurat prin portal și prin punctele de acces opționale instituite de statele membre și de Comisie.

5.  Accesul la informațiile din sistemul de interconectare a registrelor este asigurat prin portal și prin punctele de acces instituite de statele membre și de Comisie.

Amendamentul    35

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 13

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 28 a – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Normele menționate la alineatul (2) trebuie să prevadă cel puțin următoarele:

3.  Normele menționate la alineatul (2) trebuie să prevadă cel puțin următoarele:

(a)  procedura pentru a stabili capacitatea juridică a solicitantului și autoritatea acestuia de a reprezenta societatea comercială;

(a)  procedura pentru a stabili capacitatea juridică a solicitantului și autoritatea acestuia de a reprezenta societatea comercială;

(b)  mijloacele de verificare a identității persoanei sau persoanelor care înregistrează sucursala sau a reprezentanților acestora.

(b)  mijloacele de verificare a identității persoanei sau persoanelor care înregistrează sucursala sau a reprezentanților acestora.

 

(ba)  o cerință privind utilizarea de către solicitant a serviciilor de încredere menționate în Regulamentul (UE) nr. 910/2014.

Amendamentul    36

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 13

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 28 a – alineatul 3 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a  Normele menționate la alineatul (2) pot, de asemenea, să prevadă următoarele proceduri:

 

(a)  procedurile pentru a verifica legalitatea obiectului de activitate a sucursalei;

 

(b)  procedurile pentru a verifica legalitatea denumirii sucursalei;

 

(c)  procedurile pentru a verifica legalitatea documentelor și a informațiilor depuse pentru înregistrarea sucursalei;

 

(d)  procedurile privind rolul unui notar sau al altei persoane sau al altui organism implicat în procesul de înregistrare a sucursalei conform dispozițiilor naționale aplicabile.

Amendamentul    37

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 13

Directiva (UE) 2017/1132

Articolul 28 b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 28b

Articolul 28b

Depunerea online în cazul sucursalelor

Depunerea online a documentelor și a informațiilor în cazul sucursalelor

Statele membre se asigură că documentele și informațiile prevăzute la articolul 30 sau modificările acestora pot fi depuse online în termenul prevăzut de legislația statului membru în care își are sediul sucursala. Statele membre se asigură că depunerea se poate efectua în întregime online, fără a fi necesar ca solicitantul sau reprezentantul acestuia să se prezinte în persoană în fața unei autorități competente sau a unei persoane care tratează depunerea online, fără a aduce atingere dispozițiilor de la articolul 13b alineatul (4).

Statele membre se asigură că documentele și informațiile prevăzute la articolul 30 sau modificările acestora pot fi depuse online în termenul prevăzut de legislația statului membru în care își are sediul sucursala. Statele membre se asigură că depunerea se poate efectua în întregime online, fără a fi necesar ca solicitantul sau reprezentantul acestuia să se prezinte în persoană în fața unei autorități competente sau a unei persoane care tratează depunerea online, fără a aduce atingere dispozițiilor de la articolul 13b alineatul (2) și de la articolul 13f alineatul (8).

 

Statele membre prevăd norme pentru a garanta fiabilitatea și credibilitatea documentelor și a informațiilor care urmează să fie depuse online, cu condiția ca depunerea online să fie posibilă. Dispozițiile articolului 13f alineatul (3) și ale articolului 13f alineatul (4) litera (b) se aplică mutatis mutandis.

Amendamentul    38

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Fără a aduce atingere primului paragraf, statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma articolului 16 alineatul (5) și articolului 19 alineatul (2) litera (g) până cel târziu la …. [OP: a se indica data – ultima zi din a 60-a lună de la data intrării în vigoare].

Fără a aduce atingere primului paragraf, statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma articolului 16 alineatul (5) și articolului 19 alineatul (2) litera (g) până cel târziu la …. [OP: a se indica data – ultima zi din a 36-a lună de la data intrării în vigoare].

Amendamentul    39

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  necesitatea și fezabilitatea punerii la dispoziție a unor proceduri de înregistrare în întregime online pentru formele de societăți comerciale prevăzute în anexa I;

(a)  fezabilitatea punerii la dispoziție a unor proceduri de înregistrare în întregime online pentru formele de societăți comerciale prevăzute în anexa I;

Amendamentul    40

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  necesitatea și fezabilitatea punerii la dispoziție de către statele membre a unor formulare-tip pentru toate formele de societăți comerciale cu răspundere limitată și necesitatea și fezabilitatea punerii la dispoziție a unui formular-tip armonizat la nivelul întregii Uniuni, care să fie utilizat de toate statele membre pentru formele de societăți comerciale prevăzute în anexa IIA;

(b)  fezabilitatea punerii la dispoziție de către statele membre a unor formulare-tip pentru toate formele de societăți comerciale cu răspundere limitată și necesitatea și fezabilitatea punerii la dispoziție a unui formular-tip armonizat la nivelul întregii Uniuni, care să fie utilizat de toate statele membre pentru formele de societăți comerciale prevăzute în anexa IIA;


EXPUNERE DE MOTIVE

Parlamentul European, în rezoluția sa din 2017 referitoare la Planul de acțiune privind guvernarea electronică, a invitat Comisia să analizeze noile posibilități de a promova soluțiile digitale pentru îndeplinirea formalităților pe tot parcursul ciclului de viață al unei societăți și a subliniat importanța eforturilor de interconectare a registrelor comerțului.

În UE există diferențe semnificative între statele membre în ceea ce privește disponibilitatea unor instrumente online pe care societățile le pot utiliza pentru comunicarea cu autoritățile publice în domeniul dreptului societăților comerciale. Măsura în care statele membre oferă servicii de guvernare electronică variază: unele state sunt foarte avansate și oferă soluții ușor de utilizat și disponibile în întregime online, în timp ce altele nu oferă nicio soluție online în domeniul dreptului societăților comerciale, precum înregistrarea societății ca persoană juridică.

Prin urmare, Comisia înaintează propunerea de față, împreună cu Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2017/1132 în ceea ce privește transformările, fuziunile și divizările transfrontaliere pentru a adapta peisajul juridic și pentru a oferi un set cuprinzător de măsuri pentru un drept al UE în materia societăților comerciale echitabil, favorabil incluziunii și modern.

Prezenta propunere completează normele existente de drept UE al societăților comerciale, care sunt codificate în Directiva (UE) 2017/1132. Inițiativa este pe deplin coerentă cu elementele deja în vigoare ale dreptului european al societăților comerciale și se bazează pe acestea – în special, sistemul de interconectare a registrelor comerțului (BRIS), care este întemeiat pe obligațiile juridice stabilite de Directiva 2012/17/UE și de Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/884 al Comisiei.

În general, raportorul apreciază propunerea și obiectivele principale ale acesteia - posibilitatea de a înființa o societate comercială sau o sucursală în întregime online, punerea în aplicare a principiului înregistrării unice, utilizarea formularelor online, extinderea accesului liber la documentele din sistemul de interconectare a registrelor comerțului (BRIS). Raportorul înțelege potențialul propunerii de directivă și apreciază abordarea echilibrată între înregistrarea online mai ușoară și mai ieftină și protecția antifraudă prezentată de CE.

Raportorul ar dori să sublinieze că orice cerințe cu privire la autenticitatea oricăror informații sau documente depuse fac obiectul dreptului național și că statele membre pot prevedea norme pentru a garanta fiabilitatea și credibilitatea documentelor și a informațiilor care urmează să fie depuse online. Raportorul sugerează o definiție mai detaliată a ceea ce înseamnă înregistrarea, deoarece constituirea unei societăți comerciale prin instrumente digitale nu reprezintă doar un moment, ci un întreg proces. Pentru a clarifica orice îndoială, raportorul ar dori să sublinieze că este important ca statele membre să se asigure că prezența fizică poate fi solicitată numai de la caz la caz și că orice alte etape ale procedurii pot fi realizate în întregime online. De asemenea, este important de subliniat că, atunci când statele membre solicită informații cu privire la pierderea dreptului de a exercita o funcție de conducere, dacă răspunsul confirmă un tip de pierdere a dreptului de a exercita o funcție de conducere, ar trebui ca autoritățile din statul membru solicitat să le ofere motive pentru o astfel de decizie.


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Utilizarea instrumentelor și a proceselor digitale în contextul dreptului societăților comerciale

Referințe

COM(2018)0239 – C8-0166/2018 – 2018/0113(COD)

Data prezentării la PE

25.4.2018

 

 

 

Comisie competentă

Data anunțului în plen

JURI

28.5.2018

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

IMCO

28.5.2018

 

 

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

IMCO

19.6.2018

 

 

 

Raportori

Data numirii

Tadeusz Zwiefka

9.7.2018

 

 

 

Examinare în comisie

10.7.2018

3.9.2018

11.10.2018

 

Data adoptării

20.11.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

20

1

3

Membri titulari prezenți la votul final

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Membri supleanți prezenți la votul final

Geoffroy Didier, Pascal Durand, Jytte Guteland, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski

Data depunerii

4.12.2018


VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ

20

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ECR

Sajjad Karim, Kosma Złotowski

EFDD

Joëlle Bergeron, Laura Ferrara

ENF

Gilles Lebreton

PPE

Geoffroy Didier, Emil Radev, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jytte Guteland, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Virginie Rozière

1

-

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos

3

0

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand, Julia Reda

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 3 ianuarie 2019Notă juridică - Politica de confidențialitate