Postup : 2018/0113(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0422/2018

Predkladané texty :

A8-0422/2018

Rozpravy :

PV 17/04/2019 - 21
CRE 17/04/2019 - 21

Hlasovanie :

PV 18/04/2019 - 10.8
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0428

SPRÁVA     ***I
PDF 810kWORD 107k
4.12.2018
PE 625.405v02-00 A8-0422/2018

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2017/1132, pokiaľ ide o používanie digitálnych nástrojov a postupov v rámci práva obchodných spoločností

(COM(2018)0239 – C8‑0166/2018 – 2018/0113(COD))

Výbor pre právne veci

Spravodajca: Tadeusz Zwiefka

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2017/1132, pokiaľ ide o používanie digitálnych nástrojov a postupov v rámci práva obchodných spoločností

(COM(2018)0239 – C8‑0166/2018 – 2018/0113(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0239),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok50 ods. 1 a článok 50 ods. 2 písm. b), c), f) a g) Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8‑0166/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A8-0422/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh smernice

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Využívanie digitálnych nástrojov a postupov na jednoduchšie, rýchlejšie a hospodárnejšie začatie hospodárskej činnosti v podobe založenia spoločnosti alebo zriadenia pobočky tejto spoločnosti v inom členskom štáte je jedným z predpokladov účinného fungovania konkurencieschopného jednotného trhu a na zabezpečenie konkurencieschopnosti podnikov.

(2)  Využívanie digitálnych nástrojov a postupov na jednoduchšie, rýchlejšie a časovo a nákladovo hospodárnejšie začatie hospodárskej činnosti v podobe založenia spoločnosti alebo zriadenia pobočky tejto spoločnosti v inom členskom štáte a na poskytnutie ucelených a dostupných informácií o spoločnostiach je jedným z predpokladov účinného fungovania, modernizácie a administratívneho zjednodušenia konkurencieschopného jednotného trhu a na zabezpečenie konkurencieschopnosti a dôveryhodnosti podnikov.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh smernice

Odôvodnenie 2 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2a)  Zaistenie právneho a administratívneho prostredia vyrovnaného s novými sociálnymi a hospodárskymi výzvami globalizácie a digitalizácie je na jednej strane nevyhnutné na zabezpečenie nevyhnutných záruk proti zneužívaniu a podvodom a na druhej strane na dosahovanie cieľov, ako je podpora hospodárskeho rastu, vytváranie pracovných miest a prilákanie investícií do Európskej únie, čo by prinieslo hospodárske a sociálne výhody pre spoločnosť ako celok.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh smernice

Odôvodnenie 2 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2b)  V súčasnosti existujú značné rozdiely medzi členskými štátmi Únie, pokiaľ ide o dostupnosť online nástrojov pre podnikateľov a spoločnosti, ktoré by im umožnili komunikovať s orgánmi v oblasti práva obchodných spoločností. Služby elektronickej verejnej správy sa v jednotlivých členských štátoch líšia, pričom niektoré z nich poskytujú komplexné a ľahko použiteľné služby, ktoré sú v celom rozsahu dostupné online, zatiaľ čo iné nie sú schopné poskytovať v určitých hlavných fázach životného cyklu podniku online riešenia. Na účely zápisu spoločností do registra alebo podania zmien dokumentov a informácií do registra niektoré členské štáty napríklad umožňujú iba osobný úkon a niektoré zase umožňujú buď osobný úkon alebo online postup, zatiaľ čo v iných členských štátoch ho možno vykonávať len online.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh smernice

Odôvodnenie 2 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2c)  Okrem toho, pokiaľ ide o prístup k informáciám o spoločnostiach, v práve Únie sa stanovuje, že minimálny súbor údajov sa vždy musí poskytovať bezplatne. Rozsah takýchto informácií však zostáva obmedzený. Prístup k informáciám sa v rámci EÚ líši, pričom v niektorých členských štátoch je bezplatne k dispozícii viac informácií než v ostatných, čo v Únii vytvára nevyváženú situáciu.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh smernice

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Komisia vo svojom oznámení s názvom Stratégia pre jednotný digitálny trh v Európe3 a v oznámení akčného plánu EÚ pre elektronickú verejnú správu na roky 2016 – 2020 s názvom Urýchlenie digitálnej transformácie verejnej správy zdôraznila pomoc, ktorú verejná správa poskytuje podnikom, aby mohli bez problémov založiť firmu, pôsobiť online a expandovať za hranice. V Akčnom pláne EÚ pre elektronickú verejnú správu sa výslovne uznáva význam, ktorý má zlepšenie využívania digitálnych nástrojov pri dosahovaní súladu s príslušnými požiadavkami v rámci práva obchodných spoločností. Okrem toho v Tallinnskom vyhlásení o elektronickej verejnej správe z roku 2017 členské štáty dôrazne vyzvali na zintenzívnenie úsilia zameraného na poskytovanie efektívnych elektronických postupov zameraných na používateľa v Únii.

(3)  S cieľom zabezpečiť, aby bolo právo obchodných spoločností Únie spravodlivé, Komisia vo svojom oznámení s názvom Stratégia pre jednotný digitálny trh v Európe3 a v oznámení akčného plánu EÚ pre elektronickú verejnú správu na roky 2016 – 2020 s názvom Urýchlenie digitálnej transformácie verejnej správy zdôraznila pomoc, ktorú verejná správa poskytuje podnikateľom, aby mohli bez problémov založiť firmu, pôsobiť online a expandovať za hranice. V Akčnom pláne EÚ pre elektronickú verejnú správu sa výslovne uznáva význam, ktorý má zlepšenie využívania digitálnych nástrojov pri dosahovaní súladu s príslušnými požiadavkami v rámci práva obchodných spoločností. Okrem toho v Tallinnskom vyhlásení o elektronickej verejnej správe z roku 2017 členské štáty dôrazne vyzvali na zintenzívnenie úsilia zameraného na poskytovanie efektívnych elektronických postupov zameraných na používateľa v Únii.

_______________________

_______________________

3 COM(2015) 192 final z 6. mája 2015.

3 COM(2015) 192 final z 6. mája 2015.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh smernice

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)   Na uľahčenie zápisu spoločností a ich pobočiek do registra, a aby sa znížili náklady a administratívna záťaž spojené so zápisom do registra, najmä pre mikropodniky a malé a stredné podniky (MSP), ako sú vymedzené v odporúčaní Komisie 2003/361/ES5, by sa mali zaviesť postupy, ktoré umožnia vykonať celý zápis do registra online. Tieto náklady a záťaž vyplývajú nielen z administratívnych poplatkov vyberaných za založenie spoločnosti, ale aj z iných požiadaviek, ktoré celý proces predlžujú, a to najmä ak sa vyžaduje fyzická prítomnosť žiadateľa alebo jeho zástupcu. Okrem toho by informácie o týchto postupoch mali byť k dispozícii online a bezplatne.

(5)   Na uľahčenie zápisu spoločností a ich pobočiek do registra, a aby sa znížili náklady, čas a administratívna záťaž spojené so zápisom do registra, najmä pre mikropodniky a malé a stredné podniky (MSP), ako sú vymedzené v odporúčaní Komisie 2003/361/ES5, by sa mali zaviesť postupy, ktoré umožnia vykonať zápis do registra online. Táto smernica by však nemala zaväzovať spoločnosti k tomu, aby používali online postupy. Tieto náklady a záťaž vyplývajú nielen z administratívnych poplatkov vyberaných za založenie spoločnosti, ale aj z iných požiadaviek, ktoré celý proces predlžujú, a to najmä ak sa vyžaduje fyzická prítomnosť žiadateľa alebo jeho zástupcu. Okrem toho by informácie o týchto postupoch mali byť k dispozícii online a bezplatne.

_______________________

_______________________

5 Odporúčanie Komisie 2003/361/ES zo 6. mája 2003 o vymedzení mikropodnikov, malých a stredných podnikov (Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36).

5 Odporúčanie Komisie 2003/361/ES zo 6. mája 2003 o vymedzení mikropodnikov, malých a stredných podnikov (Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36).

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh smernice

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Vykonanie celého zápisu spoločností a pobočiek do registra online a podanie všetkých dokumentov a informácií online by spoločnostiam umožnilo využívať digitálne nástroje pri ich kontaktoch s príslušnými orgánmi členských štátov. S cieľom zvýšiť dôveru by členské štáty mali zaistiť, aby vnútroštátni aj cezhraniční používatelia mali k dispozícii bezpečnú elektronickú identifikáciu a mohli využívať dôveryhodné služby v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014. S cieľom umožniť cezhraničnú elektronickú identifikáciu by členské štáty mali zaviesť aj schémy elektronickej identifikácie, ktoré poskytujú schválené prostriedky elektronickej identifikácie. Takéto vnútroštátne schémy by sa použili ako základ pre uznanie prostriedkov elektronickej identifikácie vydaných v inom členskom štáte. Aby sa zaistila vysoká úroveň dôvery v cezhraničných situáciách, mali by byť uznané iba prostriedky elektronickej identifikácie, ktoré sú v súlade s článkom 6 nariadenia (EÚ) č. 910/2014. Členské štáty však môžu uznať aj iné prostriedky identifikácie, ako sú naskenované kópie pasov. V každom prípade by táto smernica mala členské štáty zaväzovať len k tomu, aby umožnili vykonanie zápisu spoločností a ich pobočiek do registra online a občanom z krajín EÚ podanie online prostredníctvom uznania ich prostriedkov elektronickej identifikácie.

(7)  Vykonanie zápisu spoločností a pobočiek do registra online a podanie dokumentov a informácií online by spoločnostiam umožnilo využívať digitálne nástroje pri ich kontaktoch s príslušnými orgánmi členských štátov. S cieľom zvýšiť dôveru by členské štáty mali zaistiť, aby vnútroštátni aj cezhraniční používatelia mali k dispozícii bezpečnú elektronickú identifikáciu a mohli využívať dôveryhodné služby v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014. S cieľom umožniť cezhraničnú elektronickú identifikáciu by členské štáty mali zaviesť aj schémy elektronickej identifikácie, ktoré poskytujú schválené prostriedky elektronickej identifikácie. Takéto vnútroštátne schémy by sa použili ako základ pre uznanie prostriedkov elektronickej identifikácie vydaných v inom členskom štáte. Aby sa zaistila vysoká úroveň dôvery v cezhraničných situáciách, mali by byť uznané iba prostriedky elektronickej identifikácie, ktoré sú v súlade s článkom 6 nariadenia (EÚ) č. 910/2014. V každom prípade by táto smernica mala členské štáty zaväzovať len k tomu, aby umožnili vykonanie zápisu spoločností a ich pobočiek do registra online a občanom z krajín EÚ podanie online prostredníctvom uznania ich prostriedkov elektronickej identifikácie.

_______________________

_______________________

7 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (Ú. v. EÚ L 257, 28.8.2014, s. 73).

7 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (Ú. v. EÚ L 257, 28.8.2014, s. 73).

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh smernice

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  Registre členských štátov by v záujme uľahčenia online postupov pre spoločnosti nemali za vykonanie zápisu do registra online alebo za predkladanie informácií online vyberať vyššie poplatky, než sú skutočné administratívne náklady na poskytovanie predmetnej služby. Členské štáty by mali pomôcť tým, ktorí chcú založiť podnik alebo pobočku, poskytnutím aktuálnych, jasných, stručných a používateľsky ústretových informácií o postupoch a požiadavkách na založenie a prevádzkovanie kapitálových spoločností a ich pobočiek. Pokiaľ ide o súkromné akciové spoločnosti, podrobnejšie informácie by mali byť k dispozícii pre žiadateľov a riaditeľov, pretože členské štáty by mali pre takéto spoločnosti zabezpečiť aj možnosť vy konania celého zápisu do registra online.

(8)  Registre členských štátov by v záujme uľahčenia online postupov pre spoločnosti nemali za vykonanie zápisu do registra online alebo za predkladanie informácií online vyberať vyššie poplatky, než sú skutočné administratívne náklady na poskytovanie predmetnej služby. Členské štáty by mali bez zbytočného odkladu pomôcť tým, ktorí chcú založiť podnik alebo pobočku, poskytnutím aktuálnych, jasných, stručných a používateľsky ústretových informácií o postupoch a požiadavkách na založenie a prevádzkovanie kapitálových spoločností a ich pobočiek. Pokiaľ ide o súkromné akciové spoločnosti, podrobnejšie informácie by mali byť k dispozícii pre žiadateľov a riaditeľov, pretože členské štáty by mali pre takéto spoločnosti zabezpečiť aj možnosť vy konania celého zápisu do registra online.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh smernice

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  Ako prvý krok v rámci životného cyklu spoločnosti by malo byť možné založiť spoločnosť a vykonať celý jej zápis do registra online. Členské štáty by však mali mať možnosť odchýliť sa od tejto požiadavky v prípade akciových spoločností vzhľadom na zložitosť ich zakladania a zápisu takýchto spoločností do registra a v záujme rešpektovania existujúcich tradícií členských štátov v oblasti práva obchodných spoločností. V každom prípade by členské štáty mali stanoviť podrobné pravidlá zapisovania do registra. Malo by byť možné vykonať zápis do registra online s predložením dokumentov v elektronickej podobe.

(9)  Ako prvý krok v rámci životného cyklu spoločnosti by malo byť možné založiť spoločnosť a vykonať celý jej zápis do registra online. Členské štáty by však mali mať možnosť oslobodiť od tejto požiadavky akciové spoločnosti vzhľadom na zložitosť ich zakladania a zápisu takýchto spoločností do registra a v záujme rešpektovania existujúcich tradícií členských štátov v oblasti práva obchodných spoločností. V každom prípade by členské štáty mali stanoviť podrobné pravidlá zapisovania do registra. Malo by byť možné vykonať zápis do registra online s predložením dokumentov v elektronickej podobe.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh smernice

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  S cieľom pomôcť podnikom, najmä začínajúcim podnikom, pri zakladaní svojej obchodnej činnosti, by malo byť možné zapísať súkromnú akciovú spoločnosť do registra s použitím vzorov – modelových aktov o založení spoločnosti, ktoré by mali byť k dispozícii online. Takéto modely môžu obsahovať vopred určený súbor možností v súlade s vnútroštátnym právom. Žiadatelia by mali mať možnosť vybrať si medzi použitím tohto modelu alebo zapísaním spoločnosti do registra s uvedeným aktom o založení a členské štáty by mali mať možnosť poskytovať vzory aj pre iné formy spoločností.

(11)  S cieľom pomôcť podnikom, najmä mikropodnikom, malým a stredným podnikom, pri zakladaní svojej obchodnej činnosti, by malo byť možné zapísať súkromnú akciovú spoločnosť do registra s použitím vzorov – modelových aktov o založení spoločnosti, ktoré by mali byť k dispozícii online. Takéto modely môžu obsahovať vopred určený súbor možností v súlade s vnútroštátnym právom. Žiadatelia by mali mať možnosť vybrať si medzi použitím tohto modelu alebo zapísaním spoločnosti do registra s uvedeným aktom o založení a členské štáty by mali mať možnosť poskytovať vzory aj pre iné formy spoločností.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh smernice

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  V záujme rešpektovania existujúcich tradícií členských štátov v oblasti práva obchodných spoločností je dôležité umožniť flexibilitu, pokiaľ ide o spôsob, akým sa má zabezpečiť systém vykonávania celého zápisu spoločností a pobočiek do registra online, a to aj v súvislosti s úlohou notárov alebo právnikov v rámci tohto procesu. Otázky týkajúce sa vykonávania zápisu spoločností a pobočiek do registra online, ktoré nie sú upravené v tejto smernici, by sa mali riadiť vnútroštátnymi právnymi predpismi.

(12)  V záujme rešpektovania existujúcich tradícií členských štátov v oblasti práva obchodných spoločností je dôležité umožniť flexibilitu, pokiaľ ide o spôsob, akým sa má zabezpečiť systém vykonávania celého zápisu spoločností a pobočiek do registra online, ako aj podanie dokumentov a informácií online, a to aj v súvislosti s úlohou notárov alebo právnikov v rámci tohto procesu. Otázky týkajúce sa vykonávania zápisu spoločností a pobočiek do registra online a podania dokumentov a informácií online, ktoré nie sú upravené v tejto smernici, by sa mali riadiť vnútroštátnymi právnymi predpismi.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh smernice

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  S cieľom bojovať proti podvodom a tzv. company hijacking a poskytnúť záruky týkajúce sa spoľahlivosti a dôveryhodnosti dokumentov a informácií obsiahnutých vo vnútroštátnych registroch, ustanovenia týkajúce sa vykonávania zápisu spoločností a ich pobočiek do registra online by mali zahŕňať aj kontroly totožnosti a právnej spôsobilosti osôb, ktoré chcú založiť spoločnosť alebo pobočku. Vypracovanie a prijatie prostriedkov a metód na dosiahnutie týchto kontrol by sa však malo ponechať na členské štáty. Tieto pravidlá by mohli zahŕňať, okrem iného, overovanie prostredníctvom videokonferencie alebo iných online prostriedkov, ktoré umožňujú audiovizuálne spojenie v reálnom čase. Na tento účel by mali byť členské štáty schopné požadovať zapojenie notárov alebo právnikov ako súčasť procesu vykonania zápisu do registra online, avšak toto ich zapojenie by nemalo brániť dokončeniu postupu na vykonanie zápisu do registra online.

(13)  S cieľom bojovať proti podvodom, praniu špinavých peňazí a tzv. company hijacking a poskytnúť záruky týkajúce sa spoľahlivosti a dôveryhodnosti dokumentov a informácií obsiahnutých vo vnútroštátnych registroch, ustanovenia týkajúce sa vykonávania zápisu spoločností a ich pobočiek do registra online a podania dokumentov a informácií online by mali zahŕňať aj kontroly ich zákonnosti a totožnosti a právnej spôsobilosti osôb, ktoré chcú založiť spoločnosť alebo pobočku alebo podať dokument či informácie online. Vypracovanie a prijatie prostriedkov a metód na dosiahnutie týchto kontrol by sa však malo ponechať na členské štáty. Tieto pravidlá by mohli zahŕňať, okrem iného, overovanie prostredníctvom videokonferencie alebo iných online prostriedkov, ktoré umožňujú audiovizuálne spojenie v reálnom čase. Na tento účel by mali byť členské štáty schopné požadovať zapojenie notárov alebo právnikov ako súčasť procesu vykonania zápisu do registra online a procesu podania online, avšak toto ich zapojenie by nemalo brániť dokončeniu postupu na vykonanie zápisu a podania do registra online.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh smernice

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  Členské štáty by mali mať možnosť prijať opatrenia v súlade s vnútroštátnym právom v prípadoch reálneho podozrenia z podvodu, čo by si mohlo vyžadovať nie systematicky, ale v závislosti od prípadu fyzickú prítomnosť žiadateľa alebo jeho zástupcu pred akýkoľvek orgánom členského štátu, v ktorom má byť spoločnosť alebo pobočka zapísaná do registra. Takéto reálneho podozrenie z podvodu by malo vychádzať z racionálnych dôvodov, napríklad z dostupných informácií z registrov skutočných užívateľov výhod, registrov trestov alebo z indikácií podvodu alebo daňového úniku.

(14)  Bez toho, aby boli dotknuté povinnosti vyplývajúce z existujúcich pravidiel týkajúcich sa konečných užívateľov výhod, boja proti praniu špinavých peňazí, falšovaniu, financovaniu terorizmu a daňovým únikom, ak si takéto pravidlá vyžadujú previerky náležitej starostlivosti vrátane fyzickej prítomnosti, členské štáty by mali mať možnosť prijať opatrenia v súlade s vnútroštátnym právom, ktoré sú opodstatnené naliehavým dôvodom vyššieho verejného záujmu v prípadoch podozrenia z podvodu, ako sú napríklad tie, ktoré sa týkajú totožnosti alebo právnej spôsobilosti žiadateľov, ktoré by si mohli vyžadovať, nie systematicky, ale výnimočne a od prípadu k prípadu, fyzickú prítomnosť žiadateľa alebo jeho zástupcu pred akýmkoľvek orgánom členského štátu zodpovedným za postup registrácie podľa vnútroštátneho práva tohto členského štátu, v ktorom sa má byť spoločnosť alebo pobočka zapísaná do registra.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh smernice

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  S cieľom zabezpečiť ochranu všetkých osôb v kontakte so spoločnosťami by členské štáty mali byť schopné zabrániť podvodnému konaniu tým, že odmietnu vymenovanie osoby za riaditeľa spoločnosti alebo pobočky na ich vlastnom území, ak je táto osoba v danom čase považovaná za nevhodnú na vykonávanie funkcie riaditeľa v inom členskom štáte. Predkladanie takýchto žiadostí o informácie v súvislosti s vykonávaním funkcie riaditeľa v minulosti by malo byť možné prostredníctvom systému prepojenia registrov, a členské štáty by teda mali prijať opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, že vnútroštátne registre sú schopné takéto informácie poskytovať. Pravidlá týkajúce sa nevhodnosti niektorých osôb na vykonávanie funkcie riaditeľa a zachovávania dôvernosti prenosu by mali byť stanovené vo vnútroštátnom práve. Aby sa zaistilo dodržiavanie platných pravidiel o ochrane osobných údajov, vnútroštátne registre by mali spracúvať takéto údaje týkajúce sa nevhodnosti danej osoby na vykonávanie funkcie riaditeľa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/67935.

(15)  S cieľom zabezpečiť ochranu všetkých osôb v kontakte so spoločnosťami by členské štáty mali byť schopné zabrániť podvodnému konaniu tým, že odmietnu vymenovanie osoby za riaditeľa spoločnosti alebo pobočky na ich vlastnom území, ak je táto osoba v danom čase považovaná za nevhodnú na vykonávanie funkcie riaditeľa v inom členskom štáte. Predkladanie takýchto žiadostí o informácie v súvislosti s vykonávaním funkcie riaditeľa v minulosti by malo byť možné prostredníctvom systému prepojenia registrov, a členské štáty by teda mali prijať opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, že vnútroštátne registre sú schopné takéto informácie poskytovať a vymieňať, a tým pomáhajú bojovať proti nezákonným činnostiam a zaisťovať bezpečnosť prostredníctvom nadnárodnej spolupráce. Pravidlá týkajúce sa nevhodnosti niektorých osôb na vykonávanie funkcie riaditeľa a zachovávania dôvernosti prenosu by mali byť stanovené vo vnútroštátnom práve. Aby sa zaistilo dodržiavanie platných pravidiel o ochrane osobných údajov, vnútroštátne registre by mali spracúvať takéto údaje týkajúce sa nevhodnosti danej osoby na vykonávanie funkcie riaditeľa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/67935.

_________________

_________________

35 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).

35 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh smernice

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)  Podobne pokiaľ ide o vykonanie zápisu spoločností do registra online, malo by byť s cieľom znížiť náklady a zaťaženie spoločností aj počas celého životného cyklu spoločnosti možné, aby poskytovala dokumenty a informácie do vnútroštátnych registrov v plnom rozsahu online. Členské štáty by súčasne mali mať možnosť povoliť spoločnostiam podávať dokumenty a informácie iným spôsobom vrátane papierovej podoby. Informácie o spoločnosti by sa mali zverejniť po tom, ako sa informácie v týchto registroch stanú verejne dostupnými, keďže registre sú teraz prepojené a slúžia ako komplexný bod pre používateľov. Aby sa predišlo narušeniu existujúcich prostriedkov poskytovania informácií, členské štáty by mali mať aj možnosť zvoliť si uverejnenie všetkých alebo niektorých informácií o spoločnosti vo vnútroštátnom vestníku, pri súčasnom zabezpečení, aby register elektronicky zasielal informácie do vnútroštátneho vestníku.

(17)  Podobne pokiaľ ide o vykonanie zápisu spoločností do registra online, malo by byť s cieľom znížiť náklady a zaťaženie spoločností aj počas celého životného cyklu spoločnosti možné, aby poskytovala dokumenty a informácie do vnútroštátnych registrov v plnom rozsahu online. Akékoľvek požiadavky týkajúce sa pravosti, presnosti a správnej právnej formy akéhokoľvek predloženého dokumentu alebo informácií by mali podliehať vnútroštátnemu právu a mali by byť v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/20141a. Členské štáty by súčasne mali mať možnosť povoliť spoločnostiam podávať dokumenty a informácie iným spôsobom vrátane papierovej podoby. Informácie o spoločnosti by sa mali zverejniť po tom, ako sa informácie v týchto registroch stanú verejne dostupnými, keďže registre sú teraz prepojené a slúžia ako komplexný bod pre používateľov. Aby sa predišlo narušeniu existujúcich prostriedkov poskytovania informácií, členské štáty by mali mať aj možnosť zvoliť si uverejnenie všetkých alebo niektorých informácií o spoločnosti vo vnútroštátnom vestníku, pri súčasnom zabezpečení, aby register elektronicky zasielal informácie do vnútroštátneho vestníku.

 

_______________________

 

1aNariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a ktorou sa zrušuje smernica 1999/93/ES (nariadenie EIDAS) (Ú. v. EÚ L 257, 28.8.2014, s. 73).

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh smernice

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19)  Aby sa znížili náklady a administratívna záťaž pre spoločnosti, členské štáty by mali v oblasti práva obchodných spoločností uplatňovať zásadu „jedenkrát a dosť“. Uplatňovanie zásady „jedenkrát a dosť“ znamená, že sa od spoločností nevyžaduje, aby tie isté informácie predkladali orgánom verejnej správy viac ako raz. Spoločnosti by napríklad nemali mať povinnosť predkladať tie isté informácie do vnútroštátneho registra a aj pre vnútroštátny vestník. Namiesto toho by register mal už predložené informácie poskytnúť priamo vnútroštátnemu vestníku. Podobne v prípadoch, keď je spoločnosť založená v jednom členskom štáte, ale chce zapísať do registra pobočku v inom členskom štáte, táto spoločnosť by mala mať možnosť využiť informácie alebo dokumenty, ktoré predtým predložila do registra. Okrem toho, ak je spoločnosť založená v jednom členskom štáte, ale má pobočku v inom členskom štáte, táto spoločnosť by mala mať možnosť predložiť zmeny v informáciách o tejto spoločnosti iba registru, v ktorom je táto spoločnosť zapísaná, a to bez toho, aby musela predkladať tie isté informácie registru, v ktorom je zapísaná pobočka. Namiesto toho by si register, v ktorom je zapísaná spoločnosť, a register, v ktorom je zapísaná pobočka, mali informácie, napríklad o zmene obchodného mena spoločnosti alebo sídla spoločnosti, vymieňať elektronicky, a to prostredníctvom systému prepojenia registrov.

(19)  Aby sa znížili náklady, dĺžka postupov a administratívna záťaž pre spoločnosti, členské štáty by mali v oblasti práva obchodných spoločností uplatňovať zásadu „jedenkrát a dosť“, ktorú Únia pevne podporuje, ako to potvrdzuje okrem iného nariadenie o zriadení jednotnej digitálnej brány1a, akčný plán Európskej komisie pre elektronickú verejnú správu alebo Tallinnské vyhlásenie o elektronickej verejnej správe. Uplatňovanie zásady „jedenkrát a dosť“ znamená, že sa od spoločností nevyžaduje, aby tie isté informácie predkladali orgánom verejnej správy viac ako raz. Spoločnosti by napríklad nemali mať povinnosť predkladať tie isté informácie do vnútroštátneho registra a aj pre vnútroštátny vestník. Namiesto toho by register mal už predložené informácie poskytnúť priamo vnútroštátnemu vestníku. Podobne v prípadoch, keď je spoločnosť založená v jednom členskom štáte, ale chce zapísať do registra pobočku v inom členskom štáte, táto spoločnosť by mala mať možnosť využiť informácie alebo dokumenty, ktoré predtým predložila do registra. Okrem toho, ak je spoločnosť založená v jednom členskom štáte, ale má pobočku v inom členskom štáte, táto spoločnosť by mala mať možnosť predložiť zmeny v informáciách o tejto spoločnosti iba registru, v ktorom je táto spoločnosť zapísaná, a to bez toho, aby musela predkladať tie isté informácie registru, v ktorom je zapísaná pobočka. Namiesto toho by si register, v ktorom je zapísaná spoločnosť, a register, v ktorom je zapísaná pobočka, mali informácie, napríklad o zmene obchodného mena spoločnosti alebo sídla spoločnosti, prenášať elektronicky, automaticky a okamžite, a to prostredníctvom systému prepojenia registrov.

 

________________

 

1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 2. októbra 2018 o zriadení jednotnej digitálnej brány na poskytovanie prístupu k informáciám, postupom a asistenčným službám a službám riešenia problémov a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012 (zatiaľ neuverejnené v Úradnom vestníku).

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh smernice

Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(21)  V záujme transparentnosti a s cieľom podporiť dôveru pri obchodných transakciách vrátane tých, ktoré majú cezhraničný charakter v rámci jednotného trhu, je dôležité, aby investori, zainteresované subjekty, obchodní partneri a orgány mali jednoduchý prístup k informáciám o spoločnostiach. Aby sa zlepšila dostupnosť informácií, informácie by mali byť k dispozícii vo všetkých členských štátoch bezplatne. Takéto informácie by mali tam, kde je to vhodné, zahŕňať internetovú stránku spoločnosti a informáciu o právnom postavení spoločnosti a jej pobočiek v iných členských štátoch, ak je k dispozícii v rámci vnútroštátnych registrov. Mali by byť medzi nimi aj informácie o osobách oprávnených zastupovať spoločnosti a o počte zamestnancov, ak sú takéto informácie k dispozícii.

(21)  V záujme transparentnosti, ochrany záujmov pracovníkov, veriteľov a menšinových spoločníkov a s cieľom podporiť dôveru pri obchodných transakciách vrátane tých, ktoré majú cezhraničný charakter v rámci jednotného trhu, je dôležité, aby investori, zainteresované subjekty, obchodní partneri a orgány mali jednoduchý prístup k informáciám o spoločnostiach. Aby sa zlepšila dostupnosť informácií, informácie by mali byť k dispozícii vo všetkých členských štátoch bezplatne. Takéto informácie by mali tam, kde je to vhodné, zahŕňať internetovú stránku spoločnosti a informáciu o právnom postavení spoločnosti a jej pobočiek v iných členských štátoch, ak je k dispozícii v rámci vnútroštátnych registrov. Mali by byť medzi nimi aj informácie o osobách oprávnených zastupovať spoločnosti a o počte zamestnancov, ak sú takéto informácie k dispozícii.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh smernice

Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(23)  S cieľom pomôcť spoločnostiam pôsobiacim na jednotnom trhu ľahšie rozširovať svoju podnikateľskú činnosť do zahraničia by sa im malo umožniť zriadiť a vykonať zápis pobočky do registra v inom členskom štáte online. Členské štáty by preto podobným spôsobom, mali spoločnostiam umožniť vykonanie zápisu pobočiek do registra online a podanie dokumentov a informácií online.

(23)  S cieľom pomôcť spoločnostiam pôsobiacim na jednotnom trhu ľahšie rozširovať svoju podnikateľskú činnosť do zahraničia by sa im malo umožniť zriadiť a vykonať zápis pobočky do registra v inom členskom štáte online. Členské štáty by preto podobným spôsobom, mali spoločnostiam umožniť vykonanie zápisu pobočiek do registra online a podanie dokumentov a informácií online, čo by pomohlo znížiť náklady a zároveň obmedziť administratívnu záťaž a dĺžku trvania formalít týkajúcich sa cezhraničného rozširovania.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh smernice

Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(24)  Keď sa vykonáva zápis do registra v prípade pobočky spoločnosti, ktorá je zapísaná v registri v inom členskom štáte, členské štáty by mali mať takisto možnosť overiť určité informácie o spoločnosti prostredníctvom prepojenia registrov, ak je pobočka zapísaná v registri v danom členskom štáte. Okrem toho, ak sa pobočka v jednom členskom štáte zruší, register tohto členského štátu by o tom mal informovať členský štát, v ktorom je spoločnosť zapísaná v registri, prostredníctvom systému prepojenia registrov a obidva registre by mali túto informáciu zaznamenať.

(24)  Keď sa vykonáva zápis do registra v prípade pobočky spoločnosti, ktorá je zapísaná v registri v inom členskom štáte, členské štáty by mali mať takisto možnosť overiť určité informácie o spoločnosti prostredníctvom prepojenia registrov, ak je pobočka zapísaná v registri v danom členskom štáte. Okrem toho, ak sa pobočka v jednom členskom štáte zruší, register tohto členského štátu by o tom mal automaticky a okamžite informovať členský štát, v ktorom je spoločnosť zapísaná v registri, prostredníctvom systému prepojenia registrov a obidva registre by mali túto informáciu zaznamenať.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 4

Smernica (EÚ) 2017/1132

Článok 13a – odsek 1 – bod 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  „zápis do registra“ je sformovanie spoločnosti ako právnickej osoby;

(3)  „zápis do registra“ je celý proces vytvorenia spoločnosti prostredníctvom digitálnych nástrojov, od identifikácie žiadateľa, vypracovania alebo predloženia aktu o založení spoločnosti až po zápis spoločnosti do obchodného registra ako právnickej osoby, ako sa stanovuje vo vnútroštátnom práve; a pokiaľ ide o pobočky, je to proces vedúci k sprístupneniu dokumentov a informácií týkajúcich sa pobočky otvorenej v členskom štáte.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 4

Smernica (EÚ) 2017/1132

Článok 13a – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  „vzor“ je model aktu o založení spoločnosti, ktorý vypracovali členské štáty v súlade s vnútroštátnym právom a ktorý sa používa na vykonanie zápisu spoločnosti do registra online;

(4)  „vzor“ je model aktu o založení spoločnosti, ktorý vypracoval každý členský štát v súlade so svojím vnútroštátnym právom a ktorý sa používa na vykonanie zápisu spoločnosti do registra online;

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 4

Smernica (EÚ) 2017/1132

Článok 13b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 13b

Článok 13b

Uznávanie prostriedkov identifikácie na účely online postupov

Uznávanie prostriedkov identifikácie na účely online postupov

1.  Členské štáty zabezpečia, aby sa tieto prostriedky elektronickej identifikácie občanov EÚ mohli používať na účely vykonania zápisu do registra online a podania online:

1.  Členské štáty zabezpečia, aby sa tieto prostriedky elektronickej identifikácie občanov EÚ mohli používať na účely vykonania zápisu do registra online a podania online:

a)  prostriedky elektronickej identifikácie vydané v rámci schémy elektronickej identifikácie schválenej ich vlastným členským štátom;

a)  prostriedky elektronickej identifikácie vydané v rámci schémy elektronickej identifikácie schválenej ich vlastným členským štátom;

b)  prostriedky elektronickej identifikácie vydané v inom členskom štáte a uznané na účely cezhraničnej autentifikácie v súlade s článkom 6 nariadenia (EÚ) č. 910/2014.

b)  prostriedky elektronickej identifikácie vydané v inom členskom štáte a uznané na účely cezhraničnej autentifikácie

 

Členské štáty môžu odmietnuť uznať prostriedky identifikácie, ak úrovne zabezpečenia prostriedkov elektronickej identifikácie nie sú v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia (EÚ) č. 910/2014.

 

1a.  Členské štáty môžu vypracovať a prijať doplnkové elektronické kontroly totožnosti, právnej spôsobilosti a zákonnosti. Tieto pravidlá môžu zahŕňať, okrem iného, overovanie prostredníctvom videokonferencie alebo iných online prostriedkov, ktoré umožňujú audiovizuálne spojenie v reálnom čase.

2.  Členské štáty môžu uznať aj iné prostriedky identifikácie ako tie, ktoré sú uvedené v odseku 1.

2.  Ak je to opodstatnené naliehavým dôvodom vyššieho verejného záujmu s cieľom zabrániť podvodom, pokiaľ ide o totožnosť žiadateľov alebo ich zástupcov, členské štáty môžu od žiadateľov alebo ich zástupcov vyžadovať, aby sa osobne dostavili pred akýkoľvek príslušný orgán alebo pred akúkoľvek inú osobu alebo orgán zaoberajúci sa žiadosťou o zápis do registra online alebo podanie online, jej spracovaním alebo pomocou pri jej spracovaní, z dôvodu procedurálnych krokov, pri ktorých je fyzická prítomnosť nevyhnutná. Členské štáty zabezpečia, aby sa fyzická prítomnosť mohla vyžadovať len v jednotlivých prípadoch a aby sa všetky ostatné kroky postupu mohli dokončiť online.

3.  Ak členský štát uzná prostriedky identifikácie uvedené v odseku 2 na účely vykonania zápisu do registra online a podania online, tento členský štát musí uznať rovnaké druhy prostriedkov identifikácie vydané iným členským štátom.

3.  Na účely odseku 1 členské štáty uverejnia zoznam prostriedkov elektronickej identifikácie, ktoré uznávajú.

4.  Bez toho, aby boli dotknuté odseky 1 až 3, členské štáty však môžu v prípade reálneho podozrenia z podvodu založeného na primeranom základe prijať opatrenia, ktoré môžu vyžadovať fyzickú prítomnosť na účely overenia totožnosti osôb pred akýmkoľvek orgánom príslušným na riešenie vykonávania zápisov do registra online alebo podania online.

 

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 4

Smernica (EÚ) 2017/1132

Článok 13b a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 13b a

 

Všeobecné ustanovenia o online registrácii spoločností a pobočiek a online podávanie informácií a dokumentov

 

1.  Členské štáty určia v súlade so svojimi právnymi systémami a právnymi tradíciami príslušné orgány, verejné orgány alebo orgány zodpovedné za zápis spoločností a pobočiek do registra, ako aj podanie dokumentov a informácií do registra.

 

2.  Táto smernica sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté postupy a požiadavky stanovené vnútroštátnymi právnymi predpismi vrátane tých, ktoré sa týkajú právnych postupov na vypracovanie zakladajúcich listín, za predpokladu, že je možný zápis spoločnosti do registra online podľa článku 13f a zápis pobočky do registra online podľa článku 28a.

 

3.  Požiadavky podľa uplatniteľných vnútroštátnych právnych predpisov týkajúce sa pravosti, presnosti a primeranej právnej formy predložených dokumentov alebo informácií zostávajú nedotknuté za predpokladu, že je možný zápis do registra online uvedený v článku 13f a článku 28a a podanie dokumentov a informácií online, ako sa uvádza v článku 13i a článku 28b.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 4

Smernica (EÚ) 2017/1132

Článok 13c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 13c

Článok 13c

Poplatky za zápis do registra online a podanie online

Poplatky za zápis do registra online a podanie dokumentov a informácií online

1.  Členské štáty zabezpečia, aby pravidlá o poplatkoch, ktoré sa vzťahujú na postupy uvedené v tejto kapitole, boli transparentné a uplatňované nediskriminačným spôsobom.

1.  Členské štáty zabezpečia, aby pravidlá o poplatkoch, ktoré sa vzťahujú na postupy uvedené v tejto kapitole, boli transparentné a uplatňované nediskriminačným spôsobom.

2.  Akékoľvek poplatky ukladané registrami, ako sa uvádza v článku 16, za online zápis spoločnosti alebo pobočky do registra alebo online podanie zo strany spoločnosti alebo pobočky nesmú prekročiť administratívne náklady na poskytovanie služby.

2.  Akékoľvek poplatky ukladané registrami, ako sa uvádza v článku 16, za online zápis spoločnosti alebo pobočky do registra alebo online podanie dokumentov a/alebo informácií zo strany spoločnosti alebo pobočky nesmú prekročiť administratívne náklady na poskytovanie služby.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 4

Smernica (EÚ) 2017/1132

Článok 13d

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 13d

Článok 13d

Platby

Platby

Ak si vykonanie postupu stanoveného v tejto kapitole vyžaduje platbu, členské štáty zabezpečia, aby sa platba mohla realizovať prostredníctvom platobnej služby široko dostupnej v rámci cezhraničných platobných služieb.

Ak si vykonanie postupu stanoveného v tejto kapitole vyžaduje platbu, členské štáty zabezpečia, aby sa platba mohla realizovať prostredníctvom online platobnej služby široko dostupnej v rámci cezhraničných platobných služieb, ktoré umožnia identifikáciu platiteľa, prostredníctvom finančnej inštitúcie alebo poskytovateľa platby so sídlom v niektorom členskom štáte.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 4

Smernica (EÚ) 2017/1132

Článok 13e – odsek 1 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  požiadavky týkajúce sa používania vzorov vrátane informácií o vnútroštátnych právnych predpisoch, ktoré upravujú používanie a obsah týchto vzorov;

b)  požiadavky týkajúce sa používania vzorov na zápis spoločností do registra online;

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 5

Smernica (EÚ) 2017/1132

Článok 13f

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 13f

Článok 13f

Vykonanie zápisu spoločností do registra online

Vykonanie zápisu spoločností do registra online

1.  S výhradou ustanovenia uvedeného v článku 13b ods. 4, členské štáty zabezpečia, aby sa dal celý zápis spoločností do registra vykonať online bez toho, aby bolo nutné, aby sa žiadatelia alebo ich zástupcovia osobne dostavili pred akýkoľvek príslušný orgán alebo akúkoľvek inú osobu alebo orgán zaoberajúce sa žiadosťami o zápis do registra. Členské štáty sa však môžu rozhodnúť, že nebudú umožňovať použitie postupov na vykonanie celého zápisu do registra online v prípade foriem spoločností uvedených v prílohe I.

1.  S výhradou ustanovenia uvedeného v článku 13b ods. 2, členské štáty zabezpečia, aby sa dal celý zápis spoločností do registra vykonať online bez toho, aby bolo nutné, aby sa žiadatelia alebo ich zástupcovia osobne dostavili pred akýkoľvek príslušný orgán alebo akúkoľvek inú osobu alebo orgán zaoberajúce sa žiadosťami o zápis do registra. Členské štáty sa však môžu rozhodnúť, že nebudú umožňovať použitie postupov na vykonanie celého zápisu do registra online v prípade foriem spoločností uvedených v prílohe I.

2.  Členské štáty stanovia podrobné pravidlá pre vykonanie zápisu spoločností do registra online vrátane pravidiel týkajúcich sa používania vzorov uvedených v článku 13g, a dokumentov a informácií požadovaných na zápis spoločností do registra. Ako súčasť týchto pravidiel členské štáty zabezpečia, aby bolo možné vykonať zápis do registra online formou predloženia informácií alebo dokumentov v elektronickej podobe vrátane elektronických kópií dokumentov a informácií uvedených v článku 16a ods. 4.

2.  Členské štáty stanovia podrobné pravidlá pre vykonanie zápisu spoločností do registra online vrátane pravidiel týkajúcich sa používania vzorov uvedených v článku 13g, a dokumentov a informácií požadovaných na zápis spoločností do registra. Ako súčasť týchto pravidiel členské štáty zabezpečia, aby bolo možné vykonať zápis do registra online formou predloženia informácií alebo dokumentov v elektronickej podobe vrátane elektronických kópií dokumentov a informácií uvedených v článku 16a ods. 4.

3.  Pravidlá uvedené v odseku 2 musia obsahovať aspoň tieto prvky:

3.  Pravidlá uvedené v odseku 2 musia obsahovať aspoň tieto prvky:

a)  postupy zabezpečujúce právnu spôsobilosť žiadateľa a oprávnenie zastupovať spoločnosť;

a)  postupy zabezpečujúce právnu spôsobilosť žiadateľa a oprávnenie zastupovať spoločnosť;

b)  prostriedky na overenie totožnosti osoby alebo osôb, ktoré zapisujú spoločnosť do registra, alebo ich zástupcov;

b)  prostriedky na overenie totožnosti osoby alebo osôb, ktoré zapisujú spoločnosť do registra, alebo ich zástupcov;

c)  požiadavky, aby žiadateľ využíval dôveryhodné služby uvedené v nariadení (EÚ) č. 910/2014.

c)  požiadavky, aby žiadateľ využíval dôveryhodné služby uvedené v nariadení (EÚ) č. 910/2014.

 

ca)  postupy na overenie vymenovania členov správnej rady, ktoré zohľadňujú označenie niektorých osôb príslušnými orgánmi iných členských štátov za nevhodné na vykonávanie funkcie riaditeľa;

 

cb)  postupy na overenie zákonnosti predmetu podnikania spoločnosti, pokiaľ je toto overenie stanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch;

 

cd)  postup na overenie zákonnosti názvu spoločnosti, pokiaľ je toto overenie stanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch;

4.  Pravidlá uvedené v odseku 2 môžu obsahovať aj tieto prvky:

4.  Pravidlá uvedené v odseku 2 môžu obsahovať aj tieto prvky:

a)  postupy na zabezpečenie zákonnosti predmetu podnikania spoločnosti;

a)  postupy na overenie zákonnosti aktov o založení vrátane overovania správneho používania vzorov;

b)  postupy na zabezpečenie zákonnosti obchodného mena spoločnosti;

b)  postupy, ktorými sa stanovuje úloha notára alebo akejkoľvek inej osoby či orgánu s mandátom od členského štátu predložiť žiadosť o zápis do registra;

c)  postupy na zabezpečenie zákonnosti aktov o založení vrátane overovania správneho používania vzorov;

c)   okolnosti, za ktorých možno vylúčiť vykonanie zápisu do registra online, keď sa základné imanie zaplatí formou vecného vkladu.

d)  postupy na overenie vymenovania členov správnej rady s ohľadom na označenie niektorých osôb príslušnými orgánmi iných členských štátov za nevhodné na vykonávanie funkcie riaditeľa;

 

e)  postupy, ktorými sa stanovuje úloha notára alebo akejkoľvek inej osoby či orgánu s mandátom od členského štátu predložiť žiadosť o zápis do registra;

 

f)  okolnosti, za ktorých možno vylúčiť vykonanie zápisu do registra online, keď základné imanie sa zaplatí formou vecného vkladu.

 

5.  Členské štáty nesmú vykonanie zápisu spoločnosti do registra online podmieniť získaním licencie alebo povolenia pred tým, ako je spoločnosť zapísaná do registra, ak to nie je nevyhnutné pre riadnu kontrolu určitých činností stanovenú vo vnútroštátnom práve.

5.  Členské štáty nesmú vykonanie zápisu spoločnosti do registra online podmieniť získaním licencie alebo povolenia pred tým, ako je spoločnosť zapísaná do registra, ak to nie je nevyhnutné pre riadnu kontrolu určitých činností stanovenú vo vnútroštátnom práve.

6.  Členské štáty zabezpečia, že ak sa ako súčasť postupu zapísania spoločnosti do registra vyžaduje zaplatenie základného imania, táto platba sa môže v súlade s článkom 13d uskutočniť cez internet na bankový účet banky, ktorá pôsobí v Únii. Okrem toho členské štáty zaistia, aby dôkaz o vykonaní takýchto platieb bolo možné predkladať online.

6.  Členské štáty zabezpečia, že ak sa ako súčasť postupu zapísania spoločnosti do registra vyžaduje zaplatenie základného imania, táto platba sa môže v súlade s článkom 13d uskutočniť cez internet na bankový účet banky, ktorá pôsobí v Únii. Okrem toho členské štáty zaistia, aby dôkaz o vykonaní takýchto platieb bolo možné predkladať online.

7.  Členské štáty zabezpečia, aby vykonanie zápisu do registra online bol dokončené do piatich pracovných dní od tej z nasledovných udalostí, ktorá nastane neskôr:

7.  V prípade, že je žiadateľ fyzická osoba a používa vzor ustanovený v článku 13g, členské štáty zabezpečia, aby vykonanie zápisu do registra online bol dokončené do piatich pracovných dní od tej z nasledovných udalostí, ktorá nastane neskôr:

a)  doručenie všetkých potrebných dokumentov a informácií príslušným orgánom alebo prípadne osobou alebo orgánom s mandátom podľa vnútroštátneho práva predložiť žiadosť o zápis spoločnosti do registra;

a)  doručenie všetkých potrebných dokumentov a informácií príslušným orgánom alebo prípadne osobou alebo orgánom s mandátom podľa vnútroštátneho práva predložiť žiadosť o zápis spoločnosti do registra;

b)  platba registračného poplatku, platba v hotovosti za základné imanie alebo, ak sa má základné imanie poskytnúť formou vecného vkladu, v zmysle vnútroštátneho práva.

b)  platba registračného poplatku, platba v hotovosti za základné imanie alebo, ak sa má základné imanie poskytnúť formou vecného vkladu, v zmysle vnútroštátneho práva.

 

V ostatných prípadoch členské štáty zabezpečia, aby vykonanie zápisu spoločnosti do registra online bolo ukončené do 10 pracovných dní .

Členské štáty zabezpečia, aby bol žiadateľ bezodkladne informovaný o dôvodoch akéhokoľvek zdržania, ak by v riadne odôvodnených výnimočných prípadoch nebolo možné dodržať túto lehotu.

Členské štáty zabezpečia, aby bol žiadateľ bezodkladne informovaný o dôvodoch akéhokoľvek zdržania, ak by v riadne odôvodnených výnimočných prípadoch nebolo možné dodržať túto lehotu.

 

7a.  Ak je to odôvodnené naliehavým dôvodom vyššieho verejného záujmu, ktorým je zabezpečiť dodržiavanie pravidiel upravujúcich právnu spôsobilosť žiadateľov alebo udeľovanie súhlasu na zastupovanie spoločnosti podľa odseku 3 písm. a), členské štáty môžu prijať opatrenia, ktoré by mohli vyžadovať fyzickú prítomnosť pred akýmkoľvek orgánom, ktorý je podľa vnútroštátneho práva príslušný na účely vybavovania alebo spracovania žiadosti o zápis do registra online alebo podanie online či pomoci pri jej spracovaní. Členské štáty zabezpečia, aby sa v týchto prípadoch fyzická prítomnosť žiadateľov mohla vyžadovať len v konkrétnych prípadoch a aby sa všetky ostatné kroky postupu mohli stále dokončiť online.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 5

Smernica (EÚ) 2017/1132

Článok 13g

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 13g

Článok 13g

Vzory na zápis spoločností do registra

Vzory na zápis spoločností do registra

1.  Členské štáty sprístupnia na registračných portáloch alebo internetových stránkach, ktoré sú súčasťou jednotnej digitálnej brány, vzory pre formy spoločností, ktoré sú uvedené v prílohe IIA. Členské štáty môžu tiež vypracovať vzory, ktoré sú dostupné online a týkajú sa zápisu do registra v prípade tých foriem spoločností, ktoré sú uvedené v prílohe II, iných ako sú tie, ktoré sú uvedené v prílohe IIA.

1.  Členské štáty sprístupnia na registračných portáloch alebo internetových stránkach, ktoré sú súčasťou jednotnej digitálnej brány, vzory pre formy spoločností, ktoré sú uvedené v prílohe IIA. Členské štáty môžu tiež vypracovať vzory, ktoré sú dostupné online a týkajú sa zápisu do registra v prípade tých foriem spoločností.

2.  Členské štáty zabezpečia, aby vzory uvedené v odseku 1 tohto článku mohli žiadatelia použiť ako súčasť postupu na vykonanie zápisu do registra online uvedeného v článku 13f. Ak žiadateľ použil tieto vzory v súlade s pravidlami uvedenými v článku 13f ods. 4 písm. c), platí v príslušných prípadoch domnienka, že bola splnená požiadavka vypracovania a úradného overenia aktu o založení spoločnosti, ako je stanovuje v článku 10.

2.  Členské štáty zabezpečia, aby vzory uvedené v odseku 1 tohto článku mohli žiadatelia použiť ako súčasť postupu na vykonanie zápisu do registra online uvedeného v článku 13f a v súlade s jeho ustanoveniami.

3.  Členské štáty by mali vzory sprístupniť aspoň v jednom z úradných jazykov Únie, ktorému vo všeobecnosti rozumie čo najväčší možný počet cezhraničných používateľov.

3.  Členské štáty by mali vzory sprístupniť aspoň v jednom z úradných jazykov Únie, ktorému vo všeobecnosti rozumie čo najväčší možný počet cezhraničných používateľov.

4.  Obsah vzorov upravuje vnútroštátne právo.

4.  Obsah vzorov upravuje vnútroštátne právo.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 5

Smernica (EÚ) 2017/1132

Článok 13h

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 13h

Článok 13h

Osoby považované za nevhodné na vykonávanie funkcie riaditeľa

Osoby považované za nevhodné na vykonávanie funkcie riaditeľa

1.  Ak členské štáty stanovia pravidlá týkajúce sa nevhodnosti osôb na vykonávanie funkcie riaditeľa uvedenej v článku 13f ods. 4 písm. d), register, do ktorého má byť spoločnosť zapísaná, môže prostredníctvom systému prepojenia registrov uvedeného v článku 22 požiadať o potvrdenie z registrov iných členských štátov o tom, či osoba, ktorá má byť vymenovaná za riaditeľa spoločnosti, je či nie je v súčasnosti považovaná za nevhodnú na vykonávanie funkcie riaditeľa v týchto iných členských štátoch. Na účely tohto článku sú riaditeľmi všetky osoby uvedené v článku 14 písm. d).

1.  Ak členské štáty stanovia pravidlá týkajúce sa nevhodnosti osôb na vykonávanie funkcie riaditeľa uvedenej v článku 13f ods. 4 písm. d), register, do ktorého má byť spoločnosť zapísaná, môže prostredníctvom systému prepojenia registrov uvedeného v článku 22 požiadať o potvrdenie z registrov iných členských štátov o tom, či osoba, ktorá má byť vymenovaná za riaditeľa spoločnosti, je či nie je v súčasnosti považovaná za nevhodnú na vykonávanie funkcie riaditeľa v týchto iných členských štátoch. Na účely tohto článku sú riaditeľmi všetky osoby uvedené v článku 14 písm. d).

2.  Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby ich registre boli prostredníctvom systému uvedeného v článku 22 schopné poskytovať informácie uvedené v odseku 1 tohto článku a informácie týkajúce sa obdobia platnosti označenia danej osoby za nevhodnú na vykonávanie funkcie riaditeľa. Tieto informácie sa poskytujú na účely zápisu do registra a členské štáty môžu tiež uviesť dôvody nevhodnosti niektorých osôb na vykonávanie funkcie riaditeľa.

2.  Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby ich registre boli prostredníctvom systému uvedeného v článku 22 schopné bez zbytočného oneskorenia poskytovať informácie uvedené v odseku 1 tohto článku a informácie týkajúce sa obdobia platnosti označenia danej osoby za nevhodnú na vykonávanie funkcie riaditeľa. Tieto informácie sa poskytujú na účely zápisu do registra a v prípade, že sa potvrdí, že je osoba nevhodná, členské štáty môžu tiež uviesť dôvody nevhodnosti niektorých osôb na vykonávanie funkcie riaditeľa.

3.  Členské štáty môžu odmietnuť vymenovanie osoby za riaditeľa spoločnosti, ak je táto osoba v súčasnosti považovaná za nevhodnú na vykonávanie funkcie riaditeľa v inom členskom štáte.

3.  Členské štáty môžu na základe dôvodov nevhodnosti odmietnuť vymenovanie osoby za riaditeľa spoločnosti, ak je táto osoba v súčasnosti považovaná za nevhodnú na vykonávanie funkcie riaditeľa v inom členskom štáte.

4.  Odseky 1, 2 a 3 sa uplatňujú mutatis mutandis, ak spoločnosť podá do registra uvedeného v článku 16 informácie o vymenovaní nového riaditeľa.

4.  Odseky 1, 2 a 3 sa uplatňujú mutatis mutandis, ak spoločnosť podá do registra uvedeného v článku 16 informácie o vymenovaní nového riaditeľa.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 5

Smernica (EÚ) 2017/1132

Článok 13i

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 13i

Článok 13i

Podanie online zo strany spoločností

Podanie dokumentov a informácií online zo strany spoločností

1.  Členské štáty zabezpečia, aby boli spoločnosti schopné dokumenty a informácie uvedené v článku 14 vrátane ich akejkoľvek zmeny podať do registra online v lehote stanovenej v právnych predpisoch členského štátu, v ktorom sa má spoločnosť zapísať do registra. S výhradou ustanovenia uvedeného v článku 13b ods. 4, členské štáty zabezpečia, aby sa celé takéto podanie dalo vykonať online bez toho, aby bolo nutné, aby sa žiadateľ alebo jeho zástupca osobne dostavili pred akýkoľvek príslušný orgán alebo akúkoľvek inú osobu alebo orgán zaoberajúce sa online podaním.

1.  Členské štáty zabezpečia, aby boli spoločnosti schopné dokumenty a informácie uvedené v článku 14 vrátane ich akejkoľvek zmeny podať do registra online v lehote stanovenej v právnych predpisoch členského štátu, v ktorom sa má spoločnosť zapísať do registra. S výhradou ustanovenia uvedeného v článku 13b ods. 2 a článku 13f ods. 4, členské štáty zabezpečia, aby sa celé takéto podanie dalo vykonať online bez toho, aby bolo nutné, aby sa žiadateľ alebo jeho zástupca osobne dostavili pred akýkoľvek príslušný orgán alebo akúkoľvek inú osobu alebo orgán zaoberajúce sa spracovaním podania online alebo pomocou pri ňom.

 

Členské štáty stanovia pravidlá na poskytovanie záruk, pokiaľ ide o spoľahlivosť a dôveryhodnosť dokumentov a informácií, ktoré sa majú podávať online, pokiaľ je podanie online možné. Článok 13f ods. 3 a článok 13f ods. 4 písm. b) sa uplatňujú mutatis mutandis.

Členské štáty zabezpečia, že je možné elektronicky overiť pôvod a integritu dokumentov podaných online.

Členské štáty zabezpečia, že je možné elektronicky overiť pôvod a integritu dokumentov podaných online.

2.  Členské štáty môžu požadovať, aby určité alebo všetky spoločnosti vykonali podanie určitých alebo všetkých dokumentov a informácií uvedených v odseku 1 online“.

2.  Členské štáty môžu požadovať, aby určité alebo všetky spoločnosti vykonali podanie určitých alebo všetkých dokumentov a informácií uvedených v odseku 1 online.;

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 6

Smernica (EÚ) 2017/1132

Článok 16 – odsek 2 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Všetky dokumenty a informácie uvedené v článku 14 sa bez ohľadu na prostriedky ich podania uchovajú v spise v registri alebo sa vkladajú priamo do neho v elektronickej podobe. Členské štáty zabezpečia, aby register všetky takéto dokumenty a informácie, ktoré boli podané v papierovej podobe, konvertoval do elektronickej podoby.

Všetky dokumenty a informácie uvedené v článku 14 sa bez ohľadu na prostriedky ich podania uchovajú v spise v registri alebo sa vkladajú priamo do neho v elektronickej podobe. Členské štáty zabezpečia, aby register všetky takéto dokumenty a informácie, ktoré boli podané v papierovej podobe, čo možno najrýchlejšie konvertoval do elektronickej podoby.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 9

Smernica (EÚ) 2017/1132

Článok 19

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 19

Článok 19

Poplatky za dokumenty a informácie

Poplatky za dokumenty a informácie

1.  Poplatky účtované za získanie dokumentov a informácií uvedených v článku 14 prostredníctvom systému prepojenia registrov nesmú prekročiť s tým spojené administratívne náklady.

1.  Poplatky účtované za získanie dokumentov a informácií alebo ich kópií uvedených v článku 14 prostredníctvom systému prepojenia registrov nesmú prekročiť s tým spojené administratívne náklady.

2.  Členské štáty zabezpečia, aby prostredníctvom systému prepojenia registrov boli bezplatne k dispozícii tieto informácie:

2.  Členské štáty zabezpečia, aby prostredníctvom systému prepojenia registrov boli bezplatne k dispozícii tieto informácie:

a)  obchodné meno či mená a právna forma spoločnosti;

a)  obchodné meno či mená a právna forma spoločnosti;

b)  sídlo spoločnosti zapísané v registri a členský štát, v ktorom je spoločnosť zapísaná v registri;

b)  sídlo spoločnosti zapísané v registri a členský štát, v ktorom je spoločnosť zapísaná v registri;

c)  registračné číslo spoločnosti a EUID;

c)  registračné číslo spoločnosti a EUID;

d)  podrobnosti o internetovej stránke spoločnosti, ak je to relevantné;

d)  podrobnosti o internetovej stránke spoločnosti, ak je to relevantné;

e)  právny status spoločnosti, napríklad či je spoločnosť zrušená, vymazaná z registra, zlikvidovaná, rozpustená, ekonomicky aktívna alebo neaktívna, a to v zmysle príslušných vnútroštátnych právnych predpisov a v prípade, že informácia o právnom statuse je vo vnútroštátnych registroch k dispozícii;

e)  právny status spoločnosti, napríklad či je spoločnosť zrušená, vymazaná z registra, zlikvidovaná, rozpustená, v konkurznom konaní, ekonomicky aktívna alebo neaktívna, a to v zmysle príslušných vnútroštátnych právnych predpisov a v prípade, že informácia o právnom statuse je vo vnútroštátnych registroch k dispozícii;

f)  predmet podnikania spoločnosti, ak je zaznamenaný vo vnútroštátnom registri;

f)  predmet podnikania spoločnosti, ak je zaznamenaný vo vnútroštátnom registri;

g)  počet zamestnancov spoločnosti, ak sú tieto informácie k dispozícii v účtovných závierkach spoločností požadovaných podľa vnútroštátneho práva;

g)  počet zamestnancov spoločnosti, ak sú tieto informácie k dispozícii v účtovných závierkach spoločností požadovaných podľa vnútroštátneho práva a práva Únie;

h)  meno každej osoby v súčasnosti oprávnenej spoločnosťou, aby ju zastupovala vo vzťahu k tretím osobám v konaniach pred súdom alebo aby sa zúčastňovala na správe spoločnosti, dohľade alebo kontrole nad ňou, ako sa uvádza v článku 14 písm. d);

h)  meno každej osoby v súčasnosti oprávnenej spoločnosťou, aby ju zastupovala vo vzťahu k tretím osobám v konaniach pred súdom alebo aby sa zúčastňovala na správe spoločnosti, dohľade alebo kontrole nad ňou, ako sa uvádza v článku 14 písm. d);

i)  informácie o akejkoľvek pobočke zriadenej spoločnosťou v inom členskom štáte vrátane obchodného mena, registračného čísla, EUID a členského štátu, v ktorom je pobočka zapísaná v registri.

i)  informácie o akejkoľvek pobočke zriadenej spoločnosťou v inom členskom štáte vrátane obchodného mena, registračného čísla, EUID a členského štátu, v ktorom je pobočka zapísaná v registri.

Členské štáty môžu poskytnúť ďalšie informácie a dokumenty bezplatne.“;

Členské štáty môžu poskytnúť ďalšie informácie a dokumenty bezplatne, ak sú získané elektronickým výpisom.“;

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 10 – písmeno a

Smernica (EÚ) 2017/1132

Článok 22 – odsek 4 – pododsek 1a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia môže zriadiť fakultatívne miesta prístupu k systému prepojenia registrov. Takéto miesta prístupu budú pozostávať zo systémov vytvorených a prevádzkovaných Komisiou alebo inými inštitúciami, orgánmi, úradmi alebo agentúrami Únie na účely plnenia jej administratívnych úloh alebo na dosiahnutie súladu s ustanoveniami práva Únie. Zriadenie takýchto miest prístupu a akékoľvek podstatné zmeny v ich prevádzke oznámi Komisia bezodkladne členským štátom.

Komisia môže zriadiť miesta prístupu k systému prepojenia registrov. Takéto miesta prístupu budú pozostávať zo systémov vytvorených a prevádzkovaných Komisiou alebo inými inštitúciami, orgánmi, úradmi alebo agentúrami Únie na účely plnenia jej administratívnych úloh alebo na dosiahnutie súladu s ustanoveniami práva Únie. Zriadenie takýchto miest prístupu a akékoľvek podstatné zmeny v ich prevádzke oznámi Komisia bezodkladne členským štátom.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 10 – písmeno b

Smernica (EÚ) 2017/1132

Článok 22 – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Prístup k informáciám zo systému prepojenia registrov sa zabezpečí prostredníctvom portálu a fakultatívnych miest prístupu zriadených členskými štátmi a Komisiou.

5.  Prístup k informáciám zo systému prepojenia registrov sa zabezpečí prostredníctvom portálu a miest prístupu zriadených členskými štátmi a Komisiou.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 13

Smernica (EÚ) 2017/1132

Článok 28a – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Pravidlá uvedené v odseku 2 musia obsahovať aspoň tieto prvky:

3.  Pravidlá uvedené v odseku 2 musia obsahovať aspoň tieto prvky:

a)  postup zabezpečujúci právnu spôsobilosť žiadateľa a oprávnenie zastupovať spoločnosť;

a)  postup zabezpečujúci právnu spôsobilosť žiadateľa a oprávnenie zastupovať spoločnosť;

b)  prostriedky na overenie totožnosti osoby alebo osôb, ktoré zapisujú pobočku do registra, alebo ich zástupcov.

b)  prostriedky na overenie totožnosti osoby alebo osôb, ktoré zapisujú pobočku do registra, alebo ich zástupcov.

 

ba)  požiadavka, aby žiadateľ využíval dôveryhodné služby uvedené v nariadení (EÚ) č. 910/2014.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 13

Smernica (EÚ) 2017/1132

Článok 28a – odsek 3 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a  Pravidlá uvedené v odseku 2 môžu obsahovať aj tieto postupy:

 

a)  overenie zákonnosti predmetu podnikania pobočky;

 

b)  overenie zákonnosti názvu pobočky;

 

c)  overenie zákonnosti dokumentov a informácií predložených pri registrácii pobočky;

 

d)  stanovenie úloha notára alebo akejkoľvek inej osoby či orgánu zahrnutého do procesu registrácie pobočky v súlade s uplatniteľným vnútroštátnymi ustanoveniami.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 13

Smernica (EÚ) 2017/1132

Článok 28b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 28b

Článok 28b

Podanie online v prípade pobočiek

Podanie dokumentov a informácií online v prípade pobočiek

Členské štáty zabezpečia, aby sa podanie dokumentov a informácií uvedených v článku 30 vrátane ich akýchkoľvek zmien mohlo vykonať online v lehote stanovenej v právnych predpisoch členského štátu, v ktorom má pobočka sídlo. S výhradou ustanovenia uvedeného v článku 13b ods. 4, členské štáty zabezpečia, aby sa celé takéto podanie dalo vykonať online bez toho, aby bolo nutné, aby sa žiadateľ alebo jeho zástupca osobne dostavili pred akýkoľvek príslušný orgán alebo akúkoľvek inú osobu zaoberajúce sa online podaním.

Členské štáty zabezpečia, aby sa podanie dokumentov a informácií uvedených v článku 30 vrátane ich akýchkoľvek zmien mohlo vykonať online v lehote stanovenej v právnych predpisoch členského štátu, v ktorom má pobočka sídlo. S výhradou ustanovenia uvedeného v článku 13b ods. 2 a článku 13f ods. 8, členské štáty zabezpečia, aby sa celé takéto podanie dalo vykonať online bez toho, aby bolo nutné, aby sa žiadateľ alebo jeho zástupca osobne dostavili pred akýkoľvek príslušný orgán alebo akúkoľvek inú osobu zaoberajúce sa online podaním.

 

Členské štáty stanovia pravidlá na poskytovanie záruk, pokiaľ ide o spoľahlivosť a dôveryhodnosť dokumentov a informácií, ktoré sa majú podávať online, pokiaľ je podanie online možné. Článok 13f ods. 3 a článok 13f ods. 4 písm. b) sa uplatňujú mutatis mutandis.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Bez ohľadu na prvý pododsek, členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s článkom 16 ods. 5 a článkom 19 ods. 2 písm. g) najneskôr do... [Úrad pre publikácie uvedie dátum – posledný deň mesiaca nasledujúceho po 60 mesiacoch po nadobudnutí účinnosti].

Bez ohľadu na prvý pododsek, členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s článkom 16 ods. 5 a článkom 19 ods. 2 písm. g) najneskôr do... [Úrad pre publikácie uvedie dátum – posledný deň mesiaca nasledujúceho po 36 mesiacoch po nadobudnutí účinnosti].

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  potreba a uskutočniteľnosť stanovenia možnosti vykonania celého zápisu do registra v prípade foriem spoločností uvedených v prílohe I online;

a)  uskutočniteľnosť stanovenia možnosti vykonania celého zápisu do registra v prípade foriem spoločností uvedených v prílohe I online;

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  potreba a uskutočniteľnosť poskytnutia vzorov členskými štátmi pre všetky formy kapitálových spoločností a potreba a uskutočniteľnosť poskytnutia harmonizovaného vzor v celej Únii, ktoré by používali všetky členské štáty pre tie formy spoločností, ktoré sú uvedené v prílohe IIA;

b)  uskutočniteľnosť poskytnutia vzorov členskými štátmi pre všetky formy kapitálových spoločností a potreba a uskutočniteľnosť poskytnutia harmonizovaného vzor v celej Únii, ktoré by používali všetky členské štáty pre tie formy spoločností, ktoré sú uvedené v prílohe IIA;


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Európsky parlament vo svojom uznesení z roku 2017 o akčnom pláne pre elektronickú verejnú správu vyzval Komisiu, aby zvážila ďalšie spôsoby podpory digitálnych riešení formalít v celom životnom cykle spoločnosti, a zdôraznil význam práce na prepojení obchodných registrov.

V EÚ existujú značné rozdiely medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o dostupnosť online nástrojov pre spoločnosti v ich styku s verejnými orgánmi v oblasti práva obchodných spoločností. Členské štáty poskytujú služby elektronickej verejnej správy na rôznych stupňoch: niektoré sú veľmi pokročilé a poskytujú ľahko použiteľné riešenia, ktoré sú v plnom rozsahu dostupné online, zatiaľ čo ostatné neposkytujú online riešenia v oblasti práva obchodných spoločností, akým je napríklad registrácia spoločnosti ako právneho subjektu.

Preto Komisia predkladá tento návrh spolu s návrhom smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2017/1132, pokiaľ ide o cezhraničné konverzie, zlúčenia a rozdelenia, s cieľom prispôsobiť právne prostredie a poskytnúť komplexný súbor opatrení na spravodlivé, umožňujúce a moderné pravidlá v oblasti práva obchodných spoločností v EÚ.

Cieľom tohto návrhu je doplniť existujúce pravidlá týkajúce sa práva EÚ v oblasti obchodných spoločností, ktoré sú kodifikované v smernici (EÚ) 2017/1132. Táto iniciatíva je plne v súlade a bude budovať na existujúcich digitálnych prvkoch práva EÚ v oblasti obchodných spoločností, a to predovšetkým v súvislosti so systémom prepájania obchodných registrov (BRIS), ktorý je založený na právnych povinnostiach stanovených smernicou 2012/17/EÚ a vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2015/884.

Spravodajca vo všeobecnosti oceňuje návrh a jeho hlavné ciele – možnosť založenia spoločnosti alebo pobočky v plnom rozsahu online, zavedenie zásady „iba raz“, používanie online formulárov, rozšírenie voľného prístupu k dokumentom v systéme prepájania obchodných registrov (BRIS). Vidí potenciál navrhovanej smernice a oceňuje vyvážený prístup medzi jednoduchšou a lacnejšou registráciou online a ochranou proti podvodom, ktorú predložila EK.

Spravodajca by chcel zdôrazniť, že akékoľvek požiadavky týkajúce sa pravosti akýchkoľvek predložených informácií alebo dokumentov podliehajú vnútroštátnemu právu a členské štáty môžu stanoviť pravidlá na zabezpečenie spoľahlivosti a dôveryhodnosti dokumentov a informácií, ktoré sa majú vyplniť online. Spravodajca navrhuje podrobnejšie vymedzenie toho, čo znamená registrácia, pretože celý proces vytvárania spoločnosti prostredníctvom digitálnych nástrojov netrvá len chvíľu. Aby sa odstránili akékoľvek pochybnosti, spravodajca by chcel zdôrazniť, že je dôležité, aby členské štáty zabezpečili, že fyzická prítomnosť sa môže požadovať len v jednotlivých prípadoch a že všetky ostatné kroky postupu možno úplne dokončiť online. Takisto je dôležité zdôrazniť, že ak členský štát požaduje informácie o nevhodných riaditeľoch a v odpovedi by sa potvrdil určitý druh nevhodnosti, členský štát by mal dostať odôvodnenie takéhoto rozhodnutia od orgánov dožiadaného členského štátu.


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Používanie digitálnych nástrojov a postupov v rámci práva obchodných spoločností

Referenčné čísla

COM(2018)0239 – C8-0166/2018 – 2018/0113(COD)

Dátum predloženia v EP

25.4.2018

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

28.5.2018

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

IMCO

28.5.2018

 

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

IMCO

19.6.2018

 

 

 

Spravodajca

       dátum vymenovania

Tadeusz Zwiefka

9.7.2018

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

10.7.2018

3.9.2018

11.10.2018

 

Dátum prijatia

20.11.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

20

1

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Geoffroy Didier, Pascal Durand, Jytte Guteland, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski

Dátum predloženia

4.12.2018


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

20

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ECR

Sajjad Karim, Kosma Złotowski

EFDD

Joëlle Bergeron, Laura Ferrara

ENF

Gilles Lebreton

PPE

Geoffroy Didier, Emil Radev, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jytte Guteland, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Virginie Rozière

1

-

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos

3

0

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand, Julia Reda

Vysvetlenie použitých znakov

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 3. januára 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia