Postopek : 2018/0113(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0422/2018

Predložena besedila :

A8-0422/2018

Razprave :

PV 17/04/2019 - 21
CRE 17/04/2019 - 21

Glasovanja :

PV 18/04/2019 - 10.8
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0428

POROČILO     ***I
PDF 765kWORD 107k
4.12.2018
PE 625.405v02-00 A8-0422/2018

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive (EU) 2017/1132 glede uporabe digitalnih orodij in postopkov na področju prava družb

(COM(2018)0239 – C8-0166/2018 – 2018/0113(COD))

Odbor za pravne zadeve

Poročevalec: Tadeusz Zwiefka

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive (EU) 2017/1132 glede uporabe digitalnih orodij in postopkov na področju prava družb

(COM(2018)0239 – C8-0166/2018 – 2018/0113(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2018)0239),

–  ob upoštevanju člena 294(2), člena 50(1) ter člena 50(2)(b), (c), (f) in (g) Pogodbe o delovanju Evropske unije, v skladu s katerimi je Komisija predložila predlog Parlamentu (C8-0166/2018),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora,

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve (A8-0422/2018),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Komisiji in nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog direktive

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  Uporaba digitalnih orodij in postopkov za enostavnejši, hitrejši in stroškovno učinkovitejši začetek gospodarske dejavnosti z ustanovitvijo družbe ali odprtjem podružnice te družbe v drugi državi članici je eden od osnovnih pogojev za učinkovito delovanje konkurenčnega enotnega trga in zagotavljanje konkurenčnosti podjetij.

(2)  Uporaba digitalnih orodij in postopkov za enostavnejši, hitrejši in časovno ter stroškovno učinkovitejši začetek gospodarske dejavnosti z ustanovitvijo družbe ali odprtjem podružnice te družbe v drugi državi članici ter za nudenje celovitih in dostopnih informacij o družbah je eden od osnovnih pogojev za učinkovito delovanje, posodobitev in upravno poenostavitev konkurenčnega enotnega trga ter zagotavljanje konkurenčnosti in zanesljivosti podjetij.

Predlog spremembe    2

Predlog direktive

Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a)  Zagotavljanje pravnega in upravnega okolja, ki bo kos novim družbenim in gospodarskim izzivom, ki ju prinašata globalizacija in digitalizacija, je bistvenega pomena za zagotovitev potrebnih varoval pred zlorabami in goljufijami ter za uresničevanje ciljev, kot so spodbujanje gospodarske rasti, ustvarjanje delovnih mest in privabljanje naložb v Evropsko unijo, kar bi vsem prineslo gospodarske in družbene koristi.

Predlog spremembe    3

Predlog direktive

Uvodna izjava 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2b)  Trenutno obstajajo velike razlike med državami članicami Unije glede razpoložljivosti spletnih orodij za podjetnike in podjetja, s katerimi je mogoče komunicirati z organi o zadevah prava družb. Storitve e-uprave se med državami članicami razlikujejo, nekatere od njih zagotavljajo celovite in uporabniku prijazne storitve, ki so v celoti na voljo na spletu, medtem ko druge ne morejo zagotoviti spletnih rešitev v nekaterih pomembnih fazah poslovnega življenjskega cikla. Nekatere države članice na primer dovoljujejo registracijo družb ali vložitev sprememb dokumentov in informacij v register le osebno, nekatere to omogočajo osebno ali na spletu, v drugih državah članicah pa se to lahko opravi le na spletu.

Predlog spremembe    4

Predlog direktive

Uvodna izjava 2 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2c)  Poleg tega pravo Unije za dostop do informacij o podjetjih določena, da se minimalni sklop podatkov vedno zagotovi brezplačno. Vendar je obseg teh informacij še vedno omejen. Dostop do tovrstnih informacij se razlikuje, saj je v nekaterih državah članicah brezplačno na voljo več informacij kot v drugih, kar povzroča neuravnotežje v EU.

Predlog spremembe    5

Predlog direktive

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  Komisija je v svojem sporočilu Strategija za enotni digitalni trg za Evropo3 in v svojem sporočilu Evropski akcijski načrt za e-upravo za obdobje 2016–2020: Pospešitev digitalne preobrazbe uprave poudarila vlogo javnih uprav pri podpori podjetjem za enostavno ustanovitev podjetja, spletno poslovanje in širitev prek meja. Evropski akcijski načrt za e-upravo je izrecno priznal pomembnost izboljšanja uporabe digitalnih orodij pri izpolnjevanju zahtev glede prava družb. Poleg tega so države članice v talinski deklaraciji o e-upravi iz leta 2017 odločno pozvale k okrepitvi prizadevanj za zagotavljanje učinkovitih uporabniško naravnanih elektronskih postopkov v Uniji.

(3)  Da bi zagotovila, da bo pravo družb Unije pravično, uporabniku prijazno in sodobno, je Komisija v svojem sporočilu Strategija za enotni digitalni trg za Evropo3 in v svojem sporočilu Evropski akcijski načrt za e-upravo za obdobje 2016–2020: Pospešitev digitalne preobrazbe uprave poudarila vlogo javnih uprav pri podpori podjetnikom za enostavno ustanovitev podjetja, spletno poslovanje in širitev prek meja. Evropski akcijski načrt za e-upravo je izrecno priznal pomembnost izboljšanja uporabe digitalnih orodij pri izpolnjevanju zahtev glede prava družb. Poleg tega so države članice v talinski deklaraciji o e-upravi iz leta 2017 odločno pozvale k okrepitvi prizadevanj za zagotavljanje učinkovitih uporabniško naravnanih elektronskih postopkov v Uniji.

_______________________

_______________________

3 COM(2015) 192 final z dne 6. maja 2015.

3 COM(2015)0192 z dne 6. maja 2015.

Predlog spremembe    6

Predlog direktive

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)   Za lažjo registracijo družb in njihovih podružnic ter zmanjšanje stroškov in upravnega bremena v zvezi s postopkom registracije, zlasti za mikro, mala in srednja podjetja (MSP), kot so opredeljena v Priporočilu Komisije 2003/361/ES5, bi bilo treba uvesti postopke, ki bodo omogočili izvedbo registracije v celoti prek spleta. Ti stroški in bremena ne izhajajo le iz upravnih pristojbin, ki se zaračunavajo za ustanovitev družbe, ampak tudi iz drugih zahtev, zaradi katerih celotni postopek traja dlje, zlasti kadar je potrebna osebna zglasitev vložnika ali njegovega zastopnika. Poleg tega bi morale biti informacije o teh postopkih brezplačno na voljo na spletu.

(5)   Za lažjo registracijo družb in njihovih podružnic ter zmanjšanje stroškov, trajanja in upravnega bremena v zvezi s postopkom registracije, zlasti za mikro, mala in srednja podjetja (MSP), kot so opredeljena v Priporočilu Komisije 2003/361/ES5, bi bilo treba uvesti postopke, ki bodo omogočili izvedbo registracije prek spleta. Vendar pa ta direktiva družbam ne bi smela nalagati uporabe spletnih postopkov. Ti stroški in bremena ne izhajajo le iz upravnih pristojbin, ki se zaračunavajo za ustanovitev družbe, ampak tudi iz drugih zahtev, zaradi katerih celotni postopek traja dlje, zlasti kadar je potrebna osebna zglasitev vložnika ali njegovega zastopnika. Poleg tega bi morale biti informacije o teh postopkih brezplačno na voljo na spletu.

_______________________

_______________________

5 Priporočilo Komisije 2003/361/ES z dne 6. maja 2003 o opredelitvi mikro, malih in srednjih podjetij (UL L 124, 20.5.2003, str. 36).

5 Priporočilo Komisije 2003/361/ES z dne 6. maja 2003 o opredelitvi mikro, malih in srednjih podjetij (UL L 124, 20.5.2003, str. 36).

Predlog spremembe    7

Predlog direktive

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  Možnost registracije družb in podružnic v celoti prek spleta ter vpisa dokumentov in informacij v celoti prek spleta bi podjetjem omogočila uporabo digitalnih orodij pri stikih s pristojnimi organi držav članic. Da bi okrepili zaupanje, bi morale države članice zagotoviti možnost varne elektronske identifikacije in uporabe storitev zaupanja tako za nacionalne kot za čezmejne uporabnike v skladu z Uredbo (EU) št. 910/2014 Evropskega parlamenta in Sveta. Poleg tega bi za omogočitev čezmejne elektronske identifikacije države članice morale vzpostaviti sheme elektronske identifikacije, ki zagotavljajo dovoljena sredstva elektronske identifikacije. Takšne nacionalne sheme bi se uporabljale kot podlaga za priznavanje sredstev elektronske identifikacije, izdanih v drugi državi članici. Da se v čezmejnih primerih zagotovi visoka raven zaupanja, bi morala biti priznana le sredstva elektronske identifikacije, ki so skladna s členom 6 Uredbe (EU) št. 910/2014. Vendar pa države članice lahko priznajo tudi druga sredstva identifikacije, na primer skenirano kopijo potnega lista. V vsakem primeru bi morala ta direktiva od držav članic zahtevati le omogočanje spletne registracije družb in njihovih podružnic ter spletnega vpisa dokumentacije za državljane Unije s pomočjo priznavanja njihovih sredstev elektronske identifikacije.

(7)  Možnost registracije družb in podružnic prek spleta ter vpisa dokumentov in informacij prek spleta bi podjetjem omogočila uporabo digitalnih orodij pri stikih s pristojnimi organi držav članic. Da bi okrepili zaupanje, bi morale države članice zagotoviti možnost varne elektronske identifikacije in uporabe storitev zaupanja tako za nacionalne kot za čezmejne uporabnike v skladu z Uredbo (EU) št. 910/2014 Evropskega parlamenta in Sveta. Poleg tega bi za omogočitev čezmejne elektronske identifikacije države članice morale vzpostaviti sheme elektronske identifikacije, ki zagotavljajo dovoljena sredstva elektronske identifikacije. Takšne nacionalne sheme bi se uporabljale kot podlaga za priznavanje sredstev elektronske identifikacije, izdanih v drugi državi članici. Da se v čezmejnih primerih zagotovi visoka raven zaupanja, bi morala biti priznana le sredstva elektronske identifikacije, ki so skladna s členom 6 Uredbe (EU) št. 910/2014. V vsakem primeru bi morala ta direktiva od držav članic zahtevati le omogočanje spletne registracije družb in njihovih podružnic ter spletnega vpisa dokumentacije za državljane Unije s pomočjo priznavanja njihovih sredstev elektronske identifikacije.

_______________________

_______________________

7 Uredba (EU) št. 910/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu in o razveljavitvi Direktive 1999/93/ES (UL L 257, 28.8.2014, str. 73).

7 Uredba (EU) št. 910/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu in o razveljavitvi Direktive 1999/93/ES (UL L 257, 28.8.2014, str. 73).

Predlog spremembe    8

Predlog direktive

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)  Za spodbujanje uporabe spletnih postopkov za podjetja registri držav članic za spletno registracijo ali spletno predložitev informacij ne bi smeli zaračunavati več, kot znašajo dejanski upravni stroški zagotavljanja storitve. Poleg tega bi morale države članice pomagati tistim, ki želijo ustanoviti družbo ali podružnico, z zagotavljanjem ažurnih, jasnih, jedrnatih in uporabniku prijaznih informacij o postopkih in zahtevah za ustanovitev in delovanje kapitalskih družb in njihovih podružnic. Glede družb z omejeno odgovornostjo bi bilo treba vložnikom in direktorjem dati na voljo podrobnejše informacije, ker bi morale države članice zagotoviti tudi možnost registracije takšnih družb v celoti prek spleta.

(8)  Za spodbujanje uporabe spletnih postopkov za podjetja registri držav članic za spletno registracijo ali spletno predložitev informacij ne bi smeli zaračunavati več, kot znašajo dejanski upravni stroški zagotavljanja storitve. Poleg tega bi morale države članice pomagati tistim, ki želijo ustanoviti družbo ali podružnico, s takojšnjim zagotavljanjem ažurnih, jasnih, jedrnatih in uporabniku prijaznih informacij o postopkih in zahtevah za ustanovitev in delovanje kapitalskih družb in njihovih podružnic. Glede družb z omejeno odgovornostjo bi bilo treba vložnikom in direktorjem dati na voljo podrobnejše informacije, ker bi morale države članice zagotoviti tudi možnost registracije takšnih družb v celoti prek spleta.

Predlog spremembe    9

Predlog direktive

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9)  Kot prvi korak v življenjskem ciklu družbe bi moralo biti mogoče ustanoviti in registrirati družbo v celoti prek spleta. Vendar pa bi morale imeti države članice možnost odstopanja od te zahteve v primeru delniških družb zaradi zapletenosti ustanavljanja in registracije teh družb in da se upoštevajo obstoječe pravne ureditve držav članic na področju prava družb. V vsakem primeru bi morale države članice določiti podrobna pravila za registracijo. Izvedba spletne registracije bi morala biti mogoča s predložitvijo dokumentov v elektronski obliki.

(9)  Kot prvi korak v življenjskem ciklu družbe bi moralo biti mogoče ustanoviti in registrirati družbo v celoti prek spleta. Vendar pa bi morale imeti države članice možnost, da delniške družbe izvzamejo iz te zahteve zaradi zapletenosti ustanavljanja in registracije teh družb in da se upoštevajo obstoječe pravne ureditve držav članic na področju prava družb. V vsakem primeru bi morale države članice določiti podrobna pravila za registracijo. Izvedba spletne registracije bi morala biti mogoča s predložitvijo dokumentov v elektronski obliki.

Predlog spremembe    10

Predlog direktive

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11)  Za pomoč podjetjem, zlasti zagonskim, pri začetku poslovanja bi moralo biti mogoče registrirati družbo z omejeno odgovornostjo z uporabo predlog, ki so vzorčni ustanovitveni akti, ki bi morali biti na voljo na spletu. Taki vzorci lahko vsebujejo vnaprej določen nabor možnosti v skladu z nacionalno zakonodajo. Vložniki bi morali imeti možnost izbire med uporabo tega vzorca ali registracijo podjetja s prilagojenimi ustanovitvenimi instrumenti, države članice pa bi morale imeti možnost, da določijo predloge tudi za druge oblike družb.

(11)  Za pomoč podjetjem, zlasti mikro, malim in srednjim podjetjem, pri začetku poslovanja bi moralo biti mogoče registrirati družbo z omejeno odgovornostjo z uporabo predlog, ki so vzorčni ustanovitveni akti, ki bi morali biti na voljo na spletu. Taki vzorci lahko vsebujejo vnaprej določen nabor možnosti v skladu z nacionalno zakonodajo. Vložniki bi morali imeti možnost izbire med uporabo tega vzorca ali registracijo podjetja s prilagojenimi ustanovitvenimi instrumenti, države članice pa bi morale imeti možnost, da določijo predloge tudi za druge oblike družb.

Predlog spremembe    11

Predlog direktive

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12)  Da se upoštevajo obstoječe pravne ureditve držav članic na področju prava družb, je pomembno omogočiti prožnost, kar zadeva način, na katerega zagotovijo sistem registracije družb in podružnic v celoti prek spleta, tudi v zvezi z vlogo notarjev ali odvetnikov v takem postopku. Zadeve v zvezi s spletno registracijo družb in podružnic, ki niso urejene v tej direktivi, bi morala urejati nacionalna zakonodaja.

(12)  Da se upoštevajo obstoječe pravne ureditve držav članic na področju prava družb, je pomembno omogočiti prožnost, kar zadeva način, na katerega zagotovijo sistem registracije družb in podružnic v celoti prek spleta ter spletne vložitve dokumentov in informacij, tudi v zvezi z vlogo notarjev ali odvetnikov v takem postopku. Zadeve v zvezi s spletno registracijo družb in podružnic ter spletno vložitvijo dokumentov in informacij, ki niso urejene v tej direktivi, bi morala urejati nacionalna zakonodaja.

Predlog spremembe    12

Predlog direktive

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13)  Da se preprečijo goljufije in ugrabitve podjetij ter zagotovijo zaščitni ukrepi za zanesljivost in verodostojnost dokumentov in informacij, ki jih vsebujejo nacionalni registri, bi morale določbe v zvezi s spletno registracijo družb in njihovih podružnic vključevati tudi preverjanje identitete ter pravne in poslovne sposobnosti oseb, ki želijo ustanoviti družbo ali podružnico. Vendar pa bi bilo treba oblikovanje in sprejemanje sredstev in metod za ta preverjanja prepustiti državam članicam. Ta pravila bi med drugim lahko vključevala preverjanje prek videokonference ali z drugimi spletnimi sredstvi, ki omogočajo avdiovizualno povezavo v realnem času. V ta namen bi morale imeti države članice možnost, da zahtevajo vključitev notarjev ali odvetnikov v postopek spletne registracije, vendar takšna vključitev ne bi smela preprečiti izvedbe postopka registracije v celoti prek spleta.

(13)  Da se preprečijo goljufije in ugrabitve podjetij ter zagotovijo zaščitni ukrepi za zanesljivost in verodostojnost dokumentov in informacij, ki jih vsebujejo nacionalni registri, bi morale določbe v zvezi s spletno registracijo družb in njihovih podružnic ter spletno vložitvijo dokumentov in informacij vključevati tudi preverjanje zakonitosti v zvezi z identiteto ter pravno in poslovno sposobnostjo oseb, ki želijo ustanoviti družbo ali podružnico oziroma vložiti dokument ali informacijo prek spleta. Vendar pa bi bilo treba oblikovanje in sprejemanje sredstev in metod za ta preverjanja prepustiti državam članicam. Ta pravila bi med drugim lahko vključevala preverjanje prek videokonference ali z drugimi spletnimi sredstvi, ki omogočajo avdiovizualno povezavo v realnem času. V ta namen bi morale imeti države članice možnost, da zahtevajo vključitev notarjev ali odvetnikov v postopek spletne registracije in spletnega vlaganja dokumentov, vendar takšna vključitev ne bi smela preprečiti izvedbe postopka registracije in vlaganja dokumentov v celoti prek spleta.

Predlog spremembe    13

Predlog direktive

Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14)  Države članice bi morale imeti možnost sprejemanja ukrepov v skladu z nacionalno zakonodajo v primeru resničnega suma goljufije, ki bi lahko zahtevali, vendar ne sistematično, temveč za vsak primer posebej, osebno zglasitev vložnika ali njegovega zastopnika pri katerem koli organu države članice, v kateri se registrira družba ali podružnica. Takšen resničen sum goljufije bi moral biti osnovan na utemeljenih razlogih, na primer na podlagi informacij, ki jih je mogoče pridobiti iz registrov dejanskih lastnikov, iz kazenskih evidenc ali iz znakov zlorabe identitete ali davčne utaje.

(14)  Brez poseganja v obveznosti, ki izhajajo iz obstoječih pravil o dejanskih lastnikih, preprečevanju pranja denarja, ponarejanju, financiranju terorizma in davčni utaji, kadar taka pravila zahtevajo potrebno skrbno preverjanje, vključno s fizično prisotnostjo, bi države članice morale imeti možnost sprejemanja ukrepov v skladu z nacionalno zakonodajo, ki jih upravičuje prevladujoč javni interes v primeru resničnega suma goljufije, kot so tiste v zvezi z identiteto ali poslovno sposobnostjo vlagateljev, ki bi lahko zahtevali, vendar ne sistematično, temveč izjemoma za vsak primer posebej, osebno zglasitev vložnika ali njegovega zastopnika pri katerem koli organu države članice, odgovornem za postopek registracije v skladu s pravom države članice, v kateri se registrira družba ali podružnica.

Predlog spremembe    14

Predlog direktive

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15)  Da se zagotovi zaščita vseh oseb, ki sodelujejo z družbami, bi morale imeti države članice možnost preprečiti goljufivo ravnanje, tako da osebi, ki ima trenutno prepoved opravljanja funkcije direktorja v drugi državi članici, zavrnejo imenovanje za direktorja družbe ali podružnice na njihovem ozemlju. Podajanje takih zahtev za informacije v zvezi s preteklimi direktorskimi funkcijami bi moralo biti mogoče prek sistema povezovanja registrov, zato bi morale države članice sprejeti potrebne ukrepe za zagotovitev, da nacionalni registri lahko podajo takšne informacije. Pravila o prepovedi opravljanja funkcije direktorja in zaupnosti posredovanja bi morala urejati nacionalna zakonodaja. Za zagotovitev skladnosti z veljavnimi pravili o varstvu osebnih podatkov bi morali nacionalni registri vse takšne podatke v zvezi s prepovedjo opravljanja funkcije direktorja obdelovati v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta35.

(15)  Da se zagotovi zaščita vseh oseb, ki sodelujejo z družbami, bi morale imeti države članice možnost preprečiti goljufivo ravnanje, tako da osebi, ki ima trenutno prepoved opravljanja funkcije direktorja v drugi državi članici, zavrnejo imenovanje za direktorja družbe ali podružnice na njihovem ozemlju. Podajanje takih zahtev za informacije v zvezi s preteklimi direktorskimi funkcijami bi moralo biti mogoče prek sistema povezovanja registrov, zato bi morale države članice sprejeti potrebne ukrepe za zagotovitev, da nacionalni registri lahko podajo in delijo takšne informacije ter tako prispevajo k boju proti nezakonitim dejavnostim in zagotovijo varnost s pomočjo nadnacionalnega sodelovanja. Pravila o prepovedi opravljanja funkcije direktorja in zaupnosti posredovanja bi morala urejati nacionalna zakonodaja. Za zagotovitev skladnosti z veljavnimi pravili o varstvu osebnih podatkov bi morali nacionalni registri vse takšne podatke v zvezi s prepovedjo opravljanja funkcije direktorja obdelovati v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta35.

_________________

_________________

35 Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1).

35 Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1).

Predlog spremembe    15

Predlog direktive

Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17)  Podobno bi bilo v zvezi s spletno registracijo družb za zmanjšanje stroškov in bremen za družbe treba omogočiti tudi vpis dokumentov in informacij v nacionalne registre v celoti prek spleta v vseh fazah življenjskega cikla družbe. Obenem bi morale države članice imeti možnost, da družbam omogočijo vpis dokumentov in informacij z drugimi sredstvi, tudi v papirni obliki. Poleg tega bi bilo razkritje informacij o družbi treba izvesti, ko bodo informacije javno dostopne v teh registrih, saj so medsebojno povezani in zagotavljajo celovito referenčno točko za uporabnike. V izogib prekinitvam v obstoječih načinih razkritja bi morale imeti države članice tudi možnost objave vseh ali nekaterih informacij o družbi v nacionalnem uradnem listu, obenem pa bi morale zagotavljati, da register pošlje informacije v elektronski obliki na nacionalni uradni list.

(17)  Podobno bi bilo v zvezi s spletno registracijo družb za zmanjšanje stroškov in bremen za družbe treba omogočiti tudi vpis dokumentov in informacij v nacionalne registre v celoti prek spleta v vseh fazah življenjskega cikla družbe. Vse zahteve glede pristnosti, točnosti in pravilne pravne oblike vseh vloženih dokumentov ali informacij morajo biti skladne z nacionalno zakonodajo ter Uredbo (EU) št. 910/2014 Evropskega parlamenta in Sveta1a. Obenem bi morale države članice imeti možnost, da družbam omogočijo vpis dokumentov in informacij z drugimi sredstvi, tudi v papirni obliki. Poleg tega bi bilo razkritje informacij o družbi treba izvesti, ko bodo informacije javno dostopne v teh registrih, saj so medsebojno povezani in zagotavljajo celovito referenčno točko za uporabnike. V izogib prekinitvam v obstoječih načinih razkritja bi morale imeti države članice tudi možnost objave vseh ali nekaterih informacij o družbi v nacionalnem uradnem listu, obenem pa bi morale zagotavljati, da register pošlje informacije v elektronski obliki na nacionalni uradni list.

 

_______________________

 

Uredba (EU) št. 910/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu in o razveljavitvi Direktive 1999/93/ES (uredba eIDAS) (UL L 257, 28.8.2014, str. 73).

Predlog spremembe    16

Predlog direktive

Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(19)  Za znižanje stroškov in zmanjšanje upravnega bremena za družbe bi morale države članice na področju prava družb uporabiti načelo „samo enkrat“. Uporaba načela „samo enkrat“ pomeni, da družbam ni treba predložiti istih informacij javnim organom več kot enkrat. Na primer, od družb se ne bi smelo zahtevati, da predložijo iste informacije v nacionalni register in na nacionalni uradni list. Namesto tega bi register moral posredovati že predložene informacije neposredno na nacionalni uradni list. Podobno bi moralo biti mogoče, da družba, ki je bila ustanovljena v eni državi članici in ki želi registrirati podružnico v drugi državi članici, uporabi informacije ali dokumente, ki so bili predhodno predloženi v register. Poleg tega bi morala imeti družba, ki je bila ustanovljena v eni državi članici in ima podružnico v drugi državi članici, možnost predložitve nekaterih sprememb informacij o svoji družbi samo v register, v katerem je družba registrirana, ne da bi morala predložiti iste informacije v register, v katerem je registrirana podružnica. Namesto tega bi morala potekati elektronska izmenjava informacij, kot so sprememba firme ali sprememba registriranega sedeža družbe, med registrom, v katerem je registrirana družba, in registrom, v katerem je registrirana podružnica, prek sistema povezovanja registrov.

(19)  Za znižanje stroškov, skrajšanje postopkov in zmanjšanje upravnega bremena za družbe bi morale države članice na področju prava družb uporabiti načelo „samo enkrat“, ki ga Unija trdno podpira, kar med drugim dokazujejo Uredbe o vzpostavitvi enotnega digitalnega portala1a, akcijski načrt Evropske komisije za e-upravo in izjava iz Talina o e-upravi. Uporaba načela „samo enkrat“ pomeni, da družbam ni treba predložiti istih informacij javnim organom več kot enkrat. Na primer, od družb se ne bi smelo zahtevati, da predložijo iste informacije v nacionalni register in na nacionalni uradni list. Namesto tega bi register moral posredovati že predložene informacije neposredno na nacionalni uradni list. Podobno bi moralo biti mogoče, da družba, ki je bila ustanovljena v eni državi članici in ki želi registrirati podružnico v drugi državi članici, uporabi informacije ali dokumente, ki so bili predhodno predloženi v register. Poleg tega bi morala imeti družba, ki je bila ustanovljena v eni državi članici in ima podružnico v drugi državi članici, možnost predložitve nekaterih sprememb informacij o svoji družbi samo v register, v katerem je družba registrirana, ne da bi morala predložiti iste informacije v register, v katerem je registrirana podružnica. Namesto tega bi moralo priti do elektronskega, samodejnega in takojšnjega prenosa informacij, kot so sprememba firme ali sprememba registriranega sedeža družbe, med registrom, v katerem je registrirana družba, in registrom, v katerem je registrirana podružnica, prek sistema povezovanja registrov.

 

________________

 

1aUredba (EU) 2018/... Evropskega parlamenta in Sveta z dne 2. oktobra 2018 o vzpostavitvi enotnega digitalnega vstopnega mesta za zagotavljanje dostopa do informacij, do postopkov ter do storitev za pomoč in reševanje težav ter o spremembi Uredbe (EU) št. 1024/2012 (še ni objavljena v Uradnem listu).

Predlog spremembe    17

Predlog direktive

Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(21)  Za večjo preglednost in da se spodbudi zaupanje v poslovne transakcije, tudi čezmejne, na enotnem trgu, je pomembno, da lahko vložniki, zainteresirane strani, poslovni partnerji in organi brez težav dostopajo do informacij o družbah. Za izboljšanje dostopnosti teh informacij bi moralo biti več informacij na voljo brezplačno v vseh državah članicah. Takšne informacije bi morale vključevati spletišče družbe, kadar je ustrezno, ter pravni status družbe in njenih podružnic v drugih državah članicah, če je na voljo v nacionalnih registrih. Vključene bi morale biti tudi informacije o osebah, pooblaščenih za zastopanje družbe, in številu zaposlenih, če so te informacije na voljo.

(21)  Za večjo preglednost, zaščito interesov delavcev, upnikov in manjšinskih delničarjev in da se spodbudi zaupanje v poslovne transakcije, tudi čezmejne, na enotnem trgu, je pomembno, da lahko vložniki, zainteresirane strani, poslovni partnerji in organi brez težav dostopajo do informacij o družbah. Za izboljšanje dostopnosti teh informacij bi moralo biti več informacij na voljo brezplačno v vseh državah članicah. Takšne informacije bi morale vključevati spletišče družbe, kadar je ustrezno, ter pravni status družbe in njenih podružnic v drugih državah članicah, če je na voljo v nacionalnih registrih. Vključene bi morale biti tudi informacije o osebah, pooblaščenih za zastopanje družbe, in številu zaposlenih, če so te informacije na voljo.

Predlog spremembe    18

Predlog direktive

Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(23)  Da se družbam, ustanovljenim na enotnem trgu, olajša širitev poslovnih dejavnosti čez mejo, bi morale imeti možnost odpiranja in registracije podružnic v drugi državi članici prek spleta. Zato bi morale države članice na podoben način kot za družbe omogočiti spletno registracijo podružnic in spletni vpis dokumentov in informacij.

(23)  Da se družbam, ustanovljenim na enotnem trgu, olajša širitev poslovnih dejavnosti čez mejo, bi morale imeti možnost odpiranja in registracije podružnic v drugi državi članici prek spleta. Zato bi morale države članice na podoben način kot za družbe omogočiti spletno registracijo podružnic in spletni vpis dokumentov in informacij, s čimer bi prispevale k zmanjševanju stroškov ter bi hkrati zmanjšale upravno breme in trajanje formalnosti v zvezi s čezmejnim širjenjem.

Predlog spremembe    19

Predlog direktive

Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(24)  Pri registraciji podružnice družbe, registrirane v drugi državi članici, bi morale države članice imeti tudi možnost preverjanja nekaterih informacij o družbi prek povezovanja registrov, če je podružnica registrirana v navedeni državi članici. Poleg tega bi v primeru zaprtja podružnice v eni državi članici register te države članice moral o tem obvestiti državo članico, v kateri je družba registrirana, prek sistema povezovanja registrov, oba registra pa bi morala zabeležiti to informacijo.

(24)  Pri registraciji podružnice družbe, registrirane v drugi državi članici, bi morale države članice imeti tudi možnost preverjanja nekaterih informacij o družbi prek povezovanja registrov, če je podružnica registrirana v navedeni državi članici. Poleg tega bi v primeru zaprtja podružnice v eni državi članici register te države članice moral o tem samodejno in takoj obvestiti državo članico, v kateri je družba registrirana, prek sistema povezovanja registrov, oba registra pa bi morala zabeležiti to informacijo.

Predlog spremembe    20

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4

Direktiva (EU) 2017/1132

Člen 13 a – odstavek 1 – točka 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  „registracija“ pomeni ustanovitev družbe kot pravne osebe;

(3)  „registracija“ pomeni celoten postopek ustanovitve družbe z uporabo digitalnih orodij, in sicer od identifikacije vložnika ter priprave in vložitve ustanovitvenega akta do vpisa družbe kot pravne osebe v poslovni register, v skladu s predpisi nacionalnega prava; v zvezi s podružnicami pa pomeni postopek, ki vodi do razkritja dokumentov in informacij o podružnici, odprti v državi članici.

Predlog spremembe    21

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4

Direktiva (EU) 2017/1132

Člen 13 a – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  „predloga“ pomeni vzorec akta o ustanovitvi družbe, ki ga pripravijo države članice v skladu z nacionalnim pravom in ki se uporablja za spletno registracijo družbe;

(4)  „predloga“ pomeni vzorec akta o ustanovitvi družbe, ki ga pripravi vsaka država članica v skladu s svojim nacionalnim pravom in ki se uporablja za spletno registracijo družbe;

Predlog spremembe    22

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4

Direktiva (EU) 2017/1132

Člen 13 b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 13b

Člen 13b

Priznavanje sredstev za identifikacijo za namene spletnih postopkov

Priznavanje sredstev za identifikacijo za namene spletnih postopkov

1.  Države članice zagotovijo, da se za namen spletne registracije in spletnega vpisa dokumentacije lahko uporabijo naslednja sredstva elektronske identifikacije za identifikacijo državljanov Unije:

1.  Države članice zagotovijo, da se za namen spletne registracije in spletnega vpisa dokumentacije lahko uporabijo naslednja sredstva elektronske identifikacije za identifikacijo državljanov Unije:

(a)  sredstva elektronske identifikacije, izdana v okviru sheme elektronske identifikacije, ki jih odobri njihova država članica;

(a)  sredstva elektronske identifikacije, izdana v okviru sheme elektronske identifikacije, ki jih odobri njihova država članica;

(b)  sredstva elektronske identifikacije, izdana v drugi državi članici in priznana za namen čezmejne avtentikacije v skladu s členom 6 Uredbe (EU) št. 910/2014.

(b)  sredstva elektronske identifikacije, izdana v drugi državi članici in priznana za namen čezmejne avtentikacije.

 

Države članice lahko zavrnejo priznanje sredstev za identifikacijo, kadar stopnja zanesljivosti sredstev za elektronsko identifikacijo ni v skladu s členom 6(1)(b) in (c) Uredbe (EU) št. 910/2014.

 

1a.  Države članice lahko vzpostavijo in sprejmejo dopolnilni elektronski nadzor identitete, poslovne sposobnosti in zakonitosti. Tovrstni nadzor lahko med drugim vključuje preverjanje prek videokonference ali z drugimi spletnimi sredstvi, ki omogočajo avdiovizualno povezavo v realnem času.

2.  Države članice lahko priznajo tudi druga sredstva za identifikacijo poleg tistih iz odstavka 1.

2.  Če je to upravičeno zaradi prevladujočega javnega interesa, da se prepreči goljufija v zvezi z identiteto prosilcev ali njihovih zastopnikov, lahko države članice od vlagateljev ali njihovih zastopnikov zahtevajo, da se osebno zglasijo pri katerem koli pristojnem organu ali pri kateri koli drugi osebi ali organu, ki obravnava vlogo za registracijo ali vložitev, jo vlaga ali pomaga pri vložitvi, za procesne korake, za katere je potrebna fizična prisotnost. Države članice zagotovijo, da se osebna prisotnost lahko zahteva samo po presoji vsakega posameznega primera in da se lahko vsi ostali koraki postopka opravijo na spletu.

3.  Če država članica prizna sredstva za identifikacijo iz odstavka 2 za namen izvedbe spletne registracije in spletnega vpisa dokumentacije, ta država članica prizna tudi istovrstna sredstva za identifikacijo, ki jih je izdala druga država članica.

3.  Za namene odstavka 1 države članice objavijo seznam sredstev elektronske identifikacije, ki jih priznavajo.

4.  Brez poseganja v odstavke 1 do 3 lahko države članice sprejmejo ukrepe, ki bi lahko zahtevali osebno zglasitev za namene preverjanja identitete oseb pred katerim koli organom, pristojnim za spletno registracijo ali spletni vpis dokumentacije, v primeru resničnega suma goljufije na podlagi utemeljenega razloga.

 

Predlog spremembe    23

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4

Direktiva (EU) 2017/1132

Člen 13 b a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 13b a

 

Splošne določbe o spletni registraciji družb in podružnic ter spletno izpolnjevanje informacij in dokumentov

 

1.  Države članice v skladu s svojimi pravnimi sistemi in pravnimi tradicijami določijo organe ali javne uradnike ali službe, odgovorne za obravnavanje registracije družb in podružnic ter vpisovanje dokumentov in informacij v register.

 

2.  Ta direktiva ne posega v postopke in zahteve, določene v nacionalni zakonodaji, vključno s tistimi, ki se nanašajo na pravne postopke za oblikovanje ustanovitvenih aktov, pod pogojem, da sta mogoči spletna registracija družbe na podlagi člena 13f in spletna registracija podružnice iz člena 28a.

 

3.  Prav tako ne vpliva na zahteve iz veljavne nacionalne zakonodaje v zvezi z verodostojnostjo, natančnostjo in ustrezno pravno obliko predloženih dokumentov ali informacij, pod pogojem, da sta mogoča spletna registracija družbe na podlagi členov 13f in 28a ter spletni vpis dokumentacije iz členov 13i in 28b.

Predlog spremembe    24

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4

Direktiva (EU) 2017/1132

Člen 13 c

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 13c

Člen 13c

Pristojbine za spletno registracijo in spletni vpis dokumentacije

Pristojbine za spletno registracijo in spletni vpis dokumentov in informacij

1.  Države članice zagotovijo, da so pravila o pristojbinah, ki se uporabljajo za postopke iz tega poglavja, pregledna in se uporabljajo na nediskriminatoren način.

1.  Države članice zagotovijo, da so pravila o pristojbinah, ki se uporabljajo za postopke iz tega poglavja, pregledna in se uporabljajo na nediskriminatoren način.

2.  Morebitne pristojbine, ki jih registri iz člena 16 zaračunavajo za spletno registracijo ali spletni vpis dokumentacije družbe ali podružnice, ne presegajo upravnih stroškov zagotavljanja storitve.

2.  Morebitne pristojbine, ki jih registri iz člena 16 zaračunavajo za spletno registracijo ali spletni vpis dokumentov in informacij družbe ali podružnice, ne presegajo upravnih stroškov zagotavljanja storitve.

Predlog spremembe    25

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4

Direktiva (EU) 2017/1132

Člen 13 d

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 13d

Člen 13d

Plačila

Plačila

Kadar je za izvedbo postopka iz tega poglavja potrebno plačilo, države članice zagotovijo, da se plačilo lahko izvede z uporabo plačilne storitve, ki je široko dostopna pri čezmejnih plačilnih storitvah.

Kadar je za izvedbo postopka iz tega poglavja potrebno plačilo, države članice zagotovijo, da se plačilo lahko izvede z uporabo spletne plačilne storitve, ki je široko dostopna pri čezmejnih plačilnih storitvah in omogoča identifikacijo osebe, ki plačuje, ter jo nudi finančna institucija ali ponudnik storitve plačevanja s sedežem v eni od držav članic.

Predlog spremembe    26

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4

Direktiva (EU) 2017/1132

Člen 13 e – odstavek 1 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  zahteve v zvezi z uporabo predlog, vključno z informacijami o nacionalni zakonodaji, ki ureja uporabo in vsebino takih predlog;

(b)  zahteve v zvezi z uporabo predlog za spletno registracijo družb;

Predlog spremembe    27

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5

Direktiva (EU) 2017/1132

Člen 13 f

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 13f

Člen 13f

Spletna registracija družb

Spletna registracija družb

1.  Države članice zagotovijo, da se registracija družb lahko v celoti izvede prek spleta, ne da bi se vložniki ali njihovi zastopniki morali osebno zglasiti pri katerem koli pristojnem organu ali pri kateri koli drugi osebi ali organu, ki obravnava vlogo za registracijo, ob upoštevanju pogoja iz člena 13b(4). Vendar se države članice lahko odločijo, da ne bodo zagotovile postopkov registracije v celoti prek spleta za tiste oblike družb, ki so navedene v Prilogi I.

1.  Države članice zagotovijo, da se registracija družb lahko v celoti izvede prek spleta, ne da bi se vložniki ali njihovi zastopniki morali osebno zglasiti pri katerem koli pristojnem organu ali pri kateri koli drugi osebi ali organu, ki obravnava vlogo za registracijo, ob upoštevanju pogoja iz člena 13b(2). Vendar se države članice lahko odločijo, da ne bodo zagotovile postopkov registracije v celoti prek spleta za tiste oblike družb, ki so navedene v Prilogi I.

2.  Države članice določijo podrobna pravila za spletno registracijo družb, vključno s pravili o uporabi predlog iz člena 13g ter dokumentov in informacij, ki so potrebni za registracijo družbe. V okviru teh pravil države članice zagotovijo, da se spletna registracija lahko izvede s predložitvijo informacij ali dokumentov v elektronski obliki, vključno z elektronskimi prepisi dokumentov in informacij iz člena 16a(4).

2.  Države članice določijo podrobna pravila za spletno registracijo družb, vključno s pravili o uporabi predlog iz člena 13g ter dokumentov in informacij, ki so potrebni za registracijo družbe. V okviru teh pravil države članice zagotovijo, da se spletna registracija lahko izvede s predložitvijo informacij ali dokumentov v elektronski obliki, vključno z elektronskimi prepisi dokumentov in informacij iz člena 16a(4).

3.  Pravila iz odstavka 2 določajo najmanj:

3.  Pravila iz odstavka 2 določajo najmanj:

(a)  postopke za zagotovitev pravne in poslovne sposobnosti vložnika in njegovih pooblastil za zastopanje družbe;

(a)  postopke za zagotovitev pravne in poslovne sposobnosti vložnika in njegovih pooblastil za zastopanje družbe;

(b)  sredstva za preverjanje identitete osebe ali oseb, ki registrirajo družbo, ali njihovih zastopnikov;

(b)  sredstva za preverjanje identitete osebe ali oseb, ki registrirajo družbo, ali njihovih zastopnikov;

(c)  zahteve glede vložnikove uporabe storitev zaupanja iz Uredbe (EU) št. 910/2014.

(c)  zahteve glede vložnikove uporabe storitev zaupanja iz Uredbe (EU) št. 910/2014.

 

(ca)  postopke za preverjanje imenovanja direktorjev, pri čemer se upošteva prepoved opravljanja funkcije direktorja s strani pristojnih organov drugih držav članic;

 

(cb)  postopke za preverjanje zakonitosti dejavnosti družbe, če so tovrstni pregledi zagotovljeni v skladu z nacionalno zakonodajo;

 

(cd)  postopke za preverjanje zakonitosti imena družbe, če so tovrstni pregledi zagotovljeni v skladu z nacionalno zakonodajo;

4.  Pravila iz odstavka 2 lahko določajo tudi:

4.  Pravila iz odstavka 2 lahko določajo tudi:

(a)  postopke za zagotavljanje zakonitosti dejavnosti družbe;

(a)  postopke za preverjanje zakonitosti ustanovitvenih aktov, vključno s preverjanjem pravilne uporabe predlog;

(b)  postopke za zagotavljanje zakonitosti firme;

(b)  postopke, ki določajo vlogo notarja ali katere koli druge osebe ali organa, ki je pooblaščen s strani države članice, da predloži vlogo za registracijo;

(c)  postopke za zagotavljanje zakonitosti ustanovitvenih aktov, vključno s preverjanjem pravilne uporabe predlog;

(c)   okoliščine, v katerih je spletna registracija lahko izključena, kadar se osnovni kapital družbe vplača v obliki prispevkov v naravi.

(d)  postopke za preverjanje imenovanja direktorjev, pri čemer se upošteva prepoved opravljanja funkcije direktorja s strani pristojnih organov drugih držav članic;

 

(e)  postopke, ki določajo vlogo notarja ali katere koli druge osebe ali organa, ki je pooblaščen s strani države članice, da predloži vlogo za registracijo;

 

(f)  okoliščine, v katerih je spletna registracija lahko izključena, kadar se osnovni kapital družbe vplača v obliki prispevkov v naravi.

 

5.  Države članice spletne registracije družbe ne smejo pogojevati s pridobitvijo nobene licence ali dovoljenja pred registracijo družbe, razen če je to nujno potrebno za ustrezen nadzor nad nekaterimi dejavnostmi, določenimi v nacionalni zakonodaji.

5.  Države članice spletne registracije družbe ne smejo pogojevati s pridobitvijo nobene licence ali dovoljenja pred registracijo družbe, razen če je to nujno potrebno za ustrezen nadzor nad nekaterimi dejavnostmi, določenimi v nacionalni zakonodaji.

6.  Države članice zagotovijo, da se, kadar je v okviru postopka registracije družbe potrebno vplačilo osnovnega kapitala, to vplačilo lahko izvede prek spleta, v skladu s členom 13d, na bančni račun pri banki, ki posluje v Uniji. Poleg tega države članice zagotovijo, da se tudi dokazilo o takšnih vplačilih lahko predloži prek spleta.

6.  Države članice zagotovijo, da se, kadar je v okviru postopka registracije družbe potrebno vplačilo osnovnega kapitala, to vplačilo lahko izvede prek spleta, v skladu s členom 13d, na bančni račun pri banki, ki posluje v Uniji. Poleg tega države članice zagotovijo, da se tudi dokazilo o takšnih vplačilih lahko predloži prek spleta.

7.  Države članice zagotovijo, da se spletna registracija izvede v petih delovnih dneh od poznejšega od naslednjih dejanj:

7.  Ko je vlagatelj fizična oseba in uporablja predlogo iz člena 13g države članice zagotovijo, da se spletna registracija izvede v petih delovnih dneh od poznejšega od naslednjih dejanj:

(a)  prejem vseh zahtevanih dokumentov in informacij s strani pristojnega organa ali, kjer je primerno, osebe ali organa, pooblaščenega z nacionalnim pravom, da predloži vlogo za registracijo družbe;

(a)  prejem vseh zahtevanih dokumentov in informacij s strani pristojnega organa ali, kjer je primerno, osebe ali organa, pooblaščenega z nacionalnim pravom, da predloži vlogo za registracijo družbe;

(b)  plačilo pristojbine za registracijo, vplačilo osnovnega kapitala v gotovini ali, kadar se vplačilo osnovnega kapitala izvede v obliki prispevkov v naravi, kot je določeno v nacionalnem pravu.

(b)  plačilo pristojbine za registracijo, vplačilo osnovnega kapitala v gotovini ali, kadar se vplačilo osnovnega kapitala izvede v obliki prispevkov v naravi, kot je določeno v nacionalnem pravu.

 

V drugih primerih države članice zagotovijo, da se spletna registracija družbe zaključi v 10 delovnih dneh.

Države članice zagotovijo, da je vložnik takoj obveščen o razlogih za vsako zamudo, če v ustrezno utemeljenih izjemnih okoliščinah tega roka ne bi bilo mogoče spoštovati.

Države članice zagotovijo, da je vložnik takoj obveščen o razlogih za vsako zamudo, če v ustrezno utemeljenih izjemnih okoliščinah tega roka ne bi bilo mogoče spoštovati.

 

7a.  Če je to upravičeno zaradi prevladujočega javnega interesa, da se zagotovi skladnost s pravili o poslovni sposobnosti vlagateljev ali o tem, da vlagatelji dovoljujejo zastopanje družbe v skladu s točko (a) odstavka 3, lahko države članice sprejmejo ukrepe, ki bi lahko zahtevali fizično navzočnost pred organom, ki je v skladu z nacionalno zakonodajo pristojen za obravnavanje, zagotavljanje ali pomoč pri izdelavi vloge za spletno registracijo ali spletni vpis dokumentacije. Države članice zagotovijo, da se v teh primerih osebna prisotnost lahko zahteva samo po presoji vsakega posameznega primera in da se lahko vsi ostali koraki postopka vseeno opravijo na spletu.

Predlog spremembe    28

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5

Direktiva (EU) 2017/1132

Člen 13 g

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 13g

Člen 13g

Predloge za registracijo družb

Predloge za registracijo družb

1.  Države članice dajo na voljo predloge na portalih za registracijo ali spletiščih, ki so del enotnega digitalnega portala, za oblike družb, ki so navedene v Prilogi IIA. Države članice lahko na spletu dajo na voljo tudi predloge za registracijo oblik družb, ki so navedene v Prilogi II, poleg tistih, ki so navedene v Prilogi IIA.

1.  Države članice dajo na voljo predloge na portalih za registracijo ali spletiščih, ki so del enotnega digitalnega portala, za oblike družb, ki so navedene v Prilogi IIA. Države članice lahko na spletu dajo na voljo tudi predloge za registracijo oblik družb.

2.  Države članice zagotovijo, da vložniki lahko uporabljajo predloge iz odstavka 1 tega člena v okviru postopka spletne registracije iz člena 13f. Če vložnik uporabi te predloge v skladu s pravili iz točke (c) člena 13f(4), kjer je primerno, se šteje, da je zahteva, da se ustanovitveni akti sestavijo in overijo v pravilni pravni obliki, kot je določeno v členu 10, izpolnjena.

2.  Države članice zagotovijo, da vložniki lahko uporabljajo predloge iz odstavka 1 tega člena v okviru postopka spletne registracije iz člena 13f in v skladu z njegovimi določbami.

3.  Države članice predloge zagotovijo vsaj v uradnem jeziku Unije.

3.  Države članice predloge zagotovijo vsaj v uradnem jeziku Unije, ki ga na splošno razume največje možno število čezmejnih uporabnikov.

4.  Vsebino predlog ureja nacionalno pravo.

4.  Vsebino predlog ureja nacionalno pravo.

Predlog spremembe    29

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5

Direktiva (EU) 2017/1132

Člen 13 h

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 13h

Člen 13h

Prepoved opravljanja funkcije direktorja

Prepoved opravljanja funkcije direktorja

1.  Kadar države članice določijo pravila v zvezi s prepovedjo opravljanja funkcije direktorja iz točke (d) člena 13f(4), lahko register, v katerem se družba registrira, prek sistema povezovanja registrov iz člena 22 zahteva potrdilo iz registrov drugih držav članic o tem, ali ima oseba, ki bo imenovana za direktorja družbe, trenutno prepoved opravljanja funkcije direktorja v teh drugih državah članicah. Za namen tega člena direktorji vključujejo vse osebe iz člena 14(d).

1.  Kadar države članice določijo pravila v zvezi s prepovedjo opravljanja funkcije direktorja iz točke (d) člena 13f(4), lahko register, v katerem se družba registrira, prek sistema povezovanja registrov iz člena 22 zahteva potrdilo iz registrov drugih držav članic o tem, ali ima oseba, ki bo imenovana za direktorja družbe, trenutno prepoved opravljanja funkcije direktorja v teh drugih državah članicah. Za namen tega člena direktorji vključujejo vse osebe iz člena 14(d).

2.  Države članice sprejmejo potrebne ukrepe za zagotovitev, da njihovi registri prek sistema iz člena 22 lahko zagotavljajo informacije iz odstavka 1 tega člena, vključno z obdobjem veljavnosti morebitne prepovedi. Te informacije se zagotovijo za namen registracije, države članice pa lahko navedejo tudi razloge za izključitev.

2.  Države članice sprejmejo potrebne ukrepe za zagotovitev, da njihovi registri prek sistema iz člena 22 lahko brez nepotrebnega odlašanja zagotavljajo informacije iz odstavka 1 tega člena, vključno z obdobjem veljavnosti morebitne prepovedi. Te informacije se zagotovijo za namen registracije, če ima oseba prepoved pa države članice po potrebi navedejo tudi razloge za izključitev.

3.  Države članice lahko osebi, ki ima trenutno prepoved opravljanje funkcije direktorja v drugi državi članici, zavrnejo imenovanje za direktorja družbe.

3.  Države članice lahko osebi, ki ima trenutno prepoved opravljanje funkcije direktorja v drugi državi članici, na podlagi razlogov za prepoved zavrnejo imenovanje za direktorja družbe.

4.  Odstavki 1, 2 in 3 se smiselno uporabljajo, če družba vpiše informacije o imenovanju novega direktorja v register iz člena 16.

4.  Odstavki 1, 2 in 3 se smiselno uporabljajo, če družba vpiše informacije o imenovanju novega direktorja v register iz člena 16.

Predlog spremembe    30

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5

Direktiva (EU) 2017/1132

Člen 13 i

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 13i

Člen 13i

Spletni vpis dokumentacije družb

Spletni vpis dokumentov in informacij družb

1.  Države članice zagotovijo, da družbe lahko prek spleta vpišejo dokumente in informacije iz člena 14, vključno z njihovimi spremembami, v register v roku, predpisanem z zakonodajo države članice, v kateri je družba registrirana. Države članice zagotovijo, da se takšen vpis dokumentov in informacij lahko v celoti izvede prek spleta, ne da bi se vložnik ali njegov zastopnik moral osebno zglasiti pri katerem koli pristojnem organu ali pri kateri koli drugi osebi ali organu, ki obravnava spletni vpis, ob upoštevanju pogoja iz člena 13b(4).

1.  Države članice zagotovijo, da družbe lahko prek spleta vpišejo dokumente in informacije iz člena 14, vključno z njihovimi spremembami, v register v roku, predpisanem z zakonodajo države članice, v kateri je družba registrirana. Države članice zagotovijo, da se takšen vpis dokumentov in informacij lahko v celoti izvede prek spleta, ne da bi se vložnik ali njegov zastopnik moral osebno zglasiti pri katerem koli pristojnem organu ali pri kateri koli drugi osebi ali organu, ki se ukvarja z opravljanjem spletnih vpisov ali pri tem pomaga, ob upoštevanju pogoja iz členov 13b(2) in 13f(4).

 

Države članice določijo pravila, da se zagotovijo zaščitni ukrepi glede zanesljivosti in verodostojnosti dokumentov in informacij, ki se vložijo prek spleta, pod pogojem, da je spletno vlaganje možno. Člen 13f(3) ter člen 13f(4)(b) se uporabljata smiselno.

Države članice zagotovijo, da se izvor in celovitost dokumentov, vpisanih prek spleta, lahko elektronsko preveri.

Države članice zagotovijo, da se izvor in celovitost dokumentov, vpisanih prek spleta, lahko elektronsko preveri.

2.  Države članice lahko zahtevajo, da nekatere ali vse družbe nekatere ali vse dokumente in informacije iz odstavka 1 vpišejo prek spleta.“;

2.  Države članice lahko zahtevajo, da nekatere ali vse družbe nekatere ali vse dokumente in informacije iz odstavka 1 vpišejo prek spleta.“;

Predlog spremembe    31

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 6

Direktiva (EU) 2017/1132

Člen 16 – odstavek 2 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Vsi dokumenti in informacije iz člena 14, ne glede na to, s katerimi sredstvi so vpisani, se hranijo v spisu v registru ali vpišejo neposredno vanj v elektronski obliki. Države članice zagotovijo, da vse take dokumente in informacije, ki so vpisani v papirni obliki, register pretvori v elektronsko obliko.

Vsi dokumenti in informacije iz člena 14, ne glede na to, s katerimi sredstvi so vpisani, se hranijo v spisu v registru ali vpišejo neposredno vanj v elektronski obliki. Države članice zagotovijo, da vse take dokumente in informacije, ki so vpisani v papirni obliki, register čim prej pretvori v elektronsko obliko.

Predlog spremembe    32

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 9

Direktiva (EU) 2017/1132

Člen 19

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 19

Člen 19

Pristojbine za pridobitev dokumentov in informacij

Pristojbine za pridobitev dokumentov in informacij

1.  Pristojbine za pridobitev dokumentov in informacij iz člena 14 prek sistema povezovanja registrov ne presegajo upravnih stroškov take pridobitve.

1.  Pristojbine za pridobitev dokumentov in informacij ali njihovih kopij iz člena 14 prek sistema povezovanja registrov ne presegajo upravnih stroškov take pridobitve.

2.  Države članice zagotovijo, da so prek sistema povezovanja registrov brezplačno na voljo naslednje informacije:

2.  Države članice zagotovijo, da so prek sistema povezovanja registrov brezplačno na voljo naslednje informacije:

(a)  firma ali firme in pravna oblika družbe;

(a)  firma ali firme in pravna oblika družbe;

(b)  registrirani sedež družbe in država članica, v kateri je družba registrirana;

(b)  registrirani sedež družbe in država članica, v kateri je družba registrirana;

(c)  registrska številka družbe in njena oznaka EUID;

(c)  registrska številka družbe in njena oznaka EUID;

(d)  podrobnosti o spletišču družbe, če je ustrezno;

(d)  podrobnosti o spletišču družbe, če je ustrezno;

(e)  pravni status družbe, na primer v primeru zaprtja, izbrisa iz registra, prenehanja, gospodarske aktivnosti ali neaktivnosti, kakor je opredeljen v nacionalni zakonodaji in če je na voljo v nacionalnih registrih;

(e)  pravni status družbe, na primer v primeru zaprtja, izbrisa iz registra, prenehanja, če je v postopku zaradi insolventnosti, gospodarske aktivnosti ali neaktivnosti, kakor je opredeljen v nacionalni zakonodaji in če je na voljo v nacionalnih registrih;

(f)  dejavnost družbe, če je vpisana v nacionalni register;

(f)  dejavnost družbe, če je vpisana v nacionalni register;

(g)  število zaposlenih v družbi, če je podatek na voljo v računovodskih izkazih družbe, kot to zahteva nacionalna zakonodaja;

(g)  število zaposlenih v družbi, če je podatek na voljo v računovodskih izkazih družbe, kot to zahtevata nacionalna zakonodaja in zakonodaja Unije;

(h)  imena vseh oseb, ki so trenutno pooblaščene, da družbo zastopajo v poslih s tretjimi stranmi in v sodnih postopkih ali so udeležene pri upravljanju, nadzoru ali obvladovanju družbe, kakor je navedeno v členu 14(d);

(h)  imena vseh oseb, ki so trenutno pooblaščene, da družbo zastopajo v poslih s tretjimi stranmi in v sodnih postopkih ali so udeležene pri upravljanju, nadzoru ali obvladovanju družbe, kakor je navedeno v členu 14(d);

(i)  informacije o podružnicah, ki jih je družba odprla v drugi državi članici, vključno s firmo, registracijsko številko, oznako EUID in državo članico, v kateri je podružnica registrirana.

(i)  informacije o podružnicah, ki jih je družba odprla v drugi državi članici, vključno s firmo, registracijsko številko, oznako EUID in državo članico, v kateri je podružnica registrirana.

Države članice lahko brezplačno dajo na voljo dodatne informacije in dokumente.“;

Države članice lahko brezplačno dajo na voljo dodatne informacije in dokumente, če so elektronsko dostopni.“;

Predlog spremembe    33

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 10 – točka a

Direktiva (EU) 2017/1132

Člen 22 – odstavek 4 – pododstavek 1 a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Tudi Komisija lahko ustanovi neobvezne točke dostopa do sistema povezovanja registrov. Take točke dostopa bodo vsebovale sisteme, ki jih je razvila in jih upravlja Komisija ali druge institucije, organi, uradi ali agencije Unije, da lahko opravljajo svoje upravne naloge ali upoštevajo določbe prava Unije. Komisija brez nepotrebnega odlašanja uradno obvesti države članice o vzpostavitvi teh točk dostopa in vseh bistvenih spremembah njihovega delovanja.

Tudi Komisija lahko ustanovi točke dostopa do sistema povezovanja registrov. Take točke dostopa bodo vsebovale sisteme, ki jih je razvila in jih upravlja Komisija ali druge institucije, organi, uradi ali agencije Unije, da lahko opravljajo svoje upravne naloge ali upoštevajo določbe prava Unije. Komisija brez nepotrebnega odlašanja uradno obvesti države članice o vzpostavitvi teh točk dostopa in vseh bistvenih spremembah njihovega delovanja.

Predlog spremembe    34

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 10 – točka b

Direktiva (EU) 2017/1132

Člen 22 – odstavek 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Dostop do informacij iz sistema povezovanja registrov se zagotovi prek portala in neobveznih točk dostopa, ki jih vzpostavijo države članice in Komisija.

5.  Dostop do informacij iz sistema povezovanja registrov se zagotovi prek portala in točk dostopa, ki jih vzpostavijo države članice in Komisija.

Predlog spremembe    35

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 13

Direktiva (EU) 2017/1132

Člen 28 a – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Pravila iz odstavka 2 določajo najmanj:

3.  Pravila iz odstavka 2 določajo najmanj:

(a)  postopek za zagotovitev pravne in poslovne sposobnosti vložnika in njegovih pooblastil za zastopanje družbe;

(a)  postopek za zagotovitev pravne in poslovne sposobnosti vložnika in njegovih pooblastil za zastopanje družbe;

(b)  sredstva za preverjanje identitete osebe ali oseb, ki registrirajo podružnico, ali njihovih zastopnikov.

(b)  sredstva za preverjanje identitete osebe ali oseb, ki registrirajo podružnico, ali njihovih zastopnikov.

 

(ba)  zahtevo glede vložnikove uporabe storitev zaupanja iz Uredbe (EU) št. 910/2014.

Predlog spremembe    36

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 13

Direktiva (EU) 2017/1132

Člen 28 a – odstavek 3 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a  Pravila iz odstavka 2 lahko določajo tudi naslednje postopke:

 

(a)  za zagotavljanje zakonitosti dejavnosti podružnice;

 

(b)  za zagotavljanje zakonitosti imena podružnice;

 

(c)  za zagotavljanje zakonitosti dokumentov in informacij, vloženih za registracijo podružnice;

 

(d)  za določanje vloge notarja ali katere koli druge osebe ali organa, ki je v skladu z veljavno nacionalno zakonodajo vključen v postopek registracije podružnice.

Predlog spremembe    37

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 13

Direktiva (EU) 2017/1132

Člen 28 b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 28b

Člen 28b

Spletni vpis dokumentacije za podružnice

Spletni vpis dokumentov in informacij za podružnice

Države članice zagotovijo, da se dokumenti in informacije iz člena 30 ali njihove spremembe lahko vpišejo prek spleta v roku, predpisanem z zakonodajo države članice, v kateri je podružnica ustanovljena. Države članice zagotovijo, da se takšen vpis dokumentov in informacij lahko v celoti izvede prek spleta, ne da bi se vložnik ali njegov zastopnik moral osebno zglasiti pri katerem koli pristojnem organu ali pri kateri koli drugi osebi, ki obravnava spletni vpis, ob upoštevanju pogoja iz člena 13b(4).

Države članice zagotovijo, da se dokumenti in informacije iz člena 30 ali njihove spremembe lahko vpišejo prek spleta v roku, predpisanem z zakonodajo države članice, v kateri je podružnica ustanovljena. Države članice zagotovijo, da se takšen vpis dokumentov in informacij lahko v celoti izvede prek spleta, ne da bi se vložnik ali njegov zastopnik moral osebno zglasiti pri katerem koli pristojnem organu ali pri kateri koli drugi osebi, ki obravnava spletni vpis, ob upoštevanju pogoja iz členov 13b(2) in 13f(8).

 

Države članice določijo pravila, da se zagotovijo zaščitni ukrepi glede zanesljivosti in verodostojnosti dokumentov in informacij, ki se vložijo prek spleta, pod pogojem, da je spletno vlaganje možno. Člen 13f(3) ter člen 13f(4)(b) se uporabljata smiselno.

Predlog spremembe    38

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ne glede na prvi pododstavek države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s členom 16(5) in s točko (g) člena 19(2), najpozneje do [OP določi datum = zadnji dan 60. meseca po datumu začetka veljavnosti].

Ne glede na prvi pododstavek države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s členom 16(5) in s točko (g) člena 19(2), najpozneje do [OP določi datum = zadnji dan 36. meseca po datumu začetka veljavnosti].

Predlog spremembe    39

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  potrebo in izvedljivost zagotavljanja registracije v celoti prek spleta za oblike družb, ki so navedene v Prilogi I;

(a)  izvedljivost zagotavljanja registracije v celoti prek spleta za oblike družb, ki so navedene v Prilogi I;

Predlog spremembe    40

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  potrebo in izvedljivost zagotavljanja predlog držav članic za vse oblike kapitalskih družb ter potrebo in izvedljivost zagotavljanja usklajene predloge po vsej Uniji, ki jo bodo uporabljale vse države članice za oblike družb, ki so navedene v Prilogi IIA;

(b)  izvedljivost zagotavljanja predlog držav članic za vse oblike kapitalskih družb ter potrebo in izvedljivost zagotavljanja usklajene predloge po vsej Uniji, ki jo bodo uporabljale vse države članice za oblike družb, ki so navedene v Prilogi IIA;


OBRAZLOŽITEV

Evropski parlament je v svoji resoluciji iz leta 2017 o akcijskem načrtu za e-upravo Komisijo pozval, naj preuči nove načine za spodbujanje digitalnih rešitev za formalnosti v vseh fazah življenjskega cikla družbe, in poudaril pomembnost prizadevanj za povezovanje poslovnih registrov.

V EU obstajajo znatne razlike med državami članicami, ko gre za razpoložljivost spletnih orodij za družbe pri stikih z javnimi organi na področju prava družb. Države članice zagotavljajo storitve e-uprave na različnih stopnjah: nekatere so zelo napredne in zagotavljajo povsem spletne rešitve, enostavne za uporabo, druge pa ne ponujajo spletnih rešitev na področju prava družb, kot je registracija družbe kot pravne osebe.

Zato Komisija predstavlja ta predlog skupaj s predlogom direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive (EU) 2017/1132 glede čezmejnih preoblikovanj, združitev in delitev, da se uskladi pravno okolje ter poda celovit sklop ukrepov za sodobna pravila o pravu družb v EU, ki so pravična in družbam nudijo več možnosti.

Cilj tega predloga je dopolniti obstoječa pravila o pravu družb EU, ki so kodificirana v Direktivi (EU) 2017/1132. Pobuda je v celoti skladna z obstoječimi digitalnimi elementi prava družb EU in jih bo nadgradila, zlasti kar zadeva sistem povezovanja poslovnih registrov (BRIS), ki temelji na pravnih obveznostih, ki jih določata Direktiva 2012/17/EU in Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/884.

V splošnem poročevalec ceni predlog in njegove glavne cilje, t.j. možnost ustanovitve družbe ali podružnice v celoti prek spleta, izvajanje načela „samo enkrat“, uporabo spletnih obrazcev ter širitev prostega dostopa do dokumentov v sistemu povezovanja poslovnih registrov (BRIS). Prepoznava potencial predloga direktive in ceni pristop, ki si prizadeva uravnotežiti enostavno in cenejšo spletno registracijo ter zaščito pred goljufijami, ki jo predlaga Komisija.

Poročevalec želi poudariti, da bi morala za vse zahteve v zvezi z avtentičnostjo vloženih informacij ali dokumentov veljati nacionalna zakonodaja, države članice pa lahko določijo pravila, da se zagotovijo zaščitni ukrepi glede zanesljivosti in verodostojnosti dokumentov in informacij, ki se vložijo prek spleta. Poročevalec predlaga podrobnejšo opredelitev pojma registracije, da bi ta zajemal celoten postopek ustanovitve družbe z uporabo digitalnih orodij in ne samo trenutka ustanovitve. Da ne bi bilo nobenega dvoma, poročevalec poudarja, da je pomembno, da države članice zagotovijo, da se osebna zglasitev lahko zahteva samo po presoji vsakega posameznega primera in da se lahko vsi ostali koraki postopka v celoti opravijo na spletu. Poudariti je treba tudi, da bi morale države članice, ki od drugih držav članic zahtevajo informacije glede prepovedi opravljanja funkcije direktorja, v primeru odgovora, ki potrjuje kakršno koli prepoved, od organov zaprošene države članice prejeti ustrezna pojasnila.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Uporaba digitalnih orodij in postopkov na področju prava družb

Referenčni dokumenti

COM(2018)0239 – C8-0166/2018 – 2018/0113(COD)

Datum predložitve EP

25.4.2018

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

JURI

28.5.2018

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

IMCO

28.5.2018

 

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

IMCO

19.6.2018

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Tadeusz Zwiefka

9.7.2018

 

 

 

Obravnava v odboru

10.7.2018

3.9.2018

11.10.2018

 

Datum sprejetja

20.11.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

20

1

3

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Mady Delvaux, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Geoffroy Didier, Pascal Durand, Jytte Guteland, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski

Datum predložitve

4.12.2018


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

20

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ECR

Sajjad Karim, Kosma Złotowski

EFDD

Joëlle Bergeron, Laura Ferrara

ENF

Gilles Lebreton

PPE

Geoffroy Didier, Emil Radev, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jytte Guteland, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Virginie Rozière

1

-

GUE/NGL

Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos)

3

0

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand, Julia Reda

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 3. januar 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov