Förfarande : 2018/0113(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0422/2018

Ingivna texter :

A8-0422/2018

Debatter :

PV 17/04/2019 - 21
CRE 17/04/2019 - 21

Omröstningar :

PV 18/04/2019 - 10.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2019)0428

BETÄNKANDE     ***I
PDF 672kWORD 106k
4.12.2018
PE 625.405v02-00 A8-0422/2018

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv (EU) 2017/1132 vad gäller användningen av digitala verktyg och förfaranden inom bolagsrätt

(COM(2018)0239 – C8‑0166/2018 – 2018/0113(COD))

Utskottet för rättsliga frågor

Föredragande: Tadeusz Zwiefka

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv (EU) 2017/1132 vad gäller användningen av digitala verktyg och förfaranden inom bolagsrätt

(COM(2018)0239 – C8‑0166/2018 – 2018/0113(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0239),

–  med beaktande av artiklarna 294.2, 50.1, 50.2 b, 50.2 c, 50.2 f och 50.2 g i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8‑0166/2018),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A8-0422/2018).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till direktiv

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  Användningen av digitala verktyg och processer för att lättare, snabbt och kostnadseffektivt inleda ekonomisk verksamhet genom att starta ett företag eller öppna en filial till detta företag i en annan medlemsstat är en av förutsättningarna för en effektivt fungerande konkurrenskraftig inre marknad och för att säkerställa företagens konkurrenskraft.

(2)  Användningen av digitala verktyg och processer för att lättare, snabbt och tids- och kostnadseffektivt inleda ekonomisk verksamhet genom att starta ett företag eller öppna en filial till detta företag i en annan medlemsstat och för att tillhandahålla utförlig och tillgänglig information om företag är en av förutsättningarna för en effektivt fungerande, moderniserad, avbyråkratiserad och konkurrenskraftig inre marknad och för att säkerställa företagens konkurrenskraft och tillförlitlighet.

Ändringsförslag    2

Förslag till direktiv

Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a)  En rättslig och administrativ miljö som är anpassad till de nya samhälleliga och ekonomiska utmaningar som uppstår i en globaliserad och digital värld är avgörande, dels för att ge nödvändigt skydd mot missbruk och bedrägerier, dels för att uppnå mål såsom att främja ekonomisk tillväxt, skapa arbetstillfällen och locka till sig investeringar i Europeiska unionen, vilka alla skulle öka de ekonomiska och sociala fördelarna för samhället som helhet.

Ändringsförslag    3

Förslag till direktiv

Skäl 2b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2b)  Det råder för närvarande stora skillnader mellan unionens medlemsstater när det gäller tillgången till digitala verktyg för att företagare och företag ska kunna kommunicera med myndigheterna i frågor som rör bolagsrätt. Medlemsstaterna skiljer sig åt när det gäller e-förvaltningstjänster. Vissa tillhandahåller omfattande och användarvänliga tjänster som fullt ut finns tillgängliga online, medan andra inte kan tillhandahålla onlinelösningar i vissa viktiga skeden av ett företags livscykel. För att t.ex. registrera företag eller lämna in ändringar med avseende på handlingar och information i registret är det i vissa medlemsstater möjligt att göra detta endast genom att infinna sig personligen medan det i andra medlemsstater är möjligt att göra det antingen personligen eller online eller endast online.

Ändringsförslag    4

Förslag till direktiv

Skäl 2c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2c)  När det gäller tillgången till företagsinformation föreskriver unionsrätten vidare en minimiuppsättning data som under alla omständigheter ska tillhandahållas kostnadsfritt. Omfattningen av informationen är dock begränsad. Tillgången till sådan information varierar, då vissa medlemsstater tillhandahåller mer kostnadsfri information än andra, vilket skapar en obalans inom unionen.

Ändringsförslag    5

Förslag till direktiv

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  I sitt meddelande En strategi för en inre digital marknad i Europa3 och i sitt meddelande EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016–2020: snabbare digital omvandling av förvaltningar4 betonade kommissionen den roll som den offentliga förvaltningen har när det gäller att underlätta för företag att starta verksamhet, bedriva nätverksamhet och expandera över gränserna. I EU:s handlingsplan för e-förvaltning erkändes uttryckligen vikten av att förbättra möjligheterna att använda digitala verktyg när företagen fullgör bolagsrättsliga krav. I Tallinndeklarationen om e-förvaltning från 2017 uttryckte medlemsstaterna dessutom ett mycket starkt önskemål om ökade ansträngningar för att tillhandahålla effektiva, användarinriktade elektroniska förfaranden inom unionen.

(3)  För att unionens bolagsrätt ska vara rimlig, användarvänlig och aktuell betonade kommissionen i sitt meddelande En strategi för en inre digital marknad i Europa3 och i sitt meddelande EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020: snabbare digital omvandling av förvaltningar, den roll som den offentliga förvaltningen har när det gäller att underlätta för företagare att starta verksamhet, bedriva nätverksamhet och expandera över gränserna. I EU:s handlingsplan för e-förvaltning erkändes uttryckligen vikten av att förbättra möjligheterna att använda digitala verktyg när företagen fullgör bolagsrättsliga krav. I Tallinndeklarationen om e-förvaltning från 2017 uttryckte medlemsstaterna dessutom ett mycket starkt önskemål om ökade ansträngningar för att tillhandahålla effektiva, användarinriktade elektroniska förfaranden inom unionen.

_______________________

_______________________

3 COM(2015) 192 final, 6.5.2015.

3 COM(2015) 192 final, 6.5.2015.

Ändringsförslag    6

Förslag till direktiv

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)   För att underlätta registreringen av bolag och deras filialer och för att minska kostnader och administrativa bördor i samband med registreringsprocessen, i synnerhet för mikroföretag och små och medelstora företag enligt definitionen i kommissionens rekommendation 2003/361/EG5, bör det införas förfaranden som innebär att registreringen helt och hållet kan ske online. Kostnader och bördor av detta slag är inte enbart en följd av de administrativa avgifter som tas ut i samband med företagsstarten, utan de uppstår även till följd av andra krav som förlänger hela processen, i synnerhet när det krävs fysisk närvaro av den sökande eller dennes företrädare. Information om dessa förfaranden bör dessutom finnas tillgänglig online och vara kostnadsfri.

(5)   För att underlätta registreringen av bolag och deras filialer och för att minska kostnader, tidsåtgång och administrativa bördor i samband med registreringsprocessen, i synnerhet för mikroföretag och små och medelstora företag enligt definitionen i kommissionens rekommendation 2003/361/EG5, bör det införas förfaranden som innebär att registreringen kan ske online. Detta direktiv bör dock inte ålägga företag att använda onlineförfaranden. Kostnader och bördor av detta slag är inte enbart en följd av de administrativa avgifter som tas ut i samband med företagsstarten, utan de uppstår även till följd av andra krav som förlänger hela processen, i synnerhet när det krävs fysisk närvaro av den sökande eller dennes företrädare. Information om dessa förfaranden bör dessutom finnas tillgänglig online och vara kostnadsfri.

_______________________

_______________________

5 Kommissionens rekommendation 2003/361/EG av den 6 maj 2003 om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag (EUT L 124, 20.5.2003, s. 36).

5 Kommissionens rekommendation 2003/361/EG av den 6 maj 2003 om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag (EUT L 124, 20.5.2003, s. 36).

Ändringsförslag    7

Förslag till direktiv

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  Om bolag och filialer kan göra hela sin registrering online och all inlämning av handlingar och information också kan ske online blir det möjligt för företagen att använda digitala verktyg i sina kontakter med medlemsstaternas behöriga myndigheter. För att öka förtroendet bör medlemsstaterna säkerställa att säker elektronisk identifiering och användning av betrodda tjänster finns att tillgå för både nationella och gränsöverskridande användare i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/20147. För att möjliggöra gränsöverskridande elektronisk identifiering bör medlemsstaterna också införa elektroniska identifieringssystem som tillhandahåller godkända medel för elektronisk identifiering. Sådana nationella system skulle sedan användas som grundval för erkännande av medel för elektronisk identifiering som utfärdas i en annan medlemsstat. För att säkerställa en hög nivå av förtroende i gränsöverskridande situationer, bör endast medel för elektronisk identifiering som uppfyller kraven i artikel 6 i förordning (EU) nr 910/2014 erkännas. Medlemsstaterna kan dock även erkänna andra identifieringsmedel som en scannad kopia av ett pass. Detta direktiv bör under alla omständigheter endast ålägga medlemsstaterna att möjliggöra onlineregistrering för bolag och deras filialer, och för unionens medborgare att lämna in handlingar online genom erkännande av de medel för elektronisk identifiering som de använder.

(7)  Om bolag och filialer kan göra sin registrering online och inlämning av handlingar och information också kan ske online blir det möjligt för företagen att använda digitala verktyg i sina kontakter med medlemsstaternas behöriga myndigheter. För att öka förtroendet bör medlemsstaterna säkerställa att säker elektronisk identifiering och användning av betrodda tjänster finns att tillgå för både nationella och gränsöverskridande användare i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/20147. För att möjliggöra gränsöverskridande elektronisk identifiering bör medlemsstaterna också införa elektroniska identifieringssystem som tillhandahåller godkända medel för elektronisk identifiering. Sådana nationella system skulle sedan användas som grundval för erkännande av medel för elektronisk identifiering som utfärdas i en annan medlemsstat. För att säkerställa en hög nivå av förtroende i gränsöverskridande situationer, bör endast medel för elektronisk identifiering som uppfyller kraven i artikel 6 i förordning (EU) nr 910/2014 erkännas. Detta direktiv bör under alla omständigheter endast ålägga medlemsstaterna att möjliggöra onlineregistrering för bolag och deras filialer, och för unionens medborgare att lämna in handlingar online genom erkännande av de medel för elektronisk identifiering som de använder.

_______________________

_______________________

7 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG (EUT L 257, 28.8.2014, s. 73).

7 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG (EUT L 257, 28.8.2014, s. 73).

Ändringsförslag    8

Förslag till direktiv

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  För att underlätta onlineförfaranden för företag bör medlemsstaternas register inte ta ut någon avgift för onlineregistrering eller onlineinlämning av information utöver de faktiska administrativa kostnaderna för att tillhandahålla tjänsten. Vidare bör medlemsstaterna bistå dem som vill etablera ett bolag eller en filial genom att tillhandahålla aktuell, tydlig, koncis och användarvänlig information om de förfaranden och krav som gäller för att upprätta och driva bolag med begränsat ansvar och deras filialer. Vad gäller privata aktiebolag bör mer detaljerad information lämnas till sökande och styrelseledamöter eftersom medlemsstaterna bör säkerställa möjligheten att göra hela registreringen online även för sådana bolag.

(8)  För att underlätta onlineförfaranden för företag bör medlemsstaternas register inte ta ut någon avgift för onlineregistrering eller onlineinlämning av information utöver de faktiska administrativa kostnaderna för att tillhandahålla tjänsten. Vidare bör medlemsstaterna bistå dem som vill etablera ett bolag eller en filial genom att utan onödigt dröjsmål tillhandahålla aktuell, tydlig, koncis och användarvänlig information om de förfaranden och krav som gäller för att upprätta och driva bolag med begränsat ansvar och deras filialer. Vad gäller privata aktiebolag bör mer detaljerad information lämnas till sökande och styrelseledamöter eftersom medlemsstaterna bör säkerställa möjligheten att göra hela registreringen online även för sådana bolag.

Ändringsförslag    9

Förslag till direktiv

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  Som ett första steg i ett företags livscykel bör det vara möjligt att etableringen och registreringen av företag sker helt online. Medlemsstaterna bör dock ha möjlighet att avvika från detta krav i fråga om publika aktiebolag då etablering och registrering av sådana bolag är mycket komplex, men också för att respektera medlemsstaternas existerande traditioner på bolagsrättens område. Medlemsstaterna bör under alla omständigheter fastställa utförliga regler för registrering. Det bör vara möjligt att lämna in handlingar i elektronisk form vid onlineregistrering.

(9)  Som ett första steg i ett företags livscykel bör det vara möjligt att etableringen och registreringen av företag sker helt online. Medlemsstaterna bör dock ha möjlighet att undanta publika aktiebolag från ett sådant krav då etablering och registrering av sådana bolag är mycket komplex, men också för att respektera medlemsstaternas existerande traditioner på bolagsrättens område. Medlemsstaterna bör under alla omständigheter fastställa utförliga regler för registrering. Det bör vara möjligt att lämna in handlingar i elektronisk form vid onlineregistrering.

Ändringsförslag    10

Förslag till direktiv

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  För att underlätta för företag, och i synnerhet för nystartade företag, att komma igång med sin verksamhet bör det vara möjligt att registrera ett privat aktiebolag med hjälp av mallar som utgör förlagor till stiftelseurkunder och som bör finnas tillgängliga online. Sådana förlagor kan innehålla i förväg fastställda alternativ som är förenliga med nationell rätt. De sökande bör ha möjlighet att välja mellan att använda förlagan eller att registrera ett bolag med en specialanpassad stiftelseurkund och medlemsstaterna bör ha möjlighet att tillhandahålla modeller även för andra bolagsformer.

(11)  För att underlätta för företag, och i synnerhet för mikroföretag och små och medelstora företag, att komma igång med sin verksamhet bör det vara möjligt att registrera ett privat aktiebolag med hjälp av mallar som utgör förlagor till stiftelseurkunder och som bör finnas tillgängliga online. Sådana förlagor kan innehålla i förväg fastställda alternativ som är förenliga med nationell rätt. De sökande bör ha möjlighet att välja mellan att använda förlagan eller att registrera ett bolag med en specialanpassad stiftelseurkund och medlemsstaterna bör ha möjlighet att tillhandahålla modeller även för andra bolagsformer.

Ändringsförslag    11

Förslag till direktiv

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  För att respektera medlemsstaternas nationella rättsliga traditioner på bolagsrättsområdet är det viktigt att tillåta flexibilitet vad gäller det sätt på vilket de säkerställer ett system där registreringen av bolag och filialer sker helt online, vilket även bör gälla för notariers eller juristers roll i processen. Frågor rörande onlineregistrering av företag och filialer som inte regleras i detta direktiv bör regleras genom nationell lagstiftning.

(12)  För att respektera medlemsstaternas nationella rättsliga traditioner på bolagsrättsområdet är det viktigt att tillåta flexibilitet vad gäller det sätt på vilket de säkerställer ett system där registreringen av bolag och filialer sker helt online liksom onlineinlämning av handlingar och information, vilket även bör gälla för notariers eller juristers roll i processen. Frågor rörande onlineregistrering av företag och filialer och onlineinlämning av handlingar och information som inte regleras i detta direktiv bör regleras genom nationell lagstiftning.

Ändringsförslag    12

Förslag till direktiv

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13)  I syfte att bekämpa bedrägeri och företagskapning och för att säkerställa tillförlitlighet och trovärdighet vad gäller de handlingar och den information som finns i de nationella registren, bör bestämmelser rörande onlineregistrering av bolag och deras filialer även omfatta kontroller av identitet och rättskapacitet avseende personer som önskar etablera ett bolag eller en filial. Vilka medel och metoder som ska användas för att göra dessa kontroller bör medlemsstaterna själva utarbeta och anta. Reglerna skulle bland annat kunna omfatta verifiering medelst videokonferens eller andra onlineverktyg som medger audiovisuell förbindelse i realtid. Medlemsstaterna bör här ha möjlighet att begära att notarier eller jurister deltar i onlineregistreringsprocessen, men detta deltagande bör inte förhindra att hela registreringsförfarandet genomförs uteslutande online.

(13)  I syfte att bekämpa bedrägeri, penningtvätt och företagskapning och för att säkerställa tillförlitlighet och trovärdighet vad gäller de handlingar och den information som finns i de nationella registren, bör bestämmelser rörande onlineregistrering av bolag och deras filialer och onlineinlämning av handlingar och information även omfatta lagenlighetskontroller av identitet och rättskapacitet avseende personer som önskar etablera ett bolag eller en filial eller lämna in handlingar och information online. Vilka medel och metoder som ska användas för att göra dessa kontroller bör medlemsstaterna själva utarbeta och anta. Reglerna skulle bland annat kunna omfatta verifiering medelst videokonferens eller andra onlineverktyg som medger audiovisuell förbindelse i realtid. Medlemsstaterna bör här ha möjlighet att begära att notarier eller jurister deltar i processen för registrering och inlämning online, men detta deltagande bör inte förhindra att hela registrerings- och inlämningsförfarandet genomförs uteslutande online.

Ändringsförslag    13

Förslag till direktiv

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14)  Medlemsstaterna bör ha rätt att vidta åtgärder, i enlighet med nationell rätt, i fall av genuin misstanke om bedrägeri enligt vilka, inte systematiskt men grundat på en bedömning från fall till fall, det skulle kunna krävas att den sökande eller dennes ombud inställer sig personligen vid den myndighet i en medlemsstat där företaget eller filialen kommer att registreras. Sådan genuin misstanke om bedrägeri bör baseras på rimliga grunder, som exempelvis på information som finns i registren över verkliga huvudmän eller i kriminalregister eller som ger indikationer om identitetsbedrägeri eller skatteundandragande.

(14)  Utan att det påverkar de skyldigheter som följer av de befintliga reglerna om verkliga huvudmän, bekämpning av penningtvätt, förfalskning, finansiering av terrorism och skatteundandragande, bör medlemsstaterna, om sådana regler kräver due diligence-kontroller, inbegripet fysisk närvaro, ha rätt att vidta åtgärder, i enlighet med nationell rätt, av tvingande hänsyn till allmänintresset i fall av misstanke om bedrägeri, till exempel fall som rör de sökandes identitet eller rättskapacitet, enligt vilka, inte systematiskt men undantagsvis, grundat på en bedömning från fall till fall, det skulle kunna krävas att den sökande eller dennes ombud inställer sig personligen vid den myndighet i en medlemsstat som ansvarar för registreringsförfarandet enligt den nationella lagstiftningen i den medlemsstat där företaget eller filialen kommer att registreras.

Ändringsförslag    14

Förslag till direktiv

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15)  För att garantera skydd av alla personer som interagerar med bolag bör medlemsstaterna ha möjlighet att förebygga bedrägligt beteende genom att vägra att en person utnämns till styrelseledamot i ett bolag eller en filial på deras territorium om denna person för närvarande är utesluten från att inneha ett styrelseuppdrag i en annan medlemsstat. Sådana begäranden om information, i samband med tidigare styrelseuppdrag, bör möjliggöras genom systemet för sammankoppling av register och medlemsstaterna bör därför vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de nationella registren har kapacitet att tillhandahålla sådan information. Reglerna för uteslutning av styrelseledamöter och sekretess vid överföring bör regleras i nationell rätt. För att säkerställa efterlevnad av tillämpliga regler om skydd av personuppgifter, bör de nationella registren behandla alla data med anknytning till uteslutning av en styrelseledamot från att agera som styrelseledamot i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/6798.

(15)  För att garantera skydd av alla personer som interagerar med bolag bör medlemsstaterna ha möjlighet att förebygga bedrägligt beteende genom att vägra att en person utnämns till styrelseledamot i ett bolag eller en filial på deras territorium om denna person för närvarande är utesluten från att inneha ett styrelseuppdrag i en annan medlemsstat. Sådana begäranden om information, i samband med tidigare styrelseuppdrag, bör möjliggöras genom systemet för sammankoppling av register, och medlemsstaterna bör därför vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de nationella registren har kapacitet att tillhandahålla och dela sådan information, och på så sätt, genom det transnationella samarbetet, underlätta kampen mot olaglig verksamhet och garantera säkerheten. Reglerna för uteslutning av styrelseledamöter och sekretess vid överföring bör regleras i nationell rätt. För att säkerställa efterlevnad av tillämpliga regler om skydd av personuppgifter, bör de nationella registren behandla alla data med anknytning till uteslutning av en styrelseledamot från att agera som styrelseledamot i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/6798.

_________________

_________________

8 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).

8 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).

Ändringsförslag    15

Förslag till direktiv

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17)  Vad gäller onlineregistreringen av bolag bör det på samma sätt, i syfte att minska kostnader och administrativ börda för bolagen, vara möjligt att under hela bolagets livscykel lämna in handlingar och information till de nationella registren uteslutande online. Samtidigt bör medlemsstaterna kunna ge bolagen möjlighet att lämna in handlingar och information på annat sätt, inklusive i pappersform. Företagsinformation bör lämnas ut när informationen väl har gjorts offentligt tillgänglig i registren, eftersom dessa nu är sammankopplade och utgör en omfattande referenspunkt för användare. För att undvika avbrott i de befintliga systemen för offentliggörande bör medlemsstaterna ha möjlighet att publicera antingen all eller delar av företagsinformation i en nationell officiell tidning, samtidigt som de säkerställer att informationen skickas elektroniskt via registret till den officiella tidningen.

(17)  Vad gäller onlineregistreringen av bolag bör det på samma sätt, i syfte att minska kostnader och administrativ börda för bolagen, vara möjligt att under hela bolagets livscykel lämna in handlingar och information till de nationella registren uteslutande online. Alla krav rörande autenticitet, korrekthet och officiellt bestyrkande i fråga om inlämnade handlingar eller inlämnad information bör omfattas av nationell lagstiftning och uppfylla kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/20141a. Samtidigt bör medlemsstaterna kunna ge bolagen möjlighet att lämna in handlingar och information på annat sätt, inklusive i pappersform. Företagsinformation bör lämnas ut när informationen väl har gjorts offentligt tillgänglig i registren, eftersom dessa nu är sammankopplade och utgör en omfattande referenspunkt för användare. För att undvika avbrott i de befintliga systemen för offentliggörande bör medlemsstaterna ha möjlighet att publicera antingen all eller delar av företagsinformation i en nationell officiell tidning, samtidigt som de säkerställer att informationen skickas elektroniskt via registret till den officiella tidningen.

 

_______________________

 

1a Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG (EUT L 257, 28.8.2014, s. 73).

Ändringsförslag    16

Förslag till direktiv

Skäl 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19)  För att minska kostnader och administrativa bördor för bolagen bör medlemsstaterna tillämpa engångsprincipen inom bolagsrätten. Tillämpningen av principen medför att företag inte ombes lämna in samma information till myndigheter mer än en gång. Företag bör till exempel inte vara tvingade att lämna in samma information både till nationella register och till den officiella tidningen. Istället bör registret lämna den information som lämnats in direkt till den nationella officiella tidningen. När ett bolag är etablerat i en medlemsstat och vill starta en filial i en annan medlemsstat bör bolaget ha möjlighet att använda den information eller de handlingar som redan tidigare lämnats in till ett register. När ett bolag är etablerat i en medlemsstat men har en filial i en annan medlemsstat bör det vidare ha möjlighet att lämna anmälan av vissa ändringar av företaginformationen enbart till det register där företaget är registrerat, utan att behöva lämna in samma information till det register där filialen är registrerad. Information som exempelvis ändrat företagsnamn eller ändrat företagssäte bör utbytas elektroniskt mellan det register där företaget är registrerat och det register där filialen är registrerad med användning av systemet för sammankoppling av register.

(19)  För att minska kostnader, förfarandenas längd och administrativa bördor för bolagen bör medlemsstaterna tillämpa engångsprincipen inom bolagsrätten. Denna tanke får starkt stöd i unionen, vilket framgår av bland annat förordningen om en gemensam digital ingång1a, kommissionens handlingsplan för e-förvaltning samt Tallinndeklarationen om e-förvaltning. Tillämpningen av principen medför att företag inte ombes lämna in samma information till myndigheter mer än en gång. Företag bör till exempel inte vara tvingade att lämna in samma information både till nationella register och till den officiella tidningen. Istället bör registret lämna den information som lämnats in direkt till den nationella officiella tidningen. När ett bolag är etablerat i en medlemsstat och vill starta en filial i en annan medlemsstat bör bolaget ha möjlighet att använda den information eller de handlingar som redan tidigare lämnats in till ett register. När ett bolag är etablerat i en medlemsstat men har en filial i en annan medlemsstat bör det vidare ha möjlighet att lämna anmälan av vissa ändringar av företagsinformationen enbart till det register där företaget är registrerat, utan att behöva lämna in samma information till det register där filialen är registrerad. Information som exempelvis ändrat företagsnamn eller ändrat företagssäte bör överföras elektroniskt, automatiskt och omedelbart mellan det register där företaget är registrerat och det register där filialen är registrerad med användning av systemet för sammankoppling av register.

 

________________

 

1a Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/… av den 2 oktober 2018 om inrättande av en gemensam digital ingång för att erbjuda tillgång till information, till förfaranden samt till hjälp- och problemlösningstjänster och om ändring av förordning (EU) nr 1024/2012 (ännu ej offentliggjord i EUT).

Ändringsförslag    17

Förslag till direktiv

Skäl 21

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(21)  Av öppenhetsskäl och för att främja förtroendet för affärstransaktioner, inbegripet av gränsöverskridande slag på den inre marknaden, är det viktigt att investerare, intressenter, affärspartner och myndigheter lätt kan få tillgång till företagsinformation. För att förbättra tillgången till sådan information är det viktigt att mer information blir tillgänglig kostnadsfritt i alla medlemsstater. Sådan information bör omfatta bolagets webbplats, i förekommande fall, samt bolagets rättsliga ställning och rättslig ställning för dess filialer i andra medlemsstater, när dessa uppgifter finns tillgängliga i nationella register. Den bör också omfatta information rörande de personer som är bemyndigade att företräda bolagen och om antalet anställda, när dessa uppgifter finns tillgängliga.

(21)  Av öppenhetsskäl och för att skydda arbetstagares, borgenärers och minoritetsaktieägares intressen samt för att främja förtroendet för affärstransaktioner, inbegripet av gränsöverskridande slag på den inre marknaden, är det viktigt att investerare, intressenter, affärspartner och myndigheter lätt kan få tillgång till företagsinformation. För att förbättra tillgången till sådan information är det viktigt att mer information blir tillgänglig kostnadsfritt i alla medlemsstater. Sådan information bör omfatta bolagets webbplats, i förekommande fall, samt bolagets rättsliga ställning och rättslig ställning för dess filialer i andra medlemsstater, när dessa uppgifter finns tillgängliga i nationella register. Den bör också omfatta information rörande de personer som är bemyndigade att företräda bolagen och om antalet anställda, när dessa uppgifter finns tillgängliga.

Ändringsförslag    18

Förslag till direktiv

Skäl 23

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(23)  För att det ska vara lättare för bolag som är etablerade på den inre marknaden att expandera sin affärsverksamhet över gränserna bör de ha möjlighet att öppna och registrera en filial i en annan medlemsstat online. Därför bör medlemsstaterna möjliggöra onlineregistrering av filialer och onlineinlämning av handlingar och information på ett liknande sätt som för företag.

(23)  För att det ska vara lättare för bolag som är etablerade på den inre marknaden att expandera sin affärsverksamhet över gränserna bör de ha möjlighet att öppna och registrera en filial i en annan medlemsstat online. Därför bör medlemsstaterna möjliggöra onlineregistrering av filialer och onlineinlämning av handlingar och information på ett liknande sätt som för företag, och därigenom bidra till att minska kostnaderna, de administrativa bördorna och tidsåtgången för formaliteter i samband med gränsöverskridande expansion.

Ändringsförslag    19

Förslag till direktiv

Skäl 24

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(24)  När de registrerar en filial till ett bolag som är registrerat i en annan medlemsstat bör medlemsstater också ha möjlighet att verifiera viss information om bolaget genom registersammankopplingen, när en filial är registrerad i en medlemsstat. När en filial stängs i en medlemsstat bör registret i den medlemsstaten sålunda också informera den medlemsstat där bolaget är registrerat om detta, genom systemet för sammankoppling av register och båda registren bör registrera denna information.

(24)  När de registrerar en filial till ett bolag som är registrerat i en annan medlemsstat bör medlemsstater också ha möjlighet att verifiera viss information om bolaget genom registersammankopplingen, när en filial är registrerad i en medlemsstat. När en filial stängs i en medlemsstat bör registret i den medlemsstaten sålunda också automatiskt och omedelbart informera den medlemsstat där bolaget är registrerat om detta, genom systemet för sammankoppling av register och båda registren bör registrera denna information.

Ändringsförslag    20

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 4

Direktiv (EU) 2017/1132

Artikel 13a – led 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  registrering: bildandet av ett bolag som en juridisk person.

(3)  registrering: hela processen för att bilda ett bolag med hjälp av digitala verktyg, från identifiering av sökanden och upprättande eller inlämning av stiftelseurkunden till registrering av bolaget som en juridisk person i ett företagsregister, i enlighet med nationell lagstiftning; för filialer avses den process som leder fram till offentliggörande av handlingar och information rörande en filial som öppnas i en medlemsstat.

Ändringsförslag    21

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 4

Direktiv (EU) 2017/1132

Artikel 13a – led 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  mall: förlaga till stiftelseurkunden för ett bolag, vilken upprättas av medlemsstaterna i enlighet med nationell rätt och används för onlineregistrering av ett företag.

(4)  mall: förlaga till stiftelseurkunden för ett bolag, vilken upprättas av varje enskild medlemsstat i enlighet med respektive nationell rätt och används för onlineregistrering av ett företag.

Ändringsförslag    22

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 4

Direktiv (EU) 2017/1132

Artikel 13b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 13b

Artikel 13b

Erkännande av medel för elektronisk identifiering i samband med onlineförfaranden

Erkännande av medel för elektronisk identifiering i samband med onlineförfaranden

1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att följande medel för elektronisk identifiering av unionsmedborgare kan användas i samband med onlineregistrering och onlineinlämning:

1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att följande medel för elektronisk identifiering av unionsmedborgare kan användas i samband med onlineregistrering och onlineinlämning:

(a)  Ett medel för elektronisk identifiering som utfärdats inom ramen för ett system för elektronisk identifiering som godkänts av deras egen medlemsstat.

(a)  Ett medel för elektronisk identifiering som utfärdats inom ramen för ett system för elektronisk identifiering som godkänts av deras egen medlemsstat.

(b)  Ett medel för elektronisk identifiering som utfärdats i en annan medlemsstat och som erkänts för gränsöverskridande autentisering i enlighet med artikel 6 i förordning (EU) nr 910/2014.

(b)  Ett medel för elektronisk identifiering som utfärdats i en annan medlemsstat och som erkänts för gränsöverskridande autentisering.

 

Medlemsstaterna får vägra att erkänna medel för identifiering, om tillitsnivåerna för medlet för elektronisk identifiering inte uppfyller kraven i artikel 6.1 b och 6.1 c i förordning (EU) nr 910/2014.

 

1a.  Medlemsstaterna får utveckla och anta kompletterande elektroniska kontroller av identitet, rättskapacitet och lagenlighet. Sådana kontroller skulle kunna omfatta bland annat verifiering medelst videokonferens eller andra onlineverktyg som medger audiovisuell förbindelse i realtid.

2.  Medlemsstaterna får också erkänna andra identifieringsmedel än de som avses i punkt 1.

2.  Om det är motiverat av tvingande hänsyn till allmänintresset för att förhindra bedrägeri rörande de sökandes eller deras ombuds identitet, får medlemsstaterna kräva att sökande eller deras ombud inställer sig personligen vid en behörig myndighet eller hos någon annan person eller något annat organ som hanterar, ombesörjer eller bistår med ansökan om registrering eller inlämningen, för de steg i förfarandet för vilka fysisk närvaro krävs. Medlemsstaterna ska säkerställa att fysisk närvaro får krävas endast från fall till fall och att andra steg i förfarandet kan slutföras online.

3.  När en medlemsstat erkänner identifieringsmedel enligt punkt 2 som är avsedda att användas för onlineregistrering eller onlineinlämning ska den medlemsstaten även erkänna samma typ av identifieringsmedel som utfärdats av en annan medlemsstat.

3.  Vid tillämpning av punkt 1 ska medlemsstaterna offentliggöra en förteckning över de medel för elektronisk identifiering som de erkänner.

4.  Utan att det påverkar punkterna 1–3 får medlemsstaterna vidta åtgärder som skulle kunna kräva fysisk närvaro i syfte att kontrollera personernas identitet vid en myndighet med behörighet på området onlineregistrering och onlineinlämning, i fall av genuin misstanke om bedrägeri baserad på rimliga grunder.

 

Ändringsförslag    23

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 4

Direktiv (EU) 2017/1132

Artikel 13ba (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 13ba

 

Allmänna bestämmelser om onlineregistrering av företag och filialer och onlineinlämning av information och handlingar

 

1.  Medlemsstaterna ska i enlighet med sina rättssystem och rättsliga traditioner utse de myndigheter eller offentliga tjänstemän eller organ som ansvarar för hanteringen av såväl registrering av företag och filialer som inlämning av handlingar och information till registret.

 

2.  Detta direktiv ska inte påverka de förfaranden och krav som fastställs i nationell lagstiftning, inklusive dem som rör rättsliga förfaranden för upprättande av stiftelseurkunder, förutsatt att onlineregistrering av ett sådant företag som avses i artikel 13f och onlineregistrering av en filial som avses i artikel 28a är möjlig.

 

3.  Kraven i tillämplig nationell lagstiftning rörande autenticitet, korrekthet och officiellt bestyrkande i fråga om inlämnade handlingar eller inlämnad information ska inte påverkas under förutsättning att den onlineregistrering som avses i artiklarna 13f och 28a och den onlineinlämning som avses i artiklarna 13i och 28b är möjlig.

Ändringsförslag    24

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 4

Direktiv (EU) 2017/1132

Artikel 13c

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 13c

Artikel 13c

Avgifter för onlineregistrering och onlineinlämning

Avgifter för onlineregistrering och onlineinlämning av handlingar och information

1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att de avgiftsregler som tillämpas på de förfaranden som avses i detta kapitel är öppna och tillämpas på ett icke-diskriminerande sätt.

1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att de avgiftsregler som tillämpas på de förfaranden som avses i detta kapitel är öppna och tillämpas på ett icke-diskriminerande sätt.

2.  Inga avgifter som tas ut av registren, och som avses i artikel 16, för onlineregistrering av ett bolag eller en filial eller för deras onlineinlämning av handlingar och information, får överskrida de administrativa kostnaderna för att tillhandahålla tjänsten.

2.  Inga avgifter som tas ut av registren, och som avses i artikel 16, för onlineregistrering av ett bolag eller en filial eller för deras onlineinlämning av handlingar och/eller information, får överskrida de administrativa kostnaderna för att tillhandahålla tjänsten.

Ändringsförslag    25

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 4

Direktiv (EU) 2017/1132

Artikel 13d

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 13d

Artikel 13d

Betalningar

Betalningar

När fullgörandet av ett förfarande som fastställs i detta kapitel kräver en betalning ska medlemsstaterna säkerställa att betalningen kan göras med hjälp av en betalningstjänst som är allmänt tillgänglig för gränsöverskridande betalningstjänster.

När fullgörandet av ett förfarande som fastställs i detta kapitel kräver en betalning ska medlemsstaterna säkerställa att betalningen kan göras med hjälp av en onlinebetalningstjänst som är allmänt tillgänglig för gränsöverskridande betalningstjänster, gör det möjligt att identifiera betalaren och tillhandahålls av ett finansinstitut eller en betaltjänstleverantör som är etablerad i en medlemsstat.

Ändringsförslag    26

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 4

Direktiv (EU) 2017/1132

Artikel 13e –punkt 1 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Krav avseende användningen av mallar, inbegripet information om nationella lagar som reglerar användningen av och innehållet i sådana mallar.

(b)  Krav avseende användningen av mallar för onlineregistrering av bolag.

Ändringsförslag    27

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 5

Direktiv (EU) 2017/1132

Artikel 13f

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 13f

Artikel 13f

Onlineregistrering av bolag

Onlineregistrering av bolag

1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att registreringen av bolag kan göras helt online utan att sökande, eller deras företrädare, behöver inställa sig personligen vid en behörig myndighet eller hos någon annan person eller något annat organ som behandlar ansökan om registrering, med förbehåll för bestämmelserna i artikel 13b.4. Medlemsstaterna får dock besluta att inte tillåta att alla steg i registreringsförfarandet fullgörs online för de bolagsformer som förtecknas i bilaga I.

1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att registreringen av bolag kan göras helt online utan att sökande, eller deras företrädare, behöver inställa sig personligen vid en behörig myndighet eller hos någon annan person eller något annat organ som behandlar ansökan om registrering, med förbehåll för bestämmelserna i artikel 13b.2. Medlemsstaterna får dock besluta att inte tillåta att alla steg i registreringsförfarandet fullgörs online för de bolagsformer som förtecknas i bilaga I.

2.  Medlemsstaterna ska fastställa närmare regler för onlineregistrering av bolag, inklusive regler om användningen av mallar, enligt vad som avses i artikel 13g och om vilka handlingar och vilken information som krävs för registreringen av ett bolag. Inom ramen för dessa regler ska medlemsstaterna säkerställa att onlineregistrering kan göras genom att information eller handlingar lämnas i elektronisk form, inbegripet elektroniska kopior av handlingar och information som avses i artikel 16a.4.

2.  Medlemsstaterna ska fastställa närmare regler för onlineregistrering av bolag, inklusive regler om användningen av mallar, enligt vad som avses i artikel 13g och om vilka handlingar och vilken information som krävs för registreringen av ett bolag. Inom ramen för dessa regler ska medlemsstaterna säkerställa att onlineregistrering kan göras genom att information eller handlingar lämnas i elektronisk form, inbegripet elektroniska kopior av handlingar och information som avses i artikel 16a.4.

3.  I de regler som avses i punkt 2 ska minst följande föreskrivas:

3.  I de regler som avses i punkt 2 ska minst följande föreskrivas:

(a)  Förfaranden för att säkerställa de sökandes rättskapacitet och deras rätt att företräda bolaget.

(a)  Förfaranden för att säkerställa de sökandes rättskapacitet och deras rätt att företräda bolaget.

(b)  Medel att kontrollera identiteten på den eller de personer som registrerar bolaget eller deras företrädare.

(b)  Medel att kontrollera identiteten på den eller de personer som registrerar bolaget eller deras företrädare.

(c)  De krav som ställs på att den sökande använder betrodda tjänster enligt förordning (EU) nr 910/2014.

(c)  De krav som ställs på att den sökande använder betrodda tjänster enligt förordning (EU) nr 910/2014.

 

(ca)  Förfaranden för att kontrollera utnämningen av styrelseledamöter, med beaktande av uteslutning av styrelseledamöter utfärdad av behöriga myndigheter i andra medlemsstater.

 

(cb)  Förfaranden för att säkerställa lagenligheten vad gäller föremålet för företagets verksamhet, i den mån sådana kontroller föreskrivs i nationell lagstiftning.

 

(cd)  Förfaranden för att säkerställa bolagsnamnets lagenlighet, i den mån sådana kontroller föreskrivs i nationell lagstiftning.

4.  I de regler som avses i punkt 2 får även följande föreskrivas:

4.  I de regler som avses i punkt 2 får även följande föreskrivas:

(a)  Förfaranden för att säkerställa lagenligheten vad gäller föremålet för företagets verksamhet.

(a)  Förfaranden för att säkerställa stiftelseurkundens lagenlighet, inbegripet kontroll av att mallarna använts korrekt.

(b)  Förfaranden för att säkerställa bolagsnamnets lagenlighet.

(b)  Förfaranden för att definiera rollen för en notarie eller annan person eller ett organ som bemyndigats av medlemsstaten att lämna in en ansökan om registrering.

(c)  Förfaranden för att säkerställa stiftelseurkundens lagenlighet, inbegripet kontroll av att mallarna använts korrekt.

(c)   De omständigheter under vilka onlineregistrering får uteslutas när aktiekapitalet i ett bolag betalas som bidrag in natura.

(d)  Förfaranden för att kontrollera utnämningen av styrelseledamöter, med beaktande av uteslutning utfärdad av behöriga myndigheter i andra medlemsstater.

 

(e)  Förfaranden för att definiera rollen för en notarie eller annan person eller ett organ som bemyndigats av medlemsstaten att lämna in en ansökan om registrering.

 

(f)  De omständigheter under vilka onlineregistrering får uteslutas när aktiekapitalet i ett bolag betalas som bidrag in natura.

 

5.  Medlemsstaterna får inte ställa som villkor för onlineregistrering av ett bolag att detta ska ha erhållit eventuella licenser eller tillstånd innan det registreras, utom när det är nödvändigt för en tillfredsställande kontroll av vissa verksamheter enligt nationell rätt.

5.  Medlemsstaterna får inte ställa som villkor för onlineregistrering av ett bolag att detta ska ha erhållit eventuella licenser eller tillstånd innan det registreras, utom när det är nödvändigt för en tillfredsställande kontroll av vissa verksamheter enligt nationell rätt.

6.  Medlemsstaterna ska säkerställa att, när betalning av aktiekapital ingår som ett krav i förfarandet för att registrera ett företag, sådan betalning kan göras online, i enlighet med artikel 13d, till ett bankkonto i en bank som är verksam i unionen. Medlemsstaterna ska säkerställa att bevis för att betalningen har gjorts även kan lämnas online.

6.  Medlemsstaterna ska säkerställa att, när betalning av aktiekapital ingår som ett krav i förfarandet för att registrera ett företag, sådan betalning kan göras online, i enlighet med artikel 13d, till ett bankkonto i en bank som är verksam i unionen. Medlemsstaterna ska säkerställa att bevis för att betalningen har gjorts även kan lämnas online.

7.  Medlemsstaterna ska säkerställa att onlineregistreringen avslutas senast fem arbetsdagar efter det senare av följande:

7.  När den sökande är en fysisk person och använder den mall som föreskrivs i artikel 13g ska medlemsstaterna säkerställa att onlineregistreringen avslutas senast fem arbetsdagar efter det senare av följande:

(a)  Mottagandet av alla nödvändiga handlingar och all nödvändig information av en behörig myndighet eller, i tillämpliga fall, av en person eller ett organ som enligt nationell lagstiftning har ansvaret för att lämna in ansökan om registrering av ett företag.

(a)  Mottagandet av alla nödvändiga handlingar och all nödvändig information av en behörig myndighet eller, i tillämpliga fall, av en person eller ett organ som enligt nationell lagstiftning har ansvaret för att lämna in ansökan om registrering av ett företag.

(b)  Betalningen av en registreringsavgift, genom kontantbetalning när det gäller aktiekapital eller, när en betalning för aktiekapital sker genom betalning in natura, i enlighet med nationell lagstiftning.

(b)  Betalningen av en registreringsavgift, genom kontantbetalning när det gäller aktiekapital eller, när en betalning för aktiekapital sker genom betalning in natura, i enlighet med nationell lagstiftning.

 

I andra fall ska medlemsstaterna säkerställa att onlineregistreringen av företaget slutförs inom 10 arbetsdagar.

Medlemsstaterna ska säkerställa att sökanden omedelbart underrättas om skälen till en eventuell försening när det, i vederbörligen motiverade undantagsfall, inte kommer att vara möjligt att iaktta tidsfristen.

Medlemsstaterna ska säkerställa att sökanden omedelbart underrättas om skälen till en eventuell försening när det, i vederbörligen motiverade undantagsfall, inte kommer att vara möjligt att iaktta tidsfristen.

 

7a.  När det är motiverat av tvingande hänsyn till allmänintresset av att säkerställa efterlevnad av regler om de sökandes rättskapacitet eller deras möjligheter att tilldela rätten att företräda bolaget i enlighet med punkt 3 a, får medlemsstaterna vidta åtgärder som skulle kunna kräva fysisk närvaro vid en myndighet som enligt den nationella lagstiftningen är behörig att hantera, ombesörja eller bistå med ansökan om onlineregistrering eller onlineinlämningen. Medlemsstaterna ska säkerställa att de sökandes fysiska närvaro i sådana fall får krävas endast från fall till fall och att ytterligare steg i förfarandet fortfarande kan slutföras online.

Ändringsförslag    28

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 5

Direktiv (EU) 2017/1132

Artikel 13g

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 13g

Artikel 13g

Mallar för registrering av bolag

Mallar för registrering av bolag

1.  Medlemsstaterna ska göra mallarna tillgängliga på registreringsportaler eller webbplatser som ingår i den gemensamma digitala ingången för de bolagstyper som förtecknas i bilaga IIA. Medlemsstaterna ska även göra mallarna tillgängliga online för registrering av andra bolagstyper i bilaga II än de som förtecknas i bilaga IIA.

1.  Medlemsstaterna ska göra mallarna tillgängliga på registreringsportaler eller webbplatser som ingår i den gemensamma digitala ingången för de bolagstyper som förtecknas i bilaga IIA. Medlemsstaterna får även göra mallarna tillgängliga online för registrering av dessa bolagstyper.

2.  Medlemsstaterna ska säkerställa att de mallar som avses punkt 1 kan användas av sökande som ett led i det onlineregistreringsförfarande som avses artikel 13f. När dessa mallar används av den sökande i överensstämmelse med de regler som avses i artikel 13f.4 c ska, i tillämpliga fall, kravet att ha fått stiftelseurkunden och bolagsordningen utfärdade i form av officiellt bestyrkta handlingar anses vara uppfyllt.

2.  Medlemsstaterna ska säkerställa att de mallar som avses i punkt 1 kan användas av sökande som ett led i det onlineregistreringsförfarande som avses i artikel 13f och i överensstämmelse med bestämmelserna i den artikeln.

3.  Medlemsstaterna ska göra mallarna tillgängliga på minst ett officiellt unionsspråk som i huvudsak förstås av största möjliga antal användare i andra länder.

3.  Medlemsstaterna ska göra mallarna tillgängliga på minst ett officiellt unionsspråk som i huvudsak förstås av största möjliga antal användare i andra länder.

4.  Mallarnas innehåll ska regleras av nationell lagstiftning.

4.  Mallarnas innehåll ska regleras av nationell lagstiftning.

Ändringsförslag    29

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 5

Direktiv (EU) 2017/1132

Artikel 13h

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 13h

Artikel 13h

Uteslutna styrelseledamöter

Uteslutna styrelseledamöter

1.  När medlemsstaterna fastställer regler rörande sådan uteslutning av styrelseledamöter som avses i artikel 13f.4 d, får det register där bolaget ska registreras, genom systemet för sammankoppling av register enligt artikel 22, begära bekräftelser från registren i andra medlemsstater med avseende på om den person som ska utnämnas till styrelseledamot i bolaget för närvarande är utesluten från att inneha ett styrelseuppdrag i dessa andra medlemsstater. Vid tillämpning av denna artikel ska styrelseledamöter omfatta alla de personer som avses i artikel 14 d.

1.  När medlemsstaterna fastställer regler rörande sådan uteslutning av styrelseledamöter som avses i artikel 13f.4 d, får det register där bolaget ska registreras, genom systemet för sammankoppling av register enligt artikel 22, begära bekräftelser från registren i andra medlemsstater med avseende på om den person som ska utnämnas till styrelseledamot i bolaget för närvarande är utesluten från att inneha ett styrelseuppdrag i dessa andra medlemsstater. Vid tillämpning av denna artikel ska styrelseledamöter omfatta alla de personer som avses i artikel 14 d.

2.  Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga arrangemang för att säkerställa att deras register har kapacitet att med hjälp av det system som avses i artikel 22 tillhandahålla den information som avses i punkt 1 i denna artikel samt uppgift om under vilken period eventuella uteslutningar är i kraft. Denna information ska lämnas i registreringssyfte och medlemsstaterna kan även upplysa om skälen till uteslutningen.

2.  Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga arrangemang för att säkerställa att deras register har kapacitet att utan onödigt dröjsmål och med hjälp av det system som avses i artikel 22 tillhandahålla den information som avses i punkt 1 i denna artikel samt uppgift om under vilken period eventuella uteslutningar är i kraft. Denna information ska lämnas i registreringssyfte, och i fall där en person bekräftas vara utesluten kan medlemsstaterna även upplysa om skälen till uteslutningen.

3.  En medlemsstat får vägra att en person utnämns till styrelseledamot i ett bolag om denna person för närvarande är utesluten från att inneha ett styrelseuppdrag i en annan medlemsstat.

3.  En medlemsstat får, på grundval av skälen till uteslutningen, vägra att en person utnämns till styrelseledamot i ett bolag om denna person för närvarande är utesluten från att inneha ett styrelseuppdrag i en annan medlemsstat.

4.  Punkterna 1, 2 och 3 ska gälla i tillämpliga delar när ett bolag lämnar in information om utnämning av en ny styrelseledamot till det register som avses i artikel 16.

4.  Punkterna 1, 2 och 3 ska gälla i tillämpliga delar när ett bolag lämnar in information om utnämning av en ny styrelseledamot till det register som avses i artikel 16.

Ändringsförslag    30

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 5

Direktiv (EU) 2017/1132

Artikel 13i

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 13i

Artikel 13i

Bolagens onlineinlämning

Bolagens onlineinlämning av handlingar och information

1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att bolag har möjlighet att göra onlineinlämning av handlingar och information, enligt vad som aves i artikel 14, inbegripet eventuella ändringar av dem, till registret inom den tidsfrist som föreskrivs i lagstiftningen i de medlemsstater där bolaget kommer att registreras. Medlemsstaterna ska säkerställa att sådan registrering kan göras helt online utan att den sökande, eller dennes företrädare, behöver inställa sig personligen vid en behörig myndighet eller hos någon annan person eller något annat organ som behandlar onlineregistrering, med förbehåll för bestämmelserna i artikel 13b.4.

1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att bolag har möjlighet att göra onlineinlämning av handlingar och information, enligt vad som aves i artikel 14, inbegripet eventuella ändringar av dem, till registret inom den tidsfrist som föreskrivs i lagstiftningen i de medlemsstater där bolaget kommer att registreras. Medlemsstaterna ska säkerställa att sådan inlämning kan göras helt online utan att den sökande, eller dennes företrädare, behöver inställa sig personligen vid en behörig myndighet eller hos någon annan person eller något annat organ som hanterar, ombesörjer eller bistår med onlineinlämningen, med förbehåll för bestämmelserna i artiklarna 13b.2 och 13f.4.

 

Medlemsstaterna ska fastställa regler för att säkerställa tillförlitlighet och trovärdighet vad gäller de handlingar och den information som ska lämnas in online, under förutsättning att onlineinlämning är möjlig. Artikel 13f.3 och 13f.4 b ska gälla i tillämpliga delar.

Medlemsstaterna ska säkerställa att onlineinlämnade handlingars ursprung och identitet kan kontrolleras elektroniskt.

Medlemsstaterna ska säkerställa att onlineinlämnade handlingars ursprung och identitet kan kontrolleras elektroniskt.

2.  Medlemsstaterna får kräva att vissa bolag eller alla bolag lämnar in vissa handlingar och viss information eller alla handlingar och all information som avses i punkt 1 online.”.

2.  Medlemsstaterna får kräva att vissa bolag eller alla bolag lämnar in vissa handlingar och viss information eller alla handlingar och all information som avses i punkt 1 online.

Ändringsförslag    31

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 6

Direktiv (EU) 2017/1132

Artikel 16 – punkt 2 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Alla handlingar och all information som avses i artikel 14 ska, oberoende av det sätt på vilket de lämnats in, förvaras i akten i registret eller föras in direkt i registret i elektronisk form. Medlemsstaterna ska säkerställa att alla handlingar och all information som lämnas in i pappersform omvandlas till elektronisk form i registret.

Alla handlingar och all information som avses i artikel 14 ska, oberoende av det sätt på vilket de lämnats in, förvaras i akten i registret eller föras in direkt i registret i elektronisk form. Medlemsstaterna ska så snart som möjligt säkerställa att alla handlingar och all information som lämnas in i pappersform omvandlas till elektronisk form i registret.

Ändringsförslag    32

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 9

Direktiv (EU) 2017/1132

Artikel 19

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 19

Artikel 19

Avgifter för handlingar och information

Avgifter för handlingar och information

1.  De avgifter som tas ut för tillgången till handlingar och uppgifter som avses i artikel 14 genom systemet för sammankoppling av register får inte överskrida de administrativa kostnaderna för att få tillgång.

1.  De avgifter som tas ut för tillgången till handlingar och uppgifter eller kopior av handlingar och uppgifter som avses i artikel 14 genom systemet för sammankoppling av register får inte överskrida de administrativa kostnaderna för att få tillgång.

2.  Medlemsstaterna ska säkerställa att följande information är kostnadsfritt tillgänglig genom systemet för sammankoppling av register:

2.  Medlemsstaterna ska säkerställa att följande information är kostnadsfritt tillgänglig genom systemet för sammankoppling av register:

(a)  Bolagets namn och rättsliga form.

(a)  Bolagets namn och rättsliga form.

(b)  Bolagets registrerade säte och den medlemsstat där det är registrerat.

(b)  Bolagets registrerade säte och den medlemsstat där det är registrerat.

(c)  Bolagets registreringsnummer och EUID-kod.

(c)  Bolagets registreringsnummer och EUID-kod.

(d)  Uppgifter om företagets webbplats, i förekommande fall.

(d)  Uppgifter om företagets webbplats, i förekommande fall.

(e)  Bolagets rättsliga status, dvs. huruvida det är nedlagt, har avförts från registret, är under avveckling, är upplöst, ekonomiskt verksamt eller inaktivt enligt definitionen i nationell rätt, när uppgift om detta finns i de nationella registren.

(e)  Bolagets rättsliga status, dvs. huruvida det är nedlagt, har avförts från registret, är under avveckling, är upplöst, är föremål för insolvensförfaranden, är ekonomiskt verksamt eller är inaktivt enligt definitionen i nationell rätt, när uppgift om detta finns i de nationella registren.

(f)  Föremålet för bolagets verksamhet, när uppgift om detta finns i det nationella registret.

(f)  Föremålet för bolagets verksamhet, när uppgift om detta finns i det nationella registret.

(g)  Antalet anställda i bolaget, när detta framgår av företagets årsredovisningar i enlighet med nationell rätt.

(g)  Antalet anställda i bolaget, när detta framgår av företagets årsredovisningar i enlighet med nationell rätt och unionsrätten.

(h)  Namn på alla personer som för närvarande är behöriga att företräda bolaget gentemot tredje man och i rättsliga förfaranden eller att delta i ledning, tillsyn eller kontroll av bolaget, i enlighet med artikel 14 d.

(h)  Namn på alla personer som för närvarande är behöriga att företräda bolaget gentemot tredje man och i rättsliga förfaranden eller att delta i ledning, tillsyn eller kontroll av bolaget, i enlighet med artikel 14 d.

(i)  Information om filialer som startats av bolaget i en annan medlemsstat inklusive namn, registreringsnummer, EUID-kod och den medlemsstat där filialen är registrerad.

(i)  Information om filialer som startats av bolaget i en annan medlemsstat inklusive namn, registreringsnummer, EUID-kod och den medlemsstat där filialen är registrerad.

Medlemsstaterna får kostnadsfritt göra ytterligare information och handlingar tillgängliga.

Medlemsstaterna får kostnadsfritt göra ytterligare information och handlingar tillgängliga om de erhålls på elektronisk väg.

Ändringsförslag    33

Förslag till direktiv

Artikel 1 –led 10 – led a

Direktiv (EU) 2017/1132

Artikel 22 – punkt 4 – stycke 1a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”Kommissionen får också inrätta valfria ingångar till systemet för sammankoppling av register. Sådana ingångar ska utgöras av system som tagits fram och drivs av kommissionen eller andra unionsinstitutioner, - organ, -kontor eller -byråer för att de ska kunna utöva sina administrativa funktioner eller efterleva bestämmelserna i unionsrätten. Kommissionen ska utan onödigt dröjsmål informera medlemsstaterna om inrättandet av sådana ingångar och om alla viktigare ändringar av ingångarnas funktion.”.

”Kommissionen får också inrätta ingångar till systemet för sammankoppling av register. Sådana ingångar ska utgöras av system som tagits fram och drivs av kommissionen eller andra unionsinstitutioner, - organ, -kontor eller -byråer för att de ska kunna utöva sina administrativa funktioner eller efterleva bestämmelserna i unionsrätten. Kommissionen ska utan onödigt dröjsmål informera medlemsstaterna om inrättandet av sådana ingångar och om alla viktigare ändringar av ingångarnas funktion.”.

Ändringsförslag    34

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 10 – led b

Direktiv (EU) 2017/1132

Artikel 22 – punkt 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”5.  Tillgången till information från systemet för sammankoppling av register ska säkerställas genom portalen och genom valfria ingångar som inrättas av medlemsstaterna och kommissionen.”.

”5.  Tillgången till information från systemet för sammankoppling av register ska säkerställas genom portalen och genom ingångar som inrättas av medlemsstaterna och kommissionen.”.

Ändringsförslag    35

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 13

Direktiv (EU) 2017/1132

Artikel 28a – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  I de regler som avses i punkt 2 ska minst följande föreskrivas:

3.  I de regler som avses i punkt 2 ska minst följande föreskrivas:

(a)  Förfaranden för att säkerställa de sökandes rättskapacitet och deras rätt att företräda bolaget.

(a)  Förfaranden för att säkerställa de sökandes rättskapacitet och deras rätt att företräda bolaget.

(b)  Medel att kontrollera identiteten på den eller de personer som registrerar filialen, eller deras företrädare.

(b)  Medel att kontrollera identiteten på den eller de personer som registrerar filialen, eller deras företrädare.

 

(ba)  Ett krav på att den sökande använder betrodda tjänster enligt förordning (EU) nr 910/2014.

Ändringsförslag    36

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 13

Direktiv (EU) 2017/1132

Artikel 28a – punkt 3a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  I de regler som avses i punkt 2 får även följande förfaranden föreskrivas:

 

(a)  Säkerställa lagenligheten vad gäller föremålet för filialens verksamhet.

 

(b)  Säkerställa lagenligheten för filialens namn.

 

(c)  Säkerställa lagenligheten hos de handlingar och den information som lämnats in för registrering av filialen.

 

(d)  Definiera rollen för en notarie eller annan person eller ett organ som involveras i processen med att registrera filialen i enlighet med tillämpliga nationella bestämmelser.

Ändringsförslag    37

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 13

Direktiv (EU) 2017/1132

Artikel 28b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 28b

Artikel 28b

Onlineinlämning för filialer

Onlineinlämning av handlingar och information för filialer

Medlemsstaterna ska säkerställa att handlingar och information, enligt vad som aves i artikel 30, eller eventuella ändringar av dem, kan lämnas in online inom den tidsfrist som föreskrivs i lagstiftningen i den medlemsstat där filialen är etablerad. Medlemsstaterna ska säkerställa att sådan inlämning kan göras helt online utan att den sökande, eller dennes företrädare, behöver inställa sig personligen vid en behörig myndighet eller hos någon annan person eller något annat organ som behandlar onlineinlämning, med förbehåll för bestämmelserna i artikel 13b.4.

Medlemsstaterna ska säkerställa att handlingar och information, enligt vad som aves i artikel 30, eller eventuella ändringar av dem, kan lämnas in online inom den tidsfrist som föreskrivs i lagstiftningen i den medlemsstat där filialen är etablerad. Medlemsstaterna ska säkerställa att sådan inlämning kan göras helt online utan att den sökande, eller dennes företrädare, behöver inställa sig personligen vid en behörig myndighet eller hos någon annan person eller något annat organ som behandlar onlineinlämning, med förbehåll för bestämmelserna i artiklarna 13b.2 och 13f.8.

 

Medlemsstaterna ska fastställa regler för att säkerställa tillförlitlighet och trovärdighet vad gäller de handlingar och den information som ska lämnas in online, under förutsättning att onlineinlämning är möjlig. Artikel 13f.3 och 13f.4 b ska gälla i tillämpliga delar.

Ändringsförslag    38

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Utan hinder av första stycket ska medlemsstaterna senast den XXXX [OP please set the date = the last day of the month of 60 months after the date of entry into force] sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa artikel 16.5 och artikel 19.2 g.

Utan hinder av första stycket ska medlemsstaterna senast den XXXX [OP please set the date = the last day of the month of 36 months after the date of entry into force] sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa artikel 16.5 och artikel 19.2 g.

Ändringsförslag    39

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Behovet av att tillhandahålla full onlineregistrering för de bolagsformer som förtecknas i bilaga I och genomförbarheten när det gäller detta.

(a)  Genomförbarheten när det gäller att tillhandahålla full onlineregistrering för de bolagsformer som förtecknas i bilaga I.

Ändringsförslag    40

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Behovet av att medlemsstaterna tillhandahåller mallar för alla former av bolag med begränsat ansvar och genomförbarheten när det gäller detta, och behovet av att tillhandahålla en harmoniserad mall för hela unionen som ska användas i alla medlemsstater för de bolagsformer som förtecknas i bilaga IIA och genomförbarheten när det gäller detta.

(b)  Genomförbarheten när det gäller att medlemsstaterna tillhandahåller mallar för alla former av bolag med begränsat ansvar, och behovet av att tillhandahålla en harmoniserad mall för hela unionen som ska användas i alla medlemsstater för de bolagsformer som förtecknas i bilaga IIA och genomförbarheten när det gäller detta.


MOTIVERING

I sin resolution från 2017 om handlingsplanen för e-förvaltning uppmanade Europaparlamentet kommissionen att överväga ytterligare sätt att främja digitala lösningar för formaliteter i ett företags hela livscykel och betonade hur viktigt arbetet med sammankopplingen av företagsregister är.

I EU är skillnaderna mellan medlemsstaterna stora när det gäller företagens tillgång till onlineverktyg för kontakterna med myndigheter på området bolagsrätt. Medlemsstaterna erbjuder e-förvaltningstjänster i varierande grad: vissa har kommit mycket långt och erbjuder användarvänliga, helt onlinebaserade lösningar, medan andra inte erbjuder någon onlinetjänst alls på området bolagsrätt, såsom registrering av företaget som juridisk person.

Därför lägger kommissionen fram detta förslag, tillsammans med förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv (EU) 2017/1132 vad gäller gränsöverskridande ombildningar, fusioner och delningar av företag för att modifiera den rättsliga situationen och ge en omfattande uppsättning åtgärder för att uppnå skäliga, möjliggörande och moderna bolagsrättsregler i EU.

Detta förslag är avsett att komplettera de befintliga reglerna inom bolagsrätten på EU-nivå, som nu är kodifierade i direktiv (EU) 2017/1132. Initiativet är fullt förenligt med och kommer att bygga vidare på befintliga digitala element i EU:s bolagsrätt, i synnerhet företagsregistrens sammankopplingssystem, som grundar sig på rättsliga skyldigheter enligt direktiv 2012/17/EU och kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/884.

På det hela taget välkomnar föredraganden förslaget och dess huvudsakliga mål, nämligen möjligheten att etablera ett bolag eller en filial helt online, genomförandet av engångsprincipen, användningen av onlineformulär och utvidgningen av fri tillgång till handlingar i företagsregistrens sammankopplingssystem. Han ser potentialen hos förslaget till direktiv och välkomnar balansen mellan en enklare och billigare onlineregistrering och det skydd mot bedrägerier som kommissionen presenterat.

Föredraganden betonar att eventuella krav gällande autenticiteten hos information eller handlingar som lämnats in måste omfattas av nationell lagstiftning och att medlemsstaterna bör få fastställa regler för att säkerställa att handlingar och information som lämnas in online är tillförlitliga och trovärdiga. Föredraganden föreslår en mer detaljerad definition av vad registrering innebär eftersom hela processen att bilda ett bolag med hjälp av digitala verktyg inte består av bara ett moment. För att undanröja eventuella tveksamheter vill föredraganden understryka att det är viktigt att medlemsstaterna säkerställer att fysisk närvaro får krävas endast från fall till fall och att andra steg i förfarandet kan slutföras helt och hållet online. Det är också viktigt att framhålla att den medlemsstat som begär information om uteslutna styrelseledamöter bör få ett motiverat beslut från myndigheterna i den medlemsstat som mottagit begäran, om svaret bekräftar någon form av uteslutning.


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Användningen av digitala verktyg och processer i bolagsrätt

Referensnummer

COM(2018)0239 – C8-0166/2018 – 2018/0113(COD)

Framläggande för parlamentet

25.4.2018

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

JURI

28.5.2018

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

IMCO

28.5.2018

 

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

IMCO

19.6.2018

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Tadeusz Zwiefka

9.7.2018

 

 

 

Behandling i utskott

10.7.2018

3.9.2018

11.10.2018

 

Antagande

20.11.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

20

1

3

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Sylvia‑Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Geoffroy Didier, Pascal Durand, Jytte Guteland, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski

Ingivande

4.12.2018


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

20

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ECR

Sajjad Karim, Kosma Złotowski

EFDD

Joëlle Bergeron, Laura Ferrara

ENF

Gilles Lebreton

PPE

Geoffroy Didier, Emil Radev, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jytte Guteland, Sylvia‑Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Virginie Rozière

1

-

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos

3

0

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand, Julia Reda

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 20 december 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy