Διαδικασία : 2018/2101(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0424/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0424/2018

Συζήτηση :

PV 15/01/2019 - 14
CRE 15/01/2019 - 14

Ψηφοφορία :

PV 16/01/2019 - 21.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0029

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 698kWORD 68k
4.12.2018
PE 625.316v02-00 A8-0424/2018

σχετικά με την ετήσια έκθεση της ΕΚΤ για το 2017

(2018/2101(INI))

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Εισηγητής: Gabriel Mato

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την ετήσια έκθεση της ΕΚΤ για το 2017

(2018/2101(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 6ης Φεβρουαρίου 2018, σχετικά με την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2016(1),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) για το 2017,

–  έχοντας υπόψη το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και ιδίως τα άρθρα 2, 3, 7, 10.2, 15, 32.5 και 33.1,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 129(3), 130, 138(2), 282(2) και (3), 283(2) και 284(3) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη την ομιλία του προέδρου της ΕΚΤ, κ. Mario Draghi, στη Sintra στις 19 Ιουνίου 2018,

–  έχοντας υπόψη το Οικονομικό Δελτίο της ΕΚΤ, Τεύχος 5/2018,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 974/98 του Συμβουλίου, της 3ης Μαΐου 1998, για την εισαγωγή του Ευρώ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, για την ιδιότητα του ευρώ ως νόμιμου χρήματος(2),

–  έχοντας υπόψη τις παρατηρήσεις επί των προτάσεων που διατύπωσε το Κοινοβούλιο ως μέρος του ψηφίσματός του σχετικά με την ετήσια έκθεση της ΕΚΤ για το 2016,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια οικονομική έκθεση 2017 της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (BIS),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ) «Vulnerabilities in the EU residential real estate sector» [Αδυναμίες του τομέα οικιστικών ακινήτων της ΕΕ] του Νοεμβρίου 2016 και τις οικείες συνοδευτικές ειδικές ανά χώρα προειδοποιήσεις που εκδόθηκαν προς οκτώ κράτη μέλη,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 1 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0424/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ευρώ παραμένει αδιαμφισβήτητα το δεύτερο σημαντικότερο νόμισμα στο διεθνές νομισματικό σύστημα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η λαϊκή υποστήριξη για το ευρώ ήταν υψηλή το 2017, με τα τρία τέταρτα σχεδόν των αποκριθέντων στη ζώνη του ευρώ (73 %) να είναι υπέρ του ενιαίου νομίσματος, το υψηλότερο ποσοστό από το φθινόπωρο του 2004·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Επιτροπής το καλοκαίρι του 2018, το ΑΕΠ της ΕΕ και της ζώνης του ευρώ αυξήθηκε το 2017 κατά 2,4 %, ξεπερνώντας σε επίδοση εκείνο των ΗΠΑ· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις ίδιες προβλέψεις, το ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί το 2018 και το 2019 κατά 2,1 % και 2,0 % αντιστοίχως·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελευταία οικονομικά στοιχεία του 2018 αντανακλούν μια κάποια επιβράδυνση της οικονομικής μεγέθυνσης σε σχέση με τα υψηλά επίπεδα του 2017, λόγω της ασθενέστερης ώθησης από το εξωτερικό εμπόριο και των υψηλότερων τιμών του πετρελαίου·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat του Μαΐου 2018, η ανεργία στην ΕΕ και στη ζώνη του ευρώ έχει σχεδόν επιστρέψει στα πριν από την κρίση επίπεδα, στο 7,0 % και στο 8,4 % αντιστοίχως· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αριθμοί των απασχολουμένων και η συμμετοχή του εργατικού δυναμικού στη ζώνη του ευρώ ήταν στα υψηλότερα επίπεδα από το 1999 που δημιουργήθηκε η Οικονομική και Νομισματική Ένωση·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την κάποια σύγκλιση, τα ποσοστά μεγέθυνσης και ανεργίας εξακολουθούν να παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις σε γεωγραφικό επίπεδο, δημιουργώντας μια επικίνδυνη κατάσταση αστάθειας για την οικονομία και θέτοντας σε κίνδυνο την υγιή και ισόρροπη ανάπτυξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεργία των νέων εξακολουθεί να είναι υπερδιπλάσια του μέσου όρου στο τέλος του 2017, στο 16,8 % για την ΕΕ και στο 18,8% για τη ζώνη του ευρώ·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα οικονομική επέκταση ευρείας βάσης οφείλεται κυρίως στις εξαγωγές και στην εγχώρια κατανάλωση των κρατών μελών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, πέρυσι, οι επενδύσεις αυξήθηκαν με τον ταχύτερο ρυθμό από το 2007, υποστηριζόμενες από την παγκόσμια ανάκαμψη και από το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη· τονίζει τον ρόλο του ΕΤΣΕ στη γεφύρωση του επενδυτικού κενού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με την κινητοποίηση συνολικής επένδυσης 256,9 δισ. EUR, παρέχοντας χρηματοδότηση σε σχεδόν 550.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) δικαιούχους χρηματοδότησης από το ΕΤΕ·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όσα κράτη μέλη δεν συμμετέχουν στο ενιαίο νόμισμα και διαθέτουν ευέλικτη συναλλαγματική ισοτιμία για τα νομίσματά τους είχαν ασταθή οικονομική επίδοση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομία όσων κρατών μελών έχουν υιοθετήσει το ενιαίο νόμισμα τα τελευταία δέκα χρόνια είχε καλύτερες επιδόσεις από των χωρών με ευέλικτες συναλλαγματικές ισοτιμίες·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις μακροοικονομικές προβολές των εμπειρογνωμόνων του Ευρωσυστήματος του Ιουνίου 2018, ο ετήσιος πληθωρισμός στον εναρμονισμένο δείκτη τιμών καταναλωτή (HICP/ΕνΔΤΚ) στη ζώνη του ευρώ αναμένεται να φτάσει στο 1,7 % το 2018, 2019 και 2020 και, επομένως, να ανακάμψει από τα παρελθόντα χαμηλά και να κινηθεί πλησιέστερα στον μεσοπρόθεσμο στόχο της ΕΚΤ για πληθωρισμό που να πλησιάζει αλλά να μην ξεπερνάει το 2 % εξακολουθώντας, ωστόσο, να απέχει από τον στόχο αυτό και με μεγάλη διακύμανση των ποσοστών πληθωρισμού εντός της ζώνης του ευρώ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση του ονομαστικού πληθωρισμού οφείλεται κυρίως στις υψηλότερες τιμές της ενέργειας, ενώ ο υποκείμενος πληθωρισμός κατέγραψε οριακή μόνο αύξηση από 0,9 % σε 1,0 % το 2016, ενώ το 2017 δεν υπήρξαν σημεία συνέχισης της ανοδικής τάσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση των μισθών παράλληλα με την αύξηση της παραγωγικότητας παραμένει σημαντική προϋπόθεση για μια συνεχή αύξηση του υποκείμενου πληθωρισμού·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις εαρινές προβλέψεις του 2018 της Επιτροπής, το συνολικό δημοσιονομικό έλλειμμα στη ζώνη του ευρώ αναμένεται να πέσει από το 0,9 % στο 0,7 % του ΑΕΠ το 2018, με προβλεπόμενη για το 2019 περαιτέρω μείωση στο 0,6 %, έναντι αναμενόμενων ελλειμμάτων 5,9 % του ΑΕΠ στις ΗΠΑ και 2,7 % στην Ιαπωνία·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΚΤ προβλέπει ότι μεσοπρόθεσμα ο πληθωρισμός θα αυξηθεί σταδιακά, ωθούμενος από την τάση της τρέχουσας νομισματικής πολιτικής, από τη συνεχιζόμενη οικονομική επέκταση, από τις αυξήσεις μισθών και από την μείωση της υποαπασχόλησης των πόρων στην οικονομία·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τράπεζες της ζώνης του ευρώ έχουν επιταχύνει το ρυθμό μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων τους (NPLs) από το 8 % επί του συνόλου των δανείων το 2014 στο 4,9 % κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2017· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο συνολικός όγκος των μη εξυπηρετούμενων δανείων στην ΕΕ είναι ακόμη στο επίπεδο των 950 δισ. EUR· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια πρέπει είτε να πωληθούν, είτε να διαγραφούν (εν μέρει), είτε να έχουν την κατάλληλη πρόβλεψη, ώστε να διασφαλιστεί η χρηματοπιστωτική σταθερότητα και να αποτραπούν οι αρνητικές συνέπειες για τους κατόχους τρεχούμενων λογαριασμών, τους αποταμιευτές και τους επενδυτές· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών ως προς τους αριθμούς των μη εξυπηρετούμενων δανείων· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ποσοστά των μη εξυπηρετούμενων δανείων σε 8 κράτη μέλη συνεχίζουν να είναι αρκετά πάνω από το 10 %, σε δύο μάλιστα από αυτά τα κράτη μέλη το ποσοστό ξεπερνάει το 40 %·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι χρειάζεται μια ενισχυμένη δευτερογενής αγορά για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια προκειμένου να βελτιωθεί η ρευστότητας της αγοράς σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να αποφευχθεί μια πιθανή αδιαφάνεια στην αγορά·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στη συνεδρίασή του του Οκτωβρίου 2017, το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ είχε αποφασίσει να συνεχίσει τις καθαρές αγορές στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς περιουσιακών στοιχείων (APP) με μηνιαίο ρυθμό 30 δισεκατομμυρίων EUR μέχρι τον Σεπτέμβριο 2018· λαμβάνοντας υπόψη ότι στη συνεδρίασή του Ιουνίου 2018, αποφάσισε να παρατείνει τις μηνιαίες αγορές για ένα μειωμένο ποσό ύψους 15 δισεκατομμυρίων μέχρι το τέλος του 2018 και μετά να τερματίσει κάθε αγορά, με την επιφύλαξη ότι τα εισερχόμενα στοιχεία θα επιβεβαιώνουν τις προοπτικές του σχετικά με τον μεσοπρόθεσμο πληθωρισμό, και λαμβάνοντας υπόψη ότι επιβεβαίωσε αυτή την απόφαση στη συνεδρίασή του του Σεπτεμβρίου 2018·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ έχει επιβεβαιώσει τις προσδοκίες του ότι το επιτόκιο των βασικών πράξεων αναχρηματοδότησης και τα επιτόκια της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης και της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων θα διατηρηθούν αμετάβλητα στο 0,00 %, στο 0,25 % και στο 0,40 % αντίστοιχα τουλάχιστον έως το τέλος του καλοκαιριού του 2019, και σε κάθε περίπτωση έως ότου υπάρξει διαρκής προσαρμογή του πληθωρισμού συνεπής με τον μεσοπρόθεσμο στόχο της ΕΚΤ·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τελευταία απορρόφηση των στοχευμένων πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (ΣΠΠΜΑ/TLTRO) το 2017 έδειξε αυξανόμενη ζήτηση από τις τράπεζες της ζώνης του ευρώ· λαμβάνοντας υπόψη ότι στόχος των ΣΠΜΜΑ είναι η τόνωση του τραπεζικού δανεισμού προς την πραγματική οικονομία·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στα τέλη του 2017 το μέγεθος του ισολογισμού του Ευρωσυστήματος πέτυχε ρεκόρ όλων των εποχών, με πάνω από 4,5 τρισεκατομμύρια EUR, μια μεγέθυνση κατά 0,8 τρισεκατομμύριο EUR σε σύγκριση με τα τέλη του 2016, αντιστοιχώντας σε 41 % του συνολικού ΑΕΠ της ζώνης του ευρώ· λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόγραμμα αγοράς ομολόγων που εφαρμόζει η ΕΚΤ είχε ως αποτέλεσμα την επιβάρυνση του ισολογισμού της με σημαντικό επίπεδο κινδύνου·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2017, ο αριθμός και η αξία των κυκλοφορούντων τραπεζογραμματίων ευρώ αυξήθηκαν κατά περίπου 5,9 % και 4,0 % αντίστοιχα, ενώ ο αριθμός και η αξία των κερμάτων ευρώ αυξήθηκαν κατά 4,2 % και 4,0 % αντίστοιχα·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2017 το καθαρό κέρδος της ΕΚΤ ανήλθε σε 1.275 δισεκατομμύρια EUR, έναντι 1.193 δισεκατομμυρίων EUR το 2016· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση αυτή μπορεί να αποδοθεί κυρίως στην αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ έχουν επανειλημμένα τονίσει τη σημασία της εφαρμογής διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων για την αύξηση της παραγωγικότητας στη ζώνη του ευρώ, καθώς και δημοσιονομικών πολιτικών που να ευνοούν την μεγέθυνση, στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 123 της ΣΛΕΕ και το άρθρο 21 του καταστατικού των ΕΣΚΤ/ΕΚΤ απαγορεύουν τη νoμισματική χρηματοδότηση των κυβερνήσεων·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μέχρι στιγμής, κατά την εκτέλεση του εποπτικού της ρόλου, η ΕΚΤ δεν λάμβανε πάντοτε επαρκώς υπόψη την αρχή της αναλογικότητας·

Γενική επισκόπηση

1.  επικροτεί το γεγονός ότι η λαϊκή υποστήριξη για το ευρώ αυξήθηκε κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες το 2017 σε σχέση με το 2016, με σχεδόν τα δύο-τρίτα των αποκριθέντων (64 %) να πιστεύουν ότι το ενιαίο νόμισμα είναι καλό για τις χώρες τους·

2.  υπενθυμίζει ότι το ευρώ είναι ένα σχέδιο πρώτα πολιτικό και μετά οικονομικό· υπενθυμίζει το μη αναστρέψιμο του ενιαίου νομίσματος·

3.  υπενθυμίζει την υποχρέωση του κάθε κράτους μέλους, πλην Ηνωμένου Βασιλείου και Δανίας, να υιοθετήσει το ενιαίο νόμισμα μόλις εκπληρώσει τα κριτήρια σύγκλισης του Μάαστριχτ· εκτιμά ότι η συμμετοχή στην τραπεζική ένωση θα πρέπει να θεωρείται βασικό κριτήριο για όσες χώρες επιθυμούν να ενταχθούν στη ζώνη του ευρώ·

4.  τονίζει ότι το καθεστώς ανεξαρτησίας της ΕΚΤ, όπως ορίζεται στις Συνθήκες, είναι ζωτικής σημασίας για την εκπλήρωση της αποστολή της διασφάλισης της σταθερότητας των τιμών και για την προστασία της ίδιας της ΕΚΤ συνολικά έναντι πολιτικών παρεμβάσεων·

5.  τονίζει ότι η ΕΚΤ είναι υπεύθυνη για τη νομισματική πολιτική της ζώνης του ευρώ στο σύνολό της· υπενθυμίζει ότι ο κανονισμός της ΕΚΤ ορίζει πως τα μέλη του συμβουλίου της δεν εκπροσωπούν κράτη μέλη, δεν διαθέτουν δικαίωμα αρνησικυρίας και οφείλουν να μην λαμβάνουν οδηγίες από κανένα θεσμικό όργανο, κυβέρνηση ή άλλο φορέα, ώστε να μπορεί το διοικητικό συμβούλιο να ενεργεί με αποφασιστικότητα·

6.  επισημαίνει ότι η νομισματική πολιτική έχει συμβάλει στη διαφύλαξη του ενιαίου νομίσματος και στη σταθερότητα της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης·

7.  επαναλαμβάνει ότι η ανεξαρτησία της ΕΚΤ δίνει στα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της την ελευθερία να αποφασίζουν, υπεύθυνα και βάσει του σεβασμού της δέουσας λογοδοσίας, εάν θα συμμετάσχουν σε φόρα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν είναι ανοικτά στο ευρύτερο κοινό, εάν θεωρούν ότι είναι αναγκαίο προκειμένου να διασφαλίζεται η βέλτιστη άσκηση της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ· λαμβάνει υπό σημείωση την από 5ης Ιουλίου 2018 γνωμοδότηση της Διαμεσολαβήτριας·

8.  ζητεί από την ΕΚΤ να επικεντρωθεί στον πρωταρχικό στόχο της, της σταθερότητας των τιμών· υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του καταστατικού της ΕΚΤ και του άρθρου 127 της ΣΛΕΕ, και τις περαιτέρω λεπτομέρειες που ορίζονται στο άρθρο 282 της ΣΛΕΕ, η ΕΚΤ οφείλει, με την επιφύλαξη του πρωταρχικού στόχου της σταθερότητας των τιμών, να στηρίζει «τις γενικές οικονομικές πολιτικές της Ένωσης», προκειμένου να συμβάλλει στην υλοποίηση των στόχων της Ένωσης, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 της ΣΕΕ·

9.  επισημαίνει ότι η οικονομία της ΕΕ είχε το 2017 τον ταχύτερο ρυθμό μεγέθυνσης των τελευταίων 10 ετών και ότι η οικονομία όλων των κρατών μελών γνώρισε επέκταση· διαπιστώνει ότι η ανεργία στην ΕΕ βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδό της από το 2008, αν και συνεχίζει να πλήττει δραματικά τους νέους· χαιρετίζει τον ρόλο της ΕΚΤ στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς μεγέθυνση που έχουν αναληφθεί σε ορισμένα κράτη μέλη στο πλαίσιο της υπό εξέλιξη ανάκαμψης· υπενθυμίζει τη σημασία της αξιολόγησης των οικονομικών και κοινωνικών συνεπειών αυτών των μεταρρυθμίσεων·

10.  επισημαίνει εντούτοις την επιδείνωση της αβεβαιότητας που πηγάζει από παράγοντες όπως: την απειλή μεγαλύτερου προστατευτισμού·· τις διαπραγματεύσεις για το Brexit· τις πιθανές « φούσκες » περιουσιακών στοιχείων· την κρίση στις αναδυόμενες αγορές· τα ιστορικά επίπεδα ιδιωτικού και δημόσιου χρέους· τη γενική αστάθεια στις χρηματοπιστωτικές αγορές που συνδέεται ιδίως με τους πολιτικούς κινδύνους σε ορισμένα κράτη μέλη που θέτουν σε κίνδυνο τις προοπτικές μεγέθυνσης στη ζώνη του ευρώ· τον αυξανόμενο λαϊκισμό, απομονωτισμό και εθνοκεντρισμό σε όλο το πολιτικό φάσμα· την αρνητική αντίδραση στην παγκοσμιοποίηση· και τις αυξανόμενες αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών σχετικά με το μέλλον της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης·

11.  προειδοποιεί ότι, σύμφωνα με την ετήσια οικονομική έκθεση της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (BIS) για το 2018, υπάρχουν ενδείξεις βαθμιαίας συσσώρευσης δημοσιονομικών ανισορροπιών, ιδίως σε χώρες που διέφυγαν σε μεγάλο βαθμό από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, επειδή σε αυτές, αντίθετα από ό,τι στις χώρες που βρέθηκαν στην καρδιά της αναταραχής, δεν σημειώθηκε απομόχλευση του ιδιωτικού τομέα· διαπιστώνει ότι οι ανισορροπίες αυτές λαμβάνουν τη μορφή σημαντικής αύξησης του δανεισμού στον ιδιωτικό τομέα·

12.  τονίζει τη μεγάλη σημασία που σε αυτή τη συγκυρία έχει η διατήρηση ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για τις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις οι οποίες ακόμη παραμένουν κάτω από τα πριν την κρίση επίπεδα· προτρέπει την ΕΚΤ να λάβει τα αναγκαία μέτρα σε συμφωνία με την αποστολή της, για να βοηθήσει στην υλοποίηση του στόχου αυτού· υπενθυμίζει όμως ότι η επέκταση με βάση τα δάνεια μπορεί να οδηγήσει σε κακή κατανομή των πραγματικών πόρων·

Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις

13.  θεωρεί ότι η νομισματική πολιτική από μόνη της δεν επαρκεί για την επίτευξη μιας βιώσιμης οικονομικής ανάκαμψης· υπενθυμίζει τον αντικυκλικό αντίκτυπο που η νομισματική πολιτική είχε στην μετά την κρίση ανάκαμψη, εκτιμά όμως ότι η διαρθρωτική συνεισφορά της νομισματικής πολιτικής σε μια βιώσιμη μεγέθυνση είναι μικρή· καλεί συνεπώς τους πολιτικούς υπεύθυνους να διατηρήσουν την τρέχουσα ανοδική πορεία της οικονομίας και πέρα από την βραχυπρόθεσμη προοπτική, εφαρμόζοντας ένα μείγμα κοινωνικά ισορροπημένων, φιλόδοξων και φιλικών για τη μεγέθυνση και την παραγωγικότητα διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και δημοσιονομικών πολιτικών, μέσα στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης (SGP/ΣΣΑ), συμπεριλαμβανομένων των διατάξεών του περί ευελιξίας· υπενθυμίζει τα λόγια του προέδρου του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής στις 5 Νοεμβρίου 2018, ότι « η ευελιξία στους κανόνες πρέπει να εξαρτάται από την οικονομική κατάσταση στην οποία θα βρεθούμε », όπως και την άποψη που διατυπώνεται στην έκθεση του Ιουνίου 2018 ότι « για να διαφυλαχθεί η αξιοπιστία του Συμφώνου, οι περί ευελιξίας διατάξεις του θα πρέπει να εφαρμόζονται με συμμετρικό τρόπο, και όχι μόνο όταν η οικονομία πηγαίνει προς τα νότια ή είναι ασθενής »·

14.  τονίζει ότι, για να εξασφαλιστεί η πλήρης αποτελεσματικότητα της νομισματικής πολιτικής, οι υπερβολικές μακροοικονομικές ανισορροπίες πρέπει να διορθώνονται με κατάλληλες δημοσιονομικές και οικονομικές πολιτικές και με μεταρρυθμίσεις που αυξάνουν την παραγωγικότητα· τονίζει ότι η νομισματική πολιτική της ΕΚΤ δεν μπορεί να υποκαθιστά τις βιώσιμες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, που αποτελούν ευθύνη των κρατών μελών·

15.  διαπιστώνει με ανησυχία ότι το μερίδιο της ΕΕ στις παγκόσμιες ροές άμεσων ξένων επενδύσεων έχει υποχωρήσει σημαντικά από τότε που άρχισε η κρίση·

16.  σημειώνει τη γνώμη της ΕΚΤ που ζητά τη θέσπιση ενός Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασφάλισης Καταθέσεων (EDIS/ΕΣΑΚ) ως τρίτου πυλώνα της τραπεζικής ένωσης· επισημαίνει τον καίριο ρόλο της ασφάλισης καταθέσεων για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και για τη διασφάλιση της ακεραιότητας όλων των καταθέσεων εντός της τραπεζικής ένωσης· τονίζει ότι το ΕΣΑΚ θα μπορούσε περαιτέρω να συμβάλει στην ενίσχυση και διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας· αναγνωρίζει ότι ο επιμερισμός του κινδύνου και η μείωση των κινδύνων πρέπει να συμβαδίζουν·

Πρόγραμμα αγοράς περιουσιακών στοιχείων

17.  τονίζει ότι τα μη τυποποιημένα μέτρα νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ έχουν συμβάλει στην αποτροπή των κινδύνων αποπληθωρισμού που ακόμη υπήρχαν στις αρχές του 2016 και στην εκκίνηση μιας ανάκαμψης στις πιστώσεις προς τον ιδιωτικό τομέα, με ετήσιο ρυθμό μεγέθυνσης γύρω στο 3 % στα μέσα του 2018, σε σύγκριση με 0 % το 2015·

18.  συμφωνεί με την ΕΚΤ ότι, για να επιτευχθεί ο στόχος στο θέμα του πληθωρισμού, απαιτούνται βιώσιμες υποστηρικτικές δημοσιονομικές πολιτικές όπως και μεταρρυθμίσεις που να ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα, την παραγωγικότητα και τη μεγέθυνση, καθώς και αυξήσεις μισθών σε συμφωνία με την αύξηση της παραγωγικότητας· ζητεί, συνεπώς, από τα κράτη μέλη να διπλασιάσουν τις προσπάθειές τους βάσει των αρχών του «ενάρετου τριγώνου» της τόνωσης των επενδύσεων, της επιδίωξης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων φιλικών προς τη μεγέθυνση και κοινωνικά ισορροπημένων, και της εφαρμογής υπεύθυνων δημοσιονομικών πολιτικών·

19.  εκφράζει την ανησυχία του για την ραγδαία αύξηση των τιμών ακινήτων σε ορισμένα κράτη μέλη· ζητεί, ως εκ τούτου, επαγρύπνηση απέναντι στον κίνδυνο να επανεμφανιστούν « φούσκες » στον τομέα των ακινήτων και υπερχρέωση των νοικοκυριών και του ιδιωτικού τομέα σε ορισμένα κράτη μέλη·

20.  λαμβάνει υπό σημείωση τις παρατηρήσεις του Προέδρου του ΕΣΣΚ Mario Draghi(3) ότι κύρια πηγή αδυναμίας που οδηγεί σε υπερθερμασμένες αγορές ακινήτων στην ΕΕ είναι η αναζήτηση υψηλών αποδόσεων από διεθνείς επενδυτές —κυρίως στους τομείς της διασυνοριακής χρηματοδότησης και των μη τραπεζικών οργανισμών— και ότι οι πολιτικοί υπεύθυνοι θα πρέπει να εξετάσουν κατά πόσο θα πρέπει να θεσπιστούν νέα μακροπροληπτικά μέσα για τους μη τραπεζικούς οργανισμούς, ιδίως σε σχέση με τα ανοίγματα τους σε εμπορικά ακίνητα·

21.  συμφωνεί, με την επιφύλαξη της ανεξαρτησίας της ΕΚΤ, με την απόφαση της ΕΚΤ να τερματίσει με βιώσιμο τρόπο το πρόγραμμα αγοράς περιουσιακών στοιχείων (APP), υπό τον όρο ότι τα εισερχόμενα δεδομένα θα επιβεβαιώσουν τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές της για τον πληθωρισμό, και εκτιμά πως ο μηχανισμός αυτός θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί μόνο προσωρινά, δεδομένου ότι δημιουργεί νέους κινδύνους για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και μειώνει τα κίνητρα για την εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών και την υλοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων· αναγνωρίζει ότι η εξάρτηση από τη νομισματική πολιτική για τη στήριξη της ανάκαμψης μετά την κρίση είχε επίσης ακούσιες συνέπειες·

22.  τονίζει ειδικότερα ότι τα παρατεταμένα μη τυποποιημένα μέτρα πολιτικής ενδέχεται να έχουν αρνητικές διανεμητικές συνέπειες· καλεί συνεπώς την ΕΚΤ να συμπεριλάβει στην προσεχή ετήσια έκθεσή της μια ολοκληρωμένη και λεπτομερή ανάλυση των παρενεργειών των δικών της μέτρων νομισματικής πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων των πιθανών κινδύνων για τους τομείς των ασφαλίσεων και των συντάξεων·

23.  διαπιστώνει ότι, με συμμετοχές ύψους 1,9 τρισεκατομμυρίου EUR στα τέλη του 2017, το πρόγραμμα αγοράς τίτλων του δημοσίου (PSPP) αντιπροσώπευε το μεγαλύτερο μερίδιο του προγράμματος αγοράς περιουσιακών στοιχείων (APP)· τονίζει τη σημασία της τήρησης του ανώτατου ορίου του εκδότη στο 33 % στις αγορές τίτλων του δημοσίου·

24.  διαπιστώνει ότι, από όλα τα προγράμματα αγοράς τίτλων του ιδιωτικού τομέα, το πρόγραμμα αγοράς τίτλων του επιχειρηματικού τομέα (CSPP) συνέβαλε περισσότερο στο πρόγραμμα αγοράς περιουσιακών στοιχείων (APP) το 2017, με 82 δισεκατομμύρια EUR σε καθαρές αγορές· χαιρετίζει το ότι από το 2017 η ΕΚΤ δημοσιεύει τον πλήρη κατάλογο όλων των συμμετοχών CSPP, μαζί με τα ονόματα των εκδοτών, τα συγκεντρωτικά δεδομένα για αυτές τις συμμετοχές ανά χώρα, τον κίνδυνο, την διαβάθμιση και τον τομέα· ζητεί από την ΕΚΤ να εφαρμόσει παρόμοια πολιτική διαφάνειας για όλα τα προγράμματα αγοράς περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων του προγράμματος αγοράς τίτλων προερχόμενων από τιτλοποίηση (ABSPP) και του προγράμματος αγοράς καλυμμένων ομολογιών 3 (CBPP3), επιπλέον των περαιτέρω μέτρων, με σκοπό την κοινοποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών που χρησιμοποιούνται κατά την επιλογή των τίτλων που αγοράζουν οι εθνικές κεντρικές τράπεζες (NCBs/ΕθνΚΤ)· τονίζει ότι το CSPP δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να οδηγήσει σε στρέβλωση του ανταγωνισμού εντός της εσωτερικής αγοράς·

25.  υπενθυμίζει ότι η ΕΚΤ ως όργανο της ΕΕ δεσμεύεται από τη συμφωνία του Παρισιού· καλεί την ΕΚΤ, με πλήρη σεβασμό της εντολής της, της ανεξαρτησίας της και του πλαισίου διαχείρισης κινδύνου, να ενσωματώσει στις πολιτικές της τη δέσμευση υπέρ της συμφωνίας του Παρισιού και τα κριτήρια που αφορούν περιβάλλον, κοινωνία και διακυβέρνηση (κριτήρια ESG/ΠΚΔ)·

26.  επιδοκιμάζει τη διαφάνεια που προσφέρει η ΕΚΤ μέσω του προσανατολισμού προσδοκιών (forward guidance) που παρέχει· αναγνωρίζει την απόφαση της ΕΚΤ να διατηρήσει χαμηλά τα επιτόκια, λόγω της τρέχουσας αβεβαιότητας σε παγκόσμιο επίπεδο·

27.  τονίζει ότι η κατάλληλη αλληλουχία και εφαρμογή της σταδιακής κατάργησης των έκτακτων μέτρων νομισματικής πολιτικής θα είναι καθοριστικής σημασίας για την αποφυγή αναταραχών στην αγορά· υπενθυμίζει ότι είναι δυνατό να πραγματοποιηθούν αυξήσεις των επιτοκίων και παράλληλα να διατηρηθεί σταθερό το μέγεθος του ισολογισμού για το Ευρωσύστημα, εάν το επιβάλλουν οι οικονομικές συνθήκες·

28.  τονίζει τη σημασία της επικοινωνίας και του προσανατολισμού προσδοκιών για την επιτυχή εξομάλυνση της νομισματικής πολιτικής·

29.  είναι ενήμερο για τον διαφοροποιημένο αντίκτυπο που αναμένεται να έχει η εξομάλυνση της νομισματικής πολιτικής στα κράτη μέλη, ανάλογα με το επίπεδο και το προφίλ ληκτότητας του χρέους τους·

30.  υπογραμμίζει το μέγεθος των κανονιστικών και διαρθρωτικών αλλαγών που σημειώθηκαν μετά την τελευταία οικονομική κρίση και τη σημασία τους για πολλούς τομείς που συνδέονται με τη νομισματική πολιτική· τονίζει τη σημασία της έρευνας και των μελετών για την καλύτερη κατανόηση του νέου περιβάλλοντος που προέκυψε από τις εξελίξεις των τελευταίων δεκαετιών, καθώς και των συνεπειών τους για την άσκηση νομισματικής πολιτικής·

31.  διαπιστώνει τις επιπτώσεις του αρνητικού επιτοκίου της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων που έχει επιβληθεί στις τράπεζες από τον Ιούνιο 2014· εκτιμά πως το μέτρο αυτό, εάν συνεχιστεί, μπορεί να επηρεάσει την αποδοτικότητα του τραπεζικού τομέα και πως θα πρέπει να καταργηθεί σταδιακά κατά την εξομάλυνση της νομισματικής πολιτικής στο πλαίσιο της τρέχουσας ανάκαμψης·

32.  είναι ενήμερο για την πιθανότητα να συνεχιστούν οι στοχευμένες πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (ΣΠΠΜΑ/TLTRO), που παρέχουν στις τράπεζες μεσοπρόθεσμη χρηματοδότηση με ελκυστικούς όρους με την προϋπόθεση να χρησιμοποιούνται πραγματικά για τη χορήγηση νέων πιστώσεων στην πραγματική οικονομία· λαμβάνει υπόψη την αυξανόμενη ζήτηση εκ μέρους των τραπεζών της ζώνης του ευρώ στην τελευταία ΣΠΠΜΑ το 2017, ζήτηση που μπορεί να οφείλεται στις προσδοκίες αύξησης των επιτοκίων καταθέσεων και στη δυνατότητα φτηνού κέρδους· καλεί την ΕΚΤ να παρακολουθεί στενά αυτή την εξέλιξη προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι ΣΠΠΜΑ χρησιμοποιούνται πραγματικά για την ενίσχυση του τραπεζικού δανεισμού προς την πραγματική οικονομία·

33.  λαμβάνει υπό σημείωση την αύξηση των ισοζυγίων του TARGET2 η οποία αποτυπώνει τις συνεχιζόμενες εκροές κεφαλαίου από την περιφέρεια της ζώνης του ευρώ· επισημαίνει ότι η ΕΚΤ εκτιμά πως οι αλλαγές των ισοζυγίων του TARGET αντανακλούν εν πολλοίς τις ροές ρευστότητας στο πλαίσιο του APP και δεν είναι σύμπτωμα νέας πίεσης στις χρηματοπιστωτικές αγορές· καλεί την ΕΚΤ να αποσαφηνίσει τους υποκείμενους παράγοντες και τους πιθανούς κινδύνους που σχετίζονται με τις ανισορροπίες που αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει·

Άλλες πτυχές

34.  χαιρετίζει την έγκριση της συμφωνίας για επείγουσα στήριξη της ρευστότητας (μηχανισμός ELA), συμφωνία που διευκρινίζει την κατανομή ευθυνών, δαπανών και κινδύνων· επισημαίνει ότι η συμφωνία πρέπει να επανεξεταστεί το 2019 το αργότερο· είναι της άποψης ότι η χορήγηση επείγουσας στήριξης της ρευστότητας θα πρέπει να αποφασίζεται σε επίπεδο ΕΕ·

35.  καλεί την ΕΚΤ να δημοσιοποιήσει το συνολικό ποσό των κερδών που πραγματοποίησε το Ευρωσύστημα μέσω της συμφωνίας για τα καθαρά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (ANFA) και μέσω του προγράμματος αγοράς τίτλων (SMP) από το 2010 έως την πλήρη λήξη του προγράμματος, με συγκεκριμένη ανά χώρα κατανομή για τα κράτη μέλη που υπήχθησαν σε αγορές στο πλαίσιο του SMP (Ελλάδα, Ιρλανδία, Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία)·

36.  επιδοκιμάζει την τροποποίηση του άρθρου 22 του καταστατικού του ΕΣΣΚ και της ΕΚΤ, προκειμένου να παρασχεθεί μια σαφής νομική βάση που θα επιτρέπει στο Ευρωσύστημα να ασκεί τον ρόλο του ως εκδοτικής κεντρικής τράπεζας για τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους εκκαθάρισης (CCP), δίνοντας έτσι στην ΕΚΤ την αρμοδιότητα να ρυθμίζει τη δραστηριότητα των συστημάτων εκκαθάρισης, συμπεριλαμβανομένων των κεντρικών αντισυμβαλλομένων, με σκοπό την αποτελεσματική αντιμετώπιση των κινδύνων που ενέχονται σε αυτά τα συστήματα για την ομαλή λειτουργία των συστημάτων πληρωμών και την εφαρμογή της ενιαίας νομισματικής πολιτικής·

37.  καλεί την ΕΚΤ να ακολουθήσει τις συστάσεις της Transparency International, ειδικά σε ό,τι αφορά το ρόλο της εντός της Τρόικας·

38.  καλεί την ΕΚΤ να συνεχίσει τις προσπάθειές της ώστε οι τράπεζες να είναι καλά προετοιμασμένες για όλα τα πιθανά απρόβλεπτα λόγω Brexit· καλεί ακόμη την ΕΚΤ να κάνει κάθε αναγκαία προετοιμασία για να διασφαλίσει τη σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών της ΕΕ, ακόμη και σε περίπτωση Brexit χωρίς συμφωνία·

39.  τονίζει ότι είναι ανάγκη, τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ να ακολουθήσουν κοινή κανονιστική στρατηγική για τον χρηματοπιστωτικό τομέα την επαύριο του Brexit, αντί να επιδίδονται σε επιζήμιο ανταγωνισμό προς τα κάτω·

40.  συμφωνεί ότι μια εύρυθμη, διαφοροποιημένη και ολοκληρωμένη κεφαλαιαγορά λειτουργεί θετικά για τη μετάδοση της ενιαίας νομισματικής πολιτικής· ζητεί την επιτάχυνση του σχεδίου για την Ένωση Κεφαλαιαγορών (CMU) ώστε να επεκταθεί σε βάθος η χρηματοπιστωτική ενοποίηση, για να υποστηριχθεί η οικοδόμηση ανθεκτικότητας απέναντι στους κλυδωνισμούς, η διάχυση της νομισματικής πολιτικής σε όλη την νομισματική ένωση να γίνει πιο αποτελεσματική και να ενθαρρυνθεί ο επιμερισμός του ιδιωτικού κινδύνου εντός της Τραπεζικής Ένωσης και εντός της Ένωσης στο σύνολό της· επισημαίνει ότι το πρόγραμμα CSPP θα μπορούσε να έχει συμβάλει στην χαλάρωση των όρων χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, ειδικά στον μη χρηματοπιστωτικό τομέα (δηλαδή στις μη χρηματοδοτικές εταιρείες (NFCs/ΜΧΕ))·

41.  θεωρεί ότι οι βαθύτερα και καλύτερα συνδεδεμένες ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές που θα προκύψουν από την πορεία προς την Ένωση Κεφαλαιαγορών της ΕΕ και από τη σταδιακή ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης θα συμβάλουν στην εμβάθυνση και τη ρευστότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών της ζώνης του ευρώ, προωθώντας παράλληλα τη διεθνή θέση του ευρώ·

42.  καλεί την ΕΚΤ να συνεχίσει να δίνει προσοχή στο θέμα της πρόσβασης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) σε πιστώσεις, ιδίως λόγω του βραδύτερου ρυθμού βελτίωσης της χρηματοοικονομικής τους κατάστασης, όπως επισημάνθηκε στην έρευνα του Ιουνίου 2018 σχετικά με την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση (SAFE)· τονίζει ότι μια Ένωση Κεφαλαιαγορών (CMU) σε πλήρη λειτουργία μπορεί, πιο μακροπρόθεσμα, να εξασφαλίσει εναλλακτική χρηματοδότηση στις ΜΜΕ, συμπληρωματικά προς τον τραπεζικό τομέα·

43.  πιστεύει ότι ο ταχύτερος τρόπος για να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία της Ένωσης Κεφαλαιαγορών συνίσταται στο να εξουδετερωθούν οι εθνικοί κανονισμοί που εμποδίζουν τις κεφαλαιαγορές που λειτουργούν εύρυθμα να έχουν ευρύτερο αντίκτυπο σε ολόκληρη την Ένωση και να μειωθεί η επιβάρυνση από νέους κανονισμούς·

44.  καλεί την ΕΚΤ να εντείνει την παρακολούθηση που ασκεί στην ανάπτυξη της τεχνολογίας κατανεμημένου καθολικού (DLT) και στους αυξημένους κινδύνους για την κυβερνοασφάλεια της χρηματοπιστωτικής τεχνολογίας·

45.  διαπιστώνει ότι η ΕΚΤ συμφωνεί πως είναι σημαντικό να εξεταστούν η σημασία και οι επιπτώσεις της έκδοσης ψηφιακού νομίσματος από τις κεντρικές τράπεζες (ή χρήματος ψηφιακής βάσης, DBM) για το ευρύ κοινό· προτρέπει την ΕΚΤ να εκπονήσει και να δημοσιοποιήσει μια τέτοια μελέτη·

46.  υπογραμμίζει τη σημασία της ασφάλειας των τεχνολογιών των πληροφοριών για τον χρηματοπιστωτικό τομέα και το σύστημα πληρωμών· καλεί την ΕΚΤ να συνεχίσει να επιδεικνύει ιδιαίτερη μέριμνα για το θέμα αυτό, να τονίσει τη σημασία του στα διεθνή φόρα, και να συνεχίσει τη συνεργασία με τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων·

47.  συμφωνεί με την ΕΚΤ για τη σημασία του υλικού χρήματος ως νόμιμου χρήματος, δεδομένου ότι το ευρώ είναι το μοναδικό νόμιμο χρήμα εντός της ζώνης του ευρώ, και υπενθυμίζει σε όλα τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ ότι η αποδοχή των κερμάτων και των χαρτονομισμάτων του ευρώ θα πρέπει να αποτελεί τον κανόνα στις λιανικές συναλλαγές, με την επιφύλαξη του δικαιώματος των εν λόγω κρατών μελών να θέτουν ανώτατα όρια για τις πληρωμές σε μετρητά με σκοπό την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της φοροαπάτης και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος·

48.  συμμερίζεται τις θέσεις που έχουν εκφράσει μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής σχετικά με τη σημασία της ανάπτυξης πραγματικά ευρωπαϊκών συστημάτων πληρωμών προστατευμένων από εξωτερικές διαταράξεις, π.χ. πολιτικής φύσης·

49.  επισημαίνει την έκκληση που έκανε ο Πρόεδρος κ. Juncker κατά την ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης το 2018 να τεθούν επί τάπητος ο διεθνής ρόλος του ευρώ και η ανάγκη να αναλάβει το ευρώ τον πλήρη ρόλο του στη διεθνή σκηνή·

50.  τονίζει τη σημασία του να λογοδοτεί η ΕΚΤ στο Κοινοβούλιο· χαιρετίζει σε αυτό το πλαίσιο το μόνιμο διάλογο μεταξύ της ΕΚΤ και του Κοινοβουλίου και τις τακτικές εμφανίσεις του προέδρου της και, όποτε χρειαστεί, άλλων μελών της εκτελεστικής επιτροπής της ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής αλλά και της Ολομέλειας του Κοινοβουλίου· προτρέπει την ΕΚΤ να συνεχίσει τον διάλογο αυτό· τονίζει ότι η ΕΚΤ έχει βελτιώσει την επικοινωνία της· εκτιμά ότι η ΕΚΤ θα πρέπει να συνεχίσει τις προσπάθειές της προκειμένου να καταστήσει τις αποφάσεις της διαθέσιμες και κατανοητές από όλους τους πολίτες, καθώς και τις δράσεις της για τη διατήρηση της σταθερότητας των τιμών στη ζώνη του ευρώ και, επομένως, για τη διαφύλαξη της αγοραστικής δύναμης του κοινού νομίσματος·

51.  συγχαίρει την ΕΚΤ για την πρόοδο που έχει σημειώσει μέχρι στιγμής προκειμένου να βελτιώσει τη διαφάνεια και τη δημοκρατική λογοδοσία της έναντι των Ευρωπαίων πολιτών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

52.  καλεί την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής να προβεί σε ενέργειες για να βελτιώσει τις διευθετήσεις του νομισματικού διαλόγου με τον Πρόεδρο της ΕΚΤ·

53.  επιδοκιμάζει τον βελτιωμένο, χωριστό ανά τμήμα και ουσιαστικό σχολιασμό της ΕΚΤ επί των προτάσεων του Κοινοβουλίου σχετικά με την Ετήσια Έκθεση 2016 της ΕΚΤ· καλεί την ΕΚΤ να διατηρήσει τη δέσμευσή της υπέρ της λογοδοσίας και να συνεχίσει να δημοσιοποιεί κάθε χρόνο το γραπτό σχολιασμό της για το εκάστοτε ψήφισμα του Κοινοβουλίου σχετικά με τη δική της ετήσια έκθεση·

54.  υπενθυμίζει ότι τους ερχόμενους μήνες θα γίνουν σημαντικές αλλαγές στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ, με τον τερματισμό της θητείας πολλών μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου· εκτιμά πως οι αλλαγές αυτές θα πρέπει να προπαρασκευαστούν προσεκτικά και με πλήρη διαφάνεια από κοινού με το Κοινοβούλιο, σε συμφωνία με τις Συνθήκες· καλεί το Συμβούλιο να καταρτίσει έναν ισορροπημένο κατάλογο προεπιλογής με τρεις τουλάχιστον υποψήφιους για κάθε θέση που πρόκειται να μείνει άδεια, ώστε να δώσει έτσι στο Κοινοβούλιο τη δυνατότητα να διαδραματίσει ουσιαστικότερο συμβουλευτικό ρόλο στη διαδικασία διορισμών· επαναλαμβάνει τη θέση του ότι απαιτείται μια καλύτερη ισορροπία μεταξύ φύλων, τόσο στην Εκτελεστική Επιτροπή όσο και γενικότερα στο προσωπικό της ΕΚΤ· τονίζει ότι τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής πρέπει να επιλέγονται αποκλειστικά βάσει του αναγνωρισμένου κύρους τους και της επαγγελματικής εμπειρίας τους σε νομισματικά και τραπεζικά θέματα·

55.  Συμφωνεί με το επιχείρημα του Προέδρου κ. Draghi στην ομιλία του στις 13 Σεπτεμβρίου 2018, ότι οι πάρα πολλές αντιφατικές δηλώσεις των τελευταίων μηνών χωρίς την αντίστοιχη συνέχεια προκάλεσαν στην Ιταλία μια αύξηση των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων και άνοδο των spread, με αρνητικές συνέπειες για εταιρείες και νοικοκυριά·

°

°  °

56.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0025.

(2)

ΕΕ L 139 της 11.5.1998, σ. 1.

(3)

Στην ακρόαση της 9ης Ιουλίου 2018 με το ΕΣΣΚ, στην Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

27.11.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

39

2

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Esther de Lange, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Γεώργιος Κύρτσος, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jeppe Kofod, Thomas Mann, Luigi Morgano, Andreas Schwab, Joachim Starbatty, Lieve Wierinck

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Luis de Grandes Pascual


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

39

+

ALDE

Thierry Cornillet, Petr Ježek, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Joachim Starbatty, Kay Swinburne

PPE

Stefan Gehrold, Luis de Grandes Pascual, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Γεώργιος Κύρτσος, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Anne Sander, Andreas Schwab, Theodor Dumitru Stolojan

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato

2

-

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

3

0

GUE/NGL

Marisa Matias, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 7 Ιανουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου