Postup : 2018/0072(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0426/2018

Předložené texty :

A8-0426/2018

Rozpravy :

PV 12/12/2018 - 18
CRE 12/12/2018 - 18

Hlasování :

PV 13/12/2018 - 9.7
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0524

ZPRÁVA     *
PDF 730kWORD 89k
5.12.2018
PE 627.747v02-00 A8-0426/2018

o návrhu směrnice Rady, kterou se stanoví pravidla týkající se zdanění právnických osob v případě významné digitální přítomnosti

(COM(2018)0147 – C8-0138/2018 – 2018/0072(CNS))

Hospodářský a měnový výbor

Zpravodaj: Dariusz Rosati

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Rady, kterou se stanoví pravidla týkající se zdanění právnických osob v případě významné digitální přítomnosti

(COM(2018)0147 – C8-0138/2018 – 2018/0072(CNS))

(Zvláštní legislativní postup – konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Radě (COM(2018)0147),

–  s ohledem na článek 115 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C8-0138/2018),

–  s ohledem na odůvodněná stanoviska předložená dánským parlamentem, irským parlamentem, maltským parlamentem a nizozemskou První komorou v rámci protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality uvádějící, že návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

–  s ohledem na článek 78c jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A8-0426/2018),

1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 293 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie změnila odpovídajícím způsobem;

3.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  Rychlá transformace globální ekonomiky v důsledku digitalizace přináší nové tlaky na systémy daně z příjmu právnických osob jak na úrovni Unie, tak i na mezinárodní úrovni, a vyvolává otázky ohledně schopnosti stanovit, kde by digitální společnosti měly platit daně a kolik by měly platit. Ačkoliv subjekty působící na mezinárodní úrovni, jako je skupina G20, uznávají potřebu přizpůsobit pravidla daně z příjmu právnických osob digitální ekonomice, dosažení dohody na celosvětové úrovni bude pravděpodobně náročné.

(1)  Rychlá transformace globální ekonomiky v důsledku digitalizace přináší nové tlaky na systémy daně z příjmu právnických osob jak na úrovni Unie, tak i na mezinárodní úrovni, a vyvolává otázky ohledně schopnosti stanovit, kde by digitální společnosti měly platit daně a kolik by měly platit. Ačkoliv subjekty působící na mezinárodní úrovni, jako je skupina G20, uznávají potřebu přizpůsobit pravidla daně z příjmu právnických osob digitální ekonomice, dosažení dohody na celosvětové úrovni bude pravděpodobně náročné a v blízké budoucnosti k němu nedojde.

Pozměňovací návrh    2

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1a)  Nyní v digitálním věku, kdy se data, oproti práci a tradičním zdrojům v minulosti, stala novým ekonomickým zdrojem, a kdy velmi často multinacionální společnosti silně založené na digitálních činnostech provádějí optimalizace daní, jež jim umožňují vyhnout se a uniknout placení daní, je třeba vyvinout nový přístup, aby mohl být ustanoven spravedlivý a udržitelný systém zdanění digitální ekonomiky, který zajistí, aby digitální společnosti platily daně tam, kde provádějí skutečnou hospodářskou činnost.

Pozměňovací návrh    3

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  Zpráva o Akci 1 týkající se eroze základu daně a přesouvání zisku (BEPS) „Řešení daňových problémů v digitální ekonomice“, kterou OECD zveřejnila v říjnu 2015, uvedla několik různých přístupů ke zdanění digitální ekonomiky, které pak podrobněji vyhodnotila ve své zprávě „Daňové problémy plynoucí z digitalizace – průběžná zpráva 2018“. Z důvodu urychlování digitální transformace ekonomiky narůstá potřeba hledat řešení, která by zajistila spravedlivé a efektivní zdanění digitálních společností.

(2)  Zpráva o Akci 1 týkající se eroze základu daně a přesouvání zisku (BEPS) „Řešení daňových problémů v digitální ekonomice“, kterou OECD zveřejnila v říjnu 2015, uvedla několik různých přístupů ke zdanění digitální ekonomiky, které pak podrobněji vyhodnotila ve své zprávě „Daňové problémy plynoucí z digitalizace – průběžná zpráva 2018“. Z důvodu urychlování digitální transformace ekonomiky narůstá naléhavá potřeba hledat řešení, která by zajistila spravedlivé a efektivní zdanění digitálních společností. Dosavadní práce OECD týkající se zdanění digitální ekonomiky však nedosáhla dostatečného pokroku, což dokazuje, že je nutné pokročit v této záležitosti na úrovni Unie. Bez ohledu na potíže spojené s dosažením celosvětové dohody a kroky, jež Unie podniká v této směrnici, by se o tuto dohodu mělo stále intenzivně usilovat. Nebude-li existovat společný přístup na úrovni Unie, přijmou členské státy jednostranná řešení, jež povedou k právní nejistotě a zkomplikují činnost společností působících přeshraničně a daňových orgánů. Jak to požaduje vyšetřovací výbor Evropského parlamentu pro praní peněz, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky (PANA) a jeho zvláštní výbor pro daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem (TAXE 2), měl by být zřízen zmocněný daňový orgán OSN, který by sloužil jako fórum pro debaty a diskuse o zmíněné dohodě a dalších záležitostech týkajících se mezinárodního daňového systému.

Pozměňovací návrh    4

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3a)  Evropský parlament v závěrečných zprávách vyšetřovacího výboru pro praní peněz, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky a zvláštních výborů pro daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem dospěl k závěru, že je třeba řešit daňové problémy spojené s digitální ekonomikou.

Pozměňovací návrh    5

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  Evropská rada v závěrech ze dne 19. října 2017 zdůraznila potřebu efektivního a spravedlivého daňového systému vhodného pro digitální éru a uvedla, že očekává předložení příslušných návrhů Komise nejpozději na začátku roku 201815. Závěry ze zasedání Rady ECOFIN ze dne 5. prosince 2017 zdůraznily, že globálně přijímaná definice stálé provozovny a související pravidla stanovování převodních cen a přiřazování zisku by měly nadále hrát stěžejní úlohu i při řešení výzev spojených se zdaněním zisků digitální ekonomiky, a podpořily úzkou spolupráci mezi EU, OECD a dalšími mezinárodními partnery při řešení výzev v oblasti zdanění zisků digitální ekonomiky16. V tomto ohledu by členské státy měly mít povinnost zahrnout do svých vnitrostátních systémů zdanění příjmů právnických osob pravidla, která jim umožní uplatňovat své daňové nároky. Měly by tedy být vyjasněny různé daně z příjmu právnických osob uplatňované v členských státech. Tato pravidla by měla rozšířit definici stálé provozovny a stanovit zdanitelný vztah významné digitální přítomnosti v příslušných jurisdikcích. Kromě toho by měly být stanoveny obecné zásady pro přidělování zdanitelných zisků takovéto digitální přítomnosti. Tato pravidla by se v zásadě měla vztahovat na všechny daňové poplatníky z řad právnických osob bez ohledu na to, kde mají daňovou rezidenci, ať již v Unii nebo mimo ni.

(4)  Evropská rada v závěrech ze dne 19. října 2017 zdůraznila potřebu efektivního a spravedlivého daňového systému vhodného pro digitální éru a uvedla, že očekává předložení příslušných návrhů Komise nejpozději na začátku roku 201815. Závěry ze zasedání Rady ECOFIN ze dne 5. prosince 2017 zdůraznily, že globálně přijímaná definice stálé provozovny a související pravidla stanovování převodních cen a přiřazování zisku by měly nadále hrát stěžejní úlohu i při řešení výzev spojených se zdaněním zisků digitální ekonomiky, a podpořily úzkou spolupráci mezi EU, OECD a dalšími mezinárodními partnery při řešení výzev v oblasti zdanění zisků digitální ekonomiky 16 .V tomto ohledu by členské státy měly mít povinnost zahrnout do svých vnitrostátních systémů zdanění příjmů právnických osob pravidla, která jim umožní uplatňovat své daňové nároky. Měly by tedy být vyjasněny různé daně z příjmu právnických osob uplatňované v členských státech. Tato pravidla by měla rozšířit definici stálé provozovny a stanovit zdanitelný vztah významné digitální přítomnosti v příslušných jurisdikcích. Kromě toho by měly být stanoveny obecné zásady pro přidělování zdanitelných zisků takovéto digitální přítomnosti. Tato pravidla by se v zásadě měla vztahovat na všechny daňové poplatníky z řad právnických osob bez ohledu na jejich velikost a na to, kde mají daňovou rezidenci, ať již v Unii nebo mimo ni. Mimoto společná pravidla stanovená v této směrnici požadují širší sjednocení základu daně z příjmů právnických osob v Unii pro všechny právnické osoby. Proto by tato směrnice neměla omezovat či zdržovat práci na návrhu společného konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob.

_________________

_________________

15 Zasedání Evropské rady (19. října 2017) – Závěry (dokument EUCO 14/17).

15 Zasedání Evropské rady (19. října 2017) – Závěry (dokument EUCO 14/17).

16 Závěry Rady (5. prosince 2017) – Řešení výzev v oblasti zdanění zisků digitální ekonomiky (FISC 346 ECOFIN 1092).

16 Závěry Rady (5. prosince 2017) – Řešení výzev v oblasti zdanění zisků digitální ekonomiky (FISC 346 ECOFIN 1092).

Pozměňovací návrh    6

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Tato pravidla by se však neměla vztahovat na subjekty, které jsou daňovými rezidenty v jurisdikci mimo Unii, pro kterou existuje platná smlouva o zamezení dvojího zdanění s členským státem, v němž existuje významná digitální přítomnost, a to pokud taková smlouva neobsahuje ustanovení o významné digitální přítomnosti, která zakládá podobná práva a povinnosti ve vztahu k této jurisdikci mimo Unii jako tato směrnice. Cílem je zabránit jakémukoli rozporu se smlouvami o zamezení dvojího zdanění s jurisdikcemi mimo Unii, jelikož jurisdikce mimo Unii obecně nejsou vázány právními předpisy Unie.

(5)  Tato pravidla by se však neměla vztahovat na subjekty, které jsou daňovými rezidenty v jurisdikci mimo Unii, pro kterou existuje platná smlouva o zamezení dvojího zdanění s členským státem, v němž existuje významná digitální přítomnost, a to pokud taková smlouva neobsahuje ustanovení o významné digitální přítomnosti, která zakládají podobná práva a povinnosti ve vztahu k této jurisdikci mimo Unii jako tato směrnice. Cílem je zabránit jakémukoli rozporu se smlouvami o zamezení dvojího zdanění s jurisdikcemi mimo Unii, jelikož jurisdikce mimo Unii obecně nejsou vázány právními předpisy Unie. Aby však byla ustanovení obsažená v této směrnici plně účinná, členské státy by měly naléhavě v případě potřeby upravit své smlouvy o zamezení dvojího zdanění platné v současnosti a začlenit do nich ustanovení o významné digitální přítomnosti, a vytvořit tak podobná práva a povinnosti ve vztahu k jurisdikci mimo Unii, jako stanoví tato směrnice. Komise může předložit návrh unijního modelu změny smlouvy o zdanění, který by v mohl být použit k náhradě tisíců bilaterálních smluv uzavřených jednotlivými členskými státy.

Pozměňovací návrh    7

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  Aby mohla být vytvořena solidní definice zdanitelného vztahu digitálního podniku v členském státě, musí tato definice vycházet z příjmů z poskytování digitálních služeb, počtu uživatelů a počtu obchodních smluv na poskytování digitálních služeb. Použité prahové hodnoty by měly odrážet význam digitální přítomnosti pro různé druhy obchodních modelů a zohlednit různé stupně přínosu k procesu tvorby hodnot. Dále by měly zajišťovat kompatibilní zacházení v různých členských státech bez ohledu na velikost a neměly by se vztahovat na nepodstatné případy. Prodej zboží nebo služeb, který je usnadněn použitím internetu nebo elektronické sítě, by neměl být považován za digitální službu ve smyslu této směrnice.

(6)  Aby mohla být vytvořena solidní definice zdanitelného vztahu digitálního podniku v členském státě, musí tato definice vycházet z příjmů z poskytování digitálních služeb, počtu uživatelů a počtu obchodních smluv na poskytování digitálních služeb. Použité prahové hodnoty by měly odrážet význam digitální přítomnosti pro různé druhy obchodních modelů a zohlednit různé stupně přínosu k procesu tvorby hodnot. Dále by měly zajišťovat kompatibilní zacházení v různých členských státech bez ohledu na velikost a neměly by se vztahovat na nepodstatné případy.

Pozměňovací návrh    8

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  Aby mohla být významná digitální přítomnost podniku zdaněna v jiné jurisdikci v souladu s vnitrostátními právními předpisy této jurisdikce, je nezbytné stanovit zásady připisování zisku této významné digitální přítomnosti. Pravidla by měla být založena na současných zásadách připisování zisku a měla by vycházet z funkční analýzy vykonávaných funkcí, použitých aktiv a rizik převzatých významnou digitální přítomností při provádění jejích hospodářsky významných činností prostřednictvím digitálního rozhraní. Zvláštní pozornost by měla být věnována skutečnosti, že značná část hodnoty digitálního podnikání vzniká tam, kde se nacházejí uživatelé a kde jsou shromažďovány a zpracovávány údaje o uživatelích, jakož i tomu, kde jsou poskytovány digitální služby. Vzhledem k tomu, že hospodářsky významné činnosti vykonávané významnou digitální přítomností přispívají jedinečným způsobem k tvorbě hodnot v digitálních obchodních modelech, měla by být k dosažení spravedlivého rozdělení zisku významné digitální přítomnosti obvykle použita metoda rozdělení zisku. To by však nemělo zabránit tomu, aby daňový poplatník použil alternativní metodu v souladu s mezinárodně uznávanými zásadami, pokud daňový poplatník prokáže, že na základě výsledku funkční analýzy je uvedená alternativní metoda v souladu s mezinárodně uznávanými zásadami vhodnější. Je rovněž velmi důležité, aby faktory rozdělení zisku silně korelovaly s tvorbou hodnot.

(7)  Aby mohla být významná digitální přítomnost podniku zdaněna v jiné jurisdikci v souladu s vnitrostátními právními předpisy této jurisdikce, je nezbytné stanovit zásady připisování zisku této významné digitální přítomnosti. Pravidla by měla být založena na současných zásadách připisování zisku a měla by vycházet z funkční analýzy vykonávaných funkcí, použitých aktiv a rizik převzatých významnou digitální přítomností při provádění jejích hospodářsky významných činností prostřednictvím digitálního rozhraní. Zvláštní pozornost by měla být věnována skutečnosti, že značná část hodnoty digitálního podnikání vzniká tam, kde se nacházejí uživatelé a kde jsou shromažďovány a zpracovávány údaje o uživatelích, jakož i tomu, kde jsou poskytovány digitální služby. Vzhledem k tomu, že hospodářsky významné činnosti vykonávané významnou digitální přítomností přispívají jedinečným způsobem k tvorbě hodnot v digitálních obchodních modelech, měla by být k dosažení spravedlivého rozdělení zisku významné digitální přítomnosti obvykle použita metoda rozdělení zisku.

Pozměňovací návrh    9

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Hlavním cílem této směrnice je zlepšit odolnost vnitřního trhu jako celku za účelem řešení problémů zdanění digitalizované ekonomiky. Tohoto cíle nelze uspokojivě dosáhnout na úrovni jednotlivých členských států, neboť digitální podniky mohou operovat přes hranice bez jakékoliv fyzické přítomnosti v dané jurisdikci, a jsou proto potřebná pravidla, která zajistí, aby podniky platily daně v jurisdikci, ve které vytváří zisk. Vzhledem k tomuto přeshraničnímu rozměru má iniciativa na úrovni Unie ve srovnání s tím, čeho by mohlo dosáhnout množství vnitrostátních opatření, větší přidanou hodnotu. K zajištění jednotného uplatňování pravidel o významné digitální přítomnosti v Unii je nezbytná společná iniciativa v rámci vnitřního trhu. Jednostranné a různorodé přístupy jednotlivých členských států by mohly být neúčinné a v důsledku vzniku protichůdných přístupů vnitrostátních politik, narušení trhu a daňových překážek pro podniky v Unii by mohly vést k roztříštění jednotného trhu. Jelikož cílů této směrnice lze lépe dosáhnout na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů.

(8)  Hlavním cílem této směrnice je zlepšit odolnost vnitřního trhu jako celku za účelem řešení problémů zdanění digitalizované ekonomiky, a zároveň dodržovat zásadu daňové neutrality a rovněž volného pohybu služeb v rámci jednotného evropského trhu a bez diskriminace mezi společnostmi sídlícími v Unii i mimo ni. Tohoto cíle nelze uspokojivě dosáhnout na úrovni jednotlivých členských států, neboť digitální podniky mohou operovat přes hranice bez jakékoliv fyzické přítomnosti nebo jen s malou fyzickou přítomností v dané jurisdikci, a jsou proto potřebná pravidla, která zajistí, aby podniky platily daně v jurisdikci, ve které vytváří zisk. Vzhledem k tomuto přeshraničnímu rozměru má iniciativa na úrovni Unie ve srovnání s tím, čeho by mohlo dosáhnout množství vnitrostátních opatření, větší přidanou hodnotu. K zajištění jednotného uplatňování pravidel o významné digitální přítomnosti v Unii je nezbytná společná iniciativa v rámci vnitřního trhu. Jednostranné a různorodé přístupy jednotlivých členských států by mohly být neúčinné a v důsledku vzniku protichůdných přístupů vnitrostátních politik, narušení trhu a daňových překážek pro podniky v Unii by mohly vést k roztříštění jednotného trhu. Zvláštní pozornost by proto měla být věnována tomu, aby byl přístup Unie spravedlivý a nediskriminační vůči jakémukoli jednotlivému členskému státu. Jelikož cílů této směrnice lze lépe dosáhnout na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů. Zatímco daňová politika spadá do pravomoci členských států, článek 115 SFEU jasně stanoví, že by Rada měla jednomyslně, zvláštním legislativním postupem a po konzultaci s Evropským parlamentem a Evropským hospodářským a sociálním výborem přijímat směrnice o sbližování takových daňových právních předpisů členských států, které mají přímý vliv na vytváření nebo fungování vnitřního trhu. Tato směrnice nezahrnuje harmonizaci sazeb daně z příjmů právnických osob v Unii, a tudíž neomezuje schopnost členských států stanovit spravedlivé sazby daně z příjmů právnických osob vztahující se na příjmy z poskytování digitálních služeb na svém vlastním území.

Pozměňovací návrh    10

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8a)  S cílem zřítit koherentní a konzistentní rámec pro daňový základ pro všechny společnosti, by se pojem významné digitální přítomnosti a řešení uvedená v této směrnici rovněž měly stát nedílnou součástí směrnice Rady o společném základu daně z příjmů právnických osob a směrnice Rady o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob.

Pozměňovací návrh    11

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  Je nezbytné zajistit, aby veškeré zpracování osobních údajů prováděné v souvislosti s touto směrnicí bylo prováděno v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/67917, včetně povinností přijmout příslušná technická a organizační opatření nezbytná k plnění povinností uložených uvedeným nařízením, a to zejména těch, které se týkají zákonnosti zpracování, bezpečnosti zpracovatelských činností, poskytování informací a práv subjektů údajů či záměrné a standardní ochrany osobních údajů. Osobní údaje by měly být vždy, kdy je to možné, anonymizovány.

(9)  Je nezbytné zajistit, aby veškeré zpracování osobních údajů prováděné v souvislosti s touto směrnicí bylo prováděno v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/67917, včetně povinností přijmout příslušná technická a organizační opatření nezbytná k plnění povinností uložených uvedeným nařízením, a to zejména těch, které se týkají zákonnosti zpracování, bezpečnosti zpracovatelských činností, poskytování informací a práv subjektů údajů či záměrné a standardní ochrany osobních údajů, s náležitým ohledem na zásady nezbytnosti a proporcionality. Osobní údaje by měly být vždy, kdy je to možné, anonymizovány. Údaje, které mohou být od uživatelů shromažďovány pro účely použití této směrnice, by měly být omezeny výhradně na údaje uvádějící členský stát, ve kterém se uživatelé nacházejí, aniž by umožňovaly identifikaci uživatele.

__________________

__________________

17 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

17 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

Pozměňovací návrh    12

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  Komise by měla pět let po vstupu této směrnice v platnost zhodnotit její provádění a podat o něm Radě zprávu. Členské státy by měly Komisi poskytnout veškeré informace, které jsou k tomuto hodnocení nezbytné. Měl by být zřízen poradní výbor DigiTax, který by se zabýval otázkami týkajícími se uplatňování této směrnice.

(10)  Komise by měla do ...[tři roky po vstupu této směrnice v platnost] zhodnotit její provádění a podat o něm Evropskému parlamentu a Radě zprávu, zejména o administrativní zátěži a dodatečných nákladech pro podniky, zejména MSP, dopadech systému zdanění podle této směrnice na příjmy členských států, dopadu na osobní údaje uživatelů a dopadu na vnitřní trh jako celek se zvláštním ohledem na možné narušení hospodářské soutěže mezi společnostmi, které podléhají novým pravidlům stanoveným touto směrnicí. Při přezkumu by se rovněž mělo posoudit, zda není třeba změnit typy služeb, na něž se tato směrnice vztahuje, nebo definici významné digitální přítomnosti. Členské státy by měly Komisi poskytnout veškeré informace, které jsou k tomuto hodnocení nezbytné. Měl by být zřízen poradní výbor DigiTax, který by se zabýval otázkami týkajícími se uplatňování této směrnice. Tento výbor by měl zveřejňovat své programy a před jejich výběrem by se měl ujistit, že členové výboru nejsou ve střetu zájmů. Na schůze tohoto výboru by měl být zván pozorovatel z Evropského parlamentu.

Pozměňovací návrh    13

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(10a)  Vzhledem k administrativním nákladům významné digitální přítomnosti by mělo být zajištěno, aby malé a střední podniky nespadaly neúmyslně do oblasti působnosti této směrnice. Komise by měla v rámci přezkumu přezkoumat, do jaké míry se tato směrnice nepříznivě dotýká malých a středních podniků.

Pozměňovací návrh    14

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(12a)  Vzhledem k tomu, že ustanovení této směrnice mají být trvalým a komplexním řešením otázky zdanění digitální ekonomiky, prozatímní řešení zdanění digitálních služeb stanovené ve směrnici o společném systému daně z digitálních služeb jako daně z příjmu z poskytování určitých digitálních služeb automaticky přestane platit, jakmile ustanovení této směrnice vstoupí v platnost.

Pozměňovací návrh    15

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Tato směrnice se vztahuje na subjekty bez ohledu na to, kde mají daňovou rezidenci, ať již v členském státě, nebo ve třetí zemi.

Tato směrnice se vztahuje na subjekty bez ohledu na jejich velikost a na to, kde mají daňovou rezidenci, ať již v členském státě, nebo ve třetí zemi.

Pozměňovací návrh    16

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – bod 5 – pododstavec 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca)  prodej zboží nebo služeb, který je sjednán online prostřednictvím digitálního rozhraní (platforem „elektronického obchodu“);

Pozměňovací návrh    17

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – bod 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Digitální služby nezahrnují služby uvedené v příloze III, ani prodej zboží nebo jiných služeb, který je usnadněn použitím internetu nebo elektronické sítě.

Digitální služby nezahrnují služby uvedené v příloze III.

Pozměňovací návrh    18

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 3 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca)  objem údajů ve formě digitálního obsahu, které daňový poplatník shromáždil ve zdaňovacím období, přesahuje 10 % celkového uloženého digitálního obsahu skupiny.

Pozměňovací návrh    19

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Členský stát, v němž je zařízení uživatele používáno, se určí podle adresy internetového protokolu (IP adresy) zařízení nebo jakýmkoli jiným způsobem geolokalizace, je-li tento způsob přesnější.

6.  Členský stát, v němž je zařízení uživatele používáno, se určí podle adresy internetového protokolu (IP adresy) zařízení nebo jakýmkoli jiným způsobem geolokalizace, je-li tento způsob přesnější, aniž by byla umožněna identifikace uživatele, v souladu s nařízením (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů. Daňový orgán členských států je informován o metodě používané k určení polohy uživatelů.

Pozměňovací návrh    20

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

7a.  Vzhledem k tomu, že stanovení sazeb daně z příjmu právnických osob je svrchovaným rozhodnutím členských států, má každý z nich právo stanovit sazbu daně z příjmu právnických osob, která se bude vztahovat na příjmy z digitálních služeb na jeho vlastním území.

Pozměňovací návrh    21

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 7 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

7b.  Daňový poplatník je povinen poskytnout daňovým orgánům veškeré informace důležité pro určení významné digitální přítomnosti v souladu s tímto článkem.

Pozměňovací návrh    22

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Zisky, které lze přičíst významné digitální přítomnosti, nebo s ní související jsou ty, které by digitální přítomnost získala, kdyby byla samostatným a nezávislým podnikem, který se za stejných či obdobných podmínek zabývá stejnými či obdobnými činnostmi prostřednictvím digitálního rozhraní, zejména při jednání s jinými částmi podniku, a to s přihlédnutím k vykonávaným funkcím, používaným aktivům a převzatým rizikům.

2.  Zisky, které lze přičíst významné digitální přítomnosti, nebo s ní související, jsou přiměřené hospodářské realitě obchodní činnosti v odpovídajícím členském státě.

Pozměňovací návrh    23

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 5 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  sběr, uchovávání, zpracování, analýzu, šíření a prodej údajů uživatelů;

a)  sběr, uchovávání, zpracování, analýzu, využívání, přenos, šíření a prodej údajů uživatelů;

Pozměňovací návrh    24

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Při určování zisků, které lze připsat významné digitální přítomnosti podle odstavců 1 až 4, použijí daňoví poplatníci metodu rozdělení zisku, pokud daňový poplatník neprokáže, že alternativní metoda založená na mezinárodně uznávaných zásadách je s ohledem na výsledky funkční analýzy vhodnější. Faktory rozdělení mohou zahrnovat výdaje vynaložené na výzkum, vývoj a uvádění na trh, jakož i počet uživatelů a údaje shromážděné v jednotlivých členských státech.

6.  Při určování zisků, které lze připsat významné digitální přítomnosti podle odstavců 1 až 4, použijí daňoví poplatníci metodu rozdělení zisku. Faktory rozdělení mohou zahrnovat výdaje vynaložené na výzkum, vývoj a uvádění na trh, jakož i počet uživatelů a údaje shromážděné v jednotlivých členských státech.

Pozměňovací návrh    25

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

6a.  Členské státy poskytnou svým vnitrostátním daňovým orgánům odpovídající lidské zdroje, odborné poradenství a rozpočtové prostředky a také zdroje na školení pracovníků, aby tyto orgány byly schopny připisovat zisky stálé provozovně a aby zohledňovaly digitální činnosti v daném členském státě.

Pozměňovací návrh    26

Návrh směrnice

Článek 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 5a

 

1.   Do ... [datum vstupu této směrnice v platnost] vydá Komise pro daňové orgány pokyny ohledně toho, jak je třeba identifikovat, měřit a zdanit významnou digitální přítomnost a digitální služby. Tato pravidla budou harmonizována v celé Unii a budou vydána ve všech úředních jazycích Unie.

 

2.   Na základě pokynů uvedených v prvním odstavci vydá Komise pokyny s jasnou metodikou pro společnosti, aby samy posoudily, zda a které z jejich činností mají být započítány do významné digitální přítomnosti. Tyto pokyny budou vydány ve všech úředních jazycích Unie a budou k dispozici na internetových stránkách Komise.

Pozměňovací návrh    27

Návrh směrnice

Článek 5 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 5b

 

Správní spolupráce

 

Aby se zajistilo jednotné uplatňování této směrnice v Evropské unii, je výměna informací v oblasti daní automatická a povinná, jak stanoví směrnice Rady 2011/16/EU.

Pozměňovací návrh    28

Návrh směrnice

Čl. 6 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Přezkum

Zpráva o provádění a přezkum

Pozměňovací návrh    29

Návrh směrnice

Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Komise pět let po vstupu této směrnice v platnost zhodnotí její provádění a podá o něm Radě zprávu.

1.  Komise do ... [tři roky po vstupu této směrnice v platnost] zhodnotí její provádění a podá o něm Evropskému parlamentu a Radě zprávu. V této zprávě bude zvláštní důraz kladen na administrativní zátěž a dodatečné náklady pro podniky, a zejména MSP, dopad systému zdanění stanoveného v této směrnici na příjmy členských států, dopad této směrnice na osobní údaje uživatelů a dopad na vnitřní trh jako celek se zvláštním ohledem na možné narušení hospodářské soutěže mezi podniky, které podléhají novým pravidlům stanoveným touto směrnicí. Zpráva rovněž přezkoumá, zda by neměly být změněny různé typy služeb, na než se směrnice vztahuje, nebo definice významné digitální přítomnosti.

Pozměňovací návrh    30

Návrh směrnice

Článek 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 6a

 

Výkon přenesené pravomoci

 

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

 

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článku 4 se Komisi svěřuje na dobu neurčitou od ... [datum vstupu této směrnice v platnost].

 

3.  Rada může přenesení pravomoci uvedené v článku 4 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

 

4.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí Radě.

 

5.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 4 vstoupí v platnost pouze tehdy, pokud proti němu Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jí byl tento akt oznámen, nebo pokud Rada před uplynutím této lhůty informuje Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Pozměňovací návrh    31

Návrh směrnice

Článek 6 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 6b

 

Odvolání

 

Společnosti, jak z Unie, tak ze zemí mimo Unii, se mohou odvolat proti rozhodnutí, že služby, které poskytují, jsou digitálními službami v souladu s vnitrostátním právem.

Pozměňovací návrh    32

Návrh směrnice

Článek 6 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 6c

 

Vyrozumění Evropského parlamentu

 

Evropský parlament je informován o přijetí aktů v přenesené pravomoci Komisí, o námitkách k nim vyslovených a o zrušení přenesení pravomoci Radou.

Pozměňovací návrh    33

Návrh směrnice

Článek 6 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 6d

 

Pověření Evropské komise jednáním o daňových smlouvách se třetími zeměmi

 

Členské státy svěří Komisi pravomoci, aby jejich jménem jednala o revizi či přijetí daňových smluv se třetími zeměmi v souladu s pravidly stanovenými v této směrnici, zejména pokud jde o začlenění definice významné digitální přítomnosti pro daňové účely.

Pozměňovací návrh    34

Návrh směrnice

Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Výbor DigiTax se skládá ze zástupců členských států a Komise. Předsedou výboru je zástupce Komise. Agendu sekretariátu výboru zajišťuje Komise.

2.  Výbor DigiTax se skládá ze zástupců členských států a Komise a z pozorovatele Evropského parlamentu. Předsedou výboru je zástupce Komise. Agendu sekretariátu výboru zajišťuje Komise. Výbor zveřejňuje své programy a jeho účastníci se předtím, než budou zvoleni, zbaví veškerých střetů zájmů. Zúčastněné strany včetně sociálních partnerů se mohou účastnit příslušných schůzí jako pozorovatelé.

Pozměňovací návrh    35

Návrh směrnice

Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Výbor DigiTax posoudí otázky týkající se uplatňování této směrnice, které vznesl předseda výboru, ať už z vlastního podnětu nebo na žádost zástupce členského státu, a informuje Komisi o svých závěrech.

4.  Výbor DigiTax posoudí otázky týkající se uplatňování této směrnice, které vznesl předseda výboru, ať už z vlastního podnětu nebo na žádost zástupce Evropského parlamentu nebo členského státu, a informuje Komisi o svých závěrech.

Pozměňovací návrh    36

Návrh směrnice

Čl. 7 – odst. 4 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Výbor DigiTax vypracuje výroční zprávu o svých činnostech a zjištěních a bude ji sdílet s Evropským parlamentem, Radou a Komisí.

Pozměňovací návrh    37

Návrh směrnice

Čl. 7 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.  Výbor DigiTax ověřuje a kontroluje správné provádění této směrnice společnostmi. Je oprávněn shromažďovat a využívat údaje, které získá od vnitrostátních daňových orgánů, za účelem vyhodnocení řádného provádění pravidel týkajících se významné digitální přítomnosti, a slouží jako orgán, který usnadňuje spolupráci mezi vnitrostátními daňovými orgány s cílem minimalizovat možnost dvojího zdanění a dvojího nezdanění.

Pozměňovací návrh    38

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Údaje, které mohou být od uživatelů shromažďovány pro účely použití této směrnice, se omezují na údaje uvádějící členský stát, ve kterém se uživatelé nacházejí, aniž by umožňovaly identifikaci uživatele.

Údaje, které mohou být od uživatelů shromažďovány pro účely použití této směrnice, se omezují na údaje uvádějící členský stát, ve kterém se uživatelé nacházejí, aniž by umožňovaly identifikaci uživatele. Veškeré zpracovávání osobních údajů provedené pro účely uplatňování této směrnice musí být plně v souladu s nařízením (EU) 2016/679.

Pozměňovací návrh    39

Návrh směrnice

Článek 9 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 9a

 

Souvislost s daní z digitálních služeb jako daní z příjmu

 

Jakmile se tato směrnice stane použitelnou, skončí automaticky platnost směrnice o společném systému daně z digitálních služeb jako daně z příjmu z poskytování určitých digitálních služeb.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Zdanění právnických osob v případě významné digitální přítomnosti

Referenční údaje

COM(2018)0147 – C8-0138/2018 – 2018/0072(CNS)

Datum konzultace s EP

11.4.2018

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ECON

19.4.2018

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

IMCO

19.4.2018

JURI

19.4.2018

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

IMCO

23.4.2018

JURI

27.3.2018

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Dariusz Rosati

31.5.2018

 

 

 

Projednání ve výboru

29.8.2018

9.10.2018

19.11.2018

 

Datum přijetí

3.12.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

36

1

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Petr Ježek, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Ralph Packet, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Enrique Calvet Chambon, Mady Delvaux, Syed Kamall, Alain Lamassoure, Luigi Morgano, Michel Reimon, Lieve Wierinck

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Barbara Lochbihler, Jarosław Wałęsa

Datum předložení

5.12.2018


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

36

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Petr Ježek, Lieve Wierinck

ECR

Bernd Lucke

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

GUE/NGL

Marisa Matias, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

PPE

Markus Ferber, Brian Hayes, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Jarosław Wałęsa

S&D

Pervenche Berès, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Philippe Lamberts, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Molly Scott Cato

1

-

ALDE

Wolf Klinz

2

0

ECR

Syed Kamall, Ralph Packet

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 10. prosince 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí