Διαδικασία : 2018/0072(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0426/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0426/2018

Συζήτηση :

PV 12/12/2018 - 18
CRE 12/12/2018 - 18

Ψηφοφορία :

PV 13/12/2018 - 9.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0524

ΕΚΘΕΣΗ     *
PDF 809kWORD 97k
5.12.2018
PE 627.747v02-00 A8-0426/2018

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση κανόνων για τη φορολόγηση των εταιρειών με σημαντική ψηφιακή παρουσία

(COM(2018)0147 – C8‑0138/2018 – 2018/0072(CNS))

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Εισηγητής: Dariusz Rosati

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση κανόνων για τη φορολόγηση των εταιρειών με σημαντική ψηφιακή παρουσία

(COM(2018)0147 – C8‑0138/2018 – 2018/0072(CNS))

(Ειδική νομοθετική διαδικασία – διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2018)0147),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 115 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8‑0138/2018),

–  έχοντας υπόψη τις αιτιολογημένες γνώμες που υποβλήθηκαν από το Δανικό Κοινοβούλιο, το Ιρλανδικό Κοινοβούλιο, το Μαλτέζικο Κοινοβούλιο και την Ολλανδική Κάτω Βουλή στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με τις οποίες υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 78γ του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0426/2018),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.  καλεί το Συμβούλιο, εφόσον προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Ο ταχύς μετασχηματισμός της παγκόσμιας οικονομίας ως αποτέλεσμα της ψηφιοποίησης ασκεί νέες πιέσεις στα συστήματα φορολόγησης των εταιρειών τόσο σε επίπεδο Ένωσης όσο και διεθνώς, και θέτει υπό αμφισβήτηση την ικανότητα προσδιορισμού του τόπου στον οποίο θα πρέπει να φορολογούνται οι ψηφιακές εταιρείες και του ποσού του φόρου που θα πρέπει να καταβάλλουν. Μολονότι η ανάγκη προσαρμογής των κανόνων φορολόγησης των εταιρειών στην ψηφιακή οικονομία αναγνωρίζεται σε διεθνές επίπεδο από όργανα, όπως η G20, η επίτευξη συμφωνίας σε παγκόσμιο επίπεδο ενδέχεται να είναι δύσκολη.

(1)  Ο ταχύς μετασχηματισμός της παγκόσμιας οικονομίας ως αποτέλεσμα της ψηφιοποίησης ασκεί νέες πιέσεις στα συστήματα φορολόγησης των εταιρειών τόσο σε επίπεδο Ένωσης όσο και διεθνώς, και θέτει υπό αμφισβήτηση την ικανότητα προσδιορισμού του τόπου στον οποίο θα πρέπει να φορολογούνται οι ψηφιακές εταιρείες και του ποσού του φόρου που θα πρέπει να καταβάλλουν. Μολονότι η ανάγκη προσαρμογής των κανόνων φορολόγησης των εταιρειών στην ψηφιακή οικονομία αναγνωρίζεται σε διεθνές επίπεδο από όργανα, όπως η G20, η επίτευξη συμφωνίας σε παγκόσμιο επίπεδο ενδέχεται να είναι δύσκολη και να μη συμβεί στο εγγύς μέλλον.

Τροπολογία    2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1α)  Στην ψηφιακή εποχή, τώρα που τα δεδομένα έχουν καταστεί ένας νέος οικονομικός πόρος επιπλέον των εργασιακών και παραδοσιακών πόρων που υπήρχαν στο παρελθόν, και καθώς πολύ συχνά οι πολυεθνικές εταιρείες που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις ψηφιακές δραστηριότητες κάνουν φορολογικές διευθετήσεις που τους επιτρέπουν να αποφεύγουν ή να παρακάμπτουν τη φορολογία, πρέπει να αναπτυχθεί μια νέα προσέγγιση προκειμένου να υπάρχει ένα δίκαιο και βιώσιμο σύστημα ψηφιακής φορολογίας, το οποίο θα διασφαλίζει ότι οι ψηφιακές εταιρείες πληρώνουν τους φόρους τους εκεί όπου λαμβάνει χώρα η πραγματική οικονομική τους δραστηριότητα.

Τροπολογία    3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Η έκθεση για τη δράση 1 του σχεδίου σχετικά με τη διάβρωση της φορολογικής βάσης και μετατόπιση κερδών (BEPS) με τίτλο «Αντιμετώπιση των φορολογικών προκλήσεων της ψηφιακής οικονομίας» που δημοσιεύθηκε από τον ΟΟΣΑ τον Οκτώβριο 2015 παρέθεσε μια σειρά διαφορετικών προσεγγίσεων για τη φορολόγηση της ψηφιακής οικονομίας οι οποίες εξετάστηκαν περαιτέρω στην ενδιάμεση έκθεση 2018 του ΟΟΣΑ «Tax challenges Arising from Digitalisation» (Φορολογικές προκλήσεις που θέτει η ψηφιοποίηση). Λόγω της επιτάχυνσης του ψηφιακού μετασχηματισμού της οικονομίας, υπάρχει αυξανόμενη ανάγκη εξεύρεσης λύσεων για την εξασφάλιση της δίκαιης και αποτελεσματικής φορολόγησης των ψηφιακών εταιρειών.

(2)  Η έκθεση για τη δράση 1 του σχεδίου σχετικά με τη διάβρωση της φορολογικής βάσης και μετατόπιση κερδών (BEPS) με τίτλο «Αντιμετώπιση των φορολογικών προκλήσεων της ψηφιακής οικονομίας» που δημοσιεύθηκε από τον ΟΟΣΑ τον Οκτώβριο 2015 παρέθεσε μια σειρά διαφορετικών προσεγγίσεων για τη φορολόγηση της ψηφιακής οικονομίας οι οποίες εξετάστηκαν περαιτέρω στην ενδιάμεση έκθεση 2018 του ΟΟΣΑ «Tax challenges Arising from Digitalisation» (Φορολογικές προκλήσεις που θέτει η ψηφιοποίηση). Λόγω της επιτάχυνσης του ψηφιακού μετασχηματισμού της οικονομίας, υπάρχει αυξανόμενη και επείγουσα ανάγκη εξεύρεσης λύσεων για την εξασφάλιση της δίκαιης και αποτελεσματικής φορολόγησης των ψηφιακών εταιρειών. Ωστόσο, έως σήμερα το έργο του ΟΟΣΑ για τη φορολόγηση της ψηφιακής οικονομίας δεν έχει αποφέρει ικανοποιητική πρόοδο, γεγονός που καταδεικνύει την ανάγκη να προχωρήσει η ρύθμιση του ζητήματος αυτού σε ενωσιακό επίπεδο. Παρά τις δυσκολίες επίτευξης παγκόσμιας συμφωνίας και τη δράση που ανέλαβε η Ένωση με την παρούσα οδηγία, θα πρέπει να καταβληθεί μεγάλη προσπάθεια για τον σκοπό αυτό. Αν, ωστόσο, δεν υπάρξει κοινή ενωσιακή προσέγγιση, τα κράτη μέλη θα προβούν σε μονομερείς λύσεις οι οποίες θα οδηγήσουν σε ρυθμιστική αβεβαιότητα και θα δυσχεράνουν τη λειτουργία των εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε διασυνοριακό επίπεδο και το έργο των φορολογικών αρχών. Όπως έχει ζητηθεί στους κόλπους της εξεταστικής επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη διερεύνηση περιπτώσεων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής (PANA) και της ειδικής επιτροπής του για τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος (TAXE2), θα πρέπει να συσταθεί ένας εξουσιοδοτημένος φορολογικός φορέας των Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος θα λειτουργεί ως φόρουμ ανταλλαγής απόψεων και συζητήσεων σχετικά με παγκόσμιες συμφωνίες και άλλα θέματα που σχετίζονται με το διεθνές φορολογικό σύστημα.

Τροπολογία    4

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3α)  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέληξε στο συμπέρασμα, στο πλαίσιο των τελικών εκθέσεων της Εξεταστικής επιτροπής για τη διερεύνηση περιπτώσεων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής και των ειδικών επιτροπών σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος, ότι είναι αναγκαίο να αντιμετωπιστούν οι φορολογικές προκλήσεις που συνδέονται με την ψηφιακή οικονομία.

Τροπολογία    5

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στα συμπεράσματά του της 19ης Οκτωβρίου 2017 τόνισε την ανάγκη για ένα αποτελεσματικό και δίκαιο καθεστώς φορολογίας, κατάλληλο για την ψηφιακή εποχή και δήλωσε ότι αναμένονται οι δέουσες προτάσεις της Επιτροπής έως τις αρχές του 201815. Το συμβούλιο ECOFIN στα συμπεράσματά του της 5ης Δεκεμβρίου 2017 υπογράμμισε ότι ένας διεθνώς αποδεκτός ορισμός της μόνιμης εγκατάστασης και οι αντίστοιχοι κανόνες για την ενδοομιλική τιμολόγηση και τον καταλογισμό των κερδών θα πρέπει επίσης να παραμείνουν ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της φορολόγησης των κερδών της ψηφιακής οικονομίας και ενθαρρύνει τη στενή συνεργασία μεταξύ ΕΕ, ΟΟΣΑ και άλλων διεθνών εταίρων για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της φορολόγησης των κερδών της ψηφιακής οικονομίας16. Εν προκειμένω, τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποχρεωθούν να συμπεριλάβουν κανόνες στα εθνικά συστήματα φορολόγησης εισοδήματος εταιρειών προκειμένου να ασκούν τα φορολογικά τους δικαιώματα. Ως εκ τούτου, οι διάφοροι φόροι εταιρειών που επιβάλλονται στα κράτη μέλη θα πρέπει να αποσαφηνιστούν. Οι εν λόγω κανόνες θα πρέπει να επεκτείνουν τον ορισμό της μόνιμης εγκατάστασης και να προβλέψουν την ύπαρξη φορολογητέου συνδετικού στοιχείου για σημαντική ψηφιακή παρουσία στις αντίστοιχες περιοχές δικαιοδοσίας τους. Επιπλέον, θα πρέπει να καθοριστούν οι γενικές αρχές για τον καταλογισμό των φορολογητέων κερδών στην εν λόγω ψηφιακή παρουσία. Κατ’ αρχήν, οι εν λόγω κανόνες θα πρέπει να εφαρμόζονται σε όλες τις φορολογούμενες εταιρείες, ανεξάρτητα αν ο τόπος της φορολογικής τους έδρας είναι στην Ένωση ή αλλού.

(4)  Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στα συμπεράσματά του της 19ης Οκτωβρίου 2017 τόνισε την ανάγκη για ένα αποτελεσματικό και δίκαιο καθεστώς φορολογίας, κατάλληλο για την ψηφιακή εποχή και δήλωσε ότι αναμένονται οι δέουσες προτάσεις της Επιτροπής έως τις αρχές του 201815. Το συμβούλιο ECOFIN στα συμπεράσματά του της 5ης Δεκεμβρίου 2017 υπογράμμισε ότι ένας διεθνώς αποδεκτός ορισμός της μόνιμης εγκατάστασης και οι αντίστοιχοι κανόνες για την ενδοομιλική τιμολόγηση και τον καταλογισμό των κερδών θα πρέπει επίσης να παραμείνουν ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της φορολόγησης των κερδών της ψηφιακής οικονομίας και ενθαρρύνει τη στενή συνεργασία μεταξύ ΕΕ, ΟΟΣΑ και άλλων διεθνών εταίρων για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της φορολόγησης των κερδών της ψηφιακής οικονομίας16.Εν προκειμένω, τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποχρεωθούν να συμπεριλάβουν κανόνες στα εθνικά συστήματα φορολόγησης εισοδήματος εταιρειών προκειμένου να ασκούν τα φορολογικά τους δικαιώματα. Ως εκ τούτου, οι διάφοροι φόροι εταιρειών που επιβάλλονται στα κράτη μέλη θα πρέπει να αποσαφηνιστούν. Οι εν λόγω κανόνες θα πρέπει να επεκτείνουν τον ορισμό της μόνιμης εγκατάστασης και να προβλέψουν την ύπαρξη φορολογητέου συνδετικού στοιχείου για σημαντική ψηφιακή παρουσία στις αντίστοιχες περιοχές δικαιοδοσίας τους. Επιπλέον, θα πρέπει να καθοριστούν οι γενικές αρχές για τον καταλογισμό των φορολογητέων κερδών στην εν λόγω ψηφιακή παρουσία. Κατ’ αρχήν, οι εν λόγω κανόνες θα πρέπει να εφαρμόζονται σε όλες τις φορολογούμενες εταιρείες, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους και από το αν ο τόπος της φορολογικής τους έδρας είναι στην Ένωση ή αλλού. Επιπλέον, οι κοινοί κανόνες που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία απαιτούν ευρύτερη εναρμόνιση της φορολογικής βάσης των εταιρειών στην Ένωση για όλες τις εταιρείες. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να εμποδίσει ούτε να καθυστερήσει τις εργασίες σχετικά με την πρόταση για μια κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών.

_________________

_________________

15 Σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (19 Οκτωβρίου 2017) – Συμπεράσματα (έγγρ. EUCO 14/17).

15 Σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (19 Οκτωβρίου 2017) – Συμπεράσματα (έγγρ. EUCO 14/17).

16 Συμπεράσματα του Συμβουλίου (5 Δεκεμβρίου 2017) – Απαντήσεις στις προκλήσεις της φορολόγησης των κερδών της ψηφιακής οικονομίας (FISC 346 ECOFIN 1092).

16 Συμπεράσματα του Συμβουλίου (5 Δεκεμβρίου 2017) – Απαντήσεις στις προκλήσεις της φορολόγησης των κερδών της ψηφιακής οικονομίας (FISC 346 ECOFIN 1092).

Τροπολογία    6

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Ωστόσο, οι κανόνες δεν θα πρέπει να εφαρμόζονται σε οντότητες που έχουν τη φορολογική τους έδρα σε περιοχή δικαιοδοσίας εκτός Ένωσης με την οποία το κράτος μέλος της σημαντικής ψηφιακής παρουσίας έχει συνάψει σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας η οποία ισχύει, εκτός εάν η σύμβαση περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με τη σημαντική ψηφιακή παρουσία, οι οποίες δημιουργούν παρεμφερή δικαιώματα και υποχρεώσεις όσον αφορά την περιοχή δικαιοδοσίας εκτός Ένωσης με εκείνα που δημιουργούνται από την παρούσα οδηγία. Αυτό γίνεται για να αποφεύγεται οποιαδήποτε σύγκρουση με συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας με περιοχές δικαιοδοσίας εκτός Ένωσης, δεδομένου ότι οι περιοχές δικαιοδοσίας εκτός Ένωσης δεν δεσμεύονται κατά κανόνα από το δίκαιο της Ένωσης.

(5)  Ωστόσο, οι κανόνες δεν θα πρέπει να εφαρμόζονται σε οντότητες που έχουν τη φορολογική τους έδρα σε περιοχή δικαιοδοσίας εκτός Ένωσης με την οποία το κράτος μέλος της σημαντικής ψηφιακής παρουσίας έχει συνάψει σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας η οποία ισχύει, εκτός εάν η σύμβαση περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με τη σημαντική ψηφιακή παρουσία, οι οποίες δημιουργούν παρεμφερή δικαιώματα και υποχρεώσεις όσον αφορά την περιοχή δικαιοδοσίας εκτός Ένωσης με εκείνα που δημιουργούνται από την παρούσα οδηγία. Αυτό γίνεται για να αποφεύγεται οποιαδήποτε σύγκρουση με συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας με περιοχές δικαιοδοσίας εκτός Ένωσης, δεδομένου ότι οι περιοχές δικαιοδοσίας εκτός Ένωσης δεν δεσμεύονται κατά κανόνα από το δίκαιο της Ένωσης. Ωστόσο, για να είναι πλήρως αποτελεσματικές οι διατάξεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα οδηγία, τα κράτη μέλη θα πρέπει να κληθούν να προσαρμόσουν, όπου απαιτείται, τις ισχύουσες συμβάσεις τους περί διπλής φορολογίας ώστε να συμπεριλάβουν διατάξεις σχετικά με τη σημαντική ψηφιακή παρουσία οι οποίες να δημιουργούν, όσον αφορά τη μη ενωσιακή δικαιοδοσία, δικαιώματα και υποχρεώσεις παρόμοια με αυτά που θεσπίζει η παρούσα οδηγία. Η Επιτροπή μπορεί να υποβάλει πρόταση για την κατάρτιση ενωσιακού υποδείγματος φορολογικής συνθήκης, το οποίο θα μπορούσε τελικά να χρησιμοποιηθεί για την προσαρμογή των χιλιάδων διμερών συνθηκών που συνάπτονται από τα επιμέρους κράτη μέλη.

Τροπολογία    7

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Ένας ακριβής ορισμός του φορολογητέου συνδετικού στοιχείου μιας ψηφιακής επιχείρησης σε ένα κράτος μέλος πρέπει να βασίζεται στα έσοδα από την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών, στον αριθμό των χρηστών ή στον αριθμό των επιχειρηματικών συμβάσεων για την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών. Τα ισχύοντα κατώτατα όρια θα πρέπει να αντανακλούν τη σημασία της ψηφιακής παρουσίας για τους διάφορους τύπους επιχειρηματικών μοντέλων και να λαμβάνουν υπόψη τα διάφορα επίπεδα συμμετοχής στη διαδικασία δημιουργίας αξίας. Επιπλέον, θα πρέπει να διασφαλίζουν ομοιόμορφη μεταχείριση στα διάφορα κράτη μέλη, ανεξαρτήτως του μεγέθους τους, και να παραβλέπουν τις περιπτώσεις άνευ σημασίας. Η πώληση αγαθών ή υπηρεσιών που διευκολύνεται μέσω της χρήσης του διαδικτύου ή ενός ηλεκτρονικού δικτύου δεν θα πρέπει να θεωρείται ψηφιακή υπηρεσία κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας.

(6)  Ένας ακριβής ορισμός του φορολογητέου συνδετικού στοιχείου μιας ψηφιακής επιχείρησης σε ένα κράτος μέλος πρέπει να βασίζεται στα έσοδα από την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών, στον αριθμό των χρηστών ή στον αριθμό των επιχειρηματικών συμβάσεων για την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών. Τα ισχύοντα κατώτατα όρια θα πρέπει να αντανακλούν τη σημασία της ψηφιακής παρουσίας για τους διάφορους τύπους επιχειρηματικών μοντέλων και να λαμβάνουν υπόψη τα διάφορα επίπεδα συμμετοχής στη διαδικασία δημιουργίας αξίας. Επιπλέον, θα πρέπει να διασφαλίζουν ομοιόμορφη μεταχείριση στα διάφορα κράτη μέλη, ανεξαρτήτως του μεγέθους τους, και να παραβλέπουν τις περιπτώσεις άνευ σημασίας.

Τροπολογία    8

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Για να καταστεί δυνατή η φορολόγηση της σημαντικής ψηφιακής παρουσίας μιας επιχείρησης σε άλλη περιοχή δικαιοδοσίας σύμφωνα με το εσωτερικό δίκαιο της εν λόγω περιοχής δικαιοδοσίας, είναι αναγκαίο να καθοριστούν οι αρχές για τον καταλογισμό κερδών σε αυτή τη σημαντική ψηφιακή παρουσία. Οι κανόνες θα πρέπει να στηρίζονται στις τρέχουσες αρχές για τον καταλογισμό των κερδών και να βασίζονται σε λειτουργική ανάλυση των καθηκόντων που ασκεί, των στοιχείων ενεργητικού που χρησιμοποιεί και των κινδύνων που αναλαμβάνει η σημαντική ψηφιακή παρουσία κατά την άσκηση των σημαντικών οικονομικών δραστηριοτήτων της μέσω ψηφιακής διεπαφής. Ιδιαίτερη σημασία θα πρέπει να αποδοθεί στο γεγονός ότι σημαντικό μέρος της αξίας μιας ψηφιακής επιχείρησης δημιουργείται στον τόπο όπου βρίσκεται η βάση των χρηστών και όπου συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία τα δεδομένα σχετικά με τους χρήστες, καθώς και στον τόπο όπου παρέχονται οι ψηφιακές υπηρεσίες. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οικονομικά σημαντικές δραστηριότητες που εκτελούνται από μια σημαντική ψηφιακή παρουσία συμβάλλουν με μοναδικό τρόπο στη δημιουργία αξίας στα ψηφιακά επιχειρηματικά μοντέλα, η μέθοδος επιμερισμού των κερδών θα πρέπει κατά κανόνα να χρησιμοποιείται για την επίτευξη δίκαιου καταλογισμού των κερδών στη σημαντική ψηφιακή παρουσία. Ωστόσο, αυτό δεν θα πρέπει να εμποδίζει τον φορολογούμενο να χρησιμοποιεί εναλλακτική μέθοδο σύμφωνα με τις διεθνώς αποδεκτές αρχές, αν ο φορολογούμενος μπορεί να αποδείξει ότι, με βάση το αποτέλεσμα της λειτουργικής ανάλυσης, είναι καταλληλότερη μια εναλλακτική μέθοδος σύμφωνη με τις διεθνώς αποδεκτές αρχές. Είναι επίσης ουσιαστικής σημασίας να υπάρχει ισχυρή συσχέτιση μεταξύ των παραγόντων επιμερισμού των κερδών και της δημιουργίας αξίας.

(7)  Για να καταστεί δυνατή η φορολόγηση της σημαντικής ψηφιακής παρουσίας μιας επιχείρησης σε άλλη περιοχή δικαιοδοσίας σύμφωνα με το εσωτερικό δίκαιο της εν λόγω περιοχής δικαιοδοσίας, είναι αναγκαίο να καθοριστούν οι αρχές για τον καταλογισμό κερδών σε αυτή τη σημαντική ψηφιακή παρουσία. Οι κανόνες θα πρέπει να στηρίζονται στις τρέχουσες αρχές για τον καταλογισμό των κερδών και να βασίζονται σε λειτουργική ανάλυση των καθηκόντων που ασκεί, των στοιχείων ενεργητικού που χρησιμοποιεί και των κινδύνων που αναλαμβάνει η σημαντική ψηφιακή παρουσία κατά την άσκηση των σημαντικών οικονομικών δραστηριοτήτων της μέσω ψηφιακής διεπαφής. Ιδιαίτερη σημασία θα πρέπει να αποδοθεί στο γεγονός ότι σημαντικό μέρος της αξίας μιας ψηφιακής επιχείρησης δημιουργείται στον τόπο όπου βρίσκεται η βάση των χρηστών και όπου συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία τα δεδομένα σχετικά με τους χρήστες, καθώς και στον τόπο όπου παρέχονται οι ψηφιακές υπηρεσίες. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οικονομικά σημαντικές δραστηριότητες που εκτελούνται από μια σημαντική ψηφιακή παρουσία συμβάλλουν με μοναδικό τρόπο στη δημιουργία αξίας στα ψηφιακά επιχειρηματικά μοντέλα, η μέθοδος επιμερισμού των κερδών θα πρέπει κατά κανόνα να χρησιμοποιείται για την επίτευξη δίκαιου καταλογισμού των κερδών στη σημαντική ψηφιακή παρουσία.

Τροπολογία    9

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Βασικός στόχος της παρούσας οδηγίας είναι να βελτιωθεί η ανθεκτικότητα της εσωτερικής αγοράς στο σύνολό της προκειμένου να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που εγείρει η φορολόγηση της ψηφιοποιημένης οικονομίας. Ο στόχος αυτός δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη όταν ενεργούν μεμονωμένα, διότι οι ψηφιακές επιχειρήσεις είναι σε θέση να αναπτύσσουν διασυνοριακή δραστηριότητα χωρίς φυσική παρουσία σε μια περιοχή δικαιοδοσίας και, ως εκ τούτου, είναι ανάγκη να καθοριστούν κανόνες προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι εν λόγω επιχειρήσεις καταβάλλουν φόρους στις περιοχές δικαιοδοσίας όπου πραγματοποιούν κέρδη. Δεδομένης της διασυνοριακής διάστασης, μια πρωτοβουλία σε επίπεδο Ένωσης παρέχει μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία σε σύγκριση με αυτό που θα μπορούσε να πετύχει ένα πλήθος εθνικών μέτρων. Απαιτείται η ανάληψη κοινής πρωτοβουλίας στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς προκειμένου να διασφαλιστεί η εναρμονισμένη εφαρμογή των κανόνων σχετικά με τη σημαντική ψηφιακή παρουσία στο εσωτερικό της Ένωσης. Οι μονομερείς και διαφοροποιημένες προσεγγίσεις από κάθε κράτος μέλος θα μπορούσαν να είναι αναποτελεσματικές και να οδηγήσουν σε κατακερματισμό της ενιαίας αγοράς με τη δημιουργία συγκρούσεων μεταξύ των εθνικών πολιτικών, στρεβλώσεων και φορολογικών εμποδίων για τις επιχειρήσεις στην Ένωση. Δεδομένου ότι οι στόχοι της παρούσας οδηγίας μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση μπορεί να εγκρίνει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του ιδίου άρθρου, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών.

(8)  Βασικός στόχος της παρούσας οδηγίας είναι να βελτιωθεί η ανθεκτικότητα της εσωτερικής αγοράς στο σύνολό της προκειμένου να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που εγείρει η φορολόγηση της ψηφιοποιημένης οικονομίας, και, παράλληλα, να τηρηθεί η αρχή της φορολογικής ουδετερότητας, αλλά και της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών στην ευρωπαϊκή ενιαία αγορά, χωρίς διακρίσεις μεταξύ των επιχειρήσεων της Ένωσης και των επιχειρήσεων από τρίτες χώρες. Ο στόχος αυτός δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη όταν ενεργούν μεμονωμένα, διότι οι ψηφιακές επιχειρήσεις είναι σε θέση να αναπτύσσουν διασυνοριακή δραστηριότητα χωρίς ή μόνο με μικρή φυσική παρουσία σε μια περιοχή δικαιοδοσίας και, ως εκ τούτου, είναι ανάγκη να καθοριστούν κανόνες προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι εν λόγω επιχειρήσεις καταβάλλουν φόρους στις περιοχές δικαιοδοσίας όπου πραγματοποιούν κέρδη. Δεδομένης της διασυνοριακής διάστασης, μια πρωτοβουλία σε επίπεδο Ένωσης παρέχει μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία σε σύγκριση με αυτό που θα μπορούσε να πετύχει ένα πλήθος εθνικών μέτρων. Απαιτείται η ανάληψη κοινής πρωτοβουλίας στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς προκειμένου να διασφαλιστεί η εναρμονισμένη εφαρμογή των κανόνων σχετικά με τη σημαντική ψηφιακή παρουσία στο εσωτερικό της Ένωσης. Οι μονομερείς και διαφοροποιημένες προσεγγίσεις από κάθε κράτος μέλος θα μπορούσαν να είναι αναποτελεσματικές και να οδηγήσουν σε κατακερματισμό της ενιαίας αγοράς με τη δημιουργία συγκρούσεων μεταξύ των εθνικών πολιτικών, στρεβλώσεων και φορολογικών εμποδίων για τις επιχειρήσεις στην Ένωση. Συνεπώς, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο να διασφαλιστεί ότι η προσέγγιση της Ένωσης είναι δίκαιη και δεν εισάγει διακρίσεις σε βάρος κανενός κράτους μέλους. Δεδομένου ότι οι στόχοι της παρούσας οδηγίας μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση μπορεί να εγκρίνει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του ιδίου άρθρου, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών. Αν και η φορολογική πολιτική αποτελεί εθνική αρμοδιότητα, το άρθρο 115 ΣΛΕΕ ορίζει σαφώς ότι το Συμβούλιο θα πρέπει, αποφασίζοντας ομόφωνα σύμφωνα με ειδική νομοθετική διαδικασία και μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, να εκδώσει οδηγίες για την προσέγγιση των φορολογικών νόμων και κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που επηρεάζουν άμεσα την εγκαθίδρυση ή τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Η παρούσα οδηγία δεν συνεπάγεται εναρμόνιση των συντελεστών φορολογίας των εταιρειών στην Ένωση και, κατά συνέπεια, δεν περιορίζει την ικανότητα των κρατών μελών να καθορίζουν δίκαιους συντελεστές φορολογίας εταιρειών για τα έσοδα από ψηφιακές υπηρεσίες στην επικράτειά τους.

Τροπολογία    10

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8α)  Προκειμένου να θεσπιστεί ένα συνεκτικό και συνεπές πλαίσιο φορολογικής βάσης για όλες τις εταιρείες, θα πρέπει η έννοια της σημαντικής ψηφιακής παρουσίας και οι λύσεις που παρουσιάζονται στην παρούσα οδηγία να αποτελέσουν επίσης αναπόσπαστο τμήμα των οδηγιών του Συμβουλίου για κοινή βάση φορολογίας εταιρειών και για μια κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών.

Τροπολογία    11

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Οποιαδήποτε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να διενεργείται σύμφωνα με τον κανονισμό (EΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου17, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων λήψης κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που επιβάλλει ο εν λόγω κανονισμός, ιδίως εκείνες που σχετίζονται με τη νομιμότητα της επεξεργασίας, την ασφάλεια των δραστηριοτήτων επεξεργασίας, την παροχή πληροφοριών και τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων, καθώς και την προστασία των δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό και εξ ορισμού. Όπου είναι δυνατό, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα πρέπει να καθίστανται ανώνυμα.

(9)  Οποιαδήποτε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να διενεργείται σύμφωνα με τον κανονισμό (EΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου17, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων λήψης κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που επιβάλλει ο εν λόγω κανονισμός, ιδίως εκείνες που σχετίζονται με τη νομιμότητα της επεξεργασίας, την ασφάλεια των δραστηριοτήτων επεξεργασίας, την παροχή πληροφοριών και τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων, καθώς και την προστασία των δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό και εξ ορισμού και με τη δέουσα συνεκτίμηση των αρχών της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας. Όπου είναι δυνατό, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα πρέπει να καθίστανται ανώνυμα. Τα δεδομένα που μπορούν να συλλέγονται από χρήστες για τους σκοπούς της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να περιορίζονται αυστηρά σε δεδομένα που υποδεικνύουν το κράτος μέλος στο οποίο βρίσκεται ο χρήστης, χωρίς να επιτρέπουν την ταυτοποίηση του χρήστη.

__________________

__________________

17 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).

17 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).

Τροπολογία    12

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  Η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος της και να υποβάλει έκθεση στο Συμβούλιο. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την αξιολόγηση αυτή. Θα πρέπει να συσταθεί συμβουλευτική επιτροπή DigiTax για την εξέταση των ζητημάτων που αφορούν την εφαρμογή της οδηγίας.

(10)  Η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας έως τις... [τρία έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας] και να υποβάλει σχετική έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, ιδίως όσον αφορά τον διοικητικό φόρτο και το πρόσθετο κόστος για τις εταιρείες, ιδίως τις ΜΜΕ, τον αντίκτυπο που θα έχει στα έσοδα των κρατών μελών το σύστημα φορολόγησης που προβλέπεται στην παρούσα οδηγία, τον αντίκτυπο στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών και τον αντίκτυπο στο σύνολο της ενιαίας αγοράς, με ιδιαίτερη έμφαση στην πιθανή στρέβλωση του ανταγωνισμού μεταξύ εταιρειών που υπόκεινται στους νέους κανόνες οι οποίοι ορίζονται στην παρούσα οδηγία. Στην αξιολόγηση θα πρέπει επίσης να εξετάζεται αν απαιτείται τροποποίηση όσον αφορά τα είδη υπηρεσιών που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία ή τον ορισμό της σημαντικής ψηφιακής παρουσίας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την αξιολόγηση αυτή. Θα πρέπει να συσταθεί συμβουλευτική επιτροπή DigiTax για την εξέταση των ζητημάτων που αφορούν την εφαρμογή της οδηγίας. Η επιτροπή αυτή θα πρέπει να δημοσιεύει τις ημερήσιες διατάξεις της και, όταν επιλέγει τα μέλη της, να διασφαλίζει πριν από την επιλογή τους ότι δεν έχουν καμία σύγκρουση συμφερόντων. Στις συνεδριάσεις της επιτροπής αυτής θα πρέπει να προσκαλείται ένας εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως παρατηρητής.

Τροπολογία    13

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(10α)  Δεδομένου του διοικητικού κόστους που συνεπάγεται η σημαντική ψηφιακή παρουσία, θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας δεν θα περιλαμβάνει ακουσίως τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Η Επιτροπή θα πρέπει, στο πλαίσιο της διαδικασίας επανεξέτασης, να εξετάσει σε ποιο βαθμό η παρούσα οδηγία επηρεάζει αρνητικά τις ΜΜΕ.

Τροπολογία    14

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12 α)  Δεδομένου ότι οι διατάξεις που ορίζονται στην παρούσα οδηγία έχουν ως στόχο να προσφέρουν μόνιμη και ολοκληρωμένη λύση στο ζήτημα της ψηφιακής φορολογίας, η ενδιάμεση λύση του φόρου ψηφιακών υπηρεσιών που προβλέπεται στην οδηγία που αφορά το κοινό σύστημα φόρου ψηφιακών υπηρεσιών επί εσόδων που προκύπτουν από την παροχή ορισμένων ψηφιακών υπηρεσιών παύει αυτομάτως να ισχύει μόλις τεθούν σε εφαρμογή οι διατάξεις που ορίζονται στην παρούσα οδηγία.

Τροπολογία    15

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε οντότητες ανεξαρτήτως του τόπου στον οποίο εδρεύουν για τους σκοπούς της φορολόγησης εταιρειών, είτε πρόκειται για κράτος μέλος είτε για τρίτη χώρα.

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε οντότητες ανεξαρτήτως του μεγέθους τους και του τόπου στον οποίο εδρεύουν για τους σκοπούς της φορολόγησης εταιρειών, είτε πρόκειται για κράτος μέλος είτε για τρίτη χώρα.

Τροπολογία    16

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 5 ––εδάφιο 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(γα)  της πώλησης αγαθών ή υπηρεσιών που αποτελούν αντικείμενο επιγραμμικής σύμβασης μέσω ψηφιακών διασυνδέσεων (πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου)·

Τροπολογία    17

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Στις ψηφιακές υπηρεσίες δεν περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες που παρατίθενται στο παράρτημα III ή η πώληση προϊόντων ή άλλων υπηρεσιών η οποία διευκολύνεται μέσω της χρήσης του διαδικτύου ή ενός ηλεκτρονικού δικτύου.

Στις ψηφιακές υπηρεσίες δεν περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες που παρατίθενται στο παράρτημα III.

Τροπολογία    18

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(γα)  ο όγκος των δεδομένων σε μορφή ψηφιακού περιεχομένου που συλλέγεται από τη φορολογούμενη εταιρεία σε ένα φορολογικό έτος υπερβαίνει το 10% του συνολικού αποθηκευμένου ψηφιακού περιεχομένου του ομίλου.

Τροπολογία    19

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Το κράτος μέλος στο οποίο χρησιμοποιείται συσκευή χρήστη καθορίζεται με βάση τη διεύθυνση πρωτοκόλλου Διαδικτύου (IP) της συσκευής ή με οποιαδήποτε άλλη μέθοδο γεωγραφικού εντοπισμού, αν αυτή είναι ακριβέστερη.

6.  Το κράτος μέλος στο οποίο χρησιμοποιείται συσκευή χρήστη καθορίζεται με βάση τη διεύθυνση πρωτοκόλλου Διαδικτύου (IP) της συσκευής ή με οποιαδήποτε άλλη μέθοδο γεωγραφικού εντοπισμού, αν αυτή είναι ακριβέστερη, χωρίς να επιτρέπει την ταυτοποίηση του χρήστη, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των δεδομένων. Η φορολογική αρχή των κρατών μελών ενημερώνεται σχετικά με τη μέθοδο που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της θέσης των χρηστών.

Τροπολογία    20

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

7α.  Δεδομένου ότι ο καθορισμός των συντελεστών φορολογίας των εταιρειών αποτελεί κυρίαρχη απόφαση των κρατών μελών, κάθε κράτος μέλος διατηρεί το δικαίωμα να καθορίζει τον συντελεστή φορολογίας εταιρειών που θα ισχύει για τα έσοδα από ψηφιακές υπηρεσίες στην επικράτειά του.

Τροπολογία    21

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 7 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

7β.  Ο φορολογούμενος υποχρεούται να γνωστοποιεί στις φορολογικές αρχές κάθε πληροφορία σχετική με τον προσδιορισμό της σημαντικής ψηφιακής παρουσίας σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

Τροπολογία    22

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα κέρδη που καταλογίζονται στη σημαντική ψηφιακή παρουσία ή σε σχέση με αυτή είναι τα κέρδη που θα αποκόμιζε η ψηφιακή παρουσία εάν ήταν χωριστή και ανεξάρτητη επιχείρηση που ασκούσε τις ίδιες ή παρεμφερείς δραστηριότητες υπό τις ίδιες ή παρεμφερείς συνθήκες, ιδίως κατά τις συναλλαγές της με άλλα μέρη της επιχείρησης, λαμβανομένων υπόψη των εκτελούμενων καθηκόντων, των στοιχείων ενεργητικού που χρησιμοποιούνται και των κινδύνων που αναλαμβάνονται, μέσω ψηφιακής διεπαφής.

2.  Τα κέρδη που καταλογίζονται στη σημαντική ψηφιακή παρουσία ή σε σχέση με αυτή είναι ανάλογα προς την οικονομική πραγματικότητα της επιχειρηματικής δραστηριότητας στο αντίστοιχο κράτος μέλος.

Τροπολογία    23

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 5 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  η συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία, ανάλυση, εγκατάσταση και πώληση δεδομένων επιπέδου χρήστη·

α)  η συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία, ανάλυση, εκμετάλλευση, διαβίβαση, εγκατάσταση και πώληση δεδομένων επιπέδου χρήστη·

Τροπολογία    24

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Για τον καθορισμό των καταλογιζόμενων κερδών δυνάμει των παραγράφων 1 έως 4, οι φορολογούμενοι χρησιμοποιούν τη μέθοδο επιμερισμού κερδών, εκτός εάν μπορούν να αποδείξουν ότι εναλλακτική μέθοδος που βασίζεται σε διεθνώς αποδεκτές αρχές είναι καταλληλότερη, με βάση τα αποτελέσματα της λειτουργικής ανάλυσης. Στους παράγοντες επιμερισμού μπορεί να περιλαμβάνονται οι δαπάνες έρευνας, ανάπτυξης και μάρκετινγκ, καθώς και ο αριθμός των χρηστών και τα δεδομένα που συλλέγονται ανά κράτος μέλος.

6.  Για τον καθορισμό των καταλογιζόμενων κερδών δυνάμει των παραγράφων 1 έως 4, οι φορολογούμενοι χρησιμοποιούν τη μέθοδο επιμερισμού κερδών. Στους παράγοντες επιμερισμού μπορεί να περιλαμβάνονται οι δαπάνες έρευνας, ανάπτυξης και μάρκετινγκ, καθώς και ο αριθμός των χρηστών και τα δεδομένα που συλλέγονται ανά κράτος μέλος.

Τροπολογία    25

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

6α.  Τα κράτη μέλη διαθέτουν επαρκές προσωπικό, πραγματογνωσία και δημοσιονομικούς πόρους στις εθνικές φορολογικές διοικήσεις τους, καθώς και πόρους για την κατάρτιση προσωπικού, ώστε να είναι σε θέση να αποδίδουν τα κέρδη τους στη μόνιμη εγκατάσταση και να αντικατοπτρίζουν τις ψηφιακές δραστηριότητες στο εν λόγω κράτος μέλος.

Τροπολογία    26

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 5α

 

1.   Έως τις ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας], η Επιτροπή εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές για τις φορολογικές αρχές σχετικά με τον τρόπο προσδιορισμού, μέτρησης και φορολόγησης της σημαντικής ψηφιακής παρουσίας και των ψηφιακών υπηρεσιών. Οι κανόνες αυτοί εναρμονίζονται σε ολόκληρη την Ένωση και εκδίδονται σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης.

 

2.   Με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές που αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο, η Επιτροπή εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές με σαφή μεθοδολογία, προκειμένου οι εταιρείες να μπορούν να αξιολογούν μόνες τους εάν και ποιες δραστηριότητές τους πρέπει να προσμετρώνται στη σημαντική ψηφιακή παρουσία. Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές εκδίδονται σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης και διατίθενται στον ιστότοπο της Επιτροπής.

Τροπολογία    27

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 5β

 

Διοικητική συνεργασία

 

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ενιαία εφαρμογή της οδηγίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η ανταλλαγή πληροφοριών για φορολογικά θέματα είναι αυτόματη και υποχρεωτική, όπως ορίζεται στην οδηγία 2011/16/ΕΕ του Συμβουλίου.

Τροπολογία    28

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Επανεξέταση

Έκθεση εφαρμογής και επανεξέταση

Τροπολογία    29

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η Επιτροπή αξιολογεί την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος της και υποβάλλει έκθεση στο Συμβούλιο.

1.  Η Επιτροπή αξιολογεί την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας έως τις [τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας] και υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Στην έκθεση δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στον διοικητικό φόρτο και το πρόσθετο κόστος για τις επιχειρήσεις, ιδίως τις ΜΜΕ, στον αντίκτυπο που θα έχει στα έσοδα των κρατών μελών το σύστημα φορολόγησης που προβλέπεται στην παρούσα οδηγία, στον αντίκτυπο στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών και στον αντίκτυπο στην ενιαία αγορά στο σύνολό της, με ιδιαίτερη έμφαση στην πιθανή στρέβλωση του ανταγωνισμού μεταξύ εταιρειών που υπόκεινται στους νέους κανόνες οι οποίοι ορίζονται στην παρούσα οδηγία. Στην έκθεση εξετάζεται επίσης αν απαιτείται τροποποίηση όσον αφορά τα είδη υπηρεσιών που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία ή τον ορισμό της σημαντικής ψηφιακής παρουσίας.

Τροπολογία    30

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 6α

 

Άσκηση της εξουσιοδότησης

 

1.  Η εξουσία θέσπισης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.

 

2.  Η προβλεπόμενη στο άρθρο 4 εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για αόριστο χρονικό διάστημα από την... [ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας].

 

3.  Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 5 μπορεί να ανακληθεί ανα πάσα στιγμή από το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία, που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που βρίσκονται ήδη σε ισχύ.

 

4.  Μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί στο Συμβούλιο.

 

5.  Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 4 τίθεται σε ισχύ εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Συμβούλιο ενημερώσει την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλει αντιρρήσεις. Η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Συμβουλίου.

Τροπολογία    31

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 6β

 

Προσφυγή

 

Οι εταιρείες –ενωσιακές και μη– μπορούν να ασκούν προσφυγή κατά της απόφασης που προβλέπει ότι οι υπηρεσίες που παρέχουν είναι ψηφιακές υπηρεσίες σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο.

Τροπολογία    32

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 6γ

 

Ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενημερώνεται για την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων από την Επιτροπή, για τυχόν αντιρρήσεις επ’αυτών, και για την ανάκληση της εξουσιοδότησης από το Συμβούλιο.

Τροπολογία    33

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 6δ

 

Εντολή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διαπραγματευθεί φορολογικές συμβάσεις με τρίτες χώρες

 

Τα κράτη μέλη εξουσιοδοτούν την Επιτροπή να διαπραγματεύεται, εξ ονόματός τους, την αναθεώρηση ή τη θέσπιση φορολογικών συμφωνιών με τρίτες χώρες σύμφωνα με τους κανόνες που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία, ιδίως όσον αφορά την ενσωμάτωση του ορισμού της σημαντικής ψηφιακής παρουσίας για φορολογικούς σκοπούς.

Τροπολογία    34

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η επιτροπή DigiTax αποτελείται από αντιπροσώπους των κρατών μελών και της Επιτροπής. Η επιτροπή προεδρεύεται από αντιπρόσωπο της Επιτροπής. Τη γραμματεία της επιτροπής αναλαμβάνουν οι υπηρεσίες της Επιτροπής.

2.  Η επιτροπή DigiTax αποτελείται από αντιπροσώπους των κρατών μελών και της Επιτροπής και έναν παρατηρητή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η επιτροπή προεδρεύεται από αντιπρόσωπο της Επιτροπής. Τη γραμματεία της επιτροπής αναλαμβάνουν οι υπηρεσίες της Επιτροπής. Η επιτροπή δημοσιεύει τις ημερήσιες διατάξεις της και οι συμμετέχοντες σε αυτήν απαλλάσσονται από κάθε σύγκρουση συμφερόντων πριν από την επιλογή τους. Οι συμφεροντούχοι, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών εταίρων, επιτρέπεται να παρίστανται στις σχετικές συνεδριάσεις ως παρατηρητές.

Τροπολογία    35

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Η επιτροπή DigiTax εξετάζει ζητήματα που άπτονται της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, όπως τίθενται από τον/την πρόεδρο της επιτροπής, είτε με δική του/της πρωτοβουλία είτε κατόπιν αιτήματος αντιπροσώπου κράτους μέλους, και ενημερώνει την Επιτροπή για τα συμπεράσματά της.

4.  Η επιτροπή DigiTax εξετάζει ζητήματα που άπτονται της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, όπως τίθενται από τον/την πρόεδρο της επιτροπής, είτε με δική του/της πρωτοβουλία είτε κατόπιν αιτήματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή αντιπροσώπου κράτους μέλους, και ενημερώνει την Επιτροπή για τα συμπεράσματά της.

Τροπολογία    36

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Η επιτροπή DigiTax συντάσσει ετήσια έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες και τα συμπεράσματά της και κοινοποιεί την έκθεση αυτή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή.

Τροπολογία    37

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α.  Η επιτροπή DigiTax επαληθεύει και ελέγχει κατά πόσο η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σωστά από τις εταιρείες. Είναι σε θέση να συγκεντρώνει και να χρησιμοποιεί δεδομένα που συλλέγει από τις εθνικές φορολογικές αρχές για να εξετάζει την ορθή εφαρμογή των κανόνων σχετικά με τη σημαντική ψηφιακή παρουσία, και να λειτουργεί ως όργανο που διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών φορολογικών αρχών, ώστε να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα διπλής φορολόγησης και διπλής μη φορολόγησης.

Τροπολογία    38

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα δεδομένα που μπορούν να συλλέγονται από τους χρήστες για τους σκοπούς της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας περιορίζονται στα δεδομένα που υποδεικνύουν το κράτος μέλος στο οποίο βρίσκονται οι χρήστες, χωρίς να επιτρέπουν ταυτοποίηση του χρήστη.

Τα δεδομένα που μπορούν να συλλέγονται από τους χρήστες για τους σκοπούς της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας περιορίζονται στα δεδομένα που υποδεικνύουν το κράτος μέλος στο οποίο βρίσκονται οι χρήστες, χωρίς να επιτρέπουν ταυτοποίηση του χρήστη. Κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιείται για τους σκοπούς της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας συμμορφώνεται πλήρως με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679.

Τροπολογία    39

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 9α

 

Σύνδεση με τον φόρο ψηφιακών υπηρεσιών επί εσόδων

 

Με την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, η οδηγία του Συμβουλίου για το κοινό σύστημα φόρου ψηφιακών υπηρεσιών επί εσόδων που προκύπτουν από την παροχή ορισμένων ψηφιακών υπηρεσιών παύει να ισχύει.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Φορολόγηση των εταιρειών με σημαντική ψηφιακή παρουσία

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)0147 – C8-0138/2018 – 2018/0072(CNS)

Date of consulting Parliament

11.4.2018

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON

19.4.2018

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

IMCO

19.4.2018

JURI

19.4.2018

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

IMCO

23.4.2018

JURI

27.3.2018

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Dariusz Rosati

31.5.2018

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

29.8.2018

9.10.2018

19.11.2018

 

Ημερομηνία έγκρισης

3.12.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

36

1

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Petr Ježek, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Ralph Packet, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Enrique Calvet Chambon, Mady Delvaux, Syed Kamall, Alain Lamassoure, Luigi Morgano, Michel Reimon, Lieve Wierinck

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Barbara Lochbihler, Jarosław Wałęsa

Ημερομηνία κατάθεσης

5.12.2018


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

36

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Petr Ježek, Lieve Wierinck

ECR

Bernd Lucke

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

GUE/NGL

Marisa Matias, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

PPE

Markus Ferber, Brian Hayes, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Jarosław Wałęsa

S&D

Pervenche Berès, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Philippe Lamberts, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Molly Scott Cato

1

-

ALDE

Wolf Klinz

2

0

ECR

Syed Kamall, Ralph Packet

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 5 Δεκεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου