Menetlus : 2018/0072(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0426/2018

Esitatud tekstid :

A8-0426/2018

Arutelud :

PV 12/12/2018 - 18
CRE 12/12/2018 - 18

Hääletused :

PV 13/12/2018 - 9.7
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0524

RAPORT     *
PDF 532kWORD 89k
5.12.2018
PE 627.747v02-00 A8-0426/2018

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega kehtestatakse märkimisväärse digitaalse kohalolu äriühingu tulumaksuga maksustamise eeskirjad

(COM(2018)0147 – C8-0138/2018 – 2018/0072(CNS))

Majandus- ja rahanduskomisjon

Raportöör: Dariusz Rosati

MUUDATUSED
EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUSVASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega kehtestatakse märkimisväärse digitaalse kohalolu äriühingu tulumaksuga maksustamise eeskirjad

(COM(2018)0147 – C8-0138/2018 – 2018/0072(CNS))

(Seadusandlik erimenetlus – konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (COM(2018)0147),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 115, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C8-0138/2018),

–  võttes arvesse Taani Folketingi, Iirimaa parlamendi, Malta Esindajatekoja ja Madalmaade Parlamendi Teise Koja poolt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtete kohaldamist käsitleva protokolli nr 2 alusel esitatud põhjendatud arvamusi, mille kohaselt seadusandliku akti eelnõu ei vasta subsidiaarsuse põhimõttele,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 78c,

–  võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A8-0426/2018),

1.  kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.  palub komisjonil oma ettepanekut vastavalt muuta, järgides Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 293 lõiget 2;

3.  palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

4.  palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1)  Digiteerumise tulemusel toimunud kiired muutused maailmamajanduses avaldavad lisasurvet äriühingu tulumaksu süsteemile nii ELi kui ka rahvusvahelisel tasandil ning seavad kahtluse alla suutlikkuse teha kindlaks, kus ja kui palju digitaalvaldkonna ettevõtjad maksu tasuma peaksid. Kuigi vajadust kohandada äriühingu tulumaksu eeskirju digitaalmajandusega on rahvusvaheliselt tunnustanud sellised organid nagu G20, võib globaalse kokkuleppe saavutamine keeruliseks osutuda.

(1)  Digiteerumise tulemusel toimunud kiired muutused maailmamajanduses avaldavad lisasurvet äriühingu tulumaksu süsteemile nii ELi kui ka rahvusvahelisel tasandil ning seavad kahtluse alla suutlikkuse teha kindlaks, kus ja kui palju digitaalvaldkonna ettevõtjad maksu tasuma peaksid. Kuigi vajadust kohandada äriühingu tulumaksu eeskirju digitaalmajandusega on rahvusvaheliselt tunnustanud sellised organid nagu G20, võib globaalse kokkuleppe saavutamine keeruliseks osutuda ega pruugi toimuda lähitulevikus.

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1 a)  Praegusel digitaalajastul, mil andmetest on saanud uus majandusressurss lisaks varasematele tööjõu- ja traditsioonilistele ressurssidele, ning kuna hargmaised ettevõtjad, kes sõltuvad suurel määral digitaalsest tegevusest, sõlmivad liiga sageli maksukokkuleppeid, mis võimaldavad neil maksustamist vältida või maksudest kõrvale hoiduda, tuleb välja töötada uus lähenemisviis, et seada sisse õiglane ja jätkusuutlik digitaalmajanduse maksustamise süsteem, millega tagatakse, et digitaalvaldkonna ettevõtjad maksavad makse seal, kus nende tegelik majandustegevus toimub.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2)  OECD maksubaasi kahanemise ja kasumi ümberpaigutamise projekti (BEPS) 1. meedet käsitlevas aruandes „Toimetulek digitaalmajanduse maksustamise probleemidega“, mille OECD avaldas 2015. aasta oktoobris, esitati digitaalmajanduse maksustamise kohta eri lähenemisviise, mida analüüsiti edasi OECD aruandes „Digiteerumisest tulenevad probleemid – 2018. aasta vahearuanne “. Kuna majanduse üleminek digitehnoloogiale toimub järjest kiiremini, on suurenenud vajadus selliste lahenduste järele, mis tagaksid digitaalvaldkonna ettevõtjate õiglase ja tulemusliku maksustamise.

(2)  OECD maksubaasi kahanemise ja kasumi ümberpaigutamise projekti (BEPS) 1. meedet käsitlevas aruandes „Toimetulek digitaalmajanduse maksustamise probleemidega“, mille OECD avaldas 2015. aasta oktoobris, esitati digitaalmajanduse maksustamise kohta eri lähenemisviise, mida analüüsiti edasi OECD aruandes „Digiteerumisest tulenevad probleemid – 2018. aasta vahearuanne “. Kuna majanduse üleminek digitehnoloogiale toimub järjest kiiremini, on suurenenud vajadus selliste lahenduste järele, mis tagaksid digitaalvaldkonna ettevõtjate õiglase ja tulemusliku maksustamise, ja sellega on kiire. Praeguseks ei ole OECD tegevus digitaalmajanduse maksustamisel aga piisavalt edenenud, mis näitab, et selle teemaga tuleb tegeleda liidu tasandil. Vaatamata raskustele ülemaailmse kokkuleppe sõlmimisel ja kõnealuse direktiiviga võetud liidu meetmetele, tuleks sellise kokkuleppe nimel siiski tugevasti pingutada. Aga liidu ühise lähenemisviisi puudumise tõttu võtavad liikmesriigid vastu ühepoolseid lahendusi, mis tekitab õiguslikku ebakindlust ning raskusi piiriüleselt tegutsevatele äriühingutele ja maksuhalduritele. Vastavalt Euroopa Parlamendi rahapesu, maksustamise vältimise ja maksudest kõrvalehoidumise uurimise komisjoni (PANA) ning maksualaste siduvate eelotsuste ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmete erikomisjoni (TAXE 2) üleskutsele tuleks luua volitatud ÜRO maksuasutus, mis toimiks arutelufoorumina ülemaailmsete kokkulepete ja muude rahvusvahelise maksusüsteemiga seotud küsimuste üle.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(3 a)  Rahapesu, maksustamise vältimise ja maksudest kõrvalehoidumise uurimise komisjoni ning maksualaste siduvate eelotsuste ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmete erikomisjoni lõppraportites jõudis Euroopa Parlament järeldusele, et digitaalmajandusega seotud maksuprobleemidega on tarvis tegeleda.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4)  Euroopa Ülemkogu 19. oktoobri 2017. aasta järeldustes rõhutati vajadust tõhusa ja õiglase digitaalajastusse sobiva maksusüsteemi järele ning jäädi ootama asjakohaseid komisjoni ettepanekuid 2018. aasta alguseks15. Majandus- ja rahandusküsimuste (ECOFIN) nõukogu rõhutas oma 5. detsembri 2017. aasta järeldustes, et üldiselt tunnustatud püsiva tegevuskoha määratlus ning sellega seotud siirdehindade ja kasumi jaotamise eeskirjad peaksid jääma digitaalmajanduse kasumi maksustamisega seotud probleemide käsitlemisel samuti kesksele kohale, ja julgustas „tegema tihedat koostööd ELi, OECD ja muude rahvusvaheliste partnerite vahel digitaalmajanduse kasumi maksustamisega seotud väljakutsetele reageerimisel“16. Sellega seoses tuleks nõuda, et liikmesriigid kehtestaksid eeskirjad siseriiklikus äriühingute maksustamise süsteemis, et oma maksustamispädevust teostada. Seetõttu tuleks liikmesriikides kehtivat erinevat kohaldatavat äriühingu tulumaksu selgitada. Nende eeskirjadega tuleks laiendada püsiva tegevuskoha mõistet ja kehtestada märkimisväärse digitaalse kohalolu maksustatava tegevuskoha kindlakstegemine asjaomases maksujurisdiktsioonis. Lisaks tuleks ette näha märkimisväärsele digitaalsele kohalolule maksustatava kasumi jaotamise üldpõhimõtted. Põhimõtteliselt tuleks neid eeskirju kohaldada kõigi äriühingust maksumaksjate suhtes, sõltumata sellest, kas nad on maksuresidendid liidus või mujal.

(4)  Euroopa Ülemkogu 19. oktoobri 2017. aasta järeldustes rõhutati vajadust tõhusa ja õiglase digitaalajastusse sobiva maksusüsteemi järele ning jäädi ootama asjakohaseid komisjoni ettepanekuid 2018. aasta alguseks15. Majandus- ja rahandusküsimuste (ECOFIN) nõukogu rõhutas oma 5. detsembri 2017. aasta järeldustes, et üldiselt tunnustatud püsiva tegevuskoha määratlus ning sellega seotud siirdehindade ja kasumi jaotamise eeskirjad peaksid jääma digitaalmajanduse kasumi maksustamisega seotud probleemide käsitlemisel samuti kesksele kohale, ja julgustas „tegema tihedat koostööd ELi, OECD ja muude rahvusvaheliste partnerite vahel digitaalmajanduse kasumi maksustamisega seotud väljakutsetele reageerimisel“16.Sellega seoses tuleks nõuda, et liikmesriigid kehtestaksid eeskirjad siseriiklikus äriühingute maksustamise süsteemis, et oma maksustamispädevust teostada. Seetõttu tuleks liikmesriikides kehtivat erinevat kohaldatavat äriühingu tulumaksu selgitada. Nende eeskirjadega tuleks laiendada püsiva tegevuskoha mõistet ja kehtestada märkimisväärse digitaalse kohalolu maksustatava tegevuskoha kindlakstegemine asjaomases maksujurisdiktsioonis. Lisaks tuleks ette näha märkimisväärsele digitaalsele kohalolule maksustatava kasumi jaotamise üldpõhimõtted. Põhimõtteliselt tuleks neid eeskirju kohaldada kõigi äriühingust maksumaksjate suhtes, sõltumata nende suurusest ja sellest, kas nad on maksuresidendid liidus või mujal. Lisaks eeldavad kõnealuses direktiivis sätestatud ühised eeskirjad liidu äriühingu tulumaksu maksubaasi laiemat ühtlustamist kõigile äriühingutele. Seepärast ei tohiks kõnealune direktiiv takistada ega edasi lükata tööd äriühingu tulumaksu ühtse konsolideeritud maksubaasi ettepanekuga.

_________________

_________________

15 Euroopa Ülemkogu kohtumine (19. oktoober 2017) – järeldused (dokument EUCO 14/17).

15 Euroopa Ülemkogu kohtumine (19. oktoober 2017) – järeldused (dokument EUCO 14/17).

16 Nõukogu 5. detsembri 2017. aasta järeldused, mis käsitlevad digitaalmajanduse kasumi maksustamisega seotud väljakutsetele reageerimist (FISC 346 ECOFIN 1092).

16 Nõukogu 5. detsembri 2017. aasta järeldused, mis käsitlevad digitaalmajanduse kasumi maksustamisega seotud väljakutsetele reageerimist (FISC 346 ECOFIN 1092).

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5)  Siiski ei peaks neid eeskirju kohaldama selliste üksuste suhtes, kes on maksuresidendid liiduvälises maksujurisdiktsioonis, kellega on liikmesriik, kus ettevõtja märkimisväärne digitaalne kohalolu on kindlaks tehtud, sõlminud topeltmaksustamise vältimise lepingu, v.a kui selles lepingus on märkimisväärset digitaalset kohalolu käsitlevad sätted, millega luuakse selle liiduvälise maksujurisdiktsiooni suhtes direktiivis ette nähtud õiguste ja kohustustega sarnased õigused ja kohustused. Nii saab hoida ära vastuolu liiduväliste maksujurisdiktsioonidega sõlmitud topeltmaksustamise vältimise lepingutega, kuna liidu õigus ei ole üldjuhul liiduväliste riikide suhtes siduv.

(5)  Siiski ei peaks neid eeskirju kohaldama selliste üksuste suhtes, kes on maksuresidendid liiduvälises maksujurisdiktsioonis, kellega on liikmesriik, kus ettevõtja märkimisväärne digitaalne kohalolu on kindlaks tehtud, sõlminud topeltmaksustamise vältimise lepingu, v.a kui selles lepingus on märkimisväärset digitaalset kohalolu käsitlevad sätted, millega luuakse selle liiduvälise maksujurisdiktsiooni suhtes direktiivis ette nähtud õiguste ja kohustustega sarnased õigused ja kohustused. Nii saab hoida ära vastuolu liiduväliste maksujurisdiktsioonidega sõlmitud topeltmaksustamise vältimise lepingutega, kuna liidu õigus ei ole üldjuhul liiduväliste riikide suhtes siduv. Selleks et kõnealuse direktiivi sätted oleksid täielikult tõhusad, tuleks liikmesriikidelt siiski tungivalt nõuda, et nad kohandaksid vajaduse korral praegu kehtivaid topeltmaksustamise vältimise lepinguid, et lisada sätted märkimisväärse digitaalse kohalolu kohta, millega luuakse liiduväliste maksujurisdiktsioonide suhtes direktiivis ette nähtud õiguste ja kohustustega sarnased õigused ja kohustused. Komisjon peaks tegema ettepaneku luua maksulepingu muudatuste liidu mudel, mida võiks kasutada kõigi liikmesriikide sõlmitud tuhandete kahepoolsete lepingute kohandamiseks

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6)  Selleks et kehtestada digitaalse äriüksuse liikmesriigis asuva maksustatava tegevuskoha kindel määratlus, peab see mõiste põhinema digiteenuste osutamisest saadud tulul ning kasutajate ja digiteenuste osutamise ärilepingute arvul. Kohaldatavad künnised peaksid kajastama digitaalse kohalolu olulisust eri ärimudelite jaoks ja võtma arvesse erisusi väärtuste loomisse tehtud panuses. Lisaks peaksid need kriteeriumid tagama sobiva kohtlemise eri liikmesriikides, sõltumata ettevõtte suurusest, ja jätma kõrvale vähetähtsad juhtumid. Kaupade müüki või teenuste osutamist interneti või muu elektroonilise võrgustiku kaudu ei tuleks pidada digiteenuseks käesoleva direktiivi tähenduses.

(6)  Selleks et kehtestada digitaalse äriüksuse liikmesriigis asuva maksustatava tegevuskoha kindel määratlus, peab see mõiste põhinema digiteenuste osutamisest saadud tulul ning kasutajate ja digiteenuste osutamise ärilepingute arvul. Kohaldatavad künnised peaksid kajastama digitaalse kohalolu olulisust eri ärimudelite jaoks ja võtma arvesse erisusi väärtuste loomisse tehtud panuses. Lisaks peaksid need kriteeriumid tagama sobiva kohtlemise eri liikmesriikides, sõltumata ettevõtte suurusest, ja jätma kõrvale vähetähtsad juhtumid.

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7)  Selleks et ettevõtja märkimisväärset digitaalset kohalolu oleks võimalik teises riigis selle riigi õigusnormide alusel maksustada, on vaja kehtestada sellisele märkimisväärsele kohalolule kasumi omistamise põhimõtted. Eeskirjad peaksid lähtuma kehtivatest kasumi omistamise põhimõtetest ja põhinema märkimisväärse digitaalse kohalolu kaudu digitaalliidese vahendusel majanduslikult oluliste funktsioonide teostamisel täidetud ülesannete, kasutatud vara ja võetud riskide funktsionaalsel analüüsil. Erilist tähelepanu tuleks pöörata asjaolule, et oluline osa digitaalse äriüksuse väärtusest luuakse seal, kus kasutajad asuvad ning kus kasutajatega seotud teavet kogutakse ja töödeldakse, ning sellele, kuhu digiteenuseid osutatakse. Kuna märkimisväärse digitaalse kohalolu majanduslikult oluline tegevus kujutab digitaalses ärimudelis endast ainulaadset panust väärtuse loomisse, tuleks märkimisväärsele digitaalsele kohalolule kasumi õiglase jaotamise tagamiseks kasutada üldjuhul jagatud kasumi meetodit. See aga ei peaks takistama maksumaksjat kasutamast alternatiivset meetodit kooskõlas rahvusvaheliselt tunnustatud põhimõtetega, kui ta suudab tõendada, et rahvusvaheliselt tunnustatud põhimõtetele vastav alternatiivne meetod on funktsionaalsest analüüsist lähtudes sobivam. On ka väga oluline, et jagatud kasumi meetodi kohastel näitajatel on selge seos väärtuse loomisega.

(7)  Selleks et ettevõtja märkimisväärset digitaalset kohalolu oleks võimalik teises riigis selle riigi õigusnormide alusel maksustada, on vaja kehtestada sellisele märkimisväärsele kohalolule kasumi omistamise põhimõtted. Eeskirjad peaksid lähtuma kehtivatest kasumi omistamise põhimõtetest ja põhinema märkimisväärse digitaalse kohalolu kaudu digitaalliidese vahendusel majanduslikult oluliste funktsioonide teostamisel täidetud ülesannete, kasutatud vara ja võetud riskide funktsionaalsel analüüsil. Erilist tähelepanu tuleks pöörata asjaolule, et oluline osa digitaalse äriüksuse väärtusest luuakse seal, kus kasutajad asuvad ning kus kasutajatega seotud teavet kogutakse ja töödeldakse, ning sellele, kuhu digiteenuseid osutatakse. Kuna märkimisväärse digitaalse kohalolu majanduslikult oluline tegevus kujutab digitaalses ärimudelis endast ainulaadset panust väärtuse loomisse, tuleks märkimisväärsele digitaalsele kohalolule kasumi õiglase jaotamise tagamiseks kasutada üldjuhul jagatud kasumi meetodit.

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8)  Käesoleva direktiivi eesmärk on muuta siseturg tervikuna vastupidavamaks, et oleks võimalik lahendada digitaalmajanduse maksustamisega seotud kitsaskohti. Seda eesmärki ei ole võimalik piisaval määral saavutada, kui liikmesriigid tegutsevad eraldi, kuna digitaalvaldkonna ettevõtjad saavad tegutseda piiriüleselt ilma riigis füüsilist kohalolu omamata ja seetõttu on vaja eeskirju, tagamaks et nad maksavad maksu riigis, kus nad kasumit teenivad. Piiriülest mõõdet arvesse võttes annab liidu algatus lisaväärtuse võrreldes sellega, mida on võimalik saavutada paljude erinevate siseriiklike meetmetega. Kogu siseturgu hõlmavat ühist algatust on vaja selleks, et märkimisväärset digitaalset kohalolu käsitlevaid eeskirju kohaldataks liidus vahetult ja ühetaoliselt. Liikmesriikide ühepoolsed ja üksteisest lahknevad lähenemisviisid võivad osutuda ebatõhusaks ning ühtset turgu killustada, põhjustades vastuolusid riikide poliitikas ning moonutusi ja maksutõkkeid ettevõtjate jaoks liidus. Kuna käesoleva direktiivi eesmärke on parem saavutada liidu tasandil, võib liit võtta meetmeid vastavalt Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttele. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev direktiiv nimetatud eesmärkide saavutamiseks vajalikust kaugemale.

(8)  Käesoleva direktiivi eesmärk on muuta siseturg tervikuna vastupidavamaks, et oleks võimalik lahendada digitaalmajanduse maksustamisega seotud kitsaskohti, järgides samal ajal maksustamise neutraalsuse, aga ka teenuste vaba liikumise põhimõtet ühtsel turul ning välistades diskrimineerimise liidu ja liiduväliste äriühingute vahel. Seda eesmärki ei ole võimalik piisaval määral saavutada, kui liikmesriigid tegutsevad eraldi, kuna digitaalvaldkonna ettevõtjad saavad tegutseda piiriüleselt ilma riigis füüsilist kohalolu omamata või omades ainult väikest kohalolu ja seetõttu on vaja eeskirju tagamaks, et nad maksavad maksu riigis, kus nad kasumit teenivad. Piiriülest mõõdet arvesse võttes annab liidu algatus lisaväärtuse võrreldes sellega, mida on võimalik saavutada paljude erinevate siseriiklike meetmetega. Kogu siseturgu hõlmavat ühist algatust on vaja selleks, et märkimisväärset digitaalset kohalolu käsitlevaid eeskirju kohaldataks liidus vahetult ja ühetaoliselt. Liikmesriikide ühepoolsed ja üksteisest lahknevad lähenemisviisid võivad osutuda ebatõhusaks ning ühtset turgu killustada, põhjustades vastuolusid riikide poliitikas ning moonutusi ja maksutõkkeid ettevõtjate jaoks liidus. Seetõttu tuleks erilist tähelepanu pöörata selle tagamisele, et liidu lähenemisviis oleks õiglane ega oleks ühegi konkreetse liikmesriigi suhtes diskrimineeriv. Kuna kõnealuse direktiivi eesmärke on parem saavutada liidu tasandil, võib liit võtta meetmeid vastavalt Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttele. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev direktiiv nimetatud eesmärkide saavutamiseks vajalikust kaugemale. Ehkki maksupoliitika kuulub liikmesriikide pädevusse, on ELi toimimise lepingu artiklis 115 selgelt sätestatud, et nõukogu peaks seadusandliku erimenetluse kohaselt tegutsedes ning pärast konsulteerimist Euroopa Parlamendi ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega andma ühehäälselt välja direktiive liikmesriikide niisuguste maksuseaduste ning õigus- ja haldusnormide ühtlustamiseks, mis otseselt mõjutavad siseturu rajamist või toimimist. Direktiiviga ei ühtlustata äriühingu tulumaksu määrasid liidus ega piirata seega liikmesriikide suutlikkust määrata kindlaks oma territooriumil digiteenustelt saadavale tulule kohaldatav õiglane äriühingu tulumaksu määr.

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(8 a)  Selleks et luua kõigile äriühingutele sidus ja ühtne maksubaasi raamistik, tuleks kõnealuses direktiivis esitatud märkimisväärse digitaalse kohalolu mõiste ja lahendused lisada lahutamatu osana ka nõukogu direktiividesse äriühingu tulumaksu ühtse maksubaasi kohta ja äriühingu tulumaksu ühtse konsolideeritud maksubaasi kohta.

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9)  On oluline, et käesoleva direktiiviga seoses toimuks isikuandmete töötlemine vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2016/67917; see hõlmab ka kohustusi võtta selles määruses kehtestatud kohustuste täitmiseks asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, eelkõige seoses töötlemistoimingu õiguspärasuse, andmetöötluse turvalisuse, teabe andmise, andmesubjektide õiguste ning isikuandmete lõimitud ja vaikimisi kaitsega. Kui vähegi võimalik, tuleks isikuandmed muuta anonüümseks.

(9)  On oluline, et kõnealuse direktiiviga seoses toimuks isikuandmete töötlemine vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2016/67917; see hõlmab ka kohustusi võtta selles määruses kehtestatud kohustuste täitmiseks asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, eelkõige seoses töötlemistoimingu õiguspärasuse, andmetöötluse turvalisuse, teabe andmise, andmesubjektide õiguste ning isikuandmete lõimitud ja vaikimisi kaitsega, pöörates nõuetekohast tähelepanu vajalikkuse ja proportsionaalsuse põhimõtetele. Kui vähegi võimalik, tuleks isikuandmed muuta anonüümseks. Kasutajatelt kõnealuse direktiivi kohaldamise eesmärgil koguda lubatud andmed peaksid olema rangelt piiratud andmetega, mis näitavad ära kasutajate asukoha liikmesriigi, kuid mitte kasutajate isikuandmeid.

__________________

__________________

17 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1).

17 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1).

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(10)  Komisjon peaks käesoleva direktiivi rakendamist hindama viie aasta möödumisel pärast direktiivi jõustumist ja esitama selle kohta nõukogule aruande. Liikmesriigid peaksid esitama komisjonile kogu teabe, mis on selleks hindamiseks vajalik. Luua tuleks nõuandev organ – digitaalmajanduse maksustamise komitee, kes arutaks direktiivi kohaldamisega seotud küsimusi.

(10)  Komisjon peaks kõnealuse direktiivi rakendamist hindama hiljemalt ... [kolm aastat pärast kõnealuse direktiivi jõustumise kuupäeva] ja esitama selle kohta Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande, milles käsitletakse eelkõige halduskoormust ja lisakulusid äriühingutele ja eelkõige VKEdele, kõnealuses direktiivis sätestatud maksustamissüsteemi mõju liikmesriikide tuludele, mõju kasutajate isikuandmetele ja mõju ühtsele turule tervikuna, pidades eelkõige silmas võimalikku konkurentsi moonutamist äriühingute vahel, kelle suhtes kohaldatakse kõnealuses direktiivis sätestatud uusi eeskirju. Samuti tuleks läbivaatamise käigus uurida, kas kõnealuse direktiiviga hõlmatud teenuste liike või märkimisväärse digitaalse kohalolu määratlust tuleks muuta. Liikmesriigid peaksid esitama komisjonile kogu teabe, mis on selleks hindamiseks vajalik. Luua tuleks nõuandev organ – digitaalmajanduse maksustamise komitee, kes arutaks direktiivi kohaldamisega seotud küsimusi. Nimetatud komitee peaks avaldama oma päevakorra ja enne liikmete valimist tuleks tagada, et komitee liikmetel ei ole huvide konflikti. Komitee koosolekutele tuleks kutsuda osalema vaatleja Euroopa Parlamendist.

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(10 a)  Arvestades märkimisväärse digitaalse kohalolu halduskulusid, tuleks tagada, et väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad (VKEd) ei satuks tahtmatult käesoleva direktiivi kohaldamisalasse. Komisjon peaks läbivaatamise käigus uurima, kui suur on käesoleva direktiivi kahjulik mõju VKEdele.

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(12 a)  Kuna kõnealuse direktiivi sätete eesmärk on lahendada digitaalmajanduse maksustamise küsimus alaliselt ja terviklikult, lõpeb selle direktiivi kohaldamise alustamisega automaatselt digiteenuste maksustamise ajutise lahenduse kohaldamine, mis on sätestatud direktiivis, milles käsitletakse teatavate digiteenuste osutamisest saadud tuludelt võetava digiteenuste maksu ühist süsteemi.

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Direktiivi kohaldatakse üksuste suhtes sõltumata sellest, kas nad on äriühingu tulumaksu osas residendid liikmesriigis või kolmandas riigis.

Direktiivi kohaldatakse üksuste suhtes sõltumata nende suurusest ja sellest, kas nad on äriühingu tulumaksu osas residendid liikmesriigis või kolmandas riigis.

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 5 – lõik 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

c a)  selliste kaupade või teenuste müük, mille kohta on internetis digitaalliideste (e-kaubanduse platvormid) kaudu sõlmitud lepingud;

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Digiteenused ei hõlma III lisas loetletud teenuseid ega kaupade müüki või muude teenuste osutamist interneti või muu arvutivõrgu kaudu;

Digiteenused ei hõlma III lisas loetletud teenuseid.

Muudatusettepanek    18

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 – lõige 3 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

c a)  maksumaksja poolt maksuaasta jooksul kogutud digitaalse infosisu kujul olevate andmete maht ületab 10 % grupi säilitatud digitaalse infosisu kogumahust.

Muudatusettepanek    19

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 – lõige 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6.  Liikmesriik, kus kasutaja seadet kasutatakse, määratakse kindlaks seadme internetiprotokolli (IP) aadressi alusel või muu geograafilise asukoha kindlaksmääramise meetodi alusel, kui see on täpsem.

6.  Liikmesriik, kus kasutaja seadet kasutatakse, määratakse kindlaks seadme internetiprotokolli (IP) aadressi alusel või muu geograafilise asukoha kindlaksmääramise meetodi alusel, kui see on täpsem, kuid kasutajate isikuandmeid kindlaks tegemata vastavalt andmekaitsemäärusele (EL) 2016/679. Kasutajate asukoha kindlaksmääramise meetodist teavitatakse liikmesriigi maksuhaldurit.

Muudatusettepanek    20

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 – lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

7 a.  Kuna äriühingu tulumaksu määrade kehtestamine on liikmesriikide suveräänne otsus, jääb igale liikmesriigile õigus määrata kindlaks oma territooriumil digitaalteenustelt saadavale tulule kohaldatav äriühingu tulumaksu määr.

Muudatusettepanek    21

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 – lõige 7 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

7 b.  Maksumaksjalt nõutakse, et ta avalikustaks maksuhaldurile kogu teabe, mis on oluline märkimisväärse digitaalse kohalolu kindlaksmääramiseks vastavalt kõnealusele artiklile.

Muudatusettepanek    22

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Märkimisväärsele digitaalsele kohalolule või sellega seoses omistatav kasum on see, mida märkimisväärse digitaalse kohaloluga oleks teenitud, kui selle näol oleks olnud tegemist eraldioleva ja iseseisva üksusega, mis tegutseb digitaalliidese kaudu samal või sarnasel tegevusalal samadel või sarnastel tingimustel, eelkõige suhetes ettevõtja teiste majandusüksustega, võttes arvesse digitaalliidese kaudu täidetud ülesandeid, kasutatud vara ja võetud riske.

2.  Märkimisväärsele digitaalsele kohalolule või sellega seoses omistatav kasum on proportsionaalne ettevõtja tegeliku majandustegevusega vastavas liikmesriigis.

Muudatusettepanek    23

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 5 – lõige 5 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a)  kasutajatega seotud andmete kogumine, säilitamine, töötlemine, analüüsimine, kasutamine ja müük;

a)  kasutajatega seotud andmete kogumine, säilitamine, töötlemine, analüüsimine, kasutamine, edastamine, kasutuselevõtmine ja müük;

Muudatusettepanek    24

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 5 – lõige 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6.  Lõigete 1–4 alusel omistatava kasumi kindlaksmääramisel kasutavad maksumaksjad jagatud kasumi meetodit, v.a arvatud juhul, kui maksumaksja tõendab, et alternatiivne meetod, mis põhineb rahvusvaheliselt tunnustatud põhimõtetel, on funktsionaalse analüüsi tulemusi arvestades sobivam. Jagatud kasumi meetodi kasutamisel võib arvesse võtta teadus- ja arendustegevuse ning turundusega seotud kulusid ning kasutajate arvu ja iga liikmesriigi kohta kogutud andmeid.

6.  Lõigete 1–4 alusel omistatava kasumi kindlaksmääramisel kasutavad maksumaksjad jagatud kasumi meetodit. Jagatud kasumi meetodi kasutamisel võib arvesse võtta teadus- ja arendustegevuse ning turundusega seotud kulusid ning kasutajate arvu ja iga liikmesriigi kohta kogutud andmeid.

Muudatusettepanek    25

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 5 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

6 a.  Liikmesriigid peavad eraldama oma riiklikele maksuhalduritele piisavalt töötajaid, oskusteavet ja eelarvevahendeid ning vahendeid töötajate koolitamiseks, mis võimaldaks kasumi omistamist püsivale tegevuskohale ja digitaalse tegevuse kajastamist selles liikmesriigis.

Muudatusettepanek    26

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 5 a

 

1.   Hiljemalt ... [kõnealuse direktiivi jõustumise kuupäev] avaldab komisjon maksuhalduritele suunised selle kohta, kuidas märkimisväärset digitaalset kohalolu ja digiteenuseid kindlaks määrata, mõõta ja maksustada. Need eeskirjad ühtlustatakse kogu liidus ja avaldatakse kõikides liidu ametlikes keeltes.

 

2.   Esimeses lõikes osutatud suuniste alusel annab komisjon välja selge metoodikaga suunised, mille järgi saavad äriühingud ise kindlaks määrata, kas ja millist nende tegevust tuleb lugeda märkimisväärseks digitaalseks kohaloluks. Need suunised avaldatakse kõikides liidu ametlikes keeltes ja tehakse kättesaadavaks komisjoni veebisaidil.

Muudatusettepanek    27

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 5 b

 

Halduskoostöö

 

Kõnealuse direktiivi ühtse kohaldamise tagamiseks Euroopa Liidus peab teabevahetus maksuküsimustes olema automaatne ja kohustuslik, nagu on sätestatud nõukogu direktiivis 2011/16/EL.

Muudatusettepanek    28

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 6 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Läbivaatamine

Rakendamisaruanne ja läbivaatamine

Muudatusettepanek    29

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Komisjon hindab käesoleva direktiivi rakendamist viis aastat pärast direktiivi jõustumist ja esitab selle kohta nõukogule aruande.

1.  Komisjon hindab käesoleva direktiivi rakendamist hiljemalt ... [kolm aastat pärast kõnealuse direktiivi jõustumise kuupäeva] ja esitab selle kohta Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande. Kõnealuses aruandes pööratakse erilist tähelepanu halduskoormusele ning äriühingute ja eelkõige VKEde lisakuludele, kõnealuses direktiivis sätestatud maksustamissüsteemi mõjule liikmesriikide tuludele, kasutajate isikuandmetele ja ühtsele turule tervikuna, pidades eelkõige silmas võimalikku konkurentsi moonutamist äriühingute vahel, kelle suhtes kohaldatakse kõnealuses direktiivis sätestatud uusi eeskirju. Samuti uuritakse aruandes, kas kõnealuse direktiiviga hõlmatud teenuste liike või märkimisväärse digitaalse kohalolu määratlust tuleks muuta.

Muudatusettepanek    30

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 6 a

 

Delegeeritud volituste rakendamine

 

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte kõnealuses artiklis sätestatud tingimustel.

 

2.  Artiklis 4 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates ... [kõnealuse direktiivi jõustumise kuupäev].

 

3.  Nõukogu võib artiklis 4 osutatud õiguse delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud õiguse delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

 

4.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle nõukogule teatavaks.

 

5.  Artikli 4 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist nõukogule esitanud selle suhtes vastuväiteid või kui nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et ta ei esita vastuväiteid. Nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

Muudatusettepanek    31

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 6 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 6 b

 

Apellatsioonkaebus

 

Nii liidu kui ka liiduvälised äriühingud võivad kaevata edasi otsuse, et nende osutatavad teenused on riigi õiguse kohaselt digiteenused.

Muudatusettepanek    32

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 6 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 6 c

 

Euroopa Parlamendi teavitamine

 

Euroopa Parlamenti teavitatakse delegeeritud õigusakti vastuvõtmisest komisjonis, delegeeritud õigusakti suhtes esitatud vastuväidetest või kui nõukogu võtab õiguse delegeerimise tagasi.

Muudatusettepanek    33

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 6 d (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 6 d

 

Euroopa Komisjoni volitus pidada maksulepingute läbirääkimisi kolmandate riikidega

 

Liikmesriigid annavad komisjonile volitused pidada kolmandate riikidega nende nimel läbirääkimisi maksulepingute muutmise või vastuvõtmise üle kooskõlas kõnealuses direktiivis sätestatud eeskirjadega, eelkõige seoses märkimisväärse digitaalse kohalolu mõiste lisamisega maksustamise eesmärgil.

Muudatusettepanek    34

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  DigiTax-komitee koosneb liikmesriikide ja komisjoni esindajatest. Komitee eesistujaks on komisjoni esindaja. Sekretariaaditeenuseid osutab komiteele komisjon.

2.  DigiTax-komitee koosneb liikmesriikide ja komisjoni esindajatest ning Euroopa Parlamendi vaatlejast. Komitee eesistuja on komisjoni esindaja. Sekretariaaditeenuseid osutab komiteele komisjon. Komitee avaldab oma päevakorrad ja enne komisjoni liikmete valimist kontrollitakse, et neil ei esineks huvide konflikti. Sidusrühmadel, sealhulgas sotsiaalpartneritel, on lubatud asjaomastel koosolekutel vaatlejatena osaleda.

Muudatusettepanek    35

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 7 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  DigiTax-komitee arutab käesoleva direktiivi kohaldamise kohta käivaid küsimusi, mille esitab komitee eesistuja kas omal algatusel või liikmesriigi esindaja taotlusel, ning teatab oma järeldustest nõukogule.

4.  DigiTax-komitee arutab käesoleva direktiivi kohaldamise kohta käivaid küsimusi, mille esitab komitee eesistuja kas omal algatusel või Euroopa Parlamendi või liikmesriigi esindaja taotlusel, ning teatab oma järeldustest nõukogule.

Muudatusettepanek    36

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 7 – lõige 4 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

DigiTax-komitee koostab oma tegevuse ja leidude kohta aastaaruande ning jagab seda Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoniga.

Muudatusettepanek    37

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 7 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 a.  DigiTax-komitee tõendab ja kontrollib, kas äriühingud rakendavad kõnealust direktiivi õigesti. Komitee võib koguda ja kasutada andmeid riikide maksuhalduritelt, et uurida, kas olulise digitaalse kohaloleku eeskirju rakendatakse nõuetekohaselt; samuti tegutseb see riikide maksuhaldurite koostööd hõlbustava organina, et viia topeltmaksustamise ja kahekordse maksustamata jätmise võimalus miinimumini.

Muudatusettepanek    38

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 8 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Käesoleva direktiivi kohaldamise eesmärgil võib kasutajatelt koguda üksnes andmeid, mis näitavad ära kasutajate asukoha liikmesriigis, kuid mitte kasutajate isikuandmed.

Kõnealuse direktiivi kohaldamise eesmärgil võib kasutajatelt koguda üksnes andmeid, mis näitavad ära kasutajate asukoha liikmesriigis, kuid mitte kasutajate isikuandmed. Kõnealuse direktiivi kohaldamise eesmärgil toimuv isikuandmete töötlemine peab olema täielikult kooskõlas määrusega (EL) nr 2016/679.

Muudatusettepanek    39

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 9 a

 

Seos digiteenuste osutamisest saadud tulult võetava maksuga

 

Kui kõnealune direktiiv muutub kohaldatavaks, kaotab automaatselt kehtivuse direktiiv, milles käsitletakse teatavate digiteenuste osutamisest saadud tuludelt võetava digiteenuste maksu ühist süsteemi.


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Märkimisväärse digitaalse kohalolu äriühingu tulumaksuga maksustamine

Viited

COM(2018)0147 – C8-0138/2018 – 2018/0072(CNS)

EPga konsulteerimise kuupäev

11.4.2018

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

ECON

19.4.2018

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

       istungil teada andmise kuupäev

IMCO

19.4.2018

JURI

19.4.2018

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

IMCO

23.4.2018

JURI

27.3.2018

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Dariusz Rosati

31.5.2018

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

29.8.2018

9.10.2018

19.11.2018

 

Vastuvõtmise kuupäev

3.12.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

36

1

2

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Petr Ježek, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Ralph Packet, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Enrique Calvet Chambon, Mady Delvaux, Syed Kamall, Alain Lamassoure, Luigi Morgano, Michel Reimon, Lieve Wierinck

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Barbara Lochbihler, Jarosław Wałęsa

Esitamise kuupäev

5.12.2018


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUSVASTUTAVAS KOMISJONIS

36

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Petr Ježek, Lieve Wierinck

ECR

Bernd Lucke

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

GUE/NGL

Marisa Matias, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

PPE

Markus Ferber, Brian Hayes, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Jarosław Wałęsa

S&D

Pervenche Berès, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Philippe Lamberts, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Molly Scott Cato

1

ALDE

Wolf Klinz

2

0

ECR

Syed Kamall, Ralph Packet

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Viimane päevakajastamine: 10. detsember 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika