Menettely : 2018/0072(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0426/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0426/2018

Keskustelut :

PV 12/12/2018 - 18
CRE 12/12/2018 - 18

Äänestykset :

PV 13/12/2018 - 9.7
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0524

MIETINTÖ     *
PDF 457kWORD 92k
5.12.2018
PE 627.747v02-00 A8-0426/2018

ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi merkittävän digitaalisen läsnäolon yhteisöverotusta koskevien sääntöjen vahvistamisesta

(COM(2018)0147 – C8‑0138/2018 – 2018/0072(CNS))

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

Esittelijä: Dariusz Rosati

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi merkittävän digitaalisen läsnäolon yhteisöverotusta koskevien sääntöjen vahvistamisesta

(COM(2018)0147 – C8‑0138/2018 – 2018/0072(CNS))

(Erityinen lainsäätämisjärjestys – kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (COM(2018)0147),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 115 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C8‑0138/2018),

–  ottaa huomioon Tanskan kansankäräjien, Irlannin parlamentin, Maltan parlamentin ja Alankomaiden parlamentin alahuoneen toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan N:o 2 mukaisesti antamat perustellut lausunnot, joiden mukaan esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 78 c artiklan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0426/2018),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.  pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 293 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1)  Maailmantalouden nopea muuttuminen, joka on seurausta digitalisoitumisesta, luo uutta painetta yhteisöverojärjestelmille sekä unionin tasolla että kansainvälisesti ja kyseenalaistaa mahdollisuuden määrittää, missä digitaalialan yritysten olisi maksettava veronsa ja miten paljon niiden olisi maksettava. Vaikka G20-ryhmän kaltaisilla kansainvälisillä foorumeilla on jo todettu tarve mukauttaa yhteisöverosääntöjä digitaalitalouteen soveltuviksi, maailmanlaajuiseen yhteisymmärrykseen pääseminen on todennäköisesti haasteellista.

(1)  Maailmantalouden nopea muuttuminen, joka on seurausta digitalisoitumisesta, luo uutta painetta yhteisöverojärjestelmille sekä unionin tasolla että kansainvälisesti ja kyseenalaistaa mahdollisuuden määrittää, missä digitaalialan yritysten olisi maksettava veronsa ja miten paljon niiden olisi maksettava. Vaikka G20-ryhmän kaltaisilla kansainvälisillä foorumeilla on jo todettu tarve mukauttaa yhteisöverosääntöjä digitaalitalouteen soveltuviksi, maailmanlaajuiseen yhteisymmärrykseen pääseminen on todennäköisesti haasteellista, eikä se toteudu lähitulevaisuudessa.

Tarkistus    2

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 a)  Digiajalla, kun datasta on tullut uusi taloudellinen voimavara aiempien työvoiman ja perinteisten voimavarojen ohella ja kun aivan liian usein monikansalliset yritykset, joiden toiminta perustuu voimakkaasti digitaaliseen toimintaan, tekevät verojärjestelyjä, joiden avulla ne voivat välttää tai kiertää veroja, on kehitettävä uusi lähestymistapa, jotta voidaan ottaa käyttöön oikeudenmukainen ja kestävä digitaalitalouden verotusjärjestelmä, jolla varmistetaan, että digitaalialan yritykset maksavat veronsa siellä, missä niiden todellinen taloudellinen toiminta tapahtuu.

Tarkistus    3

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2)  OECD julkaisi lokakuussa 2015 veropohjan rapautumista ja voitonsiirtoja (BEPS) koskevasta toimenpiteestä 1 raportin Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy. Siinä esitettyjä digitaalitalouden verottamisen lähestymistapoja tarkasteltiin edelleen OECD:n väliraportissa Tax Challenges Arising from Digitalisation – Interim Report 2018. Talouden digitalisoitumisen nopeutuessa on yhä tarpeellisempaa löytää ratkaisuja, joilla voidaan varmistaa digitaalialan yritysten oikeudenmukainen ja tosiasiallinen verotus.

(2)  OECD julkaisi lokakuussa 2015 veropohjan rapautumista ja voitonsiirtoja (BEPS) koskevasta toimenpiteestä 1 raportin Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy. Siinä esitettyjä digitaalitalouden verottamisen lähestymistapoja tarkasteltiin edelleen OECD:n väliraportissa Tax Challenges Arising from Digitalisation – Interim Report 2018. Talouden digitalisoitumisen nopeutuessa on yhä tarpeellisempaa ja kiireellisempää löytää ratkaisuja, joilla voidaan varmistaa digitaalialan yritysten oikeudenmukainen ja tosiasiallinen verotus. Tähän mennessä OECD:n digitaalitalouden verottamista koskeva työ ei kuitenkaan ole edistynyt riittävästi, mikä osoittaa, että asiassa on edettävä unionin tasolla. Kokonaisvaltaisen sopimuksen saavuttamiseen liittyvistä ongelmista ja unionin tällä direktiivillä toteuttamista toimista huolimatta sopimukseen olisi kuitenkin pyrittävä määrätietoisesti. Unionin yhteisen lähestymistavan puuttuessa jäsenvaltiot ottavat kuitenkin käyttöön yksipuolisia ratkaisuja, joista seuraa sääntelyn epävarmuutta ja jotka ovat hankalia rajatylittävää toimintaa harjoittaville yrityksille ja veroviranomaisille. Rahanpesua, veronkiertoa ja veropetoksia käsittelevän Euroopan parlamentin tutkintavaliokunnan (PANA) ja veropäätöksiä ja muita luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaisia toimenpiteitä käsittelevän Euroopan parlamentin erityisvaliokunnan (TAXE2) kehotuksen mukaisesti olisi perustettava toimivaltainen YK:n veroelin, joka toimisi foorumina kokonaisvaltaisesta sopimuksesta ja muista kansainväliseen verojärjestelmään liittyvistä asioista käytäville keskusteluille.

Tarkistus    4

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 a)  Euroopan parlamentti totesi rahanpesua, veronkiertoa ja veropetoksia käsittelevän tutkintavaliokuntansa ja veropäätöksiä ja muita luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaisia toimenpiteitä käsittelevän erityisvaliokuntansa loppukertomuksissa, että digitaalitalouteen liittyviin verotuksellisiin haasteisiin on kyettävä vastaamaan.

Tarkistus    5

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4)  Eurooppa-neuvoston 19 päivänä lokakuuta 2017 antamissa päätöksissä korostetaan tarvetta ottaa käyttöön digiaikaan soveltuva tehokas ja oikeudenmukainen verotusjärjestelmä ja odotetaan, että komissio antaa asianmukaiset ehdotukset vuoden 2018 alkuun mennessä15. Ecofin-neuvoston 5 päivänä joulukuuta 2017 antamissa päätelmissä painotetaan, että yleisesti hyväksytyn kiinteän toimipaikan määritelmän ja siihen liittyvien siirtohinnoittelu- ja voitonkohdentamissääntöjen olisi myös jatkossa oltava ratkaisevassa asemassa vastattaessa digitaalitalouden voittojen verotusta koskeviin haasteisiin. Lisäksi kyseisissä päätelmissä kannustetaan EU:ta, OECD:tä ja muita kansainvälisiä kumppaneita tekemään tiivistä yhteistyötä digitaalitalouden voittojen verotusta koskeviin haasteisiin vastaamiseksi.16 Tältä osin olisi vaadittava, että jäsenvaltiot sisällyttävät kansallisiin yhteisöverojärjestelmiinsä sääntöjä verotusoikeuksiensa käyttämiseksi. Siksi olisi selvennettävä eri jäsenvaltioissa sovellettavia lukuisia yhteisöveroja. Kyseisillä säännöillä olisi laajennettava kiinteän toimipaikan määritelmää ja vahvistettava verotuksellinen side merkittävälle digitaaliselle läsnäololle kullakin lainkäyttöalueella. Lisäksi olisi annettava yleiset periaatteet verotettavien voittojen kohdentamiseksi tällaiseen digitaaliseen läsnäoloon. Periaatteessa kyseisiä sääntöjä olisi sovellettava kaikkiin yhteisöverovelvollisiin riippumatta siitä, sijaitseeko niiden verotuksellinen kotipaikka unionissa vai sen ulkopuolella.

(4)  Eurooppa-neuvoston 19 päivänä lokakuuta 2017 antamissa päätelmissä korostetaan tarvetta ottaa käyttöön digiaikaan soveltuva tehokas ja oikeudenmukainen verotusjärjestelmä ja odotetaan, että komissio antaa asianmukaiset ehdotukset vuoden 2018 alkuun mennessä15. Ecofin-neuvoston 5 päivänä joulukuuta 2017 antamissa päätelmissä painotetaan, että yleisesti hyväksytyn kiinteän toimipaikan määritelmän ja siihen liittyvien siirtohinnoittelu- ja voitonkohdentamissääntöjen olisi myös jatkossa oltava ratkaisevassa asemassa vastattaessa digitaalitalouden voittojen verotusta koskeviin haasteisiin. Lisäksi kyseisissä päätelmissä kannustetaan EU:ta, OECD:tä ja muita kansainvälisiä kumppaneita tekemään tiivistä yhteistyötä digitaalitalouden voittojen verotusta koskeviin haasteisiin vastaamiseksi.16 Tältä osin olisi vaadittava, että jäsenvaltiot sisällyttävät kansallisiin yhteisöverojärjestelmiinsä sääntöjä verotusoikeuksiensa käyttämiseksi. Siksi olisi selvennettävä eri jäsenvaltioissa sovellettavia lukuisia yhteisöveroja. Kyseisillä säännöillä olisi laajennettava kiinteän toimipaikan määritelmää ja vahvistettava verotuksellinen side merkittävälle digitaaliselle läsnäololle kullakin lainkäyttöalueella. Lisäksi olisi annettava yleiset periaatteet verotettavien voittojen kohdentamiseksi tällaiseen digitaaliseen läsnäoloon. Periaatteessa kyseisiä sääntöjä olisi sovellettava kaikkiin yhteisöverovelvollisiin riippumatta niiden koosta ja siitä, sijaitseeko niiden verotuksellinen kotipaikka unionissa vai sen ulkopuolella. Lisäksi tässä direktiivissä vahvistetut yhteiset säännöt edellyttävät unionin yhteisöveropohjan laajempaa yhdenmukaistamista kaikkien yhteisöjen osalta. Siksi tämä direktiivi ei saisi haitata tai viivästyttää työtä, joka koskee ehdotusta yhteiseksi yhdistetyksi yhteisöveropohjaksi.

_________________

_________________

15 Eurooppa-neuvoston istunto (19 päivänä lokakuuta 2017) – päätelmät (asiakirja EUCO 14/17).

15 Eurooppa-neuvoston istunto (19 päivänä lokakuuta 2017) – päätelmät (asiakirja EUCO 14/17).

16 Neuvoston 5 päivänä joulukuuta 2017 antamat päätelmät digitaalitalouden liikevoiton verotuksen haasteista – (FISC 346 ECOFIN 1092).

16 Neuvoston 5 päivänä joulukuuta 2017 antamat päätelmät digitaalitalouden liikevoiton verotuksen haasteista – (FISC 346 ECOFIN 1092).

Tarkistus    6

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Sääntöjä ei kuitenkaan tulisi soveltaa yhteisöihin, joiden verotuksellinen kotipaikka sijaitsee unioniin kuulumattomalla lainkäyttöalueella, jonka kanssa merkittävän digitaalisen läsnäolon jäsenvaltiolla on voimassa oleva kaksinkertaista verotusta koskeva sopimus, paitsi kun kyseiseen sopimukseen sisältyy määräyksiä merkittävästä digitaalisesta läsnäolosta, joka antaa samankaltaisia oikeuksia ja velvoitteita unioniin kuulumattomaan lainkäyttöalueeseen nähden kuin mitä tässä direktiivissä annetaan. Näin voidaan välttää mahdolliset ristiriidat unioniin kuulumattomien lainkäyttöalueiden kanssa tehtyjen kaksinkertaista verotusta koskevien sopimusten kanssa, kun otetaan huomioon, että unionin lainsäädäntö ei yleensä sido unioniin kuulumattomia lainkäyttöalueita.

(5)  Sääntöjä ei kuitenkaan tulisi soveltaa yhteisöihin, joiden verotuksellinen kotipaikka sijaitsee unioniin kuulumattomalla lainkäyttöalueella, jonka kanssa merkittävän digitaalisen läsnäolon jäsenvaltiolla on voimassa oleva kaksinkertaista verotusta koskeva sopimus, paitsi kun kyseiseen sopimukseen sisältyy määräyksiä merkittävästä digitaalisesta läsnäolosta, joka antaa samankaltaisia oikeuksia ja velvoitteita unioniin kuulumattomaan lainkäyttöalueeseen nähden kuin mitä tässä direktiivissä annetaan. Näin voidaan välttää mahdolliset ristiriidat unioniin kuulumattomien lainkäyttöalueiden kanssa tehtyjen kaksinkertaista verotusta koskevien sopimusten kanssa, kun otetaan huomioon, että unionin lainsäädäntö ei yleensä sido unioniin kuulumattomia lainkäyttöalueita. Tästä huolimatta ja tämän direktiivin säännösten täysimääräisen vaikuttavuuden varmistamiseksi jäsenvaltioita olisi kehotettava mukauttamaan tarvittaessa voimassa olevia kaksinkertaisen verotuksen välttämistä koskevia sopimuksiaan, jotta niihin sisällytettäisiin merkittävää digitaalista läsnäoloa koskevia määräyksiä, jotka luovat tässä direktiivissä vahvistettujen oikeuksien ja velvoitteiden kaltaisia oikeuksia ja velvoitteita unioniin kuulumattomilla lainkäyttöalueilla. Komissio voi antaa ehdotuksen sellaisen verosopimuksen muuttamista koskevan eurooppalaisen mallin laatimisesta, jota käytettäisiin mukautettaessa kunkin jäsenvaltion tekemiä tuhansia kahdenvälisiä sopimuksia.

Tarkistus    7

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6)  Jotta voitaisiin vahvistaa vankka määritelmä digitaalisen liiketoiminnan verotukselliselle siteelle jäsenvaltiossa, tällaisen määritelmän on perustuttava digitaalisten palvelujen suorittamisesta saataviin tuloihin, digitaalisten palvelujen käyttäjien lukumäärään tai digitaalisia palveluja koskevien liiketoimintasopimusten lukumäärään. Sovellettavissa kynnysarvoissa olisi otettava huomioon digitaalisen läsnäolon merkitys erityyppisissä liiketoimintamalleissa ja eriasteiset panokset arvonmuodostukseen. Lisäksi sovellettavilla kynnysarvoilla tulisi varmistaa yhteensovitettu kohtelu eri jäsenvaltioissa riippumatta niiden koosta, eikä niissä tulisi ottaa huomioon merkityksettömiä tapauksia. Tavaroiden ja palvelujen myyntiä internetin tai sähköisen verkon kautta ei tulisi katsoa tämän direktiivin mukaiseksi digitaaliseksi palveluksi.

(6)  Jotta voitaisiin vahvistaa vankka määritelmä digitaalisen liiketoiminnan verotukselliselle siteelle jäsenvaltiossa, tällaisen määritelmän on perustuttava digitaalisten palvelujen suorittamisesta saataviin tuloihin, digitaalisten palvelujen käyttäjien lukumäärään tai digitaalisia palveluja koskevien liiketoimintasopimusten lukumäärään. Sovellettavissa kynnysarvoissa olisi otettava huomioon digitaalisen läsnäolon merkitys erityyppisissä liiketoimintamalleissa ja eriasteiset panokset arvonmuodostukseen. Lisäksi sovellettavilla kynnysarvoilla tulisi varmistaa yhteensovitettu kohtelu eri jäsenvaltioissa riippumatta niiden koosta, eikä niissä tulisi ottaa huomioon merkityksettömiä tapauksia.

Tarkistus    8

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7)  Jotta yrityksen merkittävää digitaalista läsnäoloa voitaisiin verottaa toisella lainkäyttöalueella asianomaisen kansallisen lainsäädännön mukaisesti, on tarpeen vahvistaa periaatteet voittojen kohdentamiseksi kyseiseen merkittävään digitaaliseen läsnäoloon. Sääntöjen olisi perustuttava nykyisiin voitonjakoperiaatteisiin ja toiminnalliseen analyysiin merkittävän digitaalisen läsnäolon kautta suoritetuista toiminnoista, käytetyistä varoista ja otetuista riskeistä, kun on kyse taloudellisesti merkittävän toiminnan suorittamisesta digitaalisen rajapinnan välityksellä. Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä siihen, että huomattava osa digitaalialan yrityksen arvosta muodostuu siellä, missä käyttäjät sijaitsevat, missä käyttäjädataa kerätään ja käsitellään ja missä digitaalisia palveluja tarjotaan. Koska merkittävän digitaalisen läsnäolon kautta suoritettava taloudellisesti merkittävä toiminta edistää ainutlaatuisella tavalla arvonmuodostusta digitaalisissa liiketoimintamalleissa, olisi yleensä käytettävä voitonjakomenetelmää, jotta voitot voidaan kohdentaa merkittävään digitaaliseen läsnäoloon oikeudenmukaisesti. Tämän ei tulisi kuitenkaan estää verovelvollista käyttämästä muuta menetelmää kansainvälisesti hyväksyttyjen periaatteiden mukaisesti, jos verovelvollinen voi todistaa, että toiminnallisen analyysin tuloksen perusteella jokin muu kansainvälisesti hyväksyttyjä periaatteita noudattava menetelmä on sopivampi. Lisäksi on välttämätöntä, että voitonjakotekijät korreloivat vahvasti arvonmuodostukseen.

(7)  Jotta yrityksen merkittävää digitaalista läsnäoloa voitaisiin verottaa toisella lainkäyttöalueella asianomaisen kansallisen lainsäädännön mukaisesti, on tarpeen vahvistaa periaatteet voittojen kohdentamiseksi kyseiseen merkittävään digitaaliseen läsnäoloon. Sääntöjen olisi perustuttava nykyisiin voitonjakoperiaatteisiin ja toiminnalliseen analyysiin merkittävän digitaalisen läsnäolon kautta suoritetuista toiminnoista, käytetyistä varoista ja otetuista riskeistä, kun on kyse taloudellisesti merkittävän toiminnan suorittamisesta digitaalisen rajapinnan välityksellä. Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä siihen, että huomattava osa digitaalialan yrityksen arvosta muodostuu siellä, missä käyttäjät sijaitsevat, missä käyttäjädataa kerätään ja käsitellään ja missä digitaalisia palveluja tarjotaan. Koska merkittävän digitaalisen läsnäolon kautta suoritettava taloudellisesti merkittävä toiminta edistää ainutlaatuisella tavalla arvonmuodostusta digitaalisissa liiketoimintamalleissa, olisi yleensä käytettävä voitonjakomenetelmää, jotta voitot voidaan kohdentaa merkittävään digitaaliseen läsnäoloon oikeudenmukaisesti.

Tarkistus    9

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8)  Yksi tämän direktiivin keskeisistä tavoitteista on parantaa koko sisämarkkinoiden kestokykyä digitaalitalouden verotusongelmien ratkomiseksi. Tätä tavoitetta ei voida saavuttaa riittävällä tavalla jäsenvaltioiden toimilla, koska digitaalialan yritykset kykenevät toimimaan kansallisten rajojen yli ilman fyysistä läsnäoloa eri lainkäyttöalueilla. Siksi tarvitaan sääntöjä sen varmistamiseksi, että yritykset maksavat verot lainkäyttöalueilla, joilla voitot syntyvät. Koska digitaalialan yritysten toiminta on luonteeltaan rajatylittävää, unionin tason aloite tuottaa lisäarvoa verrattuna siihen, mitä erilaisilla kansallisilla toimenpiteillä pystyttäisiin saavuttamaan. On tarpeen ottaa käyttöön yhteinen aloite, joka kattaa sisämarkkinat kauttaaltaan, jotta voidaan varmistaa merkittävää digitaalista läsnäoloa koskevien sääntöjen yhdenmukainen soveltaminen unionissa. Jäsenvaltioiden yksipuoliset ja toisistaan eriävät toimet voisivat johtaa tehottomuuksiin ja hajauttaa sisämarkkinoita, koska ne loisivat ristiriitoja kansallisten sääntöjen välillä, vääristymiä ja veroesteitä yrityksille unionissa. Koska tämän direktiivin tavoitteet voidaan saavuttaa paremmin unionin tasolla, unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen kyseisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

(8)  Yksi tämän direktiivin keskeisistä tavoitteista on parantaa koko sisämarkkinoiden kestokykyä digitaalitalouden verotusongelmien ratkomiseksi kunnioittaen samalla verotuksen neutraaliuden periaatetta ja palvelujen vapaata liikkuvuutta unionin sisämarkkinoilla ja ilman unionin ja muiden kuin unionin yritysten välistä syrjintää. Tätä tavoitetta ei voida saavuttaa riittävällä tavalla jäsenvaltioiden toimilla, koska digitaalialan yritykset kykenevät toimimaan kansallisten rajojen yli ilman fyysistä läsnäoloa tai vain vähäisellä fyysisellä läsnäololla eri lainkäyttöalueilla. Siksi tarvitaan sääntöjä sen varmistamiseksi, että yritykset maksavat verot lainkäyttöalueilla, joilla voitot syntyvät. Koska digitaalialan yritysten toiminta on luonteeltaan rajatylittävää, unionin tason aloite tuottaa lisäarvoa verrattuna siihen, mitä erilaisilla kansallisilla toimenpiteillä pystyttäisiin saavuttamaan. On tarpeen ottaa käyttöön yhteinen aloite, joka kattaa sisämarkkinat kauttaaltaan, jotta voidaan varmistaa merkittävää digitaalista läsnäoloa koskevien sääntöjen yhdenmukainen soveltaminen unionissa. Jäsenvaltioiden yksipuoliset ja toisistaan eriävät toimet voisivat johtaa tehottomuuksiin ja hajauttaa sisämarkkinoita, koska ne loisivat ristiriitoja kansallisten sääntöjen välillä, vääristymiä ja veroesteitä yrityksille unionissa. Olisikin kiinnitettävä erityistä huomiota sen varmistamiseen, että unionin lähestymistapa on tasapuolinen eikä syrjivä mihinkään yksittäiseen jäsenvaltioon nähden. Koska tämän direktiivin tavoitteet voidaan saavuttaa paremmin unionin tasolla, unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen kyseisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Vaikka veropolitiikka kuuluu kansalliseen toimivaltaan, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 115 artiklassa määrätään selvästi, että neuvosto antaa yksimielisesti erityisessä lainsäätämisjärjestyksessä sekä Euroopan parlamenttia ja talous- ja sosiaalikomiteaa kuultuaan direktiivejä jäsenvaltioiden sellaisten lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä, jotka suoraan vaikuttavat sisämarkkinoiden toteuttamiseen ja toimintaan. Tällä direktiivillä ei yhdenmukaisteta yhteisöverokantoja unionissa, eikä se siksi rajoita jäsenvaltioiden mahdollisuuksia asettaa oikeudenmukaisia yhteisöverokantoja, joita sovelletaan digitaalisista palveluista saataviin tuloihin niiden omalla alueella.

Tarkistus    10

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(8 a)  Jotta voidaan luoda yhtenäiset ja johdonmukaiset veropuitteet kaikille yhteisöille, merkittävän digitaalisen läsnäolon käsitteestä ja tässä direktiivissä esitetyistä ratkaisuista olisi myös tultava yhteisestä yhteisöveropohjasta ja yhteisestä yhdistetystä yhtiöveropohjasta annettavien neuvoston direktiivien erottamaton osa.

Tarkistus    11

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9)  Tämän direktiivin mukaisen henkilötietojen käsittelyn olisi tapahduttava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/67917 mukaisesti, mukaan lukien velvoitteet toteuttaa asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä mainitulla asetuksella asetettujen velvoitteiden noudattamiseksi ja varsinkin niiden velvoitteiden noudattamiseksi, jotka liittyvät käsittelyn laillisuuteen, käsittelytoimintojen turvallisuuteen, tietojen antamiseen, rekisteröityjen oikeuksiin, tietosuojaan sekä sisäänrakennettuun ja oletusarvoiseen tietosuojaan. Henkilötiedot olisi mahdollisuuksien mukaan muutettava anonyymeiksi.

(9)  Tämän direktiivin mukaisen henkilötietojen käsittelyn olisi tapahduttava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/67917 mukaisesti, mukaan lukien velvoitteet toteuttaa asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä mainitulla asetuksella asetettujen velvoitteiden noudattamiseksi ja varsinkin niiden velvoitteiden noudattamiseksi, jotka liittyvät käsittelyn laillisuuteen, käsittelytoimintojen turvallisuuteen, tietojen antamiseen, rekisteröityjen oikeuksiin, tietosuojaan sekä sisäänrakennettuun ja oletusarvoiseen tietosuojaan, ottaen asianmukaisesti huomioon tarpeellisuus- ja suhteellisuusperiaatteet. Henkilötiedot olisi mahdollisuuksien mukaan muutettava anonyymeiksi. Tiedot, joita tämän direktiivin soveltamiseksi voidaan kerätä käyttäjiltä, olisi ehdottomasti rajoitettava koskemaan dataa, josta ilmenee käyttäjien sijaintijäsenvaltio, muttei dataa, josta ilmenevät käyttäjän tunnistetiedot.

__________________

__________________

17 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).

17 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).

Tarkistus    12

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10)  Komission olisi arvioitava tämän direktiivin täytäntöönpanoa viiden vuoden kuluttua sen voimaantulosta ja laadittava siitä kertomus neuvostolle. Jäsenvaltioiden olisi annettava komissiolle tiedoksi kaikki kyseisen arvioinnin tekemiseksi tarvittavat tiedot. Neuvoa-antava digiverokomitea olisi perustettava direktiivin soveltamista koskevien kysymysten tarkastelemiseksi.

(10)  Komission olisi arvioitava tämän direktiivin täytäntöönpanoa viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [kolmen vuoden kuluttua tämän direktiivin voimaantulopäivästä] ja laadittava siitä kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle, etenkin yrityksille ja erityisesti pk-yrityksille aiheutuvasta hallinnollisesta rasitteesta ja lisäkustannuksista, tässä direktiivissä säädetyn verojärjestelmän vaikutuksesta jäsenvaltioiden tuloihin, vaikutuksesta käyttäjien henkilötietoihin ja vaikutuksesta koko sisämarkkinoihin, kiinnittäen erityistä huomiota yhtiöiden välisen kilpailun mahdolliseen vääristymiseen tässä direktiivissä määritettyjen uusien sääntöjen vuoksi. Uudelleentarkastelussa olisi myös tutkittava, olisiko tämän direktiivin kattamia palvelutyyppejä tai merkittävän digitaalisen läsnäolon määritelmää muutettava. Jäsenvaltioiden olisi annettava komissiolle tiedoksi kaikki kyseisen arvioinnin tekemiseksi tarvittavat tiedot. Neuvoa-antava digiverokomitea olisi perustettava direktiivin soveltamista koskevien kysymysten tarkastelemiseksi. Kyseisen komitean olisi julkaistava asialistansa ja varmistettava ennen komitean jäsenten valintaa, että heillä ei ole eturistiriitoja. Euroopan parlamentin tarkkailija olisi kutsuttava komitean kokouksiin.

Tarkistus    13

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(10 a)  Merkittävän digitaalisen läsnäolon hallinnolliset kustannukset huomioon ottaen olisi varmistettava, että tämän direktiivin soveltamisala ei kata tahattomasti pk-yrityksiä. Komission olisi selvitettävä uudelleentarkastelun yhteydessä, missä määrin tällä direktiivillä on kielteisiä vaikutuksia pk-yrityksiin.

Tarkistus    14

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(12 a)  Koska tässä direktiivissä vahvistetuilla säännöksillä pyritään esittämään pysyvä ja kattava ratkaisu digiverotusta koskevaan kysymykseen, tilapäisratkaisun eli digitaalisten palvelujen veron, josta säädetään tiettyjen digitaalisten palvelujen tarjoamisesta saatavista tuloista kannettavaa digitaalisten palvelujen veroa koskevasta yhteisestä järjestelmästä annetussa direktiivissä, soveltaminen lakkaa automaattisesti, kun tässä direktiivissä vahvistettujen säännösten soveltaminen aloitetaan.

Tarkistus    15

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Tätä direktiiviä sovelletaan yhteisöihin riippumatta siitä, onko niiden yhteisöverotuksellinen kotipaikka jäsenvaltiossa vai kolmannessa maassa.

Tätä direktiiviä sovelletaan yhteisöihin riippumatta niiden koosta tai siitä, onko niiden yhteisöverotuksellinen kotipaikka jäsenvaltiossa vai kolmannessa maassa.

Tarkistus    16

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – 1 alakohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c a)  sellaisten tavaroiden tai palvelujen myynti, joita koskevat sopimukset tehdään verkossa digitaalisilla rajapinnoilla (sähköisen kaupankäynnin alustoilla);

Tarkistus    17

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Digitaaliset palvelut eivät kata liitteessä III lueteltuja palveluja eivätkä tavaroiden tai muiden palvelujen myyntiä internetin tai sähköisen verkon välityksellä.

Digitaaliset palvelut eivät kata liitteessä III lueteltuja palveluja.

Tarkistus    18

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 3 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c a)  verovelvollisen verovuonna keräämän digitaalisen sisällön muodossa olevan datan määrä ylittää 10 prosenttia ryhmän yhteensä varastoimasta digitaalisesta sisällöstä.

Tarkistus    19

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Jäsenvaltio, jossa käyttäjän laitetta käytetään, määritetään laitteen internetprotokollaosoitteen perusteella tai tarkemmin jollakin muulla maantieteellisen paikantamisen menetelmällä.

6.  Jäsenvaltio, jossa käyttäjän laitetta käytetään, määritetään laitteen internetprotokollaosoitteen perusteella tai tarkemmin jollakin muulla maantieteellisen paikantamisen menetelmällä, josta eivät ilmene käyttäjän tunnistetiedot tietosuojasta annetun asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti. Jäsenvaltioiden veroviranomaiselle ilmoitetaan menetelmästä, jota käytetään käyttäjien paikantamiseksi.

Tarkistus    20

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

7 a.  Yhteisöverokantojen vahvistaminen kuuluu jäsenvaltioiden suvereeniin päätösvaltaan, ja jokaisella jäsenvaltiolla on oikeus vahvistaa digitaalisten palvelujen tuloihin sovellettava yhteisöverokanta omalla alueellaan.

Tarkistus    21

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 7 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

7 b.  Verovelvollisen on ilmoitettava veroviranomaisille kaikki merkittävän digitaalisen läsnäolon määrittämiseksi tarvittavat tiedot tämän artiklan mukaisesti.

Tarkistus    22

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Merkittävään digitaaliseen läsnäoloon kohdennettavissa olevat tai siihen liittyvät voitot ovat voittoja, jotka digitaalinen läsnäolo olisi saanut, jos se olisi ollut erillinen ja itsenäinen yritys, joka harjoittaa samaa tai samankaltaista toimintaa samoin tai samankaltaisin ehdoin digitaalisen rajapinnan välityksellä, varsinkin kanssakäymisessä yrityksen muiden osien kanssa ja ottaen huomioon suoritetut toiminnot, käytetyt varat ja otetut riskit.

2.  Merkittävään digitaaliseen läsnäoloon kohdennettavissa olevien tai siihen liittyvien voittojen on oltava oikeasuhteisia vastaavassa jäsenvaltiossa harjoitettuun liiketoimintaan vaikuttaviin talouden realiteetteihin nähden.

Tarkistus    23

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 5 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  käyttäjätason datan kerääminen, varastoiminen, käsitteleminen, analysoiminen, käyttöön ottaminen ja myyminen;

a)  käyttäjätason datan kerääminen, varastoiminen, käsitteleminen, analysoiminen, käyttäminen, toimittaminen, käyttöön ottaminen ja myyminen;

Tarkistus    24

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Määritettäessä 1–4 kohdan mukaisia kohdennettavissa olevia voittoja verovelvollisen on käytettävä voitonjakomenetelmää, ellei verovelvollinen osoita, että jokin kansainvälisesti hyväksyttyihin periaatteisiin perustuva muu menetelmä on tarkoituksenmukaisempi, kun otetaan huomioon toiminnallisen analyysin tulokset. Jakotekijöihin voivat kuulua muun muassa tutkimus-, kehittämis- ja markkinointimenot sekä käyttäjien ja kerätyn datan määrä jäsenvaltioittain.

6.  Määritettäessä 1–4 kohdan mukaisia kohdennettavissa olevia voittoja verovelvollisen on käytettävä voitonjakomenetelmää. Jakotekijöihin voivat kuulua muun muassa tutkimus-, kehittämis- ja markkinointimenot sekä käyttäjien ja kerätyn datan määrä jäsenvaltioittain.

Tarkistus    25

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

6 a.  Jäsenvaltioiden on annettava kansallisille verohallinnoilleen riittävästi henkilöstöä, asiantuntemusta ja budjettivaroja sekä varoja henkilöstön koulutukseen, jotta voitot voidaan kohdentaa kiinteälle toimipaikalle ja määrittää kyseisessä jäsenvaltiossa harjoitettu digitaalinen toiminta.

Tarkistus    26

Ehdotus direktiiviksi

5 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a artikla

 

1.   Komissio antaa viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [tämän direktiivin voimaantulopäivä] veroviranomaisille suuntaviivat merkittävän digitaalisen läsnäolon ja digitaalisten palvelujen määrittämisestä, mittaamisesta ja verottamisesta. Nämä säännöt on yhdenmukaistettava kaikkialla unionissa, ja ne on annettava kaikilla unionin virallisilla kielillä.

 

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen suuntaviivojen perusteella komissio antaa yrityksille ohjeet ja selkeät menetelmät, joiden avulla yritykset voivat arvioida itse, voidaanko niiden toiminta laskea merkittäväksi digitaaliseksi läsnäoloksi ja mikä niiden toiminta voidaan laskea sellaiseksi. Kyseiset ohjeet on laadittava kaikilla unionin virallisilla kielillä, ja ne on asetettava saataville komission verkkosivustolle.

Tarkistus    27

Ehdotus direktiiviksi

5 b artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 b artikla

 

Hallinnollinen yhteistyö

 

Tämän direktiivin yhdenmukaisen täytäntöönpanon takaamiseksi Euroopan unionissa tietojenvaihto verotuksen alalla on automaattista ja pakollista, kuten neuvoston direktiivissä 2011/16/EU säädetään.

Tarkistus    28

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Uudelleentarkastelu

Täytäntöönpanokertomus ja uudelleentarkastelu

Tarkistus    29

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Komissio arvioi tämän direktiivin täytäntöönpanoa viiden vuoden kuluttua sen voimaantulon jälkeen ja laatii siitä kertomuksen neuvostolle.

1.  Komissio arvioi tämän direktiivin täytäntöönpanoa viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [kolmen vuoden kuluttua tämän direktiivin voimaantulopäivästä] ja laatii siitä kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Kertomuksessa on kiinnitettävä erityistä huomiota yrityksille ja erityisesti pk-yrityksille aiheutuvaan hallinnolliseen rasitteeseen ja lisäkustannuksiin, tässä direktiivissä säädetyn verojärjestelmän vaikutukseen jäsenvaltioiden tuloihin, vaikutukseen käyttäjien henkilötietoihin ja vaikutuksesta koko sisämarkkinoihin, kiinnittäen erityistä huomiota yhtiöiden välisen kilpailun mahdolliseen vääristymiseen tässä direktiivissä määritettyjen uusien sääntöjen vuoksi. Kertomuksessa on myös tutkittava, olisiko tämän direktiivin kattamia palvelutyyppejä tai merkittävän digitaalisen läsnäolon määritelmää muutettava.

Tarkistus    30

Ehdotus direktiiviksi

6 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

6 a artikla

 

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

 

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

 

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta ... [tämän direktiivin voimaantulopäivä] määräämättömäksi ajaksi 4 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

 

3.  Neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 4 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

 

4.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi neuvostolle.

 

5.  Edellä 4 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos neuvosto on ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittanut komissiolle, ettei se vastusta säädöstä. Neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

Tarkistus    31

Ehdotus direktiiviksi

6 b artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

6 b artikla

 

Muutoksenhaku

 

Sekä unionin yritykset että muut yritykset voivat hakea muutosta päätökseen, jonka mukaan niiden tarjoamat palvelut ovat digitaalisia palveluja kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Tarkistus    32

Ehdotus direktiiviksi

6 c artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

6 c artikla

 

Euroopan parlamentille tiedottaminen

 

Komissio tiedottaa Euroopan parlamentille delegoitujen säädösten antamisesta ja siitä, jos neuvosto on vastustanut niitä tai kumonnut säädösvallan siirron.

Tarkistus    33

Ehdotus direktiiviksi

6 d artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

6 d artikla

 

Euroopan komissiolle annettava valtuutus neuvotella verosopimuksia kolmansien maiden kanssa

 

Jäsenvaltiot siirtävät komissiolle vallan neuvotella niiden puolesta kolmansien maiden kanssa verosopimusten muuttamisesta tai hyväksymisestä tässä direktiivissä vahvistettujen sääntöjen mukaisesti, erityisesti merkittävää digitaalista läsnäoloa koskevan määritelmän sisällyttämiseksi verotukseen liittyvissä tarkoituksissa.

Tarkistus    34

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Digiverokomitea muodostuu jäsenvaltioiden ja komission edustajista. Komitean puheenjohtajana toimii komission edustaja. Komissio huolehtii komitean sihteeristölle kuuluvista tehtävistä.

2.  Digiverokomitea muodostuu jäsenvaltioiden ja komission edustajista ja Euroopan parlamentin tarkkailijasta. Komitean puheenjohtajana toimii komission edustaja. Komissio huolehtii komitean sihteeristölle kuuluvista tehtävistä. Komitea julkaisee asialistansa ja sen jäsenten mahdolliset eturistiriidat on selvitettävä ennen heidän valitsemistaan. Sidosryhmät, myös työmarkkinaosapuolet, voivat osallistua kokouksiin tarkkailijoina.

Tarkistus    35

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Digiverokomitea tutkii tämän direktiivin soveltamiseen liittyviä kysymyksiä, jotka komitean puheenjohtaja on joko omasta aloitteestaan tai jäsenvaltion edustajan pyynnöstä ottanut esille, ja ilmoittaa päätelmänsä komissiolle.

4.  Digiverokomitea tutkii tämän direktiivin soveltamiseen liittyviä kysymyksiä, jotka komitean puheenjohtaja on joko omasta aloitteestaan tai Euroopan parlamentin tai jäsenvaltion edustajan pyynnöstä ottanut esille, ja ilmoittaa päätelmänsä komissiolle.

Tarkistus    36

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 4 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Digiverokomitea laatii vuosikertomuksen toiminnastaan ja havainnoistaan ja poimittaa sen parlamentille, neuvostolle ja komissiolle.

Tarkistus    37

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.  Digiverokomitean on tarkastettava ja valvottava, että yritykset panevat tämän direktiivin moitteettomasti täytäntöön. Sen on kyettävä keräämään tietoja ja käyttämään kansallisilta veroviranomaisilta keräämiään tietoja, jotta se voi selvittää merkittävien digitaalista läsnäoloa koskevien sääntöjen asianmukaista täytäntöönpanoa ja toimia elimenä, joka helpottaa kansallisten veroviranomaisten välistä yhteistyötä kaksinkertaisen verotuksen ja kaksinkertaisen verottamatta jättämisen mahdollisuuden minimoimiseksi.

Tarkistus    38

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Tämän direktiivin soveltamiseksi käyttäjiltä saa kerätä dataa, josta ilmenee käyttäjien sijaintijäsenvaltio, muttei dataa, josta ilmenevät käyttäjän tunnistetiedot.

Tämän direktiivin soveltamiseksi käyttäjiltä saa kerätä dataa, josta ilmenee käyttäjien sijaintijäsenvaltio, muttei dataa, josta ilmenevät käyttäjän tunnistetiedot. Kaikessa tämän direktiivin soveltamiseksi toteutetussa henkilötietojen käsittelyssä on noudatettava asetusta (EU) 2016/679.

Tarkistus    39

Ehdotus direktiiviksi

9 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

9 a artikla

 

Yhteys digitaalisten palvelujen tuloveroon

 

Kun tämän direktiivin soveltaminen alkaa, tiettyjen digitaalisten palvelujen tarjoamisesta saatavista tuloista kannettavaa digitaalisten palvelujen veroa koskevasta yhteisestä järjestelmästä annetun direktiivin voimassaolo lakkaa automaattisesti.


ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Merkittävän digitaalisen läsnäolon yhteisöverotus

Viiteasiakirjat

COM(2018)0147 – C8-0138/2018 – 2018/0072(CNS)

EP:n kuuleminen (pvä)

11.4.2018

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ECON

19.4.2018

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

IMCO

19.4.2018

JURI

19.4.2018

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

IMCO

23.4.2018

JURI

27.3.2018

 

 

Esittelijät

       Nimitetty (pvä)

Dariusz Rosati

31.5.2018

 

 

 

Valiokuntakäsittely

29.8.2018

9.10.2018

19.11.2018

 

Hyväksytty (pvä)

3.12.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

36

1

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Petr Ježek, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Ralph Packet, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Enrique Calvet Chambon, Mady Delvaux, Syed Kamall, Alain Lamassoure, Luigi Morgano, Michel Reimon, Lieve Wierinck

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Barbara Lochbihler, Jarosław Wałęsa

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

5.12.2018


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

36

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Petr Ježek, Lieve Wierinck

ECR

Bernd Lucke

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

GUE/NGL

Marisa Matias, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

PPE

Markus Ferber, Brian Hayes, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Jarosław Wałęsa

S&D

Pervenche Berès, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Philippe Lamberts, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Molly Scott Cato

1

-

ALDE

Wolf Klinz

2

0

ECR

Syed Kamall, Ralph Packet

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 7. joulukuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö