Procedura : 2018/0072(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0426/2018

Teksty złożone :

A8-0426/2018

Debaty :

PV 12/12/2018 - 18
CRE 12/12/2018 - 18

Głosowanie :

PV 13/12/2018 - 9.7
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0524

SPRAWOZDANIE     *
PDF 801kWORD 94k
5.12.2018
PE 627.747v02-00 A8-0426/2018

w sprawie wniosku w sprawie dyrektywy Rady ustanawiającej przepisy dotyczące opodatkowania osób prawnych, których obecność na rynku cyfrowym jest znacząca

(COM(2018)0147 – C8-0138/2018 – 2018/0072(CNS))

Komisja Gospodarcza i Monetarna

Sprawozdawca: Dariusz Rosati

POPRAWKI
PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku w sprawie dyrektywy Rady ustanawiającej przepisy dotyczące opodatkowania osób prawnych, których obecność na rynku cyfrowym jest znacząca

(COM(2018)0147 – C8-0138/2018 – 2018/0072(CNS))

(Specjalna procedura ustawodawcza – konsultacja)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2018)0147),

–  uwzględniając art. 115 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C8-0138/2018),

–  uwzględniając uzasadnione opinie przedstawione – na mocy protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności – przez parlamenty Danii, Irlandii, Izbę Reprezentantów Malty oraz Drugą Izbę parlamentu Niderlandów, w których stwierdzono, że projekt aktu ustawodawczego nie jest zgodny z zasadą pomocniczości,

–  uwzględniając art. 78c Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A8-0426/2018),

1.  zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.  zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 293 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

3.  zwraca się do Rady o poinformowanie go, jeśli uzna ona za stosowne odejście od tekstu przyjętego przez Parlament;

4.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do wniosku Komisji;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)  Szybka transformacja gospodarki światowej w wyniku cyfryzacji wywołuje nowego rodzaju presję na systemy opodatkowania osób prawnych zarówno na szczeblu unijnym, jak i międzynarodowym, stawiając pod znakiem zapytania możliwość ustalenia, w którym kraju przedsiębiorstwa cyfrowe mają odprowadzać podatki i w jakiej wysokości. Choć podmioty na szczeblu międzynarodowym, takie jak grupa G-20, dostrzegają potrzebę dostosowania przepisów dotyczących opodatkowania osób prawnych do gospodarki cyfrowej, osiągnięcie porozumienia na poziomie globalnym może okazać się trudne.

(1)  Szybka transformacja gospodarki światowej w wyniku cyfryzacji wywołuje nowego rodzaju presję na systemy opodatkowania osób prawnych zarówno na szczeblu unijnym, jak i międzynarodowym, stawiając pod znakiem zapytania możliwość ustalenia, w którym kraju przedsiębiorstwa cyfrowe mają odprowadzać podatki i w jakiej wysokości. Choć podmioty na szczeblu międzynarodowym, takie jak grupa G-20, dostrzegają potrzebę dostosowania przepisów dotyczących opodatkowania osób prawnych do gospodarki cyfrowej, osiągnięcie porozumienia na poziomie globalnym może okazać się trudne i nie zostać zrealizowane w niedalekiej przyszłości.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1a)  W epoce cyfrowej, kiedy dane stały się nowym zasobem gospodarczym, dołączając do siły roboczej i zasobów tradycyjnych, i ponieważ nader często przedsiębiorstwa wielonarodowe, które w dużym stopniu opierają się na działalności cyfrowej, wprowadzają rozwiązania podatkowe umożliwiające im unikanie opodatkowania lub uchylanie się od niego, należy opracować nowe podejście w celu stworzenia sprawiedliwego i zrównoważonego systemu opodatkowania działalności cyfrowej, który zagwarantuje, że przedsiębiorstwa cyfrowe płacą podatki tam, gdzie rzeczywiście prowadzą działalność gospodarczą.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  W sprawozdaniu OECD pt. „Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy” z realizacji działania 1 w ramach projektu dotyczącego erozji bazy podatkowej i przenoszenia zysków (BEPS) opublikowanym w październiku 2015 r. określono szereg różnych podejść do kwestii opodatkowania gospodarki cyfrowej, które zostały następnie przeanalizowane w sprawozdaniu okresowym OECD pt. „Tax challenges Arising from Digitalisation – Interim Report 2018”. W miarę jak cyfrowa transformacja gospodarki nabiera tempa, nasila się również potrzeba znalezienia rozwiązań, które pozwolą w sprawiedliwy i skuteczny sposób opodatkować przedsiębiorstwa cyfrowe.

(2)  W sprawozdaniu OECD pt. „Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy” z realizacji działania 1 w ramach projektu dotyczącego erozji bazy podatkowej i przenoszenia zysków (BEPS) opublikowanym w październiku 2015 r. określono szereg różnych podejść do kwestii opodatkowania gospodarki cyfrowej, które zostały następnie przeanalizowane w sprawozdaniu okresowym OECD pt. „Tax challenges Arising from Digitalisation – Interim Report 2018”. W miarę jak cyfrowa transformacja gospodarki nabiera tempa, nasila się również pilna potrzeba znalezienia rozwiązań, które pozwolą w sprawiedliwy i skuteczny sposób opodatkować przedsiębiorstwa cyfrowe. Dotychczasowe prace OECD nad opodatkowaniem gospodarki cyfrowej nie przyniosły jednak wystarczających postępów, co pokazuje, że kwestią tą należy zająć się na szczeblu unijnym. Pomimo trudności w osiągnięciu globalnego porozumienia i działań podejmowanych przez Unię, należy dokładać wszelkich starań, by osiągnąć tego typu porozumienie. Jednak w przypadku braku wspólnego podejścia Unii państwa członkowskie przyjmą rozwiązania jednostronne, co doprowadzi do braku pewności prawa i będzie stanowić utrudnienie dla przedsiębiorstw prowadzących działalność transgraniczną oraz dla organów podatkowych. Zgodnie z sugestiami komisji śledczej Parlamentu Europejskiego ds. prania pieniędzy, unikania opodatkowania i uchylania się od opodatkowania (PANA) oraz jej komisji specjalnej ds. interpretacji prawa podatkowego i innych środków o podobnym charakterze lub skutkach (TAXE2) należy ustanowić upoważniony organ podatkowy UE, który stanowiłby forum debat i dyskusji nad porozumieniami globalnymi i innymi kwestiami dotyczącymi międzynarodowego systemu podatkowego.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3a)  W sprawozdaniach końcowych komisji śledczej ds. prania pieniędzy, unikania opodatkowania i uchylania się od opodatkowania oraz komisji specjalnej ds. interpretacji prawa podatkowego i innych środków o podobnym charakterze lub skutkach Parlament Europejski stwierdził, że istnieje potrzeba stawienia czoła wyzwaniom podatkowym związanym z gospodarką cyfrową.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)  W swoich konkluzjach z dnia 19 października 2017 r. Rada Europejska podkreśliła potrzebę skutecznego i sprawiedliwego systemu podatkowego na miarę ery cyfrowej i wyraziła oczekiwanie, że Komisja przedstawi stosowne wnioski na początku 2018 r.15 W swoich konkluzjach z 5 grudnia 2017 r. Rada Ecofin podkreśliła, że „uzgodniona na szczeblu światowym definicja stałego zakładu i związane z tym pojęciem zasady ustalania cen transferowych i przypisywania zysków powinny również mieć zasadnicze znaczenie przy reagowaniu na wyzwania związane z opodatkowaniem zysków z gospodarki cyfrowej”, a ponadto zachęcała do „ścisłej współpracy między UE, OECD i innymi partnerami międzynarodowymi w zakresie reagowania na wyzwania związane z opodatkowaniem zysków z gospodarki cyfrowej”16. W tym kontekście państwa członkowskie powinny zostać zobowiązane do włączenia przepisów do krajowych systemów opodatkowania osób prawnych, co umożliwi im wykonywanie praw do nakładania podatków. W związku z tym należy wyjaśnić, jakie podatki od osób prawnych obowiązują w poszczególnych państwach członkowskich. W przepisach należy rozszerzyć definicję stałego zakładu oraz umożliwić ustalenie więzi podatkowej w przypadku znaczącej obecności cyfrowej w danej jurysdykcji. Ponadto należy określić ogólne zasady przypisywania zysków podlegających opodatkowaniu do takiej obecności cyfrowej. Zasadniczo przepisy te powinny mieć zastosowanie do wszystkich podatników będących osobami prawnymi bez względu na to, czy są oni rezydentami podatkowymi w Unii czy poza nią.

(4)  W swoich konkluzjach z dnia 19 października 2017 r. Rada Europejska podkreśliła potrzebę skutecznego i sprawiedliwego systemu podatkowego na miarę ery cyfrowej i wyraziła oczekiwanie, że Komisja przedstawi stosowne wnioski na początku 2018 r.15 W swoich konkluzjach z 5 grudnia 2017 r. Rada Ecofin podkreśliła, że „uzgodniona na szczeblu światowym definicja stałego zakładu i związane z tym pojęciem zasady ustalania cen transferowych i przypisywania zysków powinny również mieć zasadnicze znaczenie przy reagowaniu na wyzwania związane z opodatkowaniem zysków z gospodarki cyfrowej”, a ponadto zachęcała do „ścisłej współpracy między UE, OECD i innymi partnerami międzynarodowymi w zakresie reagowania na wyzwania związane z opodatkowaniem zysków z gospodarki cyfrowej”16. W tym kontekście państwa członkowskie powinny zostać zobowiązane do włączenia przepisów do krajowych systemów opodatkowania osób prawnych, co umożliwi im wykonywanie praw do nakładania podatków. W związku z tym należy wyjaśnić, jakie podatki od osób prawnych obowiązują w poszczególnych państwach członkowskich. W przepisach należy rozszerzyć definicję stałego zakładu oraz umożliwić ustalenie więzi podatkowej w przypadku znaczącej obecności cyfrowej w danej jurysdykcji. Ponadto należy określić ogólne zasady przypisywania zysków podlegających opodatkowaniu do takiej obecności cyfrowej. Zasadniczo przepisy te powinny mieć zastosowanie do wszystkich podatników będących osobami prawnymi bez względu na ich wielkość i to, czy są oni rezydentami podatkowymi w Unii czy poza nią. Ponadto wspólne zasady określone w niniejszej dyrektywie wymagają głębszej harmonizacji podstawy opodatkowania osób prawnych w Unii Europejskiej dla wszystkich korporacji. Z tego względu niniejsza dyrektywa nie powinna utrudniać ani opóźniać prac nad wnioskiem w sprawie wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych.

_________________

_________________

15 Posiedzenie Rady Europejskiej (w dniu 19 października 2017 r.) – konkluzje (dok. EUCO 14/17).

15 Posiedzenie Rady Europejskiej (w dniu 19 października 2017 r.) – konkluzje (dok. EUCO 14/17).

16 Konkluzje Rady z dnia 5 grudnia 2017 r. – Reagowanie na wyzwania związane z opodatkowaniem zysków z gospodarki cyfrowej (FISC 346 ECOFIN 1092).

16 Konkluzje Rady z dnia 5 grudnia 2017 r. – Reagowanie na wyzwania związane z opodatkowaniem zysków z gospodarki cyfrowej (FISC 346 ECOFIN 1092).

Poprawka    6

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  Przepisy nie powinny mieć natomiast zastosowania do podmiotów, które są rezydentami podatkowymi w jurysdykcji pozaunijnej, z którą państwo członkowskie znaczącej obecności cyfrowej ma podpisaną umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, chyba że umowa taka obejmuje postanowienia dotyczące znaczącej obecności cyfrowej, które powodują powstanie podobnych praw i obowiązków w przypadku takiej jurysdykcji jak ustanowione w niniejszej dyrektywie. Ma to zapobiec ewentualnym konfliktom z umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartymi z jurysdykcjami pozaunijnymi, zważywszy że jurysdykcje takie nie są ogólnie związane prawem UE.

(5)  Przepisy nie powinny mieć natomiast zastosowania do podmiotów, które są rezydentami podatkowymi w jurysdykcji pozaunijnej, z którą państwo członkowskie znaczącej obecności cyfrowej ma podpisaną umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, chyba że umowa taka obejmuje postanowienia dotyczące znaczącej obecności cyfrowej, które powodują powstanie podobnych praw i obowiązków w przypadku takiej jurysdykcji jak ustanowione w niniejszej dyrektywie. Ma to zapobiec ewentualnym konfliktom z umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartymi z jurysdykcjami pozaunijnymi, zważywszy że jurysdykcje takie nie są ogólnie związane prawem UE. Jednak aby przepisy zawarte w niniejszej dyrektywie mogły w pełni obowiązywać, należy wezwać państwa członkowskie do dostosowania, w razie potrzeby, aktualnie obowiązujących własnych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania przez uwzględnienie w nich postanowień dotyczących znaczącej obecności cyfrowej, które powodują powstanie podobnych praw i obowiązków odnośnie do jurysdykcji pozaeuropejskiej jak te ustanowione w niniejszej dyrektywie. Komisja może przedstawić wniosek w sprawie ustanowienia unijnego modelu zmian konwencji podatkowej, który pozwoliłby dostosować tysiące dwustronnych konwencji zawartych przez każde z państw członkowskich.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  Aby zapewnić solidną definicję więzi podatkowej w przypadku przedsiębiorstwa cyfrowego w danym państwie członkowskim, należy dopilnować, by definicja taka opierała się na wielkości przychodów osiąganych ze świadczenia usług cyfrowych, liczbie użytkowników lub liczbie umów handlowych na takie usługi. Odnośne progi powinny odzwierciedlać znaczenie obecności cyfrowej w przypadku różnych rodzajów modeli biznesowych oraz uwzględniać różny stopień, w jakim wnosi ona wkład w proces tworzenia wartości. Ponadto kryteria takie powinny gwarantować jednolite traktowanie w różnych państwach członkowskich, bez względu na ich wielkość, a także wyłączać przedsiębiorstwa o niewielkiej działalności cyfrowej. Sprzedaż towarów lub usług za pośrednictwem internetu lub sieci elektronicznej nie powinna być uznawana za usługę cyfrową w rozumieniu niniejszej dyrektywy.

(6)  Aby zapewnić solidną definicję więzi podatkowej w przypadku przedsiębiorstwa cyfrowego w danym państwie członkowskim, należy dopilnować, by definicja taka opierała się na wielkości przychodów osiąganych ze świadczenia usług cyfrowych, liczbie użytkowników lub liczbie umów handlowych na takie usługi. Odnośne progi powinny odzwierciedlać znaczenie obecności cyfrowej w przypadku różnych rodzajów modeli biznesowych oraz uwzględniać różny stopień, w jakim wnosi ona wkład w proces tworzenia wartości. Ponadto kryteria takie powinny gwarantować jednolite traktowanie w różnych państwach członkowskich, bez względu na ich wielkość, a także wyłączać przedsiębiorstwa o niewielkiej działalności cyfrowej.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  Aby umożliwić opodatkowanie znaczącej obecności cyfrowej przedsiębiorstwa w innej jurysdykcji zgodnie z przepisami krajowymi tej jurysdykcji, konieczne jest ustanowienie zasad przypisywania zysków do takiej obecności. Zasady te powinny opierać się na obecnie obowiązujących zasadach przypisywania zysków oraz analizie funkcjonalnej wykonywanych funkcji, wykorzystywanych aktywów i ryzyka ponoszonego w działalności istotnej z ekonomicznego punktu widzenia wykonywanej w ramach znaczącej obecności cyfrowej za pośrednictwem interfejsu cyfrowego. Szczególną uwagę należy zwrócić na fakt, że w przypadku działalności cyfrowej znaczna część wartości tworzona jest tam, gdzie znajdują się użytkownicy, gdzie gromadzone i przetwarzane są dotyczące ich dane oraz gdzie świadczone są usługi cyfrowe. Jako że działalność istotna z ekonomicznego punktu widzenia wykonywana w ramach znaczącej obecności cyfrowej w wyjątkowy sposób przyczynia się do tworzenia wartości w cyfrowych modelach biznesowych, metodą stosowaną zwykle w celu sprawiedliwego przypisania zysków do znaczącej obecności cyfrowej powinna być metoda podziału zysków. Nie powinno to jednak uniemożliwiać podatnikowi korzystania z alternatywnej metody, zgodnej z zasadami przyjętymi na poziomie międzynarodowym, jeśli podatnik może wykazać – na podstawie wyników analizy funkcjonalnej – że alternatywna metoda oparta na powszechnie przyjętych zasadach międzynarodowych jest bardziej odpowiednia. Niezmiernie istotne jest również, by czynniki decydujące o podziale zysków były silnie powiązane z procesem tworzenia wartości.

(7)  Aby umożliwić opodatkowanie znaczącej obecności cyfrowej przedsiębiorstwa w innej jurysdykcji zgodnie z przepisami krajowymi tej jurysdykcji, konieczne jest ustanowienie zasad przypisywania zysków do takiej obecności. Zasady te powinny opierać się na obecnie obowiązujących zasadach przypisywania zysków oraz analizie funkcjonalnej wykonywanych funkcji, wykorzystywanych aktywów i ryzyka ponoszonego w działalności istotnej z ekonomicznego punktu widzenia wykonywanej w ramach znaczącej obecności cyfrowej za pośrednictwem interfejsu cyfrowego. Szczególną uwagę należy zwrócić na fakt, że w przypadku działalności cyfrowej znaczna część wartości tworzona jest tam, gdzie znajdują się użytkownicy, gdzie gromadzone i przetwarzane są dotyczące ich dane oraz gdzie świadczone są usługi cyfrowe. Jako że działalność istotna z ekonomicznego punktu widzenia wykonywana w ramach znaczącej obecności cyfrowej w wyjątkowy sposób przyczynia się do tworzenia wartości w cyfrowych modelach biznesowych, metodą stosowaną zwykle w celu sprawiedliwego przypisania zysków do znaczącej obecności cyfrowej powinna być metoda podziału zysków.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  Jednym z kluczowych celów niniejszej dyrektywy jest zwiększenie odporności całego rynku wewnętrznego, tak by był on w stanie sprostać wyzwaniom związanym z opodatkowaniem gospodarki cyfrowej. Cel ten nie może zostać osiągnięty w wystarczającym stopniu przez państwa członkowskie działające w pojedynkę, ponieważ przedsiębiorstwa cyfrowe są w stanie prowadzić działalność transgraniczną bez konieczności fizycznej obecności w danej jurysdykcji, a zatem niezbędne są przepisy, które zagwarantują, że przedsiębiorstwa te będą odprowadzać podatki w jurysdykcjach, w których osiągają zyski. Zważywszy na ów wymiar transgraniczny, inicjatywa na szczeblu UE przyniesie wartość dodaną w porównaniu z tym, co można by osiągnąć za pomocą różnorodnych środków krajowych. Wspólna inicjatywa obejmująca cały rynek wewnętrzny jest niezbędna, by zapewnić jednolite stosowanie przepisów dotyczących znaczącej obecności cyfrowej na terenie całej Unii. Przyjęcie jednostronnego i niejednolitego podejścia przez każde państwo członkowskie mogłoby być nieefektywne i prowadzić do fragmentacji jednolitego rynku, dając przyczynek do konfliktów pomiędzy politykami krajowymi oraz zakłóceń i przeszkód podatkowych dla przedsiębiorstw w UE. Ponieważ cele niniejszej dyrektywy mogą zostać lepiej osiągnięte na poziomie UE, Unia może przyjąć środki zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności, określoną w tym artykule, dyrektywa nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tych celów.

(8)  Jednym z kluczowych celów niniejszej dyrektywy jest zwiększenie odporności całego rynku wewnętrznego, tak by był on w stanie sprostać wyzwaniom związanym z opodatkowaniem gospodarki cyfrowej, przy poszanowaniu zasady neutralności podatkowej, a także swobodnego przepływu usług na jednolitym rynku europejskim i bez rozróżniania na przedsiębiorstwa unijne i pozaunijne.. Cel ten nie może zostać osiągnięty w wystarczającym stopniu przez państwa członkowskie działające w pojedynkę, ponieważ przedsiębiorstwa cyfrowe są w stanie prowadzić działalność transgraniczną bez żadnej lub przy nieznacznej fizycznej obecności w danej jurysdykcji, a zatem niezbędne są przepisy, które zagwarantują, że przedsiębiorstwa te będą odprowadzać podatki w jurysdykcjach, w których osiągają zyski. Zważywszy na ów wymiar transgraniczny, inicjatywa na szczeblu UE przyniesie wartość dodaną w porównaniu z tym, co można by osiągnąć za pomocą różnorodnych środków krajowych. Wspólna inicjatywa obejmująca cały rynek wewnętrzny jest niezbędna, by zapewnić jednolite stosowanie przepisów dotyczących znaczącej obecności cyfrowej na terenie całej Unii. Przyjęcie jednostronnego i niejednolitego podejścia przez każde państwo członkowskie mogłoby być nieefektywne i prowadzić do fragmentacji jednolitego rynku, dając przyczynek do konfliktów pomiędzy politykami krajowymi oraz zakłóceń i przeszkód podatkowych dla przedsiębiorstw w UE. W związku z tym należy szczególnie zadbać o to, by podejście unijne było sprawiedliwe i nie dyskryminowało żadnego państwa członkowskiego. Ponieważ cele niniejszej dyrektywy mogą zostać lepiej osiągnięte na poziomie UE, Unia może przyjąć środki zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności, określoną w tym artykule, dyrektywa nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tych celów. Chociaż podatki to obszar należący do kompetencji krajowych, art. 115 TFUE wyraźnie stanowi, że Rada powinna jednomyślnie i zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą i po konsultacji z Parlamentem Europejskim i Komitetem Ekonomiczno-Społecznym uchwalić dyrektywy w celu zbliżenia przepisów prawa podatkowego –ustawowych, wykonawczych i administracyjnych – państw członkowskich mających bezpośredni wpływ na ustanowienie lub funkcjonowanie rynku wewnętrznego. Niniejsza dyrektywa nie przewiduje harmonizacji stawek podatku od osób prawnych w Unii i w związku z tym nie ogranicza prawa państw członkowskich do ustalania sprawiedliwych stawek podatku od osób prawnych, która będzie miała zastosowanie do przychodów z usług cyfrowych na terytorium danego państwa.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8a)  Aby ustanowić spójną konsekwentną podstawę opodatkowania dla wszystkich korporacji, pojęcie znaczącej obecności cyfrowej i rozwiązania przedstawione w niniejszej dyrektywie powinny również stać się integralną częścią dyrektyw Rady w sprawie wspólnej podstawy opodatkowania osób prawnych oraz w sprawie wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9)  Konieczne jest, by przetwarzanie danych osobowych, które odbywa się w kontekście niniejszej dyrektywy, podlegało przepisom rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67917, w tym obowiązkowi zapewnienia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by zagwarantować spełnienie wymogów tego rozporządzenia, w szczególności tych odnoszących się do zgodności przetwarzania z prawem, bezpieczeństwa przetwarzania, informowania, praw osób, których dane dotyczą, a także zasady uwzględniania ochrony danych w fazie projektowania i zasady domyślnej ochrony danych. Tam, gdzie to możliwe, dane osobowe należy anonimizować.

(9)  Konieczne jest, by przetwarzanie danych osobowych, które odbywa się w kontekście niniejszej dyrektywy, podlegało przepisom rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67917, w tym obowiązkowi zapewnienia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by zagwarantować spełnienie wymogów tego rozporządzenia, w szczególności tych odnoszących się do zgodności przetwarzania z prawem, bezpieczeństwa przetwarzania, informowania, praw osób, których dane dotyczą, a także zasady uwzględniania ochrony danych w fazie projektowania i zasady domyślnej ochrony danych, przy należytym uwzględnieniu zasad konieczności i proporcjonalności. Tam, gdzie to możliwe, dane osobowe należy anonimizować. Dane, które mogą być pozyskiwane od użytkowników do celów stosowania niniejszej dyrektywy, powinny ograniczać się wyłącznie do danych wskazujących na państwo członkowskie, w którym znajdują się użytkownicy, i nie pozwalać na identyfikację tych użytkowników.

__________________

__________________

17 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1).

17 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1).

Poprawka    12

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10)  Komisja powinna ocenić wdrożenie niniejszej dyrektywy pięć lat po jej wejściu w życie i przedstawić Radzie stosowne sprawozdanie. Państwa członkowskie powinny przekazać Komisji wszelkie informacje, które są niezbędne do tej oceny. Należy ustanowić komitet doradczy ds. opodatkowania gospodarki cyfrowej, który będzie rozpatrywać kwestie dotyczące stosowania dyrektywy.

(10)  Komisja powinna ocenić wdrożenie niniejszej dyrektywy do dnia... [ trzy lata od daty wejścia w życie niniejszej dyrektywy] i przedstawić Parlamentowi Europejskiemu i Radzie stosowne sprawozdanie, zwłaszcza w sprawie obciążeń administracyjnych i dodatkowych kosztów dla przedsiębiorstw, w szczególności MŚP, wpływu systemu opodatkowania przewidzianego w niniejszej dyrektywie na dochody państw członkowskich, wpływu na dane osobowe użytkowników oraz wpływu na jednolity rynek jako całość, ze szczególnym uwzględnieniem możliwego zakłócenia konkurencji między przedsiębiorstwami podlegającymi nowym zasadom określonym w niniejszej dyrektywie. W przeglądzie należy również zbadać, czy wskazana jest zmiana rodzaju usług objętych zakresem niniejszej dyrektywy lub zmiana definicji znaczącej obecności cyfrowej. Państwa członkowskie powinny przekazać Komisji wszelkie informacje, które są niezbędne do tej oceny. Należy ustanowić komitet doradczy ds. opodatkowania gospodarki cyfrowej, który będzie rozpatrywać kwestie dotyczące stosowania dyrektywy. Komitet ten powinien publikować swoje porządki obrad i, przed wyborem członków, upewnić się, że nie mają oni żadnego konfliktu interesów. Do udziału w posiedzeniach komitetu należy zapraszać obserwatora z Parlamentu Europejskiego.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(10a)  Z uwagi na koszty administracyjne znaczącej obecności cyfrowej należy zapewnić, aby małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) w sposób niezamierzony nie były objęte zakresem niniejszej dyrektywy. W ramach procesu przeglądu Komisja powinna zbadać, w jakim stopniu niniejsza dyrektywa ma niekorzystny wpływ na MŚP.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(12a)  Przepisy niniejszej dyrektywy mają na celu ustanowienie trwałego i kompleksowego rozwiązania kwestii opodatkowania gospodarki cyfrowej, zatem rozwiązanie tymczasowe w postaci podatku od usług cyfrowych, o którym mowa w „dyrektywie w sprawie wspólnego systemu podatku od dochodów pochodzących ze świadczenia określonych usług cyfrowych” przestanie obowiązywać automatycznie z chwilą wejścia w życie przepisów ustanowionych w niniejszej dyrektywie.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do podmiotów bez względu na to, gdzie są one rezydentem do celów podatku od osób prawnych – w państwie członkowskim czy w państwie trzecim.

Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do podmiotów bez względu na ich wielkość ani to, gdzie są one rezydentem do celów podatku od osób prawnych – w państwie członkowskim czy w państwie trzecim.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 5 – akapit 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)  sprzedaż towarów lub usług, na które umowę zawiera się online za pośrednictwem interfejsów cyfrowych (platform handlu elektronicznego);

Poprawka    17

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 5 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Usługi cyfrowe nie obejmują usług wymienionych w załączniku III ani sprzedaży towarów lub usług za pośrednictwem internetu lub sieci elektronicznej;

Usługi cyfrowe nie obejmują usług wymienionych w załączniku III.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – ustęp 3 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)  ilość danych w postaci treści cyfrowych zebranych przez podatnika w danym roku podatkowym przekracza 10 % wszystkich treści cyfrowych przechowywanych przez grupę.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Państwo członkowskie, w którym używane jest urządzenie użytkownika, ustala się przez odniesienie do adresu protokołu internetowego (IP) urządzenia lub przy pomocy innej dowolnej metody geolokalizacji, jeżeli jest ona bardziej dokładna.

6.  Państwo członkowskie, w którym używane jest urządzenie użytkownika, ustala się przez odniesienie do adresu protokołu internetowego (IP) urządzenia lub przy pomocy innej dowolnej metody geolokalizacji, jeżeli jest ona bardziej dokładna, bez możliwości identyfikacji użytkownika, zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych. Organy podatkowe państw członkowskich informuje się o metodzie ustalenia lokalizacji użytkowników.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – ustęp 7 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

7a.  Ponieważ ustalanie stawek podatku od osób prawnych jest suwerenną decyzją państw członkowskich, każde z nich zachowuje prawo do ustalania stawki podatku od osób prawnych, która będzie miała zastosowanie do przychodów z usług cyfrowych na terytorium danego państwa.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – ustęp 7 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

7b.  Podatnik jest zobowiązany do przekazania organom podatkowym wszystkich informacji istotnych dla ustalenia znaczącej obecności cyfrowej zgodnie z niniejszym artykułem.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Zyski przypisywane do znaczącej obecności cyfrowej lub powiązane z taką obecnością to zyski, które zostałyby wypracowane w ramach takiej obecności, gdyby była ona odrębnym i niezależnym przedsiębiorstwem wykonującym taką samą lub podobną działalność na takich samych lub podobnych warunkach – w szczególności w ramach transakcji z innymi częściami tego przedsiębiorstwa, uwzględniając wykorzystane aktywa, wykonywane funkcje i podjęte ryzyko.

2.  Zyski przypisywane do znaczącej obecności cyfrowej lub powiązane z taką obecnością są proporcjonalne do realiów gospodarczych, w których prowadzona jest działalność gospodarcza w danym państwie członkowskim.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 5 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie, analizowanie, wykorzystywanie i sprzedaż danych użytkowników;

a)  gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie, analizowanie, wykorzystywanie, przekazywanie, rozpowszechnianie i sprzedaż danych użytkowników;

Poprawka    24

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Aby ustalić kwotę zysków do przypisania zgodnie z ust. 1–4, podatnicy korzystają z metody podziału zysków, chyba że podatnik udowodni – mając na względzie wyniki analizy funkcjonalnej – że bardziej odpowiednia jest alternatywna metoda oparta na powszechnie przyjętych zasadach międzynarodowych. Czynniki decydujące o podziale zysków mogą obejmować wydatki poniesione na badania, rozwój i wprowadzanie do obrotu, jak również liczbę użytkowników oraz dane zgromadzone w każdym państwie członkowskim.

6.  Aby ustalić kwotę zysków do przypisania zgodnie z ust. 1–4, podatnicy korzystają z metody podziału zysków. Czynniki decydujące o podziale zysków mogą obejmować wydatki poniesione na badania, rozwój i wprowadzanie do obrotu, jak również liczbę użytkowników oraz dane zgromadzone w każdym państwie członkowskim.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

6a.  Państwa członkowskie zapewniają krajowym organom podatkowym odpowiedni personel, specjalistyczną wiedzę i budżet, a także środki na szkolenia personelu, tak aby były w stanie przypisywać zyski do stałego zakładu i uwzględniać działalność cyfrową w danym państwie członkowskim.

Poprawka    26

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 5a

 

1.   Do dnia ... [data wejścia w życie niniejszej dyrektywy] Komisja wydaje wytyczne władzom podatkowym dotyczące tego, w jaki sposób należy identyfikować, mierzyć i opodatkowywać znaczącą obecność cyfrową oraz usługi cyfrowe. Zasady te są jednolite w całej Unii i są publikowane we wszystkich językach urzędowych Unii.

 

2.   Bazując na wytycznych, o których mowa w ustępie pierwszym, Komisja wydaje wytyczne zawierające jasną metodologię, na podstawie której przedsiębiorstwa dokonują własnej oceny tego, czy ich działania, a jeśli tak, to które z nich, należy zaliczyć do znaczącej obecności cyfrowej. Wytyczne te są publikowane we wszystkich językach urzędowych Unii i udostępnia się je na stronie internetowej Komisji.

Poprawka    27

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 5b

 

Współpraca administracyjna

 

W celu zagwarantowania jednolitego stosowania niniejszej dyrektywy w Unii Europejskiej wymiana informacji w sprawach podatkowych jest obowiązkowa i automatyczna, jak przewidziano w dyrektywie Rady 2011/16/UE.

Poprawka    28

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Przegląd

Sprawozdanie z wdrożenia i przegląd

Poprawka    29

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Komisja dokonuje oceny wdrożenia niniejszej dyrektywy pięć lat po jej wejściu w życie i przedstawia Radzie sprawozdanie z jej wdrożenia.

1.  Komisja dokonuje oceny wdrożenia niniejszej dyrektywy do dnia ...[trzy lata po wejściu w życie niniejszej dyrektywy] i przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z jej wdrożenia. W sprawozdaniu tym należy położyć nacisk na obciążenia administracyjne i dodatkowe koszty dla w przedsiębiorstw, w szczególności MŚP, wpływ systemu opodatkowania przewidzianego w niniejszej dyrektywie na dochody państw członkowskich, na dane osobowe użytkowników oraz na cały rynek wewnętrzny, ze szczególnym uwzględnieniem ewentualnego zakłócenia konkurencji między przedsiębiorstwami podlegającymi nowym zasadom ustanowionym w niniejszej dyrektywie. W przeglądzie bada się również, czy wskazana jest zmiana rodzaju usług objętych zakresem niniejszej dyrektywy lub zmiana definicji znaczącej obecności cyfrowej.

Poprawka    30

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 6a

 

Wykonywanie przekazanych uprawnień

 

1.  Powierzenie Komisji uprawnień do przyjmowania aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.

 

2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 4, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia … [data wejścia w życie niniejszej dyrektywy].

 

3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 4, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w późniejszym terminie określonym w tej decyzji. Nie wpływa ona na ważność już obowiązujących aktów delegowanych.

 

4.  Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go Radzie.

 

5.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 4 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy Rada nie wyraziła sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, Rada poinformowała Komisję, że nie wniesie sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Rady.

Poprawka    31

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 6b

 

Odwołanie

 

Przedsiębiorstwa – zarówno unijne jak i spoza Unii – mogą odwołać się od decyzji stwierdzającej, że świadczone przez nie usługi są usługami cyfrowymi zgodnie z prawem krajowym.

Poprawka    32

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 6c

 

Informowanie Parlamentu Europejskiego

 

Komisja informuje Parlament Europejski o przyjęciu aktów delegowanych, o wszelkich sprzeciwach wobec nich oraz o odwołaniu uprawnień przekazanych przez Radę.

Poprawka    33

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 6d

 

Upoważnienie Komisji do negocjowania umów podatkowych z państwami trzecimi

 

Państwa członkowskie przekazują na rzecz Komisji uprawnienia do negocjowania w ich imieniu przyjęcia lub zmiany umów podatkowych z państwami trzecimi, zgodnie z zasadami ustanowionymi w niniejszej dyrektywie, w szczególności w odniesieniu do włączenia definicji znaczącej obecności cyfrowej do celów podatkowych.

Poprawka    34

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  W skład komitetu ds. opodatkowania gospodarki cyfrowej wchodzą przedstawiciele państw członkowskich i Komisji. Komitetowi przewodniczy przedstawiciel Komisji. Komisja zapewnia obsługę sekretarską komitetu.

2.  W skład komitetu ds. opodatkowania gospodarki cyfrowej wchodzą przedstawiciele państw członkowskich i Komisji oraz obserwator Parlamentu Europejskiego. Komitetowi przewodniczy przedstawiciel Komisji. Komisja zapewnia obsługę sekretarską komitetu. Komitet powinien publikować swoje porządki obrad, a przed wyborem jego uczestników należy się upewnić, że nie mają oni żadnych konfliktów interesów. Zainteresowane strony, w tym partnerów społecznych, należy dopuścić do udziału w posiedzeniach w charakterze obserwatorów.

Poprawka    35

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Komitet DigiTax rozpatruje kwestie dotyczące stosowania niniejszej dyrektywy, podniesione przez przewodniczącego komitetu, z jego własnej inicjatywy lub na wniosek przedstawiciela państwa członkowskiego, oraz informuje Komisję o swoich wnioskach.

4.  Komitet DigiTax rozpatruje kwestie dotyczące stosowania niniejszej dyrektywy, podniesione przez przewodniczącego komitetu, z jego własnej inicjatywy lub na wniosek Parlamentu Europejskiego lub przedstawiciela państwa członkowskiego, oraz informuje Komisję o swoich wnioskach.

Poprawka    36

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 – ustęp 4 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Komitet DigiTax przygotowuje roczne sprawozdanie ze swojej działalności i ustaleń oraz przedstawia to sprawozdanie Parlamentowi, Radzie i Komisji.

Poprawka    37

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.  Komitet ds. opodatkowania gospodarki cyfrowej weryfikuje i kontroluje prawidłowe wykonywanie niniejszej dyrektywy przez przedsiębiorstwa. Komitet musi mieć możliwość gromadzenia i wykorzystywania danych, które otrzymuje od krajowych organów podatkowych, w celu zbadania właściwego wdrożenia przepisów dotyczących znaczącej obecności cyfrowej oraz pełnienia funkcji organu ułatwiającego współpracę między krajowymi organami podatkowymi, aby ograniczyć możliwości podwójnego opodatkowania i podwójnego nieopodatkowania.

Poprawka    38

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 8 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Dane, które mogą być pozyskiwane od użytkowników do celów stosowania niniejszej dyrektywy, ograniczają się do danych wskazujących na państwo członkowskie, w którym znajdują się użytkownicy, i nie pozwalają na identyfikację tych użytkowników.

Dane, które mogą być pozyskiwane od użytkowników do celów stosowania niniejszej dyrektywy, ograniczają się do danych wskazujących na państwo członkowskie, w którym znajdują się użytkownicy, i nie pozwalają na identyfikację tych użytkowników. Każde przetwarzanie danych do celów stosowania niniejszej dyrektywy jest w pełni zgodne z rozporządzeniem (UE) nr 2016/679.

Poprawka    39

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 9a

 

Związek z podatkiem od usług cyfrowych pobieranym od przychodów

 

Wraz z wejściem w życie niniejszej dyrektyw automatycznie wygasa dyrektywa w sprawie wspólnego systemu podatku od usług cyfrowych pobieranego od przychodów wynikających ze świadczenia niektórych usług cyfrowych.


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Opodatkowanie osób prawnych, których obecność na rynku cyfrowym jest znacząca

Odsyłacze

COM(2018)0147 – C8-0138/2018 – 2018/0072(CNS)

Data konsultacji z PE

11.4.2018

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ECON

19.4.2018

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

IMCO

19.4.2018

JURI

19.4.2018

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

IMCO

23.4.2018

JURI

27.3.2018

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Dariusz Rosati

31.5.2018

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

29.8.2018

9.10.2018

19.11.2018

 

Data przyjęcia

3.12.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

36

1

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Petr Ježek, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Ralph Packet, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Enrique Calvet Chambon, Mady Delvaux, Syed Kamall, Alain Lamassoure, Luigi Morgano, Michel Reimon, Lieve Wierinck

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Barbara Lochbihler, Jarosław Wałęsa

Data złożenia

5.12.2018


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

36

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Petr Ježek, Lieve Wierinck

ECR

Bernd Lucke

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

GUE/NGL

Marisa Matias, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

PPE

Markus Ferber, Brian Hayes, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Jarosław Wałęsa

S&D

Pervenche Berès, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Philippe Lamberts, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Molly Scott Cato

1

-

ALDE

Wolf Klinz

2

0

ECR

Syed Kamall, Ralph Packet

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 10 grudnia 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności