RAPORT referitor la propunerea de directivă a Consiliului de stabilire a normelor de impozitare a societăților în cazul unei prezențe digitale substanțiale

5.12.2018 - (COM(2018)0147 – C8-0138/2018 – 2018/0072(CNS)) - *

Comisia pentru afaceri economice și monetare
Raportor: Dariusz Rosati


Procedură : 2018/0072(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A8-0426/2018

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Consiliului de stabilire a normelor de impozitare a societăților în cazul unei prezențe digitale substanțiale

(COM(2018)0147 – C8-0138/2018 – 2018/0072(CNS))

(Procedura legislativă specială – consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2018)0147),

–  având în vedere articolul 115 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C8-0138/2018),

–  având în vedere avizele motivate prezentate de către Parlamentul Danemarcei, Parlamentul Național al Irlandei, Parlamentul Maltei și Camera Reprezentanților a Țărilor de Jos în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

–  având în vedere articolul 78c din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-0426/2018),

1.  aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.  invită Comisia să își modifice propunerea în consecință, în conformitate cu articolul 293 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

3.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

4.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea Comisiei;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de directivă

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Transformarea rapidă a economiei mondiale în urma digitalizării exercită noi presiuni asupra sistemelor de impozitare a societăților, atât la nivelul Uniunii, cât și la nivel internațional, și pune sub semnul întrebării posibilitatea de a stabili locul unde companiile digitale ar trebui să își plătească impozitele și cât ar trebui să plătească. Cu toate că necesitatea de a adapta normele de impozitare a societăților la economia digitală este recunoscută la nivel internațional de către organisme precum G20, va fi probabil dificil să se ajungă la un acord la nivel global.

(1)  Transformarea rapidă a economiei mondiale în urma digitalizării exercită noi presiuni asupra sistemelor de impozitare a societăților, atât la nivelul Uniunii, cât și la nivel internațional, și pune sub semnul întrebării posibilitatea de a stabili locul unde companiile digitale ar trebui să își plătească impozitele și cât ar trebui să plătească. Cu toate că necesitatea de a adapta normele de impozitare a societăților la economia digitală este recunoscută la nivel internațional de către organisme precum G20, va fi probabil dificil să se ajungă la un acord la nivel global, iar acest lucru nu se va întâmpla în viitorul apropiat.

Amendamentul    2

Propunere de directivă

Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a)  În era digitală, acum că datele au devenit o nouă resursă economică, pe lângă forța de muncă și resursele tradiționale din trecut, și cum mult prea des societățile multinaționale bazate în mare măsură pe activități digitale iau măsuri care să le permită evitarea sau eludarea impozitelor, se impune dezvoltarea unei noi abordări, pentru a avea un sistem echitabil și sustenabil de impozitare a economiei digitale, care să asigure faptul că companiile digitale își plătesc impozitele acolo unde își desfășoară în mod efectiv activitatea economică.

Amendamentul    3

Propunere de directivă

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  Raportul privind acțiunea 1 a proiectului BEPS (erodarea bazei impozabile și transferul profiturilor), intitulat „Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy” și publicat de OCDE în octombrie 2015, prezenta mai multe abordări diferite pentru impozitarea economiei digitale, care au fost examinate mai amănunțit în raportul OCDE intitulat „Tax challenges Arising from Digitalisation – Interim Report 2018”. Pe măsură ce transformarea digitală a economiei se accelerează, crește și necesitatea găsirii unor soluții care să asigure o impozitare echitabilă și eficace a companiilor digitale.

(2)  Raportul privind acțiunea 1 a proiectului BEPS (erodarea bazei impozabile și transferul profiturilor), intitulat „Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy” și publicat de OCDE în octombrie 2015, prezenta mai multe abordări diferite pentru impozitarea economiei digitale, care au fost examinate mai amănunțit în raportul OCDE intitulat „Tax challenges Arising from Digitalisation – Interim Report 2018”. Pe măsură ce transformarea digitală a economiei se accelerează, crește și devine urgentă și necesitatea găsirii unor soluții care să asigure o impozitare echitabilă și eficace a companiilor digitale. Cu toate acestea, activitatea OCDE privind impozitarea economiei digitale nu a dus la progrese suficiente până acum, ceea ce reflectă nevoia de a evolua în această privință la nivelul Uniunii. În pofida dificultăților de a ajunge la un acord global și a acțiunilor întreprinse de Uniune prin prezenta directivă, ar trebui să se depună în continuare eforturi intense pentru a ajunge la un astfel de acord. În lipsa unei abordări comune a Uniunii, statele membre vor adopta însă soluții unilaterale, care vor conduce la incertitudine în materie de reglementare și va fi o situație dificilă pentru societățile care operează la nivel transfrontalier și pentru autoritățile fiscale. Astfel cum s-a solicitat în cadrul Comisiei de anchetă pentru spălarea de bani, evitarea sarcinilor fiscale și evaziunea fiscală a Parlamentului European și în cadrul Comisiei sale speciale pentru deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare (TAXE2), ar trebui să se instituie un organism fiscal al ONU împuternicit, care să servească drept forum pentru dezbateri și discuții cu privire la acordurile globale și la alte aspecte legate de sistemul fiscal internațional.

Amendamentul    4

Propunere de directivă

Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a)  În rapoartele sale finale ale Comisiei de anchetă pentru spălarea de bani, evitarea sarcinilor fiscale și evaziunea fiscală și ale Comisiilor speciale pentru deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare, Parlamentul European a concluzionat că este nevoie să se abordeze provocările fiscale legate de economia digitală.

Amendamentul    5

Propunere de directivă

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  Concluziile Consiliului European din 19 octombrie 2017 subliniau că este nevoie de un sistem de impozitare eficace și echitabil, adecvat pentru era digitală, și că se așteaptă cu interes propuneri adecvate din partea Comisiei până la începutul anului 201815. Concluziile Consiliului ECOFIN din 5 decembrie 2017 au subliniat că o definiție acceptată la nivel mondial a sediului permanent și normele aferente privind stabilirea prețurilor de transfer și atribuirea profitului ar trebui să rămână esențiale și atunci când sunt abordate provocările impozitării profiturilor din economia digitală și încurajează o strânsă cooperare între UE, OCDE și alți parteneri internaționali pentru a se răspunde provocărilor legate de impozitarea profiturilor din economia digitală16. În acest sens, statele membre ar trebui să aibă obligația de a include în sistemele lor naționale de impozitare a societăților norme care să le permită să își exercite drepturile de impozitare. Prin urmare, diversele impozite pe profit aplicabile în statele membre ar trebui clarificate. Aceste norme ar trebui să extindă definiția unui sediu permanent și să stabilească o prezență impozabilă pentru o prezență digitală semnificativă în jurisdicțiile lor respective. În plus, ar trebui stabilite principii generale de repartizare a profiturilor impozabile către o astfel de prezență digitală. În principiu, aceste norme ar trebui să se aplice tuturor contribuabililor persoane juridice, indiferent de locul în care își au rezidența fiscală - în Uniune sau în altă parte.

(4)  Concluziile Consiliului European din 19 octombrie 2017 subliniau că este nevoie de un sistem de impozitare eficace și echitabil, adecvat pentru era digitală, și că se așteaptă cu interes propuneri adecvate din partea Comisiei până la începutul anului 201815. Concluziile Consiliului ECOFIN din 5 decembrie 2017 au subliniat că o definiție acceptată la nivel mondial a sediului permanent și normele aferente privind stabilirea prețurilor de transfer și atribuirea profitului ar trebui să rămână esențiale și atunci când sunt abordate provocările impozitării profiturilor din economia digitală și încurajează o strânsă cooperare între UE, OCDE și alți parteneri internaționali pentru a se răspunde provocărilor legate de impozitarea profiturilor din economia digitală16.În acest sens, statele membre ar trebui să aibă obligația de a include în sistemele lor naționale de impozitare a societăților norme care să le permită să își exercite drepturile de impozitare. Prin urmare, diversele impozite pe profit aplicabile în statele membre ar trebui clarificate. Aceste norme ar trebui să extindă definiția unui sediu permanent și să stabilească o prezență impozabilă pentru o prezență digitală semnificativă în jurisdicțiile lor respective. În plus, ar trebui stabilite principii generale de repartizare a profiturilor impozabile către o astfel de prezență digitală. În principiu, aceste norme ar trebui să se aplice tuturor contribuabililor persoane juridice, indiferent de dimensiunea lor și de locul în care își au rezidența fiscală - în Uniune sau în altă parte. Mai mult, normele comune prevăzute în prezenta directivă necesită o armonizare mai amplă a bazei fiscale a societăților în Uniune pentru toate societățile. Acesta este motivul pentru care prezenta directivă nu ar trebui să împiedice sau să întârzie lucrările referitoare la propunerea privind o bază fiscală consolidată comună a societăților.

_________________

_________________

15 Reuniune a Consiliului European (19 octombrie 2017) – Concluzii (doc. EUCO 14/17).

15 Reuniune a Consiliului European (19 octombrie 2017) – Concluzii (doc. EUCO 14/17).

16 Concluziile Consiliului (5 decembrie 2017) – Reacția la provocările reprezentate de impozitarea profiturilor din economia digitală (FISC 346 ECOFIN 1092).

16 Concluziile Consiliului (5 decembrie 2017) – Reacția la provocările reprezentate de impozitarea profiturilor din economia digitală (FISC 346 ECOFIN 1092).

Amendamentul    6

Propunere de directivă

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Cu toate acestea, normele nu ar trebui să se aplice entităților care își au rezidența fiscală într-o jurisdicție din afara Uniunii cu care statul membru în care este identificată prezența digitală substanțială are încheiată și în vigoare o convenție de evitare a dublei impuneri, cu excepția cazului în care convenția respectivă cuprinde dispoziții privind o prezență digitală substanțială care creează drepturi și obligații similare în raport cu respectiva jurisdicție din afara Uniunii ca cele create de prezenta directivă. Acest lucru este necesar pentru a evita orice conflict cu convențiile de evitare a dublei impuneri încheiate cu jurisdicții din afara Uniunii, dat fiind că aceste jurisdicții nu intră în general sub incidența dreptului Uniunii.

(5)  Cu toate acestea, normele nu ar trebui să se aplice entităților care își au rezidența fiscală într-o jurisdicție din afara Uniunii cu care statul membru în care este identificată prezența digitală substanțială are încheiată și în vigoare o convenție de evitare a dublei impuneri, cu excepția cazului în care convenția respectivă cuprinde dispoziții privind o prezență digitală substanțială care creează drepturi și obligații similare în raport cu respectiva jurisdicție din afara Uniunii ca cele create de prezenta directivă. Acest lucru este necesar pentru a evita orice conflict cu convențiile de evitare a dublei impuneri încheiate cu jurisdicții din afara Uniunii, dat fiind că aceste jurisdicții nu intră în general sub incidența dreptului Uniunii. Însă pentru ca dispozițiile conținute în prezenta directivă să fie pe deplin eficace, statele membre ar trebui îndemnate să își adapteze, atunci când este necesar, convențiile de evitare a dublei impuneri în vigoare, pentru a include dispoziții privind o prezență digitală substanțială care creează drepturi și obligații similare în privința jurisdicțiilor din afara Uniunii ca cele create de prezenta directivă. Comisia poate să prezinte o propunere pentru a stabili un model al Uniunii de modificare a convenției fiscale, care să fie folosit pentru a adapta miile de convenții bilaterale încheiate de fiecare stat membru.

Amendamentul    7

Propunere de directivă

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  Pentru a prevedea o definiție solidă a unei prezențe impozabile a unei companii digitale într-un stat membru, este necesar ca această definiție să se bazeze pe veniturile obținute din furnizarea de servicii digitale, pe numărul de utilizatori sau pe numărul de contracte comerciale pentru servicii digitale. Pragurile aplicabile ar trebui să reflecte importanța prezenței digitale pentru diferite tipuri de modele de afaceri și să permită luarea în calcul a unor niveluri diferite de contribuție la procesul de creare a valorii. Mai mult, criteriile ar trebui să asigure un tratament compatibil în diferite state membre, indiferent de mărimea lor, și să nu includă cazurile de mică importanță. Vânzarea de bunuri sau de servicii care este facilitată de utilizarea internetului sau a unei rețele electronice nu ar trebui să fie considerată serviciu digital în sensul prezentei directive.

(6)  Pentru a prevedea o definiție solidă a unei prezențe impozabile a unei companii digitale într-un stat membru, este necesar ca această definiție să se bazeze pe veniturile obținute din furnizarea de servicii digitale, pe numărul de utilizatori sau pe numărul de contracte comerciale pentru servicii digitale. Pragurile aplicabile ar trebui să reflecte importanța prezenței digitale pentru diferite tipuri de modele de afaceri și să permită luarea în calcul a unor niveluri diferite de contribuție la procesul de creare a valorii. Mai mult, criteriile ar trebui să asigure un tratament compatibil în diferite state membre, indiferent de mărimea lor, și să nu includă cazurile de mică importanță.

Amendamentul    8

Propunere de directivă

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  Pentru a permite ca prezența digitală substanțială a unei companii să fie impozitată în altă jurisdicție în conformitate cu dispozițiile de drept intern ale jurisdicției respective, este necesar să se stabilească principiile de atribuire a profiturilor către prezența digitală substanțială în cauză. Normele ar trebui să se întemeieze pe principiile actuale de atribuire a profitului și să se bazeze pe o analiză funcțională privind funcțiile îndeplinite, activele utilizate și riscurile asumate de o prezență digitală substanțială în desfășurarea activităților sale semnificative din punct de vedere economic printr-o interfață digitală. Ar trebui să se acorde o atenție deosebită faptului că o parte semnificativă din valoarea unei companii digitale este creată acolo unde se află utilizatorii și unde sunt colectate și prelucrate datele legate de utilizatori, precum și acolo unde sunt furnizate serviciile digitale. Deoarece activitățile semnificative din punct de vedere economic desfășurate de o prezență digitală substanțială contribuie într-un mod unic la crearea de valoare în modelele de afaceri digitale, în mod normal ar trebui utilizată metoda împărțirii profitului pentru a se ajunge la o repartizare echitabilă a profiturilor către prezența digitală substanțială. Acest lucru nu ar trebui însă să împiedice un contribuabil să utilizeze o metodă alternativă ce respectă principiile acceptate la nivel internațional, în cazul în care contribuabilul poate demonstra că, pe baza rezultatelor analizei funcționale, o metodă alternativă ce respectă principiile acceptate la nivel internațional este mai adecvată. De asemenea, este esențial ca factorii de împărțire a profitului să fie strâns corelați cu crearea de valoare.

(7)  Pentru a permite ca prezența digitală substanțială a unei companii să fie impozitată în altă jurisdicție în conformitate cu dispozițiile de drept intern ale jurisdicției respective, este necesar să se stabilească principiile de atribuire a profiturilor către prezența digitală substanțială în cauză. Normele ar trebui să se întemeieze pe principiile actuale de atribuire a profitului și să se bazeze pe o analiză funcțională privind funcțiile îndeplinite, activele utilizate și riscurile asumate de o prezență digitală substanțială în desfășurarea activităților sale semnificative din punct de vedere economic printr-o interfață digitală. Ar trebui să se acorde o atenție deosebită faptului că o parte semnificativă din valoarea unei companii digitale este creată acolo unde se află utilizatorii și unde sunt colectate și prelucrate datele legate de utilizatori, precum și acolo unde sunt furnizate serviciile digitale. Deoarece activitățile semnificative din punct de vedere economic desfășurate de o prezență digitală substanțială contribuie într-un mod unic la crearea de valoare în modelele de afaceri digitale, în mod normal ar trebui utilizată metoda împărțirii profitului pentru a se ajunge la o repartizare echitabilă a profiturilor către prezența digitală substanțială.

Amendamentul    9

Propunere de directivă

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  Un obiectiv esențial al prezentei directive este acela de a îmbunătăți reziliența pieței interne, în ansamblul său, pentru a aborda provocările pe care le implică impozitarea economiei digitale. Acest obiectiv nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre acționând individual, deoarece companiile digitale își pot desfășura activitatea la nivel transfrontalier fără a avea vreo prezență fizică într-o jurisdicție; prin urmare, sunt necesare norme care să asigure faptul că acestea plătesc impozite în jurisdicțiile în care realizează profituri. Dată fiind această dimensiune transfrontalieră, o inițiativă la nivelul UE aduce valoare adăugată în comparație cu ceea ce s-ar putea realiza printr-o multitudine de măsuri naționale. Pentru a se asigura o aplicare armonizată a normelor privind o prezență digitală substanțială în cadrul Uniunii este necesară o inițiativă comună la nivelul întregii piețe interne. Utilizarea unor abordări unilaterale și divergente de către fiecare stat membru s-ar putea dovedi ineficace și ar putea fragmenta piața unică prin crearea în Uniune a unor conflicte între politicile naționale, a unor denaturări și a unor obstacole fiscale pentru companii. Întrucât obiectivele prezentei directive pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității stabilit la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, stabilit la același articol, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea acestor obiective.

(8)  Un obiectiv esențial al prezentei directive este acela de a îmbunătăți reziliența pieței interne, în ansamblul său, pentru a aborda provocările pe care le implică impozitarea economiei digitale, respectând, în același timp, principiul neutralității fiscale, dar și libera circulație a serviciilor în cadrul pieței unice europene și fără a face discriminări între întreprinderile din Uniune și cele din afara Uniunii. Acest obiectiv nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre acționând individual, deoarece companiile digitale își pot desfășura activitatea la nivel transfrontalier fără a avea vreo prezență fizică sau având doar o prezență fizică redusă într-o jurisdicție; prin urmare, sunt necesare norme care să asigure faptul că acestea plătesc impozite în jurisdicțiile în care realizează profituri. Dată fiind această dimensiune transfrontalieră, o inițiativă la nivelul UE aduce valoare adăugată în comparație cu ceea ce s-ar putea realiza printr-o multitudine de măsuri naționale. Pentru a se asigura o aplicare armonizată a normelor privind o prezență digitală substanțială în cadrul Uniunii este necesară o inițiativă comună la nivelul întregii piețe interne. Utilizarea unor abordări unilaterale și divergente de către fiecare stat membru s-ar putea dovedi ineficace și ar putea fragmenta piața unică prin crearea în Uniune a unor conflicte între politicile naționale, a unor denaturări și a unor obstacole fiscale pentru companii. În consecință, ar trebui să se acorde o atenție specială asigurării faptului că abordarea Uniunii este echitabilă și nu discriminează niciun stat membru anume. Întrucât obiectivele prezentei directive pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității stabilit la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, stabilit la același articol, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea acestor obiective. Deși politica fiscală este o competență națională, articolul 115 din TFUE stipulează clar că Consiliul, hotărând în unanimitate, în conformitate cu o procedură legislativă specială și după consultarea Parlamentului European și a Comitetului Economic și Social, ar trebui să adopte directive pentru apropierea acestor acte cu putere de lege, regulamente și acte administrative în domeniul fiscal din statele membre care au incidență directă asupra instituirii sau funcționării pieței interne. Prezenta directivă nu implică o armonizare a cotelor de impozitare a societăților în Uniune și, prin urmare, nu restricționează capacitatea statelor membre de a stabili cote echitabile de impozitare a societăților aplicabile veniturilor aferente serviciilor digitale pe propriul lor teritoriu.

Amendamentul    10

Propunere de directivă

Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8a)  Pentru a se institui un cadru coerent și consistent privind baza fiscală pentru toate societățile, conceptul de prezență digitală substanțială și soluțiile prezentate în prezenta directivă ar trebui să devină, de asemenea, parte integrantă din directivele Consiliului privind o bază fiscală comună a societăților și o bază fiscală consolidată comună a societăților.

Amendamentul    11

Propunere de directivă

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  Este necesar ca orice prelucrare de date cu caracter personal efectuată în contextul prezentei directive să se facă în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului17, ceea ce include obligația de a pune la dispoziție măsurile tehnice și organizatorice corespunzătoare pentru a se conforma obligațiilor impuse de regulamentul respectiv, în special cele referitoare la legalitatea prelucrării, la securitatea activităților de prelucrare, la comunicarea de informații și drepturile persoanelor vizate, la protecția datelor începând cu momentul conceperii și în mod implicit. Ori de câte ori este posibil, datele cu caracter personal ar trebui să fie anonimizate.

(9)  Este necesar ca orice prelucrare de date cu caracter personal efectuată în contextul prezentei directive să se facă în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului17, ceea ce include obligația de a pune la dispoziție măsurile tehnice și organizatorice corespunzătoare pentru a se conforma obligațiilor impuse de regulamentul respectiv, în special cele referitoare la legalitatea prelucrării, la securitatea activităților de prelucrare, la comunicarea de informații și drepturile persoanelor vizate, la protecția datelor începând cu momentul conceperii și în mod implicit, cu respectarea corespunzătoare a principiilor necesității și proporționalității. Ori de câte ori este posibil, datele cu caracter personal ar trebui să fie anonimizate. Datele care pot fi colectate de la utilizatori în scopul aplicării prezentei directive ar trebui să se limiteze strict la datele care indică statul membru în care sunt situați utilizatorii, fără a permite identificarea utilizatorului.

__________________

__________________

17 Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

17 Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

Amendamentul    12

Propunere de directivă

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  Comisia ar trebui să evalueze punerea în aplicare a prezentei directive la cinci ani de la intrarea în vigoare a acesteia și să prezinte Consiliului un raport în acest sens. Statele membre ar trebui să comunice Comisiei toate informațiile necesare pentru această evaluare. Ar trebui înființat un Comitet consultativ DigiTax care să examineze întrebările referitoare la aplicarea directivei.

(10)  Comisia ar trebui să evalueze punerea în aplicare a prezentei directive până la … [trei ani de la intrarea în vigoare a prezentei directive] și să prezinte Parlamentului European și Consiliului un raport în acest sens, în special privind sarcina administrativă și costurile suplimentare pentru societăți și îndeosebi IMM-uri, impactul sistemului de impozitare prevăzut de prezenta directivă asupra veniturilor statelor membre, impactul asupra datelor cu caracter personal ale utilizatorilor și impactul asupra pieței unice în ansamblu, având în vedere mai ales posibila denaturare a concurenței între societățile care fac obiectul noilor norme prevăzute în prezenta directivă. În cadrul revizuirii ar trebui să se examineze, de asemenea, dacă ar trebui modificate tipurile de servicii care intră sub incidența directivei sau definiția prezenței digitale substanțiale. Statele membre ar trebui să comunice Comisiei toate informațiile necesare pentru această evaluare. Ar trebui înființat un Comitet consultativ DigiTax care să examineze întrebările referitoare la aplicarea directivei. Respectivul comitet ar trebui să își publice ordinile de zi și, înaintea selecției, ar trebui să se asigure că membrii comitetului nu se află într-o situație de conflict de interese. Un observator al Parlamentului European ar trebui invitat să participe la reuniunile comitetului.

Amendamentul    13

Propunere de directivă

Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10a)  Având în vedere cheltuielile administrative pentru o prezență digitală substanțială, ar trebui să se asigure faptul că întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile) nu intră în mod neintenționat în domeniul de aplicare al prezentei directive. Comisia ar trebui, în cadrul procesului de revizuire, să examineze măsura în care prezenta directivă afectează în mod negativ IMM-urile.

Amendamentul    14

Propunere de directivă

Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12a)  Întrucât dispozițiile prevăzute în prezenta directivă vizează să asigure o soluție permanentă și cuprinzătoare la problema impozitării economiei digitale, soluția temporară a unei impozitări a serviciilor digitale, astfel cum se prevede în Directiva privind un sistem comun de impozitare a serviciilor digitale pentru veniturile rezultate din furnizarea anumitor servicii digitale, încetează automat să se mai aplice odată cu intrarea în vigoare a dispozițiilor prezentei directive.

Amendamentul    15

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prezenta directivă se aplică entităților indiferent de locul în care sunt rezidente în scopul impozitului pe profit - într-un stat membru sau într-o țară terță.

Prezenta directivă se aplică entităților indiferent de dimensiunea lor și de locul în care sunt rezidente în scopul impozitului pe profit - într-un stat membru sau într-o țară terță.

Amendamentul    16

Propunere de directivă

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 5 – paragraful 1 – litera c a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  vânzarea de bunuri sau servicii care sunt contractate online prin intermediul unor interfețe digitale (platforme de „comerț electronic”);

Amendamentul    17

Propunere de directivă

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Serviciile digitale nu includ serviciile enumerate în anexa III sau vânzarea de bunuri ori de alte servicii care este facilitată prin utilizarea internetului sau a unei rețele electronice;

Serviciile digitale nu includ serviciile enumerate în anexa III.

Amendamentul    18

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 3 – litera c a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  volumul de date sub formă de conținut digital colectate de contribuabil într-un an fiscal depășește 10 % din conținutul digital total stocat al grupului.

Amendamentul    19

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Statul membru în care este folosit un dispozitiv de utilizator este stabilit prin referire la adresa IP (protocol de internet) a dispozitivului sau, dacă este mai precisă, orice altă metodă de geolocalizare.

6.  Statul membru în care este folosit un dispozitiv de utilizator este stabilit prin referire la adresa IP (protocol de internet) a dispozitivului sau, dacă este mai precisă, orice altă metodă de geolocalizare, fără a permite identificarea utilizatorului, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția datelor. Autoritatea fiscală a statelor membre este informată cu privire la metoda utilizată pentru a stabili locul în care se află utilizatorii.

Amendamentul    20

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

7a.  Întrucât instituirea cotelor de impozitare a societăților reprezintă o decizie suverană a statelor membre, fiecare dintre acestea își păstrează dreptul de a stabili cota de impozitare a societăților aplicabilă veniturilor aferente serviciilor digitale pe propriul teritoriu.

Amendamentul    21

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 7 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

7b.  Contribuabilul este obligat să prezinte autorităților fiscale toate informațiile relevante pentru determinarea prezenței digitale substanțiale în conformitate cu prezentul articol.

Amendamentul    22

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Profiturile care pot fi atribuite prezenței digitale substanțiale sau în raport cu aceasta sunt cele pe care prezența digitală substanțială le-ar fi obținut dacă ar fi fost o companie separată și independentă care desfășoară activități identice sau similare în condiții identice sau similare, în special în relațiile sale cu alte părți ale companiei, ținând seama de funcțiile îndeplinite, de activele utilizate și de riscurile asumate, printr-o interfață digitală.

2.  Profiturile care pot fi atribuite prezenței digitale substanțiale sau în raport cu aceasta sunt proporționale cu realitatea economică a activității comerciale în statul membru corespunzător.

Amendamentul    23

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 5 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  colectarea, stocarea, prelucrarea, analizarea, utilizarea și vânzarea de date de la nivel de utilizator;

(a)  colectarea, stocarea, prelucrarea, analizarea, exploatarea, transmiterea, utilizarea și vânzarea de date de la nivel de utilizator;

Amendamentul    24

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Pentru determinarea profiturilor care pot fi atribuite în conformitate cu alineatele (1)-(4), contribuabilii trebuie să utilizeze metoda împărțirii profitului, cu excepția cazului în care contribuabilul demonstrează că o metodă alternativă în conformitate cu principii acceptate la nivel internațional este mai adecvată având în vedere rezultatele analizei funcționale. Printre factorii de împărțire se pot număra cheltuielile suportate pentru cercetare, dezvoltare și marketing, precum și numărul de utilizatori și datele colectate per stat membru.

6.  Pentru determinarea profiturilor care pot fi atribuite în conformitate cu alineatele (1)-(4), contribuabilii trebuie să utilizeze metoda împărțirii profitului. Printre factorii de împărțire se pot număra cheltuielile suportate pentru cercetare, dezvoltare și marketing, precum și numărul de utilizatori și datele colectate per stat membru.

Amendamentul    25

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

6a.  Statele membre alocă personal, expertiză și resurse bugetare adecvate pentru administrațiile fiscale naționale, precum și resurse pentru formarea personalului, pentru a putea atribui profituri sediului permanent și pentru a reflecta activitățile digitale în statul membru respectiv.

Amendamentul    26

Propunere de directivă

Articolul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 5a

 

1.   Până la ...[data intrării în vigoare a prezentei directive], Comisia emite orientări pentru autoritățile fiscale cu privire la modalitățile în care trebuie identificate, măsurate și impozitate prezența digitală substanțială și serviciile digitale. Normele respective sunt armonizate la nivelul întregii Uniuni și se publică în toate limbile oficiale ale Uniunii.

 

2.   Pe baza orientărilor menționate la alineatul (1), Comisia emite orientări cu o metodologie clară pentru ca întreprinderile să poată evalua singure dacă și care dintre activitățile lor urmează să fie luate în considerare în prezența digitală substanțială. Orientările respective se emit în toate limbile oficiale ale Uniunii și sunt puse la dispoziție pe site-ul internet al Comisiei.

Amendamentul    27

Propunere de directivă

Articolul 5 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 5b

 

Cooperarea administrativă

 

Pentru a garanta o aplicare uniformă a directivei în Uniunea Europeană, schimbul de informații cu privire la aspecte fiscale este automat și obligatoriu, astfel cum se prevede în Directiva 2011/16/UE a Consiliului.

Amendamentul    28

Propunere de directivă

Articolul 6 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Examinare

Raportul privind punerea în aplicare și examinarea

Amendamentul    29

Propunere de directivă

Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Comisia evaluează punerea în aplicare a prezentei directive la cinci ani de la intrarea în vigoare a acesteia și prezintă Consiliului un raport în acest sens.

1.  Comisia evaluează punerea în aplicare a prezentei directive până la … [trei ani de la intrarea în vigoare a prezentei directive] și prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport în acest sens. În acest raport se pune accentul în special pe sarcina administrativă și costurile suplimentare pentru societăți și îndeosebi IMM-uri, impactul sistemului de impozitare prevăzut de prezenta directivă asupra veniturilor statelor membre, impactul asupra datelor cu caracter personal ale utilizatorilor și impactul asupra pieței unice în ansamblu, având în vedere mai ales posibila denaturare a concurenței între societățile care fac obiectul noilor norme prevăzute în prezenta directivă. În cadrul raportului ar trebui să se examineze, de asemenea, dacă ar trebui modificate tipurile de servicii care intră sub incidența directivei sau definiția prezenței digitale substanțiale.

Amendamentul    30

Propunere de directivă

Articolul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 6a

 

Exercitarea delegării

 

1.  Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

 

2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 4 se conferă Comisiei pe o perioadă nedeterminată de la … [data intrării în vigoare a prezentei directive].

 

3.  Delegarea de competențe menționată la articolul 4 poate fi revocată oricând de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

 

4.  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică Consiliului.

 

5.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 4 intră în vigoare numai în cazul în care Consiliul nu a formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Consiliul a informat Comisia că nu va formula obiecțiuni. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Consiliului.

Amendamentul    31

Propunere de directivă

Articolul 6 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 6b

 

Recurs

 

Societățile – atât din Uniune, cât și din afara acesteia – pot contesta decizia conform căreia serviciile pe care le furnizează sunt servicii digitale în conformitate cu legislația națională.

Amendamentul    32

Propunere de directivă

Articolul 6 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 6c

 

Informarea Parlamentului European

 

Parlamentul European este informat cu privire la adoptarea de acte delegate de către Comisie, la orice obiecțiuni formulate cu privire la acestea și la revocarea delegării de competențe de către Consiliu.

Amendamentul    33

Propunere de directivă

Articolul 6 d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 6d

 

Mandatul acordat Comisiei Europene pentru a negocia convenții fiscale cu țări terțe

 

Statele membre asigură o delegare a competențelor către Comisie pentru a negocia în numele lor revizuirea sau adoptarea unor convenții fiscale cu țări terțe, în conformitate cu normele prevăzute de prezenta directivă, în special ceea ce privește includerea definiției unei prezențe digitale substanțiale în scopuri fiscale.

Amendamentul    34

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Comitetul DigiTax este format din reprezentanți ai statelor membre și ai Comisiei. Președintele comitetului este un reprezentant al Comisiei. Serviciile de secretariat pentru comitet sunt asigurate de Comisie.

2.  Comitetul DigiTax este format din reprezentanți ai statelor membre și ai Comisiei, precum și un observator al Parlamentului European. Președintele comitetului este un reprezentant al Comisiei. Serviciile de secretariat pentru comitet sunt asigurate de Comisie. Comitetul își publică ordinile de zi, iar înainte de a selecta participanții la comitet, se asigură că aceștia nu se află într-o situație de conflict de interese. Părțile interesate, inclusiv partenerii sociali, au posibilitatea să participe la reuniunile relevante în calitate de observatori.

Amendamentul    35

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Comitetul DigiTax examinează întrebările legate de aplicarea prezentei directive, ridicate de președintele comitetului fie din proprie inițiativă, fie la cererea reprezentantului unui stat membru, și aduce la cunoștința Comisiei concluziile sale.

4.  Comitetul DigiTax examinează întrebările legate de aplicarea prezentei directive, ridicate de președintele comitetului fie din proprie inițiativă, fie la cererea Parlamentului European sau a unui reprezentant al unui stat membru, și aduce la cunoștința Comisiei concluziile sale.

Amendamentul    36

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 4 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Comitetul DigiTax elaborează un raport anual cu privire la activitățile și constatările sale și comunică acest raport Parlamentului, Consiliului și Comisiei.

Amendamentul    37

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.  Comitetul DigiTax verifică și controlează punerea corectă în aplicare a prezentei directive de către societăți. Acesta trebuie să fie în măsură să colecteze și să utilizeze datele pe care le colectează de la autoritățile fiscale naționale în scopul de a examina aplicarea corespunzătoare a normelor privind o prezență digitală substanțială și a servi drept organism care facilitează cooperarea între autoritățile fiscale naționale în vederea reducerii la minimum a posibilității dublei impozitări și a dublei neimpozitări.

Amendamentul    38

Propunere de directivă

Articolul 8 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Datele care pot fi colectate de la utilizatori în scopul aplicării prezentei directive se limitează la datele care indică statul membru în care sunt situați utilizatorii, fără a permite identificarea utilizatorului.

Datele care pot fi colectate de la utilizatori în scopul aplicării prezentei directive se limitează la datele care indică statul membru în care sunt situați utilizatorii, fără a permite identificarea utilizatorului. Orice prelucrare a datelor cu caracter personal efectuată în scopul aplicării prezentei directive respectă pe deplin Regulamentul (UE) 2016/679.

Amendamentul    39

Propunere de directivă

Articolul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 9a

 

Legătura cu impozitarea serviciilor digitale pentru venituri

 

Odată ce prezenta directivă începe să se aplice, Directiva privind un sistem comun de impozitare a serviciilor digitale pentru veniturile rezultate din furnizarea anumitor servicii digitale expiră automat.

PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Impozitarea societăților în cazul unei prezențe digitale substanțiale

Referințe

COM(2018)0147 – C8-0138/2018 – 2018/0072(CNS)

Data prezentării la PE

11.4.2018

 

 

 

Comisie competentă

Data anunțului în plen

ECON

19.4.2018

 

 

 

Comisii sesizate pentru avizare

Data anunțului în plen

IMCO

19.4.2018

JURI

19.4.2018

 

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

IMCO

23.4.2018

JURI

27.3.2018

 

 

Raportor

Data numirii

Dariusz Rosati

31.5.2018

 

 

 

Examinare în comisie

29.8.2018

9.10.2018

19.11.2018

 

Data adoptării

3.12.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

36

1

2

Membri titulari prezenți la votul final

Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Petr Ježek, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Ralph Packet, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

Membri supleanți prezenți la votul final

Enrique Calvet Chambon, Mady Delvaux, Syed Kamall, Alain Lamassoure, Luigi Morgano, Michel Reimon, Lieve Wierinck

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Barbara Lochbihler, Jarosław Wałęsa

Data depunerii

5.12.2018

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

36

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Petr Ježek, Lieve Wierinck

ECR

Bernd Lucke

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

GUE/NGL

Marisa Matias, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

PPE

Markus Ferber, Brian Hayes, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Jarosław Wałęsa

S&D

Pervenche Berès, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Philippe Lamberts, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Molly Scott Cato

1

-

ALDE

Wolf Klinz

2

0

ECR

Syed Kamall, Ralph Packet

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 10 decembrie 2018
Aviz juridic - Politica de confidențialitate