Postup : 2018/0072(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0426/2018

Predkladané texty :

A8-0426/2018

Rozpravy :

PV 12/12/2018 - 18
CRE 12/12/2018 - 18

Hlasovanie :

PV 13/12/2018 - 9.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0524

SPRÁVA     *
PDF 738kWORD 91k
5.12.2018
PE 627.747v02-00 A8-0426/2018

o návrhu smernice Rady, ktorou sa stanovujú pravidlá týkajúce sa zdaňovania príjmov právnických osôb, ktoré sa vyznačujú významnou digitálnou prítomnosťou

(COM(2018)0147 – C8-0138/2018 – 2018/0072(CNS))

Výbor pre hospodárske a menové veci

Spravodajca: Dariusz Rosati

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIENV GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Rady, ktorou sa stanovujú pravidlá týkajúce sa zdaňovania príjmov právnických osôb, ktoré sa vyznačujú významnou digitálnou prítomnosťou

(COM(2018)0147 – C8-0138/2018 – 2018/0072(CNS))

(Mimoriadny legislatívny postup – konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM(2018)0147),

–  so zreteľom na článok 115 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8-0138/2018),

–  so zreteľom na odôvodnené stanoviská predložené na základe Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality dánskym parlamentom, írskym parlamentom, maltským parlamentom a holandskou Druhou komorou, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

–  so zreteľom na článok 78c rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0426/2018),

1.  schvaľuje zmenený návrh Komisie;

2.  vyzýva Komisiu, aby zmenila svoj návrh v súlade s článkom 293 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

3.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh smernice

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Rýchla transformácia svetového hospodárstva v dôsledku digitalizácie vyvíja nový tlak na systémy dane z príjmov právnických osôb na úrovni Únie aj na medzinárodnej úrovni, čím sa spochybňuje schopnosť účinne stanoviť, kde a v akej výške majú digitálne spoločnosti platiť dane. Hoci potrebu prispôsobiť pravidlá zdaňovania právnických osôb na podmienky digitálneho hospodárstva sa uznáva na medzinárodnej úrovni organizáciami ako G20, dosiahnutie dohody na globálnej úrovni bude pravdepodobne zložité.

(1)  Rýchla transformácia svetového hospodárstva v dôsledku digitalizácie vyvíja nový tlak na systémy dane z príjmov právnických osôb na úrovni Únie aj na medzinárodnej úrovni, čím sa spochybňuje schopnosť účinne stanoviť, kde a v akej výške majú digitálne spoločnosti platiť dane. Hoci potrebu prispôsobiť pravidlá zdaňovania právnických osôb na podmienky digitálneho hospodárstva sa uznáva na medzinárodnej úrovni organizáciami ako G20, dosiahnutie dohody na globálnej úrovni bude pravdepodobne zložité a nedôjde k nemu v blízkej budúcnosti.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh smernice

Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1a)  V digitálnom veku sa údaje stali novým hospodárskym zdrojom popri práci a tradičných zdrojoch v minulosti a nadnárodné spoločnosti, ktoré vo veľkej miere využívajú digitálne činnosti, príliš často vytvárajú daňové konštrukcie, ktoré im umožňujú vyhnúť sa plateniu daní alebo plateniu daní uniknúť, a preto je potrebné vypracovať nový prístup, aby sa zaviedol spravodlivý a udržateľný systém digitálneho zdaňovania, ktorý zabezpečí, aby digitálne spoločnosti platili dane tam, kde sa uskutočňuje ich skutočná hospodárska činnosť.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh smernice

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  V správe o opatrení č. 1 akčného plánu týkajúceho sa narúšania základu dane a presunu ziskov (BEPS) s názvom „Riešenie daňových výziev v digitálnom hospodárstve“, ktorú uverejnila OECD v októbri 2015, sa stanovili rôzne prístupy k zdaňovaniu digitálneho hospodárstva, ktoré OECD ďalej preskúmala v dokumente „Daňové výzvy vyplývajúce z digitalizácie – predbežná správa 2018“. So zrýchľovaním digitálnej transformácie hospodárstva existuje rastúca potreba nachádzať riešenia na zabezpečenie spravodlivého a účinného zdaňovania digitálnych spoločností.

(2)  V správe o opatrení č. 1 akčného plánu týkajúceho sa narúšania základu dane a presunu ziskov (BEPS) s názvom „Riešenie daňových výziev v digitálnom hospodárstve“, ktorú uverejnila OECD v októbri 2015, sa stanovili rôzne prístupy k zdaňovaniu digitálneho hospodárstva, ktoré OECD ďalej preskúmala v dokumente „Daňové výzvy vyplývajúce z digitalizácie – predbežná správa 2018“. So zrýchľovaním digitálnej transformácie hospodárstva existuje rastúca a naliehavá potreba nachádzať riešenia na zabezpečenie spravodlivého a účinného zdaňovania digitálnych spoločností. Doteraz však činnosť OECD zameraná na zdaňovanie digitálneho hospodárstva nedosiahla dostatočný pokrok, čo dokazuje potrebu pokročiť v tejto oblasti na úrovni Únie. Bez ohľadu na ťažkosti spojené s dosiahnutím globálnej dohody a na opatrenia, ktoré Únia prijíma touto smernicou, by sa naďalej malo vyvíjať veľké úsilie o dosiahnutie takejto dohody. Ak však nebude existovať spoločný prístup na úrovni Únie, členské štáty budú prijímať jednostranné riešenia, čo povedie k regulačnej neistote a skomplikuje to situáciu spoločnostiam, ktoré pôsobia cezhranične, a daňovým orgánom. Ako žiadal Výbor Európskeho parlamentu pre pranie špinavých peňazí, vyhýbanie sa daňovým povinnostiam a daňové úniky (PANA) a Osobitný výbor pre daňové rozhodnutia a ďalšie opatrenia podobného charakteru alebo účinku (TAXE2), mal by sa zriadiť splnomocnený daňový orgán OSN, ktorý bude slúžiť ako fórum na debaty a diskusie o globálnych dohodách a iných otázkach súvisiacich s medzinárodným daňovým systémom.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh smernice

Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3a)  Európsky parlament vo svojich záverečných správach Vyšetrovacieho výboru pre pranie špinavých peňazí, vyhýbanie sa daňovým povinnostiam a daňové úniky a Osobitného výboru pre daňové rozhodnutia a ďalšie opatrenia podobného charakteru alebo účinku poukazuje na potrebu zaoberať sa výzvami súvisiacimi s digitálnym hospodárstvom.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh smernice

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  V záveroch Európskej rady z 19. októbra 2017 sa zdôraznila potreba účinného a spravodlivého systému zdaňovania prispôsobeného potrebám digitálneho veku a bolo v nich vyjadrené očakávanie vhodných návrhov Komisie, ktoré by mala predložiť do začiatku roka 201815. V záveroch Rady ECOFIN z 5. decembra 2017 sa podčiarkuje, že globálne akceptované vymedzenie pojmu stála prevádzkareň a súvisiace pravidlá transferového oceňovania a prideľovania zisku by mali takisto ostať kľúčovými aspektmi pri riešení výziev v oblasti zdaňovania ziskov digitálneho hospodárstva „a nabáda“ na úzku spoluprácu medzi EÚ, OECD a ďalšími medzinárodnými partnermi v reakcii na výzvy týkajúce sa zdaňovania ziskov digitálneho hospodárstva16. V tomto ohľade by sa od členských štátov malo vyžadovať zahrnutie pravidiel do ich vnútroštátnych systémov dane z príjmov právnických osôb, aby si mohli uplatňovať svoje práva zdanenia. Preto by sa mali vyjasniť rôzne dane z príjmov právnických osôb platné v členských štátoch. Týmito pravidlami by sa malo rozšíriť vymedzenie pojmu stála prevádzkareň a mal by sa zriadiť zdaniteľný nexus pre významnú digitálnu prítomnosť v ich príslušných jurisdikciách. Okrem toho by sa mali stanoviť všeobecné zásady na prideľovanie zdaniteľného zisku takejto digitálnej prítomnosti. V zásade by sa uvedené pravidlá mali vzťahovať na všetkých daňovníkov podliehajúcich dani z príjmov právnických osôb bez ohľadu na ich daňovú rezidenciu, či už je v Únii alebo inde.

(4)  V záveroch Európskej rady z 19. októbra 2017 sa zdôraznila potreba účinného a spravodlivého systému zdaňovania prispôsobeného potrebám digitálneho veku a bolo v nich vyjadrené očakávanie vhodných návrhov Komisie, ktoré by mala predložiť do začiatku roka 201815. V záveroch Rady ECOFIN z 5. decembra 2017 sa podčiarkuje, že globálne akceptované vymedzenie pojmu stála prevádzkareň a súvisiace pravidlá transferového oceňovania a prideľovania zisku by mali takisto ostať kľúčovými aspektmi pri riešení výziev v oblasti zdaňovania ziskov digitálneho hospodárstva „a nabáda“ na úzku spoluprácu medzi EÚ, OECD a ďalšími medzinárodnými partnermi v reakcii na výzvy týkajúce sa zdaňovania ziskov digitálneho hospodárstva16.V tomto ohľade by sa od členských štátov malo vyžadovať zahrnutie pravidiel do ich vnútroštátnych systémov dane z príjmov právnických osôb, aby si mohli uplatňovať svoje práva zdanenia. Preto by sa mali vyjasniť rôzne dane z príjmov právnických osôb platné v členských štátoch. Týmito pravidlami by sa malo rozšíriť vymedzenie pojmu stála prevádzkareň a mal by sa zriadiť zdaniteľný nexus pre významnú digitálnu prítomnosť v ich príslušných jurisdikciách. Okrem toho by sa mali stanoviť všeobecné zásady na prideľovanie zdaniteľného zisku takejto digitálnej prítomnosti. V zásade by sa uvedené pravidlá mali vzťahovať na všetkých daňovníkov podliehajúcich dani z príjmov právnických osôb bez ohľadu na ich veľkosť a daňovú rezidenciu, či už je v Únii alebo inde. Okrem toho sa v spoločných pravidlách stanovených v tejto smernici vyžaduje širšia harmonizácia základu dane z príjmu právnických osôb v Únii pre všetky spoločnosti. Preto by táto smernica nemala brániť návrhu spoločného konsolidovaného základu dane z príjmov právnických osôb alebo oneskoriť práce na ňom.

_________________

_________________

15 Zasadnutie Európskej rady (19. októbra 2017) – závery (dokument EUCO 14/17).

15 Zasadnutie Európskej rady (19. októbra 2017) – závery (dokument EUCO 14/17).

16 Reakcia na výzvy týkajúce sa zdaňovania ziskov digitálneho hospodárstva – závery Rady (5. decembra 2017) (FISC 346 ECOFIN 1092).

16 Reakcia na výzvy týkajúce sa zdaňovania ziskov digitálneho hospodárstva – závery Rady (5. decembra 2017) (FISC 346 ECOFIN 1092).

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh smernice

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Príslušné pravidlá by sa však nemali vzťahovať na subjekty, ktoré majú daňovú rezidenciu v jurisdikcii mimo Únie, s ktorou má príslušný členský štát významnej digitálnej prítomnosti platnú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, pokiaľ táto zmluva obsahuje ustanovenia o významnej digitálnej prítomnosti, čím vznikajú podobné práva a povinnosti v súvislosti s príslušnou jurisdikciou mimo Únie, ako sa vytvárajú touto smernicou. Cieľom je vyhnúť sa akémukoľvek konfliktu so zmluvami o zamedzení dvojitého zdanenia s jurisdikciami mimo Únie za predpokladu, že na jurisdikcie mimo Únie sa vo všeobecnosti záväzne nevzťahuje právo Únie.

(5)  Príslušné pravidlá by sa však nemali vzťahovať na subjekty, ktoré majú daňovú rezidenciu v jurisdikcii mimo Únie, s ktorou má príslušný členský štát významnej digitálnej prítomnosti platnú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, pokiaľ táto zmluva obsahuje ustanovenia o významnej digitálnej prítomnosti, čím vznikajú podobné práva a povinnosti v súvislosti s príslušnou jurisdikciou mimo Únie, ako sa vytvárajú touto smernicou. Cieľom je vyhnúť sa akémukoľvek konfliktu so zmluvami o zamedzení dvojitého zdanenia s jurisdikciami mimo Únie za predpokladu, že na jurisdikcie mimo Únie sa vo všeobecnosti záväzne nevzťahuje právo Únie. Napriek tomu, aby boli ustanovenia tejto smernice plne účinné, by členské štáty mali byť vyzvané k prípadnej úprave dohovorov o dvojitom zdanení, ktoré v súčasnosti uplatňujú, s cieľom zahrnúť ustanovenia o významnej digitálnej prítomnosti, ktoré by vytvorili podobné práva a povinnosti v súvislosti s jurisdikciami mimo Únie, ako sa stanovujú v tejto smernici. Komisia môže predložiť návrh na vytvorenie celoúniovej modelovej úpravy daňovej zmluvy, ktorá by mohla v konečnom dôsledku nahradiť tisíce dvojstranných zmlúv, ktoré uzatvorili jednotlivé členské štáty.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh smernice

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  S cieľom zabezpečiť spoľahlivé vymedzenie zdaniteľného nexusu digitálnej spoločnosti v členskom štáte je potrebné, aby takéto vymedzenie bolo založené na výnosoch z poskytovania digitálnych služieb, počtu používateľov alebo počtu obchodných zmlúv na digitálne služby. Platné limity by mali odrážať významnosť digitálnej prítomnosti pre rôzne typy obchodných modelov a zohľadňovať rôzne stupne prispenia k procesu vytvárania hodnoty. Okrem toho by mali zabezpečiť kompatibilné zaobchádzanie v rôznych členských štátoch bez ohľadu na ich veľkosť a mali by z nich byť vynechané triviálne prípady. Predaj tovaru alebo služieb umožnený používaním internetu alebo elektronickej siete, by sa nemal považovať za digitálnu službu v zmysle tejto smernice.

(6)  S cieľom zabezpečiť spoľahlivé vymedzenie zdaniteľného nexusu digitálnej spoločnosti v členskom štáte je potrebné, aby takéto vymedzenie bolo založené na výnosoch z poskytovania digitálnych služieb, počtu používateľov alebo počtu obchodných zmlúv na digitálne služby. Platné limity by mali odrážať významnosť digitálnej prítomnosti pre rôzne typy obchodných modelov a zohľadňovať rôzne stupne prispenia k procesu vytvárania hodnoty. Okrem toho by mali zabezpečiť kompatibilné zaobchádzanie v rôznych členských štátoch bez ohľadu na ich veľkosť a mali by z nich byť vynechané triviálne prípady.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh smernice

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Aby bolo možné významnú digitálnu prítomnosť podniku zdaniť v inej jurisdikcii v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi danej jurisdikcie, je potrebné stanoviť zásady pripisovania zisku danej významnej digitálnej prítomnosti. Pravidlá by mali vychádzať zo súčasných zásad pripisovania zisku a mali by byť založené na funkčnej analýze vykonávaných funkcií, použitých aktív a prevzatých rizík zo strany významnej digitálnej prítomnosti pri výkone jej hospodársky významných činností prostredníctvom digitálneho rozhrania. Mimoriadna pozornosť by sa mala venovať skutočnosti, že podstatná časť hodnoty digitálneho obchodu sa vytvára tam, kde sa nachádzajú používatelia a kde sa zhromažďujú a spracovávajú údaje súvisiace s používateľmi, ako aj tomu, kde sa digitálne služby poskytujú. Keďže hospodársky významné činnosti vykonávané významnou digitálnou prítomnosťou prispievajú jedinečným spôsobom k vytváraniu hodnoty v digitálnych obchodných modeloch, za normálnych okolností by sa mala použiť metóda rozdelenia zisku na určenie spravodlivého pridelenia zisku významnej digitálnej prítomnosti. To by však nemalo zabrániť daňovníkovi použiť alternatívnu metódu v súlade s medzinárodne uznávanými zásadami, ak je daňovník schopný dokázať, že na základe výsledku funkčnej analýzy je alternatívna metóda, ktorá je v súlade s medzinárodne uznanými zásadami, vhodnejšia. Je takisto nevyhnutné, aby faktory rozdelenia zisku boli v úzkej korelácii s vytváraním hodnoty.

(7)  Aby bolo možné významnú digitálnu prítomnosť podniku zdaniť v inej jurisdikcii v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi danej jurisdikcie, je potrebné stanoviť zásady pripisovania zisku danej významnej digitálnej prítomnosti. Pravidlá by mali vychádzať zo súčasných zásad pripisovania zisku a mali by byť založené na funkčnej analýze vykonávaných funkcií, použitých aktív a prevzatých rizík zo strany významnej digitálnej prítomnosti pri výkone jej hospodársky významných činností prostredníctvom digitálneho rozhrania. Mimoriadna pozornosť by sa mala venovať skutočnosti, že podstatná časť hodnoty digitálneho obchodu sa vytvára tam, kde sa nachádzajú používatelia a kde sa zhromažďujú a spracovávajú údaje súvisiace s používateľmi, ako aj tomu, kde sa digitálne služby poskytujú. Keďže hospodársky významné činnosti vykonávané významnou digitálnou prítomnosťou prispievajú jedinečným spôsobom k vytváraniu hodnoty v digitálnych obchodných modeloch, za normálnych okolností by sa mala použiť metóda rozdelenia zisku na určenie spravodlivého pridelenia zisku významnej digitálnej prítomnosti.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh smernice

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  Kľúčovým cieľom tejto smernice je zlepšiť odolnosť vnútorného trhu ako celku, aby sa vyriešili výzvy súvisiace so zdaňovaním digitalizovaného hospodárstva. Tento cieľ nemôžu dostatočne dosiahnuť členské štáty, keď budú konať jednotlivo, pretože digitálne spoločnosti môžu podnikať cezhranične bez toho, aby mali fyzickú prítomnosť v niektorej jurisdikcii, a preto sú potrebné pravidlá na zaručenie toho, že budú platiť dane v jurisdikciách, kde vytvárajú zisk. Vzhľadom na tento cezhraničný rozmer iniciatíva na úrovni Únie pridáva hodnotu v porovnaní s tým, čo by mohol dosiahnuť veľký počet vnútroštátnych opatrení. Na zabezpečenie harmonizovaného vykonávania pravidiel týkajúcich sa významnej digitálnej prítomnosti vo vnútri Únie je potrebná spoločná iniciatíva na celom vnútornom trhu. Jednostranné a rozdielne prístupy jednotlivých členských štátov by mohli byť neúčinné a viesť k fragmentácii jednotného trhu, pretože by vznikli rozpory medzi vnútroštátnymi politikami, narušenia a daňové prekážky pre podniky v Únii. Keďže ciele tejto smernice je možné lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie uvedených cieľov.

(8)  Kľúčovým cieľom tejto smernice je zlepšiť odolnosť vnútorného trhu ako celku, aby sa vyriešili výzvy súvisiace so zdaňovaním digitalizovaného hospodárstva, a to pri rešpektovaní zásady daňovej neutrality, ale aj voľného pohybu služieb v rámci jednotného trhu, a bez rozlišovania medzi spoločnosťami Únie a spoločnosťami, ktoré nie sú usídlené v Únii. Tento cieľ nemôžu dostatočne dosiahnuť členské štáty, keď budú konať jednotlivo, pretože digitálne spoločnosti môžu podnikať cezhranične bez toho, aby mali fyzickú prítomnosť v niektorej jurisdikcii, alebo iba s malou prítomnosťou, a preto sú potrebné pravidlá na zaručenie toho, že budú platiť dane v jurisdikciách, kde vytvárajú zisk. Vzhľadom na tento cezhraničný rozmer iniciatíva na úrovni Únie pridáva hodnotu v porovnaní s tým, čo by mohol dosiahnuť veľký počet vnútroštátnych opatrení. Na zabezpečenie harmonizovaného vykonávania pravidiel týkajúcich sa významnej digitálnej prítomnosti vo vnútri Únie je potrebná spoločná iniciatíva na celom vnútornom trhu. Jednostranné a rozdielne prístupy jednotlivých členských štátov by mohli byť neúčinné a viesť k fragmentácii jednotného trhu, pretože by vznikli rozpory medzi vnútroštátnymi politikami, narušenia a daňové prekážky pre podniky v Únii. Osobitná pozornosť by sa preto mala venovať zabezpečeniu toho, aby bol prístup Únie spravodlivý a nediskriminoval žiaden konkrétny členský štát. Keďže ciele tejto smernice je možné lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie uvedených cieľov. Kým daňová politika je právomocou jednotlivých členských štátov, v článku 115 ZFEÚ sa jasne stanovuje, že Rada by mala jednomyseľne a v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom a po porade s Európskym parlamentom a Hospodárskym a sociálnym výborom vydávať smernice na aproximáciu takýchto daňových zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov, keďže priamo ovplyvňujú vytvorenie alebo fungovanie vnútorného trhu. Táto smernica nenaznačuje harmonizáciu sadzieb dane z príjmov právnických osôb v Únii, a preto neobmedzuje schopnosť členských štátov stanovovať primerané sadzby dane z príjmov právnických osôb na príjmy digitálnych služieb na ich území.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh smernice

Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(8a)  S cieľom zriadiť súdržný a jednotný rámec pre daňový základ všetkých spoločností by sa pojem významnej digitálnej prítomnosti a riešenia uvedené v tejto smernici zároveň mali stať neoddeliteľnou súčasťou smernice Rady o spoločnom základe dane z príjmov právnických osôb a smernice Rady o spoločnom konsolidovanom základe dane z príjmov právnických osôb.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh smernice

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  Je potrebné, aby sa akékoľvek spracúvanie osobných údajov uskutočňované v kontexte tejto smernice uskutočnilo v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/67917, vrátane povinnosti poskytnúť primerané technické a organizačné opatrenia s cieľom zabezpečiť splnenie požiadaviek uvedeného nariadenia, predovšetkým požiadaviek týkajúcich sa zákonnosti spracúvania, zaistenia bezpečnosti spracúvania, poskytovania informácií a práva dotknutých osôb, špecificky navrhnutej ochrany údajov a štandardnej ochrany údajov. Vždy, keď je to možné, by osobné údaje mali byť anonymizované.

(9)  Je potrebné, aby sa akékoľvek spracúvanie osobných údajov uskutočňované v kontexte tejto smernice uskutočnilo v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/67917, vrátane povinnosti poskytnúť primerané technické a organizačné opatrenia s cieľom zabezpečiť splnenie požiadaviek uvedeného nariadenia, predovšetkým požiadaviek týkajúcich sa zákonnosti spracúvania, zaistenia bezpečnosti spracúvania, poskytovania informácií a práva dotknutých osôb, špecificky navrhnutej ochrany údajov a štandardnej ochrany údajov, pri riadnom zohľadnení zásad nutnosti a primeranosti. Vždy, keď je to možné, by osobné údaje mali byť anonymizované. Údaje, ktoré je možné zhromažďovať od používateľov na účely uplatňovania tejto smernice, by mali byť prísne obmedzené na údaje indikujúce členský štát, v ktorom sa používatelia nachádzajú, bez možnosti identifikácie používateľa.

__________________

__________________

17 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).

17 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh smernice

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  Komisia by mala vyhodnotiť vykonávanie tejto smernice po uplynutí piatich rokov od nadobudnutia jej účinnosti a Rade by o tom mala podať správu. Členské štáty by Komisii mali poskytovať všetky informácie potrebné na toto vyhodnotenie. Mal by sa zriadiť poradný výbor DigiTax, aby preskúmaval otázky týkajúce sa uplatňovania smernice.

(10)  Komisia by mala vyhodnotiť vykonávanie tejto smernice po uplynutí [troch rokov od nadobudnutia jej účinnosti]podať o ňom správu Európskemu parlamentu a Rade, najmä o administratívnej záťaži a dodatočných nákladoch pre spoločnosti, a najmä MSP, o vplyve systému zdaňovania ustanoveného v tejto smernici na príjmy členských štátov, o vplyve na osobné údaje používateľov a vplyve na jednotný trh ako celok, s osobitným zreteľom na možné narušenie hospodárskej súťaže medzi spoločnosťami, na ktoré sa vzťahujú nové pravidlá stanovené v tejto smernici. Preskúmanie by malo tiež preskúmať, či by sa mali zmeniť druhy služieb, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, alebo vymedzenie pojmu významnej digitálnej prítomnosti. Členské štáty by Komisii mali poskytovať všetky informácie potrebné na toto vyhodnotenie. Mal by sa zriadiť poradný výbor DigiTax, aby preskúmaval otázky týkajúce sa uplatňovania smernice. Tento výbor by mal zverejňovať svoje programy a pred ich výberom by sa malo zabezpečiť, aby členovia tohto výboru nemali žiadne konflikty záujmov. Na schôdze výboru by sa mal pozývať aj pozorovateľ zastupujúci Európsky parlament.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh smernice

Odôvodnenie 10 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(10a)  Vzhľadom na administratívne náklady významnej digitálnej prítomnosti by sa malo zabezpečiť, aby malé a stredné podniky (MSP) neúmyselne nespadali do rozsahu pôsobnosti tejto smernice. Komisia by v rámci procesu preskúmania mala zistiť rozsah, v akom táto smernica nepriaznivo ovplyvňuje MSP.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh smernice

Odôvodnenie 12 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(12a)  Keďže ustanovenia tejto smernice majú predstavovať trvalé a komplexné riešenie otázky digitálneho zdaňovania, dočasné riešenie zdanenia digitálnych služieb, ako je stanovené v smernici o spoločnom systéme zdanenia digitálnych služieb formou dane z výnosov z poskytovania určitých digitálnych služieb, sa automaticky prestane uplatňovať, keď sa začnú uplatňovať ustanovenia tejto smernice.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Táto smernica sa uplatňuje na subjekty bez ohľadu na to, kde majú sídlo, na účely zdaňovania právnických osôb, či už je to v členskom štáte alebo v tretej krajine.

Táto smernica sa uplatňuje na subjekty bez ohľadu na ich veľkosť a na to, kde majú sídlo, na účely zdaňovania právnických osôb, či už je to v členskom štáte alebo v tretej krajine.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – bod 5 – pododsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  predaj tovarov alebo služieb, ktoré sú uzatvorené online prostredníctvom digitálnych rozhraní (platforiem elektronického obchodu).

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – bod 5 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Medzi digitálne služby nepatria služby uvedené v zozname v prílohe III ani predaj tovaru alebo iných služieb umožnený používaním internetu alebo elektronickej siete.

Medzi digitálne služby nepatria služby uvedené v zozname v prílohe III.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 3 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  objem údajov vo forme digitálneho obsahu, ktorý daňovník zhromaždil za zdaňovací rok, presahuje 10 % celkového uloženého digitálneho obsahu skupiny.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Členský štát, v ktorom sa zariadenie používateľa používa, sa určí podľa adresy IP zariadenia, prípadne, ak je to potrebné, presnejšie pomocou akejkoľvek inej metódy geolokalizácie.

6.  Členský štát, v ktorom sa zariadenie používateľa používa, sa určí podľa adresy IP zariadenia, prípadne, ak je to potrebné, presnejšie pomocou akejkoľvek inej metódy geolokalizácie, bez toho, aby bola možná identifikácia používateľa, v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679 o ochrane údajov. Daňový orgán členských štátov musí byť informovaný o metóde použitej na určenie polohy používateľov.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 7 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

7a.  Keďže stanovenie sadzieb dane z príjmov právnických osôb je zvrchovaným rozhodnutím členských štátov, každý členský štát si ponecháva právo stanoviť sadzbu dane z príjmov právnických osôb, ktorá sa bude uplatňovať na príjmy z digitálnych služieb na jeho vlastnom území.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 7 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

7b.  Daňovník je povinný poskytnúť daňovým orgánom všetky informácie, ktoré sú relevantné na určenie významnej digitálnej prítomnosti v súlade s týmto článkom.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Zisky, ktoré sú pripísateľné významnej digitálnej prítomnosti alebo s ohľadom na ňu, sú tie, ktoré by digitálna prítomnosť zarobila prostredníctvom digitálneho rozhrania, keby bola samostatným a nezávislým podnikom vykonávajúcim rovnaké alebo podobné činnosti v rovnakých alebo podobných podmienkach, predovšetkým pri svojej interakcii s ostatnými časťami podniku a po zohľadnení vykonaných funkcií, použitých aktív a prevzatých rizík.

2.  Zisky, ktoré sú pripísateľné významnej digitálnej prítomnosti, alebo v súvislosti s ňou, sú úmerné hospodárskej realite podnikateľskej činnosti v príslušnom členskom štáte.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 5 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  zhromažďovanie, ukladanie, spracúvanie, analýza, nasadzovanie a predaj údajov používateľa;

a)  zhromažďovanie, ukladanie, spracúvanie, analýza, využívanie, prenos, nasadzovanie a predaj údajov používateľa;

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Pri určovaní pripísateľných ziskov podľa odsekov 1 až 4 daňovníci použijú metódu rozdelenia zisku, ak daňovník nepreukáže, že alternatívna metóda založená na medzinárodne uznaných zásadách je vhodnejšia s ohľadom na výsledky funkčnej analýzy. Medzi faktory rozdelenia môžu patriť náklady na výskum, vývoj a marketing, ako aj počet používateľov a údaje zhromaždené v jednotlivých členských štátoch.

6.  Pri určovaní pripísateľných ziskov podľa odsekov 1 až 4 daňovníci použijú metódu rozdelenia zisku. Medzi faktory rozdelenia môžu patriť náklady na výskum, vývoj a marketing, ako aj počet používateľov a údaje zhromaždené v jednotlivých členských štátoch.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 6 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

6a.  Členské štáty vyčlenia svojím vnútroštátnym daňovým správam primerané ľudské zdroje, odborné znalosti a rozpočtové zdroje, ako aj zdroje na odbornú prípravu zamestnancov, aby dokázali priradiť zisky stálej prevádzkarni, a aby odrážali digitálne činnosti v tomto členskom štáte.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh smernice

Článok 5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 5a

 

1.   Do ... [dátum nadobudnutia účinnosti tejto smernice] Komisia vydá pre daňové orgány usmernenia o tom, ako sa majú významná digitálna prítomnosť a digitálne služby identifikovať, merať a zdaňovať. Tieto pravidlá sa harmonizujú v celej Únii a vydávajú sa vo všetkých úradných jazykoch Únie.

 

2.   Na základe usmernení podľa prvého odseku Komisia vydá pre spoločnosti usmernenia s jasnou metodikou vlastného posudzovania, či a ktoré z ich činností sa považujú za významnú digitálnu prítomnosť. Tieto usmernenia sa vydávajú vo všetkých úradných jazykoch Únie a sprístupňujú sa na webovom sídle Komisie.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh smernice

Článok 5 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 5b

 

Administratívna spolupráca

 

S cieľom zaručiť jednotné uplatňovanie tejto smernice v Európskej únii je výmena informácií v daňových záležitostiach automatická a povinná, ako stanovuje smernica Rady 2011/16/EÚ.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh smernice

Článok 6 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Preskúmanie

Správa o vykonávaní a preskúmanie

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Komisia vyhodnotí vykonávanie tejto smernice po uplynutí piatich rokov od nadobudnutia jej účinnosti a Rade o tom podá správu.

1.  Komisia vyhodnotí vykonávanie tejto smernice tri roky po uplynutí troch rokov od nadobudnutia jej účinnosti a Európskemu parlamentu a Rade o tom podá správu. V tejto správe sa bude klásť osobitný dôraz na administratívnu záťaž a dodatočné náklady pre spoločnosti, a najmä MSP, vplyv systému zdaňovania ustanoveného v tejto smernici na príjmy členských štátov, vplyv na osobné údaje používateľov a vplyv na jednotný trh ako celok, s osobitným zreteľom na možné narušenie hospodárskej súťaže medzi spoločnosťami, na ktoré sa vzťahujú nové pravidlá stanovené v tejto smernici. Správa by mala tiež preskúmať, či by sa mali zmeniť druhy služieb, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, alebo vymedzenie pojmu významnej digitálnej prítomnosti.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh smernice

Článok 6 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 6a:

 

Vykonávanie delegovania právomocí

 

1.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

 

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 4 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú od ... [dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice].

 

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 4 môže Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom uvedený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

 

4.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí Rade.

 

5.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 4 nadobudne účinnosť, len ak Rada voči nemu nevzniesla námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Rada informovala Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh smernice

Článok 6 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 6b

 

Odvolanie

 

Spoločnosti, tak z Únie, ako aj mimo nej, sa môžu odvolať proti rozhodnutiu, že služby, ktoré poskytujú, sú digitálnymi službami podľa vnútroštátneho práva.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh smernice

Článok 6c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 6c

 

Informovanie Európskeho parlamentu

 

Európsky parlament je informovaný o prijatí delegovaných aktov Komisiou, o námietkach vznesených proti uvedeným aktom a o odvolaní delegovania právomocí Radou.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh smernice

Článok 6 d (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 6d

 

Mandát Európskej komisii na rokovania o daňových zmluvách s tretími krajinami

 

Členské štáty na Komisiu delegujú právomoc rokovať v ich mene o revízii alebo prijatí daňových zmlúv s tretími krajinami v súlade s pravidlami stanovenými v tejto smernici, najmä pokiaľ ide o zahrnutie vymedzenia významnej digitálnej prítomnosti na daňové účely.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh smernice

Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Výbor DigiTax sa skladá zo zástupcov členských štátov a Komisie. Predsedom výboru je zástupca Komisie. Služby sekretariátu pre výbor poskytuje Komisia.

2.  Výbor DigiTax sa skladá zo zástupcov členských štátov, Komisie a pozorovateľa zastupujúceho Európsky parlament. Predsedom výboru je zástupca Komisie. Služby sekretariátu pre výbor poskytuje Komisia. Výbor zverejňuje svoje programy a jeho účastníci sú pred ich vybratím zbavení prípadného konfliktu záujmov. Zainteresovaným stranám vrátane sociálnych partnerov sa umožní účasť na podstatných stretnutiach ako pozorovateľom.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh smernice

Článok 7 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Výbor DigiTax bude preskúmavať otázky týkajúce sa uplatňovania tejto smernice, keď ich predloží predseda výboru, či už z vlastnej iniciatívy predsedu, alebo na základe žiadosti zástupcu členského štátu, a informuje Komisiu o svojich záveroch.

4.  Výbor DigiTax preskúmava otázky týkajúce sa uplatňovania tejto smernice, keď ich predloží predseda výboru, či už z vlastnej iniciatívy predsedu, alebo na základe žiadosti Európskeho parlamentu alebo zástupcu členského štátu, a informuje Komisiu o svojich záveroch.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh smernice

Článok 7 – odsek 4 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Výbor DigiTax vypracúva výročnú správu o svojich činnostiach a zisteniach a postupuje túto správu Parlamentu, Rade a Komisii.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh smernice

Článok 7 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  Výbor DigiTax overuje a kontroluje správne vykonávanie tejto smernice spoločnosťami. Je oprávnený zhromažďovať a využívať údaje, ktoré získa od vnútroštátnych daňových orgánov, s cieľom preskúmavať riadne vykonávanie pravidiel týkajúcich sa významnej digitálnej prítomnosti a je orgánom, ktorý uľahčuje spoluprácu medzi vnútroštátnymi daňovými orgánmi s cieľom minimalizovať možnosť dvojitého zdanenia a dvojitého nezdanenia.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Údaje, ktoré je možné zhromažďovať od používateľov na účely uplatňovania tejto smernice, sú obmedzené na údaje indikujúce členský štát, v ktorom sa používatelia nachádzajú, bez možnosti identifikácie používateľa.

Údaje, ktoré je možné zhromažďovať od používateľov na účely uplatňovania tejto smernice, sú obmedzené na údaje indikujúce členský štát, v ktorom sa používatelia nachádzajú, bez možnosti identifikácie používateľa. Akékoľvek spracovanie osobných údajov vykonávané na účely uplatňovania tejto smernice je v plnom súlade s nariadením (EÚ) 2016/679.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh smernice

Článok 9 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 9a

 

Spojenie so zdanením digitálnych služieb formou dane z výnosov

 

Po začatí uplatňovania tejto smernice automaticky vyprší platnosť smernice o spoločnom systéme zdanenia digitálnych služieb formou dane z výnosov z poskytovania určitých digitálnych služieb.


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Zdaňovanie príjmov právnických osôb, ktoré sa vyznačujú významnou digitálnou prítomnosťou

Referenčné čísla

COM(2018)0147 – C8-0138/2018 – 2018/0072(CNS)

Dátum konzultácie s EP

11.4.2018

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ECON

19.4.2018

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

IMCO

19.4.2018

JURI

19.4.2018

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

IMCO

23.4.2018

JURI

27.3.2018

 

 

Spravodajcovia

       dátum menovania

Dariusz Rosati

31.5.2018

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

29.8.2018

9.10.2018

19.11.2018

 

Dátum prijatia

3.12.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

36

1

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Petr Ježek, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Ralph Packet, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Enrique Calvet Chambon, Mady Delvaux, Syed Kamall, Alain Lamassoure, Luigi Morgano, Michel Reimon, Lieve Wierinck

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Barbara Lochbihler, Jarosław Wałęsa

Dátum predloženia

5.12.2018


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIENV GESTORSKOM VÝBORE

36

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Petr Ježek, Lieve Wierinck

ECR

Bernd Lucke

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

GUE/NGL

Marisa Matias, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

PPE

Markus Ferber, Brian Hayes, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Jarosław Wałęsa

S&D

Pervenche Berès, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Philippe Lamberts, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Molly Scott Cato

1

-

ALDE

Wolf Klinz

2

0

ECR

Syed Kamall, Ralph Packet

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 10. decembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia