Förfarande : 2018/0072(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0426/2018

Ingivna texter :

A8-0426/2018

Debatter :

PV 12/12/2018 - 18
CRE 12/12/2018 - 18

Omröstningar :

PV 13/12/2018 - 9.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0524

BETÄNKANDE     *
PDF 551kWORD 89k
5.12.2018
PE 627.747v02-00 A8-0426/2018

om förslaget till rådets direktiv om fastställande av regler med avseende på bolagsbeskattning av en betydande digital närvaro

(COM(2018)0147 – C8-0138/2018 – 2018/0072(CNS))

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

Föredragande: Dariusz Rosati

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets direktiv om fastställande av regler med avseende på bolagsbeskattning av en betydande digital närvaro

(COM(2018)0147 – C8-0138/2018 – 2018/0072(CNS))

(Särskilt lagstiftningsförfarande – samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till rådet (COM(2018)0147),

–  med beaktande av artikel 115 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilken Europaparlamentet har hörts av rådet (C8-0138/2018),

–  med beaktande av de motiverade yttrandena från det danska Folketinget, Irlands Oireachtas, Maltas parlament och den nederländska första kammaren, som lagts fram i enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, och enligt vilka utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

–  med beaktande av artikel 78c i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8-0426/2018).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed, i enlighet med artikel 293.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

3.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.  Rådet uppmanas att höra Europaparlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till direktiv

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  Snabba omställningar av den globala ekonomin till följd av digitaliseringen sätter ny press på bolagsskattesystemen både på unionsnivå och internationell nivå, och ifrågasätter möjligheten att fastställa var digitala företag bör betala skatt och hur mycket de bör betala. Även om behovet av att anpassa reglerna om bolagsskatt till den digitala ekonomin erkänns på internationell nivå av organ såsom G20-länderna, kommer det sannolikt att bli svårt att uppnå en överenskommelse på global nivå.

(1)  Snabba omställningar av den globala ekonomin till följd av digitaliseringen sätter ny press på bolagsskattesystemen både på unionsnivå och internationell nivå, och ifrågasätter möjligheten att fastställa var digitala företag bör betala skatt och hur mycket de bör betala. Även om behovet av att anpassa reglerna om bolagsskatt till den digitala ekonomin erkänns på internationell nivå av organ såsom G20-länderna, kommer det sannolikt att bli svårt att uppnå en överenskommelse på global nivå och inte inom den närmaste framtiden.

Ändringsförslag    2

Förslag till direktiv

Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a)  I den digitala tidsåldern när data har kommit att bli en ny ekonomisk resurs vid sidan av arbetskraft och traditionella resurser, och eftersom multinationella företag som i hög grad bygger på digital verksamhet alltför ofta vidtar skattemässiga åtgärder som gör det möjligt för dem att undvika skatter, måste en ny metod utvecklas för att skapa ett rättvist och hållbart system för digital beskattning, som kommer att säkerställa att digitala företag betalar sina skatter där deras verkliga ekonomiska verksamhet äger rum.

Ändringsförslag    3

Förslag till direktiv

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  I åtgärd 1 i OECD:s projekt mot urholkning av skattebasen och överföring av vinster (BEPS) i rapporten ”Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy”, som offentliggjordes av OECD i oktober 2015 anges olika metoder för beskattning av den digitala ekonomin som utreddes ytterligare i OECD:s ”Tax challenges Arising from Digitalisation – Interim Report 2018”. Allt eftersom den digitala omställningen av ekonomin påskyndas finns det ett växande behov av att finna lösningar för att säkerställa en rättvis och effektiv beskattning av digitala företag.

(2)  I åtgärd 1 i OECD:s projekt mot urholkning av skattebasen och överföring av vinster (BEPS) i rapporten ”Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy”, som offentliggjordes av OECD i oktober 2015 anges olika metoder för beskattning av den digitala ekonomin som utreddes ytterligare i OECD:s ”Tax challenges Arising from Digitalisation – Interim Report 2018”. Allt eftersom den digitala omställningen av ekonomin påskyndas finns det ett växande och brådskande behov av att finna lösningar för att säkerställa en rättvis och effektiv beskattning av digitala företag. Hittills har dock OECD:s arbete med beskattning av den digitala ekonomin inte lett till tillräckliga framsteg, vilket visar på behovet av att gå vidare på detta område på unionsnivå. Trots svårigheterna att nå en global överenskommelse och de åtgärder som vidtagits av unionen med detta direktiv, bör man fortsätta att göra stora insatser för att nå en sådan överenskommelse. I avsaknad av en gemensam unionsstrategi kommer medlemsstaterna dock att anta unilaterala lösningar, vilket kommer att leda till rättslig osäkerhet och innebära svårigheter för företag som bedriver gränsöverskridande verksamhet och för skattemyndigheter. Europaparlamentets undersökningskommitté beträffande penningtvätt, skatteflykt och skatteundandragande (PANA) och dess särskilda utskott för skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt (TAXE2) har begärt att ett FN-organ för skattefrågor inrättas med befogenhet att tjäna som forum för debatter och diskussioner om globala överenskommelser och andra frågor som rör det internationella skattesystemet.

Ändringsförslag    4

Förslag till direktiv

Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a)  I slutrapporterna från undersökningskommittén beträffande penningtvätt, skatteflykt och skatteundandragande och från de tillfälliga särskilda utskotten för skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt, drog Europaparlamentet slutsatsen att de utmaningar som följer av den digitala ekonomin måste bemötas.

Ändringsförslag    5

Förslag till direktiv

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  I Europeiska rådets slutsatser av den 19 oktober 2017 underströks behovet av ett effektivt och rättvist skattesystem som är anpassat till den digitala tidsåldern och att rådet såg fram emot kommissionens förslag senast i början av 201815. I Ekofinrådets slutsatser av den 5 december 2017 underströks att en internationellt godtagen definition av fasta driftställen och därtill hörande regler för internprissättning och vinstfördelning också bör vara avgörande när det gäller att hantera utmaningarna i samband med beskattning av den digitala ekonomins vinster och rådet uppmanar till ett nära samarbete mellan EU, OECD och andra internationella partner för att bemöta utmaningarna i samband med beskattning av den digitala ekonomins vinster16. I detta avseende bör det krävas att medlemsstaterna inbegriper regler i sina nationella bolagsbeskattningssystem för att utöva sina beskattningsrättigheter. Därför bör de olika tillämpliga bolagsbeskattningarna i medlemsstaterna klargöras. Dessa regler bör omfatta en definition av ett fast driftställe och fastställa en skatteförbindelse för en betydande digital närvaro i deras respektive jurisdiktioner. Dessutom bör allmänna principer för fördelningen av beskattningsbara vinster till en sådan digitalt närvaro fastställas. I princip bör dessa regler gälla för samtliga bolagsskattepliktiga företag oberoende av om de är skatterättsligt hemmahörande i unionen eller någon annanstans.

(4)  I Europeiska rådets slutsatser av den 19 oktober 2017 underströks behovet av ett effektivt och rättvist skattesystem som är anpassat till den digitala tidsåldern och att rådet såg fram emot kommissionens förslag senast i början av 201815. I Ekofinrådets slutsatser av den 5 december 2017 underströks att en internationellt godtagen definition av fasta driftställen och därtill hörande regler för internprissättning och vinstfördelning också bör vara avgörande när det gäller att hantera utmaningarna i samband med beskattning av den digitala ekonomins vinster och rådet uppmanar till ett nära samarbete mellan EU, OECD och andra internationella partner för att bemöta utmaningarna i samband med beskattning av den digitala ekonomins vinster16.I detta avseende bör det krävas att medlemsstaterna inbegriper regler i sina nationella bolagsbeskattningssystem för att utöva sina beskattningsrättigheter. Därför bör de olika tillämpliga bolagsbeskattningarna i medlemsstaterna klargöras. Dessa regler bör omfatta en definition av ett fast driftställe och fastställa en skatteförbindelse för en betydande digital närvaro i deras respektive jurisdiktioner. Dessutom bör allmänna principer för fördelningen av beskattningsbara vinster till en sådan digitalt närvaro fastställas. I princip bör dessa regler gälla för samtliga bolagsskattepliktiga företag oberoende av deras storlek och om de är skatterättsligt hemmahörande i unionen eller någon annanstans. De gemensamma bestämmelserna i detta direktiv kräver dessutom en bredare harmonisering av bolagsskattebasen i unionen för alla företag. Därför bör detta direktiv inte hindra eller försena arbetet kring förslaget till en gemensam konsoliderad bolagsskattebas.

_________________

_________________

15 Europeiska rådets möte (den 19 oktober 2017) – slutsatser (dok. EUCO 14/17).

15 Europeiska rådets möte (den 19 oktober 2017) – slutsatser (dok. EUCO 14/17).

16 Rådets slutsatser (den 5 december 2017) om insatser för att möta svårigheterna med vinstbeskattning i den digitala ekonomin (FISC 346 ECOFIN 1092).

16 Rådets slutsatser (den 5 december 2017) om insatser för att möta svårigheterna med vinstbeskattning i den digitala ekonomin (FISC 346 ECOFIN 1092).

Ändringsförslag    6

Förslag till direktiv

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  Dessa regler bör dock inte gälla för entiteter som har sin skatterättsliga hemvist i en jurisdiktion utanför unionen, med vilken medlemsstaten med en betydande digital närvaro har ett gällande dubbelbeskattningsavtal med, såvida inte avtalet innehåller bestämmelser om en betydande digital närvaro som ger liknande rättigheter och skyldigheter i förhållande till jurisdiktioner utanför unionen som införs genom detta direktiv. Detta är för att undvika eventuella konflikter med dubbelbeskattningsavtal med jurisdiktioner utanför unionen, med tanke på att jurisdiktioner utanför unionen vanligen inte är bundna av unionslagstiftningen.

(5)  Dessa regler bör dock inte gälla för entiteter som har sin skatterättsliga hemvist i en jurisdiktion utanför unionen, med vilken medlemsstaten med en betydande digital närvaro har ett gällande dubbelbeskattningsavtal med, såvida inte avtalet innehåller bestämmelser om en betydande digital närvaro som ger liknande rättigheter och skyldigheter i förhållande till jurisdiktioner utanför unionen som införs genom detta direktiv. Detta är för att undvika eventuella konflikter med dubbelbeskattningsavtal med jurisdiktioner utanför unionen, med tanke på att jurisdiktioner utanför unionen vanligen inte är bundna av unionslagstiftningen. För att bestämmelserna i detta direktiv ska vara fullt effektiva bör medlemsstaterna dock med eftertryck uppmanas att vid behov anpassa sina gällande dubbelbeskattningsavtal för att inkludera bestämmelser om en betydande digital närvaro som ger rättigheter och skyldigheter liknande dem som fastställs i detta direktiv med avseende på jurisdiktioner utanför unionen. Kommissionen kan lägga fram ett förslag om att inrätta en unionsmodell för ändring av skatteavtal för att anpassa de tusentals bilaterala avtal som varje medlemsstat har ingått.

Ändringsförslag    7

Förslag till direktiv

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  För att fastställa en solid definition av en skatteförbindelse för en digital verksamhet i en medlemsstat är det nödvändigt att en sådan definition grundar sig på intäkter från tillhandahållandet av digitala tjänster, antalet användare eller antalet affärskontrakt för digitala tjänster. De tillämpliga tröskelvärdena bör återspegla betydelsen av det digitala innehållet för olika typer av affärsmodeller och ta hänsyn till de olika graderna av bidrag till processen för mervärdeskapande. Dessutom bör de säkerställa en jämförbar behandling i olika medlemsstater, oberoende av deras storlek, och inte ta med triviala fall. Försäljning av varor eller tjänster som underlättas genom användning av internet eller ett annat elektroniskt nätverk bör inte betraktas som en digital tjänst i den mening som avses i detta direktiv.

(6)  För att fastställa en solid definition av en skatteförbindelse för en digital verksamhet i en medlemsstat är det nödvändigt att en sådan definition grundar sig på intäkter från tillhandahållandet av digitala tjänster, antalet användare eller antalet affärskontrakt för digitala tjänster. De tillämpliga tröskelvärdena bör återspegla betydelsen av det digitala innehållet för olika typer av affärsmodeller och ta hänsyn till de olika graderna av bidrag till processen för mervärdeskapande. Dessutom bör de säkerställa en jämförbar behandling i olika medlemsstater, oberoende av deras storlek, och inte ta med triviala fall.

Ändringsförslag    8

Förslag till direktiv

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  För att ett företags betydande digitala närvaro ska kunna beskattas i en annan jurisdiktion i enlighet med den inhemska lagstiftningen i den jurisdiktionen, är det nödvändigt att fastställa principer för fördelningen av vinster till den betydande digitala närvaron. Reglerna bör bygga på de befintliga principerna för vinstfördelning och grunda sig på en funktionell analys av de funktioner som fullgörs, de tillgångar som används och de risker som bärs av en betydande digital närvaro när dess ekonomiskt betydande funktioner utförs genom ett digitalt gränssnitt. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt det faktum att en betydande del av en digital verksamhets mervärde skapas där användarna befinner sig och där data om användare samlas in och behandlas samt till vilken plats de digitala tjänsterna tillhandahålls. Eftersom ekonomiskt betydande funktioner som utförs av en betydande digital närvaro på ett unikt sätt bidrar till skapande av mervärde i digitala affärsmodeller, bör vinstfördelningsmetoden normalt användas för att uppnå en rättvis fördelning av vinster till den betydande digitala närvaron. Detta bör dock inte hindra en skattebetalare ifrån att använda en alternativ metod i enlighet med internationellt erkända principer om skattebetalaren kan styrka att, på grundval av resultatet av den funktionella analysen, en alternativ metod i enlighet med internationellt erkända principer är lämpligare. Det är också väsentligt att faktorerna för vinstfördelning har en stark koppling till skapandet av mervärde.

(7)  För att ett företags betydande digitala närvaro ska kunna beskattas i en annan jurisdiktion i enlighet med den inhemska lagstiftningen i den jurisdiktionen, är det nödvändigt att fastställa principer för fördelningen av vinster till den betydande digitala närvaron. Reglerna bör bygga på de befintliga principerna för vinstfördelning och grunda sig på en funktionell analys av de funktioner som fullgörs, de tillgångar som används och de risker som bärs av en betydande digital närvaro när dess ekonomiskt betydande funktioner utförs genom ett digitalt gränssnitt. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt det faktum att en betydande del av en digital verksamhets mervärde skapas där användarna befinner sig och där data om användare samlas in och behandlas samt till vilken plats de digitala tjänsterna tillhandahålls. Eftersom ekonomiskt betydande funktioner som utförs av en betydande digital närvaro på ett unikt sätt bidrar till skapande av mervärde i digitala affärsmodeller, bör vinstfördelningsmetoden normalt användas för att uppnå en rättvis fördelning av vinster till den betydande digitala närvaron.

Ändringsförslag    9

Förslag till direktiv

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  Ett viktigt mål med detta direktiv är att förbättra hela den inre marknadens resiliens för att hantera utmaningarna i samband med beskattning av den digitala ekonomin. Detta mål kan inte i tillräcklig utsträckning uppnås av medlemsstaterna var för sig, eftersom digitala verksamheter har möjlighet att bedriva gränsöverskridande verksamhet utan någon fysisk närvaro i en jurisdiktion och regler behövs därför för att säkerställa att de betalar skatt i de jurisdiktioner där de genererar vinster. Med tanke på den digitala verksamhetens gränsöverskridande dimension tillför ett initiativ på unionsnivå ett mervärde jämfört med vad en mängd nationella åtgärder skulle kunna uppnå. Ett gemensamt initiativ på den inre marknaden krävs för att säkerställa en harmoniserad tillämpning av reglerna för en betydande digital närvaro inom unionen. Unilaterala och olikartade tillvägagångssätt från varje medlemsstat skulle vara ineffektivt och fragmentera den inre marknaden genom att skapa nationella politiska konflikter, snedvridningar och skattehinder för verksamheter inom unionen. Eftersom målen för detta direktiv kan uppnås bättre på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(8)  Ett viktigt mål med detta direktiv är att förbättra hela den inre marknadens resiliens för att hantera utmaningarna i samband med beskattning av den digitala ekonomin, samtidigt som principen om skatteneutralitet respekteras liksom den fria rörligheten för tjänster på den inre marknaden och utan att detta leder till någon diskriminerande åtskillnad mellan företag inom och utanför unionen. Detta mål kan inte i tillräcklig utsträckning uppnås av medlemsstaterna var för sig, eftersom digitala verksamheter har möjlighet att bedriva gränsöverskridande verksamhet utan någon eller endast en ringa fysisk närvaro i en jurisdiktion och regler behövs därför för att säkerställa att de betalar skatt i de jurisdiktioner där de genererar vinster. Med tanke på den digitala verksamhetens gränsöverskridande dimension tillför ett initiativ på unionsnivå ett mervärde jämfört med vad en mängd nationella åtgärder skulle kunna uppnå. Ett gemensamt initiativ på den inre marknaden krävs för att säkerställa en harmoniserad tillämpning av reglerna för en betydande digital närvaro inom unionen. Unilaterala och olikartade tillvägagångssätt från varje medlemsstat skulle vara ineffektivt och fragmentera den inre marknaden genom att skapa nationella politiska konflikter, snedvridningar och skattehinder för verksamheter inom unionen. Därför bör särskild uppmärksamhet ägnas åt att säkerställa att unionens strategi är rättvis och inte diskriminerande mot en viss medlemsstat. Eftersom målen för detta direktiv kan uppnås bättre på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål. Även om beskattning är en nationell behörighet föreskrivs tydligt i artikel 115 i EUF-fördraget att rådet enhälligt i enlighet med ett särskilt lagstiftningsförfarande och efter att ha hört Europaparlamentet och Ekonomiska och sociala kommittén, ska utfärda direktiv om tillnärmning av sådana skattelagar och andra författningar i medlemsstaterna som direkt inverkar på den inre marknadens upprättande eller funktion. Detta direktiv innebär inte någon harmonisering av bolagsskattesatserna i unionen och begränsar därför inte medlemsstaternas kapacitet att fastställa rättvisa bolagsskattesatser som ska tillämpas på intäkter från digitala tjänster på deras eget territorium.

Ändringsförslag    10

Förslag till direktiv

Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8a)  För att inrätta en sammanhängande och konsekvent ram för skattebasen för alla företag bör begreppet en betydande digital närvaro och de lösningar som läggs fram i detta direktiv också bli en integrerad del av rådets direktiv om en gemensam bolagsskattebas och om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas.

Ändringsförslag    11

Förslag till direktiv

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  Det är nödvändigt att all behandling av personuppgifter som utförs inom ramen för detta direktiv bör genomföras i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/67917, inklusive skyldigheten att föreskriva lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att uppfylla de skyldigheter som införs genom den förordningen, särskilt när det gäller behandlingens laglighet, säkerhet i behandlingen, tillhandahållande av information och de registrerades rättigheter, inbyggt uppgiftsskydd och uppgiftsskydd som standard. När så är möjligt bör personuppgifter anonymiseras.

(9)  Det är nödvändigt att all behandling av personuppgifter som utförs inom ramen för detta direktiv bör genomföras i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/67917, inklusive skyldigheten att föreskriva lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att uppfylla de skyldigheter som införs genom den förordningen, särskilt när det gäller behandlingens laglighet, säkerhet i behandlingen, tillhandahållande av information och de registrerades rättigheter, inbyggt uppgiftsskydd och uppgiftsskydd som standard, med vederbörlig hänsyn till nödvändighets- och proportionalitetsprinciperna. När så är möjligt bör personuppgifter anonymiseras. De data som kan samlas in från användare vid tillämpningen av detta direktiv bör strikt begränsas till data som anger i vilken medlemsstat användarna befinner sig, utan att det möjliggör identifiering av användaren.

__________________

__________________

17 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).

17 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).

Ändringsförslag    12

Förslag till direktiv

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  Kommissionen bör utvärdera genomförandet av detta direktiv fem år efter dess ikraftträdande och lämna en rapport om detta till rådet. Medlemsstaterna bör till kommissionen överlämna all information som behövs för denna utvärdering. En rådgivande kommitté DigiTax bör inrättas för att undersöka frågor om tillämpningen av direktivet.

(10)  Kommissionen bör utvärdera genomförandet av detta direktiv senast den... [ tre år efter direktivets ikraftträdande] och lämna en rapport om detta till Europaparlamentet och rådet, särskilt om den administrativa bördan och de extra kostnaderna för företag och särskilt små och medelstora företag, effekten av det skattesystem som föreskrivs i detta direktiv på medlemsstaternas intäkter, effekten på användarnas personuppgifter och effekten på den inre marknaden som helhet, med särskild hänsyn till den eventuella snedvridningen av konkurrensen mellan företag som omfattas av de nya regler som fastställs i detta direktiv. Översynen bör också omfatta en granskning av om de typer av tjänster som omfattas av detta direktiv eller definitionen av en betydande digital närvaro bör ändras. Medlemsstaterna bör till kommissionen överlämna all information som behövs för denna utvärdering. En rådgivande kommitté DigiTax bör inrättas för att undersöka frågor om tillämpningen av direktivet. Kommittén bör offentliggöra sina dagordningar, och innan kommitténs medlemmar väljs ut bör det säkerställas att de inte har några intressekonflikter. En observatör från Europaparlamentet bör inbjudas att närvara vid kommitténs möten.

Ändringsförslag    13

Förslag till direktiv

Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(10a)  Med tanke på de administrativa kostnaderna för en betydande digital närvaro bör det säkerställas att små och medelstora företag inte oavsiktligt omfattas av detta direktivs tillämpningsområde. Kommissionen bör, som en del av översynsprocessen, undersöka i vilken utsträckning detta direktiv påverkar små och medelstora företag negativt.

Ändringsförslag    14

Förslag till direktiv

Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12a)  Eftersom bestämmelserna i detta direktiv är avsedda att ge en permanent och heltäckande lösning på frågan om beskattning av den digitala ekonomin, ska den tillfälliga lösningen med skatt på digitala tjänster som föreskrivs i direktivet om ett gemensamt system för skatt på inkomster från tillhandahållande av vissa digitala tjänster automatiskt upphöra att gälla när bestämmelserna i detta direktiv blir tillämpliga.

Ändringsförslag    15

Förslag till direktiv

Artikel 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Detta direktiv är tillämpligt på entiteter, oavsett var de har sin skatterättsliga hemvist, antingen i en medlemsstat eller i ett tredjeland.

Detta direktiv är tillämpligt på entiteter, oavsett storlek eller var de har sin skatterättsliga hemvist, antingen i en medlemsstat eller i ett tredjeland.

Ändringsförslag    16

Förslag till direktiv

Artikel 3 – stycke 1 – led 5 – stycke 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ca)  Försäljning av varor eller tjänster som avtalats på nätet via digitala gränssnitt (e-handelsplattformar).

Ändringsförslag    17

Förslag till direktiv

Artikel 3 – stycke 1 – led 5 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Digitala tjänster ska inte omfatta de tjänster som förtecknas i bilaga III eller försäljning av varor eller andra tjänster som underlättas genom användning av internet eller ett elektroniskt nätverk.

Digitala tjänster ska inte omfatta de tjänster som förtecknas i bilaga III.

Ändringsförslag    18

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 3 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ca)  Mängden data i form av digitalt innehåll som samlats in av den skattskyldige under ett beskattningsår överstiger 10 % av gruppens totala lagrade digitala innehåll.

Ändringsförslag    19

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Den medlemsstat där en användares enhet används ska fastställas med hänvisning till enhetens IP-adress eller, om det är mer korrekt, någon annan metod för geolokalisering.

6.  Den medlemsstat där en användares enhet används ska fastställas med hänvisning till enhetens IP-adress eller, om det är mer korrekt, någon annan metod för geolokalisering, utan att göra det möjligt att identifiera användaren, i enlighet med förordning (EU) 2016/679 om skydd av personuppgifter. Medlemsstaternas skattemyndigheter ska underrättas om den metod som används för att fastställa var användarna befinner sig.

Ändringsförslag    20

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

7a.  Eftersom bolagsskattesatser ska fastställas genom ett suveränt beslut från medlemsstaterna får var och en av dem fastställa de bolagsskattesatser som ska tillämpas på intäkter från digitala tjänster inom det egna territoriet.

Ändringsförslag    21

Förslag till direktiv

Artikel 7 – punkt 7b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

7b.  En skattskyldig är skyldig att lämna alla uppgifter till skattemyndigheterna som har betydelse för fastställandet av betydande digital närvaro i enlighet med denna artikel.

Ändringsförslag    22

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Vinster som är hänförliga till, eller med hänsyn tagen till, en betydande digital närvaro ska vara sådana som den digitala närvaron skulle ha gjort om det hade varit ett separat och oberoende företag som bedriver samma eller liknande funktioner under samma eller liknande förhållanden genom ett digitalt gränssnitt, särskilt i sina mellanhavanden med andra delar av företaget, med hänsyn till de funktioner som fullgörs, de tillgångar som används och de risker som bärs.

2.  Vinster som är hänförliga till, eller med hänsyn tagen till, en betydande digital närvaro ska stå i proportion till den ekonomiska verkligheten för verksamheten i respektive medlemsstat.

Ändringsförslag    23

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 5 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  Insamling, lagring, bearbetning, analys, spridning och försäljning av data på användarnivå.

a)  Insamling, lagring, bearbetning, analys, utnyttjande, överföring, spridning och försäljning av data på användarnivå.

Ändringsförslag    24

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  För att fastställa hänförliga vinster enligt punkterna 1–4 ska skattebetalarna använda vinstfördelningsmetoden, såvida inte skattebetalarna visar att en alternativ metod baserad på internationellt vedertagna principer är lämpligare med hänsyn till den funktionella analysens resultat. Uppdelningsfaktorerna kan omfatta kostnader för forskning, utveckling och marknadsföring samt antalet användare och mängden data som samlats in per medlemsstat.

6.  För att fastställa hänförliga vinster enligt punkterna 1–4 ska skattebetalarna använda vinstfördelningsmetoden. Uppdelningsfaktorerna kan omfatta kostnader för forskning, utveckling och marknadsföring samt antalet användare och mängden data som samlats in per medlemsstat.

Ändringsförslag    25

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

6a.  Medlemsstaterna ska avsätta adekvata personal-, expertis- och budgetresurser till sina nationella skatteförvaltningar, samt resurser för utbildning av personalen, för att den ska kunna fastställa det fasta driftställets vinster och den digitala verksamheten i medlemsstaten i fråga.

Ändringsförslag    26

Förslag till direktiv

Artikel 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 5a

 

1.   Senast ... [dagen för direktivets ikraftträdande] ska kommissionen utfärda riktlinjer till skattemyndigheter om hur en betydande digital närvaro och digitala tjänster ska identifieras, mätas och beskattas. Dessa regler ska harmoniseras inom hela unionen och utfärdas på unionens alla officiella språk.

 

2.   Utifrån de riktlinjer som avses i första stycket ska kommissionen utfärda riktlinjer avseende en tydlig metod med vilken företag själva kan bedöma om och vilka av deras verksamheter som ska räknas som betydande digital närvaro. Dessa riktlinjer ska utfärdas på unionens alla officiella språk och tillgängliggöras på kommissionens webbplats.

Ändringsförslag    27

Förslag till direktiv

Artikel 5b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 5b

 

Administrativt samarbete

 

För att garantera en enhetlig tillämpning av direktivet i Europeiska unionen ska informationsutbytet i skattefrågor vara automatiskt och obligatoriskt, i enlighet med rådets direktiv 2011/16/EU.

Ändringsförslag    28

Förslag till direktiv

Artikel 6 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Översyn

Genomföranderapport och översyn

Ändringsförslag    29

Förslag till direktiv

Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Kommissionen bör utvärdera genomförandet av detta direktiv fem år efter dess ikraftträdande och överlämna en rapport om detta till rådet.

1.  Kommissionen ska utvärdera genomförandet av detta direktiv senast den... [tre år efter detta direktivs ikraftträdande] och överlämna en rapport om detta till Europaparlamentet och rådet. I denna rapport ska särskild tonvikt läggas på den administrativa bördan och de extra kostnaderna för företag och i synnerhet små och medelstora företag, effekten av det skattesystem som föreskrivs i detta direktiv på medlemsstaternas intäkter, effekten på användarnas personuppgifter och effekten på den inre marknaden som helhet, med särskilt beaktande av eventuell snedvridning av konkurrensen mellan företag som omfattas av de nya bestämmelserna i detta direktiv. Dessutom ska det undersökas om de typer av tjänster som omfattas av detta direktiv eller definitionen av en betydande digital närvaro bör ändras.

Ändringsförslag    30

Förslag till direktiv

Artikel 6a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 6a

 

Utövande av delegeringen

 

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

 

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 4 ska ges till kommissionen för en obestämd tid från... [dagen för direktivets ikraftträdande].

 

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 4 får när som helst återkallas av rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

 

4.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska kommissionen underrätta rådet om detta.

 

5.  En delegerad akt som antas enligt artikel 4 ska träda i kraft endast om rådet inte har gjort någon invändning mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs rådet, eller om rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att det inte kommer att invända. Denna period kan på rådets initiativ förlängas med två månader.

Ändringsförslag    31

Förslag till direktiv

Artikel 6b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 6b

 

Överklagande

 

Företagen – både inom och utanför unionen – kan överklaga beslutet att de tjänster de tillhandahåller är digitala tjänster i enlighet med nationell lagstiftning.

Ändringsförslag    32

Förslag till direktiv

Artikel 6c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 6c

 

Information till Europaparlamentet

 

Europaparlamentet ska informeras om kommissionens antagande av delegerade akter och rådets eventuella invändningar mot dessa och av återkallande av delegering av befogenheter.

Ändringsförslag    33

Förslag till direktiv

Artikel 6d (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 6d

 

Mandat för Europeiska kommissionen att förhandla skatteavtal med tredjeländer

 

Medlemsstaterna ska ge kommissionen befogenheter att på deras vägnar förhandla om översyn eller ingående av skatteavtal med tredjeländer i enlighet med reglerna i detta direktiv, särskilt när det gäller att inkludera definitionen av en betydande digital närvaro för skatteändamål.

Ändringsförslag    34

Förslag till direktiv

Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  DigiTax-kommittén ska bestå av företrädare för medlemsstaterna och kommissionen. En företrädare för kommissionen ska vara ordförande i kommittén. Kommissionen ska tillhandahålla sekretariatstjänster åt kommittén.

2.  DigiTax-kommittén ska bestå av företrädare för medlemsstaterna och kommissionen samt en observatör från Europaparlamentet. En företrädare för kommissionen ska vara ordförande i kommittén. Kommissionen ska tillhandahålla sekretariatstjänster åt kommittén. Kommittén ska offentliggöra sina dagordningar och innan deltagarna väljs ut ska det säkerställas att inga intressekonflikter föreligger. Berörda parter, inklusive arbetsmarknadens parter, ska ha möjlighet att delta i relevanta möten som observatörer.

Ändringsförslag    35

Förslag till direktiv

Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  DigiTax-kommittén ska behandla frågor om tillämpningen av detta direktiv, som tas upp av kommitténs ordförande, antingen på ordförandens eget initiativ eller på begäran av företrädaren för en medlemsstat, och underrätta kommissionen om sina slutsatser.

4.  DigiTax-kommittén ska behandla frågor om tillämpningen av detta direktiv, som tas upp av kommitténs ordförande, antingen på ordförandens eget initiativ eller på begäran av Europaparlamentet eller av en företrädare för en medlemsstat, och underrätta kommissionen om sina slutsatser.

Ändringsförslag    36

Förslag till direktiv

Artikel 7 – punkt 4 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

DigiTax-kommittén ska utarbeta en årsrapport om sin verksamhet och sina resultat och överlämna denna rapport till Europaparlamentet, rådet och kommissionen.

Ändringsförslag    37

Förslag till direktiv

Artikel 7 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  DigiTax-kommittén ska verifiera och kontrollera att företagen genomför detta direktiv på ett korrekt sätt. Den ska kunna samla in och använda data från nationella skattemyndigheter för att granska det korrekta genomförandet av reglerna om betydande digital närvaro och fungera som ett organ som underlättar samarbetet mellan nationella skattemyndigheter i syfte att minimera förekomsten av dubbelbeskattning och dubbel icke-beskattning.

Ändringsförslag    38

Förslag till direktiv

Artikel 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

De data som kan samlas in från användare vid tillämpningen av detta direktiv ska begränsas till data som anger i vilken medlemsstat användarna befinner sig, utan att det möjliggör identifiering av användaren.

De data som kan samlas in från användare vid tillämpningen av detta direktiv ska begränsas till data som anger i vilken medlemsstat användarna befinner sig, utan att det möjliggör identifiering av användaren. All behandling av personuppgifter som utförs vid tillämpningen av detta direktiv ska helt överensstämma med förordning (EU) 2016/679.

Ändringsförslag    39

Förslag till direktiv

Artikel 9a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 9a (ny)

 

Kopplingen till skatt på inkomster från digitala tjänster

 

När detta direktiv blir tillämpligt ska direktivet om ett gemensamt system för skatt på inkomster från tillhandahållande av vissa digitala tjänster automatiskt upphöra att gälla.


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Bolagsbeskattning av en betydande digital närvaro

Referensnummer

COM(2018)0147 – C8-0138/2018 – 2018/0072(CNS)

Begäran om samråd med parlamentet

11.4.2018

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ECON

19.4.2018

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

IMCO

19.4.2018

JURI

19.4.2018

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

IMCO

23.4.2018

JURI

27.3.2018

 

 

Föredragande

       Utnämning

Dariusz Rosati

31.5.2018

 

 

 

Behandling i utskott

29.8.2018

9.10.2018

19.11.2018

 

Antagande

3.12.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

36

1

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Petr Ježek, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Ralph Packet, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Enrique Calvet Chambon, Mady Delvaux, Syed Kamall, Alain Lamassoure, Luigi Morgano, Michel Reimon, Lieve Wierinck

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Barbara Lochbihler, Jarosław Wałęsa

Ingivande

5.12.2018


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

36

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Petr Ježek, Lieve Wierinck

ECR

Bernd Lucke

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

GUE/NGL

Marisa Matias, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

PPE

Markus Ferber, Brian Hayes, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Jarosław Wałęsa

S&D

Pervenche Berès, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Philippe Lamberts, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Molly Scott Cato

1

-

ALDE

Wolf Klinz

2

0

ECR

Syed Kamall, Ralph Packet

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 10 december 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy