Διαδικασία : 2018/2094(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0427/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0427/2018

Συζήτηση :

PV 11/02/2019 - 20
CRE 11/02/2019 - 20

Ψηφοφορία :

PV 13/02/2019 - 8.16
CRE 13/02/2019 - 8.16
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0098

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 337kWORD 119k
5.12.2018
PE 625.528v02-00 A8-0427/2019

σχετικά με την πορεία της συζήτησης για το μέλλον της Ευρώπης

(2018/2094(INI))

Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων

Εισηγητής: Ramón Jáuregui Atondo

Συντάκτρια γνωμοδότησης (*):Ivana Maletić, Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

(*) Διαδικασία συνδεδεμένων επιτροπών – Άρθρο 54 του Κανονισμού)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πορεία της συζήτησης για το μέλλον της Ευρώπης

(2018/2094(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη της Λισαβόνας για την τροποποίηση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η οποία υπεγράφη στις 13 Δεκεμβρίου 2007,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, το πρόσθετο πρωτόκολλό του και την αναθεωρημένη έκδοσή του,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 295 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη την άτυπη σύνοδο των 27 αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, της 29ης Ιουνίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση και τον οδικό χάρτη της Μπρατισλάβας που εξέδωσαν τα 27 κράτη μέλη στις 16 Σεπτεμβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 25ης Οκτωβρίου 2016, που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τη θέσπιση μηχανισμού της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 19ης Ιανουαρίου 2017, σχετικά με έναν ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 16ης Φεβρουαρίου 2017, σχετικά με τη βελτίωση της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση τις δυνατότητες της Συνθήκης της Λισαβόνας(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 16ης Φεβρουαρίου 2017, σχετικά με πιθανές εξελίξεις και αναπροσαρμογές στην τρέχουσα θεσμική δομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 16ης Φεβρουαρίου 2017, σχετικά με τη δημοσιονομική ικανότητα για τη ζώνη του ευρώ(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 16ης Μαρτίου 2017, σχετικά με τις συνταγματικές, νομικές και θεσμικές επιπτώσεις μιας κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας: δυνατότητες που προσφέρει η Συνθήκη της Λισαβόνας(6),

–  έχοντας υπόψη τη λευκή βίβλο της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2017, και τα πέντε ακόλουθα έγγραφα προβληματισμού (COM(2017)2025, COM(2017)0206, COM(2017)0240, COM(2017)0291, COM(2017)0315, COM(2017)0358),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Ρώμης, της 25ης Μαρτίου 2017,

–  έχοντας υπόψη τη γνωστοποίηση από το Ηνωμένο Βασίλειο της πρόθεσής του να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, της 29ης Μαρτίου 2017,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής σχετικά με τη λευκή βίβλο της Επιτροπής για το μέλλον της Ευρώπης και πέραν αυτής, της 6ης Ιουλίου 2017(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Επιτροπής των Περιφερειών σχετικά με τη λευκή βίβλο της Επιτροπής για το μέλλον της Ευρώπης – Προβληματισμοί και σενάρια για την ΕΕ των 27 έως το 2025, της 12ης Μαΐου 2017(8),

–  έχοντας υπόψη τις διάφορες συνεισφορές των εθνικών κοινοβουλίων στη λευκή βίβλο και στα έγγραφα προβληματισμού της Επιτροπής για το μέλλον της Ευρώπης,

–  έχοντας υπόψη την ομιλία για την κατάσταση της Ένωσης το 2018 την οποία εκφώνησε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Jean-Claude Juncker στις 12 Σεπτεμβρίου 2018,

–  έχοντας υπόψη την ομιλία του Προέδρου της Επιτροπής, Jean-Claude Juncker, για την κατάσταση της Ένωσης το 2017, της 13ης Σεπτεμβρίου 2017, και τον οδικό χάρτη του για μια πιο ενωμένη, πιο ισχυρή και πιο δημοκρατική ένωση, της 24ης Οκτωβρίου 2017 (COM(2017)0650),

–  έχοντας υπόψη την ομιλία του γάλλου Πρωθυπουργού, Emmanuel Macron, στη Σορβόννη στις 26 Σεπτεμβρίου 2017 με τίτλο: «Πρωτοβουλία για την Ευρώπη: Μια κυρίαρχη, ενωμένη δημοκρατική Ευρώπη»,

–  έχοντας υπόψη την άτυπη σύνοδο κορυφής των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ, που πραγματοποιήθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου 2017 στο Τάλιν,

–  έχοντας υπόψη το θεματολόγιο των ηγετών που εγκρίθηκε κατά τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 19ης και 20ής Οκτωβρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική διακήρυξη για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων που υπέγραψαν το Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή στις 17 Νοεμβρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη τον χάρτη πορείας της Επιτροπής για την ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ) της 6ης Δεκεμβρίου 2017 (COM(2017)0821), και ιδίως την πρόταση για δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου (ΕΝΤ) (COM(2017)0827), την πρόταση για την ενσωμάτωση των ουσιωδών διατάξεων της Συνθήκης για τη Σταθερότητα, τον Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση στο νομικό πλαίσιο της Ένωσης (COM(2017)0824) και την ανακοίνωση για τον Ευρωπαίο Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών (COM(2017)0823),

–  έχοντας υπόψη τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 14ης και 15ης Δεκεμβρίου 2017, καθώς και τη σύνοδο των ηγετών και τις συνεδριάσεις της συνόδου κορυφής της ευρωζώνης που πραγματοποιήθηκαν στο περιθώριο αυτής,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή 26 εθνικών κοινοβουλίων από 20 κράτη μέλη σχετικά με τη διαφάνεια στη λήψη αποφάσεων στο Συμβούλιο, της 20ής Δεκεμβρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση, της 10ης Ιανουαρίου 2018, που εγκρίθηκε στη σύνοδο κορυφής των χωρών του Νότου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Κύπρος, Γαλλία, Ελλάδα, Μάλτα, Πορτογαλία και Ισπανία), με τίτλο «Bringing the EU forward in 2018», καθώς και τη δήλωση για το μέλλον της Ευρώπης από τις χώρες της ομάδας Βίσεγκραντ (Τσεχική Δημοκρατία, Ουγγαρία, Πολωνία και Σλοβακία) στις 26 Ιανουαρίου 2018, και την κοινή δήλωση των Υπουργών Οικονομικών της Φινλανδίας, της Δανίας, της Εσθονίας, της Ιρλανδίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας, των Κάτω Χωρών και της Σουηδίας, της 6ης Μαρτίου 2018,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 13ης Φεβρουαρίου 2018, με τίτλο «Μια Ευρώπη που παράγει αποτελέσματα: Θεσμικές επιλογές για να καταστεί το έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης πιο αποτελεσματικό» (COM(2018)0095),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής (ΕΕ) 2018/234, της 14ης Φεβρουαρίου 2018, σχετικά με την ενίσχυση του ευρωπαϊκού χαρακτήρα και της αποτελεσματικής διεξαγωγής των εκλογών του 2019 για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο(9),

–  έχοντας υπόψη την άτυπη σύνοδο των 27 αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, της 23ης Φεβρουαρίου 2018,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 1ης Μαρτίου 2018, σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2016(10),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 19ης Απριλίου 2018, για την εφαρμογή των διατάξεων των Συνθηκών σχετικά με τα εθνικά κοινοβούλια(11),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για κανονισμό του Συμβουλίου για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2021-2027, της 2ας Μαΐου 2018 COM(2018)0322),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για απόφαση του Συμβουλίου για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 2ας Μαΐου 2018 COM(2018)0325),

–  έχοντας υπόψη τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων, της 17ης Μαΐου 2018,

–  έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή στο πλαίσιο της στρατηγικής έρευνας OI/2/2017/TE για τη διαφάνεια της νομοθετικής διαδικασίας του Συμβουλίου, της 16ης Μαΐου 2018,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Meseberg, της 19ης Ιουνίου 2018,

–  έχοντας υπόψη τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 28ης και 29ης Ιουνίου 2018,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών με τίτλο «Προβληματισμός για την Ευρώπη: το αίτημα των τοπικών και των περιφερειακών αρχών να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση», της 9ης Οκτωβρίου 2018,

–  έχοντας υπόψη τις συζητήσεις με τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων για το μέλλον της Ευρώπης, που έχει διοργανώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A8-0427/2018),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι άνευ προηγουμένου παράδειγμα υπερεθνικής ολοκλήρωσης που έχει εξασφαλίσει μακρόχρονη ειρήνη, ευημερία και ευμάρεια από τη ρηξικέλευθη διακήρυξη Schuman της 9ης Μαΐου 1950· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή ασφάλεια, ο σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, η ελευθερία, η δημοκρατία, η ισότητα, το κράτος δικαίου και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και η ευημερία των λαών της βρίσκονται στο επίκεντρο των επιδιώξεων και των δράσεών της·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών, υπηρεσιών, κεφαλαίων και προσώπων, το ενιαίο νόμισμα, το πρόγραμμα Erasmus, η περιφερειακή πολιτική, η γεωργική πολιτική και η πολιτική συνοχής, και το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» είναι θεμελιώδη επιτεύγματα της Ένωσης, μεταξύ άλλων, που συμβάλλουν στην ευημερία των ευρωπαίων πολιτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση πρέπει να διαθέτει τις κατάλληλες εξουσίες και πόρους για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του 21ου αιώνα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τα τελευταία έτη, η Ένωση έχει αντιμετωπίσει πολλαπλές κρίσεις, οι οποίες δοκίμασαν την ανθεκτικότητά της και την ικανότητά της να ενεργεί κατά τρόπο αποφασιστικό και ενωμένο·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η περίοδος από το 2014 έως το 2017 γνώρισε πιο κοινωνικά ισορροπημένες και αποτελεσματικές νομισματικές και μακροοικονομικές πολιτικές, όπως οι μη συμβατικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η ευελιξία του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης και το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη, που έχουν συμβάλει στην οικονομική και κοινωνική ανάκαμψη της ΕΕ·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά το γεγονός ότι η Ευρώπη κατάφερε να περιορίσει και εν μέρει να ξεπεράσει τις πιο κρίσιμες στιγμές της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, απαιτούνται ακόμη σημαντικές και επείγουσες μεταρρυθμίσεις σε επίπεδο ΕΕ και κρατών μελών στον τομέα της οικονομικής διακυβέρνησης εν γένει και ειδικότερα στη ζώνη του ευρώ, καθώς και όσον αφορά την περαιτέρω ενίσχυση της ενιαίας αγοράς και την αποκατάσταση και ανάπτυξη των κοινωνικών προτύπων των κρατών πρόνοιας·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, δεδομένων των πολλαπλών εσωτερικών και εξωτερικών τρεχουσών και μελλοντικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ένωση σε ένα ασταθές και περίπλοκο παγκόσμιο περιβάλλον, και ιδίως εκείνων που αφορούν τη μετανάστευση, τη δημογραφική συρρίκνωση, την τρομοκρατία, την ασφάλεια, την κλιματική αλλαγή, τα περιβαλλοντικά ζητήματα, τη διαφύλαξη της πολυμερούς διεθνούς τάξης, την ολοκλήρωση της ΟΝΕ, την παγκοσμιοποίηση, το ελεύθερο και δίκαιο διεθνές εμπόριο που βασίζεται σε κανόνες, τις εξωτερικές υποθέσεις και την άμυνα, την ανάπτυξη του κοινωνικού πυλώνα και την καταπολέμηση του λαϊκισμού κατά της ΕΕ, της μισαλλοδοξίας και της ξενοφοβίας, η ΕΕ θα πρέπει να προωθήσει ένα ανανεωμένο πνεύμα συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών της βάσει των άρθρων 2 και 3 της ΣΕΕ και του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, ενώ ο στόχος που διατυπώνεται στη Συνθήκη της Λισαβόνας για τη δημιουργία μιας διαρκώς στενότερης ένωσης μεταξύ των λαών της Ευρώπης θα πρέπει να εξακολουθήσει να εμπνέει τις δράσεις που αναλαμβάνει η Ένωση για την περαιτέρω ενίσχυση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτών·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο ανησυχεί ιδιαίτερα για την άνοδο των λαϊκιστικών, ξενοφοβικών και αντιευρωπαϊκών κινημάτων σε ολόκληρη την Ευρώπη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση και τα κράτη μέλη της πρέπει να ενισχύσουν τις προσπάθειές τους για υπεράσπιση και προώθηση των δημοκρατικών αξιών, των ιδρυτικών αρχών και των στόχων της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το δημοψήφισμα που πραγματοποιήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Ιούνιο του 2016 και οδήγησε στη γνωστοποίηση του Ηνωμένου Βασιλείου, της 29ης Μαρτίου 2017, σχετικά με την πρόθεσή του να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενέτεινε τη συζήτηση για το μέλλον της Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαπραγματεύσεις σχετικά με την προβλεπόμενη αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ αποκάλυψαν το υψηλό επίπεδο αλληλεξάρτησης των κρατών μελών, τον βαθμό στον οποίο όλοι βασιζόμαστε σε κοινά μέσα και πολιτικές, καθώς και το κόστος οποιασδήποτε αποχώρησης·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εντατικοποίηση της συζήτησης για το μέλλον της Ευρώπης αντικατοπτρίζεται, εκτός από τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης, της 16ης Φεβρουαρίου 2017, στη δήλωση και τον χάρτη πορείας της Μπρατισλάβας, στη λευκή βίβλο της Επιτροπής για το μέλλον της Ευρώπης, στη διακήρυξη της Ρώμης, στο θεματολόγιο των ηγετών που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Οκτωβρίου 2017, και σε διάφορες συνεισφορές μεμονωμένων κρατών μελών ή ομάδων αυτών, και από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, καθώς και στις συζητήσεις της ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το «Μέλλον της Ευρώπης» με τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, στις διακοινοβουλευτικές συνεδριάσεις επιτροπών και στην οργάνωση διαλόγων και διαβουλεύσεων με τους πολίτες από διάφορα θεσμικά όργανα, οργανισμούς και κράτη μέλη·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημοσκόπηση Parlemeter, η οποία διεξήχθη μεταξύ 8 και 26 Σεπτεμβρίου 2018, δείχνει ότι το 62 % όσων απάντησαν πιστεύουν ότι η συμμετοχή των χωρών τους στην ΕΕ είναι κάτι καλό και ότι το 68 % θεωρούν ότι η χώρα τους έχει επωφεληθεί από τη συμμετοχή της στην ΕΕ, το υψηλότερο αποτέλεσμα από το 1983·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αξίες και αρχές στις οποίες βασίζεται η Ένωση ορίζουν μία σφαίρα στην οποία ανήκει κάθε ευρωπαίος πολίτης, ανεξαρτήτως των πολιτικών ή πολιτισμικών διαφορών που συνδέονται με την εθνική του ταυτότητα·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προσεχείς εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελούν ευκαιρία να γίνει ένας απολογισμός της συζήτησης σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις βασικές θεσμικές προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Επιτροπής και του Συμβουλίου για τη νέα κοινοβουλευτική περίοδο·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ αντιμετωπίζει μια ιδιαίτερα σημαντική περίοδο στη διαδικασία οικοδόμησής της, δεδομένης της φύσης και της διάστασης των προκλήσεών της, και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προκλήσεις αυτές μπορούν να επιλυθούν μόνο μέσω της συνεργασίας και της μεγαλύτερης και καλύτερης ενσωμάτωσης και αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών, με πλήρη αξιοποίηση των ισχυουσών διατάξεων της Συνθήκης της Λισαβόνας και, στη συνέχεια, τη μεταρρύθμιση των Συνθηκών με σκοπό τη βελτίωση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων σε θεσμικό επίπεδο και την εξασφάλιση της κατάλληλης ισορροπίας των αρμοδιοτήτων·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι θεσμικές μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να αποσκοπούν στο να γίνουν οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων πιο δημοκρατικές και να ενισχυθεί η διαφάνεια της λήψης αποφάσεων και η λογοδοσία της Ένωσης και των θεσμικών οργάνων της· λαμβάνοντας υπόψη ότι, δεδομένων αυτών των στόχων, είναι η κατάλληλη στιγμή να προωθηθεί η ουσιαστική συμμετοχή των πολιτών στο ευρωπαϊκό εγχείρημα και να οργανωθούν διαβουλεύσεις και να ενθαρρυνθεί ο τακτικός διάλογος με τους πολίτες και τις αντιπροσωπευτικές ενώσεις, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 11 της ΣΕΕ·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση χρειάζεται ισχυρότερη κυβερνητική δομή, που θα συνοδεύεται από ενισχυμένο δημοκρατικό έλεγχο του Κοινοβουλίου, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις σημερινές και τις μελλοντικές προκλήσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφάνεια και η ακεραιότητα των θεσμικών οργάνων και των οργανισμών της ΕΕ είναι ουσιαστικής σημασίας για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης των πολιτών·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή γαλλογερμανική δήλωση του Meseberg περιέχει μια σειρά προβληματισμών και προτάσεων για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνεργασίας, ιδίως στον τομέα της οικονομικής διακυβέρνησης·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προώθηση της ευρωπαϊκής διάστασης του πολιτισμού και της εκπαίδευσης είναι ζωτικής σημασίας για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ιθαγένειας, λαμβανομένου υπόψη ότι η Ένωση πάσχει από έλλειμμα γνώσης το οποίο συνεπάγεται ότι τα επιτεύγματα της Ένωσης τείνουν να θεωρούνται δεδομένα για τις νεότερες γενιές·

1.  υπενθυμίζει ότι τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης, της 16ης Φεβρουαρίου 2017, τόνισαν τη σημασία του ενιαίου θεσμικού πλαισίου και της κοινοτικής μεθόδου και διατύπωσαν διάφορες προτάσεις και πρωτοβουλίες ιδιαίτερης σημασίας για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση που μπορούν να συμβάλουν στην οικοδόμηση του μέλλοντος της Ευρώπης·

2.  υπογραμμίζει ότι η Ένωση πρέπει να αντιμετωπίσει τις μελλοντικές προκλήσεις με μεγαλύτερη και καλύτερη πολιτική ολοκλήρωση, με πλήρη σεβασμό και προώθηση των θεμελιωδών ελευθεριών και των δημοκρατικών αρχών, και με συνεργασία· επισημαίνει ότι οι πολίτες επιθυμούν μια Ευρώπη που προστατεύει τα δικαιώματα, την ευημερία και το κοινωνικό μοντέλο τους με βάση την κοινή κυριαρχία, γεγονός που απαιτεί κατάλληλη πολιτική ολοκλήρωση· καλεί τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων να ακολουθήσουν αυτή την πορεία σε ένα ανανεωμένο πνεύμα αλληλεγγύης και συνεργασίας·

3.  επισημαίνει ότι όλοι οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων που απευθύνθηκαν στην ολομέλεια του Κοινοβουλίου κατά τη διάρκεια των συζητήσεων για το μέλλον της Ευρώπης αναγνώρισαν ότι είναι ανάγκη τα κράτη μέλη της ΕΕ να αντιμετωπίσουν από κοινού τις προκλήσεις του μέλλοντος και να κάνουν καλύτερα ό,τι μπορούν να επιτύχουν μόνο μαζί·

4.  υπενθυμίζει την πεποίθησή του ότι η διαφοροποιημένη ολοκλήρωση θα πρέπει να παραμένει ανοιχτή για όλα τα κράτη μέλη και να συνεχίσει να λειτουργεί ως μέθοδος βαθύτερης ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης και αλληλεγγύης, χωρίς ωστόσο να συγχέεται με την ιδέα μιας Ευρώπης «α λα καρτ»· εμμένει στην ανάγκη να αποφευχθεί κάθε αντίληψη για τη δημιουργία μελών πρώτης και δεύτερης κατηγορίας εντός της Ένωσης στο πλαίσιο της τρέχουσας συζήτησης σχετικά με τη διαφοροποιημένη ολοκλήρωση·

5.  υπενθυμίζει ότι η διαφοροποιημένη ολοκλήρωση δεν θα πρέπει να αποτελεί τρόπο περιορισμού της πολιτικής ολοκλήρωσης·

6.  τονίζει ότι η κρίση δημιούργησε ανισορροπία μεταξύ των κυριότερων θεσμικών οργάνων της Ένωσης και ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ασκεί τη δική του πολιτική πρωτοβουλία εις βάρος του δικαιώματος πρωτοβουλίας της Επιτροπής και ενισχύει τη διακυβερνητική μέθοδο· θεωρεί, ωστόσο, ότι η κοινοτική μέθοδος είναι η καταλληλότερη για τη λειτουργία της Ένωσης· υπενθυμίζει τα πολυάριθμα ψηφίσματα που έχει εκδώσει το Κοινοβούλιο σε αυτό το πλαίσιο και επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για πλήρη σεβασμό των ορίων των αρμοδιοτήτων του όπως κατοχυρώνονται, ειδικότερα, στο άρθρο 15 της ΣΕΕ·

7.  επαναλαμβάνει ότι η ομοφωνία, την οποία απαιτούν οι Συνθήκες σε ορισμένα θεμελιώδη ζητήματα, αποτελεί σχεδόν ανυπέρβλητο εμπόδιο σε σημαντικές στιγμές και αποφάσεις και, ως εκ τούτου, υποστηρίζει, όσον αφορά τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, την αρχή της ψηφοφορίας με ειδική πλειοψηφία στο Συμβούλιο και, για τη νομοθεσία, τη χρήση της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας σε όλους τους τομείς που είναι δυνατό· υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τις ισχύουσες Συνθήκες, αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση των διαφόρων «ρητρών γέφυρας» ή, στην περίπτωση της ενισχυμένης συνεργασίας, με τη χρήση του άρθρου 333 της ΣΛΕΕ·

8.  χαιρετίζει εν προκειμένω την ανακοίνωση του Προέδρου Juncker στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης, της 13ης Σεπτεμβρίου 2017 και της 12ης Σεπτεμβρίου 2018, σχετικά με την πρόθεσή του να προτείνει τη χρήση ειδικής πλειοψηφίας στο Συμβούλιο σε ορισμένους ειδικούς τομείς πολιτικής, αλλά εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ο κανονισμός για το ΠΔΠ δεν συγκαταλέγεται στα θέματα που απαριθμήθηκαν·

9.  εκφράζει ιδιαίτερη ικανοποίηση για το γεγονός ότι η Επιτροπή έχει προτείνει τη χρήση της ειδικής πλειοψηφίας στην κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) όσον αφορά τις θέσεις σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε διεθνή φόρουμ, αποφάσεις για τη θέσπιση καθεστώτων κυρώσεων και αποφάσεων για την έναρξη ή την εκτέλεση μη στρατιωτικών αποστολών για την αντιμετώπιση κρίσεων στο εξωτερικό, δεδομένης της σημασίας που έχει η επιτάχυνση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και η ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς της, καθώς και της ανάγκης να εκφράζεται η Ένωση περισσότερο με μία φωνή·

10.  επαναλαμβάνει την πρότασή του να μετατραπεί το Συμβούλιο σε πραγματικό νομοθετικό σώμα σε ισότιμη βάση με το Κοινοβούλιο, όπως αναφέρεται στο ψήφισμά του της 16ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με τη βελτίωση της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση τις δυνατότητες της Συνθήκης της Λισαβόνας, και να βελτιωθεί η διαφάνεια της διαδικασίας λήψης αποφάσεών του· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, την ειδική έκθεση του Διαμεσολαβητή σχετικά με τη διαφάνεια της νομοθετικής διαδικασίας του Συμβουλίου και την επιστολή των αντιπροσωπειών της COSAC, της 20ής Δεκεμβρίου 2017, που ζητούν μεγαλύτερη διαφάνεια στη διαδικασία λήψης πολιτικών αποφάσεων, ιδίως από το Συμβούλιο και τους ανεπίσημους φορείς, όπως η Ευρωομάδα, σε συμφωνία με παρόμοιες αιτήσεις του Κοινοβουλίου σχετικά με το θέμα αυτό·

11.  θεωρεί ότι υπάρχουν διάφορες επιλογές για να καταστεί η Επιτροπή πιο ευέλικτη, μέσω της προσαρμογής της δομής και των μεθόδων εργασίας του Σώματος των Επιτρόπων, για παράδειγμα με τον διορισμό Αντιπροέδρων υπεύθυνων για μια δέσμη πολιτικών ή για τον διορισμό ανώτερων και νέων Επιτρόπων·

12.   υπενθυμίζει ότι, παρόλο που το Κοινοβούλιο δεν έχει επίσημο δικαίωμα νομοθετικής πρωτοβουλίας δυνάμει των ισχυουσών Συνθηκών, μπορεί να ζητήσει από την Επιτροπή να υποβάλει κατάλληλη πρόταση για θέματα που, κατά την άποψή της, απαιτούν πράξη της Ένωσης για την εφαρμογή των Συνθηκών, και υπενθυμίζει στην Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 10 της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου(12), την υποχρέωσή της να εξετάζει άμεσα και λεπτομερώς τα αιτήματα για προτάσεις για νομοθετικές πράξεις της Ένωσης· υπενθυμίζει, επιπλέον, ότι η εν λόγω διοργανική συμφωνία περιέχει επίσης διατάξεις σχετικά με τον διοργανικό ετήσιο και πολυετή προγραμματισμό, οι οποίες παρέχουν ένα πρόσθετο εργαλείο στο Κοινοβούλιο για την καθοδήγηση της νομοθετικής ατζέντας·

13.  επαναλαμβάνει την πρότασή του, σύμφωνα με την οποία, σε περίπτωση ενδεχόμενης μελλοντικής αναθεώρησης των Συνθηκών, θα μπορούσε να αποδοθεί το δικαίωμα νομοθετικής πρωτοβουλίας και στο Κοινοβούλιο, ως άμεσο εκπρόσωπο των πολιτών της ΕΕ·

14.  επιμένει ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η εξουσία ελέγχου του Κοινοβουλίου και ιδίως το δικαίωμα εξέτασης των πραγμάτων από το Κοινοβούλιο και ότι θα πρέπει να του χορηγηθούν συγκεκριμένες, πραγματικές και σαφώς οριοθετημένες εξουσίες·

15.  λαμβάνει υπό σημείωση την έκθεση της ειδικής ομάδας για την επικουρικότητα, την αναλογικότητα και την προσέγγιση «κάνουμε λιγότερα με πιο αποδοτικό τρόπο», της 10ης Ιουλίου 2018, που παρουσιάζει συστάσεις για έναν νέο τρόπο εργασίας όσον αφορά την επικουρικότητα και την αναλογικότητα· θεωρεί ότι πολλές από αυτές τις συστάσεις έχουν ήδη επισημανθεί από το Κοινοβούλιο, κυρίως όσον αφορά τον ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων εντός της Ένωσης και την επιθυμητή μεταρρύθμιση του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης (Early Warning System)· υπενθυμίζει ότι η ειδική ομάδα διαπίστωσε ότι υπάρχει ενωσιακή προστιθεμένη αξία σε όλους τους υφιστάμενους τομείς δραστηριότητας της ΕΕ και, ως εκ τούτου, δεν προσδιόρισε προβλεπόμενες στη Συνθήκη αρμοδιότητες ή τομείς πολιτικής που θα πρέπει να ανατεθούν εκ νέου οριστικά, εν όλω ή εν μέρει, στα κράτη μέλη·

16.  χαιρετίζει τις συστάσεις των διαφόρων θεσμικών οργάνων που ζητούν έναν πιο ενεργό ρόλο για τα εθνικά κοινοβούλια, ιδίως όσον αφορά τον έλεγχο της δράσης των κυβερνήσεών τους στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα· υπενθυμίζει επίσης τον θεμελιώδη ρόλο των τοπικών αρχών και ιδίως των περιφερειακών κοινοβουλίων με νομοθετικές εξουσίες·

17.  εξαίρει τη σπουδαιότητα της συνεργασίας σε διοργανικό επίπεδο, στο πλαίσιο της οποίας πρέπει να γίνονται σεβαστά τα προνόμια κάθε θεσμικού οργάνου που κατοχυρώνονται στις Συνθήκες, καθώς η συνεργασία αυτή, με τη διοργανική απόφαση για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου της 13ης Απριλίου 2016, έχει αποκτήσει ένα νέο πλαίσιο, και τονίζει ότι η απλοποίηση είναι ένα διαρκές εγχείρημα που αποσκοπεί να καταστήσει πιο κατανοητές τις διεργασίες και διαδικασίες σε επίπεδο ΕΕ, εξασφαλίζοντας ότι λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις όλων των ενδιαφερομένων μερών και, σε τελική ανάλυση, καθιστώντας ευκολότερη η συμμετοχή των πολιτών στις εργασίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

18.  χαιρετίζει την κοινή διακήρυξη για την έγκριση του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων που υπεγράφη από το Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή στη διάρκεια της κοινωνικής συνόδου κορυφής του Γκέτεμποργκ για τη δίκαιη απασχόληση και την ανάπτυξη· επισημαίνει ότι τις αρμοδιότητες και τα μέσα που απαιτούνται για την υλοποίηση του πυλώνα τα έχουν κυρίως οι τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές, καθώς και οι κοινωνικοί εταίροι και η κοινωνία των πολιτών, ενώ το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο προσφέρει ένα πλαίσιο πρόοδος στην εφαρμογή του πρέπει να λαμβάνει ιδιαίτερη μέριμνα στο πλαίσιο για την παρακολούθηση της αποδοτικότητας των κρατών μελών σε αυτό το πλαίσιο· υπενθυμίζει, επίσης, στο πλαίσιο αυτό ότι ο κοινωνικός διάλογος έχει αποδειχθεί απαραίτητο μέσο για τη βελτίωση της χάραξης πολιτικής και νομοθεσίας της ΕΕ και για την ενίσχυση της κοινωνικής νομιμότητά της·

19.  σημειώνει, ωστόσο, τον μη δεσμευτικό χαρακτήρα του κοινωνικού πυλώνα ο οποίος, ως έχει, δεν είναι σε θέση να μετατοπίσει την εστίαση της ΕΕ από τις πολιτικές για την οικονομική πολιτική, την πολιτική για την εσωτερική αγορά και τη δημοσιονομική πολιτική προς τους κοινωνικούς στόχους· επισημαίνει ότι με την οριζόντια κοινωνική ρήτρα που περιέχεται στο άρθρο 9 της ΣΛΕΕ η Ένωση καλείται να εξετάσει προσεκτικά τον αντίκτυπο της νομοθεσίας της ΕΕ στα κοινωνικά πρότυπα και στην απασχόληση και να προβαίνει σε δέουσες διαβουλεύσεις με τους κοινωνικούς εταίρους·

20.  τονίζει, ότι η προστασία του περιβάλλοντος πρέπει να γίνει σημαντική προτεραιότητα της ΕΕ, δεδομένης της τρέχουσας υποβάθμισης του περιβάλλοντος, και να ενσωματωθεί σε όλες τις πολιτικές και τις δράσεις της Ένωσης· υπογραμμίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να αναλάβει αποτελεσματική δράση για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα και την εξοικονόμηση ενέργειας στα επίπεδα που είναι αναγκαία για την επίτευξη των στόχων της συμφωνίας του Παρισιού·

21.  καλεί ξανά τα κράτη μέλη να υπογράψουν και να κυρώσουν τον αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την κοινωνική ασφάλιση (ETS αριθ. 78)·

22.  υπογραμμίζει τη σημασία του να συνεχιστεί η διαδικασία εμβάθυνσης και ολοκλήρωσης της ΟΝΕ ως συμβολή στη διαφύλαξη της σταθερότητας του ενιαίου νομίσματος και στην αύξηση της σύγκλισης των οικονομικών και δημοσιονομικών πολιτικών και των πολιτικών στον τομέα την αγορά εργασίας μεταξύ των κρατών μελών· επαναλαμβάνει ότι, πλην της ρήτρας εξαίρεσης της Δανίας, κάθε κράτος μέλος υποχρεούται να υιοθετήσει το ευρώ· στηρίζει τα περαιτέρω βήματα για την ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας·

23.  τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη για ισχυρή πολιτική δέσμευση, αποτελεσματική διακυβέρνηση και δημοκρατική λογοδοσία σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, και ιδίως κοινοβουλευτικό έλεγχο στα διάφορα στάδια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου τόσο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και από τα εθνικά κοινοβούλια, προκειμένου να αποκτήσει η οικονομική και χρηματοπιστωτική διακυβέρνηση της ζώνης του ευρώ ενισχυμένη κοινωνική, οικονομική και δημοκρατική νομιμοποίηση και να βελτιωθεί η παρακολούθηση των συστάσεων της Ένωσης·

24.  υπενθυμίζει την άποψη που εξέφρασε στο ψήφισμά του, της 16ης Φεβρουαρίου 2017, σχετικά με πιθανές εξελίξεις και αναπροσαρμογές στην τρέχουσα θεσμική δομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι η δημοσιονομική και οικονομική πολιτική θα πρέπει να μετατραπεί σε «κοινή αρμοδιότητα» μεταξύ της Ένωσης και των κρατών μελών·

25.  λαμβάνει υπό σημείωση τη σύγκλιση των θέσεων της Γαλλίας και της Γερμανίας σχετικά με την ιδέα μιας δημοσιονομικής ικανότητας για τη ζώνη του ευρώ· επαναλαμβάνει την άποψή του ότι η δυνατότητα αυτή θα πρέπει να αναπτυχθεί εντός του πλαισίου της ΕΕ·

26.  λαμβάνει γνώση της πρότασης της Επιτροπής για μια Ευρωπαϊκή Λειτουργία Σταθεροποίησης Επενδύσεων και συζητά για νέα εργαλεία δημοσιονομικού ελέγχου με σκοπό τη σταθεροποίηση·

27.  λαμβάνει γνώση της πρότασης της Επιτροπής για ένα πρόγραμμα στήριξης των μεταρρυθμίσεων· τονίζει τη σημασία του να μην εξασθενίσουν οι εξουσίες συναπόφασης και εποπτείας του Κοινοβουλίου στο ζήτημα της χρήσης των κονδυλίων της ΕΕ· εκφράζει την ανησυχία του για το ότι κατά την περίοδο 2011-2017 εφαρμόστηκε πλήρως μόνο το 9 % των ειδικών ανά χώρα συστάσεων (ΣΑΧ/CSRs)· λαμβάνει υπό σημείωση τον μηχανισμό σύγκλισης που θα παρέχει κίνητρα και θα βοηθά τα κράτη μέλη που είναι εκτός της ζώνης του ευρώ με βιώσιμες δημοσιονομικές και οικονομικές πολιτικές για να εφαρμόσουν μεταρρυθμίσεις και να εκπληρώσουν τα κριτήρια για την υιοθέτηση του ευρώ·

28.  χαιρετίζει το μελλοντικό πρόγραμμα InvestEU και τονίζει ότι το ταμείο θα πρέπει να συνεχίσει να μειώνει το επενδυτικό χάσμα μέσα στην ΕΕ· υποστηρίζει τις επενδύσεις σε υλικά και άυλα στοιχεία ενεργητικού, προκειμένου να προωθηθούν η μεγέθυνση, οι επενδύσεις και η απασχόληση, με ιδιαίτερη έμφαση στις ΜΜΕ, τις μικρές και μεσαίες εταιρείες και τις κοινωνικές επιχειρήσεις, και έτσι να βελτιωθεί η ευημερία και να προαχθεί η δικαιότερη κατανομή εισοδημάτων και η οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή στην Ένωση·

29.  χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με έναν Ευρωπαίο Υπουργό Οικονομικών και Οικονομίας· επισημαίνει ότι η συγχώνευση των θέσεων του Αντιπροέδρου της Επιτροπής για τις Οικονομικές Υποθέσεις και του Προέδρου της Ευρωομάδας θα μπορούσε να βελτιώσει την κοινοβουλευτική λογοδοσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

30.  εκτιμά πως ο μελλοντικός προϋπολογισμός της ΕΕ θα πρέπει να προάγει την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία από άποψη κοινωνικοοικονομικού αντικτύπου, να υποστηρίζει τον εκσυγχρονισμό των πολιτικών της ΕΕ, να εξασφαλίζει χρήματα για νέες προκλήσεις, να συνεχίσει να συμβάλλει στην οικονομική και κοινωνική σύγκλιση και στη συνοχή μεταξύ και εντός των κρατών μελών, ώστε να ενισχύσει την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, ισότητα και έξυπνη, βιώσιμη και συμμετοχική μεγέθυνση, στο πλαίσιο μεταξύ άλλων και των δεσμεύσεων της ΕΕ στο πλαίσιο της Συμφωνίας του Παρισιού, να εξασφαλίζει τον σεβασμό και την προαγωγή των θεμελιωδών αξιών κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 2 και 3 της ΣΕΕ, και να αποκτήσει νέους ίδιους πόρους στη βάση των εργασιών της ομάδας υψηλού επιπέδου για τους ιδίους πόρους·

31.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τους ιδίους πόρους εισάγει νέους πραγματικούς ίδιους πόρους, όπως ζήτησε το Κοινοβούλιο, ωστόσο εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν εισάχθηκαν άλλες πιθανές πηγές εσόδων· εκφράζει την ανησυχία του για την πρόταση της Επιτροπής για το ΠΔΠ 2021-2027, διότι δεν περιέχει οικονομική δέσμευση για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει σήμερα η ΕΕ, αλλά και εκείνων που θα αντιμετωπίσει στο μέλλον· εκφράζει τη λύπη του για τη θέση ορισμένων κρατών μελών που αρνούνται να διαθέσουν περισσότερους πόρους στην ΕΕ, παρά την ομόφωνη αναγνώριση της ανάγκης αντιμετώπισης νέων προκλήσεων και ευθυνών, και, ως εκ τούτου, την ανάγκη περισσότερων χρηματοδοτικών πόρων· επισημαίνει ότι οι δαπάνες σε επίπεδο ΕΕ μπορούν να οδηγήσουν σε εξοικονόμηση χρημάτων σε εθνικό επίπεδο μέσω της αποφυγής της αλληλεπικάλυψης και μέσω οικονομιών κλίμακας·

32.  υπογραμμίζει τη σημασία του να διασφαλιστεί η ανοδική οικονομική και κοινωνική σύγκλιση στη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· αναγνωρίζει τη σημασία της δημιουργίας του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων· διαπιστώνει ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο έχει ενισχυθεί και εξορθολογιστεί, τονίζει όμως ότι μια καλύτερη συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων θα βοηθούσε να βελτιωθεί ο βαθμός υιοθέτησης σε εθνικό επίπεδο, που θα οδηγούσε σε καλύτερη εφαρμογή των ΣΑΧ, κάτι που θα βελτίωνε τη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· επισημαίνει ότι αποτελεί πρωτίστως και κυρίως ευθύνη των κρατών μελών το να επιλέξουν επαρκείς και βιώσιμες δημοσιονομικές και οικονομικές πολιτικές·

33.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, μέχρι σήμερα, δεν υπήρξε καμία πρακτική συνέχεια στην έκκλησή του για έναν κώδικα σύγκλισης - που θα εγκριθεί με τη διαδικασία συναπόφασης - προκειμένου να δημιουργηθεί ένα πιο αποτελεσματικό πλαίσιο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών· υπενθυμίζει επίσης ότι, παρόλο που το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο έχει συστηματοποιηθεί, το Κοινοβούλιο ζήτησε να συναφθεί διοργανική συμφωνία που θα εξασφαλίζει στο Κοινοβούλιο ένας ουσιαστικότερος ρόλος στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, την πρότασή του, η οποία παρουσιάζεται ειδικότερα στο ψήφισμά του για την εφαρμογή των διατάξεων της Συνθήκης της Λισαβόνας σχετικά με τα εθνικά κοινοβούλια, σύμφωνα με την οποία τα χρονοδιαγράμματα του προϋπολογισμού σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να συντονίζονται καλύτερα καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, με στόχο την καλύτερη συμμετοχή τόσο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσο και των εθνικών κοινοβουλίων στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο·

34.  υπογραμμίζει τη σημασία της προσήλωσης στη διεργασία ολοκλήρωσης της Τραπεζικής Ένωσης και την ανάγκη ανοίγματος και ίσης μεταχείρισης όλων των κρατών μελών που συμμετέχουν στην Τραπεζική Ένωση· υπενθυμίζει ότι η ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης, που θα περιλαμβάνει ένα ευρωπαϊκό σύστημα ασφάλισης καταθέσεων και ένα δημοσιονομικό μηχανισμό ασφάλειας για το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης, οφείλει να συνεχιστεί, όπως πρέπει να συνεχιστούν και τα μέτρα για την επίτευξη μιας μείωσης των κινδύνων·

35.  επιδοκιμάζει τις προτάσεις που η Επιτροπή, στο πλαίσιο της αναθεώρησης του ευρωπαϊκού συστήματος χρηματοπιστωτικής εποπτείας (ΕΣΧΕ/ESFS), παρουσίασε για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες· προτρέπει το Συμβούλιο να ολοκληρώσει, σε συνεργασία με το Κοινοβούλιο, τις νομοθετικές διαπραγματεύσεις πριν από το τέλος της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου, δεδομένου ότι οι πολιτικές για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες πρέπει να ενισχυθούν, ώστε να αποφευχθούν μελλοντικές καταστάσεις όπου χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί διευκολύνουν ενεργά τη νομιμοποίηση χρημάτων·

36.  καλεί την Επιτροπή, με τη βοήθεια των ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών, να εντοπίσει και να άρει τα εμπόδια στην εσωτερική αγορά και να βοηθήσει στην προστασία των καταναλωτών· υποστηρίζει ότι μια από τις κύριες προτεραιότητες της Επιτροπής πρέπει να είναι η αποτελεσματική επιβολή της νομοθεσίας της ΕΕ·

37.  καλεί την Επιτροπή να δώσει την προτεραιότητα στους κανονισμούς αντί των οδηγιών ως νομοθετικό μέσο για τη νομοθεσία που αφορά την Τραπεζική Ένωση και τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία κατακερματισμού και μια κατάσταση όπου οι εποπτικές αρχές θα έχουν να αντιμετωπίσουν διαφορετικά εθνικά καθεστώτα·

38.  τονίζει την επείγουσα ανάγκη ολοκλήρωσης της Ένωσης Κεφαλαιαγορών· τονίζει ότι, λόγω της συνεισφοράς τους στον ιδιωτικό επιμερισμό των κινδύνων, οι βαθιά και άρτια ενοποιημένες κεφαλαιαγορές είναι συμπληρωματικές προς την Τραπεζική Ένωση, αυξάνοντας την οικονομική σύγκλιση, βοηθώντας στην απορρόφηση μελλοντικών κλυδωνισμών και πιθανόν συμμετέχοντας σε έναν καλύτερο καταμερισμό της χρηματοδότησης, όπου απαιτείται· ζητεί μια ολοκληρωμένη μελέτη για το ποιο είναι το καταλληλότερο πλαίσιο για να λαμβάνεται καλύτερα υπόψη η ταχέως εξελισσόμενη φύση των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών· τονίζει ότι η καλύτερη πρόσβαση σε πρόσθετες πηγές χρηματοδότησης θα βοηθούσε ιδιαίτερα τις νεοφυείς επιχειρήσεις και τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, προάγοντας τη στέρεη μεγέθυνσή τους και τη βιώσιμη ανάπτυξή τους·

39.  επικροτεί το έργο που έχει γίνει μέχρι σήμερα και θεωρεί απαραίτητο να συνεχιστεί η διεξοδική αναθεώρηση της υφιστάμενης νομοθεσίας περί ΦΠΑ· τονίζει την ανάγκη να ενταθεί ο αγώνας κατά της φοροαπάτης, της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής· λαμβάνει υπό σημείωση το έργο της Επιτροπής υπέρ της δίκαιης φορολόγησης της ψηφιακής οικονομίας·

40.  καλεί όλα τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων της Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού, να εντείνουν ακόμη περισσότερο τις επικοινωνιακές προσπάθειές τους προκειμένου να εξηγούν το έργο τους και να βελτιώσουν την ενημέρωση που διατίθεται στους πολίτες της ΕΕ·

41.  τονίζει ότι η Ευρώπη αποτελεί, και θα πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί, μια θετική δύναμη στον κόσμο προασπίζοντας τις αξίες της, την πολυμέρεια και το διεθνές δίκαιο· υπενθυμίζει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της συγκαταλέγονται στους σημαντικότερους χρηματοδότες της διεθνούς αναπτυξιακής βοήθειας·

42.  χαιρετίζει την απόφαση του Συμβουλίου για τη θέσπιση της μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας (PESCO), της Συντονισμένης Ετήσιας Επισκόπησης για την Άμυνα (CARD) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας (ΕΤΑ) καθώς αποτελούν σημαντικά βήματα προς μια κοινή αμυντική πολιτική, και σημειώνει τις προτάσεις ορισμένων κρατών μελών για ένα Συμβούλιο Ασφαλείας της ΕΕ και μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία παρέμβασης· υπενθυμίζει την έκκλησή του για ίδρυση μόνιμου Συμβουλίου Υπουργών Άμυνας υπό την προεδρία του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (ΑΠ/ΥΕ) και υπογραμμίζει τη σημασία της δέουσας δημοκρατικής λογοδοσίας των αποφάσεων που λαμβάνονται στον τομέα αυτό και την ανάγκη για ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων σε αυτό το πλαίσιο·

43.  επικροτεί την ενίσχυση του ευρωπαϊκού μηχανισμού πολιτικής προστασίας και ζητεί, εκ νέου, τη δημιουργία ευρωπαϊκού σώματος πολιτικής προστασίας, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ισχύουσες Συνθήκες αποτελούν καλή βάση για τον σκοπό αυτό·

44.  υπενθυμίζει την εκκρεμούσα προσχώρηση της Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου· ζητεί επίσης την ενσωμάτωση των διατάξεων της Συνθήκης Ευρατόμ στη ΣΕΕ και στη ΣΛΕΕ·

45.  εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη συμφωνίας μεταξύ των κρατών μελών σχετικά με τις προτεραιότητες και την εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης μεταναστευτικής πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ, η οποία θα καθιστούσε δυνατή την οργάνωση και τη ρύθμιση των μεταναστευτικών ροών, τον αποτελεσματικότερο έλεγχο των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ, τη συνεργασία με τις χώρες καταγωγής και διέλευσης, και τη διασφάλιση του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων των μεταναστών και των αιτούντων άσυλο, μεταξύ άλλων στόχων· υπογραμμίζει ότι οι προφανείς αντιφάσεις συμφερόντων που εκτίθενται από τα κράτη μέλη, καθώς και η δυσαρέσκεια που εκφράζουν οι πολίτες, πρέπει να ξεπεραστούν προκειμένου να μην τεθεί σε κίνδυνο το σχέδιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, το οποίο πλήττεται άμεσα από τη χειραγώγηση του μεταναστευτικού ζητήματος από τα ευρωσκεπτικιστικά κόμματα·

46.  υπενθυμίζει τη θέση του σχετικά με την αναθεώρηση του συστήματος του Δουβλίνου· υπογραμμίζει επιπλέον τη σημασία της ενίσχυσης της εταιρικής σχέσης με την Αφρική και λαμβάνει υπό σημείωση την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 12ης Σεπτεμβρίου 2018, με τίτλο «Προώθηση των νόμιμων οδών προς την Ευρώπη: απαραίτητο στοιχείο για μια ισορροπημένη και συνολική μεταναστευτική πολιτική που θεσπίζει νόμιμους διαύλους μετανάστευσης» (COM (2018) 0635)·

47.  τονίζει τη σημασία της στήριξης της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) από έναν επαρκώς χρηματοδοτούμενο προϋπολογισμό· υπενθυμίζει την κεντρική σημασία της ΚΓΠ για την ιστορία της Ένωσης· επισημαίνει τον θεμελιώδη ρόλο που διαδραματίζει στη διασφάλιση δραστήριων αγροτικών περιοχών και ενός ασφαλούς επισιτιστικού εφοδιασμού· επισημαίνει ότι η προσεχής μεταρρύθμιση της ΚΓΠ αποτελεί ευκαιρία για να ενισχυθεί η επίτευξη των στόχων της· υπενθυμίζει ότι η ΚΓΠ είναι μία από τις παλαιότερες πολιτικές και πρέπει να συνεχίσει να είναι μία από τις σημαντικότερες και πλέον ολοκληρωμένες πολιτικές, και ότι θα συνεχίσει να συμβάλλει στην οικοδόμηση του μέλλοντος της Ευρώπης, με την ενίσχυση της ολοκλήρωσης, τη διατήρηση του περιβάλλοντος, την παροχή επισιτιστικής ασφάλειας και την προστασία των πολιτών της ΕΕ· επισημαίνει ότι η γεωργική πολιτική και η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης έχουν σημαντικό δυναμικό ως προς την παροχή δημόσιων αγαθών· τονίζει ότι η ευρωπαϊκή γεωργία διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στον επισιτισμό του πλανήτη και στη δημιουργία θέσεων εργασίας για 46 εκατομμύρια ανθρώπους· υπογραμμίζει τον ρόλο που διαδραματίζει η ΚΓΠ στη διατήρηση της υγείας και της κατάστασης του εδάφους, των υδάτων και των λοιπών φυσικών πόρων· τονίζει τον καίριο ρόλο της γεωργίας στις προτεραιότητες της Ένωσης για τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης· υπογραμμίζει τη σημασία μιας καλά χρηματοδοτούμενης και μεταρρυθμισμένης ΚΓΠ για τη διαχείριση των πολυάριθμων προκλήσεων τις οποίες θα πρέπει να αντιμετωπίσει η Ένωση στο μέλλον· υπογραμμίζει ότι η ΚΓΠ δεν αφορά μόνο τη γεωργία και τους γεωργούς, αλλά έχει επίσης ως στόχο την υποστήριξη και την ανάπτυξη των ευρύτερων αγροτικών κοινοτήτων όπου δραστηριοποιούνται οι αγρότες·

48.  τονίζει ότι η κοινή εμπορική πολιτική πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί θεμελιώδη πυλώνα της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης, δεδομένου ότι έχει άμεσες συνέπειες στις ζωές των πολιτών, και ότι πρέπει να βοηθήσει την Ένωση να προσαρμοστεί στον νέο της ρόλο σε έναν κόσμο με πολλαπλούς ηγετικούς παράγοντες στη διεθνή σκηνή· προτρέπει το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να συνεργαστούν όσον αφορά τα εξής:

α)  ισχυροποίηση της κοινής εμπορικής πολιτικής μέσω της ενσωμάτωσής της στο ευρύτερο πλαίσιο πολιτικής· ανάληψη ηγετικού ρόλου στην παγκόσμια εμπορική πολιτική σε πολυμερές και διμερές επίπεδο·

β)  ανάληψη ηγετικού ρόλου στην υπεράσπιση ενός ανοικτού, δίκαιο και βιώσιμου παγκόσμιου εμπορικού συστήματος που βασίζεται σε κανόνες και έχει ως γνώμονα την ανάπτυξη, εξασφάλιση της δυνατότητας των εταιρειών της ΕΕ να δραστηριοποιούνται σε παγκόσμιο επίπεδο με ίσους όρους, προβλέψιμους κανόνες, θεμιτό ανταγωνισμό και καθορισμένες υποχρεώσεις, σε ένα πλαίσιο που ευνοεί την εποικοδομητική συνεργασία με στόχο την υιοθέτηση κοινής θέσης της Ένωσης στις διακυβερνητικές διαπραγματεύσεις του ΟΗΕ σχετικά με την ευθύνη για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και την προώθηση της εταιρικής ευθύνης και των δεσμευτικών υποχρεώσεων δέουσας επιμέλειας ως προς τις αλυσίδες εφοδιασμού και παραγωγής·

γ)  πλήρης και άμεση ενημέρωση του Κοινοβουλίου σχετικά με τις διαπραγματεύσεις και την εντολή του Συμβουλίου, συν τοις άλλοις και καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής των διεθνών συμφωνιών, με στόχο να εξασφαλιστεί ότι είναι σε θέση να ασκεί τις εξουσίες και τα προνόμιά του· απλούστευση και συντόμευση των διαδικασιών διαπραγμάτευσης και ενίσχυση της δυνατότητας του Κοινοβουλίου να ασκεί έλεγχο καθ’ όλη τη διάρκεια των εν λόγω διαδικασιών· αύξηση της διαφάνειας έναντι των πολιτών της ΕΕ μέσω της δημοσίευσης των διαπραγματευτικών οδηγιών (εντολές) για εμπορικές συμφωνίες πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων· πλήρης τήρηση των διατάξεων της Συνθήκης και της πρόσφατης νομολογίας της ΕΕ, βάσει των οποίων η κοινή εμπορική πολιτική αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα της Ένωσης·

δ)  συστηματική συμπερίληψη δεσμευτικών και εκτελεστών κεφαλαίων σχετικά με το ψηφιακό εμπόριο, τα ΜΜΕ, το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς και διατάξεων για την ισότητα των φύλων στις εμπορικές συμφωνίες, και ανάληψη ηγετικού ρόλου στις πολυμερείς συζητήσεις όσον αφορά τα εν λόγω θέματα· προάσπιση του απορρήτου των δεδομένων των πολιτών της ΕΕ·

ε)  βελτίωση της συνοχής ανάμεσα στην κοινή εμπορική πολιτική και στην ΚΕΠΠΑ, την ευρωπαϊκή αναπτυξιακή πολιτική και την πολιτική για το κλίμα, ούτως ώστε να εξασφαλιστούν οι αξίες και οι στόχοι που ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 5 της ΣΕΕ και στα άρθρα 21, 207 και 208 της ΣΛΕΕ, με πλήρη σεβασμό στην ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανάπτυξη·

49.  θεωρεί ότι η Ένωση θα πρέπει να συνεχίσει να προωθεί το διεθνές εμπόριο προασπίζοντας παράλληλα τα κοινωνικά, εργασιακά και περιβαλλοντικά πρότυπα· προειδοποιεί για τον κίνδυνο των εμπορικών πολέμων οι οποίοι έχουν ως αποτέλεσμα μόνο χαμένους και αύξηση των πολιτικών εντάσεων και των εντάσεων στον τομέα της ασφάλειας·

50.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 7 της ΣΕΕ, «λαμβάνοντας υπόψη τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αφού προβεί στις κατάλληλες διαβουλεύσεις, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία, προτείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έναν υποψήφιο για το αξίωμα του προέδρου της Επιτροπής»· υπογραμμίζει ότι είναι αποφασισμένο να συνεχίσει τη διαδικασία «Spitzenkandidaten» (κορυφαίος υποψήφιος) για την εκλογή του επόμενου προέδρου της Επιτροπής σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισαβόνας και εκφράζει την ικανοποίησή του για την υποστήριξη της Επιτροπής και ορισμένων κρατών μελών ως προς το θέμα αυτό· τονίζει ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας διορισμού του Προέδρου της Επιτροπής, οι κατάλληλες διαβουλεύσεις με το Κοινοβούλιο είναι υψίστης σημασίας, δεδομένου ότι, μετά τις εκλογές, θα καθορίσει τον υποψήφιο που μπορεί να υποστηριχθεί από την πλειοψηφία των βουλευτών που το απαρτίζουν και θα διαβιβάσει το αποτέλεσμα των εσωτερικών του διαβουλεύσεων στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο· υπενθυμίζει ότι ο υποψήφιος πρέπει να έχει οριστεί ως «Spitzenkandidat» από ένα από τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και πρέπει να έχει πραγματοποιήσει εκστρατεία για τη θέση του Προέδρου της Επιτροπής πριν τις ευρωπαϊκές εκλογές· κρίνει ότι η εν λόγω πρακτική έχει αποδειχθεί επιτυχής, ενισχύοντας την κοινωνιακή νομιμότητα των ευρωπαϊκών εκλογών και του υπερεθνικού ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως υπερασπιστή της ευρωπαϊκής ιθαγένειας και της ευρωπαϊκής δημοκρατίας· προειδοποιεί ακόμη μία φορά ότι το Κοινοβούλιο θα είναι έτοιμο να απορρίψει κατά τη διαδικασία ορισμού του Προέδρου της Επιτροπής οιονδήποτε υποψήφιο δεν έχει ορισθεί ως «Spitzenkandidat» κατά την περίοδο πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές·

51.  εκφράζει τη λύπη του για τους συχνούς και εκτεταμένους πειρασμούς να αποδίδονται μη δημοφιλείς αποφάσεις στις Βρυξέλλες και να απαλλάσσονται οι εθνικές αρχές από τις ευθύνες και τις πολιτικές τους, δεδομένου ότι αυτή η άδικη και καιροσκοπική στάση βλάπτει την Ευρώπη, προωθεί τα αντιευρωπαϊκά αισθήματα και τον αντιευρωπαϊκό εθνικισμό και απαξιώνει τα θεσμικά όργανα της ΕΕ· θεωρεί επιπλέον ότι η εσφαλμένη απόδοση ευθυνών είναι αντίθετη με την επιτακτική ανάγκη λογοδοσίας για την κυβερνητική δράση· τονίζει ότι η ορθή μεταφορά και εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου είναι ζωτικής σημασίας για την άσκηση των πολιτικών της Ένωσης και την ενίσχυση της αμοιβαίας συνεργασίας μεταξύ Ένωσης, κρατών μελών και πολιτών, και εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με τις ενέργειες των κρατών μελών που δεν προβαίνουν σε αυτήν οικειοθελώς·

52.  υπογραμμίζει την ανάγκη για πιο τεκμηριωμένη εκτίμηση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων των πολιτικών της ΕΕ, έχοντας παράλληλα υπόψη το κόστος της μη νομοθεσίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο (το αποκαλούμενο «κόστος της μη ολοκλήρωσης της Ευρώπης»)·

53.  υπογραμμίζει ότι πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στο διοικητικό δίκαιο της Ένωσης, όπως υποδεικνύει το ψήφισμά του της 9ης Ιουνίου 2016, με το οποίο ζητείται η διοίκηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να χαρακτηρίζεται από ανοικτότητα, αποδοτικότητα και ανεξαρτησία(13)·

54.  υπογραμμίζει την ανάγκη ενίσχυσης του ευρωπαϊκού δημόσιου χώρου ως υπερεθνικού δημοκρατικού χώρου· τονίζει ότι οι μείζονες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη πρέπει να αντιμετωπίζονται και να συζητούνται όχι μόνο από εθνική αλλά και από ευρωπαϊκή σκοπιά και με πλήρη εφαρμογή των διατάξεων που θεσπίζονται στα άρθρα 10 και 11 της ΣΕΕ· επισημαίνει ότι, για τον λόγο αυτό, η ευρωπαϊκή δημοκρατία χρειάζεται να ενισχύσει τη διεθνική διάσταση των στόχων και των προκλήσεών της, προωθώντας παράλληλα μια ευρωπαϊκή ταυτότητα που βασίζεται στις κοινές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με μια πιο ευρωπαϊκή θεσμική εκπαίδευση και ένα πιο συμμετοχικό κοινωνιακό πλαίσιο με δυνατότητα λήψης αποφάσεων, καθώς και μια περισσότερο ευρωπαϊκή και λιγότερο εθνοκεντρική εκστρατεία για τις επικείμενες ευρωπαϊκές εκλογές του 2019·

55.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την προσέγγιση της Ένωσης που υιοθετήθηκε στις τρέχουσες διαπραγματεύσεις σχετικά με την ομαλή αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και υπογραμμίζει την αξιοσημείωτη ενότητα που επέδειξαν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη· σημειώνει ότι η εμπειρία από τις μέχρι σήμερα διαπραγματεύσεις έχει καταδείξει την τεράστια πολυπλοκότητα τέτοιων αποφάσεων·

56.  υπογραμμίζει ακόμα μία φορά ότι ούτε η εθνική κυριαρχία ούτε η επικουρικότητα μπορούν να δικαιολογήσουν ή να νομιμοποιήσουν τη συστηματική άρνηση ενός κράτους μέλους να συμμορφωθεί με τις θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τις οποίες διαπνέονται τα εισαγωγικά άρθρα των ευρωπαϊκών Συνθηκών, τα οποία όλα τα κράτη μέλη έχουν οικειοθελώς αποδεχθεί και δεσμευτεί να σέβονται· υπογραμμίζει επίσης ότι η διατήρηση των αξιών αυτών έχει θεμελιώδη σημασία για τη συνοχή του ευρωπαϊκού εγχειρήματος, τα δικαιώματα όλων των Ευρωπαίων και την αμοιβαία εμπιστοσύνη που απαιτείται μεταξύ των κρατών μελών· καλεί ακόμη μία φορά την Επιτροπή να υποβάλει άμεσα πρόταση για την εφαρμογή του ψηφίσματός του, της 25ης Οκτωβρίου 2016, στο οποίο διατυπώνονται συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τη θέσπιση μηχανισμού της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα·

57.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το Δικαστήριο της ΕΕ (συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-8/15 P έως C-10/15 P(14)), τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα δεσμεύονται να σέβονται και να προασπίζονται τις διατάξεις του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ ακόμη και όταν ενεργούν εκτός του νομικού πλαισίου της ΕΕ·

58.  επαναλαμβάνει ότι, στο πλαίσιο της συζήτησης για το μέλλον της Ευρώπης, πρέπει να εξεταστεί ο τρόπος με τον οποίο θα μπορούσε να μεταρρυθμιστεί το δημοσιονομικό σύστημα της Ένωσης προκειμένου ο προϋπολογισμός να επαρκεί για να εγγυηθεί τη χρηματοδότηση των σχεδιαζόμενων πολιτικών και την καλύτερη ισορροπία μεταξύ προβλεψιμότητας και ικανότητας ανταπόκρισης, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο θα μπορούσε να εξασφαλιστεί ότι οι συνολικές χρηματοδοτικές ρυθμίσεις δεν είναι πιο σύνθετες από όσο χρειάζεται για να επιτευχθούν οι πολιτικοί στόχοι της Ένωσης και να διασφαλιστεί η λογοδοσία· είναι της γνώμης ότι πρέπει να ενισχυθεί η προ-αιρεσιμότητα των πολιτικών, στις περιπτώσεις όπου αυτό είναι αναγκαίο, χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η λειτουργικότητα των προγραμμάτων, με σκοπό να εξασφαλιστεί αποτελεσματική χρηστή δημοσιονομική διαχείριση κατά την εκτέλεση των δαπανών της Ένωσης·

59.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην αποτελεσματικότερη χρήση της χρηματοδότησης και στους δημοκρατικούς μηχανισμούς ελέγχου του προϋπολογισμού της ΕΕ· καλεί όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να βελτιώσουν τις διαδικασίες και τις πρακτικές που ακολουθούν για τη διασφάλιση των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και να συνεισφέρουν ενεργά σε μια διαδικασία απαλλαγής προσανατολισμένη στα αποτελέσματα· πιστεύει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η διαδικασία απαλλαγής αποτελεί απαραίτητο μέσο δημοκρατικής λογοδοσίας προς τους πολίτες της Ένωσης και υπενθυμίζει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζονται συχνά λόγω της έλλειψη συνεργασίας εκ μέρους του Συμβουλίου· επιμένει ότι το Συμβούλιο πρέπει να είναι υπόλογο και διαφανές, όπως τα άλλα θεσμικά όργανα· τονίζει ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν εξαιρέσεις·

60.  εφιστά την προσοχή στο φαινόμενο της διαφθοράς, που έχει σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις και αποτελεί σοβαρή απειλή για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τις δημόσιες επενδύσεις· επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να εξασφαλίζεται η προστασία των χρημάτων των φορολογουμένων της ΕΕ από την απάτη και άλλες παράνομες δραστηριότητες που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης·

61.  επαναλαμβάνει ότι λαμβανομένης υπόψη της τρέχουσας κατάστασης του εγχειρήματος της ολοκλήρωσης, η ΕΕ πρέπει να εξαντλήσει κάθε διαθέσιμη οδό για να διασφαλιστεί η πλήρης εφαρμογή της Συνθήκης της Λισαβόνας· Επισημαίνει ότι τυχόν μεταγενέστερη αναθεώρηση των Συνθηκών θα πρέπει να βασιστεί στη σύγκληση μιας Συνέλευσης – η οποία θα διασφαλίζει τη συμμετοχικότητα μέσω της σύνθεσης των εκπροσώπων της και θα παρέχει μια πλατφόρμα προβληματισμού και συνεργασίας με τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους πολίτες – με σκοπό να πραγματοποιηθεί συζήτηση και να αντληθούν συμπεράσματα από τις διάφορες συνεισφορές των θεσμικών οργάνων και άλλων φορέων της Ένωσης στη διαδικασία προβληματισμού σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης, καθώς και τις προτάσεις που έχουν υποβληθεί από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, τα εθνικά κοινοβούλια και την κοινωνία των πολιτών και στις διαβουλεύσεις με τους πολίτες·

62.  τονίζει ότι η διαδικασία προβληματισμού σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης έχει ήδη ξεκινήσει με βάση τις διάφορες θέσεις του Κοινοβουλίου, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Επιτροπής όσον αφορά τη μεταρρύθμιση της ΕΕ· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, παρά τις θέσεις αυτές, έχουν προβλεφθεί μόνο οριακές μεταρρυθμίσεις· τονίζει ότι, αφού το νέο Κοινοβούλιο και η νέα Επιτροπή αναλάβουν καθήκοντα, θα πρέπει να αξιοποιήσουν το έργο που επιτελέστηκε κατά την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο και να αρχίσουν να εργάζονται επί των προτάσεων που υποβλήθηκαν·

63.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1)

ΕΕ C 215 της 19.6.2018, σ. 162.

(2)

ΕΕ C 242 της 10.7.2018, σ. 24.

(3)

ΕΕ C 252 της 18.7.2018, σ. 215.

(4)

ΕΕ C 252 της 18.7.2018, σ. 201.

(5)

ΕΕ C 252 της 18.7.2018, σ. 235.

(6)

ΕΕ C 263 της 25.7.2018, σ. 125.

(7)

ΕΕ C 345 της 13.10.2017, σ. 11.

(8)

ΕΕ C 306 της 15.9.2017, σ. 1.

(9)

ΕΕ L 45 της 17.2.2018, σ. 40.

(10)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0056.

(11)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0189.

(12)

ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.

(13)

ΕΕ C 86 της 6.3.2018, σ. 126.

(14)

Απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 20 Σεπτεμβρίου 2016, Ledra Advertising Ltd και λοιποί κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ECLI:EU:C:2016:701.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η δήλωση της Ρώμης του 2017 σήμανε την ολοκλήρωση μιας περιόδου πολιτικού προβληματισμού που είχε ξεκινήσει στη Μπρατισλάβα στις 16 Σεπτεμβρίου 2016 μετά το δημοψήφισμα του Ηνωμένου Βασιλείου. Σκοπός ήταν να υιοθετηθεί μια κοινή προσέγγιση και ένα σχέδιο δράσης για τα επόμενα χρόνια. Τα κράτη μέλη δεσμεύτηκαν να καταβάλλουν προσπάθειες προκειμένου να επιτύχουν:

•  μια ασφαλή και προστατευμένη Ευρώπη, στην οποία όλοι οι πολίτες θα μπορούν να μετακινούνται ελεύθερα, με προστατευμένα εξωτερικά σύνορα και αποτελεσματική μεταναστευτική πολιτική·

•  μια ευημερούσα και βιώσιμη Ευρώπη, που θα προωθεί τη διαρκή και βιώσιμη ανάπτυξη, με ισχυρή ενιαία αγορά·

•  μια κοινωνική Ευρώπη, που θα μάχεται την ανεργία, τις διακρίσεις, τον κοινωνικό αποκλεισμό και τη φτώχεια·

•  μια ισχυρότερη στην παγκόσμια σκηνή Ευρώπη, που θα διευρύνει τις υφιστάμενες εταιρικές σχέσεις και θα οικοδομεί νέες, δεσμευόμενη να ενισχύει την κοινή της ασφάλεια και άμυνα.

Ο κόσμος αλλάζει και οι εξελίξεις τρέχουν σε όλα τα επίπεδα. Ό,τι συμβαίνει μας επηρεάζει, καθώς ζούμε σε έναν διασυνδεδεμένο κόσμο με ολοένα και περισσότερη αλληλεξάρτηση. Ως εκ τούτου, η Ευρώπη αντιμετωπίζει νέες προκλήσεις που μας ωθούν να λαμβάνουμε αποφάσεις εντός ενός θεσμικού συστήματος που δεν λειτουργεί αρκετά αποτελεσματικά ή γρήγορα και δεν έχει τη δυνατότητα να ανταπεξέλθει σε προβλήματα τέτοιων διαστάσεων και επιπτώσεων. Πολλά από τα προβλήματα των τελευταίων ετών βρίσκονται στο στάδιο της επίλυσης, όμως δεν έχουν ακόμη επιλυθεί. Η μετανάστευση εξακολουθεί να αποτελεί πρόβλημα και απαιτεί μια νέα πολιτική. Η κρίση του ευρώ έχει καταστήσει φανερή την επείγουσα ανάγκη για τη διακυβέρνησή του. Η οικονομική κρίση απαιτεί μεγαλύτερη σύγκλιση και νέες πολιτικές. Εκκρεμούν ακόμα οι δύσκολες διαπραγματεύσεις για το Brexit. Ταυτόχρονα εμφανίζονται και νέες προκλήσεις: προστατευτισμός και πιθανότητα εμπορικών πολέμων· διεθνής πολιτική και άμυνα σε ένα περιβάλλον πολυπολικής αταξίας· ασφάλεια έναντι μιας μακροπρόθεσμης τρομοκρατικής απειλής· προστασία των δεδομένων μας και των δημοκρατιών μας έναντι της κατάχρησης και των επιθέσεων στον κυβερνοχώρο, κ.τ.λ.

Πολλές από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι παγκόσμιες και οι λύσεις απαιτούν δράση σε υπερεθνικό επίπεδο, μεταξύ άλλων και στο επίπεδο των υφιστάμενων διεθνών οργανισμών. Η κλιματική αλλαγή είναι, πιθανότατα, το καλύτερο παράδειγμα ενός τομέα στον οποίο απαιτείται διεθνής συνεργασία, παρά την εξαιρετικά απογοητευτική αποχώρηση των ΗΠΑ από τη Συμφωνία του Παρισιού. Ζητήματα όπως η μετανάστευση, η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, το διεθνές εμπόριο, οι ανθρωπιστικές κρίσεις, οι πανδημίες, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η αναπτυξιακή συνεργασία, η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και των φορολογικών παραδείσων, κ.τ.λ. δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν από κάθε χώρα ξεχωριστά. Ούτε και από την Ευρώπη ξεχωριστά. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο, υπάρχει μια μεγάλη πολιτική πλειοψηφία στην Ευρώπη που μας ζητεί να συνεχίσουμε να κάνουμε μαζί αυτό που κάνουμε καλά και να επιλύσουμε μαζί τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε ως Ευρωπαίοι.

Διάφοροι ηγέτες μας έχουν προτείνει να «ξανασκεφτούμε την Ευρώπη». Οι υπέρμαχοι της ΕΕ ζητούν συνεχώς να βελτιωθεί το θεσμικό μας σύστημα ώστε να αντιμετωπίσει την αβεβαιότητα και την ανασφάλεια. «Μια Ευρώπη που προστατεύει» είναι μια από τις φράσεις που έχουν χρησιμοποιηθεί για να θυμηθεί η Ευρώπη ποια είναι και ποιον κοινωνικό ρόλο επιτελεί με την παροχή προστασίας της προσωπικής και συλλογικής μας ασφάλειας. «Να αποφασίζουμε εμείς» και όχι τα γεγονότα ή οι άλλοι, είναι ένα άλλο αίτημα των υπερασπιστών της Ευρώπης, που εστιάζει στην ευρωπαϊκή κυριαρχία στο πλαίσιο του παγκόσμιου στερεώματος, της ψηφιακής επανάστασης, των ενεργειακών προκλήσεων, της δημοκρατικής κρίσης, του κοινωνικού μοντέλου, της διεθνούς πολυμερούς προσέγγισης και των γεωπολιτικών ισορροπιών.

Χωρίς αμφιβολία, μια από τις σημαντικότερες συζητήσεις της εποχής είναι το ζήτημα του έθνους έναντι της Ευρώπης, της εθνικής μας πραγματικότητας έναντι του υπερεθνικού οικοδομήματος, σαν αυτά τα δύο να ήταν ασυμβίβαστα μεταξύ τους. Είναι μια συζήτηση που περιλαμβάνει ορισμένες τεχνικές πτυχές (επικουρικότητα, αναλογικότητα, κατανομή εξουσιών, κ.τ.λ.) αλλά, τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο αυτές. Έχει εμφανιστεί ένας νέος τύπος εθνικισμού, πολλές φορές ανοιχτά αντιευρωπαϊκού, που προωθεί το έθνος-κράτος ως το μόνο δυνατό πλαίσιο για τη δημοκρατία και έτσι απαξιώνει τα επιτεύγματα του ευρωπαϊκού εγχειρήματος και την ίδια την ευρωπαϊκή δημοκρατία. Πρέπει να βρούμε μια ισορροπία στον τρόπο με τον οποίο ασκούμε τις αντίστοιχες εξουσίες μας, αναθέτοντας στην Ευρώπη μόνο όσα πρέπει να κάνει. Ωστόσο, πρέπει επίσης να εξασφαλίσουμε ότι η Ευρώπη μπορεί να λειτουργεί χωρίς να περιορίζεται από διακυβερνητικές μεθόδους που την παραλύουν.

Πρέπει να στηρίξουμε το ευρωπαϊκό εγχείρημα δημιουργώντας έναν ευρωπαϊκό λαό που υποστηρίζεται από την πολιτική, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι ευρωπαϊκοί διαχωρισμοί δεν θα αποδυναμώσουν την Ένωση και δεν θα απειλήσουν τους πολίτες μας με μεθόδους εθνικού λαϊκισμού που καταστρέφουν δικαιώματα και ελευθερίες. Πρέπει να θυμόμαστε ότι η Ευρώπη είναι ένα σύνολο ταυτοτήτων και λαών με δυνατά συναισθήματα για το ιστορικό της βάρος. Η αναστάτωση ή η αντιπαράθεσή τους θα ισοδυναμούσε με αυτοκτονία.

Η μετανάστευση αποτελεί πλέον πολύ σημαντικό θέμα στον ευρωπαϊκό διάλογο. Οι ηθικές αρχές μας δοκιμάζονται με αυτό που συμβαίνει στη Μεσόγειο. Η εξωτερική πολιτική μας εμφανίζει τεράστιες αδυναμίες σε καταστάσεις σοβαρών συγκρούσεων, όπως αυτή στη Μέση Ανατολή. Δεν είμαστε σε θέση να ελέγξουμε αποτελεσματικά τα εξωτερικά μας σύνορα, ενώ παρατηρείται κατάφωρη ανυπακοή όσον αφορά την εφαρμογή των κοινοτικών αποφάσεών μας για την κατανομή των προσφύγων. Το χειρότερο όλων είναι ίσως ότι σε πολλές από τις κοινωνίες μας αναπτύσσονται συναισθήματα απόρριψης και ξενοφοβίας κατά των μεταναστών. Η ακροδεξιά και ο αντιευρωπαϊκός λαϊκισμός χειραγωγούν και χρησιμοποιούν επιδέξια αυτά τα συναισθήματα. Για αυτόν τον λόγο είναι απόλυτη και επείγουσα ανάγκη να αναθεωρηθεί η ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, όχι μόνο από δημογραφική άποψη αλλά, πάνω από όλα, για να είμαστε συνεπείς με τις αρχές και τις αξίες (άρθρο 2 της Συνθήκης) στις οποίες θεμελιώνεται η Ένωσή μας.

Η εμπειρία της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης και της διαχείρισής της από την ΟΝΕ μας έμαθε πολλά. Κατέστησε επίσης εμφανείς πολλές αδυναμίες στη λειτουργία των θεσμικών οργάνων. Αυτό δεν ισχύει μόνο για τη νομισματική και οικονομική πολιτική. Διάφορες εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουν επισημάνει ότι τα τελευταία χρόνια οι περισσότερες πολιτικές και οικονομικές αποφάσεις έχουν ληφθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εις βάρος των υπόλοιπων θεσμικών οργάνων· ότι η δημοκρατική βάση πολλών αποφάσεων υπονομεύθηκε από την επιρροή που άσκησαν σε αυτές τεχνικοί φορείς χωρίς αντιπροσωπευτικό ρόλο· ότι η αρχιτεκτονική του θεσμικού πλαισίου στο οποίο βασίζεται η ζώνη του ευρώ είναι ανεπαρκής και απαιτεί σημαντικές μεταρρυθμίσεις· ότι η ομοφωνία που απαιτείται από τις Συνθήκες αποτελεί σχεδόν αξεπέραστο εμπόδιο σε σημαντικές στιγμές και αποφάσεις· ότι η εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας της Ένωσης απαιτεί βελτιώσεις στους τομείς της λήψης αποφάσεων και των πόρων, καθώς και να ξεκινήσει η ΕΕ να εκπροσωπείται με ενιαίο τρόπο στο διεθνές στερέωμα, κ.τ.λ. Γενικά, οι εκθέσεις αυτές προτείνουν σημαντικές μεταρρυθμίσεις στη θεσμική λειτουργία της Επιτροπής, του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την αύξηση της διαφάνειας και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των αποφάσεων της Ένωσης.

Πολλές από τις μεταρρυθμίσεις που εκκρεμούν και τις αποφάσεις που οφείλουμε να λάβουμε για το μέλλον απαιτούν βαθύτερη πολιτική ολοκλήρωση, ιδίως στον τομέα της οικονομικής και νομισματικής διακυβέρνησης. Είναι ο μόνος τρόπος να πραγματοποιηθούν με δημοκρατική νομιμότητα.

Η αλλαγή των Συνθηκών θα μπορούσε να είναι, εν τέλει, ο καλύτερος τρόπος να επιτευχθεί αυτή η ολοκλήρωση, αλλά δεν θα ήταν θεμιτή αυτή τη στιγμή. Είναι μια απόφαση που πρέπει να αναλυθεί και, ενδεχομένως, να ληφθεί στην επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο. Βραχυπρόθεσμα όμως, χωρίς αλλαγές στις Συνθήκες, μπορούν και πρέπει να πραγματοποιηθούν πολλές μεταρρυθμίσεις, όπως επισημαίνει το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2017, σχετικά με τη δημοσιονομική ικανότητα για τη ζώνη του ευρώ. Η ενισχυμένη συνεργασία θα συνεχίσει να αποτελεί χρήσιμο εργαλείο, για παράδειγμα στον τομέα της άμυνας. Ωστόσο, μια Ευρώπη πολλών ταχυτήτων δεν χρειάζεται να είναι μια Ευρώπη «α λα καρτ».

Η πολιτική ολοκλήρωση θα απαιτήσει επίσης να βελτιώσουμε τη σχέση μεταξύ των πολιτών και των θεσμικών οργάνων της Ένωσης. Οι πολίτες της ΕΕ δεν αισθάνονται έντονα ότι έχουν μια υπερεθνική ευρωπαϊκή πολιτική ταυτότητα. Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη σε αυτή τη σχέση και δεν υπάρχει ισχυρή σύνδεση ανάμεσα στη θέληση των πολιτών, όπως εκφράζεται στις εκλογές, και στον πολιτικό προσανατολισμό της Ένωσης. Ο Πρόεδρος Juncker, οι ευρωπαίοι φεντεραλιστές, οι Πρωθυπουργοί και, βεβαίως, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν καταθέσει προτάσεις και πραγματοποιήσει συζητήσεις για μια καλύτερη σχέση μεταξύ των πολιτών και των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για μια καλύτερη ευθυγράμμιση της λειτουργίας της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου με τους κανόνες των συστημάτων εθνικών κοινοβουλίων. Με αυτό το πνεύμα, πρέπει να αντιμετωπιστούν διάφορα θέματα με σκοπό την ενίσχυση της πολιτικής διαφάνειας και τη βελτίωση των σχέσεων με τους πολίτες της Ευρώπης. Στα θέματα αυτά συμπεριλαμβάνονται οι προτάσεις του Κοινοβουλίου για μεταρρύθμιση της εκλογικής νομοθεσίας της Ένωσης, το σύστημα του «Spitzenkandidaten», η ενδυνάμωση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων, οι κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες που απαιτούνται για τις ενέργειες της Επιτροπής, οι ελεγκτικές εξουσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και οι σχέσεις με τα εθνικά κοινοβούλια, κ.λπ.

Το μέλλον της Ένωσης αποτέλεσε σταθερό θέμα συζήτησης κατά τη διάρκεια αυτής της κοινοβουλευτικής περιόδου και ιδίως προς το τέλος αυτής. Βάσει των πέντε σεναρίων που κατάρτισε η Επιτροπή το πρώτο εξάμηνο του 2017, τα θεσμικά όργανα και ορισμένοι ευρωπαίοι ερευνητές και εμπειρογνώμονες κατέθεσαν τις δικές τους συνεισφορές. Ιδιαιτέρως σημαντικές ήταν οι συνεισφορές των Προέδρων και Πρωθυπουργών των κρατών μελών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τους προσκάλεσε προκειμένου να εκφράσουν τις απόψεις τους για το μέλλον της Ευρώπης καθόλη τη διάρκεια του 2018.

Σκοπός της παρούσας έκθεσης είναι να συνοψίσει τα θέματα που πρέπει να συζητηθούν σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης και να χαραχτεί και να αποσαφηνιστεί ο δρόμος προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση εν όψει των εκλογών του 2019. Πρέπει, συνεπώς, να επισημανθεί ότι η παρούσα έκθεση δεν έχει σκοπό να παράσχει λύση ή να καθορίσει τις διάφορες εναλλακτικές, αλλά να επισημάνει τα προβλήματα, να περιγράψει τις προκλήσεις και να προσδιορίσει τις επιλογές που θα πρέπει να εξεταστούν από την ευρωπαϊκή πολιτική και τους εκπροσώπους που θα αναλάβουν καθήκοντα μετά τις επόμενες εκλογές.

Επίσης, σκοπός της έκθεσης δεν είναι να αναπτύξει τις τεχνικές και τις νομοθετικές μεταρρυθμίσεις που διαθέτουμε για να προχωρήσουμε με την ολοκλήρωση. Το ΕΚ έχει ήδη συμβάλει σημαντικά σε αυτό με την έγκριση των ακόλουθων ψηφισμάτων:

–  Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με πιθανές εξελίξεις και αναπροσαρμογές στην τρέχουσα θεσμική δομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης

–  Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με τη βελτίωση της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση τις δυνατότητες της Συνθήκης της Λισαβόνας

–  Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με τη δημοσιονομική ικανότητα για τη ζώνη του ευρώ

Οι εκθέσεις αυτές, και ορισμένες ακόμα που αναφέρονται στις αιτιολογικές σκέψεις, αποτελούν τις θεμελιώδεις βάσεις για την πρόοδο και τις μεταρρυθμίσεις που πρέπει να πραγματοποιηθούν για μια Ευρώπη ικανή να ανταποκριθεί στις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει τα ερχόμενα χρόνια στον τομέα της διακυβέρνησης.

Σκοπός της παρούσας έκθεσης είναι να προσδιορίσει, στα τέλη του 2018 και στην αρχή μιας θεμελιώδους πολιτικής συζήτησης που θα πραγματοποιηθεί έως τις εκλογές του Μαΐου 2019, ποια είναι για την Ευρώπη τα σημαντικά θέματα, οι προκλήσεις και τα μέσα με τα οποία μπορεί να τις αντιμετωπίσει. Δεν καθορίζονται λύσεις από σεβασμό για τα θεσμικά όργανα που θα προκύψουν από τη λαϊκή ψήφο και επειδή οι εκλεγέντες θα είναι αυτοί που θα αποφασίσουν. Σκοπός είναι απλώς να προσδιοριστεί ένα ευρωπαϊκό πολιτικό θεματολόγιο βάσει των πολλών επαναλαμβανόμενων μηνυμάτων που λαμβάνουμε και βάσει των διαδοχικών εκθέσεων, δηλώσεων και προτάσεων που έχουν καταθέσει τα διάφορα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και οι ηγέτες των κρατών μελών τους τελευταίους μήνες, και που στο σύνολό τους επιχειρούν να κάνουν την Ευρώπη μια σημαντική δύναμη στον τομέα της γεωπολιτικής, του εμπορίου, του κλίματος, της οικονομίας, της διατροφής και της διπλωματίας.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (22.11.2018)

προς την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων

σχετικά με την πορεία της συζήτησης για το μέλλον της Ευρώπης

2018/2094(INI)

Συντάκτρια γνωμοδότησης (*): Ivana Maletić

(*) Συνδεδεμένη επιτροπή – Άρθρο 54 του Κανονισμού

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής καλεί την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  διαπιστώνει τις απόψεις που εκφράστηκαν κατά τη σύνοδο ολομέλειας για το «Μέλλον της Ευρώπης»· εκτιμά πως ο μελλοντικός προϋπολογισμός της ΕΕ θα πρέπει να προάγει την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία από άποψη κοινωνικοοικονομικού αντικτύπου, να υποστηρίζει τον εκσυγχρονισμό των πολιτικών της ΕΕ, να εξασφαλίζει χρήματα για νέες προκλήσεις, να συνεχίσει να συμβάλλει στην οικονομική και κοινωνική σύγκλιση και στη συνοχή μεταξύ και εντός των κρατών μελών, ώστε να ενισχύσει την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, ισότητα και έξυπνη, βιώσιμη και συμμετοχική μεγέθυνση, στο πλαίσιο μεταξύ άλλων και των δεσμεύσεων της ΕΕ έναντι της Συμφωνίας του Παρισιού, να εξασφαλίζει τον σεβασμό και την προαγωγή των θεμελιωδών αξιών κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 2 και 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), και να αποκτήσει νέους ίδιους πόρους στη βάση των εργασιών της ομάδας υψηλού επιπέδου για τους ιδίους πόρους·

2.  υπογραμμίζει τη σημασία της προσήλωσης στη διεργασία ολοκλήρωσης της Τραπεζικής Ένωσης και την ανάγκη ανοίγματος και ίσης μεταχείρισης όλων των κρατών μελών που συμμετέχουν στην Τραπεζική Ένωση· υπενθυμίζει ότι η ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης, που θα περιλαμβάνει ένα ευρωπαϊκό σύστημα ασφάλισης καταθέσεων και ένα δημοσιονομικό μηχανισμό ασφάλειας για το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης, οφείλει να συνεχιστεί, όπως πρέπει να συνεχιστούν και τα μέτρα για την επίτευξη μιας μείωσης των κινδύνων·

3.  επιδοκιμάζει τις προτάσεις που η Επιτροπή, στο πλαίσιο της αναθεώρησης του ευρωπαϊκού συστήματος χρηματοπιστωτικής εποπτείας (ΕΣΧΕ/ESFS), παρουσίασε για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες· προτρέπει το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο να ολοκληρώσουν τις νομοθετικές διαπραγματεύσεις πριν από το τέλος της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου, δεδομένου ότι οι πολιτικές για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες πρέπει να ενισχυθούν, ώστε να αποφευχθούν μελλοντικές καταστάσεις όπου χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί διευκολύνουν ενεργά τη νομιμοποίηση χρημάτων·

4.  καλεί την Επιτροπή, με τη βοήθεια των ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών, να εντοπίσει και να άρει τα εμπόδια στην εσωτερική αγορά και να βοηθήσει στην προστασία των καταναλωτών· υποστηρίζει ότι μια από τις κύριες προτεραιότητες της Επιτροπής πρέπει να είναι η αποτελεσματική επιβολή της νομοθεσίας της ΕΕ·

5.  καλεί την Επιτροπή να δώσει την προτεραιότητα στους κανονισμούς αντί των οδηγιών ως νομοθετικό μέσο για τη νομοθεσία που αφορά την Τραπεζική Ένωση και τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία κατακερματισμού και μια κατάσταση όπου οι εποπτικές αρχές θα έχουν να αντιμετωπίσουν διαφορετικά εθνικά καθεστώτα·

6.  τονίζει την επείγουσα ανάγκη ολοκλήρωσης της Ένωσης Κεφαλαιαγορών· τονίζει ότι, λόγω της συνεισφοράς τους στον ιδιωτικό επιμερισμό των κινδύνων, οι βαθιά και άρτια ενοποιημένες κεφαλαιαγορές είναι συμπληρωματικές προς την Τραπεζική Ένωση, αυξάνοντας την οικονομική σύγκλιση, βοηθώντας στην απορρόφηση μελλοντικών κλυδωνισμών και πιθανόν συμμετέχοντας σε έναν καλύτερο καταμερισμό της χρηματοδότησης, όπου απαιτείται· ζητεί μια ολοκληρωμένη μελέτη για το ποιο είναι το καταλληλότερο πλαίσιο για να λαμβάνεται καλύτερα υπόψη η ταχέως εξελισσόμενη φύση των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών· τονίζει ότι η καλύτερη πρόσβαση σε πρόσθετες πηγές χρηματοδότησης θα βοηθούσε ιδιαίτερα τις νεοφυείς επιχειρήσεις και τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, προάγοντας τη στέρεη μεγέθυνσή τους και τη βιώσιμη ανάπτυξή τους·

7.  υπογραμμίζει τη σημασία του να συνεχιστεί η διαδικασία εμβάθυνσης και ολοκλήρωσης της ΟΝΕ ως συμβολή στη διαφύλαξη της σταθερότητας του ενιαίου νομίσματος και στην αύξηση της σύγκλισης των οικονομικών και δημοσιονομικών πολιτικών και των πολιτικών στον τομέα την αγορά εργασίας μεταξύ των κρατών μελών· τονίζει επ’ αυτού την ανάγκη για μια ισχυρή πολιτική δέσμευση, για μια αποτελεσματική διακυβέρνηση και για μια δημοκρατική λογοδοσία σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, και ειδικά για κοινοβουλευτικό έλεγχο στα διάφορα στάδια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· επαναλαμβάνει ότι, πλην της ρήτρας εξαίρεσης της Δανίας, κάθε κράτος μέλος υποχρεούται να υιοθετήσει το ευρώ· στηρίζει τα περαιτέρω βήματα για την ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας· λαμβάνει γνώση της πρότασης της Επιτροπής για μια Ευρωπαϊκή Λειτουργία Σταθεροποίησης Επενδύσεων και συζητά για νέα εργαλεία δημοσιονομικού ελέγχου με σκοπό τη σταθεροποίηση·

8.  λαμβάνει γνώση της πρότασης της Επιτροπής για ένα πρόγραμμα στήριξης των μεταρρυθμίσεων· τονίζει τη σημασία του να μην εξασθενίσει η συναποφασιστική εξουσία του Κοινοβουλίου και η εποπτεία που αυτό ασκεί στη χρήση των κονδυλίων της ΕΕ· εκφράζει την ανησυχία του για το ότι κατά την περίοδο 2011-2017 εφαρμόστηκε πλήρως μόνο το 9 % των ειδικών ανά χώρα συστάσεων (ΣΑΧ/CSRs)· λαμβάνει υπό σημείωση τον μηχανισμό σύγκλισης που θα παρέχει κίνητρα και θα βοηθά τα κράτη μέλη που είναι εκτός της ζώνης του ευρώ με βιώσιμες δημοσιονομικές και οικονομικές πολιτικές για να εφαρμόσουν μεταρρυθμίσεις και να εκπληρώσουν τα κριτήρια για την υιοθέτηση του ευρώ·

9.  υπογραμμίζει τη σημασία του να διασφαλιστεί η προς τα πάνω οικονομική και κοινωνική σύγκλιση στη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· αναγνωρίζει τη σημασία της δημιουργίας του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων· διαπιστώνει ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο έχει ενισχυθεί και εξορθολογιστεί, τονίζει όμως ότι μια καλύτερη συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων θα βοηθούσε να βελτιωθεί ο βαθμός υιοθέτησης σε εθνικό επίπεδο, που θα οδηγούσε σε καλύτερη εφαρμογή των ΣΑΧ, κάτι που θα βελτίωνε τη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· επισημαίνει ότι αποτελεί πρωτίστως και κυρίως ευθύνη των κρατών μελών το να επιλέξουν επαρκείς και βιώσιμες δημοσιονομικές και οικονομικές πολιτικές·

10.  χαιρετίζει το μελλοντικό πρόγραμμα InvestEU και τονίζει ότι το ταμείο θα πρέπει να συνεχίσει να μειώνει το επενδυτικό χάσμα μέσα στην ΕΕ· υποστηρίζει τις επενδύσεις σε υλικά και άυλα στοιχεία ενεργητικού, προκειμένου να προωθηθούν η μεγέθυνση, οι επενδύσεις και η απασχόληση, με ιδιαίτερη έμφαση στις ΜΜΕ, τις μικρές και μεσαίες εταιρείες και τις κοινωνικές επιχειρήσεις, και έτσι να βελτιωθεί η ευημερία και να προαχθεί η δικαιότερη κατανομή εισοδημάτων και η οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή στην Ένωση·

11.  επικροτεί το έργο που έχει γίνει μέχρι σήμερα και θεωρεί απαραίτητο να συνεχιστεί η διεξοδική αναθεώρηση της υφιστάμενης νομοθεσίας περί ΦΠΑ· τονίζει την ανάγκη να ενταθεί ο αγώνας κατά της φοροαπάτης, της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής· διαπιστώνει το έργο της Επιτροπής υπέρ της φορολόγησης της ψηφιακής οικονομίας·

12.  καλεί όλα τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων της Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού, να εντείνουν ακόμη περισσότερο τις επικοινωνιακές προσπάθειές τους προκειμένου να εξηγούν το έργο τους και να βελτιώσουν την ενημέρωση που διατίθεται στους πολίτες της ΕΕ·

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

20.11.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

40

7

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Hugues Bayet, Pervenche Berès, David Coburn, Thierry Cornillet, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Barbara Kappel, Wolf Klinz, Γεώργιος Κύρτσος, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Κώστας Μαυρίδης, Alex Mayer, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Andrea Cozzolino, Jeppe Kofod, Paloma López Bermejo, Michel Reimon, Joachim Starbatty, Lieve Wierinck

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pilar Ayuso, Elmar Brok, Helga Stevens

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

40

+

ALDE

Thierry Cornillet, Petr Ježek, Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ENF

Barbara Kappel

PPE

Pilar Ayuso, Elmar Brok, Markus Ferber, Stefan Gehrold, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Γεώργιος Κύρτσος, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Andrea Cozzolino, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Roberto Gualtieri, Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Κώστας Μαυρίδης, Alex Mayer, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Michel Reimon, Ernest Urtasun

7

-

ECR

Bernd Lucke, Joachim Starbatty

EFDD

David Coburn, Marco Valli

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Miguel Viegas

3

0

ECR

Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Helga Stevens

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (5.11.2018)

προς την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων

σχετικά με την πορεία της συζήτησης για το μέλλον της Ευρώπης

(2018/2094(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  τονίζει ότι η κοινή εμπορική πολιτική πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί θεμελιώδη πυλώνα της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης που έχει άμεσες συνέπειες στις ζωές των πολιτών, και ότι πρέπει να βοηθήσει την Ένωση να προσαρμοστεί στον νέο της ρόλο σε έναν κόσμο με πολλαπλούς ηγετικούς παράγοντες στη διεθνή σκηνή· προς τούτο προτρέπει το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να συνεργαστούν όσον αφορά τα εξής:

α)  ισχυροποίηση της κοινής εμπορικής πολιτικής μέσω της ενσωμάτωσής της στο ευρύτερο πλαίσιο πολιτικής· ανάληψη ηγετικού ρόλου στην παγκόσμια εμπορική πολιτική σε πολυμερές και διμερές επίπεδο· ενίσχυση της συνεργασίας με τους διμερείς, στρατηγικούς και περιφερειακούς εμπορικούς εταίρους και με τους πολυμερείς οργανισμούς όπως τη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (ΔΗΕΕΑ), το πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP), τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ), και ειδικότερα τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ) μέσω της ενεργούς συμμετοχής στην αναγκαία μεταρρύθμισή του, ώστε να αυξηθεί η αποτελεσματικότητά του, η δυνατότητά του να ανταποκρίνεται στις νέες παγκόσμιες προκλήσεις —μεταξύ των οποίων η Ατζέντα του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη και η Συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή— και η νομιμοποίησή του· ισχυροποίηση του ηγετικού ρόλου της Ένωσης και της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ στο πλαίσιο της προώθησης μιας εμπορικής πολιτικής που βασίζεται σε αξίες, ενισχύοντας τη διάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο εμπόριο και την εισαγωγή των ύψιστων ευρωπαϊκών προτύπων·

β)  ανάληψη ηγετικού ρόλου στην υπεράσπιση ενός ανοικτού, βασισμένου σε κανόνες, δίκαιου και βιώσιμου παγκόσμιου εμπορικού συστήματος με αναπτυξιακό προσανατολισμό, ούτως ώστε να προαχθεί η ανταγωνιστικότητα των εταιρειών της ΕΕ, εξασφαλίζοντας την αποτελεσματική εφαρμογή των διεθνών προτύπων και συμφωνιών, όπως οι συμφωνίες για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή, οι συμβάσεις της ΔΟΕ, καθώς και οι διατάξεις κατά της διαφθοράς και οι συμφωνίες για χρηματοοικονομική διαφάνεια, καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και συνεργασία σε θέματα φορολογίας· εξασφάλιση της δυνατότητας των εταιρειών της ΕΕ να δραστηριοποιούνται σε παγκόσμιο επίπεδο με ίσους όρους, προβλέψιμους κανόνες, θεμιτό ανταγωνισμό και καθορισμένες υποχρεώσεις, σε ένα πλαίσιο που ευνοεί την εποικοδομητική συνεργασία με στόχο την υιοθέτηση κοινής θέσης της Ένωσης στις διακυβερνητικές διαπραγματεύσεις του ΟΗΕ σχετικά με την ευθύνη για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και την προώθηση της εταιρικής ευθύνης και των δεσμευτικών υποχρεώσεων δέουσας επιμέλειας ως προς τις αλυσίδες εφοδιασμού και παραγωγής·

γ)  πλήρης και άμεση ενημέρωση του Κοινοβουλίου σχετικά με τις διαπραγματεύσεις και την εντολή του Συμβουλίου, συν τοις άλλοις και καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής των διεθνών συμφωνιών, με στόχο να εξασφαλιστεί ότι είναι σε θέση να ασκεί τις εξουσίες και τα προνόμιά του· απλούστευση και συντόμευση των διαδικασιών διαπραγμάτευσης και ενίσχυση της δυνατότητας του Κοινοβουλίου να ασκεί έλεγχο καθ’ όλη τη διάρκεια των εν λόγω διαδικασιών· αύξηση της διαφάνειας έναντι των πολιτών της ΕΕ μέσω της δημοσίευσης των οδηγιών διαπραγμάτευσης (εντολές) για τις εμπορικές συμφωνίες πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων, ώστε να αυξηθεί επίσης η προβλεψιμότητα και η ασφάλεια δικαίου για τους οικονομικούς φορείς, και να τους δοθεί η δυνατότητα να αξιοποιούν καλύτερα και έγκαιρα τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στην ΕΕ· πλήρης τήρηση των διατάξεων της Συνθήκης και της πρόσφατης νομολογίας της ΕΕ, βάσει των οποίων η κοινή εμπορική πολιτική αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα της Ένωσης·

δ)  προσαρμογή της εμπορικής πολιτικής στις παγκόσμιες τάσεις αυτονόμησης, ψηφιοποίησης και υπηρεσιοποίησης, ανόδου των παγκόσμιων αλυσίδων αξίας και διασυνδεσιμότητας του εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών, καταβάλλοντας προσπάθειες για να συμπεριλαμβάνονται στις διμερείς και πολυμερείς εμπορικές συμφωνίες κατάλληλες διατάξεις που διασφαλίζουν τις μεταφορές δεδομένων, ανταγωνιστικές τιμές για τα ενδιάμεσα αγαθά και την ελευθέρωση των συναλλαγών στον τομέα των υπηρεσιών·

ε)  στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) προκειμένου να επωφεληθούν πλήρως από την κοινή εμπορική πολιτική· αύξηση των επενδύσεων στην έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία, ιδίως με στόχο την απαλλαγή της οικονομίας μας από τις ανθρακούχες εκπομπές· στήριξη των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων με στόχο την ηγετική τους θέση στον εν λόγω τομέα σε παγκόσμιο επίπεδο, και κατ’ επέκταση την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας· έμφαση στο ότι η βιώσιμη ανάπτυξη δεν πρέπει να θεωρείται φραγμός για τις επενδύσεις· επιμονή στη διεθνή συνεργασία και σε μια διαδικασία διεθνούς συμμετοχής, ειδικότερα στην αφρικανική ήπειρο, μέσω των οποίων θα μπορούσαν να προαχθούν οι βιώσιμοι οικονομικοί κύκλοι σε περιφερειακό επίπεδο, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και η ανάπτυξη πολιτικών κοινωνικής προστασίας·

στ)  συστηματική συμπερίληψη του ψηφιακού εμπορίου, των ΜΜΕ, δεσμευτικών και εκτελεστών κεφαλαίων για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη, και διατάξεων για την ισότητα των φύλων στις εμπορικές συμφωνίες, και ανάληψη ηγετικού ρόλου στις πολυμερείς συζητήσεις όσον αφορά τα εν λόγω θέματα· προστασία των δεδομένων των πολιτών της ΕΕ στον πλήρη βαθμό που κατοχυρώνεται στον γενικό κανονισμό της Ένωσης για την προστασία δεδομένων [κανονισμός (ΕΕ) 2016/679] και προώθηση της ενίσχυσης των προτύπων της ΕΕ σχετικά με την προστασία του καταναλωτή, την προστασία δεδομένων και την πρόσβαση στην αγορά· προσπάθειες οικοδόμησης μιας παγκόσμιας συμμαχίας και υποστήριξη των αρχών των κρατών μελών όσον αφορά την καταπολέμηση του διασυνοριακού κυβερνοεγκλήματος· ανάπτυξη μιας ψηφιακής στρατηγικής της ΕΕ που περιλαμβάνει επενδύσεις σε ψηφιακή υποδομή και σε ψηφιακές επιχειρήσεις προς όφελος του συνόλου της κοινωνίας·

ζ)  διευκόλυνση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, και της πρόσβασης σε αυτό, με σκοπό να ληφθούν υπόψη οι επιπτώσεις της προοδευτικής και αμοιβαίας ελευθέρωσης του εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών·

η)  βελτίωση της συνοχής ανάμεσα στην κοινή εμπορική πολιτική και στην κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ), την ευρωπαϊκή αναπτυξιακή πολιτική και την πολιτική για το κλίμα, ούτως ώστε να εξασφαλιστούν οι αξίες και οι στόχοι που ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και στα άρθρα 21, 207 και 208 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), με πλήρη σεβασμό στην ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανάπτυξη·

θ)  αναγνώριση του κινδύνου παρεμπόδισης του εμπορίου που εγκυμονεί η ακραία πολιτικοποίηση των εμπορικών συμφωνιών της ΕΕ·

ι)  έμφαση στη στρατηγική σημασία που έχει η δημιουργία μιας εποικοδομητικής πολιτικής γειτονίας μέσω της ανάπτυξης δίκαιων εμπορικών σχέσεων και οικονομικής συνεργασίας με οικονομίες που ανήκουν στην ανατολική και τη νότια γειτονία της Ένωσης, προκειμένου να προαχθεί η οικονομική και κοινωνική τους ευημερία και η δημιουργία θέσεων εργασίας·

ια)  πρόβλεψη των επιπτώσεων του Μπρέξιτ και προτάσεις άμβλυνσης των αρνητικών οικονομικών συνεπειών για την Ένωση και τους πολίτες της, συμπεριλαμβανομένων των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου που ζουν σήμερα στην Ένωση·

ιβ)  βελτίωση της στρατηγικής επικοινωνίας της κοινής εμπορικής πολιτικής, με την παροχή περισσότερων δημόσιων και ολοκληρωμένων αναλύσεων σχετικά με τις πιθανές συνέπειες των νέων εμπορικών συμφωνιών πριν από την έγκριση των σχετικών οδηγιών διαπραγμάτευσης (εντολές)· καλύτερη προβολή των ευκαιριών που προσφέρει το εμπόριο στους πολίτες και τις επιχειρήσεις μας· βελτίωση της διαφάνειας και εμβάθυνση του διαλόγου με επαγγελματικούς και κοινωνικούς εταίρους και την κοινωνία των πολιτών, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η επαρκής συμμετοχή τους στην παρακολούθηση και την εφαρμογή των εμπορικών συμφωνιών, κυρίως μέσω του διαλόγου και των εγχώριων συμβουλευτικών ομάδων για τις εμπορικές συμφωνίες, και μέσω της διάθεσης περισσότερων πόρων στους εν λόγω μηχανισμούς· παροχή βοήθειας στους πολίτες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης, με σκοπό να κατανοήσουν καλύτερα τις μεταβαλλόμενες ισορροπίες στην αρχιτεκτονική των παγκόσμιων οικονομικών σχέσεων και να προσαρμοστούν σε αυτές.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

5.11.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

30

3

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, Yannick Jadot, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Patricia Lalonde, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Sajjad Karim, Sander Loones, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jarosław Wałęsa

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Georges Bach, Norbert Lins

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

30

+

ALDE

Nadja Hirsch, Patricia Lalonde

ECR

Sander Loones

EFDD

Tiziana Beghin

GUE/NGL

Helmut Scholz

NI

David Borrelli, Emmanuel Maurel

PPE

Georges Bach, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Christophe Hansen, Norbert Lins, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Yannick Jadot

3

-

ECR

Sajjad Karim

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur

1

0

GUE/NGL

Eleonora Forenza

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (16.11.2018)

προς την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων

σχετικά με την πορεία της συζήτησης για το μέλλον της Ευρώπης

2018/2094(INI)

Εισηγητής: Petri Sarvamaa

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού καλεί την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρώπη έχει φτάσει σε ένα σταυροδρόμι, αντιμέτωπη με ένα είδος κρίσης νομιμοποίησης όσον αφορά τις ευρωπαϊκές αποφάσεις·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να έρθει το ευρωπαϊκό εγχείρημα πιο κοντά στους πολίτες της ΕΕ, και να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες, τις ζωές και τις προσδοκίες τους, προκειμένου, πρωτίστως, να ενισχυθεί η νομιμοποίηση της ΕΕ και να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στο ευρωπαϊκό εγχείρημα και ο ενθουσιασμός για αυτό, χάρη στην ανανεωμένη διακυβέρνηση της ΕΕ·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κοινοβουλευτικός έλεγχος των δημοσίων δαπανών αποτελεί ζωτικό στοιχείο ενός σύγχρονου δημοκρατικού συστήματος·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότερη δημοκρατία στην ΕΕ συνεπάγεται μεγαλύτερη διαφάνεια, λογοδοσία και ακεραιότητα, και ότι οι αρχές αυτές θα πρέπει να είναι κεντρικές στην κουλτούρα των θεσμικών οργάνων της ΕΕ ώστε να προαχθεί η αποτελεσματική διακυβέρνηση και να εξασφαλιστεί ότι η λειτουργία και η διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ θα είναι πιο ανοικτές·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ οφείλουν να λειτουργούν με διαφάνεια και να λογοδοτούν πλήρως στους πολίτες της Ένωσης για τα κονδύλια που τους ανατίθενται στο πλαίσιο του ρόλου τους ως θεσμικών οργάνων της ΕΕ·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ηγέτες της ΕΕ των 27 έδωσαν ένα σαφές μήνυμα «ενότητας και αλληλεγγύης» με την έγκριση της διακήρυξης της Ρώμης, στις 25 Μαρτίου 2017·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αδράνεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν αποτελεί πλέον επιλογή, δεδομένων των μεγάλων προκλήσεων που πρέπει να αντιμετωπίσει η Ένωση, ιδίως σε σχέση με την παγκοσμιοποίηση, τη μετανάστευση, την άμυνα βάσει ενισχυμένης συνεργασίας, τα κοινωνικά ζητήματα, την ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης και την επιλογή νέων ιδίων πόρων της ΕΕ·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ παραμένει πολύτιμη πηγή χρηματοδότησης για τα κράτη μέλη·

1.  θεωρεί ότι η εμπιστοσύνη των πολιτών στα θεσμικά όργανα της ΕΕ έχει θεμελιώδη σημασία για τη δημοκρατία, τη χρηστή διακυβέρνηση και την αποτελεσματική χάραξη πολιτικής·

2.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να υπερκεραστούν τα αλληλοσυγκρουόμενα οράματα για την Ευρώπη και να επέλθει συμβιβασμός ανάμεσα στις αντικρουόμενες προτεραιότητες, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος κατάρρευσης ή αποδυνάμωσης της Ένωσης·

3.  αναγνωρίζει ότι το Μπρέξιτ καθιστά πιο επιτακτική την ανάγκη να διερευνηθεί περαιτέρω η θεσμική αρχιτεκτονική και η αρχιτεκτονική των δαπανών της ΕΕ, και να δοθεί νέα πολιτική δυναμική στην ΕΕ·

4.  επισημαίνει ότι η απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει από την Ένωση θα έχει πολύπλοκες δημοσιονομικές συνέπειες και θα επηρεάσει αρνητικά τον προϋπολογισμό της ΕΕ· επιμένει ότι τα υπόλοιπα 27 κράτη μέλη της ΕΕ θα πρέπει να είναι πιο φιλόδοξα ως προς τη μεταρρύθμιση του προϋπολογισμού, δεδομένων των σημερινών και μελλοντικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η ΕΕ·

5.  είναι πεπεισμένο ότι υπάρχει ακόμη περιθώριο για καλύτερη εδραίωση της δημοκρατικής λογοδοσίας στο πλαίσιο της Ένωσης, και συγκεκριμένα με την ανάπτυξη ισχυρών μηχανισμών για τη διασφάλιση της πολιτικής νομιμότητας και της θεσμικής λογοδοσίας και με τον εξορθολογισμό των ολοένα πιο πολύπλοκων δομών διακυβέρνησης της ΕΕ·

6.  υπενθυμίζει την ανάγκη για επείγουσα δημοσιονομική και διοικητική μεταρρύθμιση της ΕΕ που θα εξορθολογίσει τις εσωτερικές διαδικασίες και θα καταστήσει την ΕΕ πιο κατανοητή και προσβάσιμη για τους πολίτες·

7.  υπενθυμίζει ότι τυχόν περαιτέρω εξέλιξη της αρχιτεκτονικής της Ένωσης σε σχέση με τα υφιστάμενα όργανα ή με τη δημιουργία νέων νομικών οντοτήτων θα πρέπει πάντα να λαμβάνει υπόψη τα ζητήματα της δημοκρατικής λογοδοσίας της ΕΕ, τις ρυθμίσεις για τον δημόσιο έλεγχο και την αποδοτικότητα των δραστηριοτήτων·

8.  πιστεύει ότι είναι αναγκαίο να περιοριστούν τα κενά όσον αφορά τη λογοδοσία στην ΕΕ και να πραγματοποιηθεί μια στροφή προς περισσότερο συνεργατικούς τρόπους ελέγχου, που θα συνδυάζουν δημοκρατική εποπτεία και δραστηριότητες λογιστικού ελέγχου, προσφέροντας επίσης μεγαλύτερη διαφάνεια· ζητεί, προς τούτο, να εξασφαλιστεί πλήρης λογοδοσία και αποτελεσματική δημοκρατική εποπτεία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, καθώς και να συσταθούν νέα όργανα, όπως ένα Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο·

9.  τονίζει, επιπλέον, ότι έχει έρθει η ώρα για ρεαλιστικό στοχασμό όσον αφορά τους τρόπους δράσης της ΕΕ, στο πλαίσιο του οποίου θα πρέπει να απαντηθούν τα εξής κεντρικά ερωτήματα: Πώς θα υλοποιηθούν καλύτερα οι πολιτικές της Ένωσης και ποια μοντέλα διακυβέρνησης θα πρέπει να εφαρμοστούν ώστε να προετοιμαστεί το έδαφος για μια Ευρώπη που παράγει απτά αποτελέσματα·

10.  υπενθυμίζει ότι είναι αναγκαίο να έχει η ΕΕ μακροπρόθεσμο στρατηγικό όραμα· θεωρεί ότι είναι καιρός να προαχθούν νέα ευρωπαϊκά αφηγήματα και να υλοποιηθούν ενωσιακές πολιτικές με πιο στρατηγικό τρόπο, βάσει ορισμένων σαφώς καθορισμένων και κατανοητών προτεραιοτήτων, κοινών στόχων και ικανοτήτων της Ένωσης, με σκοπό τη βελτίωση της αναγνωσιμότητας και της αποτελεσματικότητας·

11.  υπογραμμίζει ότι απαιτείται τακτικός έλεγχος ώστε να εξασφαλίζεται ότι η μετουσίωση των γενικών πολιτικών στόχων σε απτές και ορατές δράσεις και αποτελέσματα για τους πολίτες της ΕΕ ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, συνεπώς πρέπει να καταστεί απολύτως αναγκαία η διατήρηση του δημοσιονομικού ελέγχου ως θεμελιώδους συστατικού στοιχείου του δημοκρατικού ελέγχου·

12.  επισημαίνει ότι η ενίσχυση της δημοκρατικής εποπτείας και του κοινοβουλευτικού ελέγχου θα πρέπει να βασίζεται όχι μόνο στον παραδοσιακό έλεγχο των αποθεμάτων και των χρηματοοικονομικών ροών αλλά και στην ενδελεχή αξιολόγηση της σχέσης κόστους ωφέλειας, της αξίας και της βιωσιμότητας του αντικτύπου στους πολίτες, καθώς και της τήρησης των αξιών της Ένωσης και του κράτους δικαίου·

13.  θεωρεί ότι ο σεβασμός των θεμελιωδών αξιών, η εξασφάλιση της προστασίας του κράτους δικαίου στα κράτη μέλη ή η εισαγωγή αιρεσιμότητας που συνδέεται με οικολογικά ζητήματα είναι απαραίτητες δημοκρατικές προϋποθέσεις για τον καθορισμό οιωνδήποτε νέων μορφών οικονομικής αλληλεγγύης στην ΕΕ· ανησυχεί για τις πρόσφατες εξελίξεις σε σχέση με την έλλειψη σεβασμού του κράτους δικαίου σε ορισμένα κράτη μέλη· επιδοκιμάζει, στο πλαίσιο αυτό, την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με την έκδοση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης στην περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη (COM(2018)0324)· τονίζει ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα θα πρέπει να αναλάβουν δράση για την προστασία του κράτους δικαίου·

14.  απαιτεί να ενισχυθεί το ισχύον πλαίσιο για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης με ένα σύστημα κυρώσεων, αναλογικών προς τον βαθμό των ελλείψεων ή των προσπαθειών υπονόμευσης του κράτους δικαίου βάσει ανεξάρτητης αξιολόγησης, οι οποίες θα κυμαίνονται από τη μείωση της ενωσιακής χρηματοδότησης έως την αναστολή των πληρωμών και των αναλήψεων υποχρεώσεων για επαναλαμβανόμενες ελλείψεις· θεωρεί ότι, σε τέτοιες περιπτώσεις, το Κοινοβούλιο θα πρέπει να συμμετέχει επί ίσοις όροις με το Συμβούλιο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων όσον αφορά την κίνηση σχετικών διαδικασιών και την άρση των σχετικών μέτρων·

15.  υπενθυμίζει ότι είναι απαραίτητο να προαχθεί η επιδίωξη ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας, με άλλα λόγια η συγκέντρωση πόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να αποφέρει περισσότερους καρπούς σε σύγκριση με τις δαπάνες σε εθνικό επίπεδο, οι οποίες δεν μπορούν να εστιάζουν στην παροχή ευρωπαϊκών δημόσιων αγαθών·

16.  θεωρεί απαραίτητο να σχεδιαστούν καλύτερα εργαλεία για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις σε ολόκληρη την ΕΕ με προοπτική την παροχή σημαντικών ευρωπαϊκών δημόσιων αγαθών, και τούτο να επιτευχθεί με τη δέουσα εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας·

17.  είναι της γνώμης ότι πρέπει να ενισχυθεί η προ-αιρεσιμότητα των πολιτικών, στις περιπτώσεις όπου αυτό είναι αναγκαίο, χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η λειτουργικότητα των προγραμμάτων, με σκοπό να εξασφαλιστεί αποτελεσματική χρηστή δημοσιονομική διαχείριση κατά την εκτέλεση των δαπανών της Ένωσης·

18.  επαναλαμβάνει ότι, στο πλαίσιο της συζήτησης για το μέλλον της Ευρώπης, πρέπει να εξεταστεί ο τρόπος με τον οποίο θα μπορούσε να μεταρρυθμιστεί το δημοσιονομικό σύστημα της Ένωσης προκειμένου ο προϋπολογισμός να επαρκεί για να εγγυηθεί τη χρηματοδότηση των σχεδιαζόμενων πολιτικών και την καλύτερη ισορροπία μεταξύ προβλεψιμότητας και ικανότητας ανταπόκρισης, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο θα μπορούσε να εξασφαλιστεί ότι οι συνολικές χρηματοδοτικές ρυθμίσεις δεν είναι πιο σύνθετες από όσο χρειάζεται για να επιτευχθούν οι πολιτικοί στόχοι της Ένωσης και να διασφαλιστεί η λογοδοσία·

19.  κρίνει σκόπιμο να εξασφαλιστεί ότι ο προϋπολογισμός προσφέρει πραγματική προστιθέμενη αξία για τους πολίτες της ΕΕ·

20.  τονίζει ότι η εξασφάλιση επαρκών οικονομικών μέσων, σε συνδυασμό με τον εκσυγχρονισμό του συστήματος των ιδίων πόρων, δηλαδή με την εξασφάλιση σταθερών, αποδοτικών και πραγματικά ευρωπαϊκών ιδίων πόρων, είναι σημαντική για τη διατήρηση υψηλού επιπέδου επενδύσεων και για τη διατήρηση του υψηλού επιπέδου φιλοδοξίας και επιρροής της Ένωσης στη διεθνή σκηνή·

21.  επισημαίνει ότι είναι αναντικατάστατος ο ρόλος των ευρωπαϊκών οργανισμών όσον αφορά την παροχή εμπειρογνωσίας στους αντίστοιχους τομείς τους και, παράλληλα, την εκπροσώπηση της ΕΕ στα κράτη μέλη· τονίζει ότι είναι, ως εκ τούτου, απαραίτητο να εξασφαλιστεί ότι στο μέλλον το έργο των οργανισμών θα είναι καλά δομημένο και οργανωμένο, ότι οι δραστηριότητες που ασκούνται από τους οργανισμούς είναι βιώσιμες και ότι διασφαλίζεται συνεχώς η προβολή τους·

22.  τονίζει, επιπλέον, ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ) θα πρέπει να ενσωματωθεί στον προϋπολογισμό της ΕΕ, όπως ήδη αναφέρθηκε στην πρόταση για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) 2021-2027, προκειμένου να αποφευχθεί ο κατακερματισμός του προϋπολογισμού· επισημαίνει ότι η συμπερίληψη του ΕΤΑ στον προϋπολογισμό της ΕΕ αυξάνει την ικανότητα της αρμόδιας για την απαλλαγή αρχής να ελέγχει τις δαπάνες στην ΕΕ·

23.  καλεί όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να βελτιώσουν τις διαδικασίες και τις πρακτικές που ακολουθούν για τη διασφάλιση των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και να συνεισφέρουν ενεργά σε μια διαδικασία απαλλαγής προσανατολισμένη στα αποτελέσματα· πιστεύει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η διαδικασία απαλλαγής αποτελεί απαραίτητο μέσο δημοκρατικής λογοδοσίας έναντι των πολιτών της Ένωσης·

24.  επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να εξασφαλίζεται η προστασία των χρημάτων των φορολογουμένων της ΕΕ από την απάτη και άλλες παράνομες δραστηριότητες που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης·

25.  υπενθυμίζει τις δυσκολίες που έχουν προκύψει επανειλημμένα μέχρι σήμερα κατά τις διαδικασίες απαλλαγής, λόγω της έλλειψης συνεργασίας εκ μέρους του Συμβουλίου· επιμένει ότι το Συμβούλιο πρέπει να είναι υπόλογο και διαφανές, όπως τα άλλα θεσμικά όργανα· τονίζει ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν εξαιρέσεις·

26.  θεωρεί ότι η δημιουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την επίτευξη ενός ευρωπαϊκού δημόσιου χώρου· καλεί την Επιτροπή να καταβάλει προσπάθειες για την ταχεία σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας παρέχοντας επαρκείς πόρους·

27.  εφιστά την προσοχή στο φαινόμενο της διαφθοράς, που έχει σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις και αποτελεί σοβαρή απειλή για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τις δημόσιες επενδύσεις· ζητεί εκ νέου από την Επιτροπή να επαναλάβει τη δημοσίευση ετήσιας έκθεσης για τη διαφθορά·

28.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει λύσεις για τις μελλοντικές μεθόδους συνεργασίας με την Ομάδα χωρών κατά της διαφθοράς (GRECO), του Συμβουλίου της Ευρώπης, και, στο πλαίσιο αυτό, να προτείνει την υποβολή αίτησης προσχώρησης της ΕΕ και να τηρεί ενήμερο το Κοινοβούλιο για την πρόοδο της εν λόγω αίτησης·

29.  ζητεί να ενισχυθούν η πολιτική ακεραιότητας και το δεοντολογικό πλαίσιο όλων των θεσμικών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ, μέσω καλύτερης εφαρμογής των κωδίκων δεοντολογίας, της προστασίας των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος, των ηθικών αρχών, της διαφάνειας και της λογοδοσίας·

30.  ενθαρρύνει, εν είδει κατευθυντήριας αρχής, τον αδρομερή σχεδιασμό της Ευρώπης του μέλλοντος, με την εξασφάλιση ισορροπίας μεταξύ ευθύνης και μιας νέας αλληλεγγύης, και με την προτίμηση της κοινοτικής, αντί της διακυβερνητικής, μεθόδου διακυβέρνησης στην ΕΕ·

31.  είναι της γνώμης ότι είναι αναγκαίο να συνεχιστεί η συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης στο ανώτατο θεσμικό επίπεδο, με ιδιαίτερη έμφαση στην αποτελεσματικότερη χρήση της χρηματοδότησης και στους δημοκρατικούς μηχανισμούς ελέγχου του προϋπολογισμού της ΕΕ·

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

15.11.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

19

1

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Arndt Kohn, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Bart Staes, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Caterina Chinnici, Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov, Julia Pitera, Richard Sulík

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

ECR

Richard Sulík

GUE/NGL

Dennis de Jong

EPP

Ingeborg Gräßle, Marian‑Jean Marinescu, Andrey Novakov, Julia Pitera, Petri Sarvamaa, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Caterina Chinnici, Arndt Kohn, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

Greens/EFA

Bart Staes

1

-

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

1

0

EPP

Tamás Deutsch

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (14.11.2018)

προς την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων

σχετικά με την πορεία της συζήτησης για το μέλλον της Ευρώπης

(2018/2094(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Ivan Jakovčić

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου καλεί την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ενωσιακά γεωργικά προϊόντα συμβάλλουν τόσο στην οικονομική ανάπτυξη της Ένωσης, στο πλαίσιο της παραγωγής και της μεταποίησης, όσο και στη ζωντανή πολιτιστική και γαστρονομική κληρονομιά της, καθώς ενισχύουν την εδαφική και κοινωνική συνοχή, αλλά και τις τοπικές και περιφερειακές παραδόσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αυξημένη η ζήτηση για υψηλής ποιότητας και παραδοσιακά προϊόντα σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι σημαντικό ρόλο στο μέλλον της Ένωσης διαδραματίζουν επίσης αγροτικές περιοχές, μεταξύ άλλων και αγροτικές περιοχές μεγάλης έκτασης, με ακμαίο και δυναμικό χαρακτήρα·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η γεωργία και η δασοκομία διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην αποτελεσματική διαχείριση της γης με γνώμονα την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, με σεβασμό προς τις διεθνείς συμφωνίες, και ταυτόχρονα στη διασφάλιση όλων των πτυχών της δημόσιας υγείας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πλέον σφοδροί επικριτές της Ένωσης επισημαίνουν το κενό που υπάρχει ανάμεσα στις ενωσιακές δράσεις και στην υλοποίησή τους σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, και δεδομένου ότι η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στη μελλοντική χρηματοδότηση της Ένωσης·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO), η παγκόσμια ζήτηση τροφίμων θα αυξηθεί κατά 70% έως το 2050· λαμβάνοντας υπόψη ότι η νέα κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) πρέπει να διασφαλίσει την οικονομική προστιθέμενη αξία της γεωργίας, να βελτιώσει την παραγωγικότητα της γεωργίας με λιγότερους διαθέσιμους πόρους, και να προωθήσει τον θεμιτό ανταγωνισμό, καθώς και υγιεινά και υψηλής ποιότητας τρόφιμα σε εύλογες τιμές· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στόχοι αυτοί της ΚΓΠ πρέπει να εξακολουθήσουν να αποτελούν βασικά στοιχεία για το μέλλον της Ευρώπης·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα των φύλων αποτελεί κύριο στόχο της ΕΕ και των κρατών μελών της· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί από τους ρόλους που αναλαμβάνουν οι γυναίκες στις αγροτικές περιοχές συμβάλλουν στη βιωσιμότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και στον δυναμισμό των αγροτικών κοινοτήτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προσπάθειες για την αποφυγή της πληθυσμιακής συρρίκνωσης των αγροτικών περιοχών συνδέονται με την παροχή ευκαιριών σε γυναίκες και νέους, και ότι οι γυναίκες στις αγροτικές περιοχές αντιμετωπίζουν σήμερα πολυάριθμες προκλήσεις·

1.  τονίζει τη σημασία μιας ΚΓΠ που υποστηρίζεται από έναν καλά χρηματοδοτούμενο προϋπολογισμό· υπενθυμίζει την κεντρική σημασία της ΚΓΠ για την ιστορία της Ένωσης· επισημαίνει τον θεμελιώδη ρόλο που διαδραματίζει στη διασφάλιση δραστήριων αγροτικών περιοχών και ενός ασφαλούς επισιτιστικού εφοδιασμού· επισημαίνει ότι η προσεχής μεταρρύθμιση της ΚΓΠ αποτελεί ευκαιρία για να ενισχυθεί η επίτευξη των στόχων της· υπενθυμίζει ότι η ΚΓΠ είναι μία από τις παλαιότερες πολιτικές και πρέπει να συνεχίσει να είναι μία από τις σημαντικότερες και πλέον ολοκληρωμένες πολιτικές, και ότι θα συνεχίσει να συμβάλλει στην οικοδόμηση του μέλλοντος της Ευρώπης, με την ενίσχυση της ολοκλήρωσης, τη διατήρηση του περιβάλλοντος, την παροχή επισιτιστικής ασφάλειας και την προστασία των πολιτών της ΕΕ·

2.  τονίζει ότι η ευρωπαϊκή γεωργία διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στον επισιτισμό του πλανήτη και στη δημιουργία θέσεων εργασίας για 46 εκατομμύρια ανθρώπους· υπογραμμίζει τις προκλήσεις που προκύπτουν από τις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες και τις διεθνείς κρίσεις· σημειώνει ότι η νομοθετική δράση της ΕΕ για την αντιμετώπιση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών έχει ως στόχο να διασφαλίσει μια πιο βιώσιμη αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων προς όφελος των γεωργών και των καταναλωτών·

3.  επισημαίνει ότι η γεωργική πολιτική και η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης έχουν σημαντικό δυναμικό ως προς την παροχή δημόσιων αγαθών· υπογραμμίζει ότι η γεωργία δεν ευθύνεται μόνο για την παροχή πρώτων υλών και προϊόντων στη βιομηχανία τροφίμων και σε άλλες βιομηχανίες, αλλά έχει επίσης ισχυρή επίδραση στο περιβάλλον και στην ύπαιθρο· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι η ποιότητα του περιβάλλοντος στην ΕΕ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη διαχείριση των πόρων και την εφαρμοσμένη διαχείριση σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης·

4.  συμμερίζεται τον μακροπρόθεσμο στόχο της μετάβασης σε μια βιώσιμη ευρωπαϊκή γεωργία με γνώμονα την αγορά, η οποία θα αυξάνει τον ανταγωνισμό και θα μειώνει τις ανάγκες των γεωργών για εισοδηματική στήριξη· ζητεί να ευθυγραμμιστεί η ΚΓΠ με άλλες ενωσιακές πολιτικές, και υπογραμμίζει την ανάγκη για γενική δημοσιονομική πειθαρχία· επισημαίνει ότι, όταν απαιτούνται δημοσιονομικές αυξήσεις για ορισμένες προτεραιότητες, θα πρέπει να πραγματοποιούνται περικοπές κατά πρώτο και κύριο λόγο αλλού·

5.  υπογραμμίζει την ανάγκη για μια πραγματική απλούστευση της ΚΓΠ, με στόχο μια πολιτική που να εστιάζει στα αποτελέσματα και στα επιτεύγματα παρά στη συμμόρφωση· πιστεύει ότι η ΚΓΠ πρέπει να είναι περισσότερο προσανατολισμένη στην αγορά, ώστε να εξαρτώνται λιγότερο οι γεωργοί από τη δημόσια στήριξη και να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα στον τομέα·

6.  επισημαίνει ότι το επιδεινούμενο πρόβλημα της συρρίκνωσης του πληθυσμού στις αγροτικές περιοχές πρέπει να αντιμετωπιστεί με στοχευμένα μέτρα και με συνέργειες μεταξύ των ενωσιακών πολιτικών, προκειμένου να ενισχυθεί η βιωσιμότητα του ευρωπαϊκού γεωργικού τομέα και έτσι να υποστηρίζονται και να ενθαρρύνονται οι νέοι γεωργοί στις οικείες περιοχές· υπενθυμίζει ότι η ανανέωση των γενεών αποτελεί πρόκληση με την οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι γεωργοί σε πολλά κράτη μέλη·

7.  υπογραμμίζει τον ρόλο που διαδραματίζει η ΚΓΠ στη διατήρηση της υγείας και της κατάστασης του εδάφους, των υδάτων και των λοιπών φυσικών πόρων· επισημαίνει ότι οι ευρωπαίοι γεωργικοί παραγωγοί έχουν δεσμευτεί όσον αφορά τις ορθές περιβαλλοντικές πρακτικές και τους στόχους που έχουν τεθεί για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής·

8.  υπογραμμίζει τη σημασία της βιολογικής παραγωγής και των γεωγραφικών ενδείξεων, καθώς και των μεταξύ τους συνεργειών, οι οποίες ωφελούν τόσο τους παραγωγούς όσο και τους καταναλωτές· υπενθυμίζει τη σημασία της πρόσβασης στην καινοτομία και της θεμιτής λειτουργίας της αλυσίδας τροφίμων· ζητεί να αφιερωθεί ένας πυλώνας της νέας ΚΓΠ στις προτεραιότητες που δημιουργούν θέσεις εργασίας και διασφαλίζουν την υψηλότερη δυνατή ποιότητα των ενωσιακών γεωργικών προϊόντων και τροφίμων·

9.  τονίζει τον καίριο ρόλο της γεωργίας στις προτεραιότητες της Ένωσης για τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης· υπενθυμίζει την ανάγκη για έναν ισχυρό και επαρκή προϋπολογισμό για τη γεωργία στο πλαίσιο αυτό·

10.  επισημαίνει την πτώση των αγροτικών εισοδημάτων στην ΕΕ, η οποία οφείλεται στο αυξανόμενο κόστος παραγωγής και στην αστάθεια των τιμών, που επιδρούν αρνητικά στην ικανότητα των γεωργών να διατηρούν την παραγωγή· υπογραμμίζει το κόστος που υποχρεούνται να επωμίζονται οι ευρωπαίοι γεωργοί, προκειμένου να συμμορφώνονται με τα υψηλότερα πρότυπα στον κόσμο όσον αφορά την ασφάλεια των τροφίμων, το περιβάλλον, την καλή μεταχείριση των ζώων, και την εργασία· τονίζει ότι οι γεωργοί πρέπει να αμείβονται μέσω της ΚΓΠ για την παροχή δημοσίων αγαθών στην κοινωνία·

11.  τονίζει ότι τα συστήματα ποιότητας της ΕΕ όσον αφορά τις γεωγραφικές ενδείξεις (προστατευόμενη ονομασία προέλευσης, προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη, και εγγυημένο παραδοσιακό ιδιότυπο προϊόν) προστατεύουν τις ονομασίες προϊόντων από την κατάχρηση, συμβάλλουν στην προβολή των προϊόντων, αυξάνουν την αξία τους στο πλαίσιο διεθνών συμφωνιών, ενισχύουν το εισόδημα των γεωργών, και βελτιώνουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών· τονίζει ότι η χρήση του ευρωπαϊκού λογότυπου, καθώς και η χρήση όρων που υποδεικνύουν την προέλευση ή την ποιότητα, εξασφαλίζει μεγαλύτερη προβολή και εγγυάται την ποιότητα των γεωργικών προϊόντων προς εξαγωγή·

12.  επιμένει ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στους γεωργούς που βρίσκονται αντιμέτωποι με επιπλέον δαπάνες λόγω ειδικών περιορισμών οι οποίοι συνδέονται με φυσικές περιοχές υψηλής αξίας, όπως είναι οι ορεινές περιοχές, τα νησιά, οι εξόχως απόκεντρες περιοχές και άλλες μειονεκτούσες περιοχές· πιστεύει ότι, εξαιτίας των ειδικών αυτών περιορισμών, η χρηματοδότηση της ΚΓΠ είναι ζωτικής σημασίας για τις εν λόγω περιοχές, και ότι οποιαδήποτε μείωση θα είχε εξαιρετικά επιζήμιες επιπτώσεις σε πολλά γεωργικά προϊόντα· καλεί επιτακτικά τα κράτη μέλη να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν συστήματα ποιότητας, προκειμένου να δώσουν στους οικείους παραγωγούς τη δυνατότητα να τα εφαρμόσουν ταχέως·

13.  υπενθυμίζει την υποστήριξη που εξέφρασε το Κοινοβούλιο το 2015 όσον αφορά την επέκταση των γεωγραφικών ενδείξεων ώστε να καλύπτουν και μη γεωργικά προϊόντα· πιστεύει ότι το ενδεχόμενο μιας τέτοιας επέκτασης θα πρέπει να εξεταστεί σοβαρά στη συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης, δεδομένου ότι έχει τη δυνατότητα να υποστηρίξει τις αγροτικές περιοχές, καθώς θα προσδώσει αξία στα παραδοσιακά προϊόντα και θα δημιουργήσει θέσεις απασχόλησης· καλεί επιτακτικά την Επιτροπή να υποβάλει χωρίς καθυστέρηση νομοθετική πρόταση σχετικά με την επέκταση των γεωγραφικών ενδείξεων ώστε να καλύπτουν μη γεωργικά προϊόντα·

14.  υπογραμμίζει την ανάγκη να πραγματοποιηθούν περισσότερες επενδύσεις στη γεωργία και στα συστήματα γεωργικών τροφίμων, καθώς και να διατεθούν περισσότεροι πόροι στην έρευνα και την ανάπτυξη, προκειμένου να προωθηθεί η καινοτομία, να στηριχθεί η αύξηση της βιώσιμης παραγωγής και να βρεθούν καλύτεροι τρόποι για την αντιμετώπιση προβλημάτων όπως η λειψυδρία και η κλιματική αλλαγή·

15.  υπογραμμίζει τον πλούτο των ευρωπαϊκών τροφίμων και γεύσεων, καθώς και την ευρεία γαστρονομική πολυμορφία της Ευρώπης· τονίζει, ως εκ τούτου, την ανάγκη να διατηρηθούν τα παραδοσιακά προϊόντα και οι παραδοσιακές γεύσεις της Ευρώπης που απαντούν σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, με την αξιοποίηση των μέσων της ΚΓΠ, όπως τα προγράμματα στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης·

16.  υπογραμμίζει τη σημασία μιας καλά χρηματοδοτούμενης και μεταρρυθμισμένης ΚΓΠ για τη διαχείριση των πολυάριθμων προκλήσεων τις οποίες θα πρέπει να αντιμετωπίσει η Ένωση στο μέλλον· υπενθυμίζει ότι η ΚΓΠ πρέπει να υποστηρίζει αποδοτικότερα τους γεωργούς, προκειμένου να αντιμετωπίζονται οι γεωργικές κρίσεις· τονίζει τη σημασία της μελλοντικής ΚΓΠ για την προώθηση της καινοτομίας, της έρευνας και της ανάπτυξης, και υπενθυμίζει ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι στόχοι της ΚΓΠ κατά την κατάρτιση του μελλοντικού προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη»·

17.  υπογραμμίζει τον ρόλο που διαδραματίζουν οι νέοι γεωργοί στη σημερινή και τη μελλοντική ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής γεωργίας και στην εγγυημένη παραγωγή τροφίμων· τονίζει ότι η γεωργία αποτελεί όχι μόνο οικονομική δραστηριότητα, αλλά και ζωτικό στοιχείο μιας βιώσιμης ΕΕ· υπογραμμίζει τη σημασία της νεότερης γενιάς για το μέλλον της Ευρώπης·

18.  υπενθυμίζει τον ρόλο των γυναικών στις αγροτικές περιοχές και τη συμβολή τους ως επιχειρηματιών και προαγωγών της βιώσιμης ανάπτυξης· τονίζει την ανάγκη να αναπτυχθεί το δυναμικό τους όσον αφορά τη βιώσιμη γεωργία και την ανθεκτικότητα των αγροτικών περιοχών· ζητεί, ως εκ τούτου, να αυξηθεί η στήριξη για τις οικογενειακές εκμεταλλεύσεις και τους νέους γεωργούς, καθώς και για την απασχόληση στις αγροτικές περιοχές, ιδιαίτερα όσον αφορά τους νέους γεωργούς·

19.  τονίζει τη σημασία της καινοτομίας και της έρευνας, ιδίως στον τομέα της βελτίωσης και της επιλογής φυτών, ώστε να μπορέσει η Ένωση να ανταγωνίζεται πλήρως τον υπόλοιπο κόσμο στον εν λόγω τομέα·

20.  υπογραμμίζει ότι οι διαρθρωτικές πολιτικές, οι πολιτικές συνοχής και η ΚΓΠ μειώνουν το χάσμα ανάμεσα στην Ένωση και στους πολίτες της, με την προώθηση της ολοκλήρωσης σε τοπικό επίπεδο και με τη διασφάλιση της ισόρροπης εδαφικής ανάπτυξης, ιδιαίτερα σε αγροτικές, περιφερειακές και μειονεκτούσες περιοχές· τονίζει, ως εκ τούτου, ότι είναι σημαντικό να υποστηρίζει η ΚΓΠ την αγροτική ανάπτυξη και τη βιολογική γεωργία·

21.  υπογραμμίζει την ανάγκη να διατηρηθεί η ποικιλομορφία της γεωργίας στην ΕΕ, και αναγνωρίζει ότι οι τοπικές αγορές που εφοδιάζονται με φρέσκα γεωργικά προϊόντα τοπικής παραγωγής είναι περιβαλλοντικά βιώσιμες και παρέχουν στήριξη στις υφιστάμενες γεωργικές κοινότητες· ζητεί την καλύτερη προώθηση των βραχειών αλυσίδων εφοδιασμού·

22.  τονίζει ότι η ΚΓΠ συμβάλλει στη διατήρηση της ζωτικότητας των μειονεκτουσών περιοχών, συμπεριλαμβανομένων των ορεινών περιοχών, και διαδραματίζει, ως εκ τούτου, καίριο ρόλο στην αποτροπή της εγκατάλειψης και της πληθυσμιακής συρρίκνωσης πολλών περιοχών στην Ευρώπη·

23.  υπογραμμίζει τη σημασία της αγροτικής ανάπτυξης για τη στήριξη της πολυλειτουργικής γεωργίας και την προώθηση συμπράξεων μεταξύ γεωργών, τοπικών κοινοτήτων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και πρόσθετων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, προκειμένου να παράγεται εισόδημα από διαφοροποιημένες οικονομικές δραστηριότητες·

24.  τονίζει ότι η τρέχουσα εγκατάλειψη της υπαίθρου απαιτεί την αλληλεπίδραση μεταξύ των μέσων της ΚΓΠ και της πολιτικής συνοχής, ώστε να αυξηθεί η ελκυστικότητα των αγροτικών περιοχών·

25.  υπογραμμίζει ότι η ΚΓΠ δεν αφορά μόνο τη γεωργία και τους γεωργούς, αλλά έχει επίσης ως στόχο την υποστήριξη και την ανάπτυξη των ευρύτερων αγροτικών κοινοτήτων όπου δραστηριοποιούνται οι αγρότες· τονίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να ενισχύσει την πολιτική της για την αγροτική ανάπτυξη, η οποία εστιάζει σε ευρύ φάσμα ζητημάτων, από τη στήριξη για νεοφυείς επιχειρήσεις σε αγροτικές περιοχές και την πρόσβαση στην ευρυζωνικότητα έως συγκεκριμένες περιβαλλοντικές ή κοινωνιακές προκλήσεις με τις οποίες βρίσκεται αντιμέτωπος ο αγροτικός πληθυσμός·

26.  αναγνωρίζει το ανησυχητικό πρόβλημα πείνας που πλήττει τον πλανήτη μας, και πιστεύει , ως εκ τούτου, ότι η ΕΕ θα πρέπει να επιδιώξει να αναπτύξει ανθεκτικότητα στις επισιτιστικές κρίσεις, και με τον τρόπο αυτόν να διασφαλίσει επαρκείς, θρεπτικούς και οικονομικά προσιτούς επισιτιστικούς πόρους και να συμβάλει στην επίτευξη ενός «κόσμου χωρίς πείνα»·

27.  τονίζει ότι τα κίνητρα που σχεδιάζονται σήμερα για τις βιώσιμες ενεργειακές καλλιέργειες δεν θα πρέπει επ’ ουδενί να διακυβεύουν την επισιτιστική ασφάλεια των πολιτών·

28.  υπογραμμίζει τη σημασία της αγροτικής ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης της πρωτοβουλίας LEADER, για τη στήριξη της πολυλειτουργικής γεωργίας και την προώθηση πρόσθετων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και ευκαιριών, προκειμένου να παράγεται εισόδημα από τον αγροτουρισμό και να διασφαλίζονται η κοινοτικά υποστηριζόμενη γεωργία και η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών στις αγροτικές περιοχές·

29.  καλεί τα κράτη μέλη να διευκολύνουν τις ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των ευρωπαίων γεωργών, προκειμένου να ενισχυθεί η συνεργασία και να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή ταυτότητα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

12.11.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

25

8

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, José Bové, Daniel Buda, Matt Carthy, Jacques Colombier, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Martin Häusling, Jan Huitema, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Norbert Lins, Philippe Loiseau, Giulia Moi, Ulrike Müller, Maria Noichl, Marijana Petir, Maria Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Maria Gabriela Zoană, Marco Zullo

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Franc Bogovič, Maria Heubuch, Anthea McIntyre, Momchil Nekov, Hilde Vautmans, Miguel Viegas, Thomas Waitz

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

25

+

ALDE

Ivan Jakovčić, Ulrike Müller, Hilde Vautmans

ECR

Anthea McIntyre

EFDD

Giulia Moi, Marco Zullo

NI

Diane Dodds

PPE

Franc Bogovič, Daniel Buda, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Marijana Petir

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Paolo De Castro, Karine Gloanec Maurin, Momchil Nekov, Maria Noichl, Tibor Szanyi, Maria Gabriela Zoană

8

-

EFDD

John Stuart Agnew

GUE/NGL

Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Viegas

VERTS/ALE

José Bové, Martin Häusling, Thomas Waitz

3

0

ALDE

Jan Huitema

ENF

Jacques Colombier, Philippe Loiseau

Υπόδειγμα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Κυρία Danuta Hübner

Πρόεδρο, Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων

ASP 12E157

Βρυξέλλες

  Θέμα: Γνώμη της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων σχετικά με την πρόοδο του διαλόγου για το μέλλον της Ευρώπης – 2018/2094(INI)

Κυρία Πρόεδρε,

Πριν από τις θερινές διακοπές, ο εισηγητής της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων, κ. Ramon Jáuregui Atondo, κάλεσε τις επιτροπές να γνωμοδοτήσουν επί της μη νομοθετικής έκθεσης πρωτοβουλίας της επιτροπής AFCO σχετικά με την πρόοδο του διαλόγου για το μέλλον της Ευρώπης. Οι συντονιστές της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων αποφάσισαν, συνεπώς, κατά τη συνεδρίασή τους στις 9 Ιουλίου 2018, να γνωμοδοτήσουν υπό τύπον επιστολής, σύμφωνα με το άρθρο 53 του Κανονισμού, και εστίασαν αυστηρά την προσοχή τους στις αρμοδιότητες της επιτροπής μας. Συντάκτης γνωμοδότησης ορίστηκα εγώ ο ίδιος.

Υπό την ιδιότητά μου ως συντάκτης γνωμοδότησης, επιθυμώ να δηλώσω ότι συμφωνώ με την προσέγγιση που υιοθετήθηκε στο σχέδιο έκθεσης της επιτροπής AFCO, η οποία συνίσταται σε μια συνοπτική παρουσίαση των θεμάτων που θα συζητηθούν σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης καθώς και στον προσανατολισμό και την αποσαφήνιση των διαφόρων κατευθύνσεων που μπορεί να ακολουθήσει η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση ενόψει των εκλογών του 2019. Πρέπει, συνεπώς, να επισημανθεί ότι η παρούσα έκθεση δεν έχει σκοπό να παράσχει λύση ή να καθορίσει τις διάφορες εναλλακτικές, αλλά να επισημάνει τα προβλήματα, να περιγράψει τις προκλήσεις και να προσδιορίσει τις επιλογές που θα πρέπει να εξεταστούν από την ευρωπαϊκή πολιτική και τους εκπροσώπους που θα αναλάβουν καθήκοντα μετά τις επόμενες εκλογές.

Κατά συνεδρίαση της επιτροπής JURI, στις 3 Σεπτεμβρίου 2018, πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή απόψεων επί των ζητημάτων αυτών, μετά δε την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συντονιστών με έγγραφη διαδικασία, εγκρίθηκε, κατά τη συνεδρίαση της 10ης Οκτωβρίου 2018, η κατωτέρω γνωμοδότηση στην επιτροπή με 20 ψήφους υπέρ, 2 ψήφους κατά και καμία αποχή(1).

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες συστάσεις:

1.  υπογραμμίζει ότι τα ζητήματα της επικουρικότητας και της αναλογικότητας πρέπει να εκτίθενται με σαφήνεια στους πολίτες προκειμένου να καταδεικνύεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εργάζεται προς όφελος όλων και ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο με τη συμμετοχή των πολιτών· τονίζει ότι τα ζητήματα της επικουρικότητας και της αναλογικότητας υπάγονται στην κοινή ευθύνη της Ένωσης, των κρατών μελών της και όλων των θεσμικών οργάνων σε όλα τα επίπεδα που εμπλέκονται στην προετοιμασία και εφαρμογή των νομοθετικών διατάξεων και των πολιτικών της Ένωσης· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει, όπως έχει ανακοινώσει στο πρόγραμμα εργασίας της για το 2018, την ανακοίνωση για την περαιτέρω ενίσχυση της επικουρικότητας, της αναλογικότητας και της βελτίωσης του νομοθετικού έργου στο πλαίσιο της καθημερινής λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

2.  τονίζει ότι η ορθή μεταφορά και εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου είναι ζωτικής σημασίας για την άσκηση των πολιτικών της Ένωσης και την ενίσχυση της αμοιβαίας συνεργασίας μεταξύ Ένωσης, κρατών μελών και πολιτών·

3.  υπογραμμίζει ότι πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στο διοικητικό δίκαιο της Ένωσης, όπως προκύπτει από το ψήφισμά του της 9 Ιουνίου 2016, με το οποίο ζητείται η διοίκηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να χαρακτηρίζεται από ανοικτότητα, αποδοτικότητα και ανεξαρτησία(2), σε συνέχεια του οποίου πραγματοποιήθηκε εκτίμηση αντικτύπου από την υπηρεσία έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθώς και δημόσια διαβούλευση·

4.  εξαίρει τη σπουδαιότητα της συνεργασίας σε διοργανικό επίπεδο, στο πλαίσιο της οποίας πρέπει να γίνονται σεβαστές οι προνομίες των θεσμικών οργάνων που κατοχυρώνονται στις συνθήκες, η οποία, με τη διοργανική απόφαση για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου της 13ης Απριλίου 2016, έχει αποκτήσει ένα νέο πλαίσιο και τονίζει ότι η απλοποίηση είναι ένα διαρκές εγχείρημα που αποσκοπεί να καταστήσει πιο κατανοητές τις διεργασίες και διαδικασίες σε επίπεδο ΕΕ, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις όλων των ενδιαφερομένων μερών και, σε τελική ανάλυση, να καταστεί ευκολότερη η συμμετοχή των πολιτών στις εργασίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5.  διαπιστώνει ότι οι μεγάλες διεθνείς προκλήσεις της σύγχρονης εποχής, όπως η ψηφιοποίηση, η αυτοματοποίηση, η μετανάστευση, η τρομοκρατία και η κλιματική αλλαγή, θα συνεχίσουν να ασκούν πίεση στα δικαστικά συστήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών· εκφράζει την πεποίθησή του ότι οι προκλήσεις αυτές μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο στο πλαίσιο μιας ισχυρής Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω καινοτόμων λύσεων που πρέπει να εξευρεθούν για την περαιτέρω εναρμόνιση των εθνικών νομοθεσιών, την ενδυνάμωση της δικαστικής συνεργασίας, την προώθηση της μεταρρύθμισης της Ένωσης εντός των ορίων των ισχυουσών Συνθηκών και τον συνεχή έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ·

6.  εκτιμά ότι οι μελλοντικές πολιτικές για τις νέες τεχνολογίες πρέπει να διέπονται από δεοντολογικές αρχές οι οποίες θα δίδουν έμφαση στους πολίτες και στη ζωή τους.

Πιστεύω ότι οι ανωτέρω συστάσεις θα συμβάλουν εποικοδομητικά στην έκθεση που συντάσσει η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων.

Με εκτίμηση,

Pavel Svoboda

(1)

Ήσαν παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία οι βουλευτές: Pavel Svoboda (πρόεδρος και εισηγητής), Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (αντιπρόεδροι), Max Andersson, Joëlle Bergeron, Κώστας Χρυσόγονος, Geoffroy Didier, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Angelika Niebler, Virginie Rozière, József Szájer, Axel Voss, Tiemo Wölken, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka.

(2)

P8_TA(2016)0279


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

27.11.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

18

6

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gerolf Annemans, Elmar Brok, Fabio Massimo Castaldo, Pascal Durand, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Diane James, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Jo Leinen, Morten Messerschmidt, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, Helmut Scholz, György Schöpflin, Barbara Spinelli, Claudia Țapardel, Josep-Maria Terricabras

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jasenko Selimovic, Rainer Wieland

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Wajid Khan, Constanze Krehl


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

18

+

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jasenko Selimovic

PPE

Elmar Brok, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Markus Pieper, Paulo Rangel, György Schöpflin, Rainer Wieland

S&D

Ramón Jáuregui Atondo, Sylvia Yvonne Kaufmann, Wajid Khan, Constanze Krehl, Jo Leinen, Claudia Țapardel

VERTS/ALE

Pascal Durand, Josep Maria Terricabras

6

-

ECR

Morten Messerschmidt

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

ENF

Gerolf Annemans

GUE/NGL

Helmut Scholz, Barbara Spinelli

NI

Diane James

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 30 Ιανουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου