ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου που αφορά το κοινό σύστημα φόρου ψηφιακών υπηρεσιών επί εσόδων που προκύπτουν από την παροχή ορισμένων ψηφιακών υπηρεσιών

5.12.2018 - (COM(2018)0148 – C8‑0137/2018 – 2018/0073(CNS)) - *

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
Εισηγητής: Paul Tang


Διαδικασία : 2018/0073(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0428/2018
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0428/2018
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου που αφορά το κοινό σύστημα φόρου ψηφιακών υπηρεσιών επί εσόδων που προκύπτουν από την παροχή ορισμένων ψηφιακών υπηρεσιών

(COM(2018)0148 – C8‑0137/2018 – 2018/0073(CNS))

(Ειδική νομοθετική διαδικασία – διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2018)0148),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 113 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0137/2018),

–  έχοντας υπόψη τις αιτιολογημένες γνώμες που υποβλήθηκαν από το Δανικό Κοινοβούλιο, το Ιρλανδικό Κοινοβούλιο, το Μαλτέζικο Κοινοβούλιο και την Ολλανδική Κάτω Βουλή στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με τις οποίες υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 78γ του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0428/2018),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.  καλεί το Συμβούλιο, εφόσον προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Η παγκόσμια οικονομία εξελίσσεται ταχύτατα σε ψηφιακή και, ως αποτέλεσμα, έχουν κάνει την εμφάνισή τους νέες μορφές επιχειρηματικής δραστηριότητας. Οι ψηφιακές επιχειρήσεις χαρακτηρίζονται από το γεγονός ότι οι δραστηριότητές τους είναι άρρηκτα συνυφασμένες με το διαδίκτυο. Ειδικότερα, τα ψηφιακά επιχειρηματικά μοντέλα βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στη δυνατότητα εξ αποστάσεως άσκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας και με περιορισμένη ή καθόλου φυσική παρουσία, στη συμβολή των τελικών χρηστών στη δημιουργία αξίας, καθώς και στη σημασία των άυλων στοιχείων ενεργητικού.

(1)  Η παγκόσμια οικονομία εξελίσσεται ταχύτατα σε ψηφιακή και, ως αποτέλεσμα, έχουν κάνει την εμφάνισή τους νέες μορφές επιχειρηματικής δραστηριότητας. Οι ψηφιακές επιχειρήσεις χαρακτηρίζονται από το γεγονός ότι οι δραστηριότητές τους είναι άρρηκτα συνυφασμένες με το διαδίκτυο. Ειδικότερα, τα ψηφιακά επιχειρηματικά μοντέλα βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στη δυνατότητα εξ αποστάσεως άσκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας και με περιορισμένη ή καθόλου φυσική ή φορολογητέα παρουσία σε μια συγκεκριμένη χώρα, στη συμβολή των τελικών χρηστών στη δημιουργία αξίας, καθώς και στη σημασία των άυλων στοιχείων ενεργητικού.

Τροπολογία    2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Οι ισχύοντες κανόνες για τη φορολόγηση των εταιρειών εκπονήθηκαν κυρίως στη διάρκεια του 20ού αιώνα για παραδοσιακές επιχειρήσεις. Βασίζονται στην ιδέα ότι η φορολόγηση θα πρέπει να γίνεται εκεί όπου δημιουργείται αξία. Ωστόσο, η εφαρμογή των ισχυόντων κανόνων στην ψηφιακή οικονομία έχει ως αποτέλεσμα την απόκλιση μεταξύ του τόπου όπου φορολογούνται τα κέρδη και του τόπου όπου δημιουργείται αξία, ιδίως στην περίπτωση επιχειρηματικών μοντέλων που βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στη συμμετοχή των χρηστών. Έχει επομένως καταστεί σαφές ότι οι ισχύοντες κανόνες φορολόγησης εταιρειών για τη φορολόγηση των κερδών της ψηφιακής οικονομίας είναι ακατάλληλοι και πρέπει να αναθεωρηθούν.

(2)  Οι ισχύοντες κανόνες για τη φορολόγηση των εταιρειών εκπονήθηκαν κυρίως στη διάρκεια του 20ού αιώνα για παραδοσιακές επιχειρήσεις. Βασίζονται στην ιδέα ότι η φορολόγηση θα πρέπει να γίνεται εκεί όπου δημιουργείται αξία. Ωστόσο, η εφαρμογή των ισχυόντων κανόνων στην ψηφιακή οικονομία έχει ως αποτέλεσμα την απόκλιση μεταξύ του τόπου όπου φορολογούνται τα κέρδη και του τόπου όπου δημιουργείται αξία, ιδίως στην περίπτωση επιχειρηματικών μοντέλων που βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στη συμμετοχή των χρηστών και σε άυλα στοιχεία ενεργητικού. Η ψηφιοποίηση έχει αλλάξει τον ρόλο των χρηστών, επιτρέποντάς τους να συμμετέχουν ολοένα και περισσότερο στη διαδικασία της δημιουργίας αξίας. Έχει επομένως καταστεί σαφές ότι οι ισχύοντες κανόνες φορολόγησης εταιρειών για τη φορολόγηση των κερδών της ψηφιακής οικονομίας δεν λαμβάνουν υπόψη αυτόν τον νέο παράγοντα και πρέπει να αναθεωρηθούν επειγόντως.

Τροπολογία    3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2α)  Στόχος είναι η γεφύρωση του χάσματος στη φορολόγηση ψηφιακών και παραδοσιακών εσόδων. Σήμερα, κατά μέσο όρο, ο πραγματικός φορολογικός συντελεστής για τις ψηφιακές επιχειρήσεις είναι ύψους μόλις 9,5% έναντι του συντελεστή 23,2% που ισχύει για τα παραδοσιακά επιχειρηματικά μοντέλα. Τα φορολογικά συστήματα πρέπει να είναι δίκαια και να ωφελούν το σύνολο της κοινωνίας. Θα πρέπει να εξασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού για όλες τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ενιαία αγορά.

 

_________________

 

Πηγή: Υπολογισμοί που περιλαμβάνονται στην εκτίμηση επιπτώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, βάσει δημοσιεύσεων του ZEW (2016, 2017) και δημοσιεύσεων που εκπόνησε το εν λόγω Κέντρο μαζί με άλλους φορείς (ZEW et al., 2017).

Τροπολογία    4

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Η εν λόγω αναθεώρηση αποτελεί σημαντικό στοιχείο της Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς, δεδομένου ότι η Ψηφιακή Ενιαία Αγορά χρειάζεται ένα σύγχρονο και σταθερό φορολογικό πλαίσιο για την ψηφιακή οικονομία, ώστε να τονωθεί η καινοτομία, να αντιμετωπιστεί ο κατακερματισμός της αγοράς και να δοθεί σε όλους τους παράγοντες η δυνατότητα να αξιοποιήσουν τη νέα δυναμική της αγοράς υπό δίκαιους και ισόρροπους όρους.

(3)  Η εν λόγω αναθεώρηση αποτελεί σημαντικό στοιχείο της Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς3, δεδομένου ότι η Ψηφιακή Ενιαία Αγορά χρειάζεται ένα δίκαιο, σύγχρονο και σταθερό φορολογικό πλαίσιο για την ψηφιοποιημένη οικονομία, ώστε να τονωθεί η καινοτομία και η ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς, να αντιμετωπιστεί ο κατακερματισμός της αγοράς και να δοθεί σε όλους τους παράγοντες η δυνατότητα να αξιοποιήσουν τη νέα δυναμική της αγοράς υπό δίκαιους και ισόρροπους όρους. Η ψηφιοποίηση επηρεάζει ολόκληρη την οικονομία, και τούτο υπερβαίνει τη δημιουργία ενός ψηφιακού φόρου για τις υπηρεσίες· συνεπώς, οι φορολογικοί κανόνες θα πρέπει να μεταρρυθμιστούν. Τα ειδικά μέτρα που περιλαμβάνονται στην παρούσα οδηγία πρέπει να μην καθυστερούν τις εργασίες σχετικά με τη φορολόγηση της σημαντικής ψηφιακής παρουσίας και σχετικά με τη συμπερίληψη της εν λόγω φορολόγησης στην «κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών».

__________________

__________________

3 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών «Στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά της Ευρώπης» [COM(2015) 192 final της 6.5.2015].

3 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών «Στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά της Ευρώπης» [COM(2015) 192 final της 6.5.2015].

Τροπολογία    5

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Δεδομένης της παγκόσμιας διάστασης του προβλήματος της φορολόγησης της ψηφιακής οικονομίας, η ιδανική προσέγγιση θα ήταν να βρεθεί μια πολυμερής, διεθνής λύση. Για αυτόν τον λόγο η Επιτροπή συμμετέχει ενεργά στον διεθνή διάλογο. Επί του παρόντος, οι εργασίες σε επίπεδο ΟΟΣΑ είναι σε εξέλιξη. Ωστόσο, η πρόοδος σε διεθνές επίπεδο παρουσιάζει δυσκολίες. Ως εκ τούτου, αναλαμβάνονται δράσεις προκειμένου να προσαρμοστούν οι κανόνες φορολόγησης εταιρειών σε ενωσιακό επίπεδο6 και να ενθαρρυνθεί η σύναψη συμφωνιών με περιοχές δικαιοδοσίας εκτός Ένωσης7, ώστε το πλαίσιο φορολόγησης εταιρειών να είναι συμβατό με τα νέα ψηφιακά επιχειρηματικά μοντέλα.

(5)  Δεδομένης της παγκόσμιας διάστασης του προβλήματος της φορολόγησης της ψηφιακής οικονομίας, η ιδανική προσέγγιση θα ήταν να βρεθεί μια πολυμερής, διεθνής λύση. Για αυτόν τον λόγο η Επιτροπή συμμετέχει ενεργά στον διεθνή διάλογο. Σήμερα, οι εργασίες σε επίπεδο ΟΟΣΑ, Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) και Παγκόσμιας Τράπεζας (WBG), που αποτελούν την πλατφόρμα φορολογικής συνεργασίας, είναι σε εξέλιξη. Ωστόσο, η πρόοδος σε διεθνές επίπεδο παρουσιάζει δυσκολίες. Ως εκ τούτου, αναλαμβάνονται δράσεις προκειμένου να προσαρμοστούν οι κανόνες φορολόγησης εταιρειών σε ενωσιακό επίπεδο6 και να ενθαρρυνθεί η σύναψη συμφωνιών με περιοχές δικαιοδοσίας εκτός Ένωσης7, ώστε το πλαίσιο φορολόγησης εταιρειών να είναι συμβατό με τα νέα ψηφιακά επιχειρηματικά μοντέλα. Θα πρέπει να εξασφαλιστεί η συνοχή με το πλαίσιο για τη διάβρωση της φορολογικής βάσης και τη μετατόπιση των κερδών (BEPS), ώστε να εξασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει απόκλιση από τα διεθνή πρότυπα και να αποφευχθεί η αναπαραγωγή πολυπλοκότητας.

__________________

__________________

6 Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τη φορολόγηση των εταιρειών με σημαντική ψηφιακή παρουσία (COM(2018) 147 final).

6 Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τη φορολόγηση των εταιρειών με σημαντική ψηφιακή παρουσία (COM(2018) 147 final).

7 Σύσταση της Επιτροπής σχετικά με τη φορολόγηση των εταιρειών με σημαντική ψηφιακή παρουσία (C(2018) 1650 final).

7 Σύσταση της Επιτροπής σχετικά με τη φορολόγηση των εταιρειών με σημαντική ψηφιακή παρουσία (C(2018) 1650 final).

Τροπολογία    6

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Ενόσω εκκρεμούν αυτές οι δράσεις, που ενδεχομένως να χρειαστούν χρόνο για να εγκριθούν και να υλοποιηθούν, τα κράτη μέλη δέχονται πίεση για την ανάληψη δράσης όσον αφορά το ζήτημα αυτό, λαμβανομένου υπόψη του κινδύνου σημαντικής διάβρωσης των φορολογικών τους βάσεων με το πέρασμα του χρόνου. Η λήψη μη συντονισμένων μέτρων από μεμονωμένα κράτη μέλη μπορεί να επιφέρει κατακερματισμό της ενιαίας αγοράς και στρέβλωση του ανταγωνισμού, με αποτέλεσμα να παρεμποδίζεται η ανάπτυξη νέων ψηφιακών λύσεων και η ανταγωνιστικότητα της Ένωσης στο σύνολό της. Για αυτό είναι απαραίτητο να υιοθετηθεί εναρμονισμένη προσέγγιση για προσωρινή λύση που θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό στοχευμένα έως ότου να εφαρμοστεί ολοκληρωμένη λύση

(6)  Ενόσω εκκρεμούν αυτές οι δράσεις, που ενδεχομένως να χρειαστούν χρόνο για να εγκριθούν και να υλοποιηθούν, τα κράτη μέλη δέχονται πίεση για την ανάληψη δράσης όσον αφορά το ζήτημα αυτό, λαμβανομένου υπόψη του κινδύνου σημαντικής διάβρωσης των φορολογικών τους βάσεων με το πέρασμα του χρόνου. Η λήψη μη συντονισμένων μέτρων από μεμονωμένα κράτη μέλη μπορεί να επιφέρει κατακερματισμό της ενιαίας αγοράς και στρέβλωση του ανταγωνισμού, με αποτέλεσμα να παρεμποδίζεται η ανάπτυξη νέων ψηφιακών λύσεων και η ανταγωνιστικότητα της Ένωσης στο σύνολό της. Για αυτό είναι απαραίτητο να υιοθετηθεί εναρμονισμένη προσέγγιση για προσωρινή λύση που θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό στοχευμένα έως ότου να εφαρμοστεί ολοκληρωμένη λύση Η προσωρινή λύση πρέπει να περιοριστεί χρονικά, προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο ακούσιας διαιώνισής της. Επομένως, θα πρέπει να εισαχθεί μια ρήτρα λήξης ισχύος η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα την αυτόματη λήξη ισχύος της παρούσας οδηγίας μόλις θεσπιστεί συνολική λύση, κατά προτίμηση σε διεθνές επίπεδο. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, εάν δεν έχει συμφωνηθεί συνολική λύση, η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει πρόταση βάσει του άρθρο 116 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενεργούν σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία. Αυτό είναι ουσιώδες για την έγκαιρη επίτευξη συμφωνίας ώστε να μην πολλαπλασιάσουν μονομερώς τα κράτη μέλη τους εθνικούς ψηφιακούς φόρους.

Τροπολογία    7

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Αυτή η προσωρινή λύση θα πρέπει να θεσπίζει το κοινό σύστημα φόρου ψηφιακών υπηρεσιών («ΦΨΥ») επί εσόδων που προκύπτουν από την παροχή ορισμένων ψηφιακών υπηρεσιών από ορισμένες οντότητες. Θα πρέπει να είναι ένα εύκολο στην εφαρμογή του μέτρο το οποίο θα εστιάζει στα έσοδα που προκύπτουν από την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών στις οποίες οι χρήστες συμβάλλουν σημαντικά στη διαδικασία της δημιουργίας αξίας. Στον παράγοντα αυτό (δημιουργία αξίας από τους χρήστες) βασίζεται επίσης η δράση που αφορά τους κανόνες φορολόγησης των εταιρειών, όπως περιγράφεται στην αιτιολογική σκέψη 5.

(7)  Αυτή η προσωρινή λύση θα πρέπει να θεσπίζει το κοινό σύστημα φόρου ψηφιακών υπηρεσιών («ΦΨΥ») επί εσόδων που προκύπτουν από την παροχή ορισμένων ψηφιακών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου του επιγραμμικού περιεχομένου, από ορισμένες οντότητες. Θα πρέπει να είναι ένα εύκολο στην εφαρμογή του μέτρο το οποίο θα εστιάζει στα έσοδα που προκύπτουν από την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών στις οποίες οι χρήστες και τα άυλα στοιχεία ενεργητικού συμβάλλουν σημαντικά στη διαδικασία της δημιουργίας αξίας. Στον παράγοντα αυτό (δημιουργία αξίας από τους χρήστες και ισχυρή εξάρτηση από άυλα στοιχεία ενεργητικού) βασίζεται επίσης η δράση που αφορά τους κανόνες φορολόγησης των εταιρειών, όπως περιγράφεται στην αιτιολογική σκέψη 5.

Τροπολογία    8

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Ο ΦΨΥ θα πρέπει να επιβληθεί σε έσοδα που προκύπτουν από την παροχή συγκεκριμένων μόνο ψηφιακών υπηρεσιών. Θα πρέπει να πρόκειται για ψηφιακές υπηρεσίες που βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στη δημιουργία αξίας από τους χρήστες, στις οποίες η διαφορά μεταξύ του τόπου όπου φορολογούνται τα κέρδη και του τόπου όπου βρίσκονται οι χρήστες είναι, κατά κανόνα, η μέγιστη. Θα πρέπει να φορολογούνται τα έσοδα που αποκτώνται από την επεξεργασία της συμβολής των χρηστών και όχι η συμμετοχή των χρηστών καθαυτή.

(9)  Ο ΦΨΥ θα πρέπει να επιβληθεί σε έσοδα που προκύπτουν από την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών που βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στη δημιουργία αξίας από τους χρήστες και στην ικανότητά τους να παρέχουν υπηρεσίες χωρίς ή με πολύ περιορισμένη φυσική παρουσία. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η διαφορά μεταξύ του τόπου όπου φορολογούνται τα κέρδη και του τόπου όπου βρίσκονται οι χρήστες είναι, κατά κανόνα, η μέγιστη.

Τροπολογία    9

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  Ειδικότερα, τα φορολογητέα έσοδα θα πρέπει να είναι εκείνα που προκύπτουν από την παροχή των ακόλουθων υπηρεσιών: (i) της τοποθέτησης, σε ψηφιακή διεπαφή, διαφημίσεων που στοχεύουν τους χρήστες της εν λόγω διεπαφής· (ii) της διάθεσης πολύπλευρων ψηφιακών διεπαφών οι οποίες παρέχουν τη δυνατότητα σε χρήστες να βρίσκουν άλλους χρήστες και να αλληλεπιδρούν μαζί τους, και οι οποίες ενδέχεται επίσης να διευκολύνουν τις υποκείμενες παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών απευθείας μεταξύ χρηστών (οι οποίες ενίοτε αναφέρονται ως «υπηρεσίες διαμεσολάβησης»), και iii) της διαβίβασης δεδομένων που συλλέγονται σχετικά με χρήστες και προκύπτουν από τις δραστηριότητες των εν λόγω χρηστών σε ψηφιακές διεπαφές. Εάν δεν αποκτώνται έσοδα από την παροχή αυτών των υπηρεσιών δεν θα πρέπει να υφίσταται υποχρέωση ΦΨΥ. Άλλα έσοδα, τα οποία αποκτώνται από την οντότητα που παρέχει αυτές τις υπηρεσίες, αλλά δεν προκύπτουν άμεσα από την παροχή αυτών των υπηρεσιών, θα πρέπει επίσης να μην εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του φόρου.

(10)  Ειδικότερα, τα φορολογητέα έσοδα θα πρέπει να είναι εκείνα που προκύπτουν από την παροχή των ακόλουθων ψηφιακών υπηρεσιών: (i) της τοποθέτησης, σε ψηφιακή διεπαφή, διαφημίσεων που στοχεύουν τους χρήστες της εν λόγω διεπαφής· (ii) της διάθεσης πολύπλευρων ψηφιακών διεπαφών οι οποίες παρέχουν τη δυνατότητα σε χρήστες να βρίσκουν άλλους χρήστες και να αλληλεπιδρούν μαζί τους, και οι οποίες ενδέχεται επίσης να διευκολύνουν τις υποκείμενες παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών απευθείας μεταξύ χρηστών (οι οποίες ενίοτε αναφέρονται ως «υπηρεσίες διαμεσολάβησης»), (iii) της εκμετάλλευσης, διαβίβασης και πώλησης δεδομένων που συλλέγονται σχετικά με χρήστες και προκύπτουν από τις δραστηριότητες των εν λόγω χρηστών σε ψηφιακές διεπαφές· και (iv) της παροχής ψηφιακού περιεχομένου όπως οπτικού και ηχητικού υλικού ή κειμένου, Εάν δεν αποκτώνται έσοδα από την παροχή του εν λόγω περιεχομένου, και αυτών των αγαθών και υπηρεσιών δεν θα πρέπει να υφίσταται υποχρέωση ΦΨΥ. Άλλα έσοδα, τα οποία αποκτώνται από την οντότητα που παρέχει αυτές τις υπηρεσίες, αλλά δεν προκύπτουν άμεσα από την παροχή αυτών των υπηρεσιών, θα πρέπει επίσης να μην εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του φόρου.

Τροπολογία    10

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  Στις περιπτώσεις που αφορούν πολύπλευρες ψηφιακές διεπαφές οι οποίες διευκολύνουν υποκείμενη παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών απευθείας μεταξύ χρηστών της διεπαφής, οι υποκείμενες συναλλαγές και τα έσοδα που αποκτούν οι χρήστες από αυτές τις συναλλαγές θα πρέπει να παραμένουν εκτός του πεδίου εφαρμογής του φόρου. Τα έσοδα που προκύπτουν από δραστηριότητες λιανικού εμπορίου οι οποίες συνίστανται στην πώληση αγαθών ή υπηρεσιών που αποτελούν αντικείμενο επιγραμμικής σύμβασης μέσω του ιστοτόπου του προμηθευτή των εν λόγω αγαθών ή υπηρεσιών, και εφόσον ο προμηθευτής δεν ενεργεί ως διαμεσολαβητής, επίσης δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΦΨΥ, διότι η δημιουργία αξίας για τον λιανοπωλητή έγκειται στα παρεχόμενα αγαθά ή υπηρεσίες, ενώ η ψηφιακή διεπαφή χρησιμοποιείται μόνον ως μέσο επικοινωνίας. Το κατά πόσον ο προμηθευτής πωλεί αγαθά ή υπηρεσίες επιγραμμικά για δικό του λογαριασμό ή παρέχει υπηρεσίες διαμεσολάβησης θα κρίνεται με συνεκτίμηση της νομικής και οικονομικής υπόστασης μιας συναλλαγής, όπως αυτή αποτυπώνεται στα συμφωνηθέντα μεταξύ των οικείων μερών. Για παράδειγμα, προμηθευτής ψηφιακής διεπαφής στην οποία διατίθενται προϊόντα τρίτων θα ήταν δυνατό να θεωρηθεί ότι παρέχει υπηρεσία διαμεσολάβησης (με άλλα λόγια, τη διάθεση πολύπλευρης ψηφιακής διεπαφής) εφόσον δεν αναλαμβάνονται σημαντικοί κίνδυνοι αποθέματος ή εφόσον ο τρίτος είναι εκείνος που ουσιαστικά καθορίζει την τιμή των εν λόγω προϊόντων.

(13)  Στις περιπτώσεις που αφορούν πολύπλευρες ψηφιακές διεπαφές οι οποίες διευκολύνουν υποκείμενη παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών απευθείας μεταξύ χρηστών της διεπαφής, οι υποκείμενες συναλλαγές και τα έσοδα που αποκτούν οι χρήστες από αυτές τις συναλλαγές θα πρέπει να παραμένουν εκτός του πεδίου εφαρμογής του φόρου. Τα έσοδα που προκύπτουν από δραστηριότητες λιανικού εμπορίου οι οποίες συνίστανται στην πώληση αγαθών ή υπηρεσιών που αποτελούν αντικείμενο επιγραμμικής σύμβασης μέσω του ιστοτόπου του προμηθευτή των εν λόγω αγαθών ή υπηρεσιών, και εφόσον ο προμηθευτής δεν ενεργεί ως διαμεσολαβητής, επίσης πρέπει να μην εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΦΨΥ. Δεδομένου, ωστόσο, ότι είναι δυνατή η επεξεργασία δεδομένων των χρηστών μέσω ψηφιακής διεπαφής και, ως εκ τούτου, η δημιουργία περαιτέρω αξίας από τη συναλλαγή, και επειδή η απουσία φυσικής παρουσίας μπορεί να δημιουργήσει ευκαιρίες επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού, η διεύρυνση του πεδίου των εν λόγω υπηρεσιών θα πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την επανεξέταση της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία    11

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14)  Υπηρεσίες οι οποίες συνίστανται στην παροχή ψηφιακού περιεχομένου από μια οντότητα μέσω ψηφιακής διεπαφής θα πρέπει να εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του φόρου, ανεξάρτητα από το κατά πόσον η εν λόγω οντότητα είναι κύριος ή έχει αποκτήσει τα δικαιώματα διανομής του ψηφιακού περιεχομένου. Ακόμη και αν επιτρέπεται, ενδεχομένως, κάποιο είδος αλληλεπίδρασης μεταξύ των αποδεκτών του εν λόγω ψηφιακού περιεχομένου και, ως εκ τούτου, ο πάροχος των εν λόγω υπηρεσιών θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι καθιστά διαθέσιμη μια πολύπλευρη ψηφιακή διεπαφή, δεν είναι εξίσου σαφές ότι ο χρήστης έχει κεντρικό ρόλο στη δημιουργία αξίας για την εταιρεία που παρέχει το ψηφιακό περιεχόμενο. Αντιθέτως, η έμφαση, όσον αφορά τη δημιουργία αξίας, δίνεται στο ίδιο το ψηφιακό περιεχόμενο που παρέχεται από την οντότητα. Επομένως, τα έσοδα που αποκτώνται από αυτές τις παροχές θα πρέπει να μην εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του φόρου.

(14)  Υπηρεσίες οι οποίες συνίστανται στην παροχή ψηφιακού περιεχομένου από μια οντότητα μέσω ψηφιακής διεπαφής θα πρέπει να περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του φόρου, ανεξάρτητα από το κατά πόσον η εν λόγω οντότητα είναι κύριος ή έχει αποκτήσει τα δικαιώματα διανομής του ψηφιακού περιεχομένου. Επομένως, τα έσοδα που αποκτώνται από αυτές τις παροχές θα πρέπει να αξιολογηθούν από την Επιτροπή μέσα σε... [δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας].

Τροπολογία    12

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15)  Το ψηφιακό περιεχόμενο θα πρέπει να οριστεί ως τα δεδομένα που παρέχονται υπό ψηφιακή μορφή, όπως τα προγράμματα υπολογιστών, οι εφαρμογές, τα παιχνίδια, η μουσική, τα βίντεο ή τα κείμενα, ανεξάρτητα από το αν η πρόσβαση σε αυτά γίνεται με μεταφόρτωση ή ροή δεδομένων, πλην των δεδομένων που αναπαριστά η ίδια η ψηφιακή διεπαφή. Ο ορισμός αυτός θα έχει στόχο να αποτυπωθούν οι διάφορες μορφές που είναι δυνατό να λαμβάνει το ψηφιακό περιεχόμενο όταν αποκτάται από τον χρήστη, χωρίς όμως αυτό να αναιρεί το γεγονός ότι ο μοναδικός ή κύριος σκοπός από την πλευρά του χρήστη είναι η απόκτηση του ψηφιακού περιεχομένου.

(15)  Το ψηφιακό περιεχόμενο θα πρέπει να οριστεί ως τα δεδομένα που παρέχονται υπό ψηφιακή μορφή, όπως τα προγράμματα υπολογιστών, οι εφαρμογές, τα παιχνίδια, η μουσική, τα βίντεο ή τα κείμενα, ανεξάρτητα από το αν η πρόσβαση σε αυτά γίνεται με μεταφόρτωση ή ροή δεδομένων, πλην των δεδομένων που αναπαριστά η ίδια η ψηφιακή διεπαφή.

Τροπολογία    13

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(15α)  Οι ψηφιακές εταιρείες τείνουν να επενδύουν λιγότερο σε κτίρια και μηχανήματα σε σύγκριση με τις κανονικές εταιρείες·

Τροπολογία    14

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16)  Η υπηρεσία που περιγράφεται στην αιτιολογική σκέψη 14 θα πρέπει να διακρίνεται από την υπηρεσία που συνίσταται στη διάθεση πολύπλευρης ψηφιακής διεπαφής μέσω της οποίας οι χρήστες μπορούν να μεταφορτώνουν και να ανταλλάσσουν ψηφιακό περιεχόμενο με άλλους χρήστες, ή στη διάθεση διεπαφής που διευκολύνει την υποκείμενη παροχή ψηφιακού περιεχομένου απευθείας μεταξύ χρηστών. Αυτές οι τελευταίες υπηρεσίες συνιστούν υπηρεσία διαμεσολάβησης και, κατά συνέπεια, θα πρέπει να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΦΨΥ, ανεξάρτητα από τη φύση της υποκείμενης συναλλαγής.

διαγράφεται

Τροπολογία    15

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17)  Οι φορολογητέες υπηρεσίες που συνίστανται στη διαβίβαση δεδομένων που συλλέγονται σχετικά με χρήστες θα πρέπει να καλύπτουν μόνο δεδομένα που προκύπτουν από τις δραστηριότητες των εν λόγω χρηστών σε ψηφιακές διεπαφές, αλλά όχι δεδομένα που προκύπτουν από αισθητήρες ή άλλα μέσα και συλλέγονται ψηφιακά. Ο λόγος για αυτό είναι ότι οι υπηρεσίες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΦΨΥ θα πρέπει να είναι εκείνες που χρησιμοποιούν ψηφιακές διεπαφές ως τρόπο δημιουργίας συμβολής των χρηστών την οποία αποτιμούν χρηματικά, και όχι οι υπηρεσίες που χρησιμοποιούν διεπαφές αποκλειστικά ως τρόπο διαβίβασης δεδομένων που προκύπτουν αλλιώς. Κατά συνέπεια, ο ΦΨΥ δεν θα πρέπει να αποτελεί φόρο επί της συλλογής δεδομένων, ή της χρήσης δεδομένων που συλλέγονται από επιχειρήσεις για τους εσωτερικούς τους σκοπούς, ή της άνευ αμοιβής ανταλλαγής δεδομένων που συλλέγονται από επιχειρήσεις με άλλα μέρη. Στόχος του ΦΨΥ θα πρέπει να είναι η δημιουργία εσόδων από τη διαβίβαση δεδομένων που έχουν ληφθεί από πολύ συγκεκριμένη δραστηριότητα (δραστηριότητες χρηστών σε ψηφιακές διεπαφές).

(17)  Οι φορολογητέες υπηρεσίες που συνίστανται στην εκμετάλλευση, διαβίβαση ή πώληση δεδομένων που συλλέγονται σχετικά με χρήστες θα πρέπει να καλύπτουν δεδομένα που προκύπτουν από τις δραστηριότητες των εν λόγω χρηστών σε ψηφιακές διεπαφές. Αυτές οι φορολογητέες υπηρεσίες θα πρέπει να είναι εκείνες που χρησιμοποιούν ψηφιακές διεπαφές ως τρόπο δημιουργίας συμβολής των χρηστών την οποία αποτιμούν χρηματικά. Ο ΦΨΥ δεν αποτελεί φόρο επί της συλλογής δεδομένων αυτής καθεαυτής. Στόχος του ΦΨΥ θα πρέπει να είναι η δημιουργία εσόδων από την πώληση ή διαβίβαση των εν λόγω δεδομένων που έχουν ληφθεί από πολύ συγκεκριμένη δραστηριότητα (δραστηριότητες χρηστών σε ψηφιακές διεπαφές) σε τρίτο μέρος.

Τροπολογία    16

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(22)  Μόνον ορισμένες οντότητες θα πρέπει να λογίζονται ως υποκείμενοι στον φόρο για τους σκοπούς του ΦΨΥ, ανεξάρτητα από το κατά πόσον είναι εγκατεστημένες σε κράτος μέλος ή σε περιοχή δικαιοδοσίας εκτός Ένωσης. Ειδικότερα, μια οντότητα θα πρέπει να λογίζεται ως υποκείμενος στον φόρο μόνον αν πληροί και τις δύο ακόλουθες προϋποθέσεις: (i) το συνολικό ποσό των εσόδων σε παγκόσμιο επίπεδο που αναφέρει η οντότητα για το τελευταίο πλήρες οικονομικό έτος, για το οποίο υπάρχει διαθέσιμη οικονομική κατάσταση, υπερβαίνει τα 750 000 000 EUR· και ii) το συνολικό ποσό των φορολογητέων εσόδων που αποκτά η οντότητα εντός της Ένωσης κατά τη διάρκεια του εν λόγω οικονομικού έτους υπερβαίνει τα 50 000 000 EUR.

(22)  Μόνον ορισμένες οντότητες θα πρέπει να λογίζονται ως υποκείμενοι στον φόρο για τους σκοπούς του ΦΨΥ, ανεξάρτητα από το κατά πόσον είναι εγκατεστημένες σε κράτος μέλος ή σε περιοχή δικαιοδοσίας εκτός Ένωσης. Ειδικότερα, μια οντότητα θα πρέπει να λογίζεται ως υποκείμενος στον φόρο μόνον αν πληροί και τις δύο ακόλουθες προϋποθέσεις: (i) το συνολικό ποσό των εσόδων σε παγκόσμιο επίπεδο που αναφέρει η οντότητα για το τελευταίο πλήρες οικονομικό έτος, για το οποίο υπάρχει διαθέσιμη οικονομική κατάσταση, υπερβαίνει τα 750 000 000 EUR· και ii) το συνολικό ποσό των φορολογητέων εσόδων που αποκτά η οντότητα εντός της Ένωσης κατά τη διάρκεια του εν λόγω οικονομικού έτους υπερβαίνει τα 40 000 000 EUR.

Τροπολογία    17

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(23)  Το πρώτο όριο (συνολικά ετήσια έσοδα σε παγκόσμιο επίπεδο) αναμένεται να περιορίσει την εφαρμογή του ΦΨΥ στις εταιρείες ορισμένης κλίμακας, ήτοι εκείνες που έχουν κυρίως τη δυνατότητα να παρέχουν τις εν λόγω ψηφιακές υπηρεσίες για τις οποίες η συμβολή των χρηστών έχει θεμελιώδη ρόλο, και οι οποίες βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε εκτεταμένα δίκτυα χρηστών, σε μεγάλη κίνηση χρηστών και στην εκμετάλλευση ισχυρής θέσης στην αγορά. Τα εν λόγω επιχειρηματικά μοντέλα, τα οποία βασίζονται στη δημιουργία αξίας από τους χρήστες για την απόκτηση εσόδων και είναι βιώσιμα μόνο εάν ακολουθούνται από εταιρείες ορισμένης κλίμακας, είναι εκείνα που ευθύνονται για τη μεγαλύτερη απόκλιση μεταξύ του τόπου όπου φορολογούνται τα κέρδη τους και του τόπου όπου δημιουργείται αξία. Επιπλέον, οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να επιδίδονται σε επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό. Για αυτόν τον λόγο, το ίδιο όριο έχει προταθεί και με άλλες πρωτοβουλίες της ΕΕ9. Το εν λόγω όριο έχει επίσης στόχο την κατοχύρωση ασφάλειας δικαίου, δεδομένου ότι θα καταστήσει πιο εύκολο και λιγότερο δαπανηρό για τις εταιρείες και τις φορολογικές αρχές τον καθορισμό του κατά πόσον μια οντότητα είναι υπόχρεη σε ΦΨΥ. Το όριο αυτό εξαιρεί επίσης τις μικρές και τις νεοφυείς επιχειρήσεις για τις οποίες ο φόρτος συμμόρφωσης με τον νέο φόρο θα είχε πιθανότατα δυσανάλογες επιπτώσεις.

(23)  Το πρώτο όριο (συνολικά ετήσια έσοδα σε παγκόσμιο επίπεδο) αναμένεται να περιορίσει την εφαρμογή του ΦΨΥ στις εταιρείες ορισμένης κλίμακας, ήτοι εκείνες που έχουν κυρίως τη δυνατότητα να παρέχουν τις εν λόγω ψηφιακές υπηρεσίες που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από κινητά άυλα και/ή ψηφιακά στοιχεία ενεργητικού, για τα οποία η συμβολή των χρηστών έχει θεμελιώδη ρόλο, και οι οποίες βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε εκτεταμένα δίκτυα χρηστών, σε μεγάλη κίνηση χρηστών και στην εκμετάλλευση ισχυρής θέσης στην αγορά. Τα εν λόγω επιχειρηματικά μοντέλα, τα οποία βασίζονται στη δημιουργία αξίας από τους χρήστες για την απόκτηση εσόδων και είναι βιώσιμα μόνο εάν ακολουθούνται από εταιρείες ορισμένης κλίμακας, είναι εκείνα που ευθύνονται για τη μεγαλύτερη απόκλιση μεταξύ του τόπου όπου φορολογούνται τα κέρδη τους και του τόπου όπου δημιουργείται αξία. Επιπλέον, οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να επιδίδονται σε επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό. Το όριο έχει επίσης στόχο την κατοχύρωση ασφάλειας δικαίου, δεδομένου ότι θα καταστήσει πιο εύκολο και λιγότερο δαπανηρό για τις εταιρείες και τις φορολογικές αρχές τον καθορισμό του κατά πόσον μια οντότητα είναι υπόχρεη σε ΦΨΥ. Το όριο αυτό εξαιρεί επίσης τις μικρές και τις νεοφυείς επιχειρήσεις για τις οποίες ο φόρτος συμμόρφωσης με τον νέο φόρο θα είχε πιθανότατα δυσανάλογες επιπτώσεις.

__________________

 

9 Βλ. άρθρο 2 της πρότασης οδηγίας του Συμβουλίου για κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών (ΚΕΒΦΕ) [COM(2016) 683 final].

 

Τροπολογία    18

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(27)  Για να περιοριστούν οι πιθανές περιπτώσεις διπλής φορολόγησης, στις οποίες τα ίδια έσοδα υπόκεινται στον φόρο εισοδήματος εταιρειών και τον ΦΨΥ, αναμένεται ότι τα κράτη μέλη θα επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να εκπίπτουν τον καταβληθέντα ΦΨΥ ως έξοδο από τη βάση του φόρου εισοδήματος εταιρειών στο έδαφός τους, ανεξάρτητα από το κατά πόσον και οι δύο φόροι καταβάλλονται στο ίδιο κράτος μέλος ή σε διαφορετικά κράτη μέλη.

(27)  Για να περιοριστούν οι πιθανές περιπτώσεις διπλής φορολόγησης, στις οποίες τα ίδια έσοδα υπόκεινται στον φόρο εισοδήματος εταιρειών και τον ΦΨΥ, χρειάζεται να εξευρεθεί μελλοντικά μια κοινή λύση σε ενωσιακό επίπεδο που θα επιτρέπει στις επιχειρήσεις να εκπίπτουν τον καταβληθέντα ΦΨΥ ως έξοδο από τη βάση του φόρου εισοδήματος εταιρειών στο έδαφός τους, ανεξάρτητα από το κατά πόσον και οι δύο φόροι καταβάλλονται στο ίδιο κράτος μέλος ή σε διαφορετικά κράτη μέλη.

Τροπολογία    19

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(29)  Όταν οι χρήστες, όσον αφορά δεδομένη φορολογητέα υπηρεσία, βρίσκονται σε διαφορετικά κράτη μέλη ή περιοχές δικαιοδοσίας εκτός Ένωσης, τα σχετικά φορολογητέα έσοδα που αποκτώνται από την εν λόγω υπηρεσία θα πρέπει να αποδίδονται σε κάθε κράτος μέλος αναλογικά βάσει ορισμένων συγκεκριμένων κλειδών απόδοσης. Οι εν λόγω κλείδες θα πρέπει να καθοριστούν ανάλογα με τη φύση καθεμιάς από τις φορολογητέες υπηρεσίες και τα διακριτά γενεσιουργά αίτια της είσπραξης εσόδων για τον πάροχο της συγκεκριμένης υπηρεσίας.

(29)  Όταν οι χρήστες, όσον αφορά δεδομένη φορολογητέα υπηρεσία, βρίσκονται σε διαφορετικά κράτη μέλη ή περιοχές δικαιοδοσίας εκτός Ένωσης, τα σχετικά φορολογητέα έσοδα που αποκτώνται από την εν λόγω υπηρεσία θα πρέπει να αποδίδονται σε κάθε κράτος μέλος αναλογικά βάσει ορισμένων συγκεκριμένων κλειδών απόδοσης. Οι εν λόγω κλείδες θα πρέπει να καθοριστούν ανάλογα με τη φύση καθεμιάς από τις φορολογητέες υπηρεσίες και τα διακριτά γενεσιουργά αίτια της είσπραξης εσόδων για τον πάροχο της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Στις περιπτώσεις που η κλείδα απόδοσης καταλήγει σε ανισόρροπο επιμερισμό που δεν αντικατοπτρίζει την πραγματική οικονομική δραστηριότητα, η κατάσταση αυτή θα μπορούσε να αντιμετωπίζεται με τη βοήθεια ενός μηχανισμού επίλυσης διαφορών. Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει το ενδεχόμενο θέσπισης μηχανισμού επίλυσης διαφορών με σκοπό τη διασφάλιση της δέουσας επίλυσης διαφορών στις οποίες εμπλέκονται διάφορα κράτη μέλη.

Τροπολογία    20

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(30)  Στην περίπτωση φορολογητέας υπηρεσίας που συνίσταται στην τοποθέτηση διαφήμισης σε ψηφιακή διεπαφή, ο αριθμός των εμφανίσεων μιας διαφήμισης στη συσκευή του χρήστη εντός φορολογικής περιόδου σε ένα κράτος μέλος θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για τον καθορισμό του ποσοστού των φορολογητέων εσόδων που πρέπει να αποδοθούν για τη συγκεκριμένη φορολογική περίοδο στο εν λόγω κράτος μέλος.

(30)  Στην περίπτωση φορολογητέας υπηρεσίας που συνίσταται στην τοποθέτηση διαφήμισης ή την παροχή περιεχόμενου σε ψηφιακή διεπαφή ή τον αριθμό των εμφανίσεων μιας διαφήμισης ή ψηφιακού περιεχομένου στη συσκευή του χρήστη εντός φορολογικής περιόδου σε ένα κράτος μέλος θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για τον καθορισμό του ποσοστού των φορολογητέων εσόδων που πρέπει να αποδοθούν για τη συγκεκριμένη φορολογική περίοδο στο εν λόγω κράτος μέλος.

Τροπολογία    21

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 31 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(31α)  Όσον αφορά τις πωλήσεις αγαθών ή υπηρεσιών που αποτελούν αντικείμενο σύμβασης σε πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου, η κατανομή των φορολογητέων εσόδων εντός μιας φορολογικής περιόδου σε ένα κράτος μέλος θα πρέπει να πραγματοποιείται με βάση τα έσοδα εντός της συγκεκριμένης φορολογικής περιόδου. Τα δικαιώματα φορολόγησης επί των εσόδων της επιχείρησης που συνάπτει επιγραμμικές συμβάσεις πώλησης αγαθών και υπηρεσιών θα πρέπει να δίνονται στα κράτη μέλη όπου τα αγαθά ή υπηρεσίες παραδίδονται στον αγοραστή.

Τροπολογία    22

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(32)  Όσον αφορά τη διαβίβαση δεδομένων που συλλέγονται για χρήστες, για την απόδοση των φορολογητέων εσόδων εντός μιας φορολογικής περιόδου σε ένα κράτος μέλος θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των χρηστών από τους οποίους έχουν δημιουργηθεί δεδομένα που διαβιβάστηκαν εντός της συγκεκριμένης φορολογικής περιόδου, ως αποτέλεσμα της χρήσης συσκευής από τους εν λόγω χρήστες στο συγκεκριμένο κράτος μέλος.

(32)  Όσον αφορά την επεξεργασία, την πώληση ή τη διαβίβαση δεδομένων που συλλέγονται για χρήστες, για την απόδοση των φορολογητέων εσόδων εντός μιας φορολογικής περιόδου σε ένα κράτος μέλος θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των χρηστών από τους οποίους έχουν δημιουργηθεί δεδομένα που αποτέλεσαν αντικείμενο εκμετάλλευσης, πωλήθηκαν ή διαβιβάστηκαν εντός της συγκεκριμένης φορολογικής περιόδου, ως αποτέλεσμα της χρήσης συσκευής από τους εν λόγω χρήστες στο συγκεκριμένο κράτος μέλος.

Τροπολογία    23

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(34)  Κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του ΦΨΥ θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου10, συμπεριλαμβανομένων των όσων ενδεχομένως απαιτούνται σε σχέση με τις διευθύνσεις πρωτοκόλλου Διαδικτύου (IP) ή άλλα μέσα εντοπισμού της γεωγραφικής θέσης. Ειδικότερα, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη να προβλέπονται κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη συμμόρφωση με τους κανόνες που σχετίζονται με τη νομιμότητα και την ασφάλεια των δραστηριοτήτων επεξεργασίας, την παροχή πληροφοριών και τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων. Όποτε είναι δυνατό, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα πρέπει να καθίστανται ανώνυμα.

(34)  Κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του ΦΨΥ θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου10, συμπεριλαμβανομένων των όσων ενδεχομένως απαιτούνται σε σχέση με τις διευθύνσεις πρωτοκόλλου Διαδικτύου (IP) ή άλλα μέσα εντοπισμού της γεωγραφικής θέσης, χωρίς να επιτρέπεται η ταυτοποίηση των χρηστών. Η φορολογική αρχή των κρατών μελών ενημερώνεται σχετικά με τη μέθοδο που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της θέσης των χρηστών. Ειδικότερα, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη να προβλέπονται κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη συμμόρφωση με τους κανόνες που σχετίζονται με τη νομιμότητα και την ασφάλεια των δραστηριοτήτων επεξεργασίας, και ειδικότερα με τις αρχές της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας, την παροχή πληροφοριών και τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων. Όποτε είναι δυνατό, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα πρέπει να καθίστανται ανώνυμα.

_________________

_________________

10 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).

10 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).

Τροπολογία    24

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(35)  Τα φορολογητέα έσοδα θα πρέπει να ισούνται με τα ακαθάριστα φορολογητέα έσοδα που αποκτώνται από υποκείμενο στον φόρο, χωρίς τον φόρο προστιθέμενης αξίας και άλλους παρόμοιους φόρους. Τα φορολογητέα έσοδα θα πρέπει να αναγνωρίζονται ως αποκτηθέντα από υποκείμενο στον φόρο κατά τη χρονική στιγμή που καθίστανται οφειλόμενα, ανεξάρτητα από το κατά πόσον έχουν πράγματι καταβληθεί έως εκείνη τη στιγμή. Ο ΦΨΥ θα πρέπει να είναι απαιτητός σε ένα κράτος μέλος κατά το ποσοστό των φορολογητέων εσόδων που αποκτά ο υποκείμενος στον φόρο εντός μιας φορολογικής περιόδου, το οποίο θεωρείται ότι αποκτάται στο εν λόγω κράτος μέλος, και θα πρέπει να υπολογίζεται με εφαρμογή του συντελεστή ΦΨΥ επί του ποσοστού αυτού. Θα πρέπει να υπάρχει ενιαίος συντελεστής ΦΨΥ σε ενωσιακό επίπεδο για την αποφυγή στρεβλώσεων στην ενιαία αγορά. Ο συντελεστής ΦΨΥ θα πρέπει να οριστεί σε 3 %, ποσοστό με το οποίο επιτυγχάνεται κατάλληλη ισορροπία μεταξύ των εσόδων που δημιουργεί ο φόρος και της συνεκτίμησης των διαφορετικών επιπτώσεων του ΦΨΥ για επιχειρήσεις με διαφορετικά περιθώρια κέρδους.

(35)  Τα φορολογητέα έσοδα θα πρέπει να ισούνται με τα ακαθάριστα φορολογητέα έσοδα που αποκτώνται από υποκείμενο στον φόρο, χωρίς τον φόρο προστιθέμενης αξίας και άλλους παρόμοιους φόρους. Τα φορολογητέα έσοδα θα πρέπει να αναγνωρίζονται ως αποκτηθέντα από υποκείμενο στον φόρο κατά τη χρονική στιγμή που καθίστανται οφειλόμενα, ανεξάρτητα από το κατά πόσον έχουν πράγματι καταβληθεί έως εκείνη τη στιγμή. Ο ΦΨΥ θα πρέπει να είναι απαιτητός σε ένα κράτος μέλος κατά το ποσοστό των φορολογητέων εσόδων που αποκτά ο υποκείμενος στον φόρο εντός μιας φορολογικής περιόδου, το οποίο θεωρείται ότι αποκτάται στο εν λόγω κράτος μέλος, και θα πρέπει να υπολογίζεται με εφαρμογή του συντελεστή ΦΨΥ επί του ποσοστού αυτού. Θα πρέπει να υπάρχει ενιαίος συντελεστής ΦΨΥ σε ενωσιακό επίπεδο για την αποφυγή στρεβλώσεων στην ενιαία αγορά. Ο καθορισμός του συντελεστής ΦΨΥ σε 3 % έχει ως στόχο να επιτυγχάνεται κατάλληλη ισορροπία μεταξύ των εσόδων που δημιουργεί ο φόρος και της συνεκτίμησης των διαφορετικών επιπτώσεων του ΦΨΥ για επιχειρήσεις με διαφορετικά περιθώρια κέρδους.

Τροπολογία    25

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 35 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(35α)  Ο ενιαίος συντελεστής ΦΨΥ σε ενωσιακό επίπεδο αποτελεί ένα πρώτο βήμα προς την περαιτέρω εναρμόνιση της φορολόγησης των εταιρειών σε ενωσιακό επίπεδο. Για τη δημιουργία ίσων όρων ανταγωνισμού και την εξάλειψη του φορολογικού ανταγωνισμού και του επακόλουθου ανταγωνισμού προς τα κάτω όσον αφορά τα επίπεδα φορολόγησης των εταιρειών, θα πρέπει να θεσπιστεί στο κοντινό μέλλον ένας ελάχιστος πραγματικός συντελεστής φορολόγησης εταιρειών σε ενωσιακό επίπεδο.

Τροπολογία    26

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(37)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να θεσπίζουν υποχρεώσεις λογιστικής παρακολούθησης, τήρησης αρχείων ή άλλες υποχρεώσεις με σκοπό να διασφαλίζουν ότι ο οφειλόμενος ΦΨΥ πράγματι καταβάλλεται, καθώς και άλλα μέτρα για την πρόληψη της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής και των καταχρηστικών φορολογικών πρακτικών.

(37)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να θεσπίζουν υποχρεώσεις λογιστικής παρακολούθησης, τήρησης αρχείων ή άλλες υποχρεώσεις με σκοπό να διασφαλίζουν ότι ο οφειλόμενος ΦΨΥ πράγματι καταβάλλεται, καθώς και άλλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων ποινών και κυρώσεων, για την πρόληψη της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής και των καταχρηστικών φορολογικών πρακτικών.

Τροπολογία    27

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 37 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(37α)  Ο συνολικός φόρος ψηφιακών υπηρεσιών που καταβάλλει ο υποκείμενος στον φόρο ανά κράτος μέλος θα πρέπει να αποτελεί μέρος του συστήματος υποβολής δηλώσεων ανά χώρα.

Τροπολογία    28

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 38 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(38α)  Σε περίπτωση που υποκείμενος στον φόρο είναι υπόχρεος σε ΦΨΥ σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη, η Επιτροπή θα πρέπει να ελέγχει, κάθε τρία έτη τη δήλωση ΦΨΥ που υποβάλλεται στο κράτος μέλος εγγραφής.

Τροπολογία    29

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 40 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(40α)  Ο ΦΨΥ είναι προσωρινό μέτρο εν αναμονή μόνιμης λύσης, το οποίο δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να καθυστερήσει την έναρξη ισχύος μόνιμης λύσης. Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να πάψει να ισχύει με την έγκριση της οδηγίας του Συμβουλίου για τον καθορισμό διατάξεων σχετικά με την φορολόγηση των εταιρειών με σημαντική ψηφιακή υπηρεσία, ή των οδηγιών του Συμβουλίου για κοινή βάση φορολογίας εταιρειών και για κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών, συμπεριλαμβανομένης της μόνιμης ψηφιακής εγκατάστασης, όπως προτείνεται στα νομοθετικά ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2018, σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών και την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για κοινή βάση φορολογίας εταιρειών, ή με την έγκριση οδηγίας για την υλοποίηση πολιτικής συμφωνίας στο πλαίσιο διεθνούς φόρουμ όπως ο ΟΟΣΑ ή ο ΟΗΕ.

Τροπολογία    30

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 40 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(40β)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποβάλουν τακτικές εκθέσεις στην Επιτροπή σχετικά με την πληρωμή του ΦΨΥ από τις οντότητες, τη λειτουργία της μονοαπευθυντικής υπηρεσίας και τη συνεργασία με άλλα κράτη μέλη για την είσπραξη και την πληρωμή των φόρων.

Τροπολογία    31

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 40 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(40β)  Δύο έτη μετά...[ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας], η Επιτροπή θα πρέπει να προβεί σε αξιολόγηση της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας και να υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, συνοδευόμενη, κατά περίπτωση, από προτάσεις για την επανεξέτασή της σύμφωνα με τις αρχές της δίκαιης φορολόγησης του ψηφιακού τομέα.

Τροπολογία    32

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(41)  Οι στόχοι αυτής της οδηγίας είναι η προστασία της ακεραιότητας της ενιαίας αγοράς, η διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της και η αποφυγή της στρέβλωσης του ανταγωνισμού. Δεδομένου ότι οι στόχοι αυτοί, από την ίδια τους τη φύση, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, μπορούν όμως να επιτευχθούν καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση μπορεί να θεσπίσει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως αυτή διατυπώνεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας που θεσπίζεται με το εν λόγω άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των προαναφερόμενων στόχων,

(41)  Οι στόχοι αυτής της οδηγίας είναι η προστασία της ακεραιότητας της ενιαίας αγοράς, η διασφάλιση της δίκαιης και εύρυθμης λειτουργίας της και η αποφυγή της στρέβλωσης του ανταγωνισμού. Δεδομένου ότι οι στόχοι αυτοί, από την ίδια τους τη φύση, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, μπορούν όμως να επιτευχθούν καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση μπορεί να θεσπίσει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως αυτή διατυπώνεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας που θεσπίζεται με το εν λόγω άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των προαναφερόμενων στόχων,

Τροπολογία    33

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7α)  «επεξεργασία δεδομένων»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

Τροπολογία    34

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  της διαβίβασης δεδομένων που συλλέγονται σχετικά με χρήστες και προκύπτουν από τις δραστηριότητες των χρηστών σε ψηφιακές διεπαφές.

γ)  της διαβίβασης δεδομένων που συλλέγονται σχετικά με χρήστες και προκύπτουν από τις δραστηριότητες των χρηστών σε ψηφιακές διεπαφές.

Τροπολογία    35

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ α)  της παροχής σε χρήστες περιεχομένου σε ψηφιακή διεπαφή όπως οπτικό και ηχητικό υλικό ή κείμενο με τη χρήση ψηφιακής διεπαφής·

Τροπολογία    36

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  η διάθεση ψηφιακής διεπαφής, όταν ο μοναδικός ή κύριος σκοπός για τον οποίο καθίσταται διαθέσιμη η διεπαφή είναι να την καταστήσει η οντότητα διαθέσιμη για την παροχή ψηφιακού περιεχομένου σε χρήστες ή την παροχή υπηρεσιών επικοινωνιών σε χρήστες ή την παροχή υπηρεσιών πληρωμών σε χρήστες·

α)  η διάθεση ψηφιακής διεπαφής, όταν ο μοναδικός ή κύριος σκοπός για τον οποίο καθίσταται διαθέσιμη η διεπαφή είναι να την καταστήσει η οντότητα διαθέσιμη για την παροχή υπηρεσιών επικοινωνιών σε χρήστες ή την παροχή υπηρεσιών πληρωμών σε χρήστες, εφόσον δεν δημιουργούνται περαιτέρω έσοδα χάρη στην επεξεργασία, διαβίβαση ή πώληση δεδομένων των χρηστών·

Τροπολογία    37

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  το συνολικό ποσό των φορολογητέων εσόδων που αποκτά η οντότητα εντός της Ένωσης κατά τη διάρκεια του οικείου οικονομικού έτους υπερβαίνει τα 50 000 000 EUR.

β)  το συνολικό ποσό των φορολογητέων εσόδων που αποκτά η οντότητα εντός της Ένωσης κατά τη διάρκεια του οικείου οικονομικού έτους υπερβαίνει τα 40 000 000 EUR.

Αιτιολόγηση

Για να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής του ΦΨΥ, το όριο των φορολογητέων εσόδων θα πρέπει να μειωθεί στα 25.000.000 EUR.

Για την προστασία των μικρών εταιρειών και των νεοφυών επιχειρήσεων σε σύγκριση με τις μεγαλύτερες εταιρείες, ο συντελεστής του ΦΨΥ θα πρέπει να οριστεί σε 3% επί των εσόδων μεταξύ 25.000.000 EUR και 100.000.000 EUR και σε 5% επί των εσόδων άνω των 100.000 EUR.

Για να αποφευχθεί ένα εκτεταμένο φαινόμενο κατακρήμνισης και για να προστατευτούν οι μικρές εταιρείες και οι νεοφυείς επιχειρήσεις, κάθε εταιρεία που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής προτείνεται να λαμβάνει ετήσια φοροαπαλλαγή ύψους 750.000 EUR.

Τροπολογία    38

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ α)  σε περίπτωση υπηρεσίας που εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ α), το υπό εξέταση ψηφιακό περιεχόμενο προβάλλεται στη συσκευή του χρήστη σε χρονική στιγμή κατά την οποία η συσκευή χρησιμοποιείται στο εν λόγω κράτος μέλος εντός της συγκεκριμένης φορολογικής περιόδου για πρόσβαση σε ψηφιακή διεπαφή.

Τροπολογία    39

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Τα δεδομένα που ενδεχομένως συλλέγονται από τους χρήστες για τους σκοπούς της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας περιορίζονται στα δεδομένα που υποδεικνύουν το κράτος μέλος στο οποίο βρίσκονται οι χρήστες, χωρίς να καθιστούν δυνατή την ταυτοποίηση των εν λόγω χρηστών.

6.  Τα δεδομένα που ενδεχομένως συλλέγονται από τους χρήστες για τους σκοπούς της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας περιορίζονται στα δεδομένα που υποδεικνύουν το κράτος μέλος στο οποίο βρίσκονται οι χρήστες, χωρίς να καθιστούν δυνατή την ταυτοποίηση των εν λόγω χρηστών. Κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του ΦΨΥ πραγματοποιείται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2016/679, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας που ενδεχομένως απαιτείται σε σχέση με τις διευθύνσεις πρωτοκόλλου Διαδικτύου (IP) ή άλλα μέσα εντοπισμού της γεωγραφικής θέσης.

Τροπολογία    40

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

6α.  Η Επιτροπή αναλύει κατά πόσον η θέσπιση ενός μηχανισμού επίλυσης διαφορών θα ενίσχυε περαιτέρω την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα της ρύθμισης των διαφορών μεταξύ των κρατών μελών. Η Επιτροπή υποβάλλει σχετική έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, η οποία περιλαμβάνει, αν κρίνεται σκόπιμο, νομοθετική πρόταση.

Τροπολογία    41

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο συντελεστής του ΦΨΥ είναι 3 %.

Ο συντελεστής του ΦΨΥ ορίζεται στο 3 %.

Αιτιολόγηση

The objective of the DST is to close the gap between corporate taxation on digital firms and traditional firms and create a level playing field between them. When setting the rate for this revenue based tax, we therefore should assess the implied profit tax rate. Therefore we need to do two things; set the target rate and a realistic estimate of the profit margins. In its staff working document the European Commission claims that large multinational groups with a digital business model, using tax aggressive tax planning, are not paying any corporate income taxes. The average corporate income tax rate in the EU is 21.3% in 2018, which should therefore be the target for the implied rate of profits of the EU-wide DST. When it comes to the profit margin it is clear from the data available for public traded companies that large multinational groups with a digital business model tend to have a high profit margin. For example Google and Facebook, have a profit margin of up to 40%. When setting the rate rate of the DST, the assumed profit margin of 15% taken by the European Commission is too conservative. An assumed profit margin of 25% for large digital firms is more in line with reality. When applying these two metrics to the DST, we arrive to a rate of 5% on digital turnover in order to tax the implied profits with a 20% tax rate. (5/25 = 20% )

Τροπολογία    42

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Στις περιπτώσεις που ισχύει το στοιχείο β) της παρούσας παραγράφου, η Επιτροπή διενεργεί κάθε τρία έτη έλεγχο της δήλωσης ΦΨΥ που έχει υποβληθεί στο κράτος μέλος εγγραφής.

Τροπολογία    43

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Ωστόσο, αν ο υποκείμενος στον φόρο παύει να έχει υποχρέωση ΦΨΥ στο κράτος μέλος εγγραφής που επέλεξε σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 3 στοιχείο β), τότε ο υποκείμενος στον φόρο αλλάζει κράτος μέλος εγγραφής σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 10.

2.  Ωστόσο, αν ο υποκείμενος στον φόρο παύει να έχει υποχρέωση ΦΨΥ στο κράτος μέλος εγγραφής που επέλεξε σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 3 στοιχείο β), τότε ο υποκείμενος στον φόρο αλλάζει κράτος μέλος εγγραφής σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 10, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2α.

Τροπολογία    44

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 13 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Εάν ένας υποκείμενος στον φόρο παύει να είναι υπόχρεος σε ΦΨΥ στο κράτος μέλος εγγραφής που επελέγη βάσει του άρθρου 10 παράγραφος 3 στοιχείο β, ο υποκείμενος στον φόρο ενδέχεται να αποφασίσει να διατηρήσει το κράτος μέλος εγγραφής που είχε αρχικά επιλέξει, δεδομένου ότι ενδέχεται να είναι εκ νέου υπόχρεος σε ΦΨΥ στο εν λόγω κράτος μέλος κατά την επόμενη φορολογική περίοδο. Εάν ο υποκείμενος στον φόρο δεν είναι υπόχρεος σε ΦΨΥ στο εν λόγω κράτος μέλος για περισσότερες από δυο συναπτές φορολογικές περιόδους, αλλάζει το κράτος μέλος εγγραφής του σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 10.

Τροπολογία    45

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Οι τροποποιήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 υποβάλλονται με ηλεκτρονικά μέσα στο κράτος μέλος εγγραφής εντός τριών ετών από την ημερομηνία κατά την οποία έπρεπε να υποβληθεί η αρχική δήλωση. Τροποποιήσεις μετά την εν λόγω περίοδο διέπονται από τους εφαρμοστέους κανόνες και διαδικασίες σε κάθε κράτος μέλος, αντίστοιχα, στο οποίο οφείλεται ΦΨΥ.

2.  Οι τροποποιήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 υποβάλλονται με ηλεκτρονικά μέσα στο κράτος μέλος εγγραφής εντός δύο ετών από την ημερομηνία κατά την οποία έπρεπε να υποβληθεί η αρχική δήλωση. Τροποποιήσεις μετά την εν λόγω περίοδο διέπονται από τους εφαρμοστέους κανόνες και διαδικασίες σε κάθε κράτος μέλος, αντίστοιχα, στο οποίο οφείλεται ΦΨΥ.

Τροπολογία    46

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Τα κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν μέτρα για την πρόληψη της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής και των καταχρηστικών φορολογικών πρακτικών όσον αφορά τον ΦΨΥ.

3.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα, συμπεριλαμβανομένων ποινών και κυρώσεων, για την πρόληψη της φοροδιαφυγής της φοροαποφυγής και των καταχρηστικών φορολογικών πρακτικών όσον αφορά τον ΦΨΥ.

Τροπολογία    47

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 18 – παράγραφος 5α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5α.  Μετά την έκδοση της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή θα υποβάλλει νομοθετική πρόταση που θα συμπεριληφθεί στην οδηγία 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δημοσιοποίηση πληροφοριών για τη φορολογία εισοδήματος από ορισμένες επιχειρήσεις και υποκαταστήματα, και η οποία θα διασφαλίζει ότι το συνολικό ποσό φόρου ψηφιακών υπηρεσιών που καταβάλλεται από έναν υποκείμενο στον φόρο στα διάφορα κράτη μέλη θα προστίθεται στον κατάλογο με τα υποχρεωτικά πρότυπα φορολογικών δηλώσεων ανά χώρα.

Τροπολογία    48

Πρόταση οδηγίας

Kεφάλαιο 4 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Τροπολογία    49

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο -20 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο -20

 

Αυτόματη και υποχρεωτική ανταλλαγή πληροφοριών

 

Προκειμένου οι φορολογικές αρχές να εκτιμούν σωστά τους οφειλόμενους φόρους και να εξασφαλίζεται η ορθή και η ενιαία εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, η ανταλλαγή πληροφοριών για φορολογικά θέματα είναι αυτόματη και υποχρεωτική, όπως ορίζει η οδηγία 2011/16/ΕΕ του Συμβουλίου. Τα κράτη μέλη οφείλουν να διαθέτουν επαρκές προσωπικό, πραγματογνωσία και πόρους από τον προϋπολογισμό στις εθνικές φορολογικές υπηρεσίες τους, καθώς και πόρους για την κατάρτιση του προσωπικού των φορολογικών υπηρεσιών με έμφαση στη διασυνοριακή συνεργασία σε φορολογικά θέματα και στην αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών, προκειμένου να εφαρμοστεί πλήρως η παρούσα οδηγία.

Τροπολογία    50

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 24 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 24α

 

Υποβολή εκθέσεων και επανεξέταση

 

Δύο έτη μετά...[ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας], η Επιτροπή προβαίνει σε αξιολόγηση της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας και υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, συνοδευόμενη, κατά περίπτωση, από προτάσεις για την επανεξέτασή της σύμφωνα με τις αρχές της δίκαιης φορολόγησης του ψηφιακού τομέα.

 

Ειδικότερα, η Επιτροπή εξετάζει:

 

α)  την αύξηση του ποσοστού ΦΨΥ από 3 % σε 5 %, μαζί με αντίστοιχη φορολογική έκπτωση, προκειμένου να περιοριστεί η διαφορά των πραγματικών φορολογικών συντελεστών μεταξύ των παραδοσιακών και των ψηφιακών εταιρειών·

 

β)  το πεδίο εφαρμογής του ΦΨΥ, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης αυτού του πεδίου εφαρμογής, ώστε να συμπεριλάβει την πώληση αγαθών ή υπηρεσιών που συνάπτονται επιγραμμικά μέσω ψηφιακών διεπαφών·

 

γ)  το ποσό του φόρου που καταβάλλεται σε κάθε κράτος μέλος·

 

δ)  το είδος των ψηφιακών δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας·

 

ε)  τις πρακτικές φορολογικού σχεδιασμού που ενδεχομένως εφαρμόστηκαν από τις οντότητες για την αποφυγή καταβολής του ΦΨΥ·

 

στ)  τη λειτουργία της μονοαπευθυντικής υπηρεσίας, τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών· και

 

ζ)  τον συνολικό αντίκτυπο στην εσωτερική αγορά, λαμβάνοντας υπόψη τη δυνητική στρέβλωση του ανταγωνισμού.

Τροπολογία    51

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 24 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 24β

 

Υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων

 

Σε ετήσια βάση, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή τα σχετικά αριθμητικά δεδομένα και τις πληροφορίες για τις πληρωμές του ΦΨΥ από τις οντότητες, τη λειτουργία της ΥΜΣ και τη συνεργασία με άλλα κράτη μέλη για την είσπραξη και την πληρωμή των φόρων.

Τροπολογία    52

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 25 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 25α

 

Ρήτρα λήξης ισχύος εξαρτώμενη από τη λήψη μόνιμων μέτρων

 

Ο ΦΨΥ αποτελεί προσωρινό μέτρο εν αναμονή μόνιμης λύσης· επομένως, η παρούσα οδηγία παύει να ισχύει μόλις εγκριθεί μία από τις ακόλουθες πράξεις:

 

α)  οδηγία του Συμβουλίου για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τη φορολόγηση των εταιρειών με σημαντική ψηφιακή παρουσία·

 

β)  οδηγίες του Συμβουλίου για κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών και κοινή βάση φορολογίας εταιρειών συμπεριλαμβανομένης της μόνιμης ψηφιακής εγκατάστασης, όπως προτείνεται στα νομοθετικά ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2018, σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών και την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για κοινή βάση φορολογίας εταιρειών, αντίστοιχα· ή

 

γ)  οδηγία που υλοποιεί πολιτική συμφωνία στο πλαίσιο διεθνών φόρουμ όπως ο ΟΟΣΑ ή ο ΟΗΕ.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τα σημερινά συστήματα φορολογίας εταιρειών που έχουν σχεδιαστεί για παραδοσιακές επιχειρήσεις , με σαφώς αναγνωρίσιμη φυσική παρουσία, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα της οικονομίας του 21ου αιώνα. Η ταχεία ανάπτυξη νέων ψηφιακών επιχειρηματικών μοντέλων που βασίζονται στη συμμετοχής των χρηστών και σε άυλα στοιχεία ενεργητικού έχει δημιουργήσει άνισους όρους ανταγωνισμού έναντι των παραδοσιακών επιχειρήσεων. Οι εν λόγω ψηφιακές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν την έλλειψη φυσικής παρουσίας στα κράτη μέλη για να μεταφέρουν τα κέρδη τους και τείνουν να καταβάλλουν μόνο ένα τμήμα των εταιρικών φόρων που καταβάλλουν οι ανταγωνιστές τους. Η πρακτική αυτή είναι αθέμιτη και αντιβαίνει στις ευρωπαϊκές αρχές θεμιτού ανταγωνισμού.

Ελλείψει διεθνούς συμφωνίας για τη φορολόγηση της ψηφιακής οικονομίας, είναι πρωταρχικής σημασίας να θεσπιστούν νέοι κανόνες σχετικά με τη φορολόγηση των ψηφιακών επιχειρηματικών μοντέλων που λειτουργούν στην ενιαία αγορά της Ένωσης, να εξασφαλιστεί δίκαιη φορολογική συνεισφορά στις ευρωπαϊκές οικονομίες από όλες τις εταιρείες και να αποφευχθεί η λήψη μονομερών μέτρων από τα κράτη μέλη. Μολονότι ο εισηγητής πιστεύει ότι η φορολόγηση των ψηφιακών δραστηριοτήτων πρέπει να βασίζεται στον ορισμό μιας εικονικής μόνιμης εγκατάστασης, όπως ζήτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις εκθέσεις του για την κοινή βάση φορολογίας των εταιρειών και την κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας των εταιρειών του Μαρτίου 2018, συμφωνεί ότι απαιτείται ένα προσωρινό μέτρο.

Ο εισηγητής υποστηρίζει ουσιαστικά την πρόταση της Επιτροπής, ιδίως την άποψη ότι ο εν λόγω φόρος πρέπει να περιορίζεται σε εταιρείες τα συνολικά έσοδα των οποίων υπερβαίνουν τα 750 εκατ. ευρώ σε παγκόσμιο επίπεδο, προκειμένου να περιορίσει τις αρνητικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη των μικρών επιχειρήσεων, των νεοφυών επιχειρήσεων και των επεκτεινόμενων επιχειρήσεων στον ψηφιακό τομέα.

Ο εισηγητής προτείνει ορισμένες στοχευμένες τροποποιήσεις προκειμένου να βελτιωθεί η πρόταση της Επιτροπής, και συγκεκριμένα:

•  Δημιουργία ισότιμων όρων ανταγωνισμού αυξάνοντας τον φορολογικό συντελεστή του ΦΨΥ από 3 % σε 5 %. Όπως κατέστησε σαφές η Επιτροπή στο υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της, οι παραδοσιακές εγχώριες εταιρείες καταβάλλουν ένα πραγματικό μέσο φορολογικό συντελεστή 20,9 % και οι ψηφιακοί πολυεθνικοί όμιλοι, που επιδίδονται σε φορολογικό σχεδιασμό, αρνητικό μέσο φορολογικό συντελεστή της τάξης του -2,3 %. Η Επιτροπή βάσισε τον προτεινόμενο συντελεστή επί των ψηφιακών εσόδων στην ιδέα ενός φόρου επί των τεκμαρτών κερδών. Εφόσον επιδιώκεται η δημιουργία ισότιμων όρων ανταγωνισμού, ο εν λόγω συντελεστής θα γεφυρώσει αυτό το κενό φορολογίας μεταξύ των παραδοσιακών και των ψηφιακών εταιρειών. Ο συντελεστής φορολόγησης των τεκμαρτών εταιρικών εσόδων θα πρέπει, συνεπώς, να καθοριστεί στο 20 % του μέσου φόρου που καταβάλλουν οι παραδοσιακές επιχειρήσεις, αντί του 13 % που αναφέρεται στην πρόταση. Επιπλέον, θεωρείται δεδομένη η χαμηλή αποδοτικότητα των ψηφιακών επιχειρηματικών μοντέλων του 15 %, ενώ η χρήση περιθωρίου κέρδους 25 % είναι πιο ρεαλιστική. Οι μεγάλες ψηφιακές πολυεθνικές εταιρείες, όπως το Facebook και η Google, τείνουν να έχουν περιθώρια κέρδους έως και 40 %. Η εφαρμογή αυτών των νέων δεικτών μέτρησης για τον καθορισμό του συντελεστή ΦΨΥ στο 5 % θα δημιουργήσει ισότιμους όρους ανταγωνισμού μεταξύ των παραδοσιακών και των ψηφιακών εταιρειών και θα επιτρέψει μεγαλύτερη φορολογική συνεισφορά από έναν τομέα ο οποίος, μέχρι σήμερα, υποφορολογείται.

•  Η διεύρυνση της φορολογικής βάσης με τη συμπερίληψη στο πεδίο των φορολογητέων εσόδων την παροχής ψηφιακού περιεχομένου όπως οπτικού και ηχητικού υλικού ή κειμένου με τη χρήση ψηφιακής διεπαφής και την πώληση αγαθών ή υπηρεσιών που αποτελούν αντικείμενο επιγραμμικής σύμβασης μέσω πλατφορμών ηλεκτρονικού εμπορίου. Λόγω της ικανότητας τους να επεξεργάζονται δεδομένα χρηστών και, συνεπώς, να δημιουργούν περαιτέρω αξία από τη συναλλαγή, πέραν του γεγονότος ότι τα έσοδά τους που αποκτώνται επιγραμμικά επιδέχονται επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό, λόγω της έλλειψης φυσικής παρουσίας στα διάφορα κράτη μέλη. Η συμπερίληψη αυτών των μορφών ψηφιακών εσόδων στο πεδίο του ΦΨΥ με βάση τον προορισμό ακολουθεί την ίδια κατεύθυνση με τις φορολογικές μεταρρυθμίσεις που πρότεινε η Επιτροπή στο πλαίσιο της ΚΕΒΦΕ.

•  Διευκρινίζεται ότι ο ΦΨΥ θα πρέπει να εφαρμόζεται επίσης στην πώληση και διαβίβαση δεδομένων που έχουν συλλεγεί μέσω της ενεργού συμμετοχής χρηστών σε ψηφιακές διεπαφές.

•  Εισάγεται ρήτρα λήξης ισχύος υπό την προϋπόθεση της έγκρισης των προτεινόμενων μόνιμων ενωσιακών μέτρων, σύμφωνα με τα οποία ο ΦΨΥ θα πάψει να ισχύει με την έγκριση των προτάσεων για τη σημαντική ψηφιακή παρουσία ή την ΚΕΒΦΕ, συμπεριλαμβανομένης της θέσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη μόνιμη ψηφιακή εγκατάσταση.

•  Ζητείται από την Επιτροπή να επανεξετάσει την παρούσα οδηγία μετά από 3 έτη, ιδίως όσον αφορά τις οντότητες που καλύπτονται από τον ΦΨΥ, το ποσό του φόρου που καταβάλλεται σε κάθε κράτος μέλος, τα όρια του ΦΨΥ όσον αφορά το μέγεθος των οντοτήτων και τα έσοδά τους από τις ψηφιακές υπηρεσίες, το είδος των ψηφιακών δραστηριοτήτων και τα είδη των φορολογητέων εσόδων.

•  Καθιερώνεται μηχανισμός ελέγχου βάσει του οποίου οποίο ελέγχεται η δήλωση ΦΨΥ που υποβλήθηκε στο κράτος μέλος εγγραφής κάθε τρία έτη.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Κοινό σύστημα φόρου ψηφιακών υπηρεσιών επί εσόδων που προκύπτουν από την παροχή ορισμένων ψηφιακών υπηρεσιών

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)0148 – C8-0137/2018 – 2018/0073(CNS)

Date of consulting Parliament

11.4.2018

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON

19.4.2018

 

 

 

Committees asked for opinions

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

IMCO

19.4.2018

JURI

19.4.2018

 

 

Not delivering opinions

       Ημερομηνία της απόφασης

IMCO

23.4.2018

JURI

23.4.2018

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Paul Tang

31.5.2018

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

29.8.2018

9.10.2018

19.11.2018

 

Ημερομηνία έγκρισης

3.12.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

33

2

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Petr Ježek, Wolf Klinz, Γεώργιος Κύρτσος, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Ralph Packet, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Peter Simon, Paul Tang, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Mady Delvaux, Syed Kamall, Alain Lamassoure, Luigi Morgano, Michel Reimon, Lieve Wierinck

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Barbara Lochbihler, Jarosław Wałęsa

Ημερομηνία κατάθεσης

5.12.2018

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

33

+

ALDE

Petr Ježek, Lieve Wierinck

ECR

Bernd Lucke

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

GUE/NGL

Marisa Matias, Martin Schirdewan

PPE

Markus Ferber, Brian Hayes, Γεώργιος Κύρτσος, Alain Lamassoure, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Jarosław Wałęsa

S&D

Pervenche Berès, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Philippe Lamberts, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Molly Scott Cato

2

-

ALDE

Wolf Klinz

GUE/NGL

Miguel Viegas

2

0

ECR

Syed Kamall, Ralph Packet

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 7 Δεκεμβρίου 2018
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου