Menettely : 2018/0073(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0428/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0428/2018

Keskustelut :

PV 12/12/2018 - 18
CRE 12/12/2018 - 18

Äänestykset :

PV 13/12/2018 - 9.6

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0523

MIETINTÖ     *
PDF 700kWORD 109k
5.12.2018
PE 627.911v02-00 A8-0428/2018

ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi tiettyjen digitaalisten palvelujen tarjoamisesta saatavista tuloista kannettavaa digitaalisten palvelujen veroa koskevasta yhteisestä järjestelmästä

(COM(2018)0148 – C8‑0137/2018 – 2018/0073(CNS))

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

Esittelijä: Paul Tang

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi tiettyjen digitaalisten palvelujen tarjoamisesta saatavista tuloista kannettavaa digitaalisten palvelujen veroa koskevasta yhteisestä järjestelmästä

(COM(2018)0148 – C8‑0137/2018 – 2018/0073(CNS))

(Erityinen lainsäätämisjärjestys – kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (COM(2018)0148),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 113 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C8‑0137/2018),

–  ottaa huomioon Tanskan kansankäräjien, Irlannin parlamentin, Maltan parlamentin ja Alankomaiden parlamentin alahuoneen toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan N:o 2 mukaisesti antamat perustellut lausunnot, joiden mukaan esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 78 c artiklan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0428/2018),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.  pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 293 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1)  Maailmantalous digitalisoituu nopeasti, mikä tuo tullessaan uusia tapoja harjoittaa liiketoimintaa. Digitaalialan yrityksille on ominaista, että niiden toiminta on vahvasti sidoksissa internetiin. Digitaalisten liiketoimintamallien perustana ovat suuressa määrin varsinkin niiden kyky harjoittaa etätoimintaa paljolti tai kokonaan ilman fyysistä läsnäoloa, loppukäyttäjien osallistuminen arvonmuodostukseen ja aineettoman omaisuuden tärkeys.

(1)  Maailmantalous digitalisoituu nopeasti, mikä tuo tullessaan uusia tapoja harjoittaa liiketoimintaa. Digitaalialan yrityksille on ominaista, että niiden toiminta on vahvasti sidoksissa internetiin. Digitaalisten liiketoimintamallien perustana ovat suuressa määrin varsinkin niiden kyky harjoittaa etätoimintaa paljolti tai kokonaan ilman fyysistä tai verotuksellista läsnäoloa kyseessä olevassa maassa, loppukäyttäjien osallistuminen arvonmuodostukseen ja aineettoman omaisuuden tärkeys.

Tarkistus    2

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2)  Nykyiset yhteisöverotusta koskevat säännöt on kehitetty pääosin 1900-luvulla perinteisille yrityksille. Ne perustuvat ajatukseen siitä, että vero olisi perittävä siellä, missä arvo muodostuu. Nykyisten sääntöjen soveltaminen digitaalitalouteen on kuitenkin johtanut epätasapainoon sen välillä, missä voitot verotetaan ja missä arvo luodaan, erityisesti sellaisissa liiketoimintamalleissa, joissa käyttäjien osallistuminen on vahvalla sijalla. On käynyt ilmeiseksi, että nykyiset yhteisöverosäännöt digitaalitalouden liikevoiton verottamisesta ovat riittämättömiä ja niitä on tarpeen tarkastella uudelleen.

(2)  Nykyiset yhteisöverotusta koskevat säännöt on kehitetty pääosin 1900-luvulla perinteisille yrityksille. Ne perustuvat ajatukseen siitä, että vero olisi perittävä siellä, missä arvo muodostuu. Nykyisten sääntöjen soveltaminen digitaalitalouteen on kuitenkin johtanut epätasapainoon sen välillä, missä voitot verotetaan ja missä arvo luodaan, erityisesti sellaisissa liiketoimintamalleissa, joissa käyttäjien osallistuminen ja aineeton omaisuus ovat vahvalla sijalla. Digitalisaatio on muuttanut käyttäjien asemaa, ja he pystyvät osallistumaan entistä enemmän arvonmuodostukseen. On käynyt ilmeiseksi, että nykyisissä yhteisöverosäännöissä digitaalitalouden liikevoiton verottamisesta ei oteta tätä uutta tekijää huomioon ja niitä on tarpeen tarkastella kiireellisesti uudelleen.

Tarkistus    3

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 a)  Tavoitteena on kuroa umpeen digitaalisten tulojen ja perinteisten tulojen verottamisen välinen kuilu. Tällä hetkellä digitaaliyritysten tosiasiallinen verotusaste on keskimäärin vain 9,5 prosenttia, kun perinteisissä liiketoimintamalleissa se on 23,2 prosenttia1a. Verotusjärjestelmän on oltava oikeudenmukainen, ja sen on hyödytettävä koko yhteiskuntaa. Kaikilla sisämarkkinoilla toimivilla yrityksillä olisi oltava tasapuoliset toimintaedellytykset.

 

_________________

 

1 a Lähde: Laskelmat Euroopan komission ZEW:n vuosina 2016 ja 2017 sekä ZEW:n ja muiden vuonna 2017 tekemien simulaatioiden perusteella laatimasta vaikutustenarvioinnista.

Tarkistus    4

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3)  Tämä uudelleentarkastelu on tärkeä tekijä digitaalisten sisämarkkinoiden kannalta3, koska digitaalitaloudessa ne tarvitsevat nykyaikaisen ja vakaan verokehyksen, jotta voitaisiin vauhdittaa innovointia ja estää markkinoiden pirstoutumista ja jotta kaikki toimijat voisivat hyödyntää aiempaa dynaamisempia markkinoita oikeudenmukaisin ja tasapainoisin edellytyksin.

(3)  Tämä uudelleentarkastelu on tärkeä tekijä digitaalisten sisämarkkinoiden kannalta3, koska digitalisoidussa taloudessa ne tarvitsevat oikeudenmukaisen, nykyaikaisen ja vakaan verokehyksen, jotta voitaisiin vauhdittaa innovointia ja osallistavaa kasvua ja estää markkinoiden pirstoutumista ja jotta kaikki toimijat voisivat hyödyntää aiempaa dynaamisempia markkinoita oikeudenmukaisin ja tasapainoisin edellytyksin. Digitalisaatio vaikuttaa koko talouteen, eikä digitaalisten palvelujen veron luominen kata tätä vaikutusta, minkä vuoksi verosäännöt olisi uudistettava. Tämän direktiivin sisältämillä tilapäisillä toimenpiteillä ei sen vuoksi saisi viivyttää työtä, joka koskee merkittävän digitaalisen läsnäolon verottamista ja kyseisen verotuksen sisällyttämistä yhteiseen yhdistettyyn yhtiöveropohjaan.

__________________

__________________

3 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Digitaalisten sisämarkkinoiden strategia Euroopalle (COM(2015) 192 final, 6.5.2015).

3 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Digitaalisten sisämarkkinoiden strategia Euroopalle (COM(2015) 192 final, 6.5.2015).

Tarkistus    5

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Digitaalitalouden verotukseen liittyvän ongelman globaalin luonteen vuoksi olisi ihanteellista löytää siihen monenväliset, kansainväliset ratkaisut. Komissio osallistuu tästä syystä aktiivisesti kansainväliseen keskusteluun. OECD:n työ on parhaillaan käynnissä. Edistyminen kansainvälisellä tasolla on kuitenkin haasteellista. Tämän vuoksi on ryhdytty toimiin yhteisöverosääntöjen mukauttamiseksi unionin tasolla6 ja sopimusten teon edistämiseksi unionin ulkopuolisten lainkäyttöalueiden kanssa7 siten, että yhteisöverojärjestelmä voidaan sovittaa uusiin digitaalisiin liiketoimintamalleihin.

(5)  Digitaalitalouden verotukseen liittyvän ongelman globaalin luonteen vuoksi olisi ihanteellista löytää siihen monenväliset, kansainväliset ratkaisut. Komissio osallistuu tästä syystä aktiivisesti kansainväliseen keskusteluun. OECD:n, Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF), Yhdistyneiden kansakuntien (YK) ja Maailmanpankkiryhmän, jotka muodostavat veroyhteistyön foorumin, työ on parhaillaan käynnissä. Edistyminen kansainvälisellä tasolla on kuitenkin haasteellista. Tämän vuoksi on ryhdytty toimiin yhteisöverosääntöjen mukauttamiseksi unionin tasolla6 ja sopimusten teon edistämiseksi unionin ulkopuolisten lainkäyttöalueiden kanssa7 siten, että yhteisöverojärjestelmä voidaan sovittaa uusiin digitaalisiin liiketoimintamalleihin. Yhdenmukaisuus veropohjan rapautumista ja voitonsiirtoa (BEPS) koskevan osallistavan kehyksen kanssa olisi varmistettava, jotta taataan kansainvälisten standardien noudattaminen ja vältetään entistäkin suurempi monimutkaisuus.

__________________

__________________

6 Ehdotus neuvoston direktiiviksi merkittävän digitaalisen läsnäolon yhteisöverotusta koskevien sääntöjen vahvistamisesta (COM(2018) 147 final).

6 Ehdotus neuvoston direktiiviksi merkittävän digitaalisen läsnäolon yhteisöverotusta koskevien sääntöjen vahvistamisesta (COM(2018) 147 final).

7 Komission suositus merkittävän digitaalisen läsnäolon yhteisöverotuksesta (C(2018) 1650 final).

7 Komission suositus merkittävän digitaalisen läsnäolon yhteisöverotuksesta (C(2018) 1650 final).

Tarkistus    6

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6)  Kunnes tällaiset toimet hyväksytään ja pannaan täytäntöön, mikä voi viedä aikaa, jäsenvaltioihin kohdistuu paineita toimia tässä asiassa, koska on olemassa vaara, että niiden yhteisöveropohjat heikentyvät merkittävästi ajan mittaan. Koordinoimattomat kansalliset toimenpiteet voivat pirstoa sisämarkkinoita ja vääristää kilpailua, mikä haittaa uusien digitaalisten ratkaisujen kehittämistä ja EU:n kokonaisvaltaista kilpailukykyä. Tämän vuoksi on tarpeen omaksua yhdenmukaistettu lähestymistapa tilapäisenä ratkaisuna, jolla tähän ongelmaan puututaan kohdennetusti, kunnes kokonaisratkaisu saadaan aikaan.

(6)  Kunnes tällaiset toimet hyväksytään ja pannaan täytäntöön, mikä voi viedä aikaa, jäsenvaltioihin kohdistuu paineita toimia tässä asiassa, koska on olemassa vaara, että niiden yhteisöveropohjat heikentyvät merkittävästi ajan mittaan. Koordinoimattomat kansalliset toimenpiteet voivat pirstoa sisämarkkinoita ja vääristää kilpailua, mikä haittaa uusien digitaalisten ratkaisujen kehittämistä ja EU:n kokonaisvaltaista kilpailukykyä. Tämän vuoksi on tarpeen omaksua yhdenmukaistettu lähestymistapa tilapäisenä ratkaisuna, jolla tähän ongelmaan puututaan kohdennetusti, kunnes kokonaisratkaisu saadaan aikaan. Tilapäistä ratkaisua olisi väliaikaisesti rajoitettava, jotta vältetään se, että siitä tulisi tahattomasti pysyvä. Sen vuoksi on otettava käyttöön raukeamislauseke, jonka nojalla tämän direktiivin säännösten soveltaminen lakkaisi automaattisesti mieluiten kansainvälisesti, kun otetaan käyttöön kattava ratkaisu. Jos kattavaa ratkaisua ei ole löydetty viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2020, komission olisi harkittava ehdotusta, joka perustuu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 116 artiklaan, jolloin Euroopan parlamentti ja neuvosto toimivat tavallisen lainsäätämisjärjestyksen mukaisesti. Sopimukseen pääseminen viipymättä tärkeää, jotta vältetään jäsenvaltioiden yksipuolisten kansallisten digitaaliverojen moninkertaistumista.

Tarkistus    7

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7)  Tällä väliaikaisella ratkaisulla olisi perustettava yhteinen järjestelmä, joka koskee digitaalisten palvelujen veroa (DPV) tuloille, jotka tietyt yhteisöt saavat tiettyjen digitaalisten palvelujen suorituksesta. Kyseessä olisi oltava helposti täytäntöönpantava toimenpide, joka kohdistuu sellaisten digitaalisten palvelujen suorituksesta saataviin tuloihin, joissa käyttäjät antavat merkittävän panoksen arvonmuodostukseen. Sama tekijä (käyttäjien osallistuminen arvonmuodostukseen) muodostaa lähtökohdan myös johdanto-osan 5 kappaleessa kuvatuille yhteisöverosääntöjä koskeville toimille.

(7)  Tällä väliaikaisella ratkaisulla olisi perustettava yhteinen järjestelmä, joka koskee digitaalisten palvelujen veroa (DPV) tuloille, jotka tietyt yhteisöt saavat tiettyjen digitaalisten palvelujen, verkkosisältö mukaan lukien, suorituksesta. Kyseessä olisi oltava helposti täytäntöönpantava toimenpide, joka kohdistuu sellaisten digitaalisten palvelujen suorituksesta saataviin tuloihin, joissa käyttäjät ja aineeton omaisuus antavat merkittävän panoksen arvonmuodostukseen. Samat tekijät (käyttäjien osallistuminen arvonmuodostukseen ja aineettoman omaisuuden runsas käyttö) muodostavat lähtökohdan myös johdanto-osan 5 kappaleessa kuvatuille yhteisöverosääntöjä koskeville toimille.

Tarkistus    8

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9)  DPV:tä olisi sovellettava tuloihin, jotka johtuvat ainoastaan tiettyjen digitaalisten palvelujen tarjoamisesta. Kyseeseen tulevien digitaalisten palvelujen olisi oltava palveluja, jotka ovat pitkälti riippuvaisia käyttäjien osallistumisesta arvonmuodostukseen ja joissa ero sen välillä, missä voitot verotetaan ja missä käyttäjät sijaitsevat, on tyypillisesti suurimmillaan. Verotuksen piiriin tulisivat kuulua käyttäjäpanoksen käsittelystä saatavat tulot, mutta ei itse käyttäjien osallistuminen.

(9)  DPV:tä olisi sovellettava tuloihin, jotka johtuvat sellaisten digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jotka ovat pitkälti riippuvaisia käyttäjien osallistumisesta arvonmuodostukseen ja niiden kyvystä tarjota palveluja täysin tai lähes ilman fyysistä läsnäoloa. Näissä tapauksissa ero sen välillä, missä voitot verotetaan ja missä käyttäjät sijaitsevat, on tyypillisesti suurimmillaan.

Tarkistus    9

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10)  Verotettaviin tuloihin olisi kuuluttava erityisesti seuraavien palvelujen tarjoamisesta saatavat tulot: i) digitaalisen rajapinnan käyttäjille suunnatun mainonnan sijoittaminen kyseiselle rajapinnalle, ii) sellaisten monisuuntaisten digitaalisten rajapintojen tarjoaminen käyttäjille, jotka antavat käyttäjille mahdollisuuden löytää muut käyttäjät ja olla käyttäjien kanssa vuorovaikutuksessa ja jotka voivat myös mahdollistaa perustana olevan tavaroiden luovutuksen tai palvelujen suorituksen suoraan käyttäjien välillä (ja joihin viitataan joskus ”välityspalveluina”), ja iii) käyttäjistä ja käyttäjien toiminnoista digitaalisilla rajapinnoilla kerätyn datan siirto. Jos tällaisten palvelujen suorituksesta ei saada tuloja, DPV:n maksuvelvoitetta ei tulisi olla. Veron soveltamisalan ulkopuolelle pitäisi myös jättää muut tällaisia palveluja tarjoavan yhteisön saamat tulot, jotka eivät johdu suoraan näiden palvelujen suorituksesta.

(10)  Verotettaviin tuloihin olisi kuuluttava erityisesti seuraavien tarjoamisesta saatavat tulot: i) digitaalisen rajapinnan käyttäjille suunnatun mainonnan sijoittaminen kyseiselle rajapinnalle, ii) sellaisten monisuuntaisten digitaalisten rajapintojen tarjoaminen käyttäjille, jotka antavat käyttäjille mahdollisuuden löytää muut käyttäjät ja olla käyttäjien kanssa vuorovaikutuksessa ja jotka voivat myös mahdollistaa perustana olevan tavaroiden luovutuksen tai palvelujen suorituksen suoraan käyttäjien välillä (ja joihin viitataan joskus ”välityspalveluina”), iii) käyttäjistä ja käyttäjien toiminnoista digitaalisilla rajapinnoilla kerätyn datan käsittely, siirto ja myynti ja iv) digitaalisen sisällön, kuten video-, audio- tai tekstimuotoisen sisällön tai pelien, tarjoaminen. Jos tällaisten tavaroiden, palvelujen ja sisällön tarjoamisesta ei saada tuloja, DPV:n maksuvelvoitetta ei tulisi olla. Veron soveltamisalan ulkopuolelle pitäisi myös jättää muut tällaisia palveluja tarjoavan yhteisön saamat tulot, jotka eivät johdu suoraan näiden palvelujen suorituksesta.

Tarkistus    10

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13)  Tapauksissa, joissa monisuuntaiset digitaaliset rajapinnat mahdollistavat perustana olevan tavaroiden luovutuksen tai palvelujen suorituksen suoraan rajapinnan käyttäjien välillä, perustana olevat transaktiot ja käyttäjien kyseisistä transaktioista saamat tulot olisi jätettävä veron soveltamisalan ulkopuolelle. Myös sellaisista vähittäiskaupan toiminnoista saatavat tulot, joissa tavaroita tai palveluja myydään verkossa niiden toimittajan verkkosivuston välityksellä ja joissa toimittaja ei toimi välittäjänä, olisi jätettävä DPV:n soveltamisalan ulkopuolelle, koska vähittäiskauppiaan luoma arvo muodostuu tarjottavista tavaroista ja palveluista ja digitaalista rajapintaa käytetään vain viestintävälineenä. Se, myykö toimittaja tavaroita tai palveluja verkossa omaan lukuunsa vai tarjoaako se välityspalveluja, määriteltäisiin ottamalla huomioon transaktion oikeudellinen ja taloudellinen sisältö sellaisena kuin se ilmenee asiaankuuluvien osapuolten välisissä järjestelyissä. Esimerkiksi toimittajan, joka tarjoaa käyttöön digitaalisen rajapinnan kolmannen osapuolen tavaroille, voidaan katsoa tarjoavan välityspalvelua (eli monisuuntaista digitaalista rajapintaa), jos toimittajaan ei kohdistu merkittävää varastoriskiä tai jos tällaisten tavaroiden hinnan määrittää käytännössä kolmas osapuoli.

(13)  Tapauksissa, joissa monisuuntaiset digitaaliset rajapinnat mahdollistavat perustana olevan tavaroiden luovutuksen tai palvelujen suorituksen suoraan rajapinnan käyttäjien välillä, perustana olevat transaktiot ja käyttäjien kyseisistä transaktioista saamat tulot olisi jätettävä veron soveltamisalan ulkopuolelle. Myös sellaisista vähittäiskaupan toiminnoista saatavat tulot, joissa tavaroita tai palveluja myydään verkossa niiden toimittajan verkkosivuston välityksellä ja joissa toimittaja ei toimi välittäjänä, olisi jätettävä DPV:n soveltamisalan ulkopuolelle. Koska käyttäjätietoja kuitenkin voidaan käsitellä digitaalisen rajapinnan kautta ja luoda näin lisää arvoa transaktiosta ja koska fyysisen läsnäolon puuttuminen voi luoda tilaisuuden aggressiiviseen verosuunnitteluun, näiden palvelujen alan laajentamista olisi tarkasteltava tämän direktiivin uudelleen tarkastelun aikana.

Tarkistus    11

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14)  Palvelut, joissa yhteisö tarjoaa digitaalista sisältöä digitaalisen rajapinnan kautta, olisi jätettävä veron soveltamisalan ulkopuolelle riippumatta siitä, omistaako kyseinen yhteisö digitaalisen sisällön vai onko se hankkinut oikeudet sen levittämiseen. Vaikka tällaisen digitaalisen sisällön vastaanottajien välillä olisi jonkinlaista vuorovaikutusta ja tällaisten palvelujen tarjoajan voitaisiin näin ollen katsoa tarjoavan monisuuntaista digitaalista rajapintaa, ei ole yhtä selvää, onko käyttäjän osallistumisella keskeinen rooli digitaalisen sisällön tarjoavan yrityksen arvonmuodostuksessa. Sen sijaan painopiste on arvonmuodostuksen näkökulmasta yhteisön suorittamassa digitaalisessa sisällössä. Siksi tällaisista suorituksista saadut tulot olisi jätettävä veron soveltamisalan ulkopuolelle.

(14)  Palvelut, joissa yhteisö tarjoaa digitaalista sisältöä digitaalisen rajapinnan kautta, olisi sisällytettävä veron soveltamisalaan riippumatta siitä, omistaako kyseinen yhteisö digitaalisen sisällön vai onko se hankkinut oikeudet sen levittämiseen. Komission olisi arvioitava tällaisista suorituksista saadut tulot viimeistään ... päivänä ...kuuta ....[ kaksi vuotta tämän direktiivin voimaantulosta].

Tarkistus    12

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15)  Digitaalisella sisällöllä olisi tarkoitettava digitaalisessa muodossa toimitettua dataa, kuten tietokoneohjelmia, sovelluksia, pelejä, musiikkia, videoita tai tekstejä, riippumatta siitä, ovatko ne saatavilla lataamalla tai suoratoistona, mutta pois lukien digitaalisen rajapinnan itsensä edustama data. Tällä tavoin voidaan ottaa huomioon käyttäjän hankkiman digitaalisen sisällön eri muodot, mikä ei muuta sitä tosiseikkaa, että käyttäjän näkökulmasta ainoana tai pääasiallisena tarkoituksena on digitaalisen sisällön hankkiminen.

(15)  Digitaalisella sisällöllä olisi tarkoitettava digitaalisessa muodossa toimitettua dataa, kuten tietokoneohjelmia, sovelluksia, pelejä, musiikkia, videoita tai tekstejä, riippumatta siitä, ovatko ne saatavilla lataamalla tai suoratoistona, mutta pois lukien digitaalisen rajapinnan itsensä edustama data.

Tarkistus    13

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(15 a)  Digitaaliset yritykset investoivat tavallisesti vähemmän rakennuksiin ja koneisiin kuin tavalliset yritykset.

Tarkistus    14

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16)  Johdanto-osan 14 kappaleessa kuvattu palvelu olisi pidettävä erillään sellaisen monisuuntaisen digitaalisen rajapinnan tarjoamisesta, jonka kautta käyttäjät voivat ladata ja jakaa digitaalista sisältöä muiden käyttäjien kanssa, tai sellaisen rajapinnan tarjoamisesta, joka mahdollistaa perustana olevan digitaalisen sisällön suorituksen suoraan käyttäjien välillä. Nämä viimeksi mainitut palvelut muodostavat välittävän palvelun, minkä vuoksi niiden olisi kuuluttava DPV:n piiriin riippumatta perustana olevan transaktion luonteesta.

Poistetaan.

Tarkistus    15

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17)  Verotettavien palvelujen, jotka muodostuvat käyttäjistä kerätyn datan siirrosta, tulisi kattaa ainoastaan data, joka on tuotettu tällaisista käyttäjien toiminnoista digitaalisilla rajapinnoilla, ei dataa, joka on tuotettu antureilla tai muulla tavoin ja kerätty digitaalisesti. Tämä johtuu siitä, että DPV:n piiriin kuuluvissa palveluissa olisi oltava kyse digitaalisten rajapintojen käyttämisestä käyttäjäsyötteen luomiseksi, jotta se voidaan monetisoida. Veron piiriin eivät saisi kuulua palvelut, joissa rajapintoja käytetään keinona välittää muulla tavoin tuotettua dataa. DPV:tä ei siis pitäisi kantaa datankeruusta tai yrityksen sisäisiin tarkoituksiinsa keräämän datan käytöstä tai yrityksen keräämän datan jakamisesta maksutta muiden osapuolen kanssa. DPV:n tulisi kohdistua hyvin spesifisestä toiminnosta (käyttäjien toiminnoista digitaalisilla rajapinnoilla) saatavan datan siirrosta syntyvään tulonmuodostukseen.

(17)  Verotettavien palvelujen, jotka muodostuvat käyttäjistä kerätyn datan käsittelystä, siirrosta tai myynnistä, tulisi kattaa data, joka on tuotettu tällaisista käyttäjien toiminnoista digitaalisilla rajapinnoilla. Näissä verotettavissa palveluissa olisi oltava kyse digitaalisten rajapintojen käyttämisestä käyttäjäsyötteen luomiseksi, jotta se voidaan monetisoida. DPV ei ole sellaisenaan datankeruuvero. DPV:n tulisi kohdistua tuloihin, joita tuottaa tämän hyvin spesifisestä toiminnosta (käyttäjien toiminnoista digitaalisilla rajapinnoilla) saatavan datan käsittely, myynti tai siirto kolmannelle osapuolelle.

Tarkistus    16

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(22)  Ainoastaan tietyt yhteisöt olisi katsottava velvollisiksi maksamaan DPV:tä riippumatta siitä, ovatko ne sijoittautuneet johonkin jäsenvaltioon tai unionin ulkopuoliselle lainkäyttöalueelle. Yhteisö olisi katsottava verovelvolliseksi vain, jos se täyttää molemmat seuraavista edellytyksistä: i) yhteisön ilmoittama maailmanlaajuisten tulojen kokonaismäärä viimeiseltä päättyneeltä tilivuodelta, jolta on saatavissa tilinpäätös, on yli 750 000 000 euroa, ja ii) yhteisön kyseiseltä tilivuodelta unionissa saama verotettavien tulojen kokonaismäärä on yli 50 000 000 euroa.

(22)  Ainoastaan tietyt yhteisöt olisi katsottava velvollisiksi maksamaan DPV:tä riippumatta siitä, ovatko ne sijoittautuneet johonkin jäsenvaltioon tai unionin ulkopuoliselle lainkäyttöalueelle. Yhteisö olisi katsottava verovelvolliseksi vain, jos se täyttää molemmat seuraavista edellytyksistä: i) yhteisön ilmoittama maailmanlaajuisten tulojen kokonaismäärä viimeiseltä päättyneeltä tilivuodelta, jolta on saatavissa tilinpäätös, on yli 750 000 000 euroa, ja ii) yhteisön kyseiseltä tilivuodelta unionissa saama verotettavien tulojen kokonaismäärä on yli 40 000 000 euroa.

Tarkistus    17

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(23)  Ensimmäisen kynnysarvon (maailmanlaajuisten tulojen kokonaismäärä vuodessa) pitäisi rajoittaa DPV:n soveltaminen tietynsuuruisiin yrityksiin, pääasiallisesti sellaisiin, jotka pystyvät tarjoamaan digitaalisia palveluja, joissa käyttäjien panoksella on olennainen rooli ja jotka riippuvat keskeisesti laajoista käyttäjäverkostoista, käyttäjäliikenteen suuresta määrästä ja vahvan markkina-aseman hyödyntämisestä. Tällaisissa liiketoimintamalleissa, joissa tulojen saaminen riippuu käyttäjien osallistumisesta arvonmuodostukseen ja jotka ovat elinkelpoisia vain tietynkokoisille yrityksille, vallitsee suurin ero sen välillä, missä voitot verotetaan ja missä arvo luodaan. Lisäksi ainoastaan suuremmat yritykset pystyvät harjoittamaan aggressiivista verosuunnittelua. Tämän vuoksi samaa kynnysarvoa on ehdotettu myös unionin muissa aloitteissa9. Tällaisen kynnysarvon tarkoituksena on myös tuoda oikeusvarmuutta, koska se tekisi yrityksille ja veroviranomaisille helpommaksi ja halvemmaksi määrittää, onko yritys velvollinen maksamaan DPV:tä. Se myös jättää DPV:n ulkopuolelle pienet yritykset ja startup-yritykset, joihin uudesta verosta aiheutuva rasitus todennäköisesti vaikuttaisi kohtuuttomasti.

(23)  Ensimmäisen kynnysarvon (maailmanlaajuisten tulojen kokonaismäärä vuodessa) pitäisi rajoittaa DPV:n soveltaminen tietynsuuruisiin yrityksiin, pääasiallisesti sellaisiin, jotka pystyvät tarjoamaan pitkälti mobiiliin aineettomaan ja/tai digitaaliseen omaisuuteen perustuvia digitaalisia palveluja, joissa käyttäjien panoksella on olennainen rooli ja jotka riippuvat keskeisesti laajoista käyttäjäverkostoista, käyttäjäliikenteen suuresta määrästä ja vahvan markkina-aseman hyödyntämisestä. Tällaisissa liiketoimintamalleissa, joissa tulojen saaminen riippuu käyttäjien osallistumisesta arvonmuodostukseen ja jotka ovat elinkelpoisia vain tietynkokoisille yrityksille, vallitsee suurin ero sen välillä, missä voitot verotetaan ja missä arvo luodaan. Lisäksi ainoastaan suuremmat yritykset pystyvät harjoittamaan aggressiivista verosuunnittelua. Kynnysarvon tarkoituksena on myös tuoda oikeusvarmuutta, koska se tekisi yrityksille ja veroviranomaisille helpommaksi ja halvemmaksi määrittää, onko yritys velvollinen maksamaan DPV:tä. Se myös jättää DPV:n ulkopuolelle pienet yritykset ja startup-yritykset, joihin uudesta verosta aiheutuva rasitus todennäköisesti vaikuttaisi kohtuuttomasti.

__________________

 

9 Ks. 2. artikla ehdotuksessa neuvoston direktiiviksi yhteisestä yhdistetystä yhteisöveropohjasta (CCCTB) (COM(2016) 683 final).

 

Tarkistus    18

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(27)  Jotta lievennettäisiin mahdollisia kaksinkertaisen verotuksen tapauksia, joissa samoihin tuloihin sovelletaan yhteisöveroa ja DPV:tä, jäsenvaltioiden odotetaan antavan yrityksille mahdollisuus vähentää DPV kustannustekijänä yhtiöveropohjastaan alueellaan riippumatta siitä, maksetaanko molemmat verot samassa jäsenvaltiossa vai eri jäsenvaltioissa.

(27)  Jotta lievennettäisiin mahdollisia kaksinkertaisen verotuksen tapauksia, joissa samoihin tuloihin sovelletaan yhteisöveroa ja DPV:tä, on saatava aikaan tuleva unionin laajuinen yhteinen ratkaisu, jossa annetaan yrityksille mahdollisuus vähentää DPV kustannustekijänä yhtiöveropohjastaan alueellaan riippumatta siitä, maksetaanko molemmat verot samassa jäsenvaltiossa vai eri jäsenvaltioissa.

Tarkistus    19

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(29)  Jos verotettavaan palveluun osallistuvat käyttäjät sijaitsevat eri jäsenvaltioissa tai unionin ulkopuolisilla lainkäyttöalueilla, kyseisestä palvelusta saadut verotettavat tulot olisi kohdennettava kullekin jäsenvaltiolle määräsuhteessa tietyin erityisin jakoperustein. Jakoperusteet olisi määritettävä riippuen kunkin verotettavan palvelun luonteesta ja niistä yksittäisistä tekijöistä, jotka käynnistävät tulojen saannin tällaisen palvelun tarjoajalle.

(29)  Jos verotettavaan palveluun osallistuvat käyttäjät sijaitsevat eri jäsenvaltioissa tai unionin ulkopuolisilla lainkäyttöalueilla, kyseisestä palvelusta saadut verotettavat tulot olisi kohdennettava kullekin jäsenvaltiolle määräsuhteessa tietyin erityisin jakoperustein. Jakoperusteet olisi määritettävä riippuen kunkin verotettavan palvelun luonteesta ja niistä yksittäisistä tekijöistä, jotka käynnistävät tulojen saannin tällaisen palvelun tarjoajalle. Jos jakoperusteen soveltamisesta seuraa epätasapainoinen jako, joka ei ilmennä todellista taloudellista toimintaa, tilanne voitaisiin korjata riitojenratkaisumekanismilla. Komission olisi edellä olevan mukaisesti arvioitava mahdollista riitojenratkaisumekanismin perustamista, jotta varmistetaan asianmukainen riidanratkaisu, kun asiaan on osallisina eri jäsenvaltioita.

Tarkistus    20

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(30)  Jos verotettava palvelu koostuu mainonnan sijoittamisesta digitaaliselle rajapinnalle, mainoksen esiintymiskerrat käyttäjien laitteilla yksittäisellä verokaudella yksittäisessä jäsenvaltiossa olisi otettava huomioon määriteltäessä, mikä osuus verotettavista tuloista osoitetaan kyseisenä verokautena kyseiselle jäsenvaltiolle.

(30)  Jos verotettava palvelu koostuu mainonnan sijoittamisesta tai sisällön tarjoamisesta digitaaliselle rajapinnalle, mainoksen tai digitaalisen sisällön esiintymiskerrat käyttäjien laitteilla yksittäisellä verokaudella yksittäisessä jäsenvaltiossa olisi otettava huomioon määriteltäessä, mikä osuus verotettavista tuloista osoitetaan kyseisenä verokautena kyseiselle jäsenvaltiolle.

Tarkistus    21

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 31 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(31 a)  Kun on kyse sellaisten tavaroiden tai palvelujen myynnistä, joita koskevat sopimukset tehdään sähköisen kaupankäynnin alustoilla, verotettavien tulojen osoittamisessa verokautena jäsenvaltiolle olisi käytettävä perusteena kyseisen verokauden tuloja. Verotusoikeus tavaroiden tai palvelujen myyntisopimuksia verkossa tekevän yrityksen tuloihin olisi annettava jäsenvaltiolle, jossa kyseiset tavarat tai palvelut toimitetaan ostajalle.

Tarkistus    22

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(32)  Mitä tulee käyttäjädatan siirtoon, verotettavien tulojen osoittamisessa verokautena jäsenvaltiolle olisi otettava huomioon niiden käyttäjien lukumäärä, joista kyseisenä verokautena siirrettyä dataa on tuotettu, kun käyttäjät ovat käyttäneet laitetta jäsenvaltiossa.

(32)  Mitä tulee käyttäjädatan käsittelyyn, myyntiin tai siirtoon, verotettavien tulojen osoittamisessa verokautena jäsenvaltiolle olisi otettava huomioon niiden käyttäjien lukumäärä, joista kyseisenä verokautena hyödynnettyä, myytyä tai siirrettyä dataa on tuotettu, kun käyttäjät ovat käyttäneet laitetta jäsenvaltiossa.

Tarkistus    23

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(34)  Digitaalisten palvelujen veron yhteydessä tapahtuvassa henkilötietojen käsittelyssä olisi noudatettava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2016/67910, mukaan lukien henkilötietojen käsittely, jota voidaan tarvita liittyen internetprotokollaosoitteisiin tai muihin geopaikannuksen menetelmiin. Erityisesti olisi kiinnitettävä huomiota tarpeeseen huolehtia asianmukaisista teknisistä ja organisatorisista toimenpiteistä, jotta voidaan noudattaa käsittelyn laillisuuteen, käsittelytoimintojen turvallisuuteen, tietojen antamiseen ja rekisteröityjen oikeuksiin liittyviä sääntöjä. Henkilötiedot olisi mahdollisuuksien mukaan muutettava anonyymeiksi.

(34)  Digitaalisten palvelujen veron yhteydessä tapahtuvassa henkilötietojen käsittelyssä olisi noudatettava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2016/67910, mukaan lukien henkilötietojen käsittely, jota voidaan tarvita liittyen internetprotokollaosoitteisiin tai muihin geopaikannuksen menetelmiin, sallimatta käyttäjien tunnistamista. Jäsenvaltioiden veroviranomaiselle ilmoitetaan menetelmästä, jota käytetään käyttäjien paikantamiseksi. Erityisesti olisi kiinnitettävä huomiota tarpeeseen huolehtia asianmukaisista teknisistä ja organisatorisista toimenpiteistä, jotta voidaan noudattaa käsittelyn laillisuuteen, käsittelytoimintojen turvallisuuteen, erityisesti tarpeellisuus- ja suhteellisuusperiaatteisiin, tietojen antamiseen ja rekisteröityjen oikeuksiin liittyviä sääntöjä. Henkilötiedot olisi mahdollisuuksien mukaan muutettava anonyymeiksi.

_________________

_________________

10 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).

10 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).

Tarkistus    24

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(35)  Verottaviksi tuloiksi olisi katsottava verovelvollisen saamat kokonaisbruttotulot ilman arvonlisäveroa ja muita vastaavia veroja. Verotettavat tulot olisi katsottava verovelvollisen saamiksi ajankohtana, jona ne erääntyvät, riippumatta siitä, onko ne tosiasiallisesti maksettu siihen mennessä. DPV olisi kannettava jäsenvaltiossa siitä verovelvollisen verokautena saamien verotettavien tulojen osuudesta, joka katsotaan saaduksi kyseisessä jäsenvaltiossa, ja se olisi laskettava soveltamalla DPV-kantaa kyseiseen osuuteen. Unionin tasolla olisi sovellettava yhtenäistä DPV-kantaa, jotta voidaan välttää vääristymät sisämarkkinoilla. DPV-kannaksi olisi vahvistettava 3 prosenttia, mikä luo asianmukaisen tasapainon sen välillä, miten verosta kertyy tuloja ja miten otetaan huomioon sen erilainen vaikutus voittomarginaaleiltaan erilaisiin yrityksiin.

(35)  Verottaviksi tuloiksi olisi katsottava verovelvollisen saamat kokonaisbruttotulot ilman arvonlisäveroa ja muita vastaavia veroja. Verotettavat tulot olisi katsottava verovelvollisen saamiksi ajankohtana, jona ne erääntyvät, riippumatta siitä, onko ne tosiasiallisesti maksettu siihen mennessä. DPV olisi kannettava jäsenvaltiossa siitä verovelvollisen verokautena saamien verotettavien tulojen osuudesta, joka katsotaan saaduksi kyseisessä jäsenvaltiossa, ja se olisi laskettava soveltamalla DPV-kantaa kyseiseen osuuteen. Unionin tasolla olisi sovellettava yhtenäistä DPV-kantaa, jotta voidaan välttää vääristymät sisämarkkinoilla. DPV-kannaksi olisi vahvistettava 3 prosenttia, mikä luo asianmukaisen tasapainon sen välillä, miten verosta kertyy tuloja ja miten otetaan huomioon sen erilainen vaikutus voittomarginaaleiltaan erilaisiin yrityksiin.

Tarkistus    25

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 35 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(35 a)  Yhtenäinen DPV-kanta unionin tasolla on ensimmäinen vaihe yhteisöverotuksen yhtenäistämisessä edelleen unionin tasolla. Tasapuolisten toimintaedellytysten luomiseksi ja verokilpailun ja siitä johtuvan alhaisimmalla sääntelytasolla kilpailemisen poistamiseksi yhteisöverotuksessa olisi myös unionin tasolla otettava lähitulevaisuudessa käyttöön yhteisöverokannan tosiasiallinen vähimmäistaso.

Tarkistus    26

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(37)  Jäsenvaltioiden olisi voitava vahvistaa tilinpitoon ja kirjanpitoon liittyvät velvoitteet ja muut velvoitteet sen varmistamiseksi, että maksettavaksi tuleva DPV maksetaan tosiasiallisesti, samoin kuin veropetosten, veronkierron ja väärinkäytösten estämiseen liittyvät muut toimenpiteet.

(37)  Jäsenvaltioiden olisi voitava vahvistaa tilinpitoon ja kirjanpitoon liittyvät velvoitteet ja muut velvoitteet sen varmistamiseksi, että maksettavaksi tuleva DPV maksetaan tosiasiallisesti, samoin kuin veropetosten, veronkierron ja väärinkäytösten estämiseen liittyvät muut toimenpiteet, myös rangaistukset ja seuraamukset.

Tarkistus    27

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 37 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(37 a)  Verovelvollisen jäsenvaltiota kohti maksaman digitaalisen palvelujen kokonaisveron on kuuluttava maakohtaiseen raportointijärjestelmään.

Tarkistus    28

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 38 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(38 a)  Jos verovelvollinen on velvollinen maksamaan DPV:tä useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa, komission olisi kolmen vuoden välein tarkastettava tunnistamisjäsenvaltiossa tehty DPV-ilmoitus.

Tarkistus    29

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 40 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(40 a)  DPV on tilapäinen toimenpide, jota sovelletaan pysyvän ratkaisun käyttöönottoon asti ja joka ei saisi missään tapauksessa viivyttää pysyvän ratkaisun voimaantuloa. Tämän direktiivin olisi rauettava, kun joku seuraavista annetaan, sen mukaan, mikä niistä annetaan aikaisimmin: neuvoston direktiivi merkittävän digitaalisen läsnäolon yhteisöverotusta koskevien sääntöjen vahvistamisesta, neuvoston direktiivit yhteisestä yhteisöveropohjasta ja yhteisestä yhdistetystä yhteisöveropohjasta, mukaan lukien digitaalisen kiinteän toimipaikan määritelmä, kuten ehdotettiin 15 päivänä maaliskuuta 2018 annetuissa Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselmissa ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi yhteisestä yhdistetystä yhteisöveropohjasta ja ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi yhteisestä yhteisöveropohjasta, tai direktiivi, jolla pannaan täytäntöön OECD:ssä, YK:ssa tai muulla vastaavalla kansainvälisellä foorumilla aikaansaatu poliittinen sopimus.

Tarkistus    30

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 40 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(40 b)  Jäsenvaltioiden olisi raportoitava säännöllisesti komissiolle siitä, miten yhteisöt ovat maksaneet DPV:tä, keskitetyn asiointipisteen toiminnasta ja yhteistyöstä muiden jäsenvaltioiden kanssa veron keräämisessä ja maksamisessa.

Tarkistus    31

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 40 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(40 c)  Komission olisi kahden vuoden kuluttua ... päivästä ...kuuta ... [tämän direktiivin voimaantulopäivä] arvioitava tämän direktiivin soveltamista ja annettava kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle sekä liitettävä siihen tarvittaessa ehdotuksia direktiivin tarkistamiseksi digitaalialan oikeudenmukaisen verotuksen periaatteiden mukaisesti.

Tarkistus    32

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(41)  Tämän direktiivin tavoitteina on suojata sisämarkkinoiden yhtenäisyyttä, taata niiden moitteeton toiminta ja estää kilpailun vääristymisen. Nämä tavoitteet ovat luonteeltaan sellaisia, etteivät jäsenvaltiot voi riittävällä tavalla saavuttaa niitä, vaan ne voidaan saavuttaa paremmin unionin tasolla, joten unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeen,

(41)  Tämän direktiivin tavoitteina on suojata sisämarkkinoiden yhtenäisyyttä, taata niiden oikeudenmukainen ja moitteeton toiminta ja estää kilpailun vääristymisen. Nämä tavoitteet ovat luonteeltaan sellaisia, etteivät jäsenvaltiot voi riittävällä tavalla saavuttaa niitä, vaan ne voidaan saavuttaa paremmin unionin tasolla, joten unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeen,

Tarkistus    33

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 7 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(7a)  ”käsittelyllä” toimintoa tai toimintoja, joita kohdistetaan henkilötietoihin tai henkilötietoja sisältäviin tietojoukkoihin joko automaattista tietojenkäsittelyä käyttäen tai manuaalisesti, kuten tietojen keräämistä, tallentamista, järjestämistä, jäsentämistä, säilyttämistä, muokkaamista tai muuttamista, hakua, kyselyä, käyttöä, tietojen luovuttamista siirtämällä, levittämällä tai asettamalla ne muutoin saataville, tietojen yhteensovittamista tai yhdistämistä, rajoittamista, poistamista tai tuhoamista;

Tarkistus    34

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(c)  käyttäjistä ja käyttäjien toiminnoista digitaalisilla rajapinnoilla kerätyn datan siirto.

(c)  käyttäjistä ja käyttäjien toiminnoista digitaalisilla rajapinnoilla kerätyn datan käsittely ja siirto.

Tarkistus    35

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(c a)  sisällön, kuten video-, audio- tai tekstimuotoisen sisällön tai pelien, asettaminen digitaalista rajapintaa käyttäen käyttäjien saataville digitaalisella rajapinnalla;

Tarkistus    36

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a)  digitaalisen rajapinnan tarjoaminen, jonka ainoana tai pääasiallisena tarkoituksena on, että sen käyttöön tarjoava yhteisö toimittaa käyttäjille digitaalista sisältöä, viestintäpalveluja tai maksupalveluja;

(a)  digitaalisen rajapinnan tarjoaminen, jonka ainoana tai pääasiallisena tarkoituksena on, että sen käyttöön tarjoava yhteisö toimittaa käyttäjille viestintäpalveluja tai maksupalveluja, mikäli muita tuloja ei saada käyttäjien datan käsittelyn, siirron tai myymisen ansiosta;

Tarkistus    37

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b)  yhteisön asianomaiselta tilivuodelta unionissa saama verotettavien tulojen kokonaismäärä on yli 50 000 000 euroa.

(b)  yhteisön asianomaiselta tilivuodelta unionissa saama verotettavien tulojen kokonaismäärä on yli 40 000 000 euroa.

Perustelu

DPV:n soveltamisalan laajentamiseksi verotettavien tulojen rajaa olisi laskettava 25 000 000 euroon.

Jotta pienyrityksiä ja start up -yrityksiä voidaan suojata verrattuna isompiin yrityksiin, DPV:n olisi oltava kolme prosenttia 25 000 000–100 000 000 euron tuloista ja viisi prosenttia yli 100 000 euron tuloista.

Tavanomaista jyrkemmän vaikutuksen välttämiseksi ja pienyritysten ja start up -yritysten suojelemiseksi kaikkien soveltamisalaan kuuluvien yritysten olisi saatava vuotuinen 750 000 euron verovähennys.

Tarkistus    38

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(c a)  jos kyseessä on 3 artiklan 1 kohdan c a alakohdassa tarkoitettu palvelu, asianomainen digitaalinen sisältö on käytettävissä käyttäjän laitteella silloin, kun laitetta käytetään kyseisessä jäsenvaltiossa kyseisenä verokautena digitaalisen rajapinnan käyttämiseksi;

Tarkistus    39

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Tämän direktiivin soveltamiseksi käyttäjiltä saa kerätä ainoastaan dataa, josta ilmenee käyttäjän sijaintijäsenvaltio muttei henkilötietoja.

6.  Tämän direktiivin soveltamiseksi käyttäjiltä saa kerätä ainoastaan dataa, josta ilmenee käyttäjän sijaintijäsenvaltio muttei henkilötietoja. DPV:n yhteydessä tapahtuvassa henkilötietojen käsittelyssä on noudatettava asetusta (EU) 2016/679, mukaan lukien käsittely, jota voidaan tarvita internetprotokollaosoitteiden tai muiden geopaikannuksen menetelmien yhteydessä.

Tarkistus    40

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

6 a.  Komissio tutkii, parantaisiko riitojenratkaisumekanismin luominen jäsenvaltioiden välisten kiistojen selvittelyn tehokkuutta ja vaikuttavuutta. Komissio toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle asiaa koskevan kertomuksen ja tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksen.

Tarkistus    41

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

DPV-kanta on 3 prosenttia.

DPV-kannaksi asetetaan 3 prosenttia.

Perustelu

The objective of the DST is to close the gap between corporate taxation on digital firms and traditional firms and create a level playing field between them. When setting the rate for this revenue based tax, we therefore should assess the implied profit tax rate. Therefore we need to do two things; set the target rate and a realistic estimate of the profit margins. In its staff working document the European Commission claims that large multinational groups with a digital business model, using tax aggressive tax planning, are not paying any corporate income taxes. The average corporate income tax rate in the EU is 21.3% in 2018, which should therefore be the target for the implied rate of profits of the EU-wide DST. When it comes to the profit margin it is clear from the data available for public traded companies that large multinational groups with a digital business model tend to have a high profit margin. For example Google and Facebook, have a profit margin of up to 40%. When setting the rate rate of the DST, the assumed profit margin of 15% taken by the European Commission is too conservative. An assumed profit margin of 25% for large digital firms is more in line with reality. When applying these two metrics to the DST, we arrive to a rate of 5% on digital turnover in order to tax the implied profits with a 20% tax rate. (5/25 = 20% )

Tarkistus    42

Ehdotus direktiiviksi

10 artikla – 3 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Kun sovelletaan tämän kohdan b alakohtaa, komissio tarkastaa kolmen vuoden välein tunnistamisjäsenvaltiossa tehdyn DPV-ilmoituksen.

Tarkistus    43

Ehdotus direktiiviksi

13 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jos verovelvollisen velvoite maksaa DPV:tä kyseisessä 10 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti valitussa tunnistamisjäsenvaltiossa lakkaa, verovelvollisen on muutettava tunnistamisjäsenvaltiotaan 10 artiklan vaatimusten mukaisesti.

2.  Jos verovelvollisen velvoite maksaa DPV:tä kyseisessä 10 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti valitussa tunnistamisjäsenvaltiossa lakkaa, verovelvollisen on muutettava tunnistamisjäsenvaltiotaan 10 artiklan vaatimusten mukaisesti, sanotun rajoittamatta 2 a kohtaa.

Tarkistus    44

Ehdotus direktiiviksi

13 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Jos verovelvollisen velvoite maksaa DPV:tä kyseisessä 10 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti valitussa tunnistamisjäsenvaltiossa lakkaa, verovelvollinen voi päättää säilyttää alun perin valitun tunnistamisjäsenvaltion, koska verovelvollisella on ehkä velvoite maksaa DPV:tä kyseisessä jäsenvaltiossa jälleen seuraavalla verokaudella. Jos verovelvollisella ei ole velvoitetta maksaa DPV:tä kyseisessä jäsenvaltiossa yli kahteen peräkkäiseen verokauteen, verovelvollisen on muutettava tunnistamisjäsenvaltiotaan 10 artiklan vaatimusten mukaisesti.

Tarkistus    45

Ehdotus direktiiviksi

17 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tarkistukset on toimitettava sähköisesti tunnistamisjäsenvaltiolle kolmen vuoden kuluessa päivästä, jona alkuperäinen ilmoitus oli määrä toimittaa. Mainitun ajanjakson jälkeen tehtäviin tarkistuksiin sovelletaan kussakin jäsenvaltiossa, jossa DPV on maksettava, kyseisen jäsenvaltion omia sääntöjä ja menettelyjä.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tarkistukset on toimitettava sähköisesti tunnistamisjäsenvaltiolle kahden vuoden kuluessa päivästä, jona alkuperäinen ilmoitus oli määrä toimittaa. Mainitun ajanjakson jälkeen tehtäviin tarkistuksiin sovelletaan kussakin jäsenvaltiossa, jossa DPV on maksettava, kyseisen jäsenvaltion omia sääntöjä ja menettelyjä.

Tarkistus    46

Ehdotus direktiiviksi

18 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jäsenvaltiot voivat hyväksyä toimenpiteitä DPV:hen liittyvien veropetosten, veronkierron ja väärinkäytösten estämiseksi.

3.  Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä toimenpiteitä, myös seuraamuksia ja rangaistuksia, DPV:hen liittyvien veropetosten, veronkierron ja väärinkäytösten estämiseksi.

Tarkistus    47

Ehdotus direktiiviksi

18 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a.  Tämän direktiivin antamisen jälkeen komissio antaa direktiiviin 2013/34/EU sisällytettäväksi säädösehdotuksen tiettyjen yritysten ja sivuliikkeiden tuloverotietojen julkaisemisesta ja verovelvollisen eri jäsenvaltioille maksaman digitaalisten palvelujen veron kokonaismäärän liittämisestä pakollisten maakohtaisten raportointivaatimusten luetteloon.

Tarkistus    48

Ehdotus direktiiviksi

4 luku – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

HALLINNOLLINEN YHTEISTYÖ

HALLINNOLLINEN YHTEISTYÖ JA PAKOLLINEN TIETOJENVAIHTO

Tarkistus    49

Ehdotus direktiiviksi

-20 artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

-20 artikla

 

Automaattinen ja pakollinen tietojenvaihto

 

Jotta veroviranomaiset voivat arvioida asianmukaisesti maksettavia veroja ja varmistaa tämän direktiivin asianmukaisen ja yhtenäisen täytäntöönpanon, tietojenvaihto verotuksen alalla on automaattista ja pakollista, kuten neuvoston direktiivissä 2011/16/EU säädetään. Jäsenvaltioiden on annettava kansallisille verohallinnoilleen riittävästi henkilöstöä, asiantuntemusta ja budjettivaroja sekä resursseja verohallinnon henkilöstön koulutukseen, jossa keskitytään rajat ylittävään veroyhteistyöhön ja automaattiseen tiedonvaihtoon tämän direktiiviin täysimääräisen täytäntöönpanon takaamiseksi.

Tarkistus    50

Ehdotus direktiiviksi

24 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

24 a artikla

 

Kertomus ja uudelleentarkastelu

 

Komission olisi kahden vuoden kuluttua ... päivästä ...kuuta ... [tämän direktiivin voimaantulopäivä] arvioitava tämän direktiivin soveltamista ja annettava kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle sekä liitettävä siihen tarvittaessa ehdotuksia direktiivin tarkistamiseksi digitaalialan oikeudenmukaisen verotuksen periaatteiden mukaisesti.

 

Erityisesti komissio arvioi

 

(a)  DPV-kannan nostoa kolmesta prosentista viiteen prosenttiin sekä vastaavaa verovähennystä, jonka tarkoituksena on pienentää perinteisten ja digitaalisten yritysten verokantojen eroa;

 

(b)  DPV:n soveltamisalaa, mukaan lukien tämän soveltamisalan laajentaminen sellaisten tavaroiden tai palvelujen myyntiin, joita koskevat sopimukset tehdään verkossa digitaalisen rajapinnan kautta;

 

(c)  kussakin jäsenvaltiossa maksetun veron määrää;

 

(d)  tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvan digitaalisen toiminnan tyyppiä;

 

(e)  mahdollisia verosuunnittelukäytäntöjä, joita yhteisöt ovat käyttäneet DPV:n maksamisen välttämiseksi;

 

(f)  keskitetyn asiointipisteen toimintaa ja jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä sekä

 

(g)  kokonaisvaikutusta kansainvälisiin markkinoihin ottaen huomioon mahdollinen kilpailun vääristyminen.

Tarkistus    51

Ehdotus direktiiviksi

24 b artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

24 b artikla

 

Ilmoitusvelvollisuudet

 

Jäsenvaltioiden on raportoitava vuosittain komissiolle asiaankuuluvista luvuista ja tiedoista siitä, miten yhteisöt ovat maksaneet DPV:tä, keskitetyn asiointipisteen toiminnasta ja yhteistyöstä muiden jäsenvaltioiden kanssa veron keräämisessä ja maksamisessa.

Tarkistus    52

Ehdotus direktiiviksi

25 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

25 a artikla

 

Pysyvien toimenpiteiden voimaantullessa sovellettava raukeamislauseke

 

DPV on väliaikainen toimenpide, jota sovelletaan pysyvän ratkaisun käyttöönottoon saakka, joten tämä direktiivi raukeaa, kun joku seuraavista annetaan, sen mukaan, mikä niistä annetaan aikaisimmin:

 

(a)  neuvoston direktiivi merkittävän digitaalisen läsnäolon yhteisöverotusta koskevien sääntöjen vahvistamisesta;

 

(b)  neuvoston direktiivit yhteisestä yhdistetystä yhteisöveropohjasta ja yhteisestä yhteisöveropohjasta, mukaan lukien digitaalisen kiinteän toimipaikan määritelmä, kuten ehdotettiin 15 päivänä maaliskuuta 2018 annetuissa Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselmissa ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi yhteisestä yhdistetystä yhteisöveropohjasta ja ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi yhteisestä yhteisöveropohjasta; tai

 

(c)  direktiivi, jolla pannaan täytäntöön OECD:ssä, YK:ssa tai muulla vastaavalla kansainvälisellä foorumilla aikaansaatu poliittinen sopimus.


PERUSTELUT

Nykyinen yhteisöverojärjestelmä on suunniteltu perinteisille yrityksille, joilla on selkeä, tunnistettavissa oleva fyysinen toimipaikka, eikä se sovellu 2000-luvun talouden realiteetteihin. Käyttäjien osallistumiseen ja aineettomaan omaisuuteen perustuvien uusien digitaalisten liiketoimintamallien nopea kehitys on luonut epätasapuoliset toimintaedellytykset niiden ja perinteisten yritysten välille. Digitaaliset yritykset hyödyntävät sitä, että ne eivät ole fyysisesti läsnä jäsenvaltioissa, voitonsiirtoon ja maksavat yleensä vain pienen osan kilpailijoidensa maksamista yhteisöveroista. Tämä on epäoikeudenmukaista ja vastoin EU:n periaatteita reilusta kilpailusta.

Koska digitaalitalouden verotuksesta ei ole tehty kansainvälistä sopimusta, on erittäin tärkeää antaa uusia sääntöjä unionin sisämarkkinoilla toimivien digitaalisten liiketoimintamallien verotuksesta, jotta kaikki yritykset osallistuisivat oikeudenmukaisella veropanoksella Euroopan kansantalouksiin ja eivätkä jäsenvaltiot turvautuisi yksipuolisiin toimenpiteisiin. Vaikka esittelijä katsoo, että digitaalisen toiminnan verotuksen olisi perustuttava virtuaalisen kiinteän toimipaikan määritelmään, jota Euroopan parlamentti vaati maaliskuussa 2018 antamissaan mietinnöissä yhteisestä yhteisöveropohjasta ja yhteisestä yhdistetystä yhteisöveropohjasta, hän pitää väliaikaista toimenpidettä tarpeellisena.

Esittelijä tukee periaatteessa komission ehdotusta ja etenkin näkemystä, että vero olisi perittävä vain yrityksiltä, joiden maailmanlaajuiset kokonaistulot ovat yli 750 miljoonaa euroa, jotta vältetään kielteiset vaikutukset pienten yritysten sekä start-up- ja scale‑up‑yritysten kehitykseen digitaalialalla.

Esittelijä ehdottaa erinäisiä kohdennettuja tarkistuksia komission ehdotuksen parantamiseksi:

•  Yrityksille luodaan tasapuoliset toimintaedellytykset nostamalla DPV-kanta kolmesta viiteen prosenttiin. Komission yksiköiden valmisteluasiakirjassa osoitettiin, että perinteisten kotimaan yritysten keskimääräinen efektiivinen veroaste on 20,9 prosenttia, kun taas verosuunnittelua harrastavien monikansallisten digitaalisten konsernien keskimääräinen veroaste on -2,3 prosentin verran miinuksella. Komissio perustaa ehdottamansa digitaalisten tulojen verokannan ajatukseen epäsuorasta voiton verotuksesta. Jos halutaan luoda tasapuoliset toimintaedellytykset, verokannalla pitäisi kuroa umpeen perinteisten ja digitaalisten yritysten välistä verotuskuilua. Epäsuoran yhteisöverotuksen taso olisi siksi asetettava perinteisten yritysten maksamaan keskimäärin 20 prosentin veroasteeseen eikä ehdotettuun 13 prosenttiin. Lisäksi digitaalisten liiketoimintamallien kannattavuuden oletetaan olevan alhaisella 15 prosentin tasolla, kun olisi realistisempaa käyttää 25 prosentin voittomarginaalia. Facebookin ja Googlen kaltaisten suurten monikansallisten yhtiöiden voittomarginaali on yleensä 40 prosentin luokkaa. Jos DPV näiden uusien parametrien perusteella asetettaisiin 5 prosenttiin, luotaisiin perinteisille ja digitaalisille yrityksille tasapuoliset toimintaedellytykset ja saataisiin suurempi vero-osuus alalta, jota on tähän asti verotettu liian vähän.

•  Veropohjaa laajennetaan sisällyttämällä verotettaviin tuloihin digitaalisen sisällön, kuten video-, audio- tai tekstimuotoisen sisällön, tarjoaminen digitaalista rajapintaa käyttäen sekä sellaisten tavaroiden tai palvelujen myynti, joita koskevat sopimukset tehdään sähköisen kaupankäynnin alustoilla. Näin siksi, että digitaalinen rajapinta mahdollistaa käyttäjädatan käsittelyn ja arvonmuodostuksen transaktiosta ja että se, ettei eri jäsenvaltioissa olla fyysisesti läsnä, altistaa verkossa saadut tulot aggressiiviselle verosuunnittelulle Näiden digitaalisten tulolajien sisällyttämisellä määräpaikkaperusteiseen DPV:hen tavoitellaan samaa kuin komission ehdottamilla yhteistä yhdistettyä yhteisöveropohjaa koskevilla verouudistuksilla.

•  Täsmennetään, että DPV:tä olisi perittävä myös digitaalisten rajapintojen käyttäjien aktiivisen osallistumisen ansiosta saadun datan myynnistä ja siirrosta.

•  Sisällytetään tekstiin lauseke soveltamisen päättymisestä ehdotettujen pysyvien EU:n toimenpiteiden voimaantulon myötä, mikä tarkoittaa, että DPV-direktiivi raukeaa, kun ehdotukset merkittävästä digitaalisesta läsnäolosta tai yhteisestä yhdistetystä yhteisöveropohjasta ja Euroopan parlamentin kanta kiinteästä digitaalisesta toimipaikasta hyväksytään.

•  Pyydetään komissiota tarkastelemaan direktiiviä uudelleen kolmen vuoden kuluttua etenkin seuraavilta osiin: mitä yhteisöjä DPV:n piiriin kuului, kuinka paljon veroa kussakin jäsenvaltiossa maksettiin, mitä DPV:n kynnysarvoja sovellettiin yhteisöjen koon ja digitaalisista palveluista saamien tulojen mukaan sekä minkä tyyppistä digitaalista toimintaa ja minkä laatuisia verotettavia tuloja esiintyi.

•  Esitetään tarkastusjärjestelyä, jossa tunnistamisjäsenvaltiossa tehty DPV-ilmoitus tarkastetaan kolmen vuoden välein.


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Tiettyjen digitaalisten palvelujen tarjoamisesta saatavista tuloista kannettavaa digitaalisten palvelujen veroa koskeva yhteinen järjestelmä

Viiteasiakirjat

COM(2018)0148 – C8-0137/2018 – 2018/0073(CNS)

EP:n kuuleminen (pvä)

11.4.2018

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ECON

19.4.2018

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

IMCO

19.4.2018

JURI

19.4.2018

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

IMCO

23.4.2018

JURI

23.4.2018

 

 

Esittelijät

       Nimitetty (pvä)

Paul Tang

31.5.2018

 

 

 

Valiokuntakäsittely

29.8.2018

9.10.2018

19.11.2018

 

Hyväksytty (pvä)

3.12.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

33

2

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Petr Ježek, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Ralph Packet, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Peter Simon, Paul Tang, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Mady Delvaux, Syed Kamall, Alain Lamassoure, Luigi Morgano, Michel Reimon, Lieve Wierinck

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Barbara Lochbihler, Jarosław Wałęsa

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

5.12.2018


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

33

+

ALDE

Petr Ježek, Lieve Wierinck

ECR

Bernd Lucke

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

GUE/NGL

Marisa Matias, Martin Schirdewan

PPE

Markus Ferber, Brian Hayes, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Jarosław Wałęsa

S&D

Pervenche Berès, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Philippe Lamberts, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Molly Scott Cato

2

-

ALDE

Wolf Klinz

GUE/NGL

Miguel Viegas

2

0

ECR

Syed Kamall, Ralph Packet

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 7. joulukuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö