Procedūra : 2018/0073(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0428/2018

Pateikti tekstai :

A8-0428/2018

Debatai :

PV 12/12/2018 - 18
CRE 12/12/2018 - 18

Balsavimas :

PV 13/12/2018 - 9.6

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0523

PRANEŠIMAS     *
PDF 947kWORD 97k
5.12.2018
PE 627.911v02-00 A8-0428/2018

dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos dėl bendros skaitmeninių paslaugų mokesčio, kuriuo apmokestinamos pajamos, gaunamos teikiant tam tikras skaitmenines paslaugas, sistemos

(COM(2018)0148 – C8-0137/2018 – 2018/0073(CNS))

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

Pranešėjas: Paul Tang

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos dėl bendros skaitmeninių paslaugų mokesčio, kuriuo apmokestinamos pajamos, gaunamos teikiant tam tikras skaitmenines paslaugas, sistemos

(COM(2018)0148 – C8-0137/2018 – 2018/0073(CNS))

(Speciali teisėkūros procedūra: konsultavimasis)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2018)0148),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 113 straipsnį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C8-0137/2018),

–  atsižvelgdamas į Danijos parlamento, Airijos Irachto, Maltos parlamento ir Nyderlandų Atstovų Rūmų pagal Protokolą Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo pateiktas pagrįstas nuomones, kuriose tvirtinama, jog teisėkūros procedūra priimamo akto projektas neatitinka subsidiarumo principo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 78c straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A8-0428/2018),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.  ragina Komisiją pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 293 straipsnio 2 dalį atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą;

3.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

5.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  pasaulio ekonomika sparčiai tampa skaitmeninė, todėl atsirado naujų verslo modelių. Skaitmeninio verslo įmonėms būdinga tai, kad jų veikla glaudžiai susijusi su internetu. Visų pirma, skaitmeninio verslo modeliai daugiausia grindžiami gebėjimu veiklą vykdyti nuotoliniu būdu, ribotu fiziniu buvimu ar jo nebuvimu, galutinių naudotojų indėliu į vertės kūrimą ir nematerialiojo turto svarba;

(1)  pasaulio ekonomika sparčiai tampa skaitmeninė, todėl atsirado naujų verslo modelių. Skaitmeninio verslo įmonėms būdinga tai, kad jų veikla glaudžiai susijusi su internetu. Visų pirma, skaitmeninio verslo modeliai daugiausia grindžiami gebėjimu veiklą vykdyti nuotoliniu būdu, ribotu fiziniu buvimu ar jo nebuvimu ar apmokestinamu buvimu atitinkamoje šalyje, galutinių naudotojų indėliu į vertės kūrimą ir nematerialiojo turto svarba;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  dabartinės pelno mokesčio taisyklės daugiausia buvo parengtos XX a. pradžioje ir skirtos tradicinėms įmonėms. Tos taisyklės pagrįstos idėja, kad apmokestinama turėtų būti ten, kur kuriama vertė. Tačiau dabartines taisykles taikant skaitmeninei ekonomikai ėmė nesutapti pelno apmokestinimo ir vertės kūrimo vieta, ypač kalbant apie verslo modelius, kurie daugiausia grindžiami naudotojo dalyvavimu. Todėl tapo akivaizdu, kad skaitmeninėje ekonomikoje gaunamam pelnui apmokestinti dabartinės pelno mokesčio taisyklės netinka, ir jas reikia peržiūrėti;

(2)  dabartinės pelno mokesčio taisyklės daugiausia buvo parengtos XX a. pradžioje ir skirtos tradicinėms įmonėms. Tos taisyklės pagrįstos idėja, kad apmokestinama turėtų būti ten, kur kuriama vertė. Tačiau dabartines taisykles taikant skaitmeninei ekonomikai ėmė nesutapti pelno apmokestinimo ir vertės kūrimo vieta, ypač kalbant apie verslo modelius, kurie daugiausia grindžiami naudotojo dalyvavimu ir nematerialiuoju turtu. Skaitmeninimas pakeitė naudotojų vaidmenį ir sudarė jiems galimybę aktyviau dalyvauti vertės kūrimo procese. Todėl tapo akivaizdu, kad skaitmeninėje ekonomikoje gaunamam pelnui apmokestinti dabartinės pelno mokesčio taisyklės nėra pritaikytos prie šio naujo veiksnio ir jas reikia skubiai peržiūrėti;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2a)  tikslas – panaikinti atotrūkį tarp skaitmeninių pajamų ir tradicinių pajamų apmokestinimo. Šiuo metu skaitmeninėms įmonėms taikomas tik 9,5 % veiksmingas mokesčio tarifas, palyginti su tradiciniams verslo modeliams taikomu 23,2 % tarifu1a. Mokesčių sistema turi būti sąžininga ir naudinga visai visuomenei. Turėtų būti sudarytos vienodos sąlygos visoms bendrojoje rinkoje veikiančioms įmonėms;

 

_________________

 

1a Šaltinis: Skaičiavimai atlikti remiantis Europos Komisijos poveikio vertinimu, parengtu remiantis ZEW (2016 m., 2017 m.) ir ZEW et al. (2017).

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  tokia peržiūra yra svarbus bendrosios skaitmeninės rinkos elementas3 atsižvelgiant į tai, kad bendrajai skaitmeninei rinkai reikia šiuolaikiškos ir stabilios mokesčių sistemos, kad skaitmeninė ekonomika skatintų inovacijas, mažintų rinkos susiskaidymą ir atvertų galimybes visiems rinkos dalyviams naudotis nauja dinamiška rinka sąžiningomis ir subalansuotomis sąlygomis;

(3)  tokia peržiūra yra svarbus bendrosios skaitmeninės rinkos elementas3 atsižvelgiant į tai, kad bendrajai skaitmeninei rinkai reikia sąžiningos, šiuolaikiškos ir stabilios mokesčių sistemos, kad skaitmenizuota ekonomika skatintų inovacijas ir integracinį augimą, mažintų rinkos susiskaidymą ir atvertų galimybes visiems rinkos dalyviams naudotis nauja dinamiška rinka sąžiningomis ir subalansuotomis sąlygomis. Skaitmeninimas daro poveikį visai ekonomikai, o tai apima daugiau nei skaitmeninių paslaugų mokesčio sukūrimas, todėl reikėtų reformuoti mokesčių taisykles. Šioje direktyvoje nustatytomis ad hoc priemonėmis neturėtų būti uždelsiamas darbas, susijęs su reikšmingos skaitmeninės veiklavietės apmokestinimu ir tokio apmokestinimo įtraukimu į bendrą konsoliduotąją pelno mokesčio bazę;

__________________

__________________

3 Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Europos bendrosios skaitmeninės rinkos strategija“, COM(2015) 192 final, 2015 5 6.

3 Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Europos bendrosios skaitmeninės rinkos strategija“, COM(2015) 192 final, 2015 5 6.

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  pelno apmokestinimo problema skaitmeninėje ekonomikoje yra pasaulinė, todėl būtų idealu rasti daugiašalius tarptautinius jos sprendimus. Komisija aktyviai dalyvauja tarptautiniuose debatuose šiuo klausimu, o EBPO šiuo metu tęsia darbą šioje srityje. Vis dėlto pažanga tarptautiniu lygmeniu daroma lėtai. Taigi, siekiant, kad pelno mokesčio sistema taptų tinkama naujiems skaitmeninio verslo modeliams, imamasi veiksmų, kad pelno mokesčio taisyklės būtų adaptuotos Sąjungos lygmeniu6 ir būtų skatinama sudaryti susitarimus su Sąjungos jurisdikcijai nepriklausančiomis šalimis ir teritorijomis7.

(5)  pelno apmokestinimo problema skaitmeninėje ekonomikoje yra pasaulinė, todėl būtų idealu rasti daugiašalius tarptautinius jos sprendimus. Komisija aktyviai dalyvauja tarptautiniuose debatuose šiuo klausimu. Šiuo metu EBPO, Tarptautinis valiutos fondas (TVF), Jungtinės Tautos (JT) ir Pasaulio banko grupė (PBG), kurios sudaro bendradarbiavimo mokesčių srityje platformą, tęsia darbą šioje srityje. Vis dėlto pažanga tarptautiniu lygmeniu daroma lėtai. Taigi, siekiant, kad pelno mokesčio sistema taptų tinkama naujiems skaitmeninio verslo modeliams, imamasi veiksmų, kad pelno mokesčio taisyklės būtų adaptuotos Sąjungos lygmeniu6 ir būtų skatinama sudaryti susitarimus su Sąjungos jurisdikcijai nepriklausančiomis šalimis ir teritorijomis7. Turėtų būti užtikrintas suderinamumas su mokesčių bazės erozijos ir pelno perkėlimo (BEPS) įtraukiąja sistema, kad nebūtų nukrypstama nuo tarptautinių standartų ir būtų išvengta didesnio sudėtingumo;

__________________

__________________

6 Tarybos direktyvos, kuria nustatomos taisyklės, susijusios su įmonių reikšmingos skaitmeninės veiklavietės apmokestinimu, pasiūlymas (COM(2018) 147 final).

6 Tarybos direktyvos, kuria nustatomos taisyklės, susijusios su įmonių reikšmingos skaitmeninės veiklavietės apmokestinimu, pasiūlymas (COM(2018) 147 final).

7 Komisijos rekomendacija dėl įmonių reikšmingos skaitmeninės veiklavietės apmokestinimo (C(2018) 1650 final).

7 Komisijos rekomendacija dėl įmonių reikšmingos skaitmeninės veiklavietės apmokestinimo (C(2018) 1650 final).

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  kol laukiama tokių veiksmų, kuriems priimti ir įgyvendinti gali prireikti laiko, valstybės narės jaučia spaudimą imtis veiksmų šiuo klausimu, nes yra rizikos, kad laikui bėgant jų pelno mokesčio bazės gerokai nukentėjo nuo erozijos. Valstybėms narėms pavieniui imantis nesuderintų priemonių gali būti skaidoma bendroji rinka ir iškraipoma konkurencija, o tai trukdytų plėtoti naujus skaitmeninius sprendimus ir kenktų bendram Sąjungos konkurencingumui. Dėl šios priežasties būtina nustatyti suderintą požiūrį į laikiną sprendimą, kuriuo ši problema būtų tikslingai sprendžiama, kol bus rastas visapusiškas sprendimas;

(6)  kol laukiama tokių veiksmų, kuriems priimti ir įgyvendinti gali prireikti laiko, valstybės narės jaučia spaudimą imtis veiksmų šiuo klausimu, nes yra rizikos, kad laikui bėgant jų pelno mokesčio bazės gerokai nukentėjo nuo erozijos. Valstybėms narėms pavieniui imantis nesuderintų priemonių gali būti skaidoma bendroji rinka ir iškraipoma konkurencija, o tai trukdytų plėtoti naujus skaitmeninius sprendimus ir kenktų bendram Sąjungos konkurencingumui. Dėl šios priežasties būtina nustatyti suderintą požiūrį į laikiną sprendimą, kuriuo ši problema būtų tikslingai sprendžiama, kol bus rastas visapusiškas sprendimas; Laikinas sprendimas turėtų būti laikinai apribotas, siekiant išvengti, kad jis netaptų nuolatinis. Todėl turėtų būti nustatyta laikino galiojimo sąlyga, pagal kurią ši direktyva automatiškai nustotų galioti priėmus visapusišką sprendimą, pageidautina tarptautiniu lygmeniu. Iki 2020 m. gruodžio 31 d., jei nebus susitarta dėl visapusiško sprendimo, Komisija turėtų svarstyti pasiūlymą, grindžiamą Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 116 straipsniu, pagal kurį Europos Parlamentas ir Taryba veikia laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros. Tai būtina siekiant nedelsiant sudaryti susitarimą, kad būtų išvengta valstybių narių vienašalių nacionalinių skaitmeninių mokesčių daugėjimo;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  šiuo laikinu sprendimu turėtų būti nustatyta bendra skaitmeninių paslaugų mokesčio (SPM), kuriuo apmokestinamos pajamos, gaunamos tam tikriems subjektams teikiant tam tikras skaitmenines paslaugas, sistema. Tai turėtų būti lengvai įgyvendinama priemonė, skirta pajamoms, kurios gaunamos teikiant skaitmenines paslaugas, kai naudotojų indėlis į vertės kūrimo procesą yra labai svarbus. Šiuo veiksniu (naudotojo kuriama verte) grindžiamas ir 5 konstatuojamojoje dalyje apibūdintas veiksmas, susijęs su pelno mokesčio taisyklėmis;

(7)  šiuo laikinu sprendimu turėtų būti nustatyta bendra skaitmeninių paslaugų mokesčio (SPM), kuriuo apmokestinamos pajamos, gaunamos tam tikriems subjektams teikiant tam tikras skaitmenines paslaugas, įskaitant internetinį turinį, sistema. Tai turėtų būti lengvai įgyvendinama priemonė, skirta pajamoms, kurios gaunamos teikiant skaitmenines paslaugas, kai naudotojų ir nematerialiojo turto indėlis į vertės kūrimo procesą yra labai svarbus. Šiais veiksniais (naudotojo kuriama verte ir dideliu priklausymu nuo nematerialiojo turto) grindžiamas ir 5 konstatuojamojoje dalyje apibūdintas veiksmas, susijęs su pelno mokesčio taisyklėmis;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  SPM turėtų būti apmokestinamos pajamos, kurios gaunamos teikiant tik tam tikras skaitmenines paslaugas. Tos skaitmeninės paslaugos – tai paslaugos, kurios daugiausia grindžiamos naudotojo kuriama verte ir kurių atveju skirtumas tarp pelno apmokestinimo vietos ir naudotojų įsisteigimo vietos paprastai yra didžiausias. Tačiau apmokestinti reikėtų ne patį naudotojo dalyvavimą, o pajamas, gautas už naudotojo indėlio apdorojimą;

(9)  SPM turėtų būti apmokestinamos pajamos, kurios gaunamos teikiant skaitmenines paslaugas, kurios daugiausia grindžiamos naudotojo kuriama verte ir jo gebėjimu teikti paslaugas nuotoliniu būdu fiziškai visiškai nedalyvaujant arba dalyvaujant labai mažai. Šiais atvejais skirtumas tarp pelno apmokestinimo vietos ir naudotojų įsisteigimo vietos paprastai yra didžiausias;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  visų pirma, apmokestinamos turėtų būti tokios pajamos, kurios gaunamos teikiant toliau išvardytas paslaugas: i) skaitmeninėje sąsajoje skelbdamas tos sąsajos naudotojams skirtą reklamą; ii) teikiant daugiašales skaitmenines sąsajas, kurios naudotojams padeda rasti kitus naudotojus ir su jais sąveikauti ir kurios gali palengvinti susijusį prekių tiekimą ar paslaugų teikimą tiesiogiai tarp naudotojų (tai dar vadinama tarpininkavimo paslaugomis); perduodant apie naudotojus surinktus duomenis, sugeneruotus dėl tokių naudotojų veiklos skaitmeninėse sąsajose. Jeigu teikiant tokias paslaugas negaunama jokių pajamų, mokėti SPM nebūtų privaloma. Be to, į mokesčio taikymo sritį nepatektų kitos tokias paslaugas teikiančio subjekto gautos pajamos, kurios nėra tiesiogiai susijusios su tų paslaugų teikimu;

(10)  visų pirma, apmokestinamos turėtų būti tokios pajamos, kurios gaunamos teikiant toliau išvardytas paslaugas: i) skaitmeninėje sąsajoje skelbdamas tos sąsajos naudotojams skirtą reklamą; ii) teikiant daugiašales skaitmenines sąsajas, kurios naudotojams padeda rasti kitus naudotojus ir su jais sąveikauti ir kurios gali palengvinti susijusį prekių tiekimą ar paslaugų teikimą tiesiogiai tarp naudotojų (tai dar vadinama tarpininkavimo paslaugomis); iii) tvarkant, perduodant ir parduodant apie naudotojus surinktus duomenis, sugeneruotus dėl tokių naudotojų veiklos skaitmeninėse sąsajose; taip pat iv) teikiant skaitmeninį turinį, pvz., vaizdo, garso medžiagą, žaidimus arba tekstą. Jeigu teikiant tokį turinį, prekes ir paslaugas negaunama jokių pajamų, mokėti SPM nebūtų privaloma. Be to, į mokesčio taikymo sritį nepatektų kitos tokias paslaugas teikiančio subjekto gautos pajamos, kurios nėra tiesiogiai susijusios su tų paslaugų teikimu;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  kalbant apie daugiašales skaitmenines sąsajas, kurios palengvina susijusį prekių tiekimą arba paslaugų teikimą tiesiogiai tarp tos sąsajos naudotojų, susiję sandoriai ir pajamos, kurias už tuos sandorius gavo naudotojai, į mokesčio taikymo sritį neturėtų patekti. Į SPM taikymo sritį neturėtų patekti ir pajamos, gaunamos už mažmeninės prekybos veiklą, susijusią su prekių ar paslaugų, kurios užsakomos tokių prekių tiekėjo arba paslaugų teikėjo svetainėje internetu, pardavimu (ir kai tiekėjas neveikia kaip tarpininkas), nes mažmenininko atveju kuriama vertė yra susijusi su patiektomis prekėmis arba suteiktomis paslaugomis, o skaitmenine sąsaja naudojamasi tik kaip ryšio priemone. Tai, ar internetu prekes parduodantis tiekėjas arba paslaugų teikėjas veikia savo sąskaita, ar teikia tarpininkavimo paslaugas, būtų nustatoma atsižvelgiant į susijusių šalių susitarimuose nustatytą teisinį ir ekonominį sandorio turinį. Pavyzdžiui, galima būtų teigti, kad skaitmeninės sąsajos, kurioje siūlomos trečiosios šalies prekės, teikėjas teikia tarpininkavimo paslaugą (kitaip tariant, teikia daugiašalę skaitmeninę sąsają), kai neprisiimama jokios didelės prekių atsargos rizikos arba kai tokių prekių kainą faktiškai nustato trečioji šalis;

(13)  kalbant apie daugiašales skaitmenines sąsajas, kurios palengvina susijusį prekių tiekimą arba paslaugų teikimą tiesiogiai tarp tos sąsajos naudotojų, susiję sandoriai ir pajamos, kurias už tuos sandorius gavo naudotojai, į mokesčio taikymo sritį neturėtų patekti. Į SPM taikymo sritį neturėtų patekti ir pajamos, gaunamos už mažmeninės prekybos veiklą, susijusią su prekių ar paslaugų, kurios užsakomos tokių prekių tiekėjo arba paslaugų teikėjo svetainėje internetu, pardavimu (ir kai tiekėjas neveikia kaip tarpininkas). Tačiau, atsižvelgiant į galimybę tvarkyti naudotojo duomenis naudojantis skaitmenine sąsaja taip sukuriant papildomą sandorio vertę, ir kadangi fizinis nebuvimas gali sudaryti agresyvaus mokesčių planavimo galimybę, vykdant šios direktyvos peržiūrą turėtų būti apsvarstytas šių paslaugų apimties išplėtimas;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl direktyvos

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14)  į mokesčio taikymo sritį neturėtų patekti paslaugos, susijusios subjekto per skaitmeninę sąsają teikiamomis skaitmeninio turinio paslaugomis, nepriklausomai nuo to, ar skaitmeninis turinys priklauso tam subjektui, ar tas subjektas yra įsigijęs to turinio platinimo teises. Net jei tam tikra tokio skaitmeninio turinio gavėjų sąveika yra galima ir todėl galėtų būti laikoma, kad tokių paslaugų teikėjas teikia daugiašalę skaitmeninę sąsają, nėra taip akivaizdu, kad naudotojas atlieka pagrindinį vaidmenį skaitmeninę sąsają teikiančio subjekto vertės kūrimo procese. Vertę veikiau kuria pats subjekto teikiamas skaitmeninis turinys. Todėl pajamos iš tokių paslaugų neturėtų patekti į mokesčio taikymo sritį; Todėl pajamos iš tokių paslaugų neturėtų patekti į mokesčio taikymo sritį;

(14)  į mokesčio taikymo sritį turėtų patekti paslaugos, susijusios su subjekto per skaitmeninę sąsają teikiamomis skaitmeninio turinio paslaugomis, nepriklausomai nuo to, ar skaitmeninis turinys priklauso tam subjektui, ar tas subjektas yra įsigijęs to turinio platinimo teises. Pajamas iš tokių paslaugų per ... .[dvejus metus nuo direktyvos įsigaliojimo dienos] turėtų įvertinti Komisija.

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)  skaitmeninis turinys turėtų būti apibrėžiamas kaip skaitmenine forma pateikti duomenys, pavyzdžiui, kompiuterinės programos, taikomosios programos, žaidimai, muzika, vaizdo medžiaga arba tekstai, neatsižvelgiant į tai, ar jais galima naudotis parsisiunčiant ar pasinaudojant srautiniu duomenų siuntimu, kurie yra kitokie nei duomenys, teikiami pačios skaitmeninės sąsajos; Ši apibrėžtis svarbi siekiant atskirti įvairias formas, kurias gali įgauti naudotojo įsigytas skaitmeninis turinys, nors tai nekeičia fakto, kad vienintelis arba pagrindinis naudotojo tikslas šiuo atveju yra skaitmeninio turinio įsigijimas;

(15)  skaitmeninis turinys turėtų būti apibrėžiamas kaip skaitmenine forma pateikti duomenys, pavyzdžiui, kompiuterinės programos, taikomosios programos, žaidimai, muzika, vaizdo medžiaga arba tekstai, neatsižvelgiant į tai, ar jais galima naudotis parsisiunčiant ar pasinaudojant srautiniu duomenų siuntimu, kurie yra kitokie nei duomenys, teikiami pačios skaitmeninės sąsajos;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(15a)  Skaitmeninės įmonės paprastai mažiau nei įprastos bendrovės investuoja į pastatus ir mašinas.

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  14 konstatuojamojoje dalyje apibūdintą paslaugą reikėtų skirti nuo paslaugos, kuri susijusi su daugiašalės skaitmeninės sąsajos, per kurią naudotojai gali įkelti skaitmeninį turinį ir juo dalytis su kitais naudotojais, teikimo, arba sąsajos, kuri palengvina susijusį skaitmeninio turinio teikimą tiesiogiai tarp naudotojų, teikimo. Pastarosios paslaugos yra tarpininkavimo paslauga ir todėl turėtų patekti į SPM taikymo sritį nepriklausomai nuo susijusio sandorio pobūdžio;

Išbraukta.

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl direktyvos

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17)  apmokestinamos paslaugos, susijusios su apie naudotojus surinktų duomenų perdavimu, turėtų apimti tik duomenis, kurie buvo sugeneruoti iš tokių naudotojų veiklos skaitmeninėse sąsajose, o ne duomenis, kurie buvo gauti jutikliais arba kitomis priemonėmis ir surinkti skaitmeniniu būdu. Taip yra todėl, kad į SPM taikymo sritį turėtų patekti tokios paslaugos, kurias teikiant skaitmeninėmis sąsajomis naudojamasi kaip naudotojo indėlio, kuris teikia finansinę naudą, kūrimo būdu, o ne paslaugos, kurias teikiant sąsajomis naudojamasi tik kaip kitais būdais sugeneruotų duomenų perdavimo būdu. Todėl SPM neturėtų būti nei duomenų rinkimo mokestis, nei naudojimosi duomenimis, kuriuos įmonė surinko savo vidaus reikmėms, mokestis, nei mokestis už įmonės surinktų duomenų dalijimąsi su kitomis šalimis be jokio atlygio. SPM turėtų būti apmokestinamas pajamų generavimas iš duomenų, gautų iš labai specifinės veiklos (naudotojų veiklos skaitmeninėse sąsajose), perdavimo;

(17)  apmokestinamos paslaugos, susijusios su apie naudotojus surinktų duomenų tvarkymu, perdavimu ir pardavimu, turėtų apimti tik duomenis, kurie buvo sugeneruoti iš naudotojų veiklos skaitmeninėse sąsajose. Apmokestinamos turėtų būti tos paslaugos, kurias teikiant skaitmeninėmis sąsajomis naudojamasi kaip naudotojo indėliu, kuris teikia finansinę naudą. SPM nėra paties duomenų rinkimo mokestis. SPM turėtų būti apmokestinamas pajamų generavimas iš šių duomenų, gautų iš labai specifinės veiklos (naudotojų veiklos skaitmeninėse sąsajose), tvarkymo pardavimo arba perdavimo trečiajai šaliai.

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl direktyvos

22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(22)  SPM apmokestinamaisiais asmenimis turėtų būti laikomi tik tam tikri subjektai, nepriklausomai nuo to, ar jie įsisteigę valstybėje narėje, ar Sąjungos jurisdikcijai nepriklausančioje šalyje ar teritorijoje. Tiksliau, subjektas turėtų būti laikomas apmokestinamuoju asmeniu tik tuo atveju, jei atitinka abi toliau nurodytas sąlygas: i) bendra visame pasaulyje gautų pajamų suma, kurią už paskutinius pasibaigusius finansinius metus, už kuriuos turima finansinė ataskaita, deklaravo subjektas, viršija 750 000 000 EUR; bendra apmokestinamų pajamų, kurias tais finansiniais metais subjektas gavo Sąjungoje, suma viršija 50 000 000 EUR;

(22)  SPM apmokestinamaisiais asmenimis turėtų būti laikomi tik tam tikri subjektai, nepriklausomai nuo to, ar jie įsisteigę valstybėje narėje, ar Sąjungos jurisdikcijai nepriklausančioje šalyje ar teritorijoje. Tiksliau, subjektas turėtų būti laikomas apmokestinamuoju asmeniu tik tuo atveju, jei atitinka abi toliau nurodytas sąlygas: i) bendra visame pasaulyje gautų pajamų suma, kurią už paskutinius pasibaigusius finansinius metus, už kuriuos turima finansinė ataskaita, deklaravo subjektas, viršija 750 000 000 EUR; bendra apmokestinamų pajamų, kurias tais finansiniais metais subjektas gavo Sąjungoje, suma viršija 40 000 000 EUR;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl direktyvos

23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(23)  pirmoji riba (bendros metinės visame pasaulyje gautos pajamos) nustatyta siekiant į mokesčio taikymo sritį įtraukti tik tam tikro masto įmones, paprastai pajėgias teikti tokias skaitmenines paslaugas, kurių atveju naudotojų indėlis yra labai svarbus, o tokių įmonių veikla daugiausia grindžiama plačiais naudotojų tinklais, dideliu naudotojų srautu ir naudojimusi tvirta padėtimi rinkoje. Dėl tokių verslo modelių, kurių atveju gaunamos pajamos priklauso nuo naudotojo kuriamos vertės ir kurie yra gyvybingi, tik jei juos taiko tam tikro dydžio įmonės, atsiranda didžiausias skirtumas tarp pelno apmokestinimo ir vertės kūrimo vietos. Be to, didesnės įmonės turi daugiau galimybių užsiimti agresyviu mokesčių planavimu. Dėl šios priežasties tokia pati riba pasiūlyta ir pagal kitas Sąjungos iniciatyvas9. Nustatant tokią ribą taip pat siekiama suteikti teisinio aiškumo, kadangi įmonėms ir mokesčių administratoriams būtų paprasčiau ir pigiau nustatyti, ar subjektas privalo mokėti SPM. Be to, dėl šios ribos į mokesčio taikymo sritį neturėtų patekti mažosios ir pradedančiosios įmonės, kurioms reikalavimų laikymosi našta, susijusi su naujuoju mokesčiu, tikriausiai padarytų neproporcingą poveikį;

(23)  pirmoji riba (bendros metinės visame pasaulyje gautos pajamos) nustatyta siekiant į mokesčio taikymo sritį įtraukti tik tam tikro masto įmones, paprastai pajėgias teikti tokias skaitmenines paslaugas, kurios iš esmės grindžiamos mobiliuoju nematerialiuoju ir (arba) skaitmeniniu turtu ir kurių atveju naudotojų indėlis yra labai svarbus, o tokių įmonių veikla daugiausia grindžiama plačiais naudotojų tinklais, dideliu naudotojų srautu ir naudojimusi tvirta padėtimi rinkoje. Dėl tokių verslo modelių, kurių atveju gaunamos pajamos priklauso nuo naudotojo kuriamos vertės ir kurie yra gyvybingi, tik jei juos taiko tam tikro dydžio įmonės, atsiranda didžiausias skirtumas tarp pelno apmokestinimo ir vertės kūrimo vietos. Be to, didesnės įmonės turi daugiau galimybių užsiimti agresyviu mokesčių planavimu. Nustatant ribą taip pat siekiama suteikti teisinio aiškumo, kadangi įmonėms ir mokesčių administratoriams būtų paprasčiau ir pigiau nustatyti, ar subjektas privalo mokėti SPM Be to, dėl šios ribos į mokesčio taikymo sritį neturėtų patekti mažosios ir pradedančiosios įmonės, kurioms reikalavimų laikymosi našta, susijusi su naujuoju mokesčiu, tikriausiai padarytų neproporcingą poveikį;

__________________

 

9 žr. Tarybos direktyvos dėl bendros konsoliduotosios pelno mokesčio bazės (BKPMB) pasiūlymo 2 straipsnį (COM(2016) 683 final).

 

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl direktyvos

27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(27)  siekiant mažinti galimo dvigubo apmokestinimo, kai toms pačioms pajamoms taikomas ir įmonių pelno mokestis, ir SPM, poveikį, tikimasi, kad valstybės narės jų teritorijoje sumokėtą SPM įmonėms leis išskaičiuoti iš įmonių pelno mokesčio bazės, nepriklausomai nuo to, ar abu mokesčiai sumokėti toje pačioje, ar skirtingose valstybėse narėse;

(27)  siekiant mažinti galimo dvigubo apmokestinimo, kai toms pačioms pajamoms taikomas ir įmonių pelno mokestis, ir SPM, poveikį, ateityje reikės rasti Sąjungos masto bendrą sprendimą, kad įmonėms būtų leidžiama jų teritorijoje sumokėtą SPM išskaičiuoti iš įmonių pelno mokesčio bazės, nepriklausomai nuo to, ar abu mokesčiai sumokėti toje pačioje, ar skirtingose valstybėse narėse;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl direktyvos

29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(29)  jeigu tam tikros apmokestinamos paslaugos naudotojai yra skirtingose valstybėse narėse arba Sąjungos jurisdikcijai nepriklausančiose šalyse ir teritorijose, atitinkamos apmokestinamos pajamos, gautos už tą paslaugą, kiekvienai valstybei narei turėtų būti paskirstomos proporcingai, remiantis keliais paskirstymo kriterijais. Šie paskirstymo kriterijai turėtų būti nustatyti atsižvelgiant į kiekvienos apmokestinamos paslaugos pobūdį ir išskirtinius veiksnius, dėl kurių tokios paslaugos teikėjas gauna pajamas;

(29)  jeigu tam tikros apmokestinamos paslaugos naudotojai yra skirtingose valstybėse narėse arba Sąjungos jurisdikcijai nepriklausančiose šalyse ir teritorijose, atitinkamos apmokestinamos pajamos, gautos už tą paslaugą, kiekvienai valstybei narei turėtų būti paskirstomos proporcingai, remiantis keliais paskirstymo kriterijais. Šie paskirstymo kriterijai turėtų būti nustatyti atsižvelgiant į kiekvienos apmokestinamos paslaugos pobūdį ir išskirtinius veiksnius, dėl kurių tokios paslaugos teikėjas gauna pajamas; Jei taikant paskirstymo kriterijų atsiranda nesubalansuotas paskirstymas, kuris neatitinka ekonominės veiklos, tokią padėtį galėtų ištaisyti ginčų sprendimo mechanizmas. Atsižvelgiant į minėtąsias aplinkybes, Komisija turėtų įvertinti galimybę nustatyti ginčų sprendimo mechanizmą, siekiant užtikrinti deramą ginčų sprendimą, kai su jais yra susijusios skirtingos valstybės narės;

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl direktyvos

30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(30)  siekiant nustatyti tam tikrai valstybei tam tikru mokestiniu laikotarpiu priskirtiną pajamų dalį tuo atveju, jei apmokestinama paslauga susijusi su reklamos skelbimu skaitmeninėje sąsajoje, turėtų būti atsižvelgiama į tai, kiek kartų reklama pasirodė naudotojų įrenginiuose toje valstybėje narėje tuo mokestiniu laikotarpiu;

(30)  siekiant nustatyti tam tikrai valstybei tam tikru mokestiniu laikotarpiu priskirtiną apmokestinamų pajamų dalį tuo atveju, jei apmokestinama paslauga susijusi su reklamos skelbimu arba turinio tiekimu skaitmeninėje sąsajoje, turėtų būti atsižvelgiama į tai, kiek kartų reklama ar skaitmeninis turinys pasirodė naudotojų įrenginiuose toje valstybėje narėje tuo mokestiniu laikotarpiu;

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl direktyvos

31 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(31a)  kalbant apie prekių ar paslaugų pardavimą, dėl kurių sutartys sudaromos naudojant e. prekybos platformas, pažymėtina, kad apmokestinamų pajamų paskirstymas valstybei narei mokestiniu laikotarpiu turėtų būti atliekamas remiantis tuo mokestiniu laikotarpiu gautomis pajamomis. Teisė apmokestinti įmonės pajamas, gaunamas už internetu sudarytas prekių ir paslaugų pardavimo sutartis, turėtų būti suteikta valstybėms narėms, kai prekės patiekiamos arba paslaugos suteikiamos pirkėjui;

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl direktyvos

32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(32)  kiek tai susiję su duomenų, surinktų apie naudotojus, perdavimu, apmokestinamos pajamos mokestiniu laikotarpiu tam tikrai valstybei narei turėtų būti priskiriamos atsižvelgiant į naudotojų, apie kuriuos tuo mokestiniu laikotarpiu perduoti duomenys buvo sugeneruoti dėl to, kad tokie naudotojai naudojosi įrenginiu toje valstybėje narėje, skaičių;

(32)  kiek tai susiję su duomenų, surinktų apie naudotojus, tvarkymu, pardavimu ar perdavimu, apmokestinamos pajamos mokestiniu laikotarpiu tam tikrai valstybei narei turėtų būti priskiriamos atsižvelgiant į naudotojų, apie kuriuos tuo mokestiniu laikotarpiu išnaudoti, parduoti ar perduoti duomenys buvo sugeneruoti dėl to, kad tokie naudotojai naudojosi įrenginiu toje valstybėje narėje, skaičių;

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl direktyvos

34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(34)  bet koks su SPM susijęs asmens duomenų tvarkymas turėtų būti vykdomas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/67910, įskaitant duomenų tvarkymą, kurio gali prireikti dėl interneto protokolo (IP) adresų arba kitų geografinės vietos nustatymo būdų. Dėmesį visų pirma reikėtų atkreipti į būtinybę suteikti tinkamas technines ir organizacines priemones, kad būtų laikomasi taisyklių, susijusių su duomenų tvarkymo teisėtumu, duomenų tvarkymo veiklos saugumu, informacijos teikimu ir duomenų subjektų teisėmis. Kai įmanoma, asmens duomenys turėtų būti nuasmeninami;

(34)  bet koks su SPM susijęs asmens duomenų tvarkymas turėtų būti vykdomas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/67910, įskaitant duomenų tvarkymą, kurio gali prireikti dėl interneto protokolo (IP) adresų arba kitų geografinės vietos nustatymo būdų, iš kurių negalima nustatyti tų naudotojų tapatybės. Valstybių narių mokesčių administratoriui pranešama apie metodą, naudojamą naudotojų buvimo vietai nustatyti. Dėmesį visų pirma reikėtų atkreipti į būtinybę suteikti tinkamas technines ir organizacines priemones, kad būtų laikomasi taisyklių, susijusių su duomenų tvarkymo teisėtumu, duomenų tvarkymo veiklos saugumu, ypač atsižvelgiant į būtinumo ir proporcingumo principus, informacijos teikimu ir duomenų subjektų teisėmis. Kai įmanoma, asmens duomenys turėtų būti nuasmeninami;

_________________

_________________

10 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)(OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

10 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)(OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl direktyvos

35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(35)  apmokestinamos pajamos turėtų prilygti visoms bendrosioms apmokestinamojo asmens gautoms pajamoms, atskaičius pridėtinės vertės mokestį ir kitus panašius mokesčius. Apmokestinamos pajamos turėtų būti pripažįstamos apmokestinamojo asmens gautomis suėjus jų gavimo terminui nepriklausomai nuo to, ar jos iki tol buvo iš tikrųjų sumokėtos. SPM tam tikroje valstybėje narėje turėtų būti privaloma mokėti už apmokestinamų pajamų, kurias apmokestinamasis asmuo gavo mokestiniu laikotarpiu, dalį, kuri laikoma gauta toje valstybėje narėje; mokestis turėtų būti apskaičiuojamas tai daliai taikant SPM tarifą. Siekiant išvengti bendrosios rinkos iškraipymų, Sąjungoje turėtų galioti vienodas SPM tarifas. SPM tarifas turėtų būti 3 % – tokio dydžio tarifu išlaikoma tinkama pusiausvyra tarp pajamų, gaunamų iš mokesčio, ir diferencijuoto PSM poveikio skirtingo dydžio pelną gaunančioms įmonėms apskaičiavimo;

(35)  apmokestinamos pajamos turėtų prilygti visoms bendrosioms apmokestinamojo asmens gautoms pajamoms, atskaičius pridėtinės vertės mokestį ir kitus panašius mokesčius. Apmokestinamos pajamos turėtų būti pripažįstamos apmokestinamojo asmens gautomis suėjus jų gavimo terminui nepriklausomai nuo to, ar jos iki tol buvo iš tikrųjų sumokėtos. SPM tam tikroje valstybėje narėje turėtų būti privaloma mokėti už apmokestinamų pajamų, kurias apmokestinamasis asmuo gavo mokestiniu laikotarpiu, dalį, kuri laikoma gauta toje valstybėje narėje; mokestis turėtų būti apskaičiuojamas tai daliai taikant SPM tarifą. Siekiant išvengti bendrosios rinkos iškraipymų, Sąjungoje turėtų galioti vienodas SPM tarifas. SPM tarifas nustatomas 3 % – tokio dydžio tarifu išlaikoma tinkama pusiausvyra tarp pajamų, gaunamų iš mokesčio, ir diferencijuoto PSM poveikio skirtingo dydžio pelną gaunančioms įmonėms apskaičiavimo;

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl direktyvos

35 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(35a)  bendras SPM tarifas Sąjungos lygmeniu yra pirmas žingsnis siekiant toliau derinti įmonių apmokestinimą Sąjungos lygmeniu. Siekiant sukurti vienodas sąlygas ir panaikinti konkurenciją mokesčių srityje ir su tuo susijusias lenktynes įmonių apmokestinimo mažėjančių lygių srityje, artimiausiu metu Sąjungos lygmeniu taip pat turėtų būti nustatytas minimalus efektyvusis įmonių pelno mokesčio tarifas;

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl direktyvos

37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(37)  valstybės narės turėtų turėti galimybę nustatyti apskaitos, įrašų tvarkymo ar kitas prievoles, kuriomis siekiama užtikrinti, kad mokėtinas SPM būtų iš tikrųjų sumokėtas, taip pat kitas priemones, susijusias su mokesčio vengimo, slėpimo ir piktnaudžiavimo prevencija;

(37)  valstybės narės turėtų turėti galimybę nustatyti apskaitos, įrašų tvarkymo ar kitas prievoles, kuriomis siekiama užtikrinti, kad mokėtinas SPM būtų iš tikrųjų sumokėtas, taip pat kitas priemones, įskaitant nuobaudas ir sankcijas, susijusias su mokesčio vengimo, slėpimo ir piktnaudžiavimo prevencija;

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl direktyvos

37 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(37a)  bendras skaitmeninių paslaugų mokestis, kurį moka apmokestinamasis asmuo kiekvienoje valstybėje narėje, turėtų būti ataskaitų pagal atskiras šalis sistemos dalis;

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl direktyvos

38 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(38a)  jeigu apmokestinamajam asmeniui SPM mokestis taikomas daugiau nei vienoje valstybėje narėje, Komisija kas trejus metus turėtų atlikti nustatytai valstybei narei pateiktos SPM deklaracijos auditą;

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl direktyvos

40 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(40a)  SPM yra laikina priemonė, taikoma, kol bus rastas nuolatinis sprendimas, ir ji jokiu būdu neturėtų užvilkinti nuolatinio sprendimo įsigaliojimo. Ši direktyva turėtų nustoti galioti patvirtinus ankstesnę Tarybos direktyvą, kuria nustatomos taisyklės, susijusios su įmonių reikšmingos skaitmeninės veiklavietės apmokestinimu, arba Tarybos direktyvą dėl bendros konsoliduotosios pelno mokesčio bazės ir Tarybos direktyvą dėl bendros pelno mokesčio bazės, įskaitant skaitmeninės nuolatinės buveinės apibrėžties nustatymą, kaip pasiūlyta Europos Parlamento 2018 m. kovo 15 d. teisėkūros rezoliucijose dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos dėl bendros pelno mokesčio bazės ir pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos dėl bendros konsoliduotosios pelno mokesčio bazės, arba direktyvą, kuria būtų įgyvendinamas tarptautiniame forume, kaip antai EBPO ar JT, priimtas sprendimas.

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl direktyvos

40 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(40b)  valstybės narės turėtų reguliariai teikti Komisijai informaciją apie SPM mokėjimą, kurį vykdo subjektai, vieno langelio principu veikiančios tarnybos veikimą ir bendradarbiavimą su kitomis valstybėmis narėmis mokesčių surinkimo ir mokėjimo klausimais;

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl direktyvos

40 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(40c)  praėjus dvejiems metams nuo ... [įrašyti šios direktyvos įsigaliojimo datą], Komisija turėtų atlikti šios direktyvos taikymo vertinimą ir pateikti Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą, prie kurios, kai tinkama, pridedami jos peržiūros pasiūlymai laikantis sąžiningo skaitmeninio sektoriaus apmokestinimo principų.

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl direktyvos

41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(41)  šios direktyvos tikslas – saugoti bendrosios rinkos vientisumą, užtikrinti jos tinkamą veikimą ir užkirsti kelią konkurencijos iškraipymui. Kadangi tų tikslų valstybės narės negali deramai pasiekti dėl tų tikslų pobūdžio ir kadangi tų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šia direktyva neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti,

(41)  šios direktyvos tikslas – saugoti bendrosios rinkos vientisumą, užtikrinti jos sąžiningą ir tinkamą veikimą ir užkirsti kelią konkurencijos iškraipymui. Kadangi tų tikslų valstybės narės negali deramai pasiekti dėl tų tikslų pobūdžio ir kadangi tų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šia direktyva neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti,

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 dalies 7 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

7a)  duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas;

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  perduodamas duomenis, surinktus apie naudotojus ir sugeneruotus remiantis naudotojų veikla skaitmeninėse sąsajose.

c)  tvarkydamas, perduodamas duomenis, surinktus apie naudotojus ir sugeneruotus remiantis naudotojų veikla skaitmeninėse sąsajose.

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  sudaromos sąlygos naudotojams naudotis skaitmeninės sąsajos turiniu, pvz., vaizdo, garso medžiaga, žaidimais ar tekstu naudojant skaitmeninę sąsają;

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  skaitmeninės sąsajos teikimui, kai vienintelis arba pagrindinis tą sąsają teikiančio subjekto tikslas yra teikti naudotojams skaitmeninį turinį, ryšių arba mokėjimo paslaugas;

a)  skaitmeninės sąsajos teikimui, kai vienintelis arba pagrindinis tą sąsają teikiančio subjekto tikslas yra teikti naudotojams skaitmeninį turinį, ryšių arba mokėjimo paslaugas, jei dėl naudotojų duomenų tvarkymo, perdavimo ar pardavimo negaunamos papildomos pajamos;

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  bendra apmokestinamų pajamų, kurias atitinkamais finansiniais metais subjektas gavo Sąjungoje, suma viršija 50 000 000 EUR.

b)  bendra apmokestinamų pajamų, kurias atitinkamais finansiniais metais subjektas gavo Sąjungoje, suma viršija 40 000 000 EUR.

Pagrindimas

Siekiant padidinti SPM taikymo sritį, apmokestinamųjų pajamų riba turėtų būti sumažinta iki 25 000 000 EUR.

Siekiant apsaugoti mažas įmones ir pradedančiąsias įmones, palyginti su didesnėmis įmonėmis, SPM tarifas turėtų būti 3 % pajamų, gautų nuo 25 000 000 EUR iki 100 000 000 EUR, ir 5 % pajamų, viršijančių 100 000 EUR.

Siekiant išvengti didelio staigaus kritimo ir apsaugoti mažas įmones ir pradedančiąsias įmones, kiekvienai bendrovei, kuriai taikoma ši direktyva, turėtų būti skirta 750 000 EUR metinė mokesčių lengvata.

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  paslaugos, kuriai taikomas 3 straipsnio 1 dalies ca punktas, atveju – atitinkamas skaitmeninis turinys naudotojo įrenginyje pasirodo, kai įrenginiu naudojamasi prieigai prie skaitmeninės sąsajos toje valstybėje narėje tuo mokestiniu laikotarpiu.

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Šios direktyvos taikymo tikslais iš naudotojų gali būti renkami tik duomenys apie naudotojų buvimo valstybę narę, iš kurių negalima nustatyti tų naudotojų tapatybės.

6.  Šios direktyvos taikymo tikslais iš naudotojų gali būti renkami tik duomenys apie naudotojų buvimo valstybę narę, iš kurių negalima nustatyti tų naudotojų tapatybės. Bet koks su SPM susijęs asmens duomenų tvarkymas vykdomas pagal Reglamentą (ES) 2016/679, įskaitant duomenų tvarkymą, kurio gali prireikti dėl interneto protokolo (IP) adresų arba kitų geografinės vietos nustatymo būdų.

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6a.  Komisija išanalizuoja, ar nustačius ginčų sprendimo mechanizmą būtų užtikrintas didesnis valstybių narių nesutarimų sprendimo veiksmingumas ir efektyvumas. Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia ataskaitą šiuo klausimu ir prireikus pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamo akto.

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

SPM tarifas yra 3 %.

SPM tarifas nustatomas 3 %.

Pagrindimas

The objective of the DST is to close the gap between corporate taxation on digital firms and traditional firms and create a level playing field between them. When setting the rate for this revenue based tax, we therefore should assess the implied profit tax rate. Therefore we need to do two things; set the target rate and a realistic estimate of the profit margins. In its staff working document the European Commission claims that large multinational groups with a digital business model, using tax aggressive tax planning, are not paying any corporate income taxes. The average corporate income tax rate in the EU is 21.3% in 2018, which should therefore be the target for the implied rate of profits of the EU-wide DST. When it comes to the profit margin it is clear from the data available for public traded companies that large multinational groups with a digital business model tend to have a high profit margin. For example Google and Facebook, have a profit margin of up to 40%. When setting the rate rate of the DST, the assumed profit margin of 15% taken by the European Commission is too conservative. An assumed profit margin of 25% for large digital firms is more in line with reality. When applying these two metrics to the DST, we arrive to a rate of 5% on digital turnover in order to tax the implied profits with a 20% tax rate. (5/25 = 20% )

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 straipsnio 3 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Jei taikomas šios dalies b punktas, Komisija kas trejus metus atlieka registravimosi valstybei narei pateiktos SPM deklaracijos auditą.

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Jei apmokestinamasis asmuo netenka prievolės mokėti SPM toje pagal 10 straipsnio 3 dalies b punktą pasirinktoje registravimosi valstybėje narėje, apmokestinamasis asmuo pasirenka kitą registravimosi valstybę narę pagal 10 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

2.  Jei apmokestinamasis asmuo netenka prievolės mokėti SPM toje pagal 10 straipsnio 3 dalies b punktą pasirinktoje registravimosi valstybėje narėje, apmokestinamasis asmuo pasirenka kitą registravimosi valstybę narę pagal 10 straipsnyje nustatytus reikalavimus, nedarant poveikio 2a daliai.

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  jei apmokestinamasis asmuo netenka prievolės mokėti SPM pagal 10 straipsnio 3 dalies b punktą pasirinktoje registravimosi valstybėje narėje, apmokestinamasis asmuo gali nuspręsti pasilikti iš pradžių pasirinktą registravimosi valstybę narę, atsižvelgiant į tai, kad apmokestinamasis asmuo toje valstybėje narėje gali būti įpareigotas vėl mokėti SPM per kitą mokestinį laikotarpį. Jei apmokestinamasis asmuo neprivalo mokėti SPM toje valstybėje narėje daugiau kaip du vienas po kito einančius mokestinius laikotarpius, apmokestinamasis asmuo pasirenka kitą registravimosi valstybę narę pagal 10 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl direktyvos

17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  1 dalyje nurodyti pakeitimai registravimosi valstybei narei elektroniniu būdu pateikiami per trejus metus nuo dienos, kurią turėjo būti pateikta pradinė deklaracija. Pakeitimai, atliekami pasibaigus tam laikotarpiui, reglamentuojami atitinkamai pagal kiekvienoje valstybėje narėje, kurioje SPM yra mokėtinas, taikomas taisykles ir procedūras.

2.  1 dalyje nurodyti pakeitimai registravimosi valstybei narei elektroniniu būdu pateikiami per dvejus metus nuo dienos, kurią turėjo būti pateikta pradinė deklaracija. Pakeitimai, atliekami pasibaigus tam laikotarpiui, reglamentuojami atitinkamai pagal kiekvienoje valstybėje narėje, kurioje SPM yra mokėtinas, taikomas taisykles ir procedūras.

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl direktyvos

18 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Valstybės narės gali priimti priemones, susijusias su SMP vengimo, slėpimo ir piktnaudžiavimo SPM prevencija.

3.  Valstybės narės priima priemones, įskaitant nuobaudas ir sankcijas, susijusias su SMP vengimo, slėpimo ir piktnaudžiavimo SPM prevencija.

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl direktyvos

18 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a.  Komisija, priėmusi šią direktyvą, pateikia pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kad į Direktyvą 2013/34/ES būtų įtrauktas tam tikrų įmonių ir filialų pelno mokesčio informacijos atskleidimas, numatant bendrą apmokestinamojo asmens skirtingoms valstybėms narėms sumokėto skaitmeninio paslaugų mokesčio sumą, kuri turėtų būti įtraukta į privalomų ataskaitų pagal šalis teikimo standartų sąrašą.

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 skyriaus antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ADMINISTRACINIS BENDRADARBIAVIMAS

ADMINISTRACINIS BENDRADARBIAVIMAS IR PRIVALOMAS KEITIMASIS INFORMACIJA

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl direktyvos

-20 straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-20 straipsnis

 

Automatinis ir privalomas keitimasis informacija

 

Siekiant, kad mokesčių administratoriai tinkamai įvertintų mokėtiną mokestį ir siekiant užtikrinti visišką skaidrumą ir tinkamą šios direktyvos nuostatų taikymą, privaloma automatiškai keistis mokesčių srities informacija, kaip nustatyta Tarybos direktyvoje 2011/16/ES. Valstybės narės skiria pakankamai darbuotojų, specialistų ir biudžeto išteklių savo nacionalinėms mokesčių administracijoms, taip pat išteklių mokesčių administracijų darbuotojų mokymams, per kuriuos daugiausia dėmesio būtų skiriama tarpvalstybiniam bendradarbiavimui mokesčių srityje ir automatiniams informacijos mainams, kad būtų užtikrintas visiškas šios direktyvos įgyvendinimas.

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl direktyvos

24 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

24a straipsnis

 

Ataskaita ir peržiūra

 

praėjus dvejiems metams nuo ... [įrašyti šios direktyvos įsigaliojimo datą], Komisija turėtų atlikti šios direktyvos taikymo vertinimą ir pateikti Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą, prie kurios, kai tinkama, pridedami jos peržiūros pasiūlymai laikantis sąžiningo skaitmeninio sektoriaus apmokestinimo principų.

 

Visų pirma Komisija įvertina:

 

a)  SPM tarifo padidinimą nuo 3 % iki 5 % kartu su atitinkama mokesčių lengvata siekiant apriboti tradicinių ir skaitmeninių bendrovių faktinių mokesčių tarifų skirtumus;

 

b)  SPM taikymo sritį, įskaitant tokios taikymo srities padidinimą, kad būtų įtrauktas prekių arba paslaugų, dėl kurių sudarytos sutartys internetu naudojantis skaitmeninėmis sąsajomis, pardavimas;

 

c)  kiekvienoje valstybėje narėje sumokėto mokesčio sumą;

 

d)  skaitmeninės veiklos, kuriai taikoma ši direktyva, rūšį;

 

e)  galimą mokesčių planavimo praktiką, kurią subjektai taikė, kad nemokėtų SPM;

 

f)  vieno langelio principu veikiančios tarnybos veiklą, valstybių narių bendradarbiavimą ir

 

g)  bendrą poveikį vidaus rinkai atsižvelgiant į galimą konkurencijos iškraipymą.

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl direktyvos

24 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

24b straipsnis

 

Įpareigojimai teikti ataskaitas

 

Valstybės narės kasmet teikia Komisijai susijusius duomenis ir informaciją apie SPM mokėjimą, kurį vykdo subjektai, vieno langelio principu veikiančios tarnybos veikimą ir bendradarbiavimą su kitomis valstybėmis narėmis mokesčių surinkimo ir mokėjimo klausimais;

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl direktyvos

25 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

25a straipsnis

 

Galiojimo pabaigos sąlyga, kurios taikymas priklauso nuo nuolatinių priemonių patvirtinimo

 

SPM yra laikina priemonė, taikoma, kol bus priimtas nuolatinis sprendimas; todėl ši direktyva netenka galios, kai bus priimtas ankstesnis iš šių teisės aktų:

 

a)  Tarybos direktyva, kuria nustatomos taisyklės, susijusios su įmonių reikšmingos skaitmeninės veiklavietės apmokestinimu;

 

b)  Tarybos direktyva dėl bendros konsoliduotosios pelno mokesčio bazės ir Tarybos direktyva dėl bendros pelno mokesčio bazės, įskaitant skaitmeninės nuolatinės buveinės apibrėžties nustatymą, kaip pasiūlyta Europos Parlamento 2018 m. kovo 15 d. teisėkūros rezoliucijose dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos dėl bendros konsoliduotosios pelno mokesčio bazės ir dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos dėl bendros pelno mokesčio bazės; arba

 

c)  direktyva , kuria įgyvendinamas politinis susitarimas, pasiektas tarptautiniuose forumuose, kaip antai EBPO ar JT.


AIŠKINAMOJI DALIS

Dabartinės įmonių apmokestinimo sistemos yra sukurtos fizinėms parduotuvėms, kurių fizinę buvimo vietą galima aiškiai nustatyti, todėl šios sistemos neatitinka XXI a. ekonomikos realijų. Dėl sparčios naujų skaitmeninių verslo modelių, pagrįstų naudotojų dalyvavimu ir nematerialiuoju turtu, plėtros įprastos įmonės atsidūrė nepalankioje padėtyje. Šios skaitmeninės įmonės naudojasi tuo, kad fiziškai valstybėse narėse jų nėra, ir perkelia pelną bei yra linkusios sumokėti tik dalį pelno mokesčio, kurį moka jų konkurentai. Ši padėtis yra nesąžininga ir taip prieštaraujama Europos sąžiningos konkurencijos principams.

Atsižvelgiant į tai, kad nėra tarptautinio susitarimo dėl skaitmeninės ekonomikos apmokestinimo, labai svarbu nustatyti naujas taisykles, susijusias su Sąjungos bendrojoje rinkoje veikiančių skaitmeninių įmonių modelių apmokestinimu, siekiant užtikrinti, kad visos įmonės į Europos ekonomiką įneštų sąžiningą mokestinį indėlį, ir išvengti vienašališkų valstybių narių taikomų priemonių. Nors pranešėjas mano, kad skaitmeninės veiklos apmokestinimas turėtų būti pagrįstas virtualios nuolatinės buveinės apibrėžtimi, kaip tai ragina padaryti Europos Parlamentas savo 2018 m. kovo mėn. pranešimuose dėl bendros pelno mokesčio bazės ir dėl bendros konsoliduotosios pelno mokesčio bazės, jis sutinka, kad būtina nustatyti laikiną priemonę.

Pranešėjas iš esmės pritaria Komisijos pasiūlymui, visų pirma atsižvelgdamas į tai, kad šis mokestis turėtų būti taikomas tik toms įmonėms, kurių bendros pasaulinės pajamos viršija 750 mln. EUR, siekiant riboti neigiamą poveikį mažų įmonių, startuolių ir veiklą plečiančių įmonių plėtrą skaitmeniniame sektoriuje.

Siekdamas patobulinti Komisijos pasiūlymą, pranešėjas siūlo įvairius tikslingus pakeitimus, visų pirma:

•  sukurti vienodas veiklos sąlygas padidinant SPM tarifą nuo 3 iki 5 proc. Kaip Komisija aiškiai nurodė savo tarnybų darbiniame dokumente, įprastos vidaus įmonės moka faktinį vidutinį 20,9 proc. mokesčio tarifą, o skaitmeninės tarptautinės grupės, kurios užsiima mokesčių planavimu, moka neigiamą vidutinį -2,3 proc. mokesčio tarifą. Komisija savo siūlomą tarifą skaitmeninėms pajamoms grindė numanomu apmokestinamu pelnu. Siekiant sudaryti vienodas veiklos sąlygas, tarifas turėtų padėti panaikinti šią tradicinių ir skaitmeninių įmonių apmokestinimo spragą. Todėl numanomi pelno mokesčio tarifai turėtų sudaryti 20 proc. tradicinių įmonių mokamų mokesčių vidurkio, o ne 13 proc., kaip nustatyta pasiūlyme. Be to, mažas 15 proc. skaitmeninių verslo modelių pelningumas yra preziumuojamas, o 25 proc. pelno dydžio taikymas yra realistiškesnis. Stambių skaitmeninių tarptautinių bendrovių, pvz., „Facebook“ ir „Google“, pelno dydis dažnai sudaro iki 40 proc. Taikant šiuos naujus skaičius, siekiant nustatyti 5 proc. SPM tarifą, būtų galima sukurti vienodas veiklos sąlygas tradicinėms ir skaitmeninėms įmonėms, taip pat būtų galima sudaryti sąlygas gauti didesnį mokestinį indėlį iš sektoriaus, kuris iki šiol nebuvo pakankamai apmokestinamas;

•  praplėsti mokesčio bazę įtraukiant apmokestinamas pajamas, gautas teikiant skaitmeninį turinį, pvz., vaizdo, garso medžiagą ar tekstą, naudojant skaitmeninę sąsają ir parduodant prekes ar paslaugas, dėl kurių sutartys sudaromos e. prekybos platformose. Atsižvelgiant į tai, kad šiose platformose gali būti tvarkomi naudotojų duomenys ir dėl to sukuriama papildoma sandorio vertė, jau nekalbant apie tai, kad jų internete gautoms pajamoms būdingas agresyvus mokesčių planavimas, kurį lemia jų fizinis nebuvimas skirtingose valstybėse narėse. Šių skaitmeninių pajamų formų įtraukimas į paskirties vieta pagrįstą SPM atitinka bendrą BKPMB Komisijos pasiūlytų mokesčių reformų kryptį;

•  paaiškinti, kad SPM taip pat turėtų būti taikomas duomenų, gautų naudotojams aktyviai dalyvaujant skaitmeninėse sąsajose, pardavimui;

•  nustatyti galiojimo pabaigos sąlygą, kurios taikymas priklausytų nuo nuolatinių priemonių patvirtinimo. Tai reiškia, kad SPM nustos galioti patvirtinus pasiūlymus dėl reikšmingos skaitmeninės veiklavietės arba BKPMB įtraukus Europos Parlamento poziciją dėl nuolatinės skaitmeninės buveinės;

•  prašyti Komisijos peržiūrėti šią direktyvą praėjus 3 metams, visų pirma atsižvelgiant į subjektus, kuriems taikomas SPM, kiekvienoje valstybėje narėje sumokėto mokesčio sumą, SPM ribas, atsižvelgiant į subjektų ir jų pajamų už skaitmenines paslaugas dydį, skaitmeninės veiklos rūšį ir apmokestinamų pajamų rūšis;

•  nustatyti audito mechanizmą, kurį taikant nustatytai valstybei narei pateiktos SPM deklaracijos auditas būtų atliekamas kas trejus metus.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Bendra skaitmeninių paslaugų mokesčio, kuriuo apmokestinamos pajamos, gaunamos teikiant tam tikras skaitmenines paslaugas, sistema

Nuorodos

COM(2018)0148 – C8-0137/2018 – 2018/0073(CNS)

Konsultacijos su EP data

11.4.2018

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

19.4.2018

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

IMCO

19.4.2018

JURI

19.4.2018

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

IMCO

23.4.2018

JURI

23.4.2018

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Paul Tang

31.5.2018

 

 

 

Svarstymas komitete

29.8.2018

9.10.2018

19.11.2018

 

Priėmimo data

3.12.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

33

2

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Petr Ježek, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Ralph Packet, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Peter Simon, Paul Tang, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Mady Delvaux, Syed Kamall, Alain Lamassoure, Luigi Morgano, Michel Reimon, Lieve Wierinck

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Barbara Lochbihler, Jarosław Wałęsa

Pateikimo data

5.12.2018


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

33

+

ALDE

Petr Ježek, Lieve Wierinck

ECR

Bernd Lucke

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

GUE/NGL

Marisa Matias, Martin Schirdewan

PPE

Markus Ferber, Brian Hayes, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Jarosław Wałęsa

S&D

Pervenche Berès, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Philippe Lamberts, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Molly Scott Cato

2

-

ALDE

Wolf Klinz

GUE/NGL

Miguel Viegas

2

0

ECR

Syed Kamall, Ralph Packet

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2018 m. gruodžio 10 d.Teisinė informacija - Privatumo politika