Procedura : 2018/0073(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0428/2018

Teksty złożone :

A8-0428/2018

Debaty :

PV 12/12/2018 - 18
CRE 12/12/2018 - 18

Głosowanie :

PV 13/12/2018 - 9.6

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0523

SPRAWOZDANIE     *
PDF 898kWORD 112k
5.12.2018
PE 627.911v02-00 A8-0428/2018

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie wspólnego systemu podatku od usług cyfrowych pobieranego od przychodów wynikających ze świadczenia niektórych usług cyfrowych

(COM(2018)0148 – C8-0137/2018 – 2018/0073(CNS))

Komisja Gospodarcza i Monetarna

Sprawozdawca: Paul Tang

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie wspólnego systemu podatku od usług cyfrowych pobieranego od przychodów wynikających ze świadczenia niektórych usług cyfrowych

(COM(2018)0148 – C8-0137/2018 – 2018/0073(CNS))

(Specjalna procedura ustawodawcza – konsultacja)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2018)0148),

–  uwzględniając art. 113 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C8-0137/2018),

–  uwzględniając uzasadnione opinie przedstawione – na mocy protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności – przez parlamenty Danii, Irlandii, Izbę Reprezentantów Malty oraz Drugą Izbę parlamentu Niderlandów, w których stwierdzono, że projekt aktu ustawodawczego nie jest zgodny z zasadą pomocniczości,

–  uwzględniając art. 78c Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A8-0428/2018),

1.  zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.  zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 293 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

3.  zwraca się do Rady o poinformowanie go, jeśli uzna ona za stosowne odejście od tekstu przyjętego przez Parlament;

4.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do wniosku Komisji;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)  Światowa gospodarka szybko staje się gospodarką cyfrową, w związku z czym pojawiły się nowe sposoby prowadzenia działalności gospodarczej. Cechą charakterystyczną przedsiębiorstw cyfrowych jest fakt, że ich działalność jest ściśle związana z internetem. Zwłaszcza modele działalności cyfrowej polegają w dużej mierze na zdolności prowadzenia działań na odległość – przy ograniczonej obecności fizycznej lub bez jej obecności, na wkładzie użytkowników końcowych w proces tworzenia wartości oraz na znaczeniu wartości niematerialnych.

(1)  Światowa gospodarka szybko staje się gospodarką cyfrową, w związku z czym pojawiły się nowe sposoby prowadzenia działalności gospodarczej. Cechą charakterystyczną przedsiębiorstw cyfrowych jest fakt, że ich działalność jest ściśle związana z internetem. Zwłaszcza modele działalności cyfrowej polegają w dużej mierze na zdolności prowadzenia działań na odległość – przy ograniczonej obecności fizycznej lub podlegającej opodatkowaniu w danym państwie bądź bez jej obecności, na wkładzie użytkowników końcowych w proces tworzenia wartości oraz na znaczeniu wartości niematerialnych.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  Obowiązujące obecnie przepisy dotyczące opodatkowania osób prawnych opracowano głównie na przestrzeni XX wieku, na potrzeby przedsiębiorstw tradycyjnych. Opierają się one na założeniu, że opodatkowanie powinno mieć miejsce tam, gdzie tworzona jest wartość. Jednak zastosowanie obowiązujących obecnie przepisów do gospodarki cyfrowej doprowadziło do zniekształceń, jeżeli chodzi o miejsce, w którym opodatkowane są zyski, oraz miejsce, w którym tworzona jest wartość, a dotyczy to zwłaszcza modeli prowadzenia działalności polegających w dużym stopniu na uczestnictwie użytkowników. Oczywiste stało się zatem, że obowiązujące obecnie przepisy dotyczące podatku od osób prawnych są niedostosowane, jeżeli chodzi o opodatkowanie zysków z gospodarki cyfrowej, i że trzeba je poddać przeglądowi.

(2)  Obowiązujące obecnie przepisy dotyczące opodatkowania osób prawnych opracowano głównie na przestrzeni XX wieku, na potrzeby przedsiębiorstw tradycyjnych. Opierają się one na założeniu, że opodatkowanie powinno mieć miejsce tam, gdzie tworzona jest wartość. Jednak zastosowanie obowiązujących obecnie przepisów do gospodarki cyfrowej doprowadziło do zniekształceń, jeżeli chodzi o miejsce, w którym opodatkowane są zyski, oraz miejsce, w którym tworzona jest wartość, a dotyczy to zwłaszcza modeli prowadzenia działalności polegających w dużym stopniu na uczestnictwie użytkowników i wartościach niematerialnych. Cyfryzacja zmieniła rolę użytkowników, umożliwiając im większe zaangażowanie w proces tworzenia wartości. Oczywiste stało się zatem, że obowiązujące obecnie przepisy dotyczące podatku od osób prawnych nie uwzględniają tego nowego czynnika, jeżeli chodzi o opodatkowanie zysków z gospodarki cyfrowej, i że trzeba je poddać pilnemu przeglądowi.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2a)  Celem przepisów jest wyeliminowanie luki między opodatkowaniem przychodów z usług cyfrowych i opodatkowaniem przychodów tradycyjnych. Obecnie w odniesieniu do przedsiębiorstw cyfrowych stosowana jest średnia efektywna stopa podatkowa w wysokości jedynie 9,5 % w porównaniu ze stopą wynoszącą 23,2 % dla tradycyjnych modeli biznesowych1a. System podatkowy musi być sprawiedliwy i korzystny dla ogółu społeczeństwa. Wszystkie przedsiębiorstwa działające na jednolitym rynku powinny mieć równe warunki konkurencji.

 

_________________

 

1a Źródło: Obliczenia pochodzące z oceny skutków Komisji Europejskiej na podstawie ZEW (2016, 2017) oraz ZEW i in. (2017).

Poprawka    4

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  Przegląd ten jest istotnym elementem jednolitego rynku cyfrowego3, mając na uwadze fakt, że jednolity rynek cyfrowy wymaga nowoczesnych i stabilnych ram podatkowych w odniesieniu do gospodarki cyfrowej, które będą stymulować innowacje, przeciwdziałać rozdrobnieniu rynku oraz pozwolą wszystkim zaangażowanym podmiotom na włączanie się w nową dynamikę rynku na sprawiedliwych i zrównoważonych warunkach.

(3)  Przegląd ten jest istotnym elementem jednolitego rynku cyfrowego3, mając na uwadze fakt, że jednolity rynek cyfrowy wymaga sprawiedliwych, nowoczesnych i stabilnych ram podatkowych w odniesieniu do gospodarki zdigitalizowanej, które będą stymulować innowacje i wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu, przeciwdziałać rozdrobnieniu rynku oraz pozwolą wszystkim zaangażowanym podmiotom na włączanie się w nową dynamikę rynku na sprawiedliwych i zrównoważonych warunkach. Cyfryzacja ma wpływ na całą gospodarkę, co wykracza poza stworzenie podatku od usług cyfrowych; w związku z tym należy zreformować przepisy podatkowe. Środki ad hoc zawarte w niniejszej dyrektywie nie powinny opóźniać prac w zakresie opodatkowania znaczącej obecności na rynku cyfrowym oraz włączenia tego opodatkowania do wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych.

__________________

__________________

3 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – Strategia jednolitego rynku cyfrowego dla Europy (COM(2015) 192 final z 6.5.2015).

3 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – Strategia jednolitego rynku cyfrowego dla Europy (COM(2015) 192 final z 6.5.2015).

Poprawka    5

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  Mając na uwadze fakt, że kwestia opodatkowania w gospodarce cyfrowej ma charakter globalny, idealnym podejściem byłoby opracowanie wielostronnego, międzynarodowego rozwiązania. Z tego powodu Komisja aktywnie uczestniczy w międzynarodowej debacie. Prace na w ramach OECD trwają. Jednak osiągnięcie postępów na szczeblu międzynarodowym jest niełatwe. W związku z tym podejmowane są działania zmierzające do dostosowania przepisów dotyczących opodatkowania osób prawnych na szczeblu Unii6 oraz do zachęcania do zawierania porozumień z jurysdykcjami pozaunijnymi7, tak by ramy opodatkowania osób prawnych były odpowiednie do nowych modeli cyfrowej działalności gospodarczej.

(5)  Mając na uwadze fakt, że kwestia opodatkowania w gospodarce cyfrowej ma charakter globalny, idealnym podejściem byłoby opracowanie wielostronnego, międzynarodowego rozwiązania. Z tego powodu Komisja aktywnie uczestniczy w międzynarodowej debacie. Prace w ramach OECD, Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW), Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) i Grupy Banku Światowego, tworzących platformę na rzecz współpracy w zakresie opodatkowania, trwają. Jednak osiągnięcie postępów na szczeblu międzynarodowym jest niełatwe. W związku z tym podejmowane są działania zmierzające do dostosowania przepisów dotyczących opodatkowania osób prawnych na szczeblu Unii6 oraz do zachęcania do zawierania porozumień z jurysdykcjami pozaunijnymi7, tak by ramy opodatkowania osób prawnych były odpowiednie do nowych modeli cyfrowej działalności gospodarczej. Należy zapewnić spójność z otwartymi ramami dotyczącymi erozji bazy podatkowej i przenoszenia zysków (BEPS), aby zagwarantować, że nie będą one odbiegać od standardów międzynarodowych, i uniknąć powielania złożoności.

__________________

__________________

6 Wniosek dotyczący dyrektywy Rady ustanawiającej przepisy dotyczące opodatkowania osób prawnych, których obecność na rynku cyfrowym jest znacząca (COM(2018)147 final).

6 Wniosek dotyczący dyrektywy Rady ustanawiającej przepisy dotyczące opodatkowania osób prawnych, których obecność na rynku cyfrowym jest znacząca (COM(2018)147 final).

7 Zalecenie Komisji w sprawie opodatkowania osób prawnych, których obecność na rynku cyfrowym jest znacząca (C(2018) 1650 final).

7 Zalecenie Komisji w sprawie opodatkowania osób prawnych, których obecność na rynku cyfrowym jest znacząca (C(2018) 1650 final).

Poprawka    6

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  Oczekując na te działania, których przyjęcie i wdrożenie może potrwać, państwa członkowskie stoją pod presją znalezienia rozwiązań w tym zakresie, mając na względzie ryzyko, że ich podstawy opodatkowania osób prawnych ulegają na przestrzeni czasu dezaktualizacji. Nieskoordynowane działania podejmowane przez państwa członkowskie indywidualnie mogą powodować fragmentację jednolitego rynku i zakłócenia konkurencji, a tym samym utrudniać rozwój nowych zastosowań cyfrowych i zakłócać konkurencyjność Unii jako całości. Z tego powodu konieczne jest przyjęcie zharmonizowanego podejścia w sprawie rozwiązania przejściowego, które będzie ukierunkowaną odpowiedzią na powyższy problem do momentu, gdy wprowadzone zostanie rozwiązanie kompleksowe.

(6)  Oczekując na te działania, których przyjęcie i wdrożenie może potrwać, państwa członkowskie stoją pod presją znalezienia rozwiązań w tym zakresie, mając na względzie ryzyko, że ich podstawy opodatkowania osób prawnych ulegają na przestrzeni czasu dezaktualizacji. Nieskoordynowane działania podejmowane przez państwa członkowskie indywidualnie mogą powodować fragmentację jednolitego rynku i zakłócenia konkurencji, a tym samym utrudniać rozwój nowych zastosowań cyfrowych i zakłócać konkurencyjność Unii jako całości. Z tego powodu konieczne jest przyjęcie zharmonizowanego podejścia w sprawie rozwiązania przejściowego, które będzie ukierunkowaną odpowiedzią na powyższy problem do momentu, gdy wprowadzone zostanie rozwiązanie kompleksowe. Rozwiązanie przejściowe należy czasowo ograniczyć, aby uniknąć jego przypadkowego wdrożenia jako stałego rozwiązania. W związku z tym należy wprowadzić klauzulę wygaśnięcia, której skutkiem byłoby automatyczne wygaśnięcie niniejszej dyrektywy po ustanowieniu kompleksowego rozwiązania, najlepiej na poziomie międzynarodowym. Do dnia 31 grudnia 2020 r., jeżeli nie zostanie uzgodnione żadne kompleksowe rozwiązanie, Komisja powinna rozważyć wniosek oparty na art. 116 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którym Parlament Europejski i Rada stanowią zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą. Ma to nadrzędne znaczenie w celu niezwłocznego osiągnięcia porozumienia, aby uniknąć mnożenia jednostronnych krajowych podatków od usług cyfrowych ustanawianych przez państwa członkowskie.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  To przejściowe rozwiązanie powinno zaowocować wprowadzeniem wspólnego systemu podatku od usług cyfrowych („DST”) pobieranego od przychodów wynikających ze świadczenia niektórych usług cyfrowych przez niektóre podmioty. Powinien być to łatwy do wdrożenia środek ukierunkowany na przychody pochodzące ze świadczenia usług cyfrowych, w przypadku których użytkownicy wnoszą istotny wkład w proces tworzenia wartości. Jak opisano w motywie 5, czynnik ten (tworzenie wartości przez użytkownika) leży również u podstaw działań w odniesieniu do przepisów dotyczących opodatkowania osób prawnych.

(7)  To przejściowe rozwiązanie powinno zaowocować wprowadzeniem wspólnego systemu podatku od usług cyfrowych („DST”) pobieranego od przychodów wynikających ze świadczenia niektórych usług cyfrowych, włącznie z treściami online, przez niektóre podmioty. Powinien być to łatwy do wdrożenia środek ukierunkowany na przychody pochodzące ze świadczenia usług cyfrowych, w przypadku których użytkownicy i wartości niematerialnewnoszą istotny wkład w proces tworzenia wartości. Jak opisano w motywie 5, czynnik ten (tworzenie wartości przez użytkownika i znaczne poleganie na wartościach niematerialnych) leży również u podstaw działań w odniesieniu do przepisów dotyczących opodatkowania osób prawnych.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9)  DST powinien być stosowany w odniesieniu do przychodów wynikających ze świadczenia jedynie określonych usług cyfrowych. Powinny być to usługi, które w dużym stopniu opierają się na tworzeniu wartości przez użytkownika, w przypadku których rozbieżność między miejscem, w którym opodatkowywane są przychody, a miejscem, w którym znajdują się użytkownicy, jest zazwyczaj największa. Opodatkowane powinny być przychody wynikające z przetwarzania wkładu użytkownika, nie zaś same uczestnictwo użytkownika.

(9)  DST powinien być stosowany w odniesieniu do przychodów wynikających ze świadczenia usług cyfrowych, które w dużym stopniu opierają się na tworzeniu wartości przez użytkownika oraz na zdolności do świadczenia usług bez obecności fizycznej bądź gdy jest ona bardzo ograniczona. W takich przypadkach rozbieżność między miejscem, w którym opodatkowywane są przychody, a miejscem, w którym znajdują się użytkownicy, jest zazwyczaj największa.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10)  W szczególności przychodami podlegającymi opodatkowaniu powinny być te, które wynikają ze świadczenia następujących usług: (i) polegających na umieszczaniu na interfejsie cyfrowym reklamy ukierunkowanej na użytkowników tego interfejsu; (ii) polegających na udostępnianiu użytkownikom wielostronnych interfejsów cyfrowych, które pozwalają użytkownikom na znajdowanie innych użytkowników i wchodzenie z nimi w interakcje, i które również mogą ułatwiać świadczenie leżących u źródła dostaw towarów lub usług bezpośrednio między użytkownikami (czasami nazywanych usługami „pośrednictwa”); oraz (iii) polegających na przekazywaniu zgromadzonych danych o użytkownikach i generowanych w wyniku czynności podejmowanych przez tych użytkowników na interfejsach cyfrowych. Jeżeli ze świadczenia takich usług nie uzyskuje się żadnych przychodów, zobowiązanie do zapłaty DST nie powinno występować. W zakres stosowania podatku nie powinny wchodzić także inne przychody uzyskane przez podmiot świadczący tego typu usługi, lecz niepochodzące bezpośrednio z takiego świadczenia usług.

(10)  W szczególności przychodami podlegającymi opodatkowaniu powinny być te, które wynikają ze świadczenia tego, co następuje: (i) umieszczanie na interfejsie cyfrowym reklamy ukierunkowanej na użytkowników tego interfejsu; (ii) udostępnianie użytkownikom wielostronnych interfejsów cyfrowych, które pozwalają użytkownikom na znajdowanie innych użytkowników i wchodzenie z nimi w interakcje, i które również mogą ułatwiać świadczenie leżących u źródła dostaw towarów lub usług bezpośrednio między użytkownikami (czasami nazywanych usługami „pośrednictwa”); (iii) przetwarzanie, przekazywanie i sprzedaż zgromadzonych danych o użytkownikach i generowanych w wyniku czynności podejmowanych przez tych użytkowników na interfejsach cyfrowych; oraz (iv) dostarczanie cyfrowych treści takich jak pliki wideo, audio, gry lub tekst. Jeżeli z dostarczania takich treści, towarów i ze świadczenia takich usług nie uzyskuje się żadnych przychodów, zobowiązanie do zapłaty DST nie powinno występować. W zakres stosowania podatku nie powinny wchodzić także inne przychody uzyskane przez podmiot świadczący tego typu usługi, lecz niepochodzące bezpośrednio z takiego świadczenia usług.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13)  W przypadkach dotyczących wielostronnych interfejsów cyfrowych ułatwiających leżącą u źródła dostawę towarów lub świadczenie usług bezpośrednio między użytkownikami tego interfejsu leżące u źródła transakcje i przychody uzyskane przez użytkowników w wyniku takich transakcji powinny pozostawać poza zakresem stosowania podatku. Poza zakresem stosowania DST powinny znajdować się także przychody wynikające z działalności detalicznej polegającej na sprzedaży towarów lub usług, na które umowę zawiera się online za pośrednictwem strony internetowej dostawcy takich towarów lub usług, gdy dostawca nie działa jako pośrednik, ponieważ wytworzenie wartości na rzecz podmiotu realizującego działalność detaliczną jest powiązane z dostarczonymi towarami lub usługami, zaś interfejs cyfrowy jest wykorzystywany jedynie jako środek komunikacji. Ustalanie, czy dostawca sprzedaje towary lub usługi przez internet na własny rachunek, czy też świadczy usługi pośrednictwa, odbywałoby się na podstawie prawnej i gospodarczej istoty transakcji, znajdującej odzwierciedlenie w porozumieniach zawartych między zainteresowanymi stronami. Na przykład dostawca interfejsu cyfrowego, poprzez który udostępniane są towary przez osobę trzecią, mógłby uchodzić za świadczącego usługę pośrednictwa (innymi słowy, udostępnianie wielostronnego interfejsu cyfrowego), jeżeli nie zakłada się żadnych znaczących ryzyk związanych z zapasami lub gdy jest to osoba trzecia skutecznie ustalająca cenę tych towarów.

(13)  W przypadkach dotyczących wielostronnych interfejsów cyfrowych ułatwiających leżącą u źródła dostawę towarów lub świadczenie usług bezpośrednio między użytkownikami tego interfejsu leżące u źródła transakcje i przychody uzyskane przez użytkowników w wyniku takich transakcji powinny pozostawać poza zakresem stosowania podatku. Poza zakresem stosowania DST powinny znajdować się także przychody wynikające z działalności detalicznej polegającej na sprzedaży towarów lub usług, na które umowę zawiera się online za pośrednictwem strony internetowej dostawcy takich towarów lub usług, gdy dostawca nie działa jako pośrednik. Jednakże biorąc pod uwagę, że możliwe jest przetwarzanie danych użytkowników za pośrednictwem interfejsu cyfrowego, a tym samym tworzenie dodatkowej wartości z transakcji, a także ze względu na fakt, że brak fizycznej obecności może stworzyć możliwość agresywnego planowania podatkowego, należy rozważyć rozszerzenie zakresu tych usług podczas przeglądu niniejszej dyrektywy.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14)  Usługi polegające na dostarczaniu przez podmiot treści cyfrowych za pośrednictwem interfejsu cyfrowego powinny być wyłączone z zakresu stosowania podatku, niezależnie od tego, czy treści cyfrowe są własnością tego podmiotu czy też podmiot ten nabył prawa do ich dystrybucji. Nawet jeśli jakiś rodzaj interakcji między odbiorcami takich treści cyfrowych może być dozwolony i w związku z tym dostawcę takich usług można byłoby uznać za udostępniającego wielostronny interfejs cyfrowy, mniej oczywiste jest, że użytkownik odgrywa zasadniczą rolę w tworzeniu wartości dla przedsiębiorstwa dostarczającego treści cyfrowe. Z punktu widzenia tworzenia wartości główny punkt ciężkości spoczywa raczej na samych treściach cyfrowych, które są dostarczane przez podmiot. W związku z tym przychody uzyskane z takiego dostarczania treści powinny pozostawać poza zakresem stosowania tego podatku.

(14)  Usługi polegające na dostarczaniu przez podmiot treści cyfrowych za pośrednictwem interfejsu cyfrowego powinny być włączone do zakresu stosowania podatku, niezależnie od tego, czy treści cyfrowe są własnością tego podmiotu czy też podmiot ten nabył prawa do ich dystrybucji. Przychody uzyskane z takiego dostarczania treści powinny zostać poddane ocenie Komisji w terminie ... [dwa lata od daty wejścia w życie niniejszej dyrektywy].

Poprawka    12

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15)  Treści cyfrowe należy zdefiniować jako dane dostarczane w formie cyfrowej, takie jak programy komputerowe, aplikacje, gry, muzyka, pliki wideo lub tekstowe, bez względu na to, czy uzyskuje się do nich dostęp poprzez pobieranie czy poprzez transmisję strumieniową, inne niż dane reprezentowane przez sam interfejs cyfrowy. Ma to na celu ujęcie różnych postaci, jakie mogą przybierać treści cyfrowe nabywane przez użytkownika, co nie zmienia faktu, że z punktu widzenia użytkownika wyłącznym lub głównym celem jest nabycie treści cyfrowych.

(15)  Treści cyfrowe należy zdefiniować jako dane dostarczane w formie cyfrowej, takie jak programy komputerowe, aplikacje, gry, muzyka, pliki wideo lub tekstowe, bez względu na to, czy uzyskuje się do nich dostęp poprzez pobieranie czy poprzez transmisję strumieniową, inne niż dane reprezentowane przez sam interfejs cyfrowy.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(15a)  Przedsiębiorstwa cyfrowe zwykle dokonują mniejszych inwestycji w budynki i maszyny niż przedsiębiorstwa tradycyjne.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16)  Usługi opisane w motywie 14 należy odróżnić od usług polegających na udostępnianiu wielostronnego interfejsu cyfrowego, za pośrednictwem którego użytkownicy mogą udostępniać innym użytkownikom treści cyfrowe lub je z innymi użytkownikami wymieniać, lub od udostępniania interfejsu, który ułatwia leżące u źródła wzajemne dostarczanie sobie treści cyfrowych bezpośrednio przez użytkowników. Ten ostatni rodzaj usług stanowi usługę pośrednictwa i dlatego usługa ta powinna wchodzić w zakres stosowania DST, niezależnie od rodzaju leżącej u źródła transakcji.

skreśla się

Poprawka    15

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17)  Podlegające opodatkowaniu usługi polegające na przekazywaniu zgromadzonych danych o użytkownikach powinny obejmować wyłącznie dane, które zostały wygenerowane w wyniku takiej aktywności użytkowników na interfejsach cyfrowych, a nie dane, które zostały wygenerowane z czujników lub innych środków i zebrane cyfrowo. Wynika to z założenia, że w zakres DST powinny wchodzić usługi korzystające z interfejsów cyfrowych jako sposobu tworzenia przez użytkownika wkładu, z którego uzyskują one wartość pieniężną, nie zaś usługi korzystające z interfejsów tylko jako ze sposobu przesyłania danych generowanych w inny sposób. W związku z tym DST nie powinien być podatkiem nakładanym na gromadzenie danych lub wykorzystywanie przez przedsiębiorstwa zgromadzonych danych na ich wewnętrzne potrzeby czy też na bezpłatną wymianę zgromadzonych danych przez dane przedsiębiorstwo z innymi podmiotami. Przedmiotem opodatkowania DST powinno być generowanie przychodów z przekazywania danych uzyskiwanych z bardzo szczególnego rodzaju czynności (aktywności użytkowników na interfejsach cyfrowych).

(17)  Podlegające opodatkowaniu usługi polegające na przetwarzaniu, przekazywaniu lub sprzedaży zgromadzonych danych o użytkownikach powinny obejmować dane, które zostały wygenerowane w wyniku takiej aktywności użytkowników na interfejsach cyfrowych. Te podlegające opodatkowaniu usługi powinny stanowić usługi korzystające z interfejsów cyfrowych jako sposobu tworzenia przez użytkownika wkładu, z którego uzyskują one wartość pieniężną. DST nie stanowi podatku nakładanego na gromadzenie danych samo w sobie. Przedmiotem opodatkowania DST powinno być generowanie przychodów z przetwarzania, sprzedaży lub  przekazywania na rzecz osoby trzeciej tych danych uzyskiwanych z bardzo szczególnego rodzaju czynności (aktywności użytkowników na interfejsach cyfrowych).

Poprawka    16

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(22)  Jako podatnicy do celów DST powinny kwalifikować się tylko niektóre podmioty, niezależnie od tego, czy mają one siedzibę w państwie członkowskim czy też w jurysdykcji pozaunijnej. W szczególności podmiot powinien kwalifikować się jako podatnik tylko wówczas, gdy spełnia on obydwa następujące warunki: (i) łączna kwota przychodów w skali światowej wykazywanych przez podmiot za ostatni pełny rok podatkowy, za który dostępne jest sprawozdanie finansowe, przekracza 750 000 000 EUR; (ii) łączna kwota przychodów podlegających opodatkowaniu uzyskanych przez podmiot w Unii w ciągu tego roku podatkowego przekracza 50 000 000 EUR.

(22)  Jako podatnicy do celów DST powinny kwalifikować się tylko niektóre podmioty, niezależnie od tego, czy mają one siedzibę w państwie członkowskim czy też w jurysdykcji pozaunijnej. W szczególności podmiot powinien kwalifikować się jako podatnik tylko wówczas, gdy spełnia on obydwa następujące warunki: (i) łączna kwota przychodów w skali światowej wykazywanych przez podmiot za ostatni pełny rok podatkowy, za który dostępne jest sprawozdanie finansowe, przekracza 750 000 000 EUR; (ii) łączna kwota przychodów podlegających opodatkowaniu uzyskanych przez podmiot w Unii w ciągu tego roku podatkowego przekracza 40 000 000 EUR.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(23)  Celem pierwszego progu (łączne roczne przychody w skali światowej) jest ograniczenie stosowania DST do przedsiębiorstw o określonej wielkości, gdyż to one mają zazwyczaj możliwość świadczenia usług cyfrowych, w przypadku których wkład użytkowników odgrywa zasadniczą rolę i które w znacznym stopniu są uzależnione od rozbudowanych sieci użytkowników, dużej aktywności użytkowników i wykorzystywania silnej pozycji rynkowej. Właśnie w takich modelach biznesowych, w których uzyskanie przychodów zależy od tworzenia wartości przez użytkownika i które są opłacalne tylko wówczas, gdy są realizowane przez przedsiębiorstwa o określonej wielkości, istnieje szczególnie duża rozbieżność między miejscem, w którym opodatkowywane są zyski, a miejscem, w którym tworzona jest wartość. Ponadto to właśnie większe przedsiębiorstwa mają możliwość prowadzenia agresywnego planowania podatkowego. Właśnie dlatego także w innych unijnych inicjatywach zaproponowano ten sam próg9. Celem takiego progu jest również zapewnienie pewności prawa, ponieważ umożliwiłby on przedsiębiorstwom i organom podatkowym łatwiejsze i mniej kosztowne ustalanie, czy dany podmiot jest zobowiązany do zapłaty DST. Próg pozwala też na wyłączenie z podatku małych przedsiębiorstw i przedsiębiorstw typu start-up, dla których obciążenia związane z przestrzeganiem przepisów dotyczących tego nowego podatku byłyby prawdopodobnie niewspółmiernie duże.

(23)  Celem pierwszego progu (łączne roczne przychody w skali światowej) jest ograniczenie stosowania DST do przedsiębiorstw o określonej wielkości, gdyż to one mają zazwyczaj możliwość świadczenia usług cyfrowych uzależnionych w znacznym stopniu od ruchomych wartości niematerialnych lub cyfrowych, w przypadku których wkład użytkowników odgrywa zasadniczą rolę i które w znacznym stopniu są uzależnione od rozbudowanych sieci użytkowników, dużej aktywności użytkowników i wykorzystywania silnej pozycji rynkowej. Właśnie w takich modelach biznesowych, w których uzyskanie przychodów zależy od tworzenia wartości przez użytkownika i które są opłacalne tylko wówczas, gdy są realizowane przez przedsiębiorstwa o określonej wielkości, istnieje szczególnie duża rozbieżność między miejscem, w którym opodatkowywane są zyski, a miejscem, w którym tworzona jest wartość. Ponadto to właśnie większe przedsiębiorstwa mają możliwość prowadzenia agresywnego planowania podatkowego. Celem progu jest również zapewnienie pewności prawa, ponieważ umożliwiłby on przedsiębiorstwom i organom podatkowym łatwiejsze i mniej kosztowne ustalanie, czy dany podmiot jest zobowiązany do zapłaty DST. Próg pozwala też na wyłączenie z podatku małych przedsiębiorstw i przedsiębiorstw typu start-up, dla których obciążenia związane z przestrzeganiem przepisów dotyczących tego nowego podatku byłyby prawdopodobnie niewspółmiernie duże.

__________________

 

9 Zob. art. 2 wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych (CCCTB) (COM(2016) 683 final).

 

Poprawka    18

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(27)  Jeżeli te same przychody są objęte podatkiem dochodowym od osób prawnych i DST, to w celu złagodzenia ewentualnych przypadków podwójnego opodatkowania oczekuje się, że państwa członkowskie będą zezwalać przedsiębiorstwom na odliczanie zapłaconego DST jako koszt od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na swoim terytorium, bez względu na to, czy oba podatki płacone są w tym samym państwie członkowskim czy też w różnych państwach.

(27)  Jeżeli te same przychody są objęte podatkiem dochodowym od osób prawnych i DST, to w celu złagodzenia ewentualnych przypadków podwójnego opodatkowania należy znaleźć w przyszłości wspólne rozwiązanie na szczeblu Unii pozwalające przedsiębiorstwom na odliczanie zapłaconego DST jako koszt od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na swoim terytorium, bez względu na to, czy oba podatki płacone są w tym samym państwie członkowskim czy też w różnych państwach.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(29)  W przypadku gdy użytkownicy powiązani z daną usługą podlegającą opodatkowaniu znajdują się w różnych państwach członkowskich lub w jurysdykcjach pozaunijnych, podlegające opodatkowaniu przychody uzyskane z tej usługi powinny zostać przypisane każdemu państwu członkowskiemu proporcjonalnie, na podstawie określonych kluczy przydziału. Klucze te powinny zostać określone w zależności od charakteru każdej podlegającej opodatkowaniu usługi i charakterystycznych elementów powodujących powstanie przychodu dla dostawcy takiej usługi.

(29)  W przypadku gdy użytkownicy powiązani z daną usługą podlegającą opodatkowaniu znajdują się w różnych państwach członkowskich lub w jurysdykcjach pozaunijnych, podlegające opodatkowaniu przychody uzyskane z tej usługi powinny zostać przypisane każdemu państwu członkowskiemu proporcjonalnie, na podstawie określonych kluczy przydziału. Klucze te powinny zostać określone w zależności od charakteru każdej podlegającej opodatkowaniu usługi i charakterystycznych elementów powodujących powstanie przychodu dla dostawcy takiej usługi. Jeżeli klucz przydziału nie jest zrównoważony i nie odzwierciedla działalności gospodarczej, takiej sytuacji może zaradzić mechanizm rozstrzygania sporów. W świetle powyższego Komisja powinna rozważyć możliwość stworzenia mechanizmu rozstrzygania sporów, aby zapewnić właściwe rozstrzyganie sporów z udziałem różnych państw członkowskich.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(30)  Jeżeli podlegająca opodatkowaniu usługa polega na umieszczeniu reklamy na interfejsie cyfrowym, na potrzeby określenia części przychodów podlegających opodatkowaniu, jakie mają zostać przypisane w danym okresie rozliczeniowym danemu państwu członkowskiemu, uwzględniana jest liczba pojawień się tej reklamy na urządzeniach użytkowników w tym okresie rozliczeniowym w tym państwie członkowskim.

(30)  Jeżeli podlegająca opodatkowaniu usługa polega na umieszczeniu reklamy lub dostarczeniu treści na interfejsie cyfrowym, na potrzeby określenia części przychodów podlegających opodatkowaniu, jakie mają zostać przypisane w danym okresie rozliczeniowym danemu państwu członkowskiemu, uwzględniana jest liczba pojawień się tej reklamy lub cyfrowych treści na urządzeniach użytkowników w tym okresie rozliczeniowym w tym państwie członkowskim.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 31 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(31a)  W przypadku sprzedaży towarów lub usług, na które umowę zawiera się na platformach handlu elektronicznego, przypisanie podlegających opodatkowaniu przychodów w danym okresie rozliczeniowym danemu państwu członkowskiemu powinno być realizowane na podstawie przychodu w tym okresie rozliczeniowym. Prawa do opodatkowania przychodów przedsiębiorstw, z którymi umowę na sprzedaż towarów lub usług zawiera się online, powinny być przypisane państwom członkowskim, w których towary są dostarczane kupującemu, a usługi są świadczone na jego rzecz.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 32

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(32)  Jeśli chodzi o przekazywanie zgromadzonych danych o użytkownikach, na potrzeby przypisywania danemu państwu członkowskiemu przychodów podlegających opodatkowaniu w okresie rozliczeniowym należy wziąć pod uwagę liczbę użytkowników, za pośrednictwem których wygenerowano – w następstwie skorzystania przez nich z urządzenia w tym państwie członkowskim – dane przekazane w tym okresie rozliczeniowym.

(32)  Jeśli chodzi o przetwarzanie, sprzedaż lub przekazywanie zgromadzonych danych o użytkownikach, na potrzeby przypisywania danemu państwu członkowskiemu przychodów podlegających opodatkowaniu w okresie rozliczeniowym należy wziąć pod uwagę liczbę użytkowników, za pośrednictwem których wygenerowano – w następstwie skorzystania przez nich z urządzenia w tym państwie członkowskim – dane wykorzystane, sprzedane lub przekazane w tym okresie rozliczeniowym.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 34

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(34)  Wszelkie operacje przetwarzania danych osobowych prowadzone w kontekście DST, w tym te, które mogą być konieczne w odniesieniu do adresów protokołu internetowego (IP) lub innych środków geolokalizacji, powinny odbywać się zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67910. W szczególności należy zwrócić baczną uwagę na konieczność zapewnienia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu przestrzegania zasad legalności i bezpieczeństwa przetwarzania i dostarczania informacji oraz praw osób, których dane dotyczą. Tam, gdzie to możliwe, dane osobowe należy anonimizować.

(34)  Wszelkie operacje przetwarzania danych osobowych prowadzone w kontekście DST, w tym te, które mogą być konieczne w odniesieniu do adresów protokołu internetowego (IP) lub innych środków geolokalizacji, powinny odbywać się zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67910, nie pozwalając przy tym na identyfikację użytkowników. Organy podatkowe państw członkowskich informuje się o metodzie ustalenia lokalizacji użytkowników. W szczególności należy zwrócić baczną uwagę na konieczność zapewnienia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu przestrzegania zasad legalności i bezpieczeństwa przetwarzania i dostarczania informacji, zwłaszcza zasad konieczności i proporcjonalności, oraz praw osób, których dane dotyczą. Tam, gdzie to możliwe, dane osobowe należy anonimizować.

_________________

_________________

10 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1).

10 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1).

Poprawka    24

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 35

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(35)  Przychody podlegające opodatkowaniu powinny być równe kwocie łącznych przychodów brutto uzyskanych przez podatnika, bez podatku od wartości dodanej i innych podobnych podatków. Przychody podlegające opodatkowaniu powinny być uznawane za uzyskane przez podatnika w chwili, gdy stają się one należne, bez względu na to, czy zostały one faktycznie uiszczone przed upływem tego terminu. DST powinien być wymagalny w danym państwie członkowskim od tej części przychodów podlegających opodatkowaniu uzyskanych przez podatnika w okresie rozliczeniowym, która traktowana jest jako uzyskana w tym państwie członkowskim, i powinien być obliczany przy zastosowaniu stawki DST do tej części. Należy wprowadzić jednolitą stawkę DST na poziomie Unii w celu uniknięcia zakłóceń na jednolitym rynku. Stawka DST powinna zostać ustalona na poziomie 3 %, co zapewni odpowiednią równowagę między dochodami generowanymi przez podatek i przychodami odpowiedzialnymi za zróżnicowany wpływ DST na przedsiębiorstwa o różnych marżach zysku.

(35)  Przychody podlegające opodatkowaniu powinny być równe kwocie łącznych przychodów brutto uzyskanych przez podatnika, bez podatku od wartości dodanej i innych podobnych podatków. Przychody podlegające opodatkowaniu powinny być uznawane za uzyskane przez podatnika w chwili, gdy stają się one należne, bez względu na to, czy zostały one faktycznie uiszczone przed upływem tego terminu. DST powinien być wymagalny w danym państwie członkowskim od tej części przychodów podlegających opodatkowaniu uzyskanych przez podatnika w okresie rozliczeniowym, która traktowana jest jako uzyskana w tym państwie członkowskim, i powinien być obliczany przy zastosowaniu stawki DST do tej części. Należy wprowadzić jednolitą stawkę DST na poziomie Unii w celu uniknięcia zakłóceń na jednolitym rynku. Stawka DST ustalona na poziomie 3 % ma zapewnić odpowiednią równowagę między dochodami generowanymi przez podatek i przychodami odpowiedzialnymi za zróżnicowany wpływ DST na przedsiębiorstwa o różnych marżach zysku.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 35 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(35a)  Jednolita stawka DST na szczeblu Unii stanowi pierwszy krok w kierunku dalszej harmonizacji opodatkowania osób prawnych na szczeblu UE. W celu stworzenia równych warunków konkurencji oraz wyeliminowania konkurencji podatkowej i wynikającego z niej równania w dół poziomów opodatkowania osób prawnych należy również wprowadzić w najbliższej przyszłości minimalną efektywną stawkę podatku od osób prawnych na szczeblu Unii.

Poprawka    26

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 37

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(37)  Państwa członkowskie powinny mieć możliwość określania obowiązków dotyczących prowadzenia rachunkowości, prowadzenia rejestrów lub innych obowiązków mających na celu zapewnienie skutecznej zapłaty należnego DST, a także innych środków w celu zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania, unikaniu opodatkowania i nadużyciom podatkowym.

(37)  Państwa członkowskie powinny mieć możliwość określania obowiązków dotyczących prowadzenia rachunkowości, prowadzenia rejestrów lub innych obowiązków mających na celu zapewnienie skutecznej zapłaty należnego DST, a także innych środków, w tym kar i sankcji, w celu zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania, unikaniu opodatkowania i nadużyciom podatkowym.

Poprawka    27

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 37 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(37a)  Łączna wartość podatku od usług cyfrowych płaconego przez podatnika w danym państwie członkowskim powinna wchodzić w zakres systemu sprawozdawczości w podziale na kraje.

Poprawka    28

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 38 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(38a)  W przypadku gdy podatnik jest zobowiązany do zapłaty DST w więcej niż jednym państwie członkowskim, Komisja co trzy lata kontroluje deklarację DST przedkładaną państwu członkowskiemu identyfikacji.

Poprawka    29

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 40 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(40a)  DST stanowi tymczasowy środek do czasu pojawienia się stałego rozwiązania i w żadnym razie nie powinien opóźnić wejścia w życie stałego rozwiązania. Niniejsza dyrektywa powinna wygasnąć wraz z przyjęciem (w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej) dyrektywy Rady ustanawiającej przepisy dotyczące opodatkowania osób prawnych, których obecność na rynku cyfrowym jest znacząca, lub dyrektyw Rady w sprawie wspólnej podstawy opodatkowania osób prawnych i w sprawie wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych, obejmujących koncepcję stałego zakładu cyfrowego zgodnie z propozycją zawartą w rezolucjach ustawodawczych Parlamentu Europejskiego z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie odpowiednio wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie wspólnej podstawy opodatkowania osób prawnych i wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych, lub też dyrektywy wdrażającej porozumienie polityczne osiągnięte na forum międzynarodowym takim jak OECD lub ONZ.

Poprawka    30

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 40 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(40b)  Państwa członkowskie powinny składać Komisji regularne sprawozdania w sprawie płatności DST przez podmioty, funkcjonowania punktu kompleksowej obsługi i współpracy z innymi państwami członkowskimi w zakresie poboru i płatności podatku.

Poprawka    31

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 40 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(40c)  W terminie dwóch lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszej dyrektywy] r. Komisja dokonuje oceny stosowania niniejszej dyrektywy oraz przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie, któremu towarzyszą, w stosownych przypadkach, wnioski dotyczące jej przeglądu zgodnie z zasadami sprawiedliwego opodatkowania sektora cyfrowego.

Poprawka    32

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 41

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(41)  Celem niniejszej dyrektywy jest ochrona integralności jednolitego rynku, zapewnienie jego prawidłowego funkcjonowania i eliminowanie zakłóceń konkurencji. Ponieważ cel ten z uwagi na swoją naturę nie może zostać osiągnięty w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, a możliwe jest jego lepsze osiągnięcie na poziomie Unii, Unia może podjąć działania zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule niniejsza dyrektywa nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tych celów,

(41)  Celem niniejszej dyrektywy jest ochrona integralności jednolitego rynku, zapewnienie jego sprawiedliwego i prawidłowego funkcjonowania i eliminowanie zakłóceń konkurencji. Ponieważ cel ten z uwagi na swoją naturę nie może zostać osiągnięty w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, a możliwe jest jego lepsze osiągnięcie na poziomie Unii, Unia może podjąć działania zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule niniejsza dyrektywa nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tych celów,

Poprawka    33

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

7a)  „przetwarzanie danych” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Poprawka    34

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  przekazywanie zgromadzonych danych o użytkownikach, wygenerowanych w wyniku aktywności użytkowników na interfejsach cyfrowych.

c)  przetwarzanie, przekazywanie zgromadzonych danych o użytkownikach, wygenerowanych w wyniku aktywności użytkowników na interfejsach cyfrowych.

Poprawka    35

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)  udostępnianie użytkownikom treści na interfejsie cyfrowym, takich jak pliki wideo, audio, gry lub tekst, z wykorzystaniem interfejsu cyfrowego.

Poprawka    36

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 4 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  udostępniania interfejsu cyfrowego, jeżeli jedynym lub głównym celem udostępniania interfejsu jest dostarczanie przez podmiot udostępniający interfejs treści cyfrowych użytkownikom lub świadczenie przez ten podmiot usług komunikacyjnych lub płatniczych na rzecz użytkowników;

a)  udostępniania interfejsu cyfrowego, jeżeli jedynym lub głównym celem udostępniania interfejsu jest świadczenie przez podmiot udostępniający interfejs usług komunikacyjnych lub płatniczych na rzecz użytkowników, o ile przetwarzanie, przekazywanie lub sprzedaż danych użytkowników nie generuje dodatkowych przychodów;

Poprawka    37

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  łączna kwota podlegających opodatkowaniu przychodów uzyskanych przez podmiot w Unii w ciągu danego roku podatkowego przekracza 50 000 000 EUR.

b)  łączna kwota podlegających opodatkowaniu przychodów uzyskanych przez podmiot w Unii w ciągu danego roku podatkowego przekracza 40 000 000 EUR.

Uzasadnienie

Aby zwiększyć zakres stosowania DST, należy obniżyć próg przychodów podlegających opodatkowaniu do 25 000 000 EUR.

Aby zapewnić ochronę małych przedsiębiorstw i przedsiębiorstw typu start-up w porównaniu z większymi firmami, stawka DST powinna wynosić 3 % od przychodów w granicach od 25 000 000 do 100 000 000 EUR i 5 % od przychodów powyżej 100 000 000 EUR.

Aby uniknąć znacznego zjawiska nagłych spadków oraz chronić małe przedsiębiorstwa i przedsiębiorstwa typu start-up, każdej firmie objętej zakresem powinna przysługiwać roczna kwota zwolniona z podatku w wysokości 750 000 EUR.

Poprawka    38

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 2 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)  w przypadku usługi objętej art. 3 ust. 1 lit. ca) przedmiotowe treści cyfrowe ukazują się na urządzeniu użytkownika w czasie, kiedy urządzenie to jest używane w tym państwie członkowskim w tym okresie rozliczeniowym w celu uzyskania dostępu do interfejsu cyfrowego.

Poprawka    39

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Dane, które mogą być zbierane od użytkowników do celów stosowania niniejszej dyrektywy, są ograniczone do danych wskazujących na państwo członkowskie, w którym znajdują się użytkownicy, i nie pozwalają na identyfikację tych użytkowników.

6.  Dane, które mogą być zbierane od użytkowników do celów stosowania niniejszej dyrektywy, są ograniczone do danych wskazujących na państwo członkowskie, w którym znajdują się użytkownicy, i nie pozwalają na identyfikację tych użytkowników. Wszelkie operacje przetwarzania danych osobowych prowadzone w kontekście DST, w tym operacje przetwarzania, które mogą być konieczne w odniesieniu do adresów protokołu internetowego (IP) lub innych środków geolokalizacji, odbywają się zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679.

Poprawka    40

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

6a.  Komisja analizuje, czy ustanowienie mechanizmu rozstrzygania sporów zwiększyłoby skuteczność i wydajność rozwiązywania sporów między państwami członkowskimi. Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie na ten temat, a w stosownym przypadku dołącza do niego wniosek ustawodawczy.

Poprawka    41

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 8 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Stawka DST wynosi 3 %.

Stawkę DST ustala się na poziomie 3 %.

Uzasadnienie

The objective of the DST is to close the gap between corporate taxation on digital firms and traditional firms and create a level playing field between them. When setting the rate for this revenue based tax, we therefore should assess the implied profit tax rate. Therefore we need to do two things; set the target rate and a realistic estimate of the profit margins. In its staff working document the European Commission claims that large multinational groups with a digital business model, using tax aggressive tax planning, are not paying any corporate income taxes. The average corporate income tax rate in the EU is 21.3% in 2018, which should therefore be the target for the implied rate of profits of the EU-wide DST. When it comes to the profit margin it is clear from the data available for public traded companies that large multinational groups with a digital business model tend to have a high profit margin. For example Google and Facebook, have a profit margin of up to 40%. When setting the rate rate of the DST, the assumed profit margin of 15% taken by the European Commission is too conservative. An assumed profit margin of 25% for large digital firms is more in line with reality. When applying these two metrics to the DST, we arrive to a rate of 5% on digital turnover in order to tax the implied profits with a 20% tax rate. (5/25 = 20% )

Poprawka    42

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 10 – ustęp 3 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Jeśli zastosowanie ma lit. b) niniejszego ustępu, Komisja co trzy lata kontroluje deklarację DST przedkładaną państwu członkowskiemu identyfikacji.

Poprawka    43

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Jeżeli jednak podatnik przestaje być zobowiązany do zapłaty DST w państwie członkowskim identyfikacji wybranym na podstawie art. 10 ust. 3 lit. b), dokonuje on zmiany państwa członkowskiego identyfikacji zgodnie z wymogami określonymi w art. 10.

2.  Jeżeli jednak podatnik przestaje być zobowiązany do zapłaty DST w państwie członkowskim identyfikacji wybranym na podstawie art. 10 ust. 3 lit. b), dokonuje on zmiany państwa członkowskiego identyfikacji zgodnie z wymogami określonymi w art. 10 bez uszczerbku dla przepisów ust. 2a.

Poprawka    44

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 13 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Jeżeli podatnik przestaje być zobowiązany do zapłaty DST w państwie członkowskim identyfikacji wybranym na podstawie art. 10 ust. 3 lit. b), może zdecydować o zachowaniu pierwotnie wybranego państwa członkowskiego identyfikacji ze względu na fakt, że podatnik może być ponownie zobowiązany do zapłaty DST w tym państwie członkowskim w kolejnym okresie rozliczeniowym. Jeżeli podatnik nie jest zobowiązany do zapłaty DST w tym państwie członkowskim przez ponad dwa kolejne okresy rozliczeniowe, dokonuje zmiany państwa członkowskiego identyfikacji zgodnie z wymogami określonymi w art. 10.

Poprawka    45

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Korekty, o których mowa w ust. 1, składa się drogą elektroniczną państwu członkowskiemu identyfikacji w ciągu trzech lat od dnia, w którym należało złożyć pierwotną deklarację. Zmiany po takim okresie podlegają zasadom i procedurom mającym zastosowanie odpowiednio w każdym państwie członkowskim, w którym DST jest należny.

2.  Korekty, o których mowa w ust. 1, składa się drogą elektroniczną państwu członkowskiemu identyfikacji w ciągu dwóch lat od dnia, w którym należało złożyć pierwotną deklarację. Zmiany po takim okresie podlegają zasadom i procedurom mającym zastosowanie odpowiednio w każdym państwie członkowskim, w którym DST jest należny.

Poprawka    46

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 18 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Państwa członkowskie mogą przyjmować środki w celu zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania, unikaniu opodatkowania i nadużyciom w odniesieniu do DST.

3.  Państwa członkowskie przyjmują środki, w tym kary i sankcje, w celu zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania, unikaniu opodatkowania i nadużyciom w odniesieniu do DST.

Poprawka    47

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 18 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a.  Po przyjęciu niniejszej dyrektywy Komisja przedstawia wniosek ustawodawczy dotyczący włączenia do dyrektywy 2013/34/UE - w odniesieniu do ujawniania informacji dotyczących podatku dochodowego przez określone jednostki i oddziały - łącznej kwoty podatku od usług cyfrowych zapłaconej przez podatnika w poszczególnych państwach członkowskich, zapewniając włączenie tej kwoty do wykazu obowiązkowych standardów sprawozdawczości w podziale na kraje.

Poprawka    48

Wniosek dotyczący dyrektywy

Rozdział 4 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

WSPÓŁPRACA ADMINISTRACYJNA

WSPÓŁPRACA ADMINISTRACYJNA I OBOWIĄZKOWA WYMIANA INFORMACJI

Poprawka    49

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł -20 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł -20

 

Automatyczna i obowiązkowa wymiana informacji

 

Aby organy podatkowe mogły odpowiednio ocenić należny podatek oraz aby zagwarantować właściwe i jednolite wdrożenie niniejszej dyrektywy, wymiana informacji w sprawach podatkowych jest obowiązkowa i automatyczna, jak przewidziano w dyrektywie Rady 2011/16/UE. Państwa członkowskie przydzielają odpowiedni personel, wiedzę fachową i zasoby budżetowe krajowym administracjom podatkowym, jak również zasoby na szkolenie personelu administracji podatkowej w zakresie transgranicznej współpracy podatkowej oraz automatycznej wymiany informacji, aby zapewnić pełne wdrożenie niniejszej dyrektywy.

Poprawka    50

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 24 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 24a

 

Sprawozdanie i przegląd

 

W terminie dwóch lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszej dyrektywy] r. Komisja dokonuje oceny stosowania niniejszej dyrektywy oraz przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie, któremu towarzyszą, w stosownych przypadkach, wnioski dotyczące jej przeglądu zgodnie z zasadami sprawiedliwego opodatkowania sektora cyfrowego.

 

W szczególności Komisja ocenia:

 

a)  wzrost stawki DST z 3 % do 5 % wraz z odpowiednią kwotą zwolnioną z podatku w celu ograniczenia różnicy w efektywnych stawkach podatkowych między przedsiębiorstwami tradycyjnymi i cyfrowymi;

 

b)  zakres DST, w tym zwiększenie tego zakresu w celu uwzględnienia sprzedaży towarów lub usług, na które umowę zawiera się online poprzez interfejsy cyfrowe;

 

c)  kwotę podatku zapłaconego w każdym państwie członkowskim;

 

d)  rodzaj działalności cyfrowej objętej zakresem stosowania niniejszej dyrektywy;

 

e)  ewentualne praktyki z zakresu planowania podatkowego stosowanych przez podmioty w celu uniknięcia zapłaty DST;

 

f)  funkcjonowanie punktu kompleksowej obsługi, współpracę między państwami członkowskimi; oraz

 

g)  ogólny wpływ na rynek wewnętrzny, z uwzględnieniem potencjalnego zakłócenia konkurencji.

Poprawka    51

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 24 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 24b

 

Obowiązki w zakresie sprawozdawczości

 

Państwa członkowskie co roku składają Komisji sprawozdania zawierające odnośne dane liczbowe i informacje w sprawie płatności DST przez podmioty, funkcjonowania punktu kompleksowej obsługi i współpracy z innymi państwami członkowskimi w zakresie poboru i płatności podatku.

Poprawka    52

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 25 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 25a

 

Klauzula wygaśnięcia, której stosowanie jest uzależnione od wprowadzenia trwałych rozwiązań

 

DST stanowi tymczasowy środek do czasu pojawienia się trwałego rozwiązania; w związku z tym niniejsza dyrektywa wygasa wraz z przyjęciem (w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej):

 

a)  dyrektywy Rady ustanawiającej przepisy dotyczące opodatkowania osób prawnych, których obecność na rynku cyfrowym jest znacząca;

 

b)  dyrektyw Rady w sprawie w sprawie wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych i wspólnej podstawy opodatkowania osób prawnych, obejmujących koncepcję stałego zakładu cyfrowego zgodnie z propozycją zawartą w rezolucjach ustawodawczych Parlamentu Europejskiego z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie odpowiednio wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie wspólnej podstawy opodatkowania osób prawnych i wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych; lub

 

c)  dyrektywy wdrażającej porozumienie polityczne osiągnięte na forum międzynarodowym takim jak OECD lub ONZ.


UZASADNIENIE

Obecnie funkcjonujące systemy podatkowe zaprojektowane na potrzeby przedsiębiorstw tradycyjnych, które charakteryzuje jasno określona obecność fizyczna, nie przystają do realiów gospodarki XXI wieku. Szybki rozwój nowych modeli działalności cyfrowej opartych na uczestnictwie użytkowników i wartościach niematerialnych doprowadził do stworzenia nierównych warunków działania względem tradycyjnych przedsiębiorstw. Te przedsiębiorstwa cyfrowe wykorzystują fakt, że nie są fizycznie obecne w państwach członkowskich, aby przenosić zyski i płacić jedynie ułamek tych podatków od osób prawnych, którymi obciążeni są ich konkurenci. Jest to niesprawiedliwe i niezgodne z europejskimi zasadami uczciwej konkurencji.

Ze względu na fakt, że brak jest międzynarodowego porozumienia, które regulowałoby kwestię opodatkowania gospodarki cyfrowej, zasadnicze znaczenie ma wprowadzenie nowych przepisów dotyczących opodatkowania modeli działalności cyfrowej funkcjonujących na unijnym jednolitym rynku, co pozwoli zapewnić, by wszystkie przedsiębiorstwa wnosiły do europejskich gospodarek swój sprawiedliwy wkład podatkowy, a także uniknąć wprowadzenia przez państwa członkowskie środków jednostronnych. Sprawozdawca jest wprawdzie przekonany, że opodatkowanie działalności cyfrowej wymaga zdefiniowania stałego zakładu wirtualnego, do czego Parlament Europejski wezwał w marcu 2018 r. w swoich sprawozdaniach dotyczących wspólnej podstawy opodatkowania osób prawnych i wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych, jednak zgadza się, że rozwiązanie tymczasowe jest niezbędne.

Sprawozdawca zasadniczo przychyla się do wniosku Komisji, zwłaszcza do podejścia, zgodnie z którym podatkiem tym powinny zostać objęte przedsiębiorstwa wykazujące łączną kwotę przychodów w skali światowej przekraczającą 750 mln EUR, co ma ograniczyć negatywny wpływ na rozwój małych przedsiębiorstw, przedsiębiorstw scale-up i przedsiębiorstw typu start-up w sektorze cyfrowym.

Sprawozdawca proponuje przyjęcie szeregu ukierunkowanych poprawek, które zmierzają do usprawnienia wniosku Komisji. Dotyczą one zwłaszcza wymienionych poniżej kwestii.

•  Zapewnienie równych warunków działania w drodze podniesienia stawki DST z 3 % do 5 %. W dokumencie roboczym służb Komisji jasno wskazano, że tradycyjne przedsiębiorstwa krajowe płacą podatek, którego efektywna stawka wynosi średnio 20,9 %, natomiast cyfrowe grupy wielonarodowe prowadzące planowanie podatkowe płacą podatek, którego średnia stawka jest ujemna i wynosi -2,3 %. Zaproponowana przez Komisję stawka opodatkowania przychodów z działalności cyfrowej jest oparta na koncepcji zakładanego podatku dochodowego. Zastosowana stawka, której celem jest zapewnienie równych warunków działania, powinna skutkować wyeliminowaniem tej różnicy w opodatkowaniu między przedsiębiorstwami tradycyjnymi a cyfrowymi. W związku z tym zakładany podatek od osób prawnych należy ustalić na poziomie 20 % średnich podatków płaconych przez tradycyjne firmy, a nie na przyjętym we wniosku poziomie 13 %. Ponadto zakładana jest niska rentowność modeli działalności cyfrowej (na poziomie 15 %), podczas gdy bardziej realistyczna jest marża zysku na poziomie 25 %. Duże cyfrowe przedsiębiorstwa wielonarodowe, takie jak Facebook i Google, mają zwykle marże zysku sięgające nawet 40 %. Zastosowanie tych nowych wskaźników w celu ustalenia stawki DST na poziomie 5 % pozwoli zapewnić równe warunki działania zarówno przedsiębiorstwom tradycyjnym, jak i cyfrowym, a ponadto zwiększy wartość podatków płaconych przez sektor, który był jak dotąd opodatkowany w niewystarczającym stopniu.

•  Poszerzenie bazy podatkowej poprzez objęcie zakresem przychodu podlegającego opodatkowaniu przychodu pochodzącego z dostarczania cyfrowych treści takich jak pliki wideo, audio lub tekstowe z wykorzystaniem interfejsu cyfrowego oraz ze sprzedaży towarów lub usług, na które umowę zawiera się online za pośrednictwem platform handlu elektronicznego. Wynika to ze zdolności do przetwarzania danych użytkownika i wytwarzania w ten sposób dodatkowej wartości wynikającej z transakcji, a ponadto z faktu, że przychód uzyskiwany online może być przedmiotem agresywnego planowania podatkowego z powodu braku fizycznej obecności w poszczególnych państwach członkowskich. Objęcie tych form przychodów z działalności cyfrowej DST, który jest oparty na opodatkowaniu w miejscu przeznaczenia, zmierza w tę samą stronę co reformy podatkowe zaproponowane przez Komisję w CCCTB.

•  Doprecyzowanie, że DST objęte są także sprzedaż i przekazywanie danych uzyskanych w toku aktywnego uczestnictwa użytkowników na interfejsach cyfrowych.

•  Wprowadzenie klauzuli wygaśnięcia, której stosowanie jest uzależnione od wprowadzenia trwałych rozwiązań na szczeblu unijnym i zgodnie z którą DST wygasa wraz z przyjęciem wniosków dotyczących znaczącej obecności na rynku cyfrowym lub CCCTB uwzględniającej stanowisko Parlamentu Europejskiego w sprawie stałego zakładu cyfrowego.

•  Zwrócenie się do Komisji o dokonanie – po upływie 3 lat –przeglądu dyrektywy, zwłaszcza w odniesieniu do podmiotów objętych zakresem stosowania DST, kwoty podatku zapłaconego w każdym państwie członkowskim, progów dotyczących stosowania DST w odniesieniu do wielkości podmiotów i przychodu uzyskiwanego przez nie z tytułu świadczenia usług cyfrowych, rodzaju działalności cyfrowej oraz rodzajów przychodów podlegających opodatkowaniu.

•  Wprowadzenie mechanizmu kontroli przewidującego, że deklaracja DST przedłożona państwu członkowskiemu identyfikacji jest kontrolowana co trzy lata.


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Wspólny system podatku od usług cyfrowych pobieranego od przychodów wynikających ze świadczenia niektórych usług cyfrowych

Odsyłacze

COM(2018)0148 – C8-0137/2018 – 2018/0073(CNS)

Data konsultacji z PE

11.4.2018

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ECON

19.4.2018

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

IMCO

19.4.2018

JURI

19.4.2018

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

IMCO

23.4.2018

JURI

23.4.2018

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Paul Tang

31.5.2018

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

29.8.2018

9.10.2018

19.11.2018

 

Data przyjęcia

3.12.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

33

2

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Petr Ježek, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Ralph Packet, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Peter Simon, Paul Tang, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Mady Delvaux, Syed Kamall, Alain Lamassoure, Luigi Morgano, Michel Reimon, Lieve Wierinck

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Barbara Lochbihler, Jarosław Wałęsa

Data złożenia

5.12.2018


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

33

+

ALDE

Petr Ježek, Lieve Wierinck

ECR

Bernd Lucke

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

GUE/NGL

Marisa Matias, Martin Schirdewan

PPE

Markus Ferber, Brian Hayes, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Jarosław Wałęsa

S&D

Pervenche Berès, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Philippe Lamberts, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Molly Scott Cato

2

-

ALDE

Wolf Klinz

GUE/NGL

Miguel Viegas

2

0

ECR

Syed Kamall, Ralph Packet

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 10 grudnia 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności