Διαδικασία : 2018/2162(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0429/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0429/2018

Συζήτηση :

PV 14/01/2019 - 18
CRE 14/01/2019 - 18

Ψηφοφορία :

PV 15/01/2019 - 8.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0010

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 804kWORD 67k
6.12.2018
PE 627.865v02-00 A8-0429/2018

σχετικά με την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

(2018/2162(INI))

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Εισηγήτρια: Angelika Mlinar

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

(2018/2162(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 2 και 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), στα οποία κατοχυρώνεται η αρχή της ισότητας των φύλων ως βασική αξία της Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), και ιδίως τα άρθρα 8 και 19,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 23 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος περιέχει ειδικές διατάξεις για την οριζόντια αρχή της ισότητας των φύλων και το άρθρο 6 της ΣΕΕ, στο οποίο αναγνωρίζεται ότι ο Χάρτης έχει το ίδιο νομικό κύρος με τις Συνθήκες,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (ΕΣΔΑ),

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, του 1948,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών, του 1979, για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης σχετικά με την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας, της 11ης Μαΐου 2011,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών(1),

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη του Πεκίνου και την Πλατφόρμα Δράσης που εγκρίθηκαν στις 15 Σεπτεμβρίου 1995 από την Τέταρτη Παγκόσμια Διάσκεψη για τις Γυναίκες, τα συνακόλουθα έγγραφα αποτελεσμάτων των ειδικών συνόδων των Ηνωμένων Εθνών Πεκίνο +5 (2000), Πεκίνο +10 (2005) και Πεκίνο +15 (2010) και το έγγραφο αποτελεσμάτων της διάσκεψης αναθεώρησης Πεκίνο +20,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 10ης Φεβρουαρίου 2010 σχετικά με την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση – 2009(2), της 8ης Μαρτίου 2011 σχετικά με την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση – 2010(3), της 13ης Μαρτίου 2012 σχετικά με την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση – 2011(4), της 10ης Μαρτίου 2015 σχετικά με την πρόοδο ως προς την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2013(5) και της 4ης Μαρτίου 2017 σχετικά με την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση την περίοδο 2014-2015(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Μαρτίου 2003 σχετικά με την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 18ης Ιανουαρίου 2007 σχετικά με την ολοκληρωμένη προσέγγιση της ισότητας γυναικών και ανδρών στις εργασίες των κοινοβουλευτικών επιτροπών(8),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 22ας Απριλίου 2009 σχετικά με την ολοκληρωμένη προσέγγιση της ισότητας ανδρών και γυναικών στις εργασίες των κοινοβουλευτικών επιτροπών και αντιπροσωπειών(9),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 7ης Μαΐου 2009 σχετικά με την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ και την οικοδόμηση της ειρήνης / των εθνών(10),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Μαρτίου 2012 σχετικά με τις γυναίκες στην διαδικασία λήψης αποφάσεων(11),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 9ης Ιουνίου 2015, σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα γυναικών και ανδρών μετά το 2015(12),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 3ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με τη νέα στρατηγική για τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων στην Ευρώπη μετά το 2015(13),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Μαρτίου 2016 σχετικά με την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου(14),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 26ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης και κακοποίησης στην ΕΕ(15)

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Σεπτεμβρίου 2018 σχετικά με μέτρα για την πρόληψη και καταπολέμηση της ηθικής και σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας, στους δημόσιους χώρους και στην πολιτική ζωή της ΕΕ(16),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό αριθ. 31 (EOK), 11 (EKAE) περί καθορισμού της υπηρεσιακής καταστάσεως των υπαλλήλων και του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος και της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Ατομικής Ενεργείας (καθώς και τις τροποποιήσεις και τις διορθώσεις του) και συγκεκριμένα τα άρθρα 1 γ) και δ)(17),

–  έχοντας υπόψη το φυλλάδιο του 2018 για τις γυναίκες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τους ανθρώπινους πόρους του 2017, που δημοσιεύθηκε τον Αύγουστο του 2018,

–  έχοντας υπόψη τον οδηγό χρήσης ουδέτερης ως προς το φύλο γλώσσας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Δημήτρη Παπαδημούλη, Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Προέδρου της Ομάδας υψηλού επιπέδου για την ισότητα των φύλων και τη διαφορετικότητα, προς το Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τίτλο «Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών στη Γενική Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου – τρέχουσα κατάσταση και περαιτέρω πορεία για την περίοδο 2017-2019», που εγκρίθηκε από το Προεδρείο στη συνεδρίασή του της 16ης Ιανουαρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη τον χάρτη πορείας 2017-2019 για την εφαρμογή της έκθεσης με τίτλο «Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών στη Γενική Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου – τρέχουσα κατάσταση και περαιτέρω πορεία για την περίοδο 2017-2019»,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης για την προώθηση της ισότητας των φύλων και της διαφορετικότητας στη Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την περίοδο 2014-2019,

–  έχοντας υπόψη την εντολή της Ομάδας υψηλού επιπέδου για την ισότητα των φύλων και τη διαφορετικότητα,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές του σχετικά με την ισότητα των μελών/υπεύθυνων προσλήψεων των επιτροπών επιλογής,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 19ης Ιουλίου 2017με τίτλο «Βελτίωση του χώρου εργασίας για όλους: από τις ίσες ευκαιρίες προς τη διαφορετικότητα και την ένταξη» (COM(2017)5300)(18) καθώς και τον Χάρτη της για τη διαφορετικότητα και την ένταξη(19),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, της 3ης Δεκεμβρίου 2015, με τίτλο «Στρατηγική δέσμευση για την ισότητα των φύλων για την περίοδο 2016-2019» (SWD(2015)0278)(20),

–  έχοντας υπόψη τη στρατηγική του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ισότητα των φύλων για την περίοδο 2018-2023(21),

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής της 19ης Νοεμβρίου 2013 σχετικά με την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, η οποία προσαρτήθηκε στο νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 που έχει επισυναφθεί στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ)(22),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης του 2011 με τίτλο «Gender-sensitive Parliaments: A Global Review for Good Practice» (Κοινοβούλια που λαμβάνουν υπόψη τον παράγοντα φύλο: συνολική ανασκόπηση καλών πρακτικών), που δημοσιεύτηκε το 2011,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (Α8-0265/2018),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχή της ισότητας των φύλων αποτελεί θεμελιώδη αρχή της Ένωσης, η οποία είναι εδραιωμένη στις Συνθήκες της ΕΕ και στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 8 της ΣΛΕΕ ορίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλες τις δράσεις της, επιδιώκει να εξαλείψει τις ανισότητες, να προαγάγει την ισότητα μεταξύ των φύλων και να καταπολεμά τις διακρίσεις κατά τον ορισμό και την υλοποίηση των πολιτικών και των δραστηριοτήτων της·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα των φύλων έχει, γενικότερα, καίρια σημασία για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη λειτουργία της δημοκρατίας, τον σεβασμό του κράτους δικαίου, την οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική ένταξη και τη βιωσιμότητα, και ότι η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου αφορά όλους τους τομείς πολιτικής που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της ΕΕ·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα στην ισότητα και η εγγύηση της μη διακριτικής μεταχείρισης αποτελούν θεμελιώδεις αρχές στις οποίες βασίζεται η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου ισοδυναμεί με αντιμετώπιση των ζητημάτων των δικαιωμάτων, των προοπτικών και της ευημερίας των γυναικών, των κοριτσιών, των ατόμων ΛΟΑΔΜΔ και των ατόμων όλων των ταυτοτήτων φύλου·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όχι μόνο παρατηρείται στασιμότητα στην πορεία προς την επίτευξη ισότητας των φύλων σε όλη την ΕΕ, αλλά ότι, επιπλέον, παρατηρείται σημαντική οπισθοδρόμηση σε ορισμένα κράτη μέλη·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης τονίζει τη σημασία της αλλαγής νοοτροπίας και συμπεριφοράς για να διακοπεί ο φαύλος κύκλος της πάσης φύσεως έμφυλης βίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, για τον λόγο αυτό, απαιτείται εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα, για άτομα όλων των ηλικιών, με αντικείμενο την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών, τους μη στερεότυπους ρόλους των δύο φύλων και τον σεβασμό για την προσωπική ακεραιότητα·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κεφάλαια και οι ανθρώπινοι πόροι που διατίθενται δεν αρκούν για να εξασφαλιστεί πραγματική πρόοδος στο ζήτημα της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στις πολιτικές, τα προγράμματα, τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις της ΕΕ·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν και ο πληθυσμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελείται κατά το ήμισυ από γυναίκες και κατά το ήμισυ από άνδρες, η σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αντανακλά σημαντική υποεκπροσώπηση των γυναικών, δεδομένου ότι μόνο το 36,1 % των βουλευτών του ΕΚ είναι γυναίκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η διαφορά ενισχύεται ακόμη περισσότερο από τη σύνθεση του Προεδρείου του Κοινοβουλίου, το οποίο απαρτίζεται από 7 γυναίκες και 13 άνδρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων και η διαφορετικότητα στα όργανα του Κοινοβουλίου συμβάλλουν στην κατάργηση των στερεοτύπων, μειώνουν τις διακρίσεις και αυξάνουν το επίπεδο της δημοκρατικής εκπροσώπησης των πολιτών της ΕΕ και ενισχύουν τη νομιμότητα των αποφάσεων του Κοινοβουλίου·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όσον αφορά τους διορισμούς σε θέσεις ανώτερης διοίκησης του Κοινοβουλίου (γενικοί διευθυντές και διευθυντές), το ποσοστό των γυναικών ήταν μόλις 11% το 2016 και μόλις 33% το 2017·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο πλαίσιο του στόχου βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) 5 επιδιώκονται η επίτευξη ισότητας των φύλων και η χειραφέτηση όλων των γυναικών και των κοριτσιών έως το 2030 και ότι αυτό αποτελεί εγκάρσιο στόχο και των 17 στόχων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου αποτελεί εργαλείο για αποτελεσματική, μακροπρόθεσμη και βιώσιμη αναπτυξιακή συνεργασία βασισμένη στην αρχή της ισότητας με θετικό αντίκτυπο στην επίτευξη των στόχων μείωσης της φτώχειας· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι έχει σημειωθεί πολύ αργή πρόοδος όσον αφορά την ισότητα των φύλων και έχουν επιτευχθεί ελάχιστες αλλαγές σε πολλές χώρες του κόσμου(23), συμπεριλαμβανομένης της Ευρώπης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η υλοποίηση του ΣΒΑ 5 είχε ανάμικτα αποτελέσματα εντός και μεταξύ των κρατών μελών και ότι τα ποσοστά των γυναικών στα εθνικά κοινοβούλια και σε θέσεις λήψης αποφάσεων εξακολουθούν να είναι πολύ χαμηλότερα από των ανδρών(24)·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οριζόντια προοπτική σχετικά με την ισότητα των φύλων στον προϋπολογισμό όχι μόνο έχει οδηγήσει συχνά σε μικρότερη στήριξη των ειδικών δράσεων για το φύλο, για να μην αναφέρουμε την έλλειψη δεικτών για την ισότητα των φύλων, αλλά επιπλέον καθιστά σχεδόν αδύνατη την εκτίμηση των ποσών που διατίθενται για τα θέματα φύλου·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου θεωρείται αποτελεσματική και παγκοσμίως αποδεκτή στρατηγική με στόχο την επίτευξη ισότητας των φύλων και την καταπολέμηση των διακρίσεων μέσω της αναδιοργάνωσης, της βελτίωσης, της ανάπτυξης και της αξιολόγησης των πολιτικών διαδικασιών, έτσι ώστε η διάσταση της ισότητας των φύλων να ενσωματωθεί σε όλες τις πολιτικές, τα κανονιστικά μέτρα και τα προγράμματα δαπανών και σε όλα τα επίπεδα και στάδια από τους φορείς που συμμετέχουν στη χάραξη πολιτικής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου παρέχει βασικά εργαλεία για τη συστηματική συνεκτίμηση των διαφορών μεταξύ των συνθηκών, των καταστάσεων και των αναγκών ανδρών και γυναικών σε όλες τις πολιτικές και δράσεις, καθώς και για την προώθηση της ισότητας των φύλων και την προαγωγή ίσων δικαιωμάτων και ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων στα διάφορα διοικητικά, πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά επίπεδα καθώς και στη λήψη αποφάσεων·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι χρειάζεται μεγαλύτερη διοργανική συνεργασία στο ζήτημα της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου μεταξύ του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η διάσταση του φύλου θα μπορέσει να εισαχθεί σε όλα τα στάδια του προϋπολογισμού, των πολιτικών, των προγραμμάτων και πρωτοβουλιών της Ένωσης, πράγμα που θα διευκόλυνε το έργο του ίδιου του Κοινοβουλίου στον τομέα της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τροπολογίες για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου που εγκρίνονται από την Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων και υποβάλλονται προς έγκριση σε άλλες επιτροπές, είναι αποτελεσματικό μέσο για να εξασφαλισθεί η δέουσα συνεκτίμηση της ισότητας των φύλων στις εκθέσεις και τα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου στον προϋπολογισμό κατά τον σχεδιασμό και τον προγραμματισμό συμβάλλει στην προώθηση της ισότητας των φύλων και στην άσκηση των δικαιωμάτων των γυναικών και αποτελεί ένα από τα βασικά εργαλεία που χρησιμοποιούν οι φορείς χάραξης πολιτικής για την προαγωγή της ισότητας των φύλων, όμως δεν εφαρμόζεται συστηματικά από κανένα θεσμικό όργανο της ΕΕ·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία(25), οι γυναίκες αποτελούν το 59 % του προσωπικού του Κοινοβουλίου, αλλά εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται σε όλες τις βαθμίδες της διοίκησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των γυναικών σε θέσεις της ανώτερης διοίκησης έχει μάλιστα μειωθεί από τον Ιούνιο του 2017 ενώ ο αριθμός των γυναικών σε θέσεις της μεσαίας διοίκησης έχει σημειώσει ελαφρά μόνο αύξηση·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην έκθεση του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Δημήτρη Παπαδημούλη για την ισότητα των φύλων του 2017 καθορίζονται τρεις στόχοι για την εκπροσώπηση των γυναικών στα μεσαία και ανώτερα διοικητικά κλιμάκια, οι οποίοι πρέπει να επιτευχθούν έως το 2019: 30 % σε επίπεδο Γενικού Διευθυντή, 35 % σε επίπεδο διευθυντή και 40 % σε επίπεδο προϊσταμένου μονάδας, και λαμβάνοντας υπόψη ότι στον χάρτη πορείας που καταρτίστηκε στη συνέχεια περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να επιτευχθούν οι εν λόγω στόχοι·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, για να προωθηθεί η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις εργασίες των επιτροπών και των αντιπροσωπειών του Κοινοβουλίου, σε κάθε επιτροπή και στη Διάσκεψη των Προέδρων των Αντιπροσωπειών ορίζεται ένα μέλος αρμόδιο για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, το οποίο μοιράζεται τις εμπειρίες και τις βέλτιστες πρακτικές στο δίκτυο για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξασφάλιση της συνοχής μεταξύ των εσωτερικών πολιτικών τους για τους ανθρώπινους πόρους και των εξωτερικών τους δράσεων στον τομέα της προώθησης της ισότητας των φύλων και των δικαιωμάτων των ΛΟΑΔΜΔ έχει ουσιαστική σημασία για την αξιοπιστία του Κοινοβουλίου και των λοιπών θεσμικών οργάνων της ΕΕ·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από το 2014, ο κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προβλέπει ότι η διαφορετικότητα στο Κοινοβούλιο πρέπει να αντανακλάται στη σύνθεση του προεδρείου κάθε κοινοβουλευτικής επιτροπής και ότι δεν επιτρέπεται να υπάρχει προεδρείο που να αποτελείται μόνο από άνδρες ή μόνο από γυναίκες·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αρμόδιο για την κάλυψη των ανώτερων διοικητικών θέσεων στο Κοινοβούλιο είναι αποκλειστικά και μόνο το Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο πλαίσιο της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να αποδίδεται η δέουσα προσοχή στα δικαιώματα, τις προοπτικές και την ευημερία των ατόμων ΛΟΑΔΜΔ και των ατόμων όλων των ταυτοτήτων φύλου· λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν και το Κοινοβούλιο αποδίδει μεγαλύτερη σημασία στα ζητήματα των ΛΟΑΔΜΔ, οι ακτιβιστές ΛΟΑΔΜΔ δεν προβάλλονται και δεν ακούγονται αρκετά·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να αναγνωριστεί η κοινωνική και πολιτική αξία των οργανώσεων των γυναικών και των χώρων των γυναικών, της ιστορίας και του έργου τους, καθώς και του βασικού ρόλου τους στην πρόληψη της έμφυλης βίας και την προώθηση της ισότητας των φύλων, της αυτοδιάθεσης των γυναικών και του διαπολιτισμικού διαλόγου· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχει συνειδητή ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου χωρίς χώρους που να είναι σε θέση να εξασφαλίζουν την αυτοδιάθεση και την αυτοπεποίθηση των γυναικών και να καταπολεμούν τη βία των ανδρών κατά των γυναικών·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναγνώριση των γυναικών στον πολιτικό τομέα εξακολουθεί ενίοτε να αμφισβητείται, και ότι οι γυναίκες αποτελούν θύματα στερεοτύπων, που τις αποθαρρύνουν από το να συμμετέχουν στην πολιτική, φαινόμενο το οποίο είναι ιδιαίτερα εμφανές οπουδήποτε οι γυναίκες εκπροσωπούνται λιγότερο στην πολιτική·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην ΕΕ, οι γυναίκες έχουν τα ίδια ατομικά και πολιτικά δικαιώματα με τους άνδρες, ωστόσο συχνά δεν αντιμετωπίζονται ισότιμα από κοινωνική και οικονομική άποψη·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα των φύλων συμβάλλει σε έναν πιο ολοκληρωμένο διάλογο και στην καλύτερη λήψη αποφάσεων, καθώς μπορεί να παρουσιάζει όλες τις απόψεις χωρίς αποκλεισμούς·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα θεσμικά όργανα πρέπει να είναι υπεύθυνα για την αποφυγή του κάθετου και οριζόντιου διαχωρισμού με βάση το φύλο·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει αναλάβει εδώ και πολλά χρόνια δέσμευση για την προαγωγή της ισότητας των φύλων και λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση και την περαιτέρω ανάπτυξη της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου σε όλους τους τομείς πολιτικής·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να συνεχίσει να καταπολεμά τη σεξουαλική παρενόχληση και να εφαρμόσει τα συμφωνηθέντα μέτρα·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαθέτει διάφορα όργανα που είναι επιφορτισμένα με την ανάπτυξη και την υλοποίηση της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου και την προώθηση της ισότητας των φύλων και της διαφορετικότητας τόσο σε πολιτικό όσο και σε διοικητικό επίπεδο, όπως την Ομάδα υψηλού επιπέδου για την ισότητα των φύλων και τη διαφορετικότητα, την Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, το δίκτυο για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, τη Μονάδα Ισότητας και Διαφορετικότητας, την Επιτροπή Ισότητας Ευκαιριών και Διαφορετικότητας (COPEC), την ένωση égalité, την ένωση υπαλλήλων ΛΟΑΔΜ+ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, τη συμβουλευτική επιτροπή για την πρόληψη και την προστασία στην εργασία και την ομάδα συντονιστών για την ισότητα και τη διαφορετικότητα, αλλά λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχει σαφής συντονισμός ή συνοχή μεταξύ αυτών των οργάνων·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου είναι μια διαδικασία για την οποία απαιτούνται τόσο ειδικές δεξιότητες και γνώσεις όσο και δέσμευση, και ότι, επομένως, είναι αποτελεσματική μόνο εάν συνοδεύεται από δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και ανάπτυξης ικανοτήτων των θεσμικών οργάνων και του προσωπικού·

ΛΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο δεσμεύτηκε ήδη το 2003 να εκδώσει και να εφαρμόσει σχέδιο πολιτικής για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου με προτεραιότητα στην ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο έργο των επιτροπών και των αντιπροσωπειών, με συγκεκριμένα εργαλεία για την προώθηση, την ευαισθητοποίηση και την εφαρμογή της αρχής της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στο καθημερινό έργο τους·

Γενικές παρατηρήσεις

1.  επαναβεβαιώνει τη μεγάλη του προσήλωση στην ισότητα των φύλων τόσο στο περιεχόμενο των πολιτικών, των πρωτοβουλιών και των προγραμμάτων της ΕΕ όσο και στο πολιτικό, δημοσιονομικό, διοικητικό και εκτελεστικό επίπεδο της Ένωσης·

2.  ζητεί το ΠΔΠ, όπως και το προηγούμενο ΠΔΠ, να συνοδεύεται από κοινή δήλωση του Κοινοβουλίου, της Επιτροπής και του Συμβουλίου, με την οποία να δεσμεύονται να εξασφαλίσουν ότι οι ετήσιες διαδικασίες του προϋπολογισμού οι οποίες εφαρμόζονται για το ΠΔΠ θα περιλαμβάνουν, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, στοιχεία που θα ανταποκρίνονται στη διάσταση του φύλου, λαμβάνοντας υπόψη τους τρόπους με τους οποίους το συνολικό δημοσιονομικό πλαίσιο της Ένωσης συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου της ισότητας των φύλων και διασφαλίζει την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου·

3.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρουσιάσει μια πραγματική ευρωπαϊκή στρατηγική ισότητας υπό μορφή ανακοίνωσης που θα περιέχει σαφείς και ει δυνατόν μετρήσιμους στόχους, και θα μεταφράζεται σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ για να εξασφαλιστεί η καλύτερη διάδοση και κατανόησή της από τους πολίτες και τους κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς·

4.  θεωρεί ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να δημιουργήσει και να προωθήσει μια νοοτροπία διαφορετικότητας και ένταξης καθώς και ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον για όλους, και ότι η λήψη οριζόντιων μέτρων για τη διασφάλιση της ευημερίας όλου του προσωπικού και των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει να συνοδεύεται από τη λήψη ειδικά εστιασμένων μέτρων για την επίτευξη ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων, τόσο σε διοικητικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο·

5.  επιμένει ότι η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου μπορεί επίσης να συνεπάγεται τη θέσπιση συγκεκριμένων δράσεων για γυναίκες ή άνδρες με σκοπό την αντιμετώπιση συνεχιζόμενων ανισοτήτων ή την αλλαγή γενικών πολιτικών για τη συνεκτίμηση των διαφορετικών συνθηκών ατόμων ή ομάδων·

6.  επιδοκιμάζει τις περιπτώσεις υποδειγματικής για την ισότητα των φύλων γυναικείας και ανδρικής συμπεριφοράς, καθώς και τις πρωτοβουλίες που υπάρχουν τόσο στη διοίκηση του Κοινοβουλίου όσο και σε πολιτικό επίπεδο, οι οποίες συμβάλλουν ενεργά στην ισότητα των φύλων και στις ίσες ευκαιρίες· ενθαρρύνει, επίσης, την προώθηση διαφορετικών προτύπων υποδειγματικής συμπεριφοράς για την εξάλειψη όλων των στερεοτύπων που αφορούν το φύλο·

7.  τονίζει ότι η επίτευξη ισότητας των φύλων δεν αποτελεί ζήτημα των γυναικών, αλλά ζήτημα που θα πρέπει να αφορά ολόκληρη την κοινωνία·

8.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι στο πλαίσιο της οπτικής επικοινωνίας του Κοινοβουλίου χρησιμοποιούνται ενίοτε έμφυλα στερεότυπα καθώς και στερεότυπα που βασίζονται στον σεξουαλικό προσανατολισμό και στην ταυτότητα φύλου· υπενθυμίζει, εν προκειμένω, τη σημασία της εκπροσώπησης και της προώθησης της ισότητας των φύλων στο υλικό επικοινωνίας για όλους τους τομείς πολιτικής· 

9.  υπενθυμίζει ότι η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου καλύπτει τις επιλογές πολιτικής, τη λήψη αποφάσεων, τις διαδικασίες και τις πρακτικές, καθώς και την εφαρμογή, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση· τονίζει, ως εκ τούτου, ότι για να αξιολογηθεί σφαιρικά η κατάσταση όσον αφορά την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο Κοινοβούλιο, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όχι μόνο το περιεχόμενο των πολιτικών αλλά και η εκπροσώπηση των φύλων στη διοίκηση και στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων·

10.  εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι η εκπροσώπηση των γυναικών στις βασικές θέσεις λήψης αποφάσεων του Κοινοβουλίου σε πολιτικό και διοικητικό επίπεδο παραμένει χαμηλή και ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να διασφαλίσει την ομοιόμορφη κατανομή των θέσεων λήψης αποφάσεων μεταξύ των φύλων·

11.  εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη συνοχής και συντονισμού μεταξύ των διαφόρων φορέων που ασχολούνται με την ισότητα των φύλων και την διαφορετικότητα στο Κοινοβούλιο· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για βελτίωση του εσωτερικού συντονισμού με σκοπό την επίτευξη υψηλότερου βαθμού ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου, μεταξύ άλλων όσον αφορά την πρόσληψη προσωπικού, την οργάνωση της εργασίας, τις αποφάσεις και τις διαδικασίες εργασίας·

12.  χαιρετίζει την απόφαση του Κοινοβουλίου να τιμήσει την Simone Veil, την πρώτη γυναίκα που έγινε πρόεδρος θεσμικού οργάνου της ΕΕ και υπήρξε ένθερμη υποστηρίκτρια των δικαιωμάτων των γυναικών, ιδίως της νόμιμης άμβλωσης και των αναπαραγωγικών δικαιωμάτων, μετονομάζοντας το Βραβείο Ισότητας και Διαφορετικότητας σε Βραβείο Simone Veil , ως μέσο προβολής και αναγνώρισης των ορθών πρακτικών και των ανθρώπων που διαδραμάτισαν υποδειγματικό ρόλο στον τομέα των ίσων ευκαιριών στους κόλπους της Γραμματείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· συνιστά να ενισχυθεί η προβολή και να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση όσον αφορά το σημαντικό αυτό βραβείο·

13.  τονίζει τη σημασία του διαλόγου με εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη, όπως οργανώσεις γυναικών της κοινωνίας των πολιτών, βασικές ομάδες για τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων, γυναικεία κινήματα, και ιδίως το παγκόσμιο κίνημα Ni Una Menos, διεθνή θεσμικά όργανα, τον ακαδημαϊκό κόσμο και τα εθνικά κοινοβούλια, για την ανάπτυξη εργαλείων και τη συλλογή δεδομένων· υπενθυμίζει ότι η κινητοποίησή τους είναι σημαντική για τη βελτίωση των διαδικασιών ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στην ΕΕ και για την ενθάρρυνση αμοιβαίων ανταλλαγών για την προώθηση βέλτιστων πρακτικών·

Εργαλεία ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου

14.  ζητεί τη λήψη αποτελεσματικών μέτρων για τη διασφάλιση της πραγματικής ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· τονίζει, σε αυτό το πλαίσιο, ότι ιδίως τα μέτρα για την αντιμετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησης είναι πρωταρχικής σημασίας· επισημαίνει ιδίως την ανάγκη για μέτρα ευαισθητοποίησης και κατάρτισης·

15.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τον αναθεωρημένο οδηγό χρήσης ουδέτερης ως προς το φύλο γλώσσας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο οποίος δημοσιεύτηκε τον Ιούλιο του 2018 και ο οποίος αντικατοπτρίζει πλέον καλύτερα τις γλωσσικές και πολιτισμικές εξελίξεις και παρέχει πρακτικές συμβουλές σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ σχετικά με τη χρήση δίκαιης και συμπεριληπτικής ως προς το φύλο γλώσσας· υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν ένας από τους πρώτους διεθνείς οργανισμούς που εξέδωσαν πολυγλωσσικούς οδηγούς χρήσης ουδέτερης ως προς το φύλο γλώσσας το 2008· υπενθυμίζει τη σημασία της εξασφάλισης ευρείας αποδοχής του οδηγού από το κοινό και καλεί όλους τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και τους υπαλλήλους, να προωθήσουν και να εφαρμόζουν με συνέπεια αυτόν τον οδηγό κατά την επιτέλεση του έργου τους·

16.  αναγνωρίζει το έργο του δικτύου ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου, χαιρετίζει τη συμμετοχή εκπροσώπων της Διάσκεψης των Προέδρων των Αντιπροσωπειών στο δίκτυο ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου και ζητεί την περαιτέρω ανάπτυξη αυτού του δικτύου·

17.  εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι οι περισσότερες κοινοβουλευτικές επιτροπές έχουν εγκρίνει σχέδια δράσης για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο έργο τους και πολλές από αυτές έχουν ήδη υποβάλει τα σχέδια αυτά στο δίκτυο ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου· καλεί, ως εκ τούτου, τις λίγες επιτροπές που απομένουν να ακολουθήσουν αυτό το παράδειγμα· επισημαίνει, ωστόσο, την ετερογένεια αυτών των σχεδίων και την έλλειψη εφαρμογής· ζητεί τη θέσπιση ενός κοινού σχεδίου δράσης για την ισότητα των φύλων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το οποίο θα πρέπει έστω να περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με την ίση εκπροσώπηση των φύλων σε όλες τις κοινοβουλευτικές εργασίες και τα όργανα του Κοινοβουλίου, την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές δραστηριότητές του και στην οργάνωση εργασίας του και τη χρήση ουδέτερης ως προς το φύλο γλώσσας σε όλα τα έγγραφα· ζητεί να τροποποιηθεί ανάλογα ο εσωτερικός κανονισμός·

18.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, στην τελευταία μεταρρύθμιση του κανονισμού του Κοινοβουλίου, δεν συμπεριλήφθηκαν διαδικασίες για την υλοποίηση της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου·

19.  χαιρετίζει την πρόοδο που σημειώθηκε τα τελευταία έτη όσον αφορά την έκδοση σχεδίων δράσης για την ισότητα των φύλων στις περισσότερες επιτροπές του Κοινοβουλίου·

20.  ζητεί στενότερη συνεργασία μεταξύ των κοινοβουλευτικών επιτροπών με στόχο την ενσωμάτωση πραγματικής διάστασης του φύλου στις εκθέσεις τους και τονίζει ότι είναι σημαντικό όλες οι κοινοβουλευτικές επιτροπές να επιδείξουν σεβασμό για τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, τόσο μέσω της αποδοχής των τροπολογιών για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου που κατατέθηκαν από την επιτροπή όσο και μέσω της συνεργασίας για την αποφυγή συγκρούσεων αρμοδιοτήτων·

21.  επαναλαμβάνει τη σημασία της εφαρμογής της συνεκτίμησης της διάστασης του φύλου των φύλων στον προϋπολογισμό σε όλα τα επίπεδα της διαδικασίας του προϋπολογισμού· εκφράζει τη λύπη του για την απουσία μηχανισμών συνεκτίμησης της διάστασης του φύλου στον προϋπολογισμό στα θεσμικά όργανα της ΕΕ, παρά την ισχυρή δέσμευση που υπάρχει εν προκειμένω· παροτρύνει τα αρμόδια όργανα του Κοινοβουλίου να ενσωματώνουν την προοπτική του φύλου και να χρησιμοποιούν δείκτες για την ισότητα των φύλων ως προς το φύλο κατά την κατάρτιση και έγκριση της κατάστασης προβλέψεων του Κοινοβουλίου, καθώς και καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας απαλλαγής· 

22.  εκφράζει επιδοκιμασία για το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης και κακοποίησης στην ΕΕ· τονίζει ότι η σεξουαλική παρενόχληση συνιστά σοβαρό έγκλημα το οποίο τις περισσότερες φορές δεν καταγγέλλεται, ακραία μορφή διακριτικής μεταχείρισης λόγω φύλου και ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια για την ισότητα των φύλων· εκφράζει την ικανοποίησή του για την απόφαση του Προεδρείου της 2ας Ιουλίου 2018 για αναθεώρηση της λειτουργίας της συμβουλευτικής επιτροπής που ασχολείται με τις καταγγελίες για παρενόχληση οι οποίες αφορούν τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των διαδικασιών εξέτασης καταγγελιών που εφαρμόζει, ενώ εγκρίνει ένθερμα το άρθρο 6 που προβλέπει τον διορισμό από τον γενικό γραμματέα δύο εμπειρογνωμόνων συμβούλων —ενός ιατρού συμβούλου της ιατρικής υπηρεσίας και ενός μέλους της νομικής υπηρεσίας— καθώς και για την προσθήκη του άρθρου 34α στα μέτρα εφαρμογής του καθεστώτος των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που αφορά τις οικονομικές συνέπειες μιας αποδεδειγμένης παρενόχλησης διαπιστευμένου κοινοβουλευτικού βοηθού·

23.   εκφράζει επιδοκιμασία για τα νέα μέτρα κατά της παρενόχλησης που έλαβε το Κοινοβούλιο, όπως ζητήθηκε στο ψήφισμά του της 26ης Οκτωβρίου 2017, και τα οποία τέθηκαν σε ισχύ την 1η Σεπτεμβρίου 2018, και ειδικότερα:

α) για τη σύσταση ειδικής και μόνιμης γραμματείας της συμβουλευτικής επιτροπής, υπαγόμενης στη Γραμματεία του Προεδρείου και των Κοσμητόρων, με περισσότερο και ειδικευμένο προσωπικό που θα καταρτίζεται τακτικά και το οποίο θα ασχολείται αποκλειστικά με ζητήματα παρενόχλησης·

β) για τη δυνατότητα συμμετοχής ενός δεύτερου εκπροσώπου των διαπιστευμένων κοινοβουλευτικών βοηθών στις συνεδριάσεις της Επιτροπής, ως πλήρους μέλους, με σκοπό την αντιμετώπιση του ζητήματος της περιοριστικής απαρτίας και του φόρτου εργασίας του εκπροσώπου των διαπιστευμένων κοινοβουλευτικών βοηθών·

γ) για τη διασφάλιση της πρόβλεψης στον εσωτερικό κανονισμό του Κοινοβουλίου (άρθρα 11 και 166) νέων κυρώσεων για παρενόχληση, καθώς και ενός «κώδικα αρμόζουσας συμπεριφοράς για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά την άσκηση των καθηκόντων τους», της καθιέρωσης δήλωσης που θα υπογράφεται από όλους τους βουλευτές κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους και θα υποβάλλεται στον Πρόεδρο, της επιβολής υποχρέωσης σε κάθε βουλευτή να διαβάζει τον κώδικα και να διαβεβαιώνει ότι θα τηρεί τις αρχές του και της δημοσίευσης όλων των δηλώσεων (υπογεγραμμένων και μη) στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου·

δ) για την παροχή καλύτερης ενημέρωσης στους διαπιστευμένους κοινοβουλευτικούς βοηθούς σχετικά με τη δυνατότητα κάλυψης όλων των νομικών εξόδων τους από το Κοινοβούλιο και υποστήριξής τους καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας·

24.  εκφράζει ωστόσο την έντονη αποδοκιμασία του για την αργή και ανεπαρκή πρόοδο όσον αφορά την υλοποίηση άλλων σημαντικών συστάσεων του ψηφίσματος του Κοινοβουλίου· ζητεί να δοθεί πλήρης και αδιαίρετη προσοχή από τον Πρόεδρο και τη διοίκηση του Κοινοβουλίου στην πλήρη εφαρμογή όλων των ζητούμενων μέτρων, συγκεκριμένα μέσω του χάρτη πορείας της περιόδου 2017-2019 με τίτλο «Ενημερωμένος χάρτης πορείας για την προσαρμογή των προληπτικών μέτρων και μέτρων έγκαιρης στήριξης με στόχο την αντιμετώπιση συγκρούσεων και περιστατικών παρενόχλησης μεταξύ βουλευτών και διαπιστευμένων κοινοβουλευτικών βοηθών ή άλλων υπαλλήλων»», ο οποίος θα πρέπει να αναθεωρηθεί το συντομότερο δυνατόν ώστε να περιλαμβάνει σε ικανοποιητικό βαθμό τουλάχιστον τα ακόλουθα αιτήματα του ψηφίσματος με σαφές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:

α)  παροχή υποχρεωτικής κατάρτισης για όλους τους βουλευτές και όλο το προσωπικό·

β)  σύσταση ειδικής ομάδας ανεξάρτητων, εξωτερικών εμπειρογνωμόνων, η οποία θα συγκληθεί με εντολή να εξετάσει την κατάσταση της σεξουαλικής παρενόχλησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τη λειτουργία των δύο επιτροπών της για την παρενόχληση·

γ)  ενίσχυση των επιτροπών καταπολέμησης της παρενόχλησης με τη συγχώνευσή τους σε μία και μοναδική επιτροπή μεταβλητής σύνθεσης ανάλογα με την κάθε επιμέρους υπό εξέταση περίπτωση και με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων όπως δικηγόρων και γιατρών ως μόνιμων μελών της επιτροπής·

25.  ζητεί, σε αυτό το πλαίσιο, από την Επιτροπή να συνεχίσει να παρακολουθεί την ορθή εφαρμογή και επιβολή της οδηγίας 2006/54/ΕΚ για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης, η οποία προβλέπει αντιστροφή του βάρους απόδειξης σε περιπτώσεις διακρίσεων λόγω φύλου·

26.  επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Υπηρεσία Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να διεξάγει τακτικά λεπτομερή ποιοτική και ποσοτική έρευνα σχετικά με την πρόοδο της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στο Κοινοβούλιο και τη λειτουργία της οργανωτικής δομής που είναι αφιερωμένη σε αυτήν, καθώς και να αναπτύξει αξιολογήσεις των επιπτώσεων στα φύλα και αναλύσεις βάσει φύλου· ζητεί αυξημένη, συστηματική και περιοδική συλλογή στοιχείων και στατιστικών ανά φύλο στις αξιολογήσεις αντικτύπου των πολιτικών και προγραμμάτων, καθώς και στη διαδικασία χάραξης πολιτικής, για να αναλύεται η πρόοδος στον τομέα της ισότητας των φύλων, να εντοπίζονται με ακρίβεια οι διαφορές μεταξύ των φύλων, να αξιολογούνται τα επιτεύγματα ή η οπισθοδρόμηση και για να λαμβάνονται αποφάσεις βάσει στοιχείων·

27.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του για υποχρεωτική κατάρτιση σε θέματα σεβασμού και αξιοπρέπειας για το σύνολο των βουλευτών και του προσωπικού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και, σε κάθε περίπτωση, κατά την έναρξη της νέας θητείας·

28.  υπενθυμίζει τη σημασία της ανάπτυξης ικανότητας ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου σε όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ μέσω της εξασφάλισης της παροχής ευαισθητοποιημένης ως προς το φύλο κατάρτισης και μέσω της εφαρμογής ειδικών προγραμμάτων κατάρτισης σχετικά με την ισότητα των φύλων σε όλους τους τομείς πολιτικής· εκφράζει την πλήρη υποστήριξή του προς την ανάπτυξη στοχευμένης και τακτικής κατάρτισης σχετικά με την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και για ειδικά προγράμματα κατάρτισης για γυναίκες με ηγετικές ικανότητες· ενθαρρύνει τη Γενική Διεύθυνση Προσωπικού να παράσχει κατάρτιση σχετικά με την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου για τους βουλευτές, τους βοηθούς και το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και τις πολιτικές ομάδες του Κοινοβουλίου να παράσχουν κατάρτιση για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου για το προσωπικό τους·

29.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το εργαλείο για ευαισθητοποιημένα ως προς τη διάσταση του φύλου κοινοβούλια που ανέπτυξε το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) για να βοηθήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα εθνικά και τα περιφερειακά κοινοβούλια να εκτιμήσουν και να βελτιώσουν την ευαισθησία τους έναντι των φύλων· καλεί τη διοίκηση και τις πολιτικές ομάδες του Κοινοβουλίου να εξασφαλίσουν την κατάλληλη παρακολούθηση των πορισμάτων της αξιολόγησης και των εκτιμήσεων·

30.  καλεί το EIGE να υποβάλλει τακτικά πληροφορίες στις σχετικές κοινοβουλευτικές επιτροπές και στην Επιτροπή, προκειμένου να υπογραμμίζεται η διάσταση του φύλου σε όλους τους τομείς χάραξης πολιτικής, και να καταστήσει διαθέσιμα τα δεδομένα και τα εργαλεία που έχει αναπτύξει, μεταξύ άλλων για τη συνεκτίμηση της ισότητας των φύλων στον προϋπολογισμό, όπως αυτά διατίθενται στην πλατφόρμα για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης ανάπτυξης ικανοτήτων που θα απευθύνεται επίσης στο προσωπικό και τους κοινοβουλευτικούς βοηθούς·

Πολιτικό Επίπεδο

31.  επαινεί τον διορισμό το 2016 του μόνιμου εισηγητή για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την ενεργό συμμετοχή του μόνιμου εισηγητή στις εργασίες της ομάδας υψηλού επιπέδου του Κοινοβουλίου για την ισότητα των φύλων και τη διαφορετικότητα· συνιστά, ως εκ τούτου, στο Κοινοβούλιο να διατηρήσει αυτή τη στάση κατά την κοινοβουλευτική περίοδο 2019-2024·

32.  πιστεύει ότι οι ισχυρότερες διοργανικές σχέσεις στον τομέα της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη πολιτικών της ΕΕ ευαισθητοποιημένων ως προς τη διάσταση του φύλου· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν έχει ακόμα καθιερωθεί διαρθρωμένη συνεργασία για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου με άλλους θεσμικούς εταίρους, όπως η Επιτροπή, το Συμβούλιο και το EIGE·

33.  υπογραμμίζει τη σημασία της ενίσχυσης της παρουσίας του φύλου που υποεκπροσωπείται στους εκλογικούς καταλόγους και το οποίο είναι τις περισσότερες φορές το γυναικείο φύλο· ενθαρρύνει με θέρμη τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα μέλη τους να εξασφαλίσουν την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων μεταξύ των υποψηφίων για τις εκλογές του 2019 για την ανάδειξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μέσω συστημάτων εναλλαγής ανδρών/γυναικών στα ψηφοδέλτια ή άλλων μεθόδων όπως οι κατάλογοι ίσης εκπροσώπησης· ενθαρρύνει την ισόρροπη εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών σε όλα τα επίπεδα·

34.  καλεί τις πολιτικές ομάδες του Κοινοβουλίου για την κοινοβουλευτική περίοδο 2019-2024 να εξασφαλίσουν την ισόρροπη εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών στη σύνθεση των οργάνων διοίκησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τους συνιστά να προτείνουν τόσο άνδρες όσο και γυναίκες ως υποψήφιους και υποψήφιες για τις θέσεις του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και του Μέλους του Προεδρείου καθώς και των προέδρων των επιτροπών και των αντιπροσωπειών προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος·

35.  συνιστά στις πολιτικές ομάδες του Κοινοβουλίου για την κοινοβουλευτική περίοδο 2019-2024 να εκλέξουν δύο βουλευτές η καθεμία, έναν άνδρα και μια γυναίκα, για τη θέση των Συμπροέδρων των ομάδων τους·

36.  ενθαρρύνει τις πολιτικές ομάδες του Κοινοβουλίου για την κοινοβουλευτική περίοδο 2019-2024 να λάβουν υπόψη τους τον στόχο της επίτευξης ίσης εκπροσώπησης των φύλων κατά τον διορισμό βουλευτών σε όλες τις επιτροπές και τις αντιπροσωπείες και, κυρίως, να ορίσουν ίσο αριθμό βουλευτών γυναικείου και ανδρικού φύλου ως μέλη και αναπληρωτές της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή των ανδρών στην πολιτική για την ισότητα των φύλων·

37.  προτείνει να διερευνηθούν τρόποι δημιουργίας ενός δικτύου γυναικών εντός του Κοινοβουλίου, το οποίο θα ενσωματώνει τα εθνικά δίκτυα, καθώς τα τυπικά ή άτυπα δίκτυα όχι μόνο βελτιώνουν τις διαδικασίες εργασίας, αλλά αποτελούν επίσης βασικό στοιχείο για την παροχή πληροφοριών, την αμοιβαία υποστήριξη, την καθοδήγηση, καθώς και την επίτευξη υποδειγματικών συμπεριφορών·

38.  ενθαρρύνει τις πολιτικές ομάδες του Κοινοβουλίου να εγκρίνουν στρατηγική για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι προτάσεις τους θα λαμβάνουν υπόψη τον αντίκτυπο στην ισότητα των φύλων·

39.  καλεί τον Γενικό Γραμματέα και το Προεδρείο να εφαρμόσουν την ίδια αρχή για την κάλυψη ανώτερων διοικητικών θέσεων όπως και για την κάλυψη θέσεων προϊσταμένων μονάδας, δηλαδή να καταστεί υποχρεωτική η συμπερίληψη τριών κατάλληλων υποψηφίων στους καταλόγους των επικρατέστερων υποψηφίων, περιλαμβανομένου τουλάχιστον ενός υποψηφίου από κάθε φύλο, δηλώνοντας ταυτόχρονα, ότι, αν όλοι οι άλλοι είναι ίσοι (π.χ. προσόντα, εμπειρία), θα πρέπει να προτιμάται το υποεκπροσωπούμενο φύλο· επισημαίνει ότι, εάν δεν πληρούνται αυτές οι απαιτήσεις, η θέση θα πρέπει να προκηρύσσεται εκ νέου·

40.  καταδικάζει με τον δριμύτερο δυνατό τρόπο την μισογύνικη γλώσσα που χρησιμοποιείται συχνά στην αίθουσα της ολομέλειας· εκφράζει την ικανοποίησή του για τις κυρώσεις που επέβαλε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και που επιβεβαιώθηκαν από το Προεδρείο κατά βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για παρατηρήσεις που έκανε κατά τη διάρκεια της συνόδου της ολομέλειας της 1ης Μαρτίου 2017 και με τις οποίες προσέβαλε την αξιοπρέπεια των γυναικών· εκφράζει ανησυχία για την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 31ης Μαΐου 2018, να ακυρώσει την απόφαση του Προέδρου και του Προεδρείου, με βάση τόσο την ερμηνεία των σχετικών διατάξεων του Κανονισμού όσο και τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με το άρθρο 10 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ελευθερία του λόγου)· παροτρύνει την αρμόδια επιτροπή του για θέματα που αφορούν τον Κανονισμό να προβεί σε αναθεώρηση των εφαρμοστέων κανόνων με σκοπό τη διασφάλιση του σεβασμού και της αξιοπρέπειας στην αίθουσα ολομέλειας σε όλες ανεξαιρέτως τις περιπτώσεις και, πιο συγκεκριμένα, να προσθέσει μια ρήτρα που θα απαιτεί από τους βουλευτές να απέχουν στις κοινοβουλευτικές συζητήσεις από τη χρήση γλώσσας που υποκινεί το μίσος ή εισάγει διακρίσεις λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, εθνικότητας, εθνοτικής ή κοινωνικής καταγωγής, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών φρονημάτων ή κάθε άλλης γνώμης, ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, και να μεριμνήσει, σε περίπτωση μη τήρησης της εν λόγω ρήτρας, για την επιβολή παραδειγματικών κυρώσεων·

41.  επικροτεί τη διαθεσιμότητα μαθημάτων επαγγελματικής κατάρτισης σχετικά με την ασυνείδητη μεροληπτική συμπεριφορά και παρενόχληση, τονίζει ότι τα εν λόγω μαθήματα κατάρτισης θα πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στην ισότητα των φύλων και σε θέματα που αφορούν άτομα ΛΟΑΔΜΔ και θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά για τους διευθυντές και τα μέλη εξεταστικών επιτροπών και να ενθαρρύνονται ενεργά για όλα τα άλλα μέλη του προσωπικού· 

42.  επαινεί τη στρατηγική της Επιτροπής για την πολυμορφία και την ένταξη, η οποία δημοσιεύτηκε το 2017· καλεί επιτακτικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αξιοποιήσει αυτό το καλό παράδειγμα, να ενστερνιστεί πλήρως τη διαχείριση της διαφορετικότητας και να αναγνωρίσει, να εκτιμήσει και να συμπεριλάβει προσωπικό με διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό ή διαφορετική ταυτότητα φύλου·

Διοικητικό επίπεδο

43.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την έκθεση του Δημήτρη Παπαδημούλη, με τίτλο «Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών στη Γενική Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου – τρέχουσα κατάσταση και περαιτέρω πορεία για την περίοδο 2017-2019» καθώς και για τον χάρτη πορείας για την υλοποίηση της έκθεσης· επαινεί την πρόοδο όσον αφορά την εφαρμογή των συγκεκριμένων δράσεων του χάρτη πορείας και το σαφές χρονοδιάγραμμά του για τη λήψη ειδικών μέτρων όσον αφορά τη διαχείριση, την επαγγελματική κατάρτιση, την ευαισθητοποίηση σχετικά με την ισότητα των φύλων, τα μέτρα για την εξισορρόπηση επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής και την τακτική παρακολούθηση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων μέσω στατιστικών· ζητεί να επιταχυνθεί η πρόοδος ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι για την ισότητα των φύλων που έχουν καθοριστεί για το 2019·

44.  παροτρύνει την Ομάδα υψηλού επιπέδου για την ισότητα των φύλων και τη διαφορετικότητα να πραγματοποιεί ανά διετία διαρθρωτική, αναλυτική αξιολόγηση της εφαρμογής του χάρτη πορείας για την ισότητα των φύλων, με βάση παρουσίαση της ΓΔ PERS·

45.  εκφράζει τον προβληματισμό του για το γεγονός ότι, παρά τις σθεναρές θεσμικές και πολιτικές δηλώσεις, οι στόχοι που αφορούν την ισότητα των φύλων δεν αναφέρονται ρητώς στα έγγραφα προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου και δεν λαμβάνονται υπόψη σε όλα τα στάδια της διαδικασίας του προϋπολογισμού·

46.  προτείνει στη Γενική Διεύθυνση Προσωπικού να καταρτίσει ερωτηματολόγιο που θα συμπληρώνεται από γυναίκες, και ιδίως από γυναίκες σε μεσαίες διοικητικές θέσεις σε εθελοντική βάση, με ερωτήσεις σχετικά με τα κίνητρα, τα εμπόδια και τις ευκαιρίες που έχουν, ώστε να γίνουν καλύτερα κατανοητά τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν όταν υποβάλλουν αιτήσεις για ανώτερες διοικητικές θέσεις·

47.  χαιρετίζει την ετήσια έκθεση για τους ανθρώπινο δυναμικό που καταρτίζει το Κοινοβούλιο·

48.  υπενθυμίζει ότι θα πρέπει να ενθαρρυνθεί ειδικά η χρήση μέτρων για τη βελτίωση της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, την αποδοχή από τους προϊστάμενους και, κατά περίπτωση, την ανάληψη ευθυνών φροντίδας σε ισότιμη βάση από αμφότερους τους γονείς· επισημαίνει ότι η ευαισθητοποίηση του κοινού όσον αφορά την ισορροπία επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής στο Κοινοβούλιο θα πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω μέσω σεμιναρίων, μαθημάτων κατάρτισης και δημοσιεύσεων· υποστηρίζει ότι οι βουλευτές και το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει να είναι κατάλληλα ενημερωμένοι σχετικά με το γεγονός ότι τα μέτρα για τη βελτίωση της ισορροπίας επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, όπως η άδεια μητρότητας/πατρότητας, η γονική άδεια, η άδεια φροντίδας και οι ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας θα βοηθήσουν να επιτευχθεί η ισότητα των φύλων στο Κοινοβούλιο, θα ενθαρρύνουν τον καλύτερο καταμερισμό των υποχρεώσεων φροντίδας μεταξύ γυναικών και ανδρών, θα βελτιώσουν την ποιότητα της απασχόλησης και την ευημερία των γυναικών και θα έχουν μακροπρόθεσμο αντίκτυπο στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη·

49.  συνιστά στη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας του Κοινοβουλίου να συμπεριλαμβάνει σε μεγαλύτερο βαθμό και πιο ενεργό τρόπο τη διάσταση του φύλου στις εκθέσεις χάραξης πολιτικής του Κοινοβουλίου και ιδίως στην προετοιμασία της εκστρατείας για τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 2019·

50.  επαινεί την πρόοδο που έχει σημειωθεί στη Γραμματεία του Κοινοβουλίου όσον αφορά τη βελτίωση της ισότητας των φύλων σε ανώτερες και μεσαίες διοικητικές θέσεις, αλλά επισημαίνει ότι, παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι υπάλληλοι του Κοινοβουλίου είναι γυναίκες, η εκπροσώπησή τους σε ανώτερες ή μεσαίες διοικητικές θέσεις εξακολουθεί να είναι πολύ χαμηλή: στα τέλη του 2017, το 15,4 % των γενικών διευθυντών, το 30,4 % των διευθυντών και το 36,2 % των προϊσταμένων μονάδας στη Γραμματεία του Κοινοβουλίου ήταν γυναίκες· υπενθυμίζει, επομένως, ότι θα πρέπει να προτιμάται το υποεκπροσωπούμενο φύλο όταν γίνεται επιλογή μεταξύ υποψηφίων με το ίδιο προφίλ (π.χ. πείρα, προσόντα κ.λπ.)·

51.  ζητεί να θεωρούνται οι γνώσεις ή η εμπειρία σε θέματα ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου πλεονέκτημα στις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος πρόληψης και την επιλογή του προσωπικού·

52.  καλεί τις γραμματείες των επιτροπών του Κοινοβουλίου να συνδράμουν τα μέλη τους, ώστε να εξασφαλίζεται η ισόρροπη εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών μεταξύ των ομιλητών στις ακροάσεις των επιτροπών, προτείνοντας έναν κατάλογο εμπειρογνωμόνων στον οποίο θα εκπροσωπούνται ισόρροπα άνδρες και γυναίκες·

53.  τονίζει ότι, προκειμένου να επιτευχθεί πραγματική πρόοδος όσον αφορά τη βελτίωση της ισότητας των φύλων στη Γραμματεία του Κοινοβουλίου και στις πολιτικές ομάδες, απαιτείται αλλαγή νοοτροπίας για να αλλάξουν οι αντιλήψεις και οι συμπεριφορές, καθώς και η περαιτέρω ανάπτυξη μιας νοοτροπίας ισότητας στη Γραμματεία·

°

°  °

54.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1)

ΕΕ C 224, 27.6.2018, σ. 96.

(2)

ΕΕ C 341 E της 16.12.2010, σ. 35.

(3)

ΕΕ C 199 E της 7.7.2012, σ. 65.

(4)

ΕΕ C 251 E της 31.8.2013, σ. 1.

(5)

ΕΕ C 316 της 30.8.2016, σ. 2.

(6)

ΕΕ C 263 της 25.7.2018, σ. 49.

(7)

ΕΕ C 61 E της 10.3.2004, σ. 384.

(8)

ΕΕ C 244 E της 18.10.2007, σ. 225.

(9)

ΕΕ C 184 E της 8.7.2010, σ. 18.

(10)

ΕΕ C 212 E της 5.8.2010, σ. 32.

(11)

ΕΕ C 251 E της 31.8.2013, σ. 11.

(12)

ΕΕ C 407, 4.11.2016, σ. 2.

(13)

ΕΕ C 35, 2.3.2018, σ. 35.

(14)

ΕΕ C 50, 9.2.2018, σ. 15.

(15)

ΕΕ C 346 της 27.9.2018, σ. 192.

(16)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0331.

(17)

ΕΕ P 45 της 14.6.1962, σ. 1385

(18)

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-equal-opportunities-diversity-inclusion-2017.pdf

(19)

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/diversity-inclusion-charter-2017-07-19-en.pdf

(20)

https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/151203_strategic_engagement_en.pdf

(21)

https://rm.coe.int/prems-093618-gbr-gender-equality-strategy-2023-web-a5/16808b47e1

(22)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0455.

(23)

‘The Global Gender Gap Report 2016’, World Economic Forum, 2016, http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2016/

(24)

Η αειφόρος ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση – έκθεση παρακολούθησης της σημειωθείσας προόδου όσον αφορά τις ΣΒΑ στο πλαίσιο της ΕΕ, Eurostat, 2018 https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/9237449/KS-01-18-656-EN-N.pdf/2b2a096b-3bd6-4939-8ef3-11cfc14b9329

(25)

Έκθεση με τίτλο«Γυναίκες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο», Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 8 Μαρτίου 2018, http://www.europarl.europa.eu/RegData/publications/2018/0001/P8_PUB(2018)0001_EL.pdf


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει δεσμευτεί να προωθήσει την ισότητα των φύλων, τα δικαιώματα των γυναικών και τη διαφορετικότητα τόσο στον χώρο εργασίας όσο και στις πολιτικές του. Ένα από τα μέσα προαγωγής της ισότητας των φύλων είναι η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Το Κοινοβούλιο εξέδωσε το πρώτο του ψήφισμα της ολομέλειας σχετικά με την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου ήδη το 2003. Το κύριο αρμόδιο όργανο είναι η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (FEMM) του Κοινοβουλίου η οποία καταρτίζει ανά εξάμηνο έκθεση για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις εργασίες των επιτροπών και των αντιπροσωπειών του Κοινοβουλίου.

Επίσης, η επιτροπή FEMM προεδρεύει και συντονίζει το δίκτυο ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου, που συστάθηκε το 2009 και το οποίο περιλαμβάνει έναν βουλευτή του ΕΚ και έναν διοικητικό υπάλληλο από κάθε κοινοβουλευτική επιτροπή, καθώς και δύο εκπροσώπους της διάσκεψης των εδρών των αντιπροσωπειών, οι οποίοι διορίζονται για να εντάξουν την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις εργασίες των επιτροπών και των αντιπροσωπειών τους.

Η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλων είναι μια παγκοσμίως αποδεκτή στρατηγική για την εξασφάλιση της ισότητας των φύλων. Δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά ένα μέσο για την επίτευξη ισότητας των φύλων με την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στην προετοιμασία, τον σχεδιασμό, την εφαρμογή, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των πολιτικών, των ρυθμιστικών μέτρων και των προγραμμάτων δαπανών.

Η ΕΕ αναγνωρίζει την ισότητα των φύλων ως θεμελιώδες δικαίωμα, κοινή αξία της ΕΕ και απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ για την ανάπτυξη, την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή· Ωστόσο, η έννοια της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου δεν είναι ακόμη αρκετά γνωστή ή υποτιμάται από πολλούς φορείς χάραξης πολιτικής.

Για να ενισχυθούν οι πολιτικές της ΕΕ είναι απαραίτητο να κατανοήσουμε τον τρόπο σχεδιασμού, προγραμματισμού, υλοποίησης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των πολιτικών από τη σκοπιά του φύλου. Με τον τρόπο αυτό αυξάνεται η σημασία των πολιτικών για την κοινωνία και διασφαλίζεται ο πλήρης σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων που κατοχυρώνονται στις Συνθήκες της ΕΕ και στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου θα πρέπει να θεωρείται ως συνεχής διαδικασία, υποστηριζόμενη από συστηματικές προσπάθειες για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλα τα επίπεδα, σε όλους τους τομείς και σε όλα τα στάδια της χάραξης πολιτικής και των διαδικασιών εφαρμογής.

Στην παρούσα πλέον πρόσφατη έκθεση πραγματοποιείται μία επισκόπηση της κατάστασης που επικρατεί στο εσωτερικό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά την προώθηση και την επίτευξη της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου, τόσο στη διοίκηση όσο και στις πολιτικές του. Αξιολογείται δε με κριτικό πνεύμα η πρόοδος που σημειώθηκε τα δύο τελευταία έτη και διατυπώνονται συγκεκριμένες συστάσεις σχετικά με τον τρόπο περαιτέρω βελτίωσης της κατάστασης.

Σε διοικητικό επίπεδο, και παρά τις δηλώσεις υψηλού επιπέδου και την προσήλωση στην προώθηση της ισότητας των φύλων και της διαφορετικότητας στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η κατάσταση εξακολουθεί να μην είναι ικανοποιητική. Αν και οι γυναίκες αποτελούν το 55 % του προσωπικού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται στα ανώτερα πολιτικά και διοικητικά κλιμάκια του Κοινοβουλίου.

Η εισηγήτρια χαιρετίζει τη δέσμευση και τον φιλόδοξο «Χάρτη πορείας 2017 έως 2019 για την εφαρμογή της έκθεσης Παπαδημούλη για την ισότητα των φύλων στη Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου για την Ισότητα των Φύλων και τη Διαφορετικότητα.

Αποτελεί πλέον ευθύνη όλων των εμπλεκόμενων παραγόντων να επιτύχουν αυτούς τους στόχους και να τους εφαρμόσουν σύμφωνα με το σαφές χρονοδιάγραμμα. Ταυτόχρονα, είναι σημαντικό να μη λησμονείται ότι η επίτευξη πραγματικής ισότητας των φύλων δεν αφορά μόνο την εκπλήρωση ποσοτικών, αλλά και ποιοτικών κριτηρίων, όπως το πολιτικό βάρος και το καθεστώς των διαφόρων θέσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, η εισηγήτρια θα ήθελε να τονίσει εκ νέου ότι η ισότητα των φύλων δεν είναι ζήτημα που αφορά μόνο τις γυναίκες. Στην πραγματικότητα, οι άνδρες έχουν ίσως μεγαλύτερη ευθύνη να εργαστούν για την επίτευξή της, ως ομάδα που ασκεί συλλογικά μεγαλύτερη εξουσία και επιρροή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε σχέση με τις γυναίκες. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι σε τελική ανάλυση η ισότητα των φύλων συμβάλλει στον πληρέστερο διάλογο και σε καλύτερη λήψη αποφάσεων, δεδομένου ότι χάρη σε αυτή καλύπτονται όλες οι οπτικές γωνίες στη συζήτηση.

Ωστόσο, η ισότητα των φύλων δεν είναι μια τυπική διαδικασία που θα πρέπει να προωθηθεί. Αυτό σημαίνει ότι η πρόοδος προς την ισότητα των φύλων στη γραμματεία του ΕΚ και στις πολιτικές του ομάδες μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την αλλαγή αντιλήψεων και συμπεριφορών ώστε να διαμορφωθεί μια νοοτροπία ισότητας.

Μία από τις προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπισθούν για να ενσωματωθεί η διάσταση του φύλου στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι η έλλειψη συνοχής και συντονισμού μεταξύ πολλών διαφορετικών φορέων και οργανώσεων που αναπτύσσουν και εφαρμόζουν μέτρα για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και προωθούν την ισότητα των φύλων, την ισότητα των ευκαιριών, τη διαφορετικότητα και την ένταξη.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαθέτει όργανα που είναι αρμόδια για τα θέματα αυτά, τόσο σε πολιτικό όσο και σε διοικητικό επίπεδο.

Σε πολιτικό επίπεδο:

–  Το Προεδρείο

–  Ο αντιπρόεδρος που είναι αρμόδιος για την ισότητα των φύλων και την διαφορετικότητα

–  Ομάδα Υψηλού Επιπέδου για την Ισότητα των Φύλων και τη Διαφορετικότητα

–  Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

–  Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

–  Δίκτυο ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου

Σε διοικητικό επίπεδο:

–  Ο Γενικός Γραμματέας

–  ΓΔ Προσωπικού

–  Η Μονάδα Ισότητας και Διαφορετικότητας

–  Η Μονάδα Πρόληψης και Ευεξίας στον Χώρο Εργασίας

–  Επιτροπή για την ισότητα των ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών και τη διαφορετικότητα (COPEC)

–  Συμβουλευτική Επιτροπή για την Πρόληψη και την Προστασία στην Εργασία (CPPT)

–  Η Ομάδα Συντονιστών για την Ισότητα και τη Διαφορετικότητα

Επιπλέον, η ένωση ÉGALITÉ - Ισότητα για του ΛΟΑΔΜ+ στα θεσμικά όργανα της ΕΕ - θεωρείται βασικός παράγοντας στον τομέα της ισότητας των φύλων και της διαφορετικότητας.

Η εισηγήτρια θεωρεί ότι μια πιο συντονισμένη προσέγγιση μεταξύ των διαφόρων φορέων αναμένεται να επηρεάσει θετικά τον αντίκτυπο και την αποτελεσματικότητά τους.

Συμπερασματικά, στην έκθεση τονίζεται ιδιαίτερα η ζωτική σημασία που έχει η ισότητα των φύλων για την εύρυθμη λειτουργία της δημοκρατίας και για τη νομιμότητα των δημόσιων αποφάσεων που λαμβάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο δρόμος προς την ισότητα των φύλων μπορεί να είναι ακόμα μακρύς, αλλά το έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου θα συνεχιστεί έως ότου αρθούν όλα τα εναπομένοντα εμπόδια και η διάσταση του φύλου ενσωματωθεί πλήρως σε όλα τα επίπεδα διοίκησης και χάραξης πολιτικής του Κοινοβουλίου.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

27.11.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

19

6

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniela Aiuto, Maria Arena, Beatriz Becerra Basterrechea, Heinz K. Becker, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, André Elissen, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Florent Marcellesi, Maria Noichl, Marijana Petir, João Pimenta Lopes, Liliana Rodrigues, Michaela Šojdrová, Ernest Urtasun, Jadwiga Wiśniewska, Anna Záborská

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Urszula Krupa, Edouard Martin, Clare Moody, Julie Ward

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Lynn Boylan


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

19

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea

EFDD

Daniela Aiuto

GUE/NGL

Malin Björk, Lynn Boylan, João Pimenta Lopes

PPE

Heinz K. Becker, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

S&D

Maria Arena, Vilija Blinkevičiūtė, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Edouard Martin, Clare Moody, Maria Noichl, Liliana Rodrigues, Julie Ward

VERTS/ALE

Florent Marcellesi, Ernest Urtasun

6

-

ECR

Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska

ENF

André Elissen

PPE

Marijana Petir, Michaela Šojdrová, Anna Záborská

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 8 Ιανουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου