POROČILO o vključevanju načela enakosti spolov v Evropskem parlamentu

6.12.2018 - (2018/2162(INI))

Odbor za pravice žensk in enakost spolov
Poročevalka: Angelika Mlinar


Postopek : 2018/2162(INI)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A8-0429/2018
Predložena besedila :
A8-0429/2018
Sprejeta besedila :

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o vključevanju načela enakosti spolov v Evropskem parlamentu

(2018/2162(INI))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju členov 2 in 3 Pogodbe o Evropski uniji (PEU), ki opredeljujeta načelo enakosti spolov kot osrednjo vrednoto Unije,

–  ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), zlasti členov 8 in 19,

–  ob upoštevanju člena 23 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, ki vsebuje posebne določbe o horizontalnem načelu enakosti spolov, in člena 6 PEU, v katerem se Listini priznava enaka pravna veljavnost kot Pogodbama,

–  ob upoštevanju Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin,

–  ob upoštevanju Splošne deklaracije o človekovih pravicah iz leta 1948,

–  ob upoštevanju Konvencije OZN o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk iz leta 1979,

–  ob upoštevanju Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima (Istanbulska konvencija) z dne 11. maja 2011,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 24. novembra 2016 o pristopu EU k Istanbulski konvenciji o preprečevanju nasilja nad ženskami ter o boju proti njemu[1],

–  ob upoštevanju pekinške deklaracije in izhodišč za ukrepanje, sprejetih 15. septembra 1995 na četrti svetovni konferenci o ženskah, ter poznejših zaključnih dokumentov, sprejetih na posebnih zasedanjih Organizacije združenih narodov Peking +5 (2000), Peking +10 (2005) in Peking +15 (2010), ter zaključnega dokumenta konference o pregledu Peking +20,

–  ob upoštevanju svojih resolucij z dne 10. februarja 2010 o enakosti žensk in moških v Evropski uniji – 2009[2], z dne 8. marca 2011 o enakosti žensk in moških v Evropski uniji – 2010[3], z dne 13. marca 2012 o enakosti žensk in moških v Evropski uniji – 2011[4], z dne 10. marca 2015 o napredku pri doseganju enakosti med ženskami in moškimi v Evropski uniji leta 2013[5] in z dne 14. marca 2017 o enakosti žensk in moških v Evropski uniji v obdobju 2014–2015[6],

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. marca 2003 o vključevanju načela enakosti spolov v Evropskem parlamentu[7],

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 18. januarja 2007 o vključevanju načela enakosti med spoloma v delo odborov[8],

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 22. aprila 2009 o vključevanju načela enakosti med spoloma v delo odborov in delegacij[9],

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 7. maja 2009 o vključevanju načela enakosti med spoloma v zunanje odnose EU ter v vzpostavljanje miru in oblikovanje državnih struktur[10],

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. marca 2012 o ženskah pri sprejemanju političnih odločitev[11],

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 9. junija 2015 o strategiji EU za enakost žensk in moških po letu 2015[12],

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 3. februarja 2016 o novi strategiji za pravice žensk in enakost spolov v Evropi po letu 2015[13],

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 8 marca 2016 o vključevanju načela enakosti spolov v delo Evropskega parlamenta[14],

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 26. oktobra 2017 o boju proti spolnemu nadlegovanju in zlorabam v EU[15],

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 11. septembra 2018 o ukrepih za preprečevanje trpinčenja in spolnega nadlegovanja na delovnem mestu, javnih mestih in v političnem življenju v EU ter boj proti njima[16],

–  ob upoštevanju Uredbe št. 31 (EGS), 11 (ESAE) o določitvi kadrovskih predpisov za uradnike in pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske gospodarske skupnosti in Evropske skupnosti za atomsko energijo (ter njenih sprememb in popravkov), zlasti člena 1(c) in (d)[17],

–  ob upoštevanju brošure Ženske v Evropskem parlamentu iz leta 2018,

–  ob upoštevanju letnega poročila Evropskega parlamenta o človeških virih za leto 2017, objavljenega avgusta 2018,

–  ob upoštevanju smernic o uporabi spolno nevtralnega jezika v Evropskem parlamentu,

–  ob upoštevanju poročila, ki ga je za predsedstvo Evropskega parlamenta pripravil podpredsednik Evropskega parlamenta in predsednik skupine na visoki ravni za enakost spolov in raznolikost Dimitrios Papadimulis z naslovom Enakost spolov v sekretariatu Evropskega parlamenta – stanje in pot naprej v obdobju 2017–2019, ki ga je predsedstvo sprejelo 16. januarja 2017,

–  ob upoštevanju časovnega načrta 2017–2019 za izvajanje poročila z naslovom Enakost spolov v sekretariatu Evropskega parlamenta – stanje in pot naprej v obdobju 2017–2019,

–  ob upoštevanju akcijskega načrta za spodbujanje enakosti spolov in raznolikosti v sekretariatu Evropskega parlamenta za obdobje 2014–2019,

–  ob upoštevanju mandata skupine na visoki ravni za enakost spolov in raznolikost,

–  ob upoštevanju smernic o enakosti za člane/kadrovske svetovalce v izbirnih komisijah,

–  ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 19. julija 2017 z naslovom Boljša delovna mesta za vse: od enakih možnosti proti raznolikosti in vključenosti (C(2017)5300)[18] ter listine o raznolikosti in vključenosti[19],

–  ob upoštevanju delovnega dokumenta služb Komisije z dne 3. decembra 2015 o strateških prizadevanjih za enakost spolov v obdobju 2016–2019 (SWD(2015)0278)[20],

–  ob upoštevanju strategije Sveta Evrope za enakost spolov v obdobju 2018–2023[21],

–  ob upoštevanju skupne izjave Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije z dne 19. novembra 2013 o vključevanju načela enakosti spolov, priložene k zakonodajni resoluciji Evropskega parlamenta o osnutku uredbe Sveta o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020, ki je priložena večletnemu finančnemu okviru[22],

–  ob upoštevanju poročila Medparlamentarne unije iz leta 2011 z naslovom Parlamenti, ki upoštevajo različnost spolov: globalni pregled dobre prakse, ki je bilo objavljeno leta 2011,

–  ob upoštevanju člena 52 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za pravice žensk in enakost spolov (A8-0429/2018),

A.  ker je enakost spolov temeljna vrednota EU, opredeljena v pogodbah EU in Listini EU o temeljnih pravicah; ker člen 8 PDEU določa, da si Evropska unija z vsemi svojimi dejavnostmi prizadeva odpraviti neenakosti, spodbujati enakost spolov in se boriti proti diskriminaciji pri opredeljevanju in izvajanju svojih politik in dejavnosti;

B.  ker je enakost spolov na splošno ključna za varstvo človekovih pravic, delovanje demokracije, spoštovanje načela pravne države, gospodarsko rast, socialno vključenost in trajnost, vključevanje razsežnosti spola pa je pomembno na vseh področjih politike, za katera je pristojna EU;

C.  ker sta pravica do enakosti in jamstvo nediskriminacije temeljni načeli, ki podpirata vključevanje načela enakosti spolov; ker vključevanje načela enakosti spolov pomeni obravnavati pravice, vidike in dobrobit žensk, deklet, LGBTIQ oseb in ljudi vseh spolnih identitet;

D.  ker ne le, da se napredek pri doseganju enakosti spolov v EU ne nadaljuje po celotni Uniji, ampak v nekaterih državah članicah tudi močno nazaduje;

E.  ker je v Istanbulski konvenciji poudarjeno, da je mogoče vse oblike nasilja na podlagi spola prekiniti zgolj s spremembo miselnosti in odnosa; ker je zato potrebna vzgoja na vseh ravneh in za vse starosti o enakosti žensk in moških, o odpravi stereotipnih vlog spolov ter o spoštovanju osebne integritete;

F.  ker je za zagotovitev resničnega napredka pri vključevanju načela enakosti spolov v politike, programe, pobude in ukrepe EU dodeljenih premalo sredstev in človeških virov;

G.  ker populacijo Evropske unije sestavlja polovica žensk in polovica moških, vendar sestava Evropskega parlamenta izraža močno pomanjkljivo zastopanost žensk, saj je samo 36,1 % vseh poslancev ženskega spola; ker je ta vrzel še bolj poudarjena v sestavi predsedstva Parlamenta, ki ga sestavlja 7 žensk in 13 moških; ker uravnotežena zastopanost spolov in raznolikost v Parlamentu prispevata k odpravi stereotipov, zmanjšujeta diskriminacijo in povečujeta raven demokratične zastopanosti državljanov EU in legitimnost odločitev Parlamenta;

H.  ker je bilo med imenovanimi člani višjega vodstva Parlamenta (generalni direktorji in direktorji) leta 2016 le 11 % žensk, leta 2017 pa je bilo žensk 33 %;

I.  ker je 5. cilj trajnostnega razvoja do leta 2030 doseči enakost spolov ter krepiti vlogo vseh žensk in deklic, pri čemer je to medsektorski cilj za vseh 17 ciljev trajnostnega razvoja; ker je vključevanje načela enakosti spolov orodje za učinkovit, dolgoročni in trajnostni pravični razvoj s pozitivnim učinkom v smislu uresničevanja ciljev zmanjšanja revščine; ker pa je napredek glede enakosti spolov zelo počasen in so v mnogih državah po svetu spremembe minimalne[23], tudi v Evropi; ker so bili rezultati izvajanja 5. cilja trajnostnega razvoja mešani v državah članicah EU in med njimi in ker je delež žensk v nacionalnih parlamentih in na položajih odločanja še vedno bistveno manjši deleža moških[24];

J.  ker vključevanje vidika spola v proračun pogosto vodi ne le do manjše podpore za ukrepe in kazalnike v zvezi s spoloma, ampak tudi skoraj onemogoča oceno zneskov, dodeljenih vprašanjem spolov;

K.  ker vključevanje načela enakosti spolov velja za učinkovito in globalno sprejeto strategijo, katere cilj je doseči enakost spolov in se boriti proti diskriminaciji z reorganizacijo, izboljšanjem, razvojem in ocenjevanjem procesov politike, tako da bi akterji, ki sodelujejo pri oblikovanju politike, vidik enakosti spolov vključili v vse politike, regulativne ukrepe in programe porabe, in sicer na vseh ravneh in v vseh fazah; ker je vključevanje načela enakosti spolov ključno orodje za sistematično obravnavo razlik med pogoji, razmerami in potrebami vseh v politikah in ukrepih ter za napredek enakosti spolov, spodbujanje enakih pravic in uravnoteženo zastopanost spolov na različnih upravnih, političnih, družbenih in gospodarskih ravneh ter pri odločanju;

L.  ker morajo Parlament, Svet in Komisija tesneje sodelovati med seboj in zagotoviti, da se bodo vidiki spola vključili v vse faze proračuna, politik, programov in pobud Unije, kar bo olajšalo delo Parlamenta na področju vključevanja načela enakosti spolov;

M.  ker so predlogi sprememb o vključevanju načela enakosti spolov, ki jih je sprejel Odbor za pravice žensk in enakost spolov ter so bili vloženi za sprejetje v drugih odborih, učinkovito orodje za zagotovitev, da se enakost spolov ustrezno upošteva v poročilih in resolucijah Parlamenta;

N.  ker vključevanje vidika spola v proračun v obliki načrtovanja in priprave programov prispeva k napredku na področju enakosti spolov in uveljavljanju pravic žensk ter je eno od glavnih orodij, s katerim oblikovalci politik spodbujajo enakost spolov, vendar ga nobena od institucij EU še vedno ne uporablja sistematično;

O.  ker glede na najnovejše razpoložljive podatke[25] ženske predstavljajo 59 % zaposlenih v Parlamentu, vendar so še vedno premalo zastopane na vseh vodstvenih položajih; ker se je število žensk na višjih vodilnih položajih od junija 2017 celo zmanjšalo, število žensk na srednjih vodstvenih položajih pa le nekoliko povečalo;

P.  ker so v poročilu o enakosti spolov iz leta 2017, ki ga je pripravil podpredsednik Dimitrios Papadimulis, določeni trije cilje glede zastopanosti žensk na srednjih in višjih vodstvenih položajih, ki naj bi bil dosežen do leta 2019: 30 % na ravni generalnih direktorjev, 35 % na ravni direktorjev in 40 % na ravni vodij enot, v nadaljnjem časovnem načrtu pa je opisano, kako doseči te cilje;

Q.  ker se za spodbujanje vključevanja načela enakosti spolov v delo odborov in delegacij v vsakem odboru in na konferenci predsednikov delegacij imenuje član, odgovoren za vključevanje načela enakosti spolov, ki deli izkušnje in najboljše prakse v okviru mreže za vključevanje načela enakosti spolov;

R.  ker je zagotavljanje skladnosti med notranjimi politikami na področju človeških virov in zunanjimi ukrepi na področju spodbujanja enakosti spolov in pravic LGBTIQ bistveno za verodostojnost Parlamenta in drugih institucij EU;

S.  ker Poslovnik Parlamenta že od leta 2014 določa, da mora biti raznolikost Parlamenta izražena v sestavi predsedstva vsakega parlamentarnega odbora in da ni dovoljeno imeti popolnoma moškega ali popolnoma ženskega predsedstva;

T.  ker višje vodstvene položaje v Parlamentu dodeli izključno predsedstvo Evropskega parlamenta;

U.  ker mora vključevanje načela enakosti spolov v Evropskem parlamentu ustrezno upoštevati pravice, vidike in dobrobit LGBTIQ oseb in ljudi vseh spolnih identitet; ker Parlament vprašanjem LGBTIQ sicer pripisuje čedalje večji pomen, vendar je vidnost aktivistov LGBTIQ sorazmerno majhna, njihov glas pa slabo slišan;

V.  ker bi bilo treba priznati družbeno in politično vrednost organizacij žensk in ženskih prostorov, njihove zgodovine in dela ter njihove glavne vloge pri preprečevanju nasilja na podlagi spola in pri spodbujanju enakosti spolov, samoodločanja žensk in medkulturnega dialoga; ker ni zavestnega vključevanja načela enakosti spolov brez krajev, ki omogočajo samoodločanje žensk in njihovo avtoriteto ter se borijo proti nasilju moških nad ženskami;

W.  ker je legitimnost žensk v politiki včasih še vedno ogrožena in ker so ženske žrtve stereotipov, ki jih odvračajo od političnega udejstvovanja, ta pojav pa je še posebej očiten tam, kjer so ženske v politiki slabo zastopane;

X.  ker imajo ženske v EU enake politične in državljanske pravice kot moški, vendar se kljub temu pogosto srečujejo s socialno, družbeno ali gospodarsko neenakostjo;

Y.  ker enakost spolov pomaga pri izčrpnejši razpravi in boljšem odločanju, saj lahko prispeva bolj vsestranske vidike;

Z.  ker bi morale biti institucije odgovorne za preprečevanje vertikalne in horizontalne spolne segregacije;

Aa.  ker je Parlament že dolga leta zavezan spodbujanju enakosti spolov in ker je Odbor za pravice žensk in enakost spolov odgovoren za izvajanje in nadaljnji razvoj vključevanja načela enakosti spolov v vse sektorje politike;

Ab.  ker se mora Parlament še naprej boriti proti spolnemu nadlegovanju in izvajati dogovorjene ukrepe;

Ac.  ker ima Parlament veliko različnih organov, ki so pristojni za razvoj in izvajanje vključevanja načela enakosti spolov in spodbujanje enakosti spolov ter raznolikosti tako na politični kot upravni ravni, kot so skupina na visoki ravni za enakost spolov in raznolikost, Odbor za pravice žensk in enakost spolov, mreža za vključevanje načela enakosti spolov, Oddelek za enakost in raznolikost, Odbor za enake možnosti in raznolikost (COPEC), égalité, združenje LGBTI+ osebja institucij EU, svetovalni odbor za preventivo in zaščito pri delu ter skupina koordinatorjev za enakost in raznolikost; ker pa ni jasnega usklajevanja in skladnosti med temi organi;

Ad.  ker je vključevanje načela enakosti spolov proces, ki zahteva posebne spretnosti in znanja ter zavezanost, zato je učinkovito le, če ga spremljajo dejavnosti ozaveščanja in krepitve zmogljivosti v institucijah in med osebjem;

Ae.  ker se je Parlament že leta 2003 zavezal sprejetju in izvajanju načrta politike za vključevanje načela enakosti spolov, katerega prednostna naloga je vključevanje vidika spolov v delo odborov in delegacij s konkretnim orodjem za večjo ozaveščenost ter spodbujanje in izvajanje načela enakosti spolov v njihovem vsakodnevnem delu;

Splošne opombe

1.  ponovno potrjuje svojo močno zavezanost enakosti spolov tako v vsebini politik, pobud in programov EU kot tudi na vseh političnih, proračunskih, upravnih in izvršilnih ravneh Unije;

2.  poziva k temu, da se tako kot zadnjemu tudi novemu večletnemu finančnemu okviru priloži skupna izjava Parlamenta, Komisije in Sveta, v kateri se ti zavezujejo, da bodo zagotovili, da bodo letni proračunski postopki, ki se uporabljajo za večletni finančni okvir, po potrebi vključevali elemente za enakost spolov, pri čemer se bodo upoštevali načini, na katere skupni finančni okvir Unije prispeva k cilju doseganja enakosti in zagotavlja vključevanje načela enakosti spolov;

3.  ponovno poziva Komisijo, naj predloži resnično evropsko strategijo o enakosti v obliki sporočila, ki bo vključevalo jasne in, kolikor je mogoče, merljive cilje, pri čemer naj se prevede v vse uradne jezike EU, da bi zagotovili večjo porazdelitev in razumevanje med državljani ter socialnimi in gospodarskimi akterji;

4.  meni, da bi moral Parlament ustvariti in spodbujati kulturo raznolikosti in vključevanja ter varno delovno okolje za vse ter da bi morali navzkrižni ukrepi za zagotovitev dobrega počutja vsega osebja in evropskih poslancev potekati hkrati z usmerjenimi ukrepi za doseganje uravnotežene zastopanosti spolov na upravni in politični ravni;

5.  vztraja, da lahko vključevanje načela enakosti spolov pomeni tudi uvedbo posebnih ukrepov, namenjenih ženskam ali moškim, za obravnavanje vztrajnih neenakosti ali spreminjanje splošnih politik, da bi se prilagodili različnim okoliščinam za posameznike ali skupine;

6.  podpira moške in ženske vzornike za enakost spolov ter pobude v upravi Parlamenta in na politični ravni, ki dejavno prispevajo k enakosti spolov in enakim možnostim; še naprej spodbuja promocijo različnih vzornikov za premagovanje vseh vrst spolnih stereotipov;

7.  poudarja, da doseganje enakosti spolov ni žensko vprašanje, temveč vprašanje, ki mora vključevati celotno družbo;

8.  obžaluje, da se pri vizualni komunikaciji Parlamenta včasih uporabljajo spolni stereotipi in stereotipi, ki temeljijo na spolni usmerjenosti in spolni identiteti; v zvezi s tem opozarja na pomen predstavljanja in spodbujanja enakosti spolov v komunikacijskem gradivu v vseh sektorjih politike; 

9.  opozarja, da vključevanje načela enakosti spolov zajema izbire politike, postopek odločanja, postopke in prakse ter izvajanje, spremljanje in vrednotenje; zato poudarja, da bi bilo treba za celovito oceno stanja vključevanja načela enakosti spolov v Parlamentu upoštevati ne le vsebino politike, temveč tudi zastopanost spolov v upravi in pri odločanju;

10.  izraža zaskrbljenost, da zastopanost žensk na ključnih položajih odločanja Parlamenta na politični in upravni ravni ostaja nizka in da mora Parlament zagotoviti, da je razporeditev mest odločanja enakomerno porazdeljena med spoloma;

11.  obžaluje pomanjkanje doslednosti in usklajenosti med različnimi organi, ki delujejo na področju enakosti spolov in raznolikosti v Parlamentu; ponovno poziva k izboljšanju notranje koordinacije, da bi dosegli višjo stopnjo vključevanja načela enakosti spolov, tudi pri zaposlovanju osebja, organizaciji dela, delovnih odločitvah in postopkih;

12.  pozdravlja odločitev Parlamenta, da bo počastil Simone Veil, prvo žensko predsednico neke institucije EU in zagovornico pravic žensk, predvsem zakonitega splava in reproduktivnih pravic, tako da bo nagrado za enakost in raznolikost poimenoval po njej, s čimer bo poudaril in priznal dobro prakso in vzornike enakih možnosti v okviru sekretariata Evropskega parlamenta; priporoča povečanje prepoznavnosti in ozaveščanje o tej pomembni nagradi;

13.  poudarja pomen dialoga z zunanjimi deležniki, kot so ženske organizacije civilne družbe, lokalne skupine za pravice žensk in enakost spolov, ženska gibanja, predvsem globalno gibanje Ni Una Menos, mednarodne institucije, akademski svet in nacionalni parlamenti, pri razvoju orodij in zbiranju podatkov; opozarja, da je njihova mobilizacija pomembna za izboljšanje procesov EU na področju vključevanja načela enakosti spolov in za olajšanje medsebojne izmenjave za spodbujanje najboljše prakse;

Orodja za vključevanje načela enakosti spolov

14.  poziva k učinkovitim ukrepom za zagotovitev resnične enakosti med moškimi in ženskami v Evropskem parlamentu; v zvezi s tem poudarja, da so izredno pomembni predvsem ukrepi za preprečevanje spolnega nadlegovanja; zlasti poudarja, da so potrebni ukrepi za ozaveščanje in usposabljanje;

15.  pozdravlja revidirane smernice o spolno nevtralnem jeziku v Evropskem parlamentu, objavljene julija 2018, ki zdaj bolje odražajo jezikovno in kulturno dogajanje ter dajejo praktične nasvete v vseh uradnih jezikih EU o uporabi pravičnega in vključujočega jezika glede na spol; opozarja, da je bil Parlament ena prvih mednarodnih organizacij, ki je leta 2008 sprejela večjezične smernice o spolno nevtralnem jeziku; opozarja na pomen spodbujanje širšega javnega sprejemanja smernic in poziva vse poslance Evropskega parlamenta ter uradnike, naj pri svojem delu dosledno spodbujajo in uporabljajo te smernice;

16.  je seznanjen z delom mreže za vključevanje načela enakosti spolov in pozdravlja vključitev predstavnikov konference predsednikov delegacij v to mrežo ter poziva k njenemu nadaljnjemu razvoju;

17.  pozdravlja dejstvo, da je večina parlamentarnih odborov za svoje delo sprejela akcijske načrte za vključevanje načela enakosti spolov in da so jih mnogi že predstavili mreži za vključevanje načela enakosti spolov; zato poziva preostalih nekaj odborov, naj sledijo temu zgledu; vendar ugotavlja, da so ti načrti zelo raznoliki in da se ne izvajajo; poziva k sprejetju skupnega akcijskega načrta za enakost spolov v okviru Evropskega parlamenta, ki bo vseboval vsaj določbe v zvezi z enako zastopanostjo spolov v celotnem delu Parlamenta in v vseh njegovih organih, uvedbo vidika spolov v vse svoje dejavnosti politik in v svojo organizacijo dela ter uporabo spolno nevtralnega jezika v vseh dokumentih; poziva, da se Poslovnik ustrezno spremeni;

18.  obžaluje, da pri zadnji spremembi Poslovnika niso bili vključeni postopki za izvajanje vključevanja načela enakosti spolov;

19.  pozdravlja napredek, ki je bil dosežen v zadnjih letih pri sprejemanju akcijskih načrtov v večini odborov Parlamenta;

20.  poziva k tesnejšemu sodelovanju med parlamentarnimi odbori, s katerim bi dosegli dejansko vključitev razsežnosti spolov v njihova poročila, in poudarja, da je za vse parlamentarne odbore pomembno, da spoštujejo pristojnosti Odbora za pravice žensk in enakost spolov, in sicer s sprejemanjem predlogov sprememb v zvezi z vključevanjem načela enakosti spolov, ki jih vloži odbor, in s sodelovanjem z namenom preprečevanja navzkrižja pristojnosti;

21.  ponovno opozarja na pomen vključevanja vidika spola v proračun na vseh ravneh proračunskega postopka; obžaluje odsotnost mehanizmov za vključevanje vidika spola v proračun v institucijah EU kljub močni zavezanosti k njihovi uporabi; poziva pristojne organe Parlamenta, da vključijo vidik spola in uporabljajo kazalnike v zvezi s spoloma pri pripravi in sprejemanju ocen Parlamenta ter skozi celotne postopke razrešnic; 

22.  pozdravlja resolucijo Evropskega parlamenta z dne 26. oktobra 2017 o boju proti spolnemu nadlegovanju in zlorabam v EU; poudarja, da je spolno nadlegovanje hudo kaznivo dejanje, o katerem se v večini primerov ne poroča, skrajna oblika diskriminacije na podlagi spola in ena največjih ovir za enakost spolov; pozdravlja sklep predsedstva z dne 2. julija 2018 o reviziji delovanja svetovalnega odbora za obravnavo pritožb zaradi nadlegovanja, ki zadevajo poslance Evropskega parlamenta, in njegovih postopkov za obravnavanje pritožb, pri čemer zelo odobrava člen 6, ki določa, da generalni sekretar imenuje dva strokovna svetovalca, in sicer enega zdravnika iz zdravstvene službe in enega člana pravne službe, ter tudi dodatek člena 34a k izvedbenim ukrepom za statut poslancev Evropskega parlamenta v zvezi s finančnimi posledicami dokazanega primera nadlegovanja akreditiranega parlamentarnega pomočnika;

23.   pozdravlja nove ukrepe proti nadlegovanju, h katerim Parlament poziva v svoji resoluciji z dne 26. oktobra 2017 in ki jih je Parlament sprejel ter so začeli veljati 1. septembra 2018, in sicer:

(a) da se svetovalnemu odboru zagotovi namenski in stalni sekretariat, ki je neposredno povezan s Sekretariatom predsedstva in kvestorjev, v katerem bo več specializiranih zaposlenih, ki se bodo redno usposabljali in ukvarjali izključno z zadevami v zvezi z nadlegovanjem;

(b) da se drugemu predstavniku akreditiranih parlamentarnih pomočnikov omogoči sodelovanje na zasedanjih odbora kot polnopravnemu članu, da bi obravnavali vprašanja restriktivne sklepčnosti in delovne obremenitve predstavnikov akreditiranih parlamentarnih pomočnikov;

(c) da se zagotovi, da Poslovnik (člena 11 in 166) vključuje nove kazni za nadlegovanje in Kodeks o primernem vedenju poslancev Evropskega parlamenta pri opravljanju njihovih dolžnosti, da se pripravi izjava, ki jo vsak poslanec podpiše ob prevzemu poslanske funkcije in jo predloži predsedniku, da vsak poslanec prebere kodeks in potrdi, da bo spoštoval njegova načela, ter da se vse izjave (podpisane ali nepodpisane) objavijo na spletišču Parlamenta;

(d) da se akreditirani parlamentarni pomočniki bolje obveščajo o možnosti, da Parlament krije vse njihove stroške postopka in jim nudi podporo skozi celoten postopek;

24.  vseeno močno obžaluje počasen in neustrezen napredek pri izvajanju drugih glavnih priporočil resolucije Parlamenta; zahteva, da predsednik in uprava Parlamenta namenita popolno pozornost izvajanju vseh zahtevanih ukrepov, zlasti s časovnim načrtom za obdobje 2017–2019 o preventivnih ukrepih in ukrepih za zgodnjo pomoč v primeru konfliktov in nadlegovanja med poslanci in akreditiranimi parlamentarnimi pomočniki, praktikanti ali drugim osebjem, ki bi ga bilo treba čim prej pregledati, da bi se ustrezno vključile vsaj naslednje zahteve iz resolucije z jasnim časovnim načrtom izvajanja:

(a)  zagotovitev obveznega usposabljanja za vse poslance in zaposlene;

(b)  ustanovitev delovne skupine neodvisnih zunanjih strokovnjakov, ki bo pooblaščena, da preuči stanje na področju spolnega nadlegovanja v Evropskem parlamentu ter delovanje njegovih odborov, ki delujeta na tem področju;

(c)  krepitev odborov za preprečevanje nadlegovanja tako, da se združita v en sam odbor s spremenljivo sestavo, ki je odvisna od primera, ki se preiskuje, pri čemer odbor kot stalne člane vključuje strokovnjake, kot so pravniki in zdravniki;

25.  v zvezi s tem poziva Komisijo, naj še naprej spremlja redno uporabo in izvajanje Direktive 2006/54/ES o uresničevanju načela enakih možnosti ter enakega obravnavanja moških in žensk pri zaposlovanju in poklicnem delu, ki določa prenos dokaznega bremena v primeru diskriminacije na podlagi spola;

26.  ponovno poziva raziskovalno službo Evropskega parlamenta, naj redno izvaja podrobne kvalitativne in kvantitativne raziskave o napredku pri vključevanju načela enakosti spolov v Parlamentu in o delovanju temu namenjene organizacijske strukture, pa tudi naj opravi ocene vpliva glede na spol in analize v zvezi s spolom; poziva k večjemu, sistematičnemu in rednemu zbiranju podatkov, razčlenjenih po spolu, in statističnih podatkov v ocenah učinka politik in programov ter v postopku oblikovanja politike, da bi analizirali napredek pri enakosti spolov, točno opredelili razlike med spoloma, ocenili dosežke ali nazadovanje ter zagotovili informacije za odločanje na podlagi dokazov;

27.  ponovno poziva, da se za vse poslance in osebje organizira obvezno usposabljanje o spoštovanju in dostojanstvu, v vsakem primeru pa ob začetku novega mandata;

28.  opozarja na pomen gradnje zmogljivosti za vključevanje načela enakosti spolov v vseh institucijah EU, in sicer tako da bi zagotovili, da se bo pri usposabljanju upoštevala različnost spolov in da se bodo v vseh sektorjih politike izvajali posebni programi usposabljanja o enakosti spolov; izraža polno podporo razvoju ciljnih in rednih usposabljanj na področju vključevanje načela enakosti spolov ter posebnim programom usposabljanja za ženske z vodstvenim potencialom; spodbuja Generalni direktorat za kadrovske zadeve, naj zagotovi usposabljanje na področju vključevanje načela enakosti spolov za poslance, pomočnike in druge zaposlene Evropskega parlamenta, ter politične skupine Parlamenta, naj tako usposabljanje zagotovijo za svoje osebje;

29.  pozdravlja orodje za upoštevanje načela enakosti spolov v parlamentih, ki ga je Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE) oblikoval za pomoč Evropskemu parlamentu ter nacionalnim in regionalnim parlamentom pri ocenjevanju in izboljšanju upoštevanja različnosti spolov; poziva upravo in politične skupine Parlamenta, naj zagotovijo ustrezne nadaljnje ukrepe v zvezi z ugotovitvami ocene in vrednotenja;

30.  poziva EIGE, naj parlamentarnim odborom in Komisiji redno posreduje informacije, da bi poudarili vidik spolov na vseh področjih oblikovanja politike, in naj v okviru širše gradnje zmogljivosti, namenjene tudi osebju in parlamentarnim pomočnikom, da na voljo podatke in orodja, ki jih je razvil, tudi o vključevanje vidika spola v proračun, kot je prikazano na platformi za vključevanje načela enakosti spolov;

Politična raven

31.  želi pohvaliti imenovanje stalnega poročevalca za vključevanje načela enakosti spolov v Evropskem parlamentu leta 2016 in aktivno sodelovanje stalnega poročevalca pri delu skupine na visoki ravni za enakost spolov in raznolikost; zato priporoča, da Parlament v parlamentarnem obdobju 2019–2024 ohrani to delovno mesto;

32.  meni, da lahko tesnejši medinstitucionalni odnosi na področju vključevanja načela enakosti spolov prispevajo k razvoju politik EU, ki upoštevajo različnost spolov; obžaluje, da se na področju vključevanja načela enakosti spolov še ni izoblikovalo strukturirano sodelovanje z drugimi institucionalnimi partnerji, kot so Komisija, Svet in EIGE;

33.  poudarja, da je pomembno povečati prisotnost nezadostno zastopanega spola, kar so pogosto ženske, na volilnih seznamih; močno spodbuja evropske politične stranke in njihove člane, naj zagotovijo uravnoteženo zastopanost spolov pri kandidatih za volitve v Evropski parlament leta 2019 z izmenjavanjem kandidatov in kandidatk ali drugimi metodami, kot so seznami enake zastopanosti spolov; se zavezuje k uravnoteženi zastopanosti moških in žensk na vseh ravneh;

34.  poziva politične skupine Parlamenta, naj v parlamentarnem obdobju 2019–2024 zagotovijo spolno uravnoteženo sestavo organov, ki vodijo Evropski parlament, in priporoča, naj za položaje predsednika, podpredsednika, člana predsedstva ter predsednike odborov in delegacij predlagajo tako moške kot ženske kandidate, da bi dosegli ta cilj;

35.  priporoča, da vsaka politična skupina Parlamenta v parlamentarnem obdobju 2019–2024 za položaj sopredsedujočega skupine izvoli dva poslanca, enega moškega in eno žensko;

36.  spodbuja politične skupine Parlamenta, naj v parlamentarnem obdobju 2019–2024 pri imenovanju poslancev v vse odbore in delegacije upoštevajo cilj doseganja enake zastopanosti spolov, in zlasti da imenujejo enako število poslancev obeh spolov za člane in namestnike Odbora za pravice žensk in enakost spolov, da bi spodbudili vključevanje moških v politiko enakosti spolov;

37.  predlaga, da se preučijo načini za vzpostavitev ženskih mrež v Parlamentu, ki bi vključevale nacionalne mreže, saj formalne ali neformalne mreže izboljšujejo delovne procese, poleg tega pa so tudi ključni elementi za zagotavljanje informacij, vzajemne podpore in mentorstva ter oblikovanja vzornikov;

38.  spodbuja politične skupine Parlamenta, naj sprejmejo strategijo za vključevanje enakosti spolov, s katero bi zagotovili, da njihovi predlogi upoštevajo njihov učinek na enakost spolov;

39.  poziva generalnega sekretarja in predsedstvo, naj uporabita enako načelo za dodelitev delovnih mest za višje vodstvo kot za dodelitev delovnih mest vodij enot, kar pomeni, da je treba narediti seznam vsaj treh primernih kandidatov z najmanj enim kandidatom vsakega spola, pri čemer je treba, če so vsi drugi pogoji enako izpolnjeni (npr. kvalifikacije, izkušnje), dati prednost nezadostno zastopanemu spolu; ugotavlja, da bi bilo treba, če te zahteve niso izpolnjene, delovno mesto ponovno oglaševati;

40.  v najstrožjem smislu obsoja govor, sovražen do žensk, ki je bil večkrat uporabljen na plenarnem zasedanju; pozdravlja sankcije, ki jih je naložil predsednik Evropskega parlamenta in jih je potrdilo predsedstvo proti poslancu Evropskega parlamenta zaradi pripomb na plenarnem zasedanju 1. marca 2017, ki so ogrozile dostojanstvo žensk; je zaskrbljen zaradi sodbe Splošnega sodišča z dne 31. maja 2018 o razveljavitvi sklepa predsednika in predsedstva na podlagi razlage ustreznih določb Poslovnika in sodne prakse Evropskega sodišča za človekove pravice v zvezi s členom 10 Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (svoboda govora); poziva odbor, pristojen za vprašanja v zvezi s Poslovnikom, naj predlaga spremembe ustreznih pravil, da bi bila na plenarnem zasedanju ves čas zagotovljeni spoštovanje in dostojanstvo, ter naj predvsem doda klavzulo, ki bo od poslancev v parlamentarnih razpravah zahtevala, da ne uporabljajo jezika, ki napeljuje k sovraštvu ali diskriminira na podlagi spola, rase, barve kože, nacionalnosti, etničnega ali socialnega porekla, genskih značilnosti, jezika, vere ali prepričanja, političnih ali drugih stališč, pripadnosti narodnostni manjšini, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti, in naj uvede eksemplarične sankcije za primer nespoštovanja te klavzule;

41.  pozdravlja dejstvo, da so na voljo strokovni tečaji usposabljanja o nezavednih predsodkih in nadlegovanju ter poudarja, da bi morali taki tečaji usposabljanja posebno pozornost nameniti enakosti spolov in vprašanjem LGBTIQ ter biti obvezni za direktorje in člane natečajne komisije, hkrati pa bi se morali močno spodbujati tudi za vse druge zaposlene; 

42.  izraža pohvalo strategiji za raznolikost in vključevanje, ki jo je Komisija objavila leta 2017; poziva Parlament, naj izkoristi ta dober primer, v celoti sprejme raznoliko vodenje ter prizna, ceni in vključi osebje različnih spolnih usmeritev ali spolnih identitet;

Upravna raven

43.  pozdravlja poročilo Dimitriosa Papadimulisa z naslovom Enakost med spoloma v sekretariatu Evropskega parlamenta – stanje in pot naprej v obdobju 2017–2019 ter načrt za njegovo izvajanje; pozdravlja napredek pri izvajanju konkretnih ukrepov iz načrta in jasen časovni načrt za posebne ukrepe v zvezi z upravljanjem, poklicnim usposabljanjem, ozaveščanjem o enakosti spolov, ukrepi za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja ter rednim spremljanjem ravnovesja med spoloma s pomočjo statistike; poziva k hitrejšemu napredku, da bi dosegli cilje enakosti spolov, določene za leto 2019;

44.  poziva skupino na visoki ravni za enakost spolov in raznolikost, naj na podlagi predstavitve Generalnega direktorata za kadrovske zadeve vsaki dve leti opravi oceno izvajanja časovnega načrta za enakost spolov za vsako točko posebej;

45.  je zaskrbljen, da kljub odločnim institucionalnim in političnim izjavam cilji enakosti spolov niso izrecno navedeni v proračunskih dokumentih Parlamenta in se tudi ne upoštevajo v vseh fazah proračunskega postopka;

46.  predlaga, da Generalni direktorat za kadrovske zadeve pripravi vprašalnik, ki ga bodo prostovoljno izpolnile ženske, zlasti tiste na srednjih vodstvenih položajih, in bo zajemal vprašanja o njihovi motivaciji, poklicnih ovirah in priložnostih, da bi lahko bolje razumeli ovire pri kandidiranju za višje vodstvene položaje;

47.  pozdravlja letno poročilo o človeških virih, ki ga je pripravil Parlament;

48.  ponovno opozarja, da je za uporabo ukrepov za izboljšanje usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja nujno, da jih vodstvo podpira, po potrebi pa bilo treba izrecno spodbujati enako sodelovanje obeh partnerjev; ugotavlja, da bi bilo treba javnost nadalje ozaveščati o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja v okviru Parlamenta z delavnicami, tečaji usposabljanja in publikacijami; izpostavlja dejstvo, da bi morali biti poslanci in drugo osebje dobro obveščeni, da bi ukrepi za boljše usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, kot so materinski/očetovski dopust, starševski dopust, oskrbovalski dopust in prožne ureditve dela, prispevali k doseganju enakosti spolov v Parlamentu, spodbujali boljšo delitev obveznosti oskrbe med ženskami in moškimi, izboljšali kakovost ženske zaposlitve in njihovo dobro počutje ter imeli dolgoročne učinke na socialni in gospodarski razvoj;

49.  priporoča, da Generalni direktorat za komuniciranje Parlamenta v poročanje o oblikovanju politike Parlamenta in zlasti v pripravo kampanj za evropske volitve leta 2019 vključi močnejši in dejavnejši vidik spola;

50.  pozdravlja napredek, dosežen v sekretariatu Evropskega parlamenta glede izboljšanja enakosti spolov na višjih in srednjih vodstvenih položajih, vendar ugotavlja, da je kljub dejstvu, da je večina uradnikov Parlamenta žensk, stopnja njihove zastopanosti na višjih ali srednjih vodstvenih položajih še vedno zelo nizka: konec leta 2017 je bilo 15,4 % generalnih direktorjev, 30,4 % direktorjev in 36,2 % vodij enot v sekretariatu Parlamenta žensk; zato opozarja, da bi bilo treba pri izbiri med kandidati z enakim profilom (izkušnjami, kvalifikacijami itd.) prednostno izbrati nezadostno zastopani spol;

51.  poziva, naj se znanje ali izkušnje ne področju vključevanja načela enakosti spolov štejejo kot prednost pri razpisih za osebje in izbiri osebja;

52.  poziva sekretariate parlamentarnih odborov, naj poslancem pomagajo pri zagotavljanju spolno uravnotežene sestave govorcev na zaslišanjih odborov, tako da predlagajo spolno uravnotežen seznam strokovnjakov;

53.  poudarja, da je za resnični napredek pri izboljšanju enakosti med spoloma v sekretariatu Parlamenta in političnih skupinah potreben kulturni premik, da se spremeni konceptualni in vedenjski odnos, z nadaljnjim razvojem kulture enakosti v sekretariatu;

°

°  °

54.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.

OBRAZLOŽITEV

Evropski parlament je zavezan k spodbujanju enakosti spolov, pravic žensk in raznolikosti tako na delovnem mestu kot v svojih politikah. Eno od sredstev za spodbujanje enakosti spolov je vključevanje načela enakosti spolov v delo Evropskega parlamenta.

Prva resolucija o enakosti spolov je bila sprejeta na plenarnem zasedanju že leta 2003. Glavni odgovorni organ je Odbor Evropskega parlamenta za pravice žensk in enakost spolov (FEMM), ki v okviru dela odborov in delegacij Parlamenta pripravi polletno poročilo o vključevanju načela enakosti spolov.

Odbor FEMM tudi predseduje mreži za vključevanje načela enakosti med spoloma, ki je bila ustanovljena leta 2009 in vključuje poslanca Evropskega parlamenta iz vsakega parlamentarnega odbora ter dva predstavnika konference predsednikov delegacij, ki so imenovani za vključitev načela enakosti spolov v delo svojih odborov in delegacij, ter koordinira delo te mreže.

Vključevanje načela enakosti spolov je globalno sprejeta strategija za zagotavljanje enakosti spolov. Ni cilj sam po sebi, ampak sredstvo za doseganje enakosti spolov z vključevanjem vidika spolov v pripravo, oblikovanje, izvajanje, spremljanje in vrednotenje politik, regulativnih ukrepov in programov porabe.

EU enakost spolov priznava kot temeljno pravico, skupno vrednoto EU in nujen pogoj za dosego ciljev Unije glede rasti, zaposlovanja in socialne kohezije. Vendar pa številni oblikovalci politik koncepta vključevanja načela enakosti spolov še vedno ne poznajo ali ga podcenjujejo.

Za krepitev politik EU je treba razumeti, kako oblikovati, načrtovati, izvajati, spremljati in ocenjevati politike z vidika spola. To povečuje družbeni pomen politik in zagotavlja, da se temeljne pravice iz Pogodb EU in Listine o temeljnih pravicah v celoti spoštujejo.

V zvezi s tem bi bilo treba vključevanje načela enakosti spolov obravnavati kot neprekinjen proces, ki ga podpirajo sistematična prizadevanja za vključevanje načela enakosti spolov na vseh ravneh, na vseh področjih in v vseh fazah oblikovanja politik in njihovega izvajanja.

To zadnje poročilo povzema stanje v Evropskem parlamentu glede spodbujanja in doseganja vključevanja načela enakosti spolov v njegovi upravi in politikah. Kritično ocenjuje napredek, dosežen v zadnjih dveh letih, in daje konkretna priporočila za nadaljnje izboljšanje razmer.

Na upravni ravni, kljub izjavam na visoki ravni in zavezanosti k spodbujanju enakosti spolov in raznolikosti pri delu Evropskega parlamenta, stanje še zdaleč ni zadovoljivo. Čeprav ženske predstavljajo 55 % zaposlenih v Evropskem parlamentu, so še vedno premalo zastopane na najvišji politični in upravni ravni Parlamenta.

Poročevalec se strinja z zavezo in ambicioznim načrtom za obdobje 2017–2019 o izvajanju Papadimulisovega poročila o enakosti spolov v sekretariatu Evropskega parlamenta skupine na visoki ravni za enakost spolov in raznolikost.

Zdaj so vsi vpleteni subjekti odgovorni za doseganje teh ciljev in njihovo izvajanje v skladu z jasnimi roki. Hkrati se je treba zavedati, da pri doseganju resnične enakosti spolov ne gre le za doseganje količinskih, ampak tudi kakovostnih meril, kot sta politična teža in status različnih delovnih mest.

V zvezi s tem želi poročevalec poudariti, da enakost med spoloma ni le ženska stvar. Dejansko imajo moški morda večjo odgovornost za njeno doseganje, saj so skupina z večjo skupno močjo in vplivom v Evropskem parlamentu kot ženske. Enakost med spoloma dejansko prispeva k bolj celoviti razpravi in boljšemu odločanju, saj prispeva bolj vsestranske vidike.

Vendar enakost spolov ni zgolj formalnost, ki bi jo bilo treba spodbujati. To pomeni, da je napredek v smeri enakosti med spoloma v sekretariatu EP in njegovih političnih skupinah mogoče doseči le s spremembo konceptualnega in vedenjskega odnosa do kulture enakosti.

Eden od izzivov vključevanja načela enakosti spolov v delo Evropskega parlamenta je pomanjkanje doslednosti in usklajenosti med različnimi organi in organizacijami, ki razvijajo in izvajajo ukrepe za vključevanje načela enakosti spolov ter spodbujanje enakosti spolov, enakih možnosti, raznolikosti in vključevanja.

Evropski parlament ima organe, ki so pristojni za ta vprašanja tako na politični kot tudi na upravni ravni.

Na politični ravni:

–  predsedstvo

–  podpredsednik, pristojen za enakost spolov in raznolikost

–  skupina na visoki ravni za enakost spolov in raznolikost

–  Odbor za pravice žensk in enakost spolov

–  Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

–  mreža za vključevanje načela enakosti spolov

Na upravni ravni:

–  generalni sekretar

–  GD za kadrovske zadeve

–  Oddelek za enakost in raznolikost

–  Oddelek za preventivo in dobro počutje na delovnem mestu

–  Odbor za enake možnosti moških in žensk in raznolikost (COPEC)

–  Svetovalni odbor za preventivo in zaščito pri delu (CPPT)

–  Skupina koordinatorjev za enakost in raznolikost

Poleg tega velja Združenje égalité – Enakost za LGBTI+ v institucijah EU – za ključni subjekt na področju enakosti spolov in raznolikosti.

Poročevalka meni, da bi bolj usklajen pristop med različnimi organi pozitivno vplival na njihov učinek in učinkovitost.

Nazadnje se s poročilom močno poudarja, da je enakost spolov odločilnega pomena za ustrezno delovanje demokracije in za legitimnost javnih odločitev, ki jih sprejema Evropski parlament. Pot do enakosti spolov je morda še vedno dolga, vendar se bo delo Evropskega parlamenta na področju vključevanja načela enakosti spolov nadaljevalo, dokler ne bodo odpravljene vse preostale ovire, vidik enakosti spolov pa v celoti vključen v vse upravne in politične ravni Parlamenta.

INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

27. 11. 2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

19

6

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Daniela Aiuto, Maria Arena, Beatriz Becerra Basterrechea, Heinz K. Becker, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, André Elissen, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Florent Marcellesi, Maria Noichl, Marijana Petir, João Pimenta Lopes, Liliana Rodrigues, Michaela Šojdrová, Ernest Urtasun, Jadwiga Wiśniewska, Anna Záborská

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Urszula Krupa, Edouard Martin, Clare Moody, Julie Ward

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Lynn Boylan

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

19

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea

EFDD

Daniela Aiuto

GUE/NGL

Malin Björk, Lynn Boylan, João Pimenta Lopes

PPE

Heinz K. Becker, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

S&D

Maria Arena, Vilija Blinkevičiūtė, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Edouard Martin, Clare Moody, Maria Noichl, Liliana Rodrigues, Julie Ward

VERTS/ALE

Florent Marcellesi, Ernest Urtasun

6

ECR

Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska

ENF

André Elissen

PPE

Marijana Petir, Michaela Šojdrová, Anna Záborská

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

–  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 8. januar 2019
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov