ДОКЛАД относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на трансграничното разпространение на колективни инвестиционни фондове

6.12.2018 - (COM(2018)0092 – C8-0111/2018 – 2018/0041(COD)) - ***I

Комисия по икономически и парични въпроси
Докладчик: Волф Клинц


Процедура : 2018/0041(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0430/2018
Внесени текстове :
A8-0430/2018
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на трансграничното разпространение на колективни инвестиционни фондове

(COM(2018)0092 – C8-0111/2018 – 2018/0041(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2018)0092),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 53, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8-0111/2018),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0430/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ[1]*

към предложението на Комисията

---------------------------------------------------------

2018/0041 (COD)

Предложение за

ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за изменение на Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на трансграничното разпространение на предприятия за колективно инвестиране

(Текст от значение за ЕИО)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 53, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейската централна банка[2],

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет[3],

в съответствие с обикновената законодателна процедура,

като имат предвид, че:

(1)  Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета[4] и Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета[5] имат общата цел да осигурят еднакви условия на конкуренция за предприятията за колективно инвестиране и да премахнат ограниченията пред свободното движение на дялове и акции от колективни инвестиционни фондове в Съюза, като в същото време се гарантира по-добре съгласувана защита на инвеститорите. Въпреки че тези цели бяха до голяма степен постигнати, все още съществуват някои пречки, които възпрепятстват управителите на фондове да се възползват изцяло от предимствата на вътрешния пазар.

(2)  Предложените с настоящата директива разпоредби са допълнени от специален регламент [за улесняване на трансграничното разпространение на предприятия за колективно инвестиране, както и за изменение на регламенти (ЕС) № 345/2013 и (ЕС) № 346/2013]. В него се установяват допълнителни правила и процедури по отношение на предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове (ЛУАИФ). Този регламент и настоящата директива следва заедно да задълбочат координирането на условията, при които действат лицата, управляващи фондове на вътрешния пазар, и да улеснят трансграничното разпространение на управляваните от тези лица фондове.

(3)  Съществуващите пропуски в нормативната уредба е необходимо да се попълнят, а процедурата за уведомяване на компетентните органи за промените по отношение на ПКИПЦК ▌— да се приведе в съответствие с процедурата за уведомяване, определена в Директива 2011/61/ЕС.

(4)  В Регламент [за улесняване на трансграничното разпространение на предприятия за колективно инвестиране, както и за изменение на регламенти (ЕС) № 345/2013 и (ЕС) № 346/2013] се установяват нови правила, съгласно които Европейският орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) изготвя проекти на регулаторни технически стандарти и на технически стандарти за изпълнение за уточняване на информацията, изисквана във връзка с управлението ▌, започването или прекратяването на предлагането на пазара на предприятия за колективно инвестиране съгласно Директива 2009/65/ЕО и Директива 2011/61/ЕС, както и на формулярите, образците и процедурите, които да се използват за предаването на тази информация. Следователно разпоредбите на тези две директиви, с които на ЕОЦКП се предоставят правомощия в рамките на оперативната му самостоятелност да разработи проекти на регулаторни технически стандарти и на технически стандарти за изпълнение във връзка с уведомленията, вече не са необходими и затова следва да бъдат заличени.

(5)  Регламент [за улесняване на трансграничното разпространение на предприятия за колективно инвестиране, както и за изменение на регламенти (ЕС) № 345/2013 и (ЕС) № 346/2013] допълнително укрепва принципите, приложими по отношение на уредените с Директива 2009/65/ЕО маркетингови съобщения, като обхватът им се разширява върху ЛУАИФ, с което се налага висок стандарт на защита на инвеститорите, независимо от техния тип. В резултат на това вече не са необходими съответните разпоредби на Директива 2009/65/ЕО, свързани с маркетинговите съобщения и достъпността на националните законови и подзаконови актове относно разпоредбите за предлагането на дялове от ПКИПЦК, и поради това следва да бъдат заличени.

(6)  С разпоредбите на Директива 2009/65/ЕО, според които от ПКИПЦК се изисква да осигуряват механизми в подкрепа на инвеститорите и които вече биват прилагани от някои национални правни системи, се създава прекомерна административна тежест. Освен това инвеститорите рядко прибягват до тези механизми на местно равнище, въпреки че именно това бе целта на Директивата. Предпочитан начин за връзка стана прекият контакт между инвеститорите и управителя на фонда — по електронен път или по телефона, докато плащанията и откупуването се извършват посредством други канали. Въпреки че тези механизми се използват за административни цели, като например трансгранично събиране на регулаторни такси, следва да бъде намерено друго решение на тези проблеми, например по пътя на сътрудничеството между компетентните органи. Ето защо следва да се установят правила, с които да се осъвременят и уточнят изискванията за осигуряване на такива механизми за инвеститорите на дребно, а държавите членки следва да не изискват физическо присъствие на местно равнище, осигуряващо такива механизми. В същото време правилата следва да гарантират, че инвеститорите имат достъп до полагащата им се информация.

(7)  За да се гарантира, че инвеститорите на дребно се третират по съгласуван начин, е необходимо изискванията по отношение на механизмите да бъдат също така прилагани спрямо ЛУАИФ, когато държавите членки са им позволили да предлагат дялове или акции от АИФ на инвеститори на дребно на техните територии.

(7а)  За да се улесни прилагането на правата на инвеститорите на дребно в случаи на трансгранично предлагане на инвестиционни фондове, държавите членки следва да гарантират, че в случаи на масови нарушения инвеститорите на дребно имат достъп до правни действия чрез законен представител, както съгласно законодателството на Съюза, така и съгласно националното законодателство, в съответствие с Директива [Директива на Европейския парламент и на Съвета относно представителни искове за защита на колективните интереси на потребителите и за отмяна на Директива 2009/22/ЕО].

(8)  Липсата на ясни и единни условия за прекратяване на предлагането на дялове или акции от ПКИПЦК или АИФ от ЕС в приемаща държава членка създава икономическа и правна несигурност за управителите на фондове. Ето защо с настоящото предложение се установяват ясни условия ▌, при които може да се извърши уведомяване за прекратяване на дейностите по предлагане. Условията са определени по такъв начин, че да осигуряват баланс между възможността на предприятията за колективно инвестиране или техните управители да прекратят дейностите по тяхното предлагане, когато са изпълнени определени условия, от една страна, и интересите на инвеститорите в такива предприятия, от друга страна.

(9)  Възможността за спиране на предлагането на ПКИПЦК или на АИФ от ЕС в определена държава членка не следва да бъде за сметка на инвеститорите, нито да ограничава предоставената им с Директива 2009/65/ЕО или Директива 2011/61/ЕС защита, по-специално по отношение на тяхното право да получават точна информация относно продължаващите дейности на тези фондове.

(10)  В някои случаи отделните национални правни системи третират по различен начин предварителното предлагане, извършвано от ЛУАИФ или от управляващо дружество на ПКИПЦК, които желаят да проучат нагласата на инвеститорите към определена инвестиционна идея или инвестиционна стратегия. Определението на това предварително предлагане и условията, при които се извършва, се различават значително в държавите членки, в които е разрешено. В други държави членки обаче понятието „предварително предлагане“ въобще не съществува. С цел преодоляване на тези различия следва да бъде осигурено хармонизирано определение на предварителното предлагане на АИФ и да бъдат установени условията, при които ЛУАИФ от ЕС могат да извършват такава дейност.

(11)  За да може да бъде признато по силата на настоящата директива, предварителното предлагане следва да бъде отнесено към професионален инвеститор и да се отнася до инвестиционна идея или стратегия, която не е свързана с вече установен АИФ или негово подразделение, или с установен АИФ или негово подразделение, за който/което все още не е постъпило уведомление за предлагане в съответната държава членка. Поради това в хода на предварителното предлагане инвеститорите не могат да записват дялове или акции от АИФ, като на този етап следва да не бъде разрешено сред потенциалните инвеститори да бъдат разпространявани окончателни версии на документи за предлагане или каквато и да било форма на документи, свързани със записване. Въпреки това, когато след предварително предлагане на ЛУАИФ даден инвеститор, който е обект на това предлагане, запише дялове или акции от АИФ или негово подразделение, чиито характеристики са сходни със заложената в това предварително предлагане инвестиционна идея, или от АИФ или негово подразделение, посочени по време на предварителното предлагане, следва да бъде спазена съответната процедура за уведомяване и ЛУАИФ следва да не може да се позовава на проявен инвеститорски интерес. За да се гарантира, че националните компетентни органи могат да упражняват своя контрол върху предварителното предлагане в своята държава членка, ЛУАИФ следва да изпращат неформално писмо или електронно писмо до компетентните органи на своята държава членка по произход и компетентните органи на държавата членка или държавите членки, където те ще осъществяват предварителното предлагане, в което да посочат в коя държава членка или държави членки ще извършват предварително предлагане. Изпращането на това неформално писмо или електронно писмо не следва да подлежи на каквито и да било допълнителни регулаторни такси от страна на който и да било компетентен орган.

(11а)  ЛУАИФ следва да гарантират, че тяхното предварително предлагане се документира по подходящ начин и е налично, при поискване, за съответните национални компетентни органи. Тази информация следва да включва посочване на държавите членки и на периода от време, през който са се осъществявали дейностите по предварително предлагане, както и описание на инвестиционните стратегии или инвестиционните идеи, представени в хода на дейностите по предварително предлагане. ЕОЦКП следва да следи отблизо всяка липса на сближаване между държавите членки по отношение на документирането на дейностите по предварително предлагане и следва да предприема всички необходими мерки, за да гарантира, че в такива случаи ефективността на предварителното предлагане като инструмент за насърчаване на трансграничното разпространение на фондовете не се възпрепятства.

(11б)  Без да се засяга определението за предварително предлагане, установено в настоящата директива, държавите членки следва да гарантират, че управляващите дружества на ПКИПЦК могат да продължат да проучват интереса на професионалните инвеститори към конкретна инвестиционна идея или инвестиционна стратегия относно ПКИПЦК, които все още не са установени. Освен това Комисията следва да представи законодателно предложение на Европейския парламент и на Съвета с цел хармонизиране на разпоредбите, приложими към управляващите дружества на ПКИПЦК и ЛУАИФ, проучващи интереса на инвеститорите към конкретна инвестиционна идея или инвестиционна стратегия.

(11в)  Във всички случаи хармонизираните правила за предварителното предлагане не следва да поставят в неблагоприятно положение ЛУАИФ от ЕС спрямо ЛУАИФ от държави извън ЕС. Това се отнася както за текущата ситуация, при която ЛУАИФ от държави извън ЕС нямат паспортни права, така и за ситуацията, при която разпоредбите относно паспортизацията в Директива 2011/61/ЕС вече са приложими. За да гарантира това, Комисията следва да проведе задълбочено проучване на всички разпоредби в Директива 2011/61/ЕС в контекста на тяхното прилагане при сценария с режим на паспортизация за ЛУАИФ от държави извън ЕС и, ако е необходимо, да предложи законодателни промени преди член 35 и членове 37 – 41 от Директива 2011/61/ЕС да влязат в сила.

(12)  С цел да се гарантира правната сигурност е необходимо да се съгласуват датите на влизане в сила на законовите, подзаконовите и административните разпоредби, с които се прилагат настоящата директива и Регламент [за улесняване на трансграничното разпространение на предприятия за колективно инвестиране, както и за изменение на регламенти (ЕС) № 345/2013 и (ЕС) № 346/2013], по отношение на разпоредбите относно маркетинговите съобщения и предварителното предлагане. Необходимо е също така да се съгласуват правомощията, предоставени на Комисията за приемане на проектите на регулаторни технически стандарти и технически стандарти за изпълнение, разработени от ЕОЦКП съгласно Регламент [за улесняване на трансграничното разпространение на предприятия за колективно инвестиране, както и за изменение на регламенти (ЕС) № 345/2013 и (ЕС) № 346/2013], в областта на уведомленията, уведомителните писма или писмените уведомления относно трансгранични дейности, които с настоящата директива ще бъдат заличени съответно от Директива 2009/65/ЕО и Директива 2011/61/ЕС.

(13)  В съответствие със Съвместната политическа декларация от 28 септември 2011 г. на държавите членки и на Комисията относно обяснителните документи[6] държавите членки поеха ангажимент в обосновани случаи да прилагат към съобщението за своите мерки за транспониране един или повече документи, обясняващи връзката между елементите на дадена директива и съответстващите им части от националните инструменти за транспониране. По отношение на настоящата директива законодателят смята, че предоставянето на тези документи е обосновано,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Изменения на Директива 2009/65/ЕО

Директива 2009/65/ЕО се изменя, както следва:

(1)  В член 17, параграф 8 се добавят следните алинеи:

Когато в резултат на някое от измененията ▌управляващото дружество би престанало да спазва изискванията на настоящата директива, ▌компетентните органи на държавата членка по произход на управляващото дружество информират — в срок от 15 работни дни след получаването на цялата информация, посочена в настоящия параграф, управляващото дружество, че трябва да не прилага това изменение.

В такъв случай компетентните органи на държавата членка по произход на управляващото дружество информират компетентните органи на приемащата държава на управляващото дружество, че изменението няма да бъде приложено.

Когато някое от измененията ▌бъде приложено в нарушение на разпоредбите на първа и втора алинея и в резултат на това изменение управляващото дружество вече няма да спазва изискванията на настоящата директива, компетентните органи на държавата членка по произход на управляващото дружество вземат всички необходими мерки в съответствие с член 98 и уведомяват съответно компетентните органи на приемащата държава членка на управляващото дружество без необосновано забавяне.“

(3)  Член 77 се заличава.

(4)  В член 91 се заличава параграф 3.

(5)  Член 92 се заменя със следното:

„Член 92

1. Държавите членки гарантират, че във всяка държава членка, в която възнамеряват да предлагат дялове от ПКИПЦК, управляващите дружества на ПКИПЦК предлагат механизми за извършване на следните задачи:

а)  обработване на нарежданията ▌ за записване, ▌обратно изкупуване и откупуване и извършване на други плащания към собствениците на дялове от ПКИПЦК в съответствие с условията, определени в документите за ▌ПКИПЦК;

б)  предоставяне на инвеститорите на информация относно начина, по който могат да бъдат подадени нарежданията по буква а) и изплатени приходите от обратното изкупуване и откупуването;

в)  улесняване на ползването на информацията и на достъпа до процедурите и договореностите, посочени в член 15, във връзка с упражняването на правата на инвеститорите, произтичащи от инвестициите им в ПКИПЦК, в държавата членка, в която се предлага ПКИПЦК;

г)  осигуряване на достъп на инвеститорите до изброените по-долу документи с цел запознаване или получаване на копие от тях:

i)  правилника или учредителните документи на ПКИПЦК;

ii)  последния публикуван годишен отчет на ПКИПЦК и последния публикуван шестмесечен отчет, ако е по-скорошен;

iiа)  проспекта на ПКИПЦК;

iiб)  най-актуалния документ с „ключова информация [за инвеститорите]“ за ПКИПЦК.

д)  предоставяне на инвеститорите на информация относно задачите, изпълнявани чрез тези механизми, на траен носител съгласно определението по член 2, параграф 1, буква м);

дa)  изпълнение на ролята на звено за контакт за осъществяване на комуникация с компетентния орган.

2. За изпълнението на целите по параграф 1 държавите членки не изискват от ▌ПКИПЦК да има физическо присъствие в приемащата държава членка или да определи трета страна.

3. ▌ПКИПЦК гарантира, че механизмите за изпълнението на задачите, посочени в параграф 1, са предоставени на разположение:

а)  ▌на официалния език или на един от официалните езици на държавата членка, в която се предлага ПКИПЦК, или на език, одобрен от компетентните органи на тази държава членка;

б)  ▌от самото ▌ПКИПЦК или от трета страна, която подлежи на регулиране и надзор, уреждащи задачите, които трябва да бъдат изпълнявани, или и от двете, включително чрез използване на електронни средства;

За целите на буква б), когато задачите са възложени на трета страна, това се удостоверява с писмен договор, в който се уточнява кои от посочените в параграф 1 задачи не се изпълняват от ▌ПКИПЦК, както и че съответната трета страна е получила цялата относима информация и документи от управляващото дружество на ПКИПЦК.

(6)  ▌Член 93 се изменя, както следва:

а)  параграф 1 се заменя със следното:

1. Ако ПКИПЦК възнамерява негови дялове да бъдат предлагани в държава членка, различна от неговата държава членка по произход, то предварително представя уведомително писмо пред компетентните органи на своята държава членка по произход.

Уведомителното писмо съдържа информация относно режима за предлагане на дялове на ПКИПЦК в приемащата държава членка, включително, по целесъобразност, във връзка с класа акции. В контекста на член 16, параграф 1 то трябва да съдържа информация за това, че ПКИПЦК се предлага на пазара от управляващото дружество, което управлява ПКИПЦК.

Уведомителното писмо включва също така информация и адреса, необходими за фактурирането, или съобщаване на приложимите регулаторни такси или налози от компетентните органи на приемащата държава членка, както и посочване на механизмите за изпълнение на задачите, посочени в член 92, параграф 1.

б)  ▌параграф 8 се заменя със следното:

‘8. В случай на изменение на информацията в уведомителното писмо, подадено в съответствие с параграф 1, или на изменение, свързано с класовете акции, които ще бъдат предлагани, ПКИПЦК писмено уведомява компетентните органи както на държавата членка по произход, така и на приемащата държава членка на ПКИПЦК за това най-малко един месец преди прилагането на изменението.

Когато в резултат на някое от измененията, посочени в първата алинея, ПКИПЦК би престанало да спазва изискванията на настоящата директива, ▌компетентните органи на държавата членка по произход на ПКИПЦК уведомяват — в срок от 15 работни дни след получаването на цялата информация, посочена в първата алинея — ПКИПЦК, че трябва да не прилага това изменение.

В такъв случай компетентните органи на държавата членка по произход на ПКИПЦК уведомяват компетентните органи на приемащата държава на ПКИПЦК, че изменението няма да бъде приложено.

Когато някое от измененията, посочени в първата алинея, бъде приложено, след като е било направено уведомлението по втората алинея и в резултат на това изменение ПКИПЦК престава да спазва изискванията на настоящата директива, компетентните органи на държавата членка по произход на ПКИПЦК вземат всички необходими мерки в съответствие с член 98, като при нужда налагат изрична забрана за предлагането на ПКИПЦК и съответно уведомяват компетентните органи на приемащата държава членка на ПКИПЦК без необосновано забавяне.

Когато някое от измененията, посочени в първата алинея, не засяга спазването на настоящата директива от страна на ПКИПЦК, компетентните органи на държавата членка по произход на ПКИПЦК информират без необосновано забавяне и не по-късно от 15 работни дни след получаването на цялата информация, посочена в първата алинея компетентните органи на приемащата държава членка на ПКИПЦК за тези изменения.“

(7)  Вмъква се следният член 93a:

„Член 93a

1. Компетентните органи на държавата членка по произход на ПКИПЦК гарантират, че ПКИПЦК може да пристъпи към изпращане на уведомление за прекратяване на предлагането на своите дялове в държава членка, в която е уведомило за дейностите си в съответствие с член 93, когато са изпълнени всички посочени по-долу условия:

б)    за всички дялове от ПКИПЦК, притежавани от инвеститорите в държавата членка, в която ПКИПЦК е уведомил за дейностите си в съответствие с член 93, е направено общо предложение за обратно изкупуване, освободено от такси или приспадания, което предложение се оповестява публично в рамките на най-малко 30 работни дни и се отправя, пряко или чрез финансови посредници, лично до всички инвеститори, чиято самоличност е известна, в приемащата държава членка;

в)  намерението за пристъпване към изпращане на уведомление за прекратяване на предлагането в държавата членка, в която ПКИПЦК е уведомило за дейностите си в съответствие с член 93, се оповестява публично посредством обществено достъпно средство, което обичайно се използва при предлагането на ПКИПЦК и е подходящо за типа инвеститори в ПКИПЦК, включително по електронен път.

В съобщението до инвеститорите се посочват ясно последствията за инвеститорите, ако те не приемат предложението за обратно изкупуване на своите дялове.

Информацията, посочена в букви б) и в), се предоставя на официалния език или на един от официалните езици на държавата членка, в която е било предлагано ПКИПЦК, или на език, одобрен от компетентните органи на тази държава членка.

2. ПКИПЦК подава до компетентните органи на своята държава членка по произход уведомително писмо, съдържащо посочената в параграф 1 информация.

3. Компетентните органи на държавата членка по произход на ПКИПЦК проверяват дали представеното от ПКИПЦК уведомление съгласно параграф 2 е пълно. Не по-късно от 15 работни дни от датата на получаване на уведомлението, посочено в параграф 2, компетентните органи на държавата членка по произход на ПКИПЦК предават това уведомление на компетентните органи на държавата членка, в която е планирано да се прекрати предлагането на ПКИПЦК, и на ЕОЦКП, или в противен случай уведомяват ПКИПЦК за причините, поради които уведомлението не може да бъде предадено.

Компетентните органи на държавата членка по произход на ПКИПЦК уведомяват незабавно ПКИПЦК относно извършеното предаване на уведомлението по първата алинея. От тази дата нататък ПКИПЦК прекратява предлагането на свои дялове в държавата членка, посочена в уведомителното писмо по параграф 2.

4. Докато инвеститорите продължават да бъдат ангажирани с инвестиции в ПКИПЦК след прекратяване на предлагането на пазара:

а)  ПКИПЦК ▌предоставя информацията, която се изисква по членове 68—82 и 94, на инвеститорите, които са запазили инвестицията си в това ПКИПЦК, както и на компетентните органи на държавата членка по произход на ПКИПЦК и компетентните органи на държавата членка, в която предлагането на пазара се прекратява;

б)  компетентните органи на държавата членка по произход на ПКИПЦК предоставят на компетентните органи на държавата членка, в която е прекратено предлагането на пазара, информацията, която следва да се предоставя на компетентните органи на приемащата държава членка на ПКИПЦК съгласно член 93;

в)  компетентните органи на държавата членка, в която е било прекратено предлагането на пазара, упражняват правата и задълженията, предоставени на компетентните органи на приемащата държава членка на ПКИПЦК, съгласно членове 97 и 108 и, ако е приложимо, могат да начисляват такси или налози за извършване на тези дейности в съответствие с разпоредбите, приложими за компетентните органи съгласно член 6 от Регламент [за улесняване на трансграничното разпространение на колективни инвестиционни фондове и за изменение на регламенти (ЕС) № 345/2013 и (ЕС) № 346/2013].

5. Държавите членки разрешават употребата на всички електронни или други средства за комуникация от разстояние за целите на параграф 4, при условие че тези информационни и комуникационни средства са достъпни за инвеститорите на официалния език или на един от официалните езици на държавата членка, в която се намират инвеститорите, или на език, одобрен от компетентните органи на тази държава членка.“

(8)  В член 95, параграф 2 буква а) се заличава.

Член 2

Изменения на Директива 2011/61/ЕС

Директива 2011/61/ЕС се изменя, както следва:

(1)  В член 4, параграф 1 между букви ад) и ае) се вмъква следната буква aдa):

„aдa)  „предварително предлагане“ означава пряко или косвено предоставяне на информация или съобщение за инвестиционни стратегии или инвестиционни идеи, извършвано от ЛУАИФ от ЕС или от негово име, на потенциални професионални инвеститори с местоживеене или със седалище в Съюза, с цел да се провери интересът им по отношение на АИФ, или по отношение на подразделение на АИФ, който/което още не е установен/установено, или който/което е установен/установено, но за него все още не е постъпило уведомление за предлагане на пазара съгласно член 32 в съответната държава членка, където се намира местоживеенето или седалището на потенциалните инвеститори и което във всеки отделен случай не представлява оферта или позициониране спрямо инвеститора за инвестиране в дяловете или акциите на въпросния АИФ или на негово подразделение.“

(2)  В началото на ГЛАВА VI се вмъква следният член 30a:

„Член 30aУсловия по отношение на извършваното от ЛУАИФ от ЕС предварително предлагане в Съюза

1. Държавите членки гарантират, че всяко получило разрешение ЛУАИФ може да извършва предварително предлагане в Съюза, при условие че предоставената на потенциалните професионални инвеститори информация:

в)  не позволява ангажирането на инвеститори с придобиването на дялове или акции от определен АИФ;

г)  не съставлява окончателна форма на проспект, учредителни документи или документи за предлагане на АИФ, който още не е установен, или не съставлява формуляри за записване или други подобни документи, в проектна или окончателна форма, позволяващи на инвеститорите да инвестират в дялове или акции на АИФ или на негово подразделение. За вече установени АИФ, е разрешено предоставянето на окончателната форма на проспект.

Когато се предоставя проект на проспект или документ за предлагане, съгласно посоченото в буква г) на първата алинея, в този документ ясно се посочва, че той не представлява оферта или покана за записване на дялове или акции на АИФ или негово подразделение.

2. Държавите членки гарантират, че ЛУАИФ от ЕС изпраща обикновено неформално писмо на хартиен носител или по електронен път преди да започне дейности по предварително предлагане, в което се посочват държавата членка или държавите членки, в която/които тези дейности ще се осъществяват, до компетентните органи на своята държава членка по произход с копие до компетентните органи на държавата членка или държавите членки, в която/които тези дейности по предварително предлагане ще се осъществяват.

Държавите членки гарантират, че ЛУАИФ от ЕС могат да извършват предварително предлагане, без да се изисква да уведомяват компетентните органи за съдържанието или адресатите на това предлагане.

3. ЛУАИФ гарантират, че инвеститорите не могат да придобиват дялове или акции в АИФ посредством дейностите по предварително предлагане и че инвеститорите, с които е осъществен контакт като част от предварителното предлагане, ще могат да придобиват дялове или акции във въпросния АИФ единствено в рамките на предлагане, разрешено съгласно член 31 или член 32.

Записването от страна на професионални инвеститори, които са били включени в предварително предлагане, в рамките на 18 месеца след като ЛУАИФ е започнало своето предварително предлагане, на дялове или акции от АИФ, посочени в информацията, представена в контекста на предварителното предлагане от ЛУАИФ от ЕС или от негово име, или на АИФ, установен в резултат от предварителното предлагане, се счита за следствие от предлагането и подлежи на приложимите процедури за уведомление, посочени в членове 31 и 32.

3а. Държавите членки гарантират, че ЛУАИФ от ЕС предприемат подходящи мерки, съгласно които информацията, свързана с техните дейности по предварително предлагане, е налична и при поискване се предоставя на компетентните органи на тяхната държава членка по произход и на компетентните органи на държавите членки, в които извършват тези дейности по предварително предлагане. ЛУАИФ от ЕС гарантират, че дейностите им по предварително предлагане се документират по адекватен начин, включително позоваванията на държавите членки, времевите периоди, през които са осъществявани дейностите по предварително предлагане, както и кратко резюме на тези дейности, включително на информацията относно представените инвестиционни стратегии и, когато е приложимо, списък на представените АИФ и подразделения на АИФ.

3б. Трета страна може да извършва дейности, посочени в параграф 1, в приемаща държава членка на ЛУАИФ от името на вече получило разрешение ЛУАИФ от ЕС, само когато разполага с разрешение да осъществява дейност като инвестиционно дружество в съответствие с Директива 2014/65/ЕС, като кредитна институция в съответствие с Директива 2013/36/ЕС, като управляващо дружество на ПКИПЦК в съответствие с Директива 2009/65/ЕС, като лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове в съответствие с Директива 2011/61/ЕС, или когато действа като обвързан агент.

(3)  В член 31 се заличава параграф 5.

(4)  Член 32 се изменя, както следва:

а)  в параграф 7 втората алинея се заменя със следното:

Ако в резултат на планирана промяна управлението на АИФ от страна на ЛУАИФ би престанало да е в съответствие с настоящата директива или ЛУАИФ би престанало да е в съответствие с настоящата директива ▌по друг начин, съответните компетентни органи на държавата членка по произход на ЛУАИФ информират в срок от 15 работни дни след получаване на цялата информация, посочена в алинея 1, ЛУАИФ, че не може да внесе промяната. Компетентните органи на държавата членка по произход на ЛУАИФ уведомяват без необосновано забавяне компетентните органи на приемащата държава на ЛУАИФ относно планираната промяна, оценката си за нея и дали е внесена или не.

аа)  третата алинея от параграф 7 се заменя със следното:

Ако планирана промяна бъде внесена въпреки първа и втора алинея или ако настъпи непланирана промяна, в резултат на което управлението на АИФ от ЛУАИФ би престанало да е в съответствие с настоящата директива или ЛУАИФ би престанало да спазва настоящата директива по друг начин, компетентните органи на държавата членка по произход на ЛУАИФ предприемат всички необходими мерки в съответствие с член 46, включително, ако е необходимо, налагат изрична забрана за предлагането на АИФ и уведомяват съответно компетентните органи на приемащата държава членка на АИФ, без необосновано забавяне.

б)   четвъртата алинея от параграф 7 се заменя със следното:

„Ако промените не засягат съответствието на управлението на АИФ от страна на ЛУАИФ с настоящата директива или спазването на разпоредбите от настоящата директива от ЛУАИФ по друг начин, компетентните органи на държавата членка по произход на ЛУАИФ информират — без необосновано забавяне и в срок от 15 работни дни — компетентните органи на приемащата държава членка на ЛУАИФ за тези промени.“

в)   параграф 8 се заличава.

(5)  Вмъква се следният член 32a:

„Член 32a

Изпращане на уведомление за прекратяване на дейности по предлагане на дялове или акции от АИФ от ЕС в държави членки, различни от държавата членка по произход на ЛУАИФ

1. Държавите членки гарантират, че всеки ЛУАИФ от ЕС може да пристъпи към изпращане на уведомление за прекратяване на предлагането на дялове или акции от управляван от него АИФ от ЕС в държавата членка, в която е било подадено уведомление за неговите дейности по предлагане в съответствие с член 32, когато са изпълнени всички посочени по-долу условия:

б)  с изключение на АИФ от затворен тип и фондовете, регулирани от Регламент (ЕС) № 2015/760, за всички дялове или акции от АИФ, притежавани от инвеститорите в държавата членка, в която е било подадено уведомление за дейностите по предлагане в съответствие с член 32, е направено общо предложение за обратно изкупуване, освободено от такси или приспадания, което предложение се оповестява публично в рамките на най-малко 30 работни дни и се отправя, пряко или чрез финансови посредници, лично до всички инвеститори, чиято самоличност е известна, в тази държава членка;

в)  намерението за спиране на предлагането на територията на държавата членка, в която е било подадено уведомление за дейностите по предлагане в съответствие с член 32, се оповестява публично посредством обществено достъпно средство, което обичайно се използва при предлагането на АИФ и е подходящо за типа инвеститори в АИФ.

2. ЛУАИФ подава до компетентните органи на своята държава членка по произход уведомление, съдържащо посочената в параграф 1 информация.

3. Компетентните органи на държавата членка по произход на ЛУАИФ проверяват дали представеното от ЛУАИФ уведомление съгласно параграф 2 е пълно. Не по-късно от 15 работни дни от датата на получаване на напълно комплектованото уведомление, посочено в параграф 2, компетентните органи на държавата членка по произход на ЛУАИФ го предават на компетентните органи на държавата членка, в която е планирано да се прекрати предлагането на АИФ, и на ЕОЦКП.

Компетентните органи на държавата членка по произход на ЛУАИФ уведомяват незабавно ЛУАИФ относно извършеното предаване на уведомлението по първата алинея. От тази дата нататък ЛУАИФ прекратява предлагането на дялове или акции от управлявания от него АИФ в държавата членка, посочена в уведомителното писмо по параграф 2.

4. Докато инвеститори продължават да бъдат ангажирани с инвестиции в АИФ от ЕС след прекратяване на предлагането на пазара:

а)  ЛУАИФ ▌предоставя информацията, която се изисква по членове 22 и 23, на инвеститорите, които са запазили инвестицията си в този АИФ от ЕС, както и на компетентните органи на държавата членка по произход на ЛУАИФ и на компетентните органи на държавата членка, в която е прекратено предлагането на пазара;

б)  компетентните органи на държавата членка по произход на ЛУАИФ предоставят на компетентните органи на държавата членка, в която е прекратено предлагането на пазара, информацията, която следва да се предоставя на компетентните органи на приемащата държава членка на ЛУАИФ, съгласно член 32;

в)  компетентните органи на държавата членка, в която е било прекратено предлагането на пазара, продължават да упражняват правата и задълженията, предоставени на компетентните органи на приемащата държава членка на ЛУАИФ, съгласно член 45 от настоящата директива, и, ако е приложимо, могат да продължат да начисляват такси или налози за извършване на тези дейности в съответствие с разпоредбите, приложими за компетентните органи съгласно член 6 от Регламент [за улесняване на трансграничното разпространение на предприятия за колективно инвестиране и за изменение на Регламенти (ЕС) № 345/2013 и (ЕС) № 346/2013].

5. Държавите членки разрешават употребата на всички електронни или други средства за комуникация от разстояние за целите на параграф 4.“.

(5а)  Член 33, параграф 6 се изменя, както следва:

а)  втората алинея се заменя със следното:

Ако в резултат на планирана промяна управлението на АИФ от страна на ЛУАИФ би престанало да е в съответствие с настоящата директива или ЛУАИФ би престанало да спазва настоящата директива по друг начин, съответните компетентни органи на държавата членка по произход на ЛУАИФ информират ЛУАИФ — в срок от 15 работни дни след получаване на цялата информация, посочена в алинея 1 — че не може да внесе промяната.“;

б)  третата алинея се заменя със следното:

„Ако планирана промяна бъде внесена въпреки първа и втора алинея или ако настъпи непланирана промяна, в резултат на което управлението на АИФ от ЛУАИФ би престанало да е в съответствие с настоящата директива или ЛУАИФ би престанало да спазва настоящата директива по друг начин, компетентните органи на държавата членка по произход на ЛУАИФ предприемат всички необходими мерки в съответствие с член 46 и уведомяват съответно компетентните органи на приемащата държава членка на ЛУАИФ без неоправдано забавяне.“;

(6)  В член 33 параграфи 7 и 8 се заличават.

(7)  Вмъква се следният член 43a:

„Член 43a

Механизми в подкрепа на инвеститорите на дребно

1. Без да се засяга член 26 от Регламент (ЕС) 2015/760[7], държавите членки гарантират, че във всяка държава членка, в която възнамеряват да предлагат на инвеститори на дребно дялове или акции от АИФ, ЛУАИФ предоставят на разположение механизми за извършване на следните задачи:

а)  обработване на нарежданията на инвеститори за записване, осъществяване на плащания, обратно изкупуване или откупуване на дялове или акции от АИФ в съответствие с условията, определени в документите ▌ на АИФ;

б)  предоставяне на инвеститорите на информация относно начина, по който могат да бъдат подадени нарежданията по буква а) и изплатени приходите от обратното изкупуване и откупуването;

в)  улесняване на ползването на информацията, свързана с упражняването на правата на инвеститорите, произтичащи от инвестициите им в АИФ, в държавата членка, в която се предлага АИФ;

г)  осигуряване на достъп на инвеститорите до изброените по-долу документи с цел запознаване или получаване на копие от информацията и документите в съответствие с членове 22 и 23;

д)  предоставяне на инвеститорите на информация относно задачите, изпълнявани чрез тези механизми, на траен носител съгласно определението по член 2, параграф 1, буква м) от Директива 2009/65/ЕО;

дa)  изпълнение на ролята на звено за контакт за осъществяване на комуникация с компетентните органи.

2. За изпълнението на целите по параграф 1 държавите членки не изискват физическо присъствие от ЛУАИФ или назначаването на трета страна в приемащата държава членка на ЛУАИФ.

3. ЛУАИФ гарантира, че посочените в параграф 1 механизми за изпълнение на задачите са предоставени на разположение:

а)  ▌на официалния език или на един от официалните езици на държавата членка, в която се предлага АИФ, или на език, одобрен от компетентните органи на тази държава членка;

б)  ▌от самото ЛУАИФ или от трета страна, която подлежи на регулиране и надзор, уреждащи задачите, които трябва да бъдат изпълнявани, или и от двете.

За целите на буква б), когато тези задачи са възложени на трета страна, това се удостоверява с писмен договор, в който се уточнява кои от посочените в параграф 1 задачи не се изпълняват от ЛУАИФ, както и че съответната трета страна е получила цялата относима информация и документи от ЛУАИФ.“

(7а)  В приложение IV се добавят следните букви:

„за)  информацията и адреса, необходими за фактуриране или съобщаване на всички приложими регулаторни такси или налози от страна на компетентния орган на приемащата държава членка.

зб)  посочване на механизмите за изпълнение на задачите, посочени в член 43а.“

Член 3

Транспониране

1.  Държавите членки приемат и публикуват не по-късно от [СП: да се въведе дата 24 месеца след датата на влизане в сила] необходимите законови, подзаконови и административни разпоредби, за да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Те прилагат тези разпоредби от [СП: да се въведе дата 24 месеца след датата на влизане в сила].

Когато държавите членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки.

2.  Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 4

Оценка

Не по късно от ... [СП: да се въведе дата 12 месеца след датата на транспониране на настоящата директива] Комисията, въз основа на оценка на въздействието, представя законодателно предложение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2009/65/EС с цел хармонизиране на разпоредбите, приложими към дружествата за управление на ПКИПЦК, проучващи интереса на професионалните инвеститори по отношение на конкретна инвестиционна идея или инвестиционна стратегия, засягаща учредено или все още неучредено ПКИПЦК, с определението и условията за предварително предлагане, установени в Директива 2011/61/EС.

Най-късно до [СП: да се въведе дата 36 месеца след датата на влизане в сила на настоящата директива] Комисията извършва оценка на прилагането на настоящата директива въз основа на обществена консултация и с оглед на обсъжданията, проведени с компетентните органи и ЕОЦКП.

Преди влизането в сила на членове 37 – 42 от Директива 2011/61/EС Комисията представя доклад на Европейския парламент и на Съвета и, ако е целесъобразно, законодателни предложения, след проучване на всички разпоредби на Директива 2011/61/ЕС в контекста на прилагането им при сценарий с паспортен режим за ЛУАИФ от държави извън ЕС, като обръща специално внимание на потенциално неравнопоставените условия на конкуренция между ЛУАИФ от ЕС и от държави извън ЕС, с оглед на това ЛУАИФ от ЕС да не бъдат в неравностойно положение.

Член 5

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 1, параграф 1, буква б), член 1, параграф 2, член 1, параграф 8, член 2, параграф 3, член 2, параграф 4,буква в) и член 2, параграф 6 се прилагат от датата на влизане в сила на настоящата директива.

Член 6

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в Брюксел на […] година.

За Европейския парламент  За Съвета

Председател  Председател

  • [1] * Изменения: нов или изменен текст се обозначава с получер курсив; заличаванията се посочват със символа ▌.
  • [2]  ОВ C […], […] г., стр. […].
  • [3]  OВ C , , стр.
  • [4]  Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК), OВ L 302, 17.11.2009 г., стр. 32.
  • [5]  Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове (ЛУАИФ), ОВ L 174, 1.7.2011 г., стр. 1.
  • [6]  ОВ C 369, 17.12.2011 г., стр. 14.
  • [7]   Регламент (ЕС) 2015/760 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2015 г. относно Европейски фондове за дългосрочни инвестиции, ОВ L 123, 19.5.2015 г., стр. 9.

ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Трансгранично разпространение на колективни инвестиционни фондове

Позовавания

COM(2018)0092 – C8-0111/2018 – 2018/0041(COD)

Дата на представяне на ЕП

7.3.2018

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ECON

16.4.2018

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

JURI

16.4.2018

 

 

 

Недадени становища

       Дата на решението

JURI

27.3.2018

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Волф Клинц

31.5.2018

 

 

 

Заместен докладчик

Рамон Тремоза и Балселс

 

 

 

Разглеждане в комисия

8.10.2018

19.11.2018

 

 

Дата на приемане

3.12.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

34

3

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Petr Ježek, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Ralph Packet, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

Заместник(-ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Enrique Calvet Chambon, Mady Delvaux, Syed Kamall, Alain Lamassoure, Luigi Morgano, Michel Reimon, Lieve Wierinck

Заместник(-ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Barbara Lochbihler, Jarosław Wałęsa

Дата на внасяне

6.12.2018

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

34

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Petr Ježek, Wolf Klinz, Lieve Wierinck

ECR

Syed Kamall, Bernd Lucke, Ralph Packet

PPE

Markus Ferber, Brian Hayes, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Jarosław Wałęsa

S&D

Pervenche Berès, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Philippe Lamberts, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Molly Scott Cato

3

-

GUE/NGL

Marisa Matias, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

2

0

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 11 януари 2019 г.
Правна информация - Политика за поверителност