Postup : 2018/0041(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0430/2018

Předložené texty :

A8-0430/2018

Rozpravy :

PV 15/04/2019 - 16
CRE 15/04/2019 - 16

Hlasování :

PV 16/04/2019 - 8.9
CRE 16/04/2019 - 8.9
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0367

ZPRÁVA     ***I
PDF 717kWORD 96k
6.12.2018
PE 627.813v03-00 A8-0430/2018

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU, pokud jde o přeshraniční distribuci fondů kolektivního investování

(COM(2018)0092 – C8-0111/2018 – 2018/0041(COD))

Hospodářský a měnový výbor

Zpravodaj: Wolf Klinz

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU, pokud jde o přeshraniční distribuci fondů kolektivního investování

(COM(2018)0092 – C8-0111/2018 – 2018/0041(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018)0092),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 53 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0111/2018),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A8-0430/2018),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a také parlamentům členských států.

Pozměňovací návrh:  1

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY EVROPSKÉHO PARLAMENTU(1)*

k návrhu Komise

---------------------------------------------------------

2018/0041 (COD)

Návrh

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU, pokud jde o přeshraniční distribuci subjektů kolektivního investování

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 53 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky(2),

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru(3),

v souladu s řádným legislativním postupem,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)  Společným cílem směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES(4) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU(5) je zajistit rovné podmínky mezi subjekty kolektivního investování a odstranit překážky volného pohybu podílových jednotek a akcií fondů kolektivního investování v Unii a zároveň zajistit jednotnější ochranu investorů. I když byly tyto cíle z velké části splněny, určité překážky stále brání správcům fondů v tom, aby plně využívali výhod vnitřního trhu.

(2)  Pravidla navržená v této směrnici doplňuje zvláštní nařízení [o usnadnění přeshraniční distribuce subjektů kolektivního investování a o změně nařízení (EU) č. 345/2013 a (EU) č. 346/2013]. Stanovuje další pravidla a postupy týkající se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) a správců alternativních investičních fondů (dále jen „správci“). Uvedené nařízení a tato směrnice by měly společně koordinovat podmínky pro správce fondů, kteří působí na vnitřním trhu, a usnadnit přeshraniční distribuci fondů, které spravují.

(3)  Je nutné vyplnit mezery v právní úpravě a uvést v soulad postup pro oznamování ▌změn, které se týkají SKIPCP, příslušným orgánům s postupem oznamování, který je stanoven ve směrnici 2011/61/EU.

(4)  Nařízení [o usnadnění přeshraniční distribuce subjektů kolektivního investování a o změně nařízení (EU) č. 345/2013 a (EU) č. 346/2013] zavádí nová pravidla požadující, aby Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (dále jen „orgán ESMA“) vypracoval návrhy regulačních technických norem ke specifikaci informací a návrhy prováděcích technických norem ke stanovení formulářů, šablon a postupů pro předávání uvedených informací týkajících se správy a zahájení nebo ukončení nabízení subjektů kolektivního investování podle směrnice 2009/65/ES a směrnice 2011/61/EU. Ustanovení obou těchto směrnic, která orgánu ESMA udělují rozhodovací pravomoci k vypracování regulačních technických norem a prováděcích technických norem pro oznamování, tak již nejsou nezbytná, a měla by být proto vypuštěna.

(5)  Nařízení [o usnadnění přeshraniční distribuce subjektů kolektivního investování a o změně nařízení (EU) č. 345/2013 a (EU) č. 346/2013] dále posiluje zásady platné pro marketingová sdělení, jež se řídí směrnicí 2009/65/ES, a rozšiřuje jejich použití na správce, čímž napomáhá dosažení vysoké úrovně ochrany investorů bez ohledu na typ investora. Odpovídající ustanovení směrnice 2009/65/ES, která se týkají marketingových sdělení a dostupnosti vnitrostátních právních a správních předpisů upravujících nabízení podílových jednotek SKIPCP, tak již nejsou nezbytná, a měla by být proto vypuštěna.

(6)  Ustanovení směrnice 2009/65/ES, jež od SKIPCP požadují učinit opatření (poskytnout prostředky) ve prospěch investorů, se v té formě, v níž byla provedena v některých vnitrostátních právních systémech, ukázala být těžkopádná. Kromě toho investoři místní prostředky jen zřídka využívají tak, jak bylo zamýšleno v uvedené směrnici. Upřednostňovaný způsob kontaktů se posunul k přímé interakci investorů se správcem fondu, a to buď elektronicky, nebo telefonicky, přičemž platby a odkupy se provádějí prostřednictvím jiných kanálů. Zatímco tyto prostředky slouží pro administrativní účely, jako jsou přeshraniční vymáhání regulačních poplatků, měly by být tyto otázky řešeny jinak, mimo jiné spoluprací mezi příslušnými orgány. Proto by měla být stanovena pravidla, která zaktualizují a upřesní požadavky, pokud jde o zajištění prostředků pro neprofesionální investory, a ▌členské státy by neměly trvat na jejich fyzické přítomnosti zajišťující prostředky na místní úrovni. Zároveň by pravidla měla investorům zajistit přístup k informacím, na něž mají nárok.

(7)  Pro zajištění jednotného zacházení s neprofesionálními investory je nezbytné, aby byly tyto požadavky ve vztahu k prostředkům uplatňovány rovněž na správce v případech, kdy jim členské státy na svém území povolí nabízet podílové jednotky nebo akcie alternativních investičních fondů neprofesionálním investorům.

(7a)  Aby členské státy usnadnily prosazování práv neprofesionálních investorů v případech přeshraničního nabízení investičních fondů, měly by zajistit, aby v případech hromadného porušení předpisů měli neprofesionální investoři v souladu se směrnicí … [směrnicí Evropského parlamentu a Rady o zástupných žalobách na ochranu společných zájmů spotřebitelů a o zrušení směrnice 2009/22/ES] přístup k zástupným žalobám jak podle právních předpisů Unie, tak i členských států.

(8)  Neexistence jasných a jednotných podmínek pro ukončení nabízení podílových jednotek nebo akcií SKIPCP nebo unijního alternativního investičního fondu v hostitelském členském státě vytváří pro správce fondů hospodářskou a právní nejistotu. Tento návrh proto stanovuje jasné podmínky ▌, za kterých by mohlo dojít ke zrušení oznámení týkajícího se jejich nabízení. ▌Podmínky jsou stanoveny způsobem, že vyvažují na jedné straně možnost subjektů kolektivního investování nebo jejich správců ukončit svou činnost spojenou s nabízením v okamžiku naplnění stanovených podmínek a na druhé straně zájmy investorů v těchto subjektech.

(9)  Možnost ukončit nabízení SKIPCP nebo unijního alternativního investičního fondu v určitém členském státě by neměla jít na úkor investorů, ani omezit jejich ochranu podle směrnice 2009/65/ES nebo směrnice 2011/61/EU, zejména s ohledem na jejich právo na přesné informace o pokračující činnosti těchto fondů.

(10)  Mohou nastat případy, kdy se správce nebo správcovská společnost SKIPCP, která chce otestovat zájem investorů o konkrétní investiční představu nebo strategii, potýká s rozdílným přístupem k předběžnému nabízení v jednotlivých vnitrostátních právních systémech. V některých členských státech, kde je předběžné nabízení povoleno, se značně liší jeho definice a podmínky. V jiných členských státech zase žádný pojem předběžného nabízení vůbec neexistuje. K řešení těchto rozdílů by měla být vytvořena jednotná definice pojmu předběžné nabízení alternativního investičního fondu a měly by být stanoveny podmínky, za kterých se správce unijního alternativního investičního fondu může do této činnosti zapojit.

(11)  V zájmu uznání předběžného nabízení jako takového podle této směrnice by se předběžné nabízení mělo zaměřit na profesionálního investora a týkat investiční představy či strategie, aniž by již musel ▌existovat alternativní investiční fond nebo podfond nebo aniž by už existoval alternativní investiční fond nebo podfond, v jehož případě ještě nebylo učiněno oznámení týkající se nabízení v dotyčném členském státě. V průběhu předběžného nabízení tudíž investoři nemohou upisovat podílové jednotky nebo akcie alternativního investičního fondu ▌a v této fázi by nemělo být povoleno distribuovat případným investorům žádné konečné verze nabídkových dokumentů nebo dokumentů k úpisu. Pokud se však ▌po předběžném nabízení správce investor na základě této činnosti upíše k podílovým jednotkám nebo akciím nějakého alternativního investičního fondu nebo podfondu s vlastnostmi podobnými předběžně nabízené investiční představě nebo alternativnímu investičnímu fondu či podfondu uvedenému v průběhu předběžného nabízení, měl by být dodržen odpovídající postup pro marketingová sdělení a správce by neměl mít možnost dovolávat se rozhodnutí investovat z vlastního podnětu. Aby bylo zajištěno, že příslušné vnitrostátní orgány mohou vykonávat kontrolu předběžného nabízení ve svém členském státě, měly by správci alternativních investičních fondů zaslat neformální dopis nebo email informující příslušné orgány svého domovského členského státu a příslušné orgány členského státu nebo členských států, které se zapojí do předběžného nabízení, a uvést, ve kterém členském státě nebo členských státech budou provádět předběžné nabízení. Zasílání tohoto neformálního dopisu by nemělo podléhat žádným zvláštním regulačním poplatkům vybíraným kterýmkoli příslušným orgánem.

(11a)  Správci alternativních investičních fondů by měli zajistit, aby jejich předběžné nabízení bylo řádně zdokumentováno a na vyžádání zpřístupněno dotyčným příslušným vnitrostátním orgánům. Tyto informace by měly zahrnovat údaj o členském státě a době, během níž předběžné nabízení probíhá, a také popis investičních strategií nebo investičních představ nastíněných v průběhu předběžného nabízení. Orgán ESMA by měl důkladně sledovat, zda je sbližování mezi členskými státy s ohledem na dokumentaci o předběžném nabízení dostatečné, a v případě nedostatků by měl přijmout veškerá nutná opatření k tomu, která by zajistila, aby neexistovaly žádné překážky, jež by bránily účinnému předběžnému nabízení jakožto nástroji na podporu přeshraniční distribuce fondů.

(11b)  Aniž je dotčena definice předběžného nabízení stanovená v této směrnici, měly by členské státy zajistit, aby mohly správcovské společnosti SKIPCP pokračovat v testování zájmu profesionálních investorů o konkrétní investiční představu nebo strategii týkající se SKIPCP, která ještě neexistuje. Komise by navíc měla předložit Evropskému parlamentu a Radě legislativní návrh, který by sjednotil ustanovení týkající se správcovských společností SKIPCP a testování zájmu investorů o konkrétní investiční představu nebo strategii ze strany správců alternativních investičních fondů.

(11c)  Harmonizovaná pravidla pro předběžné nabízení by neměla v žádném případě znevýhodňovat alternativní investiční fondy Unie před alternativními investičními fondy ze zemí mimo EU. To se týká jak aktuální situace, kdy alternativní investiční fondy ze zemí mimo EU ještě nemají právo k používání pasu, tak i situace, kdy se budou uplatňovat ustanovení o pasu ze směrnice 2011/61/EU. Aby to bylo zajištěno, měla by Komise důkladně prošetřit veškerá ustanovení směrnice 2011/61/EU s ohledem na jejich použití v případě pasového režimu pro alternativní investiční fondy ze zemí mimo EU a v případě potřeby navrhnout legislativní změny dříve, než začne platit článek 35 a články 37 až 41 směrnice 2011/61/EU.

(12)  V zájmu zajištění právní jistoty je nezbytné synchronizovat data použitelnosti právních a správních předpisů provádějících tuto směrnici a nařízení [o usnadnění přeshraniční distribuce subjektů kolektivního investování a o změně nařízení (EU) č. 345/2013 a (EU) č. 346/2013], pokud jde o ustanovení o marketingových sděleních a předběžném nabízení. Je také nezbytné koordinovat svěřené pravomoci přiznané Komisi k přijímání návrhů regulačních technických norem a prováděcích technických norem vypracovaných orgánem ESMA podle nařízení [o usnadnění přeshraniční distribuce subjektů kolektivního investování a o změně nařízení (EU) č. 345/2013 a (EU) č. 346/2013] v oblasti oznamování, oznamovacích dopisů nebo písemných výzev ohledně přeshraničních činností, jež se touto směrnicí vyjmou ze směrnic 2009/65/ES a 2011/61/EU.

(13)  Členské státy se v souladu se Společným politickým prohlášením členských států a Komise ze dne 28. září 2011 o informativních dokumentech(6) zavázaly, že v odůvodněných případech doplní oznámení o opatřeních přijatých k provedení směrnice ve vnitrostátním právu o jeden či více dokumentů, které objasňují vztah mezi jednotlivými ustanoveními směrnice a příslušnými částmi vnitrostátních nástrojů přijatých k provedení směrnice ve vnitrostátním právu. Ve vztahu k této směrnici považuje zákonodárce předložení těchto dokumentů za odůvodněné,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Změny směrnice 2009/65/ES

Směrnice 2009/65/ES se mění takto:

1)  V čl. 17 odst. 8 se doplňují nové pododstavce, které znějí:

„Pokud v důsledku změny správcovská společnost již nebude v souladu s touto směrnicí, příslušné orgány domovského členského státu správcovské společnosti uvědomí do 15 pracovních dnů od obdržení veškerých informací uvedených v tomto odstavci správcovskou společnost o tom, že uvedenou změnu nesmí provést.

V tomto případě příslušné orgány domovského členského státu správcovské společnosti informují příslušné orgány hostitelského členského státu správcovské společnosti o tom, že změna nebude provedena.

Pokud dojde v rozporu s druhým a třetím pododstavcem k provedení změny a pokud by v důsledku uvedené změny už správcovská společnost nebyla v souladu s touto směrnicí, přijmou příslušné orgány domovského členského státu správcovské společnosti veškerá nezbytná opatření v souladu s článkem 98 a neprodleně o této skutečnosti informují ▌příslušné orgány hostitelského členského státu správcovské společnosti ▌.“

3)  Článek 77 se zrušuje.

4)  V článku 91 se zrušuje odstavec 3.

5)  Článek 92 se nahrazuje tímto:

„Článek 92

1. Členské státy zajistí, aby správcovská společnost SKIPCP v každém členském státě, ve kterém zamýšlí nabízet podílové jednotky SKIPCP, nabízela prostředky k plnění těchto úkolů:

a)  zpracovávat pokyny ▌k úpisu, ▌odkupu a vyplacení podílových jednotek SKIPCP a k provádění dalších plateb ve prospěch držitelů podílových jednotek v souladu s podmínkami stanovenými v ▌dokumentech SKIPCP;

b)  poskytovat investorům informace, jak mohou být pokyny uvedené v písmenu a) prováděny a jak se vyplácejí výnosy z odkupu a vyplacení;

c)  usnadňovat nakládání s informacemi o uplatňování práv investorů vyplývajících z jejich investic do SKIPCP v členském státě, ve kterém je SKIPCP nabízen, a přístup k souvisejícím postupům a opatřením podle článku 15;

d)  zpřístupňovat investorům ke kontrole a k získání kopií:

i)  statutu fondu nebo zakládací listiny SKIPCP;

ii)  poslední zveřejněné výroční zprávy SKIPCP a poslední zveřejněné pololetní zprávy, pokud je novější;

iia)  prospektu SKIPCP;

iib)  nejnovějšího klíčového informačního dokumentu o SKIPCP [určeného pro investory];

e)  poskytovat investorům informace týkající se úkolů, které prostředky plní, na trvalém nosiči vymezeném v čl. 2 odst. 1 písm. m);

ea)  působit jako kontaktní místo pro komunikaci s příslušným orgánem.

2. Členské státy po ▌SKIPCP nepožadují fyzickou přítomnost v hostitelském členském státě ani jmenování třetí strany pro účely odstavce 1.

3. ▌SKIPCP zajistí, aby prostředky k plnění úkolů uvedených v odstavci 1 byly poskytovány:

a)  ▌v úředním jazyce nebo v některém z úředních jazyků členského státu, ve kterém je SKIPCP nabízen, či v jazyce schváleném příslušnými orgány daného členského státu;

b)  samotnou SKIPCP nebo třetí stranou podléhající předpisům a dohledu, kterými se řídí úkoly, které mají být provedeny, nebo oběma těmito subjekty, mj. prostřednictvím elektronických prostředků.

6)  Článek 93 se mění takto:

a)  odstavec 1 se nahrazuje tímto:

1. Pokud SKIPCP navrhuje uvést své podílové jednotky na trh v jiném než ve svém domovském členském státě, nejprve to oznámí příslušným orgánům svého domovského členského státu.

Oznámení obsahuje informace o opatřeních přijatých pro uvedení podílových jednotek SKIPCP na trh v hostitelském členském státě a případně také o třídách akcií. V případě uvedeném v čl. 16 odst. 1 obsahuje také informaci o tom, že SKIPCP je uváděn na trh správcovskou společností, která jej spravuje.

Oznámení obsahuje také informace a adresu potřebnou k fakturování nebo ke sdělování veškerých platných regulačních poplatků ze strany příslušných orgánů hostitelského členského státu a k uvedení prostředků pro plnění úkolů podle čl. 92 odst. 1.

b)  odstavec 8 se nahrazuje tímto:

„8. V případě změny informací v oznamovacím dopise zaslaném podle odstavce 1 nebo změny ohledně tříd akcií, které mají být nabízeny, uvědomí SKIPCP o této změně písemně příslušné orgány jak domovského, tak hostitelského členského státu SKIPCP alespoň jeden měsíc před provedením uvedené změny.

Pokud v důsledku změny uvedené v prvním pododstavci SKIPCP již nebude v souladu s touto směrnicí, příslušné orgány domovského členského státu SKIPCP uvědomí SKIPCP do 15 pracovních dnů od obdržení veškerých informací uvedených v prvním pododstavci, že uvedenou změnu nesmí provést.

V tomto případě příslušné orgány domovského členského státu SKIPCP informují příslušné orgány hostitelského členského státu SKIPCP, že změna nebude provedena.

Pokud byla změna uvedená v prvním pododstavci provedena poté, co došlo k oznámení v souladu s druhým pododstavcem, a v důsledku uvedené změny SKIPCP již není v souladu s touto směrnicí, přijmou příslušné orgány domovského členského státu SKIPCP veškerá nezbytná opatření v souladu s článkem 98, včetně výslovného zákazu nabízení SKIPCP, pokud je to nezbytné, a neprodleně tuto skutečnost oznámí příslušným orgánům hostitelského členského státu SKIPCP.

Pokud změnou uvedenou v prvním pododstavci není dotčen soulad SKIPCP s touto směrnicí, příslušné orgány domovského členského státu SKIPCP informují bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 pracovních dnů od obdržení veškerých informací uvedených v prvním pododstavci příslušné orgány hostitelského členského státu SKIPCP o těchto změnách.“

7)  Vkládá se nový článek 93a, který zní:

„Článek 93a

1. Příslušné orgány domovského členského státu SKIPCP zajistí, aby SKIPCP mohl zrušit oznámení o nabízení svých podílových jednotek v členském státě, v němž oznámil svou činnost v souladu s článkem 93, pokud jsou splněny tyto podmínky:

b)    paušální nabídka na zpětnou koupi všech podílových jednotek SKIPCP držených investory v členském státě, ve kterém SKIPCP oznámil svou činnost v souladu s článkem 93, bez jakýchkoli poplatků nebo srážek, se zveřejní po dobu nejméně 30 pracovních dnů a je přímo nebo prostřednictvím finančních zprostředkovatelů adresována jednotlivě všem investorům v hostitelském členském státě, jejichž totožnost je známa;

c)  úmysl zrušit oznámení o nabízení v členském státě, ve kterém SKIPCP oznámil svou činnost v souladu s článkem 93, se zveřejní ve veřejně dostupném médiu, které je běžně používáno k nabízení SKIPCP a vhodné pro typického investora SKIPCP, mimo jiné elektronickými prostředky.

V oznámení investorům se objasní, jaké důsledky to bude pro investory mít, jestliže nepřijmou nabídku na odkup svých podílových jednotek.

Informace uvedené v písmenech b) a c) se poskytují v úředním jazyce nebo v některém z úředních jazyků členského státu, v němž je SKIPCP nabízen, nebo v jazyce schváleném příslušnými orgány daného členského státu.

2. SKIPCP zašle příslušným orgánům svého domovského členského státu oznamovací dopis obsahující informace uvedené v odstavci 1.

3. Příslušné orgány domovského členského státu SKIPCP ověří úplnost oznámení, které SKIPCP předložil podle odstavce 2. Příslušné orgány domovského členského státu SKIPCP předají oznámení příslušným orgánům členského státu, v němž má být ukončeno nabízení SKIPCP, a orgánu ESMA, a to nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne, kdy oznámení uvedené v odstavci 2 obdržely, nebo informují SKIPCP o důvodu, proč oznámení nemůže být předáno.

Bezprostředně po předání oznámení podle prvního pododstavce příslušné orgány domovského členského státu SKIPCP oznámí SKIPCP toto předání. Od tohoto data SKIPCP ukončí veškeré nabízení svých podílových jednotek v členském státě určeném v oznamovacím dopise uvedeném v odstavci 2.

4. Pokud mají investoři po ukončení nabízení ve SKIPCP stále své investice:

a)  SKIPCP musí investorům, kteří v něm stále mají své investice, jakož i příslušným orgánům domovského členského státu SKIPCP a příslušným orgánům členského státu, v němž bylo nabízení ukončeno, i nadále poskytovat informace vyžadované podle článků 68 až 82 a podle článku 94;

b)  příslušné orgány domovského členského státu SKIPCP musí příslušným orgánům členského státu, v němž bylo nabízení ukončeno, poskytovat informace, které musí být poskytovány příslušným orgánům hostitelského členského státu SKIPCP podle článku 93;

c)  příslušné orgány členského státu, v němž bylo nabízení ukončeno, musí vykonávat práva a povinnosti svěřené příslušným orgánům hostitelského členského státu SKIPCP podle článků 97 a 108 a případně mohou za plnění těchto činností vybírat poplatky v souladu s ustanoveními vztahujícími se na příslušné orgány podle článku 6 nařízení [o usnadnění přeshraniční distribuce subjektů kolektivního investování a o změně nařízení (EU) č. 345/2013 a (EU) č. 346/2013].

5. Pro účely odstavce 4 členské státy umožní používat elektronické nebo jiné prostředky komunikace na dálku, pokud jsou informační a komunikační prostředky investorům dostupné v úředním jazyce nebo v některém z úředních jazyků členského státu, v němž má investor sídlo, nebo v jazyce schváleném příslušnými orgány daného členského státu.

8)  V čl. 95 odst. 2 se zrušuje písmeno a).

Článek 2

Změny směrnice 2011/61/EU

Směrnice 2011/61/EU se mění takto:

1)  V čl. 4 odst. 1 se mezi písmena ae) a af) vkládá nové písmeno aea), které zní:

„aea)  „předběžným nabízením“ přímé nebo nepřímé poskytování informací o investičních strategiích nebo představách o investicích nebo komunikace o nich ze strany správce unijního alternativního investičního fondu nebo jeho jménem potenciálním profesionálním investorům s bydlištěm nebo se sídlem v Unii s cílem prověřit jejich zájem o dosud neexistující alternativní investiční fond nebo o jeho podfond, který je zřízen, ale není doposud oznámen pro nabízení podle článku 32, v členském státě, v němž mají potenciální investoři bydliště nebo sídlo, a který v každém případě nepředstavuje nabídku nebo umístění investorovi s cílem investovat do podílových jednotek nebo akcií daného alternativního investičního fondu nebo jeho podfondu.

2)  Na začátku KAPITOLY VI se vkládá nový článek 30a, který zní:

„Článek 30aPodmínky předběžného nabízení ze strany správce unijního alternativního investičního fondu v Unii

1. Členské státy zajistí, aby správce unijního alternativního investičního fondu v Unii mohl provádět předběžné nabízení v Unii kromě případů, kdy informace předložené potenciálním profesionálním investorům:

c)  umožňují investorům, aby se zavázali k nabytí podílových jednotek nebo akcií konkrétního alternativního investičního fondu;

d)  představují konečnou podobu prospektu, zakládací dokumenty nebo nabízecí dokumenty dosud neusazeného alternativního investičního fondu, nebo představují upisovací formuláře nebo podobné dokumenty, ať již v návrhu nebo v konečné podobě, umožňující investorům investovat do podílových jednotek nebo akcií alternativního investičního fondu nebo jeho podfondu. Pro již usazené alternativní investiční fondy může být poskytnuta konečná podoba prospektu.

Pokud je poskytnut návrh prospektu nebo nabízecího dokumentu podle písmene d) prvního pododstavce, musí v něm být jasně uvedeno, že nepředstavuje nabídku nebo výzvu k upisování k podílovým jednotkám nebo akciím alternativního investičního fondu nebo jeho podfondu.

2. Členské státy zajistí, aby správce unijního alternativního investičního fondu zaslal jednoduchý neformální dopis v papírové nebo elektronické podobě dříve, než se zapojí do předběžného nabízení, a uvedl členský stát nebo členské státy, v nichž bude provádět tyto činnosti, příslušným orgánům svého domovského členského státu společně s kopií pro příslušné orgány členského státu nebo členských států, v nichž bude provádět předběžné nabízení.

Členské státy zajistí, aby žádný požadavek na oznámení obsahu ani adresátů předběžného nabízení příslušným orgánům nebyl pro správce unijního alternativního investičního fondu nezbytný k výkonu předběžného nabízení.

3. Správci alternativních investičních fondů zajistí, aby investoři nezískávali podílové jednotky nebo akcie v alternativním podílovém fondu prostřednictvím předběžného nabízení a aby investoři kontaktovaní jako součást předběžného nabízení mohli získat podílové jednotky nebo akcie v daném alternativním podílovém fondu v rámci nabízení povoleného podle článků 31 nebo 32.

Upisování podílových jednotek nebo akcií alternativního investičního fondu ve lhůtě 18 měsíců poté, co se správcovská společnost zapojila do předběžného nabízení, uvedených v informaci poskytnuté v souvislosti s předběžným nabízením správcem unijního alternativního investičního fondu nebo jeho jménem, nebo alternativního investičního fondu usazeného na základě předběžného nabízení, profesionálními investory se považuje za výsledek nabízení, a podléhá platným oznamovacím postupům uvedeným v článku 31 a 32.

3a. Členské státy zajistí, aby správci unijního alternativního investičního fondu přijali vhodná opatření, aby byly k dispozici informace týkající se jejich předběžného nabízení a na vyžádání byly poskytnuty příslušným orgánům jejich domovského členského státu a příslušným orgánům členských států, v nichž se zapojili do předběžného nabízení. Správci unijního alternativního investičního fondu zajistí, aby jejich činnosti v rámci předběžného nabízení byly řádně zdokumentovány, včetně odkazů na členské státy, na období, v nichž bylo prováděno předběžné nabízení, a stručného popisu těchto činností, včetně předložených informací o investičních strategiích a v případě potřeby i seznamu předložených alternativních investičních fondů a jejich podfondů.

3b. Třetí strana se zapojí pouze do činností uvedených v odstavci 1 v hostitelském členském státě správcovské společnosti alternativního investičního fondu jménem autorizované správcovské společnosti unijního alternativního investičního fondu, pokud je autorizována jako investiční firma v souladu se směrnicí 2014/65/EU, jako úvěrová instituce v souladu se směrnicí 2013/36/EU, jako správcovská společnost SKIPCP v souladu se směrnicí 2009/65/ES, jako správce alternativního investičního fondu v souladu se směrnicí 2011/61/EU, nebo jedná jako vázaný zástupce.

3)  V článku 31 se zrušuje odstavec 5.

4)  Článek 32 se mění takto:

a)  V odstavci 7 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Pokud by v důsledku plánované změny správa alternativního investičního fondu prováděná tímto správcem již přestala být v souladu s touto směrnicí nebo pokud by v jejím důsledku již správce jinak nedodržoval tuto směrnici, oznámí příslušné orgány domovského členského státu správce do 15 pracovních dnů od obdržení všech informací uvedených v prvním pododstavci správci, že takovou změnu nesmí provést. Příslušné orgány domovského členského státu správce unijního alternativního investičního fondu informují neprodleně příslušné orgány hostitelského státu správce unijního alternativního investičního fondu o plánované změně, jejím hodnocení a o tom, zda byla provedena, či nikoli.“

aa)  v odstavci 7 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:

Je-li plánovaná změna provedena bez ohledu na první a druhý pododstavec nebo dojde-li k neplánované změně, v jejímž důsledku by správa alternativního investičního fondu prováděná tímto správcem přestala být v souladu s touto směrnicí nebo v jejímž důsledku by správce jinak nedodržoval tuto směrnici, přijmou příslušné orgány domovského členského státu správce veškerá náležitá opatření podle článku 46, včetně výslovného zákazu nabízení tohoto alternativního investičního fondu, je-li to nezbytné, a neprodleně tuto skutečnost oznámí příslušným orgánům hostitelského členského státu správce.

b)   v odstavci 7 se čtvrtý pododstavec nahrazuje tímto:

Pokud se změny nedotýkají souladu správy alternativního investičního fondu prováděné dotyčným správcem s touto směrnicí nebo jiného dodržování této směrnice správcem, uvědomí příslušné orgány domovského členského státu bez zbytečného prodlení správce do 15 pracovních dní o těchto změnách příslušné orgány jeho hostitelského členského státu.“

c)   odstavec 8 se zrušuje.

5)  Vkládá se nový článek 32a, který zní:

„Článek 32a

Zrušení oznámení o činnosti nabízení podílových jednotek nebo akcií unijních alternativních investičních fondů v jiných členských státech než v domovském členském státě správce

1. Členské státy zajistí, aby správce unijního alternativního investičního fondu mohl zrušit oznámení o činnosti nabízení podílových jednotek nebo akcií unijního alternativního investičního fondu, který spravuje v členském státě, v němž bylo předáno oznámení o jeho činnostech souvisejících s nabízením v souladu s článkem 32, pokud jsou splněny všechny tyto podmínky:

b)  s výjimkou uzavřených alternativních investičních fondů a fondů, které upravuje nařízení (EU) 2015/760, paušální nabídka na odkup, bez jakýchkoli poplatků nebo srážek, všech jeho podílových jednotek nebo akcií alternativního investičního fondu držených investory v členském státě, v němž bylo předáno oznámení o činnostech souvisejících s nabízením v souladu s článkem 32, se zveřejní po dobu nejméně 30 pracovních dnů a je adresována přímo nebo prostřednictvím finančních zprostředkovatelů jednotlivě všem investorům v uvedeném členském státu, jejichž totožnost je známa;

c)  úmysl ukončit nabízení na území členského státu, v němž bylo předáno oznámení o jeho činnostech souvisejících s nabízením v souladu s článkem 32, se zveřejní ve veřejně dostupném mediu, které je běžně používáno pro nabízení alternativního investičního fondu a vhodné pro typického investora alternativního investičního fondu.

2. Správce zašle příslušným orgánům svého domovského členského státu oznámení obsahující informace uvedené v odstavci 1.

3. Příslušné orgány domovského členského státu správce ověří úplnost oznámení předloženého správcem podle odstavce 2. Příslušné orgány domovského členského státu správce předají toto oznámení příslušným orgánům členského státu, v němž má být ukončeno nabízení alternativního investičního fondu, a orgánu ESMA, a to nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne, kdy úplné oznámení uvedené v odstavci 2 obdržely.

Bezprostředně po předání oznámení podle prvního pododstavce informují příslušné orgány domovského členského státu správce tohoto správce o jeho předání. Od tohoto data správce ukončí veškeré nabízení podílových jednotek nebo akcií alternativního investičního fondu v členském státě určeném v oznamovacím dopise uvedeném v odstavci 2.

4. Pokud mají investoři po zrušení oznámení o činnosti nabízení v unijním alternativním investičním fondu stále své investice:

a)  správce musí investorům, kteří v unijním alternativním investičním fondu stále mají své investice, jakož i příslušným orgánům domovského členského státu správce a příslušným orgánům členského státu, v němž bylo nabízení ukončeno, poskytovat informace vyžadované podle článků 22 a 23;

b)  příslušné orgány domovského členského státu správce musí příslušným orgánům členského státu, v němž bylo nabízení ukončeno, poskytovat informace, které musí být poskytovány příslušným orgánům hostitelského členského státu správce podle článku 32;

c)  příslušné orgány členského státu, v němž bylo nabízení ukončeno, musí vykonávat práva a povinnosti svěřené příslušným orgánům hostitelského členského státu správce podle článku 45 této směrnice a případně mohou za plnění těchto činností vybírat poplatky v souladu s ustanoveními vztahujícími se na příslušné orgány podle článku 6 nařízení [o usnadnění přeshraniční distribuce subjektů kolektivního investování a o změně nařízení (EU) č. 345/2013 a (EU) č. 346/2013].

5. Pro účely odstavce 4 členské státy umožní používat elektronické nebo jiné prostředky komunikace na dálku.“

5a)  V článku 33 se odstavec 6 mění takto:

a)  druhý pododstavec se nahrazuje tímto:

Pokud by v důsledku plánované změny správa alternativního investičního fondu prováděná tímto správcem již přestala být v souladu s touto směrnicí nebo pokud by v jejím důsledku již správce jinak nedodržoval tuto směrnici, oznámí příslušné orgány domovského členského státu správce do 15 pracovních dnů od obdržení všech informací uvedených v prvním pododstavci správci, že takovou změnu nesmí provést.“;

b)  třetí pododstavec se nahrazuje tímto:

Je-li plánovaná změna provedena bez ohledu na první a druhý pododstavec nebo dojde-li k neplánované změně, v jejímž důsledku by správa alternativního investičního fondu prováděná tímto správcem přestala být v souladu s touto směrnicí nebo v jejímž důsledku by již správce jinak nedodržoval tuto směrnici, přijmou příslušné orgány domovského členského státu správce veškerá náležitá opatření podle článku 46 a neprodleně tuto skutečnost oznámí příslušným orgánům hostitelského členského státu správce.“;

6)  V článku 33 se zrušují odstavce 7 a 8.

7)  Vkládá se nový článek 43a, který zní:

„Článek 43a

Prostředky k dispozici neprofesionálním investorům

1. Aniž je dotčen článek 26 nařízení (EU) 2015/760(7), členské státy zajistí, aby správce v každém členském státě, v němž zamýšlí nabízet podílové jednotky či akcie některého alternativního investičního fondu neprofesionálním investorům, zpřístupnil prostředky k plnění těchto úkolů:

a)  zpracovávat pokyny investorů k úpisu, platbě, odkupu a vyplacení podílových jednotek nebo akcií alternativního investičního fondu v souladu s podmínkami stanovenými v ▌dokumentech alternativního investičního fondu;

b)  poskytovat investorům informace, jak mohou být pokyny uvedené v písmenu a) prováděny a jak se vyplácí výnosy z odkupu a vyplacení;

c)  usnadňovat nakládání s informacemi o uplatňování práv investorů vyplývajících z jejich investic do alternativního investičního fondu v členském státě, ve kterém je alternativní investiční fond nabízen;

d)  zpřístupňovat investorům ke kontrole a k získání kopií informace a dokumenty v souladu s články 22 a 23;

e)  poskytovat investorům informace týkající se úkolů, které prostředky plní, na trvalém nosiči vymezeném v čl. 2 odst. 1 písm. m) směrnice 2009/65/ES;

ea)  působit jako kontaktní místo pro komunikaci s příslušnými orgány.

2. Členské státy po správci nepožadují, aby měl fyzickou přítomnost v hostitelském členském státě, ani aby jmenoval třetí stranu pro účely odstavce 1.

3. Správce zajistí, aby prostředky k plnění úkolů uvedené v odstavci 1 byly poskytnuty:

a)  ▌v úředním jazyce nebo v některém z úředních jazyků členského státu, ve kterém je alternativní investiční fond nabízen, či v jazyce schváleném příslušnými orgány daného členského státu;

b)  ▌samotným správcem nebo třetí stranou podléhající předpisům, kterými se řídí úkoly, které mají být provedeny, nebo obojí, a dohledu;

7a)  V příloze IV se doplňují nové body, které znějí:

„ha)  informace a adresa nezbytné pro fakturaci jakéhokoli platného regulačního poplatku nebo poplatku ze strany příslušného orgánu hostitelského členského státu nebo komunikaci o nich;

hb)  uvedení prostředků pro plnění úkolů podle článku 43a.“

Článek 3

Provedení ve vnitrostátním právu

1.  Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do [PO: Vložte prosím datum 24 měsíců po vstupu v platnost]. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

Použijí tyto předpisy ode dne [PO: Vložte prosím datum 24 měsíců po vstupu v platnost].

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.  Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení  vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 4

Hodnocení

Komise do [PO: Vložte prosím datum 12 měsíců po datu provedení této směrnice] na základě posouzení dopadu předloží Evropskému parlamentu a Radě legislativní návrh, kterým se změní směrnice 2009/65/EU s cílem sjednotit ustanovení týkající se správcovských společností SKIPCP a testování zájmu investorů o konkrétní investiční představu nebo strategii týkající se SKIPCP, která existuje nebo ještě neexistuje, s definicí a podmínkami předběžného nabízení stanovenými ve směrnici 2011ú61/EU.

Komise [ÚP: Vložte prosím datum 36 měsíců po datu provedení této směrnice] na základě veřejné konzultace a v návaznosti na jednání s orgánem ESMA a příslušnými orgány provede vyhodnocení uplatňování této směrnice.

Předtím, než vstoupí v platnost článek 35 a články 37 až 41 směrnice 2011/61/EU, předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu, a v případě potřeby legislativní návrhy, jako výsledek šetření všech ustanovení ve směrnici 2011/61/EU v souvislosti s jejich použitím ve scénáři pasového režimu pro správce alternativních investičních fondů ze zemí mimo EU, které se soustředí především na případné nerovné podmínky pro správce alternativních investičních fondů z EU a ze zemí mimo EU s ohledem na to, aby bylo zajištěno, aby správci alternativních investičních fondů z EU nebyli znevýhodněni.

Článek 5

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Ustanovení čl. 1 bodu 1 písm. b), čl. 1 bodu 2, čl. 1 bodu 8, čl. 2 bodu 3, čl. 2 bodu 4 písm. c) a čl. 2 bodu 6 se použijí ode dne vstupu této směrnice v platnost.

Článek 6

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne

Za Evropský parlament  Za Radu

předseda  předseda

(1)

* Pozměňovací návrhy: nový text či pozměněné znění je označeno tučnou kurzivou; vypuštění textu je označeno symbolem ▌.

(2)

  Úř. věst. C […], […], s. […].

(3)

  Úř. věst. C , , s. .

(4)

  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP), Úř. věst. L 302, 17.11.2009, s. 32.

(5)

  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU ze dne 8. června 2011 o správcích alternativních investičních fondů, Úř. věst. L 174, 1.7.2011, s. 1.

(6)

  Úř. věst. C 369, 17.12.2011, s. 14.

(7)

  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/760 ze dne 29. dubna 2015 o evropských fondech dlouhodobých investic, Úř. věst. L 123, 19.5.2015, s. 9.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Přeshraniční distribuce fondů kolektivního investování

Referenční údaje

COM(2018)0092 – C8-0111/2018 – 2018/0041(COD)

Datum předložení EP

7.3.2018

 

 

 

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ECON

16.4.2018

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

JURI

16.4.2018

 

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

JURI

27.3.2018

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Wolf Klinz

31.5.2018

 

 

 

Předchozí zpravodajové

Ramon Tremosa i Balcells

 

 

 

Projednání ve výboru

8.10.2018

19.11.2018

 

 

Datum přijetí

3.12.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

34

3

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Petr Ježek, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Ralph Packet, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Enrique Calvet Chambon, Mady Delvaux, Syed Kamall, Alain Lamassoure, Luigi Morgano, Michel Reimon, Lieve Wierinck

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Barbara Lochbihler, Jarosław Wałęsa

Datum předložení

6.12.2018


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

34

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Petr Ježek, Wolf Klinz, Lieve Wierinck

ECR

Syed Kamall, Bernd Lucke, Ralph Packet

PPE

Markus Ferber, Brian Hayes, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Jarosław Wałęsa

S&D

Pervenche Berès, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Philippe Lamberts, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Molly Scott Cato

3

-

GUE/NGL

Marisa Matias, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

2

0

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 11. ledna 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí