Procedure : 2018/0041(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0430/2018

Indgivne tekster :

A8-0430/2018

Forhandlinger :

PV 15/04/2019 - 16
CRE 15/04/2019 - 16

Afstemninger :

PV 16/04/2019 - 8.9
CRE 16/04/2019 - 8.9
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0367

BETÆNKNING     ***I
PDF 533kWORD 88k
6.12.2018
PE 627.813v02-00 A8-0430/2018

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2009/65/EF og 2011/61/EU for så vidt angår distribution af kollektive investeringsfonde på tværs af grænserne

(COM(2018)0092 – C8-0111/2018 – 2018/0041(COD))

Økonomi- og Valutaudvalget

Ordfører: Wolf Klinz

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2009/65/EF og 2011/61/EU for så vidt angår distribution af kollektive investeringsfonde på tværs af grænserne

(COM(2018)0092 – C8-0111/2018 – 2018/0041(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0092),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 53, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0111/2018),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0430/2018),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG(1)*

til Kommissionens forslag

---------------------------------------------------------

2018/0041 (COD)

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

om ændring af direktiv 2009/65/EF og 2011/61/EU for så vidt angår distribution af kollektive investeringsinstitutter på tværs af grænserne

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 53, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Den Europæiske Centralbank(2),

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(3),

efter den almindelige lovgivningsprocedure, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)  Et fælles mål for Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF(4) og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU(5) er at sikre lige vilkår blandt kollektive investeringsinstitutter og at afskaffe restriktionerne for fri bevægelighed for andele og aktier i kollektive investeringsfonde i Unionen, samtidig med at der sikres en mere ensartet beskyttelse for investorer. Skønt disse mål i vid udstrækning er nået, er der stadig visse hindringer, der hæmmer fondsforvalteres mulighed for fuldt ud at drage fordel af det indre marked.

(2)  De regler, der foreslås i dette direktiv suppleres af en særskilt forordning [om lettere distribution af kollektive investeringsinstitutter på tværs af grænserne og om ændring af forordning (EU) nr. 345/2013 og (EU) nr. 346/2013]. I forordningen fastsættes der supplerende regler og procedurer vedrørende institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) og forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF'er). Forordningen og dette direktiv bør tilsammen yderligere samordne betingelserne for fondsforvaltere, der opererer i det indre marked, og lette distributionen på tværs af grænserne af de fonde, de forvalter.

(3)  Det er nødvendigt at udfylde det lovgivningsmæssige tomrum og bringe proceduren for underretning af de kompetente myndigheder om ▌ændringer vedrørende investeringsinstitutter i overensstemmelse med underretningsproceduren i direktiv 2011/61/EU.

(4)  Forordning [om lettere distribution af kollektive investeringsinstitutter på tværs af grænserne og om ændring af forordning (EU) nr. 345/2013 og (EU) nr. 346/2013] foreskriver nye regler, ifølge hvilke Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) skal udarbejde udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder og udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder med henblik på at præcisere de krævede oplysninger og fastlægge formularer, modeller og procedurer til brug ved fremsendelse af disse oplysninger i relation til forvaltning ▌, påbegyndelse af eller ophør med markedsføring af kollektive investeringsinstitutter i henhold til direktiv 2009/65/EF og 2011/61/EU. Derfor er de bestemmelser i de to direktiver, som tillægger ESMA skønsmæssige beføjelser til at udarbejde reguleringsmæssige tekniske standarder og udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for underretninger er ikke længere nødvendige, og de bør derfor udgå.

(5)  Forordning [om lettere distribution af kollektive investeringsinstitutter på tværs af grænserne og om ændring af forordning (EU) nr. 345/2013 og (EU) nr. 346/2013] indebærer en yderligere styrkelse af de principper, der finder anvendelse på markedsføringsmateriale, der er omfattet af direktiv 2009/65/EF, og udvider deres anvendelse, så de også gælder FAIF'er, hvilket resulterer i en høj standard for investorbeskyttelse, uanset typen af investor. Som følge heraf er de tilsvarende bestemmelser i direktiv 2009/65/EF vedrørende markedsføringsmateriale og tilgængelighed af nationale love og regler, der er relevante for ordningen for markedsføring af andele i et investeringsinstitut, ikke længere nødvendige, og de bør derfor udgå.

(6)  Bestemmelserne i direktiv 2009/65/EF, som kræver, at investeringsinstitutter stiller faciliteter til rådighed for investorer, således som de er gennemført i visse nationale retssystemer, har vist sig at være besværlige. Desuden benyttes de lokale faciliteter sjældent af investorer, således som direktivet tilsigter. Den foretrukne kontaktmetode har ændret sig til direkte interaktion mellem investorerne og fondsforvalteren – enten elektronisk eller telefonisk, hvorimod betalinger og indløsning udføres via andre kanaler. De pågældende faciliteter anvendes til administrative formål, såsom inddrivelse på tværs af grænserne af lovbestemte gebyrer, men sådanne problemstillinger bør adresseres med andre metoder, herunder samarbejde mellem de kompetente myndigheder. Der bør derfor fastlægges regler, der moderniserer og præciserer kravene om at stille faciliteter til rådighed for detailinvestorer, og en lokal fysisk tilstedeværelse, der stiller sådanne faciliteter til rådighed, bør ikke kræves af medlemsstaterne. Samtidig bør der være regler, der sikrer, at investorer har adgang til de oplysninger, de har ret til.

(7)  For at sikre en sammenhængende behandling af detailinvestorer er det nødvendigt, at kravene vedrørende faciliteter også gælder for FAIF'er, hvis medlemsstaterne tillader dem at markedsføre andele eller aktier i AIF'er til detailinvestorer på deres område.

(7a)  For at fremme håndhævelsen af detailinvestorers rettigheder i tilfælde af grænseoverskridende markedsføring af investeringsfonde skal medlemsstaterne sikre, at detailinvestorer i tilfælde af masseovertrædelser har adgang til at indbringe sager både i henhold til EU-lovgivning og national lovgivning i overensstemmelse med direktiv [Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om adgang til indbringelse af sager til varetagelse af forbrugernes kollektive interesser og om ophævelse af direktiv 2009/22/EF].

(8)  Manglen på klare og ensartede betingelser for ophør med markedsføring af andele eller kapitalandele i et investeringsinstitut eller en EU-AIF i et værtsland skaber økonomisk og retlig usikkerhed for fondsforvaltere. Derfor fastsættes der i dette forslag klare betingelser, ▌ ifølge hvilke afmelding af markedsføringsaktiviteter kan finde sted. ▌Betingelserne er fastsat på en sådan måde, at de skaber balance mellem på den ene side de kollektive investeringsinstitutters eller deres forvalteres evne til at standse deres markedsføringsaktiviteter, når de fastsatte betingelser er opfyldt, og på den anden side investorernes interesser i disse institutter.

(9)  Muligheden for at ophøre med at markedsføre investeringsinstitutter eller EU-AIF'er i en given medlemsstat bør ikke medføre omkostninger for investorer eller mindske beskyttelsen af dem i henhold til direktiv 2009/65/EF eller 2011/61/EU, navnlig med hensyn til deres ret til at få nøjagtige oplysninger om de pågældende fondes fortsatte aktiviteter.

(10)  Der er tilfælde, hvor en FAIF eller et investeringsinstituts administrationsselskab, der ønsker at afprøve investors interesse for en bestemt investeringsidé eller investeringsstrategi står over for en forskelligartet behandling af pre-marketing-aktiviteter i forskellige nationale retssystemer. I nogle medlemsstater, hvor pre-marketing er tilladt, varierer definitionen og betingelserne betydeligt. I andre medlemsstater eksisterer begrebet pre-marketing imidlertid overhovedet ikke. For at adressere disse forskelle bør der fastlægges en harmoniseret definition af en AIF's pre-marketing og betingelser for, hvordan en EU-FAIF kan beskæftige sig med sådanne aktiviteter.

(11)  For at pre-marketing kan anerkendes som sådan i henhold til dette direktiv, bør den henvende sig til en professionel investor og vedrøre en investeringsidé eller -strategi, uden at der allerede er etableret en ▌AIF eller en afdeling, eller en etableret AIF eller afdeling, som endnu ikke er anmeldt med henblik på markedsføring i den pågældende medlemsstat. I løbet af pre-marketingperioden er investorerne således ikke i stand til at tegne andele eller aktier i en AIF ▌, og det bør i denne fase ikke være tilladt at distribuere endelige versioner af udbudsdokumenter eller andre former for tegningsdokumenter til potentielle investorer. Hvis en investor, der er genstand for FAIF'ens pre-marketingaktiviteter, tegner andele eller aktier i en AIF eller i en afdeling med karakteristika svarende til den investeringsidé, der var omfattet af pre-marketing, eller i en AIF eller afdeling, som er omtalt i forbindelse med pre-marketingaktiviteter, bør den relevante underretningsprocedure imidlertid overholdes, og FAIF'en bør ikke kunne påberåbe sig reverse solicitation (kundens eget initiativ). For at sikre at nationale kompetente myndigheder kan udøve kontrol med pre-marketingaktiviteter i deres medlemsstat, bør FAIF'er sende et uformelt brev eller en e-mail til de kompetente myndigheder i deres egen medlemsstat og de kompetente myndigheder i den eller de medlemsstater, hvor de vil foretage pre-marketingaktiviteter, hvori der står, i hvilken eller hvilke medlemsstater de vil foretage pre-marketingaktiviteter. De kompetente myndigheder bør ikke pålægge nogen ekstra lovbestemte gebyrer i forbindelse med fremsendelsen af dette uformelle brev eller denne e-mail.

(11a)  FAIF'er bør sikre, at deres pre-marketingaktiviteter er behørigt dokumenteret og til rådighed efter anmodning fra de relevante nationale kompetente myndigheder. Disse oplysninger bør omfatte en angivelse af, i hvilke medlemsstater og i hvilket tidsrum pre-marketingaktiviteterne har fundet sted, samt en beskrivelse af de investeringsstrategier eller investeringsidéer, der er præsenteret som led i pre-marketingaktiviteterne. ESMA bør nøje overvåge eventuel manglende konvergens mellem medlemsstaterne med hensyn til dokumentationen af pre-marketingaktiviteter og bør træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at effektiviteten af pre-marketing som et redskab til at fremme grænseoverskridende distribution af fonde i sådanne tilfælde ikke hindres.

(11b)  Med forbehold af definitionen af pre-marketing i dette direktiv bør medlemsstaterne sikre, at investeringsinstitutters administrationsselskaber stadig kan afprøve professionelle investorers interesse for en bestemt investeringsidé eller investeringsstrategi for investeringsinstitutter, som endnu ikke er etableret. Endvidere bør Kommissionen forelægge et lovgivningsforslag for Europa-Parlamentet og Rådet med henblik på at harmonisere de bestemmelser, der gælder for investeringsinstitutters administrationsselskaber og FAIF'ers afprøvning af investorernes interesse for en bestemt investeringsidé eller investeringsstrategi.

(11c)  De harmoniserede regler om pre-marketing bør under ingen omstændigheder være til ulempe for en EU-FAIF i forhold til en ikke-EU-FAIF. Det gælder både i den nuværende situation, hvor ikke-EU-FAIF'er ikke har pasrettigheder, og i en situation, hvor bestemmelserne om pas i direktiv 2011/61/EU, finder anvendelse. For at sikre dette bør Kommissionen foretage en grundig undersøgelse af alle bestemmelser i direktiv 2011/61/EU set i lyset af deres anvendelse i en situation, hvor der gælder en pasordning for ikke-EU-FAIF'er, og, hvis det er relevant, foreslå lovændringer, inden artikel 35 og artikel 37-41 i direktiv 2011/61/EU finder anvendelse.

(12)  For at sikre retssikkerheden er det nødvendigt at synkronisere anvendelsesdatoen for love og administrative bestemmelser, der gennemfører dette direktiv og forordning [om lettere distribution af kollektive investeringsinstitutter på tværs af grænserne og om ændring af forordning (EU) nr. 345/2013 og (EU) nr. 346/2013] for så vidt angår de relevante bestemmelser om markedsføringsmateriale og pre-marketing. Det er ligeledes nødvendigt at samordne de beføjelser, der tillægges Kommissionen, til at vedtage udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder og gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ESMA har udarbejdet, i henhold til forordning [om lettere distribution af kollektive investeringsinstitutter på tværs af grænserne og om ændring af forordning (EU) nr. 345/2013 og (EU) nr. 346/2013] vedrørende meddelelser, anmeldelser og skriftlige underretninger om aktiviteter på tværs af grænserne, der i medfør af nærværende direktiv udgår af henholdsvis direktiv 2009/65/EF og direktiv 2011/61/EU.

(13)  I henhold til den fælles politiske erklæring af 28. september 2011 fra medlemsstaterne og Kommissionen om forklarende dokumenter(6) har medlemsstaterne forpligtet sig til i tilfælde, hvor det er berettiget, at lade meddelelsen af gennemførelsesforanstaltninger ledsage af et eller flere dokumenter, der forklarer forholdet mellem et direktivs bestanddele og de tilsvarende dele i de nationale gennemførelsesinstrumenter. I forbindelse med dette direktiv finder lovgiver, at fremsendelse af sådanne dokumenter er berettiget —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Ændringer af direktiv 2009/65/EF

I direktiv 2009/65/EF foretages følgende ændringer:

1)  I artikel 17, stk. 8, tilføjes følgende afsnit:

"Hvis administrationsselskabet efter en ændring ▌ikke længere ville overholde dette direktiv, skal de ▌kompetente myndigheder i administrationsselskabets hjemland inden for 15 arbejdsdage efter modtagelsen af alle de oplysninger, der er omhandlet i dette stykke, underrette administrationsselskabet om, at det ikke må iværksætte ændringen.

I givet fald underretter de kompetente myndigheder i administrationsselskabets hjemland de kompetente myndigheder i administrationsselskabets værtsland om, at ændringen ikke vil blive gennemført.

Hvis en ændring ▌gennemføres på trods af første og andet afsnit, og administrationsselskabet efter ændringen ikke længere overholder dette direktiv, træffer de kompetente myndigheder i administrationsselskabets hjemland ▌ alle behørige foranstaltninger i overensstemmelse med artikel 98 og underretter straks de kompetente myndigheder i administrationsselskabets værtsland herom."

3)  Artikel 77 udgår.

4)  Artikel 91, stk. 3, udgår.

5)  Artikel 92 affattes således:

"Artikel 92

1. Medlemsstaterne sikrer, at investeringsinstituttets administrationsselskab i hver af de medlemsstater, hvor det har til hensigt at markedsføre andele i et investeringsinstitut, tilbyder faciliteter til udførelse af følgende opgaver:

a)  behandle tegnings-, betalings-, tilbagekøbs- og indløsningsordrer og foretage andre udbetalinger til deltagerne i forbindelse med andele i investeringsinstituttet i overensstemmelse med de betingelser, der er fastsat i investeringsinstituttets dokumenter

b)  give investorer oplysninger om, hvordan ordrer, der er omhandlet i litra a), kan foretages, og hvordan tilbagekøb og indløsning betales

c)  lette håndteringen af oplysninger og adgang til de procedurer og ordninger, der er omhandlet i artikel 15, om investorers udøvelse af deres rettigheder som følge af deres investeringer i investeringsinstituttet i den medlemsstat, hvor investeringsinstituttet markedsføres

d)  give investorer adgang til følgende, med henblik på nærmere undersøgelse og med henblik på at få eksemplarer heraf:

i)  investeringsinstituttets regler eller vedtægter

ii)  investeringsinstituttets senest offentliggjorte årsberetning og den senest offentliggjorte halvårsberetning, hvis den er nyere

iia)  investeringsinstituttets prospekt

iib)  investeringsinstituttets senest ajourførte dokument med central information [for investorer].

e)  give investorerne oplysninger af relevans for de opgaver, faciliteterne varetager, på et varigt medium som defineret i artikel 2, stk. 1, litra m)

ea)  fungere som kontaktpunkt for kommunikation med den kompetente myndighed.

2. Medlemsstaterne må ikke kræve, at investeringsinstituttet ▌har en fysisk tilstedeværelse i værtslandet eller har udpeget en tredjepart med henblik på stk. 1.

3. Investeringsinstituttet ▌sikrer, at faciliteterne til udførelse af de opgaver, der er omhandlet i stk. 1, tilvejebringes:

a)  ▌på det officielle sprog eller et af de officielle sprog i den medlemsstat, hvor investeringsinstituttet markedsføres, eller på et sprog, der er godkendt af denne medlemsstats kompetente myndigheder

b)  af investeringsinstituttet selv eller en tredjepart, der er underlagt regulering og tilsyn vedrørende de opgaver, der skal varetages, eller af begge, herunder ved anvendelse af elektroniske midler.

For så vidt angår litra b), hvis opgaverne varetages af en tredjepart, skal udpegelsen af en tredjepart dokumenteres ved en skriftlig aftale, der præciserer, hvilke af de i stk. 1 omhandlede opgaver der ikke varetages af investeringsinstituttet, og at tredjeparten modtager alle relevante oplysninger og dokumenter fra investeringsinstituttets administrationsselskab."

6)  I artikel 93 foretages følgende ændringer:

a)  Stk. 1 affattes således:

"1. Såfremt et investeringsinstitut agter at markedsføre sine andele i en anden medlemsstat end sit hjemland, fremsender det først en anmeldelse til hjemlandets kompetente myndigheder.

Anmeldelsen skal indeholde oplysninger om de aftaler, der er indgået med henblik på markedsføringen af investeringsinstituttets andele i værtslandet, herunder eventuelt om aktiekategori. I sammenhæng med artikel 16, stk. 1, skal den indeholde en indikation af, at investeringsinstituttet markedsføres af administrationsselskabet, der administrerer investeringsinstituttet.

Anmeldelsen skal også indeholde de oplysninger og den adresse, der er nødvendig for fremsendelse af fakturaer eller meddelelser fra værtslandets kompetente myndigheder om gældende lovbestemte gebyrer og afgifter og en angivelse af de faciliteter, der er nødvendige for at udføre de opgaver, der er omhandlet i artikel 92, stk. 1."

b)  Stk. 8 affattes således:

"8. Såfremt der er behov for at ændre oplysningerne i en anmeldelse, der er fremsendt som omhandlet i stk. 1, eller en ændring om de aktiekategorier, der skal markedsføres, giver investeringsinstituttet skriftlig meddelelse til de kompetente myndigheder både i investeringsinstituttets hjemland og værtsland, mindst en måned før ændringen iværksættes.

Hvis investeringsinstituttet efter en ændring som omhandlet i første afsnit ikke længere ville overholde dette direktiv, skal de ▌kompetente myndigheder i investeringsinstituttets hjemland inden for 15 arbejdsdage efter modtagelsen af alle de oplysninger, der er omhandlet i første afsnit, underrette investeringsinstituttet om, at det ikke må iværksætte ændringen.

I givet fald underretter de kompetente myndigheder i investeringsinstituttets hjemland de kompetente myndigheder i investeringsinstituttets værtsland om, at ændringen ikke vil blive gennemført.

Hvis en ændring som omhandlet i første afsnit gennemføres, efter at der er foretaget en underretning i overensstemmelse med andet afsnit, og investeringsinstituttet efter ændringen ikke længere overholder dette direktiv, træffer de kompetente myndigheder i investeringsinstituttets hjemland ▌alle behørige foranstaltninger i overensstemmelse med artikel 98, herunder om nødvendigt et udtrykkeligt forbud mod markedsføring af investeringsinstituttet, og underretter straks de kompetente myndigheder i investeringsinstituttets værtsland herom.

Hvis en ændring som omhandlet i første afsnit ikke påvirker investeringsinstituttets overholdelse af dette direktiv, skal de kompetente myndigheder i investeringsinstituttets hjemland uden unødigt ophold, og under alle omstændigheder inden for 15 arbejdsdage efter modtagelsen af alle de oplysninger, der er omhandlet i første afsnit, orientere de kompetente myndigheder i investeringsinstituttets værtsland om de pågældende ændringer."

7)  Som artikel 93a indsættes følgende:

"Artikel 93a

1. De kompetente myndigheder i investeringsinstituttets hjemland sikrer, at investeringsinstituttet kan afmelde markedsføringen af sine andele i en medlemsstat, hvor det har anmeldt sine aktiviteter i overensstemmelse med artikel 93, hvis følgende betingelser alle er opfyldt:

b)    Et generelt tilbud om tilbagekøb, uden eventuelle gebyrer eller fradrag, af alle investeringsinstituttets andele, der besiddes af investorer i den medlemsstat, hvor investeringsinstituttet har anmeldt sine aktiviteter i overensstemmelse med artikel 93, offentliggøres i mindst 30 arbejdsdage og stiles individuelt – enten direkte eller gennem finansielle formidlere – til alle investorer i værtslandet, hvis identitet er kendt.

c)  Hensigten om at afmelde markedsføringen i den medlemsstat, hvor investeringsinstituttet har anmeldt sine aktiviteter i overensstemmelse med artikel 93, offentliggøres via et offentligt tilgængeligt medium, herunder ad elektronisk vej, der sædvanligvis anvendes til markedsføring af investeringsinstitutter og egnet for en typisk investeringsinstitutsinvestor.

Meddelelsen til investorerne skal gøre det klart, hvilke konsekvenser det får for investorerne, hvis de ikke accepterer tilbuddet om at tilbagekøbe deres andele.

De oplysninger, der er omhandlet i litra b) og c), skal være på det ▌officielle sprog eller et af de officielle sprog i den medlemsstat, hvor investeringsinstituttet er blevet markedsført, eller på et sprog, der er godkendt af denne medlemsstats kompetente myndigheder.

2. Investeringsinstituttet skal til sit hjemlands kompetente myndigheder fremsende en anmeldelse, der omfatter de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1.

3. De kompetente myndigheder i investeringsinstituttets hjemland kontrollerer, om investeringsinstituttets anmeldelse i overensstemmelse med stk. 2 er komplet. De kompetente myndigheder i investeringsinstituttets hjemland videresender senest 15 arbejdsdage efter modtagelsen den anmeldelse, der er omhandlet i stk. 2, til de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor det er hensigten at ophøre med at markedsføre investeringsinstituttet, og til ESMA, eller underretter investeringsinstituttet om årsagen til, at anmeldelsen ikke kan videresendes.

Efter at have videresendt anmeldelsesdossieret, jf. første afsnit, underretter de kompetente myndigheder i investeringsinstituttets hjemland straks investeringsinstituttet herom. Pr. denne dato skal investeringsinstituttet ophøre med enhver markedsføring af sine andele i den medlemsstat, der er angivet i den anmeldelse, der er omhandlet i stk. 2.

4. Så længe der fortsat er investorer, der har investeret i investeringsinstituttet, efter at markedsføringen er ophørt, gælder følgende:

a)  Investeringsinstituttets skal ▌give investorer, der vedbliver med at investere i investeringsinstituttet, og de kompetente myndigheder i investeringsinstituttets hjemland og de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor markedsføringen er ophørt, de oplysninger, der kræves i henhold til artikel 68-82 og artikel 94.

b)  De kompetente myndigheder i investeringsinstituttets hjemland skal give de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor markedsføringen er ophørt, de oplysninger, der i henhold til artikel 93 skal gives til de kompetente myndigheder i investeringsinstituttets værtsland.

c)  De kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor markedsføringen er ophørt, skal udøve de rettigheder og forpligtelser, der er tillagt de kompetente myndigheder i investeringsinstituttets værtsland i henhold til artikel 97 og 108, og kan, hvis det er relevant, opkræve gebyrer eller afgifter for at udføre disse aktiviteter i overensstemmelse med de bestemmelser, der gælder for kompetente myndigheder i henhold til artikel 6 i forordning [om lettere distribution af kollektive investeringsinstitutter på tværs af grænserne og om ændring af forordning (EU) nr. 345/2013 og (EU) nr. 346/2013].

5. Medlemsstaterne tillader anvendelse af alle elektroniske eller andre midler til fjernkommunikation med henblik på stk. 4, under forudsætning af at informations- og kommunikationsmidlerne er tilgængelige for investorer på det ▌officielle sprog eller et af de officielle sprog i den medlemsstat, hvor investoren befinder sig, eller på et sprog, der er godkendt af denne medlemsstats kompetente myndigheder."

8)  Artikel 95, stk. 2, litra a), udgår.

Artikel 2

Ændringer af direktiv 2011/61/EU

I direktiv 2011/61/EU foretages følgende ændringer:

1)  I artikel 4, stk.1, indsættes mellem litra ae) og af) følgende litra aea):

"aea)  "pre-marketing": en direkte eller indirekte levering af oplysninger eller kommunikation om investeringsstrategier eller -idéer fra en EU-FAIF, eller på dennes vegne, til potentielle professionelle investorer, som er hjemmehørende eller er registreret i Unionen, for at afprøve deres interesse i en ▌AIF eller en afdeling af en AIF, der endnu ikke er etableret eller er etableret, men endnu ikke er anmeldt med henblik på markedsføring i overensstemmelse med artikel 32 i den medlemsstat, hvor de potentielle investorer er hjemmehørende eller har deres vedtægtsmæssige hjemsted, som i hvert tilfælde ikke udgør det samme som et tilbud eller en placering til investoren om at investere i andelene eller aktierne i den pågældende AIF eller afdeling."

2)  I begyndelsen af kapitel VI indsættes følgende som artikel 30a:

"Artikel 30aBetingelser for pre-marketing i Unionen fra en EU-FAIF

1. Medlemsstaterne sikrer, at en EU-FAIF, som har fået meddelt tilladelse, kan foretage pre-marketing i Unionen, undtagen hvis de oplysninger, der gives til potentielle professionelle investorer:

c)  sætter investorerne i stand til at forpligte sig til at erhverve andele eller kapitalandele i en bestemt AIF

d)  udgør den endelige udformning af et prospekt, stiftelsesdokumenter eller udbudsdokumenter for en endnu ikke etableret AIF, eller udgør det samme som tegningsformularer eller lignende dokumenter, i udkast eller endelig udformning, der gør det muligt for investorer at investere i andelene eller aktierne i en AIF eller afdeling. For AIF'er, der allerede er etableret, kan den endelige udformning af et prospekt fremlægges.

Hvis der fremlægges et udkast til et prospekt eller et udbudsdokument som omhandlet i litra d) i første afsnit, skal det klart fremgå, at det pågældende dokument ikke er et tilbud om eller en opfordring til at tegne andele eller aktier i en AIF eller afdeling.

2. Medlemsstaterne sikrer, at en EU-FAIF sender et enkelt uformelt brev i papirform eller elektronisk form, inden den iværksætter pre-marketingaktiviteter, med angivelse af den eller de medlemsstater, hvor den vil foretage disse aktiviteter, til de kompetente myndigheder i dens hjemland med en kopi til de kompetente myndigheder i den eller de medlemsstater, hvor den vil foretage pre-marketingaktiviteter.

Medlemsstaterne sikrer, at underretning af de kompetente myndigheder om indholdet af eller adressaterne for pre-marketingaktiviteterne ikke er en forudsætning for, at en EU-FAIF kan foretage pre-marketingaktiviteter.

3. FAIF'er skal sikre, at investorer ikke erhverver andele eller aktier i en AIF igennem pre-marketingaktiviteter, og at investorer, der kontaktes i forbindelse med pre-marketing, kun må erhverve andele eller aktier i den pågældende AIF efter markedsføring, som er tilladt i henhold til artikel 31 eller 32.

Professionelle investorers tegning, som er sket i forbindelse med pre-marketing inden for 18 måneder efter, at FAIF'en har iværksat pre-marketing, af andele eller kapitalandele i en AIF, som henvist til i den udleverede information i forbindelse med pre-marketingaktiviteter, der foretages af EU-FAIF'er eller, på dennes vegne, eller i en AIF etableret som et resultat af disse pre-marketingaktiviteter, betragtes som et resultat af markedsføring, og dette vil være underlagt de gældende anmeldelsesprocedurer, som omhandlet i artikel 31 og 32.

3a. Medlemsstaterne sikrer, at EU-FAIF'er træffer behørige foranstaltninger, så information i relation til deres pre-marketingaktiviteter er tilgængelig og udleveres efter anmodning til de kompetente myndigheder i deres hjemland og til de kompetente myndigheder i de medlemsstater, hvor de foretager pre-marketingaktiviteter. EU-FAIF'er sikrer, at deres pre-marketingaktiviteter er behørigt dokumenteret, herunder med henvisning til de medlemsstater, tidsrum, hvor pre-marketingaktiviteterne har fundet sted, og en kort sammenfattende beskrivelse af disse aktiviteter, herunder information om de præsenterede investeringsstrategier, og, i relevant omfang, en liste over de præsenterede AIF'er og afdelinger af AIF'er.

3b. En tredjepart udfører kun aktiviteter, som omhandlet i stk. 1, i en FAIF's værtsland på vegne af en godkendt EU-FAIF, hvor den er godkendt som investeringsfirma i overensstemmelse med direktiv 2014/65/EU, som kreditinstitut i overensstemmelse med direktiv 2013/36/EU, som et investeringsinstituts administrationsselskab i overensstemmelse med direktiv 2009/65/EF, som forvalter af en alternativ investeringsfond i overensstemmelse med direktiv 2011/61/EU eller optræder som en tilknyttet agent."

3)  Artikel 31, stk. 5, udgår.

4)  I artikel 32 foretages følgende ændringer:

a)  Stk. 7, andet afsnit, affattes således:

"Hvis FAIF'ens forvaltning af AIF'en i henhold til en planlagt ændring ikke længere ville være i overensstemmelse med dette direktiv, eller hvis FAIF'en i øvrigt ikke længere ville opfylde dette direktiv, informerer de relevante kompetente myndigheder i FAIF'ens hjemland inden for 15 arbejdsdage efter modtagelsen af alle de oplysninger, der er omhandlet i første afsnit, FAIF'en om, at den ikke må iværksætte ændringen. De kompetente myndigheder i FAIF'ens hjemland skal straks underrette de kompetente myndigheder i FAIF'ens værtsland om den planlagte ændring, dens vurdering af ændringen, og om den er gennemført eller ej."

aa)  Stk. 7, tredje afsnit, affattes således:

"Hvis en planlagt ændring iværksættes på trods af første og andet afsnit, eller hvis der har fundet en uforudset ændring sted, hvorved FAIF'ens forvaltning af AIF'en ikke længere ville være i overensstemmelse med dette direktiv, eller hvis FAIF'en i øvrigt ikke længere opfylder dette direktiv, træffer de kompetente myndigheder i FAIF'ens hjemland alle behørige foranstaltninger i overensstemmelse med artikel 46, herunder om nødvendigt et udtrykkeligt forbud mod markedsføring af AIF'en, og underretter straks de kompetente myndigheder i FAIF'ens værtsland herom."

b)   Stk. 7, fjerde afsnit, affattes således:

"Hvis ændringerne ikke påvirker overholdelsen af dette direktiv for så vidt angår FAIF'ens forvaltning af AIF'en eller FAIF'ens overholdelse af dette direktiv i øvrigt, underretter de kompetente myndigheder i FAIF'ens hjemland hurtigst muligt og senest inden for 15 arbejdsdage de kompetente myndigheder i FAIF'ens værtsland om disse ændringer."

c)   Stk. 8 udgår.

5)  Som artikel 32a indsættes følgende:

"Artikel 32a

Afmelding af markedsføringsaktiviteter vedrørende andele eller kapitalandele i EU-AIF'er i andre medlemsstater end FAIF'ens hjemland

1. Medlemsstaterne sikrer, at en EU-FAIF kan afmelde markedsføringsaktiviteter vedrørende andele eller kapitalandele i en EU-AIF, som den forvalter, i den medlemsstat, hvor en anmeldelse om dens markedsføringsaktiviteter er blevet indgivet i overensstemmelse med artikel 32, hvis følgende betingelser alle er opfyldt:

b)  Et generelt tilbud om tilbagekøb, uden eventuelle gebyrer eller fradrag, af alle AIF'ens andele eller kapitalandele, der besiddes af investorer i den medlemsstat, hvor en anmeldelse om ▌markedsføringsaktiviteter er blevet indgivet i overensstemmelse med artikel 32, offentliggøres i mindst 30 arbejdsdage og stiles individuelt – enten direkte eller gennem finansielle formidlere – til alle de investorer i værtslandet, hvis identitet er kendt. Dette gælder ikke for AIF'er af den lukkede type og fonde, der reguleres ved forordning (EU) 2015/760.

c)  Hensigten om at ophøre med markedsføringen på den medlemsstats område, hvor en anmeldelse om dens markedsføringsaktiviteter er blevet indgivet i overensstemmelse med artikel 32, offentliggøres via et offentligt tilgængeligt medium, der sædvanligvis anvendes til markedsføring af AIF'er og er egnet for en typisk AIF-investor.

2. FAIF'en skal til sit hjemlands kompetente myndigheder fremsende en anmeldelse, der omfatter de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1.

3. De kompetente myndigheder i FAIF'ens hjemland kontrollerer, om FAIF'ens anmeldelse i overensstemmelse med stk. 2 er komplet. De kompetente myndigheder i FAIF'ens hjemland videresender senest 15 arbejdsdage efter modtagelsen den komplette anmeldelse, der er omhandlet i stk. 2, til de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor det er hensigten at ophøre med at markedsføre AIF'en, og til ESMA.

Efter at have videresendt anmeldelsesdossieret, jf. første afsnit, underretter de kompetente myndigheder i FAIF'ens hjemland straks FAIF'en herom. Pr. denne dato skal FAIF'en ophøre med enhver markedsføring af andele eller kapitalandele i den AIF, den forvalter, i den medlemsstat, der er angivet i den anmeldelse, der er omhandlet i stk. 2.

4. Så længe der fortsat er investorer, der har investeret i EU-AIF'en, efter at markedsføringsaktiviteterne er afmeldt, gælder følgende:

a)  FAIF'en skal ▌give investorer, der vedbliver med at investere i EU-AIF'en, og de kompetente myndigheder i FAIF'ens hjemland og de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor markedsføringen er ophørt, de oplysninger, der kræves i henhold til artikel 22-82 og artikel 23.

b)  De kompetente myndigheder i FAIF'ens hjemland skal give de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor markedsføringen er ophørt, de oplysninger, der i henhold til artikel 32 skal gives til de kompetente myndigheder i FAIF'ens værtsland.

c)  De kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor markedsføringen er ophørt, skal udøve de rettigheder og forpligtelser, der er tillagt de kompetente myndigheder i FAIF'ens værtsland i henhold til artikel 45 i dette direktiv, og kan, hvis det er relevant, opkræve gebyrer eller afgifter for at udføre disse aktiviteter i overensstemmelse med de bestemmelser, der gælder for kompetente myndigheder i henhold til artikel 6 i forordning [om lettere distribution af kollektive investeringsinstitutter på tværs af grænserne og om ændring af forordning (EU) nr. 345/2013 og (EU) nr. 346/2013].

5. Medlemsstaterne tillader anvendelse af alle elektroniske eller andre midler til fjernkommunikation med henblik på stk. 4."

5a)  I artikel 33, stk. 6, foretages følgende ændringer:

a)  Andet afsnit affattes således:

"Hvis FAIF'ens forvaltning af AIF'en i henhold til en planlagt ændring ikke længere ville være i overensstemmelse med dette direktiv, eller hvis FAIF'en i øvrigt ikke længere ville opfylde dette direktiv, informerer de relevante kompetente myndigheder i FAIF'ens hjemland inden for 15 arbejdsdage efter modtagelsen af alle de oplysninger, der er omhandlet i første afsnit, FAIF'en om, at den ikke må iværksætte ændringen."

b)  Tredje afsnit affattes således:

"Hvis en planlagt ændring iværksættes på trods af første og andet afsnit, eller hvis en uforudset ændring har fundet sted, hvorved FAIF'ens forvaltning af AIF'en ikke længere ville være i overensstemmelse med dette direktiv, eller hvis FAIF'en i øvrigt ikke længere ville opfylde dette direktiv, træffer de kompetente myndigheder i FAIF'ens hjemland alle behørige foranstaltninger i overensstemmelse med artikel 46 og underretter straks de kompetente myndigheder i FAIF'ens værtsland herom."

6)  Artikel 33, stk. 7 og 8, udgår.

7)  Som artikel 43a indsættes følgende:

"Artikel 43a

Faciliteter til rådighed for detailinvestorer

1. Uden at artikel 26 forordning (EU) 2015/760(7) derved tilsidesættes, sikrer medlemsstaterne, at en FAIF i hver medlemsstat, hvor den har til hensigt at markedsføre andele eller kapitalandele i en AIF til detailinvestorer, stiller faciliteter til rådighed til udførelse af følgende opgaver:

a)  behandle investorers tegnings-, betalings-, tilbagekøbs- og indløsningsordrer i forbindelse med andele eller kapitalandele i AIF'en i overensstemmelse med de betingelser, der er fastsat i AIF'ens dokumenter

b)  give investorer oplysninger om, hvordan ordrer, der er omhandlet i litra a), kan foretages, og hvordan tilbagekøb og indløsning betales

c)  lette håndteringen af oplysninger om udøvelsen af investorernes rettigheder som følge af deres investeringer i AIF'en i den medlemsstat, hvor AIF'en markedsføres

d)  give investorer adgang til oplysninger og dokumenter i overensstemmelse med artikel 22 og 23 med henblik på nærmere undersøgelse og med henblik på at få eksemplarer heraf

e)  give investorerne oplysninger af relevans for de opgaver, faciliteterne varetager, på et varigt medium som defineret i artikel 2, stk. 1, litra m), i direktiv 2009/65/EF

ea)  fungere som kontaktpunkt for kommunikation med de kompetente myndigheder.

2. Medlemsstaterne må ikke kræve, at en FAIF har en fysisk tilstedeværelse i værtslandet eller har udpeget en tredjepartmed henblik på stk. 1.

3. FAIF'en sikrer, at faciliteterne til udførelse af de opgaver, der er omhandlet i stk. 1, tilvejebringes:

a)  ▌på det officielle sprog eller et af de officielle sprog i den medlemsstat, hvor AIF'en markedsføres, eller på et sprog, der er godkendt af denne medlemsstats kompetente myndigheder

b)  ▌af FAIF'en selv eller en tredjepart, der er underlagt regulering og tilsyn vedrørende de opgaver, der skal varetages, eller af begge.

For så vidt angår litra b), hvis opgaverne varetages af en tredjepart, skal udpegelsen heraf dokumenteres ved en skriftlig aftale, der præciserer, hvilke af de i stk. 1 omhandlede opgaver der ikke varetages af FAIF'en, og at tredjeparten modtager alle relevante oplysninger og dokumenter fra FAIF'en."

7a)  I bilag IV tilføjes følgende punkter:

"ha)  de oplysninger og den adresse, der er nødvendig for, at den kompetente myndighed i værtslandet kan fakturere eller meddele eventuelt gældende lovbestemte gebyrer eller afgifter

hb)  en angivelse af de faciliteter, der er nødvendige for at udføre de opgaver, der er omhandlet i artikel 43a."

Artikel 3

Gennemførelse

1.  Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den [PO: 24 måneder efter ikrafttrædelsesdatoen] de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse love og bestemmelser.

De anvender disse love og bestemmelser fra den [PO: 24 måneder efter ikrafttrædelsesdatoen].

Lovene og bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.  Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 4

Evaluering

Kommissionen skal senest den [PO: 12 måneder efter gennemførelsesdatoen] forelægge et lovgivningsforslag for Europa-Parlamentet og Rådet om ændring af direktiv 2009/65/EU på grundlag af en konsekvensanalyse med henblik på at harmonisere de bestemmelser, der gælder for investeringsinstitutters administrationsselskaber, som afprøver professionelle investorers interesse for en bestemt investeringsidé eller investeringsstrategi for etablerede og endnu ikke etablerede investeringsinstitutter, med definitionen af og betingelserne for pre-marketing i henhold til direktiv 2011/61/EU.

Kommissionen skal senest den [PO: 36 måneder efter gennemførelsesdatoen] foretage en evaluering af anvendelsen af dette direktiv efter en offentlig høring og på baggrund af drøftelser med ESMA og de kompetente myndigheder.

Inden artikel 35 og artikel 37-41 i direktiv 2011/61/EU finder anvendelse, skal Kommissionen forelægge en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet og om nødvendigt lovgivningsmæssige forslag på baggrund af en undersøgelse af alle bestemmelser i direktiv 2011/61/EU inden for rammerne af deres anvendelse i en situation, hvor der gælder en pasordning for ikke-EU-FAIF'er, med særligt fokus på eventuelt ulige vilkår for EU-FAIF'er og ikke-EU-FAIF'er med henblik at sikre, at EU-FAIF'er ikke stilles ringere.

Artikel 5

Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 1, nr. 1), litra b), artikel 1, nr. 2), artikel 1, nr. 8), artikel 2, nr. 3), artikel 2, nr. 4), litra c), og artikel 2, nr. 6), finder anvendelse fra datoen for dette direktivs ikrafttræden.

Artikel 6

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den […].

For Europa-Parlamentet  For Rådet

Formanden  Formanden

(1)

* Ændringer: Ny eller ændret tekst er markeret med fede typer og kursiv. udgået tekst er markeret med symbolet ▌.

(2)

  EUT C […], […], s. […].

(3)

  OJ C , , s. .

(4)

  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF af 13. juli 2009 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) (EUT L 302 af 17.11.2009, s. 32).

(5)

  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU af 8. juni 2011 om forvaltere af alternative investeringsfonde (EUT L 174 af 1.7.2011, s. 1).

(6)

  EUT C 369 af 17.12.2011, s. 14.

(7)

  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/760 af 29. april 2015 om europæiske langsigtede investeringsfonde (EUT L 123 af 19.5.2015, s. 9).


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Distribution af kollektive investeringsfonde på tværs af grænserne

Referencer

COM(2018)0092 – C8-0111/2018 – 2018/0041(COD)

Dato for høring af EP

7.3.2018

 

 

 

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

16.4.2018

 

 

 

Rådgivende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI

16.4.2018

 

 

 

Ingen udtalelse

Dato for afgørelse

JURI

27.3.2018

 

 

 

Ordførere

Dato for valg

Wolf Klinz

31.5.2018

 

 

 

Oprindelige ordførere

Ramon Tremosa i Balcells

 

 

 

Behandling i udvalg

8.10.2018

19.11.2018

 

 

Dato for vedtagelse

3.12.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

34

3

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Petr Ježek, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Ralph Packet, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Enrique Calvet Chambon, Mady Delvaux, Syed Kamall, Alain Lamassoure, Luigi Morgano, Michel Reimon, Lieve Wierinck

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Barbara Lochbihler, Jarosław Wałęsa

Dato for indgivelse

6.12.2018


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

34

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Petr Ježek, Wolf Klinz, Lieve Wierinck

ECR

Syed Kamall, Bernd Lucke, Ralph Packet

PPE

Markus Ferber, Brian Hayes, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Jarosław Wałęsa

S&D

Pervenche Berès, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Philippe Lamberts, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Molly Scott Cato

3

-

GUE/NGL

Marisa Matias, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

2

0

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 11. januar 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik