ΕΚΘΕΣΗ σχετικά την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη διασυνοριακή διανομή συλλογικών επενδυτικών κεφαλαίων

6.12.2018 - (COM(2018)0092 – C8‑0111/2018 – 2018/0041(COD)) - ***I

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
Εισηγητής: Wolf Klinz


Διαδικασία : 2018/0041(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0430/2018
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0430/2018
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη διασυνοριακή διανομή συλλογικών επενδυτικών κεφαλαίων

(COM(2018)0092 – C8‑0111/2018 – 2018/0041(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0092),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 53 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8‑0111/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0430/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον/στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ[1]*

στην πρόταση της Επιτροπής

---------------------------------------------------------

2018/0041 (COD)

Πρόταση

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη διασυνοριακή διανομή οργανισμών συλλογικών επενδύσεων

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 53 παράγραφος 1,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας[2],

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής[3],

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Κοινός στόχος της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[4] και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[5] είναι να εξασφαλιστούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων και να αρθούν οι περιορισμοί στην ελεύθερη κυκλοφορία των μεριδίων και των μετοχών συλλογικών επενδυτικών κεφαλαίων στην Ένωση, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα πιο ομοιόμορφη προστασία για τους επενδυτές. Παρότι οι στόχοι αυτοί έχουν επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό, ορισμένοι φραγμοί εξακολουθούν να παρεμποδίζουν την ικανότητα των διαχειριστών των κεφαλαίων να επωφελούνται πλήρως από την εσωτερική αγορά.

(2)  Οι κανόνες που προτείνονται στην παρούσα οδηγία συμπληρώνονται με χωριστό κανονισμό [για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής διανομής των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 345/2013 και (ΕΕ) αριθ. 346/2013]. Στον κανονισμό καθορίζονται πρόσθετοι κανόνες και διαδικασίες σχετικά με τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) και τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (ΔΟΕΕ). Ο εν λόγω κανονισμός και η παρούσα οδηγία θα πρέπει από κοινού να συντονίζουν περαιτέρω τις προϋποθέσεις για τους διαχειριστές κεφαλαίων που δραστηριοποιούνται στην εσωτερική αγορά, και να διευκολύνουν τη διασυνοριακή διανομή των κεφαλαίων που διαχειρίζονται.

(3)  Είναι αναγκαίο να συμπληρωθεί το ρυθμιστικό κενό και να ευθυγραμμιστεί η διαδικασία ▌κοινοποίησης στις αρμόδιες αρχές, των αλλαγών όσον αφορά τους ΟΣΕΚΑ με τη διαδικασία κοινοποίησης που καθορίζεται στην οδηγία 2011/61/ΕΕ.

(4)  Ο κανονισμός [για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής διανομής οργανισμών συλλογικών επενδύσεων και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 345/2013 και (ΕΕ) αριθ. 346/2013] θεσπίζει νέους κανόνες που απαιτούν από την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) να καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων και σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για τον προσδιορισμό των απαιτούμενων πληροφοριών και των εντύπων, υποδειγμάτων και διαδικασιών που πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη διαβίβαση των πληροφοριών αυτών όσον αφορά τη διαχείριση ▌, την απορρόφηση ή τη διακοπή της εμπορίας οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, βάσει της οδηγίας 2009/65/ΕΚ και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ. Επομένως, οι διατάξεις των δύο αυτών οδηγιών που παρέχουν στην ΕΑΚΑΑ εξουσιοδοτήσεις διακριτικής ευχέρειας για την κατάρτιση ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων και σχεδίων εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για τις κοινοποιήσεις δεν είναι πλέον αναγκαίες και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να διαγραφούν.

(5)  Ο κανονισμός [για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής διανομής οργανισμών συλλογικών επενδύσεων και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 345/2013 και (ΕΕ) αριθ. 346/2013] ενισχύει περαιτέρω τις εφαρμοστέες αρχές για τις διαφημιστικές ανακοινώσεις που διέπονται από την οδηγία 2009/65/ΕΚ, και επεκτείνει την εφαρμογή τους στους ΔΟΕΕ, οδηγώντας έτσι σε υψηλό επίπεδο προστασίας των επενδυτών, ανεξάρτητα από το είδος του επενδυτή. Κατά συνέπεια, οι αντίστοιχες διατάξεις της οδηγίας 2009/65/EΚ σχετικά με τις διαφημιστικές ανακοινώσεις και την προσβασιμότητα σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που αφορούν τις ρυθμίσεις σχετικά με τη διάθεση μεριδίων ΟΣΕΚΑ δεν είναι πλέον αναγκαίες και, επομένως, θα πρέπει να διαγραφούν.

(6)  Οι διατάξεις της οδηγίας 2009/65/ΕΚ, βάσει των οποίων απαιτείται από τους ΟΣΕΚΑ να παρέχουν διευκολύνσεις στους επενδυτές, όπως εφαρμόζονται από ορισμένα εθνικά νομικά συστήματα, αποδείχθηκαν επαχθείς. Επιπλέον, οι τοπικές εγκαταστάσεις σπάνια χρησιμοποιούνται από τους επενδυτές όπως προβλέπεται στην οδηγία. Η προτιμώμενη μέθοδος επαφής έχει μετατοπιστεί στην άμεση αλληλεπίδραση των επενδυτών με τον διαχειριστή του κεφαλαίου — είτε ηλεκτρονικά είτε τηλεφωνικά, ενώ οι πληρωμές και οι εξοφλήσεις εκτελούνται μέσω άλλων διαύλων. Αν και οι εγκαταστάσεις αυτές χρησιμοποιούνται για διοικητικούς σκοπούς, όπως η διασυνοριακή είσπραξη των ρυθμιστικών τελών, τέτοιου είδους θέματα θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με άλλα μέσα, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να θεσπιστούν κανόνες, που να εκσυγχρονίζουν και να προσδιορίζουν τις απαιτήσεις για την παροχή διευκολύνσεων στο ευρύ επενδυτικό κοινό, και δεν θα πρέπει να απαιτείται τοπική φυσική παρουσία που να εξασφαλίζει τέτοιες διευκολύνσεις βάσει της εθνικής νομοθεσίας των κρατών μελών. Ταυτόχρονα, οι κανόνες θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι επενδυτές έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που δικαιούνται να λαμβάνουν.

(7)  Προκειμένου να εξασφαλιστεί συνεκτική μεταχείριση του ευρύτερου επενδυτικού κοινού, είναι αναγκαίο να εφαρμόζονται οι απαιτήσεις σχετικά με τις διευκολύνσεις επίσης και στους ΔΟΕΕ, όταν τα κράτη μέλη τούς επιτρέπουν να διαθέτουν στην αγορά μερίδια ή μετοχές ΟΕΕ στο ευρύ επενδυτικό κοινό στην επικράτειά τους.

(7α)  Προκειμένου να διευκολύνεται η επιβολή των δικαιωμάτων του ευρέος επενδυτικού κοινού σε περιπτώσεις διασυνοριακής εμπορικής προώθησης επενδυτικών κεφαλαίων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι σε περιπτώσεις μαζικών παραβάσεων, το επενδυτικό κοινό θα έχει πρόσβαση σε αντιπροσωπευτικά έννομα μέσα σύμφωνα με την ενωσιακή και την εθνική νομοθεσία σύμφωνα με την οδηγία ... [οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις αντιπροσωπευτικές αγωγές για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών και με την κατάργηση της οδηγίας 2009/22/ΕΚ].

(8)  Η απουσία σαφών και ενιαίων προϋποθέσεων για τη διακοπή της διάθεσης των μεριδίων ή των μετοχών ενός ΟΣΕΚΑ ή ΟΕΕ της ΕΕ σε ένα κράτος μέλος υποδοχής δημιουργεί οικονομική και νομική αβεβαιότητα για τους διαχειριστές του κεφαλαίου. Ως εκ τούτου, η παρούσα πρόταση προβλέπει σαφείς προϋποθέσεις ▌βάσει των οποίων θα μπορούσε να γίνει άρση της κοινοποίησης των δραστηριοτήτων εμπορικής προώθησης. ▌Οι προϋποθέσεις καθορίζονται κατά τέτοιον τρόπο ώστε να εξισορροπούνται, αφενός, η ικανότητα των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων ή των διαχειριστών να τερματίσουν τις δραστηριότητες εμπορικής προώθησης όταν πληρούνται οι προκαθορισμένοι όροι, και, αφετέρου, τα συμφέροντα των επενδυτών στους οργανισμούς αυτούς.

(9)  Η δυνατότητα διακοπής της εμπορικής προώθησης των ΟΣΕΚΑ ή των ΟΕΕ της ΕΕ σε ένα συγκεκριμένο κράτος μέλος δεν θα πρέπει να επιβαρύνει τους επενδυτές, ούτε να μειώνει τις διασφαλίσεις τους βάσει της οδηγίας 2009/65/ΕΚ ή της οδηγίας 2011/61/ΕΕ, ιδίως όσον αφορά το δικαίωμά τους να λαμβάνουν ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες των εν λόγω κεφαλαίων.

(10)  Υπάρχουν περιπτώσεις όπου ένας ΔΟΕΕ ή μια εταιρεία διαχείρισης ΟΣΕΚΑ που διατίθεται να δοκιμάσει τη διάθεση των επενδυτών για μια συγκεκριμένη επενδυτική ιδέα ή επενδυτική στρατηγική αντιμετωπίζει διαφορετική μεταχείριση των δραστηριοτήτων πριν από την εμπορική προώθηση σε διαφορετικά εθνικά νομικά συστήματα. Σε ορισμένα κράτη μέλη όπου επιτρέπονται οι ενέργειες πριν από την εμπορική προώθηση, ο ορισμός και οι προϋποθέσεις ποικίλλουν σημαντικά. Ωστόσο, σε άλλα κράτη μέλη δεν υφίσταται καθόλου η έννοια των ενεργειών πριν από την εμπορική προώθηση. Για να αντιμετωπιστούν αυτές οι αποκλίσεις, θα πρέπει να προβλεφθεί ένας εναρμονισμένος ορισμός των ενεργειών ενός ΟΕΕ πριν από την εμπορική προώθηση και θα πρέπει να καθοριστούν οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες ένας ΔΟΕΕ της ΕΕ μπορεί να ασκεί τις δραστηριότητες αυτές.

(11)  Προκειμένου να αναγνωριστούν οι ενέργειες πριν από την εμπορική προώθηση βάσει της παρούσας οδηγίας, θα πρέπει να απευθύνονται σε επαγγελματία επενδυτή και να αφορούν επενδυτική ιδέα ή στρατηγική, χωρίς να έχει ήδη συσταθεί ▌ΟΕΕ ή τμήμα, ή χωρίς να υπάρχει ΟΕΕ ή τμήμα του οποίου οι δραστηριότητες εμπορικής προώθησης δεν έχουν ακόμη κοινοποιηθεί στο σχετικό κράτος μέλος. Συνεπώς, κατά τη διάρκεια των ενεργειών πριν από την εμπορική προώθηση, οι επενδυτές δεν είναι σε θέση να εγγραφούν στα μερίδια ή τις μετοχές ενός ΟΕΕ, ▌και δεν θα πρέπει να επιτρέπεται η διανομή τελικών εκδόσεων των εγγράφων προσφοράς, ή οποιαδήποτε μορφή εγγράφων εγγραφής, σε πιθανούς επενδυτές κατά τη διάρκεια αυτού του σταδίου. Ωστόσο, όταν μετά τις δραστηριότητες πριν από τη εμπορική προώθηση από τον ΔΟΕΕ, ένας επενδυτής που υπάγεται σε αυτές τις δραστηριότητες εγγραφεί σε μερίδια ή μετοχές ενός ΟΕΕ ή τμήματος, με χαρακτηριστικά παρόμοια με την επενδυτική ιδέα που διατίθεται πριν από την εμπορική προώθηση, ή σε ΔΟΕ ή τμήμα που αναφέρεται κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων πριν από την εμπορική προώθηση, θα πρέπει να ακολουθείται η ενδεδειγμένη διαδικασία κοινοποίησης της διάθεσης στην αγορά και ο ΔΟΕΕ δεν θα πρέπει να μπορεί να επικαλεσθεί αντίστροφη προσέλκυση. Προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι εθνικές αρμόδιες αρχές μπορούν να ασκούν τον ελέγχό τους επί των δραστηριοτήτων πριν από την εμπορική προώθηση στο κράτος μέλος τους, οι ΔΟΕΕ θα πρέπει να αποστέλλουν ανεπίσημη επιστολή ή e-mail στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής και τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους ή των κρατών μελών στα οποία θα διεξάγουν τις δραστηριότητες πριν από την εμπορική προώθηση, αναφέροντας σε ποιο κράτος μέλος ή σε ποια κράτη μέλη θα διεξάγουν τις δραστηριότητες πριν από την εμπορική προώθηση. Η αποστολή της εν λόγω ανεπίσημης επιστολής ή του εν λόγω ή e-mail δεν θα πρέπει να υπόκειται σε πρόσθετα κανονιστικά τέλη που χρεώνονται από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή.

(11α)  Οι ΔΟΕΕ θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι δραστηριότητές τους πριν από την εμπορική προώθηση θα τεκμηριώνονται κατάλληλα και θα τίθενται, κατόπιν αιτήματος, στη διάθεση των σχετικών εθνικών αρμόδιων αρχών. Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνουν αναφορά στα κράτη μέλη και στα χρονικά διαστήματα στα οποία αναπτύχθηκαν οι δραστηριότητες πριν από την εμπορική προώθηση, καθώς και περιγραφή των επενδυτικών στρατηγικών ή των επενδυτικών ιδεών που παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων πριν από την εμπορική προώθηση. Η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να παρακολουθεί στενά κάθε απουσία σύγκλισης μεταξύ των κρατών μελών αναφορικά με την τεκμηρίωση των δραστηριοτήτων πριν από την εμπορική προώθηση και θα πρέπει να λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για να διασφαλίζεται ότι, σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν θα παρακωλύεται η αποτελεσματικότητα των ενεργειών πριν από την εμπορική προώθηση ως εργαλείο προώθησης της διασυνοριακής διανομής.

(11β)  Με την επιφύλαξη του ορισμού των ενεργειών πριν από την εμπορική προώθηση που διατυπώνεται στην παρούσα οδηγία, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ θα μπορούν να συνεχίσουν να δοκιμάζουν τη διάθεση των επαγγελματιών επενδυτών για μια συγκεκριμένη επενδυτική ιδέα ή επενδυτική στρατηγική που αφορά ΟΣΕΚΑ που δεν έχουν ακόμη συσταθεί. Επιπλέον, η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει νομοθετική πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με σκοπό την εναρμόνιση των διατάξεων που ισχύουν για τις εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ και τους ΔΟΕΕ που δοκιμάζουν τη διάθεση των επενδυτών για μια συγκεκριμένη επενδυτική ιδέα ή επενδυτική στρατηγική.

(11γ)  Οι εναρμονισμένοι κανόνες σχετικά με τις ενέργειες πριν από την εμπορική προώθηση δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να είναι λιγότεροι ευνοϊκοί για τους ΔΟΕΕ της ΕΕ απ’ ό,τι για τους εκτός ΕΕ ΔΟΕΕ. Αυτό αφορά τόσο τη σημερινή κατάσταση στην οποία οι εκτός ΕΕ ΔΟΕΕ δεν έχουν δικαίωμα διαβατηρίου όσο και την κατάσταση στην οποία καθίστανται εφαρμοστέες οι διατάξεις περί διαβατηρίου στην οδηγία 2011/61/ΕΕ. Για να διασφαλιστεί αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να διεξαγάγει ενδελεχή εξέταση όλων των διατάξεων της οδηγίας 2011/61/ΕΕ υπό το φως της εφαρμογής τους στο πλαίσιο του σεναρίου ενός καθεστώτος διαβατηρίου για τις εκτός ΣΣ ΔΟΕΕ, κατά περίπτωση, να προτείνει νομοθετικές αλλαγές προτού καταστούν εφαρμοστέα το άρθρο 35 και τα άρθρα 37 έως 41 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ.

(12)  Για λόγους κατοχύρωσης της ασφάλειας δικαίου, είναι απαραίτητο να εναρμονιστούν οι ημερομηνίες εφαρμογής των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και του κανονισμού [για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής διανομής οργανισμών συλλογικών επενδύσεων και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 345/2013 και (ΕΕ) αριθ. 346/2013] όσον αφορά τις σχετικές διατάξεις σχετικά με τις διαφημιστικές ανακοινώσεις και τις ενέργειες πριν από την προώθηση. Είναι επίσης αναγκαίο να συντονιστούν οι εξουσιοδοτήσεις που παρέχονται στην Επιτροπή για την έγκριση σχεδίων ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων και εκτελεστικών τεχνικών προτύπων, όπως έχουν αναπτυχθεί από την ΕΑΚΑΑ, βάσει του κανονισμού [για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής διανομής οργανισμών συλλογικών επενδύσεων και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 345/2013 και (ΕΕ) αριθ. 346/2013] στον τομέα των κοινοποιήσεων, των επιστολών κοινοποίησης ή των γραπτών ανακοινώσεων σχετικά με τις διασυνοριακές δραστηριότητες που πρόκειται να διαγραφούν με την παρούσα οδηγία από την οδηγία 2009/65/ΕΚ και την οδηγία 2011/61/ΕΕ αντίστοιχα.

(13)  Σύμφωνα με την κοινή πολιτική δήλωση, της 28ης Σεπτεμβρίου 2011, των κρατών μελών και της Επιτροπής σχετικά με τα επεξηγηματικά έγγραφα[6], τα κράτη μέλη ανέλαβαν να συνοδεύσουν, σε αιτιολογημένες περιπτώσεις, την κοινοποίηση των μέτρων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο με ένα ή περισσότερα έγγραφα στα οποία θα επεξηγείται η σχέση ανάμεσα στα συστατικά στοιχεία μιας οδηγίας και στα αντίστοιχα μέρη των νομικών πράξεων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο. Όσον αφορά την παρούσα οδηγία, ο νομοθέτης θεωρεί ότι η διαβίβαση τέτοιων εγγράφων είναι αιτιολογημένη,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Τροποποιήσεις της οδηγίας 2009/65/ΕΚ

Η οδηγία 2009/65/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

(1)  Στο άρθρο 17 παράγραφος 8 προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:

«Όταν, λόγω μιας αλλαγής, η εταιρεία διαχείρισης δεν θα συμμορφώνεται πλέον με την παρούσα οδηγία, οι ▌αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής της εταιρείας διαχείρισης ενημερώνουν την εταιρεία διαχείρισης, εντός 15 εργάσιμων ημερών από τότε που έλαβαν όλες τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο ότι δεν πρέπει να εφαρμόσει την εν λόγω αλλαγή».

Στην περίπτωση αυτή, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής της εταιρείας διαχείρισης ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής της εταιρείας διαχείρισης ότι η αλλαγή δεν θα εφαρμοστεί.

Σε περίπτωση εφαρμογής μιας αλλαγής ▌ κατά παράβαση του δεύτερου και τρίτου εδαφίου και, λόγω της αλλαγής αυτής, η εταιρεία διαχείρισης δε θα συμμορφώνεται πλέον με την παρούσα οδηγία, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής της εταιρείας διαχείρισης λαμβάνουν όλα τα δέοντα μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 98, και ενημερώνουν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής της εταιρείας διαχείρισης».

(3)  Το άρθρο 77 απαλείφεται.

(4)  Στο άρθρο 91, η παράγραφος 3 απαλείφεται.

(5)  Το άρθρο 92 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 92

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η εταιρεία διαχείρισης του ΟΣΕΚΑ να προσφέρει, σε κάθε κράτος μέλος όπου προτίθεται να διαθέσει στην αγορά μερίδια ενός ΟΣΕΚΑ, διευκολύνσεις για τη διεκπεραίωση των ακόλουθων καθηκόντων:

α)  επεξεργασία των εντολών εγγραφής, εξαγοράς και εξόφλησης και καταβολή οιασδήποτε πληρωμής σε μεριδιούχους, οι οποίες σχετίζονται με μερίδια του ΟΣΕΚΑ, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στα έγγραφα ▌του ΟΣΕΚΑ·

β)  παροχή πληροφόρησης στους επενδυτές σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης των εντολών που αναφέρονται στο στοιχείο α) και τον τρόπο πληρωμής των εσόδων εξαγοράς και εξόφλησης·

γ)  διευκόλυνση του χειρισμού πληροφοριών και πρόσβαση στις διαδικασίες και τις ρυθμίσεις που αναφέρονται στο άρθρο 15, που σχετίζονται με την άσκηση των δικαιωμάτων των επενδυτών που απορρέουν από την επένδυσή τους στον ΟΣΕΚΑ στο κράτος μέλος όπου ο ΟΣΕΚΑ προωθείται εμπορικά·

δ)  θέση στη διάθεση των επενδυτών, για επιθεώρηση και για παραλαβή αντιγράφων:

i)  του κανονισμού του κεφαλαίου ή των καταστατικών εγγράφων του ΟΣΕΚΑ·

ii)  της τελευταίας δημοσιευμένης ετήσιας έκθεσης του ΟΣΕΚΑ και της τελευταίας δημοσιευμένης εξαμηνιαίας έκθεσης, εάν είναι πιο πρόσφατη·

ii α)  του ενημερωτικού δελτίου του ΟΣΕΚΑ·

ii β)  του πιο ενημερωμένου εγγράφου βασικών πληροφοριών [για επενδυτές] για τον ΟΣΕΚΑ·

ε)  παροχή πληροφοριών στους επενδυτές σχετικά με τα καθήκοντα που διεκπεραιώνονται μέσω των διευκολύνσεων, σε σταθερό μέσο, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο ιγ).

ε α)  ενεργεί ως σημείο επαφής για την επικοινωνία με την αρμόδια αρχή.

2. Τα κράτη μέλη δεν απαιτούν τη φυσική παρουσία του ΟΣΕΚΑ στο κράτος μέλος υποδοχής ή τον διορισμό τρίτου για τους σκοπούς της παραγράφου 1.

3. O ▌ΟΣΕΚΑ εξασφαλίζει ότι οι διευκολύνσεις για την επιτέλεση των καθηκόντων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 παρέχονται:

α)  ▌στην επίσημη γλώσσα ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους στο οποίο προωθείται εμπορικά ο ΟΣΕΚΑ ή σε γλώσσα εγκεκριμένη από τις αρμόδιες αρχές του συγκεκριμένου κράτους μέλους·

β)  από τον ίδιο τον ΟΣΕΚΑ ή από τρίτο μέρος, με την επιφύλαξη των ρυθμίσεων και της εποπτείας που διέπουν τα καθήκοντα που πρέπει να διεκπεραιωθούν, ή αμφότερα, μεταξύ άλλων και με χρήση ηλεκτρονικών μέσων·

Για τους σκοπούς του στοιχείου β), όταν τα καθήκοντα διεκπεραιώνονται από τρίτο μέρος, η ανάθεση σε τρίτο μέρος τεκμηριώνεται με γραπτή σύμβαση, η οποία προσδιορίζει ποια από τα καθήκοντα που προσδιορίζονται στην παράγραφο 1 δεν διεκπεραιώνονται από τον ▌ΟΣΕΚΑ και ότι το τρίτο μέρος λαμβάνει όλες τις σχετικές πληροφορίες και έγγραφα από την εταιρεία διαχείρισης του ΟΣΕΚΑ.».

(6)  Το άρθρο 93 ▌τροποποιείται ως εξής:

α)  η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

1. Εάν ένας ΟΣΕΚΑ σκοπεύει να διαθέσει τα μερίδιά του σε κάποιο άλλο κράτος μέλος, διαφορετικό από το κράτος μέλος καταγωγής του, υποβάλλει πρώτα επιστολή κοινοποίησης στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του.

Η επιστολή κοινοποίησης περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις που προβλέπονται για τη διάθεση των μεριδίων του ΟΣΕΚΑ στο κράτος μέλος υποδοχής, συμπεριλαμβανομένων, οσάκις ενδείκνυται, των κατηγοριών μετοχών. Στην περίπτωση που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 1, συμπεριλαμβάνεται ένδειξη ότι ο ΟΣΕΚΑ διατίθεται στην αγορά από την εταιρεία που ασκεί τη διαχείρισή του.

Η επιστολή κοινοποίησης περιλαμβάνει επίσης τις πληροφορίες και τη διεύθυνση που είναι αναγκαίες για την τιμολόγηση ή την κοινοποίηση τυχόν εφαρμοστέων κανονιστικών τελών ή επιβαρύνσεων από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής και αναφορά των διευκολύνσεων για την εκτέλεση των καθηκόντων που αναφέρονται στο άρθρο 92 1). »

β)  ▌η παράγραφος 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«8. Σε περίπτωση αλλαγής των πληροφοριών στην επιστολή κοινοποίησης που υποβάλλεται σύμφωνα με την παράγραφο 1, ή αλλαγής όσον αφορά τις κατηγορίες μετοχών που πρόκειται να διατίθενται, ο ΟΣΕΚΑ ειδοποιεί γραπτώς σχετικά τις αρμόδιες αρχές τόσο του κράτους μέλους καταγωγής όσο και του κράτους μέλους υποδοχής του ΟΣΕΚΑ, τουλάχιστον έναν μήνα πριν επιφέρει την αλλαγή αυτή.

Όταν, λόγω μιας αλλαγής που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, ο ΟΣΕΚΑ δεν θα συμμορφώνεται πλέον με την παρούσα οδηγία, οι ▌αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ απευθύνουν κοινοποίηση στον ΟΣΕΚΑ, εντός 15 εργάσιμων ημερών από τη λήψη όλων των πληροφοριών που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, ότι δεν πρέπει να εφαρμόσει την εν λόγω αλλαγή.

«Στην περίπτωση αυτή, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής του ΟΣΕΚΑ ότι η αλλαγή δεν θα εφαρμοστεί.

Σε περίπτωση εφαρμογής μιας αλλαγής που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο μετά την κοινοποίηση σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο και, λόγω της αλλαγής αυτής, ο ΟΣΕΚΑ δεν συμμορφώνεται πλέον με την παρούσα οδηγία, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ λαμβάνουν όλα τα δέοντα μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 98, συμπεριλαμβανομένης, όπου απαιτείται, της ρητής απαγόρευσης εμπορίας του ΟΣΕΚΑ και ενημερώνουν σχετικά τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής του ΟΣΕΚΑ χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

Όταν μια αλλαγή που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο δεν επηρεάζει τη συμμόρφωση του ΟΣΕΚΑ με την παρούσα οδηγία, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ ενημερώνουν, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, και, οπωσδήποτε, εντός 15 εργάσιμων ημερών από τη λήψη όλων των πληροφοριών που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής του ΟΣΕΚΑ σχετικά με τις αλλαγές αυτές.».

(7)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 93α:

«Άρθρο 93α

1. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ εξασφαλίζουν ότι ο ΟΣΕΚΑ μπορεί να προχωρήσει σε άρση κοινοποίησης των δραστηριοτήτων διάθεσης των μεριδίων του σε κράτος μέλος όπου έχει κοινοποιήσει τις δραστηριότητές του, σύμφωνα με το άρθρο 93, εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

β)    μια γενική προσφορά εξαγοράς, απαλλαγμένη από οποιεσδήποτε χρεώσεις ή εκπτώσεις, όλων των μεριδίων του ΟΣΕΚΑ που κατέχονται από επενδυτές σε κράτος μέλος όπου ο ΟΣΕΚΑ έχει κοινοποιήσει τις δραστηριότητές του, σύμφωνα με το άρθρο 93, δημοσιοποιείται για τουλάχιστον 30 εργάσιμες ημέρες και απευθύνεται, απευθείας ή μέσω χρηματοοικονομικών διαμεσολαβητών, μεμονωμένα σε όλους τους επενδυτές στο κράτος μέλος υποδοχής των οποίων είναι γνωστή η ταυτότητα·

γ)  η πρόθεση άρσης κοινοποίησης των δραστηριοτήτων διάθεσης στην αγορά στο κράτος μέλος όπου ο ΟΣΕΚΑ έχει κοινοποιήσει τις δραστηριότητές του, σύμφωνα με το άρθρο 93, δημοσιοποιείται μέσω διαθέσιμου στο κοινό μέσου, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών μέσων, το οποίο είναι σύνηθες για την εμπορική προώθηση ΟΣΕΚΑ και κατάλληλο για τον μέσο επενδυτή σε ΟΣΕΚΑ.

Η ανακοίνωση προς τους επενδυτές διευκρινίζει τις συνέπειες για τους επενδυτές εάν δεν αποδεχθούν την προσφορά επαναγοράς των μεριδίων τους.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στα στοιχεία β) και γ) παρέχονται στην επίσημη γλώσσα ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους στο οποίο έχει διατεθεί ο ΟΣΕΚΑ στην αγορά ή σε γλώσσα εγκεκριμένη από τις αρμόδιες αρχές του συγκεκριμένου κράτους μέλους.

2. Ο ΟΣΕΚΑ υποβάλλει επιστολή κοινοποίησης στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του, η οποία περιλαμβάνει τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

3. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ επαληθεύουν εάν είναι πλήρης η κοινοποίηση που υποβάλλεται από τον ΟΣΕΚΑ σύμφωνα με την παράγραφο 2. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ, το αργότερο 15 εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή της κοινοποίησης που αναφέρεται στην παράγραφο 2, διαβιβάζουν την εν λόγω κοινοποίηση στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους όπου πρόκειται να διακοπεί η διάθεση του ΟΣΕΚΑ στην αγορά, καθώς και στην ΕΑΚΑΑ, ή άλλως ενημερώνουν τον ΟΣΕΚΑ σχετικά με τον λόγο για τον οποίο η κοινοποίηση δεν μπορεί να διαβιβαστεί.

Μετά τη διαβίβαση του φακέλου κοινοποίησης, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ ενημερώνουν αμέσως τον ΟΣΕΚΑ σχετικά με την εν λόγω διαβίβαση. Από αυτήν την ημερομηνία, ο ΟΣΕΚΑ διακόπτει κάθε διάθεση των μεριδίων του στην αγορά στο κράτος μέλος το οποίο προσδιορίζεται στην επιστολή κοινοποίησης που αναφέρεται στην παράγραφο 2.

4. Εφόσον οι επενδυτές εξακολουθούν να διατηρούν επενδύσεις σε ΟΣΕΚΑ μετά τη διακοπή της διάθεσης στην αγορά:

α)  ο ΟΣΕΚΑ παρέχει στους επενδυτές που παραμένουν στον ΟΣΕΚΑ, καθώς και στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ και στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους όπου έχει διακοπεί η διάθεση στην αγορά, τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει των άρθρων 68 έως 82 και του άρθρο 94·

β)  οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ παρέχουν στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους όπου έχει διακοπεί η διάθεση στην αγορά, τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής του ΟΣΕΚΑ δυνάμει του άρθρου 93·

γ)  οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους όπου έχει διακοπεί η διάθεση στην αγορά ασκούν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που ανατίθενται στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής του ΟΣΕΚΑ δυνάμει των άρθρων 97 και 108 και, ενδεχομένως, μπορούν να επιβάλλουν τέλη ή χρεώσεις για την άσκηση αυτών των δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού [για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής διανομής οργανισμών συλλογικών επενδύσεων και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 345/2013 και (ΕΕ) αριθ. 346/2013].

5. Τα κράτη μέλη επιτρέπουν τη χρήση όλων των ηλεκτρονικών ή άλλων μέσων επικοινωνίας εξ αποστάσεως για τους σκοπούς της παραγράφου 4, υπό την προϋπόθεση ότι οι πληροφορίες και τα μέσα επικοινωνίας είναι διαθέσιμα για τους επενδυτές στην επίσημη γλώσσα ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένος ο επενδυτής ή σε γλώσσα που έχει εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές του εν λόγω κράτους μέλους.

(8)  Στο άρθρο 95 παράγραφος 2, το σημείο α) απαλείφεται.

Άρθρο 2

Τροποποιήσεις της οδηγίας 2011/61/ΕΕ

Η οδηγία 2011/61/ΕΕ τροποποιείται ως εξής:

(1)  Στο άρθρο 4 παράγραφος 1, μεταξύ των στοιχείων λα) και λβ), παρεμβάλλεται το ακόλουθο στοιχείο λαα):

«λαα)   ως «ενέργειες πριν από την εμπορική προώθηση» νοούνται η άμεση ή έμμεση παροχή πληροφοριών ή ανακοίνωσης σχετικά με επενδυτικές στρατηγικές ή επενδυτικές ιδέες από έναν ΔΟΕΕ της ΕΕ, ή για λογαριασμό του, προς εν δυνάμει επαγγελματίες επενδυτές εγκατεστημένους ή καταχωρισμένους στην Ένωση, προκειμένου να ελεγχθεί το ενδιαφέρον τους για έναν ΟΕΕ ή τμήμα ενός ΟΕΕ που δεν έχει ακόμη εγκατασταθεί, ή που έχει εγκατασταθεί, αλλά δεν έχει ακόμη κοινοποιηθεί η εμπορική του προώθηση σύμφωνα με το άρθρο 32 στο κράτος μέλος όπου οι εν δυνάμει επενδυτές έχουν την κατοικία ή την έδρα τους και που σε κάθε περίπτωση δεν ισοδυναμεί με προσφορά ή τοποθέτηση στον επενδυτή να επενδύσει στα μερίδια ή τις μετοχές αυτού του ΟΕΕ ή αυτού του τμήματος.».

(2)  Στην αρχή του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ VI, παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 30α:

«Άρθρο 30α Προϋποθέσεις ενεργειών πριν από την εμπορική προώθηση στην Ένωση από ΔΟΕΕ της ΕΕ

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι αδειοδοτημένοι ΔΟΕΕ δύνανται να προβαίνουν σε ενέργειες πριν από την εμπορική προώθηση στην Ένωση, εξαιρουμένων των περιπτώσεων όπου οι πληροφορίες που παρουσιάζονται σε πιθανούς επαγγελματίες επενδυτές:

γ)  επιτρέπουν στους επενδυτές να δεσμεύονται για την απόκτηση μεριδίων ή μετοχών συγκεκριμένου ΟΕΕ·

δ)  ισοδυναμούν με ενημερωτικό δελτίο, συστατική πράξη ή έγγραφα προσφοράς σε τελική μορφή ΟΕΕ ο οποίος δεν έχει ακόμη εγκατασταθεί, ή ισοδυναμούν με έντυπα εγγραφής ή παρεμφερή έγγραφα, είτε σε προσχέδιο είτε σε τελική μορφή, που επιτρέπουν στους επενδυτές να επενδύουν στα μερίδια ή τις μετοχές ενός ΟΕΕ ή ενός τμήματος. Για ήδη εγκατεστημένους ΟΕΕ, μπορεί να παρέχεται η τελική μορφή ενημερωτικού δελτίου.

Όταν παρέχεται προσχέδιο ενημερωτικού δελτίου ή εγγράφου προσφοράς, όπως αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο δ), στo εν λόγω έγγραφo δηλώνεται με σαφήνεια ότι δε συνιστά προσφορά ή πρόσκληση εγγραφής σε μερίδια ή μετοχές ενός ΟΕΕ ή ενός τμήματος.

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε ένας ΔΟΕΕ της ΕΕ να αποστέλλει απλή, ανεπίσημη επιστολή σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή προτού προβεί σε ενέργειες πριν από την εμπορική προώθηση, δηλώνοντας το κράτος μέλος ή τα κράτη μέλη στα οποία θα προβεί στις εν λόγω ενέργειες, προς τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής τους με κοινοποίηση στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους ή των κρατών μελών στα οποία θα προβεί σε ενέργειες πριν από την εμπορική προώθηση.

Οι αρμόδιες αρχές μεριμνούν ώστε να μην είναι απαραίτητη η κοινοποίηση του περιεχομένου ή των αποδεκτών των ενεργειών πριν από την εμπορική προώθηση στις αρμόδιες αρχές, προκειμένου οι ΔΟΕΕ της ΕΕ να προβαίνουν σε ενέργειες πριν από την εμπορική προώθηση.

3. Οι ΔΟΕΕ εξασφαλίζουν ότι οι επενδυτές δεν θα αποκτούν μερίδια ή μετοχές σε ΟΕΕ μέσω ενεργειών πριν από την εμπορική προώθηση και ότι οι επενδυτές με τους οποίους υπάρχει επικοινωνία στο πλαίσιο των ενεργειών πριν από την εμπορική προώθηση θα μπορούν να αποκτούν μερίδια ή μετοχές στο εν λόγω ΟΕΕ μόνο στο πλαίσιο της εμπορικής προώθησης που επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 31 ή 32.

Η εγγραφή των επαγγελματιών επενδυτών, που είναι αποδέκτες ενεργειών πριν από την εμπορική προώθηση, εντός 18 μηνών αφού ο ΔΟΕΕ προβεί σε ενέργειες πριν από την εμπορική προώθηση, σε μερίδια ή μετοχές ΟΕΕ που αναφέρονται στις πληροφορίες που παρέχονται στο πλαίσιο των ενεργειών πριν από την εμπορική προώθηση από τον ΔΟΕΕ της ΕΕ, ή για λογαριασμό του, ή ΟΕΕ που έχει εγκατασταθεί ως αποτέλεσμα των εν λόγω ενεργειών πριν από την εμπορική προώθηση θεωρείται το αποτέλεσμα εμπορικής προώθησης και υπόκειται στις ισχύουσες διαδικασίες κοινοποίησης που αναφέρονται στα άρθρα 31 και 32.

3α Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι ΔΟΕΕ της ΕΕ προβαίνουν σε κατάλληλες διευθετήσεις, ώστε οι πληροφορίες που αφορούν τις ενέργειές τους πριν από την εμπορική προώθηση να είναι διαθέσιμες και να παρέχονται κατόπιν αιτήματος στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής τους και στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο οποίο προέβησαν σε ενέργειες πριν από την εμπορική προώθηση. Οι ΔΟΕΕ της ΕΕ εξασφαλίζουν επαρκή τεκμηρίωση των ενεργειών τους πριν από την εμπορική προώθηση, στην οποία συμπεριλαμβάνονται αναφορές στα κράτη μέλη και στις χρονικές περιόδους στις οποίες έλαβαν χώρα οι ενέργειες πριν από την εμπορική προώθηση, καθώς και σύντομη περιγραφή των εν λόγω ενεργειών, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τις επενδυτικές στρατηγικές που παρουσιάστηκαν και, κατά περίπτωση, ενός καταλόγου των ΟΕΕ και των τμημάτων των ΟΕΕ που παρουσιάστηκαν.

3β Τρίτα μέρη συμμετέχουν στις ενέργειες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 σε κράτος μέλος υποδοχής ενός ΔΟΕΕ εξ ονόματος εξουσιοδοτημένου ΔΟΕΕ της ΕΕ, μόνο όταν είναι εξουσιοδοτημένα ως εταιρείες επενδύσεων σύμφωνα με την οδηγία 2014/65/ΕΕ, ως πιστωτικά ιδρύματα σύμφωνα με την οδηγία 2013/36/ΕΕ, ως εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ σύμφωνα με την οδηγία 2009/65/ΕΚ, ως διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων σύμφωνα με την οδηγία 2011/61/ΕΕ ή όταν ενεργούν ως συνδεδεμένοι αντιπρόσωποι.

(3)  Στο άρθρο 31, η παράγραφος 5 απαλείφεται.

(4)  Το άρθρο 32 τροποποιείται ως εξής:

α)  Στην παράγραφο 7, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Εάν σύμφωνα με τη σχεδιασθείσα αλλαγή, η διαχείριση του ΟΕΕ από τον ΔΟΕΕ δεν θα ήταν πλέον σύμφωνη με την παρούσα οδηγία, ή γενικότερα ο ΔΟΕΕ δεν θα συμμορφωνόταν πλέον προς την παρούσα οδηγία, οι σχετικές αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΔΟΕΕ ενημερώνουν τον ΔΟΕΕ, εντός 15 εργάσιμων ημερών από τη λήψη όλων των πληροφοριών που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, ότι δεν πρέπει να εφαρμόσει την αλλαγή. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΔΟΕΕ ενημερώνουν, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής του ΔΟΕΕ σχετικά με την σχεδιασθείσα αλλαγή, την αξιολόγησή της και με το εάν εφαρμόστηκε ή όχι.

α α)  Στην παράγραφο 7, το τρίτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Εάν η σχεδιασθείσα αλλαγή εκτελείται χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το πρώτο και δεύτερο εδάφιο, ή εάν συνέβη αλλαγή που δεν ήταν προγραμματισμένη ως απόρροια της οποίας η διαχείριση του ΟΕΕ από τον ΔΟΕΕ δεν θα ήταν πλέον σύμφωνη με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, ή, γενικότερα ο ΔΟΕΕ δεν θα συμμορφωνόταν πλέον προς την παρούσα οδηγία, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΔΟΕΕ λαμβάνουν όλα τα δέοντα μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 46, μεταξύ άλλων δε, αν χρειαστεί, προβαίνουν στη ρητή απαγόρευση της εμπορικής προώθησης του ΟΕΕ και ενημερώνουν σχετικά τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής του ΔΟΕΕ χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

β)   Στην παράγραφο 7, το τέταρτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Εάν οι αλλαγές δεν επηρεάζουν τη συμμόρφωση της διαχείρισης του ΟΕΕ από τον ΔΟΕΕ με την παρούσα οδηγία ή, γενικότερα, τη συμμόρφωση του ΔΟΕΕ με την παρούσα οδηγία, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΔΟΕΕ ενημερώνουν, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και το αργότερο εντός 15 εργάσιμων ημερών, τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής του ΔΟΕΕ σχετικά με τις εν λόγω αλλαγές.».

γ)   Η παράγραφος 8 απαλείφεται.

(5)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 32α:

«Άρθρο 32α

Άρση κοινοποίησης δραστηριοτήτων εμπορικής προώθησης μεριδίων ή μετοχών ΟΕΕ της ΕΕ σε κράτη μέλη άλλα από το κράτος μέλος καταγωγής του ΔΟΕΕ

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι ένας ΔΟΕΕ της ΕΕ μπορεί να προχωρήσει στην άρση κοινοποίησης των δραστηριοτήτων εμπορικής προώθησης μεριδίων ή μετοχών ΟΕΕ της ΕΕ, τον οποίο διαχειρίζεται στο κράτος μέλος όπου έχει διαβιβαστεί κοινοποίηση των δραστηριοτήτων εμπορίας, σύμφωνα με το άρθρο 32, εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

β)  με εξαίρεση τους ΟΕΕ κλειστού τύπου και τα κεφάλαια που διέπονται από τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/760, μια γενική προσφορά εξαγοράς, απαλλαγμένη από οποιεσδήποτε χρεώσεις ή εκπτώσεις, όλων των μεριδίων ή μετοχών του ΟΕΕ που κατέχονται από επενδυτές στο κράτος μέλος όπου έχει διαβιβαστεί κοινοποίηση των δραστηριοτήτων εμπορίας, σύμφωνα με το άρθρο 32, δημοσιοποιείται τουλάχιστον για 30 ημέρες και απευθύνεται, απευθείας ή μέσω χρηματοοικονομικών διαμεσολαβητών, μεμονωμένα σε όλους τους επενδυτές στο εν λόγω κράτος μέλος των οποίων είναι γνωστή η ταυτότητα·

γ)  η πρόθεση διακοπής των δραστηριοτήτων εμπορίας στην επικράτεια του κράτους μέλους όπου έχει διαβιβαστεί κοινοποίηση των δραστηριοτήτων εμπορίας, σύμφωνα με το άρθρο 32, δημοσιοποιείται μέσω διαθέσιμου στο κοινό μέσου, το οποίο είναι σύνηθες για την εμπορία ΟΕΕ και κατάλληλο για τον μέσο επενδυτή σε ΟΕΕ.

2. Ο ΔΟΕΕ υποβάλλει κοινοποίηση στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του, η οποία περιλαμβάνει τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

3. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΔΟΕΕ επαληθεύουν εάν είναι πλήρης η κοινοποίηση που υποβάλλεται από τον ΔΟΕΕ σύμφωνα με την παράγραφο 2. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΔΟΕΕ, το αργότερο 15 εργάσιμες μέρες κατόπιν της παραλαβής της πλήρους κοινοποίησης που αναφέρεται στην παράγραφο 2, τη διαβιβάζουν στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους όπου πρόκειται να διακοπεί η εμπορία του ΟΕΕ, καθώς και στην ΕΑΚΑΑ.

Μετά τη διαβίβαση του φακέλου κοινοποίησης, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΔΟΕΕ ενημερώνουν αμέσως τον ΔΟΕΕ σχετικά με την εν λόγω διαβίβαση. Από αυτήν την ημερομηνία, ο ΔΟΕΕ διακόπτει κάθε εμπορία μεριδίων ή μετοχών του ΟΕΕ που διαχειρίζεται στο κράτος μέλος το οποίο προσδιορίζεται στην επιστολή κοινοποίησης που αναφέρεται στην παράγραφο 2.

4. Εφόσον οι επενδυτές εξακολουθούν να διατηρούν επενδύσεις σε ΟΕΕ της ΕΕ μετά την άρση της κοινοποίησης των δραστηριοτήτων εμπορικής προώθησης:

α)  ο ΔΟΕΕ παρέχει στους επενδυτές που εξακολουθούν να έχουν επενδύσεις στον ΟΕΕ της ΕΕ,, καθώς και στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΔΟΕΕ και στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους όπου έχει διακοπεί η εμπορική προώθηση, τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει των άρθρων 22 και 23·

β)  οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΔΟΕΕ παρέχουν στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους όπου έχει διακοπεί η εμπορική προώθηση, τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής του ΔΟΕΕ δυνάμει του άρθρου 32·

γ)  οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους όπου έχει διακοπεί η εμπορική προώθηση ασκούν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που ανατίθενται στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής του ΔΟΕΕ δυνάμει του άρθρου 45 της παρούσας οδηγίας και, ενδεχομένως, μπορούν να επιβάλλουν τέλη ή χρεώσεις για την ανάπτυξη των εν λόγω δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού [για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής διανομής οργανισμών συλλογικών επενδύσεων και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 345/2013 και (ΕΕ) αριθ. 346/2013].

5. Τα κράτη μέλη επιτρέπουν τη χρήση όλων των ηλεκτρονικών ή άλλων μέσων επικοινωνίας εξ αποστάσεως για τους σκοπούς της παραγράφου 4.

(5α  Το άρθρο 33 παράγραφος 6 τροποποιείται ως εξής:

α)  το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Εάν σύμφωνα με τη σχεδιασθείσα αλλαγή, η διαχείριση του ΟΕΕ από τον ΔΟΕΕ δεν θα ήταν πλέον σύμφωνη με την παρούσα οδηγία, ή γενικότερα ο ΔΟΕΕ δεν θα συμμορφωνόταν πλέον προς την παρούσα οδηγία, οι σχετικές αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΔΟΕΕ ενημερώνουν τον ΔΟΕΕ, εντός 15 εργάσιμων ημερών από τη λήψη όλων των πληροφοριών που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, ότι δεν πρέπει να εφαρμόσει την αλλαγή»·

β)  το τρίτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Εάν η σχεδιασθείσα αλλαγή εκτελείται χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το πρώτο και δεύτερο εδάφιο, ή εάν συνέβη αλλαγή που δεν ήταν προγραμματισμένη ως απόρροια της οποίας η διαχείριση του ΟΕΕ από τον ΔΟΕΕ δεν θα ήταν πλέον σύμφωνη με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, ή, γενικότερα ο ΔΟΕΕ δεν θα συμμορφωνόταν πλέον προς την παρούσα οδηγία, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΔΟΕΕ λαμβάνουν όλα τα δέοντα μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 46 και ενημερώνουν σχετικά τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής του ΔΟΕΕ χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση»·

(6)  Στο άρθρο 33, οι παράγραφοι 7 και 8 απαλείφονται.

(7)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 43α:

«Άρθρο 43α

Διαθέσιμες διευκολύνσεις για το ευρύ επενδυτικό κοινό

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 26 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/760[7], τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε ο ΔΟΕΕ να διαθέτει, σε κάθε κράτος μέλος όπου προτίθεται να διαθέσει στην αγορά μερίδια ή μετοχές ενός ΟΕΕ στο ευρύ επενδυτικό κοινό, διευκολύνσεις για τη διεκπεραίωση των ακόλουθων καθηκόντων:

α)  επεξεργασία των εντολών εγγραφής, πληρωμής, επαναγοράς και εξόφλησης των επενδυτών οι οποίες σχετίζονται με μερίδια ή μετοχές του ΟΕΕ, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στα έγγραφα ▌του ΟΕΕ·

β)  παροχή πληροφόρησης στους επενδυτές σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης των εντολών που αναφέρονται στο στοιχείο α) και τον τρόπο πληρωμής των εσόδων εξαγοράς και εξόφλησης·

γ)  διευκόλυνση του χειρισμού πληροφοριών που σχετίζονται με την άσκηση των δικαιωμάτων των επενδυτών που απορρέουν από την επένδυσή τους στον ΟΕΕ στο κράτος μέλος όπου ο ΟΕΕ προωθείται εμπορικά·

δ)  θέση στη διάθεση των επενδυτών, για επιθεώρηση και για παραλαβή αντιγράφων πληροφοριών και εγγράφων σύμφωνα με τα άρθρα 22 και 23·

ε)  παροχή πληροφοριών στους επενδυτές σχετικά με τα καθήκοντα που διεκπεραιώνονται μέσω των διευκολύνσεων, σε σταθερό μέσο, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο ιγ) της οδηγίας 2009/65/EΚ·

ε α)  ενεργεί ως σημείο επαφής για την επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές.

2. Τα κράτη μέλη δεν απαιτούν τη φυσική παρουσία του ΔΟΕΕ στο κράτος μέλος υποδοχής ή τον διορισμό τρίτου για τον σκοπό της παραγράφου 1.

3. O ΔΟΕΕ εξασφαλίζει ότι οι διευκολύνσεις για την εκπλήρωση των καθηκόντων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 παρέχονται·

α)  ▌στην επίσημη γλώσσα ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους στο οποίο προωθείται εμπορικά ο ΟΕΕ ή σε γλώσσα εγκεκριμένη από τις αρμόδιες αρχές του συγκεκριμένου κράτους μέλους·

β)  ▌από τον ίδιο τον ΔΟΕΕ ή από τρίτο μέρος, με την επιφύλαξη των ρυθμίσεων και της εποπτείας που διέπουν τα καθήκοντα που πρέπει να διεκπεραιωθούν, ή αμφότερους.

Για τους σκοπούς του σημείου β), όταν τα καθήκοντα διεκπεραιώνονται από τρίτο μέρος, η εν λόγω ανάθεση τεκμηριώνεται με γραπτή σύμβαση, η οποία προσδιορίζει ποια από τα καθήκοντα που προσδιορίζονται στην παράγραφο 1 δεν διεκπεραιώνονται από τον ΔΟΕΕ και ότι το τρίτο μέρος λαμβάνει όλες τις σχετικές πληροφορίες και έγγραφα από τον ΔΟΕΕ.».

(7α  Στο παράρτημα IV προστίθενται τα ακόλουθα σημεία:

«(η α)  οι πληροφορίες και η διεύθυνση που είναι αναγκαίες για την τιμολόγηση ή την κοινοποίηση τυχόν εφαρμόσιμων κανονιστικών τελών ή χρεώσεων από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής·

(η β)  ένδειξη των διευκολύνσεων για την εκτέλεση των καθηκόντων που αναφέρονται στο άρθρο 43α.»

Άρθρο 3

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο

1.  Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, το αργότερο την/στις [Υπηρεσία Εκδόσεων: να συμπληρωθεί ημερομηνία 24 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος] το αργότερο τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από [Υπηρεσία Εκδόσεων: να συμπληρωθεί ημερομηνία 24 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος].

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη μέλη.

2.  Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εθνικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 4

Αξιολόγηση

Έως την/τις [Υπηρεσία Εκδόσεων: να συμπληρωθεί ημερομηνία 12 μήνες μετά την ημερομηνία μεταφοράς της παρούσας οδηγίας στο εθνικό δίκαιο] η Επιτροπή, με βάση εκτίμηση επιπτώσεων, υποβάλλει νομοθετική πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/65/ΕΚ με σκοπό την εναρμόνιση των διατάξεων που ισχύουν για τις εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ που δοκιμάζουν τη διάθεση των επαγγελματιών επενδυτών για μια συγκεκριμένη επενδυτική ιδέα ή επενδυτική στρατηγική που αφορά εγκατεστημένους ΟΣΕΚΑ ή ΟΣΕΚΑ που δεν έχουν ακόμη εγκατασταθεί με τον ορισμό και τις προϋποθέσεις των ενεργειών πριν από την εμπορική προώθηση που προβλέπονται στην οδηγία 2011/61/ΕΕ.

Έως την/τις [Υπηρεσία Εκδόσεων: να συμπληρωθεί ημερομηνία 36 μήνες μετά την ημερομηνία μεταφοράς της παρούσας οδηγίας στο εθνικό δίκαιο], η Επιτροπή, με βάση δημόσια διαβούλευση και υπό το πρίσμα των συζητήσεων με την ΕΑΚΑΑ και τις αρμόδιες αρχές, θα διενεργήσει αξιολόγηση της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

Προτού καταστούν εφαρμοστέα το άρθρο 35 και τα άρθρα 37 έως 41 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο και, εάν απαιτείται, νομοθετικές προτάσεις, ως αποτέλεσμα διερεύνησης όλων των διατάξεων της οδηγίας 2011/61/ΕΕ, στο πλαίσιο της εφαρμογής τους σε περίπτωση που ισχύει καθεστώς διαβατηρίου για τους εκτός ΕΕ ΔΟΕΕ, εστιάζοντας ιδίως στους πιθανούς άνισους όρους ανταγωνισμού μεταξύ των ΔΟΕΕ της ΕΕ και των εκτός ΕΕ ΔΟΕΕ με στόχο να εξασφαλιστεί ότι οι ΔΟΕΕ της ΕΕ δεν θα περιέλθουν σε μειονεκτική θέση.

Άρθρο 5

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο β), το άρθρο 1 παράγραφοι 2 και 8, το άρθρο 2 παράγραφος 3, το άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχείο γ) και το άρθρο 2 παράγραφος 6 εφαρμόζονται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 6

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος  Ο Πρόεδρος

  • [1] * Τροπολογίες: το νέο ή το τροποποιημένο κείμενο σημειώνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες· οι διαγραφές σημειώνονται με το σύμβολο ▌.
  • [2]   ΕΕ C […], […], σ. […].
  • [3]   ΕΕ C της , σ. .
  • [4]   Οδηγία 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) ΕΕ L 302 της 17.11.2009, σ. 32.
  • [5]   Οδηγία 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2011, σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (ΔΟΕΕ), ΕΕ L 174 της 1.7.2011, σ. 1.
  • [6]   ΕΕ C 369 της 17.12.2011, σ. 14.
  • [7]  Κανονισμός (ΕΕ) 2015/760 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2015, σχετικά με τα ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια ΕΕ L 123 της 19.5.2015, σ. 9.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τίτλος

Διασυνοριακής διανομής συλλογικών επενδυτικών κεφαλαίων

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)0092 – C8-0111/2018 – 2018/0041(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

7.3.2018

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON

16.4.2018

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

JURI

16.4.2018

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

Ημερομηνία της απόφασης

JURI

27.3.2018

 

 

 

Εισηγητής(ές)

Ημερομηνία ορισμού

Wolf Klinz

31.5.2018

 

 

 

Εισηγητής(ές) που αντικαταστάθηκε(καν)

Ramon Tremosa i Balcells

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

8.10.2018

19.11.2018

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

3.12.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

34

3

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Petr Ježek, Wolf Klinz, Γεώργιος Κύρτσος, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Ralph Packet, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Enrique Calvet Chambon, Mady Delvaux, Syed Kamall, Alain Lamassoure, Luigi Morgano, Michel Reimon, Lieve Wierinck

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 187, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Barbara Lochbihler, Jarosław Wałęsa

Ημερομηνία κατάθεσης

6.12.2018

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

34

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Petr Ježek, Wolf Klinz, Lieve Wierinck

ECR

Syed Kamall, Bernd Lucke, Ralph Packet

PPE

Markus Ferber, Brian Hayes, ΓεώργιοςΚύρτσος, Alain Lamassoure, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Jarosław Wałęsa

S&D

Pervenche Berès, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Philippe Lamberts, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Molly Scott Cato

3

-

GUE/NGL

Marisa Matias, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

2

0

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 10 Ιανουαρίου 2019
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου