MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/65/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/61/EU muuttamisesta kollektiivisten sijoitusrahastojen rajatylittävän markkinoinnin osalta

6.12.2018 - (COM(2018)0092 – C8‑0111/2018 – 2018/0041(COD)) - ***I

Talous- ja raha-asioiden valiokunta
Esittelijä Wolf Klinz


Menettely : 2018/0041(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A8-0430/2018
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A8-0430/2018
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/65/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/61/EU muuttamisesta kollektiivisten sijoitusrahastojen rajatylittävän markkinoinnin osalta

(COM(2018)0092 – C8‑0111/2018 – 2018/0041(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0092),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 53 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8‑0111/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0430/2018),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

EUROOPAN PARLAMENTIN TARKISTUKSET[1]*

komission ehdotukseen

---------------------------------------------------------

2018/0041 (COD)

Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/65/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/61/EU muuttamisesta yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten rajatylittävän markkinoinnin osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 53 artiklan 1 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan keskuspankin lausunnon[2],

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon[3],

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä,

sekä katsovat seuraavaa:

(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/65/EY[4] ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/61/EU[5] yhteisenä tavoitteena on varmistaa tasapuoliset toimintaedellytykset yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten keskuudessa ja poistaa kollektiivisten sijoitusrahastojen osuuksien ja osakkeiden vapaan liikkuvuuden rajoitukset unionissa niin, että samalla varmistetaan yhdenmukaisempi sijoittajansuoja. Näihin tavoitteisiin onkin suureksi osaksi päästy, mutta edelleen on joitakin esteitä, joiden vuoksi rahastonhoitajat eivät kykene hyödyntämään sisämarkkinoita täysimääräisesti.

(2)  Tässä direktiivissä ehdotettuja sääntöjä täydentää asiaan liittyvä asetus [yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten rajatylittävän markkinoinnin helpottamisesta ja asetusten (EU) N:o 345/2013 ja (EU) N:o 346/2013 muuttamisesta]. Siinä säädetään täydentävistä säännöistä ja menettelyistä, jotka koskevat siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyrityksiä) ja vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia. Kyseisellä asetuksella ja tällä direktiivillä olisi yhdessä koordinoitava paremmin edellytyksiä, joiden mukaisesti rahastonhoitajat toimivat sisämarkkinoilla, ja helpotettava niiden hoitamien rahastojen rajatylittävää markkinointia.

(3)  On tarpeen täyttää aukot lainsäädännössä ja yhdenmukaistaa menettely, jota sovelletaan toimivaltaisille viranomaisille tehtäviin ilmoituksiin yhteissijoitusyrityksiä koskevista muutoksista, ▌direktiivissä 2011/61/EU säädetyn ilmoitusmenettelyn kanssa.

(4)  [Yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten rajatylittävän markkinoinnin helpottamisesta ja asetusten (EU) N:o 345/2013 ja (EU) N:o 346/2013 muuttamisesta annetussa] asetuksessa vahvistetaan uusia sääntöjä, joiden mukaan Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen, jäljempänä ’arvopaperimarkkinaviranomainen’ on laadittava luonnokset teknisiksi sääntelystandardeiksi ja teknisiksi täytäntöönpanostandardeiksi, joissa täsmennetään vaadittavat tiedot sekä lomakkeet, mallit ja menettelyt näiden tietojen toimittamiseksi siltä osin kuin on kyse yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten hoitamisesta ja niiden markkinoinnin aloittamisesta tai lopettamisesta direktiivin 2009/65/EY ja direktiivin 2011/61/EU nojalla. Sen vuoksi näiden kahden direktiivin säännökset, jotka koskevat arvopaperimarkkinaviranomaisen harkinnanvaraisia valtuutuksia laatia teknisiä sääntely- ja täytäntöönpanostandardeja ilmoituksia varten, eivät enää ole tarpeen, minkä vuoksi ne olisi kumottava.

(5)  [Yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten rajatylittävän markkinoinnin helpottamisesta ja asetusten (EU) N:o 345/2013 ja (EU) N:o 346/2013 muuttamisesta annetulla] asetuksella lujitetaan direktiivillä 2009/65/EY säänneltyjä mainontaan sovellettavia periaatteita ja laajennetaan ne koskemaan myös vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia, millä parannetaan sijoittajansuojaa sijoittajatyypistä riippumatta. Tätä varten direktiivin 2009/65/EY vastaavat säännökset, jotka koskevat mainontaa ja yhteissijoitusyrityksen osuuksien markkinointijärjestelyjä koskevien kansallisten lakien ja asetusten saatavuutta, eivät enää ole tarpeen, minkä vuoksi ne olisi kumottava.

(6)  Direktiivin 2009/65/EY säännökset, joissa edellytetään yhteissijoitusyrityksen tarjoavan sijoittajille järjestelyjä, ovat osoittautuneet kuormittaviksi sellaisina kuin ne pantu täytäntöön joissakin kansallisissa oikeusjärjestelmissä. Sijoittajat eivät myöskään useinkaan käytä paikallisia järjestelyjä direktiivissä tarkoitetulla tavalla. Suosituimmaksi yhteydenpitomuodoksi on tullut sijoittajien ja rahastonhoitajan suora yhteys – joko sähköisesti tai puhelimitse – ja maksut ja lunastukset hoidetaan muiden kanavien kautta. Näitä järjestelyjä käytetään hallinnollisiin tarkoituksiin, kuten lakisääteisten maksujen rajatylittävään perimiseen, mutta tällaisia seikkoja olisi käsiteltävä muilla keinoilla, esimerkiksi toimivaltaisten viranomaisten välisellä yhteistyöllä. Tätä varten olisi vahvistettava sääntöjä, joilla nykyaikaistetaan ja täsmennetään vähittäissijoittajille tarjottavia järjestelyjä koskevat vaatimukset, eikä jäsenvaltioiden pitäisi vaatia paikallista fyysistä läsnäoloa näiden järjestelyjen tarjoamista varten. Samaan aikaan säännöillä olisi varmistettava, että sijoittajat saavat tiedot, joihin heillä on oikeus.

(7)  Vähittäissijoittajien yhdenmukaisen kohtelun varmistamiseksi on tarpeen, että järjestelyihin sovellettavia vaatimuksia sovelletaan myös vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajiin, jos jäsenvaltiot antavat niille luvan markkinoida vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen osuuksia tai osakkeita vähittäissijoittajille alueellaan.

(7 a)  Jotta helpotettaisiin vähittäissijoittajien oikeuksien noudattamisen varmistamista sijoitusrahastojen rajatylittävässä markkinoinnissa, jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että laajamittaisten rikkomusten tapauksessa vähittäissijoittajilla on mahdollisuus nostaa edustajakanteita sekä unionin lainsäädännön että kansallisen lainsäädännön nojalla [kuluttajien yhteisten etujen suojaamiseksi nostettavista edustajakanteista sekä direktiivin 2009/22/EY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston] direktiivin ... mukaisesti.

(8)  Jos yhteissijoitusyrityksen tai unioniin sijoittautuneen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston osuuksien tai osakkeiden markkinoinnin lopettamiselle vastaanottavassa jäsenvaltiossa ei ole selkeitä ja yhdenmukaisia ehtoja, rahastonhoitajille aiheutuu taloudellista ja oikeudellista epävarmuutta. Sen vuoksi tässä ehdotuksessa vahvistetaan selvät ehdot, ▌joiden mukaisesti markkinointitoimintaa koskeva ilmoitus voidaan peruuttaa. ▌Ehdot on asetettu niin, että niissä otetaan tasapainoisesti huomioon yhtäältä yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten tai niiden hoitajien mahdollisuus lopettaa markkinointitoimintansa tiettyjen ehtojen täyttyessä▌ ja toisaalta tällaisiin yrityksiin sijoittaneiden sijoittajien edut▌.

(9)  Mahdollisuudesta lopettaa yhteissijoitusyrityksen tai unioniin sijoittautuneen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston markkinointi tietyssä jäsenvaltiossa ei pitäisi aiheutua kustannuksia sijoittajille, eikä sen pitäisi heikentää direktiiviin 2009/65/EY tai direktiiviin 2011/61/EU perustuvia sijoittajansuojatoimia, etenkään sijoittajien oikeutta saada tarkkoja tietoja kyseisten rahastojen toiminnasta, joka jatkuu.

(10)  Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia tai yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä, jotka haluavat testata sijoittajien kiinnostusta tiettyyn sijoitusideaan tai -strategiaan, kohdellaan joissakin tapauksissa eri tavoin niiden harjoittaman ennakkomarkkinoinnin osalta eri jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmissä. Joissakin jäsenvaltioissa, joissa ennakkomarkkinointi on sallittu, sen määritelmä ja ehdot vaihtelevat merkittävästi. Toisissa taas ei tunneta ennakkomarkkinoinnin käsitettä lainkaan. Näihin eroihin puuttumiseksi olisi säädettävä vaihtoehtoisen sijoitusrahaston ennakkomarkkinoinnin yhdenmukaistetusta määritelmästä ja vahvistettava ehdot, joiden mukaisesti unioniin sijoittautunut vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitaja voi harjoittaa ennakkomarkkinointia.

(11)  Jotta ennakkomarkkinointia voidaan pitää tässä direktiivissä määriteltynä ennakkomarkkinointina, se olisi suunnattava ammattimaisille sijoittajille ja siinä olisi oltava kyse sellaisen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston tai sen alarahaston sijoitusideasta tai -strategiasta, jota ▌ei ole vielä perustettu tai jonka markkinoinnista ei ole vielä ilmoitettu kyseisessä jäsenvaltiossa. Näin ollen sijoittajat eivät voi ennakkomarkkinoinnin aikana merkitä vaihtoehtoisen sijoitusrahaston osuuksia tai osakkeita, ▌eikä mahdollisille sijoittajille saisi tässä vaiheessa jakaa lopullisessa muodossa olevia tarjousasiakirjoja eikä merkintäasiakirjoja missään muodossa. Jos vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajan ennakkomarkkinoinnin jälkeen näiden toimien kohteena ollut sijoittaja merkitsee sellaisen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston tai sen alarahaston osuuksia tai osakkeita, jonka ominaisuudet muistuttavat ennakkomarkkinoitua sijoitusideaa, tai ennakkomarkkinoinnin yhteydessä mainitun vaihtoehtoisen sijoitusrahaston tai sen alarahaston osuuksia tai osakkeita, olisi noudatettava asianmukaista markkinointi-ilmoitusmenettelyä, eikä vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitaja voi vedota sijoittajan oma-aloitteiseen yhteydenottoon (”reverse solicitation”). Jotta varmistetaan, että kansalliset toimivaltaiset viranomaiset voivat valvoa jäsenvaltiossaan harjoitettavaa ennakkomarkkinointitoimintaa, vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien olisi ilmoitettava asiasta epävirallisella kirjeellä tai sähköpostiviestillä kotijäsenvaltionsa toimivaltaisille viranomaisille ja sen jäsenvaltion tai niiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille, jossa ne aikovat harjoittaa ennakkomarkkinointia, ja mainittava, missä jäsenvaltiossa tai jäsenvaltioissa ne aikovat ennakkomarkkinointia harjoittaa. Toimivaltaiset viranomaiset eivät saisi veloittaa tämän epävirallisen kirjeen tai sähköpostiviestin lähettämisestä mitään ylimääräisiä lakisääteisiä maksuja.

(11 a)  Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien olisi varmistettava ennakkomarkkinointitoimiensa asianmukainen dokumentointi ja kyseisten tietojen saattaminen pyynnöstä asiaankuuluvien kansallisten toimivaltaisten viranomaisten saataville. Näihin tietoihin olisi sisällyttävä maininta jäsenvaltioista, joissa ennakkomarkkinointia harjoitettiin, ja ennakkomarkkinoinnin ajanjaksosta sekä kuvaus ennakkomarkkinoinnin aikana esitellyistä sijoitusstrategioista tai sijoitusideoista. Arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi valvottava tarkkaan mahdollisia puutteita ennakkomarkkinointia koskevien jäsenvaltioiden dokumentointikäytäntöjen lähentymisessä ja, jos puutteita havaitaan, toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, ettei ennakkomarkkinoinnin tehokkuus rahastojen rajatylittävän markkinoinnin edistämisen välineenä kärsi niistä.

(11 b)  Sanotun rajoittamatta tässä direktiivissä vahvistetun ennakkomarkkinoinnin määritelmän soveltamista, jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöt voivat jatkossakin testata ammattimaisten sijoittajien kiinnostusta vielä perustamatonta yhteissijoitusyritystä koskevaan tiettyyn sijoitusideaan tai sijoitusstrategiaan. Komission olisi lisäksi annettava Euroopan parlamentille ja neuvostolle lainsäädäntöehdotus, jolla yhdenmukaistetaan säännökset, joita sovelletaan sijoittajien kiinnostusta tiettyyn sijoitusideaan tai sijoitusstrategiaan testaaviin yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöihin tai vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajiin.

(11 c)  Ennakkomarkkinointia koskevat yhdenmukaistetut säännöt eivät saisi missään tapauksessa asettaa unioniin sijoittautunutta vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajaa epäedulliseen asemaan suhteessa unionin ulkopuolelle sijoittautuneeseen vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajaan. Tämä koskee sekä nykytilannetta, jossa unionin ulkopuolelle sijoittautuneilla vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajilla ei ole passiin perustuvia oikeuksia, että tilannetta, jossa aletaan soveltaa direktiivin 2011/61/EU passisäännöksiä. Tämän varmistamiseksi komission olisi tutkittava perusteellisesti kaikki direktiivin 2011/61/EU säännökset siltä varalta, että niitä aletaan soveltaa unionin ulkopuolelle sijoittautuneita vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia koskevassa passijärjestelmässä, ja ehdotettava tarvittaessa lainsäädäntömuutoksia ennen kuin direktiivin 2011/61/EU 35 artiklaa ja 37–41 artiklaa aletaan soveltaa.

(12)  Oikeusvarmuuden takaamiseksi on tarpeen sovittaa yhteen tämän direktiivin täytäntöönpanemiseksi annettujen lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten sekä [yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten rajatylittävän markkinoinnin helpottamisesta ja asetusten (EU) N:o 345/2013 ja (EU) N:o 346/2013 muuttamisesta annetun] asetuksen soveltamispäivät mainontaa ja ennakkomarkkinointia koskevien säännösten osalta. On myös tarpeen koordinoida komissiolle [yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten rajatylittävän markkinoinnin helpottamisesta ja asetusten (EU) N:o 345/2013 ja (EU) N:o 346/2013 muuttamisesta annetun] asetuksen nojalla annettuja valtuuksia hyväksyä arvopaperimarkkinaviranomaisen laatimat luonnokset teknisiksi sääntelystandardeiksi ja teknisiksi täytäntöönpanostandardeiksi sellaisten ilmoitusten, ilmoituskirjeiden tai rajatylittävää toimintaa koskevien kirjallisten ilmoitusten alalla, jotka kumotaan tällä direktiivillä direktiivistä 2009/65/EY ja direktiivistä 2011/61/EU.

(13)  Jäsenvaltiot ovat selittävistä asiakirjoista 28 päivänä syyskuuta 2011 annetun jäsenvaltioiden ja komission yhteisen poliittisen lausuman[6] mukaisesti sitoutuneet perustelluissa tapauksissa liittämään ilmoitukseen toimenpiteistä, jotka koskevat direktiivin saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä, yhden tai useamman asiakirjan, joista käy ilmi direktiivin osien ja kansallisen lainsäädännön osaksi saattamiseen tarkoitettujen välineiden vastaavien osien suhde. Tämän direktiivin osalta lainsäätäjä pitää tällaisten asiakirjojen toimittamista perusteltuna,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Direktiivin 2009/65/EY muuttaminen

Muutetaan direktiivi 2009/65/EY seuraavasti:

1)  Lisätään 17 artiklan 8 kohtaan alakohdat seuraavasti:

”Jos rahastoyhtiö ei ▌muutoksen vuoksi enää noudattaisi tätä direktiiviä, rahastoyhtiön kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava rahastoyhtiölle 15 työpäivän kuluessa kaikkien tässä kohdassa tarkoitettujen tietojen vastaanottamisesta, että se ei saa toteuttaa muutosta.

Tällaisessa tapauksessa rahastoyhtiön kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava rahastoyhtiön vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, ettei muutosta toteuteta.

Jos muutos ▌toteutetaan toisen ja kolmannen alakohdan vastaisesti ja rahastoyhtiö ei sen vuoksi enää noudattaisi tätä direktiiviä, rahastoyhtiön kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on toteutettava kaikki asianmukaiset toimenpiteet 98 artiklan mukaisesti ▌ja ilmoitettava asiasta viipymättä rahastoyhtiön vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille.”

3)  Kumotaan 77 artikla.

4)  Kumotaan 91 artiklan 3 kohta.

5)  Korvataan 92 artikla seuraavasti:

”92 artikla

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että yhteissijoitusyrityksen rahastoyhtiö tarjoaa kussakin jäsenvaltiossa, jossa se aikoo markkinoida yhteissijoitusyrityksen osuuksia, järjestelyn seuraavien tehtävien hoitamista varten:

a)  yhteissijoitusyrityksen osuuksiin liittyvien ▌merkintä-, takaisinosto- ja lunastustoimeksiantojen käsittely ja muiden maksujen suorittaminen osuudenhaltijoille yhteissijoitusyrityksen asiakirjoissa ilmoitettujen edellytysten mukaisesti;

b)  tiedottaminen sijoittajille siitä, miten a alakohdassa tarkoitetut toimeksiannot voidaan tehdä ja miten takaisinosto- ja lunastustuotot maksetaan;

c)  niiden tietojen käsittelyn ja 15 artiklassa tarkoitettujen menettelyjen ja järjestelyjen käytön helpottaminen, jotka koskevat sellaisten sijoittajille kuuluvien oikeuksien käyttöä, jotka johtuvat sijoittamisesta yhteissijoitusyritykseen siinä jäsenvaltiossa, jossa yhteissijoitusyritystä markkinoidaan;

d)  seuraavien asiakirjojen asettaminen sijoittajien saataville tarkastelua ja kopioiden hankkimista varten:

i)  yhteissijoitusyrityksen säännöt tai perustamisasiakirjat;

ii)  yhteissijoitusyrityksen viimeisin julkaistu vuosikertomus ja viimeisin julkaistu puolivuotiskatsaus, jos se on tuoreempi;

ii a)  yhteissijoitusyrityksen tarjousesite;

ii b)  yhteissijoitusyrityksen ajantasaisin [sijoittajalle annettavat] avaintiedot sisältävä asiakirja;

e)  järjestelyn kautta suoritettavia tehtäviä koskevien tietojen toimittaminen sijoittajille 2 artiklan 1 kohdan m alakohdassa määritellyllä pysyvällä välineellä;

e a)  toimiminen yhteyspisteenä viestinnässä toimivaltaisen viranomaisen kanssa.

2. Jäsenvaltiot eivät saa vaatia yhteissijoitusyrityksen ▌fyysistä läsnäoloa vastaanottavassa jäsenvaltiossa tai vaatia sitä nimeämään kolmatta osapuolta 1 kohdan soveltamiseksi.

3. Yhteissijoitusyrityksen ▌on varmistettava, että 1 kohdassa tarkoitettujen tehtävien hoitamiseksi tarjottavat järjestelyt ▌

a)  tarjotaan sen jäsenvaltion, jossa yhteissijoitusyritystä markkinoidaan, virallisella kielellä tai yhdellä sen virallisista kielistä taikka kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten hyväksymällä kielellä;

b)  tarjoaa yhteissijoitusyritys itse tai kolmas osapuoli, johon sovelletaan suoritettavia tehtäviä koskevaa sääntelyä ja valvontaa, tai molemmat, myös sähköisiä keinoja käyttäen.

Jos ▌tehtäviä hoitaa jokin kolmas osapuoli, kyseisen kolmannen osapuolen nimeämisestä on b alakohdan soveltamiseksi oltava todisteena kirjallinen sopimus, jossa täsmennetään, mitä 1 kohdassa tarkoitetuista tehtävistä yhteissijoitusyritys ei suorita, ja määrätään, että kyseinen kolmas osapuoli saa kaikki asiaankuuluvat tiedot ja asiakirjat yhteissijoitusyrityksen rahastoyhtiöltä.”

6)  Muutetaan 93 artikla seuraavasti:

a)  Korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1. Jos yhteissijoitusyritys aikoo markkinoida osuuksiaan jossakin toisessa jäsenvaltiossa kuin kotijäsenvaltiossaan, sen on ensin toimitettava ilmoituskirje kotijäsenvaltionsa toimivaltaisille viranomaisille.

Ilmoituskirjeessä on oltava tiedot järjestelyistä, jotka on tehty yhteissijoitusyrityksen osuuksien markkinoimiseksi vastaanottavassa jäsenvaltiossa, ja tapauksen mukaan tiedot myös osakelajeista. Edellä 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa siinä on oltava maininta siitä, että yhteissijoitusyrityksen osuuksia markkinoi yhteissijoitusyritystä hoitava rahastoyhtiö.

Ilmoituskirjeessä on oltava myös tiedot ja osoite, joita vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset tarvitsevat mahdollisten sovellettavien lakisääteisten palkkioiden tai maksujen perimiseen tai niistä ilmoittamiseen, sekä tiedot järjestelyistä 92 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tehtävien hoitamiseksi.”

b)  Korvataan ▌8 kohta seuraavasti:

”8. Jos 1 kohdan mukaisesti toimitetussa ilmoituskirjeessä annetut tiedot muuttuvat tai markkinoitavat osakelajit muuttuvat, yhteissijoitusyrityksen on annettava sekä yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltion että vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille kirjallinen ilmoitus tästä muutoksesta vähintään yksi kuukausi ennen sen toteuttamista.

Jos yhteissijoitusyritys ei ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun muutoksen vuoksi enää noudattaisi tätä direktiiviä, yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava yhteissijoitusyritykselle 15 työpäivän kuluessa kaikkien ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen tietojen vastaanottamisesta, että se ei saa toteuttaa muutosta.

Tällaisessa tapauksessa yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava yhteissijoitusyrityksen vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, ettei muutosta toteuteta.

Jos ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu muutos toteutetaan toisen alakohdan mukaisesti tehdyn ilmoituksen jälkeen ja yhteissijoitusyritys ei kyseisen muutoksen vuoksi enää noudata tätä direktiiviä, yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on toteutettava kaikki asianmukaiset toimenpiteet 98 artiklan mukaisesti, mukaan lukien tarvittaessa yhteissijoitusyrityksen markkinoinnin nimenomainen kielto, ja ilmoitettava asiasta viipymättä yhteissijoitusyrityksen vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille.

Jos ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu muutos ei vaikuta siihen, noudattaako yhteissijoitusyritys tätä direktiiviä, yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava viipymättä ja joka tapauksessa 15 työpäivän kuluessa kaikkien ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen tietojen vastaanottamisesta yhteissijoitusyrityksen vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille näistä muutoksista.”

7)  Lisätään 93 a artikla seuraavasti:

”93 a artikla

1. Yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava, että yhteissijoitusyritys voi peruuttaa osuuksiensa markkinointitoimintaa koskevan ilmoituksen siinä jäsenvaltiossa, jossa se on ilmoittanut toiminnastaan 93 artiklan mukaisesti, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

b)    yleinen takaisinostotarjous, ilman maksuja tai vähennyksiä, kaikista yhteissijoitusyrityksen osuuksista, jotka ovat sijoittajien hallussa jäsenvaltiossa, jossa yhteissijoitusyritys on ilmoittanut toiminnastaan 93 artiklan mukaisesti, julkaistaan ainakin 30 työpäivän ajaksi ja osoitetaan vastaanottavassa jäsenvaltiossa suoraan tai rahoituksen välittäjien kautta erikseen kaikille niille sijoittajille, joiden henkilöllisyys on tiedossa;

c)  aikomus peruuttaa markkinointitoimintaa koskeva ilmoitus jäsenvaltiossa, jossa yhteissijoitusyritys on ilmoittanut toiminnastaan 93 artiklan mukaisesti, julkaistaan julkisesti saatavilla olevalla välineellä, joka voi olla sähköinen ja on yleisesti käytössä yhteissijoitusyrityksen markkinoinnissa ja asianmukainen yhteissijoitusyrityksen tyypillisen sijoittajan kannalta.

Sijoittajille annettavassa ilmoituksessa on tehtävä selväksi heille aiheutuvat seuraukset, jos he eivät hyväksy osuuksiensa takaisinostotarjousta.

Edellä b ja c alakohdassa tarkoitetut tiedot on toimitettava sen jäsenvaltion, jossa yhteissijoitusyritystä on markkinoitu, virallisella kielellä tai yhdellä sen virallisista kielistä taikka kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten hyväksymällä kielellä.

2. Yhteissijoitusyrityksen on toimitettava kotijäsenvaltionsa toimivaltaisille viranomaisille ilmoituskirje, joka sisältää 1 kohdassa tarkoitetut tiedot.

3. Yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on tarkistettava, onko yhteissijoitusyrityksen 2 kohdan mukaisesti toimittama ilmoitus täydellinen. Yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on viimeistään 15 työpäivän kuluttua 2 kohdan mukaisen ilmoituksen vastaanottamisesta toimitettava kyseinen ilmoitus sen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, jossa yhteissijoitusyrityksen markkinointi on tarkoitus lopettaa, ja arvopaperimarkkinaviranomaiselle, tai niiden on ilmoitettava yhteissijoitusyritykselle syy, jonka vuoksi ilmoitusta ei voida toimittaa.

Toimitettuaan ilmoitusasiakirjat ensimmäisen alakohdan mukaisesti yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava välittömästi yhteissijoitusyritykselle niiden toimittamisesta. Yhteissijoitusyrityksen on lopetettava tästä päivämäärästä lähtien osuuksiensa kaikenlainen markkinointi jäsenvaltiossa, joka yksilöidään 2 kohdassa tarkoitetussa ilmoituskirjeessä.

4. Niin kauan kuin sijoittajilla on edelleen sijoituksia yhteissijoitusyrityksessä markkinoinnin lopettamisen jälkeen:

a)  yhteissijoitusyrityksen on toimitettava ▌ 68–82 artiklan ja 94 artiklan nojalla vaaditut tiedot niille sijoittajille, joilla on edelleen sijoituksia yhteissijoitusyrityksessä, sekä yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille ja sen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, jossa markkinointi on lopetettu;

b)  yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava sen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, jossa markkinointi on lopetettu, tiedot, jotka on toimitettava yhteissijoitusyrityksen vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille 93 artiklan mukaisesti;

c)  sen jäsenvaltion toimivaltaisilla viranomaisilla, jossa markkinointi on lopetettu, on yhteissijoitusyrityksen vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille 97 ja 108 artiklan nojalla kuuluvat oikeudet ja velvollisuudet, ja ne voivat soveltuvissa tapauksissa veloittaa palkkioita tai maksuja kyseisten tehtävien hoitamisesta niiden säännösten mukaisesti, joita toimivaltaisiin viranomaisiin sovelletaan [yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten rajatylittävän markkinoinnin helpottamisesta ja asetusten (EU) N:o 345/2013 ja (EU) N:o 346/2013 muuttamisesta] annetun asetuksen 6 artiklan nojalla.

5. Sovellettaessa 4 kohtaa jäsenvaltioiden on sallittava kaikkien sähköisten tai muiden etäviestintäkeinojen käyttö, edellyttäen että tiedot ja viestintäkeinot ovat sijoittajien saatavilla sijoittajan sijaintijäsenvaltion virallisella kielellä tai yhdellä sen virallisista kielistä taikka kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten hyväksymällä kielellä.”

8)  Kumotaan 95 artiklan 2 kohdan a alakohta.

2 artikla

Direktiivin 2011/61/EY muuttaminen

Muutetaan direktiivi 2011/61/EU seuraavasti:

1)  Lisätään 4 artiklan 1 kohtaan ae ja af alakohdan väliin aea alakohta seuraavasti:

”aea)   ’ennakkomarkkinoinnilla’ tarkoitetaan unioniin sijoittautuneen vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajan suorittamaa tai sen lukuun tapahtuvaa suoraa tai välillistä tietojen tai tiedonannon toimittamista sijoitusstrategioista tai sijoitusideoista mahdollisille ammattimaisille sijoittajille, joiden kotipaikka tai sääntömääräinen kotipaikka on unionissa, jotta voidaan testata niiden kiinnostusta vaihtoehtoiseen sijoitusrahastoon tai vaihtoehtoisen sijoitusrahaston alarahastoon, jota ei ole vielä perustettu tai joka on perustettu mutta jonka markkinoinnista ei ole vielä toimitettu 32 artiklan mukaisesti ilmoitusta jäsenvaltioon, jossa mahdollisilla sijoittajilla on kotipaikka tai sääntömääräinen kotipaikka, mikä ei missään tapauksessa merkitse kyseisen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston tai sen alarahaston osuuksien tai osakkeiden tarjoamista tai suuntaamista sijoittajalle;

2)  Lisätään VI luvun alkuun 30 a artikla seuraavasti:

”30 a artiklaUnioniin sijoittautuneen vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajan harjoittamaa ennakkomarkkinointia unionissa koskevat edellytykset

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimiluvan saanut, unioniin sijoittautunut vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitaja voi harjoittaa ennakkomarkkinointia unionissa, paitsi jos mahdollisille ammattimaisille sijoittajille esitetyt tiedot

c)  antavat sijoittajille mahdollisuuden hankkia osuuksia tai osakkeita tietystä vaihtoehtoisesta sijoitusrahastosta;

d)  vastaavat lopullisessa muodossa olevia esitteitä, vielä perustamattoman vaihtoehtoisen sijoitusrahaston perustamisasiakirjoja tai tarjousasiakirjoja tai vastaavat merkintälomakkeita tai samankaltaisia asiakirjoja joko luonnoksena tai lopullisessa muodossa ja antavat sijoittajalle mahdollisuuden sijoittaa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston tai sen alarahaston osuuksiin tai osakkeisiin. Jo perustetuista vaihtoehtoisista sijoitusrahastoista voidaan toimittaa lopullisessa muodossa oleva esite.

Jos toimitetaan ensimmäisen alakohdan d alakohdassa tarkoitettu esitteen tai tarjousasiakirjan luonnos, tällaisessa asiakirjassa on selvästi mainittava, että kyseessä ei ole tarjous tai kehotus merkitä vaihtoehtoisen sijoitusrahaston tai sen alarahaston osuuksia tai osakkeita.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että unioniin sijoittautunut vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitaja lähettää ennen ennakkomarkkinointitoiminnan aloittamista kotijäsenvaltionsa toimivaltaisille viranomaisille paperilla tai sähköisesti yksinkertaisen kirjeen, jossa ilmoitetaan se yksi tai useampi jäsenvaltio, jossa se aikoo harjoittaa kyseistä toimintaa, sekä kyseisen kirjeen jäljennöksen sen jäsenvaltion tai niiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille, jossa tai joissa se aikoo harjoittaa ennakkomarkkinointitoimintaa.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että unioniin sijoittautuneen vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajan ei tarvitse ilmoittaa ennakkomarkkinoinnin sisältöä tai sen kohteena olevia sijoittajia toimivaltaisille viranomaisille ennen ennakkomarkkinoinnin aloittamista.

3. Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien on varmistettava, että sijoittajat eivät hanki vaihtoehtoisen sijoitusrahaston osuuksia tai osakkeita ennakkomarkkinoinnin perusteella ja että ennakkomarkkinoinnin kohteena olleet sijoittajat voivat hankkia kyseisen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston osuuksia tai osakkeita vain, kun markkinointi on sallittua 31 tai 32 artiklan mukaisesti.

Jos ennakkomarkkinoinnin kohteena olleet ammattimaiset sijoittajat merkitsevät 18 kuukauden kuluessa siitä, kun vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitaja aloitti ennakkomarkkinoinnin, unioniin sijoittautuneen vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajan harjoittaman tai sen lukuun harjoitetun ennakkomarkkinoinnin yhteydessä annetuissa tiedoissa mainitun tai kyseisen ennakkomarkkinoinnin tuloksena perustetun vaihtoehtoisen sijoitusrahaston osuuksia tai osakkeita▌, merkintää on pidettävä markkinoinnin tuloksena, ja siihen on sovellettava 31 ja 32 artiklassa tarkoitettuja sovellettavia ilmoitusmenettelyjä.

3 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että unioniin sijoittautunut vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitaja toteuttaa tarvittavat järjestelyt varmistaakseen, että sen ennakkomarkkinointitoiminnasta on saatavilla tietoa ja että nämä tiedot toimitetaan pyynnöstä sen kotijäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille ja niiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille, joissa se on harjoittanut ennakkomarkkinointia. Unioniin sijoittautuneen vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajan on varmistettava, että sen ennakkomarkkinointitoiminta dokumentoidaan asianmukaisesti ja että kyseisissä tietoissa mainitaan jäsenvaltiot, joissa ennakkomarkkinointia harjoitettiin, ja ennakkomarkkinoinnin ajanjaksot ja niihin sisällytetään lyhyt kuvaus kyseisestä toiminnasta, mukaan lukien tiedot esitellyistä sijoitusstrategioista ja tarvittaessa luettelo esitellyistä vaihtoehtoisista sijoitusrahastoista ja vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen alarahastoista.

3 b. Kolmas osapuoli saa harjoittaa 1 kohdassa tarkoitettua toimintaa vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajan vastaanottavassa jäsenvaltiossa toimiluvan saaneen, unioniin sijoittautuneen vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajan lukuun ainoastaan, jos sillä on lupa toimia direktiivin 2014/65/EU mukaisena sijoituspalveluyrityksenä, direktiivin 2013/36/EU mukaisena luottolaitoksena, direktiivin 2009/65/EY mukaisena yhteissijoitusyrityksen rahastoyhtiönä, direktiivin 2011/61/EU mukaisena vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajana tai sidonnaisasiamiehenä.

3)  Kumotaan 31 artiklan 5 kohta.

4)  Muutetaan 32 artikla seuraavasti:

a)  Korvataan 7 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Jos vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitaja ei suunnitellun muutoksen vuoksi enää noudattaisi tätä direktiiviä hoitaessaan vaihtoehtoista sijoitusrahastoa tai jos hoitaja ei muuten enää noudattaisi tätä direktiiviä, vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajan kotijäsenvaltion asiaankuuluvien toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava hoitajalle 15 työpäivän kuluessa kaikkien ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen tietojen vastaanottamisesta, että se ei saa toteuttaa muutosta. Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajan kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on viipymättä ilmoitettava vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajan vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille suunnitellusta muutoksesta, sitä koskevasta arvioinnistaan ja siitä, toteutettiinko se vai ei.

a a)  Korvataan 7 kohdan kolmas alakohta seuraavasti:

”Jos suunniteltu muutos toteutetaan ensimmäisestä ja toisesta alakohdasta huolimatta tai jos on ilmennyt ennakoimaton muutos, jonka vuoksi vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitaja ei enää noudattaisi tätä direktiiviä hoitaessaan vaihtoehtoista sijoitusrahastoa, tai jos hoitaja ei muuten enää noudattaisi tätä direktiiviä, vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajan kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on toteutettava kaikki 46 artiklan mukaiset asiaankuuluvat toimenpiteet, mukaan lukien tarvittaessa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston markkinoinnin nimenomainen kielto, ja ilmoitettava asiasta viipymättä vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajan vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille.”

b)   Korvataan 7 kohdan neljäs alakohta seuraavasti:

”Jos muutokset eivät vaikuta siihen, että vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitaja noudattaa tätä direktiiviä hoitaessaan vaihtoehtoista sijoitusrahastoa tai että hoitaja muuten noudattaa tätä direktiiviä, vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajan kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava näistä muutoksista viipymättä ja viimeistään 15 työpäivän kuluessa vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajan vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille.”

c)   Kumotaan 8 kohta.

5)  Lisätään 32 a artikla seuraavasti:

”32 a artikla

Unioniin sijoittautuneiden vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen osuuksien tai osakkeiden markkinointitoimintaa koskevan ilmoituksen peruuttaminen muissa jäsenvaltioissa kuin vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajan kotijäsenvaltiossa

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että unioniin sijoittautunut vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitaja voi peruuttaa hoitamansa unioniin sijoittautuneen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston osuuksien tai osakkeiden markkinointitoimintaa koskevan ilmoituksen jäsenvaltiossa, jossa ilmoitus markkinointitoiminnasta on toimitettu 32 artiklan mukaisesti, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

b)  lukuun ottamatta suljettuja vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja ja asetuksella (EU) 2015/760 säänneltyjä rahastoja, yleinen takaisinostotarjous, ilman maksuja tai vähennyksiä, kaikista vaihtoehtoisen sijoitusrahaston osuuksista tai osakkeista, jotka ovat sijoittajien hallussa jäsenvaltiossa, jossa ilmoitus ▌markkinointitoiminnasta on toimitettu 32 artiklan mukaisesti, julkaistaan ainakin 30 työpäivän ajaksi ja osoitetaan kyseisessä jäsenvaltiossa suoraan tai rahoituksen välittäjien kautta erikseen kaikille niille sijoittajille, joiden henkilöllisyys on tiedossa;

c)  aikomus lopettaa markkinointitoiminta jäsenvaltiossa, jossa ilmoitus markkinointitoiminnasta on toimitettu 32 artiklan mukaisesti, julkaistaan julkisesti saatavilla olevalla välineellä, joka on yleisesti käytössä vaihtoehtoisen sijoitusrahaston markkinoinnissa ja asianmukainen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston tyypillisen sijoittajan kannalta.

2. Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajan on toimitettava kotijäsenvaltionsa toimivaltaisille viranomaisille ilmoitus, joka sisältää 1 kohdassa tarkoitetut tiedot.

3. Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajan kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on tarkistettava, onko vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajan 2 kohdan mukaisesti toimittama ilmoitus täydellinen. Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajan kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on viimeistään 15 työpäivän kuluttua 2 kohdan mukaisen täydellisen ilmoituksen vastaanottamisesta toimitettava kyseinen ilmoitus sen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, jossa vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen markkinointi on tarkoitus lopettaa, ja arvopaperimarkkinaviranomaiselle.

Toimitettuaan ilmoitusasiakirjat ensimmäisen alakohdan mukaisesti vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajan kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava välittömästi vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajalle niiden toimittamisesta. Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajan on lopetettava tästä päivämäärästä lähtien hoitamansa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston kaikenlainen markkinointi jäsenvaltiossa, joka yksilöidään 2 kohdassa tarkoitetussa ilmoituskirjeessä.

4. Niin kauan kuin sijoittajilla on edelleen sijoituksia unioniin sijoittautuneessa vaihtoehtoisessa sijoitusrahastossa markkinointitoimintaa koskevan ilmoituksen peruuttamisen jälkeen:

a)  vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajan on toimitettava ▌ 22 ja 23 artiklan nojalla vaaditut tiedot niille sijoittajille, joilla on edelleen sijoituksia unioniin sijoittautuneessa vaihtoehtoisessa sijoitusrahastossa, sekä vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajan kotijäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille ja sen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, jossa markkinointi on lopetettu;

b)  vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajan kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava sen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, jossa markkinointi on lopetettu, tiedot, jotka on toimitettava vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajan vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille 32 artiklan mukaisesti;

c)  sen jäsenvaltion toimivaltaisilla viranomaisilla, jossa markkinointi on lopetettu, on vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajan vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille tämän direktiivin 45 artiklan nojalla kuuluvat oikeudet ja velvollisuudet, ja ne voivat soveltuvissa tapauksissa veloittaa palkkioita tai maksuja kyseisten tehtävien hoitamisesta niiden säännösten mukaisesti, joita toimivaltaisiin viranomaisiin sovelletaan [yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten rajatylittävän markkinoinnin helpottamisesta ja asetusten (EU) N:o 345/2013 ja (EU) N:o 346/2013 muuttamisesta] annetun asetuksen 6 artiklan nojalla.

5. Sovellettaessa 4 kohtaa jäsenvaltioiden on sallittava kaikkien sähköisten tai muiden etäviestintäkeinojen käyttö.”

5 a)  Muutetaan 33 artiklan 6 kohta seuraavasti:

a)  Korvataan toinen alakohta seuraavasti:

”Jos vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitaja ei suunnitellun muutoksen vuoksi enää noudattaisi tätä direktiiviä hoitaessaan vaihtoehtoista sijoitusrahastoa tai jos hoitaja ei muuten enää noudattaisi tätä direktiiviä, vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajan kotijäsenvaltion asiaankuuluvien toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava hoitajalle 15 työpäivän kuluessa kaikkien ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen tietojen vastaanottamisesta, että se ei saa toteuttaa muutosta.”

b)  Korvataan kolmas alakohta seuraavasti:

”Jos suunniteltu muutos toteutetaan ensimmäisestä ja toisesta alakohdasta huolimatta tai jos on ilmennyt ennakoimaton muutos, jonka vuoksi vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitaja ei enää noudattaisi tätä direktiiviä hoitaessaan vaihtoehtoista sijoitusrahastoa, tai jos hoitaja ei muuten enää noudattaisi tätä direktiiviä, vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajan kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on toteutettava kaikki 46 artiklan mukaiset asiaankuuluvat toimenpiteet ja ilmoitettava asiasta viipymättä vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajan vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille.”

6)  Kumotaan 33 artiklan 7 ja 8 kohta.

7)  Lisätään 43 a artikla seuraavasti:

”43 a artikla

Vähittäissijoittajien käytettävissä olevat järjestelyt

1. Sanotun rajoittamatta asetuksen (EU) 2015/760[7] 26 artiklan soveltamista, jäsenvaltioiden on varmistettava, että vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitaja asettaa saataville jokaisessa jäsenvaltiossa, jossa se aikoo markkinoida vaihtoehtoisen sijoitusrahaston osuuksia tai osakkeita vähittäissijoittajille, järjestelyt seuraavien tehtävien hoitamista varten:

a)  vaihtoehtoisen sijoitusrahaston osuuksiin tai osakkeisiin liittyvien sijoittajien merkintä-, maksu-, takaisinosto- ja lunastustoimeksiantojen käsittely vaihtoehtoisen sijoitusrahaston asiakirjoissa ilmoitettujen edellytysten mukaisesti;

b)  tiedottaminen sijoittajille siitä, miten a alakohdassa tarkoitetut toimeksiannot voidaan tehdä ja miten takaisinosto- ja lunastustuotot maksetaan;

c)  niiden tietojen käsittelyn helpottaminen, jotka koskevat sellaisten sijoittajille kuuluvien oikeuksien käyttöä, jotka johtuvat sijoittamisesta vaihtoehtoiseen sijoitusrahastoon siinä jäsenvaltiossa, jossa vaihtoehtoista sijoitusrahastoa markkinoidaan;

d)  tietojen ja asiakirjojen asettaminen sijoittajien saataville 22 ja 23 artiklan mukaisesti tarkastelua ja kopioiden hankkimista varten;

e)  järjestelyn kautta suoritettavia tehtäviä koskevien tietojen toimittaminen sijoittajille direktiivin 2009/65/EY 2 artiklan 1 kohdan m alakohdassa määritellyllä pysyvällä välineellä;

e a)  toimiminen yhteyspisteenä viestinnässä toimivaltaisten viranomaisten kanssa.

2. Jäsenvaltiot eivät saa vaatia vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajan fyysistä läsnäoloa vastaanottavassa jäsenvaltiossa tai vaatia sitä nimeämään kolmatta osapuolta 1 kohdan soveltamiseksi.

3. Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajan on varmistettava, että 1 kohdassa tarkoitettujen tehtävien hoitamiseksi tarjottavat järjestelyt ▌

a)  tarjotaan sen jäsenvaltion, jossa vaihtoehtoista sijoitusrahastoa markkinoidaan, virallisella kielellä tai yhdellä sen virallisista kielistä taikka kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten hyväksymällä kielellä;

b)  tarjoaa vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitaja itse tai kolmas osapuoli, johon sovelletaan suoritettavia tehtäviä koskevaa sääntelyä ja valvontaa, tai molemmat.

Jos ▌tehtäviä hoitaa jokin kolmas osapuoli, sen nimeämisestä on b alakohdan soveltamiseksi oltava todisteena kirjallinen sopimus, jossa täsmennetään, mitä 1 kohdassa tarkoitetuista tehtävistä vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitaja ei suorita, ja määrätään, että kyseinen kolmas osapuoli saa kaikki asiaankuuluvat tiedot ja asiakirjat vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajalta.”

7 a)  Lisätään liitteeseen IV kohdat seuraavasti:

”h a)  tiedot ja osoite, joita vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset tarvitsevat mahdollisten sovellettavien lakisääteisten palkkioiden tai maksujen perimiseen tai niistä ilmoittamiseen;

h b)  tiedot järjestelyistä 43 a artiklassa tarkoitettujen tehtävien hoitamiseksi.”

3 artikla

Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

1.  Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [Virallinen lehti: lisätään päivämäärä, joka on 24 kuukautta tämän direktiivin voimaantulopäivästä]. Niiden on viipymättä toimitettava nämä säännökset kirjallisina komissiolle.

Niiden on sovellettava näitä säännöksiä ... päivästä ...kuuta ... [Virallinen lehti: lisätään päivämäärä, joka on 24 kuukautta tämän direktiivin voimaantulopäivästä].

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne julkaistaan virallisesti. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.  Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä säännellyistä kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

4 artikla

Arviointi

Komissio antaa viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [Virallinen lehti: lisätään päivämäärä, joka on 12 kuukautta tämän direktiivin kansallisen lainsäädännön osaksi saattamisen määräpäivästä] vaikutustenarvioinnin perusteella Euroopan parlamentille ja neuvostolle lainsäädäntöehdotuksen direktiivin 2009/65/EY muuttamisesta sellaisiin yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöihin sovellettavien säännösten yhdenmukaistamiseksi, jotka testaavat ammattimaisten sijoittajien kiinnostusta tiettyyn sijoitusideaan tai sijoitusstrategiaan, joka koskee jo perustettuja ja vielä perustamattomia yhteissijoitusyrityksiä, noudattaen direktiivissä 2011/61/EU säädettyjä ennakkomarkkinoinnin määritelmää ja ehtoja.

Komissio suorittaa viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [Virallinen lehti: lisätään päivämäärä, joka on 36 kuukautta tämän direktiivin kansallisen lainsäädännön osaksi saattamisen määräpäivästä] julkisen kuulemisen ja arvopaperimarkkinaviranomaisen ja toimivaltaisten viranomaisten kanssa käytyjen keskustelujen perusteella arvioinnin tämän direktiivin soveltamisesta.

Ennen kuin direktiivin 2011/61/EU 35 artiklaa ja 37–41 artiklaa aletaan soveltaa, komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen ja tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksia tutkittuaan perusteellisesti kaikki direktiivin 2011/61/EU säännökset siltä varalta, että niitä aletaan soveltaa unionin ulkopuolelle sijoittautuneita vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia koskevassa passijärjestelmässä, ja kiinnittäen erityistä huomiota mahdollisiin epätasapuolisiin toimintaedellytyksiin unioniin sijoittautuneiden vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien ja unionin ulkopuolelle sijoittautuneiden vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien välillä, jotta voidaan varmistaa, että unioniin sijoittautuneita vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia ei aseteta epäedulliseen asemaan.

5 artikla

Voimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sen 1 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, 1 artiklan 2 kohtaa, 1 artiklan 8 kohtaa, 2 artiklan 3 kohtaa, 2 artiklan 4 kohdan c alakohtaa ja 2 artiklan 6 kohtaa sovelletaan tämän direktiivin voimaantulopäivästä.

6 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä … päivänä …kuuta ….

Euroopan parlamentin puolesta  Neuvoston puolesta

Puhemies  Puheenjohtaja

  • [1] * Tarkistukset: uusi tai muutettu teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla, poistot symbolilla ▌.
  • [2]   EUVL C […], […], s. […].
  • [3]   EUVL C , , s. .
  • [4]   Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/65/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (EUVL L 302, 17.11.2009, s. 32).
  • [5]   Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/61/EU, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2011, vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista (EUVL L 174, 1.7.2011, s. 1).
  • [6]   EUVL C 369, 17.12.2011, s. 14.
  • [7]   Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/760, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2015, eurooppalaisista pitkäaikaissijoitusrahastoista (EUVL L 123, 19.5.2015, s. 9).

ASIAN KÄSITTELY ASIASTAVASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Osasto

Kollektiivisten sijoitusrahastojen rajatylittävä markkinointi

Viiteasiakirjat

COM(2018)0092 – C8-0111/2018 – 2018/0041(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

7.3.2018

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ECON

16.4.2018

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

JURI

16.4.2018

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

JURI

27.3.2018

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Wolf Klinz

31.5.2018

 

 

 

Alkuperäinen esittelijä

Ramon Tremosa i Balcells

 

 

 

Valiokuntakäsittely

8.10.2018

19.11.2018

 

 

Hyväksytty (pvä)

3.12.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

34

3

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Petr Ježek, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Ralph Packet, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Enrique Calvet Chambon, Mady Delvaux, Syed Kamall, Alain Lamassoure, Luigi Morgano, Michel Reimon, Lieve Wierinck

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Barbara Lochbihler, Jarosław Wałęsa

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

6.12.2018

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

34

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Petr Ježek, Wolf Klinz, Lieve Wierinck

ECR

Syed Kamall, Bernd Lucke, Ralph Packet

PPE

Markus Ferber, Brian Hayes, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Jarosław Wałęsa

S&D

Pervenche Berès, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Philippe Lamberts, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Molly Scott Cato

3

-

GUE/NGL

Marisa Matias, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

2

0

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 11. tammikuuta 2019
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö