Postupak : 2018/0041(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0430/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0430/2018

Rasprave :

PV 15/04/2019 - 16
CRE 15/04/2019 - 16

Glasovanja :

PV 16/04/2019 - 8.9
CRE 16/04/2019 - 8.9
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0367

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 701kWORD 69k
6.12.2018
PE 627.813v03-00 A8-0430/2018

o Prijedlogu direktive Europskog Parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Direktive 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu prekogranične distribucije fondova za zajednička ulaganja

(COM(2018)0092 – C8-0111/2018 – 2018/0041(COD))

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku

Izvjestitelj: Wolf Klinz

AMANDMANI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu direktive Europskog Parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Direktive 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu prekogranične distribucije fondova za zajednička ulaganja

(COM(2018)0092 – C8-0111/2018 – 2018/0041(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2018)0092),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 53. stavak 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C8-0111/2018),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (A8-0430/2018),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

AMANDMANI EUROPSKOG PARLAMENTA(1)*

na Prijedlog Komisije

---------------------------------------------------------

2018/0041 (COD)

Prijedlog

DIREKTIVE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o izmjeni Direktive 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Direktive 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu prekogranične distribucije subjekata za zajednička ulaganja

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 53. stavak 1.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europske središnje banke(2),

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora(3),

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom,

budući da:

(1)  Zajednički je cilj Direktive 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća(4) i Direktive 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća(5) osigurati jednake konkurentske uvjete među subjektima za zajednička ulaganja i ukloniti ograničenja slobodnom kretanju udjela i dionica fondova za zajednička ulaganja u Uniji te istovremeno osigurati ujednačeniju zaštitu ulagatelja. Iako su ti ciljevi u velikoj mjeri ostvareni, određene prepreke i dalje koče upravitelje fondova da u potpunosti iskoriste prednosti unutarnjeg tržišta.

(2)  Pravila koja se predlažu u ovoj Direktivi nadopunjuju se usporednom Uredbom [o olakšavanju prekogranične distribucije subjekata za zajednička ulaganja i izmjeni uredaba (EU) br. 345/2013 i (EU) br. 346/2013]. Njome se utvrđuju dodatna pravila i postupci koji se odnose na subjekte za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) i upravitelje alternativnih investicijskih fondova (UAIF). Zajedno bi se tom uredbom i ovom Direktivom trebali dodatno uskladiti uvjeti za upravitelje fondova koji posluju na unutarnjem tržištu i olakšati prekogranična distribucija fondova kojima upravljaju.

(3)  Potrebno je premostiti regulatorni jaz i uskladiti postupak ▌obavješćivanja nadležnih tijela o promjenama u pogledu UCITS-a koje su povezane s postupkom obavješćivanja propisanim Direktivom 2011/61/EU.

(4)  Uredbom [o olakšavanju prekogranične distribucije subjekata za zajednička ulaganja i izmjeni uredaba (EU) br. 345/2013 i (EU) br. 346/2013] utvrđuju se nova pravila na temelju kojih Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) mora izraditi nacrt regulatornih tehničkih standarda i nacrt provedbenih tehničkih standarda kojima se određuju informacije koje se zahtijevaju te obrasci, predlošci i postupci koji se trebaju koristiti za dostavu tih informacija koje se odnose na upravljanje ▌, pristup obavljanju aktivnosti trgovanja ili prestanak obavljanja aktivnosti trgovanja subjektima za zajednička ulaganja u skladu s Direktivom 2009/65/EZ i Direktivom 2011/61/EU. Stoga više nisu potrebne odredbe iz tih dviju direktiva kojima se ESMA-i dodjeljuju diskrecijske ovlasti za izradu regulatornih tehničkih standarda i nacrta provedbenih tehničkih standarda za obavijesti te bi ih stoga trebalo izbrisati.

(5)  Uredbom [o olakšavanju prekogranične distribucije subjekata za zajednička ulaganja i izmjeni uredaba (EU) br. 345/2013 i (EU) br. 346/2013] dodatno se jačaju načela primjenjiva na promidžbene sadržaje koji se uređuju Direktivom 2009/65/EZ te se njihova primjena proširuje na UAIF-e, što dovodi do veće razine zaštite ulagatelja, neovisno o vrsti ulagatelja. Stoga više nisu potrebne odgovarajuće odredbe Direktive 2009/65/EZ koje se odnose na promidžbene sadržaje i dostupnost nacionalnih zakona i drugih propisa relevantnih za postupke trgovanja udjelima UCITS-a te bi ih stoga trebalo izbrisati.

(6)  Pokazalo se da su odredbe Direktive 2009/65/EZ, kojima se propisuje da UCITS mora ulagateljima osigurati sustave, opterećujuće kako se provode u određenim nacionalnim pravnim sustavima. Nadalje, ulagatelji rijetko koriste lokalne sustave kako su predviđeni Direktivom. Preferirana metoda za kontakt postala je izravna komunikacija ulagatelja s upraviteljem fonda elektroničkim putem ili telefonom, dok se plaćanja i isplate izvršavaju drugim kanalima. Iako se ti sustavi koriste u administrativne svrhe, primjerice za prekograničnu naplatu regulatornih naknada, ta bi se pitanja međutim trebala rješavati drugim načinima uključujući suradnjom nadležnih tijela. Stoga bi se trebala utvrditi pravila kojima se moderniziraju i određuju zahtjevi za pružanje sustava malim ulagateljima, a lokalnu fizičku prisutnost za pružanje tih sustava države članice ne bi smjele zahtijevati. Istovremeno bi se tim pravilima trebalo osigurati da ulagatelji imaju pristup informacijama na koje imaju pravo.

(7)  Kako bi se osigurao usklađeni tretman malih ulagatelja, potrebno je da se zahtjevi koji se odnose na sustave primjenjuju i na UAIF-e ako im države članice dopuštaju da na njihovim državnim područjima trguju udjelima ili dionicama AIF-a s malim ulagateljima.

(7a)  Kako bi se olakšala provedba prava malih ulagatelja u slučajevima prekograničnog trgovanja investicijskim fondovima, države članice trebale bi osigurati da mali ulagatelji u slučajevima masovnih kršenja propisa imaju mogućnost podnošenja udružne pravne tužbe i u skladu sa zakonodavstvom Unije i u skladu s nacionalnim zakonodavstvom na temelju Direktive...[Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća o udružnim tužbama za zaštitu kolektivnih interesa potrošača i stavljanju izvan snage Direktive 2009/22/EZ].

(8)  Nedostatak jasnih i ujednačenih uvjeta na temelju kojih se u državi članici domaćinu dopušta prestanak obavljanja aktivnosti trgovanja udjelima ili dionicama UCITS-a ili AIF-a u EU uzrokuje ekonomsku i pravnu nesigurnost za upravitelje fondova. Stoga se ovim prijedlogom utvrđuju jasni uvjeti ▌na temelju kojih se može provesti odjavljivanje aktivnosti trgovanja. ▌Uvjeti se određuju na način da se uspostavlja ravnoteža između sposobnosti subjekata za zajednička ulaganja ili njihovih upravitelja da okončaju aktivnosti trgovanja kad se ispune utvrđeni uvjeti, s jedne strane, i interesa ulagatelja u tim subjektima, s druge strane.

(9)  Mogućnost prestanka obavljanja aktivnosti trgovanja UCITS-om ili AIF-om u EU u određenoj državi članici ne bi smjela biti nauštrb ulagatelja niti bi se njome smjele oslabiti mjere kojima se ulagatelji štite u skladu s Direktivom 2009/65/EZ ili Direktivom 2011/61/EU, osobito u pogledu njihovih prava na dobivanje točnih informacija o kontinuiranim aktivnostima tih fondova.

(10)  Postoje slučajevi kada se UAIF ili društvo za upravljanje UCITS-ima koji žele testirati zanimanje ulagatelja za određenu investicijsku ideju ili investicijsku strategiju suočavaju s različitim tretmanom predmarketinških aktivnosti u različitim nacionalnim pravnim sustavima. Predmarketinške aktivnosti dopuštene su u nekim državama članicama, no njihove definicije i uvjeti njihove primjene znatno se razlikuju. Međutim, u nekim drugim državama članicama pojam predmarketinške aktivnosti uopće ne postoji. Kako bi se uklonile te razlike, trebalo bi utvrditi usklađenu definiciju predmarketinških aktivnosti AIF-a i uvjete u skladu s kojima se UAIF u EU može baviti tim aktivnostima.

(11)  Da bi predmarketinške aktivnosti bile priznate kao takve u okviru ove Direktive, trebale bi biti usmjerene na profesionalnog ulagatelja i odnositi se na investicijsku ideju ili strategiju, a da pritom ▌AIF ili njegov dio još nije osnovan ili da za osnovani AIF ili njegov dio još nije poslana obavijest o namjeri trgovanja u dotičnoj državi članici. Stoga tijekom provedbe predmarketinških aktivnosti ulagatelji ne mogu upisati udjele ili dionice AIF-a ▌te se u toj fazi ne bi smjelo dopustiti da se potencijalnim ulagateljima dostave konačne verzije dokumenata ponude ili bilo koji oblik dokumenta o upisu. Međutim kad nakon provedbe predmarketinških aktivnosti UAIF-a ulagatelj koji podliježe tim aktivnostima upiše udjele ili dionice AIF-a ili njegova dijela s obilježjima sličnima investicijskoj ideji koja se navela u predmarketinškim aktivnostima ili pak AIF-a ili njegova dijela koji se spominjao tijekom predmarketinških aktivnosti, trebalo bi primijeniti odgovarajući postupak o dostavi obavijesti o trgovanju te se UAIF ne bi smio pozvati na obrnuto nuđenje Kako bi se osiguralo da nacionalna nadležna tijela mogu izvršavati kontrolu nad predmarketinškim aktivnostima u svojim državama članicama, UAIF-i bi nadležnim tijelima svoje matične države članice i nadležnim tijelima države članice odnosno država članica u kojima će provoditi predmarketinške aktivnosti trebali poslati neslužbeni dopis ili e-poruku u kojoj navode državu članicu ili države članice u kojima će provoditi predmarketinške aktivnosti. Nadležna tijela ne bi smjela naplaćivati nikakve dodatne regulatorne pristojbe za slanje tog neslužbenog dopisa ili e-poruke.

(11a)  UAIF-i bi trebali osigurati da njihove predmarketinške aktivnosti budu primjereno dokumentirane i dostupne dotičnim nacionalnim nadležnim tijelima na njihov zahtjev. U tim informacijama trebalo bi navesti države članice i vremensko razdoblje u kojem su se provodile predmarketinške aktivnosti te opis investicijskih strategija ili investicijskih ideja predstavljenih u tijeku predmarketinških aktivnosti. ESMA bi trebala pomno pratiti svaki manjak konvergencije među državama članicama u pogledu dokumentacije o predmarketinškim aktivnostima te bi trebala poduzeti sve potrebne mjere kako bi se u tim slučajevima osiguralo da ne dođe do ugrožavanja učinkovitosti predmarketinških aktivnosti kao sredstva za poticanje prekogranične distribucije fondova.

(11b)  Ne dovodeći u pitanje definiciju predmarketinških aktivnosti utvrđenu u ovoj Direktivi, države članice trebale bi osigurati da društva za upravljanje UCITS-ima mogu nastaviti ispitivati interes profesionalnog ulagatelja za određenu investicijsku ideju ili investicijsku strategiju koja se odnosi na UCITS-e koji još uvijek nisu osnovani. Nadalje, Komisija bi trebala podnijeti zakonodavni prijedlog Europskom parlamentu i Vijeću kako bi se uskladile odredbe koje se primjenjuju na društva za upravljanje UCITS-ima i UAIF-e koji ispituju potražnju za određenom investicijskom idejom ili investicijskom strategijom.

(11c)  Usklađena pravila o predmarketinškim aktivnostima ni u kojem slučaju ne bi smjela dovesti u nepovoljan položaj UAIF u EU u odnosu na UAIF izvan EU-a. To se odnosi i na trenutačnu situaciju u kojoj UAIF-i izvan EU-a još nemaju prava iz tzv. sustava putovnice i na situaciju u kojoj odredbe o sustavu putovnice u Direktivi 2011/61/EU postanu primjenjive. Kako bi se to osiguralo, Komisija bi trebala provesti temeljito ispitivanje svih odredaba Direktive 2011/61/EU s obzirom na njihovu primjenu u scenariju sustava putovnice za UAIF-e izvan EU-a i, ako je potrebno, predložiti izmjene zakonodavstva prije nego što članak 35. i članci od 37. do 41. Direktive 2011/61/EU postanu primjenjivi.

(12)  Kako bi se osigurala pravna dosljednost, potrebno je uskladiti datume primjene zakona i drugih propisa kojima se provodi ova Direktiva i Uredba [o olakšavanju prekogranične distribucije subjekata za zajednička ulaganja i izmjeni uredaba (EU) br. 345/2013 i (EU)i br. 346/2013] u pogledu relevantnih odredbi o promidžbenim sadržajima i predmarketinškim aktivnostima. Potrebno je i uskladiti ovlasti dodijeljene Komisiji za donošenje nacrta regulatornih tehničkih standarda i provedbenih tehničkih standarda, kako ih izradi ESMA, na temelju Uredbe [o olakšavanju prekogranične distribucije subjekata za zajednička ulaganja i izmjeni uredaba (EU) br. 345/2013 i (EU) br. 346/2013] u pogledu obavijesti ili pisanih obavijesti o prekograničnim aktivnostima koje bi u okviru ove Direktive trebalo izbrisati iz Direktive 2009/65/EZ i Direktive 2011/61/EU.

(13)  U skladu sa Zajedničkom političkom izjavom država članica i Komisije od 28. rujna 2011. o dokumentima s objašnjenjima(6), države članice obvezale su se da će u opravdanim slučajevima uz obavijest o svojim mjerama za prenošenje priložiti jedan ili više dokumenata u kojima se objašnjava odnos između dijelova Direktive i odgovarajućih dijelova nacionalnih instrumenata za prenošenje. U odnosu na ovu Direktivu zakonodavac smatra da je dostava takvih dokumenata opravdana,

DONIJELI SU OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Izmjene Direktive 2009/65/EZ

Direktiva 2009/65/EZ mijenja se kako slijedi:

(1)  U članku 17. stavku 8. dodaju se sljedeći podstavci:

„Ako na temelju promjene društvo za upravljanje više ne bi ispunjavalo zahtjeve iz ove Direktive, ▌nadležna tijela iz matične države članice društva za upravljanje u roku od 15 radnih dana od primanja svih informacija iz ovoga stavka obavješćuju društvo za upravljanje da ono ne mora provesti tu promjenu.

U tom slučaju nadležna tijela iz matične države članice društva za upravljanje obavješćuju nadležna tijela iz države članice domaćina društva za upravljanje da se promjena neće provesti.

Ako je promjena ▌provedena kršenjem drugog i trećeg podstavka i na temelju te promjene društvo za upravljanje više ne bi bilo u skladu s ovom Direktivom, nadležna tijela matične države članice društva za upravljanje ▌poduzimaju sve odgovarajuće mjere u skladu s člankom 98. te o tome bez odgode obavješćuju nadležna tijela države članice domaćina društva za upravljanje.”

(3)  Članak 77. briše se.

(4)  U članku 91. stavak 3. briše se.

(5)  Članak 92. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 92.

1. Države članice osiguravaju da društvo za upravljanje UCITS-ima u svakoj državi članici u kojoj namjerava trgovati udjelima UCITS-a ponudi sustave koji će obavljati sljedeće zadaće:

(a)  obraditi naloge za upis, otkup i isplatu udjela UCITS-a te izvršavati druga plaćanja imateljima udjela koja se odnose na udjele UCITS-a, u skladu s uvjetima iz dokumenata UCITS-a;

(b)  pružiti ulagateljima informacija o načinu podnošenja naloga iz točke (a) i isplati prihoda od otkupa i isplata;

(c)  olakšati obradu informacija i pristup postupcima i mjerama iz članka 15. o ostvarivanju prava ulagatelja koja proizlaze iz njihova ulaganja u UCITS u državi članici u kojoj se trguje UCITS-om;

(d)  staviti ulagateljima sljedeće dokumente na raspolaganje u svrhu nadzora i izrade preslika:

i.  pravila fonda ili osnivačke akte UCITS-a;

ii.  zadnje objavljeno godišnje izvješće UCITS-a i zadnje objavljeno polugodišnje izvješće, ako je ono novijeg datuma ;

ii.a  prospekt UCITS-a;

ii.b  najnoviji dokument s ključnim informacijama [za ulagatelje] za UCITS.

(e)  pružiti ulagateljima informacije relevantne za zadaće koje sustavi obavljaju na trajnom mediju kako je definiran u članku 2. stavku 1. točki (m).

(ea)  djelovati kao kontaktna točka za komunikaciju s nadležnim tijelom.

2. Države članice ne zahtijevaju od UCITS-a fizičku prisutnost sustava u državi članici domaćinu ili imenovanje treće strane za potrebe stavka 1.

3. ▌UCITS osigurava da su sustavi za izvršavanje zadaća iz stavka 1. pruženi:

(a)  ▌na službenom jeziku ili jednom od službenih jezika države članice u kojoj se trguje UCITS-om ili na jeziku koji su odobrila nadležna tijela te države članice;

(b)  ▌od samog UCITS-a ili treće strane podložno propisima i nadzoru kojima se uređuju zadaće koje treba obavljati ili ih obavljaju njih oboje, uključujući upotrebu elektroničkih sredstava;

Za potrebe točke (b), ako zadaće sustava obavlja treća strana, imenovanje treće strane dokazuje se pisanim ugovorom u kojem se navode zadaće iz stavka 1. koje ne obavlja ▌UCITS te da treća strana mora od UCITS-a dobiti sve relevantne informacije i dokumente.”

(6)  ▌Članak 93. mijenja se kako slijedi:

(a)  stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

1. Ako UCITS namjerava trgovati svojim udjelima u nekoj državi članici koja nije njegova matična država članica, najprije dostavlja obavijest nadležnim tijelima svoje matične države članice.

Obavijest uključuje podatke o dogovorenim uvjetima trgovanja udjelima UCITS-a u državi članici domaćinu, uključujući, ovisno o slučaju, i podatke o klasi dionica. U kontekstu članka 16. stavka 1. ona mora uključivati napomenu da UCITS-om trguje društvo za upravljanje koje njime upravlja.

U obavijest se također uvrštavaju informacije i adresa koja je potrebna za izdavanje računa ili priopćavanje svih primjenjivih regulatornih pristojbi ili naknada od strane nadležnih tijela države članice domaćina kao i naznaka sustava za izvršenje zadaća iz članka 92. stavka 1.

(b)  stavak 8. zamjenjuje se sljedećim:

‘8. U slučaju promjene informacija koje se odnose na obavijest dostavljenu u skladu sa stavkom 1. ili promjene u vezi s klasom dionica kojima će se trgovati, UCITS o tome pisanim putem obavješćuje i nadležna tijela matične države članice UCITS-a i nadležna tijela države članice domaćina UCITS-a barem mjesec dana prije provedbe te promjene.

Ako na temelju promjene iz prvog podstavka UCITS više ne bi ispunjavao zahtjeve iz ove Direktive, ▌nadležna tijela iz matične države članice UCITS-a u roku od 15 radnih dana od primanja svih informacija iz prvoga podstavka obavješćuju UCITS da on ne mora provesti tu promjenu.

U tom slučaju nadležna tijela iz matične države članice UCITS-a obavješćuju nadležna tijela iz države članice domaćina UCITS-a da se promjena neće provesti.

Ako je promjena iz prvog podstavka provedena nakon što je dostavljena obavijest u skladu s drugim podstavkom i na temelju te promjene UCITS više ne ispunjava zahtjeve iz ove Direktive, nadležna tijela matične države članice UCITS-a poduzimaju sve odgovarajuće mjere u skladu s člankom 98., uključujući prema potrebi izričitu zabranu trgovanja UCITS-om te o tome bez odgode obavješćuju nadležna tijela države članice domaćina UCITS-a.

Ako promjena iz prvog podstavka ne utječe na usklađenost društva za upravljanje s ovom Direktivom, nadležna tijela matične države članice UCITS-a bez odgode, a u svakom slučaju u roku od 15 radnih dana od primanja svih informacija iz prvog podstavka, obavješćuju nadležna tijela države članice domaćina UCITS-a o tim promjenama.”

(7)  Umeće se sljedeći članak 93.a:

„Članak 93.a

1. Nadležna tijela matične države članice UCITS-a osiguravaju da UCITS može započeti postupak slanja obavijesti o prestanku obavljanja aktivnosti trgovanja svojim udjelima u državi članici u kojoj je dostavio obavijest o svojim djelatnostima u skladu s člankom 93. ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

(b)    opća ponuda za otkup, bez naknada ili odbitaka, svih udjela UCITS-a koje drže ulagatelji u državi članici u kojoj je UCITS dostavio obavijest o svojim djelatnostima u skladu s člankom 93. javno je dostupna barem 30 radnih dana i pojedinačno je upućena, izravno ili preko financijskih posrednika, svim ulagateljima u državi članici domaćinu čiji je identitet poznat;

(c)  namjera da se započne postupak slanja obavijesti o prestanku obavljanja aktivnosti trgovanja u državi članici u kojoj je UCITS dostavio obavijest o svojim djelatnostima u skladu s člankom 93. objavljena je na javno dostupnom mediju, uključujući elektronička sredstva, koji je uobičajen za trgovanje UCITS-om i prikladan za tipičnog ulagatelja u UCITS.

U obavijesti ulagateljima jasno su navedene posljedice koje ulagatelji snose ako ne prihvate ponudu za otkup svojih udjela.

Informacije iz točaka (b) i (c) dostavljaju se na službenom jeziku ili jednom od službenih jezika države članice u kojoj se trguje UCITS-om ili na jeziku koji su odobrila nadležna tijela te države članice.

2. UCITS dostavlja nadležnim tijelima svoje matične države članice obavijest koja sadržava informacije iz stavka 1.

3. Nadležna tijela matične države članice UCITS-a provjeravaju je li obavijest koju je UCITS podnio u skladu sa stavkom 2. potpuna. Najkasnije 15 radnih dana od primitka obavijesti iz stavka 2. nadležna tijela matične države članice UCITS-a dostavljaju tu obavijest nadležnim tijelima države članice u kojoj se namjerava prekinuti obavljanje aktivnosti trgovanja UCITS-om te ESMA-i ili, ako to nije moguće, obavještavaju UCITS o razlozima zbog kojih to nije moguće.

Nakon prosljeđivanja dokumentacije uz obavijest iz prvog podstavka nadležna tijela matične države članice UCITS-a odmah obavješćuju UCITS o tom prosljeđivanju. Od tog datuma UCITS prekida obavljanje aktivnosti trgovanja svojim udjelima u državi članici koja je navedena u obavijesti iz stavka 2.

4. Sve dok ulagatelji i dalje drže ulaganja u UCITS-u nakon što je trgovanje prekinuto:

(a)  ulagateljima koji drže ulaganja u UCITS-u kao i nadležnim tijelima matične države članice UCITS-a i nadležnim tijelima države članice u kojoj je trgovanje prekinuto UCITS dostavlja informacije koje su propisane u člancima od 68. do 82. i članku 94.;

(b)  nadležna tijela matične države članice UCITS-a nadležnim tijelima države članice u kojoj je trgovanje prekinuto pružaju informacije koje se u skladu s člankom 93. moraju pružati nadležnim tijelima države članice domaćina UCITS-a;

(c)  nadležna tijela države članice u kojoj je trgovanje prekinuto ostvaruju prava i obveze dodijeljene nadležnim tijelima države članice domaćina UCITS-a u skladu s člancima 97. i 108. te, ako je primjenjivo, mogu naplaćivati naknade ili pristojbe za izvršavanje tih aktivnosti u skladu s odredbama koje se primjenjuju na nadležna tijela prema članku 6. Uredbe [o olakšavanju prekogranične distribucije subjekata za zajednička ulaganja i izmjeni uredaba (EU) br. 345/2013 i (EU) br. 346/2013].

5. Države članice dopuštaju upotrebu svih elektroničkih sredstava ili drugih komunikacijskih sredstava na daljinu za potrebe stavka 4. pod uvjetom da su informacije i komunikacijska sredstva ulagateljima dostupna na službenom jeziku ili jednom od službenih jezika države članice u kojoj se ulagatelj nalazi ili na jeziku koji su odobrila nadležna tijela te države članice.”

(8)  U članku 95. stavku 2. točka (a) briše se.

Članak 2.

Izmjene Direktive 2011/61/EU

Direktiva 2011/61/EU mijenja se kako slijedi:

(1)  U članku 4. stavku 1. između točaka (ae) i (af) umeće se sljedeća točka (aea):

„(aea)  „predmarketinške aktivnosti” znači izravno ili neizravno pružanje informacija ili obavijesti o investicijskim strategijama ili investicijskim idejama od strane UAIF-a u EU, ili u njegove ime, potencijalnim profesionalnim ulagateljima s boravištem ili registriranim sjedištem u Uniji kako bi se testiralo njihovo zanimanje za AIF ili dio AIF-a koji još nije osnovan ili je osnovan, ali za njega još nije poslana obavijest o namjeri trgovanja u skladu s člankom 32., u državi članici u kojoj potencijalni ulagatelji imaju boravište ili registrirano sjedište, a koje ni u jednom od ta dva slučaja nema značajke ponude ili plasiranja ulagatelju kako bi uložio u udjele ili dionice tog AIF-a ili njegova dijela.

(2)  Na početku POGLAVLJA VI. umeće se sljedeći članak 30.a:

„Članak 30.aUvjeti za predmarketinške aktivnosti koje u Uniji obavlja UAIF u EU

1. Države članice osiguravaju da se UAIF u EU koji ima odobrenje za rad može baviti predmarketinškim aktivnostima u Uniji, osim ako informacije koje se iznose potencijalnim profesionalnim ulagateljima:

(c)  omogućuju ulagateljima da se obvežu stjecati udjele ili dionice određenog AIF-a;

(d)  jednake su konačnoj verziji prospekta, osnivačkih akata ili dokumenata ponude AIF-a koji još nije osnovan ili imaju značajke obrazaca za upis ili sličnih dokumenata bilo da je riječ o nacrtu bilo o konačnoj verziji na temelju kojih ulagatelji mogu ulagati u udjele ili dionice AIF-a ili njegova dijela. Za AIF-e već koji su već osnovani može se dostaviti konačna verzija prospekta.

Ako je dostavljen nacrt prospekta ili dokumenta ponude iz točke (d) prvog podstavka, u tom dokumentu jasno stoji da on ne predstavlja ponudu ili poziv na upis udjela ili dionica AIF-a ili njegova dijela.

2. Države članice osiguravaju da UAIF u EU prije bavljenja predmarketinškim aktivnostima nadležnim tijelima svoje matične države članice, uz kopiju nadležnim tijelima države članice ili država članica u kojima će provoditi predmarketinške aktivnosti, šalje jednostavni neslužbeni dopis u papirnatom ili elektroničkom obliku u kojem se navodi država članica ili države članice u kojima će se baviti tim aktivnostima.

Države članice osiguravaju da se UAIF u EU može baviti predmarketinškim aktivnostima, a da ne mora obavijestiti nadležna tijela o njihovu sadržaju i adresatima.

3. UAIF-i čine sve što je potrebno kako ulagatelji ne bi mogli steći udjele ili dionice AIF-a preko predmarketinških aktivnosti i kako bi ulagatelji s kojima se komuniciralo u okviru predmarketinških aktivnosti mogli steći udjele ili dionice tog AIF-u samo u skladu s odredbama o trgovanju iz članaka 31. ili 32.

Upis koji vrše profesionalni ulagatelji koji su podlijegali predmarketinškim aktivnostima u roku od 18 mjeseci nakon što se UAIF počeo baviti predmarketinškim aktivnostima i koji se odnose na udjele ili dionice AIF-a koji je UAIF u EU ili netko drugi u njegovo ime naveo u informacijama pruženima u okviru predmarketinških aktivnosti ili AIF-a osnovanog kao rezultat tih predmarketinških aktivnosti osobito se smatraju rezultatom trgovanja i podliježu primjenjivim postupcima obavješćivanja iz članaka 31. i 32.

3a. Države članice osiguravaju da UAIF-i u EU uspostave odgovarajuće mehanizme kako bi zajamčili da su nadležnim tijelima njihove matične države članice i nadležnim tijelima država članica u kojima su se bavili predmarketinškim aktivnostima dostupne informacije koje se odnose na njegove predmarketinške aktivnosti te da im se one dostave na njihov zahtjev. UAIF-i u EU moraju osigurati odgovarajuće dokumentiranje svojih predmarketinških aktivnosti, koje obuhvaća informacije o državama članicama, vremenskim razdobljima u kojima su se provodile predmarketinške aktivnosti, kao i kratak opis tih aktivnosti, uključujući informacije o predstavljenim investicijskim strategijama i, prema potrebi, popis predstavljenih AIF-ova i njihovih dijelova.

3b. Treća strana u državi članici domaćinu UAIF-a smije sudjelovati u aktivnostima iz stavka 1. samo u ime UAIF-a u EU koji je ovlašten kao investicijsko društvo u skladu s Direktivom 2014/65/EU, kao kreditna institucija u skladu s Direktivom 2013/36/EU, kao društvo za upravljanje UCITS-ima u skladu s Direktivom 2009/65/EZ, kao upravitelj alternativnih investicijskih fondova u skladu s Direktivom 2011/61/EU ili djeluje kao vezani zastupnik.”

(3)  u članku 31. stavak 5. briše se.

(4)  ▌Članak 32. mijenja se kako slijedi:

(a)  u stavku 7. drugi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Ako u skladu s planiranom promjenom upravljanje AIF-om od strane UAIF-a ne bi više bilo u skladu s ovom Direktivom ili ako UAIF općenito više ne bi bio usklađen s ovom Direktivom, dotična nadležna tijela države članice domaćina UAIF-a u roku od 15 radnih dana od primanja svih informacija iz prvoga podstavka obavješćuju UAIF da on ne mora provesti tu promjenu. Nadležna tijela matične države članice UAIF-a bez odgode obavješćuju nadležna tijela države članice domaćina UAIF-a o planiranoj promjeni, njihovoj procjeni te promjene i o tome je li ona provedena.”

(aa)  treći podstavak stavka 7. zamjenjuje se sljedećim:

Ako je planirana promjena provedena unatoč prvom i drugom podstavku ili ako se dogodila neplanirana promjena zbog koje upravljanje AIF-om od strane UAIF-a više ne bi bilo u skladu s ovom Direktivom ili UAIF općenito više ne bi bio usklađen s ovom Direktivom, nadležna tijela matične države članice UAIF-a poduzimaju sve odgovarajuće mjere u skladu s člankom 46., uključujući, po potrebi, izričitu zabranu trgovanja AIF-om te o tome bez odgode obavješćuju nadležna tijela države članice domaćina UAIF-a.

(b)   u stavku 7. četvrti podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Ako promjene ne utječu na usklađenost upravljanja AIF-om od strane UAIF-a s ovom Direktivom ili općenitu usklađenost UAIF-a s ovom Direktivom, nadležna tijela matične države članice UAIF-a bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije u roku od 15 radnih dana obavješćuju nadležna tijela države članice domaćina UAIF-a o tim promjenama.”

(c)   stavak 8. briše se.

(5)  Umeće se sljedeći članak 32.a:

„Članak 32.a

Slanje obavijesti o prestanku obavljanja aktivnosti trgovanja udjelima ili dionicama AIF-a u EU u državama članicama koje nisu matična država članica UAIF-a

1. Države članice osiguravaju da UAIF iz EU-a može započeti postupak slanja obavijesti o prestanku obavljanja aktivnosti trgovanja udjelima ili dionicama AIF-a u EU kojim upravlja u državi članici u kojoj je obavijest o njegovim aktivnostima trgovanja dostavljena u skladu s člankom 32., ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

(b)  uz iznimku zatvorenih AIF-a i fondova koji su uređeni Uredbom (EU) 2015/760, opća ponuda za otkup, bez naknada ili odbitaka, svih udjela ili dionica AIF-a koje drže ulagatelji u državi članici, u kojoj je obavijest o ▌aktivnostima trgovanja dostavljena u skladu s člankom 32., javno je dostupna barem 30 radnih dana i pojedinačno je upućena, izravno ili preko financijskih posrednika, svim ulagateljima u toj državi članici čiji je identitet poznat;

(c)  namjera da se prekine obavljanje aktivnosti trgovanja na državnom području države članice, u kojoj je obavijest o njegovim aktivnostima trgovanja dostavljena u skladu s člankom 32., objavljena je na javno dostupnom mediju koji je uobičajen za trgovanje AIF-om i prikladan za tipičnog ulagatelja u AIF.

2. UAIF nadležnim tijelima svoje matične države članice dostavlja obavijest koja sadržava informacije iz stavka 1.

3. Nadležna tijela matične države članice UAIF-a provjeravaju je li obavijest koju je UAIF podnio u skladu sa stavkom 2. potpuna. Najkasnije 15 radnih dana od primitka cjelovite obavijesti iz stavka 2. nadležna tijela matične države članice UAIF-a dostavljaju tu obavijest nadležnim tijelima države članice u kojoj se namjerava prekinuti obavljanje aktivnosti trgovanja AIF-om te ESMA-i.

Nakon prosljeđivanja dokumentacije uz obavijest iz prvog podstavka nadležna tijela matične države članice UAIF-a bez odgode obavješćuju UAIF o tom prosljeđivanju. Od tog datuma UAIF prekida obavljanje svih aktivnosti trgovanja udjelima ili dionicama AIF-a kojim upravlja u državi članici koja je navedena u obavijesti iz stavka 2.

4. Sve dok ulagatelji i dalje drže ulaganja u AIF-u u EU nakon što je poslana obavijest o prestanku obavljanja aktivnosti trgovanja:

(a)  ulagateljima koji drže ulaganja u AIF-u u EU kao i nadležnim tijelima matične države članice UAIF-a i nadležnim tijelima države članice u kojoj je trgovanje prekinuto UAIF dostavlja informacije koje su propisane u člancima 22. i 23.;

(b)  nadležnim tijelima države članice u kojoj je trgovanje prekinuto nadležna tijela matične države članice UAIF-a dostavljaju informacije koje je potrebno pružati nadležnim tijelima države članice domaćina UAIF-a prema članku 32.;

(c)  nadležna tijela države članice u kojoj je trgovanje prekinuto ostvaruju prava i obveze dodijeljene nadležnim tijelima države članice domaćina UAIF-a u skladu s člankom 45. ove Direktive te, ako je primjenjivo, mogu naplaćivati naknade ili pristojbe za izvršavanje tih aktivnosti u skladu s odredbama koje se primjenjuju na nadležna tijela prema članku 6. Uredbe [o olakšavanju prekogranične distribucije subjekata za zajednička ulaganja i izmjeni uredaba (EU) br. 345/2013 i (EU) br. 346/2013].

5. Države članice dopuštaju upotrebu svih elektroničkih sredstava ili drugih komunikacijskih sredstava na daljinu za potrebe stavka 4.

(5a)  U članku 33. stavak 6. mijenja se kako slijedi:

(a)  drugi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

Ako u skladu s planiranom promjenom upravljanje AIF-om od strane UAIF-a ne bi više bilo u skladu s ovom Direktivom ili ako UAIF općenito više ne bi bio usklađen s ovom Direktivom, dotična nadležna tijela države članice domaćina UAIF-a u roku od 15 radnih dana od primanja svih informacija iz prvoga podstavka obavješćuju UAIF da on ne mora provesti tu promjenu.”;

(b)  treći podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Ako je planirana promjena provedena unatoč prvom i drugom podstavku ili ako se dogodila neplanirana promjena zbog koje upravljanje AIF-om od strane UAIF-a više ne bi bilo u skladu s ovom Direktivom ili UAIF općenito više ne bi bio usklađen s ovom Direktivom, nadležna tijela matične države članice UAIF-a poduzimaju sve odgovarajuće mjere u skladu s člankom 46. te o tome bez odgode obavješćuju nadležna tijela države članice domaćina UAIF-a.”;

(6)  U članku 33. stavci 7. i 8. brišu se.

(7)  Umeće se sljedeći članak 43.a:

„Članak 43.a

Sustavi dostupni malim ulagateljima

1. Ne dovodeći u pitanje članak 26. Uredbe (EU) 2015/760(7), države članice osiguravaju da UAIF u svakoj državi članici u kojoj namjerava trgovati udjelima ili dionicama AIF-a s malim ulagateljima stavlja na raspolaganje sustave koji će obavljati sljedeće zadaće:

(a)  obraditi naloge ulagatelja za upis, plaćanje, otkup i isplatu udjela ili dionica AIF-a, u skladu s uvjetima iz dokumenata ▌AIF-a;

(b)  pružiti ulagateljima informacija o načinu podnošenja naloga iz točke (a) i isplati prihoda od otkupa i isplata;

(c)  olakšati obradu informacija o ostvarivanju prava ulagatelja koja proizlaze iz njihova ulaganja u AIF u državi članici u kojoj se trguje AIF-om;

(d)  staviti ulagateljima sljedeće dokumente na raspolaganje u svrhu nadzora i izrade preslika informacija i dokumenata u skladu s člancima 22. i 23.;

(e)  pružiti ulagateljima informacije relevantne za zadaće koje sustavi obavljaju na trajnom mediju kako je definiran u članku 2. stavku 1. točki (m) Direktive 2009/65/EZ;

(ea)  djelovati kao kontaktna točka za komunikaciju s nadležnim tijelima.

2. Države članice ne zahtijevaju od UAIF-a fizičku prisutnost sustava u državi članici domaćinu ili imenovanje treće strane za potrebe stavka 1.

3. UAIF osigurava da su sustavi za izvršavanje zadaća iz stavka 1. pruženi:

(a)  ▌na službenom jeziku ili jednom od službenih jezika države članice u kojoj se trguje AIF-om ili na jeziku koji su odobrila nadležna tijela te države članice;

(b)  ▌od samog UAIF-a ili treće strane podložno propisima i nadzoru kojima se uređuju zadaće koje treba obavljati ili ih obavljaju njih oboje;

Za potrebe točke (b), ako zadaće sustava obavlja treća strana, to imenovanje dokazuje se pisanim ugovorom u kojem se navode zadaće iz stavka 1. koje ne obavlja UAIF te da treća strana mora od UAIF-a dobiti sve relevantne informacije i dokumente.”

(7a)  U Prilogu IV. dodaju se sljedeće točke:

‘(ha)  informacije i adrese potrebne za izdavanje računa ili slanje obavijesti u vezi s primjenjivim regulatornim pristojbama od strane nadležnih tijela države članice domaćina;

(hb)  naznaku sustava za izvršavanje zadaća iz članka 43.a.”

Članak 3.

Prenošenje

1.  Države članice najkasnije do [UP: molimo unijeti datum koji je 24 mjeseca nakon dana stupanja na snagu ove Direktive] donose i objavljuju zakone i druge propise koji su potrebni radi usklađivanja s ovom Direktivom. One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih odredaba.

One počinju primjenjivati te odredbe od [UP: molimo unijeti datum koji je 24 mjeseca nakon datuma stupanja na snagu].

Kada države članice donose te odredbe, one sadržavaju upućivanje na ovu Direktivu ili se na nju upućuje prilikom njihove službene objave. Države članice određuju načine tog upućivanja.

2.  Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 4.

Evaluacija

Do ... [UP: molimo unijeti datum koji je 12 mjeseci nakon prijenosa ove Direktive] Komisija na temelju procjene učinka Europskom parlamentu i Vijeću podnosi zakonodavni prijedlog o izmjeni Direktive 2009/65/EU radi usklađivanja odredaba koje se primjenjuju na društva za upravljanje UCITS-ima kako bi se ispitao interes profesionalnih ulagatelja za određenu investicijsku ideju ili investicijsku strategiju koja se odnosi na osnovani ili još neosnovani UCITS, zajedno s definicijom i uvjetima predmarketinških aktivnosti koji su utvrđeni u Direktivi 2011/61/EU.

Do ... [UP: molimo unijeti datum koji je 36 mjeseci nakon prenošenja ove Direktive] Komisija provodi, na temelju javnog savjetovanja i s obzirom na rasprave s ESMA-om i nadležnim tijelima, evaluaciju primjene ove Direktive.

Prije nego što članak 35. i članci od 37. do 41. Direktive 2011/61/EU postanu primjenjivi, Komisija Europskom parlamentu i Vijeću podnosi izvješće, a prema potrebi i zakonodavne prijedloge, nakon ispitivanja svih odredaba Direktive 2011/61/EU, u kontekstu njihove primjene u scenariju tzv. sustava putovnice za UAIF-e izvan EU-a i s posebnim naglaskom na mogućim razlikama u uvjetima između UAIF-ova u EU i UAIF-ova izvan EU-a, kako UAIF-i u EU ne bi bili u nepovoljnom položaju.

Članak 5.

Stupanje na snagu

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 1. stavak 1. točka (b), članak 1. stavak 2., članak 1. stavak 8., članak 2. stavak 3., članak 2. stavak 4. točka (c) i članak 2. stavak 6. počinju se primjenjivati od dana stupanja na snagu ove Direktive.

Članak 6.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu,

Za Europski parlament  Za Vijeće

Predsjednik  Predsjednik

(1)

* Amandmani: novi ili izmijenjeni tekst označuje se podebljanim kurzivom; a brisani tekst oznakom ▌.

(2)

  SL C […], […], str. […].

(3)

  SL C , str.

(4)

  Direktiva 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na subjekte za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) SL L 302, 17.11.2009., str. 32.

(5)

  Direktiva 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2011. o upraviteljima alternativnih investicijskih fondova (UAIF) SL L 174, 1.7.2011., str. 1.

(6)

  SL C 369, 17.12.2011., str. 14.

(7)

  Uredba (EU) 2015/760 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2015. o europskim fondovima za dugoročna ulaganja SL L 123, 19.5.2015., str. 9.


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Prekogranična distribucija fondova za zajednička ulaganja

Referentni dokumenti

COM(2018)0092 – C8-0111/2018 – 2018/0041(COD)

Datum podnošenja EP-u

7.3.2018

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ECON

16.4.2018

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

JURI

16.4.2018

 

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

JURI

27.3.2018

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Wolf Klinz

31.5.2018

 

 

 

Prethodni izvjestitelji

Ramon Tremosa i Balcells

 

 

 

Razmatranje u odboru

8.10.2018

19.11.2018

 

 

Datum usvajanja

3.12.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

34

3

2

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Petr Ježek, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Ralph Packet, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Enrique Calvet Chambon, Mady Delvaux, Syed Kamall, Alain Lamassoure, Luigi Morgano, Michel Reimon, Lieve Wierinck

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Barbara Lochbihler, Jarosław Wałęsa

Datum podnošenja

6.12.2018


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

34

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Petr Ježek, Wolf Klinz, Lieve Wierinck

ECR

Syed Kamall, Bernd Lucke, Ralph Packet

PPE

Markus Ferber, Brian Hayes, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Jarosław Wałęsa

S&D

Pervenche Berès, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Philippe Lamberts, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Molly Scott Cato

3

-

GUE/NGL

Marisa Matias, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

2

0

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 11. siječnja 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti