JELENTÉS a 2009/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek és a 2011/61/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a kollektív befektetési alapok határokon átnyúló forgalmazása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

6.12.2018 - (COM(2018)0092 – C8-0111/2018 – 2018/0041(COD)) - ***I

Gazdasági és Monetáris Bizottság
Előadó: Wolf Klinz


Eljárás : 2018/0041(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A8-0430/2018
Előterjesztett szövegek :
A8-0430/2018
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a 2009/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek és a 2011/61/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a kollektív befektetési alapok határokon átnyúló forgalmazása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2018)0092 – C8-0111/2018 – 2018/0041(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0092),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 53. cikkének (1) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0111/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A8-0430/2018),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI[1]*

a Bizottság javaslatához

---------------------------------------------------------

2018/0041 (COD)

Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

a 2009/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek és a 2011/61/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a kollektív befektetési vállalkozások határokon átnyúló forgalmazása tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 53. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Központi Bank véleményére[2],

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére[3],

rendes jogalkotási eljárás keretében,

Whereas:

(1)  A 2009/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv[4], valamint a 2011/61/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv[5] közös célja, hogy egyenlő versenyfeltételeket biztosítson a kollektív befektetési vállalkozások számára, felszámolja a kollektív befektetési alapok befektetési jegyeinek és részvényeinek unión belüli szabad mozgását gátló akadályokat, és emellett biztosítsa a befektetők egységesebb védelmét. Jóllehet e célok nagyrészt teljesültek, bizonyos akadályok továbbra is gátolják az alapkezelőket abban, hogy teljes mértékben kihasználhassák a belső piac nyújtotta előnyöket.

(2)  A jelen irányelvben megállapított szabályok [a kollektív befektetési vállalkozások határokon átnyúló forgalmazásának megkönnyítéséről, valamint a 345/2013/EU és a 346/2013/EU rendelet módosításáról] szóló rendelettel együtt kerülnek előterjesztésre. Az említett jogi aktus további szabályokat és eljárásokat állapít meg az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) és az alternatívbefektetésialap-kezelőkre (ABAK-ok) vonatkozóan. Az említett rendelet és a jelen irányelv együttesen biztosítani fogja a belső piacon működő alapkezelőkre vonatkozó feltételek nagyobb összhangját, és meg fogja könnyíteni az általuk kezelt alapok határokon átnyúló forgalmazását.

(3)  A 2011/61/EU irányelvben ▌meghatározott értesítési eljárást össze kell hangolni az illetékes hatóságoknak az ÁÉKBV-kkal kapcsolatos változásokról történő értesítésére vonatkozó eljárással, és az e tekintetben meglévő szabályozási hézagot meg kell szüntetni.

(4)  [A kollektív befektetési vállalkozások határokon átnyúló forgalmazásának megkönnyítéséről, valamint a 345/2013/EU és a 346/2013/EU rendelet módosításáról] szóló rendelet új szabályokat hoz létre, amelyek előírják az Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA) számára, hogy szabályozástechnikai standardtervezeteket és végrehajtás-technikai standardtervezeteket dolgozzon ki a kollektív befektetési vállalkozások kezelésével, ▌forgalmazásának megkezdésével vagy megszüntetésével kapcsolatban a 2009/65/EK irányelv és a 2011/61/EU irányelv értelmében továbbítandó szükséges információk, valamint az ehhez használt formanyomtatványok, mintadokumentumok és eljárások meghatározása céljából. Következésképpen okafogyottakká váltak, és ezért elhagyandók az említett két irányelv azon rendelkezései, amelyek az ESMA számára diszkrecionális felhatalmazást biztosítanak az értesítésekkel kapcsolatos szabályozástechnikai standardok és végrehajtás-technikai standardtervezetek kidolgozására.

(5)  [A kollektív befektetési vállalkozások határokon átnyúló forgalmazásának megkönnyítéséről, valamint a 345/2013/EU és a 346/2013/EU rendelet módosításáról] szóló rendelet tovább erősíti a 2009/65/EK irányelv által szabályozott forgalmazási közleményekre vonatkozó elveket, és kiterjeszti azok alkalmazását az ABAK-okra, ami a befektetők típusától függetlenül magas szintű befektetővédelmet eredményez. Ennek eredményeként okafogyottakká váltak, és ezért elhagyandók a 2009/65/EK irányelvnek a forgalmazási közleményekre és az ÁÉKBV-k befektetési jegyei forgalmazásának szervezésével kapcsolatos nemzeti törvények és rendelkezések hozzáférhetőségére vonatkozó megfelelő rendelkezései.

(6)  A 2009/65/EK irányelv azon rendelkezései, amelyek előírják az ÁÉKBV-k számára, hogy a befektetők számára bizonyos eszközöket biztosítsanak, nagy terhet jelentenek abban a formában, amelyben egyes nemzeti jogrendszerek ezen előírást alkalmazzák. Ezenkívül a befektetők – az irányelv szándékaival szemben – ritkán veszik igénybe a helyben létesített eszközöket. A kapcsolattartás előnyben részesített módszerévé a befektetők és az alapkezelő közötti közvetlen – elektronikus úton vagy telefonon történő – interakció vált, míg a kifizetéseket és a visszaváltásokat más csatornákon keresztül hajtják végre. Bár a helyi eszközöket használják adminisztratív célokra, például a szabályozói díjak határokon átnyúló behajtására, ezeket a kérdéseket más módon, többek között az illetékes hatóságok közötti együttműködés útján kell kezelni. Következésképpen szabályokat kell alkotni, amelyek korszerűsítik és meghatározzák a lakossági befektetők számára biztosítandó eszközökre vonatkozó követelményeket, és rendelkezni kell arról, hogy tagállamok ne írhassanak elő ilyen eszközöket biztosító helyi fizikai jelenlétet. A szabályoknak ugyanakkor biztosítaniuk kell azt is, hogy a befektetők hozzáférhessenek azokhoz az információkhoz, amelyekre jogosultak.

(7)  A lakossági befektetők egységes kezelésének biztosítása érdekében az eszközökre vonatkozó követelményeket az ABAK-okra is alkalmazni kell, amennyiben a tagállamok lehetővé teszik számukra, hogy az ABA-k befektetési jegyeit vagy részvényeit a területükön lakossági befektetők részére forgalmazzák.

(7a)  A tagállamoknak – annak érdekében, hogy előmozdítsák a lakossági befektetők jogainak érvényesítését a befektetési alapok határokon átnyúló forgalmazásának eseteiben – biztosítaniuk kell, hogy e jogok tömeges megsértése esetén a lakossági befektetők mind az uniós, mind a nemzeti jog értelmében hozzáférjenek reprezentatív jogi intézkedésekhez a [fogyasztók kollektív érdekeinek védelmére irányuló képviseleti eljárásokról, és a 2009/22/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv]-vel összhangban.

(8)  Az ÁÉKBV-k és uniós ABA-k befektetési jegyeinek vagy részvényeinek fogadó tagállamban való forgalmazásának megszüntetésére vonatkozó egyértelmű és egységes feltételek hiánya gazdasági és jogi bizonytalanságot teremt az alapkezelők számára. Ezért ez a javaslat egyértelmű feltételekhez ▌köti a marketingtevékenységekről szóló bejegyzés megszüntetését. ▌A feltételek úgy kerültek megállapításra, hogy egyensúlyt teremtenek egyrészt a kollektív befektetési vállalkozásoknak vagy kezelőiknek a forgalmazási tevékenységük megszüntetésére irányuló lehetőségeik, másrészt az ilyen vállalkozásokban érdekeltséggel rendelkező befektetők érdekei között.

(9)  Az ÁÉKBV-k vagy az uniós ABA-k valamely adott tagállamban történő forgalmazása megszüntetésének lehetősége nem jelenthet költséget a befektetők számára, és nem csökkentheti a 2009/65/EK irányelv vagy a 2011/61/EU irányelv szerint őket megillető biztosítékokat, különös tekintettel az ezen alapok további tevékenységére vonatkozó pontos tájékoztatáshoz való jogukra.

(10)  Vannak olyan esetek, amikor egy adott befektetési ötlet vagy befektetési stratégia tekintetében a befektetők érdeklődésének felmérésére hajlandó ABAK vagy ÁÉKBV alapkezelő társaság a különböző nemzeti jogrendszerekben a forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatási tevékenység eltérő kezelésével szembesül. Egyes tagállamokban, ahol megengedett a forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatás, annak meghatározása és feltételei jelentősen eltérnek egymástól. Más tagállamokban egyáltalán nem létezik a forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatás fogalma. E különbségek kezelése érdekében meg kell állapítani az ABA forgalomba hozatalát megelőző tájékoztatás harmonizált fogalommeghatározását, és meg kell határozni azokat a feltételeket, amelyek alapján az uniós ABAK-ok ilyen tevékenységet végezhetnek.

(11)  Az irányelv meghatározása szerint a forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatást hivatásos befektetőknek kell címezni, valamint e tájékoztatásnak egy befektetési elképzelésre vagy stratégiára kell vonatkoznia anélkül, hogy már létrehozott ▌ABA vagy részalap állna mögötte, vagy olyan, már létrehozott ABA vagy részalap, amely esetében az adott tagállamban még nem történt meg a forgalmazás bejelentése. Ennek megfelelően a forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatás során a befektetők még nem férhetnek hozzá egy ABA befektetési jegyeihez vagy részvényeihez, ▌és ebben a szakaszban nem engedélyezhető ajánlati dokumentumok végleges formában vagy jegyzési dokumentumok bármely formában történő terjesztése potenciális befektetők számára. Mindazonáltal, amikor az ABAK forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatási tevékenységeit követően egy befektető, amely e tevékenység alanya, hozzáfér egy, a forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatásban szereplő befektetési elképzeléshez hasonló jellemzőkkel rendelkező vagy a forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatás során említett ABA vagy részalap befektetési jegyeihez vagy részvényeihez, be kell tartania a megfelelő forgalomba hozatali bejelentési eljárást, és az ABAK nem hivatkozhat fordított ajánlattételre. Annak biztosítására, hogy az illetékes nemzeti hatóságok ellenőrzést gyakorolhassanak a tagállamukban végzett, forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatási tevékenységek fölött, az ABAK-oknak tájékoztató informális levelet vagy e-mailt kell küldeniük a székhelyük szerinti tagállam illetékes hatóságai számára és azon tagállam vagy tagállamok illetékes hatóságai számára, ahol forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatási tevékenységeket folytatnak majd, és ebben meg kell említeniük, hogy mely tagállamban vagy tagállamokban fognak majd forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatási tevékenységeket folytatni. Az illetékes hatóságok ezen informális levél vagy e-mail megküldésével kapcsolatban nem számolhatnak fel további szabályozási díjat.

(11a)  Az ABAK-oknak emellett biztosítaniuk kell, hogy a forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatási tevékenységeik megfelelően dokumentáltak legyenek és kérésre az érintett illetékes nemzeti hatóságok rendelkezésére álljanak. Ezek az információk tartalmazzák, hogy mely tagállamokban és milyen időtartamon belül végeztek forgalomba hozatalt megelőző tevékenységeket, valamint a forgalomba hozatalt megelőző tevékenységek keretében bemutatott befektetési stratégiák vagy befektetési elképzelések ismertetését. Az ESMA-nak szorosan nyomon kell követni a tagállamok között a forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatási tevékenységeikkel kapcsolatos dokumentáció terén jelentkező konvergenciahiányt, és minden szükséges intézkedést meg kell tennie annak biztosítására, hogy ilyen esetekben ne romoljon a forgalomba hozatalt megelőző tevékenységek – mint az alapok határokon átnyúló forgalmazását előmozdító eszköz – hatékonysága.

(11b)  A forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatás ezen irányelvben meghatározott fogalmának sérelme nélkül a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az ÁÉKBV alapkezelő társaságok továbbra is vizsgálhassák a hivatásos befektetői kedvet az ÁÉKBV-t érintő olyan adott befektetési elképzelés vagy befektetési stratégia iránt, amely még nem valósult meg. A Bizottság továbbá jogalkotási javaslatot terjeszt az Európai Parlament és a Tanács elé a konkrét befektetési elképzelések vagy befektetési stratégia tekintetében a szakmai befektetők érdeklődését tesztelő ÁÉKBV-ket kezelő társaságokra és ABAK-okra vonatkozó rendelkezések harmonizálásáról.

(11c)  A forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatásra vonatkozó harmonizált szabályok semmi esetre sem hozhatják hátrányba az uniós ABAK-okat a nem uniós ABAK-okhoz képest. Ez egyformán vonatkozik arra a jelenlegi helyzetre, hogy a nem uniós ABAK-ok még nem rendelkeznek útlevéllel kapcsolatos jogokkal, valamint arra a helyzetre, amelyben a 2011/61/EU irányelvben foglalt, útlevéllel kapcsolatos rendelkezések alkalmazandók lesznek. Ennek biztosítása érdekében a Bizottságnak behatóan meg kell vizsgálnia a 2011/61/EU irányelvben foglalt valamennyi rendelkezést a nem uniós ABAK-okra vonatkozó útlevél-mechanizmus forgatókönyvének keretein belül történő alkalmazásuk fényében, és adott esetben jogszabályi változtatásokat kell javasolnia még azelőtt, hogy a 2011/61/EU irányelv 35. és 37–41. cikke alkalmazandó lesz.

(12)  A jogbiztonság érdekében a forgalmazási közleményekre és a forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatásra vonatkozó rendelkezések tekintetében össze kell hangolni az ezen irányelvet és [a kollektív befektetési vállalkozások határokon átnyúló forgalmazásának megkönnyítéséről, valamint a 345/2013/EU és a 346/2013/EU rendelet módosításáról szóló] rendeletet végrehajtó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezések alkalmazásának kezdőnapjait. Össze kell hangolni továbbá azokat a Bizottságnak adott felhatalmazásokat, amelyek az ESMA által [a kollektív befektetési vállalkozások határokon átnyúló forgalmazásának megkönnyítéséről, valamint a 345/2013/EU és a 346/2013/EU rendelet módosításáról] szóló rendelet alapján kidolgozott, a határokon átnyúló tevékenységekre vonatkozó bejelentésről, bejelentő levélről és írásbeli értesítésről szóló szabályozástechnikai standardok és végrehajtás-technikai standardok tervezetének elfogadására vonatkoznak; e felhatalmazásokat ezen irányelv szerint a 2009/65/EK, illetve a 2011/61/EU irányelvből el kell hagyni.

(13)  A tagállamoknak és a Bizottságnak a magyarázó dokumentumokról szóló, 2011. szeptember 28-i együttes politikai nyilatkozatával[6] összhangban a tagállamok vállalták, hogy az átültető intézkedéseikről szóló értesítéshez indokolt esetben egy vagy több olyan dokumentumot mellékelnek, amely megmagyarázza az irányelv elemei és az azt átültető nemzeti jogi eszközök megfelelő részei közötti kapcsolatot. Ezen irányelv tekintetében a jogalkotó az ilyen dokumentumok megküldését indokoltnak tekinti,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2009/65/EK irányelv módosításai

A 2009/65/EK irányelv a következőképpen módosul:

(1)  A 17. cikk (8) bekezdése a következő albekezdésekkel egészül ki:

„Amennyiben a változás miatt az alapkezelő társaság a továbbiakban nem felel meg ezen irányelvnek, az alapkezelő társaság székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságai az e bekezdésben említett valamennyi információ kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül értesítik az alapkezelő társaságot arról, hogy ezt a változtatást nem hajthatja végre.

Ebben az esetben az alapkezelő társaság székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságai tájékoztatják az alapkezelő társaság fogadó tagállamának illetékes hatóságait arról, hogy a változtatást nem hajtják végre.

Amennyiben a módosítást a második és harmadik albekezdés ellenére végrehajtják, és a változás nyomán az alapkezelő társaság már nem felel meg ezen irányelvnek, az alapkezelő társaság székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságai a 98. cikkel összhangban megteszik a megfelelő intézkedéseket, és ennek megfelelően haladéktalanul értesítik az alapkezelő társaság fogadó tagállamának illetékes hatóságait.”

(3)  A 77. cikket el kell hagyni.

(4)  A 91. cikk (3) bekezdését el kell hagyni.

(5)  A 92. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„92. cikk

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az ÁÉKBV alapkezelő társaság minden olyan tagállamban, ahol az ÁÉKBV befektetési jegyeit forgalmazni kívánja, eszközöket kínáljon, amelyek ellátják a következő feladatokat:

a)  az ÁÉKBV okmányaiban meghatározott feltételekkel összhangban feldolgozzák az ÁÉKBV befektetési jegyeivel kapcsolatos jegyzési, visszavásárlási és visszaváltási befektetői megbízásokat és egyéb kifizetéseket teljesítenek a befektetésijegy-tulajdonosok számára;

b)  tájékoztatják a befektetőket az a) pontban említett megbízások teljesítésének módjáról, valamint a visszavásárlás és visszaváltás során eszközölt kifizetések módjáról;

c)  megkönnyítik az ÁÉKBV-be történő befektetésből származó befektetői jogok gyakorlásával kapcsolatosan az információk kezelését és a 15. cikkben említett eljárásokhoz és megállapodásokhoz való hozzáférést abban a tagállamban, ahol az ÁÉKBV-t forgalmazzák;

d)  a befektetők rendelkezésére bocsátják – betekintésre vagy végleges hozzáférésre – a következő dokumentumokat:

i.  az alap szabályzatát vagy az ÁÉKBV létesítő okiratát;

ii.  az ÁÉKBV legutóbbi közzétett éves jelentését és – amennyiben az frissebb – a legutóbbi közzétett féléves jelentését;

iia.  az ÁÉKBV tájékoztatóját;

iib.  az ÁÉKBV legfrissebb kiemelt [befektetői] információs dokumentumát;

e)  a befektetők rendelkezésére bocsátják a 2. cikk (1) bekezdésének m) pontjában meghatározott tartós adathordozón végrehajtott feladataikra vonatkozó információkat;

ea)  kapcsolattartási pontok az illetékes hatóságokkal folytatott kommunikációhoz.

(2) A tagállamok nem írhatják elő az ÁÉKBV számára, hogy az (1) bekezdés alkalmazásában a fogadó tagállambanfizikai jelenléttel rendelkezzen vagy egy harmadik felet jelöljön ki.

(3) Az ÁÉKBV ▌biztosítja, hogy az (1) bekezdésben említett feladatok ellátását szolgáló eszközök rendelkezésre álljanak:

a)  ▌annak a tagállamnak a hivatalos nyelvén vagy hivatalos nyelveinek egyikén, ahol az ABA-t forgalmazzák, vagy a szóban forgó tagállam illetékes hatóságai által jóváhagyott nyelven;

b)  az ÁÉKBV vagy egy olyan harmadik fél által, amelyre az elvégzendő feladatokat szabályozó rendelkezés és felügyelet vonatkozik, vagy mindkettő, akár elektronikus módszerek igénybevételével is.

A b) pont alkalmazásában, amennyiben a feladatokat harmadik fél végzi, a harmadik fél kijelölését írásbeli szerződéssel kell igazolni, amely meghatározza, hogy az (1) bekezdésben említett feladatok közül melyeket nem látja el az ÁÉKBV és hogy a harmadik fél megkapja az ÁÉKBV-től valamennyi vonatkozó információt és dokumentumot.”

(6)  ▌A 93. cikk a következőképpen módosul:

a)  az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

(1) Ha az ÁÉKBV az ÁÉKBV székhelye szerinti tagállamától eltérő tagállamban tesz javaslatot befektetési jegyeinek forgalmazására, először bejelentő levelet kell erről küldenie a székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságainak.

A bejelentő levél tájékoztatást tartalmaz az ÁÉKBV befektetési jegyeinek a fogadó tagállamban történő forgalmazásának tervezett módozatairól, adott esetben beleértve a részvényosztályokról szóló tájékoztatást is. A 16. cikk (1) bekezdésének összefüggésében jeleznie kell, hogy az ÁÉKBV-t az azt kezelő alapkezelő társaság forgalmazza.

A bejelentő levél tartalmazza azokat az információkat és címet, amelyek szükségesek a számlázáshoz és ahhoz, hogy a fogadó tagállam illetékes hatóságai tájékoztatást adjanak a vonatkozó szabályozási díjakról vagy illetékekről, valamint megjelöli a 92. cikk (1) bekezdésében említett feladatok ellátására szolgáló eszközöket.

b)  a (8) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(8) Az (1) bekezdés szerinti bejelentő levélben közölt információk változása vagy a forgalmazni kívánt részvényosztályokkal kapcsolatos változás esetén a változás végrehajtása előtt legalább egy hónappal az ÁÉKBV írásban értesíti erről a változásról a székhelye szerinti tagállam és a fogadó tagállam illetékes hatóságait.

Amennyiben az első albekezdésben említett változás következtében az ÁÉKBV a továbbiakban nem felelne meg ezen irányelv rendelkezéseinek, az ÁÉKBV székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságai az első albekezdésben említett valamennyi információ kézhezvételét követő 15 munkanapon belül értesítik az ÁÉKBV-t arról, hogy ezt a változtatást nem hajthatja végre.

Ebben az esetben az ÁÉKBV székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságai tájékoztatják az ÁÉKBV fogadó tagállamának illetékes hatóságait arról, hogy a változtatást nem hajtják végre.

Amennyiben az első albekezdésben említett változás a második albekezdés szerinti értesítést követően végrehajtásra kerül, és a változás nyomán az ÁÉKBV már nem felel meg ezen irányelvnek rendelkezéseinek, az ÁÉKBV székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságai a 98. cikkel összhangban megteszik a megfelelő intézkedéseket, és ezek körében szükség esetén kifejezetten megtilthatják az ÁÉKBV forgalmazását, és ennek megfelelően haladéktalanul értesíti az ÁÉKBV fogadó tagállamának illetékes hatóságait.

Amennyiben az első albekezdésben említett változás nem érinti az ÁÉKBV ezen irányelv rendelkezéseinek való megfelelését, az ÁÉKBV székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságai indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az első albekezdésben említett összes információ kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül tájékoztatják az ÁÉKBV fogadó tagállamának illetékes hatóságait a szóban forgó változásokról.

(7)  A szöveg a következő 93a. cikkel egészül ki:

„93a. cikk

(1) Az ÁÉKBV székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságai biztosítják, hogy az ÁÉKBV visszavonhassa a befektetési jegyeinek forgalmazásáról szóló értesítést egy olyan tagállamban, amelyben a 93. cikknek megfelelően bejelentette a tevékenységét, amennyiben az alábbi feltételek mindegyike teljesül:

b)    az ÁÉKBV legalább 30 munkanapon keresztül általános ajánlatot tesz közzé az ÁÉKBV összes befektetési jegyének bármely díjtól vagy levonástól mentes visszavásárlására abban a tagállamban, amelyben az ÁÉKBV a 93. cikkel összhangban bejelentette a tevékenységét, és az ajánlatot közvetlenül vagy pénzügyi közvetítőkön keresztül külön-külön megküldi a fogadó tagállambeli azon befektetőknek, akik személyazonossága ismert;

c)  az ÁÉKBV az ÁÉKBV-k forgalmazására szokásosan használt és egy tipikus ÁÉKBV-befektető számára megfelelő, nyilvánosan elérhető médium útján – többek között elektronikus úton – közzéteszi azon szándékát, hogy vissza kívánja vonni a forgalmazási tevékenységről szóló értesítést abban a tagállamban, ahol az ÁÉKBV a 93. cikkel összhangban bejelentette a tevékenységét.

A befektetőknek megküldött értesítés egyértelműen meghatározza, hogy a befektetőkre nézve milyen következményekkel jár, ha a befektetési jegyek visszavásárlására vonatkozó ajánlatot nem fogadják el.

A b) és c) pontban említett információkat annak a tagállamnak a hivatalos nyelvén vagy hivatalos nyelveinek egyikén kell közzétenni, ahol az ÁÉKBV-t forgalomba hozták, vagy a szóban forgó tagállam illetékes hatóságai által jóváhagyott nyelven.

(2) Az ÁÉKBV bejelentő levelet küld a székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságainak, amely tartalmazza az (1) bekezdésben említett információkat.

(3) Az ÁÉKBV székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságai ellenőrzik, hogy az ÁÉKBV által a (2) bekezdés alapján benyújtott bejelentés teljes-e. Az ÁÉKBV székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságai legkésőbb a (2) bekezdésben említett bejelentés kézhezvételét követő 15 munkanapon belül továbbítják a bejelentést azon tagállam illetékes hatóságainak, amelyben az ÁÉKBV az alap forgalmazásának megszüntetését tervezi, valamint az ESMA-nak, vagy tájékoztatja az ÁÉKBV-t arról, hogy a bejelentés miért nem továbbítható.

A bejelentési dokumentáció továbbítását követően az ÁÉKBV székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságai haladéktalanul értesítik az ÁÉKBV-t a bejelentés első albekezdés szerinti továbbításáról. Ettől az időponttól kezdve az ÁÉKBV megszünteti befektetési jegyeinek forgalmazását a (2) bekezdésben említett bejelentő levélben megjelölt tagállamban.

(4) Amennyiben a befektető az ÁÉKBV befektetője marad a forgalmazás megszűnését követően is:

a)  az ÁÉKBV továbbra is biztosítja az ÁÉKBV megmaradt befektetői számára, az ÁÉKBV székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságai számára, valamint a forgalomba hozatal megszűnésének helye szerinti tagállam illetékes hatóságai számára a 68–82. cikkben és a 94. cikkben előírt információkat;

b)  az ÁÉKBV székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságai biztosítják a forgalmazás megszűnésének helye szerinti tagállam illetékes hatóságai számára a 93. cikk értelmében az ÁÉKBV fogadó tagállama illetékes hatóságai számára biztosítandó információkat;

c)  a forgalomba hozatal megszűnésének helye szerinti tagállam illetékes hatóságai gyakorolják az ÁÉKBV fogadó tagállamának illetékes hatóságaira a 97. és 108. cikk alapján ruházott jogokat és kötelezettségeket, és – adott esetben – kiszabhatnak díjakat vagy illetékeket az ilyen tevékenységek végrehajtásáért [a kollektív befektetési vállalkozások határokon átnyúló forgalmazásának megkönnyítéséről, valamint a 345/2013/EU és a 346/2013/EU rendelet módosításáról szóló] rendelet 6. cikke szerint az illetékes hatóságokra alkalmazandó rendelkezéseknek megfelelően.

(5) A tagállamok a (4) bekezdés alkalmazásában lehetővé teszik valamennyi elektronikus vagy egyéb távközlési eszköz használatát, amennyiben az információk és a kommunikációs eszközök a befektetők számára a befektető helye szerinti tagállam hivatalos nyelvén vagy hivatalos nyelveinek egyikén, illetve a szóban forgó tagállam illetékes hatóságai által jóváhagyott nyelven rendelkezésre állnak.

(8)  A 95. cikk (2) bekezdésének a) pontját el kell hagyni.

2. cikk

A 2011/61/EU irányelv módosításai

A 2011/61/EU irányelv a következőképpen módosul:

(1)  A 4. cikk (1) bekezdésében az ae) és az af) pontok között a szöveg a következő aea) ponttal egészül ki:

„aea)  »forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatás«: az Unióban letelepedett vagy nyilvántartásba vett potenciális szakmai befektetők számára a befektetési stratégiákra vagy befektetési elképzelésekre vonatkozóan egy uniós ABAK által vagy annak nevében végzett közvetett vagy közvetlen információszolgáltatás vagy kommunikáció egy még létre nem hozott ABA vagy részalapja iránti érdeklődésük felmérése céljából, illetve egy olyan, már létrehozott ABA vagy részalapja iránti érdeklődésük felmérése céljából, amely vonatkozásában a forgalomba hozatallal kapcsolatos, a 32. cikknek megfelelő bejelentés még nem történt meg a potenciális befektetők lakóhelye vagy létesítő okirata szerinti tagállamban, és amely egyik esetben sem minősül a befektetőnek címzett, az ABA vagy részalapja befektetési jegyeibe vagy részvényeibe eszközölt befektetésre irányuló ajánlatnak vagy felhívásnak.”

(2)  A VI. fejezet a következő 30a. cikkel egészül ki:

„30a. cikkAz uniós ABAK által az Unióban végzett, forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatás feltételei

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az engedélyezett uniós ABAK forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatást folytathasson az Unióban, kivéve, ha a lehetséges szakmai befektetők számára nyújtott információk:

c)  lehetővé teszik a befektetők számára, hogy kötelezettséget vállaljanak egy adott ABA befektetési jegyeinek vagy részvényeinek megszerzésére;

d)  egy még nem létrehozott ABA végleges formájú kibocsátási tájékoztatójának, alapító dokumentumainak vagy ajánlati dokumentumainak minősülnek, vagy jegyzési formanyomtatványoknak vagy hasonló dokumentumoknak minősülnek, akár tervezetben, akár végleges formában, amelyek lehetővé teszik a befektetők számára a valamely ABA vagy részalapja befektetési jegyeibe vagy részvényeibe történő befektetést. A már létrehozott ABA-k esetében hozzáférhetővé tehető a végleges formájú kibocsátási tájékoztató.

Amennyiben rendelkezésre bocsátják az első albekezdés d) pontjában említett kibocsátási tájékoztató vagy ajánlati dokumentumok tervezetét, az ilyen dokumentumok egyértelműen feltüntetik, hogy a dokumentum nem minősül az ABA vagy részalapja befektetési jegyeire vagy részvényeire vonatkozó ajánlattételnek vagy jegyzési felhívásnak.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az uniós ABAK-ok a forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatási tevékenységek megkezdése előtt – papíralapú vagy elektronikus formában – egyszerű, informális levelet küldjenek a székhelyük szerinti tagállam illetékes hatóságai számára, amelyben közlik, hogy e tevékenységeket mely tagállamban vagy tagállamokban végzik majd, valamint hogy másolatot küldjenek azon tagállam vagy tagállamok illetékes hatóságai számára, ahol a forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatási tevékenységeket folytatni fogják.

A tagállamok biztosítják, hogy a forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatási tevékenységek tartalmának, illetve címzettjeinek az illetékes hatóságok számára történő bejelentése ne legyen szükséges az uniós ABAK-ok számára a forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatási tevékenység folytatásához.

(3) Az ABAK-ok biztosítják, hogy a befektetők a forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatási tevékenységek révén ne szerezzenek befektetési jegyeket vagy részvényeket valamely ABA-ban, és hogy azok a befektetők, akikkel a forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatás részeként kapcsolatfelvételre került sor, kizárólag a 31. vagy 32. cikk értelmében engedélyezett forgalomba hozatal keretében szerezhessenek az adott ABA-ban befektetési jegyeket vagy részvényeket.

A tájékoztatás eredményének kell tekinteni a forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatásban részesült szakmai befektetők általi minden olyan jegyzést, amelyre a forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatás uniós ABAK általi vagy az uniós ABAK nevében történő megkezdésétől számított 18 hónapon belül került sor, és amelynek tárgyai valamely, a forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatási tevékenységek keretében nyújtott információkban hivatkozott ABA befektetési jegyei vagy részvényei vagy valamely, a forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatási tevékenységek eredményeként létrehozott ABA befektetési jegyei vagy részvényei, és a 31. és 32. cikkben hivatkozott bejelentési eljárások vonatkoznak rá.

(3a) A tagállamok biztosítják, hogy az uniós ABAK-ok megfelelő intézkedéseket tegyenek annak érdekében, hogy a forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatási tevékenységeikkel kapcsolatos információk hozzáférhetők legyenek, és kérésre azokat a székhelyük szerinti tagállam illetékes hatóságainak, valamint a forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatási tevékenységeik helye szerinti tagállamok illetékes hatóságainak rendelkezésére bocsássák. Az uniós ABAK-ok biztosítják, hogy a forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatási tevékenységeik megfelelően dokumentáltak legyenek, és e dokumentumok tartalmazzák, hogy az uniós ABAK-ok mely tagállamokban és milyen időszakokban végeztek forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatási tevékenységeket, valamint tartalmazzák e tevékenységek összefoglaló ismertetését, ideértve a bemutatott befektetési stratégiákkal kapcsolatos információkat és adott esetben a bemutatott ABA-k vagy ABA-részalapok listáját.

(3b) Harmadik fél kizárólag akkor végezhet valamely ABAK fogadó tagállamában az (1) bekezdésben említett tevékenységeket valamely engedélyezett uniós ABAK nevében, ha a 2014/65/EU irányelv értelmében engedélyezett befektetési vállalkozásként, a 2013/36/EU irányelv értelmében engedélyezett hitelintézetként, a 2009/65/EK irányelv értelmében engedélyezett ÁÉKBV alapkezelő társaságként, a 2011/61/EU irányelv értelmében engedélyezett alternatívbefektetésialap-kezelőként, vagy függő ügynökként jár el.”

(3)  A 31. cikk (5) bekezdését el kell hagyni.

(4)  ▌A 32. cikk a következőképpen módosul:

a)  a (7) bekezdés második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„Ha a tervezett változtatás következtében az ABAK már nem ezen irányelvnek megfelelő módon kezelné az ABA-t, vagy az ABAK más tekintetben nem felelne meg ezen irányelvnek, az ABAK székhelye szerinti tagállam érintett hatáskörrel rendelkező hatóságai az első albekezdésben említett valamennyi információ kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül tájékoztatják az ABAK-ot arról, hogy a változtatást nem hajthatja végre.”; Az ABAK székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságai indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatják az ABAK fogadó tagállamának illetékes hatóságait a tervezett változtatásról, annak általa történő értékeléséről, valamint arról, hogy a változtatást végrehajtották-e.”

aa)  a (7) bekezdés harmadik albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

Ha a tervezett változtatást az első és második albekezdés ellenére végrehajtják, vagy ha valamely nem tervezett változtatásra kerül sor, amelynek következtében az ABAK már nem ezen irányelvnek megfelelő módon kezelné az ABA-t, vagy más tekintetben nem felelne meg ezen irányelvnek, az ABAK székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságai a 46. cikkel összhangban meghoznak minden szükséges intézkedést, ideértve szükség esetén az ABA forgalmazásának kifejezett megtiltását is, és ennek megfelelően haladéktalanul értesítik az ABAK fogadó tagállamának illetékes hatóságait.

b)   a (7) bekezdés negyedik albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„Ha a változtatások nem befolyásolják azt, hogy az ABAK ezen irányelvnek megfelelően kezeli-e az ABA-t, vagy hogy az ABAK más tekintetben megfelel-e ezen irányelvnek, az ABAK székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságai indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb 15 munkanapon belül tájékoztatják az ABAK fogadó tagállamának illetékes hatóságait ezen változásokról.”

c)   A (8) bekezdést el kell hagyni.

(5)  A szöveg a következő 32a. cikkel egészül ki:

„32a. cikk

Uniós ABA befektetési jegyeinek vagy részvényeinek forgalmazási tevékenységéről szóló értesítés visszavonása az ABAK letelepedése szerinti tagállamtól eltérő tagállamokban

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az uniós ABAK visszavonhassa valamely uniós ABA befektetési jegyeinek vagy részvényeinek forgalmazásáról szóló értesítést egy olyan tagállamban, amelynek hatóságai a 32. cikknek megfelelően értesítést kaptak a forgalmazásról, amennyiben az alábbi feltételek mindegyike teljesül:

b)  az (EU) 2015/760 rendelettel szabályozott zárt végű ABA-k és alapok kivételével az ABA legalább 30 munkanapon keresztül általános ajánlatot tesz közzé az összes befektetési jegyének vagy részvényének bármely díjtól vagy levonástól mentes visszavásárlására abban a tagállamban, amely a 32. cikkel összhangban értesítést kapott a forgalmazásról, és az ajánlatot közvetlenül vagy pénzügyi közvetítőkön keresztül külön-külön megküldi az adott tagállambeli azon befektetőknek, akik személyazonossága ismert;

c)  az ABA az ABA-k forgalmazására szokásosan használt és egy tipikus ABA-befektető számára megfelelő, nyilvánosan elérhető médium útján közzéteszi azon szándékát, hogy megszüntesse a forgalmazási tevékenységeket azon tagállam területén, amely a 32. cikkel összhangban értesítést kapott a forgalmazásról.

(2) Az ABAK értesítést küld a letelepedése szerinti tagállam illetékes hatóságainak, amely tartalmazza az (1) bekezdésben említett információkat.

(3) Az ABAK székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságai ellenőrzik, hogy az ABAK által a (2) bekezdéssel összhangban benyújtott bejelentés teljes-e. Az ABAK letelepedése szerinti tagállam illetékes hatóságai legkésőbb a (2) bekezdésben említett hiánytalan értesítés kézhezvételét követő 15 munkanapon belül továbbítják az értesítést azon tagállam illetékes hatóságainak, amelyben az ABAK az ABA forgalmazásának megszüntetését tervezi, valamint az ESMA-nak.

Az értesítési akta első albekezdés szerinti továbbítását követően az ABAK letelepedése szerinti tagállam illetékes hatóságai haladéktalanul értesítik az ABAK-ot az akta továbbításáról. Ettől az időponttól kezdve az ABAK megszünteti az általa kezelt ABA befektetési jegyeinek vagy részvényeinek forgalmazását a (2) bekezdésben említett értesítésben megjelölt tagállamban.

(4) Amennyiben a befektetők az uniós ABA befektetői maradnak a forgalmazási tevékenységről szóló értesítés visszavonását követően is:

a)  az ÁÉKBV továbbra is biztosítja az uniós ABA megmaradt befektetői számára, az ÁÉKBV székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságai számára, valamint a forgalomba hozatal megszűnésének helye szerinti tagállam illetékes hatóságai számára a 22. cikkben és a 23. cikkben előírt információkat;

b)  az ABAK székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságai biztosítják a forgalmazás megszűnésének helye szerinti tagállam illetékes hatóságai számára a 32. cikk értelmében az ABAK fogadó tagállama illetékes hatóságainak biztosítandó információkat;

c)  a forgalomba hozatal megszűnésének helye szerinti tagállam illetékes hatóságai gyakorolják az ABAK fogadó tagállamának illetékes hatóságaira ezen irányelv 45. cikke alapján ruházott jogokat és kötelezettségeket, és – adott esetben – kiszabhatnak díjakat vagy illetékeket ezen tevékenységek végrehajtásáért [a kollektív befektetési vállalkozások határokon átnyúló forgalmazásának megkönnyítéséről, valamint a 345/2013/EU és a 346/2013/EU rendelet módosításáról szóló] rendelet 6. cikke szerint az illetékes hatóságokra alkalmazandó rendelkezéseknek megfelelően.

(5) A tagállamok a (4) bekezdés alkalmazásában lehetővé teszik valamennyi elektronikus vagy egyéb távközlési eszköz használatát.”.

(5a)  A 33. cikk (6) bekezdése a következőképpen módosul:

a)  a második albekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„Ha a tervezett változtatás következtében az ABAK már nem ezen irányelvnek megfelelő módon kezelné az ABA-t, vagy az ABAK más tekintetben nem felelne meg ezen irányelvnek, az ABAK székhelye szerinti tagállam érintett hatáskörrel rendelkező hatóságai az első albekezdésben említett valamennyi információ kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül tájékoztatják az ABAK-ot arról, hogy a változtatást nem hajthatja végre.“;

b)  a harmadik albekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„Ha a tervezett változtatást az első és második albekezdés ellenére végrehajtják, vagy ha előre nem tervezett változtatásra került sor, amelynek következtében az ABAK már nem az ezen irányelvnek megfelelő módon kezelné az ABA-t, vagy az ABAK más tekintetben nem felelne meg ezen irányelvnek, az ABAK letelepedése szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságai a 46. cikkel összhangban meghoznak minden szükséges intézkedést, ideértve szükség esetén az ABA forgalmazásának kifejezett megtiltását, és ennek megfelelően haladéktalanul értesíti az ABAK fogadó tagállamának illetékes hatóságait.”;

(6)  A 33. cikk (7) és (8) bekezdését el kell hagyni.

(7)  A szöveg a következő 43a. cikkel egészül ki:

„43a. cikk

A lakossági befektetők rendelkezésére álló eszközök

(1) A 2015/760/EU rendelet 26. cikkének[7] sérelme nélkül a tagállamok biztosítják, hogy az ABAK minden olyan tagállamban, ahol valamely ABA befektetési jegyeit vagy részvényeit lakossági befektetők számára forgalmazni kívánja, eszközöket tegyen elérhetővé, amelyek ellátják a következő feladatokat:

a)  az ABA okmányaiban meghatározott feltételekkel összhangban feldolgozzák az ABA befektetési jegyeivel vagy részvényeivel kapcsolatos jegyzési, kifizetési, visszavásárlási és visszaváltási befektetői ▌megbízásokat;

b)  tájékoztatják a befektetőket az a) pontban említett megbízások teljesítésének módjáról, valamint a visszavásárlás és visszaváltás során eszközölt kifizetések módjáról;

c)  megkönnyítik az ABA-ba történő befektetésből származó befektetői jogok gyakorlásával kapcsolatos információk kezelését abban a tagállamban, ahol az ABA-t forgalmazzák;

d)  a befektetők a 22. és 23. cikkel összhangban rendelkezésére bocsátják – betekintésre vagy végleges hozzáférésre – a következő információkat és dokumentumokat:

e)  a befektetők rendelkezésére bocsátják a 2009/65/EK irányelv 2. cikke (1) bekezdésének m) pontjában meghatározott tartós adathordozón végrehajtott feladataikra vonatkozó információkat;

ea)  kapcsolattartási pontok az illetékes hatóságokkal folytatott kommunikációhoz.

(2) A tagállamok nem írhatják elő az ABAK számára, hogy az (1) bekezdés alkalmazásában a fogadó tagállamban fizikai jelenléttel rendelkezzen vagy egy harmadik felet jelöljön ki.

(3) Az ABAK biztosítja, hogy az (1) bekezdésben említett feladatok ellátását szolgáló eszközök rendelkezésre álljanak:

a)  ▌annak a tagállamnak a hivatalos nyelvén vagy hivatalos nyelveinek egyikén, ahol az ABA-t forgalmazzák, vagy a szóban forgó tagállam illetékes hatóságai által jóváhagyott nyelven;

b)  ▌az ABAK vagy egy olyan harmadik fél által, amelyre az elvégzendő feladatokat szabályozó rendelkezés és felügyelet vonatkozik, vagy mindkettő.

A b) pont alkalmazásában, amennyiben a feladatokat harmadik fél végzi, a harmadik személy kijelölését írásbeli szerződéssel kell igazolni, amely meghatározza, hogy az (1) bekezdésben meghatározott feladatok közül melyeket nem látja el az ABAK, és hogy a harmadik fél megkapja az ABAK-tól valamennyi vonatkozó információt és dokumentumot.

(7a)  A IV. melléklet az alábbi pontokkal egészül ki:

„ha)  a vonatkozó szabályozási díjaknak vagy illetékeknek a fogadó tagállam illetékes hatósága általi számlázásához vagy közléséhez szükséges információk és cím;

„hb)  a 92. cikk (1) bekezdésében említett feladatok ellátására szolgáló eszközök megjelölése.”

3. cikk

Átültetés

(1)  A tagállamok legkésőbb [Kiadóhivatal: kérjük, illessze be a dátumot: 24 hónappal a hatálybalépést követően]-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottság számára.

A tagállamok ezeket a rendelkezéseket [Kiadóhivatal: kérjük, illessze be a dátumot: 24 hónappal a hatálybalépést követően]-tól alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2)  A tagállamok közlik a Bizottsággal belső joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

4. cikk

Értékelés

A Bizottság [Kiadóhivatal: kérjük, illessze be a dátumot: 12 hónappal a jelen irányelv átültetését követően]-ig hatásvizsgálat alapján jogalkotási javaslatot terjeszt az Európai Parlament és a Tanács elé a 2009/65/EU irányelv módosítására, hogy a létrehozott vagy még nem létrehozott ÁÉKBV-kra vonatkozó konkrét befektetési elképzelések vagy befektetési stratégia tekintetében a szakmai befektetők érdeklődését tesztelő ÁÉKBV-ket kezelő társaságokra alkalmazandó rendelkezéseket harmonizálja a 2011/61/EU irányelvben említett forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatás meghatározásával és feltételeivel.

[Kiadóhivatal: kérjük, illessze be a dátumot: 36 hónappal az átültetés határidejét követően]-ig a Bizottság egy nyilvános konzultáció és az ESMA-val és az illetékes hatóságokkal folytatott megbeszélések alapján értékeli ezen irányelv alkalmazását.

Mielőtt a 2011/61/EU irányelv 35. cikke, illetve 37–41. cikke hatályba lép, a Bizottság jelentést – és adott esetben jogalkotási javaslatokat – nyújt be az Európai Parlament és a Tanács számára a 2011/61/EU irányelv valamennyi rendelkezésének a nem uniós ABAK-okra vonatkozó útlevél-mechanizmus forgatókönyvével összefüggésben történő alkalmazására irányuló vizsgálata eredményeként, különösen az uniós ABAK-ok és a nem uniós ABAK-ok között esetlegesen fennálló egyenlőtlen versenyfeltételekre összpontosítva, annak biztosítása érdekében, hogy az uniós ABAK-ok ne kerüljenek hátrányba.

5. cikk

Hatálybalépés

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Az 1. cikk (1) bekezdésének b) pontját, az 1. cikk (2) és (8) bekezdését, a 2. cikk (3) bekezdését, a 2. cikk (4) bekezdésének c) pontját és a 2. cikk (6) bekezdését ezen irányelv hatálybalépésének napjától kell alkalmazni.

6. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben,

az Európai Parlament részéről  a Tanács részéről

az elnök  az elnök

  • [1] * Módosítások: az új vagy módosított szöveget félkövér dőlt betűtípus, a törléseket pedig a ▌jel mutatja.
  • [2]   HL C […], […], […] o.
  • [3] HL C […], […], […] o.
  • [4] Az Európai Parlament és a Tanács 2009/65/EK irányelve (2009. július 13.) az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról (HL L 302., 2009.11.17., 32. o.).
  • [5]   Az Európai Parlament és a Tanács 2011. június 8-i 2011/61/EU irányelve az alternatívbefektetésialap-kezelőkről (HL L 174. 2011.7.1., 1. o.).
  • [6]   HL C 369., 2011.12.17., 14. o.
  • [7]   Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/760 rendelete (2015. április 29.) az európai hosszú távú befektetési alapokról (HL L 123., 2015.5.19., 9. o.).

ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Kollektív befektetési alapok határokon átnyúló forgalmazása

Hivatkozások

COM(2018)0092 – C8-0111/2018 – 2018/0041(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

7.3.2018

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ECON

16.4.2018

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

JURI

16.4.2018

 

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

JURI

27.3.2018

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Wolf Klinz

31.5.2018

 

 

 

Korábbi előadók

Ramon Tremosa i Balcells

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

8.10.2018

19.11.2018

 

 

Az elfogadás dátuma

3.12.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

34

3

2

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Petr Ježek, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Ralph Packet, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Enrique Calvet Chambon, Mady Delvaux, Syed Kamall, Alain Lamassoure, Luigi Morgano, Michel Reimon, Lieve Wierinck

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Barbara Lochbihler, Jarosław Wałęsa

Benyújtás dátuma

6.12.2018

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

34

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Petr Ježek, Wolf Klinz, Lieve Wierinck

ECR

Syed Kamall, Bernd Lucke, Ralph Packet

PPE

Markus Ferber, Brian Hayes, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Jarosław Wałęsa

S&D

Pervenche Berès, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Philippe Lamberts, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Molly Scott Cato

3

-

GUE/NGL

Marisa Matias, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

2

0

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

Utolsó frissítés: 2019. április 3.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat