Ziņojums - A8-0430/2018Ziņojums
A8-0430/2018

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/65/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2011/61/ES attiecībā uz kolektīvo ieguldījumu fondu pārrobežu izplatīšanu

6.12.2018 - (COM(2018)0092 – C8-0111/2018 – 2018/0041(COD)) - ***I

Ekonomikas un monetārā komiteja
Referents: Wolf Klinz


Procedūra : 2018/0041(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A8-0430/2018

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/65/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2011/61/ES attiecībā uz kolektīvo ieguldījumu fondu pārrobežu izplatīšanu

(COM(2018)0092 – C8-0111/2018 – 2018/0041(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2018)0092),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 53. panta 1. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0111/2018),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A8-0430/2018),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr. 1

EIROPAS PARLAMENTA GROZĪJUMI[1]*

Komisijas priekšlikumā

---------------------------------------------------------

2018/0041 (COD)

Priekšlikums

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA,

ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/65/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2011/61/ES attiecībā uz kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu pārrobežu izplatīšanu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 53. panta 1. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas atzinumu[2],

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu[3],

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru,

tā kā:

(1)  Kopējs Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/65/EK[4] un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/61/ES[5] mērķis ir nodrošināt līdzvērtīgus konkurences apstākļus starp kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem un atcelt ierobežojumus kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu ieguldījumu apliecību un daļu brīvai apritei visā Savienībā, vienlaikus nodrošinot vienlīdzīgāku ieguldītāju aizsardzību. Lai gan šie mērķi lielā mērā ir sasniegti, daži šķēršļi vēl aizvien kavē fondu pārvaldnieku spēju pilnībā izmantot iekšējā tirgus priekšrocības.

(2)  Šajā direktīvā ierosinātos noteikumus papildina īpaša regula [par kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu pārrobežu izplatīšanas atvieglošanu un ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 345/2013 un Regulu (ES) 346/2013]. Tajā ir paredzēti papildu noteikumi un procedūras attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU) un alternatīvu ieguldījumu fondu pārvaldniekiem (AIFP). Minētajai regulai un šai direktīvai kopā būtu jāturpina saskaņot nosacījumus, ko piemēro fondu pārvaldniekiem, kuri darbojas iekšējā tirgū, un atvieglot viņu pārvaldīto fondu pārrobežu izplatīšanu.

(3)  Ir nepieciešams novērst regulatīvās nepilnības un saskaņot paziņošanas procedūru kompetentajām iestādēm ▌par izmaiņām saistībā ar PVKIU ar Direktīvā 2011/61/ES noteikto paziņošanas procedūru.

(4)  Ar regulu [par kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu pārrobežu izplatīšanas atvieglošanu un ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 345/2013 un Regulu (ES) Nr. 346/2013] nosaka jaunus noteikumus, saskaņā ar kuriem Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei (EVTI) ir jāizstrādā regulatīvo tehnisko standartu projekts un īstenošanas tehnisko standartu projekts, lai precizētu nepieciešamo informāciju un veidlapas, veidnes un procedūras, kuras jāizmanto, lai nosūtītu šo informāciju saistībā ar kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu pārvaldību, to tirdzniecības uzsākšanu vai pārtraukšanu saskaņā ar Direktīvu 2009/65/EK un Direktīvu 2011/61/ES. Tādēļ abu minēto divu direktīvu noteikumi, kas sniedz EVTI diskrecionāru pilnvarojumu izstrādāt regulatīvos tehniskos standartus un īstenošanas tehnisko standartu projektus attiecībā uz paziņojumiem, vairs nav vajadzīgi un līdz ar to būtu jāsvītro.

(5)  Ar regulu [par kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu pārrobežu izplatīšanas atvieglošanu un ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 345/2013 un Regulu (ES) Nr. 346/2013] turpmāk nostiprina principus, ko piemēro tirgvedības paziņojumiem, kurus reglamentē ar Direktīvu 2009/65/EK, un paplašina to piemērošanu uz AIFP, tādējādi nodrošinot augstāku ieguldītāju aizsardzības standartu neatkarīgi no ieguldītāja veida. Līdz ar to attiecīgie Direktīvas 2009/65/EK noteikumi par tirgvedības paziņojumiem un valsts normatīvo un administratīvo aktu, kas attiecas uz PVKIU sertifikātu tirdzniecības kārtību, pieejamību vairs nav vajadzīgi un tāpēc būtu jāsvītro.

(6)  Direktīvas 2009/65/EK noteikumi (kā šie noteikumi īstenoti dažās valstu tiesību sistēmās), kas PVKIU nosaka pienākumu nodrošināt ieguldītājiem struktūras, ir izrādījušies apgrūtinoši. Turklāt ieguldītāji reti izmanto vietējās struktūras tā, kā tas paredzēts direktīvā. Par vēlamo saziņas metodi ir kļuvusi tieša mijiedarbība (vai nu elektroniski, vai arī pa tālruni) starp ieguldītājiem un fonda pārvaldnieku, savukārt maksājumi un atpakaļpirkšana tiek veikta, izmantojot citus kanālus. Lai gan šīs struktūras izmanto administratīviem mērķiem, piemēram, lai veiktu administratīvo maksu pārrobežu piedziņu, šādi jautājumi tomēr būtu jārisina, izmantojot citus līdzekļus, tostarp sadarbību starp kompetentajām iestādēm. Tādēļ būtu jāparedz noteikumi, ar kuriem modernizē un precizē prasības par struktūru nodrošināšanu privātajiem ieguldītājiem, un dalībvalstis nedrīkstētu pieprasīt fizisku šādu struktūru klātbūtni tajās. Tajā pašā laikā būtu jāparedz noteikumi, ka ieguldītājiem ir pieejama informācija, uz kuru tiem ir tiesības.

(7)  Lai nodrošinātu saskaņotu pieeju privātajiem ieguldītājiem, ir nepieciešams struktūrām piemērotās prasības attiecināt arī uz AIFP, ja dalībvalstis ļauj tiem savā teritorijā AIF ieguldījumu apliecības vai akcijas tirgot privātiem ieguldītājiem.

(7a)  Lai sekmētu privāto ieguldītāju tiesību īstenošanu ieguldījumu fondu pārrobežu tirdzniecības gadījumā, dalībvalstīm būtu jānodrošina, lai masveida pārkāpumu gadījumā privātie ieguldītāji varētu piekļūt pārstāvības tiesvedībai gan saskaņā ar Savienības, gan valsts tiesību aktiem atbilstīgi Direktīvai ...[Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva par pārstāvības prasībām patērētāju kolektīvo interešu aizsardzībai un Direktīvas 2009/22/EK atcelšanu].

(8)  Tā kā nav skaidru un vienotu nosacījumi attiecībā uz PVKIU vai ES AIF ieguldījumu apliecību (sertifikātu) vai akciju tirgošanu uzņēmējas dalībvalsts teritorijā, fondu pārvaldniekiem tiek radīta ekonomiska un juridiska nenoteiktība. Tāpēc šajā priekšlikumā ir paredzēti skaidri nosacījumi ▌, saskaņā ar kuriem tirdzniecības darījumu atsaukšana varētu notikt. ▌Nosacījumi ir izveidoti tā, lai nodrošinātu līdzsvaru starp kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu vai to pārvaldnieku spēju pārtraukt savas tirdzniecības darbības noteiktu apstākļu iestāšanās gadījumā, no vienas puses, un ieguldītāju interesi par šādiem uzņēmumiem, no otras puses.

(9)  Iespēja pārtraukt PVKIU vai ES AIF veikto tirdzniecību kādā konkrētā dalībvalstī nedrīkstētu radīt izmaksas ieguldītājiem, nedz arī samazināt to aizsardzības pasākumus saskaņā ar Direktīvu 2009/65/EK vai Direktīvu 2011/61/ES, jo īpaši attiecībā uz viņu tiesībām saņemt precīzu informāciju par minēto fondu turpinātajām darbībām.

(10)  Ir gadījumi, kad AIFP vai PVKIU pārvaldības sabiedrība, kas vēlas pārbaudīt ieguldītāju interesi par konkrētu ieguldījumu ideju vai ieguldījumu stratēģiju, dažādās valstu tiesību sistēmās saskaras ar atšķirīgu attieksmi pret pirmstirdzniecības darbībām. Dažās dalībvalstīs, kurās pirmstirdzniecība ir atļauta, tās definīcija un noteikumi ievērojami atšķiras. Tomēr citās dalībvalstīs pirmstirdzniecības jēdziens vispār nepastāv. Lai novērstu šīs atšķirības, būtu jānodrošina saskaņota AIF pirmstirdzniecības jēdziena definīcija un jānosaka nosacījumi, saskaņā ar kuriem ES AIFP var iesaistīties šādās darbībās.

(11)  Lai pirmstirdzniecību atzītu par tādu saskaņā ar šo direktīvu, tai vajadzētu būt adresētai profesionālam ieguldītājam un būtu jāattiecas uz ieguldījumu ideju vai stratēģiju situācijā, kad nepastāv jau uzņēmējdarbību veicošs AIF vai struktūra vai tāds uzņēmējdarbību veicošs AIF vai struktūra, kas vēl nav izziņoti tirdzniecībai attiecīgajā dalībvalstī. Tāpēc pirmstirdzniecības laikā ieguldītāji nevar parakstīties uz AIF ieguldījumu apliecībām vai akcijām, ▌un šajā posmā nedrīkstētu ļaut potenciālajiem ieguldītājiem izplatīt piedāvājuma dokumentu galīgās redakcijas vai jebkāda veida parakstīšanās dokumentus. Tomēr, ja pēc AIFP pirmstirdzniecības darbībām ieguldītājs, uz kuru attiecas šīs darbības, parakstās uz AIF vai struktūras ieguldījumu apliecībām vai akcijām ar elementiem, kas līdzinās pirmstirgotajai ieguldījumu idejai, vai uz AIF vai struktūru, kura minēta pirmstirdzniecības darbību laikā, būtu jāievēro attiecīgā paziņošanas procedūra, un AIFP nedrīkstētu ļaut atsaukties uz reverso mārketingu. Lai nodrošinātu, ka valsts kompetentās iestādes var kontrolēt pirmstirdzniecības darbības savā dalībvalstī, AIFP būtu jānosūta neoficiāla vēstule vai e-pasta vēstule savas piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm un tās dalībvalsts vai to dalībvalstu kompetentajām iestādēm, kurās tie iesaistīsies pirmstirdzniecības darbībās, norādot, kurā dalībvalstī vai dalībvalstīs tie veiks pirmstirdzniecības darbības. Nevienai kompetentajai iestādei par šādas neoficiālas vēstules vai e-pasta nosūtīšanu nevajadzētu piemērot nekādas papildu regulatīvās maksas.

(11a)  AIFP būtu jānodrošina, lai to pirmstirdzniecības darbības tiktu atbilstīgi dokumentētas un pēc pieprasījuma darītas pieejamas attiecīgajām valsts kompetentajām iestādēm. Šādai informācijai būtu jāietver atsauce uz dalībvalstīm, kurās pirmstirdzniecības darbības notikušas, kā arī uz laikposmu, kad tās notikušas, un ieguldījumu stratēģiju vai ideju, kas sniegtas pirmstirdzniecības darbību laikā, apraksts. EVTI būtu cieši jāuzrauga, vai nerodas konverģences trūkums dalībvalstu starpā saistībā ar pirmstirdzniecības darbību dokumentāciju, un jāīsteno visi pasākumi, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka šādos gadījumos netiek ierobežota pirmstirdzniecības kā fondu pārrobežu izplatīšanas veicināšanas instrumenta efektivitāte.

(11b)  Neskarot šajā direktīvā iekļauto pirmstirdzniecības definīciju, dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka PVKIU pārvaldības sabiedrības var turpināt pārbaudīt profesionālu ieguldītāju ieinteresētību kādā konkrētā ieguldījumu idejā vai ieguldījumu stratēģijā attiecībā uz PVKIU, kas vēl nav izveidoti. Turklāt Komisijai būtu jāiesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei leģislatīvā akta priekšlikums, lai saskaņotu noteikumus, kas piemērojami PVKIU pārvaldības sabiedrībām un AIFP, kad tās pārbauda ieguldītāju ieinteresētību kādā konkrētā ieguldījumu idejā vai ieguldījumu stratēģijā.

(11c)  Pirmstirdzniecības saskaņotajiem noteikumiem nevajadzētu ES AIFP radīt nostādīt nelabvēlīgākā situācijā kā AIFP, kas nav no ES. Tas attiecas gan uz pašreizējo situāciju, kurā AIFP, kas nav no ES, vēl nav atļaujas piešķiršanas tiesību, gan situāciju, kurā jāsāk piemērot Direktīvas 2011/61/ES noteikumus par atļaujas piešķiršanu. Lai to nodrošinātu, pirms ir jāsāk piemērot Direktīvas 2011/61/ES 35. un 37. līdz 41. pants, Komisijai būtu rūpīgi jāizskata visi Direktīvas 2011/61/ES noteikumi, ņemot vērā to piemērošanu scenārijā, kas paredz atļaujas piešķiršanas režīmu ārpussavienības AIFP, un attiecīgā gadījumā jāierosina tiesību akta grozījumi.

(12)  Lai nodrošinātu juridisko noteiktību, ir nepieciešams saskaņot piemērošanas termiņus normatīvajiem un administratīvajiem aktiem, ar kuriem īsteno šo direktīvu un regulu [par kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu pārrobežu izplatīšanas atvieglošanu un ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 345/2013 un Regulu (ES) Nr. 346/2013], ņemot vērā attiecīgos noteikumus par tirgvedības paziņojumiem un pirmstirdzniecību. Turklāt ir nepieciešams pilnvaras, kas Komisijai piešķirtas, lai pieņemtu regulatīvu tehnisko standartu projektu un īstenošanas tehniskos standartus, ko izstrādājusi EVTI, saskaņā ar Regulu [par kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu pārrobežu izplatīšanas atvieglošanu un ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 345/2013 un Regulu (ES) Nr. 346/2013] saskaņot attiecībā uz paziņojumiem, vēstulēm par paziņojumiem vai rakstiskiem paziņojumiem par pārrobežu darbībām, kas ar šo direktīvu ir attiecīgi jāsvītro no Direktīvas 2009/65/EK un Direktīvas 2011/61/ES.

(13)  Saskaņā ar 2011. gada 28. septembra dalībvalstu un Komisijas kopīgo politisko deklarāciju par skaidrojošiem dokumentiem[6] dalībvalstis ir apņēmušās pamatotos gadījumos paziņojumam par to transponēšanas pasākumiem pievienot vienu vai vairākus dokumentus, kuros paskaidrota saikne starp direktīvas komponentiem un attiecīgajām daļām valsts transponēšanas instrumentos. Attiecībā uz šo direktīvu likumdevējs uzskata, ka šādu dokumentu nosūtīšana ir pamatota,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Grozījumi Direktīvā 2009/65/EK

Direktīvu 2009/65/EK groza šādi:

(1)  direktīvas 17. panta 8. punktu papildina ar šādām daļām:

“Ja ▌izmaiņu ietekmē pārvaldības sabiedrība vairs neatbilstu šai direktīvai, pārvaldības sabiedrības piederības dalībvalsts kompetentās iestādes 15 darbdienu laikā pēc visas šajā punktā minētās informācijas saņemšanas informē pārvaldības sabiedrību, ka tā nedrīkst ieviest attiecīgās izmaiņas.

Tādā gadījumā pārvaldības sabiedrības piederības dalībvalsts kompetentās iestādes paziņo pārvaldības sabiedrības uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm, ka izmaiņas netiks ieviestas.

Ja ▌izmaiņas tiek ieviestas, pārkāpjot šā punkta pirmo otro un trešo daļu, un minēto izmaiņu dēļ pārvaldības sabiedrība vairs neatbilst šai direktīvai, pārvaldības sabiedrības piederības dalībvalsts kompetentās iestādes veic visus nepieciešamos pasākumus saskaņā ar 98. pantu un bez nepamatotas kavēšanās atbilstīgi informē pārvaldības sabiedrības uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes.”;

(3)  direktīvas 77. pantu svītro;

(4)  direktīvas 91. panta 3. punktu svītro;

(5)  direktīvas 92. pantu aizstāj ar šādu:

“92. pants

1. Dalībvalstis nodrošina, ka PVKIU pārvaldības sabiedrība katrā dalībvalstī, kurā tā plāno tirgot PVKIU sertifikātus, piedāvā struktūras, kas veic šādus uzdevumus:

(a)  apstrādā parakstīšanās, atpirkšanas un izpirkšanas rīkojumus un veic citus maksājumus sertifikātu turētājiem, kas saistīti ar PVKIU sertifikātiem, saskaņā ar nosacījumiem, kas izklāstīti PVKIU dokumentos;

(b)  sniedz ieguldītājiem informāciju par to, kā veikt a) apakšpunktā minētos rīkojumus un kā samaksāt atpirkšanas un atpakaļpirkšanas ieņēmumus;

(c)  palīdz apstrādāt informāciju un atvieglo piekļuvi 15. pantā minētajām procedūrām un kārtībai, kas attiecas uz ieguldītāju īstenotām tiesībām, kas izriet no viņu ieguldījuma PVKIU tajā dalībvalstī, kurā tirgo konkrētā PVKIU sertifikātus;

(d)  lai ieguldītāji varētu veikt pārbaudes un iegūt dokumentu kopijas, dara viņiem pieejamus šādus dokumentus:

i)  fonda nolikumus vai PVKIU dibināšanas dokumentus;

ii)  jaunāko publicēto PVKIU gada pārskatu un jaunāko publicēto pusgada pārskatu, ja tas ir publicēts vēlāk;

iia)  PVKIU prospektu;

iib)  jaunāko [ieguldītājiem paredzēto] pamatinformācijas dokumentu par PVKIU;

(e)  sniedz ieguldītājiem informāciju, kas attiecas uz struktūru veicamajiem uzdevumiem, pastāvīgā informācijas nesējā, kā definēts Direktīvas 2009/65/EK 2. panta 1. punkta m) apakšpunktā;

(ea)  veic kontaktpunkta funkciju saziņā ar kompetento iestādi.

2. Dalībvalstis nepieprasa PVKIU ▌1. punkta nolūkos nodrošināt fizisku klātbūtni uzņēmējā dalībvalstī vai izraudzīties trešo personu.

3. PVKIU ▌nodrošina, ka instrumentus 1. punktā minēto uzdevumu veikšanai nodrošina:

(a)  ▌ tās dalībvalsts oficiālajā valodā vai vienā no tās oficiālajām valodām, kurā tirgo konkrētā PVKIU sertifikātus, vai valodā, ko apstiprinājušas attiecīgās dalībvalsts kompetentās iestādes;

(b)  pats PVKIU ▌ vai trešā persona, uz kuru attiecas uzraudzība un noteikumi, kas reglamentē veicamos uzdevumus, vai tie abi, tostarp izmantojot elektroniskus līdzekļus.

Piemērojot b) apakšpunktu gadījumos, kad uzdevumus veic trešā persona, trešās personas iecelšanu apliecina ar rakstisku līgumu, kurā ir precizēts, kurus no 1. punktā minētajiem uzdevumiem neveic PVKIU ▌, un ka trešā persona saņem visu būtisko informāciju un dokumentus no PVKIU pārvaldības sabiedrības.”;

(6)  direktīvas 93. pantu groza šādi:

(a)  panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

1. Ja PVKIU paredz laist tirgū savus sertifikātus dalībvalstī, kas nav šī PVKIU piederības dalībvalsts, tas vispirms nosūta paziņojuma vēstuli piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm.

Paziņojuma vēstulē iekļauj informāciju par kārtību, kas noteikta PVKIU sertifikātu tirdzniecībai uzņēmējā dalībvalstī, tostarp attiecīgā gadījumā par akciju kategorijām. Atbilstīgi 16. panta 1. punktam tajā iekļauj norādi, ka ar PVKIU sertifikātu tirdzniecību nodarbojas pārvaldījuma sabiedrība, kas pārvalda PVKIU.

Paziņojuma vēstule ietver arī informāciju un adresi, kas vajadzīga rēķina izrakstīšanai, kā arī, lai uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes varētu paziņot piemērojamās regulatīvās maksas vai nodevas, un norādi par instrumentiem 92. panta 1. punktā minēto uzdevumu veikšanai.

(b)  panta 8. punktu aizstāj ar šādu:

“8. Ja mainās informācija paziņojuma vēstulē, kas iesniegta saskaņā ar 1. punktu, vai notiek izmaiņas saistībā ar tirgojamo akciju kategorijām, PVKIU vismaz vienu mēnesi pirms izmaiņu izdarīšanas nosūta gan PVKIU piederības dalībvalsts, gan uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm rakstisku paziņojumu par šīm izmaiņām.

Ja pirmajā daļā minēto izmaiņu dēļ PVKIU vairs neatbilstu šai direktīvai, PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes 15 darbdienu laikā pēc visas pirmajā daļā minētās informācijas saņemšanas paziņo PVKIU, ka tas nedrīkst ieviest attiecīgās izmaiņas.

Tādā gadījumā PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes paziņo PVKIU uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm, ka izmaiņas netiks ieviestas.

Ja pirmajā daļā minētās izmaiņas ir ieviestas pēc tam, kad saskaņā ar šā punkta otro daļu ir iesniegts paziņojums, un ja minēto izmaiņu ietekmē PVKIU vairs neatbilst šai direktīvai, PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes veic visus saskaņā ar 98. pantu nepieciešamos pasākumus, tostarp attiecīgā gadījumā aizliedz veikt PVKIU sertifikātu tirdzniecību, un bez nepamatotas kavēšanās atbilstīgi informē PVKIU uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes.

Ja pirmajā daļā minētās izmaiņas neietekmē PVKIU atbilstību šai direktīvai, PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes bez liekas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 15 darbdienu laikā pēc visas pirmajā daļā minētās informācijas saņemšanas informē uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes par šīm izmaiņām.”;

(7)  iekļauj šādu 93.a pantu:

“93.a pants

1. PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes nodrošina, ka PVKIU var atsaukt savu sertifikātu tirdzniecības darbības dalībvalstī, kurā tas ir paziņojis par savu darbību saskaņā ar 93. pantu, ja ir izpildīti visi šie nosacījumi:

(b)    vispārēju piedāvājumu bez maksas vai bez atskaitījumiem atpirkt visus ieguldītāju rīcībā esošos PVKIU sertifikātus dalībvalstī, kurā PVKIU ir paziņojis par savu darbību saskaņā ar 93. pantu, publisko vismaz 30 darbdienas un atsevišķi tieši vai ar finanšu starpnieku starpniecību adresē visiem tiem ieguldītājiem uzņēmējā dalībvalstī, kuru identitāte ir zināma;

(c)  nodomu atsaukt tirdzniecības darbības dalībvalstīs, kurās PVKIU ir paziņojis par savu darbību saskaņā ar 93. pantu, publisko, izmantojot publiski pieejamu līdzekli, tostarp elektroniskos līdzekļus, ko parasti izmanto PVKIU tirdzniecībai un kas ir piemēroti tipiskam PVKIU ieguldītājam.

Paziņojumā ieguldītājiem skaidri norāda, kā ieguldītājus ietekmēs tas, ka viņi nepieņem piedāvājumu par savu sertifikātu atpirkšanu.

Informāciju, kas minēta b) un c) apakšpunktā, iesniedz tās dalībvalsts oficiālajā valodā vai vienā no oficiālajām valodām, kurās ir tirgoti PVKIU sertifikāti, vai valodā, ko apstiprinājušas attiecīgās dalībvalsts kompetentās iestādes.

2. PVKIU tā piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm iesniedz paziņojuma vēstuli, kurā ietverta 1. punktā minētā informācija.

3. PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes pārbauda, vai paziņojums, ko PVKIU iesniedzis saskaņā ar 2. punktu, ir pilnīgs. PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes ne vēlāk kā 15 darbdienu laikā pēc 2. punktā minētā paziņojuma saņemšanas pārsūta šo paziņojumu tās dalībvalsts kompetentajām iestādēm, kurā plānots pārtraukt PVKIU sertifikātu tirdzniecību, un EVTI vai pretējā gadījumā informē PVKIU par iemesliem, kādēļ paziņojumu nav iespējams pārsūtīt.

Kad paziņojuma dokumentācija ir pārsūtīta saskaņā ar pirmo daļu, PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes nekavējoties informē PVKIU par šo pārsūtīšanu. Sākot no šā datuma, PVKIU pārtrauc visu to savu sertifikātu tirdzniecību, kas norādīti 2. punktā minētajā paziņojuma vēstulē.

4. Kamēr ieguldītāji pēc tirdzniecības pārtraukšanas saglabā ieguldījumus PVKIU:

(a)  PVKIU nodrošina ieguldītājiem, kuri saglabā ieguldījumus PVKIU, kā arī PVKIU piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm un tās dalībvalsts kompetentajām iestādēm, kurā tirdzniecība ir pārtraukta, saskaņā ar 68. līdz 82. pantu un 94. pantu pieprasīto informāciju;

(b)  PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes tās dalībvalsts kompetentajām iestādēm, kurā pārtraukta tirdzniecība, sniedz informāciju, kas saskaņā ar 93. pantu jāsniedz PVKIU uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm;

(c)  tās dalībvalsts kompetentās iestādes, kurās pārtraukta tirdzniecība, īsteno tiesības un pienākumus, kas piešķirti PVKIU uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm saskaņā ar 97. un 108. pantu, un attiecīgā gadījumā var piemērot maksas vai nodevas par šo darbību veikšanu saskaņā ar noteikumiem, ko piemēro kompetentajām iestādēm saskaņā ar 6. pantu Regulā [par kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu pārrobežu izplatīšanas atvieglošanu un ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 345/2013 un (ES) Nr. 346/2013].

5. Dalībvalstis ļauj izmantot visus elektroniskās vai citus attālinātās saziņas līdzekļus šā panta 4. punkta vajadzībām, ja informācijas un saziņas līdzekļi ieguldītājiem ir pieejami tās dalībvalsts oficiālajā valodā vai vienā no oficiālajām valodām, kurā ieguldītājs atrodas, vai attiecīgās dalībvalsts kompetento iestāžu apstiprinātā valodā.”;

(8)  direktīvas 95. panta 2. punkta a) apakšpunktu svītro.

2. pants

Grozījumi Direktīvā 2011/61/ES

Direktīvu 2011/61/ES groza šādi:

(1)  direktīvas 4. panta 1. punktā starp ae) un af) apakšpunktu iekļauj šādu aea) apakšpunktu:

“ (aea)  “pirmstirdzniecība” ir tieša vai netieša ES AIFP vai tā uzdevumā veikta informācijas sniegšana vai saziņa par ieguldījumu stratēģijām vai ieguldījumu idejām potenciāliem profesionālajiem ieguldītājiem, kuru domicils ir Savienībā vai kuri ir reģistrēti tajā, lai pārbaudītu minēto ieguldītāju interesi par AIF vai tādu AIF apakšstruktūru, kas vēl neveic uzņēmējdarbību vai kas veic uzņēmējdarbību, bet vēl nav paziņots tirdzniecībai saskaņā ar 32. pantu dalībvalstī, kur ir potenciālo ieguldītāju domicils vai juridiskā adrese, un kas katrā atsevišķā gadījumā nerezultējas piedāvājumā vai izvietošanā ieguldītājam, lai ieguldītu šā AIF vai apakšstruktūras ieguldījumu apliecībās vai akcijās.”;

(2)  direktīvas VI NODAĻAS sākumā iekļauj šādu 30.a pantu:

“30.a pantsES AIFP piemērotie pirmstirdzniecības nosacījumi Savienībā

1. Dalībvalstis nodrošina, ka atļauju saņēmis ES AIFP drīkst iesaistīties pirmstirdzniecībā Savienībā, izņemot gadījumos, ja informācija, kas tiek sniegta potenciāliem profesionālajiem ieguldītājiem:

(c)  ļauj ieguldītājiem apņemties iegādāties konkrēta AIF ieguldījumu apliecības vai akcijas;

(d)  rezultējas prospektā, vēl uzņēmējdarbību vēl neveicoša AIF dibināšanas dokumentos vai piedāvājuma dokumentos galīgās redakcijas veidā vai rezultējas parakstīšanās veidlapās vai līdzīgos dokumentos neatkarīgi no tā, vai tie ir projekta vai galīgās redakcijas veidā, kas ļauj ieguldītājiem ieguldīt AIF vai apakšstruktūras ieguldījumu apliecībās vai akcijās. Uzņēmējdarbību jau veicošu AIF gadījumā var sniegt prospektu galīgās redakcijas veidā.

Ja tiek sniegts pirmās daļas d) apakšpunktā minētā prospekta vai piedāvājuma dokumenta projekts, tajā skaidri norāda, ka tas nav piedāvājums vai aicinājums parakstīties uz AIF vai apakšstruktūras ieguldījumu apliecībām vai daļām.

2. Dalībvalstis nodrošina, ka ES AIFP pirms iesaistīšanās pirmstirdzniecības darbībās savas piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm nosūta vienkāršu neoficiālu vēstuli papīra vai elektroniskā formātā, norādot dalībvalsti vai dalībvalstis, kurās tas iesaistīsies šajās darbībās, un šīs vēstules kopiju nosūta tās dalībvalsts vai to dalībvalstu kompetentajām iestādēm, kurās tas iesaistīsies pirmstirdzniecības darbībās.

Dalībvalstis nodrošina, ka ES AIFP, lai tas varētu iesaistīties pirmstirdzniecības darbībās, nav jāizpilda prasība informēt kompetentās iestādes par pirmstirdzniecības darbību saturu vai adresātiem.

3. AIFP nodrošina, ka ieguldītāji neiegādājas AIF ieguldījumu apliecības vai akcijas ar pirmstirdzniecības starpniecību un ka ieguldītāji, ar kuriem sazinās pirmstirdzniecības ietvaros, var iegādāties attiecīgā AIF ieguldījumu apliecības vai akcijas tikai ar tirdzniecības starpniecību, kas atļauta saskaņā ar 31. vai 32. pantu.

Par tirdzniecības rezultātu tiek uzskatīts tas, ka profesionāli ieguldītāji, uz ko attiecās pirmstirdzniecība, 18 mēnešu laikā pēc tam, kad AIFP ir iesaistījies pirmstirdzniecībā, parakstās uz tāda AIF ieguldījumu apliecībām vai akcijām, kas minēts informācijā, kuru ES AIFP pirmstirdzniecības darbību kontekstā sniedzis vai kura sniegta tā vai tāda AIF vārdā, kas veic uzņēmējdarbību šo pirmstirdzniecības darbību rezultātā, un tam piemēro 31. un 32. pantā minētās piemērojamās paziņošanas procedūras.

3.a Dalībvalstis nodrošina, ka ES AIFP paredz atbilstīgus pasākumus, lai informācija par to pirmstirdzniecības darbībām būtu pieejama un pēc pieprasījuma tiktu sniegta to piederības dalībvalstu kompetentajām iestādēm un to dalībvalstu kompetentajām iestādēm, kurā tie ir iesaistīti pirmstirdzniecības darbībās. ES AIFP nodrošina, ka to pirmstirdzniecības darbības ir atbilstīgi dokumentētas, tostarp ietvertas atsauces uz to, kurās dalībvalstīs un kādos laikposmos ir norisinājušās pirmstirdzniecības darbības, kā arī īss apraksts par šīm darbībām, tostarp informācija par izklāstītajām ieguldījumu stratēģijām un — attiecīgā gadījumā — saraksts ar norādītajiem AIF un AIF apakšstruktūrām.

3.b Trešā puse pilnvarota ES AIFP vārdā AIFP uzņēmējā dalībvalstī iesaistās 1. punktā minētajās darbībās tikai tad, ja tā ir pilnvarota kā ieguldījumu sabiedrība saskaņā ar Direktīvu 2014/65/ES, kā kredītiestāde saskaņā ar Direktīvu 2013/36/ES, kā PVKIU pārvaldības sabiedrība saskaņā ar Direktīvu 2009/65/EK, kā alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieks saskaņā ar Direktīvu 2011/61/ES vai ja tā rīkojas kā saistītais aģents.”;

(3)  direktīvas 31. panta 5. punktu svītro;

(4)  direktīvas 32. pantu groza šādi:

(a)  panta 7. punkta otro daļu aizstāj ar šādu:

“Ja plānoto izmaiņu rezultātā AIFP veiktā AIF pārvaldība vairs neatbilstu šai direktīvai vai ja AIFP kā citādi vairs neatbilstu šai direktīvai, AIFP piederības dalībvalsts attiecīgās kompetentās iestādes 15 darbdienu laikā pēc visas pirmajā daļā minētās informācijas saņemšanas informē AIFP, ka tas nedrīkst ieviest attiecīgās izmaiņas. AIFP piederības dalībvalsts kompetentās iestādes bez nepamatotas kavēšanās informē AIFP uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes par plānotajām izmaiņām, savu novērtējumu par izmaiņām un to, vai izmaiņas ir īstenotas vai nav.”;

(aa)  panta 7. punkta trešo daļu aizstāj ar šādu:

“Ja plānotās izmaiņas tiek ieviestas, neņemot vērā šā punkta pirmo un otro daļu, vai ja ir notikušas neplānotas izmaiņas, kuru rezultātā AIFP veiktā AIF pārvaldība vairs neatbilst šai direktīvai vai AIFP kā citādi vairs neatbilst šai direktīvai, AIFP izcelsmes dalībvalsts kompetentās iestādes veic visus nepieciešamos pasākumus saskaņā ar 46. pantu, tostarp vajadzības gadījumā nepārprotami aizliedzot AIF tirdzniecību, un bez nepamatotas kavēšanās atbilstīgi informē AIFP uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes.”;

(b)   panta 7. punkta ceturto daļu aizstāj ar šādu:

“Ja izmaiņas neietekmē AIFP veiktās AIF pārvaldības atbilstību šai direktīvai vai AIFP citādu atbilstību šai direktīvai, AIFP izcelsmes dalībvalsts kompetentās iestādes bez nepamatotas kavēšanās un ne vēlāk kā 15 darbdienu laikā informē par šīm izmaiņām AIFP uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes.”;

(c)   panta 8. punktu svītro;

(5)  iekļauj šādu 32.a pantu:

“32.a pants

ES AIF ieguldījumu apliecību vai akciju tirdzniecības darbību atsaukšana dalībvalstīs, kuras nav AIFP izcelsmes dalībvalsts

1. Dalībvalstis nodrošina, ka ES AIFP var atsaukt tā pārvaldītā ES AIF ieguldījumu apliecību vai akciju tirdzniecības darbības dalībvalstī, kurā saskaņā ar 32. pantu ir pārsūtīts paziņojums par tā tirdzniecības darbībām, ja ir izpildīti visi šādi nosacījumi:

(b)  izņemot attiecībā uz slēgta tipa AIF un fondiem, ko reglamentē Regula (ES) 2015/760, vispārēju piedāvājumu bez maksas vai bez atskaitījumiem atpirkt visas ieguldītāju turējumā esošās AIF ieguldījumu apliecības vai akcijas dalībvalstī, kurā saskaņā ar 32. pantu ir pārsūtīts paziņojums par tirdzniecības darbībām, publisko vismaz 30 darbdienas un tieši vai ar finanšu starpnieku palīdzību atsevišķi adresē visiem ieguldītājiem attiecīgajā dalībvalstī;

(c)  nodomu apturēt tirdzniecības darbības tās dalībvalsts teritorijā, kurā saskaņā ar 32. pantu ir pārsūtīts paziņojums par tā tirdzniecības darbībām, publisko, izmantojot publiski pieejamu līdzekli, kas parasti tiek izmantots AIF tirdzniecībai un ir piemērots tipiskam AIF ieguldītājam.

2. AIFP tā izcelsmes dalībvalsts kompetentajām iestādēm iesniedz paziņojumu, kurā ietverta 1. punktā minētā informācija.

3. AIFP uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes pārbauda, vai paziņojums, ko AIFP iesniedzis saskaņā ar 2. punktu, ir pilnīgs. AIFP izcelsmes dalībvalsts kompetentās iestādes ne vēlāk kā 15 darbdienu laikā pēc pilnīga 2. punktā minētā paziņojuma saņemšanas pārsūta to dalībvalsts, kurā plānots pārtraukt AIF tirdzniecību, kompetentajām iestādēm un EVTI.

Kad paziņojuma dokumentācija ir pārsūtīta saskaņā ar pirmo daļu, AIFP izcelsmes dalībvalsts kompetentās iestādes nekavējoties informē AIFP par šo pārsūtīšanu. Sākot no šā datuma, AIFP pārtrauc visu to pārvaldīto AIF ieguldījumu apliecību vai akciju tirdzniecību dalībvalstī, kas norādītas 2. punktā minētajā paziņojuma vēstulē.

4. Kamēr ieguldītāji pēc tirdzniecības atsaukšanas saglabā ieguldījumus ES AIF:

(a)  AIFP nodrošina ieguldītājiem, kuri saglabā ieguldījumus ES AIF, kā arī AIFP piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm un tās dalībvalsts kompetentajām iestādēm, kurā tirdzniecība ir pārtraukta, saskaņā ar 22. un 23. pantu pieprasīto informāciju;

(b)  AIFP piederības dalībvalsts kompetentās iestādes tās dalībvalsts kompetentajām iestādēm, kurā pārtraukta tirdzniecība, nodrošina informāciju, kas saskaņā ar 32. pantu jāsniedz AIFP uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm;

(c)  tās dalībvalsts kompetentās iestādes, kurā pārtraukta tirdzniecība, īsteno tiesības un pienākumus, kas piešķirti AIFP uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm saskaņā ar šīs direktīvas 45. pantu, un attiecīgā gadījumā piemēro maksas vai nodevas par šo darbību veikšanu saskaņā ar noteikumiem, ko piemēro kompetentajām iestādēm saskaņā ar 6. pantu Regulā [par kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu pārrobežu izplatīšanas atvieglošanu un ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 345/2013 un (ES) Nr. 346/2013].

5. Dalībvalstis atļauj izmantot visus elektroniskās vai citus attālinātās saziņas līdzekļus 4. punkta vajadzībām.”;

(5a)  direktīvas 33. panta 6. punktu groza šādi:

(a)  punkta otro daļu aizstāj ar šādu:

“Ja plānoto izmaiņu rezultātā AIFP veiktā AIF pārvaldība vairs neatbilstu šai direktīvai vai ja AIFP kā citādi vairs neatbilstu šai direktīvai, AIFP piederības dalībvalsts attiecīgās kompetentās iestādes 15 darbdienu laikā pēc visas pirmajā daļā minētās informācijas saņemšanas informē AIFP, ka tas nedrīkst ieviest attiecīgās izmaiņas.”;

(b)  punkta trešo daļu aizstāj ar šādu:

Ja plānotās izmaiņas ir ieviestas, neņemot vērā šā punkta pirmo un otro daļu, vai ja ir notikušas neplānotas izmaiņas, kuru rezultātā AIFP veiktā AIF pārvaldība vairs neatbilst šai direktīvai vai AIFP kā citādi vairs neatbilst šai direktīvai, AIFP izcelsmes dalībvalsts kompetentās iestādes veic visus nepieciešamos pasākumus saskaņā ar 46. pantu un bez nepamatotas kavēšanās atbilstīgi informē AIFP uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes.”;

(6)  direktīvas 33. panta 7. un 8. punktu svītro;

(7)  iekļauj šādu 43.a pantu:

“43.a pants

Privātajiem ieguldītājiem pieejamās struktūras

1. Neskarot Regulas (ES) 2015/760[7] 26. pantu, dalībvalstis nodrošina, ka AIFP katrā dalībvalstī, kurā tas plāno privātiem ieguldītājiem tirgot AIF ieguldījumu apliecības vai akcijas, dara pieejamas struktūras, kas veic šādus uzdevumus:

(a)  apstrādā ieguldītāju parakstīšanās, maksājumu, atpirkšanas un atpakaļpirkšanas rīkojumus, kas saistīti ar AIF ieguldījumu apliecībām vai akcijām, saskaņā ar nosacījumiem, kas izklāstīti AIF ▌dokumentos;

(b)  sniedz ieguldītājiem informāciju par to, kā veikt a) apakšpunktā minētos rīkojumus un kā samaksāt atpirkšanas un atpakaļpirkšanas ieņēmumus;

(c)  palīdz apstrādāt informāciju, kas attiecas uz īstenotām ieguldītāju tiesībām, kuras izriet no ieguldījuma AIF tajā dalībvalstī, kurā konkrētais AIF tiek tirgots;

(d)  lai ieguldītāji varētu veikt pārbaudes un iegūt kopijas, dara viņiem pieejamu informāciju un dokumentus saskaņā ar 22. un 23. pantu;

(e)  sniedz ieguldītājiem informāciju, kas attiecas uz struktūru veicamajiem uzdevumiem, pastāvīgā informācijas nesējā, kā definēts Direktīvas 2009/65/EK 2. panta 1. punkta m) apakšpunktā;

(ea)  veic kontaktpunkta funkciju saziņai ar kompetento iestādi.

2. Dalībvalstis nepieprasa AIFP 1. punkta nolūkos nodrošināt fizisku klātbūtni uzņēmējā dalībvalstī vai izraudzīties trešo personu.

3. AIFP nodrošina, ka instrumentus 1. punktā minēto uzdevumu veikšanai nodrošina:

(a)  ▌ tās dalībvalsts oficiālajā valodā vai vienā no tās oficiālajām valodām, kurā tirgo AIF sertifikātus, vai valodā, ko apstiprinājušas attiecīgās dalībvalsts kompetentās iestādes;

(b)  ▌pats AIFP vai trešā persona, uz kuru attiecas uzraudzība un noteikumi, kas reglamentē veicamos uzdevumus, vai tie abi.

Piemērojot b) apakšpunktu gadījumos, kad uzdevumus veic trešā persona, šādu iecelšanu apliecina ar rakstisku līgumu, kurā ir precizēts, kurus no 1. punktā precizētajiem uzdevumiem neveic AIFP, un ka trešā persona saņem visu būtisko informāciju un dokumentus no AIFP.”;

(7a)  IV pielikumā pievieno šādus punktus:

“(ha)  informācija un adrese, kas vajadzīga, lai izrakstītu rēķinu vai paziņotu piemērojamās uzņēmējas dalībvalsts kompetento iestāžu regulatīvās maksas vai nodevas;

(hb)  norāde par instrumentiem 43.a pantā minēto uzdevumu veikšanai.”

3. pants

Transponēšana

1.  Dalībvalstis vēlākais līdz [PB: Lūdzu, ievietot datumu — 24 mēneši pēc stāšanās spēkā] pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara zināmus Komisijai minēto noteikumu tekstu.

Tās piemēro minētos noteikumus no [PB: Lūdzu, ievietot datumu — 24 mēneši pēc stāšanās spēkā].

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2.  Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

4. pants

Izvērtēšana

Līdz [PB: Lūdzu, ievietot datumu — 12 mēneši pēc direktīvas transponēšanas] Komisija, pamatojoties uz ietekmes novērtējumu, iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei leģislatīva akta priekšlikumu, ar ko groza Direktīvu 2009/65/ES, lai saskaņotu noteikumus, kas piemērojami PVKIU pārvaldības sabiedrībām, kad tās pārbauda profesionālu ieguldītāju interesi par konkrētu ieguldījumu ideju vai ieguldījumu stratēģiju attiecībā gan uz izveidotiem, gan vēl neizveidotiem PVKIU, kas atbilst pirmstirdzniecības definīcijai un Direktīvā 2011/61/ES paredzētajiem pirmstirdzniecības nosacījumiem.

Līdz [PB: Lūdzu, ievietot datumu — 36 mēneši pēc direktīvas transponēšanas] Komisija, pamatojoties uz sabiedrisku apspriešanu un ņemot vērā diskusijas ar EVTI un kompetentajām iestādēm, veic novērtējumu par šīs direktīvas piemērošanu.

Pirms ir jāsāk piemērot Direktīvas 2011/61/ES 35. un 37. līdz 41. pants, Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu un, ja vajadzīgs, leģislatīva aktu priekšlikumus pēc tam, kad ir izskatījusi visus Direktīvas 2011/61/ES noteikumus saistībā ar to piemērošanu scenārijā, kas paredz atļauju piešķiršanas režīmu ārpussavienības AIFP, īpaši pievēršot uzmanību iespējamiem nelīdzvērtīgiem konkurences apstākļiem starp ES AIFP un ārpussavienības AIFP, lai nodrošinātu, ka ES AIFP nenonāk nelabvēlīgākā situācijā.

5. pants

Stāšanās spēkā

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Direktīvas 1. panta 1. punkta b) apakšpunktu, 1. panta 2. un 8. punktu, 2. panta 3. punktu, 2. panta 4. punkta c) apakšpunktu un 2. panta 6. punktu piemēro no dienas, kad šī direktīva stājas spēkā.

6. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē,

Eiropas Parlamenta vārdā —  Padomes vārdā —

priekšsēdētājs  priekšsēdētājs

  • [1] * Grozījumi: jaunais vai grozītais teksts ir norādīts treknā slīprakstā; svītrojumi ir apzīmēti ar simbolu ▌.
  • [2]   OV C [...], [...], [...]. lpp.
  • [3]   OV C , , . lpp.
  • [4]   Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija Direktīva 2009/65/EK par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU) (OV L 302, 17.11.2009., 32. lpp.).
  • [5]   Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 8. jūnija Direktīva 2011/61/ES par alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem (AIFP) (OV L 174, 1.7.2011., 1. lpp.).
  • [6]   OV C 369, 17.12.2011., 14. lpp.
  • [7]   Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2015/760 (2015. gada 29. aprīlis) par Eiropas ilgtermiņa ieguldījumu fondiem (OV L 123, 19.5.2015., 9. lpp.).

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Kolektīvo ieguldījumu fondu pārrobežu izplatīšana

Atsauces

COM(2018)0092 – C8-0111/2018 – 2018/0041(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

7.3.2018

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ECON

16.4.2018

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

JURI

16.4.2018

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

JURI

27.3.2018

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Wolf Klinz

31.5.2018

 

 

 

Aizstātie referenti

Ramon Tremosa i Balcells

 

 

 

Izskatīšana komitejā

8.10.2018

19.11.2018

 

 

Pieņemšanas datums

3.12.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

34

3

2

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Petr Ježek, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Ralph Packet, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Enrique Calvet Chambon, Mady Delvaux, Syed Kamall, Alain Lamassoure, Luigi Morgano, Michel Reimon, Lieve Wierinck

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Barbara Lochbihler, Jarosław Wałęsa

Iesniegšanas datums

6.12.2018

ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

34

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Petr Ježek, Wolf Klinz, Lieve Wierinck

ECR

Syed Kamall, Bernd Lucke, Ralph Packet

PPE

Markus Ferber, Brian Hayes, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Jarosław Wałęsa

S&D

Pervenche Berès, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Philippe Lamberts, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Molly Scott Cato

3

-

GUE/NGL

Marisa Matias, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

2

0

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 11. janvāris
Juridisks paziņojums - Privātuma politika