Procedure : 2018/0041(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0430/2018

Ingediende teksten :

A8-0430/2018

Debatten :

PV 15/04/2019 - 16
CRE 15/04/2019 - 16

Stemmingen :

PV 16/04/2019 - 8.9
CRE 16/04/2019 - 8.9
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0367

VERSLAG     ***I
PDF 537kWORD 95k
6.12.2018
PE 627.813v03-00 A8-0430/2018

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de grensoverschrijdende distributie van collectieve beleggingsfondsen

(COM(2018)0092 – C8-0111/2018 – 2018/0041(COD))

Commissie economische en monetaire zaken

Rapporteur: Wolf Klinz

AMENDEMENTEN
ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE
 HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de grensoverschrijdende distributie van collectieve beleggingsfondsen

(COM(2018)0092 – C8-0111/2018 – 2018/0041(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2018)0092),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 53, lid 1 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8-0111/2018),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken (A8-0430/2018),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement    1

AMENDEMENTEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT(1)*

op het voorstel van de Commissie

---------------------------------------------------------

2018/0041 (COD)

Voorstel voor een

RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

tot wijziging van Richtlijn 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de grensoverschrijdende distributie van collectieve beleggingsinstellingen

(Voor de EER relevante tekst)

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 53, lid 1,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen,

Gezien het advies van de Europese Centrale Bank(2),

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité(3),

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)  Een doel dat Richtlijn 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad(4) en Richtlijn 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad(5) gemeen hebben, is de totstandbrenging van een gelijk speelveld voor collectieve beleggingsinstellingen en de afschaffing van beperkingen voor het vrije verkeer van rechten van deelneming en aandelen in collectieve beleggingsfondsen in de Unie, waarbij tegelijkertijd een eenvormiger beleggersbescherming wordt bewerkstelligd. Hoewel deze doelstellingen grotendeels zijn gerealiseerd, bestaan er nog steeds bepaalde belemmeringen die fondsbeheerders beletten ten volle van de interne markt te profiteren.

(2)  De in de onderhavige richtlijn vastgelegde voorschriften worden aangevuld door een specifieke verordening [betreffende het faciliteren van de grensoverschrijdende distributie van collectieve beleggingsinstellingen en houdende wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 345/2013 en (EU) nr. 346/2013]. Deze stelt additionele voorschriften en procedures vast die betrekking hebben op instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe's) en beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (abi-beheerders). De genoemde verordening en deze richtlijn zouden samen moeten resulteren in een verdere coördinatie van de voorwaarden die gelden voor fondsbeheerders die op de interne markt actief zijn, en tevens de grensoverschrijdende distributie van de fondsen die door hen worden beheerd, moeten faciliteren.

(3)  Het is noodzakelijk de bestaande lacune in de regelgeving op te vullen en de kennisgevingsprocedure aan de bevoegde autoriteiten van de wijzigingen met betrekking tot icbe's gelijk te trekken met de kennisgevingsprocedure die in Richtlijn 2011/61/EU is vastgelegd.

(4)  Bij [de] Verordening [betreffende het faciliteren van de grensoverschrijdende distributie van collectieve beleggingsinstellingen en houdende wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 345/2013 en (EU) nr. 346/2013] worden nieuwe voorschriften vastgesteld op grond waarvan de Europese Autoriteit voor effecten en markten (European Securities and Markets Authority, ESMA) ontwerpen van technische reguleringsnormen en ontwerpen van technische uitvoeringsnormen moet opstellen tot nadere bepaling van de te verstrekken informatie over het beheer en het aanvatten of stopzetten van de verhandeling van collectieve beleggingsinstellingen overeenkomstig Richtlijn 2009/65/EG en Richtlijn 2011/61/EU, alsmede tot vaststelling van de formulieren, templates en procedures die voor de doorgifte van die informatie moeten worden gehanteerd. De in beide genoemde richtlijnen vervatte bepalingen waarbij de ESMA discretionaire bevoegdheden worden verleend om ontwerpen van technische reguleringsnormen en ontwerpen van technische uitvoeringsnormen voor het doen van kennisgevingen op te stellen, zijn derhalve niet langer noodzakelijk en moeten daarom worden geschrapt.

(5)  Bij [de] Verordening [betreffende het faciliteren van de grensoverschrijdende distributie van collectieve beleggingsinstellingen en houdende wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 345/2013 en (EU) nr. 346/2013] worden de op publicitaire mededelingen toepasselijke beginselen van Richtlijn 2009/65/EG verder versterkt en wordt het toepassingsgebied van deze beginselen tot abi-beheerders uitgebreid, hetgeen in een hoog niveau van beleggersbescherming resulteert, ongeacht het type belegger. Dit heeft tot gevolg dat de overeenkomstige bepalingen van Richtlijn 2009/65/EG met betrekking tot publicitaire mededelingen en de toegankelijkheid van nationale wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen voor de regeling van de verhandeling van rechten van deelneming in icbe's niet langer noodzakelijk zijn en bijgevolg moeten worden geschrapt.

(6)  De in Richtlijn 2009/65/EG vervatte bepalingen op grond waarvan icbe's voorzieningen ten behoeve van beleggers beschikbaar moeten stellen, zijn belastend gebleken, gezien de wijze waarop zij in sommige nationale rechtsstelsels ten uitvoer zijn gelegd. Bovendien maken beleggers zelden gebruik van de lokale voorzieningen als bedoeld in de richtlijn. De methode die thans bij voorkeur wordt gevolgd om contact op te nemen, is directe interactie van beleggers met de fondsbeheerder — ofwel langs elektronische weg, ofwel per telefoon, terwijl betalingen en terugbetalingen langs andere kanalen verlopen. Van deze voorzieningen wordt weliswaar gebruikgemaakt voor administratieve doeleinden, zoals de grensoverschrijdende inning van toezichtsvergoedingen, maar het verdient aanbeveling dergelijke zaken op een andere manier te regelen, onder meer via samenwerking tussen de bevoegde autoriteiten. Er moeten bijgevolg regels worden vastgesteld die de vereisten voor het beschikbaar stellen van voorzieningen voor niet-professionele beleggers moderniseren en nader bepalen, maar lidstaten mogen geen lokale fysieke aanwezigheid verlangen die dergelijke voorzieningen aanbiedt. Tegelijkertijd moeten de regels ervoor zorgen dat beleggers toegang hebben tot de informatie waarop zij recht hebben.

(7)  Teneinde een coherente behandeling van niet-professionele beleggers te waarborgen, moeten de vereisten inzake voorzieningen ook voor abi-beheerders gelden wanneer de lidstaten hun toestaan op hun grondgebied rechten van deelneming of aandelen in abi's aan niet-professionele beleggers aan te bieden.

(7 bis)  Met het oog op een betere handhaving van de rechten van niet-professionele beleggers bij de grensoverschrijdende verhandeling van beleggingsfondsen moeten de lidstaten ervoor zorgen dat niet-professionele beleggers zich in geval van massale inbreuken kunnen aansluiten bij representatieve vorderingen op grond van zowel het Unierecht als het nationaal recht in overeenstemming met Richtlijn … [Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende representatieve vorderingen ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten en tot intrekking van Richtlijn 2009/22/EG].

(8)  Het ontbreken van duidelijke en eenvormige voorwaarden voor de stopzetting van de verhandeling van rechten van deelneming of aandelen in een icbe of een EU-abi in een lidstaat van ontvangst brengt economische en rechtsonzekerheid voor fondsbeheerders met zich mee. Bij dit voorstel worden derhalve duidelijke voorwaarden ▌vastgesteld waaronder intrekking van de kennisgeving van verhandelingsactiviteiten kan plaatsvinden. ▌De voorwaarden zijn zodanig vastgesteld dat er sprake is van een evenwicht tussen, enerzijds, de mogelijkheid voor collectieve beleggingsinstellingen of hun beheerders om hun verhandelingsactiviteiten stop te zetten wanneer aan de gestelde voorwaarden is voldaan, en, anderzijds, de belangen van beleggers die in dergelijke ondernemingen hebben belegd.

(9)  De mogelijkheid om de verhandeling van icbe's of EU-abi's in een bepaalde lidstaat stop te zetten, mag geen kosten voor beleggers met zich meebrengen en evenmin afbreuk doen aan hun bescherming uit hoofde van Richtlijn 2009/65/EG of Richtlijn 2011/61/EU, met name wat hun recht op correcte informatie over de voortgezette activiteiten van die fondsen betreft.

(10)  Er zijn gevallen waarin een abi-beheerder of een icbe-beheermaatschappij die wil nagaan in hoeverre beleggers open staan voor een bepaald beleggingsidee of een bepaalde beleggingsstrategie, wordt geconfronteerd met een uiteenlopende behandeling van preverhandelingsactiviteiten in verschillende nationale rechtsstelsels. In sommige lidstaten waar preverhandeling is toegestaan, bestaan er aanzienlijke verschillen wat de definitie van het concept en de ter zake geldende voorwaarden betreft. In andere lidstaten bestaat het concept preverhandeling daarentegen helemaal niet. Om deze verschillen aan te pakken, moet voor een geharmoniseerde definitie van preverhandeling van een abi worden gezorgd en moeten de voorwaarden worden vastgesteld waaronder een EU-abi-beheerder dergelijke activiteiten kan ontplooien.

(11)  Voor de erkenning uit hoofde van deze richtlijn van preverhandeling als zodanig, moet het concept gericht zijn op professionele beleggers en betrekking hebben op een beleggingsidee of -strategie zonder dat er ▌reeds een abi of compartiment is opgericht, of zonder dat er voor een bestaande abi of een bestaand compartiment een kennisgeving van verhandeling is ingediend in de betrokken lidstaat. Tijdens de preverhandelingsfase mogen beleggers dan ook niet in staat zijn op de rechten van deelneming of aandelen in een abi in te schrijven ▌en mag het evenmin zijn toegestaan aanbiedingsdocumenten in definitieve vorm of inschrijvingsdocumenten in welke vorm dan ook onder potentiële beleggers te verspreiden. Wanneer naar aanleiding van de preverhandelingsactiviteiten van de abi-beheerder een belegger op basis van die activiteiten inschrijft op rechten van deelneming of aandelen in een abi of compartiment met kenmerken die gelijkenis vertonen met het in het kader van de preverhandeling gepromote beleggingsidee, of op een abi of compartiment waarnaar tijdens de preverhandelingsfase is verwezen, moet de passende kennisgevingsprocedure voor de verhandeling worden gevolgd en mag de abi-beheerder niet in staat zijn op omgekeerde benadering een beroep te doen. Om ervoor te zorgen dat de bevoegde nationale autoriteiten toezicht kunnen uitoefenen op de preverhandelingsactiviteiten in hun lidstaat, moeten de abi-beheerders de bevoegde autoriteiten van hun lidstaat van herkomst en de bevoegde autoriteiten van de lidstaat of lidstaten waar zij tot preverhandeling zullen overgaan, door middel van een informele brief of e-mail in kennis stellen van de lidstaat of lidstaten waarin zij preverhandelingsactiviteiten zullen verrichten. Voor het doorzenden van deze informele brief of e-mail mag de bevoegde autoriteit geen extra toezichtvergoedingen aanrekenen.

(11 bis)  De abi-beheerders moeten ervoor zorgen dat hun preverhandelingsactiviteiten naar behoren worden gedocumenteerd en dat die documenten op verzoek aan de betrokken bevoegde nationale autoriteiten ter beschikking worden gesteld. Dergelijke informatie dient een verwijzing te bevatten naar de lidstaten waarin en de periode gedurende dewelke de preverhandelingsactiviteiten hebben plaatsgevonden, evenals een beschrijving van de beleggingsstrategieën of beleggingsideeën die tijdens de preverhandelingsactiviteiten zijn voorgesteld. De ESMA moet elk gebrek aan overeenkomst tussen de lidstaten inzake het documenteren van preverhandelingsactiviteiten van nabij opvolgen en alle nodige maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de efficiëntie van preverhandeling als instrument om de grensoverschrijdende distributie van fondsen te bevorderen, niet in het gedrang komt.

(11 ter)  Onverminderd de in deze richtlijn vastgestelde definitie van preverhandeling, moeten de lidstaten ervoor zorgen dat icbe-beheermaatschappijen kunnen blijven nagaan in hoeverre beleggers open staan voor een bepaald beleggingsidee of een bepaalde beleggingsstrategie met betrekking tot icbe's die nog niet zijn opgericht. Bovendien moet de Commissie een wetgevingsvoorstel indienen bij het Europees Parlement en de Raad ter harmonisering van de bepalingen die van toepassing zijn op icbe-beheermaatschappijen en abi-beheerders die nagaan in hoeverre beleggers open staan voor een bepaald beleggingsidee of een bepaalde beleggingsstrategie.

(11 quater)  De geharmoniseerde regels inzake preverhandeling mogen in geen geval nadeliger zijn voor EU-abi-beheerders dan voor niet-EU-abi-beheerders. Dit geldt zowel voor de huidige toestand waarin niet-EU-abi-beheerders nog geen paspoortrechten hebben, als voor de toestand waarin de paspoortregeling van Richtlijn 2011/61/EU van kracht wordt. Hiertoe moet de Commissie de toepassing van alle bepalingen van Richtlijn 2011/61/EU grondig nakijken ingeval een paspoortregeling voor niet-EU-abi-beheerders wordt ingevoerd en, desgevallend, wetgevingswijzigingen voorstellen voordat artikel 35 en artikelen 37 tot en met 41 van Richtlijn 2011/61/EU van kracht worden.

(12)  Ter wille van de rechtszekerheid is het noodzakelijk de toepassingsdata te synchroniseren van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen tot uitvoering van deze richtlijn en van het bepaalde in [de] Verordening [betreffende het faciliteren van de grensoverschrijdende distributie van collectieve beleggingsinstellingen en houdende wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 345/2013 en (EU) nr. 346/2013] met betrekking tot publicitaire mededelingen en preverhandeling. Het is eveneens noodzakelijk de krachtens [de] Verordening [betreffende het faciliteren van de grensoverschrijdende distributie van collectieve beleggingsinstellingen en houdende wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 345/2013 en (EU) nr. 346/2013] aan de Commissie verleende bevoegdheden tot vaststelling van door de ESMA opgestelde ontwerpen van technische reguleringsnormen en technische uitvoeringsnormen op het gebied van de bij deze verordening en de Richtlijnen 2009/65/EG en 2011/61/EU vereiste kennisgevingen, kennisgevingsbrieven en schriftelijke kennisgevingen over grensoverschrijdende activiteiten te coördineren; deze bevoegdheden moeten bij deze richtlijn in respectievelijk Richtlijn 2009/65/EG en Richtlijn 2011/61/EU worden geschrapt.

(13)  Overeenkomstig de gezamenlijke politieke verklaring van 28 september 2011 van de lidstaten en de Commissie over toelichtende stukken(6) hebben de lidstaten zich ertoe verbonden in verantwoorde gevallen de kennisgeving van hun omzettingsmaatregelen vergezeld te doen gaan van één of meer stukken waarin het verband tussen de onderdelen van een richtlijn en de overeenkomstige delen van de nationale omzettingsinstrumenten wordt toegelicht. Met betrekking tot deze richtlijn acht de wetgever de toezending van die stukken gerechtvaardigd,

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Wijzigingen in Richtlijn 2009/65/EG

Richtlijn 2009/65/EG wordt als volgt gewijzigd:

1)  Aan artikel 17, lid 8, worden de volgende alinea’s toegevoegd:

"Als de beheermaatschappij wegens een wijziging niet langer aan deze richtlijn zou voldoen, delen de ▌bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst van de beheermaatschappij de beheermaatschappij binnen een termijn van 15 werkdagen na ontvangst van alle in dit lid bedoelde informatie mee dat zij die wijziging niet mag doorvoeren.

In dat geval delen de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst van de beheermaatschappij de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van ontvangst van de beheermaatschappij mee dat de wijziging niet zal worden doorgevoerd.

Wanneer in strijd met de tweede en derde alinea een wijziging ▌wordt doorgevoerd waardoor de beheermaatschappij niet langer aan deze richtlijn zou voldoen, nemen de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst van de beheermaatschappij alle vereiste maatregelen overeenkomstig artikel 98 en brengen zij de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van ontvangst van de beheermaatschappij onverwijld daarvan op de hoogte."

3)  artikel 77 wordt geschrapt;

4)  in artikel 91 wordt lid 3 geschrapt;

5)  artikel 92 wordt vervangen door:

"Artikel 92

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de icbe-beheermaatschappij in elke lidstaat waar zij voornemens is rechten van deelneming in een icbe te verhandelen, voorzieningen aanbiedt om de volgende taken te vervullen:

a)  de verwerking van inschrijvings-, inkoop- en terugbetalingsorders en de uitvoering van andere betalingen aan deelnemers met betrekking tot rechten van deelneming in de icbe, in overeenstemming met de in de documenten van de icbe vervatte voorwaarden;

b)  de mededeling aan beleggers van informatie over de wijze waarop de onder a) bedoelde orders kunnen worden uitgevoerd en waarop de opbrengsten van inkopen en terugbetalingen worden uitgekeerd;

c)  de vergemakkelijking van de behandeling van informatie en de toegang tot procedures en regelingen zoals bedoeld in artikel 15 met betrekking tot de uitoefening door beleggers van hun rechten uit hoofde van hun belegging in de icbe in de lidstaat waar de icbe wordt verhandeld;

d)  de beschikbaarstelling aan beleggers, ter inzage en voor het verkrijgen van kopieën, van:

i)  het reglement of de statuten van de icbe;

ii)  het laatst gepubliceerde jaarverslag van de icbe en haar laatst gepubliceerde halfjaarlijks verslag, indien dit recenter is;

ii bis)  het prospectus van de icbe;

ii ter)  het meest recente document met essentiële [beleggers]informatie van de icbe;

e)  de verstrekking aan beleggers van informatie die dienstig is voor de taken die de voorzieningen vervullen, op een duurzame drager als omschreven in artikel 2, lid 1, onder m);

e bis)  het fungeren als contactpunt voor de communicatie met de bevoegde autoriteit.

2. Voor de toepassing van lid 1 verlangen de lidstaten niet dat de icbe fysiek aanwezig is in de ontvangende lidstaat of dat zij daartoe een derde aanstelt.

3. De icbe zorgt ervoor dat de in lid 1 bedoelde voorzieningen om de taken te vervullen voorhanden zijn:

a)  ▌in de officiële taal of een van de officiële talen van de lidstaat waar de icbe wordt verhandeld of in een taal die is goedgekeurd door de bevoegde autoriteiten van die lidstaat;

b)  door de icbe zelf, door een derde ▌die onderworpen is aan regelgeving en toezicht voor de te vervullen taken, of door beide, ook met behulp van elektronische middelen.

Voor de toepassing van punt b) geldt dat indien een derde ▌voor de taken verantwoordelijk is, de benoeming van de derde ▌schriftelijk wordt vastgelegd in een contract, waarin is bepaald welke in lid 1 genoemde taken niet door de icbe worden vervuld en dat de derde ▌alle desbetreffende informatie en documenten van de icbe-beheermaatschappij ontvangt."

6)  ▌artikel 93 wordt als volgt gewijzigd:

a)  lid 1 wordt vervangen door:

1. Indien een icbe voornemens is haar rechten van deelneming te verhandelen in een andere lidstaat dan haar lidstaat van herkomst, zendt zij de bevoegde autoriteiten van haar lidstaat van herkomst een kennisgeving.

De kennisgeving bevat informatie over de verhandelingsregeling voor de rechten van deelneming van de icbe in de lidstaat van ontvangst, met inbegrip van, indien relevant, informatie over aandelenklassen. In de context van artikel 16, lid 1, omvat dit de vermelding dat de icbe wordt verhandeld door de beheermaatschappij die de icbe beheert.

De kennisgevingsbrief bevat ook informatie en het adres dat nodig is voor de facturatie of de mededeling van eventuele vergoedingen of heffingen uit hoofde van de regelgeving door de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van ontvangst en een vermelding van de voorzieningen voor de uitvoering van de in artikel 92, lid 1, vermelde taken.

b)  lid 8 wordt vervangen door:

"8. In geval van een wijziging in de overeenkomstig lid 1 in de kennisgevingsbrief verstrekte informatie, of bij een wijziging van de te verhandelen aandelenklassen, stelt de icbe de bevoegde autoriteiten van zowel de lidstaat van herkomst van de icbe als de lidstaat van ontvangst ten minste een maand vóór het doorvoeren van de wijziging schriftelijk daarvan in kennis.

Als de icbe wegens een in de eerste alinea bedoelde wijziging niet meer aan deze richtlijn zou voldoen, delen de ▌bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst van de icbe de icbe binnen een termijn van 15 werkdagen na ontvangst van alle in de eerste alinea bedoelde informatie mee dat deze de wijziging niet mag doorvoeren.

In dat geval delen de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst van de icbe de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van ontvangst van de icbe mee dat de wijziging niet zal worden doorgevoerd.

Als een in de eerste alinea bedoelde wijziging ondanks een overeenkomstig de tweede alinea gedane mededeling toch wordt doorgevoerd en de icbe wegens die wijziging niet meer aan deze richtlijn voldoet, nemen de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst van de icbe alle vereiste maatregelen overeenkomstig artikel 98, inclusief, indien nodig, een uitdrukkelijk verbod de icbe te verhandelen, en brengen zij de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van ontvangst van de icbe onverwijld daarvan op de hoogte.

Als een in de eerste alinea bedoelde wijziging geen effect heeft op de vraag of de icbe aan deze richtlijn voldoet, informeren de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst van de icbe onverwijld en uiterlijk binnen 15 werkdagen na ontvangst van alle in de eerste alinea bedoelde informatie de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van ontvangst van de icbe over deze wijzigingen."

7)  het volgende artikel 93 bis wordt ingevoegd:

"Artikel 93 bis

1. De bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst van de icbe zorgen ervoor dat de icbe de kennisgeving van verhandelingsactiviteiten van haar rechten van deelneming in een lidstaat mag intrekken wanneer zij overeenkomstig artikel 93 van haar activiteiten kennis heeft gegeven, mits aan alle volgende voorwaarden is voldaan:

b)    gedurende ten minste 30 werkdagen wordt een algemeen aanbod openbaar gemaakt om, zonder kosten of inhoudingen, alle rechten van deelneming in de icbe in te kopen welke in het bezit zijn van beleggers in een lidstaat waar de icbe overeenkomstig artikel 93 van haar activiteiten kennis heeft gegeven; dit aanbod wordt tevens individueel gericht tot alle beleggers in de lidstaat van ontvangst van wie de identiteit bekend is, hetzij rechtstreeks hetzij via financiële tussenpersonen;

c)  het voornemen om de kennisgeving van verhandelingsactiviteiten in te trekken in de lidstaat waar de icbe overeenkomstig artikel 93 van haar activiteiten kennis heeft gegeven, wordt openbaar gemaakt met behulp van een voor het publiek toegankelijk medium, ook met behulp van elektronische middelen, dat gebruikelijk is voor de verhandeling van icbe's en dat geschikt is voor het type belegger tot wie de icbe zich richt.

In het bericht aan de beleggers wordt duidelijk vermeld wat de gevolgen zijn voor beleggers die het aanbod tot inkoop van hun rechten van deelneming niet aanvaarden.

De onder b) en c) bedoelde informatie wordt verstrekt in de officiële taal of een van de officiële talen van de lidstaat waar de icbe wordt verhandeld, of in een taal die is goedgekeurd door de bevoegde autoriteiten van die lidstaat.

2. De icbe zendt de bevoegde autoriteiten van haar lidstaat van herkomst een kennisgevingsbrief die de in lid 1 bedoelde informatie bevat.

3. De bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst van de icbe gaan na of de door de icbe overeenkomstig lid 2 ingediende kennisgeving volledig is. De bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst van de icbe zenden uiterlijk 15 werkdagen na ontvangst van de in lid 2 bedoelde kennisgeving, deze kennisgeving door naar de bevoegde autoriteiten van de lidstaat waarvoor het voornemen bestaat de verhandeling van de icbe stop te zetten, alsmede naar de ESMA, of stellen de icbe in kennis van de reden waarom de kennisgeving niet kan worden doorgezonden.

Na doorzending van het kennisgevingsdossier overeenkomstig de eerste alinea stellen de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst van de icbe deze onverwijld van die doorzending in kennis. Met ingang van die datum zet de icbe de verhandeling van haar rechten van deelneming in de lidstaat die in de in lid 2 bedoelde kennisgevingsbrief wordt genoemd, volledig stop.

4. Zolang beleggers nog steeds beleggingen bezitten in de icbe nadat de verhandeling is stopgezet:

a)  verschaft de icbe ▌beleggers die nog steeds beleggingen in de icbe bezitten, evenals de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst van de icbe en de bevoegde autoriteiten van lidstaat waar de verhandeling is stopgezet, de krachtens de artikelen 68 tot en met 82 en artikel 94 te verstrekken informatie ▌;

b)  verstrekt de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst van de icbe de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van ontvangst waar de verhandeling is stopgezet, de informatie die uit hoofde van artikel 93 aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van ontvangst van de icbe moet worden verschaft;

c)  oefenen de bevoegde autoriteiten van de lidstaat waar de verhandeling is stopgezet de rechten en plichten uit van bevoegde autoriteiten van de lidstaat van ontvangst van de icbe volgens de artikelen 97 en 108 en kunnen zij, indien van toepassing, vergoedingen of heffingen innen voor de verrichting van die activiteiten in overeenstemming met de bepalingen die krachtens artikel 6 van [de] Verordening [betreffende het faciliteren van de grensoverschrijdende distributie van collectieve beleggingsinstellingen en houdende wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 345/2013 en (EU) nr. 346/2013] van toepassing zijn op bevoegde autoriteiten.

5. Voor de toepassing van lid 4 staan de lidstaten toe dat van alle elektronische of andere middelen voor communicatie op afstand wordt gebruikgemaakt, op voorwaarde dat de informatie en communicatiemiddelen voor beleggers beschikbaar zijn in de officiële taal of een van de officiële talen van de lidstaat waar de belegger is gevestigd, of in een taal die is goedgekeurd door de bevoegde autoriteiten van die lidstaat."

8)  in artikel 95 wordt lid 2, onder a), geschrapt.

Artikel 2

Wijzigingen in Richtlijn 2011/61/EU

Richtlijn 2011/61/EU wordt als volgt gewijzigd:

1)  in artikel 4, lid 1, wordt tussen de punten ae) en af) het volgende punt aea) ingevoegd:

"aea)  "preverhandeling": directe of indirecte verstrekking van informatie of communicatie over beleggingsstrategieën of beleggingsideeën door een EU-abi-beheerder, of in zijn naam, aan potentiële professionele beleggers die hun woonplaats of statutaire zetel in de Unie hebben, met de bedoeling na te gaan of deze beleggers belangstelling hebben voor een abi of een compartiment van een abi die nog niet is opgericht of die al is opgericht, maar waarvoor de kennisgeving van verhandeling overeenkomstig artikel 32 nog niet is ingediend in de lidstaat waar de potentiële beleggers hun woonplaats of statutaire zetel hebben, en die in geen geval neerkomt op een aanbod aan of plaatsing bij beleggers om te beleggen in de rechten van deelneming of aandelen in die abi of dat compartiment;"

2)  aan het begin van HOOFDSTUK VI wordt het volgende artikel 30 bis ingevoegd:

"Artikel 30 bisVoorwaarden voor preverhandeling in de Unie door een EU-abi-beheerder

1. De lidstaten zorgen ervoor dat een vergunninghoudende EU-abi-beheerder tot preverhandeling in de Unie mag overgaan, behalve wanneer de aan potentiële professionele beleggers verstrekte informatie:

c)  beleggers in staat stelt zich ertoe te verbinden rechten van deelneming of aandelen in een bepaalde abi te verwerven;

d)  neerkomt op de definitieve vorm van een prospectus, oprichtingsdocumenten of aanbiedingsdocumenten van een nog niet opgerichte abi, dan wel neerkomt op inschrijvingsformulieren of soortgelijke documenten, ofwel in ontwerpvorm, ofwel in definitieve vorm, die beleggers in staat stellen te beleggen in de rechten van deelneming of aandelen in een abi of een compartiment. Bij bestaande abi's mag een prospectus in definitieve vorm worden verstrekt.

Wanneer een onder d), van alinea 1 bedoelde ontwerpversie van een prospectus of aanbiedingsdocument wordt verstrekt, vermeldt dat document duidelijk dat het geen aanbod of uitnodiging vormt om in te schrijven op rechten van deelnemingen of aandelen in een abi of compartiment.

2. De lidstaten zorgen ervoor dat EU-abi-beheerders voor zij preverhandelingsactiviteiten ontplooien, per post of langs elektronische weg een eenvoudige, informele brief verzenden naar de bevoegde autoriteiten van hun lidstaat van herkomst waarin zij de lidstaat of lidstaten vermelden waarin zij die activiteiten zullen ontplooien, evenals een kopie daarvan naar de bevoegde autoriteiten van de lidstaat of lidstaten waar zij tot preverhandeling zullen overgaan.

De lidstaten zorgen ervoor dat het niet verplicht is de bevoegde autoriteiten ▌in kennis te stellen van de inhoud van de preverhandelingsactiviteiten of degene op wie de preverhandelingsactiviteiten zijn gericht opdat een EU-abi-beheerder tot preverhandeling mag overgaan.

3. De abi-beheerders zorgen ervoor dat beleggers geen rechten van deelneming of aandelen in een abi verwerven via preverhandelingsactiviteiten en dat beleggers die in het kader van preverhandeling zijn benaderd, alleen rechten van deelneming of aandelen in die abi kunnen verwerven bij verhandeling die is toegestaan uit hoofde van artikel 31 of 32.

De inschrijving door professionele beleggers die aan preverhandeling zijn blootgesteld, binnen 18 maanden nadat de abi-beheerder tot preverhandeling is overgegaan, op rechten van deelneming of aandelen in een abi waarnaar door de EU-abi-beheerder of namens hem in de in het kader van de preverhandeling verstrekte informatie is verwezen, of in een abi die ten gevolge van die preverhandeling is opgericht, wordt als verhandelingsresultaat beschouwd en is onderworpen aan de toepasselijke, in de artikelen 31 en 32 bedoelde kennisgevingsprocedures.

3 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat de EU-abi-beheerders passende schikkingen treffen zodat informatie over hun preverhandelingsactiviteiten beschikbaar is en op verzoek wordt verstrekt aan de bevoegde autoriteiten van hun lidstaat van herkomst en aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaten waarin zij tot preverhandeling zijn overgegaan. De EU-abi-beheerders zorgen ervoor dat hun preverhandelingsactiviteiten naar behoren worden gedocumenteerd en dat die documentatie een verwijzing bevat naar de lidstaten waarin en de periode gedurende dewelke de preverhandelingsactiviteiten hebben plaatsgevonden, evenals een beknopte beschrijving van die activiteiten, met inbegrip van informatie over de beleggingsstrategieën die zijn voorgesteld, en, indien relevant, een lijst van voorgestelde abi's en compartimenten van abi's.

3 ter. Een derde mag de in lid 1 bedoelde activiteiten in een lidstaat van ontvangst van een abi-beheerder namens een vergunninghoudende EU-abi-beheerder uitsluitend verrichten indien hij daartoe is gemachtigd als beleggingsonderneming overeenkomstig Richtlijn 2014/65/EU, als kredietinstelling overeenkomstig Richtlijn 2013/36/EU, als icbe-beheermaatschappij overeenkomstig Richtlijn 2009/65/EG, als beheerder van alternatieve beleggingsinstellingen overeenkomstig Richtlijn 2011/61/EU of indien hij als verbonden agent optreedt."

3)  in artikel 31 wordt lid 5 geschrapt;

4)  artikel 32 wordt als volgt gewijzigd:

a)  lid 7, tweede alinea, wordt vervangen door:

"Als het beheer van de abi door de abi-beheerder door de geplande wijziging niet meer met deze richtlijn zou stroken of als de abi-beheerder anders niet meer aan deze richtlijn zou voldoen, delen de ter zake bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst van de abi-beheerder de abi-beheerder binnen een termijn van 15 werkdagen na ontvangst van alle in de eerste alinea bedoelde informatie mee dat deze de wijziging niet mag doorvoeren. De bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst van de abi-beheerder stellen de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van ontvangst van de abi-beheerder onverwijld in kennis van de geplande wijziging, hun beoordeling ervan en het feit of de wijziging al dan niet is doorgevoerd."

a bis)  in lid 7 wordt de derde alinea vervangen door:

"Als de geplande wijziging ondanks de eerste en de tweede alinea wordt doorgevoerd of als een ongeplande wijziging heeft plaatsgehad waardoor het beheer van de abi door de abi-beheerder niet meer met deze richtlijn zou stroken of de abi-beheerder anderszins niet meer aan deze richtlijn zou voldoen, nemen de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst van de abi-beheerder alle vereiste maatregelen overeenkomstig artikel 46, inclusief, indien nodig, een uitdrukkelijk verbod de abi te verhandelen en brengen zij de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van ontvangst van de abi onverwijld daarvan op de hoogte."

b)   in lid 7 wordt de vierde alinea vervangen door:

"Als de wijzigingen geen effect hebben op de vraag of het beheer van de abi door de abi-beheerder met deze richtlijn strookt en of de abi-beheerder anders aan deze richtlijn voldoet, informeren de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst van de abi-beheerder onverwijld en uiterlijk binnen 15 werkdagen de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van ontvangst van de abi-beheerder over deze wijzigingen."

c)   lid 8 wordt geschrapt.

5)  het volgende artikel 32 bis wordt ingevoegd:

"Artikel 32 bis

Intrekking van de kennisgeving van de verhandelingsactiviteiten van rechten van deelneming of aandelen in EU-abi's in andere lidstaten dan de lidstaat van herkomst van de abi-beheerder

1. De lidstaten zorgen ervoor dat een EU-abi-beheerder de kennisgeving van verhandelingsactiviteiten van rechten van deelneming of aandelen in een door hem beheerde EU-abi in een lidstaat mag intrekken wanneer hij overeenkomstig artikel 32 een kennisgeving van zijn verhandelingsactiviteiten heeft gezonden, mits aan alle volgende voorwaarden is voldaan:

b)  behalve voor closed-end abi's en fondsen die geregeld zijn in Verordening (EU) 2015/760, wordt gedurende ten minste 30 werkdagen een algemeen aanbod openbaar gemaakt om, zonder kosten of inhoudingen, alle rechten van deelneming of aandelen in de abi in te kopen welke in het bezit zijn van beleggers in een lidstaat waar ▌overeenkomstig artikel 32 een kennisgeving van verhandelingsactiviteiten is gezonden; dit aanbod wordt tevens individueel gericht tot alle beleggers in de lidstaat van ontvangst van wie de identiteit bekend is, hetzij rechtstreeks hetzij via een financiële tussenpersoon;

c)  het voornemen om de verhandelingsactiviteiten stop te zetten op het grondgebied van de lidstaat waar de abi-beheerder overeenkomstig artikel 32 een kennisgeving van zijn verhandelingsactiviteiten heeft gezonden, wordt openbaar gemaakt met behulp van een voor het publiek toegankelijk medium dat gebruikelijk is voor de verhandeling van abi's en dat geschikt is voor het type belegger tot wie de abi zich richt.

2. De abi-beheerder zendt de bevoegde autoriteiten van zijn lidstaat van herkomst een kennisgeving die de in lid 1 bedoelde informatie bevat.

3. De bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst van de abi-beheerder gaan na of de overeenkomstig lid 2 door de abi-beheerder ingediende kennisgeving volledig is. De bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst van de abi-beheerder zenden uiterlijk 15 werkdagen na ontvangst van de volledige in lid 2 bedoelde kennisgeving, deze kennisgeving door naar de bevoegde autoriteiten van de lidstaat waarvoor het voornemen bestaat de verhandeling van de abi stop te zetten, alsmede naar de ESMA.

Na doorzending van het kennisgevingsdossier overeenkomstig de eerste alinea stellen de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst van de abi-beheerder deze onverwijld van die doorzending in kennis. Met ingang van die datum zet de abi-beheerder de verhandeling van rechten van deelneming of van aandelen in de abi in de lidstaat die in de in lid 2 bedoelde kennisgevingsbrief wordt genoemd, volledig stop.

4. Zolang beleggers nog steeds beleggingen bezitten in de EU-abi nadat de kennisgeving van de verhandelingsactiviteiten is ingetrokken:

a)  verschaft de abi-beheerder beleggers die nog steeds beleggingen in de EU-abi bezitten, evenals de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst van de abi-beheerder en de bevoegde autoriteiten van de lidstaat waar de verhandeling is stopgezet, de krachtens de artikelen 22 en 23 te verstrekken informatie▌;

b)  verschaffen de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst van de abi-beheerder de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van ontvangst waar de verhandeling is stopgezet de informatie die aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst van de abi-beheerder moet worden verschaft volgens artikel 32;

c)  oefenen de bevoegde autoriteiten van de lidstaat waar de verhandeling is stopgezet de rechten en plichten van bevoegde autoriteiten van de lidstaat van ontvangst van de abi-beheerder volgens artikel 45 van deze richtlijn uit en kunnen zij, indien van toepassing, vergoedingen of heffingen innen voor de verrichting van die activiteiten in overeenstemming met de bepalingen die krachtens artikel 6 van [de] Verordening [betreffende het faciliteren van de grensoverschrijdende distributie van collectieve beleggingsinstellingen en houdende wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 345/2013 en (EU) nr. 346/2013] van toepassing zijn op bevoegde autoriteiten.

5. Voor de toepassing van lid 4 staan de lidstaten toe dat van alle elektronische of andere middelen voor communicatie op afstand wordt gebruikgemaakt.

5 bis)  artikel 33, lid 6, wordt als volgt gewijzigd:

a)  de tweede alinea wordt vervangen door:

"Als het beheer van de abi door de abi-beheerder door de geplande wijziging niet meer met deze richtlijn zou stroken of als de abi-beheerder anders niet meer aan deze richtlijn zou voldoen, delen de ter zake bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst van de abi-beheerder de abi-beheerder binnen een termijn van 15 werkdagen na ontvangst van alle in de eerste alinea bedoelde informatie mee dat deze de wijziging niet mag doorvoeren.";

b)  de derde alinea wordt vervangen door:

"Als de geplande wijziging ondanks de eerste en de tweede alinea wordt doorgevoerd of als een ongeplande wijziging heeft plaatsgehad waardoor het beheer van de abi door de abi-beheerder niet meer met deze richtlijn zou stroken of de abi-beheerder anderszins niet meer aan deze richtlijn zou voldoen, nemen de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst van de abi-beheerder alle vereiste maatregelen overeenkomstig artikel 46 en brengen zij de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van ontvangst van de abi-beheerder onverwijld daarvan op de hoogte.";

6)  in artikel 33 worden de leden 7 en 8 geschrapt;

7)  het volgende artikel 43 bis wordt ingevoegd:

"Artikel 43 bis

Voorzieningen ten behoeve van niet-professionele beleggers

1. Onverminderd artikel 26 van Verordening (EU) 2015/760(7) zorgen de lidstaten ervoor dat een abi-beheerder in elke lidstaat waar hij voornemens is rechten van deelneming of aandelen in een abi aan niet-professionele beleggers te verhandelen, voorzieningen beschikbaar stelt om de volgende taken te vervullen:

a)  de verwerking van inschrijvings-, betaal-, inkoop- en terugbetalingsorders van beleggers met betrekking tot rechten van deelneming of aandelen in de abi, in overeenstemming met de in de documenten van de abi vervatte voorwaarden;

b)  de mededeling aan beleggers van informatie over de wijze waarop de onder a) bedoelde orders kunnen worden uitgevoerd en waarop de opbrengsten van inkopen en terugbetalingen worden uitgekeerd;

c)  de vergemakkelijking van de behandeling van informatie over de uitoefening door beleggers van hun rechten uit hoofde van hun belegging in de abi in de lidstaat waar de abi wordt verhandeld;

d)  de beschikbaarstelling aan beleggers, ter inzage en voor het verkrijgen van kopieën, van informatie en documenten overeenkomstig de artikelen 22 en 23;

e)  de verstrekking aan beleggers van informatie die dienstig is voor de taken die de voorzieningen vervullen, op een duurzame drager als omschreven in artikel 2, lid 1, onder m), van Richtlijn 2009/65/EG;

e bis)  het fungeren als contactpunt voor de communicatie met de bevoegde autoriteiten.

2. Voor de toepassing van lid 1 verlangen de lidstaten niet dat de abi-beheerder fysiek aanwezig is in de ontvangende lidstaat of dat hij daartoe een derde aanstelt.

3. De abi-beheerder zorgt ervoor dat de in lid 1 bedoelde voorzieningen om de taken te vervullen voorhanden zijn:

a)  ▌in de officiële taal of een van de officiële talen van de lidstaat waar de abi-beheerder wordt verhandeld of in een taal die is goedgekeurd door de bevoegde autoriteiten van die lidstaat;

b)  ▌door de abi-beheerder zelf, door een derde ▌die onderworpen is aan regelgeving en toezicht voor de te vervullen taken, of door beide.

Voor de toepassing van punt b) geldt dat indien een derde voor de taken verantwoordelijk is, de benoeming van de derde ▌schriftelijk wordt vastgelegd in een contract, waarin is bepaald welke in lid 1 genoemde taken niet door de abi-beheerder worden vervuld en dat de derde ▌alle desbetreffende informatie en documenten van de abi-beheerder ontvangt."

7 bis)  aan bijlage IV worden de volgende punten toegevoegd:

"h bis)  de informatie en het adres die nodig zijn voor de facturatie van eventuele vergoedingen of heffingen uit hoofde van de regelgeving door de bevoegde autoriteit van de lidstaat van ontvangst;

h ter)  een vermelding van de voorzieningen voor de uitvoering van de in artikel 43 bis vermelde taken."

Artikel 3

Omzetting

1.  De lidstaten dienen vóór [PO: Please insert date 24 months after the date of entry into force] de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast te stellen en bekend te maken die nodig zijn om aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.

Zij passen die bepalingen toe met ingang van [PO: Please insert date 24 months after the date of entry into force].

Wanneer de lidstaten die bepalingen vaststellen, wordt in die bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking daarvan naar deze richtlijn verwezen. De regels voor de verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.

2.  De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belangrijkste bepalingen van intern recht mede die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

Artikel 4

Evaluatie

Uiterlijk op ... [PO: Please insert date 12 months after the date for transposition of this Directive] dient de Commissie, op basis van een effectbeoordeling, een wetgevingsvoorstel in bij het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2009/65/EU teneinde de bepalingen te harmoniseren die van toepassing zijn op icbe-beheermaatschappijen die testen of beleggers belangstelling hebben voor een bepaald beleggingsidee of een bepaalde beleggingsstrategie met betrekking tot opgerichte en nog niet opgerichte icbe's met de definitie en voorwaarden van preverhandeling die zijn vastgelegd in Richtlijn 2011/61/EU.

Uiterlijk op ... [PO: Please insert date 36 months after the date for transposition of this Directive] verricht de Commissie, op basis van een openbare raadpleging en rekening houdend met besprekingen met de ESMA en met de bevoegde autoriteiten, een evaluatie van de toepassing van deze richtlijn.

Voordat artikel 35 en de artikelen 37 tot en met 41 van Richtlijn 2011/61/EU van kracht worden, dient de Commissie een verslag bij het Europees Parlement en de Raad, en in voorkomend geval, wetgevingsvoorstellen in, nadat zij de toepassing van alle bepalingen van Richtlijn 2011/61/EU heeft onderzocht in het kader van een eventuele invoering van een paspoortregeling voor niet-EU-abi-beheerders. Daarbij besteedt zij bijzondere aandacht aan het mogelijk ontstaan van ongelijke concurrentievoorwaarden tussen EU-abi-beheerders en niet-EU-abi-beheerders om te voorkomen dat EU-abi-beheerders worden benadeeld.

Artikel 5

Inwerkingtreding

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 1, lid 1, onder b), artikel 1, leden 2 en 8, artikel 2, lid 3, artikel 2, lid 4, onder c), en artikel 2, lid 6, zijn van toepassing met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn.

Artikel 6

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel,

Voor het Europees Parlement  Voor de Raad

De Voorzitter  De Voorzitter

(1)

* Amendementen: nieuwe of vervangende tekst staat in vet en cursief, schrappingen zijn met het symbool ▐ aangegeven.

(2)

  PB C […] van […], blz. […].

(3)

  PB C […] van […], blz. […].

(4)

  Richtlijn 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe's), PB L 302 van 17.11.2009, blz. 32.

(5)

  Richtlijn 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2011 inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen, PB L 174 van 1.7.2011, blz. 1.

(6)

  PB C 369 van 17.12.2011, blz. 14.

(7)

  Verordening (EU) 2015/760 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2015 betreffende Europese langetermijnbeleggingsinstellingen, PB L 123 van 19.5.2015, blz. 9.


PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Grensoverschrijdende distributie van collectieve beleggingsfondsen

Document- en procedurenummers

COM(2018)0092 – C8-0111/2018 – 2018/0041(COD)

Datum indiening bij EP

7.3.2018

 

 

 

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

ECON

16.4.2018

 

 

 

Medeadviserende commissies

       Datum bekendmaking

JURI

16.4.2018

 

 

 

Geen advies

       Datum besluit

JURI

27.3.2018

 

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Wolf Klinz

31.5.2018

 

 

 

Vervangen rapporteurs

Ramon Tremosa i Balcells

 

 

 

Behandeling in de commissie

8.10.2018

19.11.2018

 

 

Datum goedkeuring

3.12.2018

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

34

3

2

Bij de eindstemming aanwezige leden

Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Petr Ježek, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Ralph Packet, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Enrique Calvet Chambon, Mady Delvaux, Syed Kamall, Alain Lamassoure, Luigi Morgano, Michel Reimon, Lieve Wierinck

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Barbara Lochbihler, Jarosław Wałęsa

Datum indiening

6.12.2018


HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE BEVOEGDE COMMISSIE

34

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Petr Ježek, Wolf Klinz, Lieve Wierinck

ECR

Syed Kamall, Bernd Lucke, Ralph Packet

PPE

Markus Ferber, Brian Hayes, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Jarosław Wałęsa

S&D

Pervenche Berès, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Philippe Lamberts, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Molly Scott Cato

3

-

GUE/NGL

Marisa Matias, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

2

0

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding

Laatst bijgewerkt op: 11 januari 2019Juridische mededeling - Privacybeleid