SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE oraz dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do transgranicznej dystrybucji funduszy zbiorowego inwestowania

6.12.2018 - (COM(2018)0092 – C8‑0111/2018 – 2018/0041(COD)) - ***I

Komisja Gospodarcza i Monetarna
Sprawozdawca: Wolf Klinz


Procedura : 2018/0041(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A8-0430/2018

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE oraz dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do transgranicznej dystrybucji funduszy zbiorowego inwestowania

(COM(2018)0092 – C8‑0111/2018 – 2018/0041(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2018)0092),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 53 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8‑0111/2018),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A8-0430/2018),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

Poprawka    1

POPRAWKI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO[1]*

do wniosku Komisji

---------------------------------------------------------

2018/0041 (COD)

Wniosek

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE oraz dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do transgranicznej dystrybucji przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 53 ust. 1,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego[2],

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego[3],

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)  Wspólnym celem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE[4] oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE[5] jest zapewnienie równych warunków działania dla przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania i zniesienie ograniczeń w swobodnym przepływie jednostek uczestnictwa i udziałów w funduszach zbiorowego inwestowania w Unii, przy jednoczesnym zapewnieniu bardziej jednolitej ochrony inwestorów. Choć cele te zostały już w dużej mierze osiągnięte, nadal istnieją pewne bariery, które utrudniają zarządzającym funduszami czerpanie pełnych korzyści z rynku wewnętrznego.

(2)  Przepisy proponowane w niniejszej dyrektywie są uzupełnione przepisami rozporządzenia [w sprawie ułatwienia transgranicznej dystrybucji przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania oraz zmiany rozporządzeń (UE) nr 345/2013 i (UE) nr 346/2013]. Rozporządzenie to ustanawia dodatkowe przepisy i procedury dotyczące przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) i zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (ZAFI). Łącznie rozporządzenie to oraz niniejsza dyrektywa powinny lepiej skoordynować warunki dotyczące zarządzających funduszami prowadzących działalność na rynku wewnętrznym i ułatwiać transgraniczną dystrybucję funduszy, którymi ci zarządzający zarządzają.

(3)  Konieczne jest usunięcie luki w regulacjach i dostosowanie procedury powiadamiania właściwych organów o zmianach dotyczących UCITS do procedury powiadamiania ustanowionej w dyrektywie 2011/61/UE.

(4)  Rozporządzenie [w sprawie ułatwienia transgranicznej dystrybucji przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania oraz zmiany rozporządzeń (UE) nr 345/2013 i (UE) nr 346/2013] ustanawia nowe przepisy, zgodnie z którymi Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) jest zobowiązany opracować projekty regulacyjnych standardów technicznych i projekty wykonawczych standardów technicznych w celu określenia wymaganych informacji oraz formularzy, szablonów i procedur, które należy stosować w celu przekazywania informacji dotyczących zarządzania przedsiębiorstwami zbiorowego inwestowania bądź rozpoczęcia lub zaprzestania wprowadzania ich do obrotu na podstawie dyrektywy 2009/65/WE i dyrektywy 2011/61/UE. W związku z powyższym przepisy tych dwóch dyrektyw upoważniające ESMA do opracowania projektów regulacyjnych standardów technicznych i projektów wykonawczych standardów technicznych w zakresie powiadomień nie są już koniecznie i powinny zatem zostać uchylone.

(5)  W rozporządzeniu [w sprawie ułatwienia transgranicznej dystrybucji przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania oraz zmiany rozporządzeń (UE) nr 345/2013 i (UE) nr 346/2013] wzmocniono przepisy dyrektywy 2009/65/WE dotyczące informacji reklamowych i rozszerzono ich stosowanie na ZAFI, zapewniając tym samym wysoki poziom ochrony inwestorów, niezależnie od rodzaju inwestora. W związku z tym odpowiednie przepisy dyrektywy 2009/65/WE dotyczące informacji reklamowych i dostępności krajowych przepisów ustawowych i wykonawczych w odniesieniu do uzgodnień dotyczących wprowadzania jednostek uczestnictwa UCITS do obrotu nie są już potrzebne, a zatem powinny zostać uchylone.

(6)  Przepisy dyrektywy 2009/65/WE zobowiązujące UCITS do zapewnienia stosownych rozwiązań na rzecz inwestorów, które zostały wprowadzone w niektórych krajowych systemach prawnych, okazały się uciążliwe. Co więcej, lokalne rozwiązania rzadko są wykorzystywane przez inwestorów w sposób zamierzony w dyrektywie. Preferowaną metodą kontaktu między inwestorami a zarządzającym funduszem stała się bezpośrednia interakcja – drogą elektroniczną bądź telefonicznie, natomiast płatności i umorzenia jednostek uczestnictwa są realizowane innymi kanałami. Chociaż wspomniane rozwiązania są wykorzystywane do celów administracyjnych, takich jak transgraniczne odzyskiwanie opłat urzędowych, takie kwestie powinny jednak być rozwiązywane za pomocą innych środków, w tym ramach współpracy między właściwymi organami. W związku z tym należy ustanowić przepisy uaktualniające i precyzujące wymogi w zakresie zapewniania rozwiązań na rzecz inwestorów detalicznych, a państwa członkowskie, zapewniając takie rozwiązania, nie powinny wymagać lokalnej fizycznej obecności. Jednocześnie przepisy powinny zapewniać, by inwestorzy mieli dostęp do informacji, do których są uprawnieni.

(7)  W celu zapewnienia spójnego traktowania inwestorów detalicznych należy zapewnić, aby wymogi dotyczące rozwiązań miały również zastosowanie do ZAFI, jeżeli państwa członkowskie zezwalają im na wprowadzanie do obrotu jednostek uczestnictwa lub udziałów AFI wśród inwestorów detalicznych na ich terytoriach.

(7a)  Aby ułatwić egzekwowanie praw inwestorów detalicznych w przypadkach transgranicznego wprowadzania do obrotu funduszy inwestycyjnych, państwa członkowskie powinny zapewniać, by w razie masowych naruszeń inwestorzy detaliczni mieli dostęp do powództw przedstawicielskich na podstawie zarówno prawa Unii, jak i krajowego, zgodnie z dyrektywą ... [dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie powództw przedstawicielskich w celu ochrony zbiorowych interesów konsumentów i uchylająca dyrektywę 2009/22/WE].

(8)  Brak jasnych i jednolitych warunków regulujących zaprzestanie wprowadzania do obrotu jednostek uczestnictwa i udziałów UCITS lub AFI z UE w przyjmującym państwie członkowskim prowadzi do niepewności gospodarczej i braku pewności prawa dla zarządzających funduszami. W związku z tym w niniejszym wniosku określono jasne warunki ▌przy spełnieniu których może nastąpić wycofanie powiadomienia dotyczącego wprowadzania do obrotu. ▌Warunki określone są w sposób zapewniający równowagę między, z jednej strony, zdolnością przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania lub ich zarządzających do zakończenia wprowadzania do obrotu, gdy ustanowione warunki są spełnione, oraz, z drugiej strony, interesami inwestorów w takich przedsiębiorstwach.

(9)  Możliwość zaprzestania wprowadzania do obrotu UCITS lub AFI z UE w danym państwie członkowskim nie powinna mieć miejsca kosztem inwestorów ani nie powinna również ograniczać zabezpieczeń, jakimi są oni objęci na mocy dyrektywy 2009/65/WE lub dyrektywy 2011/61/UE, w szczególności jeśli chodzi o ich prawo do dokładnych informacji na temat dalszej działalności tych funduszy.

(10)  Zdarzają się przypadki, gdy ZAFI lub przedsiębiorstwo zarządzające UCITS zamierzające sprawdzić zainteresowanie inwestorów daną koncepcją inwestycyjną bądź strategią inwestycyjną doświadcza rozbieżnego traktowania czynności poprzedzających wprowadzanie do obrotu w różnych krajowych systemach prawnych. W niektórych państwach członkowskich, w których czynności poprzedzające wprowadzanie do obrotu są dozwolone, ich definicja i regulujące je warunki znacznie się różnią. W innych państwach członkowskich w ogóle nie istnieje pojęcie czynności poprzedzających wprowadzanie do obrotu. W celu usunięcia tych rozbieżności należy ustanowić ujednoliconą definicję czynności poprzedzających wprowadzanie do obrotu AFI i warunki, na jakich ZAFI z UE mogą podejmować tego rodzaju czynności.

(11)  Aby czynności poprzedzające wprowadzanie do obrotu zostały uznane za takie na podstawie niniejszej dyrektywy, powinny być skierowane do inwestora branżowego i dotyczyć koncepcji inwestycyjnej bądź strategii inwestycyjnej przed ▌ustanowieniem danego AFI lub subfunduszu bądź ustanowionego AFI lub subfunduszu, który nie został jeszcze zgłoszony do wprowadzenia do obrotu w danym państwie członkowskim. W związku z tym na etapie czynności poprzedzających wprowadzanie do obrotu inwestorzy nie mogą dokonywać subskrypcji jednostek uczestnictwa ani udziałów AFI, ponieważ ▌nie należy zezwalać na tym etapie na udostępnianie potencjalnym inwestorom ostatecznych wersji dokumentów ofertowych lub dowolnej formy dokumentów subskrypcyjnych. Jednakże, jeżeli po przeprowadzeniu czynności ZAFI poprzedzających wprowadzanie do obrotu inwestor podlegający tym czynnościom dokonuje subskrypcji jednostek uczestnictwa lub udziałów AFI bądź subfunduszu o cechach zbieżnych z cechami koncepcji inwestycyjnej będącej przedmiotem czynności poprzedzających wprowadzanie do obrotu lub z cechami AFI bądź subfunduszu, o których mowa podczas czynności poprzedzających wprowadzanie do obrotu, należy przestrzegać odpowiedniej procedury powiadamiania o wprowadzaniu do obrotu, a ZAFI nie powinni mieć możliwości stosowania tzw. reverse solicitation (nabywania jednostek uczestnictwa lub udziałów przez klientów branżowych z ich własnej inicjatywy). W celu zapewnienia, by właściwe organy krajowe mogły sprawować kontrolę nad czynnościami poprzedzającymi wprowadzanie do obrotu w swoich państwach członkowskich, ZAFI powinien wysłać nieformalne pismo lub e-mail do właściwych organów swojego rodzimego państwa członkowskiego i właściwych organów państwa członkowskiego lub państw członkowskich, w których będzie angażować się w czynności poprzedzające wprowadzanie do obrotu, określając w nich, w którym państwie członkowskim lub państwach członkowskich będzie prowadzić czynności poprzedzające wprowadzanie do obrotu. Wysłanie tego nieformalnego pisma lub e-maila nie powinno podlegać żadnym dodatkowym opłatom urzędowym naliczanym przez dowolny właściwy organ.

(11a)  ZAFI powinien zapewnić, by jego czynności poprzedzające wprowadzanie do obrotu były odpowiednio dokumentowane i udostępniane na wniosek danym właściwym organom krajowym. Informacje takie powinny zawierać odniesienie do państw członkowskich i okresu, w którym czynności poprzedzające wprowadzenie do obrotu miały miejsce, oraz opis strategii inwestycyjnych lub koncepcji inwestycyjnych przedstawionych w toku tych czynności. ESMA powinien ściśle monitorować wszelkie braki zbieżności między państwami członkowskimi w odniesieniu do dokumentowania czynności poprzedzających wprowadzenie do obrotu oraz powinien podejmować wszystkie konieczne środki w celu zapewnienia, by w takich przypadkach skuteczność czynności poprzedzających wprowadzenie do obrotu jako narzędzia promowania transgranicznej dystrybucji funduszy nie została osłabiona.

(11b)  Bez uszczerbku dla definicji czynności poprzedzających wprowadzanie do obrotu ustanowionej w niniejszej dyrektywie, państwa członkowskie powinny zapewnić, aby spółki zarządzające UCITS mogły nadal testować apetyt inwestorów branżowych na określoną koncepcję inwestycyjną lub strategię inwestycyjną dotyczącą UCITS, które nie zostały jeszcze ustanowione. Ponadto Komisja powinna przedłożyć Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wniosek ustawodawczy w celu zharmonizowania przepisów mających zastosowanie do spółek zarządzających UCITS i ZAFI testujących apetyt inwestorów na określoną koncepcję inwestycyjną lub strategię inwestycyjną.

(11c)  Zharmonizowane przepisy w sprawie czynności poprzedzających wprowadzenie do obrotu nie powinny w żadnym przypadku stawiać w niekorzystnej sytuacji ZAFI z UE wobec ZAFI spoza UE. Odnosi się to zarówno do obecnej sytuacji, w której ZAFI spoza UE nie posiadają praw paszportowych, jak i sytuacji, w której zastosowanie będą miały przepisy w sprawie paszportowania zawarte w dyrektywie 2011/61/UE. Aby to zapewnić, Komisja powinna przeprowadzić dogłębną kontrolę wszystkich przepisów dyrektywy 2011/61/UE w świetle ich zastosowania w scenariuszu systemu paszportów dla ZAFI spoza UE oraz, w razie konieczności, zaproponować zmiany ustawodawcze przed wejściem w życie art. 35 i art. 37–41 dyrektywy 2011/61/UE.

(12)  Aby zapewnić pewność prawa, należy zsynchronizować daty rozpoczęcia stosowania przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych wdrażających niniejszą dyrektywę oraz rozporządzenie [w sprawie ułatwienia transgranicznej dystrybucji przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania oraz zmiany rozporządzeń (UE) nr 345/2013 i (UE) nr 346/2013] w odniesieniu do odpowiednich przepisów dotyczących informacji reklamowych i czynności poprzedzających wprowadzanie do obrotu. Konieczne jest również uporządkowanie przyznanych Komisji uprawnień do przyjmowania opracowanych przez ESMA projektów regulacyjnych standardów technicznych i projektów wykonawczych standardów technicznych na podstawie rozporządzenia [w sprawie ułatwienia transgranicznej dystrybucji przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania oraz zmiany rozporządzeń (UE) nr 345/2013 i (UE) nr 346/2013], w zakresie powiadomień, listów notyfikacyjnych i pisemnych powiadomień dotyczących działalności transgranicznej, i w tym celu należy uchylić niniejszą dyrektywą odpowiednie przepisy w dyrektywie 2009/65/WE i dyrektywie 2011/61/UE.

(13)  Zgodnie ze wspólną deklaracją polityczną państw członkowskich i Komisji z dnia 28 września 2011 r. dotyczącą dokumentów wyjaśniających[6], państwa członkowskie zobowiązały się do złożenia, w uzasadnionych przypadkach, wraz z powiadomieniem o transpozycji, jednego lub większej liczby dokumentów wyjaśniających związki między elementami dyrektywy a odpowiadającymi im częściami krajowych instrumentów transpozycyjnych. W odniesieniu do niniejszej dyrektywy ustawodawca uznaje, że przekazanie takich dokumentów jest uzasadnione,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Zmiany w dyrektywie 2009/65/WE

W dyrektywie 2009/65/WE wprowadza się następujące zmiany:

(1)  w art. 17 ust. 8 dodaje się akapity w brzmieniu:

„Jeżeli wskutek zmiany spółka zarządzająca nie spełniałaby już wymogów niniejszej dyrektywy, ▌właściwe organy rodzimego państwa członkowskiego spółki zarządzającej informują spółkę zarządzającą w terminie 15 dni roboczych od otrzymania wszystkich informacji, o których mowa w niniejszym ustępie, o tym, że nie może wprowadzić tej zmiany.

W takim przypadku właściwe organy rodzimego państwa członkowskiego spółki zarządzającej informują właściwe organy przyjmującego państwa członkowskiego spółki zarządzającej o tym, że zmiana nie zostanie wprowadzona.

Jeżeli zmiana ▌zostaje wprowadzona z naruszeniem akapitów drugiego i trzeciego i wskutek tej zmiany spółka zarządzająca nie spełniałaby już wymogów niniejszej dyrektywy, właściwe organy rodzimego państwa członkowskiego spółki zarządzającej podejmują wszystkie należyte środki zgodnie z art. 98 oraz bez zbędnej zwłoki stosownie informują właściwe organy przyjmującego państwa członkowskiego spółki zarządzającej.”.

(3)  uchyla się art. 77 rozporządzenia;

(4)  w art. 91 uchyla się ust. 3;

(5)  art. 92 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 92

1. Państwa członkowskie zapewniają, by spółka zarządzająca UCITS oferowała w każdym państwie członkowskim, w którym zamierza wprowadzać do obrotu jednostki uczestnictwa UCITS, rozwiązania umożliwiające realizację następujących zadań:

a)  przetwarzanie zleceń subskrypcji, odkupu i umorzenia oraz dokonywanie innych płatności na rzecz posiadaczy jednostek dotyczących jednostek uczestnictwa UCITS zgodnie z warunkami określonymi w dokumentach ▌UCITS;

b)  udostępnianie inwestorom informacji o tym, w jaki sposób mogą być składane zlecenia, o których mowa w lit. a), oraz o tym, w jaki sposób dokonywane są płatności z tytułu odkupu i umorzenia;

c)  ułatwienie postępowania z informacjami – i dostępu do procedur i ustaleń, o których mowa w art. 15 – dotyczącymi wykonywania przez inwestorów praw, które przysługują im z tytułu inwestycji w UCITS, w państwie członkowskim, w którym UCITS jest wprowadzany do obrotu;

d)  udostępnianie inwestorom, do wglądu oraz w sposób umożliwiający uzyskanie kopii:

(i)  regulaminu funduszu lub instrumentów założycielskich UCITS;

(ii)  ostatniego opublikowanego rocznego sprawozdania UCITS oraz najnowszego opublikowanego sprawozdania półrocznego, jeśli jest bardziej aktualne;

(iia)  prospektu emisyjnego UCITS;

(iib)  najbardziej aktualnego dokumentu zawierającego kluczowe informacje [dla inwestorów] w odniesieniu do UCITS;

e)  udostępnianie inwestorom informacji dotyczących zadań, do których realizacji służą te rozwiązania, na trwałym nośniku zdefiniowanym w art. 2 ust. 1 lit. m);

ea)  działanie jako punkt kontaktowy do komunikacji z właściwym organem.

2. Państwa członkowskie nie wymagają, by UCITS było fizycznie obecne w przyjmującym państwie członkowskim lub by mianowało stronę trzecią do celów ust. 1.

3. ▌UCITS zapewnia, by dostępne były rozwiązania służące wykonywaniu zadań, o których mowa w ust. 1 ▌:

a)  ▌w języku urzędowym lub jednym z języków urzędowych państwa członkowskiego, w którym UCITS jest wprowadzany do obrotu lub języku zatwierdzonym przez właściwe organy tego państwa członkowskiego;

b)  ▌przez ▌UCITS we własnym zakresie lub stronę trzecią objętą regulacją i nadzorem dotyczących zadań, jakie mają być wykonywane, lub oba te podmioty, w tym za pomocą środków elektronicznych;

Do celów lit. b), w przypadku zadań wykonywanych przy użyciu wspomnianych rozwiązań przez stronę trzecią, wyznaczenie strony trzeciej poświadcza pisemna umowa wyszczególniająca, których zadań określonych w ust. 1 nie wykonuje ▌UCITS, oraz zawierająca klauzulę, zgodnie z którą strona trzecia otrzymuje wszystkie odpowiednie informacje i dokumenty od spółki zarządzającej UCITS.”;

(6)  w art. 93 wprowadza się następujące zmiany:

a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Jeżeli UCITS zaproponuje wprowadzenie do obrotu swoich jednostek uczestnictwa w państwie członkowskim innym niż jego rodzime państwo członkowskie, przedkłada najpierw powiadomienie w formie pisemnej właściwym organom swojego rodzimego państwa członkowskiego.

Powiadomienie zawiera informacje na temat zasad wprowadzania do obrotu jednostek uczestnictwa UCITS w przyjmującym państwie członkowskim, w stosownych przypadkach z uwzględnieniem kategorii jednostek. W świetle art. 16 ust. 1 powinno ono zawierać wskazanie, że jednostki UCITS są wprowadzane do obrotu przez spółkę zarządzającą UCITS.

Powiadomienie zawiera również informacje i adres niezbędne do wystawienia faktury lub przekazania wszelkich należnych opłat urzędowych lub innych przez właściwe organy przyjmującego państwa członkowskiego i wskazanie rozwiązań dotyczących wykonywania zadań, o których mowa w art. 92 ust. 1.”;

b)  ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. W przypadku zmiany informacji w powiadomieniu w formie pisemnej przekazanym zgodnie z ust. 1, lub zmiany dotyczącej kategorii jednostek, które mają być wprowadzane do obrotu, UCITS pisemnie powiadamia o tej zmianie właściwe organy zarówno rodzimego, jak i przyjmującego państwa członkowskiego UCITS przynajmniej jeden miesiąc przed wprowadzeniem tej zmiany.

Jeżeli wskutek zmiany, o której mowa w akapicie pierwszym, UCITS nie spełniałoby już wymogów niniejszej dyrektywy, ▌właściwe organy rodzimego państwa członkowskiego UCITS informują UCITS w terminie 15 dni roboczych od otrzymania wszystkich informacji, o których mowa w pierwszym ustępie, o tym, że nie może ono wprowadzić tej zmiany.

W takim przypadku właściwe organy rodzimego państwa członkowskiego UCITS informują właściwe organy przyjmującego państwa członkowskiego UCITS o tym, że zmiana nie zostanie wprowadzona.

Jeżeli zmiana, o której mowa w akapicie pierwszym, zostaje wprowadzona po dokonaniu powiadomienia zgodnie z akapitem drugim i wskutek tej zmiany UCITS nie spełnia już wymogów niniejszej dyrektywy, właściwe organy rodzimego państwa członkowskiego UCITS podejmują wszelkie należyte środki zgodnie z art. 98, w tym, w stosownych przypadkach, wyraźnie zakazują wprowadzania UCITS do obrotu oraz bez zbędnej zwłoki stosownie informują właściwe organy przyjmującego państwa członkowskiego UCITS.

Jeżeli zmiana, o której mowa w akapicie pierwszym, pozostaje bez wpływu na spełnianie wymogów niniejszej dyrektywy przez UCITS, właściwe organy rodzimego państwa członkowskiego UCITS bezzwłocznie, a w każdym przypadku w ciągu 15 dni roboczych od otrzymania wszystkich informacji, o których mowa w akapicie pierwszym, informują właściwe organy państwa członkowskiego goszczącego UCITS o tych zmianach.”;

(7)  dodaje się art. 93a w brzmieniu:

„Artykuł 93a

1. Właściwe organy rodzimego państwa członkowskiego UCITS zapewniają, by UCITS mogło przystąpić do wycofania powiadomienia dotyczącego wprowadzania swoich jednostek uczestnictwa do obrotu w państwie członkowskim, w którym powiadomiło o wprowadzaniu do obrotu zgodnie z art. 93, pod warunkiem że wszystkie następujące warunki są spełnione:

b)    ogólna oferta odkupu, bez żadnych opłat lub potrąceń, wszystkich jednostek uczestnictwa tego UCITS będących w posiadaniu inwestorów w państwie członkowskim, w którym dane UCITS powiadomiło o wprowadzaniu do obrotu zgodnie z art. 93, zostaje podana do wiadomości publicznej przez co najmniej 30 dni roboczych i jest skierowana, bezpośrednio lub przez pośredników finansowych, indywidualnie do wszystkich inwestorów w goszczącym państwie członkowskim, których tożsamość jest znana;

c)  zamiar wycofania powiadomienia dotyczącego wprowadzania do obrotu w państwie członkowskim, w którym UCITS powiadomiło o wprowadzaniu do obrotu zgodnie z art. 93, zostaje podany do wiadomości publicznej za pomocą publicznie dostępnego nośnika, w tym nośników elektronicznych, zwyczajowo wykorzystywanego do celów wprowadzania UCITS do obrotu oraz odpowiedniego z punktu widzenia typowego inwestora w UCITS.

Zawiadomienie dla inwestorów jasno określa konsekwencje dla inwestorów, jeżeli nie przyjmą oni oferty odkupu swoich jednostek uczestnictwa.

Informacje, o których mowa w lit. b) i c), są przekazywane w języku urzędowym lub jednym z języków urzędowych państwa członkowskiego, w którym UCITS jest wprowadzane do obrotu, lub w języku zatwierdzonym przez właściwe organy tego państwa członkowskiego.

2. UCITS przedkłada właściwym organom rodzimego państwa członkowskiego powiadomienie w formie pisemnej zawierające informacje, o których mowa w ust. 1.

3. Właściwe organy rodzimego państwa członkowskiego UCITS weryfikują, czy powiadomienie przedłożone przez UCITS zgodnie z ust. 2 jest kompletne. Nie później niż 15 dni roboczych od dnia otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 2, właściwe organy rodzimego państwa członkowskiego UCITS przekazują to powiadomienie ESMA i właściwym organom państwa członkowskiego, w którym planowane jest zaprzestanie wprowadzania UCITS do obrotu, lub informują UCITS o powodach, dla których powiadomienie nie może zostać przekazane.

Po przekazaniu dokumentów dotyczących powiadamiania zgodnie z akapitem pierwszym właściwe organy rodzimego państwa członkowskiego UCITS niezwłocznie powiadamiają UCITS o przekazaniu tych dokumentów. Począwszy od tego dnia UCITS zaprzestaje wprowadzania do obrotu swoich jednostek uczestnictwa w państwie członkowskim określonym w powiadomieniu w formie pisemnej, o którym mowa w ust. 2.

4. Dopóki inwestorzy utrzymują swoją inwestycję w danym UCITS po zaprzestaniu wprowadzania do obrotu:

a)  UCITS ▌przekazuje inwestorom, którzy utrzymują swoją inwestycję w danym UCITS, a także właściwym organom rodzimego państwa członkowskiego UCITS i właściwym organom państwa członkowskiego, w którym zaprzestano wprowadzania do obrotu, informacje wymagane na podstawie art. 68–82 oraz art. 94;

b)  właściwe organy rodzimego państwa członkowskiego UCITS dostarczają właściwym organom państwa członkowskiego, w którym zaprzestano wprowadzania do obrotu, wymagane informacje, które mają być przekazywane właściwym organom przyjmującego państwa członkowskiego UCITS, zgodnie z art. 93;

c)  właściwe organy państwa członkowskiego, w którym zaprzestano wprowadzania do obrotu, wykonują prawa i obowiązki właściwych organów państwa członkowskiego goszczącego UCITS zgodnie z art. 97 i 108 i, w stosownych przypadkach, mogą pobierać opłaty lub należności za prowadzenie takiej działalności zgodnie z przepisami mającymi zastosowanie do właściwych organów na podstawie art. 6 rozporządzenia [w sprawie ułatwień w zakresie transgranicznej dystrybucji przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania oraz zmiany rozporządzeń (UE) nr 345/2013 i (UE) nr 346/2013].

5. Do celów ust. 4 państwa członkowskie zezwalają na korzystanie ze wszelkich środków elektronicznych lub innych środków porozumiewania się na odległość, pod warunkiem że informacje i środki porozumiewania się są dostępne dla inwestorów w języku urzędowym lub jednym z języków urzędowych państwa członkowskiego, w którym inwestor ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, lub w języku zatwierdzonym przez właściwe organy tego państwa członkowskiego.”;

(8)  w art. 95 uchyla się ust. 2 lit. a).

Artykuł 2

Zmiany w dyrektywie 2011/61/UE

W dyrektywie 2011/61/UE wprowadza się następujące zmiany:

(1)  w art. 4 ust. 1 między lit. ae) i af) dodaje się lit. aea) w brzmieniu:

„aea)  »czynności poprzedzające wprowadzanie do obrotu« oznaczają bezpośrednie lub pośrednie przekazywanie informacji lub komunikację na temat strategii inwestycyjnych lub koncepcji inwestycyjnych przez ZAFI z UE lub w jego imieniu na rzecz potencjalnych inwestorów branżowych mających miejsce zamieszkania lub siedzibę statutową w Unii w celu zbadania ich zainteresowania AFI lub subfunduszem AFI, który nie został jeszcze ustanowiony lub który został ustanowiony, ale którego wprowadzenie do obrotu nie zostało jeszcze zgłoszone zgodnie z art. 32 w państwie członkowskim, w którym potencjalni inwestorzy mają miejsce zamieszkania lub siedzibę statutową, oraz które w żadnym przypadku nie oznaczają oferowania inwestorowi inwestowania w jednostki uczestnictwa lub udziały danego AFI lub subfunduszu bądź plasowania;”;

(2)  na początku rozdziału VI dodaje się art. 30a w brzmieniu:

„Artykuł 30aWarunki dotyczące prowadzenia czynności poprzedzających wprowadzanie do obrotu w Unii przez ZAFI z UE

1. Państwa członkowskie zapewniają, aby uprawniony ZAFI z UE mógł prowadzić w Unii czynności poprzedzające wprowadzanie do obrotu, z wyjątkiem sytuacji, gdy informacje przedstawiane potencjalnym inwestorom branżowym:

c)  umożliwiają inwestorom zobowiązanie się do nabycia jednostek uczestnictwa lub udziałów konkretnego AFI;

d)  przybierają formę ostatecznego prospektu emisyjnego, dokumentów założycielskich lub dokumentów ofertowych nieustanowionego jeszcze AFI, lub formę formularzy subskrypcji lub podobnych dokumentów, w postaci wstępnej lub ostatecznej umożliwiającej inwestorom inwestowanie w jednostki uczestnictwa lub udziały AFI lub subfunduszu. W przypadku ustanowionych AFI można przedstawić ostateczną wersję prospektu emisyjnego.

W przypadku gdy przekazano w postaci wstępnej prospekt emisyjny lub dokument ofertowy, o którym mowa w akapicie pierwszym lit. d), dokument ten wyraźnie stwierdza, że nie stanowi on oferty lub zaproszenia do subskrypcji jednostek uczestnictwa lub udziałów AFI lub subfunduszu.

2. Państwa członkowskie zapewniają, by ZAFI z UE wysyłał proste nieformalne pismo w formie papierowej lub za pomocą środków elektronicznych przed zaangażowaniem się w czynności poprzedzające wprowadzanie do obrotu, w którym określi państwo członkowskie lub państwa członkowskie, w których zaangażuje się w te czynności, właściwym organom swojego rodzimego państwa członkowskiego, wraz z kopią do właściwych organów państwa członkowskiego lub państw członkowskich, w którym będzie prowadzić czynności poprzedzające wprowadzanie do obrotu.

Państwa członkowskie zapewniają, by od ZAFI z UE nie wymagano powiadamiania właściwych organów o treści lub adresatach czynności poprzedzających wprowadzanie do obrotu.

3. ZAFI zapewniają, by inwestorzy nie nabywali jednostek uczestnictwa ani udziałów w AFI w ramach czynności poprzedzających wprowadzanie do obrotu oraz by inwestorzy, z którymi nawiązano kontakt w ramach czynności poprzedzających wprowadzanie do obrotu, nabywali jednostki uczestnictwa lub udziały w tym AFI na podstawie wprowadzania do obrotu dozwolonego w art. 31 lub 32.

Dokonywaną przez inwestorów branżowych, których dotyczyły czynności poprzedzające wprowadzanie do obrotu, w ciągu 18 miesięcy od zaangażowania się przez ZAFI w czynności poprzedzające wprowadzanie do obrotu, subskrypcję jednostek uczestnictwa lub udziałów w AFI, o którym mowa w informacjach przekazanych w kontekście czynności poprzedzających wprowadzanie do obrotu, przez ZAFI z UE lub w jego imieniu, lub w AFI ustanowionym w wyniku czynności poprzedzających wprowadzanie do obrotu uznaje się za wynik wprowadzania do obrotu oraz podlega ona odpowiednim procedurom powiadamiania, o których mowa w art. 31 i 32.

3a. Państwa członkowskie zapewniają, by ZAFI z UE dokonywały odpowiednich ustaleń, tak aby informacje związane z ich czynnościami poprzedzającymi wprowadzanie do obrotu były dostępne i przekazywane na wniosek właściwym organom rodzimego państwa członkowskiego oraz właściwym organom państw członkowskich, w których angażowali się oni w czynności poprzedzające wprowadzanie do obrotu. ZAFI z UE zapewniają, by ich czynności poprzedzające wprowadzenie do obrotu były odpowiednio dokumentowane, wraz z odniesieniami do państw członkowskich i okresów, w których czynności poprzedzające wprowadzenie do obrotu miały miejsce, a także z krótkim opisem tych czynności, łącznie z informacjami na temat zaprezentowanych strategii inwestycyjnych i, w stosownych przypadkach, wykazem zaprezentowanych AFI i subfunduszy AFI.

3b. Strona trzecia angażuje się jedynie w działania, o których mowa w ust. 1 w przyjmującym państwie członkowskim ZAFI w imieniu upoważnionego ZAFI z UE, jeśli jest upoważniona jako przedsiębiorstwo inwestycyjne zgodnie z dyrektywą 2014/65/UE, jako instytucja kredytowa zgodnie z dyrektywą 2013/36/UE, jako spółka zarządzająca UCITS zgodnie z dyrektywą 2009/65/WE, jako zarządzający alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi zgodnie z dyrektywą 2011/61/UE lub występuje jako agent.”;

(3)  w art. 31 uchyla się ust. 5;

(4)  w art. 32 wprowadza się następujące zmiany:

a)  ust. 7 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Jeżeli wskutek planowanej zmiany zarządzanie AFI przez ZAFI nie byłoby już zgodne z niniejszą dyrektywą lub ZAFI nie przestrzegałby już niniejszej dyrektywy, ▌właściwe organy rodzimego państwa członkowskiego ZAFI informują ZAFI w ciągu 15 dni roboczych od otrzymania wszystkich informacji, o których mowa w pierwszym ustępie, o tym, że nie może on wprowadzić zmiany. Właściwe organy rodzimego państwa członkowskiego ZAFI bez zbędnej zwłoki informują właściwe organy państwa członkowskiego przyjmującego ZAFI o planowanej zmianie, swojej ocenie tej zmiany oraz o tym, czy została ona wprowadzona, czy nie.”;

aa)  w ust. 7, akapit trzeci otrzymuje następujące brzmienie:

„Jeżeli planowana zmiana jest wprowadzona bez względu na akapit pierwszy i drugi lub jeżeli nastąpiła nieplanowana zmiana, wskutek czego zarządzanie AFI przez ZAFI nie byłoby już zgodne z niniejszą dyrektywą lub ZAFI nie przestrzegałby już niniejszej dyrektywy, właściwe organy rodzimego państwa członkowskiego ZAFI przyjmują wszystkie należyte środki regulacyjne zgodnie z art. 46, w tym w razie konieczności wyraźny zakaz wprowadzania AFI do obrotu oraz bez zbędnej zwłoki stosownie informują właściwe organy państwa członkowskiego przyjmującego ZAFI.”;

b)   ust. 7 akapit czwarty otrzymuje brzmienie:

„Jeżeli zmiany nie wpływają na zgodność zarządzania AFI przez ZAFI z niniejszą dyrektywą lub na przestrzeganie przez ZAFI niniejszej dyrektywy, właściwe organy rodzimego państwa członkowskiego ZAFI bez zbędnej zwłoki i nie później niż w terminie 15 dni roboczych informują o tych zmianach właściwe organy państwa członkowskiego przyjmującego ZAFI.”;

c)   uchyla się ust. 8;

(5)  dodaje się art. 32a w brzmieniu:

„Artykuł 32a

Wycofanie powiadomienia dotyczącego wprowadzania do obrotu jednostek uczestnictwa lub udziałów AFI z UE w innych państwach członkowskich niż rodzime państwo członkowskie ZAFI

1. Państwa członkowskie zapewniają, aby ZAFI z UE mógł przystąpić do wycofania powiadomienia dotyczącego wprowadzania do obrotu jednostek uczestnictwa lub udziałów zarządzanego przez niego AFI z UE w państwie członkowskim, w którym przedłożone zostało powiadomienie o wprowadzaniu do obrotu zgodnie z art. 32, w przypadku gdy spełnione są wszystkie następujące warunki:

b)  z wyjątkiem AFI typu zamkniętego i funduszy regulowanych rozporządzeniem (UE) 2015/760, ogólna oferta odkupu, bez żadnych opłat lub potrąceń, wszystkich jednostek uczestnictwa lub udziałów tego AFI będących w posiadaniu inwestorów w państwie członkowskim, w którym przedłożone zostało powiadomienie o wprowadzaniu do obrotu zgodnie z art. 32, zostaje podana do wiadomości publicznej przez co najmniej 30 dni roboczych i jest skierowana, bezpośrednio lub przez pośredników finansowych, indywidualnie do wszystkich inwestorów w tym państwie członkowskim, których tożsamość jest znana;

c)  zamiar zaprzestania wprowadzania do obrotu na terytorium państwa członkowskiego, w którym przedłożone zostało powiadomienie o wprowadzaniu do obrotu zgodnie z art. 32, zostaje podany do wiadomości publicznej za pomocą publicznie dostępnego nośnika zwyczajowo wykorzystywanego do celów wprowadzania AFI do obrotu oraz odpowiedniego z punktu widzenia typowego inwestora w AFI.

2. ZAFI przedkłada właściwym organom rodzimego państwa członkowskiego powiadomienie zawierające informacje, o których mowa w ust. 1.

3. Właściwe organy rodzimego państwa członkowskiego ZAFI weryfikują, czy powiadomienie przedłożone przez ZAFI zgodnie z ust. 2 jest kompletne. Nie później niż 15 dni roboczych od dnia otrzymania kompletnego powiadomienia, o którym mowa w ust. 2, właściwe organy rodzimego państwa członkowskiego ZAFI przekazują je ESMA i właściwym organom państwa członkowskiego, w którym planowane jest zaprzestanie wprowadzania AFI do obrotu.

Po przekazaniu dokumentów notyfikacyjnych zgodnie z akapitem pierwszym właściwe organy rodzimego państwa członkowskiego ZAFI niezwłocznie powiadamiają ZAFI o przekazaniu tych dokumentów. Począwszy od tego dnia ZAFI zaprzestaje wprowadzania do obrotu jednostek uczestnictwa lub udziałów zarządzanego przez niego AFI w państwie członkowskim określonym w powiadomieniu, o którym mowa w ust. 2.

4. Dopóki inwestorzy utrzymują swoją inwestycję w danym unijnym AFI po wycofaniu powiadomienia dotyczącego wprowadzania do obrotu:

a)  ZAFI ▌przekazuje inwestorom, którzy utrzymują swoją inwestycję w AFI z UE, a także właściwym organom rodzimego państwa członkowskiego ZAFI i właściwym organom państwa członkowskiego, w którym zaprzestano wprowadzania do obrotu, informacje wymagane na podstawie art. 22 i 23;

b)  właściwe organy rodzimego państwa członkowskiego ZAFI dostarczają właściwym organom państwa członkowskiego, w którym zaprzestano wprowadzania do obrotu wymagane informacje, które mają być przekazywane właściwym organom państwa członkowskiego przyjmującego ZAFI, zgodnie z art. 32;

c)  właściwe organy państwa członkowskiego, w którym zaprzestano wprowadzania do obrotu, wykonują prawa i obowiązki właściwych organów państwa członkowskiego przyjmującego ZAFI zgodnie z art. 45 niniejszej dyrektywy i, w stosownych przypadkach, mogą pobierać opłaty lub należności za prowadzenie takiej działalności zgodnie z przepisami mającymi zastosowanie do właściwych organów na podstawie art. 6 rozporządzenia [w sprawie ułatwień w zakresie transgranicznej dystrybucji przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania oraz zmiany rozporządzeń (UE) nr 345/2013 i (UE) nr 346/2013].

5. Państwa członkowskie zezwalają na korzystanie ze wszelkich środków elektronicznych lub innych środków porozumiewania się na odległość do celów ust. 4.”;

(5a)  w art. 33 ust. 6 wprowadza się następujące zmiany:

a)  akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Jeżeli wskutek planowanej zmiany zarządzanie AFI przez ZAFI nie byłoby zgodne z niniejszą dyrektywą lub ZAFI nie przestrzegałby już niniejszej dyrektywy, stosowne właściwe organy rodzimego państwa członkowskiego ZAFI informują ZAFI w terminie 15 dni roboczych od otrzymania wszystkich informacji, o których mowa w pierwszym ustępie, o tym, że nie może on wprowadzić zmiany.”;

b)  akapit trzeci otrzymuje brzmienie:

„Jeżeli planowana zmiana jest wprowadzona bez względu na akapit pierwszy i drugi lub jeżeli nastąpiła nieplanowana zmiana, wskutek czego zarządzanie AFI przez ZAFI nie byłoby już zgodne z niniejszą dyrektywą lub ZAFI nie przestrzegałby już niniejszej dyrektywy, właściwe organy rodzimego państwa członkowskiego ZAFI przyjmują wszystkie należyte środki regulacyjne zgodnie z art. 46 oraz bez zbędnej zwłoki stosownie informują właściwe organy państwa członkowskiego przyjmującego ZAFI.”;

(6)  w art. 33 uchyla się ust. 7 i 8;

(7)  dodaje się art. 43a w brzmieniu:

„Artykuł 43a

Rozwiązania dostępne dla inwestorów detalicznych

1. Nie naruszając przepisów art. 26 rozporządzenia (UE) 2015/760[7], państwa członkowskie zapewniają, aby ZAFI udostępnił, w każdym państwie członkowskim, w którym zamierza wprowadzać do obrotu jednostki uczestnictwa lub udziały AFI wśród inwestorów detalicznych, rozwiązania służące wykonywaniu następujących zadań:

a)  przetwarzanie składanych przez inwestorów zleceń subskrypcji, płatności, odkupu i umorzenia dotyczących jednostek uczestnictwa lub udziałów AFI zgodnie z warunkami określonymi w dokumentach ▌AFI;

b)  udostępnianie inwestorom informacji o tym, w jaki sposób mogą być składane zlecenia, o których mowa w lit. a), oraz o tym, w jaki sposób dokonywane są płatności z tytułu odkupu i umorzenia;

c)  ułatwienie postępowania z informacjami dotyczącymi wykonywania przez inwestorów praw, które przysługują im z tytułu inwestycji w AFI, w państwie członkowskim, w którym AFI jest wprowadzany do obrotu;

d)  udostępnianie inwestorom, do wglądu oraz w sposób umożliwiający uzyskanie kopii, informacji i dokumentów zgodnie z art. 22 i 23;

e)  udostępnianie inwestorom informacji dotyczących zadań, do których realizacji służą te rozwiązania, na trwałym nośniku zdefiniowanym w art. 2 ust. 1 lit. m) dyrektywy 2009/65/WE;

ea)  działanie jako punkt kontaktowy do komunikacji z właściwymi organami.

2. Państwa członkowskie nie wymagają od ZAFI fizycznej obecności w przyjmującym państwie członkowskim ani wyznaczenia strony trzeciej do celów ust. 1.

3. ZAFI zapewnia, by dostępne były rozwiązania służące wykonywaniu zadań, o których mowa w ust. 1:

a)  ▌w języku urzędowym lub jednym z języków urzędowych państwa członkowskiego, w którym AFI jest wprowadzany do obrotu lub języku zatwierdzonym przez właściwe organy tego państwa członkowskiego;

b)  ▌przez ZAFI we własnym zakresie lub stronę trzecią objętą regulacją i nadzorem dotyczącymi zadań, jakie mają być wykonywane, lub oba te podmioty.

Do celów lit. b), w przypadku zadań wykonywanych przy użyciu wspomnianych rozwiązań przez stronę trzecią, wyznaczenie tej strony trzeciej poświadcza pisemna umowa wyszczególniająca, których zadań określonych w ust. 1 nie wykonuje ZAFI, oraz zawierająca klauzulę, zgodnie z którą strona trzecia otrzymuje wszystkie odpowiednie informacje i dokumenty od ZAFI.”;

(7a)  w załączniku IV dodaje się punkty w brzmieniu:

„ha)  informacje i adres niezbędne do fakturowania lub komunikowania wszelkich należnych opłat urzędowych lub innych nakładanych przez właściwe organy w przyjmującym państwie członkowskim;

hb)  wskazanie rozwiązań dotyczących wykonywania zadań, o których mowa w art. 43a.”.

Artykuł 3

Transpozycja

1.  Państwa członkowskie przyjmują i publikują, najpóźniej do dnia [PO: Please insert date 24 months after the date of entry into force] r. przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów.

Państwa członkowskie stosują te przepisy od dnia [PO: Please insert date 24 months after the date of entry into force] r.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez państwa członkowskie.

2.  Państwa członkowskie przekazują Komisji teksty najważniejszych przepisów prawa krajowego w dziedzinie objętej zakresem niniejszej dyrektywy.

Artykuł 4

Ocena

Do dnia ... [PO: Please insert date 12 months after the date for transposition of this Directive] r. Komisja, na podstawie oceny skutków, przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wniosek ustawodawczy zmieniający dyrektywę 2009/65/UE w celu zharmonizowania przepisów mających zastosowanie do spółek zarządzających UCITS, testujących apetyt inwestorów branżowych na konkretną koncepcję inwestycyjną lub strategię inwestycyjną dotyczącą UCITS już ustanowionych i jeszcze nieustanowionych, z definicją i warunkami czynności poprzedzających wprowadzanie do obrotu ustanowionymi w dyrektywie 2011/61/UE.

Do dnia [PO: Please insert date 36 months after the date for transposition of this Directive] r. Komisja, w oparciu o konsultacje publiczne oraz w świetle dyskusji z ESMA i właściwymi organami, przeprowadza ocenę stosowania niniejszej dyrektywy.

Zanim art. 35 i art. 37–41 dyrektywy 2011/61/UE zaczną mieć zastosowanie, Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie oraz, w stosownych przypadkach, wnioski ustawodawcze w wyniku zbadania wszystkich przepisów dyrektywy 2011/61/UE, w świetle ich zastosowania w scenariuszu wprowadzenia systemu paszportów dla ZAFI spoza UE, ze szczególnym naciskiem na ewentualne nierówne warunki działania między ZAFI z UE a ZAFI spoza UE, w celu zapewnienia, że ZAFI z UE nie znajdą się w niekorzystnej sytuacji.

Artykuł 5

Wejście w życie

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Art. 1 ust. 1 lit. b), art. 1 ust. 2, art. 1 ust. 8, art. 2 ust. 3, art. 2 ust. 4 lit. c) i art. 2 ust. 6 stosuje się od dnia wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

Artykuł 6

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia […] r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego  W imieniu Rady

Przewodniczący  Przewodniczący

  • [1] *Poprawki: tekst nowy lub zmieniony został zaznaczony kursywą i wytłuszczonym drukiem; symbol ▌sygnalizuje skreślenia.
  • [2]   Dz.U. C […] z […], s. […].
  • [3]   Dz.U. C z , s. .
  • [4]  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS), Dz.U. L 302 z 17.11.2009, s. 32.
  • [5]  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, Dz.U. L 174 z 1.7.2011, s. 1.
  • [6]   Dz.U. C 369 z 17.12.2011, s. 14.
  • [7]   Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/760 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie europejskich długoterminowych funduszy inwestycyjnych, Dz.U. L 123 z 19.5.2015, s. 9.

PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Transgraniczna dystrybucja funduszy zbiorowego inwestowania

Odsyłacze

COM(2018)0092 – C8-0111/2018 – 2018/0041(COD)

Data przedstawienia w PE

7.3.2018

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ECON

16.4.2018

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

JURI

16.4.2018

 

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

JURI

27.3.2018

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Wolf Klinz

31.5.2018

 

 

 

Poprzedni sprawozdawcy

Ramon Tremosa i Balcells

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

8.10.2018

19.11.2018

 

 

Data przyjęcia

3.12.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

34

3

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Petr Ježek, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Ralph Packet, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Enrique Calvet Chambon, Mady Delvaux, Syed Kamall, Alain Lamassoure, Luigi Morgano, Michel Reimon, Lieve Wierinck

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Barbara Lochbihler, Jarosław Wałęsa

Data złożenia

6.12.2018

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

34

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Petr Ježek, Wolf Klinz, Lieve Wierinck

ECR

Syed Kamall, Bernd Lucke, Ralph Packet

PPE

Markus Ferber, Brian Hayes, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Jarosław Wałęsa

S&D

Pervenche Berès, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Philippe Lamberts, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Molly Scott Cato

3

-

GUE/NGL

Marisa Matias, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

2

0

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 11 stycznia 2019
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności