RAPORT referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește distribuția transfrontalieră a fondurilor de plasament colectiv

6.12.2018 - (COM(2018)0092 – C8-0111/2018 – 2018/0041(COD)) - ***I

Comisia pentru afaceri economice și monetare
Raportor: Wolf Klinz


Procedură : 2018/0041(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A8-0430/2018

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește distribuția transfrontalieră a fondurilor de plasament colectiv

(COM(2018)0092 – C8-0111/2018 – 2018/0041(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0092),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 53 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0111/2018),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-0430/2018),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

AMENDAMENTELE PARLAMENTULUI EUROPEAN[1]*

la propunerea Comisiei

---------------------------------------------------------

2018/0041 (COD)

Propunere de

DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

de modificare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește distribuția transfrontalieră a organismelor de plasament colectiv

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 53 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene[2],

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European[3],

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,

întrucât:

(1)  Un obiectiv comun al Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului[4] și al Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului[5] este asigurarea unor condiții de concurență echitabile între organismele de plasament colectiv și eliminarea restricțiilor din calea liberei circulații a unităților și a acțiunilor fondurilor de plasament colectiv în Uniune, asigurând în același timp o protecție mai uniformă a investitorilor. Deși aceste obiective au fost în mare parte realizate, anumite bariere îi împiedică în continuare pe administratorii de fonduri să beneficieze pe deplin de avantajele pieței interne.

(2)  Normele propuse în prezenta directivă sunt completate de un regulament specific [privind facilitarea distribuției transfrontaliere a organismelor de plasament colectiv și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 345/2013 și (UE) nr. 346/2013]. Acest regulament prevede norme și proceduri suplimentare privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM-uri) și administratorii de fonduri de investiții alternative (AFIA). Împreună, regulamentul menționat și prezenta directivă ar trebui să coordoneze mai strâns condițiile aplicabile administratorilor de fonduri care își desfășoară activitatea pe piața internă și să faciliteze distribuția transfrontalieră a fondurilor pe care le gestionează.

(3)  Este necesar să se elimine lacunele de reglementare și să se alinieze procedura de notificare a autorităților competente cu privire la modificările referitoare la OPCVM ▌ la procedura de notificare prevăzută în Directiva 2011/61/UE.

(4)  Regulamentul [privind facilitarea distribuției transfrontaliere a organismelor de plasament colectiv și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 345/2013 și (UE) nr. 346/2013] stabilește noi norme care prevăd obligația Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) de a elabora proiecte de standarde tehnice de reglementare și proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare pentru a preciza informațiile necesare, precum și formularele, modelele și procedurile care trebuie utilizate pentru transmiterea acestor informații în ceea ce privește administrarea ▌ și începerea sau încetarea activităților de comercializare a organismelor de plasament colectiv în temeiul Directivei 2009/65/CE și al Directivei 2011/61/UE. Prin urmare, dispozițiile acestor două directive care conferă ESMA competențe discreționare pentru a elabora standarde tehnice de reglementare și standarde tehnice de punere în aplicare privind notificările nu mai sunt necesare și, în consecință, ar trebui să fie eliminate.

(5)  Regulamentul [privind facilitarea distribuției transfrontaliere a organismelor de plasament colectiv și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 345/2013 și (UE) nr. 346/2013] consolidează și mai mult principiile aplicabile informațiilor publicitare reglementate de Directiva 2009/65/CE și extinde aplicarea acestora la AFIA, ceea ce are ca rezultat un standard ridicat de protecție a investitorilor, indiferent de tipul acestora. Prin urmare, dispozițiile corespunzătoare ale Directivei 2009/65/CE referitoare la informațiile publicitare și la accesibilitatea actelor cu putere de lege și a reglementărilor naționale relevante pentru regimul de comercializare a unităților OPCVM-urilor nu mai sunt necesare și, în consecință, ar trebui să fie eliminate.

(6)  Dispozițiile Directivei 2009/65/CE care prevăd obligația OPCVM-urilor de a pune la dispoziția investitorilor structuri, astfel cum au fost puse în aplicare de anumite sisteme juridice naționale, s-au dovedit a fi împovărătoare. În plus, structurile locale sunt rareori utilizate de investitori în sensul preconizat în directivă. Metoda preferată de contact între investitori și administratorul fondului a devenit interacțiunea directă, fie pe cale electronică, fie prin telefon, în timp ce plățile și răscumpărările sunt executate prin intermediul altor canale. Deși aceste structuri sunt folosite în scopuri administrative, cum ar fi recuperarea transfrontalieră a taxelor regulamentare, astfel de chestiuni ar trebui, totuși, să fie abordate prin intermediul altor mijloace, inclusiv al cooperării între autoritățile competente. Prin urmare, ar trebui stabilite norme care să modernizeze și să precizeze cerințele privind punerea la dispoziția investitorilor de retail a unor structuri, însă statele membre nu ar trebui să impună obligația unei prezențe fizice locale care să pună la dispoziție aceste structuri. În același timp, normele ar trebui să asigure faptul că investitorii au acces la informațiile la care au dreptul.

(7)  Pentru a asigura tratamentul coerent al investitorilor de retail, este necesar ca cerințele referitoare la structuri să se aplice și AFIA, în cazul în care statele membre le permit acestora să comercializeze pe teritoriul lor unități sau acțiuni ale FIA către investitori de retail.

(7a)  Pentru a facilita respectarea drepturilor investitorilor de retail în cazurile de comercializare transfrontalieră a fondurilor de investiții, statele membre ar trebui să se asigure că, în caz de încălcări în masă, investitorii de retail au acces la acțiuni de reprezentare în instanță, atât în temeiul dreptului Uniunii, cât și în temeiul dreptului intern, în conformitate cu Directiva ... [Directiva Parlamentului European și a Consiliului privind acțiunile de reprezentare pentru protecția intereselor colective ale consumatorilor și de abrogare a Directivei 2009/22/CE].

(8)  Absența unor condiții clare și uniforme privind încetarea comercializării unităților sau acțiunilor unui OPCVM sau ale unui FIA din UE într-un stat membru gazdă generează insecuritate economică și juridică pentru administratorii de fonduri. Prin urmare, prezenta propunere stabilește condiții clare în care ar putea avea loc anularea notificării activităților de comercializare. ▌Condițiile sunt stabilite astfel încât să echilibreze, pe de o parte, capacitatea organismelor de plasament colectiv sau a administratorilor lor de a pune capăt activităților lor comerciale atunci când sunt îndeplinite condițiile prevăzute și, pe de altă parte, interesele investitorilor în organismele respective.

(9)  Posibilitatea de a înceta comercializarea OPCVM-ului sau a FIA din UE într-un anumit stat membru nu ar trebui să-i afecteze pe investitori, nici să diminueze garanțiile de care aceștia beneficiază în temeiul Directivei 2009/65/CE sau al Directivei 2011/61/UE, în special în ceea ce privește dreptul lor de a primi informații exacte referitoare la activitățile pe care aceste fonduri continuă să le desfășoare.

(10)  Există cazuri în care un AFIA sau o societate de administrare a unui OPCVM care dorește să testeze apetitul investitorilor pentru o anumită idee de investiții sau strategie de investiții se confruntă, în cadrul diferitelor sisteme juridice naționale, cu tratamente divergente ale activităților de precomercializare. În unele state membre precomercializarea este permisă, dar definiția și condițiile aplicabile acesteia variază în mod considerabil. În alte state membre nu există însă conceptul de precomercializare. Pentru a remedia aceste divergențe, ar trebui să se stabilească o definiție armonizată a precomercializării unui FIA și să se prevadă condițiile în care un AFIA din UE poate desfășura aceste activități.

(11)  Pentru ca precomercializarea să fie recunoscută ca atare în temeiul prezentei directive, aceasta ar trebui să fie adresată unui investitor profesionist și să se refere la o idee sau la o strategie de investiții, fără să existe un FIA sau un compartiment deja stabilit, ori un FIA sau un compartiment stabilit în legătură cu care nu s-a emis încă o notificare cu privire la comercializarea în statul membru în cauză. În consecință, pe durata precomercializării, investitorii nu sunt în măsură să subscrie unități sau acțiuni ale unui FIA ▌și, în această etapă, nu ar trebui să se permită distribuirea de documente de ofertă în versiune finală și nicio formă de documente de subscriere către potențialii investitori. Cu toate acestea, în cazul în care, în urma activităților de precomercializare ale AFIA, un investitor vizat de aceste activități subscrie unități sau acțiuni ale unui FIA sau ale unui compartiment care prezintă caracteristici similare cu cele ale ideii de investiții care a făcut obiectul precomercializării sau ale unui FIA sau compartiment menționat în cadrul activităților de precomercializare, ar trebui să se respecte procedura corespunzătoare de notificare a comercializării și AFIA nu ar trebui să poată invoca solicitarea inversă. Pentru a asigura faptul că autoritățile naționale competente își pot exercita controlul asupra activităților de precomercializare din statul lor membru, AFIA ar trebui să transmită o scrisoare sau un email informal autorităților competente din statul lor membru de origine și autorităților competente din statul sau statele membre unde vor desfășura activitățile de precomercializare, menționând în care stat membru sau state membre vor desfășura aceste activități. Trimiterea acestei scrisori sau a acestui email informal nu ar trebui să facă obiectul unor taxe regulamentare suplimentare percepute de autoritatea competentă.

(11a)  AFIA ar trebui să se asigure că activitățile lor de precomercializare sunt documentate în mod corespunzător și sunt puse, la cerere, la dispoziția autorităților naționale competente relevante. Aceste informații ar trebui să includă o trimitere la statele membre și la perioada de timp în care au avut loc activitățile de precomercializare, precum și o descriere a strategiilor sau a ideilor de investiții prezentate în cursul activităților de precomercializare. ESMA ar trebui să monitorizeze îndeaproape orice lipsă de convergență între statele membre în ceea ce privește documentația aferentă activităților de precomercializare și ar trebui să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că, în aceste cazuri, eficiența precomercializării ca instrument de stimulare a distribuției transfrontaliere a fondurilor nu este împiedicată.

(11b)  Fără a aduce atingere definiției precomercializării prevăzute în prezenta directivă, statele membre ar trebui să se asigure că societățile de administrare a OPCVM-urilor pot continua să testeze interesul investitorilor profesioniști pentru o anumită idee de investiții sau strategie de investiții privind OPCVM-urile care nu au fost încă stabilite. În plus, Comisia ar trebui să prezinte o propunere legislativă Parlamentului European și Consiliului în vederea armonizării dispozițiilor aplicabile societăților de administrare a OPCVM-urilor și AFIA care testează interesul investitorilor pentru o anumită idee de investiții sau strategie de investiții.

(11c)  Normele armonizate privind precomercializarea nu ar trebui să dezavantajeze în niciun caz un AFIA din UE față de un AFIA din afara UE. Acest lucru se referă atât la situația actuală în care AFIA din afara UE nu au drepturi de pașaport, cât și la situația în care devin aplicabile dispozițiile privind pașapoartele din Directiva 2011/61/UE. Pentru a asigura acest lucru, Comisia ar trebui să efectueze o analiză aprofundată a tuturor dispozițiilor Directivei 2011/61/UE în lumina aplicării acestora în scenariul unui regim de pașapoarte pentru AFIA din afara UE și, dacă este cazul, să propună modificări legislative înainte ca articolul 35 și articolele 37-41 din Directiva 2011/61/UE să devină aplicabile.

(12)  Pentru a se asigura securitatea juridică, este necesar să se sincronizeze datele de aplicare ale actelor cu putere de lege și ale actelor administrative de punere în aplicare a prezentei directive și a Regulamentului [privind facilitarea distribuției transfrontaliere a organismelor de plasament colectiv și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 345/2013 și (UE) nr. 346/2013] în ceea ce privește dispozițiile relevante în materie de informații publicitare și precomercializare. Este necesar, de asemenea, să se coordoneze împuternicirile acordate Comisiei pentru a adopta proiecte de standarde tehnice de reglementare și de standarde tehnice de punere în aplicare, astfel cum au fost elaborate de către ESMA, în temeiul Regulamentului [privind facilitarea distribuției transfrontaliere a organismelor de plasament colectiv și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 345/2013 și (UE) nr. 346/2013] în domeniul notificărilor, al scrisorilor de notificare sau al înștiințărilor scrise referitoare la activitățile transfrontaliere care trebuie să fie eliminate prin prezenta directivă din Directiva 2009/65/CE și, respectiv, din Directiva 2011/61/UE.

(13)  În conformitate cu Declarația politică comună a statelor membre și a Comisiei din 28 septembrie 2011 privind documentele explicative[6], statele membre s-au angajat ca, în cazurile justificate, la notificarea măsurilor de transpunere să transmită, de asemenea, unul sau mai multe documente care să explice relația dintre componentele unei directive și părțile corespunzătoare din instrumentele naționale de transpunere. În ceea ce privește prezenta directivă, legiuitorul consideră că este justificată transmiterea unor astfel de documente,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Modificări ale Directivei 2009/65/CE

Directiva 2009/65/CE se modifică după cum urmează:

1.  La articolul 17 alineatul (8), se adaugă următoarele paragrafe:

„În cazul în care, ca urmare a unei modificări, societatea de administrare nu ar mai respecta prezenta directivă, autoritățile competente din statul membru de origine al societății de administrare informează societatea de administrare, în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea tuturor informațiilor menționate la prezentul alineat, că nu trebuie să pună în aplicare respectiva modificare.

În acest caz, autoritățile competente din statul membru de origine al societății de administrare informează autoritățile competente din statul membru gazdă al societății de administrare că modificarea nu va fi pusă în aplicare.

În cazul în care o modificare ▌este pusă în aplicare cu încălcarea celui de-al doilea și celui de-al treilea paragraf și ca urmare a respectivei modificări societatea de administrare nu ar mai respecta prezenta directivă, autoritățile competente ale statului membru de origine al societății de administrare iau toate măsurile corespunzătoare în conformitate cu articolul 98 și notifică acest lucru autorităților competente din statul membru gazdă al societății de administrare, fără întârzieri nejustificate.”

3.  Articolul 77 se elimină.

4.  La articolul 91, alineatul (3) se elimină.

5.  Articolul 92 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 92

(1) Statele membre se asigură că societatea de administrare a OPCVM-ului furnizează, în fiecare stat membru în care intenționează să comercializeze unități ale unui OPCVM, structuri menite să efectueze următoarele sarcini:

(a)  procesarea ordinelor de subscriere, de răscumpărare și de rambursare și efectuarea altor plăți către deținătorii de unități referitoare la unitățile OPCVM-ului, în conformitate cu condițiile stabilite în documentele ▌OPCVM-ului;

(b)  furnizarea de informații investitorilor cu privire la modalitatea de efectuare a ordinelor menționate la litera (a) și cu privire la modalitățile de plată a veniturilor din răscumpărare și din rambursare;

(c)  facilitarea tratării informațiilor și a accesului la procedurile și modalitățile menționate la articolul 15 referitoare la exercitarea de către investitori a drepturilor pe care le dobândesc în urma investițiilor lor în OPCVM în statul membru unde este comercializat OPCVM-ul;

(d)  punerea la dispoziția investitorilor, pentru analiză și obținerea de copii, a următoarelor documente:

(i)  regulile sau actele constitutive ale OPCVM-ului;

(ii)  cel mai recent raport anual publicat al OPCVM-ului și cel mai recent raport semestrial publicat, dacă acesta din urmă este mai recent;

(iia)  prospectul OPCVM;

(iib)  cel mai actualizat document cu informații esențiale [despre investitori] pentru OPCVM.

(e)  punerea la dispoziția investitorilor de informații relevante pentru sarcinile pe care le efectuează structurile, pe un suport durabil, astfel cum este definit la articolul 2 alineatul (1) litera (m);

(ea)  funcționarea ca punct de contact pentru a comunica cu autoritatea competentă.

(2) Statele membre nu impun OPCVM-ului obligația de a avea o prezență fizică în statul membru gazdă sau de a numi o parte terță în sensul alineatului (1).

(3) OPCVM-ul se asigură că structurile pentru îndeplinirea sarcinilor menționate la alineatul (1) sunt puse la dispoziție:

(a)  ▌în limba oficială sau în una dintre limbile oficiale ale statului membru în care este comercializat OPCVM-ul sau într-o limbă aprobată de autoritățile competente din statul membru respectiv;

(b)   ▌chiar de către OPCVM sau de către o parte terță care face obiectul reglementărilor și supravegherii aplicabile sarcinilor care urmează să fie efectuate, sau de către ambele, inclusiv prin utilizarea mijloacelor electronice.

În sensul literei (b), în cazul în care sarcinile sunt îndeplinite de o parte terță, numirea unei părți terțe face obiectul unui contract scris, în care se precizează care dintre sarcinile menționate la alineatul (1) nu sunt efectuate de către OPCVM și că partea terță primește din partea societății de administrare a OPCVM-ului toate informațiile și documentele relevante.

6.  ▌Articolul 93 se modifică după cum urmează:

(a)  alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

1. În cazul în care un OPCVM își propune să își comercializeze titlurile de participare într-un alt stat membru decât statul său membru de origine, acesta trimite în prealabil o scrisoare de notificare autorităților competente ale statului membru de origine.

Scrisoarea de notificare include informații privind modalitățile prevăzute pentru comercializarea de titluri de participare ale OPCVM-urilor în statul membru gazdă, inclusiv, dacă este cazul, privind clasele de acțiuni. În cazul articolului 16 alineatul (1), scrisoarea precizează faptul că titlurile de participare ale OPCVM-ului sunt comercializate de societatea de administrare care administrează OPCVM-ul.

Scrisoarea de notificare include, de asemenea, informațiile și adresa necesare pentru facturare sau comunicarea oricăror comisioane sau taxe regulamentare aplicabile de către autoritățile competente din statul membru gazdă și o indicație a structurilor pentru îndeplinirea sarcinilor menționate la articolul 92 alineatul (1).

(b)  alineatul (8) se înlocuiește cu următorul text:

„8. În cazul unei modificări a informațiilor din scrisoarea de notificare înaintată în conformitate cu alineatul (1) sau al unei modificări a clasei de acțiuni care se comercializează, OPCVM-ul transmite autorităților competente atât ale statului membru de origine al OPCVM-ului, cât și ale statului membru gazdă o notificare scrisă cu privire la aceasta cu cel puțin o lună înainte de a pune în aplicare respectiva modificare.

În cazul în care, ca urmare a unei modificări menționate la primul paragraf, OPCVM-ul nu ar mai respecta prezenta directivă, autoritățile competente din statul membru de origine al OPCVM-ului notifică OPCVM-ului, în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea tuturor informațiilor menționate la primul paragraf, faptul că nu trebuie să pună în aplicare respectiva modificare.

În acest caz, autoritățile competente din statul membru de origine al OPCVM-ului notifică autorităților competente din statul membru gazdă al OPCVM-ului că modificarea nu va fi pusă în aplicare.

În cazul în care modificarea menționată la primul paragraf este pusă în aplicare după ce s-a efectuat notificarea în conformitate cu al doilea paragraf și, ca urmare a respectivei modificări, OPCVM-ul nu mai respectă prezenta directivă, autoritățile competente din statul membru de origine al OPCVM-ului iau toate măsurile corespunzătoare în conformitate cu articolul 98, inclusiv, dacă este necesar, interzic în mod expres comercializarea OPCVM-ului și notifică în mod corespunzător și fără întârziere autoritățile competente din statul membru gazdă al OPCVM-ului.

În cazul în care o modificare menționată la primul paragraf nu afectează respectarea prezentei directive de către OPCVM, autoritățile competente ale statului membru de origine al OPCVM-ului informează, fără întârziere nejustificată și, în orice caz, în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea tuturor informațiilor menționate la primul paragraf, autoritățile competente ale statului membru gazdă al OPCVM-ului cu privire la respectivele modificări.”

7.  Se inserează următorul articol 93a:

„Articolul 93a

(1) Autoritățile competente ale statului membru de origine al OPCVM-ului se asigură că OPCVM-ul poate anula notificarea privind activitățile de comercializare a unităților sale într-un stat membru în care acesta și-a notificat activitățile în conformitate cu articolul 93, în cazul în care sunt îndeplinite toate condițiile următoare:

(b)    o ofertă generală de răscumpărare, fără taxe sau deduceri, a tuturor unităților OPCVM-ului deținute de investitori într-un stat membru în care OPCVM-ul și-a notificat activitățile în conformitate cu articolul 93 este făcută publică timp de cel puțin 30 de zile lucrătoare și este adresată, direct sau prin intermediari financiari, în mod individual tuturor investitorilor din statul membru gazdă a căror identitate este cunoscută;

(c)  intenția de a anula notificarea privind activitățile de comercializare în statul membru în care OPCVM-ul și-a notificat activitățile în conformitate cu articolul 93 este făcută publică prin intermediul unui suport accesibil publicului, inclusiv prin mijloace electronice, care este uzual pentru comercializarea OPCVM-ului și potrivit pentru un investitor tipic al OPCVM-ului.

Notificarea adresată investitorilor explică în mod clar consecințele pentru investitori în cazul în care ei nu acceptă oferta de răscumpărare a unităților lor.

Informațiile menționate la literele (b) și (c) se furnizează în limba oficială sau într-una dintre limbile oficiale ale statului membru în care este comercializat OPCVM-ul sau într-o limbă aprobată de autoritățile competente din statul membru respectiv.

(2) OPCVM-ul trimite autorităților competente ale statului său membru de origine o scrisoare de notificare ce conține informațiile menționate la alineatul (1).

(3) Autoritățile competente din statul membru de origine al OPCVM-ului verifică dacă notificarea trimisă de OPCVM în conformitate cu alineatul (2) este completă. În termen de cel mult 15 de zile lucrătoare de la primirea notificării menționate la alineatul (2), autoritățile competente ale statului membru de origine al OPCVM-ului transmit respectiva notificare autorităților competente ale statului membru în care se intenționează încetarea comercializării OPCVM-ului și ESMA sau, altfel, informează OPCVM-ul în legătură cu motivul pentru care nu se poate transmite notificarea.

După ce transmit dosarul de notificare prevăzut la primul paragraf, autoritățile competente ale statului membru de origine al OPCVM-ului notifică imediat OPCVM-ului această transmitere. Începând cu această dată, OPCVM-ul își încetează toate activitățile de comercializare a unităților sale în statul membru identificat în scrisoarea de notificare menționată la alineatul (2).

(4) Atâta timp cât investitorii își mențin investițiile în OPCVM după ce a încetat comercializarea:

(a)  OPCVM-ul furnizează investitorilor care își mențin investițiile în OPCVM, precum și autorităților competente ale statului membru de origine al OPCVM-ului și autorităților competente ale statului membru în care a încetat comercializarea informațiile prevăzute la articolele 68-82 și la articolul 94;

(b)  autoritățile competente ale statului membru de origine al OPCVM-ului continuă să furnizeze autorităților competente ale statului membru în care a încetat comercializarea informațiile care trebuie furnizate autorităților competente ale statului membru gazdă al OPCVM-ului în temeiul articolului 93;

(c)  autoritățile competente din statul membru în care a încetat comercializarea își exercită drepturile și obligațiile conferite autorităților competente din statul membru gazdă al OPCVM-ului, în temeiul articolelor 97 și 108 și, dacă este cazul, pot să perceapă comisioane sau taxe pentru desfășurarea acestor activități, în conformitate cu dispozițiile aplicabile autorităților competente în temeiul articolului 6 din Regulamentul [privind facilitarea distribuției transfrontaliere a societăților de plasament colectiv și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 345/2013 și (UE) nr. 346/2013].

(5) Statele membre autorizează utilizarea tuturor mijloacelor de comunicare electronice sau a altor mijloace de comunicare la distanță în sensul alineatului (4), cu condiția ca informațiile și mijloacele de comunicare să fie puse la dispoziția investitorilor în limba oficială sau una dintre limbile oficiale ale statului membru în care se află investitorii sau într-o limbă aprobată de autoritățile competente din statul membru respectiv.

8.  La articolul 95, se elimină alineatul (2) litera (a).

Articolul 2

Modificări ale Directivei 2011/61/UE

Directiva 2011/61/UE se modifică după cum urmează:

1.  La articolul 4 alineatul (1), între literele (ae) și (af), se inserează următoarea literă (aea):

„(aea)  «precomercializare» înseamnă furnizarea directă sau indirectă de informații sau comunicarea privind strategii de investiții sau idei de investiții de către un AFIA din UE sau în numele acestuia către potențiali investitori profesioniști domiciliați sau înregistrați în Uniune pentru a testa interesul lor față de un FIA sau un compartiment al unui FIA care nu este încă stabilit sau care este stabilit, dar în legătură cu care nu s-a emis încă notificarea privind comercializarea în conformitate cu articolul 32, în statul membru în care potențialii investitori își au domiciliul sau sediul social, și care nu echivalează în fiecare caz cu un plasament sau cu oferta investitorului de a investi în unitățile sau acțiunile respectivului FIA sau compartiment.

2.  La începutul CAPITOLULUI VI se inserează următorul articol 30a:

„Articolul 30a Condiții privind precomercializarea în Uniune de către un AFIA din UE

1. Statele membre se asigură că un AFIA autorizat din UE poate desfășura activități de precomercializare în Uniune, cu excepția cazului în care informațiile prezentate potențialilor investitori profesioniști:

(c)  permit investitorilor să își asume angajamentul de a achiziționa unități sau acțiuni ale unui anumit FIA;

(d)  echivalează cu forma finală a unui prospect, cu documentele constitutive sau cu documentele de ofertă ale unui FIA încă nestabilit sau echivalează cu formulare de subscriere sau cu documente similare, aflate fie în stadiu de proiect, fie în forma finală, permițând investitorilor să investească în unități sau acțiuni ale unui FIA sau ale unui compartiment. Pentru FIA deja stabilite, se poate furniza forma finală a unui prospect.

În cazul în care se prezintă un proiect de prospect sau un document de ofertă prevăzut la primul paragraf litera (d), acest document precizează clar că nu constituie o ofertă sau o invitație de a subscrie unități sau acțiuni ale unui FIA sau ale unui compartiment.

2. Statele membre se asigură că un AFIA din UE trimite o scrisoare simplă, neoficială, pe suport de hârtie sau electronic înainte de a se angaja în activități de precomercializare, precizând statul membru sau statele membre în care va realiza aceste activități, către autoritățile competente din statul său membru de origine, precum și o copie a scrisorii către autoritățile competente din statul membru sau statele membre în care va realiza activitățile de precomercializare.

Statele membre se asigură că un AFIA din UE poate să desfășoare activități de precomercializare fără a avea obligația de a notifica autorităților competente conținutul sau destinatarii acestor activități.

3. AFIA se asigură că investitorii nu achiziționează unități sau acțiuni ale unui FIA prin activități de precomercializare și că investitorii contactați în cadrul precomercializării pot achiziționa numai unități sau acțiuni ale respectivului FIA în cadrul comercializării permise în temeiul articolului 31 sau 32.

Subscrierea de către investitorii profesioniști care intrau în sfera de aplicare a precomercializării, în termen de 18 luni de la data la care AFIA s-a angajat în precomercializare, de unități sau acțiuni ale unui FIA menționat în informațiile furnizate în contextul activităților de precomercializare de către un AFIA din UE sau în numele acestuia sau ale unui FIA stabilit în urma acestor activități de precomercializare se consideră a fi rezultatul comercializării și intră sub incidența procedurilor de notificare aplicabile prevăzute la articolele 31 și 32.

3a. Statele membre se asigură că AFIA din UE iau măsurile necesare pentru ca informațiile referitoare la activitățile lor de precomercializare să fie disponibile și să fie furnizate, la cerere, autorităților competente din statul lor membru de origine și autorităților competente din statele membre în care au realizat activități de precomercializare. AFIA din UE se asigură că activitățile lor de precomercializare sunt documentate în mod corespunzător, precizând statele membre, perioadele în care au avut loc activitățile de precomercializare, precum și o scurtă descriere a acestor activități, inclusiv informații privind strategiile de investiții prezentate și, după caz, o listă a FIA și a compartimentelor FIA prezentate.

3b. O parte terță se angajează în activitățile menționate la alineatul (1) într-un stat membru gazdă al unui AFIA în numele unui AFIA autorizat din UE numai dacă respectiva parte terță este autorizată ca firmă de investiții în conformitate cu Directiva 2014/65/UE, ca instituție de credit în conformitate cu Directiva 2013/36/UE, ca societate de administrare a OPCVM-urilor în conformitate cu Directiva 2009/65/CE, ca administrator de fonduri de investiții alternative în conformitate cu Directiva 2011/61/UE sau dacă acționează ca agent delegat.

3.  La articolul 31, se elimină alineatul (5).

4.  ▌Articolul 32 se modifică după cum urmează:

(a)  la alineatul (7), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„În cazul în care, ca urmare a unei modificări planificate, administrarea FIA de către AFIA nu ar mai respecta prezenta directivă ori dacă AFIA nu ar mai respecta în alt mod prezenta directivă, autoritățile competente relevante din statul membru de origine al AFIA informează AFIA, în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea tuturor informațiilor menționate la primul paragraf, că nu trebuie să pună în aplicare respectiva modificare. Autoritățile competente din statul membru de origine al AFIA informează, fără întârzieri nejustificate, autoritățile competente din statul membru gazdă al AFIA cu privire la modificarea planificată, evaluarea acesteia și dacă aceasta a fost pusă în aplicare sau nu.”

(aa)  la alineatul (7), al treilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

În cazul în care o modificare planificată este pusă în aplicare fără a aduce atingere primului și celui de al doilea paragraf sau dacă a avut loc o modificare neplanificată în urma căreia modul de administrare a FIA de către AFIA nu ar mai respecta prezenta directivă ori AFIA nu ar mai respecta prezenta directivă, autoritățile competente din statul membru de origine al AFIA iau toate măsurile necesare în conformitate cu articolul 46, inclusiv, dacă este necesar, interzicerea expresă a distribuirii acțiunilor sau unităților FIA și notifică autoritățile competente din statul membru gazdă al AFIA în consecință, fără întârzieri nejustificate.

(b)   la alineatul (7), al patrulea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

În cazul în care modificările nu afectează conformitatea cu prezenta directivă a administrării FIA de către AFIA sau respectarea în alt mod de către AFIA a prezentei directive, autoritățile competente din statul membru de origine al AFIA informează, fără întârzieri nejustificate, în termen de 15 zile lucrătoare, autoritățile competente ale statului membru gazdă al AFIA cu privire la respectivele modificări.”

(c)   se elimină alineatul (8).

5.  Se inserează următorul articol 32a:

„Articolul 32a

Anularea notificării privind activitățile de comercializare de unități sau acțiuni ale unor FIA din UE în alte state membre decât statul membru de origine al AFIA

(1) Statele membre se asigură că un AFIA din UE poate anula notificarea privind activitățile de comercializare de unități sau acțiuni ale unui FIA din UE pe care îl administrează în statul membru în care o notificare privind activitățile sale de comercializare a fost transmisă în conformitate cu articolul 32, în cazul în care sunt îndeplinite toate condițiile următoare:

(b)  cu excepția FIA de tip închis și a fondurilor reglementate de Regulamentul (UE) 2015/760, o ofertă generală de răscumpărare, fără taxe sau deduceri, a tuturor unităților sau acțiunilor FIA deținute de investitori în statul membru în care o notificare privind activitățile ▌ de comercializare a fost transmisă în conformitate cu articolul 32 este făcută publică timp de cel puțin 30 de zile lucrătoare și este adresată, direct sau printr-un intermediar financiar, în mod individual, tuturor investitorilor din respectivul stat membru a căror identitate este cunoscută;

(c)  intenția de a înceta activitățile de comercializare pe teritoriul statului membru în care o notificare privind activitățile sale de comercializare a fost transmisă în conformitate cu articolul 32 este făcută publică prin intermediul unui mediu accesibil publicului care este uzual pentru comercializarea FIA și potrivit pentru un investitor tipic al FIA.

(2) AFIA trimite o notificare autorităților competente din statul său membru de origine care conține informațiile menționate la alineatul (1).

(3) Autoritățile competente din statul membru de origine al AFIA verifică dacă este completă notificarea trimisă de AFIA în conformitate cu alineatul (2). În termen de cel mult 15 de zile lucrătoare de la primirea notificării complete menționate la alineatul (2), autoritățile competente ale statului membru de origine al AFIA transmit respectiva notificare autorităților competente ale statului membru în care se intenționează încetarea comercializării FIA și ESMA.

După ce transmit dosarul de notificare prevăzut la primul paragraf, autoritățile competente ale statului membru de origine al AFIA notifică imediat AFIA această transmitere. Începând cu această dată, AFIA își încetează toate activitățile de comercializare a unităților sau acțiunilor FIA pe care îl administrează în statul membru identificat în scrisoarea de notificare menționată la alineatul (2).

(4) Atâta timp cât investitorii își mențin investițiile în FIA din UE după ce a fost anulată notificarea privind activitățile de comercializare:

(a)  AFIA furnizează investitorilor care își mențin investițiile în FIA, precum și autorităților competente ale statului membru de origine al AFIA și autorităților competente ale statului membru în care a încetat comercializarea informațiile prevăzute la articolele 22 și 23;

(b)  autoritățile competente din statul membru de origine al AFIA furnizează autorităților competente din statul membru în care a încetat comercializarea informațiile care trebuie furnizate autorităților competente din statul membru gazdă al AFIA, în temeiul articolului 32;

(c)  autoritățile competente din statul membru în care a încetat comercializarea își exercită drepturile și obligațiile conferite autorităților competente din statul membru gazdă al AFIA, în temeiul articolului 45 din prezenta directivă și, dacă este cazul, pot percepe comisioane sau taxe pentru desfășurarea acestor activități, în conformitate cu dispozițiile aplicabile autorităților competente în temeiul articolului 6 din Regulamentul [privind facilitarea distribuției transfrontaliere a societăților de plasament colectiv și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 345/2013 și (UE) nr. 346/2013].

(5) Statele membre autorizează utilizarea tuturor mijloacelor de comunicare electronice sau a altor mijloace de comunicare la distanță în sensul alineatului (4).

5a.  Articolul 33 alineatul (6) se modifică după cum urmează:

(a)  al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

În cazul în care, ca urmare a modificării planificate, modul de administrare a FIA de către AFIA nu ar mai respecta prezenta directivă ori dacă AFIA nu ar mai respecta prezenta directivă, autoritățile competente relevante din statul membru de origine al AFIA informează ▌ AFIA, în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea tuturor informațiilor menționate la primul paragraf, că modificarea respectivă nu urmează să fie pusă în aplicare.”;

(b)  al treilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

În cazul în care o modificare planificată este pusă în aplicare fără a aduce atingere primului și celui de-al doilea paragraf sau dacă a avut loc o modificare neplanificată în urma căreia modul de administrare a FIA de către AFIA nu ar mai respecta prezenta directivă ori AFIA nu ar mai respecta prezenta directivă, autoritățile competente din statul membru de origine al AFIA iau toate măsurile necesare în conformitate cu articolul 46 și informează, în mod corespunzător, autoritățile competente din statul membru gazdă al AFIA, fără întârzieri nejustificate.”;

6.  La articolul 33, se elimină alineatele (7) și (8).

7.  Se inserează următorul articol 43a:

„Articolul 43a

Structuri puse la dispoziția investitorilor de retail

(1) Fără a aduce atingere articolului 26 din Regulamentul (UE) 2015/760[7], statele membre se asigură că fiecare AFIA pune la dispoziție, în fiecare stat membru în care intenționează să comercializeze unități sau acțiuni ale unui FIA către investitori de retail, structuri menite să efectueze următoarele sarcini:

(a)  procesarea ordinelor de subscriere, de plată, de răscumpărare și de rambursare ale investitorilor referitoare la unitățile sau acțiunile FIA, în conformitate cu condițiile stabilite în documentele ▌ FIA;

(b)  furnizarea de informații investitorilor cu privire la modalitatea de efectuare a ordinelor menționate la litera (a) și cu privire la modalitățile de plată a veniturilor din răscumpărare și din rambursare;

(c)  facilitarea manipulării informațiilor referitoare la exercitarea de către investitori a drepturilor pe care le dobândesc în urma investițiilor lor în FIA în statul membru unde este comercializat FIA;

(d)  punerea la dispoziția investitorilor, pentru analiză și obținerea de copii, a informațiilor și documentelor în conformitate cu articolele 22 și 23;

(e)  punerea la dispoziția investitorilor de informații relevante pentru sarcinile pe care le îndeplinesc structurile, pe un suport durabil, astfel cum este definit la articolul 2 alineatul (1) litera (m) din Directiva 2009/65/CE;

(ea)  funcționarea ca punct de contact pentru a comunica cu autoritățile competente.

(2) Statele membre nu impun unui AFIA obligația de a avea o prezență fizică în statul membru gazdă sau să desemneze o parte terță în sensul alineatului (1).

(3) AFIA se asigură că sunt puse la dispoziție structurile pentru îndeplinirea sarcinilor menționate la alineatul (1) ▌:

(a)  ▌în limba oficială sau în una dintre limbile oficiale ale statului membru în care este comercializat FIA sau într-o limbă aprobată de autoritățile competente din statul membru respectiv;

(b)  ▌ chiar de către AFIA sau de către o parte terță care face obiectul reglementărilor și supravegherii aplicabile sarcinilor care urmează să fie efectuate sau de către ambii.

În sensul literei (b), în cazul în care sarcinile sunt îndeplinite de o parte terță, această desemnare face obiectul unui contract scris, în care se precizează care dintre sarcinile specificate la alineatul (1) nu sunt efectuate de către AFIA și că partea terță primește din partea AFIA toate informațiile și documentele relevante.”

7a.  În anexa IV, se adaugă următoarele puncte:

„(ha)  informațiile și adresa necesare pentru facturarea sau comunicarea, de către autoritatea competentă a statului membru gazdă, a oricăror comisioane sau taxe de reglementare aplicabile.

(hb)  o indicație privind structurile pentru îndeplinirea sarcinilor menționate la articolul 43a.”

Articolul 3

Transpunere

(1)  Statele membre adoptă și publică, până la [OP: a se introduce data - 24 de luni de la data intrării în vigoare], actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.

Statele membre aplică aceste dispoziții de la [OP: a se introduce data - 24 de luni de la data intrării în vigoare].

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, acestea conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)  Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 4

Evaluare

Până la ... [OP: a se introduce data - 12 de luni de la data transpunerii prezentei directive], Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului, pe baza unei evaluări a impactului, o propunere legislativă de modificare a Directivei 2009/65/UE în vederea armonizării dispozițiilor aplicabile societăților de administrare a OPCVM-urilor care testează interesul investitorilor profesionali față de o anumită idee de investiții sau strategie de investiții referitoare la OPCVM-urile stabilite și OPCVM-urile care nu au fost încă stabilite la definiția și condițiile de precomercializare prevăzute în Directiva 2011/61/UE.

Până la [OP: a se introduce data - 36 de luni de la data transpunerii prezentei directive], Comisia efectuează o evaluare a aplicării prezentei directive, pe baza unei consultări publice și în lumina discuțiilor purtate cu ESMA și cu autoritățile competente.

Înainte ca articolul 35 și articolele 37-41 din Directiva 2011/61/UE să devină aplicabile, Comisia prezintă un raport și, după caz, propuneri legislative, în urma unei analize a tuturor dispozițiilor Directivei 2011/61/UE, în contextul aplicării lor în cadrul unui regim de pașapoarte pentru AFIA din afara UE, acordând o atenție deosebită eventualelor condiții de concurență inechitabile între AFIA din UE și AFIA din afara UE, pentru a garanta că AFIA din UE nu sunt dezavantajate.

Articolul 5

Intrarea în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 1 alineatul (1) litera (b), articolul 1 alineatele (2) și (8), articolul 2 alineatul (3), articolul 2 alineatul (4) litera (c) și articolul 2 alineatul (6) se aplică de la data intrării în vigoare a prezentei directive.

Articolul 6

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles,

Pentru Parlamentul European  Pentru Consiliu

Președintele  Președintele

  • [1] * Amendamente: textul nou sau modificat este marcat cu caractere cursive aldine; textul eliminat este marcat prin simbolul ▌.
  • [2]   JO C […], […], p. […].
  • [3]   JO C , , p. .
  • [4]   Directiva 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM), JO L 302, 17.11.2009, p. 32.
  • [5]   Directiva 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011 privind administratorii fondurilor de investiții alternative (AFIA), JO L 174, 1.7.2011, p. 1.
  • [6]   JO C 369, 17.12.2011, p. 14.
  • [7]   Regulamentul (UE) 2015/760 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2015 privind fondurile europene de investiții pe termen lung, JO L 123, 19.5.2015, p. 9.

PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Distribuția transfrontalieră a fondurilor de investiții colective

Referințe

COM(2018)0092 – C8-0111/2018 – 2018/0041(COD)

Data prezentării la PE

7.3.2018

 

 

 

Comisie competentă

Data anunțului în plen

ECON

16.4.2018

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

JURI

16.4.2018

 

 

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

JURI

27.3.2018

 

 

 

Raportori

Data numirii

Wolf Klinz

31.5.2018

 

 

 

Raportori substituiți

Ramon Tremosa i Balcells

 

 

 

Examinare în comisie

8.10.2018

19.11.2018

 

 

Data adoptării

3.12.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

34

3

2

Membri titulari prezenți la votul final

Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Petr Ježek, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Ralph Packet, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

Membri supleanți prezenți la votul final

Enrique Calvet Chambon, Mady Delvaux, Syed Kamall, Alain Lamassoure, Luigi Morgano, Michel Reimon, Lieve Wierinck

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Barbara Lochbihler, Jarosław Wałęsa

Data depunerii

6.12.2018

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

34

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Petr Ježek, Wolf Klinz, Lieve Wierinck

ECR

Syed Kamall, Bernd Lucke, Ralph Packet

PPE

Markus Ferber, Brian Hayes, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Jarosław Wałęsa

S&D

Pervenche Berès, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Philippe Lamberts, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Molly Scott Cato

3

-

GUE/NGL

Marisa Matias, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

2

0

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 11 ianuarie 2019
Aviz juridic - Politica de confidențialitate