Postup : 2018/0041(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0430/2018

Predkladané texty :

A8-0430/2018

Rozpravy :

PV 15/04/2019 - 16
CRE 15/04/2019 - 16

Hlasovanie :

PV 16/04/2019 - 8.9
CRE 16/04/2019 - 8.9
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0367

SPRÁVA     ***I
PDF 642kWORD 76k
6.12.2018
PE 627.813v03-00 A8-0430/2018

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ, pokiaľ ide o cezhraničnú distribúciu fondov kolektívneho investovania

(COM(2018)0092 – C8-0111/2018 – 2018/0041(COD))

Výbor pre hospodárske a menové veci

Spravodajca: Wolf Klinz

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ, pokiaľ ide o cezhraničnú distribúciu fondov kolektívneho investovania

(COM(2018)0092 – C8-0111/2018 – 2018/0041(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0092),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 53 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu [C8-0111/2018],

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0430/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY EURÓPSKEHO PARLAMENTU(1)*

k návrhu Komisie

---------------------------------------------------------

2018/0041(COD)

Návrh

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,

ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ, pokiaľ ide o cezhraničnú distribúciu podnikov kolektívneho investovania

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 53 ods. 1,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky(2),

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru(3),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom,

keďže:

(1)  Spoločným cieľom smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES(4) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ(5) je zaistiť rovnaké podmienky pre podniky kolektívneho investovania a odstrániť prekážky voľného pohybu podielových listov a akcií fondov kolektívneho investovania v Únii a zároveň zabezpečiť jednotnejšiu ochranu investorov. Hoci tieto ciele sa už vo veľkej miere dosiahli, stále pretrvávajú určité prekážky, ktoré správcom fondov bránia plne využívať výhody vnútorného trhu.

(2)  Pravidlá navrhované v tejto smernici dopĺňa osobitné nariadenie, [ktorým sa uľahčuje cezhraničná distribúcia podnikov kolektívneho investovania a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 345/2013 a (EÚ) č. 346/2013]. Stanovujú sa v ňom ďalšie pravidlá a postupy týkajúce sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov („PKIPCP“) a správcov alternatívnych investičných fondov („správcovia AIF“). Uvedeným nariadením a touto smernicou by sa mali spoločne ďalej koordinovať podmienky pre správcov fondov pôsobiacich na vnútornom trhu a mala by sa uľahčiť cezhraničná distribúcia fondov, ktoré správcovia spravujú.

(3)  Treba zaplniť medzeru v regulácii a zosúladiť postup ▌oznamovania zmien príslušným orgánom v súvislosti s PKIPCP s postupom oznamovania stanoveným v smernici 2011/61/EÚ.

(4)  Nariadením, [ktorým sa uľahčuje cezhraničná distribúcia podnikov kolektívneho investovania a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 345/2013 a (EÚ) č. 346/2013], sa stanovujú nové pravidlá, podľa ktorých má Európsky orgán pre cenné papiere a trhy („orgán ESMA“) povinnosť vypracovávať návrhy regulačných technických predpisov a návrhy vykonávacích technických predpisov s cieľom stanoviť informácie požadované v súvislosti so správou ▌, začatím alebo ukončením uvádzania podnikov kolektívneho investovania na trh podľa smernice 2009/65/ES a smernice 2011/61/EÚ a formuláre, vzory a postupy, ktoré sa majú používať pri zasielaní uvedených informácií. Ustanovenia uvedených dvoch smerníc, ktorými sa orgánu ESMA udeľujú diskrečné právomoci vypracovávať regulačné technické predpisy a návrhy vykonávacích technických predpisov týkajúce sa oznámení už teda nie sú ďalej potrebné, a preto by sa mali vypustiť.

(5)  Nariadením, [ktorým sa uľahčuje cezhraničná distribúcia podnikov kolektívneho investovania a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 345/2013 a (EÚ) č. 346/2013], sa ďalej posilňujú zásady uplatniteľné na marketingové oznámenia upravené smernicou 2009/65/ES, pričom sa rozsah ich uplatňovania rozširuje na správcov AIF, čím sa dosiahne vysoká úroveň ochrany investorov bez ohľadu na typ investora. V dôsledku toho už nie sú zodpovedajúce ustanovenia smernice 2009/65/ES týkajúce sa marketingových oznámení a dostupnosti vnútroštátnych zákonov a iných právnych predpisov upravujúcich uvádzanie podielových listov PKIPCP na trh ďalej potrebné, a preto by sa mali vypustiť.

(6)  Ustanovenia smernice 2009/65/ES, podľa ktorých musia PKIPCP poskytovať investorom služby, sa v tej forme, v akej boli transponované do niektorých vnútroštátnych právnych systémov, ukázali ako zaťažujúce. Investori navyše zriedka využívajú miestne služby tak, ako sa to zamýšľa v smernici. Uprednostňovaným spôsobom kontaktu sa stala priama interakcia investorov so správcom fondu – či už elektronicky alebo prostredníctvom telefónu – zatiaľ čo platby a vyplácanie sa uskutočňujú inými kanálmi. Tieto služby sa využívajú na administratívne účely, napríklad na cezhraničné vymáhanie regulačných poplatkov, takéto otázky by sa však mali riešiť inými prostriedkami vrátane spolupráce medzi príslušnými orgánmi. Preto by sa mali stanoviť pravidlá, ktorými sa zmodernizujú a spresnia požiadavky na poskytovanie služieb retailovým investorom, členské štáty by však nemali trvať na lokálnej fyzickej prítomnosti na poskytovanie takýchto služieb. Zároveň by sa malo na základe pravidiel zabezpečiť, aby investori mali prístup k informáciám, na ktoré majú právo.

(7)  S cieľom zabezpečiť jednotné zaobchádzanie s retailovými investormi je potrebné, aby sa požiadavky týkajúce sa služieb uplatňovali aj na správcov AIF, keď im členské štáty povolia, aby na ich území uvádzali na trh podielové listy alebo akcie AIF pre retailových investorov.

(7a)  S cieľom uľahčiť presadzovanie práv retailových investorov v prípadoch cezhraničného uvádzania investičných fondov na trh by členské štáty mali zabezpečiť, aby v prípade hromadného porušovania právnych predpisov mali retailoví investori prístup k žalobám v zastúpení podľa práva Únie a vnútroštátneho práva v súlade so smernicou ... [smernica Európskeho parlamentu a Rady o žalobách v zastúpení na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov a o zrušení smernice 2009/22/ES].

(8)  V dôsledku neexistencie jasných a jednotných podmienok pre ukončenie uvádzania podielových listov alebo akcií PKIPCP alebo AIF z EÚ na trh v hostiteľskom členskom štáte čelia správcovia fondov hospodárskej a právnej neistote. V tomto návrhu sa preto stanovujú jasné podmienky ▌, za ktorých by mohlo dôjsť k oznámeniu o úmysle ukončiť činnosti v oblasti uvádzania na trh. ▌Podmienky sú stanovené tak, aby sa dosiahla rovnováha medzi schopnosťou podnikov kolektívneho investovania alebo ich správcovskončiť činnosť spojenú s uvádzaním na trh, keď budú splnené stanovené podmienky, na jednej strane a záujmami investorov, ktorí do takýchto podnikov vložili prostriedky, na strane druhej.

(9)  V dôsledku možnosti ukončiť uvádzanie PKIPCP alebo AIF z EÚ na trh v konkrétnom členskom štáte by investorom nemali vzniknúť náklady ani by sa nemali znížiť záruky, ktoré majú podľa smernice 2009/65/ES alebo smernice 2011/61/EÚ, najmä pokiaľ ide o ich právo na presné informácie o pokračujúcej činnosti týchto fondov.

(10)  Stáva sa, že správca AIF alebo správcovská spoločnosť PKIPCP, ktorí chcú otestovať záujem investorov o konkrétny investičný zámer alebo investičnú stratégiu, sa v rôznych vnútroštátnych právnych systémoch stretávajú s rozličným chápaním predmarketingových činností. V niektorých členských štátoch, v ktorých je predmarketing povolený, sa jeho vymedzenie a podmienky značne líšia. V ďalších členských štátoch však pojem predmarketing vôbec neexistuje. V záujme riešenia týchto rozdielov by sa mala stanoviť harmonizovaná definícia predmarketingu AIF a podmienky, za ktorých správca AIF z EÚ môže tieto činnosti vykonávať.

(11)  Na to, aby mohol byť predmarketing uznaný ako taký podľa tejto smernice, mal by byť adresovaný profesionálnemu investorovi a týkať sa investičného zámeru alebo investičnej stratégie bez toho, aby už bol zriadený ▌AIF alebo jeho zložka, alebo bez už zriadeného AIF alebo jeho zložky, pre ktorý ešte nebolo vydané oznámenie na účely uvedenia na trh v príslušnom členskom štáte. V súlade s tým by investori nemali mať počas predmarketingu možnosť upísať podielové listy alebo akcie AIF ▌a takisto by počas tejto etapy nemali mať dovolené distribuovať potenciálnym investorom konečné verzie ponukových dokumentov ani žiadne formy upisovacích listín. Ak však v nadväznosti na predmarketingové činnosti správcu AIF investor podliehajúc týmto činnostiam upíše podielové listy alebo akcie AIF alebo ich zložky s charakteristikami podobnými investičnému zámeru, v súvislosti s ktorým prebiehal predmarketing, alebo fondu AIF či jeho zložke, ktoré boli spomenuté v rámci predmarketingových činností, mal by sa dodržať príslušný postup oznamovania o uvedení na trh a správca AIF by nemal mať možnosť dovolávať sa rozhodnutia investovať z vlastného podnetu. S cieľom zabezpečiť, aby príslušné vnútroštátne orgány mohli vykonávať kontrolu predmarketingových činností vo svojom členskom štáte, mali by správcovia AIF zaslať neformálny list alebo e-mail príslušným orgánom vo svojom domovskom členskom štáte a príslušným orgánom v členskom štáte alebo členských štátoch, v ktorých sa zapoja do predmarketingových činností, kde bude uvedené, v ktorom členskom štáte, prípadne v ktorých členských štátoch, budú predmarketingové činnosti vykonávať. Za zaslanie neformálneho listu alebo e-mailu by si žiadny z príslušných orgánov nemal účtovať ďalšie regulačné poplatky.

(11a)  Správcovia AIF by mali zabezpečiť, aby ich predmarketingové činnosti boli primerane zdokumentované a na požiadanie sprístupnené príslušným vnútroštátnym orgánom. Súčasťou týchto informácií by mal byť odkaz na členské štáty a časové obdobie, v ktorom sa predmarketingové činnosti uskutočnili, a popis investičných stratégií alebo investičných zámerov, ktoré boli v rámci predmarketingovej činnosti predstavené. Orgán ESMA by mal pozorne sledovať akýkoľvek nedostatok konvergencie medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o dokumentáciu týkajúcu sa predmarketingových činností, a mal by prijať všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby v takýchto prípadoch nebola obmedzovaná účinnosť predmarketingu ako nástroja na podporu cezhraničnej distribúcie finančných prostriedkov.

(11b)  Bez toho, aby bolo dotknuté vymedzenie pojmu predmarketing ustanovené v tejto smernici, by členské štáty mali zabezpečiť, aby správcovské spoločnosti PKIPCP mohli naďalej skúmať záujem profesionálnych investorov o konkrétny investičný zámer alebo konkrétnu investičnú stratégiu, pokiaľ ide o ešte nezriadené PKIPCP. Okrem toho by Komisia mala predložiť legislatívny návrh Európskemu parlamentu a Rade s cieľom harmonizovať ustanovenia uplatniteľné na správcovské spoločnosti PKIPCP a správcu AIF, ktorí posudzujú záujem investorov o konkrétny investičný zámer alebo investičnú stratégiu.

(11c)  Harmonizované pravidlá týkajúce sa predmarketingu by v žiadnom prípade nemali znevýhodňovať správcu AIF z EÚ v porovnaní so správcom AIF z krajiny mimo EÚ. Ide o aktuálnu situáciu, keď správcovia AIF z krajín mimo EÚ nemajú právo získať európske povolenie, ako aj situáciu, keď sa začnú uplatňovať ustanovenia o udelení európskeho povolenia v smernici 2011/61/EÚ. Aby sa to zabezpečilo, Komisia by mala vykonať dôkladné preskúmanie všetkých ustanovení smernice 2011/61/EÚ vzhľadom na ich uplatňovanie v rámci scenára režimu európskych povolení pre správcov AIF z krajín mimo EÚ a v prípade potreby navrhnúť legislatívne zmeny predtým, ako sa začne uplatňovať článok 35 a články 37 až 41 smernice 2011/61/EÚ.

(12)  V záujme zabezpečenia právnej istoty treba zosúladiť dátumy uplatňovania zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení, ktorými sa vykonáva táto smernica a nariadenie, [ktorým sa uľahčuje cezhraničná distribúcia podnikov kolektívneho investovania a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 345/2013 a (EÚ) č. 346/2013], pokiaľ ide o príslušné ustanovenia týkajúce sa marketingových oznámení a predmarketingu. Je tiež potrebné koordinovať právomoci udelené Komisii vo vzťahu k prijímaniu návrhov regulačných technických predpisov a vykonávacích technických predpisov vypracovaných orgánom ESMA podľa nariadenia, [ktorým sa uľahčuje cezhraničná distribúcia podnikov kolektívneho investovania a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 345/2013 a (EÚ) č. 346/2013,] v súvislosti s oznamovaním, oznámeniami alebo písomnými oznámeniami o cezhraničnej činnosti, ktoré sa majú na základe tejto smernice vypustiť zo smernice 2009/65/ES a smernice 2011/61/EÚ.

(13)  V súlade so spoločným politickým vyhlásením členských štátov a Komisie z 28. septembra 2011 o vysvetľujúcich dokumentoch(6) sa členské štáty zaviazali, že v odôvodnených prípadoch k svojim oznámeniam o transpozičných opatreniach pripoja jeden alebo viacero dokumentov vysvetľujúcich vzťah medzi prvkami smernice a zodpovedajúcimi časťami vnútroštátnych transpozičných nástrojov. V súvislosti s touto smernicou považuje zákonodarca zasielanie takýchto dokumentov za odôvodnené,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Zmeny smernice 2009/65/ES

Smernica 2009/65/ES sa mení takto:

(1)  Do článku 17 ods. 8 sa dopĺňajú tieto pododseky:

„Ak by v dôsledku zmeny správcovská spoločnosť prestala spĺňať ustanovenia tejto smernice, ▌príslušné orgány v domovskom štáte správcovskej spoločnosti ▌do 15 pracovných dní od doručenia všetkých informácií uvedených v tomto odseku oznámia správcovskej spoločnosti, že danú zmenu nesmie vykonať.

V takom prípade orgány domovského členského štátu správcovskej spoločnosti informujú príslušné orgány hostiteľského členského štátu správcovskej spoločnosti, že zmena sa nevykoná.

Ak sa zmena ▌vykoná v rozpore s druhým a tretím pododsekom a ak v dôsledku tejto zmeny správcovská spoločnosť prestane spĺňať ustanovenia tejto smernice, príslušné orgány domovského členského štátu správcovskej spoločnosti prijmú všetky náležité opatrenia v súlade s článkom 98 a bez zbytočného odkladu o tom následne informujú príslušné orgány hostiteľského členského štátu správcovskej spoločnosti.“

(3)  Článok 77 sa vypúšťa.

(4)  V článku 91 sa vypúšťa odsek 3.

(5)  Článok 92 sa nahrádza takto:

„Článok 92

1. Členské štáty zaistia, aby správcovská spoločnosť PKIPCP ponúkala v každom členskom štáte, v ktorom má v úmysle uvádzať na trh podielové listy PKIPCP, služby na vykonávanie týchto úloh:

a)  spracovávanie pokynov ▌na upísanie, ▌odkúpenie a vyplatenie a vykonávanie iných platieb držiteľom podielových listov vo vzťahu k podielovým listom PKIPCP v súlade s podmienkami stanovenými v ▌dokumentoch PKIPCP;

b)  poskytovanie informácií investorom o tom, ako možno vykonať pokyny uvedené v písmene a) a ako sa vyplácajú výnosy z odkúpenia a vyplatenia;

c)  uľahčenie nakladania s informáciami a prístup k postupom a štruktúram uvedeným v článku 15 týkajúcim sa uplatňovania práv investorov vyplývajúcich z ich investície do PKIPCP v členskom štáte, v ktorom sa PKIPCP uvádzajú na trh;

d)  sprístupnenie investorom na kontrolu a na získanie kópií:

i)  štatútu alebo zakladajúcich dokumentov PKIPCP;

ii)  poslednej zverejnenej výročnej správy PKIPCP a poslednej zverejnenej polročnej správy, ak je aktuálnejšia;

iia)  prospektu PKIPCP;

iib)  najnovšieho kľúčového informačného dokumentu o PKIPCP [pre investorov];

e)  poskytovanie informácií investorom v súvislosti s úlohami, ktoré tieto služby zabezpečujú, na trvalom médiu, ako sa vymedzuje v článku 2 ods. 1 písm. m);

ea)  pôsobenie v pozícii kontaktného miesta pre komunikáciu s príslušným orgánom.

2. Členské štáty od ▌PKIPCP nevyžadujú fyzickú prítomnosť v hostiteľskom členskom štáte ani ustanovenie tretej strany na účely odseku 1.

3. ▌PKIPCP zabezpečia, aby boli k dispozícii služby na vykonávanie úloh uvedených v odseku 1▌:

a)  ▌v úradnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov členského štátu, v ktorom sa PKIPCP uvádzajú na trh alebo v jazyku schválenom príslušnými orgánmi uvedeného členského štátu;

b)  ▌prostredníctvom samotných ▌PKIPCP alebo tretej osoby podliehajúcej predpisom a dohľadu, ktoré upravujú úlohy, ktoré sa majú vykonávať, alebo oboch týchto subjektov, vrátane použitia elektronických prostriedkov;

(6)  Článok 93 sa ▌mení takto:

a)  odsek 1 sa nahrádza takto:

1. Ak PKIPCP navrhnú uvádzať na trh svoje akcie v inom členskom štáte, než je jeho domovský členský štát, najprv pošlú oznámenie príslušným orgánom svojho domovského členského štátu.

V oznámení sa uvádzajú informácie o plánoch na uvádzanie podielových listov PKIPCP na trh v hostiteľskom členskom štáte a v prípade potreby aj informácie týkajúce sa tried akcií. V kontexte článku 16 ods. 1 musia obsahovať aj zmienku o tom, že PKIPCP sú uvádzané na trh správcovskou spoločnosťou, ktorá spravuje PKIPCP.

Oznámenie obsahuje aj adresu a informácie, ktoré sú potrebné na fakturáciu alebo oznamovanie akýchkoľvek uplatniteľných regulačných poplatkov alebo platieb zo strany príslušných orgánov hostiteľského členského štátu a označenie služieb na vykonávanie úloh uvedených v článku 92 ods. 1.

b)  ▌odsek 8 sa nahrádza takto:

„8. V prípade zmeny v informáciách obsiahnutých v oznámení predloženom v súlade s odsekom 1 alebo zmeny týkajúcej sa triedy akcií, ktoré sa majú uviesť na trh, o tom PKIPCP podajú písomné oznámenie príslušným orgánom tak domovského členského štátu, ako aj hostiteľského členského štátu PKIPCP najmenej jeden mesiac pred vykonaním uvedenej zmeny.

Ak v dôsledku zmeny uvedenej v prvom pododseku prestanú PKIPCP spĺňať ustanovenia tejto smernice, ▌príslušné orgány v domovskom štáte PKIPCP do 15 pracovných dní od doručenia všetkých informácií uvedených v prvom  pododseku oznámia PKIPCP, že danú zmenu nesmú vykonať.

V tom prípade príslušné orgány domovského členského štátu PKIPCP informujú príslušné orgány hostiteľského členského štátu PKIPCP, že zmena sa nevykoná.

Ak sa zmena uvedená v prvom pododseku vykoná po tom, ako došlo k oznámeniu v súlade s druhým pododsekom, a PKIPCP prestanú v dôsledku tejto zmeny spĺňať ustanovenia tejto smernice, príslušné orgány domovského členského štátu PKIPCP prijmú všetky náležité opatrenia v súlade s článkom 98, v prípade potreby aj vrátane výslovného zákazu uvádzania PKIPCP na trh a bez zbytočného odkladu o tom následne informujú príslušné orgány hostiteľského členského štátu PKIPCP.

Ak zmena uvedená v prvom pododseku nemá vplyv na súlad PKIPCP s touto smernicou, príslušné orgány domovského členského štátu PKIPCP bez zbytočného odkladu a v každom prípade do 15 pracovných dní od získania všetkých informácií uvedených v prvom pododseku informujú o týchto zmenách príslušné orgány hostiteľského členského štátu PKIPCP.“

(7)  Vkladá sa tento článok 93a:

„Článok 93a

1. Príslušné orgány domovského členského štátu PKIPCP zabezpečia, aby PKIPCP pristúpili k oznámeniu o úmysle ukončiť činnosti uvádzania svojich podielových listov na trh v členskom štáte, v ktorom oznámili svoju činnosť v súlade s článkom 93, ak sú splnené všetky tieto podmienky:

b)    paušálna ponuka na odkúpenie, bez akýchkoľvek poplatkov alebo zrážok, všetkých jeho podielových listov PKIPCP v držbe investorov v členskom štáte, v ktorom PKIPCP oznámili svoju činnosť v súlade s článkom 93, sa zverejní počas najmenej 30 pracovných dní a priamo alebo nepriamo prostredníctvom finančných sprostredkovateľov sa adresuje jednotlivo všetkým investorom v hostiteľskom členskom štáte, ktorých totožnosť je známa;

c)  úmysel ukončiť činnosti v oblasti uvádzania na trh v členskom štáte, v ktorom PKIPCP oznámil svoju činnosť v súlade s článkom 93, sa zverejní prostredníctvom verejne dostupného média, ktoré sa bežne používa v prípade uvádzania PKIPCP na trh a je vhodné pre typického investora PKIPCP, ako aj prostredníctvom elektronických prostriedkov.

V oznámení investorom sa objasnia dôsledky, ktoré budú musieť znášať, ak nepríjmu ponuku na odkúpenie svojich podielových listov.

Informácie uvedené v písmenách b) a c) sa poskytujú v úradnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov členského štátu, v ktorom bol PKIPCP uvádzaný na trh alebo v jazyku schválenom príslušnými orgánmi uvedeného členského štátu.

2. PKIPCP predloží príslušným orgánom svojho domovského členského štátu oznámenie obsahujúce informácie uvedené v odseku 1.

3. Príslušné orgány domovského členského štátu PKIPCP overia, či dokumentácia, ktorú predložili PKIPCP na základe odsekov 1 a 2, je úplná. Príslušné orgány domovského členského štátu PKIPCP najneskôr do 15 pracovných dní po doručení oznámenia uvedeného v odseku 2 toto oznámenie poskytnú príslušným orgánom členského štátu, v ktorom sa majú PKIPCP prestať uvádzať na trh, a orgánu ESMA alebo informujú PKIPCP o dôvode, prečo ho nemôžu poskytnúť.

Po odovzdaní súboru oznámenia podľa prvého pododseku príslušné orgány domovského členského štátu PKIPCP okamžite oznámia PKIPCP, že súbor oznámenia bol odovzdaný. PKIPCP prestanú od daného dátumu vykonávať v členskom štáte uvedenom v oznámení podľa odseku 2 všetky činnosti v oblasti uvádzania svojich podielových listov na trh.

4. Pokiaľ investori stále majú investície v PKIPCP po zastavení ich uvádzania na trh:

a)  PKIPCP poskytnú investorom, ktorí v nich stále majú investície, ako aj príslušným orgánom domovského členského štátu PKIPCP a príslušným orgánom členského štátu, v ktorom sa ich uvádzanie na trh zastavilo, informácie požadované podľa článkov 68 až 82 a podľa článku 94;

b)  príslušné orgány domovského členského štátu PKIPCP naďalej poskytujú informácie, ktorých predkladanie príslušným orgánom hostiteľského členského štátu PKIPCP sa požaduje podľa článku 93, príslušným orgánom členského štátu, v ktorom sa uvádzanie na trh zastavilo;

c)  príslušné orgány členského štátu, v ktorom sa zastavilo uvádzanie na trh, vykonávajú práva a povinností priznané príslušným orgánom hostiteľského členského štátu PKIPCP podľa článkov 97 a 108, prípadne môžu vyberať poplatky alebo platby za vykonávanie týchto činností v súlade s ustanoveniami uplatniteľnými na príslušné orgány podľa článku 6 nariadenia [o uľahčení cezhraničnej distribúcie podnikov kolektívneho investovania a o zmene nariadení (EÚ) č. 345/2013 a (EÚ) č. 346/2013].

5. Členské štáty umožnia, aby sa na účely odseku 4 mohli používať všetky elektronické komunikačné prostriedky alebo iné prostriedky komunikácie na diaľku, za predpokladu, že informácie a komunikačné prostriedky sú investorom k dispozícii v úradnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov toho členského štátu, v ktorom je investor usadený, alebo v jazyku schválenom príslušnými orgánmi uvedeného členského štátu.“

(8)  V článku 95 sa vypúšťa odsek 2 písm. a).

Článok 2

Zmeny smernice 2011/61/EÚ

Smernica 2011/61/EÚ sa mení takto:

(1)  V článku 4 ods. 1 sa medzi písmená ae) a af) vkladá toto písmeno aea):

„aea)  „predmarketing“ je priame alebo nepriame poskytnutie informácií o investičných stratégiách alebo investičných zámeroch správcom AIF z EÚ alebo v jeho mene potenciálnym profesionálnym investorom s bydliskom alebo sídlom v Únii, alebo komunikácia s týmito investormi, s cieľom preveriť ich záujem o AIF, alebo zložku AIF, ktorý ešte nebol zriadený alebo ktorý je zriadený, ale ešte nebolo vydané oznámenie na účely uvedenia na trh v súlade s článkom 32, v tom členskom štáte, v ktorom majú potenciálni investori bydlisko alebo registrované sídlo, a ktorý v jednotlivých prípadoch nepredstavuje ponuku ani umiestnenie pre investora vo vzťahu k investovaniu do podielových listov tohto AIF alebo jeho zložky“;

(2)  Na začiatku kapitoly VI sa vkladá tento článok 30a:

„Článok 30aPodmienky uskutočňovania

predmarketingu v Únii správcom AIF z EÚ

1. Členské štáty zabezpečia, aby správca AIF z EÚ, ktorému bolo udelené povolenie, mohol v Únii vykonávať predmarketing, s výnimkou prípadov, keď informácie predložené potenciálnym profesionálnym investorom:

c)  umožňujú investorom, aby sa zaviazali nadobudnúť podielové listy alebo akcie konkrétneho AIF;

d)  predstavujú konečnú podobu prospektu, zakladajúcich dokumentov alebo ponukových materiálov ešte nezriadeného AIF, alebo predstavujú upisovacie formuláre alebo podobné dokumenty, či už v podobe návrhu alebo v konečnej podobe, ktoré umožňujú investorom investovať do podielových listov alebo akcií AIF alebo jeho zložky. V prípade už zriadených fondov AIF sa prospekt v konečnej podobe môže poskytnúť.

Ak sa poskytne návrh prospektu alebo ponukového materiálu podľa prvého pododseku písm. d), v takomto dokumente sa musí jasne uvádzať, že dokument nepredstavuje ponuku ani výzvu na upísanie podielových listov alebo akcií fondu AIF alebo jeho zložky.

2. Členské štáty musia zaručiť, aby správca AIF z EÚ pred tým, než sa zapojí do predmarketingových činností, zaslal príslušným orgánom svojho domovského členského štátu jednoduchý, neformálny list v papierovej podobe alebo elektronickými prostriedkami, v ktorom uvedie členský štát alebo členské štáty, v ktorých sa zapojí do uvedených činností, v kópii príslušným orgánom členského štátu alebo členských štátov, v ktorých sa zapojí do predmarketingových činností.

Členské štáty zabezpečia, aby správca AIF z EÚ nemusel pred uskutočňovaním predmarketingových činností oznámiť obsah alebo adresátov týchto činností príslušným orgánom.

3. Správcovia AIF zabezpečia, aby investori nenadobudli podielové listy alebo akcie vo fonde AIF prostredníctvom predmarketingových činností a aby investori kontaktovaní v rámci predmarketingu mohli nadobudnúť podielové listy alebo akcie len v danom fonde AIF v rámci uvedenia na trh, ktoré je povolené podľa článkov 31 alebo 32.

Upísanie zo strany profesionálnych investorov, ktorých sa týkal predmarketing, v období 18 mesiacov od zapojenia správcov AIF do predmarketingu, ktoré sa týkalo podielových listov alebo akcií AIF uvedeného v informáciách poskytnutých v súvislosti s predmarketingovými činnosťami správcom AIF z EÚ alebo v jeho mene alebo fondu AIF zriadeného v dôsledku týchto predmarketingových činností, sa považuje za výsledok uvádzania na trh a vzťahujú sa naň príslušné postupy oznamovania podľa článkov 31 a 32.

3a. Členské štáty zabezpečia, aby správcovia AIF z EÚ vykonali primerané opatrenia, ako napríklad to, aby informácie týkajúce sa ich predmarketingových činností boli k dispozícii a aby boli poskytnuté na požiadanie príslušným orgánom ich domovského členského štátu a príslušným orgánom členských štátov, v ktorých sa zapojili do predmarketingových činností. Správcovia AIF z EÚ zabezpečia, aby ich predmarketingové činnosti boli primerane zdokumentované vrátane odkazov na členské štáty a časových období, počas ktorých prebiehali predmarketingové činnosti, ako aj stručného opisu týchto činností, vrátane informácií o predstavených investičných stratégiách a prípadne zoznamu predstavených fondov AIF a ich zložiek.

3b. Tretia strana sa zapája do činností uvedených v odseku 1 v hostiteľskom členskom štáte správcu AIF v mene správcu AIF z EÚ, ktorému bolo udelené povolenie, len vtedy, keď je povolená ako investičná spoločnosť v súlade so smernicou 2014/65/EÚ, ako úverová inštitúcia v súlade so smernicou 2013/36/EÚ, ako správcovská spoločnosť PKIPCP v súlade so smernicou 2009/65/ES, ako správca alternatívnych investičných fondov v súlade so smernicou 2011/61/EÚ alebo koná ako viazaný sprostredkovateľ.

(3)  V článku 31 sa vypúšťa odsek 5.

(4)  Článok 32 sa mení takto:

a)  V odseku 7 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Ak v dôsledku plánovanej zmeny prestane byť spravovanie AIF správcom AIF v súlade s touto smernicou alebo ak správca AIF prestane iným spôsobom spĺňať ustanovenia tejto smernice, relevantné príslušné orgány domovského členského štátu správcu AIF do 15 pracovných dní od doručenia všetkých informácií uvedených v prvom pododseku informujú správcu AIF, že danú zmenu nesmie vykonať. Príslušné orgány domovského členského štátu správcu AIF bez zbytočného odkladu informujú príslušné orgány hostiteľského členského štátu správcu AIF o plánovanej zmene, jej posúdení a o tom, či bola vykonaná.

aa)  Tretí pododsek odseku 7 sa nahrádza takto:

Ak sa napriek ustanoveniam prvého a druhého pododseku vykoná plánovaná zmena alebo ak dôjde k neplánovanej zmene, v dôsledku ktorej prestane byť spravovanie AIF zo strany správcu AIF v súlade s ustanoveniami tejto smernice alebo správca AIF prestane ináč spĺňať ustanovenia tejto smernice, príslušné orgány domovského členského štátu správcu AIF prijmú všetky náležité opatrenia v súlade s článkom 46, ktorými je v prípade potreby aj výslovný zákaz uvádzania daného AIF na trh, a bez zbytočného odkladu o tom následne informujú príslušné orgány hostiteľského členského štátu AIF.

b)   Štvrtý pododsek odseku 7 sa nahrádza takto:

„Ak zmeny nemajú dosah na súlad spravovania AIF zo strany správcu AIF s ustanoveniami tejto smernice ani iným spôsobom na plnenie ustanovení tejto smernice zo strany správcu AIF, príslušné orgány domovského členského štátu správcu AIF bez zbytočného odkladu a najneskôr do 15 pracovných dní informujú o týchto zmenách príslušné orgány hostiteľského členského štátu správcu AIF.“

c)   Odsek 8 sa vypúšťa.

(5)  Vkladá sa tento článok 32a:

„Článok 32a

Oznámenie o úmysle ukončiť činnosti uvádzania podielových listov alebo akcií AIF z EÚ na trh v iných členských štátoch ako v domovskom členskom štáte správcu AIF

1. Členské štáty zabezpečia, aby správca AIF z EÚ mohol pristúpiť k oznámeniu o úmysle ukončiť činnosti uvádzania na trh podielových listov alebo akcií AIF z EÚ, ktorý spravuje v členskom štáte, v ktorom bolo zaslané oznámenie o jeho činnostiach v oblasti uvádzania na trh v súlade s článkom 32, ak sú splnené všetky z týchto podmienok:

b)  okrem uzatvorených AIF a fondov, ktoré sú upravené nariadením (EÚ) 2015/760, paušálna ponuka na odkúpenie, bez akýchkoľvek poplatkov alebo zrážok, všetkých jeho podielových listov alebo akcií AIF v držbe investorov v členskom štáte, v ktorom bolo v súlade s článkom 32 zaslané oznámenie o ▌činnostiach v oblasti uvádzania na trh, sa zverejní počas obdobia najmenej 30 pracovných dní a je priamo alebo cez finančných sprostredkovateľov adresovaná jednotlivo všetkým investorom v danom členskom štáte, ktorých totožnosť je známa;

c)  úmysel prestať vykonávať činnosti v oblasti uvádzania na trh na území členského štátu, v ktorom bolo v súlade s článkom 32 zaslané oznámenie o jeho činnostiach v oblasti uvádzania na trh, sa zverejní prostredníctvom verejne dostupného média, ktoré sa bežne používa v prípade uvádzania AIF na trh a je vhodné pre typického investora AIF.

2. Správca AIF predloží príslušným orgánom svojho domovského členského štátu oznámenie obsahujúce informácie uvedené v odseku 1.

3. Príslušné orgány domovského členského štátu správcu AIF overia, či je oznámenie, ktoré predložil správca AIF v súlade s odsekom 2, úplné. Príslušné orgány domovského členského štátu správcu AIF najneskôr do 15 pracovných dní po doručení úplného oznámenia uvedeného v odseku 2 toto úplné oznámenie odošlú príslušným orgánom členského štátu, v ktorom sa má AIF prestať uvádzať na trh, a orgánu ESMA.

Po odoslaní súboru oznámenia podľa prvého pododseku príslušné orgány domovského členského štátu správcu AIF okamžite informujú správcu AIF, že súbor bol odoslaný. Správca AIF prestane od daného dátumu vykonávať v členskom štáte uvedenom v oznámení podľa odseku 2 všetky činnosti v oblasti uvádzania podielových listov alebo akcií AIF na trh.

4. Pokiaľ investori stále majú investície v AIF EÚ po oznámení o úmysle ukončiť jeho uvádzanie na trh:

a)  správca AIF poskytne investorom, ktorí stále majú investície v AIF z EÚ, ako aj príslušným orgánom domovského členského štátu správcu AIF a príslušným orgánom členského štátu, v ktorom sa ich uvádzanie na trh zastavilo, informácie požadované podľa článkov 22 a 23;

b)  poskytujú príslušné orgány domovského členského štátu správcu AIF povinné príslušným orgánom členského štátu, v ktorom sa uvádzanie na trh zastavilo, informácie, ktorých predkladanie príslušným orgánom hostiteľského členského štátu správcu AIF sa požaduje podľa článku 32;

c)  vykonávajú príslušné orgány členského štátu, v ktorom sa uvádzanie na trh zastavilo, práva a povinnosti priznané príslušným orgánom hostiteľského členského štátu správcu AIF podľa článku 45 tejto smernice, prípadne môžu vyberať poplatky alebo platby za vykonávanie týchto činností v súlade s ustanoveniami uplatniteľnými na príslušné orgány podľa článku 6 nariadenia [o uľahčení cezhraničnej distribúcie podnikov kolektívneho investovania a o zmene nariadení (EÚ) č. 345/2013 a (EÚ) č. 346/2013].

5. Členské štáty umožnia, aby sa na účely odseku 4 mohli používať všetky elektronické komunikačné prostriedky alebo iné prostriedky komunikácie na diaľku.

(5a)  Článok 33 ods. 6 sa mení takto:

a)  druhý pododsek sa nahrádza takto:

Ak v dôsledku plánovanej zmeny prestane byť spravovanie AIF správcom AIF v súlade s touto smernicou alebo ak správca AIF prestane iným spôsobom spĺňať ustanovenia tejto smernice, relevantné príslušné orgány domovského členského štátu správcu AIF do 15 pracovných dní od doručenia všetkých informácií uvedených v prvom pododseku informujú správcu AIF, že danú zmenu nesmie vykonať.“;

b)  tretí pododsek sa nahrádza takto:

Ak sa napriek ustanoveniam prvého a druhého pododseku vykoná plánovaná zmena alebo ak dôjde k neplánovanej zmene, v dôsledku ktorej prestane byť spravovanie AIF zo strany správcu AIF v súlade s ustanoveniami tejto smernice alebo správca AIF prestane iným spôsobom spĺňať ustanovenia tejto smernice, príslušné orgány domovského členského štátu správcu AIF prijmú všetky náležité opatrenia v súlade s článkom 46 a bez zbytočného odkladu o tom informujú príslušné orgány hostiteľského členského štátu správcu AIF.“;

(6)  V článku 33 sa vypúšťajú odseky 7 a 8.

(7)  Vkladá sa tento článok 43a:

„Článok 43a

Služby, ktoré sú k dispozícii retailovým investorom

1. Bez toho, aby bol dotknutý článok 26 nariadenia (EÚ) 2015/760(7), členské štáty zabezpečia, aby správca AIF sprístupnil v každom členskom štáte, v ktorom má v úmysle uvádzať na trh podielové listy alebo akcie AIF pre retailových investorov, služby na vykonávanie týchto úloh:

a)  spracovávanie pokynov investorov na upísanie, platbu, odkúpenie a vyplatenie vo vzťahu k podielovým listom alebo akciám AIF v súlade s podmienkami stanovenými v ▌dokumentoch AIF;

b)  poskytovanie informácií investorom o tom, ako možno vykonať pokyny uvedené v písmene a) a ako sa vyplácajú výnosy z odkúpenia a vyplatenia;

c)  uľahčenie nakladania s informáciami týkajúcimi sa uplatňovania práv investorov vyplývajúcich z ich investície do AIF v členskom štáte, v ktorom sa AIF uvádza na trh;

d)  sprístupnenie investorom na kontrolu a na získanie kópií informácií a dokumentov v súlade s článkami 22 a 23;

e)  poskytovanie informácií investorom v súvislosti s úlohami, ktoré tieto služby zabezpečujú, na trvalom médiu, ako sa vymedzuje v článku 2 ods. 1 písm. m) smernice 2009/65/ES;

ea)  pôsobenie v pozícii kontaktného miesta pre komunikáciu s príslušnými orgánmi.

2. Členské štáty od správcu AIF nevyžadujú fyzickú prítomnosť v hostiteľskom členskom štáte ani ustanovenie tretej strany na účely odseku 1.

3. Správca AIF zabezpečí, aby boli k dispozícii služby na vykonávanie úloh uvedených v odseku 1:

a)  ▌v úradnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov členského štátu, v ktorom sa AIF uvádza na trh alebo v jazyku schválenom príslušnými orgánmi uvedeného členského štátu;

b)  ▌prostredníctvom samotného správcu AIF alebo tretej osoby podliehajúcej predpisom a dohľadu, ktoré upravujú úlohy, ktoré sa majú vykonávať, alebo oboch.

(7a)  V prílohe IV sa dopĺňajú tieto body:

„ha)  adresa a informácie, ktoré sú potrebné na fakturáciu alebo komunikáciu o akýchkoľvek uplatniteľných regulačných poplatkoch alebo platbách prostredníctvom príslušného orgány hostiteľského členského štátu;“

hb)  označenie služieb na vykonávanie úloh uvedených v článku 43a.“

Článok 3

Transpozícia

1.  Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr do [OP: vložte dátum 24 mesiacov po dátume nadobudnutia účinnosti] zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

Tieto ustanovenia uplatňujú od [OP: vložte dátum 24 mesiacov po dátume nadobudnutia účinnosti].

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.  Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 4

Hodnotenie

Komisia do ...[OP: vložte dátum 12 mesiacov po dátume transpozície tejto smernice] na základe posúdenia vplyvu predloží Európskemu parlamentu a Rade legislatívny návrh na zmenu smernice 2009/65/EÚ s cieľom harmonizovať ustanovenia uplatniteľné na správcovské spoločnosti PKIPCP, ktoré skúmajú záujem profesionálnych investorov o konkrétny investičný zámer alebo konkrétnu investičnú stratégiu, pokiaľ ide o zriadené a ešte nezriadené PKIPCP v súlade s vymedzením pojmu predmarketing a podmienkami predmarketingu stanovenými v smernici 2011/61/EÚ.

Komisia do ... [OP: vložte dátum 36 mesiacov po dátume na transpozíciu tejto smernice] uskutoční na základe verejnej konzultácie a v nadväznosti na diskusie s orgánom ESMA hodnotenie uplatňovania tejto smernice.

Pred nadobudnutím účinnosti článku 35 a článkov 37 až 41 smernice 2011/61/EÚ Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu a v prípade potreby aj legislatívne návrhy na základe preskúmania všetkých ustanovení smernice 2011/61/EÚ vzhľadom na ich uplatňovanie v rámci scenára režimu existujúcich európskych povolení pre správcov AIF z krajín mimo EÚ s osobitným zameraním na možné nerovnaké podmienky medzi správcami AIF z EÚ a správcami AIF z krajín mimo EÚ s cieľom zabezpečiť, aby správcovia AIF z EÚ neboli znevýhodnení.

Článok 5

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 1 ods. 1 písm. b), článok 1 ods. 2 a ods. 8, článok 2 ods. 3, článok 2 ods. 4 písm. c) a článok 2 ods. 6 sa uplatňujú odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

Článok 6

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli

Za Európsky parlament  Za Radu

predseda  predseda

(1)

* Pozmeňujúce návrhy: nový alebo zmenený text je vyznačený hrubou kurzívou; vypustenia sa označujú symbolom ▌.

(2)

  Ú. v. EÚ C […], […], s. […].

(3)

  Ú. v. EÚ C , , s. .

(4)

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES z 13. júla 2009 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP), Ú. v. EÚ L 302, 17.11.2009, s. 32.

(5)

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ z 8. júna 2011 o správcoch alternatívnych investičných fondov, Ú. v. EÚ L 174, 1.7.2011, s. 1.

(6)

Ú. v. EÚ C 369, 17.12.2011, s. 14.

(7)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/760 z 29. apríla 2015 o európskych dlhodobých investičných fondoch, Ú. v. EÚ L 123, 19.5.2015, s. 9.


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Cezhraničná distribúcia fondov kolektívneho investovania

Referenčné čísla

COM(2018)0092 – C8-0111/2018 – 2018/0041(COD)

Dátum predloženia EP

7.3.2018

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ECON

16.4.2018

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

JURI

16.4.2018

 

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

JURI

27.3.2018

 

 

 

Spravodajca

       dátum vymenovania

Wolf Klinz

31.5.2018

 

 

 

Predchádzajúci spravodajca

Ramon Tremosa i Balcells

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

8.10.2018

19.11.2018

 

 

Dátum prijatia

3.12.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

34

3

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Petr Ježek, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Ralph Packet, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Enrique Calvet Chambon, Mady Delvaux, Syed Kamall, Alain Lamassoure, Luigi Morgano, Michel Reimon, Lieve Wierinck

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Barbara Lochbihler, Jarosław Wałęsa

Dátum predloženia

6.12.2018


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

34

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Petr Ježek, Wolf Klinz, Lieve Wierinck

ECR

Syed Kamall, Bernd Lucke, Ralph Packet

PPE

Markus Ferber, Brian Hayes, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Jarosław Wałęsa

S&D

Pervenche Berès, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Philippe Lamberts, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Molly Scott Cato

3

-

GUE/NGL

Marisa Matias, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

2

0

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 11. januára 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia