Postopek : 2018/0041(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0430/2018

Predložena besedila :

A8-0430/2018

Razprave :

PV 15/04/2019 - 16
CRE 15/04/2019 - 16

Glasovanja :

PV 16/04/2019 - 8.9
CRE 16/04/2019 - 8.9
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0367

POROČILO     ***I
PDF 828kWORD 93k
6.12.2018
PE 627.813v03-00 A8-0430/2018

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter Direktive 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s čezmejno distribucijo kolektivnih investicijskih skladov

(COM(2018)0092 – C8-0111/2018 – 2018/0041(COD))

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

Poročevalec: Wolf Klinz

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter Direktive 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s čezmejno distribucijo kolektivnih investicijskih skladov

(COM(2018)0092 – C8-0111/2018 – 2018/0041(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2018)0092),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 53(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0111/2018),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A8-0430/2018),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Komisiji in nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

PREDLOGI SPREMEMB EVROPSKEGA PARLAMENTA(1)*

k predlogu Komisije

---------------------------------------------------------

2018/0041(COD)

Predlog

DIREKTIVA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o spremembi Direktive 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter Direktive 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s čezmejno distribucijo kolektivnih investicijskih podjemov

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 53(1) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropske centralne banke(2),

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora(3),

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)  Skupni cilj Direktive 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta(4) ter Direktive 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta(5) je zagotoviti enake konkurenčne pogoje med kolektivnimi naložbenimi podjemi in odpraviti omejitve za prosto gibanje enot in deležev kolektivnih investicijskih skladov v uniji ter hkrati zagotoviti enotnejšo zaščito za vlagatelje. Medtem ko so bili ti cilji večinoma doseženi, nekatere ovire še vedno ovirajo upravitelje skladov, da bi v celoti izkoristili prednosti notranjega trga.

(2)  Pravila, predlagana v tej direktivi, so dopolnjena z namensko uredbo [o olajšanju čezmejne distribucije kolektivnih investicijskih podjemov in spremembi uredb (EU) št. 345/2013 ter (EU) št. 346/2013]. Določa dodatna pravila in postopke v zvezi s kolektivnimi naložbenimi podjemi za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) ter upravitelji alternativnih investicijskih skladov (UAIS). Ta uredba in ta direktiva bi morali skupno dodatno uskladiti pogoje za upravitelje skladov, ki delujejo na notranjem trgu, in olajšati čezmejno distribucijo skladov, ki jih upravljajo.

(3)  Treba je zapolniti regulativno vrzel in uskladiti postopek obveščanja pristojnih organov o spremembah v zvezi s KNPVP s postopkom obveščanja, ki je določen v Direktivi 2011/61/EU.

(4)  Uredba [o olajšanju čezmejne distribucije kolektivnih naložbenih podjemov in spremembi uredb (EU) št. 345/2013 in (EU) št. 346/2013] določa nova pravila, ki zahtevajo, da Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) pripravi osnutke regulativnih tehničnih standardov in osnutke izvedbenih tehničnih standardov, v katerih določi potrebne informacije ter obrazce, predloge in postopke, ki se uporabljajo za prenos teh informacij za potrebe upravljanja ▌in začetka ali prenehanja trženja kolektivnih naložbenih podjemov v skladu z Direktivo 2009/65/ES in Direktivo 2011/61/EU. Zato določbe teh dveh direktiv, ki dajejo ESMA diskrecijska pooblastila za pripravo regulativnih tehničnih standardov in osnutkov izvedbenih tehničnih standardov za priglasitve in uradna obvestila, niso več potrebne in bi jih bilo treba črtati.

(5)  Uredba [o olajšanju čezmejne distribucije kolektivnih investicijskih podjemov in spremembi uredb (EU) št. 345/2013 in (EU) št. 346/2013] dodatno krepi načela, ki veljajo za tržno komunikacijo, ki jo ureja Direktiva 2009/65/ES, ter razširi njihovo uporabo na UAIS, s čimer se doseže višji standard zaščite vlagateljev, ne glede na vrsto vlagatelja. Posledično določbe Direktive 2009/65/ES v zvezi s tržno komunikacijo in dostopnostjo nacionalnih zakonov in predpisov, ki zadevajo ureditev trženja enot KNPVP, niso več potrebne in bi jih bilo treba črtati.

(6)  Določbe Direktive 2009/65/ES, ki od KNPVP zahtevajo, da vlagateljem dajo na razpolago zmogljivosti, kot jih izvajajo nekateri nacionalni pravni sistemi, so se izkazale za obremenjujoče. Poleg tega vlagatelji le redko uporabljajo lokalne zmogljivosti, kot je predvideno v direktivi. Preferenčna metoda za stike se je premaknila na neposredno interakcijo vlagateljev z upraviteljem sklada – po elektronski pošti ali prek telefona, medtem ko se plačila in odkupi izvršijo prek drugih kanalov. Čeprav se te zmogljivosti uporabljajo za upravne namene, kot je čezmejna izterjava regulativnih pristojbin, bi bilo takšne težave treba obravnavati na druge načine, vključno s sodelovanjem med pristojnimi organi. Zato bi bilo treba določiti pravila, s katerimi bi se posodobile in opredelile zahteve za zagotavljanje zmogljivosti malim vlagateljem in pri čemer države članice ne bi smele zahtevati lokalne fizične prisotnosti, ki zagotavljajo tovrstne zmogljivosti. Pravila bi morala hkrati zagotoviti, da imajo vlagatelji dostop do informacij, do katerih so upravičeni.

(7)  Da se zagotovi skladna obravnava malih vlagateljev, je nujno, da zahteve v zvezi z zmogljivostmi veljajo tudi za UAIS, kadar jim države članice dovolijo trženje enot ali deležev AIS malim vlagateljem na njihovih ozemljih.

(7a)  Da bi omogočili izvrševanje pravic malih vlagateljev v primerih čezmejnega trženja investicijskih skladov, bi morale države članice zagotoviti, da v primeru masovnih kršitev zakonodaja Unije in nacionalna zakonodaja v skladu z Direktivo ... [Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o zastopniških tožbah za zaščito kolektivnih interesov potrošnikov in razveljavitvi Direktive 2009/22/ES] malim vlagateljem zagotavljata dostop do zastopniških tožb.

(8)  Odsotnost jasnih in enotnih pogojev za prenehanje trženja enot ali deležev KNPVP ali EU AIS v državi članici gostiteljici ustvarja ekonomsko in pravno negotovost za upravitelje skladov. Zato ta predlog postavlja jasne pogoje ▌, pod katerimi se lahko izvede preklic priglasitve dejavnosti trženja. ▌Pogoji so določeni tako, da uravnotežijo na eni strani zmožnost kolektivnih naložbenih podjemov ali njihovih upraviteljev ▌, da prenehajo s svojimi dejavnostmi trženja, kadar so izpolnjeni postavljeni pogoji, ter na drugi strani interese vlagateljev ▌, ki so vlagali v tovrstne podjeme.

(9)  Možnost prenehanja trženja KNPVP ali EU AIS v določeni državi članici ne bi smela ustvariti stroškov za vlagatelje niti zmanjšati njihovih varoval iz Direktive 2009/65/ES ali Direktive 2011/61/EU, zlasti v zvezi z njihovo pravico do točnih informacij o nadaljnjih dejavnostih teh skladov.

(10)  Obstajajo primeri, v katerih se UAIS ali družba za upravljanje KNPVP, ki želi preveriti interes vlagateljev za določeno idejo za naložbo ali naložbeno strategijo, sooči z različno obravnavo dejavnosti predhodnega trženja v različnih nacionalnih pravnih sistemih. V nekaterih državah članicah, v katerih je predhodno trženje dovoljeno, se njegova opredelitev in pogoji precej razlikujejo. V drugih državah članicah pa koncept predhodnega trženja niti ne obstaja. Za obravnavo teh razlik bi bilo treba uskladiti opredelitev predhodnega trženja AIS ter določiti pogoje, pri katerih lahko EU UAIS sodeluje v teh dejavnostih.

(11)  Da bi bilo predhodno trženje priznano kot tako v skladu s to direktivo, bi moralo biti naslovljeno na profesionalne vlagatelje in zadevati idejo za naložbo ali naložbeno strategijo, ne da bi bil dejanski AIS ali njegov del že ustanovljen ali ne da bi bil že ustanovljeni AIS ali njegov razdelek priglašen za trženje v zadevni državi članici. V skladu s tem vlagatelji v obdobju predhodnega trženja ne morejo vpisovati enot ali deležev AIS ▌, prav tako v tej fazi ne bi smelo biti dovoljeno morebitnim vlagateljem razpošiljati končnih različic ponudb ali kakršne koli vpisne dokumentacije. ▌Kadar po predhodnem trženju UAIS vlagatelj, na katerega so naslovljene te dejavnosti, vpiše enote ali deleže AIS oziroma njegovega razdelka, ki ima značilnosti, podobne ideji za naložbe iz predhodnega trženja, ali AIS oziroma njegovega razdelka iz predhodnega trženja, bi bilo treba uporabiti ustrezen postopek uradnega obveščanja o trženju, poleg tega pa bi mu morala biti onemogočena uporaba postopka vlaganja na lastno pobudo vlagateljev. Da bi zagotovili, da lahko pristojni nacionalni organi izvajajo nadzor nad dejavnostmi predhodnega trženja v svoji državi članici, bi morali UAIS pristojnim organom svoje države članice in pristojnim organom države članice ali držav članic, v katerih bodo izvajali dejavnosti predhodnega trženja, poslati neuradni dopis ali elektronsko pošto, kjer navedejo, v kateri državi članici ali državah članicah bodo te dejavnosti izvajali. Za pošiljanje tega neuradnega dopisa ali elektronske pošte pristojni organi ne bi smeli zaračunavati dodatnih regulativnih pristojbin.

(11a)  UAIS bi morali zagotoviti, da so njihove dejavnosti predhodnega trženja ustrezno dokumentirane in na zahtevo na voljo zadevnim pristojnim nacionalnim organom. Tovrstne informacije bi morale vključevati navedbo držav članic in časovno obdobje, v katerem so potekale dejavnosti predhodnega trženja, ter opis naložbenih strategij ali idej za naložbe, predstavljenih med potekom dejavnosti predhodnega trženja. ESMA bi morala natančno spremljati vsakršno pomanjkanje konvergence med državami članicami v zvezi z dokumentacijo o dejavnostih predhodnega trženja in sprejeti vse potrebne ukrepe, s katerimi bi zagotovila, da v takšnih primerih ni ogrožena učinkovitost predhodnega trženja kot orodja za spodbujanje čezmejne porazdelitve skladov.

(11b)  Brez poseganja v opredelitev predhodnega trženja iz te direktive bi morale države članice zagotoviti, da družbe za upravljanje KNPVP lahko še naprej preverjajo interes profesionalnih vlagateljev za določeno idejo za naložbo ali naložbeno strategijo v zvezi s KNPVP, ki še niso bile ustanovljene. Poleg tega bi morala Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu predložiti zakonodajni predlog za harmonizacijo določb, ki veljajo za družbe za upravljanje KNPVP in UAIS, ki preverjajo interes vlagateljev za določeno idejo za naložbo ali naložbeno strategijo.

(11c)  Harmonizirana pravil o predhodnem trženju ne bi smela v nobenem primeru prikrajšati UAIS iz EU v primerjavi z UAIS, ki niso iz EU. To velja za trenutno stanje, ko UAIS, ki niso iz EU, nimajo enotne licence, in za primere, ko se bodo začele uporabljati določbe o enotni licenci iz Direktive 2011/61/EU. Da bi to zagotovila, bi morala Komisija opraviti temeljito preiskavo vseh določb Direktive 2011/61/EU glede na njihovo uporabo v primeru režima licenc UAIS, ki niso iz EU, in po potrebi predlagati zakonodajne spremembe, preden se začne uporabljati člen 35 ter členi od 37 do 41 Direktive 2011/61/EU.

(12)  Za zagotovitev pravne varnosti je pomembno uskladiti datume začetka uporabe zakonov, predpisov in upravnih določb za izvajanje te direktive in Uredbe [o olajšanju čezmejne distribucije kolektivnih investicijskih podjemov in spremembi uredb (EU) št. 345/2013 in (EU) št. 346/2013] v zvezi z zadevnimi določbami o trženju in predhodnem trženju. Prav tako je pomembno uskladiti pooblastila, prenesena na Komisijo, za sprejetje osnutkov regulativnih tehničnih standardov, kot jih pripravi ESMA, v okviru Uredbe [o olajšanju čezmejne distribucije kolektivnih investicijskih podjemov in spremembi uredb (EU) št. 345/2013 in (EU) št. 346/2013] na področju priglasitev, uradnih obvestil ali pisnih obvestil o čezmejnih dejavnostih, ki se s to direktivo črtajo iz Direktive 2009/65/ES ter Direktive 2011/61/EU.

(13)  V skladu s Skupno politično izjavo z dne 28. septembra 2011 držav članic in Komisije o obrazložitvenih dokumentih(6) se države članice zavezujejo, da bodo v upravičenih primerih obvestilu o ukrepih za prenos priložile enega ali več dokumentov, v katerih se pojasni razmerje med sestavnimi elementi direktive in ustrezajočimi deli nacionalnih instrumentov za prenos. Zakonodajalec meni, da je posredovanje takšnih dokumentov v primeru te direktive upravičeno.

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Spremembe Direktive 2009/65/ES

Direktiva 2009/65/ES se spremeni:

(1)  v členu 17(8) se dodata naslednja pododstavka:

„Kadar družba za upravljanje zaradi spremembe ▌ne bi več izpolnjevala določb te direktive, ▌pristojni organi iz matične države članice družbe za upravljanje v 15 delovnih dneh od prejema vseh informacij iz tega odstavka obvestijo družbo za upravljanje, naj te spremembe ne izvede.

V tem primeru pristojni organi matične države članice družbe za upravljanje obvestijo pristojne organe države članice gostiteljice, da sprememba ne bo izvedena.

Kadar se ▌sprememba uvede kljub kršenju drugega in tretjega pododstavka in zaradi te spremembe družba za upravljanje ne bi bila več skladna s to direktivo, pristojni organi matične države članice družbe za upravljanje sprejmejo vse ustrezne ukrepe v skladu s členom 98 in o tem brez nepotrebnega odlašanja ustrezno obvestijo pristojne organe države članice gostiteljice družbe za upravljanje.“

(3)  Člen 77 se črta.

(4)  v členu 91 se črta odstavek 3;

(5)  člen 92 se nadomesti z naslednjim besedilom:

„Člen 92

1. Države članice zagotovijo, da družba za upravljanje KNPVP v vsaki državi članici, v kateri namerava tržiti enote KNPVP, ponuja zmogljivosti za opravljanje naslednjih nalog:

(a)  obdelovanje naročil za vpis, ponovni odkup ali izplačilo ter izvedba drugih izplačil imetnikom enot v zvezi z enotami KNPVP, in sicer v skladu s pogoji, določenimi v dokumentih ▌KNPVP;

(b)  zagotavljanje informacij vlagateljem, kako oddati naročila iz točke (a) in kako se plačuje izkupiček od ponovnega odkupa ali izplačila;

(c)  olajšanje obdelave informacij in dostopa do postopkov in ureditev iz člena 15 v zvezi z uveljavljanjem pravic vlagateljev, ki izhajajo iz njihovih naložb v KNPVP v državi članici, v kateri se KNPVP trži;

(d)  dajanje na voljo vlagateljem za namene pregledovanja in pridobivanja kopij:

(i)  pravil sklada ali akta o ustanovitvi KNPVP;

(ii)  najnovejšega objavljenega letnega poročila KNPVP in najnovejšega objavljenega polletnega poročila, če je ta novejši;

(iiia)  prospekta KNPVP;

(iib)  najnovejšega dokumenta s ključnimi informacijami za KNPVP.

(e)  zagotavljanje informacij vlagateljem, ki so pomembne za naloge, ki jih zmogljivosti opravljajo, in sicer na trajnem nosilcu podatkov, kot je opredeljen v členu 2(1)(m);

(ea)  delujejo kot kontaktna točka za komunikacijo s pristojnim organom.

2. Države članice ne zahtevajo fizične prisotnosti KNPVP v državi članici gostiteljici ali da KNPVP imenujejo tretjo stran za namene odstavka 1.

3. ▌KNPVP zagotovi, da so zmogljivosti za opravljanje nalog iz odstavka 1 zagotovljene:

(a)  ▌v uradnem jeziku ali enem izmed uradnih jezikov države članice, v kateri se KNPVP trži, ali v jeziku, ki ga odobrijo pristojni organi te države članice;

(6)  ▌člen 93 se spremeni:

(a)  odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

1. Če KNPVP predlaga, da bi tržil svoje enote v državi članici, ki ni njegova matična država članica, najprej pristojnim organom svoje matične države članice predloži uradno obvestilo o tem.

Uradno obvestilo vključuje podatke o trženju enot premoženja KNPVP v državi članici gostiteljici, kjer je to pomembno tudi v zvezi z razredi delnic. V okviru člena 16(1) vsebuje tudi navedbo, da KNPVP trži družba za upravljanje, ki ga upravlja.

Uradno obvestilo vsebuje tudi informacije in naslov, ki je potreben za izdajo računov ali sporočanje kakršnih koli predpisanih pristojbin ali dajatev, ki jih uporabljajo pristojni organi države članice gostiteljice, ter navedbo zmogljivosti za opravljanje nalog iz člena 92(1).

(b)  odstavek 8 se nadomesti z naslednjim:

„8. V primeru spremembe informacij v uradnem obvestilu, predloženem v skladu z odstavkom 1, ali spremembe razredov delnic, ki se bodo tržile, KNPVP o tem pisno obvesti pristojne organe matične države članice in države članice gostiteljice KNPVP vsaj en mesec, preden izvede to spremembo.

Kadar KNPVP v skladu s spremembo iz prvega pododstavka ne bi več izpolnjeval določb te direktive, ▌pristojni organi matične države članice KNPVP v 15 delovnih dneh od prejema vseh informacij iz prvega pododstavka obvestijo KNPVP, naj te spremembe ne izvede.

V takem primeru pristojni organi matične države članice KNPVP obvestijo pristojne organe države članice gostiteljice KNPVP, da sprememba ne bo izvedena.

Kadar se sprememba iz prvega pododstavka izvede po obvestilu v skladu z drugim pododstavkom in zaradi te spremembe KNPVP ne izpolnjuje več določb te direktive, pristojni organi matične države članice KNPVP sprejmejo vse ustrezne ukrepe v skladu s členom 98, vključno z izrecno prepovedjo trženja KNPVP, če je to potrebno, in o tem brez nepotrebnega odlašanja ustrezno obvestijo pristojne organe države članice gostiteljice KNPVP.

Kadar sprememba iz prvega pododstavka ne vpliva na skladnost KNPVP s to direktivo, pristojni organi matične države članice KNPVP brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru v desetih delovnih dneh od prejetja vseh informacij iz prvega pododstavka o teh spremembah obvestijo pristojne organe države članice gostiteljice KNPVP.

(7)  vstavi se naslednji člen 93a:

„Člen 93a

1. Pristojni organi matične države članice KNPVP zagotovijo, da lahko KNPVP prekliče priglasitev dejavnosti trženja svojih enot v državi članici, katero je uradno obvestil o svojih dejavnostih v skladu s členom 93, in če so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

(b)    splošna ponudba za ponovni odkup, brez plačil ali odbitkov, vseh enot zadevnega KNPVP, ki jih imajo vlagatelji v državi članici, katero je KNPVP uradno obvestil o svojih dejavnostih v skladu s členom 93, je objavljena javno vsaj 30 delovnih dni ter je naslovljena neposredno ali prek finančnih posrednikov posamezno na vse vlagatelje v državi članici gostiteljici, katerih identiteta je znana;

(c)  namen za preklic priglasitve dejavnosti trženja v državi članici, katero je KNPVP uradno obvestil o svojih dejavnostih v skladu s členom 93, je javno objavljen prek javno dostopnega medija, vključno z elektronskimi potmi, ki ga KNPVP navadno uporablja za trženje in je primeren za značilnega vlagatelja v KNPVP.

V obvestilu vlagateljem so jasno opredeljene posledice za vlagatelje, če ne sprejmejo ponudbe za ponovni odkup svojih enot.

Informacije iz točk (b) in (c) se predložijo v uradnem jeziku ali enem od uradnih jezikov države članice, v kateri se trži KNPVP, ali v jeziku, ki ga odobrijo pristojni organi te države članice.

2. KNPVP pristojnim organom matične države članice predloži uradno obvestilo, v katerem so informacije iz odstavka 1.

3. Pristojni organi matične države članice KNPVP preverijo, ali je obvestilo, ki ga je v skladu z odstavkom 2 predložil KNPVP, popolno. Pristojni organi matične države KNPVP najpozneje v 15 delovnih dneh po prejemu uradnega obvestila iz odstavka 2 ta preklic priglasitve posredujejo pristojnim organom države članice, v kateri naj bi se prenehalo s trženjem KNPVP, in ESMA, če pa jim obvestila ne morejo posredovati, KNPVP seznanijo z razlogi za to.

Potem ko posredujejo dokumentacijo uradnega obvestila v skladu s prvim pododstavkom, pristojni organi matične države članice KNPVP o tem nemudoma obvestijo KNPVP. Od tega dne KNPVP preneha s trženjem vseh svojih enot v državi članici, navedeni v uradnem obvestilu iz odstavka 2.

4. Če po prenehanju trženja vlagatelji ohranijo svoje vložke v KNPVP:

(a)  KNPVP vlagateljem, ki ohranijo svoje vložke v KNPVP ter pristojnim organom matične države članice KNPVP in pristojnim organom države članice, v kateri se je trženje prenehalo, še naprej zagotavlja informacije, ki se zahtevajo v členih 68 do 82 in v členu 94;

(b)  pristojni organi matične države članice KNPVP pristojnim organom držav članic, kjer se je s trženje prenehalo, posredujejo informacije, ki jih je treba v skladu s členom 93 posredovati pristojnim organom države članice gostiteljice KNPVP;

(c)  pristojni organi države članice, kjer se je prenehalo s trženjem, uresničujejo pravice in izpolnjujejo obveznosti, podeljene pristojnim organom države članice gostiteljice KNPVP v skladu s členoma 97 in 108 in, če je potrebno, lahko zaračunavajo pristojbine ali dajatve za izvajanje teh dejavnosti v skladu z določbami, ki se uporabljajo za pristojne organe v skladu s členom 6 [o olajšanju čezmejne distribucije kolektivnih naložbenih podjemov in spremembi uredb (EU) št. 345/2013 in (EU) št. 346/2013].

5. Države članice za namene odstavka 4 dovolijo uporabo vseh elektronskih sredstev komunikacije ali drugih sredstev za komuniciranje na daljavo, če so informacije in sredstva za komuniciranje na voljo vlagateljem v uradnem jeziku ali enem od uradnih jezikov države članice, v kateri se nahaja vlagatelj, ali v jeziku, ki so ga odobrili pristojni organi te države članice.“

(8)  v členu 95 se črta odstavek (2)(a).

Člen 2

Spremembe Direktive 2011/61/EU

Direktiva 2011/61/EU se spremeni:

(1)  v členu 4(1) se med točki (ae) in (af) vstavi naslednja točka (aea):

„(aea)  „predhodno trženje“ pomeni neposredno ali posredno zagotavljanje informacij ali obvestil o naložbenih strategijah ali idejah za naložbe s strani EU UAIS ali v njegovem imenu potencialnim profesionalnim vlagateljem s stalnim prebivališčem ali registriranim sedežem v Uniji, da se preveri, ali bi jih zanimal AIS ali razdelek AIS, ki še ni ustanovljen ali ki je že ustanovljen, vendar v državi članici, v kateri imajo potencialni vlagatelji prebivališče ali registriran sedež, še ni priglašen za trženje v skladu s členom 32, pri čemer to zagotavljanje informacij ali obvestil v posameznih primerih ni enakovredno naložbeni ponudbi za vlagatelja, da bi vložil v enote ali deleže tega AIS ali njegovega razdelka,ali plasiranju teh enot ali deležev vlagatelju.“

(2)  Na začetku POGLAVJA VI se vstavi naslednji člen 30a:

„Člen 30aPogoji za predhodno trženje v Uniji s strani EU UAIS

1. Države članice zagotovijo, da lahko EU UAIS, ki ima dovoljenje, opravlja predhodno trženje v Uniji, razen kadar za informacije, predstavljene potencialnim profesionalnim vlagateljem, velja naslednje:

(c)  vlagateljem omogočajo, da se zavežejo k nakupu enot ali deležev določenega AIS;

(d)  enakovredne so končni obliki prospekta, ustanovitvenih dokumentov ali ponudbene dokumentacije še neustanovljenega AIS, ▌vpisnemu obrazcu ali podobnim dokumentom v osnutku ali končni obliki, ki vlagateljem omogočajo vlaganje v enote ali deleže AIS ali razdelka AIS. Za že ustanovljene AIS se prospekt lahko predloži v končni obliki.

Kadar se zagotovi osnutek prospekta ali ponudbene dokumentacije iz točke (d) prvega pododstavka, je v tem dokumentu jasno navedeno, da ni enakovreden ponudbi ali pozivu k vpisu enot ali deležev AIS ali njegovega razdelka.

2. Države članice zagotovijo, da EU UAIS pred začetkom opravljanja dejavnosti predhodnega trženja pristojnim organom matične države članice pošlje navadno neuradno pismo v papirni ali elektronski obliki, v katerem navede, v kateri državi članici ali državah članicah bo opravljal te dejavnosti, kopijo tega pisma pa pošlje pristojnim organom države članice ali držav članic, v kateri(h) bo te dejavnosti opravljal.

Države članice zagotovijo, da zahteva za obveščanje pristojnega organa o vsebini ali naslovnikih predhodnega trženja ni potrebna, da bi EU UAIS začel opravljati dejavnosti predhodnega trženja.

3. UAIS zagotovijo, da vlagatelji ne kupijo enot ali deležev v AIS v okviru dejavnosti predhodnega trženja in da vlagatelji, s katerimi je v okviru predhodnega trženja vzpostavljen stik, v tem AIS lahko pridobijo samo enote ali deleže , ki se tržijo v skladu s členom 31 ali 32.

Kadar profesionalni vlagatelji, ki so bili predmet predhodnega trženja, v 18 mesecih potem, ko je UAIS, ki je izvedel predhodno trženje, vpišejo enote ali deleže AIS, ki ga je v informacijah v okviru predhodnega trženja navedel EU UAIS ali kdo drug v njegovem imenu, ali AIS, ustanovljenega na podlagi teh dejavnosti predhodnega trženja, se to šteje za rezultat trženja in se zanje uporabljajo veljavni postopki obveščanja iz členov 31 in 32.

3a. Države članice zagotovijo, da EU UAIS sprejme ustrezne ukrepe, da so informacije, povezane z njegovimi dejavnostmi predhodnega trženja, na voljo in da se na zahtevo zagotovijo pristojnim organom matične države in pristojnim organom držav članic, v katerih je izvajal predhodno trženje. EU UAIS zagotovi, da so njegove dejavnosti predhodnega trženja ustrezno dokumentirane, vključno z informacijami o državah članicah, obdobjem, v katerih so potekale dejavnosti predhodnega trženja, ter kratkim opisom teh dejavnosti, vključno z informacijami o predloženih naložbenih strategijah in po potrebi seznamom predstavljenih AIS in razdelkov AIS.

3b. Tretja stran opravlja dejavnosti iz odstavka 1 v državi članici gostiteljici UAIS le v imenu pooblaščenega UAIS EU, kadar ima dovoljenje kot investicijsko podjetje v skladu z Direktivo 2014/65/EU, kot kreditna institucija v skladu z Direktivo 2013/36/EU, kot družba za upravljanje KNPVP v skladu z Direktivo 2009/65/ES, kot alternativni upravitelj investicijskih skladov v skladu z Direktivo 2011/61/EU ali kadar deluje kot vezani zastopnik.

(3)  v členu 31 se črta odstavek 5;

(4)  ▌člen 32 se spremeni:

(a)  drugi pododstavek odstavka 7 se nadomesti z naslednjim:

„Če v skladu z načrtovano spremembo UAIS ne bi več upravljal AIS v skladu s to direktivo, ali na splošno UAIS ne bi bil več izpolnjeval določb te direktive, zadevni pristojni organi matične države članice UAIS v 15 delovnih dneh po prejemu vseh informacij iz prvega pododstavka obvestijo UAIS, naj te spremembe ne izvede. Pristojni organi matične države članice UAIS nemudoma obvestijo pristojne organe države članice gostiteljice UAIS o načrtovani spremembi, njeni oceni in ali je bila izvedena.

(aa)  tretji pododstavek odstavka 7 se nadomesti z naslednjim:

Če se načrtovana sprememba ne glede na prvi in drugi pododstavek vseeno uvede ali če je prišlo do nenačrtovane spremembe, zaradi katere UAIS ne bi več upravljal AIS v skladu s to direktivo ali UAIS na splošno ne bi bil več v skladu s to direktivo, pristojni organi matične države članice UAIS sprejmejo ustrezne ukrepe v skladu s členom 46, po potrebi pa tudi izrecno prepovedo trženje AIS in o tem brez nepotrebnega odlašanja ustrezno obvestijo pristojne organe države članice gostiteljice UAIS.

(b)   četrti pododstavek odstavka 7 se nadomesti z naslednjim:

„Če spremembe ne vplivajo na to, ali UAIS upravlja AIS v skladu s to direktivo oziroma ali UAIS izpolnjuje določbe te direktive, pristojni organi matične države članice UAIS o teh spremembah čim prej, vendar najkasneje v 15 delovnih dneh obvestijo pristojne organe države članice gostiteljice UAIS.“

(c)   odstavek 8 se črta;

(5)  vstavi se naslednji člen 32a:

„Člen 32a

Preklic priglasitve dejavnosti trženja enot ali deležev EU AIS v državah članicah, ki niso matična država članica UAIS

1. Države članice zagotovijo, da lahko EU UAIS prekliče priglasitev dejavnosti trženja enot ali deležev EU AIS, ki jih upravlja v državi članici, kadar je bilo obvestilo o njegovih dejavnostih trženja posredovano v skladu s členom 32, če so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

(b)  z izjemo AIS zaprtega tipa in skladov, ki jih ureja Uredba (EU) 2015/760, je splošna ponudba za ponovni odkup, brez plačil ali odbitkov, vseh enot ali deležev zadevnega AIS, ki jih imajo vlagatelji v državi članici, v kateri je bilo obvestilo o ▌dejavnostih trženja posredovano v skladu s členom 32, ▌objavljena javno vsaj 30 delovnih dni ter je naslovljena neposredno ali prek finančnih posrednikov, posamezno na vse vlagatelje v državi članici gostiteljici, katerih identiteta je znana;

(c)  namen za prenehanje dejavnosti trženja na ozemlju države članice, v kateri je bilo obvestilo o njegovih dejavnostih trženja posredovano v skladu s členom 32, je bil javno objavljen prek javno dostopnega medija, ki se navadno uporablja za trženje AIS in je primeren za značilnega vlagatelja AIS.

2. UAIS pristojnim organom matične države članice predloži uradno obvestilo, v katerem so informacije iz odstavka 1.

3. Pristojni organi matične države članice UAIS preverijo, ali je obvestilo, ki ga je v skladu z odstavkom 2 predložil UAIS, popolno. Pristojni organi matične države članice UAIS najpozneje v 15 delovnih dneh po prejemu popolnega uradnega obvestila iz odstavka 2 to obvestilo posredujejo pristojnim organom države članice, v kateri naj bi se prenehalo s trženjem AIS, in ESMA.

Potem ko posredujejo dokumentacijo uradnega obvestila v skladu s prvim pododstavkom, pristojni organi matične države članice UAIS o tem nemudoma obvestijo UAIS. Od tega dne UAIS preneha s trženjem enot ali deležev AIS, ki jih upravlja v državi članici, navedeni v uradnem obvestilu iz odstavka 2.

4. Dokler vlagatelji ohranijo svoje vložke v EU AIS po preklicu proglasitve dejavnosti trženja:

(a)  UAIS vlagateljem, ki ohranijo svoje vložke v EU AIS ter pristojnim organom matične države članice UAIS in pristojnim organom države članice, v kateri se je trženje prenehalo, še naprej zagotavlja informacije, ki se zahtevajo v členih 22 in 23;

(b)  pristojni organi matične države članice UAIS pristojnim organom držav članic, kjer se je prenehalo s trženjem, zagotavljajo informacije, ki jih je treba v skladu s členom 32 zagotavljati pristojnim organom države članice gostiteljice UAIS;

(c)  pristojni organi države članice, kjer se je prenehalo s trženjem, uresničujejo pravice in izpolnjujejo obveznosti, podeljene pristojnim organom države članice gostiteljice UAIS v skladu s členom 45 te direktive in, če je potrebno, lahko zaračunavajo pristojbine ali dajatve za izvajanje teh dejavnosti v skladu z določbami, ki se uporabljajo za pristojne organe v skladu s členom 6 [o olajšanju čezmejne distribucije kolektivnih naložbenih podjemov in spremembi uredb (EU) št. 345/2013 in (EU) št. 346/2013].

5. Države članice za namene odstavka 4 dovolijo uporabo vseh elektronskih sredstev komunikacije ali drugih sredstev za komuniciranje na daljavo.“;

(5a)  Člen 33(6) se spremeni:

(a)  drugi pododstavek se nadomesti z naslednjim:

Če v skladu z načrtovano spremembo UAIS ne bi več upravljal AIS v skladu s to direktivo, ali na splošno UAIS ne bi bil več izpolnjeval določb te direktive, zadevni pristojni organi matične države članice UAIS v 15 delovnih dneh po prejemu vseh informacij iz prvega pododstavka obvestijo UAIS, naj te spremembe ne izvede.“;

(b)  tretji pododstavek se nadomesti z naslednjim:

Če se načrtovana sprememba ne glede na prvi in drugi pododstavek vseeno uvede ali če je prišlo do nenačrtovane spremembe, zaradi katere UAIS ne bi več upravljal AIS v skladu s to direktivo ali UAIS na splošno ne bi bil več v skladu s to direktivo, pristojni organi matične države članice UAIS sprejmejo ustrezne ukrepe v skladu s členom 46 in o tem nemudoma ustrezno obvestijo pristojne organe države članice gostiteljice UAIS.“;

(6)  v členu 33 se črtata odstavka 7 in 8;

(7)  vstavi se naslednji člen 43a:

„Člen 43a

Zmogljivosti, ki so na voljo malim vlagateljem

1. Brez poseganja v člen 26 Uredbe (EU) 2015/760(7) države članice zagotovijo, da UAIS v vsaki državi članici, v kateri namerava tržiti enote ali deleže AIS malim vlagateljem, zagotovi zmogljivosti za opravljanje naslednjih nalog:

(a)  obdelovanje naročil vlagateljev za vpis, plačilo, ponovni odkup ali izplačilo v zvezi z enotami ali deleži AIS, in sicer v skladu s pogoji, določenimi v dokumentih ▌AIS;

(b)  zagotavljanje informacij vlagateljem, kako oddati naročila iz točke (a) in kako se plačuje izkupiček od ponovnega odkupa ali izplačila;

(c)  olajšanje obdelave informacij v zvezi z uveljavljanjem pravic vlagateljev, ki izhajajo iz njihovih naložb v AIS v državi članici, v kateri se AIS trži;

(d)  dajanje na voljo vlagateljem za namene pregledovanja in pridobivanja kopij informacij in dokumentov v skladu s členoma 22 in 23;

(e)  zagotavljanje informacij vlagateljem, ki so pomembne za naloge, ki jih zmogljivosti opravljajo, in sicer na trajnem nosilcu podatkov, kot je opredeljen v členu 2(1)(m) Direktive 2009/65/ES;

(ea)  delujejo kot kontaktna točka za komunikacijo s pristojnimi organi.

2. Države članice ne zahtevajo fizične prisotnosti UAIS v državi članici gostiteljici ali da UAIS imenujejo tretjo stran za namene odstavka 1.

3. UAIS zagotovi, da so ▌zmogljivosti za opravljanje nalog iz odstavka 1 zagotovljene:

(a)  ▌v uradnem jeziku ali enem izmed uradnih jezikov države članice, v kateri se AIS trži, ali v jeziku, ki ga odobrijo pristojni organi te države članice;

(7a)  v Prilogi IV se dodajo naslednje točke:

„(ha)  informacije in naslovi, ki jih pristojni organ države članice gostiteljice potrebuje za zaračunavanje predpisanih pristojbin ali taks;

(hb)  navedba zmogljivosti za opravljanje nalog iz člena 43a.“

Člen 3

Prenos

1.  Države članice najpozneje do [Urad za publikacije: vstavite datum 24 mesecev po začetku veljavnosti] sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo. Komisiji nemudoma sporočijo besedila navedenih predpisov.

Navedene določbe uporabljajo od [Urad za publikacije: vstavite datum 24 mesecev po začetku veljavnosti].

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.  Države članice Komisiji sporočijo besedila temeljnih predpisov nacionalnega prava, ki jih sprejmejo na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 4

Ocena

Komisija na podlagi ocene učinka do ... [Urad za publikacije: vstavite datum 12 mesecev po roku za prenos te direktive] predloži zakonodajni predlog Evropskemu parlamentu in Svetu o spremembi Direktive 2009/65/EU za harmonizacijo določb, ki se uporabljajo za družbe za upravljanje KNPVP, ki preverjajo interes profesionalnih vlagateljev za določeno idejo za naložbo ali naložbeno strategijo v zvezi z ustanovljenimi in neustanovljenimi KNPVP, z opredelitvijo in pogoji predhodnega trženja iz Direktive 2011/61/EU.

Komisija do [Urad za publikacije: vstavite datum 36 mesecev po roku za prenos te direktive] na podlagi javnega posvetovanja in po razpravah z ESMA ter pristojnimi organi oceni izvajanje te direktive.

Preden se začne uporabljati člen 35 ter členi od 37 do 41 Direktive 2011/61/EU, Komisija na podlagi pregleda vseh določb Direktive 2011/61/EU v zvezi z njihovo uporabo v primeru režima licenc za UAIS, ki niso iz EU, Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo in po potrebi zakonodajne predloge, pri čemer se zlasti osredotoči na morebitne neenake konkurenčne pogoje med EU UAIS in UAIS, ki niso iz EU, da bi zagotovili, da EU UAIS ne bi bili v slabšem položaju.

Člen 5

Začetek veljavnosti

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Členi 1(1)(b), 1(2) 1(8), 2(3), 2(4)(c) in 2(6) se uporabljajo od datuma začetka uporabe te direktive.

Člen 6

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju,

Za Evropski parlament  Za Svet

Predsednik  Predsednik

(1)

* Predlogi sprememb: krepki ležeči tisk označuje novo ali spremenjeno besedilo, simbol ▌pa tiste dele besedila, ki so bili črtani.

(2)

UL C […], […], str. [...].

(3)

UL C , , str. .

(4)

Direktiva 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP), UL L 302, 17.11.2009, str. 32.

(5)

Direktiva 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o upraviteljih alternativnih investicijskih skladov (UAIS), UL L 174, 1.7.2011, str. 1.

(6)

UL C 369, 17.12.2011, str. 14.

(7)

Uredba (EU) 2015/760 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2015 o evropskih dolgoročnih investicijskih skladih, UL L 123, 19.5.2015, str. 9.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Čezmejno trženje kolektivnih naložbenih skladov

Referenčni dokumenti

COM(2018)0092 – C8-0111/2018 – 2018/0041(COD)

Datum predložitve EP

7.3.2018

 

 

 

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

ECON

16.4.2018

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

Datum razglasitve na zasedanju

JURI

16.4.2018

 

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

Datum sklepa

JURI

27.3.2018

 

 

 

Poročevalec/-ka

Datum imenovanja

Wolf Klinz

31.5.2018

 

 

 

Nadomeščeni poročevalci/-ke

Ramon Tremosa i Balcells

 

 

 

Obravnava v odboru

8.10.2018

19.11.2018

 

 

Datum sprejetja

3.12.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

34

3

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Petr Ježek, Wolf Klinz, Georgios Kircos (Georgios Kyrtsos), Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Ralph Packet, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Enrique Calvet Chambon, Mady Delvaux, Syed Kamall, Alain Lamassoure, Luigi Morgano, Michel Reimon, Lieve Wierinck

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Barbara Lochbihler, Jarosław Wałęsa

Datum predložitve

6.12.2018


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

34

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Petr Ježek, Wolf Klinz, Lieve Wierinck

ECR

Syed Kamall, Bernd Lucke, Ralph Packet

PPE

Markus Ferber, Brian Hayes, Georgios Kircos (Georgios Kyrtsos), Alain Lamassoure, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Jarosław Wałęsa

S&D

Pervenche Berès, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Philippe Lamberts, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Molly Scott Cato

3

-

GUE/NGL

Marisa Matias, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

2

0

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 11. januar 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov