Förfarande : 2018/0041(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0430/2018

Ingivna texter :

A8-0430/2018

Debatter :

PV 15/04/2019 - 16
CRE 15/04/2019 - 16

Omröstningar :

PV 16/04/2019 - 8.9
CRE 16/04/2019 - 8.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2019)0367

BETÄNKANDE     ***I
PDF 534kWORD 76k
6.12.2018
PE 627.813v03-00 A8-0430/2018

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG och av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU avseende gränsöverskridande distribution av kollektiva investeringsfonder

(COM(2018)0092 – C8‑0111/2018 – 2018/0041(COD))

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

Föredragande: Wolf Klinz

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG och av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU avseende gränsöverskridande distribution av kollektiva investeringsfonder

(COM(2018)0092 – C8‑0111/2018 – 2018/0041(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0092),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 53.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8‑0111/2018),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8-0430/2018).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

EUROPAPARLAMENTETS ÄNDRINGSFÖRSLAG(1)*

till kommissionens förslag

---------------------------------------------------------

2018/0041 (COD)

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG och av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU avseende gränsöverskridande distribution av företag för kollektiva investeringar

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 53.1,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska centralbankens yttrande(2),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3),

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet, och

av följande skäl:

(1)  Ett gemensamt mål för Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG(4) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU(5) är att säkerställa lika konkurrensvillkor för företag för kollektiva investeringar och att undanröja hinder för den fria rörligheten för andelar och aktier i sådana företag i unionen, och samtidigt säkerställa ett mer enhetligt investerarskydd. Dessa mål har i stort sett uppnåtts men det finns fortfarande vissa hinder för att fondförvaltare ska kunna dra full nytta av den inre marknaden.

(2)  Bestämmelserna i detta direktiv kompletteras av en särskild förordning [om underlättande av gränsöverskridande distribution av företag för kollektiva investeringar och om ändring av förordningarna (EU) nr 345/2013 och (EU) nr 346/2013]. I förordningen fastställs ytterligare regler och förfaranden avseende företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) och förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-förvaltare). Tillsammans leder förordningen och detta direktiv till ytterligare samordning av villkoren för fondförvaltare som är verksamma på den inre marknaden och till underlättad gränsöverskridande distribution av de fonder som de förvaltar.

(3)  Det är nödvändigt att komplettera luckor i regelverket och anpassa förfarandet för anmälan till de behöriga myndigheterna om ändringar avseende fondföretaget med det förfarande för anmälan som fastställs i direktiv 2011/61/EU.

(4)  Förordning [om underlättande av gränsöverskridande distribution av företag för kollektiva investeringar och om ändring av förordningarna (EU) nr 345/2013 och (EU) nr 346/2013] innehåller nya bestämmelser som föreskriver att Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) ska utarbeta förslag till tekniska tillsynsstandarder och förslag till tekniska genomförandestandarder för att närmare ange vilka uppgifter som krävs, och standardformulär, mallar och förfaranden för överlämnande av uppgifterna, avseende förvaltning, start eller upphörande av marknadsföring av företag för kollektiva investeringar enligt direktiv 2009/65/EG och direktiv 2011/61/EU. De bestämmelser i dessa två direktiv som innebär att Esma ges diskretionär befogenhet att utarbeta tekniska tillsynsstandarder och förslag till tekniska genomförandestandarder avseende anmälningar är därför inte längre nödvändiga och bör utgå.

(5)  Genom förordning [om underlättande av gränsöverskridande distribution av företag för kollektiva investeringar och om ändring av förordningarna (EU) nr 345/2013 och (EU) nr 346/2013] skärps principerna för marknadskommunikation som regleras genom direktiv 2009/65/EG, och dess tillämpning utvidgas till AIF-förvaltare, vilket leder till ett starkt investerarskydd oavsett typ av investerare. Motsvarande bestämmelser i direktiv 2009/65/EG om marknadsföringskommunikation och tillgång till nationella lagar och andra författningar som rör marknadsföring av andelar i fondföretag är därför inte längre nödvändiga och bör utgå.

(6)  Bestämmelserna i direktiv 2009/65/EG som är införlivade i vissa nationella rättssystem och som kräver att nödvändiga funktioner tillhandahålls investerare har visat sig vara betungande. Dessa lokala funktioner används dessutom sällan av investerarna på det sätt som avses i direktivet. Numera föredrar investerare direkt kontakt med fondförvaltaren, antingen elektroniskt eller per telefon, medan betalningar och inlösen genomförs via andra kanaler. Även om dessa funktioner används för administrativa ändamål, till exempel återvinning av föreskrivna avgifter över landsgränserna, bör sådana ärenden skötas på annat sätt, inbegripet genom samarbete mellan behöriga myndigheter. Det bör därför fastställas bestämmelser som moderniserar och närmare anger de krav som gäller för att tillhandahålla funktioner till icke-professionella investerare, och medlemsstaterna bör inte kräva lokal fysisk närvaro för tillhandahållande av sådana funktioner. Bestämmelserna bör samtidigt garantera att investerarna har tillgång till den information som de har rätt till.

(7)  För att säkerställa att icke-professionella investerare ges likvärdig behandling är det nödvändigt att kraven på funktioner även tillämpas på AIF-förvaltare om medlemsstaterna tillåter dem att marknadsföra andelar eller aktier i AIF-fonder till icke-professionella investerare inom sina territorier.

(7a)  För att underlätta tillämpningen av icke-professionella investerares rättigheter vid gränsöverskridande marknadsföring av investeringsfonder bör medlemsstaterna se till att icke-professionella investerare vid omfattande överträdelser har möjlighet att väcka grupptalan enligt både unionsrätten och nationell lagstiftning i enlighet med direktiv ... [Europaparlamentets och rådets direktiv om grupptalan för att skydda konsumenters kollektiva intressen, och om upphävande av direktiv 2009/22/EG].

(8)  Eftersom det saknas tydliga och enhetliga villkor för upphörande av marknadsföring av andelar eller aktier i ett fondföretag eller en AIF-fond i en värdmedlemsstat uppstår ekonomisk och rättslig osäkerhet för fondförvaltare. Detta förslag fastställer därför tydliga villkor ▌som gäller för avanmälan av marknadsföringsverksamhet. Villkoren har satts upp på ett sådant sätt att en balans uppnås mellan å ena sidan möjligheten för företag för kollektiva investeringar eller deras förvaltare att avsluta sin marknadsföringsverksamhet när de fastställda villkoren är uppfyllda och, å andra sidan, investerarnas intressen i sådana företag.

(9)  Möjligheten att upphöra med marknadsföring av fondföretag eller EU-baserade AIF-fonder i en viss medlemsstat bör inte innebära en kostnad för investerarna eller försämra deras garantier enligt direktiv 2009/65/EG eller direktiv 2011/61/EU, särskilt vad gäller deras rätt till korrekt information om fondernas fortsatta verksamhet.

(10)  AIF-förvaltare eller ett förvaltningsbolag för fondföretag som vill testa investerarnas intresse för en viss investeringsidé eller investeringsstrategi möts i vissa fall av olika behandling av sonderande marknadsföringsverksamhet i olika nationella rättsordningar. Mellan vissa medlemsstater som tillåter sonderande marknadsföring varierar definitionerna och villkoren avsevärt. I andra medlemsstater finns det ingen definition på vad som utgör sonderande marknadsföring alls. För att åtgärda dessa skillnader bör en harmoniserad definition av sonderande marknadsföring av en AIF-fond fastställas, och även villkoren enligt vilka en EU-baserad AIF-förvaltare får bedriva sådan verksamhet.

(11)  För att betraktas som sonderande marknadsföring enligt detta direktiv bör marknadsföringen riktas till en professionell investerare och avse en investeringsidé eller en investeringsstrategi där det inte redan finns någon etablerad AIF-fond eller delfond, eller där en etablerad AIF-fond eller delfond ännu inte har anmälts för marknadsföring i den berörda medlemsstaten. Det är därmed inte möjligt för investerare att teckna andelar eller aktier i en AIF-fond under den sonderande marknadsföringen ▌och det bör vara förbjudet att i detta skede dela ut slutliga versioner av erbjudandehandlingar eller någon form av teckningshandlingar till potentiella investerare. När en investerare som är föremål för en AIF-förvaltares sonderande marknadsföringsverksamhet efter en sådan verksamhet tecknar andelar eller aktier i en AIF-fond eller delfond som liknar den investeringsidé som presenterades i den sonderande marknadsföringen, eller i en AIF-fond eller delfond som det hänvisades till under den sonderande marknadsföringsverksamheten, bör emellertid tillämpligt anmälningsförfarande följas och AIF-förvaltaren bör inte kunna åberopa kundinitierade kontakter (reverse solicitation). För att säkerställa att nationella behöriga myndigheter kan utöva kontroll över sonderande marknadsföringsverksamhet i sina medlemsstater, bör AIF-förvaltare sända ett informellt brev eller e-post till de behöriga myndigheterna i sin hemmedlemsstat och de behöriga myndigheterna i den eller de medlemsstater där de kommer att bedriva sonderande marknadsföring, och ange i vilken medlemsstat eller vilka medlemsstater de kommer att bedriva sonderande marknadsföring. Översändandet av detta informella brev eller denna e-post bör inte bli föremål för några extra avgifter från de behöriga myndigheternas sida.

(11a)  AIF-förvaltare bör se till att deras sonderande marknadsföringsverksamhet dokumenteras på lämpligt sätt och att relevanta dokument på begäran görs tillgängliga för de berörda nationella behöriga myndigheterna. Sådan information bör omfatta en hänvisning till medlemsstaterna och den tidsperiod under vilken den sonderande marknadsföringsverksamheten ägde rum, samt en beskrivning av de investeringsstrategier eller investeringsidéer som lagts fram under den sonderande marknadsföringsverksamheten. Esma bör noga övervaka eventuella brister i konvergensen mellan medlemsstaterna när det gäller dokumentation av sonderande marknadsföringsverksamhet, och bör vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att sonderande marknadsföring som ett verktyg för att främja gränsöverskridande distribution av fonder inte blir mindre effektiv i sådana fall.

(11b)  Utan att det påverkar definitionen av sonderande marknadsföring i detta direktiv bör medlemsstaterna se till att fondföretags förvaltningsbolag kan fortsätta att testa professionella investerares intresse för en viss investeringsidé eller investeringsstrategi för fondföretag som ännu inte har etablerats. Kommissionen bör dessutom lägga fram ett lagstiftningsförslag för Europaparlamentet och rådet i syfte att harmonisera de bestämmelser som är tillämpliga på fondföretags förvaltningsbolag och AIF-förvaltare som testar investerares intresse för en viss investeringsidé eller investeringsstrategi.

(11c)  De harmoniserade bestämmelserna om sonderande marknadsföring bör inte vara till nackdel för en EU-baserad AIF-förvaltare gentemot en icke EU-baserad AIF-förvaltare. Detta gäller både den nuvarande situationen, där icke EU-baserade AIF-förvaltare inte har passrättigheter, och den situation där bestämmelserna om passförfaranden i direktiv 2011/61/EU blir tillämpliga. För att säkerställa detta bör kommissionen göra en grundlig undersökning av alla bestämmelser i direktiv 2011/61/EU mot bakgrund av deras tillämpning i ett scenario med en passordning för icke EU-baserade AIF-förvaltare, och vid behov föreslå ändringar av lagstiftningen innan artiklarna 35 och 37–41 i direktiv 2011/61/EU blir tillämpliga.

(12)  För att skapa rättslig säkerhet är det nödvändigt att samordna första tillämpningsdag för lagar och andra författningar som genomför detta direktiv och förordning [om underlättande av gränsöverskridande distribution av företag för kollektiva investeringar och om ändring av förordningarna (EU) nr 345/2013 och (EU) nr 346/2013] vad beträffar relevanta bestämmelser om marknadskommunikation och sonderande marknadsföring. Det är också nödvändigt att samordna de befogenheter som ges till kommissionen med avseende på att anta förslag till tekniska tillsynsstandarder och tekniska genomförandestandarder, som utarbetats av Esma, enligt förordning [om underlättande av gränsöverskridande distribution av företag för kollektiva investeringar och om ändring av förordningarna (EU) nr 345/2013 och (EU) nr 346/2013] vad gäller underrättelser, skriftliga anmälningar och skriftliga underrättelser om gränsöverskridande verksamhet, vilka genom detta direktiv utgår ur direktiv 2009/65/EG respektive direktiv 2011/61/EU.

(13)  I enlighet med den gemensamma politiska förklaringen av den 28 september 2011 från medlemsstaterna och kommissionen om förklarande dokument(6), har medlemsstaterna åtagit sig att, när det är berättigat, låta anmälan av införlivandeåtgärder åtföljas av ett eller flera dokument som förklarar förhållandet mellan de olika delarna i direktivet och motsvarande delar i de nationella instrumenten för införlivande. Lagstiftaren anser att det är motiverat att sådana dokument översänds avseende detta direktiv.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändring av direktiv 2009/65/EG

Direktiv 2009/65/EG ska ändras på följande sätt:

(1)  I artikel 17.8 ska följande stycken läggas till:

”Om en ▌ändring ▌skulle leda till att förvaltningsbolaget inte längre efterlever bestämmelserna i detta direktiv ska de ▌behöriga myndigheterna i förvaltningsbolagets hemmedlemsstat senast 15 arbetsdagar efter mottagandet av all den information som avses i denna punkt underrätta förvaltningsbolaget om att ändringen inte får genomföras.

I detta fall ska de behöriga myndigheterna i förvaltningsbolagets hemmedlemsstat underrätta de behöriga myndigheterna i förvaltningsbolagets värdmedlemsstat om att ändringen inte kommer att genomföras.

Om en ▌ändring genomförs i strid med vad som anges i andra och tredje stycket, och detta innebär att förvaltningsbolaget inte längre skulle efterleva bestämmelserna i detta direktiv, ska de behöriga myndigheterna i förvaltningsbolagets hemmedlemsstat vidta alla nödvändiga åtgärder i enlighet med artikel 98, och ska utan onödigt dröjsmål underrätta de behöriga myndigheterna i förvaltningsbolagets värdmedlemsstat om detta.

(3)  Artikel 77 ska utgå.

(4)  I artikel 91 ska punkt 3 utgå.

(5)  Artikel 92 ska ersättas med följande:

”Artikel 92

1. Medlemsstaterna ska se till att fondföretagets förvaltningsbolag, i varje medlemsstat där det har för avsikt att marknadsföra andelar i ett fondföretag, erbjuder funktioner för att utföra följande uppgifter:

(a)  Behandla tecknings-, återköps- eller inlösenorder och göra andra utbetalningar till andelsägare avseende fondföretagets andelar, i enlighet med villkoren i fondföretagets handlingar.

(b)  Tillhandahålla investerare information om hur order som avses i led a kan göras och hur återköp och inlösen betalas.

(c)  Underlätta hanteringen av information och tillgången till de förfaranden och arrangemang som avses i artikel 15 om hur investerarna kan utöva de rättigheter som följer av deras investering i fondföretaget i den medlemsstat där fonden marknadsförs.

(d)  För inspektion och för erhållande av kopior, tillhandahålla investerare

(i)  fondföretagets fondbestämmelser eller bolagsordning,

(ii)  fondföretagets senaste offentliggjorda årsrapport och den senaste offentliggjorda halvårsrapporten, om denna offentliggjorts senare.

(iia)  fondföretagets prospekt,

(iib)  fondföretagets mest aktuella dokument med basfakta för investerare.

(e)  Tillhandahålla investerare relevant information om de uppgifter som funktionerna utför via ett varaktigt medium enligt definitionen i artikel 2.1 m i direktiv 2009/65/EG.

(ea)  Fungera som kontaktpunkt för kommunikation med den behöriga myndigheten.

2. Medlemsstaterna ska inte kräva att fondföretaget måste finnas på plats fysiskt i hemmedlemsstaten eller att det måste utse en tredje part för tillämpningen av punkt 1.

3. Fondföretaget ska säkerställa att funktionerna för att utföra de uppgifter som avses i punkt 1 tillhandahålls

(a)  ▌på det officiella språket eller ett av de officiella språken i den medlemsstat där fondföretaget marknadsförs eller på ett språk som godkänns av de behöriga myndigheterna i den medlemsstaten,

(b)  av fondföretaget själv, eller en tredje part som omfattas av regler och tillsyn för de uppgifter som ska utföras, eller båda, inbegripet användning av elektroniska medel.

För tillämpningen av led b, om uppgifterna utförs av en tredje part, ska utnämnandet av den tredje parten dokumenteras genom ett skriftligt avtal som anger vilka av uppgifterna i punkt 1 som inte utförs av fondföretaget, och att den tredje parten erhåller alla relevanta uppgifter och handlingar från fondföretagets förvaltningsbolag.

(6)  ▌Artikel 93 ska ändras på följande sätt:

(a)  Punkt 1 ska ersättas med följande:

1. Om ett fondföretag avser att marknadsföra sina andelar i en annan medlemsstat än sin hemmedlemsstat, ska det först överlämna en skriftlig anmälan till de behöriga myndigheterna i sin hemmedlemsstat.

Anmälan ska innehålla information om de åtgärder som vidtagits för marknadsföringen av fondföretagets andelar i värdmedlemsstaten, och i förekommande fall aktiekategorier. I det fall som avses i artikel 16.1 ska informationen även innehålla uppgift om att fondföretagets marknadsförs av förvaltningsbolaget som förvaltar fondföretaget.

Anmälan ska även innehålla den information och den adress som behövs för fakturering, eller information om eventuella föreskrivna avgifter som de behöriga myndigheterna i värdmedlemsstaten kan tillämpa samt information om de funktioner som behövs för att utföra de uppgifter som avses i artikel 92.1.

(b)  ▌Punkt 8 ska ersättas med följande:

”8. Om en ändring görs av informationen i den skriftliga anmälan som överlämnats i enlighet med punkt 1 eller om en ändring görs avseende de aktiekategorier som ska marknadsföras, ska fondföretaget skriftligen anmäla detta till de behöriga myndigheterna i både fondföretagets hemmedlemsstat och värdmedlemsstat minst en månad innan ändringen verkställs.

Om en sådan ändring som avses i första stycket skulle leda till att fondföretaget inte längre efterlever bestämmelserna i detta direktiv ska de ▌behöriga myndigheterna i fondföretagets hemmedlemsstat senast 15 arbetsdagar efter mottagandet av den information som avses i första stycket underrätta fondföretaget om att ändringen inte får genomföras.

I detta fall ska de behöriga myndigheterna i fondföretagets hemmedlemsstat underrätta de behöriga myndigheterna i fondföretagets värdmedlemsstat om att ändringen inte kommer att genomföras.

Om en sådan ändring som avses i första stycket genomförs efter det att en underrättelse har gjorts i enlighet med andra stycket, och om ändringen leder till att fondföretaget inte längre efterlever bestämmelserna i detta direktiv, ska de behöriga myndigheterna i fondföretagets hemmedlemsstat vidta alla vederbörliga åtgärder i enlighet med artikel 98, däribland uttryckligt förbud mot marknadsföring av fondföretaget om nödvändigt, och ska utan onödigt dröjsmål underrätta de behöriga myndigheterna i fondföretagets värdmedlemsstat om detta.

Om en ändring som avses i första stycket inte påverkar fondföretagets efterlevnad av detta direktiv ska de behöriga myndigheterna i fondföretagets hemmedlemsstat utan onödigt dröjsmål, och under alla omständigheter 15 arbetsdagar efter mottagandet av den information som avses i första stycket, underrätta de behöriga myndigheterna i fondföretagets värdmedlemsstat om dessa ändringar.

(7)  Följande artikel ska införas som artikel 93a:

”Artikel 93a

1. De behöriga myndigheterna i fondföretagets hemmedlemsstat ska säkerställa att fondföretaget får avanmäla marknadsföringsverksamhet för sina andelar i en medlemsstat där det har anmält sin verksamhet i enlighet med artikel 93, om samtliga följande villkor är uppfyllda:

(b)    Ett allmänt erbjudande ska lämnas om att utan avgifter eller avdrag köpa tillbaka alla de andelar i fondföretaget som innehas av investerare i en medlemsstat där fondföretaget har anmält sin verksamhet i enlighet med artikel 93, vilket ska offentliggörs under minst 30 arbetsdagar och riktas individuellt, direkt eller via finansiella mellanhänder, till alla investerare i värdmedlemsstaten vilkas identitet är känd.

(c)  Avsikten att avanmäla marknadsföringsverksamheten i den medlemsstat där fondföretaget har anmält sin verksamhet i enlighet med artikel 93 ska offentliggöras på ett sätt som är allmänt tillgängligt, även på elektronisk väg, och som är brukligt för marknadsföring av fondföretag och passande för en typisk fondföretagsinvesterare.

Meddelandet till investerarna ska klargöra konsekvenserna för investerarna om de inte godtar erbjudandet att återköpa sina andelar.

Den information som avses i leden b och c ska lämnas på det officiella språket eller ett av de officiella språken i den medlemsstat där fondföretaget har marknadsförts, eller på ett språk som godkänns av de behöriga myndigheterna i den medlemsstaten.

2. Fondföretaget ska lämna in en skriftlig anmälan till de behöriga myndigheterna i sin hemmedlemsstat, och den ska innehålla de uppgifter som anges i punkt 1.

3. De behöriga myndigheterna i fondföretagets hemmedlemsstat ska kontrollera om den anmälan som fondföretaget överlämnat i enlighet med punkt 2 är fullständig. De behöriga myndigheterna i fondföretagets hemmedlemsstat ska senast 15 arbetsdagar efter mottagandet av den anmälan som avses i punkt 2 vidarebefordra denna anmälan till de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där marknadsföring av fondföretaget planeras upphöra, och till Esma, eller i annat fall informera fondföretaget om orsaken till att anmälan inte kan vidarebefordras.

Efter det att anmälan har vidarebefordrats enligt första stycket ska de behöriga myndigheterna i fondföretagets hemmedlemsstat omedelbart underrätta fondföretaget om att så har skett. Från och med den dagen ska fondföretaget upphöra med all marknadsföring av sina andelar i den medlemsstat som anges i den skriftliga anmälan som avses i punkt 2.

4. Så länge som investerare fortfarande har andelar i fondföretaget efter det att marknadsföringen upphört gäller följande:

(a)  Fondföretaget ska ▌förse de investerare som fortfarande har andelar i fondföretaget, samt de behöriga myndigheterna i fondföretagets hemmedlemsstat och de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där marknadsföringen upphört, med de uppgifter som krävs enligt artikel 68–82 och enligt artikel 94.

(b)  De behöriga myndigheterna i fondföretagets hemmedlemsstat ska förse de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där marknadsföringen upphört med de uppgifter som enligt artikel 93 ska tillhandhållas de behöriga myndigheterna i fondföretagets värdmedlemsstat.

(c)  De behöriga myndigheterna i den medlemsstat där marknadsföringen upphört ska utöva de rättigheter och skyldigheter som enligt artiklarna 97 och 108 åläggs de behöriga myndigheterna i fondföretagets värdmedlemsstat, och får i tillämpliga fall ta ut avgifter för att utföra denna verksamhet, i enlighet med de bestämmelser som är tillämpliga på behöriga myndigheter i enlighet med artikel 6 i förordning [om underlättande av gränsöverskridande distribution av företag för kollektiva investeringar och om ändring av förordningarna (EU) nr 345/2013 och (EU) nr 346/2013].

5. Medlemsstaterna ska göra det möjligt att använda alla typer av elektronisk kommunikation eller annan teknik för distanskommunikation för tillämpningen av punkt 4, förutsatt att investerarna får tillgång till informationen och kommunikationstekniken på det officiella språket eller ett av de officiella språken i den medlemsstat där de är etablerade, eller på ett språk som godkänns av de behöriga myndigheterna i den medlemsstaten.”

(8)  I artikel 95 ska punkt 2 a utgå.

Artikel 2

Ändring av direktiv 2011/61/EU

Direktiv 2011/61/EU ska ändras på följande sätt:

(1)  I artikel 4.1, mellan leden ae och af, ska följande led införas som led aea:

‘(aea)  sonderande marknadsföring: direkt eller indirekt tillhandahållande av information eller kommunikation om investeringsstrategier eller investeringsidéer från en EU-baserad AIF-förvaltare, eller på förvaltarens vägnar, till potentiella professionella investerare med hemvist eller säte inom unionen, i syfte att testa deras intresse för en AIF-fond eller en delfond i en AIF-fond som ännu inte är etablerad, eller som är etablerad men ännu inte anmäld för marknadsföring i enlighet med artikel 32 i den medlemsstat där de potentiella investerarna har sin hemvist eller sitt säte, något som i varje enskild fall inte ska förstås som ett erbjudande eller en placement riktad till investeraren att investera i andelar eller aktier i den AIF-fonden eller delfonden.

(2)  I början av kapitel VI ska följande artikel 30a införas:

”Artikel 30aVillkor för EU-baserade AIF-förvaltares sonderande marknadsföring inom unionen

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att en auktoriserad EU-baserad AIF-förvaltare får bedriva sonderande marknadsföring inom unionen, utom då den information som presenteras för potentiella investerare

(c)  gör det möjligt för investerarna att förbinda sig att förvärva andelar eller aktier i en viss AIF-fond,

(d)  utgör slutversionen av ett prospekt, bolagsordning eller erbjudandehandlingar för en ännu ej etablerad AIF-fond, eller utgör teckningsblanketter eller liknande handlingar, oavsett om de har formen av utkast eller slutversion, som ger investerare möjlighet att investera i andelar eller aktier i en AIF-fond eller en delfond. För AIF-fonder som redan är etablerade kan slutversionen av ett prospekt tillhandahållas.

Om ett utkast till prospekt eller erbjudandehandling enligt vad som avses i led d i första stycket lämnas, ska det i detta dokument tydligt anges att det inte utgör ett erbjudande eller en inbjudan att teckna aktier eller andelar i en AIF-fond eller en delfond.

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att en EU-baserad AIF-förvaltare, innan den sonderande marknadsföringen inleds, skickar ett enkelt brev i pappersformat eller elektroniskt format till de behöriga myndigheterna i sin hemmedlemsstat, i vilket AIF-förvaltaren uppger i vilken medlemsstat eller i vilka medlemsstater denna verksamhet kommer att bedrivas, med en kopia till de behöriga myndigheterna i den medlemsstat eller de medlemsstater där AIF-förvaltaren kommer att bedriva sonderande marknadsföring.

Medlemsstaterna ska säkerställa att det inte krävs någon anmälan om innehåll eller adresser avseende den sonderande marknadsföringsverksamheten till de behöriga myndigheterna för att en EU-baserad AIF-förvaltare ska kunna bedriva sådan verksamhet.

3. AIF-förvaltare ska se till att investerare inte förvärvar andelar eller aktier i en AIF-fond genom sonderande marknadsföring, och att investerare som kontaktats som en del av sonderande marknadsföring endast får förvärva andelar eller aktier i den berörda AIF-fonden om det rör sig om marknadsföring tillåten enligt artiklarna 31 och 32.

Professionella investerares teckning till följd av sonderande marknadsföring inom 18 månader efter det att AIF-förvaltaren inledde den sonderande marknadsföringen, av andelar eller aktier i en AIF-fond som avses i den information som lämnats inom ramen för den sonderande marknadsföringen av en EU-baserad AIF-förvaltare eller för dennes räkning, eller i en AIF-fond som etablerats som ett resultat av denna sonderande marknadsföringsverksamhet, ska anses vara ett resultat av marknadsföring och vara föremål för de tillämpliga anmälningsförfaranden som avses i artiklarna 31 och 32.

3a. Medlemsstaterna ska säkerställa att EU-baserade AIF-förvaltare gör lämpliga arrangemang så att information som rör deras sonderande marknadsföring finns tillgänglig för, och tillhandahålls på begäran till, de behöriga myndigheterna i deras hemmedlemsstat och de behöriga myndigheterna i de medlemsstater där de har inlett sonderande marknadsföring. EU-baserade AIF-förvaltare ska säkerställa att deras sonderande marknadsföring dokumenteras på ett tillfredsställande sätt, inbegripet hänvisningar till i vilka medlemsstater och under vilken tidsperiod den sonderande marknadsföringen ägde rum, samt en kort beskrivning av dessa verksamheter, inklusive information om presenterade investeringsstrategier och, i förekommande fall, en förteckning över de presenterade AIF-fonderna och delfonderna i en AIF-fond.

3b. En tredje part får endast bedriva sådan verksamhet som avses i punkt 1 i en AIF-förvaltares värdmedlemsstat på uppdrag av en auktoriserad EU-baserad AIF-förvaltare om den auktoriserats som ett värdepappersföretag i enlighet med direktiv 2014/65/EU, som ett kreditinstitut i enlighet med direktiv 2013/36/EU, som ett förvaltningsbolag för fondföretag enligt direktiv 2009/65/EG, som en förvaltare av alternativa investeringsfonder i enlighet med direktiv 2011/61/EU eller som ett anknutet ombud.

(3)    I artikel 31 ska punkt 5 utgå.

(4)  ▌Artikel 32 ska ändras på följande sätt:

(a)  Punkt 7 andra stycket ska ersättas med följande:

”Om en planerad ändring innebär att AIF-förvaltarens förvaltning av AIF-fonden inte längre skulle vara förenlig med detta direktiv, eller att AIF-förvaltaren i övrigt inte längre skulle efterleva detta direktiv, ska de berörda behöriga myndigheterna i AIF-förvaltarens hemmedlemsstat senast 15 arbetsdagar efter mottagandet av all den information som avses i första stycket informera AIF-förvaltaren om att denna inte får genomföra ändringen. De behöriga myndigheterna i AIF-förvaltarens hemmedlemsstat ska utan onödigt dröjsmål informera de behöriga myndigheterna i AIF-förvaltarens värdmedlemsstat om den planerade ändringen, sin bedömning av den och huruvida den genomförts.

(aa)  I punkt 7 ska tredje stycket ersättas med följande:

Om den planerade ändringen genomförs trots vad som anges i första och andra stycket eller om en oplanerad ändring har ägt rum och detta innebär att AIF-förvaltarens förvaltning av AIF-fonden inte längre skulle vara förenlig med detta direktiv, eller att AIF-förvaltaren i övrigt inte längre skulle efterleva detta direktiv, ska de behöriga myndigheterna i AIF-förvaltarens hemmedlemsstat vidta alla nödvändiga åtgärder i enlighet med artikel 46, vid behov även ett uttryckligt förbud mot marknadsföring av AIF-fonden, och ska utan onödigt dröjsmål underrätta de behöriga myndigheterna i AIF-förvaltarens värdmedlemsstat om detta.

(b)   I punkt 7 ska fjärde stycket ersättas med följande:

”Om ändringarna inte påverkar förenligheten med detta direktiv vad avser AIF-förvaltarens förvaltning av AIF-fonden eller AIF-förvaltarens efterlevnad av detta direktiv i övrigt, ska de behöriga myndigheterna i AIF-förvaltarens hemmedlemsstat utan onödigt dröjsmål och senast inom 15 arbetsdagar informera de behöriga myndigheterna i AIF-förvaltarens värdmedlemsstat om dessa ändringar.”

(c)   Punkt 8 ska utgå.

(5)  Följande artikel ska införas som artikel 32a:

”Artikel 32a

Avanmälan av marknadsföringsverksamhet för andelar eller aktier i EU-baserade AIF-fonder i andra medlemsstater än i AIF-förvaltarens hemmedlemsstat

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att en EU-baserad AIF-förvaltare får avanmäla marknadsföringen av andelar eller aktier i en EU-baserad AIF-fond som den förvaltar i den medlemsstat där en anmälan om marknadsföringsverksamheten har överlämnats i enlighet med artikel 32, om samtliga följande villkor är uppfyllda:

(b)  Med undantag för slutna (closed-end) AIF-fonder och fonder som regleras genom förordning (EU) 2015/760, ska ett allmänt erbjudande lämnas om att utan avgifter eller avdrag köpa tillbaka alla de andelar eller aktier i AIF-fonden som innehas av investerare i den medlemsstat där anmälan om marknadsföringsverksamhet har överlämnats i enlighet med artikel 32, vilket ska offentliggörs under minst 30 arbetsdagar och riktas individuellt, direkt eller via finansiella mellanhänder, till alla investerare i den medlemsstaten vilkas identitet är känd.

(c)  Avsikten att upphöra med marknadsföringsverksamheten på den medlemsstats territorium där anmälan om marknadsföringsverksamhet har överlämnats i enlighet med artikel 32 ska offentliggöras på ett sätt som är allmänt tillgängligt och som är brukligt för marknadsföring av AIF-fonder och passande för en typisk AIF-fondinvesterare.

2. AIF-förvaltaren ska lämna in en anmälan till de behöriga myndigheterna i sin hemmedlemsstat, som ska innehålla de uppgifter som anges i punkt 1.

3. De behöriga myndigheterna i AIF-förvaltarens hemmedlemsstat ska kontrollera om den anmälan som AIF-förvaltaren överlämnat enligt punkt 2 är fullständig. De behöriga myndigheterna i AIF-förvaltarens hemmedlemsstat ska senast 15 arbetsdagar efter mottagandet av den fullständiga anmälan som avses i punkt 2 vidarebefordra den till de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där marknadsföring av AIF-fonden planeras upphöra, och till Esma.

Efter det att anmälan har vidarebefordrats enligt första stycket ska de behöriga myndigheterna i AIF-förvaltarens hemmedlemsstat omedelbart underrätta AIF-förvaltaren om att så har skett. Från och med den dagen ska AIF-förvaltaren upphöra med all marknadsföring av andelar eller aktier i den förvaltade AIF-fonden i den medlemsstat som anges i den skriftliga anmälan som avses i punkt 2.

4. Så länge som investerare fortfarande har andelar i den EU-baserade AIF-fonden efter det att marknadsföringsverksamheten avanmälts gäller följande:

(a)  AIF-förvaltaren ska ▌ge de investerare som fortfarande har andelar eller aktier i den EU-baserade AIF-fonden, samt de behöriga myndigheterna i AIF-förvaltarens hemmedlemsstat och de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där marknadsföringen upphört, de uppgifter som krävs enligt artiklarna 22 och 23.

(b)  De behöriga myndigheterna i AIF-förvaltarens hemmedlemsstat ska förse de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där marknadsföringen upphört med de uppgifter som enligt artikel 32 ska tillhandhållas de behöriga myndigheterna i AIF-förvaltarens värdmedlemsstat.

(c)  De behöriga myndigheterna i den medlemsstat där marknadsföringen upphört ska utöva de rättigheter och skyldigheter som enligt artikel 45 i detta direktiv åläggs de behöriga myndigheterna i AIF-förvaltarens värdmedlemsstat, och får i tillämpliga fall ta ut avgifter för att utföra denna verksamhet, i enlighet med de bestämmelser som är tillämpliga på behöriga myndigheter i enlighet med artikel 6 i förordning [om underlättande av gränsöverskridande distribution av företag för kollektiva investeringar och om ändring av förordningarna (EU) nr 345/2013 och (EU) nr 346/2013].

5. Medlemsstaterna ska göra det möjligt att använda alla typer av elektronisk kommunikation eller annan teknik för distanskommunikation för tillämpningen av punkt 4.

(5a)  Artikel 33.6 ska ändras på följande sätt:

(a)  Andra stycket ska ersättas med följande:

Om en planerad ändring innebär att AIF-förvaltarens förvaltning av AIF-fonden inte längre skulle vara förenlig med detta direktiv, eller att AIF-förvaltaren i övrigt inte längre skulle efterleva detta direktiv, ska de berörda behöriga myndigheterna i AIF-förvaltarens hemmedlemsstat senast 15 arbetsdagar efter mottagandet av all den information som avses i första stycket informera AIF-förvaltaren om att denna inte får genomföra ändringen..

(b)  Tredje stycket ska ersättas med följande:

Om den planerade ändringen genomförs trots vad som anges i första och andra stycket eller om en oplanerad ändring har ägt rum och detta innebär att AIF-förvaltarens förvaltning av AIF-fonden inte längre skulle vara förenlig med detta direktiv, eller att AIF-förvaltaren i övrigt inte längre skulle efterleva detta direktiv, ska de behöriga myndigheterna i AIF-förvaltarens hemmedlemsstat vidta alla nödvändiga åtgärder i enlighet med artikel 46, och ska utan onödigt dröjsmål underrätta de behöriga myndigheterna i AIF-förvaltarens värdmedlemsstat om detta..

(6)  I artikel 33 ska punkterna 7 och 8 utgå.

(7)  Följande artikel ska införas som artikel 43a:

”Artikel 43a

Funktioner som är tillgängliga för icke-professionella investerare

1. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 26 i förordning (EU) 2015/760(7) ska medlemsstaterna säkerställa att en AIF-förvaltare, i varje medlemsstat där den har för avsikt att marknadsföra andelar eller aktier i en AIF-fond till icke-professionella investerare, tillhandahåller funktioner för att utföra följande uppgifter:

(a)  Behandla investerares tecknings-, betalnings-, återköps- eller inlösenorder avseende AIF-fondens andelar eller aktier, i enlighet med villkoren i AIF-fondens handlingar.

(b)  Tillhandahålla investerare information om hur order som avses i led a kan göras och hur återköp och inlösen betalas.

(c)  Underlätta hanteringen av information om hur investerarna kan utöva de rättigheter som följer av deras investering i AIF-fonden i den medlemsstat där fonden marknadsförs.

(d)  För inspektion och för erhållande av kopior ▌, tillhandahålla investerare information och handlingar i enlighet med artiklarna 22 och 23.

(e)  Tillhandahålla investerare relevant information om de uppgifter som funktionerna utför via ett varaktigt medium enligt definitionen i artikel 2.1 m i direktiv 2009/65/EG.

(ea)  Fungera som kontaktpunkt för kommunikation med de behöriga myndigheterna.

2. Medlemsstaterna ska inte kräva att en AIF-förvaltare måste finnas på plats fysiskt i hemmedlemsstaten eller att denna måste utse en tredje part för tillämpningen av punkt 1.

3. AIF-förvaltaren ska säkerställa att funktionerna för att utföra de uppgifter som avses i punkt 1 tillhandahålls

(a)  ▌på det officiella språket eller ett av de officiella språken i den medlemsstat där AIF-fonden marknadsförs eller på ett språk som godkänns av de behöriga myndigheterna i den medlemsstaten,

(b)  ▌av AIF-förvaltaren själv, eller en tredje part som omfattas av regler och tillsyn för de uppgifter som ska utföras, eller båda.

För tillämpningen av led b, om uppgifterna utförs av en tredje part, ska utnämnandet av denna dokumenteras genom ett skriftligt avtal som anger vilka av uppgifterna i punkt 1 som inte utförs av AIF-förvaltaren, och att den tredje parten erhåller alla relevanta uppgifter och handlingar från AIF-förvaltaren.”

(7a)  I bilaga IV ska följande punkter läggas till:

”(ha)  Den information och de adresser som de behöriga myndigheterna i värdmedlemsstaten behöver för fakturering av eller information om eventuella tillämpliga föreskrivna avgifter.

(hb)  Uppgift om de funktioner som behövs för att utföra de uppgifter som avses i artikel 43a.”

Artikel 3

Införlivande

1.  Medlemsstaterna ska senast den [Publikationsbyrån: infoga datum 24 månader efter dagen för ikraftträdandet] anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska genast överlämna texten till dessa bestämmelser till kommissionen.

De ska tillämpa dessa bestämmelser från och med den [Publikationsbyrån: infoga datum 24 månader efter dagen för ikraftträdande].

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.  Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell rätt som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 4

Utvärdering

Senast den ... [Publikationsbyrån: infoga datum 12 månader efter dagen för införlivandet av detta direktiv] ska kommissionen på grundval av en konsekvensbedömning lägga fram ett lagstiftningsförslag för Europaparlamentet och rådet om ändring av direktiv 2009/65/EU, i syfte att harmonisera de bestämmelser som är tillämpliga på fondföretags förvaltningsbolag som testar intresset hos professionella investerare för en viss investeringsidé eller investeringsstrategi som gäller etablerade och ännu inte etablerade fondföretag med den definition och de villkor för sonderande marknadsföring som fastställs i direktiv 2011/61/EU.

Senast den ... [Publikationsbyrån: infoga datum 36 månader efter dagen för införlivandet av detta direktiv] ska kommissionen på grundval av ett offentligt samråd och mot bakgrund av diskussioner med Esma och behöriga myndigheter, genomföra en utvärdering av tillämpningen av detta direktiv.

Innan artiklarna 35 och 37–41 i direktiv 2011/61/EU blir tillämpliga ska kommissionen lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet, och vid behov lagstiftningsförslag, på grundval av en undersökning av alla bestämmelser i direktiv 2011/61/EU, med avseende på deras tillämpning i ett scenario med en passordning för icke EU-baserade AIF-förvaltare, med särskilt fokus på de potentiellt olika villkoren för EU-baserade AIF-förvaltare och icke EU-baserade AIF-förvaltare, i syfte att säkerställa att EU-baserade AIF-förvaltare inte missgynnas.

Artikel 5

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artiklarna 1.1 b, 1.2, 1.8, 2.3, 2.4 c och 2.6 ska gälla från och med dagen för ikraftträdandet av detta direktiv.

Artikel 6

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den

På Europaparlamentets vägnar  På rådets vägnar

Ordförande  Ordförande

(1)

* Ändringar: ny text eller text som ersätter tidigare text markeras med fetkursiv stil och strykningar markeras med symbolen ▌.

(2)

  EUT C […], […], s. […].

(3)

  EUT C , , s. .

(4)

  Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) (EUT L 302, 17.11.2009, s. 32).

(5)

  Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU av den 8 juni 2011 om förvaltare av alternativa investeringsfonder (EUT L 174, 1.7.2011, s. 1).

(6)

  EUT C 369, 17.12.2011, s. 14.

(7)

  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/760 av den 29 april 2015 om europeiska långsiktiga investeringsfonder (EUT L 123, 19.5.2015, s. 9).


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Gränsöverskridande distribution av kollektiva investeringsfonder

Referensnummer

COM(2018)0092 – C8-0111/2018 – 2018/0041(COD)

Framläggande för parlamentet

7.3.2018

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ECON

16.4.2018

 

 

 

Committees asked for opinions

       Tillkännagivande i kammaren

JURI

16.4.2018

 

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

JURI

27.3.2018

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Wolf Klinz

31.5.2018

 

 

 

Tidigare föredragande

Ramon Tremosa i Balcells

 

 

 

Behandling i utskott

8.10.2018

19.11.2018

 

 

Antagande

3.12.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

34

3

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Petr Ježek, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Ralph Packet, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Enrique Calvet Chambon, Mady Delvaux, Syed Kamall, Alain Lamassoure, Luigi Morgano, Michel Reimon, Lieve Wierinck

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Barbara Lochbihler, Jarosław Wałęsa

Ingivande

6.12.2018


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

34

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Petr Ježek, Wolf Klinz, Lieve Wierinck

ECR

Syed Kamall, Bernd Lucke, Ralph Packet

PPE

Markus Ferber, Brian Hayes, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Jarosław Wałęsa

S&D

Pervenche Berès, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Philippe Lamberts, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Molly Scott Cato

3

-

GUE/NGL

Marisa Matias, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

2

0

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 10 januari 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy