ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за улесняване на трансграничното разпространение на колективни инвестиционни фондове, както и за изменение на регламенти (ЕС) № 345/2013 и (ЕС) № 346/2013

6.12.2018 - (COM(2018)0110 – C8‑0110/2018 – 2018/0045(COD)) - ***I

Комисия по икономически и парични въпроси
Докладчик: Волф Клинц


Процедура : 2018/0045(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0431/2018
Внесени текстове :
A8-0431/2018
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за улесняване на трансграничното разпространение на колективни инвестиционни фондове, както и за изменение на регламенти (ЕС) № 345/2013 и (ЕС) № 346/2013

(COM(2018)0110 – C8‑0110/2018 – 2018/0045(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2018)0110),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението до Парламента (C8‑0110/2018),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 11 юли 2018 г.[1],

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0431/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ[2]*,

към предложението на Комисията

---------------------------------------------------------

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за улесняване на трансграничното разпространение на предприятия за колективно инвестиране, както и за изменение на регламенти (ЕС) № 345/2013 и (ЕС) № 346/2013

(Текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейската централна банка,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет[3],

в съответствие с обикновената законодателна процедура,

като имат предвид, че:

(1)  Разнородните регулаторни и надзорни подходи по отношение на трансграничното разпространение на алтернативни инвестиционни фондове (АИФ) съгласно определението в член 4, параграф 1, буква а) от Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета[4], включително европейските фондове за рисков капитал (EuVECA) съгласно определението в Регламент (ЕС) № 345/2013, европейските фондове за социално предприемачество (EuSEF) съгласно определението в Регламент (ЕС) № 346/2013 и европейските фондове за дългосрочни инвестиции (ЕФДИ) съгласно определението в Регламент (ЕС) № 2015/760, и предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) по смисъла на Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета[5] водят до разпокъсаност и пречки пред трансграничното предлагане и достъп на АИФ и ПКИПЦК, което от своя страна може да попречи на тяхното предлагане в други държави членки.

(2)  С оглед повишаване на ефективността на нормативната уредба, приложима за предприятията за колективно инвестиране, и подобряване на защитата на инвеститорите маркетинговите съобщения до инвеститорите в АИФ и ПКИПЦК следва да са разпознаваеми като такива, а в тях следва да бъде представено на еднакво видно място подробно описание на рисковете и ползите от закупуването на дялове или акции от АИФ и ПКИПЦК. Освен това цялата информация, включена в маркетинговите съобщения, следва да бъде представена по коректен, ясен и неподвеждащ начин. За гарантиране на защитата на инвеститорите и осигуряване на еднакви условия на конкуренция между АИФ и ПКИПЦК стандартите за маркетинговите съобщения следва да важат също и за маркетинговите съобщения за АИФ и ПКИПЦК.

(2 a)  За да се увеличат прозрачността и защитата на инвеститорите и да се улесни достъпът до информация относно националните законови, подзаконови и административни разпоредби, приложими към маркетинговите съобщения, националните компетентни органи следва да публикуват тази информация на своите уебсайтове най-малко на език, обичайно използван в сферата на международните финанси, включително неофициални резюмета, които биха позволили на лицата, управляващи предприятия за колективно инвестиране, да получат първоначална представа за тези изисквания. Публикуването следва да бъде единствено с информативна цел и да не поражда правни задължения. По същите причини Европейският надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари) (ЕОЦКП) следва да създаде централна база данни, съдържаща хипервръзки към информацията, публикувана на уебсайтовете на компетентните органи.

(2б)  За да се насърчат добрите практики за защита на инвеститорите, заложени в националните изисквания за справедливи и ясни маркетингови съобщения, включително техните онлайн аспекти, ЕОЦКП следва да може да приема проекти на регулаторни технически стандарти за прилагането на тези правила по отношение на маркетинговите съобщения.

(3)  Компетентните органи могат да решат да изискват предварително уведомяване за маркетинговите съобщения с цел извършването на предварителна проверка дали тези съобщения са в съответствие с настоящия регламент и другите приложими изисквания, като например дали маркетинговите съобщения са разпознаваеми като такива, дали в тях е представено подробно описание на рисковете и ползите, свързани със закупуването на дялове или акции от ПКИПЦК и — ако държавата членка разрешава предлагането на АИФ на инвеститори на дребно — от АИФ, са представени на еднакво видно място и дали цялата информация в маркетинговите съобщения е представена по коректен, ясен и неподвеждащ начин. Тази проверка следва да се извърши в ограничен срок. Когато компетентните органи изискват предварително уведомяване, това не следва да ги възпрепятства да извършват последваща проверка на маркетинговите съобщения.

(4)   ▌

(5)  За да се гарантира равнопоставеността на ЛУАИФ или управляващите дружества на ПКИПЦК и те да бъдат улеснени при вземането на решения дали да участват в трансгранично разпространение на инвестиционни фондове, е важно таксите и налозите, начислявани от националните компетентни органи за ▌надзора на трансграничните дейности по предлагането, посочени в директиви 2009/65/ЕО и 2011/61/ЕС, да са пропорционални на извършваните надзорни задачи и да бъдат публично оповестявани и публикувани на техните уебсайтове с цел повишаване на прозрачността на тези такси и налози. По същата причина хипервръзките към информацията, публикувана на уебсайтовете на компетентните органи във връзка с таксите и налозите, следва да бъдат публикувани на уебсайта на ЕОЦКП, за да съществува централен информационен пункт. Уебсайтът на ЕОЦКП следва също така да съдържа интерактивен инструмент, даващ възможност за индикативно изчисляване на тези такси и налози, които се начисляват от националните компетентни органи.

(5 a)  За да се осигури по-добро събиране на таксите или налозите и да се засилят прозрачността и яснотата по отношение на структурата на таксите и налозите, когато такива такси или налози се начисляват от компетентните органи, ЛУАИФ и управляващите дружества на ПКИПЦК следва да получават фактура, индивидуално искане за плащане или платежна инструкция, където ясно се посочва размерът на дължимите такси и плащания.

(6)  Тъй като в съответствие с Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета[6] ЕОЦКП следва да наблюдава и оценява пазарните тенденции, попадащи в сферата на неговата компетентност, е целесъобразно и необходимо да бъдат задълбочени неговите познания чрез разширяване на вече съществуващите бази данни на ЕОЦКП, като в тях бъдат включени всички ЛУАИФ и управляващи дружества на ПКИПЦК, държавите членки, в които те предоставят услуги, и всички ▌АИФ и ПКИПЦК, управлявани и предлагани от тези ЛУАИФ и управляващи дружества на ПКИПЦК, както и всички държави членки, в които се предлагат тези предприятия за колективно инвестиране. За целта, за да се предостави възможност на ЕОЦКП да поддържа централната база данни с актуална информация, компетентните органи следва да предават на ЕОЦКП информация относно уведомленията, уведомителните писма и информацията, която са получили съгласно директиви 2009/65/ЕО и 2011/61/ЕС във връзка с трансграничната дейност, както и информация относно всяка промяна, която следва да бъде отразена в базата данни. Всички предавания на документи между компетентните органи, които се отнасят до уведомления, следва да се извършват чрез портал за уведомления, който трябва да бъде създаден от ЕОЦКП.

(7)  С цел да се осигурят еднакви условия на конкуренция между допустимите фондове за рисков капитал съгласно определението по член 3, буква б) от Регламент (ЕС) № 345/2013 на Европейския парламент и на Съвета или допустимите фондове за социално предприемачество съгласно определението по член 3, буква б) от Регламент (ЕС) № 346/2013 на Европейския парламент и на Съвета, от една страна, и останалите АИФ, от друга, е необходимо в тези регламенти да се включат правила за предварително предлагане, идентични на правилата за предварително предлагане, установени в Директива 2011/61/ЕС. Тези правила следва да дадат възможност на управителите, регистрирани в съответствие с посочените регламенти, да се насочват към инвеститори, като проверяват нагласата им към бъдещи инвестиционни възможности или стратегии посредством допустими фондове за рисков капитал или допустими фондове за социално предприемачество.

(8)  На Комисията следва да бъдат предоставени правомощия да приеме проекти на регулаторни технически стандарти, разработени от ЕОЦКП, за определяне на информацията относно маркетинговите съобщения, таксите или налозите или, когато е приложимо, съответните методологии за изчисляване на таксите или налозите, начислявани от компетентните органи. Освен това на Комисията следва да бъдат предоставени правомощия да приеме проекти на регулаторни технически стандарти, разработени от ЕОЦКП, за определяне на информацията, която трябва да бъде включвана в уведомленията, уведомителните писма и писмените уведомления относно трансграничните дейности, изисквани съгласно директиви 2009/65/ЕО и 2011/61/ЕС. Комисията следва да приеме тези проекти на регулаторни технически стандарти посредством делегирани актове съгласно член 290 от ДФЕС и в съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

(9)  На Комисията следва да бъдат предоставени правомощия да приеме регулаторни технически стандарти, разработени от ЕОЦКП, по отношение на стандартните формуляри, образци и процедури за публикуване, подавани от компетентните органи във връзка със законовите, подзаконовите и административните разпоредби и техните резюмета, отнасящи се до приложимите на тяхна територия изисквания по отношение на предлагането, равнищата на таксите или налозите, начислявани от тях за трансграничните дейности по предлагането, и когато е приложимо, съответните методологии за изчисляването им. Освен това, за да се подобри предаването към ЕОЦКП, техническите стандарти за изпълнение следва също така да обхващат уведомленията, уведомителните писма и информацията относно трансграничните дейности, изисквани съгласно директиви 2009/65/ЕО и 2011/61/ЕС. Комисията следва да приеме тези технически стандарти за изпълнение чрез актове за изпълнение съгласно член 291 от ДФЕС и в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

(10)  Необходимо е да се уточни информацията, която трябва да се съобщава на ЕОЦКП на всяко тримесечие, за да се актуализират базите данни на всички управители и предприятия за колективно инвестиране.

(11)  Всяка обработка на лични данни, извършвана в рамките на настоящия регламент, като например обмен или прехвърляне на лични данни от компетентните органи, следва да бъде предприета в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета и всеки обмен или предаване на информация от ЕОЦКП следва да бъде предприет в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета.

(11 a)  За да се даде възможност на националните компетентни органи да упражняват възложените им в настоящия регламент задачи, държавите членки следва да им предоставят достатъчно ресурси и всички необходими правомощия за извършване на надзор и разследване.

(12)  Комисията следва да направи оценка на прилагането на настоящия регламент пет години след неговото влизане в сила. В оценката следва да бъдат взети предвид пазарните тенденции и да се проучи дали въведените мерки са подобрили трансграничното разпространение на инвестиционни фондове.

(12 a)  За да се оцени явлението „reverse solicitation“ (проява на интерес от страна на инвеститора за сключване на сделка) и търсенето по собствена инициатива на инвеститора, както и потенциалът те да се използват за заобикаляне на разпоредбите, свързани с паспорта, включително от субекти от трети държави, Комисията следва да публикува доклад по тези въпроси две години след влизането в сила на настоящия регламент.

(13)  С цел да се гарантира правната сигурност е необходимо да се съгласуват началните дати на прилагане на законовите, подзаконовите и административните разпоредби, с които се изпълняват [Директива за изменение на Директива 2009/65/ЕО и Директива 2011/61/ЕС по отношение на трансграничното разпространение на колективни инвестиционни фондове], и на настоящия регламент по отношение на разпоредбите относно маркетинговите съобщения и предварителното предлагане.

(14)  Доколкото целите на настоящия регламент, а именно повишаване на пазарната ефективност при изграждането на съюза на капиталовите пазари, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, а поради последиците от предвиденото действие могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тези цели,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

а)  „АИФ“ означава АИФ съгласно определението в член 4, параграф 1, буква а) от Директива 2011/61/ЕО, включително европейски фонд за рисков капитал (EuVECA), европейски фонд за социално предприемачество (EuSEF) и ЕФДИ;

б)  „ЛУАИФ“ означава ЛУАИФ, получило разрешение в съответствие с член 6 от Директива 2011/61/ЕС;

ба)  „управител на европейски фонд за рисков капитал“ („управител на EuVECA“) означава управител на допустим фонд за рисков капитал, регистриран в съответствие с член 14 от Регламент (ЕС) № 345/2013;

бб)  „управител на европейски фонд за социално предприемачество“ („управител на EuSEF“) означава управител на допустим фонд за социално предприемачество, регистриран в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 346/2013;

в)  „компетентен орган“ означава компетентен орган съгласно определението в член 2, параграф 1, буква з) от Директива 2009/65/ЕО или компетентен орган съгласно определението в член 4, параграф 1, буква е) или член 4, параграф 1, буква з) от Директива 2011/61/ЕС;

г)  „държава членка по произход“ означава държавата членка, в която е седалището на ЛУАИФ или на управляващото дружество на ПКИПЦК;

д)  „ПКИПЦК“ означава ПКИПЦК, получило разрешение съгласно член 5 от Директива 2009/65/ЕО;

е)  „управляващо дружество на ПКИПЦК“ означава управляващо дружество съгласно определението в член 2, параграф 1, буква б) от Директива 2009/65/ЕО или самоуправляващо се ПКИПЦК.

Член 2

Изисквания по отношение на маркетинговите съобщения

1.  ЛУАИФ, управителите на EuVECA, управителите на EuSEF и управляващите дружества на ПКИПЦК гарантират, че всички маркетингови съобщения до инвеститорите са разпознаваеми като такива и в тях е представено подробно описание на еднакво видно място на рисковете и ползите от закупуването на дялове или акции от АИФ или от ПКИПЦК, както и че цялата информация, включена в маркетинговите съобщения, е коректна, ясна и неподвеждаща.

2.  Управляващите дружества на ПКИПЦК гарантират, че маркетинговите съобщения, съдържащи конкретна информация за ПКИПЦК, не противоречат на и не намаляват значимостта на информацията, която се съдържа в посочения в член 68 от Директива 2009/65/ЕО проспект и в ключовата информация за инвеститорите, посочена в член 78 от същата директива. Управляващите дружества на ПКИПЦК гарантират, че всички маркетингови съобщения информират за съществуването на проспект и наличието на ключовата информация за инвеститорите. В маркетинговото съобщение се уточнява къде, как и на какъв език инвеститорите или потенциалните инвеститори могат да получат проспекта и ключовата информация за инвеститорите и се посочва електронна препратка към тези документи.

2a.  В маркетинговите съобщения, посочени в параграф 2, се уточнява също така къде, как и на какъв език инвеститорите или потенциалните инвеститори могат да получат обобщена информация за правата на инвеститорите и се посочва електронна препратка към тази обобщена информация, която включва, по целесъобразност, достъп до механизмите за колективна защита на равнището на Съюза и на национално равнище, в случай на съдебен спор.

3.  ЛУАИФ, управителите на EuVECA и управителите на EuSEF гарантират, че в маркетинговите съобщения, които включват покана за закупуване на дялове или акции от АИФ, съдържаща конкретна информация за АИФ, няма твърдения, които противоречат на или намаляват значимостта на информацията, която трябва да бъде оповестена пред инвеститорите в съответствие с член 23 от Директива 2011/61/ЕС или съответно член 13 от Регламент 345/2013 или член 14 от Регламент 346/2013.

4.  Параграф 2 от настоящия член се прилага mutatis mutandis към АИФ, които публикуват проспект в съответствие с Регламент 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета[7] или в съответствие с националното право или прилагат правилата по отношение на формата и съдържанието на ключовата информация за инвеститорите, посочени в член 78 от Директива 2009/65/ЕО.

5.  ▌ ЕОЦКП разработва проект на регулаторни технически стандарти, с които да се уточнят изискванията по отношение на посочените в първата алинея маркетингови съобщения, като бъде отчетено, че тези съобщения могат да бъдат направени онлайн.

ЕОЦКП представя този проект на регулаторни технически стандарти на Комисията до ... [СП: да се въведе дата 18 месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение].

На Комисията се делегират правомощия да приеме посочените в първата алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Член 3

Публикуване на националните разпоредби за изискванията по отношение на предлагането

1.  Компетентните органи публикуват и актуализират на своите уебсайтове пълна информация относно приложимите национални законови, подзаконови и административни разпоредби, съдържащи изискванията за предлагането на АИФ и ПКИПЦК, и техните резюмета най-малко на един език, обичайно използван в сферата на международните финанси.

2.  Компетентните органи уведомяват ЕОЦКП ▌относно електронните препратки към уебсайтовете на компетентните органи, на които се публикува информацията, посочена в параграф 1.

Компетентните органи уведомяват своевременно ЕОЦКП за всяка промяна в информацията, подадена съгласно първата алинея от настоящия параграф.

3.  ЕОЦКП разработва проект на технически стандарти за изпълнение за определяне на стандартните формуляри, образци и процедури за публикациите и уведомленията по настоящия член.

ЕОЦКП представя на Комисията този проект на стандарти за изпълнение до [СП: да се въведе дата 18 месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение].

На Комисията се предоставя правомощието да приеме посочените в първата алинея технически стандарти за изпълнение в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

4.  Най-късно до ... [СП: да се въведе дата 42 месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение] ЕОЦКП извършва проучване и изготвя доклад за изискванията по отношение на предлагането, посочени в параграф 1, и информира Европейския парламент, Съвета и Комисията за това. ЕОЦКП актуализира този доклад на всеки две години.

Член 4

Централна база данни на ЕОЦКП за националните разпоредби относно изискванията по отношение на предлагането

Най-късно до ... [СП: да се въведе дата 24 месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение] ЕОЦКП публикува и поддържа на своя уебсайт централна база данни, съдържаща ▌електронните препратки към уебсайтовете на компетентните органи, посочени в член 3, параграф 2.

Член 5

Предварителна проверка на маркетинговите съобщения

1.  Компетентните органи могат единствено с цел проверка на съответствието с настоящия регламент и с националните разпоредби за изискванията по отношение на предлагането да изискват предварително уведомяване за маркетинговите съобщения, които управляващите дружества ▌ възнамеряват да използват пряко или косвено в отношенията си с инвеститорите.

Посоченото в първата алинея изискване за предварително уведомяване не представлява предварително условие за предлагането на дялове от ПКИПЦК и не е част от процедурата по уведомяване, посочена в член 93 от Директива 2009/65/ЕО.

В случаите, в които компетентните органи изискват посоченото в първата алинея предварително уведомяване за маркетинговите съобщения с цел извършване на предварителна проверка, те — в срок от 10 работни дни, който започва да тече от работния ден, следващ деня на получаване на маркетинговите съобщения — информират управляващото дружество на ПКИПЦК за всяко искане за изменение на неговите маркетингови съобщения.

Предварителното уведомяване, посочено в първа алинея, може да се изисква системно или в съответствие с всички други практики за проверка и не засяга по-нататъшните надзорни правомощия за последваща проверка на маркетингови съобщения.

2.  Компетентните органи, които изискват предварително уведомяване за маркетинговите съобщения, установяват, прилагат и публикуват на своите уебсайтове процедури за предварителното уведомяване за маркетинговите съобщения. Вътрешните правила и процедури гарантират прозрачното и недискриминационно третиране на всички ПКИПЦК, независимо от това в коя държава членка са получили разрешение.

3.  Когато ▌ЛУАИФ, управителите на EuVECA или EuSEF предложат на инвеститорите на дребно ▌дялове или акции от своите АИФ, параграфи 1 и 2 от настоящия член се прилагат mutatis mutandis за тези ЛУАИФ, управители на EuVECA или EuSEF.

4.  До 31 март на всяка втора година, считано от ... [СП: да се въведе дата 24 месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение], компетентните органи ▌докладват на ЕОЦКП следната информация:

(a)  броя на исканията за изменения на маркетинговите съобщения, поставени въз основа на предварителна проверка, когато е приложимо;

б)  броя на исканията за изменения и решения, взети въз основа на последващи проверки, ясно разграничаващи най-често срещаните нарушения, включително описание и естеството на тези нарушения;

ба)  описание на най-често срещаните нарушения на изискванията, посочени в член 2;

в)  конкретен пример за всяко от нарушенията, посочени в буква а).

Член 6

Общи принципи относно таксите или налозите

1.  Начисляваните от компетентен орган такси или налози при изпълнението на неговите задължения във връзка с трансграничната дейност на ЛУАИФ, управителите на EuVECA, управителите на EuSEF и управляващите дружества на ПКИПЦК са съобразени с действителните разходи, направени от компетентния орган за изпълнението на неговите задачи във връзка с тези задължения.

2.  Компетентните органи изпращат фактура, индивидуално искане за плащане или платежна инструкция до адреса, посочен в [член 93, параграф 1, втора алинея от Директива 2009/65/ЕО или в приложение IV, точка I от Директива 2011/61/ЕС]. Във фактурата са посочени таксите или налозите по параграф 1, начините на плащане и датата, на която плащането е дължимо.

Член 7

Публикуване на националните разпоредби относно таксите и налозите

1.  Най-късно до ... [СП: да се въведе дата 6 месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение] компетентните органи публикуват и актуализират на своите уебсайтове информация, в която са изброени таксите или налозите, посочени в член 6, параграф 1, или, когато е приложимо, използваните методологии за изчисляване на тези такси или налози, най-малко на един език, обичайно използван в сферата на международните финанси.

2.  Компетентните органи уведомяват ЕОЦКП за електронните препратки към уебсайтовете на компетентните органи, на които се публикува информацията, посочена в параграф 1.

Компетентните органи уведомяват своевременно ЕОЦКП за всяка промяна в информацията, подадена съгласно първата алинея.

3.  ЕОЦКП разработва проект на регулаторни технически стандарти за уточняване на информацията, която компетентните органи подават до ЕОЦКП съгласно настоящия член.

ЕОЦКП представя този проект на регулаторни технически стандарти на Комисията до ... [СП: да се въведе дата 12 месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение].

На Комисията се делегират правомощия да приеме посочените в първата алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

4.  ЕОЦКП разработва проект на технически стандарти за изпълнение за определяне на стандартните формуляри, образци и процедури за уведомленията по настоящия член.

ЕОЦКП представя тези проекти на технически стандарти за изпълнение на Комисията до ... [СП: да се въведе дата 18 месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение].

На Комисията се предоставя правомощието да приеме посочените в първата алинея технически стандарти за изпълнение в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Член 8

▌База данни на ЕОЦКП за таксите и налозите

С цел повишаване на прозрачността на таксите и налозите най-късно до ... [СП: да се въведе дата 30 месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент за изпълнение] ЕОЦКП публикува и поддържа на своя уебсайт ▌ база данни, свободно достъпна най-малко на един език, обичайно използван в сферата на международните финанси, в която са изброени електронните препратки към уебсайтовете на компетентните органи, посочени в член 7, параграф 2.

Най-късно до ... [СП: да се въведе дата 30 месеца след датата на влизане в сила] ЕОЦКП разработва и поддържа на своя уебсайт интерактивен инструмент, свободно достъпен най-малко на един език, обичайно използван в сферата на международните финанси, който дава възможност за индикативно изчисляване на таксите и налозите, посочени в член 6, параграф 1▌. Този инструмент се актуализира.

Член 10

Централна база данни за трансграничното предлагане на АИФ и ПКИПЦК

Най-късно до ... [СП: да се въведе дата 24 месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент за изпълнение] ЕОЦКП публикува ▌на своя уебсайт централна база данни за трансграничното предлагане на АИФ и ПКИПЦК, свободно достъпна на език, обичайно използван в сферата на международните финанси, в която са изброени:

а)   всички АИФ, които се предлагат в друга държава членка, техните ЛУАИФ, управители на EUSEF или на EUVECA, както и списък на държавите членки, в които те се предлагат; както и

б)  всички ПКИПЦК, които се предлагат на пазара в друга държава членка, техните управляващи дружества на ПКИПЦК, АИФ и ПКИПЦК, управлявани и предлагани от тези ЛУАИФ и управляващи дружества на ПКИПЦК, както и списък на държавите членки, в които те се предлагат▌.

Тази централна база данни се актуализира.

Информацията, която се съдържа в базата данни, посочена в параграф 1 от настоящия член, не засяга списъка, посочен в член 6, параграф 1, втора алинея от Директива 2009/65/ЕО, централния публичен регистър, посочен в член 7, параграф 5, втора алинея от Директива 2011/61/ЕС, централната база данни, посочена в член 17 от Регламент (ЕС) № 345/2013, и централната база данни, посочена в член 18 от Регламент (ЕС) № 346/2013.

Член 11

Стандартизиране на уведомленията до ЕОЦКП

1.  За да се улесни обменът на информация между ЕОЦКП и компетентните органи, ЕОЦКП създава система за редовния обмен на информация, свързана с дейности по трансгранично предлагане на ЛУАИФ и управляващи дружества на ПКИПЦК.

Компетентните органи уведомяват ЕОЦКП за промени, свързани с дейности по трансгранично предлагане и съобщават на ЕОЦКП на всяко тримесечие информацията, необходима за създаването и поддържането на централната база данни, посочена в член 10 от настоящия регламент, по отношение на всяко уведомление, уведомително писмо или ▌информация, посочена в ▌член 93, параграфи 1 и член 93а, параграф 2 от Директива 2009/65/ЕО и в член 31, параграф 2, член 32, параграф 2, член 32а, параграф 2 ▌от Директива 2011/61/ЕС, както и всички промени в тази информация, ако тези промени биха довели до промяна на информацията в тази централна база данни.

2.  ЕОЦКП създава портал за уведомления, в който всеки компетентен орган въвежда всички документи, посочени в параграф 1, и чрез който се извършват всички предавания на такива документи между компетентните органи.

3.  ЕОЦКП разработва проект на регулаторни технически стандарти за изпълнение за определяне на техническите условия, необходими за функционирането на портала за уведомления, посочен в параграф 2.

ЕОЦКП представя тези проекти на регулаторни технически стандарти за изпълнение на Комисията до [СП: да се въведе дата 18 месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение].

На Комисията се делегират правомощия да приема регулаторните технически стандарти за изпълнение по първа алинея ▌в съответствие с членове 10–14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Член 11 а

Правомощия на компетентните органи

1.  Компетентните органи имат всички правомощия за извършване на надзор и разследвания, които са необходими за изпълнението на техните задачи по настоящия регламент.

2.  Правомощията, предоставени на компетентните органи в съответствие с Директива 2009/65/ЕО, Директива 2011/61/ЕС, Регламент (ЕС) № 345/2013, Регламент (ЕС) № 346/2013 и Регламент (ЕС) 2015/760, включително правомощията, свързани със санкциите, се прилагат и по отношение на управителите, посочени в член 2 от настоящия регламент.

Член 12

Изменения на Регламент (ЕС) № 345/2013 относно европейските фондове за рисков капитал

Регламент (ЕС) № 345/2013 се изменя, както следва:

(1)  в член 3 се добавя следната буква о):

‘(o)  „предварително предлагане“ означава пряко или косвено предоставяне на информация или съобщение за инвестиционни стратегии или инвестиционни идеи, извършвано от управител на допустим фонд за рисков капитал или от негово име, на потенциалните инвеститори, установени в Съюза или със седалище в него, с цел да се провери интересът им по отношение на все още нерегистриран допустим фонд за рисков капитал или на допустим фонд за рисков капитал, който е създаден, но за който все още не е представено уведомяване за предлагане в съответствие с член 15 в държавата членка, в която потенциалните инвеститори са установени или имат седалище, което при всички случаи не съставлява предложение за инвестиране или капиталовложение на инвеститора в дялове или акции на този допустим фонд за рисков капитал;

(2)  вмъква се следният член 4a:

„Член 4a

1. Управителите на допустими фондове за рисков капитал могат да извършват предварително предлагане в Съюза, при условие че представената на потенциалните инвеститори информация:

в)  не позволява ангажирането на инвеститорите с придобиването на дялове или акции от определен допустим фонд за рисков капитал;

г)  не съставлява окончателната форма на проспект, учредителни документи или документи за предлагане на все още нерегистрирани допустими фондове за рисков капитал, както и не съставлява формуляри за записване или други подобни документи, в проектна или окончателна форма, позволяващи на инвеститорите да инвестират в дялове или акции на допустим фонд за рисков капитал. За вече установени допустими фондове за рисков капитал може да бъде предоставена окончателна форма на проспект.

Когато се предоставя проект на проспект или документ за предлагане съгласно посоченото в буква г) на първата алинея, в тези документи ясно се посочва, че документът не представлява оферта или покана за записване на дялове или акции на допустим фонд за рисков капитал.

2. Управителите на допустими фондове за рисков капитал изпращат обикновено неформално писмо на хартиен носител или по електронен път, преди да започнат дейности по предварително предлагане, в което се посочват държавата членка или държавите членки, в която/които тези дейности ще се осъществяват, до компетентните органи на своята държава членка по произход с копие до компетентните органи на държавата членка или държавите членки, в която/които тези дейности по предварително предлагане ще се осъществяват.

Компетентните органи не изискват от управителите на допустими фондове за рисков капитал да уведомяват за съдържанието и адресатите на предварителното предлагане.

3. Управителите на допустими фондове за рисков капитал гарантират, че инвеститорите не придобиват дялове или акции в допустим фонд за рисков капитал посредством дейности по предварително предлагане и че инвеститорите, с които е осъществен контакт като част от предварителното предлагане, може да придобиват дялове или акции само в допустим фонд за рисков капитал, разрешен в съответствие с член 14, 14а или 15.

Записването от страна на инвеститори, които са били обект на предварително предлагане, в срок от 18 месеца след като управителите на допустимия фонд за рисков капитал са извършили предварително предлагане, на дялове или акции от допустими фондове за рисков капитал, посочени в информацията, предоставена в контекста на дейностите по предварителното предлагане от управителя на допустими фондове за рисков капитал или от негово име, или на допустим фонд за рисков капитал, регистриран в резултат от тези дейности по предварително предлагане, се счита за следствие от предлагане и подлежи на приложимите процедури и където е приложимо, трябва да е в съответствие с разпоредбите на членове 14, 14а и 15.

3a. Държавите членки гарантират, че управител на допустими фондове за рисков капитал предприема подходящи мерки, съгласно които информацията, свързана с неговите дейности по предварително предлагане, е налична и при поискване се предоставя на компетентните органи на неговата държава членка по произход и на компетентните органи на тези държави членки, в които извършва тези дейности по предварително предлагане. Управителят на допустими фондове за рисков капитал гарантира, че дейностите му по предварително предлагане са документирани по подходящ начин, като се включват препратки към държавите членки, информация за периодите от време, през които са извършвани дейностите по предварителното предлагане, както и кратко описание на тези дейности, в т.ч. информацията относно представените инвестиционни стратегии и когато е целесъобразно, списък на представените допустими фондове за рисков капитал.

3б. Трета страна може да извършва само дейности, посочени в параграф 1, в държава членка по произход от името на регистриран управител на допустими фондове за рисков капитал, където му е разрешено да осъществява дейност като инвестиционен посредник в съответствие с Директива 2014/65/ЕС, като кредитна институция в съответствие с Директива 2013/36/ЕС, като управляващо дружество на ПКИПЦК в съответствие с Директива 2009/65/ЕС, като лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, съгласно Директива 2011/61/ЕС, или да действа като обвързан агент.

Член 13

Изменения на Регламент (ЕС) № 346/2013 относно европейски фондове за социално предприемачество

Регламент (ЕС) № 346/2013 се изменя, както следва:

(1)  в член 3 се добавя следната буква о):

„(o)  „предварително предлагане“ означава пряко или косвено предоставяне на информация или съобщение за инвестиционни стратегии или инвестиционни идеи, извършвано от управител на допустим фонд за социално предприемачество или от негово име, на потенциалните инвеститори, установени в Съюза или със седалище в него, с цел да се провери потенциалният им интерес по отношение на все още нерегистриран допустим фонд за социално предприемачество или на допустим фонд за социално предприемачество, който е създаден, но за който все още не е представено уведомяване за предлагане в съответствие с член 16 в държавата членка, в която потенциалните инвеститори са установени или имат седалище, което при всички случаи не съставлява предложение за инвестиране или капиталовложение на инвеститора в дяловете или акциите на този допустим фонд за социално предприемачество;

(2)  вмъква се следният член 4a:

„Член 4a

1. Управителите на допустими фондове за социално предприемачество могат да извършват предварително предлагане в Съюза, при условие че представената на потенциалните инвеститори информация:

в)  не позволява ангажирането на инвеститорите с придобиването на дялове или акции от определен допустим фонд за социално предприемачество;

г)  не съставлява окончателната форма на проспект, учредителни документи или документи за предлагане на все още нерегистрирани допустим фондове за социално предприемачество, както и не съставлява формуляри за записване или други подобни документи, в проектна или окончателна форма, позволяващи на инвеститорите да инвестират в дяловете или акциите на допустим фонд за социално предприемачество. За вече съществуващи регистрирани допустими фондове за социално предприемачество може да бъде предоставена окончателната форма на проспект.

Когато се предоставя проект на проспект или документ за предлагане съгласно посоченото в буква г) на първата алинея, в тези документи ясно се посочва, че документът не представлява оферта или покана за записване на дялове или акции на допустим фонд за социално предприемачество.

2. Управителите на допустими фондове за социално предприемачество изпращат обикновено неформално писмо на хартиен носител или по електронен път, преди да започнат дейности по предварително предлагане, в което се посочват държавата членка или държавите членки, в която/които тези дейности ще се осъществяват, до компетентните органи на своята държава членка по произход с копие до компетентните органи на държавата членка или държавите членки, в която/които тези дейности по предварително предлагане ще се осъществяват.

Компетентните органи не изискват от управителите на допустими фондове за социално предприемачество да уведомяват за съдържанието и адресатите на предварителното предлагане.

3. Управителите на допустими фондове за социално предприемачество гарантират, че инвеститорите не придобиват дялове или акции в допустим фонд за социално предприемачество посредством дейности по предварително предлагане и че инвеститорите, с които е осъществен контакт като част от предварителното предлагане, може да придобиват дялове или акции само в допустим фонд за социално предприемачество, разрешен в съответствие с член 15, 15а или 16.

Записването от страна на инвеститори, които са били обект на предварително предлагане, в срок от 18 месеца след като управителите на допустими фондове за социално предприемачество са извършили предварително предлагане, на дялове или акции от допустими фондове за социално предприемачество, посочени в информацията, предоставена в контекста на дейностите по предварителното предлагане от управителя на фонда за социално предприемачество или от негово име, или на допустими фондове за социално предприемачество, регистрирани в резултат от тези дейности по предварително предлагане, се счита за следствие от предлагането и подлежи на приложимите процедури и където е приложимо, трябва да е в съответствие с разпоредбите на членове 14, 14а и 15.

3a. Държавите членки гарантират, че управителят на допустими фондове за социално предприемачество предприема подходящи мерки, съгласно които информацията, свързана с неговите дейности по предварително предлагане, е налична и при поискване се предоставя на компетентните органи на неговата държава членка по произход и на компетентните органи на държавите членки, в които извършва тези дейности по предварително предлагане. Управителят на допустими фондове за социално предприемачество гарантира, че дейностите му по предварително предлагане са документирани по подходящ начин, като се включват препратки към държавите членки, информация за периодите от време, през които са извършвани дейностите по предварителното предлагане, както и кратко обобщено описание на тези дейности, в т.ч. информацията относно представените инвестиционни стратегии и когато е целесъобразно, списък на представените допустими фондове за социално предприемачество.

3б. Трета страна може да извършва само дейности, посочени в параграф 1, в държава членка по произход от името на регистриран управител на допустими фондове за социално предприемачество, където му е разрешено да осъществява дейност като инвестиционен посредник в съответствие с Директива 2014/65/ЕС, като кредитна институция в съответствие с Директива 2013/36/ЕС, като управляващо дружество на ПКИПЦК в съответствие с Директива 2009/65/ЕС, като лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, съгласно Директива 2011/61/ЕС, или да действа като обвързан агент.

Член 13а

Изменение на Регламент (ЕС) № 1286/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно основните информационни документи за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти (ПИПДОЗИП)

Регламент (ЕС) № 1286/2014 се изменя, както следва:

(1)  В член 32, параграф 1 датата „31 декември 2019 г.“ се заменя с датата „31 декември 2021 г.“;

(2)  В член 33, параграф 1 датата „31 декември 2018 г.“ се заменя с датата „31 декември 2019 г.“;

(3)  В член 33, параграф 2 датата „31 декември 2018 г.“ се заменя с датата „31 декември 2019 г.“;

(4)  В член 33, параграф 4 датата „31 декември 2018 г.“ се заменя с датата „31 декември 2019 г.“.

Член 14

Оценка

Най-късно до ... [СП: да се въведе дата 60 месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение] Комисията извършва оценка на прилагането на настоящата директива въз основа на обществена консултация и с оглед на обсъжданията, проведени с компетентните органи и ЕОЦКП.

Най-късно до ... [СП: да се въведе дата 24 месеца след датата на влизане в сила] Комисията, въз основа на консултация с компетентните органи, ЕОЦКП и други съответни заинтересовани страни, внася доклад до Европейския парламент и до Съвета относно явлението „reverse solicitation“ (проява на интерес от страна на инвеститора за сключване на сделка) и търсенето по собствена инициатива на инвеститора, в който се посочва до каква степен тази форма се използва за записване на фондове, нейното географско разпространение, включително в трети държави, и потенциалът ѝ да бъде използвана за заобикаляне на разпоредбите, свързани с паспорта за предлагане на ценни книжа.

Член 15

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от [СП: да се въведе дата двадесет дена след датата на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз], с изключение на член 2, параграфи 1 и 4, член 3, параграфи 1 и 2, член 12 и член 13, които се прилагат от ... [СП: да се въведе дата 24 месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение].

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на […] година.

За Европейския парламент  За Съвета

Председател  Председател

  • [1]    ОВ C 367, 10.10.2018 г., стр. 50.
  • [2] * Изменения: нов или изменен текст се обозначава с получер курсив; заличаванията се посочват със символа ▌.
  • [3]    ОВ C 367, 10.10.2018 г., стр. 50.
  • [4]   Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, и за изменение на директиви 2003/41/ЕО и 2009/65/ЕО и на регламенти (ЕО) № 1060/2009 и (ЕС) № 1095/2010 (OВ L 174, 1.7.2011 г., стp. 1).
  • [5]   Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) (OВ L 302, 17.11.2009 г., стр. 32).
  • [6]   Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84).
  • [7]   Регламент (EС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 г. относно проспекта, който трябва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, и за отмяна на Директива 2003/71/ЕО (ОВ L 168, 30.6.2017 г., стр. 12).

ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Улесняване на трансграничното разпространение на колективни инвестиционни фондове

Позовавания

COM(2018)0110 – C8-0110/2018 – 2018/0045(COD)

Дата на представяне на ЕП

7.3.2018

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ECON

16.4.2018

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

BUDG

16.4.2018

JURI

16.4.2018

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

BUDG

21.3.2018

JURI

27.3.2018

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Wolf Klinz

31.5.2018

 

 

 

Разглеждане в комисия

8.10.2018

19.11.2018

 

 

Дата на приемане

3.12.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

34

0

5

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Petr Ježek, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Ralph Packet, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Enrique Calvet Chambon, Mady Delvaux, Syed Kamall, Alain Lamassoure, Luigi Morgano, Michel Reimon, Lieve Wierinck

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Barbara Lochbihler, Jarosław Wałęsa

Дата на внасяне

6.12.2018

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

34

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Petr Ježek, Wolf Klinz, Lieve Wierinck

ECR

Syed Kamall, Bernd Lucke, Ralph Packet

PPE

Markus Ferber, Brian Hayes, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Jarosław Wałęsa

S&D

Pervenche Berès, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Philippe Lamberts, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Molly Scott Cato

0

-

 

 

5

0

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

GUE/NGL

Marisa Matias, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 11 януари 2019 г.
Правна информация - Политика за поверителност