Postup : 2018/0045(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0431/2018

Předložené texty :

A8-0431/2018

Rozpravy :

PV 15/04/2019 - 16
CRE 15/04/2019 - 16

Hlasování :

PV 16/04/2019 - 8.10
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0368

ZPRÁVA     ***I
PDF 730kWORD 96k
6.12.2018
PE 627.812v02-00 A8-0431/2018

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o usnadnění přeshraniční distribuce fondů kolektivního investování a o změně nařízení (EU) č. 345/2013 a (EU) č. 346/2013

(COM(2018)0110 – C8‑0110/2018 – 2018/0045(COD))

Hospodářský a měnový výbor

Zpravodaj: Wolf Klinz

ERRATA/ADDENDA
POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o usnadnění přeshraniční distribuce fondů kolektivního investování a o změně nařízení (EU) č. 345/2013 a (EU) č. 346/2013

(COM(2018)0110 – C8‑0110/2018 – 2018/0045(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018)0110),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0110/2018),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 11. července 2018(1),

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A8-0431/2018),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY EVROPSKÉHO PARLAMENTU(2)*

k návrhu Komise

---------------------------------------------------------

Návrh

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o usnadnění přeshraniční distribuce subjektů kolektivního investování a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 345/2013 a (EU) č. 346/2013

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 114 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru(3),

v souladu s řádným legislativním postupem,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)  Odlišné přístupy v oblasti regulace a dohledu týkající se přeshraniční distribuce alternativních investičních fondů ve smyslu čl. 4 odst. 1 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU(4), včetně evropského fondu rizikového kapitálu (EuVECA) ve smyslu nařízení (EU) č. 345/2013, evropského fondu sociálního podnikání (EuSEF) ve smyslu nařízení (EU) č. 346/2013 a evropského fondu dlouhodobých investic (ELTIF) ve smyslu nařízení (EU) č. 2015/760, a subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES(5) vedou k roztříštěnosti a překážkám u přeshraničního nabízení a přístupu alternativních investičních fondů a SKIPCP, což by mohlo bránit jejich nabízení v jiných členských státech.

(2)  Pro posílení regulačního rámce pro subjekty kolektivního investování a lepší ochranu investorů by marketinková sdělení určená investorům do alternativních investičních fondů a SKIPCP měla být rozpoznatelná jako taková a měla by stejně zřetelně představit podrobný výčet rizik i přínosů plynoucích z nákupu podílových jednotek nebo akcií alternativních investičních fondů nebo SKIPCP. Veškeré informace obsažené v marketinkových sděleních by vedle toho měly být předloženy korektně, jasně a nezavádějícím způsobem. K zajištění ochrany investorů a rovných podmínek mezi alternativními investičními fondy a SKIPCP by se standardy pro marketinková sdělení měly použít rovným způsobem na marketinková sdělení týkající se alternativních investičních fondů a SKIPCP.

(2a)  Za účelem zvýšení transparentnosti a ochrany investorů a usnadnění přístupu k informacím o vnitrostátních právních a správních předpisech týkajících se marketinkových sdělení by příslušné vnitrostátní orgány měly tyto informace zveřejnit na svých internetových stránkách alespoň v některém jazyce obvyklém v oblasti mezinárodních financí, včetně jejich neoficiálních souhrnů, které by umožnily správcům subjektů kolektivního investování vytvořit si o těchto požadavcích základní představu. Zveřejněné znění by mělo být pouze pro informační účely a nemělo by zakládat právní závazky. Ze stejných důvodů by měl Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy – ESMA) vytvořit centrální databázi s hypertextovými odkazy na informace zveřejněné na internetových stránkách příslušných orgánů.

(2b)  Za účelem podpory osvědčených postupů v oblasti ochrany investorů, jak jsou zakotveny ve vnitrostátních požadavcích na spravedlivá a zřetelná marketinková sdělení, včetně jejich online aspektů, by měl mít orgán ESMA možnost přijímat návrhy regulačních technických norem pro používání těchto pravidel pro marketinková sdělení.

(3)  Příslušné orgány se mohou rozhodnout, že budou vyžadovat předběžné oznamování marketinkových sdělení pro účely ex-ante ověřování souladu těchto sdělení s tímto nařízením a jinými použitelnými požadavky, jako např. zda jsou marketinková sdělení rozpoznatelná jako taková, zda představují podrobný výčet rizik i přínosů plynoucích z nákupu podílových jednotek nebo akcií SKIPCP a, pakliže členský stát povoluje nabízet alternativní investiční fondy retailovým investorům, alternativních investičních fondů stejně zřetelným způsobem a zda všechny informace v marketinkových sděleních jsou prezentována způsobem, který je korektní, jasný a nezavádějící. Toto ověření by mělo být provedeno ve stanoveném časovém rámci. Skutečnost, že příslušné orgány ukládají požadavek na předběžné oznamování, by neměla bránit v následném ověřování marketinkových sdělení.

(4)   ▌

(5)  Pro zajištění rovného zacházení a usnadnění rozhodování správců alternativních investičních fondů a správcovských společností SKIPCP, zda se mají pustit do přeshraniční distribuce investičních fondů, je důležité, aby poplatky a platby vybírané příslušnými orgány za ▌dohled nad přeshraničními činnostmi nabízení podle směrnic 2009/65/ES a 2011/61/EU byly přiměřené prováděným dohledovým úkolům a veřejně přístupné a aby tyto poplatky a platby byly v zájmu zvýšení transparentnosti zveřejněny na jejich internetových stránkách. Ze stejného důvodu by hypertextové odkazy na informace zveřejňované na internetových stránkách příslušných orgánů ve vztahu k poplatkům a platbám měly být zveřejněny na internetových stránkách orgánu ESMA, aby existovalo jedno ústřední informační místo. Internetové stránky orgánu ESMA by také měly zahrnovat interaktivní nástroj umožňující orientační výpočet těchto poplatků a plateb vybíraných příslušnými orgány.

(5a)  Pro zajištění lepšího výběru poplatků a plateb a pro zvýšení transparentnosti a přehlednosti struktury poplatků a plateb by měly příslušné orgány, správcové alternativních investičních fondů a správcovské společnosti SKIPCP obdržet fakturu, individuální vyúčtování nebo pokyny k platbě jasně stanovující výši splatných poplatků a plateb a způsob platby.

(6)  Jelikož orgán ESMA by v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010(6) měl sledovat a posuzovat tržní vývoj v oblasti své působnosti, je vhodné a nezbytné zvýšit úroveň znalostí orgánu ESMA rozšířením stávajících databází orgánu ESMA tak, aby zahrnovaly všechny správce alternativních investičních fondů a správcovské společnosti SKIPCP, členské státy, v nichž poskytují služby, a všechny alternativní investiční fondy a SKIPCP, které uvedení správci alternativních investičních fondů a uvedené správcovské společností SKIPCP spravují a nabízejí, jakož i všechny členské státy, v nichž jsou tyto subjekty kolektivního investování nabízeny. Za tímto účelem, tj. aby mohl orgán ESMA vést centrální databázi obsahující aktualizované informace, by měly příslušné orgány předávat orgánu ESMA informace o oznámeních a oznamovacích dopisech a informace, které obdržely podle směrnic 2009/65/ES a 2011/61/EU ve vztahu k přeshraničním činnostem, stejně jako informace o každé změně, která by se měla projevit v databázi. Veškeré předávání dokumentů mezi příslušnými orgány v souvislosti s oznámeními by se mělo uskutečňovat prostřednictvím oznamovacího portálu, který zřídí orgán ESMA.

(7)  V zájmu zajištění rovných podmínek mezi kvalifikovanými fondy rizikového kapitálu ve smyslu čl. 3 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 345/2013 nebo kvalifikovanými fondy sociálního podnikání ve smyslu čl. 3 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 346/2013 na jedné straně a ostatními alternativními investičními fondy na straně druhé je nezbytné zahrnout do uvedených nařízení pravidla pro předběžné nabízení, která jsou totožná s pravidly pro předběžné nabízení stanovenými ve směrnici 2011/61/EU. Tato pravidla by měla umožnit manažerům zapsaným v souladu s uvedenými nařízeními, aby se zaměřili na investory testováním jejich zájmu, pokud jde o nadcházející investiční příležitosti nebo strategie, prostřednictvím kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu a kvalifikovaných fondů sociálního podnikání.

(8)  Komisi by měla být svěřena pravomoc přijímat návrhy regulačních technických norem vypracovaných orgánem ESMA, pokud jde o specifikaci informací o marketinkových sděleních, o poplatcích nebo platbách nebo případně o relevantních metodách pro výpočet těchto poplatků nebo plateb vybíraných příslušnými orgány. Komisi by dále měla být svěřena pravomoc přijímat návrhy regulačních technických norem vypracovaných orgánem ESMA, pokud jde o přesné stanovení informací, které mají být uvedeny v oznámeních, oznamovacích dopisech a písemných výzvách o přeshraničních činnostech, které jsou vyžadovány směrnicemi 2009/65/ES a 2011/61/EU. Komise by měla tyto návrhy regulačních technických norem přijímat prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci podle článku 290 Smlouvy o fungování EU a v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.

(9)  Komisi by měla být svěřena pravomoc přijímat prováděcí technické normy vypracované orgánem ESMA, pokud jde o standardní formuláře, šablony a postupy pro zveřejňování ze strany příslušných orgánů, právní a správní předpisy a jejich shrnutí týkající se požadavků na nabízení platných na jejich území, výši poplatků nebo plateb vybíraných těmito orgány za přeshraniční činnosti nabízení a případně relevantní metody výpočtu. Pro zlepšení předávání informací orgánu ESMA by se prováděcí technické normy měly vztahovat také na oznámení, oznamovací dopisy a informace ohledně přeshraničních činností, které jsou vyžadovány směrnicemi 2009/65/ES a 2011/61/EU. Komise by měla tyto prováděcí technické normy přijímat prostřednictvím prováděcích aktů podle článku 291 Smlouvy o fungování EU a v souladu s článkem 15 nařízení (EU) č. 1095/2010.

(10)  Je nezbytné upřesnit, které informace mají být každé čtvrtletí předávány orgánu ESMA za účelem aktualizace databází všech správců a subjektů kolektivního investování.

(11)  Zpracování osobních údajů prováděné v rámci tohoto nařízení, jako je výměna nebo přenos osobních údajů příslušnými orgány, by mělo být prováděno v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a výměna či předávání informací ze strany orgánu ESMA by měly probíhat v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001.

(11a)  Aby mohly příslušné vnitrostátní orgány vykonávat funkce svěřené tímto nařízením, měly by jim členské státy přidělit dostatečné zdroje a udělit veškeré nezbytné pravomoci v oblasti dohledu a vyšetřování.

(12)  Pět let po vstupu tohoto nařízení v platnost by Komise měla provést hodnocení uplatňování tohoto nařízení. Hodnocení by mělo zohlednit vývoj na trhu a posoudit, zda zavedená opatření zlepšila přeshraniční distribuci investičních fondů.

(12a)  Aby mohl být posouzen fenomén rozhodnutí investovat z vlastního podnětu a na žádost investora z vlastního podnětu, jakož i potenciál jejich používání k obcházení ustanovení spojených s používáním pasu, včetně subjektů z třetích zemí, měla by Komise ve lhůtě dvou let po vstupu tohoto nařízení v platnost zveřejnit zprávu o této problematice.

(13)  V zájmu zajištění právní jistoty je nezbytné synchronizovat data uplatnění právních a správních předpisů provádějících [směrnici, kterou se mění směrnice 2009/65/ES a směrnice 2011/61/EU, pokud jde o přeshraniční distribuci fondů kolektivního investování] a toto nařízení, pokud jde o ustanovení o marketinkových sděleních a předběžném nabízení.

(14)  Jelikož cílů tohoto nařízení, totiž zvýšení efektivnosti trhu a zároveň vytvoření unie kapitálových trhů, nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy, ale spíše jich, z důvodu jejich účinků, může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a)  „alternativním investičním fondem“ alternativní investiční fond ve smyslu čl. 4 odst. 1 písm. a) směrnice 2011/61/EU, včetně evropského fondu rizikového kapitálu a evropského fondu dlouhodobých investic;

b)  „správcem alternativního investičního fondu“ správce alternativního investičního fondu, kterému bylo uděleno povolení v souladu s článkem 6 směrnice 2011/61/EU;

ba)  „správcem evropského fondu rizikového kapitálu“ správce kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu registrovaný v souladu s článkem 14 nařízení (EU) č. 345/2013;

bb)  „správcem evropského fondu sociálního podnikání“ správce kvalifikovaného fondu sociálního podnikání registrovaný v souladu s článkem 15 nařízení (EU) č. 346/2013;

c)  „příslušným orgánem“ příslušný orgán ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. h) směrnice 2009/65/ES nebo příslušný orgán ve smyslu čl. 4 odst. 1 písm. f) směrnice 2011/61/EU nebo čl. 4 odst. 1 písm. h) směrnice 2011/61/EU;

d)  „domovským členským státem“ členský stát, v němž má správce alternativního investičního fondu nebo správcovská společnost SKIPCP sídlo;

e)  „SKIPCP“ subjekt kolektivního investování do převoditelných cenných papírů povolený podle článku 5 směrnice 2009/65/ES;

f)  „správcovskou společností SKIPCP“ správcovská společnost ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. b) směrnice 2009/65/ES nebo správcovská společnost SKIPCP s „vlastní správou“.

Článek 2

Požadavky na marketinková sdělení

1.  Správci alternativních investičních fondů, správci evropského fondu rizikového kapitálu (EuVECA), správci evropského fondu sociálního podnikání (EuSEF) a správcovské společnosti SKIPCP musejí zajistit, že veškerá marketinková sdělení investorům musí být identifikovatelná jako taková, musí představit podrobný výčet rizik a přínosů plynoucích z nákupu podílových jednotek nebo akcií alternativního investičního fondu nebo SKIPCP stejně zřetelným způsobem a že veškeré informace obsažené v marketinkových sděleních musí být korektní, jasné a nezavádějící.

2.  Správcovské společnosti SKIPCP zajistí, aby žádné marketinkové sdělení obsahující konkrétní informace o SKIPCP nebylo v rozporu s informacemi ▌obsaženými v prospektu podle článku 68 směrnice 2009/65/ES a klíčovými informacemi pro investory podle článku 78 uvedené směrnice ani nesnižovalo význam těchto informací. Správcovské společnosti SKIPCP zajistí, aby ve všech marketinkových sděleních bylo uvedeno, že existuje prospekt a že jsou k dispozici klíčové informace pro investory. Marketinkové sdělení musí specifikovat, kde, jak a v jakém jazyce mohou investoři nebo potenciální investoři získat prospekt a klíčové informace pro investory, a musí obsahovat hypertextové odkazy na tyto dokumenty.

2a.  Marketinková sdělení uvedená v odstavci 2 musí také specifikovat, jakým způsobem a v jakém jazyce mohou investoři nebo potenciální investoři přehled práv investorů, a musí obsahovat hypertextový odkaz na tento přehled, který musí v případě potřeby obsahovat přístup k unijním a vnitrostátním mechanismům hromadné žaloby v případě sporu.

3.  Správci alternativních investičních fondů, správci evropského fondu rizikového kapitálu a správci evropského fondu sociálního podnikání zajistí, aby žádné marketinkové sdělení obsahující výzvu k nákupu podílových jednotek nebo akcií alternativního investičního fondu, které obsahuje konkrétní informace o alternativním investičním fondu, nečinilo prohlášení, jež je v rozporu s informacemi, které musí být zpřístupněny investorům podle článku 23 směrnice 2011/61/EU nebo podle článku 13 nařízení 345/2013 nebo článku 14 nařízení 346/2013, ani nesnižovalo význam těchto informací.

4.  Odstavec 2 tohoto článku se použije obdobně na alternativní investiční fondy, které zveřejňují prospekt v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 2017/1129(7) nebo v souladu s vnitrostátním právem nebo uplatňují pravidla týkající se formátu a obsahu klíčových informací podle článku 78 směrnice 2009/65/ES.

5.  ▌Orgán ESMA vypracuje návrhy regulačních technických norem za účelem specifikace požadavků na marketinková sdělení uvedená v prvním odstavci, přičemž zohlední online aspekty u marketinkových sdělení.

Orgán ESMA předloží uvedené návrhy regulačních technických norem Komisi do [ÚP: vložte prosím datum: 18 měsíců od vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost].

Komisi je svěřena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedené v prvním pododstavci podle článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.

Článek 3

Zveřejnění vnitrostátních předpisů týkajících se požadavků na nabízení

1.  Příslušné orgány na svých internetových stránkách zveřejní a udržují aktualizované úplné informace o použitelných vnitrostátních právních a správních předpisech upravujících požadavky na nabízení alternativních investičních fondů a SKIPCP a shrnutí těchto předpisů, a to alespoň v jazyce obvyklém v oblasti mezinárodních financí.

2.  Příslušné orgány oznámí orgánu ESMA ▌hypertextové odkazy na internetové stránky příslušných orgánů, kde jsou informace uvedené v odstavci 1 zveřejněny.

Příslušné orgány bez zbytečného prodlení oznámí orgánu ESMA každou změnu v informacích poskytnutých podle prvního pododstavce tohoto odstavce.

3.  Orgán ESMA vypracuje návrhy prováděcích technických norem ke stanovení standardních formulářů, šablon a postupů pro zveřejnění a oznamování podle tohoto článku.

Orgán ESMA předloží uvedené návrhy prováděcích technických norem Komisi do [ÚP: Vložte prosím datum: 18 měsíců od vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost].

Komisi je svěřena pravomoc přijmout prováděcí technické normy uvedené v prvním pododstavci v souladu s článkem 15 nařízení (EU) č. 1095/2010.

4.  Orgán ESMA nejpozději [ÚP: Vložte prosím datum: 42 měsíců od vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost] ve zprávě posoudí požadavky na nabízení podle odstavce 1 a uvědomí o nich Evropský parlament, Radu a Komisi. Orgán ESMA aktualizuje tuto zprávu každé dva roky.

Článek 4

Ústřední databáze orgánu ESMA o vnitrostátních předpisech pro požadavky na nabízení

Orgán ESMA nejpozději [ÚP: Vložte prosím datum: 24 měsíců od vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost] na svých internetových stránkách zveřejní a dále povede ústřední databázi obsahující ▌hypertextové odkazy na internetové stránky příslušných orgánů uvedených v čl. 3 odst. 2.

Článek 5

Ověření marketinkových sdělení ex ante

1.  Pouze pro účely ověření souladu s tímto nařízením a s vnitrostátními předpisy týkajícími se požadavků na nabízení mohou příslušné orgány vyžadovat předběžné oznamování marketinkových sdělení, která správcovské společnosti ▌hodlají přímo či nepřímo použít ve vztazích s investory.

Požadavek na předběžné oznamování uvedené v prvním pododstavci nesmí představovat předběžnou podmínku pro nabízení podílových jednotek SKIPCP a nesmí být součástí oznamovacího postupu podle článku 93 směrnice 2009/65/ES.

V případě, že příslušné orgány vyžadují předběžné oznamování marketinkových sdělení podle prvního pododstavce pro účely ověřování ex ante, informují do deseti pracovních dnů, počínaje prvním pracovním dnem po obdržení marketinkových sdělení, správcovskou společnost SKIPCP o každém požadavku na změnu jejích marketinkových sdělení.

Předběžné oznámení podle prvního pododstavce může být vyžadováno soustavně nebo v souladu s jakýmikoli jinými postupy ověřování, aniž jsou dotčeny další pravomoci v oblasti dohledu týkající se následných ověřování marketinkových sdělení.

2.  Příslušné orgány, které vyžadují předběžné oznamování marketinkových sdělení, musí zavést, uplatňovat a zveřejňovat na svých internetových stránkách postupy pro předběžné oznamování marketinkových sděleních. Vnitřní pravidla a postupy musí zajistit transparentní a nediskriminační zacházení se všemi SKIPCP, bez ohledu na členský stát, v němž je SKIPCP povolen.

3.  Pokud ▌správci alternativních investičních fondů, evropského fondu rizikového kapitálu nebo evropského fondu sociálního podnikání nabízí retailovým investorům podílové jednotky nebo akcie svých alternativních investičních fondů ▌, použijí se na tyto správce alternativních investičních fondů, evropského fondu rizikového kapitálu nebo evropského fondu sociálního podnikání obdobně odstavce 1 a 2.

4.  Příslušné orgány ▌podají do 31. března vždy každý druhý rok počínaje [ÚP: Vložte prosím datum: 24 měsíců od vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost] orgánu ESMA zprávu obsahující tyto informace:

a)  v relevantních případech ▌počet požadavků na změny marketinkových sdělení na základě ověření ex ante;

b)  počet požadavků na změny a rozhodnutí přijatých na základě následných kontrol, které zřetelně uvádějí nejčastější porušení, včetně popisu a povahy těchto porušení;

ba)  popis nejčastějších porušení požadavků uvedených v článku 2;

c)  jeden konkrétní příklad pro každé z porušení pravidel uvedených v písmenu a).

Článek 6

Společné zásady týkající se poplatků nebo plateb

1.  Poplatky nebo platby vybírané příslušným orgánem v rámci plnění jeho povinností ve vztahu k přeshraničním činnostem správců alternativních investičních fondů, správců evropského fondu rizikového kapitálu (EuVECA), správců evropského fondu sociálního podnikání (EuSEF) a správcovských společností SKIPCP musí být v souladu se skutečnými náklady, které vzniknou příslušnému orgánu při plnění jeho funkcí ve vztahu k těmto povinnostem.

2.  Příslušné orgány zasílají fakturu, individuální vyúčtování nebo pokyn k platbě na adresu uvedenou [v čl. 93 odst. 1 druhém pododstavci směrnice 2009/65/ES nebo v bodě I přílohy IV směrnice 2011/61/EU]. Na faktuře musí být uvedeny poplatky nebo platby uvedené v odstavci 1, způsob platby a datum splatnosti.

Článek 7

Zveřejnění vnitrostátních předpisů týkajících se poplatků a plateb

1.  Do ... [ÚP.: Vložte prosím datum: 6 měsíců ode dne vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost] zveřejní příslušné orgány na svých internetových stránkách a průběžně aktualizují informace s výčtem poplatků nebo plateb uvedených v čl. 6 odst. 1 nebo případně metody výpočtu těchto poplatků nebo plateb, a to alespoň v jazyce obvyklém v oblasti mezinárodních financí.

2.  Příslušné orgány předají orgánu ESMA hypertextové odkazy na internetové stránky příslušných orgánů, kde jsou informace uvedené v odstavci 1 zveřejněny.

Příslušné orgány neprodleně oznámí orgánu ESMA každou změnu v informacích poskytnutých podle prvního pododstavce.

3.  Orgán ESMA vypracuje návrhy regulačních technických norem, v nichž stanoví informace, jež mají příslušné orgány oznamovat orgánu ESMA podle tohoto odstavce.

Orgán ESMA předloží uvedené návrhy regulačních technických norem Komisi do ... [ÚP: Vložte prosím datum: 12 měsíců od vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost].

Komisi je svěřena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedené v prvním pododstavci podle článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.

4.  Orgán ESMA vypracuje návrhy prováděcích technických norem ke stanovení standardních formulářů, šablon a postupů pro oznamování podle tohoto článku.

Orgán ESMA předloží uvedené návrhy prováděcích technických norem Komisi do ... [ÚP: Vložte prosím datum: 18 měsíců od vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost].

Komisi je svěřena pravomoc přijmout prováděcí technické normy uvedené v prvním pododstavci v souladu s článkem 15 nařízení (EU) č. 1095/2010.

Článek 8

Databáze orgánu ESMA pro poplatky a platby

V zájmu zajištění větší transparentnosti poplatků a plateb orgán ESMA do ... [ÚP: Vložte prosím datum: 30 měsíců od vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost] na svých internetových stránkách zveřejní a vede databázi veřejně dostupnou alespoň v jazyce obvyklém v oblasti mezinárodních financí, s uvedením hypertextových odkazů na internetové stránky příslušných orgánů uvedených v čl. 7 odst. 2.

Do ... [ÚP: Vložte prosím datum: 30 měsíců od vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost] orgán ESMA na svých internetových stránkách vytvoří a zpřístupní interaktivní nástroj veřejně dostupný alespoň v jazyce obvyklém v oblasti mezinárodních financí, s uvedením orientačního výpočtu poplatků a plateb uvedených v čl. 6 odst. 1 ▌. Tento nástroj je pravidelně aktualizován.

Článek 10

Ústřední databáze orgánu ESMA o přeshraničním nabízení alternativních investičních fondů a SKIPCP

Do ... [ÚP: Vložte prosím datum: 24 měsíců od vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost] orgán ESMA na svých internetových stránkách zveřejní ústřední databázi pro přeshraniční nabízení alternativních investičních fondů a SKIPCP veřejně dostupnou v jazyce obvyklém v oblasti mezinárodních financí, s výčtem:

a)   všech alternativních investičních fondů, které jsou nabízeny v jiném členském státě, jejich správců, správců evropského fondu sociálního podnikání nebo správců evropského fondu rizikového kapitálu a se seznamem členských států, v nichž jsou nabízeny; a

b)  všech SKIPCP, které jsou nabízeny v jiném členském státě, jejich správcovských společností, alternativních investičních fondů a SKIPCP, které tito správci alternativních investičních fondů a správcovské společnosti SKIPCP spravují, a se seznamem členských států, v nichž jsou nabízeny.

Tato ústřední databáze je pravidelně aktualizována.

Informacemi obsaženými v databázi uvedené v prvním odstavci není dotčen seznam podle čl. 6 odst. 1 druhého pododstavce směrnice 2009/65/ES, centrální veřejný rejstřík podle čl. 7 odst. 5 druhého pododstavce směrnice 2011/61/EU, centrální databáze podle článku 17 nařízení (EU) č. 345/2013 a centrální databáze podle článku 18 nařízení (EU) č. 346/2013.

Článek 11

Standardizace oznámení orgánu ESMA

1.  Aby se usnadnila výměna informací mezi orgánem ESMA a příslušnými orgány, vytvoří orgán ESMA systém pro pravidelnou výměnu informací důležitých pro přeshraniční marketinkové činnosti správců alternativního investičního fondu a správcovských společností SKIPCP.

Příslušné orgány oznamují orgánu ESMA změny týkající se přeshraničního nabízení a čtvrtletně mu předávají informace, které jsou nezbytné pro vytvoření a vedení ústřední databáze uvedené v článku 10 tohoto nařízení, pokud jde o veškerá oznámení, oznamovací dopisy nebo informace podle čl. 93 odst. 1, čl. 93a odst. 2 směrnice 2009/65/ES a čl. 31 odst. 2, čl. 32 odst. 2, čl. 32a odst. 2 a směrnice 2011/61/EU, a jakékoli změny těchto informací, pokud by tyto změny vedly ke změně informací v uvedené ústřední databázi.

2.  Orgán ESMA vytvoří portál pro oznamování, na nějž každý příslušný orgán vkládá veškeré dokumenty uvedené v odstavci 1 a jehož prostřednictvím probíhá veškeré předávání těchto dokumentů mezi příslušnými orgány.

3.  ESMA vypracuje návrh regulačních technických norem, jimiž se specifikují technické mechanismy nezbytné pro fungování oznamovacího portálu uvedeného v odstavci 2.

Orgán ESMA předloží uvedené návrhy regulačních technických norem Komisi do [ÚP: Vložte prosím datum: 18 měsíců od vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost].

Komisi je svěřena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedené v prvním pododstavci podle článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.

Článek 11a

Pravomoci příslušných orgánů

1.  Příslušné orgány musí mít veškeré dohledové a vyšetřovací pravomoci, které jsou nezbytné pro plnění jejich úkolů podle tohoto nařízení.

2.  Pravomoci svěřené příslušným orgánům v souladu se směrnicí 2009/65/ES, směrnicí 2011/61/EU, nařízením (EU) č. 345/2013 a nařízením (EU) č. 346/2013, nařízením (EU) 2015/760, včetně předpisů týkajících se sankcí se vykonávají rovněž ve vztahu ke správcům uvedeným v článku 2 tohoto nařízení.

Článek 12

Změny nařízení (EU) č. 345/2013 o evropských fondech rizikového kapitálu

Nařízení (EU) č. 345/2013 se mění takto:

(1)  V článku 3 se doplňuje nové písmeno o), které zní:

„o)  „předběžným nabízením“ přímé nebo nepřímé poskytování informací nebo komunikace o investičních strategiích nebo představách o investicích ze strany správce kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu nebo jeho jménem potenciálním investorům s bydlištěm nebo se sídlem v Unii s cílem prověřit jejich zájem o dosud neregistrovaný kvalifikovaný fond rizikového kapitálu nebo o kvalifikovaný fond rizikového kapitálu, který byl vytvořen, avšak dosud nebyl oznámen pro nabízení podle článku 15 v uvedeném členském státě, z něhož pocházejí potenciální investoři nebo v němž mají své sídlo, a který v každém případě nepředstavuje nabídku nebo umístění investorovi na investování do podílových jednotek nebo akcií uvedeného kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu.“;

(2)  vkládá se nový článek 4a, který zní:

„Článek 4a

1. Správci kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu mohou provádět předběžné nabízení v Unii kromě případů, kdy informace předložené potenciálním investorům:

c)  umožňují investorům, aby se zavázali k nabytí podílových jednotek nebo akcií konkrétních kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu;

d)  představují konečnou podobu prospektu, zakládací dokumenty nebo nabízecí dokumenty dosud neregistrovaného kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu, nebo představují upisovací formuláře nebo podobné dokumenty, ať již v návrhu nebo v konečné podobě, umožňující investorům investovat do podílových jednotek nebo akcií kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu. Pro již existující kvalifikované fondy rizikového kapitálu může být poskytnut prospekt v konečné podobě.

Pokud je poskytnut návrh prospektu nebo nabízecího dokumentu podle písmene d) prvního pododstavce, musí v něm být jasně uvedeno, že nepředstavuje nabídku nebo výzvu k upisování k podílovým jednotkám nebo akciím kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu.

2. Dříve, než se zapojí do předběžného nabízení, zašlou správci kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu jednoduchý, neformální dopis v papírové nebo elektronické podobě s uvedením členských států, v nichž budou tyto činnosti provádět, příslušným orgánům svého domovského členského státu společně s kopií pro příslušné orgány členského státu nebo členských států, v nichž budou toto předběžné nabízení provádět.

Příslušné orgány nesmí požadovat po správcích kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu, aby oznámili obsah nebo adresáty předběžného nabízení.

3. Správci kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu zajistí, aby investoři nezískávali podílové jednotky nebo akcie kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu prostřednictvím předběžného nabízení a aby investoři kontaktovaní v rámci předběžného nabízení mohli získat podílové jednotky nebo akcie v tomto kvalifikovaném fondu rizikového kapitálu pouze v rámci nabízení povoleného podle článku 14, 14a nebo 15.

Upisování podílových jednotek nebo akcií kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu uvedeného v informaci poskytnuté v souvislosti s předběžným nabízením správcem kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu nebo jeho jménem, nebo kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu registrovaného na základě tohoto předběžného nabízení, ze strany investorů, kteří byli v rámci předběžného nabízení osloveni, v období 18 měsíců poté, co správce kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu prováděl předběžné nabízení, se považuje za výsledek nabízení, je předmětem příslušné oznamovací povinnosti, a je-li to relevantní, musí být v souladu s články 14, 14a a 15.

3a. Členské státy zajistí, aby správce kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu přijal vhodná opatření, aby byly k dispozici informace týkající se jeho předběžného nabízení a na vyžádání byly poskytnuty příslušným orgánům jeho domovského členského státu a příslušným orgánům těch členských států, v nichž se zapojil do předběžného nabízení. Správce kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu zajistí, aby jeho činnosti v rámci předběžného nabízení byly řádně zdokumentovány, včetně odkazů na členské státy, na období, během nichž bylo prováděno předběžné nabízení, a popisu těchto činností, včetně předložených informací o investičních strategiích, a v případě potřeby i předloženého seznamu kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu.

3b. Třetí strana se zapojí pouze do činností uvedených v odstavci 1 v hostitelském členském státě jménem registrovaného správce kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu, pokud je autorizována jako investiční firma v souladu se směrnicí 2014/65/EU, jako úvěrová instituce v souladu se směrnicí 2013/36/EU, jako správcovská společnost SKIPCP v souladu se směrnicí 2009/65/ES, jako správce alternativního investičního fondu v souladu se směrnicí 2011/61/EU, nebo jedná jako vázaný zástupce.

Článek 13

Změny nařízení (EU) č. 346/2013 o evropských fondech sociálního podnikání

Nařízení (EU) č. 346/2013 se mění takto:

1)  V článku 3 se doplňuje nové písmeno o), které zní:

„o)  „předběžným nabízením“ přímé nebo nepřímé poskytování informací nebo komunikace o investičních strategiích nebo představách o investicích ze strany správce kvalifikovaného fondu sociálního podnikání nebo jeho jménem potenciálním investorům s bydlištěm nebo se sídlem v Unii s cílem prověřit jejich zájem o dosud neregistrovaný kvalifikovaný fond sociálního podnikání nebo o kvalifikovaný fond sociálního podnikání, který byl vytvořen, avšak dosud nebyl oznámen pro nabízení podle článku 16 v uvedeném členském státě, z něhož pocházejí potenciální investoři nebo v němž mají své sídlo, a který v každém případě nepředstavuje nabídku nebo umístění investorovi na investování do podílových jednotek nebo akcií uvedeného kvalifikovaného fondu sociálního podnikání;

2)  vkládá se nový článek 4a, který zní:

„Článek 4a

1. Správci kvalifikovaných fondů sociálního podnikání mohou provádět předběžné nabízení v Unii kromě případů, kdy informace předložené potenciálním investorům:

c)  umožňují investorům, aby se zavázali k nabytí podílových jednotek nebo akcií konkrétních kvalifikovaných fondů sociálního podnikání;

d)  představují konečnou podobu prospektu, zakládací dokumenty nebo nabízecí dokumenty dosud neregistrovaného kvalifikovaného fondu sociálního podnikání, nebo představují upisovací formuláře nebo podobné dokumenty, ať již v návrhu nebo v konečné podobě, umožňující investorům investovat do podílových jednotek nebo akcií kvalifikovaného fondu sociálního podnikání. Pro již existující kvalifikované fondy sociálního podnikání může být poskytnut prospekt v konečné podobě.

Pokud je poskytnut návrh prospektu nebo nabízecího dokumentu podle písmene d) prvního pododstavce, musí v něm být jasně uvedeno, že nepředstavuje nabídku nebo výzvu k upisování k podílovým jednotkám nebo akciím kvalifikovaného fondu sociálního podnikání.

2. Dříve, než se zapojí do předběžného nabízení, zašlou správci kvalifikovaných fondů sociálního podnikání jednoduchý, neformální dopis v papírové nebo elektronické podobě s uvedením členských států, v nichž budou tyto činnosti provádět, příslušným orgánům svého domovského členského státu společně s kopií pro příslušné orgány členského státu nebo členských států, v nichž budou toto předběžné nabízení provádět.

Příslušné orgány nesmí požadovat po správcích kvalifikovaných fondů sociálního podnikání, aby oznámili obsah nebo adresáty předběžného nabízení.

3. Správci kvalifikovaných fondů sociálního podnikání zajistí, aby investoři nezískávali podílové jednotky nebo akcie kvalifikovaného fondu sociálního podnikání prostřednictvím předběžného nabízení a aby investoři kontaktovaní v rámci předběžného nabízení mohli získat podílové jednotky nebo akcie v tomto kvalifikovaném fondu sociálního podnikání pouze v rámci nabízení povoleného podle článku 15, 15a nebo 16.

Upisování podílových jednotek nebo akcií kvalifikovaného fondu sociálního podnikání uvedeného v informaci poskytnuté v souvislosti s předběžným nabízením správcem kvalifikovaného fondu sociálního podnikání nebo jeho jménem, nebo kvalifikovaného fondu sociálního podnikání registrovaného na základě tohoto předběžného nabízení, ze strany investorů, kteří byli v rámci předběžného nabízení osloveni, v období 18 měsíců poté, co správce kvalifikovaného fondu sociálního podnikání prováděl předběžné nabízení, se považuje za výsledek nabízení, je předmětem příslušné oznamovací povinnosti, a je-li to relevantní, musí být v souladu s články 15, 15a a 16.

3a. Členské státy zajistí, aby správce kvalifikovaných fondů sociálního podnikání přijal vhodná opatření, aby byly k dispozici informace týkající se jeho předběžného nabízení a na vyžádání byly poskytnuty příslušným orgánům jeho domovského členského státu a příslušným orgánům členských států, v nichž se zapojil do předběžného nabízení. Správce kvalifikovaných fondů sociálního podnikání zajistí, aby jeho činnosti v rámci předběžného nabízení byly řádně zdokumentovány, včetně odkazů na členské státy, na období, v nichž bylo prováděno předběžné nabízení, a stručného shrnutí těchto činností, včetně předložených informací o investičních strategiích, a v případě potřeby i předloženého seznamu kvalifikovaných fondů sociálního podnikání.

3b. Třetí strana se zapojí do činností uvedených v odstavci 1 v hostitelském členském státě jménem registrovaného správce kvalifikovaných fondů sociálního podnikání, pouze pokud je autorizována jako investiční firma v souladu se směrnicí 2014/65/EU, jako úvěrová instituce v souladu se směrnicí 2013/36/EU, jako správcovská společnost SKIPCP v souladu se směrnicí 2009/65/ES, jako správce alternativního investičního fondu v souladu se směrnicí 2011/61/EU, nebo jedná jako vázaný zástupce.

Článek 13a

Změna nařízení (EU) č. 1286/2014 o sděleních klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou

Nařízení (EU) č. 1286/2014 se mění takto:

1)  v čl. 32 odst. 1 se datum „31. prosince 2019“ nahrazuje datem „31. prosince 2021“;

2)  v čl. 33 odst. 1 se datum „31. prosince 2018“ nahrazuje datem „31. prosince 2019“;

3)  v čl. 33 odst. 2 se datum „31. prosince 2018“ nahrazuje datem „31. prosince 2019“;

4)  v čl. 33 odst. 4 se datum „31. prosince 2018“ nahrazuje datem „31. prosince 2019.

Článek 14

Hodnocení

Komise nejpozději ... [ÚP: Vložte prosím datum: 60 měsíců od vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost] na základě veřejné konzultace a v návaznosti na jednání s orgánem ESMA a příslušnými orgány provede vyhodnocení uplatňování tohoto nařízení.

Do ... [ÚP: Vložte prosím datum: 24 měsíců od vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost] na základě konzultace s příslušnými orgány, orgánem ESMA a dalšími důležitými zúčastněnými stranami předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu ve věci rozhodnutí investovat z vlastního podnětu a na žádost investora z vlastního podnětu, která specifikuje rozsah tohoto upisování fondů, jeho zeměpisné rozložení, včetně třetích zemí, a jeho potenciál, který se používá k obcházení ustanovení spojených s režimem pasu.

Článek 15

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od [ÚP: Vložte prosím: dvacátého dne po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie], s výjimkou čl. 2 odst. 1 a 4, čl. 3 odst. 1 a 2, článku 12 a článku 13, které se použijí ode dne ... [ÚP: Vložte prosím datum: 24 měsíců od vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost].

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne

Za Evropský parlament  Za Radu

předseda  předseda nebo předsedkyně

(1)

  Úř. věst. C 367, 10.10.2018, s. 50.

(2)

* Pozměňovací návrhy: nový text či pozměněné znění je označeno tučnou kurzivou; vypuštění textu je označeno symbolem ▌.

(3)

  Úř. věst. C 367, 10.10.2018, s. 50.

(4)

  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU ze dne 8. června 2011 o správcích alternativních investičních fondů a o změně směrnic 2003/41/ES a 2009/65/ES a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 1095/2010 (Úř. věst. L 174, 1.7.2011, s. 1).

(5)

  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) (Úř. věst. L 302, 17.11.2009, s. 32).

(6)

  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).

(7)

  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ES (Úř. věst. L 168, 30.6.2017, s. 12).


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Usnadnění přeshraniční distribuce fondů kolektivního investování

Referenční údaje

COM(2018)0110 – C8-0110/2018 – 2018/0045(COD)

Datum předložení EP

7.3.2018

 

 

 

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ECON

16.4.2018

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

BUDG

16.4.2018

JURI

16.4.2018

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

BUDG

21.3.2018

JURI

27.3.2018

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Wolf Klinz

31.5.2018

 

 

 

Projednání ve výboru

8.10.2018

19.11.2018

 

 

Datum přijetí

3.12.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

34

0

5

Členové přítomní při konečném hlasování

Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Petr Ježek, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Ralph Packet, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Enrique Calvet Chambon, Mady Delvaux, Syed Kamall, Alain Lamassoure, Luigi Morgano, Michel Reimon, Lieve Wierinck

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Barbara Lochbihler, Jarosław Wałęsa

Datum předložení

6.12.2018


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

34

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Petr Ježek, Wolf Klinz, Lieve Wierinck

ECR

Syed Kamall, Bernd Lucke, Ralph Packet

PPE

Markus Ferber, Brian Hayes, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Jarosław Wałęsa

S&D

Pervenche Berès, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Philippe Lamberts, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Molly Scott Cato

0

-

 

 

5

0

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

GUE/NGL

Marisa Matias, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 11. ledna 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí