Procedure : 2018/0045(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0431/2018

Indgivne tekster :

A8-0431/2018

Forhandlinger :

PV 15/04/2019 - 16
CRE 15/04/2019 - 16

Afstemninger :

PV 16/04/2019 - 8.10
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0368

BETÆNKNING     ***I
PDF 541kWORD 88k
6.12.2018
PE 627.812v02-00 A8-0431/2018

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om lettere distribution af kollektive investeringsfonde på tværs af grænserne og om ændring af forordning (EU) nr. 345/2013 og (EU) nr. 346/2013

(COM(2018)0110 – C8-0110/2018 – 2018/0045(COD))

Økonomi- og Valutaudvalget

Ordfører: Wolf Klinz

ERRATA/ADDENDA
ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om lettere distribution af kollektive investeringsfonde på tværs af grænserne og om ændring af forordning (EU) nr. 345/2013 og (EU) nr. 346/2013

(COM(2018)0110 – C8-0110/2018 – 2018/0045(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0110),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0110/2018),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af ...(1) fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0431/2018),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG*(2)*

til Kommissionens forslag

---------------------------------------------------------

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om lettere distribution af kollektive investeringsinstitutter på tværs af grænserne og om ændring af forordning (EU) nr. 345/2013 og (EU) nr. 346/2013

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Den Europæiske Centralbank,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(3),

efter den almindelige lovgivningsprocedure, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)  Divergerende lovgivningsmæssige og tilsynsmæssige tilgange vedrørende distribution på tværs af grænserne af alternative investeringsfonde (AIF'er), som defineret i artikel 4, stk. 1, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU(4), herunder europæiske venturekapitalfonde (EuVECA) som defineret i forordning (EU) nr. 345/2013, europæiske sociale iværksætterfonde (EuSEF) som defineret i forordning (EU) nr. 346/2013 og europæiske langsigtede investeringsfonde (ELTIF) som defineret i forordning (EU) nr. 2015/760, og institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter), som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF(5), fører til fragmentering og hindringer for markedsføring af og adgang til AIF'er og investeringsinstitutter på tværs af grænserne, hvilket atter kan forhindre dem i at blive markedsført i andre medlemsstater.

(2)  For at styrke regelsættet for kollektive investeringsinstitutter og for bedre at beskytte investorer bør markedsføringsmateriale rettet mod investorer i AIF'er og investeringsinstitutter fremstå som sådant, og risici og fordele ved at købe andele eller aktier i en AIF og et investeringsinstitut bør præsenteres på en detaljeret måde, der er lige fremtrædende. Derudover bør alle oplysningerne i markedsføringsmateriale præsenteres på en måde, der er fair, tydelig og ikke vildledende. For at sikre beskyttelse af investorerne og sikre lige vilkår for AIF'er og investeringsinstitutter, bør standarder for markedsføringsmateriale derfor gælde på lige fod for markedsføringsmateriale om AIF'er og investeringsinstitutter.

(2a)  De nationale kompetente myndigheder bør med henblik på at øge gennemsigtigheden og investorbeskyttelsen og for at lette adgangen til oplysninger om nationale love, forskrifter og administrative bestemmelser, der finder anvendelse på markedsføringsmateriale, offentliggøre sådanne oplysninger på deres websteder på mindst ét sprog, der er almindeligt udbredt i internationale finanskredse, herunder deres ikke-officielle sammendrag, som vil gøre det muligt for forvaltere af kollektive investeringsinstitutter at få et førstehåndsindtryk af disse krav. Offentliggørelsen bør kun finde sted til orientering og bør ikke skabe juridiske forpligtelser. Af samme grund bør Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed) (ESMA) oprette en central database, der indeholder link til de oplysninger, der offentliggøres på de kompetente myndigheders websteder.

(2b)  For at fremme god praksis for investorbeskyttelse, som er fastsat i de nationale krav til fair og tydelige oplysninger i markedsføringsmateriale, herunder onlineaspekterne, bør det være muligt for ESMA at vedtage udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for anvendelsen af disse regler for markedsføringsmateriale.

(3)  Kompetente myndigheder kan beslutte at kræve forudgående underretning om markedsføringsmateriale med henblik på forudgående kontrol af, at sådant materiale er i overensstemmelse med denne forordning og andre gældende krav, f.eks. om markedsføringsmaterialet fremstår som sådant, om det præsenterer en detaljeret fremstilling af risici og fordele ved at købe andele eller aktier i et investeringsinstitut og, hvis en medlemsstat tillader markedsføring af AIF'er til detailinvestorer, i en AIF på en måde, der er lige fremtrædende, og om alle oplysningerne i markedsføringsmaterialet præsenteres på en måde, der er fair, tydelig og ikke vildledende. Denne kontrol bør gennemføres inden for en begrænset tidsramme. Når de kompetente myndigheder kræver forudgående underretning, bør dette ikke forhindre dem i at kontrollere markedsføringsmaterialet efterfølgende.

(4)   ▌

(5)  For at sikre ligebehandling og lette beslutningstagningen for FAIF'er og investeringsinstitutters administrationsselskaber med hensyn til, om de skal deltage i distribution af investeringsfonde på tværs af grænserne, er det vigtigt, at gebyrer og afgifter, der opkræves af de kompetente myndigheder for så vidt angår ▌tilsyn med tværnationale markedsføringsaktiviteter, jf. direktiv 2009/65/EF og 2011/61/EU, står i et rimeligt forhold til de tilsynsopgaver, som udføres og offentliggøres, og at disse gebyrer og afgifter offentliggøres på deres websteder for at øge gennemsigtigheden. Af samme årsag bør link til oplysninger, der offentliggøres på de kompetente myndigheders websteder, vedrørende gebyrer og afgifter, offentliggøres på ESMA's websted for at have et centralt informationssted. ESMA's websted bør desuden indeholde et interaktivt værktøj til vejledende beregning af de gebyrer og afgifter, som opkræves af de kompetente myndigheder.

(5a)  FAIF'er og investeringsinstitutternes administrationsselskaber bør i den hensigt at sikre en bedre opkrævning af gebyrer eller afgifter og for at øge gennemsigtigheden og klarheden i forbindelse med gebyrs- og afgiftsstruktur, når sådanne gebyrer eller afgifter opkræves af de kompetente myndigheder, modtage en faktura, en individuel betalingsopgørelse eller en betalingsinstruks med en klar angivelse af de skyldige gebyrer eller afgifter og betalingsordningerne.

(6)  Da ESMA i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådes forordning (EU) nr. 1095/2010(6) bør overvåge og vurdere markedsudviklingen inden for sit kompetenceområde, er det hensigtsmæssigt og nødvendigt at øge ESMA's viden ved at udvide ESMA's nuværende databaser til at omfatte alle FAIF'er og investeringsinstitutters administrationsselskaber, de medlemsstater, hvor de leverer tjenesteydelser, samt alle AIF'er og investeringsinstitutter, som disse FAIF'er eller investeringsinstitutters administrationsselskaber forvalter og markedsfører, såvel som alle de medlemsstater, hvor de pågældende kollektive investeringsinstitutter markedsføres. Med henblik herpå bør de kompetente myndigheder med henblik på at sætte ESMA i stand til at forvalte den centrale database med ajourførte oplysninger underrette ESMA om de meddelelser, anmeldelser og oplysninger, som de har modtaget i henhold til direktiv 2009/65/EF og 2011/61/EU vedrørende tværnational aktivitet såvel som oplysninger om enhver ændring, der bør afspejles i databasen. Alle dokumentoverførsler, der vedrører meddelelser mellem kompetente, bør finde sted via en underretningsportal, som oprettes af ESMA.

(7)  For at sikre lige vilkår for kvalificerede venturekapitalfonde som defineret i artikel 3, litra b), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 345/2013 eller kvalificerede sociale iværksætterfonde som defineret i artikel 3, litra b), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 346/2013, på den ene side, og andre AIF'er, på den anden side, er det nødvendigt i nævnte forordninger at medtage bestemmelser om pre-marketing, som svarer til de regler, der er fastsat i direktiv 2011/61/EU om pre-marketing. Disse bestemmelser bør gøre det muligt for forvaltere, som er registreret i overensstemmelse med nævnte forordninger, at henvende sig målrettet til investorer ved at teste deres interesse for kommende investeringsmuligheder eller -strategier via kvalificerede venturekapitalfonde og kvalificerede sociale iværksætterfonde.

(8)  Kommissionen bør tillægges beføjelser til at vedtage udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ESMA har udarbejdet, for så vidt angår nærmere bestemmelser om oplysninger om markedsføringsmateriale, gebyrer eller afgifter eller, hvis det er relevant, relevante metoder til beregning af sådanne gebyrer eller afgifter, som opkræves af de kompetente myndigheder. Endvidere bør Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ESMA har udarbejdet, for så vidt angår nærmere bestemmelser om oplysninger, der skal fremsendes i meddelelser, anmeldelser og skriftlige underretninger om aktiviteter på tværs af grænserne, der kræves i henhold til direktiv 2009/65/EF og 2011/61/EU. Kommissionen bør vedtage disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder ved hjælp af delegerede retsakter, jf. artikel 290 i TEUF, og i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

(9)  Kommissionen bør tillægges beføjelser til at vedtage gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ESMA har udarbejdet, for så vidt angår standardformularer, -modeller og -procedurer for ▌de kompetente myndigheders offentliggørelse af love og administrative bestemmelser om markedsføringskrav, som gælder i deres områder, og sammendrag heraf, om størrelsen af de gebyrer eller afgifter for tværnational markedsføringsaktivitet, der opkræves af dem, og, hvis det er relevant, relevante beregningsmetoder. For at forbedre fremsendelsen til ESMA bør de gennemførelsesmæssige tekniske standarder også omfatte de meddelelser, anmeldelser og oplysninger om aktiviteter på tværs af grænserne, der kræves i henhold til direktiv 2009/65/EF og 2011/61/EU. Kommissionen bør vedtage disse gennemførelsesmæssige tekniske standarder ved hjælp af gennemførelsesretsakter, jf. artikel 291 i TEUF, og i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

(10)  Det er nødvendigt at præcisere, hvilke oplysninger der skal meddeles ESMA hvert kvartal, således at databaserne holdes ajour for alle forvaltere og kollektive investeringsinstitutter.

(11)  Behandling af personoplysninger inden for rammerne af nærværende forordning, f.eks. kompetente myndigheders udveksling eller videregivelse af personoplysninger, bør foregå i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679, og ESMA's udveksling eller videregivelse af oplysninger bør ske i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001.

(11 a)  Medlemsstaterne bør for at sætte de kompetente nationale myndigheder i stand til at udøve de funktioner, de tillægges ved denne forordning, udstyre dem med tilstrækkelige ressourcer samt alle de nødvendige tilsyns- og undersøgelsesbeføjelser.

(12)  Fem år efter denne forordnings ikrafttræden bør Kommissionen foretage en evaluering af anvendelsen af denne forordning. Evalueringen bør tage højde for markedsudviklingen og vurdere, om de indførte foranstaltninger har forbedret distributionen af investeringsfonde på tværs af grænserne.

(12 a)  For at vurdere fænomenet omvendt kundehvervning ("reverse solicitation") og efterspørgsel på investors eget initiativ, såvel som potentialet for at anvende disse til at omgå bestemmelserne vedrørende passet, herunder af enheder i tredjelande, bør Kommissionen offentliggøre en rapport om disse spørgsmål to år efter denne forordnings ikrafttræden.

(13)  For at sikre retssikkerheden er det nødvendigt at synkronisere anvendelsesdatoerne for love og administrative bestemmelser til gennemførelse af [direktiv om ændring af direktiv 2009/65/EF og 2011/61/EU for så vidt angår distribution af kollektive investeringsfonde på tværs af grænserne] og denne forordning med hensyn til bestemmelser om markedsføringsmateriale og pre-marketing. Målene for denne forordning, nemlig at øge markedseffektiviteten og oprette kapitalmarkedsunionen, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan på grund af forordningens virkninger bedre nås på EU-plan;

(14)  Målene for denne forordning, nemlig at øge markedseffektiviteten og oprette kapitalmarkedsunionen, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan på grund af forordningens virkninger bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå disse mål —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

a)  "AIF": en AIF som defineret i artikel 4, stk. 1, litra a), i direktiv 2011/61/EU, herunder EuVECA, EuSEF og ELTIF

b)  "FAIF": en FAIF som har erhvervet tilladelse i overensstemmelse med artikel 6 i direktiv 2011/61/EU

ba)  "EuVECA-forvalter": en forvalter af en kvalificeret venturekapitalfond, der er registreret i overensstemmelse med artikel 14 i forordning (EU) nr. 345/2013

bb)  "EuSEF-forvalter": en forvalter af en kvalificeret social iværksætterfond, der er registreret i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 346/2013

c)  "kompetent myndighed": en kompetent myndighed som defineret i artikel 2, stk. 1, litra h), i direktiv 2009/65/EF eller en kompetent myndighed som defineret i artikel 4, stk. 1, litra f), i direktiv 2011/61/EU eller artikel 4, stk. 1, litra h), i direktiv 2011/61/EU

d)  "hjemland": den medlemsstat, hvor FAIF'ens eller investeringsinstituttets administrationsselskab har sit vedtægtsmæssige hjemsted

e)  "investeringsinstitut": et investeringsinstitut, der er godkendt i overensstemmelse med artikel 5 i direktiv 2009/65/EF

f)  "et investeringsinstituts administrationsselskab": et administrationsselskab som defineret i artikel 2, stk. 1, litra b), i direktiv 2009/65/EF eller et selvadministreret investeringsinstitut

Artikel 2

Krav til markedsføringsmateriale

1.  FAIF'er, EuVECA-forvaltere, EuSEF-forvaltere og investeringsinstitutters administrationsselskaber skal sikre, at alt markedsføringsmateriale rettet mod investorer skal fremstå som sådant, at risici og fordele ved at købe andele eller aktier i en AIF eller et investeringsinstitut præsenteres på en detaljeret måde, der er lige fremtrædende, og at alle oplysningerne i markedsføringsmaterialet er fair, tydelige og ikke vildledende.

2.  Investeringsinstitutters administrationsselskaber skal sikre, at intet markedsføringsmateriale, der indeholder specifikke oplysninger om et investeringsinstitut, modsiger eller mindsker betydningen af de oplysninger, der er indeholdt i det prospekt, der er omhandlet i artikel 68 i direktiv 2009/65/EF, og i den centrale investorinformation, der er omhandlet i artikel 78 i nævnte direktiv. Investeringsinstitutters administrationsselskaber skal sikre, at alt markedsføringsmateriale oplyser om, at der findes et prospekt, og at der er adgang til den centrale investorinformation. I markedsføringsmaterialet skal det angives, hvor, hvordan og på hvilket sprog investorer eller potentielle investorer kan få prospektet og den centrale investorinformation, og der skal være link til disse dokumenter.

2a.  Det markedsføringsmateriale, der henvises til i stk. 2, angiver desuden, hvordan og på hvilke sprog investorer og potentielle investorer kan erhverve sig en oversigt over investorrettigheder, og det indeholder et link til denne oversigt, der i hensigtsmæssigt omfang omfatter adgang til EU's og nationale søgsmålsmekanismer i tilfælde af tvister.

3.  FAIF'erne, EuVECA-forvaltere og EuSEF-forvaltere skal sikre, at intet markedsføringsmateriale, der indeholder en opfordring til at købe andele eller aktier i en AIF, og som indeholder specifikke oplysninger om en AIF, omfatter udsagn, som modsiger eller mindsker betydningen af de oplysninger, der skal gives til investorerne i overensstemmelse med artikel 23 i direktiv 2011/61/EU eller henholdsvis med artikel 13 i forordning 345/2013 eller med artikel 14 i forordning 346/2013.

4.  Nærværende artikels stk. 2 finder tilsvarende anvendelse på AIF'er, der offentliggør et prospekt i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2017/1129(7) eller i overensstemmelse med national lovgivning, eller som anvender regler om format og indhold af den centrale investorinformation, der er omhandlet i artikel 78 i direktiv 2009/65/EF.

5.  ESMA skal udarbejde udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, der specificerer kravene til markedsføringsmateriale, jf. stk. 1, under hensyntagen til online-aspekter af markedsføringsmateriale.

ESMA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den ... [PO: Indsæt datoen 18 måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden].

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

Artikel 3

Offentliggørelse af nationale bestemmelser vedrørende markedsføringskrav

1.  De kompetente myndigheder skal på deres websteder offentliggøre ajourførte fuldstændige oplysninger om de gældende nationale love og administrative bestemmelser om markedsføringskrav til AIF'er og investeringsinstitutter, og sammendrag heraf, på mindst ét sprog, der er gængs i internationale finanskredse.

2.  De kompetente myndigheder skal underrette ESMA om ▌linkene til de kompetente myndigheders websteder, hvor de i stk. 1 omhandlede oplysninger er offentliggjort.

De kompetente myndigheder skal uden unødigt ophold underrette ESMA om enhver ændring i de oplysninger, der forelægges i henhold til første afsnit.

3.  ESMA skal udarbejde udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder med henblik på at fastlægge standardformularer, -modeller og -procedurer for offentliggørelser og underretninger i henhold til denne artikel.

ESMA skal forelægge disse udkast til gennemførelsesmæssige standarder for Kommissionen senest den [PO: 18 måneder efter ikrafttrædelsesdatoen for denne ændringsforordning].

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i første afsnit omhandlede gennemførelsesmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

4.  ESMA skal senest den [PO: 42 måneder efter ikrafttrædelsesdatoen for denne ændringsforordning] i en rapport se nærmere på de markedsføringskrav, der er omhandlet i stk. 1, og underrette Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen herom. ESMA skal opdatere rapporten hvert andet år.

Artikel 4

ESMA's centrale database om nationale bestemmelser vedrørende markedsføringskrav

ESMA skal senest den [PO: 24 måneder efter ikrafttrædelsesdatoen for denne ændringsforordning] på sit websted offentliggøre og ajourføre ▌linkene til de kompetente myndigheders websteder som omhandlet i artikel 3, stk. 2.

Artikel 5

Forudgående kontrol af markedsføringsmateriale

1.  Udelukkende med henblik på at kontrollere overholdelsen af denne forordning og af de nationale bestemmelser vedrørende markedsføringskrav kan de kompetente myndigheder kræve forudgående underretning om markedsføringsmateriale, som ▌administrationsselskaber har til hensigt at anvende direkte eller indirekte i deres kontakt med investorer.

Kravet om forudgående underretning, jf. første afsnit, må ikke udgøre en forhåndsbetingelse for markedsføring af andele i investeringsinstitutter og må ikke indgå i den anmeldelsesprocedure, der er omhandlet i artikel 93 i direktiv 2009/65/EF.

I tilfælde hvor de kompetente myndigheder kræver forudgående underretning om markedsføringsmateriale, jf. første afsnit, med henblik på efterfølgende kontrol, skal de inden for en frist på 10 arbejdsdage, regnet fra starten af den arbejdsdag, der følger efter den arbejdsdag, hvor en markedsføringsmeddelelse er modtaget, meddele investeringsinstituttets administrationsselskab enhver anmodning om at ændre dets markedsføringsmateriale.

Den forudgående underretning, der er omhandlet i første afsnit, kan være påkrævet på et systematisk grundlag eller i overensstemmelse med anden kontrolpraksis og berører ikke yderligere tilsynsbeføjelser til at foretage efterfølgende kontrol af markedsføringsmateriale.

2.  De kompetente myndigheder, der kræver forudgående underretning om markedsføringsmateriale, skal indføre og anvende procedurer for forudgående underretning om markedsføringsmateriale og offentliggøre disse på deres websteder. De interne regler og procedurer skal sikre gennemsigtige og ikke-diskriminerende behandling af alle investeringsinstitutter, uanset i hvilken medlemsstat investeringsinstituttet er godkendt.

3.  Hvis ▌FAIF'er, EuVECA- eller EuSEF-forvaltere markedsfører andele eller aktier i deres AIF'er til detailinvestorer, finder stk. 1 og 2 ▌tilsvarende anvendelse på de pågældende FAIF'er, EuVECA- eller EuSEF-forvaltere.

4.  De kompetente myndigheder ▌skal senest den 31. marts hvert andet år fra den ... [PO: Indsæt datoen 24 måneder efter ikrafttrædelsesdatoen for denne ændringsforordning] indberette følgende oplysninger til ESMA:

a)  antallet af anmodninger om ændringer af markedsføringsmateriale, der er foretaget på grundlag af forudgående kontrol, hvor det er relevant

b)  antallet af anmodninger om ændringer og afgørelser truffet på grundlag af efterfølgende kontrol med en tydelig angivelse af de hyppigste overtrædelser, herunder en beskrivelse og arten af disse overtrædelser

ba)  en beskrivelse af de mest hyppige overtrædelser af de i artikel 2 omhandlede krav

c)  ét konkret eksempel på hver af de overtrædelser, der er omhandlet i litra a).

Artikel 6

Fælles principper vedrørende gebyrer eller afgifter

1.  Gebyrer eller afgifter, som opkræves af en kompetent myndighed som led i udførelsen af dens opgaver vedrørende FAIF'ers, EuVECA-forvalteres, EuSEF-forvalteres og investeringsinstitutters administrationsselskabers tværnationale aktivitet, skal svare til de faktiske udgifter, som den kompetente myndighed afholder som led i udøvelsen af sine opgaver.

2.  De kompetente myndigheder skal sende en faktura, en individuel betalingsopgørelse eller en betalingsinstruks for det pågældende regnskabsår til den adresse, der fremgår af [andet afsnit i artikel 93, stk. 1, i direktiv 2009/65/EF eller punkt (I) i bilag IV til direktiv 2011/61/EU]. I fakturaen angives de gebyrer eller afgifter, der er omhandlet i stk. 1, og den dato, hvor betaling er forfalden.

Artikel 7

Offentliggørelse af nationale bestemmelser vedrørende gebyrer og afgifter

1.  De kompetente myndigheder skal senest den [PO: 6 måneder efter ikrafttrædelsesdatoen for denne ændringsforordning] på deres websted offentliggøre ajourførte oplysninger med lister over de gebyrer eller afgifter, der er omhandlet i artikel 6, stk. 1, eller, hvis det er relevant, metoderne til beregning af gebyrerne eller afgifterne, på mindst ét sprog, der er gængs i internationale finanskredse.

2.  De kompetente myndigheder skal underrette ESMA om linkene til de kompetente myndigheders websteder, hvor de i stk. 1 omhandlede oplysninger offentliggøres.

De kompetente myndigheder skal uden unødigt ophold underrette ESMA om enhver ændring i de oplysninger, der forelægges i henhold til første afsnit.

3.  ESMA skal udarbejde udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder med henblik på at præcisere de oplysninger, de kompetente myndigheder skal underrette ESMA om i henhold til denne artikel.

ESMA skal forelægge disse udkast til reguleringsmæssige standarder for Kommissionen senest den [PO: 12 måneder efter ikrafttrædelsesdatoen for denne ændringsforordning].

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

4.  ESMA skal udarbejde udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder med henblik på at fastlægge standardformularerne, -modellerne og -procedurerne for underretninger i henhold til denne artikel.

ESMA skal forelægge disse udkast til gennemførelsesmæssige standarder for Kommissionen senest den [PO: 18 måneder efter ikrafttrædelsesdatoen for denne ændringsforordning].

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i første afsnit omhandlede gennemførelsesmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

Artikel 8

ESMA's ▌database vedrørende gebyrer og afgifter

ESMA skal med henblik på at højne gennemsigtigheden ved gebyrer og afgifter senest den [PO: 30 måneder efter ikrafttrædelsesdatoen for denne ændringsforordning] på sit websted udvikle, offentliggøre og ajourføre et interaktivt redskab, som er offentligt tilgængeligt på mindst ét sprog, der er gængs i internationale finanskredse, med en liste over link til webstederne for de kompetente myndigheder som omhandlet i artikel 7, stk. 2.

ESMA skal senest den [PO: 30 måneder efter ikrafttrædelsesdatoen] på sit websted udvikle, offentliggøre og ajourføre et interaktivt redskab, som er offentligt tilgængeligt på mindst ét sprog, der er gængs i internationale finanskredse, der giver en indikativ beregning af de gebyrer og afgifter, der er omhandlet i artikel 6, stk. 1 ▌. Denne liste ajourføres løbende.

Artikel 10

ESMA's centrale database vedrørende ▌AIF'ers og investeringsinstitutters grænseoverskridende markedsføring

ESMA skal senest [PO: 24 måneder efter ikrafttrædelsesdatoen for denne ændringsforordning] på sit websted offentliggøre og ajourføre en central database for AIF'ers og investeringsinstitutters grænseoverskridende markedsføring, som er offentligt tilgængelig på et sprog, der er gængs i internationale finanskredse, med lister over:

a)   alle AIF'er, der markedsføres i en anden medlemsstat, deres FAIF'er, EuSEF-forvalter eller EuVECA-forvalter og en liste over de medlemsstater, hvori de markedsføres, og

b)  alle investeringsinstitutter, der markedsføres i en anden medlemsstat, deres investeringsinstitutters administrationsselskaber, AIF'er og investeringsinstitutter, som de pågældende FAIF'er og investeringsinstitutters administrationsselskab og en liste over de medlemsstater, hvori de ▌markedsføres.

Denne liste ajourføres løbende.

Oplysningerne i den i denne artikels stk. 1 omhandlede database berører ikke den liste, der er omhandlet i artikel 6, stk. 1, andet afsnit, i direktiv 2009/65/EF, det centrale offentlige register, der er omhandlet i artikel 7, stk. 5, andet afsnit, i direktiv 2011/61/EU, den centrale database, der er omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) nr. 345/2013, eller den centrale database, der er omhandlet i artikel 18 i forordning (EU) nr. 346/2013.

Artikel 11

Standardisering af underretninger til ESMA

1.  ESMA indfører med henblik på at befordre lettere udveksling af oplysninger mellem ESMA og de kompetente myndigheder en ordning for regelmæssig udveksling af oplysninger, som er relevante for FAIF'ers og investeringsinstitutters administrationsselskabers grænseoverskridende markedsføringsaktiviteter.

De kompetente myndigheder underretter hvert kvartal ESMA om ændringer i forbindelse med grænseoverskridende markedsføringsaktiviteter og meddeler ESMA de oplysninger, der er nødvendige for oprettelsen og vedligeholdelsen af den centrale database, der er omhandlet i artikel 10 i denne forordning, vedrørende alle meddelelser, ▌eller ▌oplysninger, der er omhandlet ▌i artikel 93, stk. 1 , artikel 93a, stk. 2, i direktiv 2009/65/EF og iartikel 31, stk. 2, ▌artikel 32, stk. 2, ▌artikel 32a, stk. 2, og ▌i direktiv 2011/61/EU og eventuelle ændringer af disse oplysninger, hvis sådanne ændringer ville resultere i en ændring af oplysningerne i den centrale database.

2.  ESMA opretter en underretningsportal, hvori hver enkelt kompetent myndighed uploader alle de dokumenter, der er omhandlet i stk. 1, og gennem hvilken alle overførsler af sådanne dokumenter mellem kompetente myndigheder finder sted.

3.  ESMA skal udarbejde udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder med henblik på at fastlægge de tekniske ordninger, der er nødvendige for, at den i stk. 2 omhandlede underretningsportal fungerer.

ESMA skal forelægge disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den [PO: 18 måneder efter ikrafttrædelsesdatoen].

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i første afsnit ▌omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

Artikel 11 a

De kompetente myndigheders beføjelser

1.  De kompetente myndigheder tillægges alle de tilsyns- og undersøgelsesbeføjelser, der er nødvendige, for at de kan udføre deres opgaver i henhold til denne forordning.

2.  De beføjelser, der er tillagt kompetente myndigheder i henhold til direktiv 2009/65/EF, direktiv 2011/61/EU, forordning (EU) nr. 345/2013, forordning (EU) nr. 346/2013 og forordning 2015/760, herunder bestemmelserne vedrørende sanktioner, udøves også for så vidt angår de forvaltere, der er omhandlet i artikel 2 i denne forordning.

Artikel 12

Ændring af forordning (EU) nr. 345/2013 om europæiske venturekapitalfonde

I forordning (EU) nr. 345/2013 foretages følgende ændringer:

1)  I artikel 3 tilføjes som litra o):

‘o)  "pre-marketing": en direkte eller indirekte levering af oplysninger eller meddelelser om investeringsstrategier eller -idéer fra forvalteren af en kvalificeret venturekapitalfond, eller på dennes vegne, til potentielle investorer, som er hjemmehørende eller har vedtægtsmæssigt hjemsted i Unionen, for at afprøve deres interesse i en endnu ikke registreret kvalificeret venturekapitalfond eller en kvalificeret venturekapitalfond, der er etableret, men endnu ikke anmeldt med henblik på markedsføring i overensstemmelse med artikel 15 i den pågældende medlemsstat, hvis de potentielle investorer er hjemmehørende eller har vedtægtsmæssigt hjemsted, og som i de enkelte tilfælde ikke udgør udbydelse til eller placering hos investoren med henblik på at investere i andele eller aktier i den pågældende kvalificerede venturekapitalfond".

2)  Følgende indsættes som artikel 4a:

"Artikel 4a

1. Forvaltere af kvalificerede venturekapitalfonde kan foretage pre-marketing i Unionen, undtagen hvis de oplysninger, der gives til de potentielle investorer:

c)  sætter investorerne i stand til at forpligte sig til at erhverve andele eller aktier i bestemte kvalificerede venturekapitalfonde

d)  udgør det samme som den endelige udformning af et prospekt, stiftelsesdokumenter eller udbudsdokumenter for endnu ikke registrerede kvalificerede venturekapitalfonde eller udgør tegningsformularer eller lignende dokumenter, i udkast eller endelig udformning, der gør det muligt for investorer at investere i andele eller aktier i en kvalificeret venturekapitalfond. Der kan leveres en endelig udformning af et prospekt for allerede etablerede kvalificerede venturekapitalfonde.

Hvis der leveres et udkast til et prospekt eller et udbudsdokument som omhandlet i litra d) i første afsnit, skal det klart fremgå, at det pågældende dokument ikke er et tilbud om eller en opfordring til at tegne andele eller aktier i den kvalificerede venturekapitalfond.

2. Forvaltere af kvalificeret venturekapitalfonde sender et uformelt brev i papir- eller elektronisk form inden udøvelsen af pre-marketingaktiviteterne med angivelse af den/de medlemsstater, hvori de pågældende aktiviteter skal udføres, til de kompetente myndigheder i dens egen medlemsstat med samt en kopi til de kompetente myndigheder i den/de medlemsstater, hvor de pågældende pre-marketingaktiviteter vil blive udført.

De kompetente myndigheder må ikke pålægge forvaltere af kvalificerede venturekapitalfonde, at de skal underrette om indholdet af eller adressaterne til deres pre-marketing.

3. Forvaltere af kvalificerede venturefonde sikrer, at investorer ikke erhverver sig andele eller aktier i kvalificerede venturekapitalfonde gennem pre-marketingaktiviteter, og at investorer, der kontaktes som led i pre-marketingaktiviteter, kun kan erhverve sig andele eller aktier i en kvalificeret venturekapitalfond i forbindelse med markedsføring, der er tilladt i henhold til artikel 14, 14a eller 15.

Investorers tegning, som var genstand for pre-marketing inden for 18 måneder, efter at forvalteren af en kvalificeret venturekapitalfond foretog pre-marketing, for andele eller aktier i en kvalificeret venturekapitalfond som omhandlet i de oplysninger, der er fremlagt i forbindelse med pre-marketingaktiviteter af forvalteren af den kvalificerede venturekapitalfond eller på dennes vegne, eller af en kvalificeret venturekapitalfond, der er registreret som følge af de pågældende pre-marketingaktiviteter, betragtes som et resultat af markedsføring og er omfattet af de gældende regler om underretning og skal i relevant omfang efterleve artikel 14, 14a og 15.

3a. Medlemsstaterne sikrer, at en forvalter af kvalificerede venturekapitalfonde træffer behørige foranstaltninger til at sikre, at oplysninger om dennes pre-marketingaktiviteter er tilgængelige og udleveres efter anmodning til de kompetente myndigheder i dennes egen medlemsstat og til de kompetente myndigheder i de medlemsstater, hvor de udfører pre-marketingaktiviteter. En forvalter af en kvalificeret venturekapitalfond sikrer, at dens pre-marketingaktiviteter er tilstrækkeligt dokumenteret, herunder henvisninger til medlemsstaterne, den periode, hvor pre-marketingaktiviteterne fandt sted, samt en kort beskrivelse af de pågældende aktiviteter, herunder information om de fremlagte investeringsstrategier, og hvis det er relevant, en liste over omhandlede kvalificerede venturekapitalfonde.

3b. En tredjepart udfører kun aktiviteter, som omhandlet i stk. 1, i et værtsland på vegne af en registreret forvalter af kvalificerede venturekapitalfonde, hvor den er godkendt som investeringsfirma i overensstemmelse med direktiv 2014/65/EU, som kreditinstitut i overensstemmelse med direktiv 2013/36/EU, som et investeringsinstituts administrationsselskab i overensstemmelse med direktiv 2009/65/EF, som forvalter af en alternativ investeringsfond i overensstemmelse med direktiv 2011/61/EU eller optræder som en tilknyttet agent.

Artikel 13

Ændring af forordning (EU) nr. 346/2013 om europæiske sociale iværksætterfonde

I forordning (EU) nr. 346/2013 foretages følgende ændringer:

1)  I artikel 3 tilføjes som litra o):

"o)  "pre-marketing": en direkte eller indirekte levering af oplysninger eller meddelelser om investeringsstrategier eller -idéer fra forvalteren af en kvalificeret social iværksætterfond, eller på dennes vegne, til potentielle investorer, som er hjemmehørende eller har vedtægtsmæssigt hjemsted i Unionen, for at afprøve deres interesse i en endnu ikke registreret kvalificeret social iværksætterfond eller i en kvalificeret social iværksætterfond, som endnu ikke er anmeldt med henblik på markedsføring i overensstemmelse med artikel 16 i den pågældende medlemsstat, hvor de potentielle investorer er hjemmehørende eller har deres vedtægtsmæssige hjemsted, og som i de enkelte tilfælde ikke udgør udbydelse til eller placering hos investoren med henblik på at investere i andele eller aktier i den pågældende kvalificerede sociale iværksætterfond".

2)  Følgende indsættes som artikel 4a:

"Artikel 4a

1. Forvaltere af kvalificerede sociale iværksætterfonde kan foretage pre-marketing i Unionen, undtagen hvis de oplysninger, der gives til de potentielle investorer:

c)  sætter investorerne i stand til at forpligte sig til at erhverve andele eller aktier i bestemte kvalificerede sociale iværksætterfonde

d)  udgør det samme som den endelige udformning af et prospekt, stiftelsesdokumenter eller udbudsdokumenter for endnu ikke registrerede kvalificerede sociale iværksætterfonde eller udgør tegningsformularer eller lignende dokumenter, i udkast eller endelig udformning, der gør det muligt for investorer at investere i andele eller aktier i en kvalificeret social iværksætterfond. Der kan leveres en endelig udformning af et prospekt for allerede etablerede kvalificerede sociale iværksætterfonde.

Hvis der leveres et udkast til et prospekt eller et udbudsdokument som omhandlet i litra d) i første afsnit, skal det klart fremgå, at det pågældende dokument ikke er et tilbud om eller en opfordring til at tegne andele eller aktier i den kvalificerede sociale iværksætterfond.

2. Forvaltere af kvalificeret sociale iværksætterfonde sender et uformelt brev i papir- eller elektronisk form inden udøvelsen af pre-marketingaktiviteterne med angivelse af den/de medlemsstater, hvori de pågældende aktiviteter skal udføres, til de kompetente myndigheder i dens egen medlemsstat med samt en kopi til de kompetente myndigheder i den/de medlemsstater, hvor de pågældende pre-marketingaktiviteter vil blive udført.

De kompetente myndigheder må ikke pålægge forvaltere af kvalificerede sociale iværksætterfonde, at de skal underrette om indholdet af eller adressaterne til deres pre-marketing.

3. Forvaltere af kvalificerede sociale iværksætterfonde sikrer, at investorer ikke erhverver sig andele eller aktier i kvalificerede sociale iværksætterfonde gennem pre-marketingaktiviteter, og at investorer, der kontaktes som led i pre-marketingaktiviteter, kun kan erhverve sig andele eller aktier i den pågældende kvalificerede sociale iværksætterfond i forbindelse med markedsføring, der er tilladt i henhold til artikel 15, 15a eller 16.

Investorers tegning, som var genstand for pre-marketing inden for 18 måneder, efter at forvalteren af en kvalificeret social iværksætterfond foretog pre-marketing, for andele eller aktier i en registreret kvalificeret social iværksætterfond som omhandlet i de oplysninger, der er fremlagt i forbindelse med pre-marketing af forvalteren af den sociale iværksætterfond eller på dennes vegne, eller af kvalificerede sociale iværksætterfonde, der er registreret som følge af de pågældende pre-marketingaktiviteter, betragtes som et resultat af markedsføring og er omfattet af bestemmelserne om underretning og skal i relevant omfang efterleve artikel 15, 15a og 16.

3a. Medlemsstaterne sikrer, at forvaltere af kvalificerede sociale iværksætterfonde træffer behørige foranstaltninger til sikre, at oplysninger om deres pre-marketingaktiviteter er tilgængelige og udleveres efter anmodning til de kompetente myndigheder i deres egen medlemsstat og til de kompetente myndigheder i de medlemsstater, hvor de udfører pre-marketingaktiviteter. En forvalter af en kvalificeret social iværksætterfond sikrer, at dens pre-marketingaktiviteter er tilstrækkeligt dokumenteret, herunder henvisninger til medlemsstaterne, den periode, hvor pre-marketingaktiviteterne fandt sted, samt en kort beskrivelse af de pågældende aktiviteter, herunder information om de fremlagte investeringsstrategier, og hvis det er relevant, en liste over de kvalificerede sociale iværksætterfonde.

3b. En tredjepart udfører kun aktiviteter, som omhandlet i stk. 1, i et værtsland på vegne af en registreret forvalter af kvalificerede sociale iværksætterfonde, hvor den er godkendt som investeringsfirma i overensstemmelse med direktiv 2014/65/EU, som kreditinstitut i overensstemmelse med direktiv 2013/36/EU, som et investeringsinstituts administrationsselskab i overensstemmelse med direktiv 2009/65/EF, som forvalter af en alternativ investeringsfond i overensstemmelse med direktiv 2011/61/EU eller optræder som en tilknyttet agent.

Artikel 13a

Ændring af forordning (EU) nr. 1286/2014 om dokumenter med central information om sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter til detailinvestorer (PRIIP'er)

I forordning (EU) nr. 1286/2014 foretages følgende ændringer:

1)  i artikel 32, stk. 1, ændres datoen "den 31. december 2019" til "den 31. december 2021".

2)  i artikel 33, stk. 1, ændres datoen "den 31. december 2018" til "den 31. december 2019".

3)  i artikel 33, stk. 2, ændres datoen "den 31. december 2018" til "den 31. december 2019".

4)  i artikel 33, stk. 4, ændres datoen "den 31. december 2018" til "den 31. december 2019".

Artikel 14

Evaluering

Kommissionen skal senest den [PO: 60 måneder efter ikrafttrædelsesdatoen for denne ændringsforordning] foretage en evaluering af anvendelsen af denne forordning efter en offentlig høring og på baggrund af drøftelser med ESMA og de kompetente myndigheder.

Kommissionen fremlægger senest den [PO: 24 måneder efter ikrafttrædelsesdatoen for denne ændringsforordning] og på grundlag af en høring af de kompetente myndigheder, ESMA og andre relevante interessenter en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om fænomenet omvendt kundehvervning ("reverse solicitation") og efterspørgsel på en investors eget initiativ, hvori udspecificeres omfanget af denne form for tegninger i fonde, dens geografiske distribution, herunder i tredjelande, samt dens potentielle anvendelse til omgåelse af bestemmelserne vedrørende passet.

Artikel 15

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra [PO: tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende], undtagen artikel 2, stk. 1 og 4, artikel 3, stk. 1 og 2, artikel 12 og artikel 13, som anvendes fra den [PO: 24 måneder efter ikrafttrædelsesdatoen for denne ændringsforordning].

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den […].

For Europa-Parlamentet  For Rådet

Formanden  Formanden

(1)

EUT C ...

(2)

* Ændringer: Ny eller ændret tekst er markeret med fede typer og kursiv. udgået tekst er markeret med symbolet ▌.

(3)

  EUT C 367 af 10.10.2018, s. 50.

(4)

  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU af 8. juni 2011 om forvaltere af alternative investeringsfonde og om ændring af direktiv 2003/41/EF og 2009/65/EF samt forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 1095/2010 (EUT L 174 af 1.7.2011, s. 1).

(5)

  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF af 13. juli 2009 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) (EUT L 302 af 17.11.2009, s. 32).

(6)

  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).

(7)

  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1129 af 14. juni 2017 om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel på et reguleret marked, og om ophævelse af direktiv 2003/71/EF (EUT L 168 af 30.6.2017, s. 12).


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Lettelse af distributionen af kollektive investeringsfonde på tværs af grænserne

Referencer

COM(2018)0110 – C8-0110/2018 – 2018/0045(COD)

Dato for høring af EP

7.3.2018

 

 

 

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

16.4.2018

 

 

 

Rådgivende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

16.4.2018

JURI

16.4.2018

 

 

Ingen udtalelse

Dato for afgørelse

BUDG

21.3.2018

JURI

27.3.2018

 

 

Ordførere

Dato for valg

Wolf Klinz

31.5.2018

 

 

 

Behandling i udvalg

8.10.2018

19.11.2018

 

 

Dato for vedtagelse

3.12.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

34

0

5

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Petr Ježek, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Ralph Packet, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Enrique Calvet Chambon, Mady Delvaux, Syed Kamall, Alain Lamassoure, Luigi Morgano, Michel Reimon, Lieve Wierinck

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Barbara Lochbihler, Jarosław Wałęsa

Dato for indgivelse

6.12.2018


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

34

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Petr Ježek, Wolf Klinz, Lieve Wierinck

ECR

Syed Kamall, Bernd Lucke, Ralph Packet

PPE

Markus Ferber, Brian Hayes, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Jarosław Wałęsa

S&D

Pervenche Berès, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Philippe Lamberts, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Molly Scott Cato

0

-

 

 

5

0

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

GUE/NGL

Marisa Matias, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 11. januar 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik